T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009"

Transkript

1 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009

2

3 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli Dostlar m z, Kocaeli Üniversitesi Avrupa ile Asya aras nda bilgi, teknoloji ve kültür aktar m n n gerçekle ti i köprü üzerinde, ülkemizin en dinamik co rafyas nda, 1992 y l nda kurulmu tur. Üniversiteler tarihine bak ld nda, henüz çok genç birüniversiteyiz da Üniversitemizi büyük y k ma u ratan 17 A ustos Depremi ni ya ad k. Buna ra men kurulu ivmemiz ve geli imimizden hiç ödün vermedik. Bugün Umuttepe de dönümlük bir alanda Ülkemizin, her türlü yeterlilik ve altyap ya sahip en güzel yerle kelerinden biri kurulmu tur. Üniversitemiz m 2 si Umuttepe yerle kesinde olmak üzere toplam m 2 kapal alanda ö renciye, önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora düzeyinde e itim vermektedir. Uluslararas bir yap lanma ve ilgiye sahip, bilinir, görülebilir, öncü, dinamik ve Mustafa Kemal Atatürk ün kurdu u Türkiye Cumhuriyeti nin bilim ülküsüne yara r bir üniversite olmay hedefliyoruz. Kocaeli Üniversitesi ö renci ve ö retim üyesi say s, üniversite düzeyinde yap lan yay n ve ara t rma faaliyetleri say s, teknik donan m, ileti im teknolojilerinin etkin ve yayg n kullan lmas, ça da dünya üniversitelerine uyum ve i birli i çal malar bak m nda kuruldu u y ldan beri sürekli geli me göstermektedir. Üniversitemiz, yeni yerle kesine ta nmas ndan itibaren hedeflerine daha kolay ula abilecek duruma gelmi olup, nitelikli ve özverili e itim kadrosuyla Türkiye nin 21. yüzy lda daha da geli mesi ve yükselmesi için çal maya devam etmektedir y l n üniversitemiz aç s ndan ba ar l bir y l olarak görmek mümkündür y l nda önlisans, lisans, yükseklisans, doktora ve TUS da toplam ö renci ö renim görmü tür. Bu y l içerisinde üniversitemizde 392 tanesi SCI de, 367 adet SCI kapsam d nda 333 adet ulusal bildiri,311 adet uluslar aras bildiri, 220 adet ulusal poster, 123 adet uluslar aras poster ve 67 adet kitap yay n yap lm t r.

4

5 Türkiye deki imalat sanayinin %14 ünü kapsayan ilimizde sanayi ile bir çok çal ma ba lat lm, hem akademik hem proje düzeyinde bu çal malar ba ar ile devam etmektedir. TÜB TAK-MAM la düzenlenen i birli i ile özellikle genetik alanda akademik çal malar ba lat lm t r. Di er önemli bir çal ma alan m z, bölgedeki 6 üniversite ile birlikte kurulan Bat Karadeniz Üniversiteler Birli idir. Bu birliktelik ile gerçekle tirilmek istenen özellikle ihtiyac olan üniversitelere ö retim üyesi deste i ve imdilik dört alanda yürütülen ortak doktora programlar d r. Bundan sonra yap lacak çal malarda, gerek teknik yönden, gerek uygulanabilirlik yönünden Üniversitemizin bütün faaliyet alanlar nda daha ileriye gidilece ine inan yor ve çal ma arkada lar ma güveniyorum. Bu vesile ile raporun haz rlanmas nda eme i geçen tüm akademik ve idari çal ma arkada lar ma katk lar ndan dolay te ekkür ederim. Prof. Dr. Sezer.KOMSUO LU Rektör

6

7 DAR FAAL YET RAPORUNUN HAZIRLANMASI FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MYO REKTÖRLÜK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl DAR FAAL YET RAPORU ENST TÜLER MERKEZLER DAR B R MLER DEVLET KONSERVATUVARI

8

9 Ç NDEK LER IGENEL B LG LER... 1 I.A.Misyon ve Vizyon... 1 I.B.Tarihçe... 1 I.C. dareye li kin Bilgiler... 4 I.C.1.Fiziksel Yap... 4 I.C.1.1Yerle keler... 4 I.C.1.2E itim I.C.1.3Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Yemekhaneler Misafirhaneler Lojmanlar Spor Tesisleri Toplant Konferans Salonlar Ö renci Kulüpleri Mezun Ö renciler Derne i I.C.1.4Hizmet Alanlar Akademik Personel Hizmet Alanlar dari Personel Hizmet Alanlar I.C.1.5Ambar Alanlar I.C.1.6Ar iv Alanlar I.C.1.7Atölyeler I.C.1.8Hastane Alanlar I.C.2.Örgüt Yap s I.C.3.1Yaz l mlar I.C.3.2Bilgisayarlar I.C.3.3Kütüphane Kaynaklar I.C.3.4Di er Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar I.C.3.5Bilgi lem I.C.4. nsan Kaynaklar I.C.4.1Akademik Personel I.C.4.2Yabanc Uyruklu Akademik Personel I.C.4.3Di er Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel (40.a vb.) I.C.4.4Ba ka Üniversiteden Kurumumuzda Görevlendirilen Akademik Personel I.C.4.5Sözle meli Akademik Personel I.C.4.6Akademik Personelin Ya tibariyle Da l m I.C.4.7 dari Personel I.C.4.8 dari Personelin E itim Durumu I.C.4.9 dari Personelin Hizmet Süreleri I.C.4.10 dari Personelin Ya tibariyle Da l m I.C.5.Sunulan Hizmetler I.C.5.1E itim Hizmetleri Ö renci Say lar Yabanc Dil Haz rl k S n f Ö renci Say lar Ö renci Kontenjanlar Yüksek Lisans ve Doktora Programlar Yabanc Uyruklu Ö renciler I.C.5.2Sa l k Hizmetleri... 54

10

11 I.C.5.3 dari Hizmetler I.C.5.4Di er Hizmetler I.C.5.6 Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II AMAÇ ve HEDEFLER II.A.Stratejik Amaç ve Hedefler II.B.Temel Politikalar ve Öncelikler II.B.1.E itim Politikalar II.B.2.Ara t rma Politikalar II.B.3.Kalite Politikalar II.B.4.Çevre Politikas II.B.5.Akademik Politikalar II.B.6. dari Politikalar II.B.7.Ö renci politikalar II.B.8.Bölgesel Politikalar III FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER III.A.Mali Bilgiler III.A.1.Bütçe Uygulama Sonuçlar III.A.1.1Bütçe Giderleri III.A.1.2Bütçe Gelirleri III.A.2.Temel Mali Tablolara li kin Aç klamalar III.A.3.Mali Denetim Sonuçlar III.B.Performans Bilgileri III.B.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri III.B.1.1Faaliyet Bilgileri III.B.1.2Yay nlarla lgili Faaliyet Bilgileri III.B.1.3Üniversiteler Aras nda Yap lan kili Anla malar III.B.1.4Proje Bilgileri IV-KURUMSAL YETENEK ve KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES VÖNER VE TEDB RLER EKLER

12

13 Grafikler Grafik Y l nda Sat n Al nan Kitaplar n Konusal Da l m...32 Grafik Y l nda Bilgisayara Girilen Kitaplar nkonusal Da l m Grafik3- Umuttepe Yerle kesi Fiber Optik A emas Grafik4-Y llara Göre Toplam nternet Kapasite Durumu..44 Grafik5- dari Personelin E itim Durumu Grafik y l Bütçe Giderleri Gerçekle me Da l m...90 Grafik y l Gelir Da l m.. 92

14

15 I.A. Misyon ve Vizyon I GENEL B LG LER a.misyon: Uluslararas ça da e itim sürecine uyumlu, ileri düzeyde e itim, ö retim, ara t rma, geli tirme etkinliklerini sürdürerek, sa l k, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlar nda gerçekle tirdi i bilimsel ara t rmalar ile tüm insanl a yarar sa layacak bilgiyi üretmek, üretti i bilgi ve teknolojinin aktar m ile kullan m n sa lamak ve insan haklar na sayg l, özgür dü ünceli, etik de erlere ba l, yarat c, yap c ve uygulay c bireyler yeti tirmek, Kocaeli Bölgesinde payda lar m zla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönü üm gerçekle tirecek bilinir markalar olu turulmas na katk da bulunmakt r. b.vizyon: Bilgi ça na hakim, bilinir, görünür bir üniversite olmak c.de erler Mustafa Kemal Atatürk ün kurdu u Türkiye Cumhuriyeti nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunmas ve gelecek ku aklara aktar lmas Ça da, laik, demokratik, ulusal de erler ve insan haklar na sayg l olmak Evrensel hukuk ilkelerine uymak Herkese ay r m gözetmeksizin sayg l olmak ve hizmet vermek Etik de erlere ba l kalmak Bilimsel ve teknolojik geli meleri izlemek ç ve d payda larla uyum ve i birli i içinde olmak Kalite ve denetimi ilke edinmektir. I.B. Tarihçe Kocaeli Üniversitesi nin ilk ad m olan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi, 1976 y l nda kurulmu tur. Akademide ilk aç lan bölümler; elektrik, makine, temel bilimler ve yabanc dil bölümleridir. 1

16 1982 y l nda 41 say l Kanun Hükmündeki Kararname ile Akademinin ad Kocaeli Mühendislik Fakültesi olarak de i tirilmi ve Akademi, Y ld z Teknik Üniversitesi ne ba lanm t r. 3 Temmuz 1992 tarihinde ç kar lan 3837 say l yasa ile Kocaeli Mühendislik Fakültesi, yeni kurulan 22 üniversite aras nda Kocaeli Üniversitesi olarak yerini alm t r Say l yasan n 12.maddesi ile Üniversitemize a a daki görevler yüklenmi tir. a. Ça da uygarl k ve e itim - ö retim esaslar na dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçlar ve kalk nma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve ortaö retime dayal çe itli düzeylerde e itim - ö retim, bilimsel ara t rma, yay m ve dan manl k yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklar n rasyonel, verimli ve ekonomik ekilde kullanarak, milli e itim politikas ve kalk nma planlar ilke ve hedefleri ile Yüksekö retim Kurulu taraf ndan yap lan plan ve programlar do rultusunda, ülkenin ihtiyac olan dallarda ve say da insangücü yeti tirmek, c. Türk toplumunun ya am düzeyini yükseltici ve kamu oyunu ayd nlat c bilim verilerini söz, yaz ve di er araçlarla yaymak, d. Örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim yoluyla toplumun özellikle sanayile me ve tar mda modernle me alanlar nda e itilmesini sa lamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geli mesini ilgilendiren sorunlar n, di er kurulu larla i birli i yaparak,kamu kurulu lar na önerilerde bulunmak suretiyle ö retim ve ara t rma konusu yapmak, sonuçlar n toplumun yarar na sunmak ve kamu kurulu lar nca istenecek inceleme ve ara t rmalar sonuçland rarak dü üncelerini ve önerilerini bildirmek, f. E itim - ö retim ve seferberli i içinde, örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim hizmetini üstlenen kurumlara katk da bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tar m ve sanayinin geli mesine ve ihtiyaçlar na uygun meslek elemanlar n n yeti mesine ve bilgilerinin geli mesine katk da bulunmak, sanayi, tar m ve sa l k hizmetleri ile di er hizmetlerde modernle meyi, üretimde art sa layacak çal ma ve programlar yapmak, uygulamak ve yap lanlara kat lmak, bununla ilgili kurumlarla i birli i yapmak ve çevre sorunlar na çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. E itim teknolojisini üretmek, geli tirmek, kullanmak, yayg nla t rmak, 2

17 i. Yüksekö retimin uygulamal yap lmas na ait e itim - ö retim esaslar n geli tirmek, döner sermaye i letmelerini kurmak, verimli çal t rmak ve bu faaliyetlerin geli tirilmesine ili kin gerekli düzenlemeleri yapmakt r. Üniversitemiz bu görevlerini, Rektör ve Yetkili organlar eli ile yerine getirir. 3

18 I.C. dareye li kin Bilgiler I.C.1. Fiziksel Yap I.C.1.1 Yerle keler Umuttepe Yerle kesi Üniversitemizin ana merkezi Umuttepe yerle kesidir. Umuttepe deki m 2 arazi üzerinde, m 2 si i letmeye aç k m 2 si yap m devam etmekte olmak üzere toplam m 2 olarak kurulmu tur. Bu yerle kemizde Rektörlük binas, E itim, Fen-Edebiyat, ktisadi ve dari Bilimler, leti im, Hukuk, Teknik E itim ve T p Fakülteleri, Sa l k Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Kocaeli Sa l k Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi nin 1. k sm yer almaktad r. Ayr ca mediko sosyal binas, m 2 lik kapal alan olan ö renci sosyal tesisleri, kütüphane, ö renci evi ve kantinleri, Avrupa Birli i Merkezi, kre gibi hizmet destek birimleri de Umuttepe yerle kesinde yer almaktad r. Üniversitemizin merkez yerle kesi olan Umuttepe de, yerle im plan uygulanarak büyük oranda altyap ve bina in aatlar 2008 y l sonu itibar ile tamamlanm t r. BESYO Yüksekokulu ve olimpik boyutlardaki spor tesisleri de 2008 y l itibariyle tamamlanm t r y l nda Mühendislik Fakültesinin II. K s m in aat n n bitirilmesi 4

19 hedeflenmi tir.üniversitemizin merkez yerle kesi olan Umuttepe de, yerle im plan uygulanarak büyük oranda altyap ve bina in aatlar sürmekte olup 2008 y l sonu itibar ile; Rektörlük E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi (A Blok) Fen-Edebiyat Fakültesi (B Blok) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi leti im Fakültesi Mühendislik Fakültesi (I. K s m) Hukuk Fakültesi Teknik E itim Fakültesi T p Fakültesi Ara t rma ve Uygulama Hastanesi Morfoloji Binas Sa l k Yüksekokulu Prof. Dr. Baki Komsuo lu Kültür ve Kongre Merkezi Kütüphane 1. Kafeterya (Fen Edebiyat ve Teknik E itim Fakülteleri) 2. Kafeterya ( ktisadi ve dari Bilimler ve leti im Fakülteleri) Büyük Kafeterya Küçük Kafeterya Lojman ve yurt binalar n n bir bölümü Mediko-Sosyal binas Sosyal Tesisler binas ( A Blok) BESYO (Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu e itim y l nda aç lm t r.) Yerle ke giri denetim binalar tamamlanm ve hizmete aç lm t r. 5

20 zmit An tpark Yerle kesi zmit merkezindedir m 2 alan üzerinde m 2 kapal alana sahiptir. Bu yerle kemizde Mimarl k ve Tasar m Fakültesi, Devlet Konservatuar, Yabanc Diller Yüksekokulu ile Ara t rma ve Uygulama Hastanesi ne ba l olarak özel poliklinik hizmeti yürütülen Ünibel ve mediko-sosyal hizmet birimlerimiz bulunmaktad r. Ayr ca üniversitemizin kurulu tarihi müzesi bu merkezde yap land r lm ve ziyarete aç lm t r. 6

21 Veziro lu (Vinsan) Yerle kesi Depremden hemen sonra tüm mühendislik birimlerinin yerle ti i aland r. Be bölüm Umuttepe yerle kesine ta nm, fakat halen Mühendislik Fakültesi nin sekiz bölümü bu yerle kede yar prefabrik binalarda ( m 2 ) oldukça zor artlarda e itim vermektedir. Ayr ca üniversiteye ait bir sosyal tesis bulunmakta olup, binalar tamamlan ncaya kadar hsaniye MYO ve Nuh Çimento Kaynakç l k MYO da bu yerle kede e itim verecektir. 7

22 Arslanbey Yerle kesi 17 A ustos Depremi nden önce üniversitemizin ana yerle kesi olarak planlanan bu yer, büyük y k mdan sonra yeniden yap land r larak m 2 lik alanda m 2 kapal alana kavu turulmu tur. Bu yerle kede Sivil Havac l k Yüksekokulu, zmit Meslek Yüksekokulu, Ali R za Veziro lu Meslek Yüksekokulu, Arslanbey Meslek Yüksekokulu ve SGÜM laboratuar bulunmaktad r. Sivil Havac l k YO d ndaki di er okullarda genelde tar ma ve i sa l e itimine dayal MYO ö rencileri yeti tirilmektedir. Yerle kede yemekhane, kantin, voleybol alan gibi baz kullan m alanlar ortakt r. 8

23 Hereke Yerle kesi zmit e 30 km uzakl kta bulunan Hereke Yerle kesi, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.. ve Uzunyol Holding taraf ndan, üniversitemize devredilen tarihi Sümerbank lojmanlar n n tadilat ve yeni binalar n yap m yla m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alanda olu mu tur. Yerle kede Güzel Sanatlar Fakültesi, Ömer smet Uzunyol Meslek Yüksekokulu ve As m Kocab y k Meslek Yüksekokulu e itimö retim vermektedir. 9

24 Dereköy Yerle kesi Yerle ke zmit e 40 km uzakl kta, Karamürsel in Kavak mevkii Gazanfer Bilge Mahallesi nde m 2 arazi üzerine Say n Gazanfer Bilge taraf ndan kurulmu tur. Yerle kede, Gazanfer Bilge MYO, Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, Karamürsel Meslek Yüksekokulu yer almaktad r. 10

25 Derbent Yerle kesi limize ba l Büyük Derbent beldesinde m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alan olan yerle kede, Derbent Turizm ve Otel letmecili i Yüksekokulu, Derbent Meslek Yüksekokulu, Turizm Uygulama Oteli, ve Kocaeli Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (henüz prefabrik binada) bulunmaktad r. Kocaeli Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun in aat Umuttepe Yerle kesinde ba lam t r 11

26 Kullar Yerle kesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kullar beldesinde Mustafa Özsoy taraf ndan ba lanan m 2 arazi üzerinde, toplam m 2 kapal alanda yap lanm t r. Okul yap lan yeni binalar na 2002 de ta nm t r. Kocaeli Meslek Yüksekokulu YÖK- Dünya Bankas Endüstriyel E itim Projesi ne ba l 30 yüksekokul aras nda yer almaktad r y l nda Pakmaya ve Kartonsa taraf ndan 3200 m 2 lik kapal alan hizmet binas yapt r lm t r. Bunlar n d nda Kocaeli nin di er beldelerinde çe itli programlarda e itim veren Yüksek Okullar ve MYO lar bulunmaktad r: 12

27 Körfez MYO ve Köseköy MYO Kocaeli-Sakarya D-100 Karayolu üzerinde Köseköy beldesinin, Me elik Mevkii nde m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alanda eski belediye binas nda Köseköy Meslek Yüksekokulu, ayn yerle kede Türkiye Jokey Kulübü zmit dman Alan nda da m 2 sürdürmektedir. arazide Körfez Meslek Yüksekokulu e itimö retimini Gölcük MYO Gölcük Meslek Yüksekokulu, Gölcük Belediyesi taraf ndan 25 y ll na bedelsiz olarak Kocaeli Üniversitesi Rektörlü ü nün kullan m na verilen m 2 kapal alanda otomotiv a rl kl programlarda e itim-ö retim etkinli ini sürdürmektedir. Gebze MYO Gebze Meslek Yüksekokulu, zmit e 45 km uzakl kta, Gebze ilçesi Çay rova beldesinde, m 2 si Çay rova Belediyesi, m 2 si üniversitemize ait toplam m 2 arazide Milli E itim Bakanl na ait bir binada e itim-ö retim hizmeti vermektedir. De irmendere MYO De irmendere Meslek Yüksekokulu, zmit e 19 km uzakl ktaki De irmendere beldesinin Topçular Mahallesi nde m 2 arazide, m 2 kapal alanl prefabrik yap larda, mücevher tasar mc l programlar nda e itim-ö retimini sürdürmektedir. Kand ra MYO Kand ra Meslek Yüksekokulu, Kocaeli il merkezi zmit e 40 km uzakl ktaki Kand ra ilçesinde Kocaeli Valili i nce üniversitemizin kullan m na sunulan m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alanda, halkla ili kiler, muhasebe programlar nda e itim-ö retimini sürdürmektedir. Yahya Kaptan MYO zmit in merkezde m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alanda i u ra ve rehabilitasyon konular nda özgün e itim-ö retim vermektedir. Okul binas, 1999 depreminden sonra engelli duruma gelen vatanda lar m za esenlendirme (rehabilitasyon) hizmetleri sunmak üzere Kocaeli Büyük ehir Belediyesi, Metro 13

28 Küme, AÇEV, Project Hope ve Kocaeli Üniversitesi i birli iyle kurulmu ve zmit Rehabilitasyon Merkezi ( REM) ad yla hizmet vermeye ba lam t r. Bina daha sonra Kocaeli Üniversitesi ne devredilmi tir. Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu kurulduktan sonra, REM i levini yüksekokul ö rencilerine uygulama alan ve laboratuvar olu turacak biçimde de sürdürmektedir. Di Hekimli i Fakültesi tarih say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e göre tarihli Bakanlar Kurulu Karar gere i kurulan Üniversitemiz Di Hekimli i Fakültesi 25 ö renci ile E itim-ö retim y l nda e itime ba lam t r. Fakülte binam z m 2 kapal alan olmak üzere toplam m 2 üzerine kurulmu tur KOÜ Teknopark Kocaeli-Yalova D130 Karayolu üzerinde,yeniköy bölümünde tamam Kocaeli Üniversitesi ne verilmi olan m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alanda üniversitemizin teknopark kurulu çal malar n tamamlam, 59 firma ile anla ma yaparak çal malar n sürdürmektedir. 14

29 Kocaeli Üniversitesi Ta nmazlar n n ve kapal alanlar n Da l m. Konum Mülkiyet Durumuna Göre Ta nmaz TOPLAM Aç klama Alan (m 2 ) (m 2 ) Üniversite Maliye Di er Haz. UMUTTEPE YERLE KE ZM T ANITPARK YERLE KE VEZ RO LU YERLE KE ARSLANBEY YERLE KE HEREKE YERLE KE DEREKÖY YERLE KE DERBENT YERLE KE KULLAR YERLE KE KÖRFEZ ve MYO KÖSEKÖY GÖLCÜK MYO GEBZE MYO DE RMENDERE MYO KANDIRA MYO YAHYA KAPTAN MYO D HEK ML FAKÜLTE KOÜ TEKNOPARK TEKNOPARK TOPLAM

30 Kocaeli Üniversitesi kapal alanlar n n da l m Kapal Alan Miktar (m 2 ) Yerle ke letmeye Aç k Alanlar Yap m Sürenler Toplam (m 2 ) Umuttepe zmit An tpark Veziro lu Arslanbey Hereke Dereköy Derbent Kullar Körfez ve Köseköy Gölcük Gebze De irmendere Kand ra YahyaKaptan Di Hekimli i Fakültesi KOÜ Teknopark Toplam

31 I.C.1.2 E itim Alanlar -Derslikler E itim Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Alan Üzeri Anfi S n f Bilgisayar Lab Di er Lab Toplam I.C.1.3 Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Say s 21 Kantin Alan ( m 2 ) Kafeterya Say s 8 Kafeterya Alan (m 2 ) Yemekhaneler Ö renci yemekhane Say s ( Adet ) 48 Ö renci yemekhane Alan ( m 2 ) Personel yemekhane Say s ( Adet ) 11 Personel yemekhane Alan ( m 2 )

32 Misafirhaneler Misafirhane Say s (Adet ) 2 Misafirhane Kapasitesi (Ki i ) 46 Lojmanlar Lojman Say s (Adet ) 72 Lojman Bürüt Alan ( m 2 ) Dolu Lojman Say s (Adet ) 72 Spor Tesisleri Kapal Spor Tesisleri Say s ( Adet ) 4 Kapal Spor Tesisleri Alan ( m 2 ) Aç k Spor Tesisleri Say s ( Adet ) 15 Aç k Spor Tesisleri Alan ( m 2 ) ,88 Toplant Konferans Salonlar Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplant Salonu Konferans Salonu Toplam Ö renci Kulüpleri Ö renci Kulüpleri Say s : 77 Adet Ö renci Üye Say s :8.000 ki i Mezun Ö renciler Derne i Mezun Ö renciler Derne i Say s Mezun Ö renciler Derne i Ki i Say s :2 Adet :4500 ki i 18

33 I.C.1.4 Hizmet Alanlar Akademik Personel Hizmet Alanlar Say s Alan Kullanan Say s (Ki i) (Adet) (m 2 ) Çal ma Odas , dari Personel Hizmet Alanlar Say s Alan Kullanan Say s (Adet) (m 2 ) Servis , Çal ma Odas , Toplam , I.C.1.5Ambar Alanlar Ambar Say s :65 Adet Ambar Alan :3.118,40 m 2 I.C.1.6Ar iv Alanlar Ar iv Say s : 82 Adet Ar iv Alan :1.378,92 m 2 I.C.1.7Atölyeler Atölye Say s : 60 Adet Atölye Alan : m 2 19

34 I.C.1.8Hastane Alanları B R M SAYI (ADET) ALAN (M 2 ) Acil Servis 2 501,5 Yo un Bak m Ameliyathane ,5 Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji ,5 Nükleer T p Sterilizasyon 1 227,5 Mutfak 1 970,5 Çama rhane 1 358,5 Teknik Servis ,5 Ofisler Kütüphane Konferans Salonu Poliklinikler Di er Hastane Toplam Kapal Alan ,50 20

35 I.C.2. Örgüt Yap s Kocaeli Üniversitesi nin yönetim ve örgütlenmesi 2547 say l yasaya göre belirlenmi tir. Üniversitenin yönetim organlar rektör, üniversite senatosu ve üniversite yönetim kuruludur. Rektör, profesör akademik unvan na sahip ki iler aras ndan görevdeki rektörün ça r s ile toplanacak üniversite ö retim üyeleri taraf ndan seçilecek alt aday aras ndan Yüksekö retim Kurulunca belirlenen üç aday içinden Cumhurba kan nca dört y l süre ile atan r. ki dönemden fazla rektörlük yap lamaz. Rektör, üniversitenin tüzel ki ili ini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çal malar nda kendisine yard m etmek üzere, üniversitenin ayl kl profesörleri aras ndan en çok üç ki iyi rektör yard mc s olarak seçer. Rektörün görev, yetki ve sorumluluklar : 1- Üniversite kurullar na ba kanl k etmek, yüksekö retim üst kurulu lar n n kararlar n uygulamak, üniversite kurullar n n önerilerini inceleyerek karara ba lamak, üniversiteye ba l kurulu lar aras nda düzenli çal may sa lamak 2- Her e itim-ö retim y l sonunda ve gerekti inde üniversitesinin e itim-ö retim, bilimsel ara t rma ve yay m etkinlikleri konusunda Üniversiteleraras Kurula bilgi vermek, 3- Üniversitenin yat r m programlar n, bütçesini ve kadro gereksinimlerini ba l birimler, üniversite yönetim kurulu ve senatonun görü ve önerilerini ald ktan sonra haz rlamak ve Yüksekö retim Kurulu na sunmak 4- Gerekli durumlarda üniversiteyi olu turan kurulu ve birimlerde görevli ö retim elemanlar n n ve di er çal anlar n görev yerlerini de i tirmek, yeni görevler vermek 5- Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki çal an üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak 6- Bu yasa ile kendisine verilen di er görevleri yapmakt r. Rektör, üniversitenin ve ba l birimlerin ö retim kapasitesini ak lc kullan m ve geli tirilmesi, ö rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sa lanmas, gerekti inde güvenlik önlemlerinin al nmas, e itim-ö retim, bilimsel ara t rma ve yay m etkinliklerinin devlet kalk nma plan, ilke ve hedefleri do rultusunda planlan p yürütülmesi, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yap lmas, bu görevlerin alt 21

36 birimlere aktar lmas, izlemi, denetimi ve sonuçlar n n al nmas nda birinci derecede yetkili ve sorumludur. Senato, Rektörün ba kanl nda, rektör yard mc lar, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullar nca üç y l için seçilecek birer ö retim üyesi ile rektörlü e ba l enstitü ve yüksekokul müdürlerinden olu ur. Senato, üniversitenin akademik organ olarak i lev görür. Bu kapsamda, üniversitenin e itim-ö retim, bilimsel ara t rma ve yay m etkinliklerinin ana çizgileri konusunda karar almak ve üniversite yönetim kuruluna üye seçmek temel görevleri aras ndad r. Senato, her e itim-ö retim y l ba nda ve sonunda olmak üzere y lda en az iki kez toplan r. Üniversite yönetim kurulu, rektörün ba kanl nda dekanlardan, üniversiteye ba l de i ik ö retim birim ve alanlar n temsil edecek biçimde senatoca dört y l için seçilecek üç profesörden olu ur. Üniversite yönetim kurulu idari etkinliklerde rektöre yard mc bir organ olarak görev yapar. Üniversite yönetim kurulunun görevleri: 1- Yüksekö retim üst kurulu lar ile senato kararlar n n uygulanmas nda belirlenen plan ve programlar do rultusunda rektöre yard m etmek 2- Etkinlik plan ve programlar n n uygulanmas n sa lamak, üniversiteye ba l birimlerin önerilerini dikkate alarak yat r m program n, bütçe tasar s tasla n incelemek ve önerileri ile birlikte rektörlü e sunmak 3- Rektörün üniversite yönetimi ile ilgili getirece i konularda karar almak 4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullar n n kararlar na yap lacak itirazlar inceleyerek kesin karara ba lamak 5- Bu yasa ile verilen di er görevleri yapmakt r. Fakülte, enstitü ve yüksekokul düzeyinde yönetim organlar a a daki gibidir: Fakülte organlar : Dekan, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulundan olu ur. Dekan: Fakülte ve birimlerinin temsilcisi olarak, rektörün önerece i, üniversite içinde ya da d nda üç profesör aras ndan Yüksekö retim Kurulu nca üç y l süre ile seçilir ve normal yöntemle atan r. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çal malar nda yard mc olmak üzere fakültenin ayl kl ö retim üyeleri aras ndan en çok iki ki iyi dekan yard mc s olarak seçer. Dekan n görev, yetki ve sorumluluklar : 22

37 1- Fakülte kurullar na ba kanl k etmek, fakülte kurullar n n kararlar n uygulamak ve fakülte birimleri aras nda düzenli çal may sa lamak 2- Her ö retim y l sonunda ve istendi inde fakültenin genel durumu ve i leyi i konusunda rektöre rapor vermek 3- Fakültenin ödenek ve kadro gereksinimlerini gerekçesi ile birlikte rektörlü e bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görü ünü ald ktan sonra rektörlü e sunmak 4- Fakültenin birimleri ve her düzeydeki çal an üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak 5- Bu yasa ile kendisine verilen di er görevleri yapmakt r. Dekan, fakülte ve ba l birimlerinin ö retim s as n n ak lc kullan lmas ve geli tirilmesi, gerekti i zaman güvenlik önlemlerinin al nmas, ö rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sa lanmas, e itim-ö retim bilimsel ara t rma ve yay m etkinliklerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi, bütün etkinliklerin gözetim ve denetiminin yap lmas, izlemi, denetimi ve sonuçlar n n al nmas nda rektöre kar birinci derecede sorumludur. Fakülte kurulu, dekan n ba kanl nda fakülteye ba l bölümlerin ba kanlar ile varsa fakülteye ba l enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç y l için fakültedeki profesörlerin aralar ndan seçece i üç, doçentlerin aralar ndan seçece i iki, yard mc doçentlerin aralar ndan seçece i bir ö retim üyesinden olu ur. Fakülte kurulu normal olarak her yar y l ba nda ve sonunda toplan r. Fakülte kurulu akademik bir organ olup a a daki görevleri yapar: 1- Fakültenin e itim-ö retim,bilimsel ara t rma, yay m etkinlikleri ve bu etkinliklerle ilgili esaslar, plan, program ve e itim-ö retim takvimini kararla t rmak 2- Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek 3- Bu yasala verilen di er görevler Fakülte yönetim kurulu: Dekan n ba kanl nda fakülte kurulunun üç y l için seçece i üç profesör, iki doçent ve bir yard mc doçentten olu ur. Fakülte yönetim kurulu dekan n ça r s üzerine toplan r, gerekli durumlarda geçici çal ma kümeleri, e itim-ö retim koordinatörlükleri kurabilir ve bunlar n görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulu, idari etkinliklerde dekana yard mc bir organ olup a a daki görevleri yapar: 23

38 1- Fakülte kurulunun kararlar ile belirledi i konular n uygulanmas nda dekana yard m etmek 2- Fakültenin e itim-ö retim, plan ve programlar ile takviminin uygulanmas n sa lamak 3- Fakültenin yat r m, program ve bütçe tasar s n haz rlamak 4- Dekan n fakülte yönetimi ile ilgili getirece i bütün i lerde karar almak 5- Ö rencilerin kabulü, ders intibaklar ve ç kar lmalar ile e itim-ö retim ve s navlara ait i lemleri konusunda karar vermek 6- Bu yasayla verilen di er görevler Enstitü organlar : Enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulundan olu ur. Enstitü müdürü, üç y l için ilgili fakülte dekan n n önerisi üzerine rektör taraf ndan atan r. Rektörlü e ba l enstitülere bu atama do rudan rektör taraf ndan yap l r. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli ayl kl ö retim elemanlar aras ndan üç y l için atayaca en çok iki yard mc s bulunur. Müdüre vekâlet etme ya da müdürlü ün bo almas durumlar nda yap lacak i lem, dekanlarda oldu u gibidir. Enstitü müdürü, bu yasa ile dekanlara verilmi olan görevleri enstitü için yerine getirir. Enstitü kurulu müdürün ba kanl nda, müdür yard mc lar ve enstitüyü olu turan anabilim dal ba kanlar ndan olu ur. Enstitü yönetim kurulu, müdürün ba kanl nda, müdür yard mc lar, müdürce gösterilecek alt aday aras ndan enstitü kurulu taraf ndan üç y l için seçilecek üç ö retim üyesinden olu ur. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu yasayla fakülte kurulu ve fakülte kuruluna verilmi görevleri enstitü için yerine getirir. Yüksekokul organlar : Yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulundan olu ur. Yüksekokul müdürü, üç y l için ilgili fakülte dekan n n önerisi üzerine rektör taraf ndan atan r. Rektörlü e ba l yüksekokullarda bu atama do rudan rektör taraf ndan yap l r. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün okulda görevli ayl kl ö retim elemanlar aras ndan üç y l için atayaca en çok iki yard mc s bulunur. Müdüre vekâlet etme ya da müdürlü ün bo almas durumlar nda yap lacak i lem, dekanlarda oldu u gibidir. Yüksekokul müdürü bu yasa ile dekanlara verilmi olan görevleri yüksekokul için yerine getirir. 24

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2013 I.GENEL BİLGİLER..1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye İlişkin Bilgiler... 4 1- Fiziksel

Detaylı

ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye İlişkin Bilgiler... 4 C.1. Fiziksel Yapı...4 C.1.1. Umuttepe Yerleşkesi...4 C.1.2.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU. 2007 Nisan

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU. 2007 Nisan T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 2007 Nisan Üst Yönetcinin Sunuşu Kocaeli Üniversitesi; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

YILI DARE FAAL YET RAPORU

YILI DARE FAAL YET RAPORU YILI DARE FAAL YET RAPORU Bilim gerçe i bilmektir. Yeni yüksekö retim stratejisi ile üniversiteler için yeni roller tanımlanmıfltır. Üniversiteler e itim-ö retim ve bilimsel arafltırma faaliyetlerinin

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

009 Y YILI TEPE ET R RAPO

009 Y YILI TEPE ET R RAPO AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ 1 9 9 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE CUMHUR YET ÜN VERS TES 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE DE ERLEND RME RAPORU Mart 2015 Cumhuriyete verece imiz en büyük arma an gençlerimizin itilmesi olacakt r. NDEK LER I-ÜST YÖNET ÖZET...9 II-GENEL

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU 2010 II III SUNUŞ İnsan kaynaklarımızı, parayı ve zamanı en verimli şekilde kullanmanın ön koşulu, etkili ve uygulanabilir stratejik planlamadır.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı