T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009"

Transkript

1 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009

2

3 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli Dostlar m z, Kocaeli Üniversitesi Avrupa ile Asya aras nda bilgi, teknoloji ve kültür aktar m n n gerçekle ti i köprü üzerinde, ülkemizin en dinamik co rafyas nda, 1992 y l nda kurulmu tur. Üniversiteler tarihine bak ld nda, henüz çok genç birüniversiteyiz da Üniversitemizi büyük y k ma u ratan 17 A ustos Depremi ni ya ad k. Buna ra men kurulu ivmemiz ve geli imimizden hiç ödün vermedik. Bugün Umuttepe de dönümlük bir alanda Ülkemizin, her türlü yeterlilik ve altyap ya sahip en güzel yerle kelerinden biri kurulmu tur. Üniversitemiz m 2 si Umuttepe yerle kesinde olmak üzere toplam m 2 kapal alanda ö renciye, önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora düzeyinde e itim vermektedir. Uluslararas bir yap lanma ve ilgiye sahip, bilinir, görülebilir, öncü, dinamik ve Mustafa Kemal Atatürk ün kurdu u Türkiye Cumhuriyeti nin bilim ülküsüne yara r bir üniversite olmay hedefliyoruz. Kocaeli Üniversitesi ö renci ve ö retim üyesi say s, üniversite düzeyinde yap lan yay n ve ara t rma faaliyetleri say s, teknik donan m, ileti im teknolojilerinin etkin ve yayg n kullan lmas, ça da dünya üniversitelerine uyum ve i birli i çal malar bak m nda kuruldu u y ldan beri sürekli geli me göstermektedir. Üniversitemiz, yeni yerle kesine ta nmas ndan itibaren hedeflerine daha kolay ula abilecek duruma gelmi olup, nitelikli ve özverili e itim kadrosuyla Türkiye nin 21. yüzy lda daha da geli mesi ve yükselmesi için çal maya devam etmektedir y l n üniversitemiz aç s ndan ba ar l bir y l olarak görmek mümkündür y l nda önlisans, lisans, yükseklisans, doktora ve TUS da toplam ö renci ö renim görmü tür. Bu y l içerisinde üniversitemizde 392 tanesi SCI de, 367 adet SCI kapsam d nda 333 adet ulusal bildiri,311 adet uluslar aras bildiri, 220 adet ulusal poster, 123 adet uluslar aras poster ve 67 adet kitap yay n yap lm t r.

4

5 Türkiye deki imalat sanayinin %14 ünü kapsayan ilimizde sanayi ile bir çok çal ma ba lat lm, hem akademik hem proje düzeyinde bu çal malar ba ar ile devam etmektedir. TÜB TAK-MAM la düzenlenen i birli i ile özellikle genetik alanda akademik çal malar ba lat lm t r. Di er önemli bir çal ma alan m z, bölgedeki 6 üniversite ile birlikte kurulan Bat Karadeniz Üniversiteler Birli idir. Bu birliktelik ile gerçekle tirilmek istenen özellikle ihtiyac olan üniversitelere ö retim üyesi deste i ve imdilik dört alanda yürütülen ortak doktora programlar d r. Bundan sonra yap lacak çal malarda, gerek teknik yönden, gerek uygulanabilirlik yönünden Üniversitemizin bütün faaliyet alanlar nda daha ileriye gidilece ine inan yor ve çal ma arkada lar ma güveniyorum. Bu vesile ile raporun haz rlanmas nda eme i geçen tüm akademik ve idari çal ma arkada lar ma katk lar ndan dolay te ekkür ederim. Prof. Dr. Sezer.KOMSUO LU Rektör

6

7 DAR FAAL YET RAPORUNUN HAZIRLANMASI FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MYO REKTÖRLÜK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl DAR FAAL YET RAPORU ENST TÜLER MERKEZLER DAR B R MLER DEVLET KONSERVATUVARI

8

9 Ç NDEK LER IGENEL B LG LER... 1 I.A.Misyon ve Vizyon... 1 I.B.Tarihçe... 1 I.C. dareye li kin Bilgiler... 4 I.C.1.Fiziksel Yap... 4 I.C.1.1Yerle keler... 4 I.C.1.2E itim I.C.1.3Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Yemekhaneler Misafirhaneler Lojmanlar Spor Tesisleri Toplant Konferans Salonlar Ö renci Kulüpleri Mezun Ö renciler Derne i I.C.1.4Hizmet Alanlar Akademik Personel Hizmet Alanlar dari Personel Hizmet Alanlar I.C.1.5Ambar Alanlar I.C.1.6Ar iv Alanlar I.C.1.7Atölyeler I.C.1.8Hastane Alanlar I.C.2.Örgüt Yap s I.C.3.1Yaz l mlar I.C.3.2Bilgisayarlar I.C.3.3Kütüphane Kaynaklar I.C.3.4Di er Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar I.C.3.5Bilgi lem I.C.4. nsan Kaynaklar I.C.4.1Akademik Personel I.C.4.2Yabanc Uyruklu Akademik Personel I.C.4.3Di er Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel (40.a vb.) I.C.4.4Ba ka Üniversiteden Kurumumuzda Görevlendirilen Akademik Personel I.C.4.5Sözle meli Akademik Personel I.C.4.6Akademik Personelin Ya tibariyle Da l m I.C.4.7 dari Personel I.C.4.8 dari Personelin E itim Durumu I.C.4.9 dari Personelin Hizmet Süreleri I.C.4.10 dari Personelin Ya tibariyle Da l m I.C.5.Sunulan Hizmetler I.C.5.1E itim Hizmetleri Ö renci Say lar Yabanc Dil Haz rl k S n f Ö renci Say lar Ö renci Kontenjanlar Yüksek Lisans ve Doktora Programlar Yabanc Uyruklu Ö renciler I.C.5.2Sa l k Hizmetleri... 54

10

11 I.C.5.3 dari Hizmetler I.C.5.4Di er Hizmetler I.C.5.6 Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II AMAÇ ve HEDEFLER II.A.Stratejik Amaç ve Hedefler II.B.Temel Politikalar ve Öncelikler II.B.1.E itim Politikalar II.B.2.Ara t rma Politikalar II.B.3.Kalite Politikalar II.B.4.Çevre Politikas II.B.5.Akademik Politikalar II.B.6. dari Politikalar II.B.7.Ö renci politikalar II.B.8.Bölgesel Politikalar III FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER III.A.Mali Bilgiler III.A.1.Bütçe Uygulama Sonuçlar III.A.1.1Bütçe Giderleri III.A.1.2Bütçe Gelirleri III.A.2.Temel Mali Tablolara li kin Aç klamalar III.A.3.Mali Denetim Sonuçlar III.B.Performans Bilgileri III.B.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri III.B.1.1Faaliyet Bilgileri III.B.1.2Yay nlarla lgili Faaliyet Bilgileri III.B.1.3Üniversiteler Aras nda Yap lan kili Anla malar III.B.1.4Proje Bilgileri IV-KURUMSAL YETENEK ve KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES VÖNER VE TEDB RLER EKLER

12

13 Grafikler Grafik Y l nda Sat n Al nan Kitaplar n Konusal Da l m...32 Grafik Y l nda Bilgisayara Girilen Kitaplar nkonusal Da l m Grafik3- Umuttepe Yerle kesi Fiber Optik A emas Grafik4-Y llara Göre Toplam nternet Kapasite Durumu..44 Grafik5- dari Personelin E itim Durumu Grafik y l Bütçe Giderleri Gerçekle me Da l m...90 Grafik y l Gelir Da l m.. 92

14

15 I.A. Misyon ve Vizyon I GENEL B LG LER a.misyon: Uluslararas ça da e itim sürecine uyumlu, ileri düzeyde e itim, ö retim, ara t rma, geli tirme etkinliklerini sürdürerek, sa l k, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlar nda gerçekle tirdi i bilimsel ara t rmalar ile tüm insanl a yarar sa layacak bilgiyi üretmek, üretti i bilgi ve teknolojinin aktar m ile kullan m n sa lamak ve insan haklar na sayg l, özgür dü ünceli, etik de erlere ba l, yarat c, yap c ve uygulay c bireyler yeti tirmek, Kocaeli Bölgesinde payda lar m zla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönü üm gerçekle tirecek bilinir markalar olu turulmas na katk da bulunmakt r. b.vizyon: Bilgi ça na hakim, bilinir, görünür bir üniversite olmak c.de erler Mustafa Kemal Atatürk ün kurdu u Türkiye Cumhuriyeti nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunmas ve gelecek ku aklara aktar lmas Ça da, laik, demokratik, ulusal de erler ve insan haklar na sayg l olmak Evrensel hukuk ilkelerine uymak Herkese ay r m gözetmeksizin sayg l olmak ve hizmet vermek Etik de erlere ba l kalmak Bilimsel ve teknolojik geli meleri izlemek ç ve d payda larla uyum ve i birli i içinde olmak Kalite ve denetimi ilke edinmektir. I.B. Tarihçe Kocaeli Üniversitesi nin ilk ad m olan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi, 1976 y l nda kurulmu tur. Akademide ilk aç lan bölümler; elektrik, makine, temel bilimler ve yabanc dil bölümleridir. 1

16 1982 y l nda 41 say l Kanun Hükmündeki Kararname ile Akademinin ad Kocaeli Mühendislik Fakültesi olarak de i tirilmi ve Akademi, Y ld z Teknik Üniversitesi ne ba lanm t r. 3 Temmuz 1992 tarihinde ç kar lan 3837 say l yasa ile Kocaeli Mühendislik Fakültesi, yeni kurulan 22 üniversite aras nda Kocaeli Üniversitesi olarak yerini alm t r Say l yasan n 12.maddesi ile Üniversitemize a a daki görevler yüklenmi tir. a. Ça da uygarl k ve e itim - ö retim esaslar na dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçlar ve kalk nma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve ortaö retime dayal çe itli düzeylerde e itim - ö retim, bilimsel ara t rma, yay m ve dan manl k yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklar n rasyonel, verimli ve ekonomik ekilde kullanarak, milli e itim politikas ve kalk nma planlar ilke ve hedefleri ile Yüksekö retim Kurulu taraf ndan yap lan plan ve programlar do rultusunda, ülkenin ihtiyac olan dallarda ve say da insangücü yeti tirmek, c. Türk toplumunun ya am düzeyini yükseltici ve kamu oyunu ayd nlat c bilim verilerini söz, yaz ve di er araçlarla yaymak, d. Örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim yoluyla toplumun özellikle sanayile me ve tar mda modernle me alanlar nda e itilmesini sa lamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geli mesini ilgilendiren sorunlar n, di er kurulu larla i birli i yaparak,kamu kurulu lar na önerilerde bulunmak suretiyle ö retim ve ara t rma konusu yapmak, sonuçlar n toplumun yarar na sunmak ve kamu kurulu lar nca istenecek inceleme ve ara t rmalar sonuçland rarak dü üncelerini ve önerilerini bildirmek, f. E itim - ö retim ve seferberli i içinde, örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim hizmetini üstlenen kurumlara katk da bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tar m ve sanayinin geli mesine ve ihtiyaçlar na uygun meslek elemanlar n n yeti mesine ve bilgilerinin geli mesine katk da bulunmak, sanayi, tar m ve sa l k hizmetleri ile di er hizmetlerde modernle meyi, üretimde art sa layacak çal ma ve programlar yapmak, uygulamak ve yap lanlara kat lmak, bununla ilgili kurumlarla i birli i yapmak ve çevre sorunlar na çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. E itim teknolojisini üretmek, geli tirmek, kullanmak, yayg nla t rmak, 2

17 i. Yüksekö retimin uygulamal yap lmas na ait e itim - ö retim esaslar n geli tirmek, döner sermaye i letmelerini kurmak, verimli çal t rmak ve bu faaliyetlerin geli tirilmesine ili kin gerekli düzenlemeleri yapmakt r. Üniversitemiz bu görevlerini, Rektör ve Yetkili organlar eli ile yerine getirir. 3

18 I.C. dareye li kin Bilgiler I.C.1. Fiziksel Yap I.C.1.1 Yerle keler Umuttepe Yerle kesi Üniversitemizin ana merkezi Umuttepe yerle kesidir. Umuttepe deki m 2 arazi üzerinde, m 2 si i letmeye aç k m 2 si yap m devam etmekte olmak üzere toplam m 2 olarak kurulmu tur. Bu yerle kemizde Rektörlük binas, E itim, Fen-Edebiyat, ktisadi ve dari Bilimler, leti im, Hukuk, Teknik E itim ve T p Fakülteleri, Sa l k Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Kocaeli Sa l k Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi nin 1. k sm yer almaktad r. Ayr ca mediko sosyal binas, m 2 lik kapal alan olan ö renci sosyal tesisleri, kütüphane, ö renci evi ve kantinleri, Avrupa Birli i Merkezi, kre gibi hizmet destek birimleri de Umuttepe yerle kesinde yer almaktad r. Üniversitemizin merkez yerle kesi olan Umuttepe de, yerle im plan uygulanarak büyük oranda altyap ve bina in aatlar 2008 y l sonu itibar ile tamamlanm t r. BESYO Yüksekokulu ve olimpik boyutlardaki spor tesisleri de 2008 y l itibariyle tamamlanm t r y l nda Mühendislik Fakültesinin II. K s m in aat n n bitirilmesi 4

19 hedeflenmi tir.üniversitemizin merkez yerle kesi olan Umuttepe de, yerle im plan uygulanarak büyük oranda altyap ve bina in aatlar sürmekte olup 2008 y l sonu itibar ile; Rektörlük E itim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi (A Blok) Fen-Edebiyat Fakültesi (B Blok) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi leti im Fakültesi Mühendislik Fakültesi (I. K s m) Hukuk Fakültesi Teknik E itim Fakültesi T p Fakültesi Ara t rma ve Uygulama Hastanesi Morfoloji Binas Sa l k Yüksekokulu Prof. Dr. Baki Komsuo lu Kültür ve Kongre Merkezi Kütüphane 1. Kafeterya (Fen Edebiyat ve Teknik E itim Fakülteleri) 2. Kafeterya ( ktisadi ve dari Bilimler ve leti im Fakülteleri) Büyük Kafeterya Küçük Kafeterya Lojman ve yurt binalar n n bir bölümü Mediko-Sosyal binas Sosyal Tesisler binas ( A Blok) BESYO (Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu e itim y l nda aç lm t r.) Yerle ke giri denetim binalar tamamlanm ve hizmete aç lm t r. 5

20 zmit An tpark Yerle kesi zmit merkezindedir m 2 alan üzerinde m 2 kapal alana sahiptir. Bu yerle kemizde Mimarl k ve Tasar m Fakültesi, Devlet Konservatuar, Yabanc Diller Yüksekokulu ile Ara t rma ve Uygulama Hastanesi ne ba l olarak özel poliklinik hizmeti yürütülen Ünibel ve mediko-sosyal hizmet birimlerimiz bulunmaktad r. Ayr ca üniversitemizin kurulu tarihi müzesi bu merkezde yap land r lm ve ziyarete aç lm t r. 6

21 Veziro lu (Vinsan) Yerle kesi Depremden hemen sonra tüm mühendislik birimlerinin yerle ti i aland r. Be bölüm Umuttepe yerle kesine ta nm, fakat halen Mühendislik Fakültesi nin sekiz bölümü bu yerle kede yar prefabrik binalarda ( m 2 ) oldukça zor artlarda e itim vermektedir. Ayr ca üniversiteye ait bir sosyal tesis bulunmakta olup, binalar tamamlan ncaya kadar hsaniye MYO ve Nuh Çimento Kaynakç l k MYO da bu yerle kede e itim verecektir. 7

22 Arslanbey Yerle kesi 17 A ustos Depremi nden önce üniversitemizin ana yerle kesi olarak planlanan bu yer, büyük y k mdan sonra yeniden yap land r larak m 2 lik alanda m 2 kapal alana kavu turulmu tur. Bu yerle kede Sivil Havac l k Yüksekokulu, zmit Meslek Yüksekokulu, Ali R za Veziro lu Meslek Yüksekokulu, Arslanbey Meslek Yüksekokulu ve SGÜM laboratuar bulunmaktad r. Sivil Havac l k YO d ndaki di er okullarda genelde tar ma ve i sa l e itimine dayal MYO ö rencileri yeti tirilmektedir. Yerle kede yemekhane, kantin, voleybol alan gibi baz kullan m alanlar ortakt r. 8

23 Hereke Yerle kesi zmit e 30 km uzakl kta bulunan Hereke Yerle kesi, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.. ve Uzunyol Holding taraf ndan, üniversitemize devredilen tarihi Sümerbank lojmanlar n n tadilat ve yeni binalar n yap m yla m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alanda olu mu tur. Yerle kede Güzel Sanatlar Fakültesi, Ömer smet Uzunyol Meslek Yüksekokulu ve As m Kocab y k Meslek Yüksekokulu e itimö retim vermektedir. 9

24 Dereköy Yerle kesi Yerle ke zmit e 40 km uzakl kta, Karamürsel in Kavak mevkii Gazanfer Bilge Mahallesi nde m 2 arazi üzerine Say n Gazanfer Bilge taraf ndan kurulmu tur. Yerle kede, Gazanfer Bilge MYO, Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, Karamürsel Meslek Yüksekokulu yer almaktad r. 10

25 Derbent Yerle kesi limize ba l Büyük Derbent beldesinde m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alan olan yerle kede, Derbent Turizm ve Otel letmecili i Yüksekokulu, Derbent Meslek Yüksekokulu, Turizm Uygulama Oteli, ve Kocaeli Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (henüz prefabrik binada) bulunmaktad r. Kocaeli Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun in aat Umuttepe Yerle kesinde ba lam t r 11

26 Kullar Yerle kesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kullar beldesinde Mustafa Özsoy taraf ndan ba lanan m 2 arazi üzerinde, toplam m 2 kapal alanda yap lanm t r. Okul yap lan yeni binalar na 2002 de ta nm t r. Kocaeli Meslek Yüksekokulu YÖK- Dünya Bankas Endüstriyel E itim Projesi ne ba l 30 yüksekokul aras nda yer almaktad r y l nda Pakmaya ve Kartonsa taraf ndan 3200 m 2 lik kapal alan hizmet binas yapt r lm t r. Bunlar n d nda Kocaeli nin di er beldelerinde çe itli programlarda e itim veren Yüksek Okullar ve MYO lar bulunmaktad r: 12

27 Körfez MYO ve Köseköy MYO Kocaeli-Sakarya D-100 Karayolu üzerinde Köseköy beldesinin, Me elik Mevkii nde m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alanda eski belediye binas nda Köseköy Meslek Yüksekokulu, ayn yerle kede Türkiye Jokey Kulübü zmit dman Alan nda da m 2 sürdürmektedir. arazide Körfez Meslek Yüksekokulu e itimö retimini Gölcük MYO Gölcük Meslek Yüksekokulu, Gölcük Belediyesi taraf ndan 25 y ll na bedelsiz olarak Kocaeli Üniversitesi Rektörlü ü nün kullan m na verilen m 2 kapal alanda otomotiv a rl kl programlarda e itim-ö retim etkinli ini sürdürmektedir. Gebze MYO Gebze Meslek Yüksekokulu, zmit e 45 km uzakl kta, Gebze ilçesi Çay rova beldesinde, m 2 si Çay rova Belediyesi, m 2 si üniversitemize ait toplam m 2 arazide Milli E itim Bakanl na ait bir binada e itim-ö retim hizmeti vermektedir. De irmendere MYO De irmendere Meslek Yüksekokulu, zmit e 19 km uzakl ktaki De irmendere beldesinin Topçular Mahallesi nde m 2 arazide, m 2 kapal alanl prefabrik yap larda, mücevher tasar mc l programlar nda e itim-ö retimini sürdürmektedir. Kand ra MYO Kand ra Meslek Yüksekokulu, Kocaeli il merkezi zmit e 40 km uzakl ktaki Kand ra ilçesinde Kocaeli Valili i nce üniversitemizin kullan m na sunulan m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alanda, halkla ili kiler, muhasebe programlar nda e itim-ö retimini sürdürmektedir. Yahya Kaptan MYO zmit in merkezde m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alanda i u ra ve rehabilitasyon konular nda özgün e itim-ö retim vermektedir. Okul binas, 1999 depreminden sonra engelli duruma gelen vatanda lar m za esenlendirme (rehabilitasyon) hizmetleri sunmak üzere Kocaeli Büyük ehir Belediyesi, Metro 13

28 Küme, AÇEV, Project Hope ve Kocaeli Üniversitesi i birli iyle kurulmu ve zmit Rehabilitasyon Merkezi ( REM) ad yla hizmet vermeye ba lam t r. Bina daha sonra Kocaeli Üniversitesi ne devredilmi tir. Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu kurulduktan sonra, REM i levini yüksekokul ö rencilerine uygulama alan ve laboratuvar olu turacak biçimde de sürdürmektedir. Di Hekimli i Fakültesi tarih say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e göre tarihli Bakanlar Kurulu Karar gere i kurulan Üniversitemiz Di Hekimli i Fakültesi 25 ö renci ile E itim-ö retim y l nda e itime ba lam t r. Fakülte binam z m 2 kapal alan olmak üzere toplam m 2 üzerine kurulmu tur KOÜ Teknopark Kocaeli-Yalova D130 Karayolu üzerinde,yeniköy bölümünde tamam Kocaeli Üniversitesi ne verilmi olan m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alanda üniversitemizin teknopark kurulu çal malar n tamamlam, 59 firma ile anla ma yaparak çal malar n sürdürmektedir. 14

29 Kocaeli Üniversitesi Ta nmazlar n n ve kapal alanlar n Da l m. Konum Mülkiyet Durumuna Göre Ta nmaz TOPLAM Aç klama Alan (m 2 ) (m 2 ) Üniversite Maliye Di er Haz. UMUTTEPE YERLE KE ZM T ANITPARK YERLE KE VEZ RO LU YERLE KE ARSLANBEY YERLE KE HEREKE YERLE KE DEREKÖY YERLE KE DERBENT YERLE KE KULLAR YERLE KE KÖRFEZ ve MYO KÖSEKÖY GÖLCÜK MYO GEBZE MYO DE RMENDERE MYO KANDIRA MYO YAHYA KAPTAN MYO D HEK ML FAKÜLTE KOÜ TEKNOPARK TEKNOPARK TOPLAM

30 Kocaeli Üniversitesi kapal alanlar n n da l m Kapal Alan Miktar (m 2 ) Yerle ke letmeye Aç k Alanlar Yap m Sürenler Toplam (m 2 ) Umuttepe zmit An tpark Veziro lu Arslanbey Hereke Dereköy Derbent Kullar Körfez ve Köseköy Gölcük Gebze De irmendere Kand ra YahyaKaptan Di Hekimli i Fakültesi KOÜ Teknopark Toplam

31 I.C.1.2 E itim Alanlar -Derslikler E itim Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Alan Üzeri Anfi S n f Bilgisayar Lab Di er Lab Toplam I.C.1.3 Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Say s 21 Kantin Alan ( m 2 ) Kafeterya Say s 8 Kafeterya Alan (m 2 ) Yemekhaneler Ö renci yemekhane Say s ( Adet ) 48 Ö renci yemekhane Alan ( m 2 ) Personel yemekhane Say s ( Adet ) 11 Personel yemekhane Alan ( m 2 )

32 Misafirhaneler Misafirhane Say s (Adet ) 2 Misafirhane Kapasitesi (Ki i ) 46 Lojmanlar Lojman Say s (Adet ) 72 Lojman Bürüt Alan ( m 2 ) Dolu Lojman Say s (Adet ) 72 Spor Tesisleri Kapal Spor Tesisleri Say s ( Adet ) 4 Kapal Spor Tesisleri Alan ( m 2 ) Aç k Spor Tesisleri Say s ( Adet ) 15 Aç k Spor Tesisleri Alan ( m 2 ) ,88 Toplant Konferans Salonlar Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplant Salonu Konferans Salonu Toplam Ö renci Kulüpleri Ö renci Kulüpleri Say s : 77 Adet Ö renci Üye Say s :8.000 ki i Mezun Ö renciler Derne i Mezun Ö renciler Derne i Say s Mezun Ö renciler Derne i Ki i Say s :2 Adet :4500 ki i 18

33 I.C.1.4 Hizmet Alanlar Akademik Personel Hizmet Alanlar Say s Alan Kullanan Say s (Ki i) (Adet) (m 2 ) Çal ma Odas , dari Personel Hizmet Alanlar Say s Alan Kullanan Say s (Adet) (m 2 ) Servis , Çal ma Odas , Toplam , I.C.1.5Ambar Alanlar Ambar Say s :65 Adet Ambar Alan :3.118,40 m 2 I.C.1.6Ar iv Alanlar Ar iv Say s : 82 Adet Ar iv Alan :1.378,92 m 2 I.C.1.7Atölyeler Atölye Say s : 60 Adet Atölye Alan : m 2 19

34 I.C.1.8Hastane Alanları B R M SAYI (ADET) ALAN (M 2 ) Acil Servis 2 501,5 Yo un Bak m Ameliyathane ,5 Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji ,5 Nükleer T p Sterilizasyon 1 227,5 Mutfak 1 970,5 Çama rhane 1 358,5 Teknik Servis ,5 Ofisler Kütüphane Konferans Salonu Poliklinikler Di er Hastane Toplam Kapal Alan ,50 20

35 I.C.2. Örgüt Yap s Kocaeli Üniversitesi nin yönetim ve örgütlenmesi 2547 say l yasaya göre belirlenmi tir. Üniversitenin yönetim organlar rektör, üniversite senatosu ve üniversite yönetim kuruludur. Rektör, profesör akademik unvan na sahip ki iler aras ndan görevdeki rektörün ça r s ile toplanacak üniversite ö retim üyeleri taraf ndan seçilecek alt aday aras ndan Yüksekö retim Kurulunca belirlenen üç aday içinden Cumhurba kan nca dört y l süre ile atan r. ki dönemden fazla rektörlük yap lamaz. Rektör, üniversitenin tüzel ki ili ini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çal malar nda kendisine yard m etmek üzere, üniversitenin ayl kl profesörleri aras ndan en çok üç ki iyi rektör yard mc s olarak seçer. Rektörün görev, yetki ve sorumluluklar : 1- Üniversite kurullar na ba kanl k etmek, yüksekö retim üst kurulu lar n n kararlar n uygulamak, üniversite kurullar n n önerilerini inceleyerek karara ba lamak, üniversiteye ba l kurulu lar aras nda düzenli çal may sa lamak 2- Her e itim-ö retim y l sonunda ve gerekti inde üniversitesinin e itim-ö retim, bilimsel ara t rma ve yay m etkinlikleri konusunda Üniversiteleraras Kurula bilgi vermek, 3- Üniversitenin yat r m programlar n, bütçesini ve kadro gereksinimlerini ba l birimler, üniversite yönetim kurulu ve senatonun görü ve önerilerini ald ktan sonra haz rlamak ve Yüksekö retim Kurulu na sunmak 4- Gerekli durumlarda üniversiteyi olu turan kurulu ve birimlerde görevli ö retim elemanlar n n ve di er çal anlar n görev yerlerini de i tirmek, yeni görevler vermek 5- Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki çal an üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak 6- Bu yasa ile kendisine verilen di er görevleri yapmakt r. Rektör, üniversitenin ve ba l birimlerin ö retim kapasitesini ak lc kullan m ve geli tirilmesi, ö rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sa lanmas, gerekti inde güvenlik önlemlerinin al nmas, e itim-ö retim, bilimsel ara t rma ve yay m etkinliklerinin devlet kalk nma plan, ilke ve hedefleri do rultusunda planlan p yürütülmesi, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yap lmas, bu görevlerin alt 21

36 birimlere aktar lmas, izlemi, denetimi ve sonuçlar n n al nmas nda birinci derecede yetkili ve sorumludur. Senato, Rektörün ba kanl nda, rektör yard mc lar, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullar nca üç y l için seçilecek birer ö retim üyesi ile rektörlü e ba l enstitü ve yüksekokul müdürlerinden olu ur. Senato, üniversitenin akademik organ olarak i lev görür. Bu kapsamda, üniversitenin e itim-ö retim, bilimsel ara t rma ve yay m etkinliklerinin ana çizgileri konusunda karar almak ve üniversite yönetim kuruluna üye seçmek temel görevleri aras ndad r. Senato, her e itim-ö retim y l ba nda ve sonunda olmak üzere y lda en az iki kez toplan r. Üniversite yönetim kurulu, rektörün ba kanl nda dekanlardan, üniversiteye ba l de i ik ö retim birim ve alanlar n temsil edecek biçimde senatoca dört y l için seçilecek üç profesörden olu ur. Üniversite yönetim kurulu idari etkinliklerde rektöre yard mc bir organ olarak görev yapar. Üniversite yönetim kurulunun görevleri: 1- Yüksekö retim üst kurulu lar ile senato kararlar n n uygulanmas nda belirlenen plan ve programlar do rultusunda rektöre yard m etmek 2- Etkinlik plan ve programlar n n uygulanmas n sa lamak, üniversiteye ba l birimlerin önerilerini dikkate alarak yat r m program n, bütçe tasar s tasla n incelemek ve önerileri ile birlikte rektörlü e sunmak 3- Rektörün üniversite yönetimi ile ilgili getirece i konularda karar almak 4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullar n n kararlar na yap lacak itirazlar inceleyerek kesin karara ba lamak 5- Bu yasa ile verilen di er görevleri yapmakt r. Fakülte, enstitü ve yüksekokul düzeyinde yönetim organlar a a daki gibidir: Fakülte organlar : Dekan, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulundan olu ur. Dekan: Fakülte ve birimlerinin temsilcisi olarak, rektörün önerece i, üniversite içinde ya da d nda üç profesör aras ndan Yüksekö retim Kurulu nca üç y l süre ile seçilir ve normal yöntemle atan r. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çal malar nda yard mc olmak üzere fakültenin ayl kl ö retim üyeleri aras ndan en çok iki ki iyi dekan yard mc s olarak seçer. Dekan n görev, yetki ve sorumluluklar : 22

37 1- Fakülte kurullar na ba kanl k etmek, fakülte kurullar n n kararlar n uygulamak ve fakülte birimleri aras nda düzenli çal may sa lamak 2- Her ö retim y l sonunda ve istendi inde fakültenin genel durumu ve i leyi i konusunda rektöre rapor vermek 3- Fakültenin ödenek ve kadro gereksinimlerini gerekçesi ile birlikte rektörlü e bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görü ünü ald ktan sonra rektörlü e sunmak 4- Fakültenin birimleri ve her düzeydeki çal an üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak 5- Bu yasa ile kendisine verilen di er görevleri yapmakt r. Dekan, fakülte ve ba l birimlerinin ö retim s as n n ak lc kullan lmas ve geli tirilmesi, gerekti i zaman güvenlik önlemlerinin al nmas, ö rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sa lanmas, e itim-ö retim bilimsel ara t rma ve yay m etkinliklerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi, bütün etkinliklerin gözetim ve denetiminin yap lmas, izlemi, denetimi ve sonuçlar n n al nmas nda rektöre kar birinci derecede sorumludur. Fakülte kurulu, dekan n ba kanl nda fakülteye ba l bölümlerin ba kanlar ile varsa fakülteye ba l enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç y l için fakültedeki profesörlerin aralar ndan seçece i üç, doçentlerin aralar ndan seçece i iki, yard mc doçentlerin aralar ndan seçece i bir ö retim üyesinden olu ur. Fakülte kurulu normal olarak her yar y l ba nda ve sonunda toplan r. Fakülte kurulu akademik bir organ olup a a daki görevleri yapar: 1- Fakültenin e itim-ö retim,bilimsel ara t rma, yay m etkinlikleri ve bu etkinliklerle ilgili esaslar, plan, program ve e itim-ö retim takvimini kararla t rmak 2- Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek 3- Bu yasala verilen di er görevler Fakülte yönetim kurulu: Dekan n ba kanl nda fakülte kurulunun üç y l için seçece i üç profesör, iki doçent ve bir yard mc doçentten olu ur. Fakülte yönetim kurulu dekan n ça r s üzerine toplan r, gerekli durumlarda geçici çal ma kümeleri, e itim-ö retim koordinatörlükleri kurabilir ve bunlar n görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulu, idari etkinliklerde dekana yard mc bir organ olup a a daki görevleri yapar: 23

38 1- Fakülte kurulunun kararlar ile belirledi i konular n uygulanmas nda dekana yard m etmek 2- Fakültenin e itim-ö retim, plan ve programlar ile takviminin uygulanmas n sa lamak 3- Fakültenin yat r m, program ve bütçe tasar s n haz rlamak 4- Dekan n fakülte yönetimi ile ilgili getirece i bütün i lerde karar almak 5- Ö rencilerin kabulü, ders intibaklar ve ç kar lmalar ile e itim-ö retim ve s navlara ait i lemleri konusunda karar vermek 6- Bu yasayla verilen di er görevler Enstitü organlar : Enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulundan olu ur. Enstitü müdürü, üç y l için ilgili fakülte dekan n n önerisi üzerine rektör taraf ndan atan r. Rektörlü e ba l enstitülere bu atama do rudan rektör taraf ndan yap l r. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli ayl kl ö retim elemanlar aras ndan üç y l için atayaca en çok iki yard mc s bulunur. Müdüre vekâlet etme ya da müdürlü ün bo almas durumlar nda yap lacak i lem, dekanlarda oldu u gibidir. Enstitü müdürü, bu yasa ile dekanlara verilmi olan görevleri enstitü için yerine getirir. Enstitü kurulu müdürün ba kanl nda, müdür yard mc lar ve enstitüyü olu turan anabilim dal ba kanlar ndan olu ur. Enstitü yönetim kurulu, müdürün ba kanl nda, müdür yard mc lar, müdürce gösterilecek alt aday aras ndan enstitü kurulu taraf ndan üç y l için seçilecek üç ö retim üyesinden olu ur. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu yasayla fakülte kurulu ve fakülte kuruluna verilmi görevleri enstitü için yerine getirir. Yüksekokul organlar : Yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulundan olu ur. Yüksekokul müdürü, üç y l için ilgili fakülte dekan n n önerisi üzerine rektör taraf ndan atan r. Rektörlü e ba l yüksekokullarda bu atama do rudan rektör taraf ndan yap l r. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün okulda görevli ayl kl ö retim elemanlar aras ndan üç y l için atayaca en çok iki yard mc s bulunur. Müdüre vekâlet etme ya da müdürlü ün bo almas durumlar nda yap lacak i lem, dekanlarda oldu u gibidir. Yüksekokul müdürü bu yasa ile dekanlara verilmi olan görevleri yüksekokul için yerine getirir. 24

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A 1 I.B. 3 I.C.

İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A 1 I.B. 3 I.C. İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 I.B. Teşkilat Yapısı... 3 I.C. Fiziksel Yapı... 8 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

L.GENEL BİLGİLER...1. I.A. Misyon ve Vizyon...1 I.A.1Misyon...1 I.A.2 Vizyon...1. I.B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2

L.GENEL BİLGİLER...1. I.A. Misyon ve Vizyon...1 I.A.1Misyon...1 I.A.2 Vizyon...1. I.B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2 İÇİNDEKİLER L.GENEL BİLGİLER...1 I.A. Misyon ve Vizyon...1 I.A.1Misyon...1 I.A.2 Vizyon...1 I.B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2 I.C. Örgütsel Yapısı...4 I.C.1.Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları:...4

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.045,56 208.551.734,31 74.785.182,40 5.754.685,58 705.576,13 6.068.743,66 32.760,00 175.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.045,56 208.551.734,31 74.785.182,40 5.754.685,58 705.576,13 6.068.743,66 32.760,00 175. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

I-GENEL BİLGİLER...1 I.D İNSAN KAYNAKLARI... 35

I-GENEL BİLGİLER...1 I.D İNSAN KAYNAKLARI... 35 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR...1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI...3 I.C. FİZİKSEL YAPI...9 I.C.1 Yerleşkeler...9 I.C.2 Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07. Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 Gündem/Konular Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Yeni Akademik Yıla Hazırlık ÇalıĢmaları ĠĢbirliği ve Koordinasyon Personel

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI SUNUŞ Selçuk üniversitesi, 22 Fakülte, 6 Enstitü, 5 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksek okulu, 1 Devlet Konservatuarı, 36 Araştırma ve Uygulama

Detaylı

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam 124 SAYILI YÜKSEKÖ RET M ÜST KURULU LARI LE YÜKSEKÖ RET M KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NC KISIM AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER NC BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç: MADDE 1. Bu

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 201 MALİ YILI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2016 1- SUNUŞ Akademik ve idari hizmetlerin birlikte yürütüldüğü Üniversiteler bir yandan akademik kalite

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) 900.548,34 420.940.775,53 133.143.672,66 1.060.944,23 730.381,91 892.506,07 94.219.628,47 26.219,75 436.818,21 959.

MİZAN (Ana Hesap Bazında) 900.548,34 420.940.775,53 133.143.672,66 1.060.944,23 730.381,91 892.506,07 94.219.628,47 26.219,75 436.818,21 959. MİZAN (Ana Bazında) // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.,., BANKA HESABI..,..,..,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin Değerli Mensupları, Sevgili Öğrencilerimiz, Mezunlarımız, Üniversitemizin Çalışmalarını İzleyen Değerli

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ F T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan, 2013 Ülkemizin en bayındır, en latif, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz? Orduların

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MEDİKO-SOSYAL ve GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrencilerimize sağlık danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde personel

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER... 1. YÖNETĠCĠ SUNUġU... 2 1- GENEL BĠLGĠLER... 3. A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri... 3. B- Temel Politikalar ve Öncelikler..

ĠÇĠNDEKĠLER... 1. YÖNETĠCĠ SUNUġU... 2 1- GENEL BĠLGĠLER... 3. A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri... 3. B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. ĠÇĠNDEKĠLER... 1 YÖNETĠCĠ SUNUġU... 2 1- GENEL BĠLGĠLER.... 3 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri.... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 4 ORGANĠZASYON ġemasi ve YAPILANMASI......

Detaylı

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- MĠSYON VE VĠZYON B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. DURMUŞ GÜNAY KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. DURMUŞ GÜNAY KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. DURMUŞ GÜNAY KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Bülent Ecevit Üniversitesi Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Kütüphanesi olarak, 2013-2016 yılları arasını kapsayan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YILI HARCAMALARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YILI HARCAMALARI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YILI HARCAMALARI ALIMLARI 90.925,56 68.160,16 7.485,09 Giyecek Alımları 765,72 14.514,59 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 27.949,64 1.604,80 11.581,70 14.763,14 MENKUL MAL

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir.

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir. BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. ve Dokümantasyon

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

DÖNER SERMAYE BÜTÇES NDE BULUNAN GEL R VE G DER KALEMLER AÇIKLAMASI BÖLÜM BÖLÜM

DÖNER SERMAYE BÜTÇES NDE BULUNAN GEL R VE G DER KALEMLER AÇIKLAMASI BÖLÜM BÖLÜM 2011-2012-2013 dönemi döner sermaye bütçesindeki Gelir, Yat m Gideri, Hizmet Üretim Gideri, Personel Gideri, Kanuni Yükümlülükler Gideri, Di er letme Gideri ve Tenkis Edilecek Ödenek Giderlerine ait ödenek

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2009 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taşındığı kurumların başında gelmektedir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI Sayfa 1 / 5 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Mezuniyet aşamasına gelecek olan öğrenciler için diploma programının hazırlanmasını ve diploma basımını sağlamak. Sorumlu Kişi/Birim

Detaylı

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/b maddesi gereği; Enstitü Sekreterine bağlı büro ve iç hizmet görevlerini

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1. Yetki... 2 2. Görev... 2 3. Sorumluluk...

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı