TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller" diye adlandırılacak olan..... arasında, tarafların karşılıklı vardıkları mutabakat sonucu kabul edilen ve aşağıda yazılı olan hükümler doğrultusunda ( ) TL (Yalnız.. TL) limitli ve ( ) ay vadeli Kredi açılması için anlaşmaya varılmıştır. Madde 2. Uygulanacak Hükümler Müşteri ve Kefil/Kefiller, kredinin kullandırılmaya başlanmasından tamamen tahsil ve tasfiye edileceği tarihe kadar işbu sözleşme ile ek belgelerde yer alan hükümlerinin cari ve muteber olacağını, sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ilgili kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimatların uygulanacağını, söz konusu mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmayan hallerde Banka nın iç mevzuat hükümleri ile Bankacılık teamüllerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler. Madde 3. Müşteri ve/veya Kefil/Kefillerin Beyanı Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bireysel Kredi Başvuru Formu'nda ve diğer belgelerde belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, Banka'nın bu bilgilere dayalı olarak kredi tahsis edeceğini, belirtilen bilgilerin veya bilgilerden birinin doğru olmadığının öğrenilmesi veya yapılan istihbarat sonuçlarının yeterli bulunmaması veya kredi kullandırma koşullarının sonradan değişmesi halinde, Banka nın krediyi kullandırmaktan vazgeçebileceğini, krediyi iptal edebileceğini, kredi limitini azaltabileceğini ve krediyi her an durdurma yetkisine haiz olacağını, yanıltıcı bilgilerin verildiğinin kredi kullanım tarihinden sonra anlaşılması halinde ise, Bankanın borcun tamamını muaccel kılma ve 7 gün süre tanıyan bir ihtarla kredinin geri ödenmesi hususunda talepte bulunma hakkına sahip olacağını, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri, Banka nezdinde açtırdığı ve açtıracağı her türlü hesaplarda (mevduat/kredi/kredi kartları/kiralık kasa/yatırım hesabı vb.) yapacağı işlemlerde ve kullandığı/kullanacağı kredilerde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 sayılı Kanun'un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini, işlemin yapılmasından önce Bankaya yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Bankanın izin ve onayı olmadan işbu sözleşmeden doğan/doğacak hak ve alacaklarını bir başka kişiye devir ve temlik edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Sayfa 1 / 24

2 Madde 4. Faiz, Vergi, Ücret ve Masraflar Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için aşağıda belirtilen oranlarda tahakkuk ettirilecek kredi faizini, kredi faizi üzerinden yürürlükte bulunan oranlarda hesaplanacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) tutarını, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tutarını, gerek bu sözleşme içeriğinde ve gerekse ekli belgelerde karşılıklı mutabakat sonucu belirlenmiş ücretleri ve masrafları ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aylık taksit tutarı; anapara payını, kredi faizini, KKDF yi ve BSMV yi içerecektir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, KKDF ve BSMV oranlarında meydana gelen ve Banka tarafından Müşteriye bildirilecek leh ve aleyhteki değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren Müşteriye yansıtılacağını ve Geri Ödeme Planının buna göre yeniden düzenleneceğini, düzenlenecek yeni Geri Ödeme Planında taksitlerin eşit olmayabileceğini kabul ve taahhüt ederler. Akdi Faiz Oranı Kullandırılan Kredinin Faiz Oranı Efektif Yıllık Faiz Oranı/ Kredinin Toplam Maliyeti Kredi Tahsis Ücreti : Aylık %..Yıllık % : Aylık %..Yıllık % : Yıllık %.. :.TL Müşteri ve Kefil/Kefiller, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen krediler için Banka nın krediye uyguladığı faiz oranını günün koşullarına göre artırma yetkisine sahip olacağını gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu kredi sözleşmesi ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemler ile teminatların serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerin gereği olarak tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harçlarla, sigorta primi ve masrafları dahil bütün masrafları ve bunların gider vergilerini, ödenmeyen taksitleri olursa bundan dolayı Banka'nın kendilerine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için yapacağı her türlü masraf vb. giderleri, ileride konulabilecek bilcümle vergi ve resimlerle bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri de ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Banka'ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, taksitlerden herhangi birinin vadesinde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde bu taksit ile müteakip taksitlerin faizlerini ve krediye muacceliyet verilmesi hallerinde uygulanacak gecikme ve temerrüt faizlerinin akdi faiz oranı esas alınarak hesaplanacağını, kredinin ödemesiz dönemli kullandırılması ve/veya taksit vadelerinin ileri bir tarihe değiştirilmesi halinde bu dönemlere ilişkin fark faizlerinin, kullandırılan kredinin faiz oranı üzerinden değil, akdi faiz oranı üzerinden hesaplanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sayfa 2 / 24

3 Kredinin teminatı olarak taşınmaz rehni verilecekse, taşınmaz rehninin tesis edilebilmesi için rehin verilecek taşınmazın ekspertiz raporunun Banka tarafından/banka tarafından belirlenen şirket/şirketler marifetiyle düzenlenmesi zorunlu olup, kredinin verilip verilmemesine bağlı olmaksızın düzenlenecek ekspertiz raporuna ilişkin ekspertiz ücreti Müşteri tarafından ödenecektir. Anılan tüm bu vergi, gider, masraf ve ücretlerin ödenmesi Müşterinin kredi hesabına borç kaydedilerek yapılabileceği gibi, Bankaca nakit olarak istenmesi halinde Müşteri bu tutarları yapılacak yazılı bildirimi takip eden ilk taksitle birlikte ödemekle yükümlüdür. Bunların ödenmemesi halinde Banka tüm borca muacceliyet verme hak ve yetkisine sahiptir. Madde 5. Kredinin Kullanıldığı Mal ve Hizmet Alanında Bankanın Sorumluluğu Banka, bu krediyi Müşteriye nakden ödeyerek veya Müşteri adına açılacak vadesiz hesaba virman yapmak suretiyle kullandırabileceği gibi, Müşterinin talebi gereği satıcı/sağlayıcı gerçek veya tüzel kişilere de ödeme yapabilir. Kredinin ödenmesinden tamamen Müşteri ve Kefil/Kefiller sorumlu olup, Müşteri ve Kefil/Kefiller, satın alınacak taşınır/taşınmaz/hizmetle ilgili satıcı, dağıtıcı firma, imalatçı, üretici gibi kişiler ile aralarında çıkabilecek anlaşmazlıkların, aksine kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadıkça kredinin geri ödenmesine ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerine hiçbir etkisi olmayacağını kabul ve taahhüt ederler. Banka söz konusu krediyi belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermemekte olup, Müşteri kullandırılan bu krediyi dilediği bir satıcı veya sağlayıcıdan alacağı dilediği marka bir mal veya hizmet için kullanmakta serbesttir. Bankanın Müşterinin satın alacağı mal veya hizmetin ayıbından ve satıcı ile Müşteri arasında çıkabilecek uyuşmazlıktan hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını taraflar kabul etmiştir. Müşteri gerek kullandırılacak kredi limitinin tespit edilmesi gerekse kredinin teminatı olarak taşıt veya gayrimenkul (konut, arsa, işyeri vb) üzerine konulacak rehin/ipotek tesisi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini teminen taşıt için proforma/kesin fatura, gayrimenkul için ise ilgili belgeleri ibraz edecektir. Otomobil kredilerinde kredi kullandırılmadan önce istenen proforma faturanın, satın alınacak aracı belirleme amaçlı değil, Bankaca verilecek kredi miktarını belirlemek açısından, fiyat aralığı tespitinde kullanılacağını taraflar kabul etmişlerdir. Bankanın, işbu krediyi belirlediği bir taşınır/taşınmaz/hizmetin satın alınması ya da belirlediği bir satıcı ile yapılacak hukuki işlem koşulu ile kullandırması durumunda, tahsis edilecek kredi Müşterinin gerekli teminatları tesisi ve bu kredi sözleşmesini imzalamasını müteakiben Sayfa 3 / 24

4 doğrudan Müşteri nam ve hesabına satıcıya veya satıcı nam ve hesabına dağıtıcı firmaya ödenerek kullandırılacak olup, Müşteri bu işlemlerin ve kendi adına tahsis edilen kredinin yine kendi nam ve hesabına yapılmış ödeme olarak satıcı ve/veya dağıtıcı firmaya doğrudan yapılması hususunda Banka'yı yetkili kıldığını, işbu maddenin aynı zamanda yazılı, süresiz, yetki belgesi niteliğinde olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme çerçevesinde Müşteriye tahsis edilen kredi, Müşterinin istediği kişi ile kuracağı dilediği herhangi bir hukuki ilişki için kullanabilecektir. Bu nedenle, Müşteri ve Kefil/Kefiller ile mal ve hizmeti sunan satıcı/sağlayıcı gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkabilecek uyuşmazlıklardan, malın ayıplı olmasından, teslim edilmemesinden, geç teslim edilmesinden, hizmetin eksik yapılmasından veya hiç yapılmamasından ve benzeri hususlarda çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlıktan dolayı Banka nın hiçbir şekilde sorumluluğu olmayacaktır. Bu gibi hususların Banka ya olan borçlarının ödenmesine hiçbir etkisi olmayacağını Müşteri ve Kefil/Kefiller gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir. Banka ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, Müşterinin kendisi tarafından belirlenen malın veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz. Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise satıcı, sağlayıcı ve Banka, Müşterinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur. Müşterinin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Müşterinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve Banka müteselsilen sorumludur. Ancak, Bankanın sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır. Madde 6. Geri Ödeme Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşme kapsamında açılan kredi hesabının işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan Geri Ödeme Planına göre işleyeceğini ve her taksitin anapara, faiz, vergi, fon ve varsa hayat sigortası tutarından oluştuğunu, borcu, kabul edilen ödeme planında gösterilen vadelerde ve bu vadelerin karşılığında gösterilen tutarlarda taksitler halinde nakden ve defaten ödeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Sayfa 4 / 24

5 Sözleşme Ek inde yer alan Geri Ödeme Planında/Planlarında belirlenen ödeme tarihlerinden herhangi birinin hafta sonu veya resmi tatile denk gelmesi halinde ilgili ödeme, hafta sonunu veya resmi tatil bitimini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilecektir. Ancak Müşteri kredi taksitlerinin düzenli olarak Bankomat-724 hesabındaki tutardan ve/veya Bankomat-724 hesabına tahsis edilmiş krediden tahsil edilmesi konusunda Bankayı yetkilendirmişse, otomatik olarak çalışan Banka sistemi resmi tatile gelen ödeme gününde de kredi taksit tutarını düzenli ödeme talimatı verilmiş Bankomat-724 hesabından tahsil edebilmekte olduğundan, düzenli ödeme talimatı verilmiş kredilerde ödeme günü resmi tatil günü olacak ve kredi taksit tutarı resmi tatil gününde ödenecektir. Kredi taksit tutarı resmi tatil gününde Bankomat-724 hesabına ait krediden karşılanmışsa, bu krediye ilişkin faiz, tahsilatın yapıldığı resmi tatil gününden bir önceki iş gününde başlayacaktır. Madde 7. Temerrüt Faiz Oranı Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu Sözleşme den doğan borçlarını Geri Ödeme Planı nda belirtilen taksit ödeme tarihlerinde kısmen veya tamamen ödemedikleri takdirde, taksit borçlarına/kalan borçlarına akdi faiz oranının % 30 (yüzde otuz) fazlası üzerinden hesaplanacak oranda temerrüt faizi uygulanacağını, taksit/kalan borçlarını, temerrüt faizi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fon payı ve Banka ve Sigorta Muamele Vergisi ile birlikte ödeyeceklerini gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefillerin temerrüde düşmesi halinde Banka ca tüm yasal yollara başvurulabilir. Madde 8. Hesaptan Tahsilat Yetkisi Müşteri ve Kefil/Kefiller, krediye ilişkin her bir taksiti, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan Geri Ödeme Planı çerçevesinde vadesinde ödeyeceklerini, anapara, faiz, KKDF ve BSMV vs. oluşan taksit tutarının/tutarlarının ve/veya doğmuş/doğabilecek her türlü faiz, ücret, sigorta primi vb. masraflarının, Banka nezdindeki Müşteriye ait veya Müşteri tarafından belirtilen bir mevduat hesabından düzenli ödeme ile tahsiline, tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine Bankanın yetkili olduğunu ve taksitlerden herhangi birinin ödenmesinin, ondan evvelki taksitlerin ve faizlerin ödendiği anlamında kabul edilmeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. Banka, hesaptan tahsilat yetkisini kullanıp kullanmamakta tamamen serbest olup, bu yetkinin kullanılması ve/veya kullanılmaması nedeniyle Müşteri ve Kefil/Kefiller tarafından herhangi bir hak iddia edilemez. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Geri Ödeme Planında belirlenen vadelerde ödenmesi gereken taksit meblağının tamamını Düzenli Ödeme tanımlanan Bankomat-724 hesabında hazır bulunduracaklarını ve hesap bakiyesinin taksit meblağını karşılayacak miktarın altında kalması (hesabın müsait Sayfa 5 / 24

6 olmaması) halinde, ya da ödenmesi gereken taksit meblağlarının sistemdeki teknik bir arıza nedeniyle vadesinde ödenememesi durumunda, Bankanın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve borcu ödeme yükümlülüğünün devam ettiğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Geri Ödeme Planında belirlenen vadelerde ödenmesi gereken taksit meblağının vadesinde Düzenli Ödeme tanımlanan Bankomat-724 hesabında hazır bulundurmamaları halinde Bankaca, hesabın takip edilerek, müsait hale geldiği tarihte taksit meblağının tahsil edilmesini, tahsilat tarihine kadar işbu Sözleşme gereğince temerrüt faizi ve eklentilerinin de işlemeye devam edeceğini ve eklentileriyle birlikte taksit meblağının söz konusu hesaptan tahsil edilmesini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Düzenli Ödeme tanımlanan Bankomat-724 hesabına kredi tahsis edilmesi için Bankayı yetkilendirmişse, hesabın taksit tarihinde müsait olmaması durumunda, vadesinde taksit meblağının ödenmesini teminen Bankomat-724 kredisi kullandırılmak suretiyle tüketici kredisi taksitinin tahsilini, kullandırılan Bankomat-724 kredisine ilgili sözleşme hükümlerinin ve Kredili Bankomat-724 cari faiz oranının uygulanmasını kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Düzenli ödeme kapsamındaki taksit meblağlarının, herhangi bir nedenle( haciz, tedbir, bloke, mahsup vs.) ödenmemesi durumunda, Bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, herhangi bir nedenle Bankomat-724 hesabını kapattıkları takdirde, düzenli ödeme hizmetinden yararlanamayacaklarını ve geri ödemeleri işbu sözleşmeye ve yasal mevzuata uygun olarak yapmaya devam edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, kredili ya da kredisiz Bankomat-724 hesabından ve/veya Müşteri tarafından kredi taksitlerinin düzenli olarak ödenmemesi halinde, Bankanın alacaklarının tahsilini teminen ilgili sözleşme hükümleri gereğince her türlü yasal işlem yapma yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler. Madde 9. Erken Ödeme, Erken Kapatma ve Ara Ödeme Müşteri ve Kefil/Kefiller, borçlandığı miktarı önceden ödeyebilir, vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde bulunabilir, taksit miktarının azaltılması ya da vadenin kısaltılması amacıyla Bankaca belirlenecek esaslar doğrultusunda ara ödeme talebinde bulunabilirler. Müşteri; kendisinden alınan talimat ile kredi taksitlerinin düzenli ödeme vasıtasıyla hesabından otomatik olarak ödenmesi durumu hariç olmak üzere, Banka ya yazılı herhangi bir bildirim yapılmadan hesabına gönderdiği/gönderilen tutarlar ile ilgili olarak kredisine ara ödeme/kapatma vb işlemler yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Sayfa 6 / 24

7 Bir veya Birden Fazla Taksitin Erken Ödenmesi: Bir veya birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmek istenmesi halinde; erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden kullandırılan kredinin faiz oranı, erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz, faiz üzerinden hesaplanacak KKDF ve BSMV toplamı kadar ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapılır. Kredinin Tamamının Erken Ödenmesi: Erken ödeme, taksit tarihinde yapılıyorsa; vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz, KKDF ve BSMV tahsil edilir. Erken ödeme iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa, ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihi ile erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında anaparaya kullandırılan kredi faiz oranı üzerinden işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz, KKDF ve BSMV tahsil edilir. Vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksitin vadesinden önce ödenmesi ya da kredi borcunun tamamının vadesinden önce ödenmesi sırasında borçlunun vadesi geçmiş ve ödenmemiş taksitlerinin bulunması halinde, geciktirilen her taksit için ayrı ayrı olmak üzere gecikilen gün sayısına göre Madde 7'de belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi, faiz üzerinden KKDF ve BSMV tutarları öncelikle tahsil edilir sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. Kredinin Tamamının erken ödenmesi durumunda bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapılır. Ara Ödeme: Müşteri ve Kefil/Kefiller, ara ödeme talebini kabul edip etmemek konusunda Banka'nın serbest olduğunu kabul ederler. Banka'nın ara ödemeyi kabul etmesi halinde; ödemeyi takiben Müşteriye, yeni borç bakiyesi üzerinden oluşturulacak ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan yeni Geri Ödeme Planı verilir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, yeni Geri Ödeme Planına göre borcun tasfiyesini kabul ve taahhüt ederler. Madde 10. Cayma Hakkı Müşteri, sözleşme tarihinden itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, krediyi kullandığı şubeye yazılı olarak cayma bildirimini yöneltmek kaydıyla işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sayfa 7 / 24

8 Cayma hakkını kullanan müşterinin krediden faydalandığı hâllerde, müşteri, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede işbu sözleşmede kararlaştırılan akdi faiz oranına göre tahakkuk edecek faizi en geç cayma bildirimini Bankaya göndermesinden sonra otuz gün içinde geri ödeyecektir. Ödemenin geçerli sayılabilmesi için müşterinin ödemenin yapılmasına yönelik yazılı talimatını krediyi kullanıldığı şubeye belirtilen süre içerisinde iletmesi gerekmektedir. Müşteri, Banka nın kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları da Bankaya ödemekle yükümlüdür. Yukarıda öngörülen süre içinde ödeme yapılmaması ve yazılı talimatın iletilmemesi hâlinde Müşteri kredisinden caymamış sayılır. Madde 11. Kredi Borcunun Muacceliyeti ve Temerrüde Düşmenin Hukuki Sonuçları Geri Ödeme Planında/Planlarında gösterilen vadelerinde ödenmeyen her taksit başkaca bir ihbar ve ihtara hacet kalmaksızın vade tarihinde muaccel, Müşteri nin de mütemerrit olacağını ve vadesinde ödenmeyen taksit miktarına vade tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar Madde 7 de belirtilen faiz oranı üzerinden (ödemenin yapıldığı gün de dahil olmak üzere) temerrüt faizi işleyeceğini Müşteri ve Kefil/Kefiller kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, birbirini izleyen en az iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde Banka nın 30 günlük süre vererek kalan borcun tamamını muaccel kılmaya ve 30 günlük sürenin akabinde tüm borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, vadesi gelmiş taksit/taksitlere ilişkin kısmi tahsilat talebini Banka'nın kabul edip etmemekte serbest olduğunu, Banka'nın kabul etmesi halinde, yapılacak kısmi tahsilatın öncelikle taksit/taksitler içerisindeki faiz ve fer ilerine mahsup edileceğini, taksitin ödenmeyen kısmına tahsil gününe kadar geçen süre için Madde 7'de belirtilen faiz oranı üzerinden gecikme faizi hesaplanacağını ve ödenmeyen taksit/taksitler tutarı, işlemiş gecikme faizi ve bunlara ilişkin KKDF, BSMV ve masrafları ayrıca ödeyeceklerini, kısmi tahsilat yapılan taksite/taksitlere ilişkin tüm fer i alacaklar tahsil edilmedikçe takip eden taksit için tahsilat yapılmayacağını kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, vadesi gelmiş taksitleri için kısmi ödeme yapmasının ve bu ödemenin kabulünün, taksitin ödendiği anlamına gelmeyeceğini ve kısmi ödemenin Banka'nın kendisine verilen hakları kullanmasına engel teşkil etmeyeceğini, kısmi ödemeye rağmen yukarıdaki koşullara göre oluşacak muacceliyet hallerinin kendileri hakkında aynen hüküm ifade edeceğini, Banka'nın muacceliyet halinin doğumundan sonra kısmi ödemeyi kabul etmesinin borcun yenilenmesi, ertelenmesi anlamına gelmeyeceğini ve Banka'nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben yapılmış bir ödeme anlamını taşıyacağını, Sayfa 8 / 24

9 Banka'nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri, üçüncü kişilere karşı olan borçlarından dolayı kredinin teminatını teşkil eden ipotek konusu taşınmaz üzerine konulan haczin Bankaca belirlenecek süre içerisinde kaldırılmaması, vergi ya da başkaca yükümlülük ya da borçlarından dolayı taşınmazın tamamının veya belirli bir payının satışa çıkarılması, mahkeme kararı ile taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının kısıtlanması, taşınmazda kısmi veya tam hasar meydana gelmesi, taşınmazın kamulaştırılması halinde, kamulaştırma bedelinin alacak miktarının altında kalması gibi hallerde Banka'nın ilave teminat istemeye yetkili olduğunu, kendisinden istenen sürede ek teminat olarak en az aynı değerde başka ipotek veya Banka'ca kabul edilecek başka bir teminat vermemesi halinde Banka'nın borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller, sözleşme hükümlerine uymamaları, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmeleri, üçüncü şahıslarca haklarında ihtiyati haciz veya haciz kararı aldırılmış olması, kendilerinden ilave teminat talep edilmiş olmasına rağmen ilave teminat vermemeleri, Banka'ca yatırılmış sigorta primlerinin ödenmemesi, konkordato talebinde bulunmaları, haklarında iflas kararı verilmiş olması, Müşterinin ölümü, hacir altına alınması ve kayyım tayini gibi hallerde Banka'nın borcun tamamını muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden itibaren 7 gün içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Banka muaccel olsun veya olmasın bu sözleşmeden doğan her türlü alacağı için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı aldırabilir ve alacaklarını temlik edebilir. Banka'nın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmesi diğer takip yollarına müracaat hakkını ortadan kaldırmaz. Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde kredi borçlarına muacceliyet verilmesi hallerinde, kredi borçlarının muaccel olduğu tarihten, tahsil ve tasfiye tarihine kadar Madde 7'de belirtilen faiz oranı üzerinden faiz, KKDF ve BSMV tutarını ve masraflarını ödeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Madde 12. Bankanın Rehin, Takas, Mahsup ve Hapis Hakkı Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka'ya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka'nın bütün Şubelerinde mevcut olan veya olabilecek vadesi gelmiş ya da gelecek her tür para cinsinden vadeli/vadesiz mevduatları, bloke hesapları, her türlü hesap bakiyeleri ve doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları, kendilerine ait olup da Banka'da bulunan bütün kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları, sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası araçlarından doğan temettü, faiz vb. hakları, kıymetli madenler, Sayfa 9 / 24

10 menkuller ve kiralık kasa üzerinde Banka'nın rehin ve hapis hakkının bulunduğunu ve bütün alacaklarının ve hesaplarının Banka'ya rehin edilmiş olduğunu, bunların veya bedellerinin Banka'ca takas ve mahsup edilebileceğini, yine Banka'nın lehlerine gelmiş olan havaleleri ihbarda bulunmadan adlarına kabul etmeye yetkili olduğunu, havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı, ayrıca Banka marifetiyle yapacakları havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu, işverenlerinden doğmuş ve doğacak maaş, ikramiye, temettü, kıdem tazminatı ile her ne nam altında olursa olsun taraflarına ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını Banka'ya rehin ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka'nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka'nın muaccel her tür alacağı sebebiyle Müşterinin tüm hesap ve mevduatları arasında kısmen/tamamen virman yapma yetkisinin bulunduğunu, işbu maddenin süresiz-yazılı virman yetkisi niteliğinde olduğunu, bu yetkiye rağmen Banka'nın bunu kullanma zorunluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt ederler. Keza, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.den emekli olmaları halinde emekli maaşlarının haczine/rehnine hiçbir itiraz ileri sürmeksizin muvafakat ettiklerini, ayrıca mevzuatın izin vermesi halinde Banka'nın rehinli tüm menkul değerlerinden dilediğini dilediği bedelle satarak, rehin bedelini tahsile yetkili olduğunu kayıtsız şartsız ve gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. Madde 13. Tesis Olunacak Teminatlar Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka'dan kullandığı/kullanacağı kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, Banka'nın kabul edeceği nitelik, şart ve tutarda her türlü teminatı Bankaca belirtilecek süre zarfında vermeyi veya tesis etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya verilen veya verilecek olan her türlü teminatların, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların Bankanın merkez ve tüm şubelerinden herhangi birinin, her ne suretle olursa olsun mevcut veya ileride doğabilecek vadesiz, vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacaklarına da teminat teşkil ettiğini ve bu alacakların da mevcut rehin/ipotek kapsamında bulunduğunu kabul ederler. Müşteri, Banka'ya gerek asaleten ve gerekse de kefaleten olan tüm borçlarını tamamen ödediği takdirde, en kısa zamanda Banka'ya müracaat ederek teminatını/teminatlarını geri alacağını, aksi takdirde; meydana gelebilecek her türlü hasar, fire ve diğer kayıplardan Banka'nın hiçbir surette sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller, teminatlara ilişkin marj oranlarının Banka tarafından belirleneceğini, kendileri veya Rehin Veren tarafından rehnedilen ipotekli taşınmazların, borçlanma muamelelerinden doğacak borçlarını temin edemeyecek vaziyete girdiğinin Banka tarafından kendilerine tebliğ edildiği tarihten sonraki 7 gün içinde teminat farkı için Banka'nın talep ettiği Sayfa 10 / 24

11 her türlü tamamlayıcı teminatı vermeyi, aksi takdirde Banka'nın açtığı kredi hesaplarının muacceliyet kazanacağını ve Banka'nın borcun tamamının tasfiyesini talebe yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, mevzuatın izin verdiği ölçüde işbu kredi sözleşmesi nedeniyle verilen veya verilecek her türlü teminatların tesisi veya serbest bırakılması ile ilgili işlemlerin gerektirdiği veya gerektireceği mevcut ve ileride konulacak tüm harç, vergi ve masraflar ile ekspertiz ve sigorta masraflarını, menkul rehininde yed i emin ücreti ve masraflarını ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Banka bu ücret ve masrafları, varsa bunlara ilişkin vergiyi Müşteri ve Kefil/Kefillerin hesabına borç kaydetmeye yetkilidir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu kredi sözleşmesi kapsamında verdiği/vereceği tüm teminatların (rehin, temlik, ipotek vs.), bu kredi sözleşmesine teminat olması dışında Bankadan kullandıkları ve kullanacakları diğer krediler ile her ne sebepten olursa olsun gerek asaleten ve gerekse kefaleten doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatını da teşkil edeceğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederler. Muhafaza: Müşteri, teminat olarak Banka'ya rehin, tevdi ve/veya teslim ettiği/edeceği her tür taşınır, taşınmaz, kıymetli evrak, hisse senedi, hazine bonosu, altın ve kıymetli madenler vb.nin bakım, muhafaza, yed i emin, üçüncü kişiye teslim, nakliye, kira vs. bedellerini, bunlara ilişkin her tür vergi, resim, harç, masraf, sigorta bedellerini Banka'ya derhal ve nakden ödeyeceğini, borcun tasfiyesine kadar doğabilecek bu tür ödemelerin kendi borcu olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Banka'ya rehin ve teslim ettiği taşınır ve taşınmaz üzerinde Banka'nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının varsa ilgili Sicil Memurluğu'na tescil ve kayıt ettirileceğini, Banka'ca ilgili Sicil Memurluğu'ndan rehin ve satılamaz kaydının silinmesi konusundaki yazılı talebine kadar ve/veya her koşulda Banka'nın yazılı izni olmaksızın taşınırı/taşınmazı bir başkasına devretmeyeceğini, aksi takdirde Banka'nın tüm alacağını muaccel kılma hakkına sahip olacağını, Banka'nın krediden veya başka herhangi bir sebepten doğan alacağının faiz, harç, masraf, vekalet ücreti vs. ile birlikte tamamen ödenmesine kadar ilgili sicildeki rehnin ve satılamaz kaydının kaldırılmayacağını ve ilgili kanun ve mevzuat hükümleri cevaz vermediği sürece rehinli malın kendisine teslim edilmeyeceğini, yed i emin nezdinde telef olması, zarar görmesi veya değerinin eksilmesinden Banka'nın sorumlu olmayacağını, Banka'nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının ilgili Sicil Memurluklarınca dercedilmesini kabul ve taahhüt eder. Zarar: Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren, hırsızlık, ihtilal, yangın, kayıp gibi haller dolayısıyla sigortalı olsun veya olmasın Banka'nın uhdesindeyken rehinli malda meydana gelebilecek zararlardan ağır kusuru istisna, Banka'ya hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt ederler. Sayfa 11 / 24

12 Madde 14. Kefil Bu sözleşmenin sonunda imzası bulunan Kefil/Kefiller; Müşterinin bu sözleşmeden ötürü borçlandığı ve borçlanacağı tutarı aşağıda imza bölümünde belirtilen miktara kadar kefil olarak tekeffül ettiklerini, kefalet miktarlarına; bu kredi hesabına sözleşmeye binaen uygulanan akdi faiz, gecikme faizi, temerrüt faizi, BSMV, her türlü masraf ve komisyonlar, vekalet ücreti, mahkeme giderleri, takip masrafları ve her türlü gider ile bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve fonların ilave edileceğini ve sorumluluklarının tüm bu hususları kapsayacağını, Müşterinin sorumluluğu baki kaldıkça kefaletlerinin devam edeceğini ve Türk Borçlar Kanunu nun 601.maddesinde kendilerine tanınmış olan kefaletten kurtulma imkanı veren talep ve haklardan feragat ettiklerini ve bu maddeye dayanarak Bankaya karşı hiçbir talepte bulunmayacaklarını, Borcun, Müşteri için her ne sebeple olursa olsun muaccel olması halinde, kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını, Banka'nın, kefil olunan borç hakkında tam bir hareket serbestisine sahip olduğunu, bu yüzden durumlarının ağırlaştığını ileri sürerek Bankaya karşı hiçbir iddia ve istekte bulunmayacaklarını, Bankanın, Müşterinin taahhütlerini bir veya birkaç defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, borç için verilmiş olan teminatları tamamen veya kısmen geri vermesi, fek etmesi, ibra etmesi, başka kefillerin söz konusu olması halinde diğer kefillerden vazgeçmesi, diğer kefiller ve mirasçıları ibra etmesi, yeni teminatlar alması vb. hallerde de kefaletlerinin aynen devam edeceğini, Müşterinin borçları için başka kefillerin söz konusu olması halinde, Bankanın dilediği takdirde diğer kefillerden vazgeçebileceğini, diğer kefiller veya mirasçıları ibra edebileceğini, bu takdirde de kendi kefaletlerinin aynen devam edeceğini, Banka ile Müşteri arasındaki işbu kredi sözleşmesinin, kefaletlerinin niteliğine aykırı olmayan hükümlerinin tamamının kendi haklarında da aynen uygulanmasını ve bu maddelerde yer alan hususları da aynen taahhüt ettiklerini, Bu sözleşmeye istinaden Bankaca Müşteriye açılan krediden dolayı Banka riskini karşılamak üzere, Müşteri tarafından verilecek ayni ve şahsi teminatların gerektirdiği tüm vergi, resim ve harçlarla dava ve takip giderleri, avukatlık ücreti ve sair masrafların da kefaletleri kapsamında olduğunu, Sayfa 12 / 24

13 Türk Borçlar Kanunu'nun 592. ve 594. maddelerinde kendilerine tanınan haklardan feragat ettiklerini ve Müşterinin iflası, konkordato talebi veya mirasının ne şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kaydı kendilerinin yaptıracağını ve Banka'nın da bu konularda gerekeni yapmaya yetkili olmakla beraber bu yüzden hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, İcra ve İflas Kanunu'nun 295. maddesindeki haklarından feragat ettiklerini ve Banka'nın Müşteri için yapılan konkordatoya muvafakat etmesi halinde de kendilerine herhangi bir ihbarda bulunulmadan kefalet sorumluluklarının aynen devam edeceğini, Alacağın veya kefaletin sağlanması için hangi tarihte olursa olsun, verilmiş teminatlar bulunsa bile bunların satışını istemekten feragat ettiklerini, muaccel olur olmaz borcu derhal ödeyeceklerini, gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. Madde 15. Nakit, Mevduat, Döviz Tevdiat, Yatırım Ve Sair Hesapların Rehni Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden, gerekse Bankayla imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen nakit, mevduat, döviz tevdiat hesabı, repo, devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu, Eurobond vb. hesaplarının Banka'ya rehnedildiğini kabul ve taahhüt ederler. Rehne Konu Kıymetin Rehin Rehnedilen Verenin Adı Hesabın Soyadı- Bulunduğu Ünvanı Şube Niteliği Hesap No Rehin Tutarı Müşteri ve/veya Rehin Veren, Banka'ca teminata alınan hesabın/hesapların tamamının veya bir kısmının, bu hesapların vadesinden önce veya vadesinde herhangi bir ihbara, protesto keşide edilmesine veya kanuni merasime başvurulmaksızın, işlemiş faizleri ile birlikte riske ve muaccel olmuş borca mahsup edilmesini, böyle bir durumun ortaya çıkmasında yapılan işleme itiraz etmeyeceklerini, vadenin bozulması nedeniyle veya sair herhangi bir nedenle meydana gelecek faiz ve diğer kayıp ve zararlardan Banka'nın sorumlu olmayacağını, bu sebeplerle Banka'yı şimdiden ve gayrikabili rücu ibra ettiklerini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, rehinli hesabın herhangi bir suretle riske veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini Banka'nın dilerse Müşteri ve/veya Rehin Veren adına açılacak vadesiz bir mevduat hesabında tutabileceği konusunda yetkili ve mezun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Sayfa 13 / 24

14 Müşteri ve/veya Rehin Veren Banka'ya rehnedilen TL/döviz, vadeli mevduat, yatırım ve sair hesabının vadesini, kullandırılan kredi veya borcun ödenip tamamen tasfiye edilinceye kadar faizli bakiyesi ile birlikte ve o günkü faiz koşullarına uygun olarak, önceki vadeye paralel veya Banka'nın uygun göreceği süreye kadar, Banka'nın rehin hakkı devam etmek üzere Banka'ca resen temdit edilmesini veya karşılıklarının muvakkat bir hesapta bekletilmesini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, kredi tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar, Bankanın uygun göreceği tutardaki rehnin devamını sağlayacağını ve kredinin vadesinin teminat alınacak mevduat vadesinden daha uzun olması durumunda mevduat hesabının vade sonunda temdit edileceğini kabul ve taahhüt ederler. Madde 16. Kredinin Taşıt Rehni Karşılığı Kullandırılması Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden, gerekse Bankayla imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden Müşteri nin gerek asaleten ve gerekse kefaleten doğmuş/doğacak her türlü borçlarının teminatı olarak aşağıda nitelikleri belirtilen aracın fekki Banka'ca bildirilinceye kadar,..-tl (Yalnız... TL) üzerinden süresiz olarak Banka'ya rehnedildiğini kabul ve taahhüt ederler. MARKA MODEL MOTOR NO ŞASİ NO PLAKA NO Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren, aracın trafik siciline rehinli ve satışı yapılamaz kaydının konulması hususunda mutabık olduğunu ve Banka'nın rehin hakkını trafik siciline münferiden kayıt ettirme yetkisine sahip olduğunu, ayrıca aracın tescil belgesine uygulatılan şerhin Bankaca belirlenecek esaslar doğrultusunda kaldırılabileceğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, rehnin aracın plaka değeri ile işlemekte olduğu ve/veya işleyeceği hatta ilişkin değeri de kapsamakta olduğunu, rehni motorlu taşıt araçları siciline tescil ile birlikte rehni ilgili kurum ve kuruluşlara ihbar etmeyi, rehin edilen unsurları Bankanın muvafakati olmaksızın devretmemeyi ve araç hattının başka bir güzergaha kaydırılmayacağını, rehin konusu aracı rehin müddeti boyunca Bankanın izin ve onayı olmaksızın bir başka kişiye satmayacağını, bir ayni hak ile takyit etmeyeceğini, bir başka mahale nakletmeyeceğini veya başkaları ile değiştirmeyeceğini, aksi takdirde; Bankanın alacaklarını muaccel kılma Sayfa 14 / 24

15 hakkı saklı kalmak kaydıyla, rehinle temin edilen borç miktarına kadar tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, rehin tesisi ile ilgili her türlü harç ve masraflar ile aynı şekilde, aracın tescil belgesine uygulatılan şerhin kaldırılması sırasında doğabilecek noter vs. her türlü masrafların da taraflarından ödeneceğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, tesis edilen bu rehnin Banka'dan kullanılan/kullanılacak tüm kredilerin anaparasının, faizlerin, icra takip giderlerinin, her türlü vergi, resim, harç, komisyon ve masraflardan kaynaklanan borçlarının teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri, Bankaya karşı olan borcu rehin miktarını aştığı veya her ne sebepten olursa olsun rehin unsurlarında bir değer düşmesi olduğu takdirde, Banka talebinden itibaren 7 gün içinde Bankaca kabul edilecek yeni teminat vermeyi, bu husus temin edilmediği veya borçlardan herhangi birinin, vadesi hulül eden borç, faiz, komisyon vs. masrafları ile birlikte ödenmediği takdirde akde aykırılık nedeni ile o tarihte mevcut borçların tamamının muacceliyet kesbetmesini ve rehin verdiği unsurların satılarak bütün borçların vadesi gelmiş olsun veya olmasın tasfiyesini kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve/veya Rehin Veren rehinli aracın pert olması veya hasara uğraması halinde sigorta şirketleri tarafından istenilen aracın trafikten çekilmesi veya araca ilişkin hurda tescil belgesinin alınması hususu ile ilgili işlemleri ilgili kurumlar nezdinde derhal yapacaklarını, yapmamaları halinde bu işlemleri Banka nın veya Banka nın yetkili kıldığı kişilerin kendilerinin vekili sıfatıyla bu işlemleri yapacağını kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren; Bankanın rehne dahil unsurları, dilerse piyasada istediği şekil ve şartlarla, dilerse icra yoluyla sattırmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren Banka tarafından istenildiği takdirde rehin verilen aracın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nun belirlediği kişi ve kişilere yed i emin sıfatı ile teslim edilmesini kabul ve taahhüt ederler. Madde 17. Kredinin Gayrimenkul İpoteği Karşılığı Kullandırılması Müşteri, Bankaya borçlu bulunduğu anapara ve bu sözleşme gereğince hesaplanıp anaparaya eklenecek faiz miktarı, yine bu sözleşme gereğince ödenmesi gereken her türlü ücret, masraf ödemeleri, sözleşmenin bütün hükümlerinin yerine getirilmesini, Bankaya karşı her türlü taahhüt ve yükümlülüklerin yapılmasını teminen aşağıda yazılı bulunan taşınmaz malın tamamını/taşınmaz malda bulunan hissesinin tamamını herhangi bir kayıtla bağlı olmaksızın gerek bu sözleşmede, gerekse tapu siciline ayrıca beyan edilmiş olsun veya olmasın halen mevcut ve gelecekte ilave olunacak inşaat, tesisat ve her türlü mütemmim cüzleri ve teferruat ile birlikte Banka lehine; Sayfa 15 / 24

16 .. -TL ( Yalnız... -TL) için (..).. derecede ve..sırada, serbest dereceden istifade etmek kaydıyla ve fekki Bankaca bildirilinceye kadar ipotek ettiğini beyan ve kabul eder. Müşterinin Banka lehine verdiği ipotek, işbu sözleşme kapsamında doğacak borçların teminatını teşkil etmekle birlikte Müşterinin Bankadan kullandığı ve kullanacağı her türlü kredi ile her ne sebeple olursa olsun Müşterinin gerek asaleten ve gerekse kefaleten doğmuş ve doğacak tüm borçlarının da teminatını teşkil edecektir. TAŞINMAZ MALIN BİLDİRİMİ Tapu Adresi İli (Kat Mülkiyeti tesis edilmiş ise) Bağımsız Bölümün İlçesi Arsa Payı Sıra No Bucağı Kat No Tapu Tarihi Mahallesi Bağımsız Kadastro ve Bölüm No Köyü/Soka ğı Tapu Tarihi ve Numaraları İmar Planına Göre Kayıt Pafta No Mevkii Yevmiye No Ada No Niteliği Cilt No Parsel No Yapı Kullanım Yüzölçümü Sahife No İzin Belgesi Tarihi Madde 18. İpotek İle İlgili Diğer Hükümler Borcun ipotek meblağını aşması veya her ne sebeple olursa olsun taşınmazın değerinde düşme meydana gelmesi gibi hallerde Banka, kendi belirleyeceği şekil ve koşullarla Müşteriden ek ipotek veya teminat istemeye yetkili olacaktır. Müşteri, İcra ve İflas Kanunu ve/veya diğer her türlü mevzuat hükümlerinin Bankanın ipotekli alacağının, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile kovuşturulmasını gerektirdiği hallerde, yargı giderleri ile vekalet ücretlerini ve icra müdürlüğünce talep edilecek tüm masrafları Bankaya ödemeyi veya bu giderlerin Bankaca ödenmesi halinde borcuna ilavesi suretiyle kendisinden tahsile Bankanın yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. Madde 19. Taşınmazın Değerinin Azalması İpotekli taşınmazın değeri herhangi bir nedenle veya malikin kusuru olmaksızın azalırsa, bundan dolayı Müşteri, (malik), Medeni Kanunun 865. maddesi gereği Bankanın gerekli tedbirleri almasını veya 867. madde gereğince alabileceği tazminatı, Bankanın bilgi ve izni olmaksızın tahsil Sayfa 16 / 24

17 edemeyeceğini ve tahsil olunan meblağı derhal Bankaya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Banka, Müşteriden ek teminat isteyip istememekte serbesttir. Müşteri, Bankaya ipotek edilen gayrimenkulün değerinde meydana gelecek eksilmeden dolayı ihtara, başka talep ve mahkemeye gitmeye gerek kalmadan Bankanın gerekli tedbirleri almasını, gereken masrafları yapmasını ve bu masrafların da Medeni Kanunun 865. maddesi gereği ipotekle temin edilen borçlar arasına dahil edilmesini kabul ettiğini, ipotekli gayrimenkulle bunların teferruat, mütemmim cüz ve müştemilatlarında vuku bulacak değer eksilmesinde Bankanın talep tarihinden itibaren 7 gün içinde yeni ipotek vermeyi bu zorunluluğu yerine getirmediği taktirde Bankanın gerekli yasal yolları kullanmasını, Banka alacağının tamamının muaccel hale gelmesini ve ipotekli gayrimenkulün satılarak borcunun tasfiye edilmesini kabul ve taahhüt eder. Madde 20. Taşınmazın Değerinin Kontrolü Banka, ipotekli taşınmazın durumunu her yıl veya her dilediği tarihte tespit, denetim veya değerini takdir etmeye veya Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kurumların yanı sıra diğer uzman bilirkişiler marifetiyle tespit ettirmeye ve kendi yöntemlerine göre yeniden bulacağı değere göre, gerek görürse, değer ve nitelik bakımından uygun göreceği ek teminat istemeye yetkilidir. Bu durumda, ekspertiz ücreti Müşteriden tahsil edilir. Müşteri, bu kapsamda ek teminatı vermeyi ve bu hususların temini için taşınmazın gezilip görülmesini sağlamaya zorunlu olduğunu, şimdiden kabul ve taahhüt eder. Madde 21. Taşınmazın Kamulaştırılması Müşteri, taşınmaz malın kamulaştırılması halinde kamulaştırma bedelinin aynen ipotekli taşınmaz mal yerine geçeceğini ve bedelin ilgili olduğu kamu kuruluşundan Bankaca tahsilini sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Kamulaştırma bedeli borcu karşılamadığı takdirde, Bankanın talep tarihinden itibaren 7 gün içinde başka ipotek veya Bankaca kabul edilecek teminat vermeyi, aksi halde bundan doğacak bütün zararı tazmin etmeyi, ayrıca Banka dilerse Kamulaştırma Kanunu nun 14. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda ve takdir edilen bedel ve maddi hatalara karşı adli yargıda dava açabileceğini, bu dava nedeniyle Bankaya yükletilecek her türlü yargılama giderinin (harç, masraf ve vekalet ücretinin) hesabına zimmet kaydedilmesini kabul eder. Madde 22. Sigorta Müşteri, kredisinin teminatında bulunan gayrimenkule ait zorunlu sigortaları yaptırmakla mükelleftir. Müşteri, bu sigortaları Bankanın belirleyeceği veya kredi konusu, vadesi ve meblağı ile uyumlu olmak kaydıyla kendi istediği Sayfa 17 / 24

18 sigorta şirketinden yaptırabilecektir. Müşteri sigortaları; Banka nın belirlediği sigorta şirketinden yaptırmak istemesi halinde, bu talebini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla Bankaya vermeyi, poliçeleri süresi içinde yenilemeyi ve sigorta bedellerini ödemeyi, poliçelerin Bankaca yapılacak bildirime rağmen yenilenmemesi ve/veya sigorta bedellerinin ödenmemesi halinde Bankanın söz konusu poliçeleri yenileme ve sigorta bedellerini Müşterinin Banka nezdindeki hesaplarından tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri; zorunlu sigortalara ilişkin sigorta poliçelerini, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde kredi kullandığı Şubeye ibraz edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bankaya ibraz edilecek söz konusu poliçelerin kredi vadesi, tutarı ve konusu ile uyumlu olması ve Banka lehine dain-i mürtehin kaydıyla birlikte yaptırılması gerekmekte olup, Banka belirtilen şartlara uygun olmayan poliçeleri kabul etmekle yükümlü değildir. Poliçelerin belirtilen süre içinde ve/veya yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak Bankaya ibraz edilmemesi ve/veya Bankaca önerilen sigorta şirketinden sigorta yaptırılması halinde, Bankanın kanunen ve sözleşme uyarınca sahip olduğu haklar saklı kalmak kaydıyla, krediyi kullandırmama hakkı saklıdır. Müşteri; sigortaları poliçelerini süreleri içinde ve sözleşmede öngörülen koşullara uygun olarak yenileyeceğini ve yenilenmiş sigorta poliçelerini, yenileme tarihinden itibaren 3 gün içinde Bankaya ibraz edeceğini, poliçelerin süresi içinde ibraz edilmemesi halinde, Bankanın sigortaları yenileme ve sigorta bedellerini Müşterinin Banka nezdindeki hesaplarından tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri; zorunlu sigortalar dışında bir sigorta yaptırmak istemesi halinde, bu talebini yazılı olarak Bankaya iletecektir. Söz konusu poliçelerin Banka lehine dain-i mürtehin kaydıyla ve kredi konusu, vadesi ve tutarıyla uyumlu olmak şartıyla Müşterinin kendi belirleyeceği sigorta şirketlerinden yaptırılması mümkün olup, poliçelerin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde kredi kullanılan Şubeye ibraz edilmesi gerekmektedir. Poliçelerin öngörülen şartlara aykırı olması ve/veya süresi içinde Bankaya ibraz edilmemesi ve bu poliçelerin Banka tarafından belirlenecek bir sigorta şirketine yaptırılmasının kabul edilmemesi veya kabul edilmekle birlikte bu konudaki yazılı talebin Bankaya verilmemesi halinde, Bankanın kredi kullandırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşterinin sigortaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Bankanın bir zarara uğraması halinde, Müşteri Bankanın uğrayacağı zararları herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Banka nın ilk talebinde derhal nakden ve def aten ödemeyi, Banka nın talebi halinde ilave teminat vermeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, bu sözleşme nedeniyle yapılacak her türlü sigortadan tahakkuk edecek, ücret ve tüm giderlerin tamamen kendisine ait olduğunu, ödeme tarihinde/tarihlerinde sigorta prim borcunu ödemeyi, kabul ve taahhüt eder. Sayfa 18 / 24

19 Banka ca sigortanın yaptırılması ve sigorta poliçesinin tanzim ettirilerek sigorta prim borcunun ödendiği hallerde, ödenen meblağın hesabına sigorta prim taksiti olarak borç kaydedilmesini, borç kaydını takip eden kredi taksit vadesinde, kredi taksiti ile birlikte kendisi tarafından Bankaya ödenmesini ve Banka ca ilgili sigorta şirketine ödenmesini kabul eder. Sigorta prim taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde ödenmeyen sigorta prim taksitine takip eden aydaki kredi taksit vadesine kadar temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi uygulanan sigorta prim taksiti temerrüt faizi ile birlikte belirtilen tarihte ödenmediği takdirde veya Banka ya bildirimde bulunulmadan sigortanın, sigorta ettiren (Müşteri) ya da sigorta şirketi tarafından sona erdirilmesi halinde borcun tamamı muaccel, Müşteri mütemerrit olur ve borca ödeme tarihine kadar temerrüt faizi uygulanır. Teminatların sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca değerini her ne sebeple olursa olsun kısmen veya tamamen kaybetmesi veya hasara uğraması hallerinde tazminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi Müşterinin bulunmasına veya kendisinden izin alınmasına gerek olmaksızın yapmaya ve tazminat miktarını tahsil etmeye ve Müşterinin zimmetindeki bütün alacaklarını sigorta tazminatından almaya Bankanın izinli ve yetkili olduğunu Müşteri kabul eder. Müşteri, sigortadan tahsil edilen bedel borçları karşılamadığı takdirde kalan miktar için talep tarihinden itibaren 7 gün içinde Banka ca kabul edilecek yeni teminat vermeyi ve/veya bu miktarı def aten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri sonradan ortaya çıkabilecek risk ağırlaştırıcı durumları sigortanın bu koşullarda yeniden tanzim edilmesini teminen derhal Banka ya bildirmek zorundadır. Banka, ölüm halinde sigorta meblağını sigorta şirketinden alarak bunu borçtan düşer. Müşteri sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle Banka ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve ayrıca anlaşmazlığın Banka aleyhine sonuçlanması halinde de bu konuda Bankanın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Madde 23. Bankanın Takibe Geçme, Tedbir İsteme Yetkisi Kredi, taşınır ve/veya taşınmaz rehni ile temin edilmiş olsa bile Banka, alacağının muacceliyet kazanması halinde Müşteri ve Kefil/Kefillere karşı haciz yolu ile veya iflas yolu ile takibe geçebilir. Ayrıca Bankanın muaccel olsun veya olmasın her türlü alacağı için teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı alabileceğine Müşteri ve Kefil/Kefiller, muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Sayfa 19 / 24

20 Bankanın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde, Müşteri ve/veya Kefil/Kefilleri Bankanın teminat yatırmamasını kabul eder ve bu konudaki itirazlardan şimdiden vazgeçer. Sözleşmede öngörülen muacceliyet hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde Banka, rehinli/ipotekli malı İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca sattırarak alacağını tamamen almaya yetkilidir. İleride çıkacak özel bir kanunla Banka genel hükümler dışında takip yapma yetkisinin verilmesi halinde, Bankanın dilediği takdirde bu sözleşmeden doğan idari ve kanuni kovuşturmaları özel kanunla getirilen hükümlere göre yürütebileceğini Müşteri ve Kefil/Kefiller, şimdiden kabul ve taahhüt eder. Madde 24. Dekont, Mektup ve İhtar Gönderme Bankanın Müşteri ve Kefil/Kefillere dekont, mektup, ihtar gönderdiği hallerde Müşteri ve Kefil/Kefiller, söz konusu belgeleri tebellüğ ettikleri tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz etmedikleri takdirde bildirimin içeriğini kabul etmiş sayılır. Banka, ihtarı iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile yapmakta serbesttir. Müşteri ve/veya Kefil/Kefiller; Bankanın kendilerine göndereceği dekont, mektup, ihtar ve benzeri yazışmalarla ilgili her türlü masraf ile karşılıklı mutabakatla belirlenen ve/veya Bankaya verilen yetkiye istinaden Banka tarafından günün koşullarına uygun olarak belirlenecek ücretleri nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 25. Banka Kayıtlarının Delil Olacağı Hususu Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Banka defter ve kayıtlarının geçerli olacağını, Banka kayıtlarının delil teşkil edeceğini ve bu hükmün H.M.K. un 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Madde 26. Hakların Kullanımı İşbu sözleşmenin Bankaya tanıdığı hakların kısmen veya tamamen kullanılmaması, Bankanın bu haklardan vazgeçtiği anlamına gelmeyecektir. İşbu sözleşme ile Bankaya tanınmış haklar herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın Banka tarafından kullanılabilecektir. Madde 27. Dava ve İcra Masrafları ile Avukatlık Ücretinin Müşteri Tarafından Ödenmesi Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğan borçlarının tahsili hususunda Bankanın mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu sebeple yapılacak bütün masrafları ve anapara, faiz ve sair her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen Avukatlık ücreti ve bunun gider vergisini Bankanın kanunen ödemek zorunda kalacağı ve borçlu/borçlulardan alınması hukuken mümkün olan harçlar ve giderler ve bunlarla ilgili gider vergilerini, işbu sözleşme gereğince rehnedilen ve/veya Sayfa 20 / 24

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İpotek teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfının Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6 Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir taraftan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI

TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI Merkez Sicil No: 272902 TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Fibabanka (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından kredi müşterisine (kefillerle

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotekli İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ . Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Form, Müşteriye sabit faizli konut kredisi kullandırım koşulları ile krediye

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotek Teminatlı İhtiyaç Kredisi

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ . Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka: Müşteri: Banka dan Kredi

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası :. -. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( İhtiyaç / Taşıt Kredisi) T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), bu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak olan Arap Türk Bankası A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları bulunan

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis edilen

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI %

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI % İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAFIN ADI Faiz Oranı (Aylık)

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1-Giriş SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SABİT KAR PAYLI KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME SABİT KAR PAYLI KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası"

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından kredi müşterisine (kefillerle

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada ismi bulunan

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık Tarih : Şube Adı/Adresi : Telefon Numarası: KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL

Detaylı

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, bireysel müşterilere uygulanan Bankamız tüketici kredileri hakkında müşterilerimizin

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi)

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası Kredi türü ihtiyaç ise; Kredi türü taşıt ise; : : : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Tarih :../../.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ . Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı