BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB"

Transkript

1 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI (ARAP DİLİ VE EDEBİYATI) ROMANTİZMDEN ÖZNELLİĞE BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB Yüksek Lisans Tezi Zafer Ceylan Ankara-2011

2 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI (ARAP DİLİ VE EDEBİYATI) ROMANTİZMDEN ÖZNELLİĞE BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB Yüksek Lisans Tezi Zafer Ceylan Tez Danışmanı Prof. Dr. Rahmi Er Ankara-2011

3 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI (ARAP DİLİ VE EDEBİYATI) ROMANTİZMDEN ÖZNELLİĞE BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB Yüksek Lisans Tezi Tez Jürisi Üyeleri Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rahmi Er Adı Soyadı İmzası.... Tez Sınav Tarihi:

4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. ( / /20.) Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı Soyadı İmzası.

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ....: I KISALTMALAR...: III TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ..: IV GİRİŞ...: 1-6 I. BÖLÜM BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB......: Hayatı..: Eserleri.. : 28 II. BÖLÜM ŞİİRLERİ : Romantik Dönem...: Gerçekçi Dönem.: Komünist Gerçekçilik : Milliyetçi Gerçekçilik : Yeni Gerçekçi veya Temmûzî Dönem....: Öznel Dönem..: 98

6 SONUÇ...: 116 EKLER....: 119 Ek 1. Bedr Şâkir es-seyyâb ın Basra daki Heykeli. : 119 Ek 2. Şairin Kendi El Yazısından Mektup ve Şiir Örnekleri....: 120 ÖZET..: 123 BİBLİYOGRAFYA...: 124

7 I ÖNSÖZ Modern Arap edebiyatı son dönemlerde her ne kadar çeviri nesir örnekleriyle Türk okuyucusunun beğenisine daha fazla sunulsa da manzum eserleri için aynı şeyin söylenmesi pek mümkün değildir. Bu çalışmaların yetersizliğinden söz etmek şiir çevirisinin yapılıp yapılamayacağı tartışmalarını açabilecek olsa da hem kaynak dildeki hem de hedef dildeki çağın şiir dili göz önünde bulundurularak yapılacak çevirilerin bu alana büyük bir katkı sağlayacağı inkâr edilemeyecektir. Çağdaş Irak şiirinin öncü isimlerinden biri olan Bedr Şâkir es-seyyâb ve onun romantizmden öznelliğe kadar uzanan edebi yönelimleri, bu çalışmanın ana hatlarını teşkil etmektedir. Rahmi Er in hazırlamış olduğu Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi kitabı ve yine Er in Bedr Şâkir es-seyyâb ve Yağmurun Türküsü adlı Littera Dergisinde yayınlanan makalesi ile Musa Yıldız ın Merdiven Aylık Sanat Dergisinde yayınlanan Nehir ve Ölüm şiir çevirisi bu çalışmanın Türkçedeki öncüleri konumundadır. Modern Arap manzumesinin yapı taşlarından biri olan es-seyyâb hakkında hazırlanan bu çalışmanın giriş bölümünde, on dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başlarında filizlenmeye başlayan modern Irak şiirinin bu alanda kaydettiği ilerleme ve bu süreçte oluşturulan zeminin yapı taşları olan isimler genel çizgileriyle ele alınmıştır. Böylece Bedr Şâkir es-seyyâb a kadarki dönemde edebi beğeni ve çalışmalara değinerek araştırma konusuna zemin oluşturulmuştur. Çalışma, iki bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci bölümde Bedr Şâkir es- Seyyâb ile ilgili biyografik bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgiler verilirken, şairin hayatının belirli karelerinde şiirlerinden örneklemeler yapılarak yaşamı ile sanat çizgisi arasındaki paralelliğe dikkat çekilmiştir.

8 II İkinci bölümde ise es-seyyâb ın şiirleri, edebi eğilimleri ve bu eğilimler çerçevesinde içinde bulunduğu sosyal ve siyasi konum irdelenmiştir. Romantik, realist ve öznel duruşunun yanı sıra modern Arap edebiyatında önemli bir yer işgal eden Temmûzî Şiir Hareketindeki konumu ve bu konumu yansıtan şiirleri ele alınmıştır. Sonrasında yer verilen eklerdeki görsellerle de içerikte sunulan bilgiler biraz daha somutlaştırılmıştır. Bu bölümü ise çalışmadan elde edilen son değerlendirmeler takip etmektedir. Çalışmanın hem modern Arap şiirinin öncü bir ismi olarak Bedr Şâkir es- Seyyâb hakkında bilgi verici olmasını hem de onun genelinde Arap manzumesinin gelişimi konusunda bir boşluğu gidermesini ümit ediyor, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dekanlığı gibi meşakkatli bir görevdeyken dahi değerli vaktini benden esirgemeyen ve üniversite hayatım boyunca entelektüel kişiliği ve duruşuyla benim için bir idol teşkil eden sayın hocam Prof. Dr. Rahmi Er e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca kıymetli hocalarım Prof. Dr. Bedrettin Aytaç a, Doç. Dr. Mehmet Hakkı Suçin e, Yrd. Doç. Dr. Kemal Tuzcu ya, Dr. Derya Adalar Subaşı na, Dr. Osman Düzgün e ve değerli dostum Pınar Ali ye hoşgörü ve yardımları için teşekkür ederim. Çok kıymetli ailemi, nişanlım İman İsa yı ve saygıdeğer babası Dr. Memduh İsa yı burada anmadan geçmemeliyim. Onların manevi destekleri olmasaydı bu çalışma çok daha zor tamamlanırdı.

9 III KISALTMALAR A.Ü. : Ankara Üniversitesi a.g.e : Adı Geçen Eser a.g.m : Adı Geçen Makale bkz. : Bakınız C. : Cilt Çev. : Çeviren s. : Sayfa S. : Sayı vd. : Ve Diğerleri

10 IV TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ Bu çalışmamızda, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi nde uygulanan şu transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır: Sesliler: Sessizler: : a : â ا ا ى : ı, i : î : u, o : û و ء : ض : ḍ ب : b ط : ṭ ت : t ظ : ẓ ث : s ع : ج : c غ : ġ ح : ḥ ف : f خ : h ق : ḳ د : d ك : k ذ : z ل : l ر : r م : m ز : z ن : n س : s ه : h ش : ş و : v ص : ṣ ي : y

11 V el-bârûdî gibi. Ayrıca, harf-i tarifler cümle başında küçük yazılmıştır. Örneğin: el-cevâhirî, Harf-i tarif ile gelen kelimelerin başındaki, şemsi harflerin okunuşu belirtilmiştir. Örneğin: es-seyyâb, ez-zehâvî gibi. Terkip halindeki ad ve lakaplar ayrı ayrı değil, bitişik yazılmış ve kaynaşan kelimelerden ilkinin bulunduğu yere göre irabında meydana gelen değişiklikler yazıda gösterilmiştir. Örneğin: Abdulkerîm, Abdulvehhâb gibi.

12 1 GİRİŞ Modern Irak edebiyatı, 1921 yılında Kral Faysal ın İngilizler tarafından Irak ın başına getirilmesi ve monarşinin kurulmasıyla başlatılır. Ancak bu çağdaş edebiyat, Bağdat ta değil İngilizlere karşı muhalefetin üssü olan Necef te filizlenmiştir yüzyıl Irak edebiyatı, bir taraftan Mısır daki modern edebiyat hamlesinin, diğer taraftan Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ortaya çıkan Edebiyât-ı Cedîde (Servet-i Fünûn) akımının etkisinde kalmıştır. Özellikle Mısır şiirinin etkisini taşıyan Aḥmed eṣ-ṣâfî en-necefî ( ), Muḥammed Rıḍâ eş-şebîbî ( ) ve Muḥammed Behcet el-eserî ( ) biçim ve içerik bakımından yeni şiirler yazsalar da 2 Irak şiiri, bu yüzyılın başında, Abbasi döneminin bir taklidi olarak, klasik formda kalmayı sürdürmüştür. Abdulmuḥsin Ḳâẓimî ( ) ise bu klasik formu İslamiyet öncesine kadar uzatarak, şiirlerinde ele aldığı çağdaş olayları dahi bu üslupta yazabilmiştir yılından itibaren İngiltere hegemonyası altında kalan Irak ın 1920 yılında İngiltere ye karşı geniş çaplı bir başkaldırıya girişmesi ve bu başkaldırıya modern Irak edebiyatının öncüleri de sayılan Muḥammed Mehdî el-basîr 4 ( ), Abdulḥuseyn el-ezrî 5 ( ) ve Ali 1 İbrahim Dakûkî, Kültür ve Medeniyet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.19, İstanbul 1999, s.106; N. Marmara, Çağdaş Arap Edebiyatına Eleştirel Katkılar, 2006/10/ada-arap-edebiyatna-eletir_ html, ( ) 2 Dakûkî, a.g.m, s Jacop M. Landau, Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl), (Çev. Bedrettin Aytaç), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s.70 4 Muḥammed Mehdî el-basîr: İngiliz hegemonyasına karşı halkı devrime çağıran ilk Iraklı olarak bilinir. Fransız Devrimi nin önemli hatiplerinden Mirabeau Kontu Honoré Gabriel Riqueti ye atfen Devrimin Mirabeau su olarak lakaplandırılmıştır. 5 Abdulḥuseyn el-ezrî: Iraklı gazeteci şairdir yılında el-misbâh (Lamba) gazetesini çıkarmıştır. I. Dünya Savaşı esnasında Anadolu ya sürgün edilmiş, Irak Devrimi nin önemli isimlerinden biri olmuştur.

13 2 eş-şarḳî 6 ( ) gibi devrimci şairlerin de şiirleriyle destek vermesi, 20. yüzyılın başlarında Irak tarihine damgasını vurmuştur. 7 Hemen ardından, Kral Faysal ın 1921 de tahta oturmasını kutlayan ve İngilizlerin yandaşlığını yapan Cemîl Ṣıdḳî ez-zehâvî ( ), İngiliz manda politikasını eleştiren Ma rûf er-ruṣâfî ( ) ve Muḥammed Mehdî el-cevâhirî ( ) sahneye çıkan isimler olur. Bu dönemde, 1958 yılında krallığın ordu tarafından yıkılıp Irak ta cumhuriyetin kurulmasını sağlayan ihtilâlin fikir babalığını yaptığı iddia edilen el-cevâhirî den 8 daha çok ez-zehâvî ve er-ruṣâfî ön plana çıkan simalardır. Emîn er-reyḥânî ye göre bu iki isim, dönemin Irak ındaki en büyük şairlerdir: Bilgi ve hayal gücü bakımından Zehâvî; şiir sanatları ve şiire güzel bir başlangıç yapma bakımından Ruṣâfî daha üstündür. Zehâvî reformist ataklarında makineli bir tüfek; Ruṣâfî ise keskin bir kılıç gibidir. Zehâvî, şiir yazan ve okuyan bir filozof; Ruṣâfî ise felsefeye ilgi duyan bir şairdir. 9 Bu üç ismin, modern Arap şiirinde Maḥmûd Sâmî el-bârûdî nin ( ) öncülüğünde, klasik sonrası şiir geleneğini yapmacıklıktan ve modası geçmiş kullanımlardan kurtararak klasik Arap edebiyatını model almayı planlayan bir düşünceyle ortaya çıkmış neo-klasisizm (el-klâsîkiyyetu l-cedîde) olarak adlandırılan akımın Irak taki temsilcileri rolünü üstlendiklerini görürüz. 10 Bu öncülerden er-ruṣâfî 6 Ali eş-şarḳî: Iraklı şair ve siyaset adamı. Birçok resmi görevde bulunduktan sonra Irak parlamentosuna da seçilmiş ve bakan olmuştur. 7 William R. Polk, Irak ı Anlamak, NTV Yayınları, İstanbul 2007, s.85-86; Dakûkî, a.g.m, s Landau, a.g.e., s.75 9 Emîn er-reyhânî, Irak ın Kalbi, (Çev.: Muammer Sarıkaya), Anka Yayınları, İstanbul 2006, s Rahmi Er, Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004, s.13-14; Mounah A. Khouri, Hamid Algar, An Anthology of Modern Arabic Poetry, University of California Press, London 1974, s.5-6

14 3 ile ez-zehâvî, sulṭânu ş-şu arâ (şairlerin sultanı) unvanını elde etmek için rekabete girmişler ve her fırsatta birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Irak edebiyatının iki dünya savaşı arasındaki devrede klasisizmin biçim kurallarını kıran romantizmden, toplumun milli ve toplumsal konularını ele alan objektivizme yöneldiği sırada en popüler konu olan tesettür tartışmalarına bu iki ünlü şair de katılır ve aralarında şiddetli bir çatışma cereyan eder. Toplum hayatının güncel konularındaki tutumlarında Arap kadınının eşitlik hakları üzerinde tartışırlar. Tüm neo-klasik şairler gibi Irak taki bu neoklasikçiler de şiirde biçime verdikleri önem kadar şiirlerine kattıkları öğretici nitelikle de ön plana çıkarlar. Batının dinamizmi karşısında Arap dünyasının geri kalmışlığı, yoksulluk, cehalet ve fuhuş gibi toplumsal konular bu şairlerin şiirlerinde en çok işlenen temalar olmuş, özellikle er-ruṣâfî, sosyal konuları işleme eğilimiyle Irak şiir sanatına yeni ufuklar açmış ve Irak ın genç şairleri üzerinde derin bir etki bırakmıştır lara gelindiğinde ise romantizm, özellikle Mısır da etkili olan Divan Ekolü nde 12 ve Amerika dan tüm Arap ülkelerine seslenen Cubrân Halîl Cubrân ın önderliğindeki Mehcer Ekolü nde 13 zirveye ulaşır. Romantizm, Irak ta ise 1940 lı 11 Îsâ Bullâṭa, Bedr Şâkir es-seyyâb Ḥayâtuhû ve Şi ruhû, el-mü essesetu l- Arabiyye li d-dirâsât ve n- Neşr, Beyrut 2007, s ; Paul Starkey, Modern Arabic Literature, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006, s.50-53; Maḥmûd el- Abaṭa, Bedr Şâkir es-seyyâb ve l-ḥareketu ş-şi riyye el-cedîde fî l- Irâḳ, Matba atu l-me ârif, Bağdat 1965, s Divan Ekolü: İngiliz romantik şair ve eleştirmenlerin etkisiyle Mısırlı yenilikçi şairler Abbâs Maḥmûd el- Aḳḳâd, İbrâhîm Abdulḳadîr el-mâzinî ve Abdurraḥman Şukrî tarafından oluşturulmuş bir ekoldü. Şiire çok önemli anlamlar yüklüyor; şiirin, varlığın önemli bir konumunun veya yaşamdaki bireysel bir felsefenin ifadesi olması gerektiğine inanıyorlardı. Yine de şiirlerinde işledikleri konulardan daha çok neo-klasik şairlere yönelttikleri eleştirilerle ön plana çıktılar. Yaptıkları, neo-klasik ekolün, yerine sağlam oturmuş normlarını yerlerinden oynatabilmenin ilk ciddi girişimleri olarak değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Rahmi Er, Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004, s.15-16; Salma Khadra Jayyusi, Modern Arabic Poetry, Columbia University Press, New York 1987, s.3-4; Paul Starkey, Modern Arabic Literature, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006, s.44-58; S. Moreh, Modern Arabic Poetry , E.J.Brill, Leiden 1976, s Mehcer Ekolü: Kuzey ve Güney Amerika ya göç etmiş Suriyeli-Lübnanlı şairler grubunun oluşturmuş oldukları akımdır. Kuzey Amerika ya gidenler 1920 yılında Cubrân Halîl Cubrân, Mîhâ îl Nu ayme ve Emîn

15 4 yıllara doğru Nâzik el-melâ ike ( ) ve Bedr Şâkir es-seyyâb ( ) gibi genç şairlerin ilk çalışmalarında görülür. Yaşadığı işgal ve iç karışıklıklar nedeniyle edebiyatında romantizmi tam anlamıyla yaşayamayan Irak, ancak II. Dünya Savaşından sonra esen hürriyet ve demokrasi rüzgârlarıyla edebiyatını da yeni ufuklara taşımıştır. Başta ez-zevrâ olmak üzere bazı günlük ve haftalık gazeteler ile mizah dergileri edebiyata geniş sayfalar ayırmıştır. Şiirin fonksiyonunda görülen değişikliklere koşut olarak, şiirin yapısında da yeni bir anlayış, bir başka ifadeyle serbest şiir kavramı, geri dönülmez bir biçimde dillendirilmeye ve uygulamaya dökülmeye başlamıştır. Bu kırılmanın başka bir Arap ülkesinde değil de Irak ta yaşanmış olması, Irak ın o dönemde içinde bulunduğu siyasi koşullar ve bu siyasi koşullar altında yaşamaya çalışan entelektüel çevrenin başkaldırı hissiyatıyla açıklanabilir. O dönemde bölgenin Marksist düşünceyle tanışmaya başlaması da bu başkaldırıyı alevlendiren etmenlerdendir. Ancak bu başkaldırı, sadece siyasi bir baskı rejimine karşı değil aynı zamanda şiire de bazı sınırlandırmalar koyan aruz sistemine karşı girişilen edebi bir başkaldırı olur. Serbest şiirin bazı biçimlerine Cubrân Halîl Cubrân ın ve Emîn er- Reyḥânî nin mensur şiirleri ile ez-zehâvî ve Abdurraḥman Şukrî nin bazı ürünlerinde rastlansa, Alî Aḥmed Bâkesîr in Romeo ve Juliet çevirisinde görülse ve Luvîs Avvaḍ er-reyḥânî nin öncülüğünde er-râbiṭatu l-ḳalemiyye (Kalem Birliği); Güney Amerika ya gidenler de 1932 de el- Uṣbetu l-endelûsiyye (Endülüs Birliği) edebi derneklerini kurmuşlardır. Kafa yapılarını ve davranış biçimlerini doğrudan etkileyen Batı geleneği ile korumaya ve iyileştirmeye çalıştıkları Arap geleneği arasında kalmışlardır. Genel olarak romantik, hümanist ve daha çok da mistik olarak nitelendirilebilecek bu şairler, şiirlerinde insanın kişisel deneyimleri; doğa karşısındaki, temel insani meseleler karşısındaki tutumu ve varoluş problemleri üzerinde yoğunlaşıyorlardı. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Rahmi Er, Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004, s.16-19; Hüseyin Yazıcı, Göç Edebiyatı, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2002; Salma Khadra Jayyusi, Modern Arabic Poetry, Columbia University Press, New York 1987, s.4-5; Paul Starkey, Modern Arabic Literature, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006, s.60-73; S. Moreh, Modern Arabic Poetry , E.J.Brill, Leiden 1976, s

16 5 Bulûtulând ve Ḳaṣâ id Uhrâ divanında ilk ciddi çalışmalarını ortaya koymuş olsa da 14 önderliğini genç Iraklı şairlerden Bedr Şâkir es-seyyâb ve Nâzik el-melâ ike nin üstlendiği serbest şiir ekolü, vezin ve kafiyeye sadık kalma noktasından hareket ederek klasik şiir çerçevesini kırıp kendine özgü bir dil ve yeni bir biçimle ortaya çıkmış; kısa sürede de yeni bir çığır açarak Irak tan bütün Arap dünyasına yayılmıştır. 15 Bedr Şâkir es-seyyâb ve Nâzik el-melâ ike ile birlikte Abdulvehhâb el-beyâtî de Irak taki bu çerçevenin kırılmasını ve toplumsal yaşamdaki şiirin belirleyici, etkileyici ve yönlendirici işlevinin artmasını sağlayan kişilerden biri olmuştur. Abdulkerîm Ḳâsım ın öncülüğünde gerçekleştirilen 1958 devriminden sonra başlayan cumhuriyet döneminde ilerici-devrimci şiir hareketinin ilk sıralarında el- Beyâtî, Kâẓım Cevâd, Kâẓım es-semâvî ve Goran yer alır; komünistlerden ayrıldıktan sonra Bedr Şâkir es-seyyâb, Nâzik el-melâ ike, Ḥâfıẓ Cemîl, Hâlid eş-şevvâf ve Şefîḳ el-kemâlî ise bu dönemdeki milliyetçi edebiyat akımının önde gelen simalarını oluştururlar. 16 Özellikle doğumlu şairler, Batı şiirini; başta Azra Pound, Thomas Stearns Eliot, Edith Sitwell, Rainer Maria Rilke, Federico Garcia Lorca, Arthur Rimbaud, Saint-John Perse, Paul Eluard, Louis Aragon, William Butler Yeats, Wystan Hugh Auden, Pablo Neruda ve Nazım Hikmet gibi şairlerden takip etmiş, Batı şiir eleştirilerini de yakından izlemişlerdir. Bedr Şâkir es-seyyâb, Yûsuf el-hâl, Halîl Ḥâvî, Adonis (Ali Aḥmed Sa îd Eşber) ve Cebrâ İbrâhîm Cebrâ nın önemli temsilcileri arasında olduğu Temmûzî Şairler grubunun veya Temmûzî Şiir in ortaya çıkışı, Batılı modernistlerin, özellikle de T. S. Eliot ın bu şairler üzerindeki etkisinin bir sonucudur. Arap şiirinin bu öncüleri, özellikle İngiliz şiiri, İngiliz şiirinin Arap şiirine etkisi ve 14 Er, a.g.e, s Dakûkî, a.g.m, s Aynı Eser, s

17 6 Eliot ın teorileri üzerinde yoğunlaşmışlardır. Ayrıca bu şairler herhangi bir siyasi partinin boyunduruğu altına girmeme ve her türlü toplumsal baskıya karşı çıkma hususunda ağız birliği etmiş gibidirler. 17 Batı şiirinin üç yüzyılda (17. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın sonları) geçirmiş olduğu hemen hemen bütün edebi evreleri yirminci yüzyıl içinde elli yıla sığdırmış olan Arap şiirinin 18 bu kısa tarihini, temsilcisi olduğu veya öncülüğünü yaptığı tüm bu edebi akımlar kapsamında, Bedr Şâkir es-seyyâb ın hayatı ve poetikasıyla özetlemek, her ne kadar iddialı bir uğraş da olsa, mümkündür. 17 Er, a.g.e, s.24-25; Salma Khadra Jayyusi, Modern Arabic Poetry, Columbia University Press, New York 1987, s.15; Fâtiḥ Allâḳ, Mefḥûmu ş-şi r ınde Ruvvâdi ş-şi ri l- Arabî el-ḥurr, Menşûrât İttiḥâdi l-kuttâb el- Arab, Şam 2005, s.48-67; Khouri, Algar, a.g.e., s Er, a.g.e, s.20

18 7 1. BÖLÜM BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB

19 HAYATI Modern Arap edebiyatının öncü isimlerinden biri olan Bedr Şâkir es-seyyâb, 1926 yılında Irak ta küçük bir köy olan Ceykûr da fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 19 Babası Şâkir es-seyyâb, amcasının kızı Kerîme ile evlendiğinde Kerîme henüz 17 yaşında, okuması yazması olmayan bir kızdı. Gelenekler üzerine kayınpederi Abdulcebbâr Merzûk es-seyyâb ın Ceykûr daki evine taşınıp eşiyle beraber burada yaşamaya başladı. Bu geniş es-seyyâb ailesi, Ramazan akşamlarını, Ömer ez-zamân, Sindibâd, Ebû Zeyd el-hilâlî, Huzzâm, Afrâ ve Antara nın hayatı, Şam ın fetihleri, III. Napolyon, İran daki Araplar ya da köylülerin coşkularını besleyen halk destanları hakkında onlara hikâyeler anlatan birinin etrafında geçirirdi. Bu kişi çoğu zaman, ailenin en büyüğü Abdulcebbâr Merzûk es-seyyâb (es-seyyâb ın dedesi) olurdu. Bu evin Abdulḳâdir es-seyyâb a (es-seyyâb ın amcası) ait olan odasının duvarında ise üç kişinin portresi vardı: Ca fer Ebû t-temmen, 20 Sa d Zaġlûl 21 ve Mustafa Kemal Atatürk. Kendilerini Dinsizler Partisi olarak adlandıran gizli bir örgütün üyesi olan Abdulḳâdir, arkadaşlarıyla beraber toplantılarını bu odada düzenlerler ve Lübnan gazetesi eş-şems (Güneş) te yayınlanacak olan makalelerini de burada yazarlardı da Bedr i dünyaya getiren Kerîme, 1928 yılında ikinci oğlu Abdullah ı, 1930 yılında da üçüncü oğlu Mustafa yı dünyaya getirdi. Ancak Kerîme, 1932 yılında 19 Muḥammed et-tûncî, Bedr Şâkir es-seyyâb ve l-mezâhibu ş-şi riyye el-mu âṣıra, Dâru l-envâr, Beyrut 1968, s Ca fer Ebû t-temmen: Modern Irak Ulusal Hareketi nin öncü ismi. 21 Sa d Zaġlûl: İngilizlere karşı Mısır da gerçekleştirilen 1919 Devrimi nin lideri. 22 İḥsân Abbâs, Bedr Şâkir es-seyyâb Dirâse fî Ḥayâtihî ve Şi rihî, el-mü essesetu l- Arabiyye li d-dirâsât ve n-neşr, Beyrut 1992, s.11

20 9 kızının doğumundan kısa bir süre sonra, Bedr henüz 6 yaşındayken, vefat etti. 23 Bu durum onu öylesine etkiledi ki, bu acısını ve anne özlemini, yıllar sonra yazdığı Unşûdetu l-maṭar (Yağmurun Türküsü) adlı şiirine şu dizelerle yansıttı: 24 Akşam esniyorken, bulutlar hâlâ Döküyor, dökebileceği ağır gözyaşlarını, Tıpkı bir çocuk gibi, uyumazdan önce söylenip duran Bir yıldır uyanıp da bulamadığı; İstemeye başladığında, Yarından sonra dönecek dedikleri Annesinin mutlaka geri geleceğini. تثاءب المساء و الغيوم ما ت ازل تسح ما تسح من دموعيا الثقال. كأن طفال بات ييذي قبل أن ينام: بأن أمو التي أفاق منذ عام فمم يجدىا ثم حين لج في السؤال قالوا لو: "بعد غد تعود..." ال بد أن تعود. 23 Abbâs, a.g.e, s Rahmi Er, Bedr Şâkir es-seyyâb ve Yağmurun Türküsü, Littera Dergisi, Ankara 2006, C.: 18, s.96; Çeviri Rahmi Er e aittir. Şiirin özgün metni için bkz. Bedr Şâkir es-seyyâb, el-a mâlu ş-şi riyye el-kâmile, Dâru l-ḥurriyye, Bağdat 2000, s.253

21 10 Bedr in, annesinin gölgesinde geçirdiği ve ona aşırı derecede bağlı olduğu altı yılın dışında rahat bir hayatı hiçbir zaman olmamıştır. Annesinin hatırası yanında köyü Ceykûr un da Bedr için çok özel bir anlamı vardır. Bu köy, Güney Irak ta Basra eyaletine bağlı Ebu l-ḥasîb bölgesindeki üç köyden (Baḳî, Kût Bâzel ve Ceykûr) biridir. Farsçadan gelen bir sözcük olan Ceykûr, Körler Evi (Beytu l- Umyân) anlamındadır. Bazı kaynaklara göre 25 ise bu isim, köyün içinden geçen Buveyb Nehri nin bir kolu olan Ebû Fulûs deresine verilen Farsça Çû-i Kûr (Körler Deresi) ibaresinden gelmektedir. Burada yaşayan insanların tamamı olmasa da büyük bir bölümü es-seyyâb sülalesine mensuptur. Baḳî köyüyle iyi ilişkiler içinde olan es-seyyâb ailesi, Kût Bâzel köyüne ise eskiden kalma kin ve öfkenin yol açtığı bir çeşit nefretle bakar. Bu yüzdendir ki Ceykûr ile Kût Bâzel köyleri arasındaki ilişkiler iyi değildir. Bedr in şiirinde bu üç köyün konumunu incelediğimizde, Kût Bâzel i silik ve bulanık özellikleriyle görürüz. Baḳî ise annesinin köyü olması sebebiyle sıcak ifadelerle anılır. Ancak Ceykûr, Bedr in annesiyle buluştuğu yerdir. Ceykûr un insanlarıyla Buveyb in uzanıp gittiği otlakların arasında bulunan oyun alanlarını çok iyi bilir. Arkadaşlarıyla buralarda oyunlar oynamakta, birbirlerine hayalet öyküleri anlatmaktadırlar. Bedr, daha sonra bunları, köy çocukları tarafından hazırlanan ve bir süre Ceykûr ismiyle basılan gazetedeki kendi yazılarında da kullanmıştır. 26 Bedr in hayatında yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarından biri, annesinin ölümünden üç yıl sonra babasının, başka bir kadınla evlenmesi olur. Kardeşleriyle beraber üvey annelerinin şiddetine maruz kalmış ve sonunda babası, onları babaanneleri 25 ( ) 26 Abbâs, a.g.e, s.14

22 11 Emine nin evine yollamıştır. Babaannesi Bedr in yeni sığınağıdır artık. Kendisini kötü hissettiği zamanlar babaannesine, anlattığı nüktelere, yanağına kondurduğu öpücüklere ve gülümsemelere koşmaktadır. Babaannesinin şefkati, içindeki anne özlemini bir nebze hafifletmiştir. Anlattığı hikâyeler, düş dünyasının gelişmesinde büyük pay sahibidir. Bunlar arasında en sevdiği, Abdulmâ nın (Suyun Oğlu) öyküsüdür. Abdulmâ, güzel köylü kızı Zeynep i, nehirden su testisini doldururken kaçırır, onu alıp denizin derinliklerine götürür ve onunla evlenir, çocukları olur. Sonra bir gün, Zeynep, ailesini ziyaret etmek için Abdulmâ dan izin ister. Abdulmâ, ona izin verir ancak tekrar dönmesi için de çocuklarının onunla gitmesine müsaade etmez. Ama Zeynep yine de dönmez. Abdulmâ, sudan çıkıp ona seslenip durur; çocuklarına olan şefkatini uyandırmak ister ama Zeynep dönmemekte ısrarlıdır. Ve sonunda kızın ailesi, bu canavarı ateşe vererek öldürür. Geride kalan çocuklarının akıbeti ise yaşlıların öykülerinde farklı farklı anlatılır. 27 İlköğrenimine Ebû Ḥasîb teki Bâb-ı Süleymân İlköğretim Okulunda başlayan Bedr, beşinci sınıfa geldiğinde Osmanlı Dönemi nde, Maḥmud Paşa el-abdulvâḥid in 1910 yılında kurduğu, günümüzde de aynı adla anılan Maḥmûdiye İlköğretim Okuluna kayıt yaptırır ve buradan 1938 Ekim inde mezun olur. Son sınıftaki en düşük notu (51) matematik, en yüksek notu (88) ise İngilizce derslerinden alır yılında Basra Lisesi ne kayıt olan Bedr, burada okul arkadaşı tarafından çıkarılan bir edebiyat dergisinin yöneticiliğini yapmaya başlar Abbâs, a.g.e, s ( ) 29 Hânî el-hayyer, Bedr Şâkir es-seyyâb Sevratu ş-şi r ve Murûratu l-mevt, Dâr Reslân, Şam 2009, s.8

23 Eylül ünde anne şefkatini kendisinde bulduğu, en kötü zamanlarında kendisi için bir sığınak olan babaannesini kaybeder yılında Basra Lisesinden mezun olan Bedr, Bağdat a giderek Erkek Yüksek Öğretmen Okulunun Arap Dili Bölümüne kaydolur. 31 Fellah çocuğu bir şair için Bağdat, bir dünya şehridir ve burada eğitimi burslu olarak karşılanmaktadır. Artık edebi konferanslara katılmakta; edebiyat ve siyasetin tartışıldığı kahvehanelere gitmektedir. Nâcî el- Ubeydî nin, sahibi olduğu el-ittiḥâd gazetesinde Bedr in yazdığı şiirleri yayımlamasının ardından şiirleri edebi çevrede yayılmaya ve kendisi de çok geçmeden tanınmaya başlar. Erkek Yüksek Öğretmen Okulunda bir yılın ardından Arap Dili Bölümünden İngiliz Dili Bölümüne geçmesi, ona, aruzun kalıplaşmış kurallarından serbest vezne geçen ilk Arap şairi Nâzik el-melâike ile tanışma fırsatı verir yılında bu buluşma gerçekleştiğinde Bedr, bir yıldır komünist parti üyesidir; okulun Öğrenci Birliği ne başkan olarak seçilmiş, isyankâr siyasi nutuklarına bu dönemde başlamış ve ilk gözaltı deneyimi de bu yıl gerçekleşmiştir yılında mevcut eğitime bir öğretim yılının daha ekleneceğine dair alınan bir kararı protesto etmek için düzenlenen boykotun öncülüğünü yapmasının ardından Yüksek Öğretmen Okulundan atılır. Ceykûr a geri dönen Bedr, Siyonizm e ve İngiliz siyasetine karşı düzenlenen gösterilere katılmak için ara sıra Bağdat a gitmektedir. Bu süreçte bir dönem Ba ḳûba Hapishanesinde yatarak ilk hapishane deneyimini yaşar yılının sonbaharında alınan af kararıyla Yüksek Öğretmen Okuluna geri döner Youssef Rakha, Badr Shakir al-sayyab, weekly.ahram.org.eg/2004/682/bo6.htm ( ) 31 Er, a.g.m, s. 97; Abbâs, a.g.e., s Rakha, a.g.m. 33 el-hayyer, a.g.e., s.9

24 yılında Filistin trajedisi patlak verdiğinde Bedr, Filistinlileri desteklemek için yapılan gösterilere katılır. Bu gösteriler esnasında Lemî a adında genç bir kızla tanışır. Bu kıza olan hayranlığı ve tutkusu tüm varlığını sarsa da aşkı hayal kırıklığıyla sonuçlanır. 34 Aynı yıl Erkek Yüksek Öğretmen Okulundan mezun olan Bedr, er-rimâdî deki bir okula İngilizce hocası olarak atansa da 25 Ocak 1949 da, siyasi görüşleri ve görevli olduğu okul içindeki ideolojik tutumu yüzünden öğretmenlikten el çektirilir daki bir hükümet değişikliğinde Bedr, kısa süreli bir hapishane macerası daha yaşar. Nûrî es-sa îd rejimi, özellikle komünistleri hedef almış, Bedr in gelecek on yıl boyunca öğretmenlik yapması da yasaklanmıştır. Ceykûr da sakin geçen birkaç ayın ardından bir süre Bağdat-Basra arasındaki taşımacılık sektöründe çalışan Bedr, daha sonra Basra da çeşnicibaşılık ve bir petrol şirketinde işçilik yapar. Ayrıca Iraklı şair Muḥammed Mehdî el-cevâhirî nin gazetesinde ve diğer Bağdat gazetelerinde editörlük, muhabirlik ve tercümanlık görevlerinde bulunur; kıt kanaat geçinecek kadar da olsa başka işlere tutunur. 36 Irak petrollerinin millileştirilmesi konusunda ısrarlarını ve es-sa îd in istifası için eleştirilerini sürdüren Bedr, 1952 de Bağdat ta yapılan geniş çaplı protesto gösterisinde okuduğu şiirinde hükümeti sert bir dille eleştirir. Bunun üzerine 25 Kasım da görevinden kovulur de ordunun iktidar iplerini tekrar eline alması ve Komünist Parti ye yönelik tutuklamaları ve idamları başlatmasıyla 1952 sonlarında önce İran a kaçan Bedr, orada İran Komünist Partisi TUDEH ile temas kurar. Bu parti 34 el-hayyer, a.g.e., s Er, a.g.m., s.98; el-hayyer, a.g.e., s Samîr Muḥyiddin Emîn, Revâ id min Ḳaṣâ idi ş-şâ ir Bedr Şâkir es-seyyâb, Dâru l-kunûz, Amman 2010, s.18; el-hayyer, a.g.e., s.10

25 14 mensuplarının kendisine sağladıkları sahte bir pasaportla 70 gün sonra, 1953 te Kuveyt e kaçar. 37 Daha sonra Basra da kaleme alıp bu kaçışı anlatacağı Firâr Ȃm 1953 (1953 Firarı) şiirinde şunları söyler: 38 في ليمة كانت ش اريينيا فحما و كانت أرض يا من لحود يأكل من أقدامنا طين يا تسعى إلى الماء إلى ش ارع مزق تو الرعود فوق سفين دون أضواء في الضفة األخرى.. يكاد الع ارق يومئ : يا أىال بأبنائي لكنا واحسرتا لن نعود. Atardamarlarının kömürleşip yeryüzünün mezarlığa döndüğü bir gecede, ayaklarımızı yiyor gecenin çamuru. İlerliyor suya doğru, gök gürültüsünün parçaladığı bir yelkenliye, ışıksız bir geminin üzerinde başka bir sahilde Neredeyse Irak 37 Bedr Şâkir es-seyyâb, Kuntu Şuyû ıyyen, Dâr Menşûrâti l-cemel, Bağdat 2007, s.33-39; Er, a.g.m., s.98; Rakha, a.g.m. 38 et-tûncî, a.g.e., s.9-10; Firâr Ȃm 1953, el-a mâlu ş-şi riyye el-kâmile, s.128

26 15 göz kırpıyordu, hoş geldiniz çocuklarım, diye Ancak biz, ne yazık ki, dönemeyeceğiz. Kuveyt te Kuveyt Elektrik Şirketinde bir büro memurluğu işi bulan Bedr, burada altı ay çalıştıktan sonra 1954 te tekrar Irak a döner. Ancak Irak a döndükten sonra Bedr in Irak Komünist Partisi ve komünist arkadaşlarıyla arası açılır ve Partiden ihraç edilir. Bunun başlıca nedeni, kendisinin sık sık Irak dışına kaçmak zorunda olduğu zamanlarda veya doğum yeri olan Ceykûr a gittiği sıralarda Parti nin başka bir şair olan Abdulvehhâb el-beyâtî yi yanına alması ve Bedr in gözden düşmesidir. Bunun yanında parti içi liderlik çekişmelerinde de adının geçmesi, diğer liderler tarafından hoş karşılanmamış, partililerce kendisine gösterilen eski ilgi artık önemli ölçüde azalmıştır. Aynı yıl Suheyl İdrîs in Beyrut ta 1953 te yayımlamaya başladığı el-âdâb dergisinde kendisine yer bulan Bedr, şiirlerini burada yayımlamaya başlar ve bu dergi aracılığıyla rakipleri Abdulvehhâb el-beyâtî yi ve Ṣalâḥ Abduṣṣabûr u hedef alan sert tonlu tartışmalara girişir. 39 Bu süreçte ed-difâ gazetesinde kendisine bir köşe yazarlığı da bulan Bedr, kısa bir süre sonra bakanlık emriyle İthalat ve İhracat Genel Müdürlüğüne memur olarak atanır ve Bağdat ta ilk kez bir ev tutar. Şimdiye kadar yaşadığı bütün aşkları tek taraflı olan ve sevdiği kızlardan herhangi bir karşılık bulamayan Bedr, 1 Haziran 1955 de amcası Abdulḳâdir in eşinin kız kardeşi İḳbâl ile evlenir. Temel öğretmenlik sertifikası bulunan İḳbâl Hanım, Ceykûr da öğretmenlik yapmaktadır. 40 İlk çocukları ise 24 Aralık 1956 da dünyaya gelen Ġaydâ ismindeki kızlarıdır. 39 Er, a.g.m, s el-hayyer, a.g.e., s.11 ; et-tûncî, a.g.e., s.15-16

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI ATTİLA İLHAN ın HAYATI VE MAVİCİLİK AKIMI MAVİCİLER (1952 1956) Attila İlhan tarafından çıkarılan bir fikir ve sanat dergisi olarak 1952 yılında yayına başlayan Mavi adlı bir derginin etrafında gelişen

Detaylı

ABİDİN DİNO 1913-1993

ABİDİN DİNO 1913-1993 ABİDİN DİNO 1913-1993 Abidin Dino 23 Mart 1913,İstanbul`da doğdu. Ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. 1933 yılında

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

Keywords: Badr Shākir al-sayyāb, Tammuzî, Iraq, Poetry, Modernist Anahtar Sözcükler: Badr Shākir al-sayyāb, Tammuzî, Şiir, Modernist

Keywords: Badr Shākir al-sayyāb, Tammuzî, Iraq, Poetry, Modernist Anahtar Sözcükler: Badr Shākir al-sayyāb, Tammuzî, Şiir, Modernist Rahmi ER BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB VE YAĞMURUN TÜRKÜSÜ SUMMARY Badr Shākir al-sayyāb and Song of the Rain As one of the pioneers of Tammuzi modernists and one of the earliest poets of free verse movement in

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.0.1965 3. Unvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Batı Dilleri ve Edebiyatları, İspanyolDili ve Edebiyatı A.B.D

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

AŞKIN ACABA HÂLİ. belki de tek şeydir insan ilişkileri. İki ayrı beynin, ruhun, fikrin arasındaki bu bağ, keskin

AŞKIN ACABA HÂLİ. belki de tek şeydir insan ilişkileri. İki ayrı beynin, ruhun, fikrin arasındaki bu bağ, keskin AŞKIN ACABA HÂLİ Varoluştan bu yana herhangi bir metoda uydurulup bu doğrultuda devam edilemeyen belki de tek şeydir insan ilişkileri. İki ayrı beynin, ruhun, fikrin arasındaki bu bağ, keskin hatlarla

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T Tufan Buzpmar H ÍL A FE T VE SALTANAT a l f a : 2987 I ALFA İNCELEME-ARAŞTIRMA 88 H İLAFET VE SALTANAT II. Abdiilhamid Döneminde Halifelik ve Araplar Ş. TUFAN BUZPINAR 1961 yılında Kadirli ye bağlı Esenli

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

Uluslararası Pablo Neruda Barış Şiirleri yarışmasında Bir Sohbetin Özeti adlı şiiriyle ödül aldı.

Uluslararası Pablo Neruda Barış Şiirleri yarışmasında Bir Sohbetin Özeti adlı şiiriyle ödül aldı. MUZAFFER ÖZDEMİR Muzaffer Özdemir 5 Şubat 1961 de doğdu. İlk şiirlerini 13 yaşında yayınladı. Birçok dergi ve gazetede çeşitli inceleme yazıları ve şiirleri yayınlanan Muzaffer Özdemir, 1987 yılında 20.

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayatın kendisi müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildir. Eğer söz konusu olan

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow KİŞİLİK GELİŞİMİ Carl Rogers & Abraham Maslow 1 CARL R. ROGERS(1902 1987) 2 CARL ROGERS IN YAŞAMI Illinois de 8 Ocak 1902 de katı dini görüşleri olan çiftçi bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti.

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti. ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Güneşevler Mah. 136. Sok. 23/4 Altındağ/ ANKARA 0535 453 30 70 duzgunosman@gmail.com; oduzgun@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ 1985-1996 1996-1998 Çalışkanlar

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

Aylin Adıgüzel. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Aylin Adıgüzel. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.8.2009 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Ece Ayhan. Kardeşim Akif. Akif Kurtuluş'a Mektuplar. Hazırlayan Eren Barış. "dipnot

Ece Ayhan. Kardeşim Akif. Akif Kurtuluş'a Mektuplar. Hazırlayan Eren Barış. dipnot Ece Ayhan Kardeşim Akif Akif Kurtuluş'a Mektuplar Hazırlayan Eren Barış sı "dipnot Akif Kurtuluş: 1959, Ankara. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1981 yılında bitirdi. İlk şiiri, 1980 yılında Türkiye

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 1 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 10 KASIM TÖRENİMİZ... 2 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİM SERGİMİZ... 2 EĞİTİMDE İZLERİMİZ... 3 DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASINI KUTLUYORUZ!......

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014 1 T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 27 Temmuz 2014 Pazar saat13:00 de başlar, 30 Ramazan Bayramı Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer. Mesleki

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: Zeynep TEKİN ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA:14.10.2016-18.11.2016 tarihleri arasında uygulanan etkinliklerin özetini sizlere sunmaktayım.

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

Öĝretim Felsefe Yöntemleri ve Halk ve Eĝitmi Arama Yazma Oringins Eski Efsanevi inançlar Estetik Estetik Düşünce Tarihi

Öĝretim Felsefe Yöntemleri ve Halk ve Eĝitmi Arama Yazma Oringins Eski Efsanevi inançlar Estetik Estetik Düşünce Tarihi Bilimsel Minder idari ve Araştırma Deneyimi Bilimsel Minder TANlMLAMA 1 Prof. Dr. Ezzat ASSAYED AHMAD Edebiyatcı ve islam falsfası araştırmacı Bırakın ve Diploma ve Yüksek Lisans ve Doktora nden aldi Diploma

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

Tarihli, 14 Nolu Senato Karar Eki T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ

Tarihli, 14 Nolu Senato Karar Eki T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ 18.04.2017 Tarihli, 14 Nolu Senato Karar Eki T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci bireyler NEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ? TEL: 0 212 359 66 56 E-posta: tkl@boun.edu.tr Web: www.turkishliterature.boun.edu.tr

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ 1979 Ankara doğumlu. 2004 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim elemanı. Başlıca

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 0 Halk Eğitim Merkezlerinde 0 0 Eğitim-Öğretim Yılı Kursiyer Kayıtlarının başlaması 0 Eylül 0 Perşembe Mesleki Eğitim

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Abdulkadir Soyad: AKSÖZ TC Kimlik No: 48079752710 Uyruk: T.C. Cinsiyet : Erkek Doğum Yeri: İstanbul/Kadıköy Doğum Tarihi: 25/09/1995 Telefon: 05549916572 Eposta

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı