BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB"

Transkript

1 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI (ARAP DİLİ VE EDEBİYATI) ROMANTİZMDEN ÖZNELLİĞE BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB Yüksek Lisans Tezi Zafer Ceylan Ankara-2011

2 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI (ARAP DİLİ VE EDEBİYATI) ROMANTİZMDEN ÖZNELLİĞE BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB Yüksek Lisans Tezi Zafer Ceylan Tez Danışmanı Prof. Dr. Rahmi Er Ankara-2011

3 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI (ARAP DİLİ VE EDEBİYATI) ROMANTİZMDEN ÖZNELLİĞE BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB Yüksek Lisans Tezi Tez Jürisi Üyeleri Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rahmi Er Adı Soyadı İmzası.... Tez Sınav Tarihi:

4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. ( / /20.) Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı Soyadı İmzası.

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ....: I KISALTMALAR...: III TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ..: IV GİRİŞ...: 1-6 I. BÖLÜM BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB......: Hayatı..: Eserleri.. : 28 II. BÖLÜM ŞİİRLERİ : Romantik Dönem...: Gerçekçi Dönem.: Komünist Gerçekçilik : Milliyetçi Gerçekçilik : Yeni Gerçekçi veya Temmûzî Dönem....: Öznel Dönem..: 98

6 SONUÇ...: 116 EKLER....: 119 Ek 1. Bedr Şâkir es-seyyâb ın Basra daki Heykeli. : 119 Ek 2. Şairin Kendi El Yazısından Mektup ve Şiir Örnekleri....: 120 ÖZET..: 123 BİBLİYOGRAFYA...: 124

7 I ÖNSÖZ Modern Arap edebiyatı son dönemlerde her ne kadar çeviri nesir örnekleriyle Türk okuyucusunun beğenisine daha fazla sunulsa da manzum eserleri için aynı şeyin söylenmesi pek mümkün değildir. Bu çalışmaların yetersizliğinden söz etmek şiir çevirisinin yapılıp yapılamayacağı tartışmalarını açabilecek olsa da hem kaynak dildeki hem de hedef dildeki çağın şiir dili göz önünde bulundurularak yapılacak çevirilerin bu alana büyük bir katkı sağlayacağı inkâr edilemeyecektir. Çağdaş Irak şiirinin öncü isimlerinden biri olan Bedr Şâkir es-seyyâb ve onun romantizmden öznelliğe kadar uzanan edebi yönelimleri, bu çalışmanın ana hatlarını teşkil etmektedir. Rahmi Er in hazırlamış olduğu Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi kitabı ve yine Er in Bedr Şâkir es-seyyâb ve Yağmurun Türküsü adlı Littera Dergisinde yayınlanan makalesi ile Musa Yıldız ın Merdiven Aylık Sanat Dergisinde yayınlanan Nehir ve Ölüm şiir çevirisi bu çalışmanın Türkçedeki öncüleri konumundadır. Modern Arap manzumesinin yapı taşlarından biri olan es-seyyâb hakkında hazırlanan bu çalışmanın giriş bölümünde, on dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başlarında filizlenmeye başlayan modern Irak şiirinin bu alanda kaydettiği ilerleme ve bu süreçte oluşturulan zeminin yapı taşları olan isimler genel çizgileriyle ele alınmıştır. Böylece Bedr Şâkir es-seyyâb a kadarki dönemde edebi beğeni ve çalışmalara değinerek araştırma konusuna zemin oluşturulmuştur. Çalışma, iki bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci bölümde Bedr Şâkir es- Seyyâb ile ilgili biyografik bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgiler verilirken, şairin hayatının belirli karelerinde şiirlerinden örneklemeler yapılarak yaşamı ile sanat çizgisi arasındaki paralelliğe dikkat çekilmiştir.

8 II İkinci bölümde ise es-seyyâb ın şiirleri, edebi eğilimleri ve bu eğilimler çerçevesinde içinde bulunduğu sosyal ve siyasi konum irdelenmiştir. Romantik, realist ve öznel duruşunun yanı sıra modern Arap edebiyatında önemli bir yer işgal eden Temmûzî Şiir Hareketindeki konumu ve bu konumu yansıtan şiirleri ele alınmıştır. Sonrasında yer verilen eklerdeki görsellerle de içerikte sunulan bilgiler biraz daha somutlaştırılmıştır. Bu bölümü ise çalışmadan elde edilen son değerlendirmeler takip etmektedir. Çalışmanın hem modern Arap şiirinin öncü bir ismi olarak Bedr Şâkir es- Seyyâb hakkında bilgi verici olmasını hem de onun genelinde Arap manzumesinin gelişimi konusunda bir boşluğu gidermesini ümit ediyor, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dekanlığı gibi meşakkatli bir görevdeyken dahi değerli vaktini benden esirgemeyen ve üniversite hayatım boyunca entelektüel kişiliği ve duruşuyla benim için bir idol teşkil eden sayın hocam Prof. Dr. Rahmi Er e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca kıymetli hocalarım Prof. Dr. Bedrettin Aytaç a, Doç. Dr. Mehmet Hakkı Suçin e, Yrd. Doç. Dr. Kemal Tuzcu ya, Dr. Derya Adalar Subaşı na, Dr. Osman Düzgün e ve değerli dostum Pınar Ali ye hoşgörü ve yardımları için teşekkür ederim. Çok kıymetli ailemi, nişanlım İman İsa yı ve saygıdeğer babası Dr. Memduh İsa yı burada anmadan geçmemeliyim. Onların manevi destekleri olmasaydı bu çalışma çok daha zor tamamlanırdı.

9 III KISALTMALAR A.Ü. : Ankara Üniversitesi a.g.e : Adı Geçen Eser a.g.m : Adı Geçen Makale bkz. : Bakınız C. : Cilt Çev. : Çeviren s. : Sayfa S. : Sayı vd. : Ve Diğerleri

10 IV TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ Bu çalışmamızda, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi nde uygulanan şu transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır: Sesliler: Sessizler: : a : â ا ا ى : ı, i : î : u, o : û و ء : ض : ḍ ب : b ط : ṭ ت : t ظ : ẓ ث : s ع : ج : c غ : ġ ح : ḥ ف : f خ : h ق : ḳ د : d ك : k ذ : z ل : l ر : r م : m ز : z ن : n س : s ه : h ش : ş و : v ص : ṣ ي : y

11 V el-bârûdî gibi. Ayrıca, harf-i tarifler cümle başında küçük yazılmıştır. Örneğin: el-cevâhirî, Harf-i tarif ile gelen kelimelerin başındaki, şemsi harflerin okunuşu belirtilmiştir. Örneğin: es-seyyâb, ez-zehâvî gibi. Terkip halindeki ad ve lakaplar ayrı ayrı değil, bitişik yazılmış ve kaynaşan kelimelerden ilkinin bulunduğu yere göre irabında meydana gelen değişiklikler yazıda gösterilmiştir. Örneğin: Abdulkerîm, Abdulvehhâb gibi.

12 1 GİRİŞ Modern Irak edebiyatı, 1921 yılında Kral Faysal ın İngilizler tarafından Irak ın başına getirilmesi ve monarşinin kurulmasıyla başlatılır. Ancak bu çağdaş edebiyat, Bağdat ta değil İngilizlere karşı muhalefetin üssü olan Necef te filizlenmiştir yüzyıl Irak edebiyatı, bir taraftan Mısır daki modern edebiyat hamlesinin, diğer taraftan Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ortaya çıkan Edebiyât-ı Cedîde (Servet-i Fünûn) akımının etkisinde kalmıştır. Özellikle Mısır şiirinin etkisini taşıyan Aḥmed eṣ-ṣâfî en-necefî ( ), Muḥammed Rıḍâ eş-şebîbî ( ) ve Muḥammed Behcet el-eserî ( ) biçim ve içerik bakımından yeni şiirler yazsalar da 2 Irak şiiri, bu yüzyılın başında, Abbasi döneminin bir taklidi olarak, klasik formda kalmayı sürdürmüştür. Abdulmuḥsin Ḳâẓimî ( ) ise bu klasik formu İslamiyet öncesine kadar uzatarak, şiirlerinde ele aldığı çağdaş olayları dahi bu üslupta yazabilmiştir yılından itibaren İngiltere hegemonyası altında kalan Irak ın 1920 yılında İngiltere ye karşı geniş çaplı bir başkaldırıya girişmesi ve bu başkaldırıya modern Irak edebiyatının öncüleri de sayılan Muḥammed Mehdî el-basîr 4 ( ), Abdulḥuseyn el-ezrî 5 ( ) ve Ali 1 İbrahim Dakûkî, Kültür ve Medeniyet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.19, İstanbul 1999, s.106; N. Marmara, Çağdaş Arap Edebiyatına Eleştirel Katkılar, 2006/10/ada-arap-edebiyatna-eletir_ html, ( ) 2 Dakûkî, a.g.m, s Jacop M. Landau, Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl), (Çev. Bedrettin Aytaç), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s.70 4 Muḥammed Mehdî el-basîr: İngiliz hegemonyasına karşı halkı devrime çağıran ilk Iraklı olarak bilinir. Fransız Devrimi nin önemli hatiplerinden Mirabeau Kontu Honoré Gabriel Riqueti ye atfen Devrimin Mirabeau su olarak lakaplandırılmıştır. 5 Abdulḥuseyn el-ezrî: Iraklı gazeteci şairdir yılında el-misbâh (Lamba) gazetesini çıkarmıştır. I. Dünya Savaşı esnasında Anadolu ya sürgün edilmiş, Irak Devrimi nin önemli isimlerinden biri olmuştur.

13 2 eş-şarḳî 6 ( ) gibi devrimci şairlerin de şiirleriyle destek vermesi, 20. yüzyılın başlarında Irak tarihine damgasını vurmuştur. 7 Hemen ardından, Kral Faysal ın 1921 de tahta oturmasını kutlayan ve İngilizlerin yandaşlığını yapan Cemîl Ṣıdḳî ez-zehâvî ( ), İngiliz manda politikasını eleştiren Ma rûf er-ruṣâfî ( ) ve Muḥammed Mehdî el-cevâhirî ( ) sahneye çıkan isimler olur. Bu dönemde, 1958 yılında krallığın ordu tarafından yıkılıp Irak ta cumhuriyetin kurulmasını sağlayan ihtilâlin fikir babalığını yaptığı iddia edilen el-cevâhirî den 8 daha çok ez-zehâvî ve er-ruṣâfî ön plana çıkan simalardır. Emîn er-reyḥânî ye göre bu iki isim, dönemin Irak ındaki en büyük şairlerdir: Bilgi ve hayal gücü bakımından Zehâvî; şiir sanatları ve şiire güzel bir başlangıç yapma bakımından Ruṣâfî daha üstündür. Zehâvî reformist ataklarında makineli bir tüfek; Ruṣâfî ise keskin bir kılıç gibidir. Zehâvî, şiir yazan ve okuyan bir filozof; Ruṣâfî ise felsefeye ilgi duyan bir şairdir. 9 Bu üç ismin, modern Arap şiirinde Maḥmûd Sâmî el-bârûdî nin ( ) öncülüğünde, klasik sonrası şiir geleneğini yapmacıklıktan ve modası geçmiş kullanımlardan kurtararak klasik Arap edebiyatını model almayı planlayan bir düşünceyle ortaya çıkmış neo-klasisizm (el-klâsîkiyyetu l-cedîde) olarak adlandırılan akımın Irak taki temsilcileri rolünü üstlendiklerini görürüz. 10 Bu öncülerden er-ruṣâfî 6 Ali eş-şarḳî: Iraklı şair ve siyaset adamı. Birçok resmi görevde bulunduktan sonra Irak parlamentosuna da seçilmiş ve bakan olmuştur. 7 William R. Polk, Irak ı Anlamak, NTV Yayınları, İstanbul 2007, s.85-86; Dakûkî, a.g.m, s Landau, a.g.e., s.75 9 Emîn er-reyhânî, Irak ın Kalbi, (Çev.: Muammer Sarıkaya), Anka Yayınları, İstanbul 2006, s Rahmi Er, Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004, s.13-14; Mounah A. Khouri, Hamid Algar, An Anthology of Modern Arabic Poetry, University of California Press, London 1974, s.5-6

14 3 ile ez-zehâvî, sulṭânu ş-şu arâ (şairlerin sultanı) unvanını elde etmek için rekabete girmişler ve her fırsatta birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Irak edebiyatının iki dünya savaşı arasındaki devrede klasisizmin biçim kurallarını kıran romantizmden, toplumun milli ve toplumsal konularını ele alan objektivizme yöneldiği sırada en popüler konu olan tesettür tartışmalarına bu iki ünlü şair de katılır ve aralarında şiddetli bir çatışma cereyan eder. Toplum hayatının güncel konularındaki tutumlarında Arap kadınının eşitlik hakları üzerinde tartışırlar. Tüm neo-klasik şairler gibi Irak taki bu neoklasikçiler de şiirde biçime verdikleri önem kadar şiirlerine kattıkları öğretici nitelikle de ön plana çıkarlar. Batının dinamizmi karşısında Arap dünyasının geri kalmışlığı, yoksulluk, cehalet ve fuhuş gibi toplumsal konular bu şairlerin şiirlerinde en çok işlenen temalar olmuş, özellikle er-ruṣâfî, sosyal konuları işleme eğilimiyle Irak şiir sanatına yeni ufuklar açmış ve Irak ın genç şairleri üzerinde derin bir etki bırakmıştır lara gelindiğinde ise romantizm, özellikle Mısır da etkili olan Divan Ekolü nde 12 ve Amerika dan tüm Arap ülkelerine seslenen Cubrân Halîl Cubrân ın önderliğindeki Mehcer Ekolü nde 13 zirveye ulaşır. Romantizm, Irak ta ise 1940 lı 11 Îsâ Bullâṭa, Bedr Şâkir es-seyyâb Ḥayâtuhû ve Şi ruhû, el-mü essesetu l- Arabiyye li d-dirâsât ve n- Neşr, Beyrut 2007, s ; Paul Starkey, Modern Arabic Literature, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006, s.50-53; Maḥmûd el- Abaṭa, Bedr Şâkir es-seyyâb ve l-ḥareketu ş-şi riyye el-cedîde fî l- Irâḳ, Matba atu l-me ârif, Bağdat 1965, s Divan Ekolü: İngiliz romantik şair ve eleştirmenlerin etkisiyle Mısırlı yenilikçi şairler Abbâs Maḥmûd el- Aḳḳâd, İbrâhîm Abdulḳadîr el-mâzinî ve Abdurraḥman Şukrî tarafından oluşturulmuş bir ekoldü. Şiire çok önemli anlamlar yüklüyor; şiirin, varlığın önemli bir konumunun veya yaşamdaki bireysel bir felsefenin ifadesi olması gerektiğine inanıyorlardı. Yine de şiirlerinde işledikleri konulardan daha çok neo-klasik şairlere yönelttikleri eleştirilerle ön plana çıktılar. Yaptıkları, neo-klasik ekolün, yerine sağlam oturmuş normlarını yerlerinden oynatabilmenin ilk ciddi girişimleri olarak değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Rahmi Er, Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004, s.15-16; Salma Khadra Jayyusi, Modern Arabic Poetry, Columbia University Press, New York 1987, s.3-4; Paul Starkey, Modern Arabic Literature, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006, s.44-58; S. Moreh, Modern Arabic Poetry , E.J.Brill, Leiden 1976, s Mehcer Ekolü: Kuzey ve Güney Amerika ya göç etmiş Suriyeli-Lübnanlı şairler grubunun oluşturmuş oldukları akımdır. Kuzey Amerika ya gidenler 1920 yılında Cubrân Halîl Cubrân, Mîhâ îl Nu ayme ve Emîn

15 4 yıllara doğru Nâzik el-melâ ike ( ) ve Bedr Şâkir es-seyyâb ( ) gibi genç şairlerin ilk çalışmalarında görülür. Yaşadığı işgal ve iç karışıklıklar nedeniyle edebiyatında romantizmi tam anlamıyla yaşayamayan Irak, ancak II. Dünya Savaşından sonra esen hürriyet ve demokrasi rüzgârlarıyla edebiyatını da yeni ufuklara taşımıştır. Başta ez-zevrâ olmak üzere bazı günlük ve haftalık gazeteler ile mizah dergileri edebiyata geniş sayfalar ayırmıştır. Şiirin fonksiyonunda görülen değişikliklere koşut olarak, şiirin yapısında da yeni bir anlayış, bir başka ifadeyle serbest şiir kavramı, geri dönülmez bir biçimde dillendirilmeye ve uygulamaya dökülmeye başlamıştır. Bu kırılmanın başka bir Arap ülkesinde değil de Irak ta yaşanmış olması, Irak ın o dönemde içinde bulunduğu siyasi koşullar ve bu siyasi koşullar altında yaşamaya çalışan entelektüel çevrenin başkaldırı hissiyatıyla açıklanabilir. O dönemde bölgenin Marksist düşünceyle tanışmaya başlaması da bu başkaldırıyı alevlendiren etmenlerdendir. Ancak bu başkaldırı, sadece siyasi bir baskı rejimine karşı değil aynı zamanda şiire de bazı sınırlandırmalar koyan aruz sistemine karşı girişilen edebi bir başkaldırı olur. Serbest şiirin bazı biçimlerine Cubrân Halîl Cubrân ın ve Emîn er- Reyḥânî nin mensur şiirleri ile ez-zehâvî ve Abdurraḥman Şukrî nin bazı ürünlerinde rastlansa, Alî Aḥmed Bâkesîr in Romeo ve Juliet çevirisinde görülse ve Luvîs Avvaḍ er-reyḥânî nin öncülüğünde er-râbiṭatu l-ḳalemiyye (Kalem Birliği); Güney Amerika ya gidenler de 1932 de el- Uṣbetu l-endelûsiyye (Endülüs Birliği) edebi derneklerini kurmuşlardır. Kafa yapılarını ve davranış biçimlerini doğrudan etkileyen Batı geleneği ile korumaya ve iyileştirmeye çalıştıkları Arap geleneği arasında kalmışlardır. Genel olarak romantik, hümanist ve daha çok da mistik olarak nitelendirilebilecek bu şairler, şiirlerinde insanın kişisel deneyimleri; doğa karşısındaki, temel insani meseleler karşısındaki tutumu ve varoluş problemleri üzerinde yoğunlaşıyorlardı. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Rahmi Er, Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004, s.16-19; Hüseyin Yazıcı, Göç Edebiyatı, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2002; Salma Khadra Jayyusi, Modern Arabic Poetry, Columbia University Press, New York 1987, s.4-5; Paul Starkey, Modern Arabic Literature, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006, s.60-73; S. Moreh, Modern Arabic Poetry , E.J.Brill, Leiden 1976, s

16 5 Bulûtulând ve Ḳaṣâ id Uhrâ divanında ilk ciddi çalışmalarını ortaya koymuş olsa da 14 önderliğini genç Iraklı şairlerden Bedr Şâkir es-seyyâb ve Nâzik el-melâ ike nin üstlendiği serbest şiir ekolü, vezin ve kafiyeye sadık kalma noktasından hareket ederek klasik şiir çerçevesini kırıp kendine özgü bir dil ve yeni bir biçimle ortaya çıkmış; kısa sürede de yeni bir çığır açarak Irak tan bütün Arap dünyasına yayılmıştır. 15 Bedr Şâkir es-seyyâb ve Nâzik el-melâ ike ile birlikte Abdulvehhâb el-beyâtî de Irak taki bu çerçevenin kırılmasını ve toplumsal yaşamdaki şiirin belirleyici, etkileyici ve yönlendirici işlevinin artmasını sağlayan kişilerden biri olmuştur. Abdulkerîm Ḳâsım ın öncülüğünde gerçekleştirilen 1958 devriminden sonra başlayan cumhuriyet döneminde ilerici-devrimci şiir hareketinin ilk sıralarında el- Beyâtî, Kâẓım Cevâd, Kâẓım es-semâvî ve Goran yer alır; komünistlerden ayrıldıktan sonra Bedr Şâkir es-seyyâb, Nâzik el-melâ ike, Ḥâfıẓ Cemîl, Hâlid eş-şevvâf ve Şefîḳ el-kemâlî ise bu dönemdeki milliyetçi edebiyat akımının önde gelen simalarını oluştururlar. 16 Özellikle doğumlu şairler, Batı şiirini; başta Azra Pound, Thomas Stearns Eliot, Edith Sitwell, Rainer Maria Rilke, Federico Garcia Lorca, Arthur Rimbaud, Saint-John Perse, Paul Eluard, Louis Aragon, William Butler Yeats, Wystan Hugh Auden, Pablo Neruda ve Nazım Hikmet gibi şairlerden takip etmiş, Batı şiir eleştirilerini de yakından izlemişlerdir. Bedr Şâkir es-seyyâb, Yûsuf el-hâl, Halîl Ḥâvî, Adonis (Ali Aḥmed Sa îd Eşber) ve Cebrâ İbrâhîm Cebrâ nın önemli temsilcileri arasında olduğu Temmûzî Şairler grubunun veya Temmûzî Şiir in ortaya çıkışı, Batılı modernistlerin, özellikle de T. S. Eliot ın bu şairler üzerindeki etkisinin bir sonucudur. Arap şiirinin bu öncüleri, özellikle İngiliz şiiri, İngiliz şiirinin Arap şiirine etkisi ve 14 Er, a.g.e, s Dakûkî, a.g.m, s Aynı Eser, s

17 6 Eliot ın teorileri üzerinde yoğunlaşmışlardır. Ayrıca bu şairler herhangi bir siyasi partinin boyunduruğu altına girmeme ve her türlü toplumsal baskıya karşı çıkma hususunda ağız birliği etmiş gibidirler. 17 Batı şiirinin üç yüzyılda (17. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın sonları) geçirmiş olduğu hemen hemen bütün edebi evreleri yirminci yüzyıl içinde elli yıla sığdırmış olan Arap şiirinin 18 bu kısa tarihini, temsilcisi olduğu veya öncülüğünü yaptığı tüm bu edebi akımlar kapsamında, Bedr Şâkir es-seyyâb ın hayatı ve poetikasıyla özetlemek, her ne kadar iddialı bir uğraş da olsa, mümkündür. 17 Er, a.g.e, s.24-25; Salma Khadra Jayyusi, Modern Arabic Poetry, Columbia University Press, New York 1987, s.15; Fâtiḥ Allâḳ, Mefḥûmu ş-şi r ınde Ruvvâdi ş-şi ri l- Arabî el-ḥurr, Menşûrât İttiḥâdi l-kuttâb el- Arab, Şam 2005, s.48-67; Khouri, Algar, a.g.e., s Er, a.g.e, s.20

18 7 1. BÖLÜM BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB

19 HAYATI Modern Arap edebiyatının öncü isimlerinden biri olan Bedr Şâkir es-seyyâb, 1926 yılında Irak ta küçük bir köy olan Ceykûr da fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 19 Babası Şâkir es-seyyâb, amcasının kızı Kerîme ile evlendiğinde Kerîme henüz 17 yaşında, okuması yazması olmayan bir kızdı. Gelenekler üzerine kayınpederi Abdulcebbâr Merzûk es-seyyâb ın Ceykûr daki evine taşınıp eşiyle beraber burada yaşamaya başladı. Bu geniş es-seyyâb ailesi, Ramazan akşamlarını, Ömer ez-zamân, Sindibâd, Ebû Zeyd el-hilâlî, Huzzâm, Afrâ ve Antara nın hayatı, Şam ın fetihleri, III. Napolyon, İran daki Araplar ya da köylülerin coşkularını besleyen halk destanları hakkında onlara hikâyeler anlatan birinin etrafında geçirirdi. Bu kişi çoğu zaman, ailenin en büyüğü Abdulcebbâr Merzûk es-seyyâb (es-seyyâb ın dedesi) olurdu. Bu evin Abdulḳâdir es-seyyâb a (es-seyyâb ın amcası) ait olan odasının duvarında ise üç kişinin portresi vardı: Ca fer Ebû t-temmen, 20 Sa d Zaġlûl 21 ve Mustafa Kemal Atatürk. Kendilerini Dinsizler Partisi olarak adlandıran gizli bir örgütün üyesi olan Abdulḳâdir, arkadaşlarıyla beraber toplantılarını bu odada düzenlerler ve Lübnan gazetesi eş-şems (Güneş) te yayınlanacak olan makalelerini de burada yazarlardı da Bedr i dünyaya getiren Kerîme, 1928 yılında ikinci oğlu Abdullah ı, 1930 yılında da üçüncü oğlu Mustafa yı dünyaya getirdi. Ancak Kerîme, 1932 yılında 19 Muḥammed et-tûncî, Bedr Şâkir es-seyyâb ve l-mezâhibu ş-şi riyye el-mu âṣıra, Dâru l-envâr, Beyrut 1968, s Ca fer Ebû t-temmen: Modern Irak Ulusal Hareketi nin öncü ismi. 21 Sa d Zaġlûl: İngilizlere karşı Mısır da gerçekleştirilen 1919 Devrimi nin lideri. 22 İḥsân Abbâs, Bedr Şâkir es-seyyâb Dirâse fî Ḥayâtihî ve Şi rihî, el-mü essesetu l- Arabiyye li d-dirâsât ve n-neşr, Beyrut 1992, s.11

20 9 kızının doğumundan kısa bir süre sonra, Bedr henüz 6 yaşındayken, vefat etti. 23 Bu durum onu öylesine etkiledi ki, bu acısını ve anne özlemini, yıllar sonra yazdığı Unşûdetu l-maṭar (Yağmurun Türküsü) adlı şiirine şu dizelerle yansıttı: 24 Akşam esniyorken, bulutlar hâlâ Döküyor, dökebileceği ağır gözyaşlarını, Tıpkı bir çocuk gibi, uyumazdan önce söylenip duran Bir yıldır uyanıp da bulamadığı; İstemeye başladığında, Yarından sonra dönecek dedikleri Annesinin mutlaka geri geleceğini. تثاءب المساء و الغيوم ما ت ازل تسح ما تسح من دموعيا الثقال. كأن طفال بات ييذي قبل أن ينام: بأن أمو التي أفاق منذ عام فمم يجدىا ثم حين لج في السؤال قالوا لو: "بعد غد تعود..." ال بد أن تعود. 23 Abbâs, a.g.e, s Rahmi Er, Bedr Şâkir es-seyyâb ve Yağmurun Türküsü, Littera Dergisi, Ankara 2006, C.: 18, s.96; Çeviri Rahmi Er e aittir. Şiirin özgün metni için bkz. Bedr Şâkir es-seyyâb, el-a mâlu ş-şi riyye el-kâmile, Dâru l-ḥurriyye, Bağdat 2000, s.253

21 10 Bedr in, annesinin gölgesinde geçirdiği ve ona aşırı derecede bağlı olduğu altı yılın dışında rahat bir hayatı hiçbir zaman olmamıştır. Annesinin hatırası yanında köyü Ceykûr un da Bedr için çok özel bir anlamı vardır. Bu köy, Güney Irak ta Basra eyaletine bağlı Ebu l-ḥasîb bölgesindeki üç köyden (Baḳî, Kût Bâzel ve Ceykûr) biridir. Farsçadan gelen bir sözcük olan Ceykûr, Körler Evi (Beytu l- Umyân) anlamındadır. Bazı kaynaklara göre 25 ise bu isim, köyün içinden geçen Buveyb Nehri nin bir kolu olan Ebû Fulûs deresine verilen Farsça Çû-i Kûr (Körler Deresi) ibaresinden gelmektedir. Burada yaşayan insanların tamamı olmasa da büyük bir bölümü es-seyyâb sülalesine mensuptur. Baḳî köyüyle iyi ilişkiler içinde olan es-seyyâb ailesi, Kût Bâzel köyüne ise eskiden kalma kin ve öfkenin yol açtığı bir çeşit nefretle bakar. Bu yüzdendir ki Ceykûr ile Kût Bâzel köyleri arasındaki ilişkiler iyi değildir. Bedr in şiirinde bu üç köyün konumunu incelediğimizde, Kût Bâzel i silik ve bulanık özellikleriyle görürüz. Baḳî ise annesinin köyü olması sebebiyle sıcak ifadelerle anılır. Ancak Ceykûr, Bedr in annesiyle buluştuğu yerdir. Ceykûr un insanlarıyla Buveyb in uzanıp gittiği otlakların arasında bulunan oyun alanlarını çok iyi bilir. Arkadaşlarıyla buralarda oyunlar oynamakta, birbirlerine hayalet öyküleri anlatmaktadırlar. Bedr, daha sonra bunları, köy çocukları tarafından hazırlanan ve bir süre Ceykûr ismiyle basılan gazetedeki kendi yazılarında da kullanmıştır. 26 Bedr in hayatında yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarından biri, annesinin ölümünden üç yıl sonra babasının, başka bir kadınla evlenmesi olur. Kardeşleriyle beraber üvey annelerinin şiddetine maruz kalmış ve sonunda babası, onları babaanneleri 25 ( ) 26 Abbâs, a.g.e, s.14

22 11 Emine nin evine yollamıştır. Babaannesi Bedr in yeni sığınağıdır artık. Kendisini kötü hissettiği zamanlar babaannesine, anlattığı nüktelere, yanağına kondurduğu öpücüklere ve gülümsemelere koşmaktadır. Babaannesinin şefkati, içindeki anne özlemini bir nebze hafifletmiştir. Anlattığı hikâyeler, düş dünyasının gelişmesinde büyük pay sahibidir. Bunlar arasında en sevdiği, Abdulmâ nın (Suyun Oğlu) öyküsüdür. Abdulmâ, güzel köylü kızı Zeynep i, nehirden su testisini doldururken kaçırır, onu alıp denizin derinliklerine götürür ve onunla evlenir, çocukları olur. Sonra bir gün, Zeynep, ailesini ziyaret etmek için Abdulmâ dan izin ister. Abdulmâ, ona izin verir ancak tekrar dönmesi için de çocuklarının onunla gitmesine müsaade etmez. Ama Zeynep yine de dönmez. Abdulmâ, sudan çıkıp ona seslenip durur; çocuklarına olan şefkatini uyandırmak ister ama Zeynep dönmemekte ısrarlıdır. Ve sonunda kızın ailesi, bu canavarı ateşe vererek öldürür. Geride kalan çocuklarının akıbeti ise yaşlıların öykülerinde farklı farklı anlatılır. 27 İlköğrenimine Ebû Ḥasîb teki Bâb-ı Süleymân İlköğretim Okulunda başlayan Bedr, beşinci sınıfa geldiğinde Osmanlı Dönemi nde, Maḥmud Paşa el-abdulvâḥid in 1910 yılında kurduğu, günümüzde de aynı adla anılan Maḥmûdiye İlköğretim Okuluna kayıt yaptırır ve buradan 1938 Ekim inde mezun olur. Son sınıftaki en düşük notu (51) matematik, en yüksek notu (88) ise İngilizce derslerinden alır yılında Basra Lisesi ne kayıt olan Bedr, burada okul arkadaşı tarafından çıkarılan bir edebiyat dergisinin yöneticiliğini yapmaya başlar Abbâs, a.g.e, s ( ) 29 Hânî el-hayyer, Bedr Şâkir es-seyyâb Sevratu ş-şi r ve Murûratu l-mevt, Dâr Reslân, Şam 2009, s.8

23 Eylül ünde anne şefkatini kendisinde bulduğu, en kötü zamanlarında kendisi için bir sığınak olan babaannesini kaybeder yılında Basra Lisesinden mezun olan Bedr, Bağdat a giderek Erkek Yüksek Öğretmen Okulunun Arap Dili Bölümüne kaydolur. 31 Fellah çocuğu bir şair için Bağdat, bir dünya şehridir ve burada eğitimi burslu olarak karşılanmaktadır. Artık edebi konferanslara katılmakta; edebiyat ve siyasetin tartışıldığı kahvehanelere gitmektedir. Nâcî el- Ubeydî nin, sahibi olduğu el-ittiḥâd gazetesinde Bedr in yazdığı şiirleri yayımlamasının ardından şiirleri edebi çevrede yayılmaya ve kendisi de çok geçmeden tanınmaya başlar. Erkek Yüksek Öğretmen Okulunda bir yılın ardından Arap Dili Bölümünden İngiliz Dili Bölümüne geçmesi, ona, aruzun kalıplaşmış kurallarından serbest vezne geçen ilk Arap şairi Nâzik el-melâike ile tanışma fırsatı verir yılında bu buluşma gerçekleştiğinde Bedr, bir yıldır komünist parti üyesidir; okulun Öğrenci Birliği ne başkan olarak seçilmiş, isyankâr siyasi nutuklarına bu dönemde başlamış ve ilk gözaltı deneyimi de bu yıl gerçekleşmiştir yılında mevcut eğitime bir öğretim yılının daha ekleneceğine dair alınan bir kararı protesto etmek için düzenlenen boykotun öncülüğünü yapmasının ardından Yüksek Öğretmen Okulundan atılır. Ceykûr a geri dönen Bedr, Siyonizm e ve İngiliz siyasetine karşı düzenlenen gösterilere katılmak için ara sıra Bağdat a gitmektedir. Bu süreçte bir dönem Ba ḳûba Hapishanesinde yatarak ilk hapishane deneyimini yaşar yılının sonbaharında alınan af kararıyla Yüksek Öğretmen Okuluna geri döner Youssef Rakha, Badr Shakir al-sayyab, weekly.ahram.org.eg/2004/682/bo6.htm ( ) 31 Er, a.g.m, s. 97; Abbâs, a.g.e., s Rakha, a.g.m. 33 el-hayyer, a.g.e., s.9

24 yılında Filistin trajedisi patlak verdiğinde Bedr, Filistinlileri desteklemek için yapılan gösterilere katılır. Bu gösteriler esnasında Lemî a adında genç bir kızla tanışır. Bu kıza olan hayranlığı ve tutkusu tüm varlığını sarsa da aşkı hayal kırıklığıyla sonuçlanır. 34 Aynı yıl Erkek Yüksek Öğretmen Okulundan mezun olan Bedr, er-rimâdî deki bir okula İngilizce hocası olarak atansa da 25 Ocak 1949 da, siyasi görüşleri ve görevli olduğu okul içindeki ideolojik tutumu yüzünden öğretmenlikten el çektirilir daki bir hükümet değişikliğinde Bedr, kısa süreli bir hapishane macerası daha yaşar. Nûrî es-sa îd rejimi, özellikle komünistleri hedef almış, Bedr in gelecek on yıl boyunca öğretmenlik yapması da yasaklanmıştır. Ceykûr da sakin geçen birkaç ayın ardından bir süre Bağdat-Basra arasındaki taşımacılık sektöründe çalışan Bedr, daha sonra Basra da çeşnicibaşılık ve bir petrol şirketinde işçilik yapar. Ayrıca Iraklı şair Muḥammed Mehdî el-cevâhirî nin gazetesinde ve diğer Bağdat gazetelerinde editörlük, muhabirlik ve tercümanlık görevlerinde bulunur; kıt kanaat geçinecek kadar da olsa başka işlere tutunur. 36 Irak petrollerinin millileştirilmesi konusunda ısrarlarını ve es-sa îd in istifası için eleştirilerini sürdüren Bedr, 1952 de Bağdat ta yapılan geniş çaplı protesto gösterisinde okuduğu şiirinde hükümeti sert bir dille eleştirir. Bunun üzerine 25 Kasım da görevinden kovulur de ordunun iktidar iplerini tekrar eline alması ve Komünist Parti ye yönelik tutuklamaları ve idamları başlatmasıyla 1952 sonlarında önce İran a kaçan Bedr, orada İran Komünist Partisi TUDEH ile temas kurar. Bu parti 34 el-hayyer, a.g.e., s Er, a.g.m., s.98; el-hayyer, a.g.e., s Samîr Muḥyiddin Emîn, Revâ id min Ḳaṣâ idi ş-şâ ir Bedr Şâkir es-seyyâb, Dâru l-kunûz, Amman 2010, s.18; el-hayyer, a.g.e., s.10

25 14 mensuplarının kendisine sağladıkları sahte bir pasaportla 70 gün sonra, 1953 te Kuveyt e kaçar. 37 Daha sonra Basra da kaleme alıp bu kaçışı anlatacağı Firâr Ȃm 1953 (1953 Firarı) şiirinde şunları söyler: 38 في ليمة كانت ش اريينيا فحما و كانت أرض يا من لحود يأكل من أقدامنا طين يا تسعى إلى الماء إلى ش ارع مزق تو الرعود فوق سفين دون أضواء في الضفة األخرى.. يكاد الع ارق يومئ : يا أىال بأبنائي لكنا واحسرتا لن نعود. Atardamarlarının kömürleşip yeryüzünün mezarlığa döndüğü bir gecede, ayaklarımızı yiyor gecenin çamuru. İlerliyor suya doğru, gök gürültüsünün parçaladığı bir yelkenliye, ışıksız bir geminin üzerinde başka bir sahilde Neredeyse Irak 37 Bedr Şâkir es-seyyâb, Kuntu Şuyû ıyyen, Dâr Menşûrâti l-cemel, Bağdat 2007, s.33-39; Er, a.g.m., s.98; Rakha, a.g.m. 38 et-tûncî, a.g.e., s.9-10; Firâr Ȃm 1953, el-a mâlu ş-şi riyye el-kâmile, s.128

26 15 göz kırpıyordu, hoş geldiniz çocuklarım, diye Ancak biz, ne yazık ki, dönemeyeceğiz. Kuveyt te Kuveyt Elektrik Şirketinde bir büro memurluğu işi bulan Bedr, burada altı ay çalıştıktan sonra 1954 te tekrar Irak a döner. Ancak Irak a döndükten sonra Bedr in Irak Komünist Partisi ve komünist arkadaşlarıyla arası açılır ve Partiden ihraç edilir. Bunun başlıca nedeni, kendisinin sık sık Irak dışına kaçmak zorunda olduğu zamanlarda veya doğum yeri olan Ceykûr a gittiği sıralarda Parti nin başka bir şair olan Abdulvehhâb el-beyâtî yi yanına alması ve Bedr in gözden düşmesidir. Bunun yanında parti içi liderlik çekişmelerinde de adının geçmesi, diğer liderler tarafından hoş karşılanmamış, partililerce kendisine gösterilen eski ilgi artık önemli ölçüde azalmıştır. Aynı yıl Suheyl İdrîs in Beyrut ta 1953 te yayımlamaya başladığı el-âdâb dergisinde kendisine yer bulan Bedr, şiirlerini burada yayımlamaya başlar ve bu dergi aracılığıyla rakipleri Abdulvehhâb el-beyâtî yi ve Ṣalâḥ Abduṣṣabûr u hedef alan sert tonlu tartışmalara girişir. 39 Bu süreçte ed-difâ gazetesinde kendisine bir köşe yazarlığı da bulan Bedr, kısa bir süre sonra bakanlık emriyle İthalat ve İhracat Genel Müdürlüğüne memur olarak atanır ve Bağdat ta ilk kez bir ev tutar. Şimdiye kadar yaşadığı bütün aşkları tek taraflı olan ve sevdiği kızlardan herhangi bir karşılık bulamayan Bedr, 1 Haziran 1955 de amcası Abdulḳâdir in eşinin kız kardeşi İḳbâl ile evlenir. Temel öğretmenlik sertifikası bulunan İḳbâl Hanım, Ceykûr da öğretmenlik yapmaktadır. 40 İlk çocukları ise 24 Aralık 1956 da dünyaya gelen Ġaydâ ismindeki kızlarıdır. 39 Er, a.g.m, s el-hayyer, a.g.e., s.11 ; et-tûncî, a.g.e., s.15-16

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI ATTİLA İLHAN ın HAYATI VE MAVİCİLİK AKIMI MAVİCİLER (1952 1956) Attila İlhan tarafından çıkarılan bir fikir ve sanat dergisi olarak 1952 yılında yayına başlayan Mavi adlı bir derginin etrafında gelişen

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Keywords: Badr Shākir al-sayyāb, Tammuzî, Iraq, Poetry, Modernist Anahtar Sözcükler: Badr Shākir al-sayyāb, Tammuzî, Şiir, Modernist

Keywords: Badr Shākir al-sayyāb, Tammuzî, Iraq, Poetry, Modernist Anahtar Sözcükler: Badr Shākir al-sayyāb, Tammuzî, Şiir, Modernist Rahmi ER BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB VE YAĞMURUN TÜRKÜSÜ SUMMARY Badr Shākir al-sayyāb and Song of the Rain As one of the pioneers of Tammuzi modernists and one of the earliest poets of free verse movement in

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

ABİDİN DİNO 1913-1993

ABİDİN DİNO 1913-1993 ABİDİN DİNO 1913-1993 Abidin Dino 23 Mart 1913,İstanbul`da doğdu. Ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. 1933 yılında

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.0.1965 3. Unvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Batı Dilleri ve Edebiyatları, İspanyolDili ve Edebiyatı A.B.D

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow KİŞİLİK GELİŞİMİ Carl Rogers & Abraham Maslow 1 CARL R. ROGERS(1902 1987) 2 CARL ROGERS IN YAŞAMI Illinois de 8 Ocak 1902 de katı dini görüşleri olan çiftçi bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti.

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti. ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Güneşevler Mah. 136. Sok. 23/4 Altındağ/ ANKARA 0535 453 30 70 duzgunosman@gmail.com; oduzgun@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ 1985-1996 1996-1998 Çalışkanlar

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir.

Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir. 1 Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir. Aynı zamanda Murad Hüdavendigar ın dünyaya örnek

Detaylı

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014 1 T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 27 Temmuz 2014 Pazar saat13:00 de başlar, 30 Ramazan Bayramı Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer. Mesleki

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: Zeynep TEKİN ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA:14.10.2016-18.11.2016 tarihleri arasında uygulanan etkinliklerin özetini sizlere sunmaktayım.

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

Arapça ve İngilizce bilen Prof. Dr. Rahmi Er, evli ve 3 çocuk babasıdır. : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

Arapça ve İngilizce bilen Prof. Dr. Rahmi Er, evli ve 3 çocuk babasıdır. : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Prof. Dr. Rahmi ER 10.10.1959 tarihinde Çatalzeytin/Kastamonu da doğdu. Lisans eğitimini 1977-1981 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatında tamamladı.

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Öĝretim Felsefe Yöntemleri ve Halk ve Eĝitmi Arama Yazma Oringins Eski Efsanevi inançlar Estetik Estetik Düşünce Tarihi

Öĝretim Felsefe Yöntemleri ve Halk ve Eĝitmi Arama Yazma Oringins Eski Efsanevi inançlar Estetik Estetik Düşünce Tarihi Bilimsel Minder idari ve Araştırma Deneyimi Bilimsel Minder TANlMLAMA 1 Prof. Dr. Ezzat ASSAYED AHMAD Edebiyatcı ve islam falsfası araştırmacı Bırakın ve Diploma ve Yüksek Lisans ve Doktora nden aldi Diploma

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ 1979 Ankara doğumlu. 2004 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim elemanı. Başlıca

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 0 Halk Eğitim Merkezlerinde 0 0 Eğitim-Öğretim Yılı Kursiyer Kayıtlarının başlaması 0 Eylül 0 Perşembe Mesleki Eğitim

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu PDR BÜLTENİ Sayı:8 Bülten Tarihi: Mart 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Kardeş Kıskançlığı ve Çözüm Yolları Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Abdulselam Soyad: BAŞARIR TC Kimlik No: 18208847648 Uyruk: T.C. Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: Batman Doğum Tarihi: 07/08/1994 Telefon: 05456265632 Eposta Adresi:

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ DERGİSİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ DERGİSİ Sayı 19 Hakemli Dergi İSTANBUL - 2011 Hakem Kurulu / Referees Commitee Nazan Aksoy, İstanbul Cem Pekman, İstanbul

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 1 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 10 KASIM TÖRENİMİZ... 2 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİM SERGİMİZ... 2 EĞİTİMDE İZLERİMİZ... 3 DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASINI KUTLUYORUZ!......

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı