YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI"

Transkript

1 YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI 1

2 Teşvik Tedbirleri Teşvik tedbirleri genel olarak, yatırım kararlarının alınması ve/veya gerçekleştirilmesi aşamasında oldukça etkin olabilmektedir. Ülkelerdeki yatırım teşvik sistemi kamunun öncelikli gördüğü alanlarda yapılması tasarlanan sabit yatırım projelerinin desteklenmesi suretiyle, yatırımların artırılması ve yönlendirilmesini hedefleyen önemli bir kamusal yönlendirme aracıdır. 2

3 Teşvik Tedbirlerinin Tanımı ve Amaçları Devletin ekonomi politikası çerçevesinde bazı faaliyetleri desteklemesi konusunda geliştirdiği ve uyguladığı politikaların tarihi geçmişiyle ilgili detaylı ve güvenilir bilgiler yeterli olmamakla birlikte, teşviklerin tarihi sürecinin verginin gelişimiyle birlikte değerlendirildiği söylenebilir. Nitekim, Devlet tarafından emeğin, sermayenin, malın veya bazı faaliyetlerin vergiden muaf tutulması vergi sisteminin önemli bir unsuru olarak gelişmiştir. 3

4 Teşvik Tedbirlerinin Tanımı ve Amaçları Özellikle endüstriyel faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teşvik yöntemlerinin kullanılması ile ilgili ilk bulgular 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Dünya Bankasının yürüttüğü bir araştırmaya göre; 1160 yılında Güney İtalya da kumaş dokuma işiyle uğraşanların Brella Bölgesine yerleşmeleri için bir takım vergisel teşvikler sağlandığına ilişkin somut bilgiler bulunmaktadır 4

5 Teşvik Tedbirlerinin Tanımı ve Amaçları Ancak, teşviklerin sistematik kullanımına ise, Sanayi Devriminden sonra başlanmıştır. Sanayileşmede bazı ülkelerin diğerlerine göre daha erken davranarak (özellikle imalat sanayinde) avantajlı konuma geçmesi, görece rekabet avantajı olmayan diğer ülkelerin yerli sanayileri destekleme yönünde politika geliştirmesinde etkili olmuştur. 5

6 Teşvik Tedbirlerinin Tanımı ve Amaçları Tarihsel gelişimlerin seyri ve ülkelerin durumuna göre, teşvik kavramı, kullanılış amacına göre farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Uluslararası anlaşmalarda (DTÖ, AB vb.) karşılaşılan yatırım kavramları, genelde sübvansiyon ve devlet yardımlarıdır. Ayrıca yatırım teşviklerinin genel bir tanımı da OECD tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre yatırım teşvikleri; bir yatırımın maliyetini veya potansiyel kârını etkileyerek veya yatırımla ilgili risklerini değiştirerek yatırımın büyüklüğünü, bölgesini ve sektörünü etkilemek için hazırlanan hükümet 6 önlemleridir.

7 Teşvik kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için temel özelliklerini altı ana başlıkta incelemek mümkündür: Teşvikler, devlet tarafından verilir. Teşvikler, genellikle özel kesime verilmekle birlikte kamu teşebbüslerine de verilebilmektedir. Teşvikler, devlete bir maliyet yükler. Bu, (a) nakdi teşviklerde; ucuz kredi ve hibeler yoluyla yapılan transferler nedeniyle kamu fonlarının azalmasından kaynaklanacağı gibi, (b) vergisel teşviklerde; tahakkuk etmiş veya gelecekte tahakkuk edecek bir devlet gelirinin bağışlanmasından kaynaklanan gelir azalması şeklinde de olabilir. Teşvikler, devlet açısından başlangıçta gelir kaybı veya fon azalmasına neden olurken, firmalar açısından bir yararı ifade eder. Teşvikler, yatırımın mahiyetini, bölgesini, sektörünü, büyüklüğünü ve zamanlamasını etkilemek amacına dönük olarak kullanılır. Teşvikler, dolaylı veya dolaysız verilebilir. 7 Teşvikler, açık veya genel olabilir.

8 Teşvik Tedbirlerinin Tanımı ve Amaçları Devlet yardımları özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu tür ekonomilerin özelliği tasarruf yetersizliği, dengesiz gelir ve kaynak dağılımı ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak beşeri ve fiziki sermaye yetersizliğinin hüküm sürmesidir. Ayrıca, yatırım ve kaynak kıtlığı, kurumsallaşma yetersizliği, bölgeler arası dengesizlik ve işsizlik sorunu, doğal kaynaklardan yeterince yararlanılamaması, girişimcilerin eğitim ve denetim yetersizliği, sık sık iktisadi bunalımlarla karşılaşılması gibi nedenlerle çeşitli şekillerde 8 kamudan özel girişimlere kaynak aktarılmaktadır.

9 Teşvik Tedbirlerinin Tanımı ve Amaçları Yatırımları teşvik edici vergi politikaları, piyasa ekonomisi koşullarında değişik biçimlerde uygulanmakta olup, iktisadi kalkınmanın sağlanması ve sosyal refah hedeflerine ulaşılması açısından önemli rol oynamaktadır. Çünkü bir yatırımın kısa vadede bir getiri sağlamaması, belirli bir mali külfeti ve risk unsurunu beraberinde taşıması teşvik politikalarının uygulanmasını zorunlu kılmaktadır Teşvik politikası, ekonominin arzulanan bir yapıya ulaşması için temel bir araçtır. Bu nedenle teşvikler, sanayileşmenin ve sektörel yapı politikasının en uygun biçimde teşekkülü için gerekli ve oldukça büyük önem arz eden araçları 9 konumundadır.

10 Yatırımların Seçiminde Teşvik Tedbirlerinin Önemi Teşvik edici politikaların uygulanması neticesinde, toplumsal nitelikli kaynakların devlet eliyle belirli kesimlerin lehine transfer edildiği söylenebilir. Bu ise, bazı tartışmaları gündeme getirerek, teşvik politikalarının kaynak dağılımını bozduğu, toplumun bir kesiminin aleyhine sonuçlar doğurarak gelir adaletsizliğine yol açtığı görüşünün ortaya atılmasına sebep olabilir. Ancak bu tartışmalı yönüne rağmen, serbest piyasa ekonomisi açısından teşvik politikaları vazgeçilmez bir niteliğe sahiptirler. Bu nedenle, önemli olan bu teşvik politikalarının dengeli ve verimli bir 10 şekilde kullanılmasıdır

11 Yatırımların Seçiminde Teşvik Tedbirlerinin Önemi Sermayedar veya müteşebbisleri, yatırım yapmaya yönelten nedenlerden biri gelir, diğeri sosyal tatmin ve işletmenin devamlılığını sağlamak olduğuna ve bunların başında gelen unsur olarak da kâr elde ederek piyasa değerinin maksimizasyonu temel amaç olduğuna göre yatırımlar; finansman, vergi ve diğer teşviklerle, planlanan hedeflere doğru yönlendirilebilir. 11

12 Genel Olarak Teşvik Tedbirlerinin Gerekçeleri Teşvik uygulamalarının gerekçelerinin Teorik temelleri devletin ekonomideki fonksiyonuyla birlikte ele alınmaktadır. Liberal ekonomide teşvik benzeri hükümet müdahalelerinin alanının minimize edilmesi savunulurken, devlete güdümlü ekonomide daha geniş bir alan tanınarak, gerektiğinde iktisadi alanı düzenleme işlevine olumlu yaklaşılabilmektedir. 12

13 Genel Olarak Teşvik Tedbirlerinin Gerekçeleri Devletler uyguladıkları teşvik politikaları ile: Özel sektörün belirli alanlarda faaliyetinin artırılması, Ülkede üretim ve istihdamın artırılması, Teknolojik gelişmenin sağlanmasını, cazip teşvik yöntemleri ile ekonomik olarak az gelişmiş bölgelere yatırımın sağlanarak bölgeler arası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması, Ülke ekonomisinin kalkındırılarak uluslararası ticarette tam rekabet gücüne ulaşılması, İhracatın mümkün olabilecek en yüksek seviyeye çıkartılması ve Sonuç olarak yapılan ekonomik planlar çerçevesinde ülke gelişiminde hedeflenen noktaya hızla ulaşmak suretiyle dünya ticaretinde üst 13 sıralarda yer almayı amaçlamaktadırlar.

14 Gelişmiş Ülkelerde Teşvik Tedbirleri Gelişmiş Ülkelerde yürürlükte olan teşvik önlemleri genellikle görece geri kalmış bölgeleri kalkındırmak, teknolojik gelişmeyi devam ettirmek, bazı faaliyetlerde prodüktiviteyi arttırmak ve işsizliği azaltmak için uygulanmaktadır. 14

15 Gelişmiş Ülkelerde Teşvik Tedbirleri Görece geri kalmış bölgeleri kalkındırmak; Dünyanın hemen tüm ülkelerinde kalkınma sürecinde bazı bölgelerin daha hızlı kalkınırken diğer bazı bölgelerin kalkınmada daha yavaş hareket ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla görece geri kalan bölgelerin kalkındırılması için bölgesel kalkınma politikaları çerçevesinde çeşitli ayrıcalıklı, cazip teşvik araçlarıyla teşvik edilmektedir. En gelişmiş ülkelerde bile bölgesel kalkınma programları uygulanmaktadır. 15

16 Gelişmiş Ülkelerde Teşvik Tedbirleri Teknolojik gelişmeyi devam ettirmek; Gelişmiş ülkeler genelde teknoloji üreten ülkeler olup, gelişmişlikleri büyük ölçüde teknolojideki konumlarıyla ölçülmektedir. Teknolojide gerileyen ülkeler, nispi olarak rakip ülkelere göre avantajlarını kaybetmektedirler. Son yıllarda değişen karşılaştırmalı üstünlük ölçütlerine göre, bilgi birikimi, yeterli ve etkin olan ülke veya ekonomiler ve onları nasıl kullanabileceklerini bilenler üstün duruma gelmektedirler. Bu nedenle, eğitim, bilgi birikimi, teknolojik araştırma geliştirme faaliyetleri vb. yatırımlar hemen her ülkede teşvik 16 edilmektedir.

17 Gelişmiş Ülkelerde Teşvik Tedbirleri Bazı faaliyetlerde prodüktiviteyi artırmak; Gelişmiş ülkelerde baş gösteren sorunlardan biri de bazı faaliyetlerin zaman içinde rekabet imkanını yitirerek krize girmesidir. Bu durum firma bazında başlayıp zamanla yaygınlaşarak sektörel krizlere bile neden olabilmektedir. Konjonktürel krizlerden etkilenen faaliyet kollarını krizden çıkarmak ve eski düzeylerine getirmek için teşviklere başvurularak belli bir dönem krizde olan faaliyet kolları veya sektörler teşvikler 17 marifetiyle korunmaktadır.

18 Gelişmiş Ülkelerde Teşvik Tedbirleri İşsizliği azaltmak; Her ne kadar gelişmiş ülkelerde büyük çaplı bir işsizlik söz konusu olmasa da zaman zaman işsizlik oranları kabul edilebilir oranın üzerinde seyrederek ekonomik ve sosyal istikrarı bozucu bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkeler işsizlikle mücadelede istihdam yaratabilmek için yeni iş kollarının açılmasını teşvik etme gereğini duyarak teşviklere başvurmaktadır. Özellikle yeni faaliyete geçen işletmelere daha düşük faizli kredi imkanları ve şirket kuruluşlarını teşvik eden diğer bürokratik işlemlerin azaltılmasına dönük teşvik 18 araçları gündeme getirilmektedir.

19 Gelişmekte Olan Ülkelerde Teşvik Tedbirleri Gelişmekte olan ülkelerin sorunları gelişmiş ülkelere göre daha çok ve daha zor olması nedeniyle teşviklerin önemi daha da artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin teşviklere başvurmalarının çok çeşitli nedenleri vardır. Bunların başlıcaları; ekonomik ve bölgesel kalkınmayı sağlamak, sanayileşmek, bazı alanlarda dünya piyasalarında rekabet imkanı elde etmek, kaynakların rasyonel dağılımını 19 sağlamak vb. gerekçelerdir.

20 Gelişmekte Olan Ülkelerde Teşvik Tedbirleri Ekonomik kalkınmayı sağlamak ve sanayileşmek; Gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemlerinden biri, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirememiş olmalarıdır. Gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkı kapatabilmek için yatırım ve üretimlerini artırmak, kaliteli ve ucuz mal üreterek ihracatlarını artırmak ve tüm bunların sonucu olarak GSMH larını artırmayı amaç edinmektedirler. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler sanayileşmek için büyük çaba harcamaktadırlar. Sanayileşmenin ilk dönemlerinde teknoloji transferi kolaylaştırılırken daha sonraki yıllarda teknoloji taklidi ve teknoloji üretimi teşvik edilmektedir. Ayrıca gelişen yeni sanayinin belli bir dönem dış rekabete karşı korunması, bilgi, personel, pazar ve yönetim dezavantajlarının belli bir düzeye erişinceye kadar korunması ve stratejik sektörlere ayrıcalıklı teşvikler verilerek ülke sanayinin gelişmesinin 20 sağlanması amaçlanmaktadır.

21 Gelişmekte Olan Ülkelerde Teşvik Tedbirleri Bölgesel kalkınmayı sağlamak, Bölgesel dengesizlikler gelişmiş ülkelerden daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, nüfus artış hızının da yüksek olması nedeniyle bölgeler arası göç ve nüfus hareketlerinin doğurduğu sorunlar daha büyük olmaktadır. Bir taraftan kıt kaynaklarla ülke kalkınması hedeflenirken diğer taraftan nüfus ve sermaye hareketlerinin ve bunların doğurduğu sosyal problemlerin önlenebilmesi için bölgesel kalkınma 21 programları gündeme gelmektedir.

22 Gelişmekte Olan Ülkelerde Teşvik Tedbirleri Bazı alanlarda dünya piyasalarında rekabet olanağı kazanmak, Üretim ve yatırım mallarının yanı sıra ülke mallarının uluslararası alanda rekabet edebilirliğini güçlendirmek için de teşvik araçlarına başvurulabilmektedir. Bu amaca paralel olarak özellikle ihracata dönük üretim yapan firmalara daha ayrıcalıklı teşvikler sağlanarak rekabet güçleri artırılmaktadır. 22

23 Gelişmekte Olan Ülkelerde Teşvik Tedbirleri Kıt kaynakları rasyonel bir şekilde kullanmak, Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından biri kıt kaynakların rasyonel kullanılamamasıdır. Gerek fiziki sermayenin yetersizliği, gerekse beşeri sermayenin yetersizliği devleti bir düzenleyici olarak ekonominin içine çekmektedir. İlave kaynak yaratılması için dış finansman temini, mevcut kaynakların rasyonel kullanılması ve yatırım kararlarını olumsuz etkileyen tüm faktörlerin ortadan kaldırılması görevi büyük oranda kamuya düşmektedir. Devletin özel sektörün yapmadığı ve yapamayacağı hizmetleri yapması ve ayrıca özel sektöre rehberlik etmesi veya yönlendirmesi, zorunlu olarak devlet 23 yardımlarını gündeme getirmektedir.

24 Teşvik Tedbirlerinin Sınıflandırılması Teşvik araçları çeşitli açılardan sınıflandırılmaktadır. Ekonomilerde uygulanabilecek genel amaçlı teşvik araçlarını aşağıdaki başlıklarda incelemek mümkündür. Mali Teşvik Araçları: Arsa, bina ve teçhizat yatırım sübvansiyonu, Orta ve uzun vadeli düşük faizli yatırım kredileri, Özel reeskont kredi faiz oranları, Faiz ve vergi iadeleri, Gümrük taksitlendirmesi, Tam veya kısmî gümrük ve fon istisnaları, 24 Bina vergisi istisnası.

25 Teşvik Tedbirlerinin Sınıflandırılması İktisadi Teşvik Araçları: Özel Amortisman uygulamaları, Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi, Gelir ve kurumlar Vergisi Muafiyeti, Katma Değer Vergisi Muafiyeti, İhracat Kredi Sigortası, İhracatta Vergi İadesi, Yeni pazar elde etme ve bunlar haklarında bilgi verme. 25

26 Teşvik Tedbirlerinin Sınıflandırılması İdari ve Teknolojik Teşvik Araçları: Araştırma ve geliştirme harcamaları sübvansiyonu, Lisans ve know-how alma kolaylıkları, Yabancı Teknik personel çalışmalarında kolaylık sağlanması, Verimlilik artırma çalışmalarının desteklenmesi, İşgücüne yetenek kazandırma programları. 26

27 Teşvik Tedbirlerinin Sınıflandırılması Yararlanılan teşvik araçları ve dolayısıyla etkileri faaliyet türlerine göre farklı olabilmektedir. Teşvikler faaliyet türüne göre değiştiği gibi, yatırım aşaması, üretim aşaması, üretim sonrası aşamalarına göre de farklılıklar göstermektedir. Ekonomik gelişme sürecinde, kalkınmanın ilk aşamalarında iktisadi ve mali teşviklere ağırlık verilirken, ileri aşamalarda idari ve teknolojik teşvik araçlarının öne çıktığı görülmektedir. 27

28 Teşvik Tedbirlerinin Yatırım Kararlarına Etkisi Teşvik tedbirleri ekonominin ihtiyaç duyduğu saha ve bölgelere çeşitli avantajlar sağlar. Müteşebbis kararları üzerinde etkili olan teşvik avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür; Yatırımın Maliyetini Düşürmek: Yatırım indirimi, vergi, resim ve harç istisnası ile gümrük vergi ve resim muafiyeti gibi mali teşvikler yatırımın maliyetini düşürmektedir (Türkiye de Yatırım İndirimi tarih ve nolu Resmi Gazete de Yayımlanan 5479 nolu Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır). 28

29 Teşvik Tedbirlerinin Yatırım Kararlarına Etkisi Finansman İhtiyacını hafifletmek: Düşük faizli iç ve dış yatırım kredileri, işletme kredisi, yatırım destekleme primi, teşvik primi gibi finansal nitelikli teşvikler ile finansman fonu uygulaması sayesinde yatırım ve işletme aşamasında yatırım için gerekli finansmanın sağlanmasına, teşviklerle yatırımcıya destek olunmakta ve kolaylık sağlanmaktadır. Kârlılığı Arttırmak: Altyapı yatırımlarının devlet tarafından yapılması, ucuz arsa ve arazi temini, vergi, resim ve harçlardan muaf olması ile maliyetlerin düşürülmesi suretiyle, yatırımın kârlılığı artırılabilmektedir. 29

30 Teşvik Tedbirlerinin Yatırım Kararlarına Etkisi Devlet kaynaklarından özel kesim kaynaklarına pozitif net katkıları ifade eden yatırımları teşvik sistemi aşağı yukarı tüm piyasa ekonomilerinde değişik biçimde uygulanmaktadır. Fakat teşvik sisteminin hangi seviyedeki ve sahalardaki yatırımlar için kullanılacağı ile ne miktarda bir pozitif net transferin gerçek manada teşvik sayılacağı tartışılmaktadır. Bu konuda Yatırımların teşvik esnekliği adıyla bir kavram geliştirilmiştir. Bu kavrama göre, özel kesimi istenilen sahalarda yatırım yapmaya razı etmek için sabit bir teşvik oranı yetmemektedir ve yatırımdan doğan riskleri karşılayacak ölçüde bir telafi oranı uygun 30 teşvik sayılmaktadır.

31 YATIRIMLARI TEŞVİK SİSTEMİNDE TÜRKİYE UYGULAMALARI Günümüz Türkiye sinde uygulanan yatırım teşviklerinin amacı; uluslararası mevzuat ve anlaşmalardaki yükümlülüklere uygun olarak tasarrufları yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojilerin kullanılmasını sağlamak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, istihdam yaratmak, döviz kazandırmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamaktır. İhracata yönelik teşviklerin amacı ise KOBİ ler başta olmak üzere, işletmelerin ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine 31 ve rekabet gücü kazanmalarına yardımcı olmaktır.

32 YATIRIMLARI TEŞVİK SİSTEMİNDE TÜRKİYE UYGULAMALARI Türkiye de uygulanan yatırım teşvik politikalarının tarihsel gelişimi incelendiğinde sanayinin desteklenmesi ile ilgili ilk çalışmaların Osmanlı İmparatorluğu nda 1863 yılında kurulan Islah-ı Sanayi Komisyonu nun oluşturulması ile başlamış olduğu, ancak konu ile ilgili olarak çıkarılan ilk Kanunun tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkit olduğu görülmektedir yılında günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlemiş olan Teşvik-i Sanayi Kanunu nda sanayi sektörü ile ilgili alınan kararları; sektörün korunması, teşvik edilmesi ve finansmanı hususlarında olmak üzere üç ana başlık 32 altında toplamak mümkündür.

33 YATIRIMLARI TEŞVİK SİSTEMİNDE TÜRKİYE UYGULAMALARI Kanun ile sağlanan teşviklerin zamanın şartlarına göre geniş ve ileri düzeyde olmasına rağmen, gerek o tarihlerde Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu iktisadi bunalımın özel girişimci için geleceğe dönük belirsiz ve ürkütücü bir ortam yaratması gerek sosyal yapının özendirme önlemlerinden yararlanacak düzeyde olmaması, ayrıca sanayide sermaye birikiminin de yetersiz olması nedeniyle bu Kanun istenilen etkiyi gösterememiştir. Böylece, 1942 yılından sonra "Teşvik-i Sanayi Kanunu" tamamıyla yürürlükten kaldırılmıştır yılları arasındaki dönemde özel sektörün kullanabileceği kredi imkanları arttırılmaya, tarımsal üretimi teşvik edici destekleme alımları yapılmaya başlanmış, altyapı yatırımları hızlandırılmış ve özel sektörün yatırım yapmak istemediği alanlarda devlet 33 eliyle yatırımlara da hız verilmiştir

34 YATIRIMLARI TEŞVİK SİSTEMİNDE TÜRKİYE UYGULAMALARI Özel sektör için yol gösterici kalkınma planlarının hazırlanmasına başlandığı 1960 ve sonrası planlı dönemde ise yatırımların teşviki kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde çıkarılan kararnameler ve tebliğler ile uygulamaya konulmuş ve sanayi ürünü ihracatı da teşvik tedbirlerinden ilk kez bu dönemde yararlanma imkanını bulmuştur yılları arasındaki dönemde genellikle korumacılık ve ithal ikâmeciliği hakimdir. Bu dönemde ucuz kredi ve girdi temini, vergilendirmede kolaylıklar, ithalatta kota ve yüksek gümrük tarifeleri yoluyla sanayinin dış rekabete karşı korunmasına 34 çalışılmıştır.

35 YATIRIMLARI TEŞVİK SİSTEMİNDE TÜRKİYE UYGULAMALARI 24 Ocak 1980 tarihli ekonomik istikrar kararları ile birlikte sanayileşme stratejisinde önemli değişiklikler olmuş, ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisi terk edilerek, bunun yerine yerli hammadde kaynaklarına öncelik veren dışa dönük sanayileşme stratejisi benimsenmiştir. Bu stratejiye uygun olarak ihracatın teşviki önem kazanmış ve ihracata dönük sanayileşme teşvik edilmiştir sonrası dönemde benimsenen yeni anlayışla birlikte kurumsal bakımdan önemli değişiklikler yapılmış, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) nın Teşvik ve Uygulama Dairesi 1993 yılında HDTM'na devredilmiştir. HDTM'nın 1994 yılında ikiye ayrılmasıyla, yatırım teşvikleri konusunda Hazine Müsteşarlığı, ihracat teşvikleri konusunda ise Dış 35 Ticaret Müsteşarlığı (DTM) görevlendirilmiştir.

36 YATIRIMLARI TEŞVİK SİSTEMİNDE TÜRKİYE UYGULAMALARI Türkiye'de devlet yardımları alanında birbirinden bağımsız olarak faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle, Devlet Yardımları alanında ana sorumlu kuruluşlar olan Hazine Müsteşarlığı, DTM ve Eximbank dışında, mevzuat gereği görev verilmiş olan Bakanlıklar, Kurum ve Kuruluşlar ile bankalar da yetkili olabilmektedirler. 36

37 Hazine Müsteşarlığı nca Uygulanan Teşvik Mevzuatı Genel teşvik mevzuatı kapsamında yatırımlara sağlanan teşvik olanakları şunlardır; Yatırım indirimi (Yatırım İndirimi tarih ve nolu Resmi Gazete de Yayımlanan 5479 nolu Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır), Gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası, İthal makine ve teçhizatta KDV istisnası, Yerli makine ve teçhizatta KDV istisnası, Vergi, resim ve harç istisnası, Yatırımları teşvik hizmetleri ödeneğinden kredi tahsisi. 1.) 09/07/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2.) 30/07/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede 37 yayımlanmıştır.

38 KOBİ Teşvik Mevzuatı İle Sağlanan Devlet Yardımları İmalat ve tarım sanayinde faaliyette bulunan ve yasal defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı YTL yi aşmayan, 1 ile 9 işçi çalıştıran isletmeler Mikro Ölçekli, 10 ile 49 işçi çalıştıran isletmeler Küçük Ölçekli, 50 ile 250 işçi çalıştıran işletmeler ise Orta Ölçekli KOBİ olarak kabul edilecektir 38

39 KOBİ Teşvik Mevzuatı İle Sağlanan Devlet Yardımları Türkiye'de tüm işletmelerin sayı itibariyle %99,3'ünü oluşturan KOBİ'ler, yaratılan istihdamın %76,7'sını, yatırımların %26,5'ini, katma değerin %38'ini, ihracatın %10'unu karşılamaktadır. İşletme sayısı ve istihdamda ulaştıkları düzeye ekonomiye katkı açısından ulaşamayan KOBİ'ler, aynı zamanda Gümrük Birliği nedeniyle rekabet güçlüğü de çekmektedir. Bu olumsuz durumu gidermek üzere KOBİ lere destek olunmasına yönelik tedbirler alınmıştır. 39

40 KOBİ Teşvik Mevzuatı İle Sağlanan Devlet Yardımları a) Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası b) Yatırım İndirimi (Yatırım İndirimi tarih ve nolu Resmi Gazete de Yayımlanan 5479 nolu Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) c) KDV İstisnası d) Vergi, Resim ve Harç İstisnası e) Yatırımları Teşvik Hizmetleri Ödeneğinden Bütçe Kaynaklı Kredi Tahsisi 40

41 Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) nca Uygulanan Teşvik Mevzuatı DTM nca uygulanan ihracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı, KOBİ niteliğindeki firmalar başta olmak üzere tüm ihracatçı firmaların, Ar-Ge, üretim ve pazarlama aşamalarında desteklenmesi suretiyle ihracata yönelik faaliyetlerinin güçlendirilerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesinin ve rekabet güçlerinin artırılmasının sağlanmasıdır. 41

42 Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) nca Uygulanan Teşvik Mevzuatı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında uygulanan yardım programları; Ar-Ge yardımları Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının desteklenmesi Yurtdışında düzenlenen fuar ve sergilere milli düzeyde veya bireysel katılımın desteklenmesi Çevre maliyetlerinin desteklenmesi (ISO ve diğer uluslararası sertifikalara teşvik) 42

43 Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) nca Uygulanan Teşvik Mevzuatı Pazar araştırması desteği Eğitim yardımı İstihdam yardımı Yurtdışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi Patent, faydalı model belgesi ve endüstriyel tasarım harcamalarının desteklenmesi Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, tanıtımı ve tutunması ile Türk Malı imajının yerleştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi 43

44 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tarafından Uygulanan Teşvik Mevzuatı KOBİ lerin ekonomiye katkılarını artırmak ve rekabet kapasitelerini iyileştirmek amacıyla, 3624 sayılı Kanunla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bağlı kuruluşu olarak kurulan KOSGEB tarafından uygulanan destekler KOSGEB Destekleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Bu Yönetmelik kapsamında uygulanan desteklerden, arasında işçi çalıştıran ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, girişimciler, KOSGEB tarafından gerçekleştirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde işbirliği yapılan Meslek Kuruluşları ve Sektörel 44 Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlanabilecektir.

45 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan destek programları şunlardır; Danışmanlık desteği CE işaretlemesine ilişkin test ve genel test/analiz destekleri Teknoloji Ar-Ge desteği Bilgi ağları ve e-iş desteği Yerel ekonomik araştırma desteği Ortak kullanım amaçlı makine-teçhizat desteği Eğitim destekleri Yurtdışı pazar araştırma desteği İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi (İYİG) programı katılım desteği Milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlara katılım 45 desteği

46 Milli katılım dışındaki yurtdışı fuarlara katılım desteği Yurtdışı daimi sergi (show-room) katılım desteği Yurtiçi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına katılım desteği Yurtiçi KOSGEB bölgesel fuarlarına katılım desteği İhracata yönlendirme desteği Marka oluşturma ve tanıtım desteği İş Geliştirme Merkezi desteği (İŞGEM) Yeni girişimci desteği Nitelikli eleman istihdamı desteği Bilgisayar yazılımı desteği Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım desteği 46 Altyapı ve üstyapı proje desteği

47 AB TEŞVİKLERİ Bölgesel kalkınma amaçlı yardımlar: Satın alma gücü paritesine göre hesaplanan kişi başı GSYH nın son üçyıl içerisinde AB ortalamasının %75 inden düşük olan bölgeler bu yardımdan yararlanabilir coğrafi alanlardır. 47

48 AB TEŞVİKLERİ Genel amaçlı yardımlar: Yatay Yardımlar: Genel amaçlı yardımlar 6 temel kategoride incelenmektedir: Araştırma geliştirme yardımları İstihdam yardımı Küçük ve orta boy işletmelere verilen yardımlar Kurtarma ve yeniden yapılandırma yardımları Çevre koruma yardımları Eğitim yardımı 48

49 AB TEŞVİKLERİ Spesifik/ sektörel amaçlı yardımlar: AB politikaları çerçevesinde tarım, balıkçılık, motorlu taşıtlar, sentetik elyaf, gemi inşa, ulaştırma tekstil gibi hassas kabul edilen sektörlere ilişkin devlet yardımları hakkında özel kurallar belirlenmiştir. 49

50 Tablo 4.19: Türkiye de Yatır ım Teş vik Belgelerinin Sektörel Dağ ılım ı (% ) Yıllık Ocak- A ğ ustos Sektörler Tarım 2,0 1,5 0,9 1,2 1,2 1,7 2,7 M adencilik 1,2 0,9 0,9 4,3 1,3 2,8 2,4 İ malat 43,4 39,7 53,4 58,6 50,4 62,1 55,0 G ıda İçki 3,8 5,6 2,1 3,6 2,7 5,5 3,3 Dokuma-Giyim 4,5 7,2 10,3 26,1 22,7 17,7 10,7 Orman Ürünleri 1,4 2,1 0,5 0,8 1,4 2,4 1,8 Kağ ıt 2,1 0,5 0,6 0,9 1,1 0,9 3,0 Deri ve Kösele 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 Lastik 1,3 1,5 3,3 2,1 2,5 2,4 2,5 Kimya 3,8 3,0 4,0 5,0 2,1 2,2 3,0 Cam 0,5 0,2 0,3 1,0 0,3 0,8 2,2 D em ir-çelik 1,4 3,5 14,2 1,1 0,4 1,7 0,5 Demir Dışı Metaller 0,5 0,7 0,2 0,5 0,5 0,8 0,5 Taşıt Araçları 3,1 3,8 6,6 7,8 9,2 9,5 12,8 Madeni Eşya 3,9 2,4 2,5 3,0 1,4 6,5 2,3 M esleki, Bili.ve Ölçü,Alet. 0,6 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 Makina İm alat 6,0 0,7 0,5 0,5 0,7 2,3 1,2 Elektrik m akineları 0,8 1,3 2,0 1,4 0,4 1,5 0,5 Elektronik 1,0 0,6 0,9 0,3 0,9 0,5 0,3 Çimento 5,0 3,4 2,6 0,7 0,8 2,9 6,0 Pişmiş K il ve Ç im ent.g er. 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 Seramik 1,0 0,4 0,9 0,1 0,1 1,4 2,1 Diğ erleri 1,5 1,7 1,1 3,0 2,0 2,5 1,3 Enerji 4,3 24,1 17,4 3,2 1,9 4,8 7,5 Hizmetler 49,0 33,8 27,3 32,7 45,1 28,6 32,4 Ulaştırm a 22,9 15,9 10,1 9,9 26,8 6,8 6,9 Turizm 6,4 3,7 4,0 11,0 10,5 8,4 10,3 Diğ er Hizmetler 19,7 14,3 13,2 11,8 7,8 13,4 5015,2 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

51 Tablo 4.20: Türkiye de Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgeler İtibariy.Dağılımı (%) Yıllık Ocak-Ağustos Bölgeler Marmara 42,0 36,8 39,4 39,1 48,4 40,5 42,4 41,4 İç Anadolu 15,0 9,0 9,1 15,1 13,1 16,6 16,0 13,0 Ege 12,0 7,5 10,5 12,2 9,8 12,3 10,0 10,5 Akeniz 7,3 21,3 9,3 12,8 13,8 11,5 12,2 16,8 Karadeniz 7,4 8,4 5,8 3,9 2,5 7,2 7,3 7,5 Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu 2,2 2,4 2,5 2,6 1,5 2,5 2,0 4,1 3,9 3,6 18,9 9,2 7,3 7,8 8,2 5,8 Çok Bölgeli 10,2 11,1 4,6 5,0 3,7 1,6 2,0 1,0 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Yatırım Tutarı (Bin YTL)

52 Tablo 4.21: Türkiye de Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetine Göre Dağılımı (%) Yıllık Ocak-Ağustos Mahiyet Komple Yeni Yatırım 67,4 70,4 57,1 56,1 62,5 54,9 49,7 67,2 Tevsii 16,8 15,7 17,1 24,8 21,8 30,4 33,6 22,5 Tamamlama 3,3 1,9 1,8 3,8 4,6 4,4 5,2 3,9 Yenileme 3,5 5,2 3,9 4,5 3,8 4,9 5,6 2,1 Kalite Düzeltme 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 Darboğaz Giderme 0,9 0,4 0,4 0,3 0,1 0,4 0,5 0,3 Modernizasyon 4,3 3,4 14,0 6,5 3,7 2,3 2,4 1,2 Entegrasyon 0,8 0,4 0,7 1,9 1,2 0,6 0,8 0,3 Nakil 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 Finansal Kiralama 1,3 1,9 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Restorasyon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Çevre Koruma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Araştırma Geliştirme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yap İşl.Devret, Büyük Proje 1,5 0,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diğer 0,0 0,0 0,2 0,2 0,7 0,3 0,4 0,7 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Yatırım Tutarı (Bin YTL)

53 Tablo 4.22: Türkiye de Kalkınmada Öncelikli Yöreler Listesi 1. ADIYAMAN 26. KARS 2. AĞRI 27. KASTAMONU 3. AKSARAY 28. KIRIKKALE 4. AMASYA 29. KIRŞEHİR 5. ARDAHAN 30. KİLİS 6. ARTVİN 31. MALATYA 7. BARTIN 32. MARDİN 8. BATMAN 33. MUŞ 9. BAYBURT 34. NEVŞEHİR 10. BİNGÖL 35. NİĞDE 11. BİTLİS 36. ORDU 12. ÇANAKKALE(Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri) 37. OSMANİYE 13. ÇANKIRI 38. RİZE 14. ÇORUM 39. SAMSUN 15. DİYARBAKIR 40. SİİRT 16. ELAZIĞ 41. SİNOP 17. ERZİNCAN 42. SİVAS 18. ERZURUM 43. ŞANLIURFA 19. GİRESUN 44. ŞIRNAK 20. GÜMÜŞHANE 45. TOKAT 21. HAKKARİ 46. TRABZON 22. IĞDIR 47. TUNCELİ 23. KAHRAMANMARAŞ 48. VAN 24. KARABÜK 49. YOZGAT 25. KARAMAN 50. ZONGULDAK

54 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME POLİTİKALARI 1990 yılında, Dünya genelinde yabancı sermaye stoku milyar dolar iken, 2004 yılında bu tutar milyar dolara yükselmiştir 5. Bu dönemde, en belirgin gelişme, yabancı sermaye yatırımının daha önce yasak veya çok sınırlı olduğu Rusya, Polonya, Macaristan ve Romanya ya yabancı sermaye girişlerinin hız kazanmasıdır. Diğer bir gelişme de, Çin e yönelik yabancı sermaye girişlerinin artış göstermesidir. Nitekim, döneminde, Çin, Hong-Kong, Rusya, Macaristan, Polonya ve Romanya nın yabancı sermaye stoku içindeki payı yüzde 3,8 den (67 milyar dolar) yüzde 10,6 ya (93954 milyar dolar) yükselmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Ahmet KARAYİĞİT 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 29.01.2004 tarihinden

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI -2015- (4) 1 Teşvik Tedbirleri Teşvik tedbirleri genel olarak, yatırım kararlarının alınması ve/veya gerçekleştirilmesi

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/16 24.02.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK 1 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK 2 KGF; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ekim 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR Veysel AKYILDIZ 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

Konu: 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Konu: 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da bazı değişiklikler yapılmıştır. No: 2017/24 Tarih: 27.02.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Şubat 2017 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve daha sonraki değişiklikler ile güncel hale gelen yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ 2013 ARALIK SEKTÖREL MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ Ahmet YETİM I.GİRİŞ Ülkemizde teşviklerden faydalanabilmek için, öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 09.09.2015 Sayı 42 Genel Değerlendirme Mayıs 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2015 verilerinin değerlendirildiği- 42. sayısında sigortalı

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

SİRKÜLER ( 2009/25 )

SİRKÜLER ( 2009/25 ) yo r u m @y o r u m ym m. c o m İSTANBUL, 01.09.2009 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları SİRKÜLER ( 2009/25 ) Küresel kriz ve buna bağlı olarak ülkemizde oluşan ekonomik krizin etkilerini azaltmak üzere;

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Ahmet KARAYİĞİT Bültenimizin önceki sayısında teşvik konusuna genel bir girişten sonra ülkemizdeki teşvik sistemini incelemeye çalıştık.

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 1/5/2010-31/5/2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı

Detaylı