BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ"

Transkript

1 TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ Kasım 2009, Đzmir BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ M.S. Ayık 1, M. Sancak 2, S. Akkar 3 1 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon Đdaresi, Emlak ve Đstimlak Daire Başkanlığı, Bursa, 2 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon Đdaresi, Emlak ve Đstimlak Daire Başkanlığı, Bursa, 3 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon Đdaresi, Emlak ve Đstimlak Daire Başkanlığı, Bursa, ÖZET BUSKĐ Genel Müdürlüğünde BURSA CBS projesiyle başlayan bilgi sistemi çalışmaları; Kanalizasyon, Yağmursuyu, Đçmesuyu ve Abone Coğrafi Bilgi Sistemi, Araç Takip Sistemi, Emlak Bilgi Sistemi, Abone Bilgi Sistemi başta olmak üzere diğer projeler ile geliştirilmeye ve güncel tutulmaya devam etmektedir. BUSKĐ Genel Müdürlüğü altyapı ve üstyapı hizmetleri için kamulaştırma ve irtifak işlemleri ile elde edinilen bütün taşınmazların ve irtifak haklarının takibi için BUSKĐ Emlak Bilgi Sistemi kurulmuştur. BUSKĐ Genel Müdürlüğü ne ait taşınmazlar uydu görüntülerinden elde edilen mevcut durumlarına göre onaylı veya onaysız imar planları da göz önünde bulundurularak araştırmak kaydı ile takip edilmekte ve gerekli değişiklikler arazi kontrolü de yapılarak ilgililere bildirilmektedir. Anahtar Sözcükler: BUSKĐ, Emlak, CBS, Sorgu, Analiz. ABSTRACT BUSKĐ REAL ESTATE INFORMATION SYSTEM Buski develops and updates information system applications, that are started with Bursa CBS project, by sewerage, rain water, drinking water, subscriber gis, vehicle tracking system, real estate information system, subscriber information system project. Buski has established the Real Estate Information System in order to follow all the real estates, expropriation and easement processes. The real estates that are belong to Buski are followed using the satellite image. The images are also compared with the ground plan and the changes are reported. Keywords: BUSKĐ, Real Estate, GIS, Query, Analysis. 1. GĐRĐŞ Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu kurum ve kuruluşları özellikle de yerel yönetimler bilgi ve iletişim teknolojilerinden giderek daha fazla yararlanmak suretiyle karar destek sistemlerini güçlendirmek, iş süreçlerini hızlandırmak, etkinliği arttırmak ve harcamalarında tasarruf sağlayabilmek için proje ve uygulamalar geliştirmektedirler. Bu amaç doğrultusunda BUSKĐ Genel Müdürlüğünde BURSA CBS projesiyle başlayan bilgi sistemi çalışmaları; Kanalizasyon, Yağmursuyu, Đçmesuyu ve Abone Coğrafi Bilgi Sistemi, Araç Takip Sistemi, Emlak Bilgi Sistemi, Adres Bilgi Sistemi başta olmak üzere diğer projeler ile geliştirilmeye ve güncel tutulmaya devam etmektedir. Söz konusu bilgi sistemleri içinde 2004 yılında oluşturulan Emlak Bilgi Sistemi, Coğrafi (konumsal) tabanlı en önemli projelerden biridir. Bilindiği üzere Đdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden veya peşin olarak veya kanunda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler. Dolayısıyla, idareler yapacakları yatırımlar nedeni ile ihtiyaç duydukları çeşitli taşınmazları kamulaştırmakta veya taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı kurmaktadırlar. Söz konusu işlemler hem bürokrasiyi hem de yargıyı içine aldığından uzun sürmekte, bunun sonucunda maliyetler de kimi zaman yüksek olduğundan kurumlara ayrıca külfet getirmektedir. Özellikle altyapı kuruluşlarının yatırımlar için gerekli olan taşınmazları sadece kamulaştırma yapmak suretiyle elde etmeleri kurumları Đdari ve mali açıdan zora sokmakta; bu işler için bütçelerde büyük paylar ayrılmaktadır. Buraya kadar özetlemeye ve önemini anlatmaya çalıştığımız işlemler sonucunda çoğu zaman edinilen taşınmazlar ya da irtifak hakları ile ilgili olarak kurumun elinde sadece tapu senedinden ve mevzuatlardan arta kalan yazışmalar v.b belgelerden başka bilgi olmamakla birlikte güncelleme sistemi olmadığı için eş zamanlı takip edilememektedir. Bu durumda karar verme sürecindeki yöneticiler taşınmazların konumsal bilgilerine ulaşamamakta ya da karar vermelerine yardımcı olacak sağlıklı bilgilerden ve çeşitli tematik haritalar ile konumsal sorgulamalardan mahrum kalmaktadırlar. Bu eksikliği gidermek amacıyla Genel Müdürlüğümüzde Coğrafi tabanlı Emlak Bilgi Sistemi kurulmuştur.

2 BUSKĐ Emlak Bilgi Sistemi 2. BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ BUSKĐ Genel Müdürlüğü altyapı (içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) ve üstyapı (su deposu, baraj v.b) hizmetleri için kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemleri ile elde edinilen bütün taşınmazların ve irtifak haklarının takibi için kurulan BUSKĐ Emlak Bilgi Sistemi Emlak ve Đstimlak Daire Başkanlığı tarafından tasarlanarak geliştirilmiş ve halihazırda güncellenerek yürütülmektedir. Sistemde Access, Oracle ve Geomedia programları kullanılmakta olup bu üç program arasındaki ilişkiler kullanılarak sistemin çalışabilirliği sağlanmaktadır. Sistemde metinsel veri girişi için Access programında oluşturulan tablolar, formlar ve raporlar kullanılmaktadır. Şekil 1: Emlak Bilgi Sistemi Programı Giriş Ekranı Microsoft Access programında oluşturulan bu arayüzde kullanıcı yetkisine göre farklı ekranlar açılmaktadır. Ekranlar veri giriş personeli ekranı ve veri sorgulama personeli ekranı olarak ikiye ayrılmaktadır. Şekil 2: Emlak Bilgi Sistemi Programı Veri Giriş Personeli Ekranı ve Veri Sorgulama Personeli Ekranı Ekranların farklılaştırılmasındaki amaç, personelin yapacağı işe göre sadece yeterli sayıda menü ile çalışmasını sağlamaktır.

3 Ayık, Sancak ve Akkar Görüldüğü gibi ekranlar son derece basit yapıda hazırlanmış olup sadece yapılan işe göre özelleştirilmişlerdir. Böylece personelin hangi tuşa basacağı arayışı en aza indirgenirken Türkçe olması ve kullanacak personelle görüşerek ihtiyaca göre yazılmış olması büyük avantajdır. Sistemde metinsel verilerin girişi ve sorgulanması için Access programının kullanılmasının sebebi, tablo, form ve rapor hazırlamanın kolay olması ve kullanıcıların büyük çoğunluğunun bu programı kullanmayı bilmesidir. Kurumda her bilgisayarda Access kurulu olduğundan ek lisans maliyeti de ortadan kalkmaktadır. Ayrıca Access programında kodlama yapmakta kolaydır. Access programına girilen veriler sadece veri giren operatörler ve sistem yöneticisi tarafından görülmektedir. Çünkü Access programı aynı anda belirli sayıda bağlantıyı kaldırabilmektedir. Bu nedenle Access programına girilen metinsel veriler tüm kurum tarafından kullanılan Oracle programına aktarılmakta ve konumsal veriler de Geomedia Professional 6.1 programı kullanılarak yine Oracle veritabanına girilmektedir. Böylece kullanıcı sınırlaması ortadan kaldırılmakta ve veriler kurumda üretilen diğer coğrafi bilgi sistemleri verileri ile ortak bir yapıya kavuşturulmaktadır. Veri Giriş Personeli Ekranı incelendiğinde bir kamulaştırma ve irtifak işlemleri için gereken sürecin bütün adımlarının izlenebileceği, sorgulanabileceği ve raporlanabileceği görülmektedir. Burada asıl önemli olan kamulaştırma ve irtifak işlemleri bittiğinde verinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması işlemidir. Bunun için ana menü üzerinde Đrtifak Bilgi Giriş ve Emlak Bilgi Giriş tuşları kullanılarak açılan form üzerinde ORACLE A AKTAR bölümü kullanılmaktadır. Şekil 3: Emlak Bilgi Sistemi Programı Veri Giriş Personeli Ekranı Şekil 4: Emlak Bilgi Sistemi Programı Đrtifak Bilgi Giriş ve Emlak Bilgi Giriş Ekranları

4 BUSKĐ Emlak Bilgi Sistemi BUSKĐ Genel Müdürlüğü bünyesinde bütün CBS çalışmaları Oracle 10g Spatial veritabanında yer almaktadır. Bu nedenle Access veritabanında yer alan bu bilgiler Oracle 10g Spatial veritabanına aktarılmaktadır. Aktarma mantığında öncelikle emlak ve ya irtifak bilgileri girilecek olan parsel yada parsellerin çeşitli kaynaklardan elde edilen konumsal bilgileri Geomedia 6 Professional programı ile Oracle veritabanına girilmektedir. Girilen her parsele sistem tarafından otomatik ve benzersiz bir taşınmaz numarası (id) verilmektedir. Kullanıcı, parselin girişini yaptıktan sonra parsele verilen bu otomatik numarayı Şekil 3 te yer alan arayüzlerdeki Taşınmaz Numarası bölümüne girerek ORACLE A GÖNDER tuşuna basmaktadır. Bu şekilde ilgili veriler CBS veritabanına ilişkisel olarak gönderilmekte, bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu zaman da ORACLE GÜNCELLE tuşu kullanılarak veriler güncellenmektedir. Şekil 5: Geomedia Programı Đle Girilmiş Parsel Verisi Şekil 6: Geomedia Programı Đle Girilmiş Parsel Verisi ve Access Arayüzünden Aktarılmış Öznitelik Verileri Metinsel raporları almak için yine Access programında geliştirilen arayüzlerden faydalanılmaktadır.

5 Ayık, Sancak ve Akkar Şekil 7: Access Arayüzü Đle Oluşturulmuş Emlak Genel Sorgu Formu Bu arayüz yardımı ile 8 kritere göre sorgulama yapılarak sonuçlar Excel programına gönderilebilir. Ayrıca sadece tek tuşa basarak o anki güncel verilere ilişkin grafik raporları almak da mümkündür. Şekil 8: Access Arayüzü Đle Oluşturulmuş Đlçelere Göre Emlak Sayıları Grafik Raporu 3. SONUÇ BUSKĐ Genel Müdürlüğünde özkaynak ile gerçekleştirilen Emlak Bilgi Sistemi Projesindeki en önemli nokta bütün bu tasarımın ve kodlamanın kurum personeli tarafından yapılmış olmasıdır. BUSKĐ Genel Müdürlüğü çalışma anlayışında,

6 BUSKĐ Emlak Bilgi Sistemi coğrafi tabanlı projelerin mümkün olduğunca kurum kaynakları kullanılarak oluşturulması ve geliştirilmesi temel prensip olarak kabul edilmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri projeyi oluşturan ekip değişse bile projeye ait dokümanlar ile kaynak kodların kurumda mevcut olması ve buna bağlı olarak kurum dışı bağımlığının ortadan kalkmasıdır. Bu şekildeki yaklaşım projenin devamlılığı ve geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu projede de aynı prensiple çalışılmıştır. Şu an kuruma ait bütün taşınmaz ve irtifak hakkı bilgileri sisteme girilmiş olup, BUSKĐ adına tescil edilen her yeni taşınmaz ve irtifak hakkı bilgisi de sisteme girilmektedir. Ayrıca sistemdeki bilgilerde meydana gelen her türlü değişiklik hemen güncellenmektedir. Sisteme giriş yapan kullanıcılar sistemin güncelliğinden sorumludurlar. Sistemi belirli dönemlerle inceleyerek eksiklikleri ve hataları bulup sorumlulara ileten sistem yöneticisi de mevcuttur. BUSKĐ Emlak Bilgi Sistemi içerisinde bulunan veriler kullanıcı hakları çerçevesinde bütün kullanıcılara açılmış olup istenilen her türlü sorgulama ve tematik harita (Kullanım amacı, Mülkiyet, Nitelik, Proje Adı, Edinme Sebebi v.b.) yapılabilmektedir. Şekil 9: Geomedia Programı ile Hazırlanmış, Emlak Verileri için Mülkiyet Bilgisine Göre Tematik Harita Şekil 10: Geomedia Programı ile Hazırlanmış, Emlak Verileri için Kullanım Amacı Bilgisine Göre Tematik Harita

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1 ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1 Infrastructure Information Systems And Assessment Of Applications In The Country Mustafa AĞUŞ Akın Oğuz DİNÇ Uzaktan Algılama

Detaylı

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu. e-belediyeler İÇİN BİR ADRES BİLGİ SİSTEMİ MODELİ Volkan YILDIRIM 1, Mehmet ÇETE 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE CBS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE CBS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE CBS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ Eylem Kaya 1, M. Erkan Uçaner

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ O.Mataracı

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ M. Erkan UÇANER, Eylem KAYA Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Altındağ, Ankara eucaner@altindag.bel.tr, ekaya@altindag.bel.tr

Detaylı

SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS)

SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS) SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS) Dilek TEZEL 1, İbrahim ÖZDEMİR 2, İmren YENİPINAR 3 1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, dilek.tezel@csb.gov.tr 2 Çevre

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

INFORMATION BASED MANAGEMENT PRACTICES OF PUBLIC WORKS AND SETTLEMENT MINISTRY Cooperation and Efficiency Portal

INFORMATION BASED MANAGEMENT PRACTICES OF PUBLIC WORKS AND SETTLEMENT MINISTRY Cooperation and Efficiency Portal TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI'NDA BİLGİYE DAYALI YÖNETİM UYGULAMALARI İşbirliği ve

Detaylı

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI Mustafa Yalçınkaya 1, Ahmet Fatih Hameş 2 1 İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,Kavacık,İSTANBUL, myalcinkaya@igdas.com.tr 2 İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,İGABİS

Detaylı

Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması

Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması 55 2014;24(2):55-63 doi: 10.5505/planlama.2014.83792 GÖRÜŞ / VIEW Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması Improving Building Permit Procedures in Municipalities Yelda

Detaylı

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET BİLDİRİ KİTABI PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS Mustafa Yalçınkaya 1, Gönül Yıldız 2,Ahmet Fatih Hameş 3 1 İGDAŞ Altyapı Bilgi

Detaylı

Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması, Gerçekleştirilmesi ve Yaşatılmasında Başarıyı Etkileyen Önemli Hususlar

Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması, Gerçekleştirilmesi ve Yaşatılmasında Başarıyı Etkileyen Önemli Hususlar TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara Kent/Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması, Gerçekleştirilmesi ve Yaşatılmasında Başarıyı

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK e-belediye UYGULAMALARI

YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK e-belediye UYGULAMALARI YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK e-belediye UYGULAMALARI E-Municipality Applications for Local Administrators ÖZET Abdurrahman GEYMEN 1, İsmail Rakıp KARAŞ 1 Belediyeler, kent insanına uygarca yaşama olanağını

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8 Mart - 1 Nisan 005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ E. Duran1, D.Z.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI Ali Erdi 1, Fatih Sarı 1 1 SÜ, Selçuk Üniversitesi, Harita Müh. Bölümü, Selçuklu 42250 Konya, fatihsari@selcuk.edu.tr, alierdi@selcuk.edu.tr

Detaylı

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ İÇİNDEKİLER KEOS 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi TANITIM 2 BELNET ADRES VERİTABANI 5 KENT REHBERİ 6 NETCAD 360 PRO 7 3 BOYUTLU KENT BİLGİ SİSTEMİ 9 E-İMAR 10 YAPI RUHSATI 11 İŞYERİ RUHSATI 12 İMAR

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı