MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI HAKKINDA ÇALIŞMA İÇİNDEKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI HAKKINDA ÇALIŞMA İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI HAKKINDA ÇALIŞMA İÇİNDEKİLER A. Muteber P&I Listesine Dair B. Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair C. Yolculara İlişkin Mali Sorumluluk D. Zarar Tespit Komisyonlarınca istenilen Teminat Mektupları ve Seferden Men E. P&I Poliçelerinin Kontrolleri F. P&I Bilgi Notu

2 İlgi a) tarih ve sayılı Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge b) 14/11/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik c) 31 Ekim 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Limanlar Yönetmeliği d) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Denizyolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik e) 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu A. Muteber P&I Listesine Dair İlgi (a) Yönergenin kapsamı Yönergenin 4. Maddesinde de belirtildiği gibi 2581 Sayılı Kanun kapsamında ithalat yolu ile getirilip Türk Siciline kaydettirilecek gemilerden aranılan P&I sigortası bulundurma şartı ile mali sorumluluk sözleşmeleri gereği (CLC- Bunker-HNS) idarenin P&I poliçesi karşılığı donatanının talebi olan sözleşme sertifikasını düzenlemek için edinilmesi gereken 3. Şahıs mali sorumluluk sigortası bulundurma şartıdır. Özetle Yönergenin uygulama alanı 2581 gemi ithalatı uygulamaları ve CLC gibi mali sorumluluk sözleşmeleridir. İlgi (a) Yönergenin kapsamının bir istisnası İlgi (c) Yönetmeliğin 34. Maddesi ile yağ, yakıt ve su ikmali yapan gemilere ilişkin düzenlemeleri kapsamakta olup, 34. Maddenin 3. bendi ile (3) Yakıt veren gemi tonaj ayrımı olmaksızın deniz kirliliğine karşı yeterli miktarda mali sorumluluk sigortası ve belgelerine sahip olmak zorundadır. hükmü amir olmak üzere yakıt veren gemilere deniz kirliliğine karşı yeterli miktarda mali sorumluluk sigortasına ve belgesine sahip olması emredilmektedir. Anılan 34. Maddenin 4. bendi ile de, sigorta poliçeleri idare tarafından kabul edilecek sigortacıların kimler olacakları ve bir poliçenin bulundurması gereken asgari kriterler sıralanmış ve ilgi (a) Yönergeye atıfta bulunularak idare tarafından muteber kabul edilen sigortacılardan birinden veya iç sigorta piyasasından 150 milyon TL lik bir mali sorumluluk sigortası bulundurulmasını şart koşmuştur.

3 İlgi (b), ilgi (d) yönetmelikler ile boğaz geçişlerinde anılan ilgi (a) kapsamında idare tarafından ilan edilen listeye ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yani ilgi (d) yönetmeliğin 12. Maddesi gereği aranılan sigorta şartı uygulamada, düzenli hat izni almak için idarenin muteber kabul ettiği P&I lardan birinden poliçe bulundurma şartı aranılmak üzere uygulanmamaktadır. Benzer bir şekilde ilgi (b) yönetmelik gereği Türk Limanlarına gelen giden 300 Grt dan büyük gemilerden aranılan P&I şartı için herhangi bir kısıtlama listesi, muteber P&I listesinden bir sigortacıdan poliçe bulundurma şartı aranılmamaktadır. Boğaz geçişlerinde de benzer bir şekilde bir liste kısıtlaması bulunmamaktadır. Anılan listeye adresinden ulaşılabilmektedir. B. İlgi (b) Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Anılan Yönetmelik Malumları olduğu üzere 300 grt üzeri Türk bayraklı tüm gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk liman/tesislerine uğrayan 300 grt üzeri tüm gemileri kapsamaktadır. İlgi (b) Yönetmeliğin dayanaklarında biride Avrupa Parlamentosu tarafından 2009/20/EC numaralı Direktiftir. Anılan direktif AB üyesi ülkelerce de uygulanmaya başlanılmıştır. İlgi (b) yönetmeliğinde kapsamı lafzı farklı anlatılmış olsa dahi limanlarımıza gelen bayrak ayrımı yapılmaksızın 300 grt üzeri tüm gemilerdir tarihinden beri yürürlükte olan Yönetmeliğe göre 300 grt altı gemiler yönetmelik kapsamı dışında değerlendirilmelidir. Yönetmelik uyarınca, liman tesislerine gelen 300 grt üzeri tüm gemilerin, deniz alacaklarına karşı geçerli bir koruma ve tazmin sigortasına (P&I) LLMC (Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılması Sözleşmesi 1976 ve 1996 Protokolü) sorumluluk alanlarında ve limitlerinde sorumluluk (Koruma ve Tazmin (P&I) ) sigortasına sahip olmaları zorunlu tutulmuştur. Yönetmelikte geçen koruma ve tazminat sigortası muafiyetli veya muafiyetsiz olarak düzenlenmiş olmasına bakılmaksızın aşağıdaki sigorta tiplerini ifade etmektedir: - Uluslararası P&I (Protection and Indemnity) kulüpleri (IG Club) tarafından gemilere sağlanan geçerli tazminat sigortası, (13 kulüp: American, Britannia, Gard, Japan, London, North, Shipowners, Skuld, Standard, Swedish, UK, West, UK Club)

4 - Diğer geçerli sigorta biçimleri, (Carina, Lodestar, RIS, British Marine, RaetsMarine, Navigators, Hanseatic, South of England, Certasig, Osprey v.b. ticari sigorta şirketlerinden alınan teminatlar) - Benzer koruma şartları sunan mali güvenceyi. Belirtilen koruma ve tazmin sigortası, 1976 Konvansiyonu ve 1996 Protokolü çerçevesinde sınırlandırmaya bağlı olarak deniz alacaklarını kapsar ve her bir olay başına herhangi bir gemi için sigorta miktarı, 1976 Konvansiyonunun 1996 Protokolünde belirlenen şekilde sorumluluğun sınırlandırılması için karşılık gelen en az azami miktara eşit olur. Buna göre 1976 Londra Konvansiyonu nun 96 Protokolünün konsolide metnine göre 2. maddesinde sınırlamaya tabi alacaklar aşağıdaki gibidir: a) Gemide veya geminin işletilmesi yahut kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan ilgli olarak vukubulan ölüm, yaralanma, (liman tesisleri, havuzları, seyrüsefere elverişli su yolları ve seyir yardımcı tesislerinin maruz kaldıkları zararlar dahil olmak üzere) her türlü eşya veya ve hasarı ve sair bütün zararlardan doğan alacaklar; b) Deniz yolu ile yapılan yük, yolcu ve bagajlarının taşınmasında vaki gecikmeden ileri gelen bütün zararlardan doğan alacaklar; c) Akitten doğmuş olmayan herhangi bir hakkın ihlalinden neşet eden ve geminin işletilmesi yahut kurtarma ve yardım faaliyetleriyle doğrudan ilgili olarak vuku bulan diğer bütün zararlardan doğan alacaklar; d) Batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş; veya terk edilmiş bir geminin, içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere, yüzdürülmesi, kaldırılması. imha edilmesi veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar; e) Gemi yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar; f) Sorumlu şahsın bu sözleşme hükümleri uyarınca mesuliyetini sınırlayabileceği bir zararı önlemek veya azaltmak için alınan tedbirler ve bu tedbirlerin başkaca sebep oldukları zararlar yüzünden sorumlu şahıstan gayrı bir kimse tarafından ileri sürülen alacaklar.

5 Yukarıda belirtilen alacaklar, rücu hakkına veya bir garantiye dayanan, akdi veya gayrı akdi bir davaya konu olsalar da mesuliyet sınırlamasına tabidirler. Şu kadar ki, (d), (e) ve (f) bentleri şümulüne giren alacaklar, mesul şahıs ile akdedilmiş bir sözleşmeden doğan ücrete ilişkin oldukları nispette mesuliyet sınırlamasına tabi değildirler. Anılan sözleşmenin 3. Maddesi ile sınırlamaya tabi tutulmayan donatana ait sorumluluklar ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Sınırlamaya tabi tutulmayan alacaklara ilişkin münhasıran sözleşmeler geliştirilmiştir, bundan dolayı kendine ait katı sorumluluk muhtevasına sahip bu bağımsız sözleşmelere en somut örnek CLC (hukuki sorumluluk) sözleşmesi gibi ayrı sözleşmelerle donatanın sorumluluğunu özellikle ve ayrıca yapan düzenlemelerdir; Sınırlamadan hariç bırakılmış olan alacaklar LLMC sözleşmesi hükümleri aşağıdaki alacaklara uygulanmaz : a) 1989 Kurtarma Yardım Hakkında Uluslar arası Sözleşmenin 14 ncü maddesi kapsamında özel tazminat için herhangi bir alacak da dahil kurtarma yardım alacakları ile müşterek avarya garame alacakları; b) Hidrokarbonlar (akaryakıtlar) ile kirletmeden neşet eden zararlardan mesuliyete dair 23/11/1969 tarihli milletlerarası sözleşme ile yürürlükte olan tadil ve ekleri anlamında olmak üzere hidrokarbonlarla kirlenmeden ileri gelen zararlardan doğan alacaklar (CLC Sözleşmesi); c) Nükleer zararlardan mesuliyetin sınırlanmasını düzenleyen veya yasak eden bütün milletlerarası sözleşmeler veya milli kanunlara tâbi olan alacaklar; d) Nükleer gemi malikine karşı nükleer zararlardan doğan alacaklar; e) Gemi maliki veya yardımda bulunan ile müstahdemleri arasında mün'akit hizmet sözleşmesini düzenleyen kanun hükümlerine göre gemi maliki veya yardımda bulunanın söz konusu alacaklara karşı mesuliyetini sınırlamak hakkını haiz olmaması veya ancak 6 ncı maddede öngörülenden yüksek bir meblağla sınırlayabilmesi halinde gemi maliki veya yardımda bulunanın, görevleri gemi hizmetlerine veya kurtarma ve yardım faaliyetlerine ilişkin olan müstahdemlerinin alacakları ile bunların mirasçılarının, haleflerinin veya. bu gibi alacakları ileri sürmeğe hakkı bulunan diğer şahısların alacakları.

6 1996 Protokolü nün belirlemiş olduğu donatanın sorumluluk limitleri Madde 6 ile şu şekilde belirlenmiştir: Genel limitler Aynı olaydan doğan ve Yolcuların alacaklarına uygulanacak sınırları belirleyen 7 nci maddede yazılı olanlar dışında kalan alacaklar hakkında mesuliyet sınırı aşağıdaki şekilde hesap olunur: (a) Ölüm veya yaralanmadan ileri gelen alacaklar hakkında : (i) 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 2 milyon hesap birimi; (ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ilave olarak ayrıca : den tona kadar beher ton için 800 hesap birimi; den tona kadar beher ton için 600 hesap birimi; ve den yukarı beher ton için 400 hesap birimi. b) Diğer bütün alacaklar hakkında: (i) tonu geçmeyen bir gemi için 1 milyon hesap birimi; (ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ilave olarak ayrıca : den tona kadar beher ton için 400 hesap birimi; den tona kadar beher ton için 300 hesap birimi; ve den yukarı beher ton için 200 hesap birimi. Hesap birimi: SDR (Special Drawing Rights IMF nin belirlemiş olduğu uluslararası para birimi 1 SDR: 2.71 TL 1 SDR: 1.51 USD ) Madde 7: Yolcu alacakları hakkında limitler Bir geminin yolcularının ölüm veya yaralanmasından neşet eden ve ayni olaydan kaynaklanan alacaklarda gemi malikinin mesuliyetinin siniri 175,000 SDR geminin resmi belgesine göre geminin taşımasına izin verilen yolcu sayısıyla çarpılmasından elde edilen meblağ kadar olacaktır. Ancak yolculara ilişkin sorumluluğu TTK da 250,000 SDR olarak düzenlenmiştir. Uygulamaya esas detaylar bu çalışmanın C bölümünde anlatılacaktır.

7 Buna göre mevcut P&I poliçelerinizin yeterli olup olmadığını aşağıdaki minimum gerekli teminat limit örnek tablosuna bakarak değerlendirilebilir. Güncel çapraz kurlar merkez bankası tarafından günlük yayımlanmaktadır. ÖRNEK TABLO TONAJ ÖLÜM- DİĞER GRT- YARALANMA ALACAKLAR (Yolcu hariç) -SDR- -SDR- < MİLYON 1 MİLYON ,000,800 1,000, MİLYON 2.2 MİLYON ,400,800 2,200, MİLYON 4.2 MİLYON MİLYON 12.2 MİLYON ,400,600 12,200, MİLYON 24.2 MİLYON ,400,400 24,200, MİLYON 30.2 MİLYON LLMC hesap cetvelini indirmek için tıklayınız. 21 Şubat 2013 itibari ile: 1 SDR = 1.51 USD = 2.71 TL Yolcu taşıyan gemiler ise; yolcu hariç ölüm yaralanma ve diğer alacaklara ilişkin yukarıdaki limitlere ilave olarak yolcu taşıma kapasitesi çarpı 175,000 SDR lik ilave yolcu alçaklarına ilişkin teminat bulunduran bir poliçeye sahip olmak zorundadırlar. Örneğin 400 Grt lik ve 400 yolcu kapasiteli bir gemi için yolcu hariç ölüm yaralanma için 2,000,000 SDR lık, diğer alacaklar için 1 milyon SDR lık, yolcu alacakları için ise 70 Milyon SDR lık teminata sahip bir sigorta poliçesini gemi üzerinde bulundurması zorunludur.

8 C. YOLCULARA İLİŞKİN MALİ SORUMLULUK Yukarıda anlatılanlar ışığında görüleceği üzere yolcu gemilerine ilişkin sorumluluk sınırlaması LLMC sözleşmesi ve dolayısıyla ilgi (b) yönetmelikte GRT ile sınırlandırılmış ve yolcu sayısına ilişkin herhangi bir kriter getirilmemiştir. Örneğin, 12 yolcu ve üzeri yolcu taşıyan gemiler yolcu gemisidir denilmemiş 300 Grt ve üzeri yolcu taşıyan gemi yolcu sayısı ne olursa olsun bir sorumluluk sigortasını gemi üzerinde bulundurmakla sorumlu tutulmuştur. Ancak ilgi (e) de kayıtlı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1256 ve Maddelerine göre ise tonaj sınırlamasına yer vermeksizin 12 yolcudan fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri yolcu başına 250,000 SDR lık sorumluluk sigortasını gemi üzerinde bulundurmakla yükümlü kılınmıştır. Bu itibarla, Türk Bayraklı ve Türk Limanlarına gelen tüm bayraklarda ki gemiler 12 den fazla yolcu taşıyorlar ise TTK nın anılan hükümlerine tabi olarak gerekli teminat limitlerinde geçerli bir poliçeyi gemilerinde bulundurmak zorundadırlar. Dolayısıyla bir gemi 300 Grt nin altında olsa dahi 12 den fazla yolcu taşıdığı durumlarda yolcu başına 250,000 SDR lık bir sorumluluk sigortasını yolcu alacakları sorumluluk limiti olarak gemide bir sigorta poliçesi ile bulundurmak zorundadırlar. Dolayısıyla, 12 den fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri için yolcu sorumluluğu limitleri TTK nın ilgili hükümleri gereğince 250,000 SDR olarak uygulanır. Yolcu harici ölüm yaralanma vakaları ve diğer alacaklar için ise ilgi (b) yönerge kapsamında LLMC sözleşmesi limitlerinde sorumluluk sigortası bulundurmak ile yükümlüdür. Özetle, yolcuya ilişkin sorumluluk limitlerinde TTK hükümleri, diğer haller için ilgi (b) yönetmelik hükümleri uygulanır. Bir önceki örneğimizi bu son hal nazarında yenilersek; 400 Grt lik ve 400 yolcu kapasiteli bir gemi için yolcu hariç ölüm yaralanma için 2,000,000 SDR lık, diğer alacaklar için 1 milyon SDR lık, yolcu alacakları için ise 100 Milyon SDR lık teminata sahip bir sigorta poliçesini gemi üzerinde bulundurması zorunludur.

9 TTK nın ilgili hükümlerinin LLMC sözleşmesi ile örtüşmemesinin sebebi ise, anılan hükümlerin Yolcuların alacaklarını düzenleyen ayrı bir sözleşme olan Atina Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmış olmasıdır. Limit farklılıkları iki ayrı uluslararası sözleşmenin limitlerinin birbirleri ile örtüşmemesinden kaynaklanmaktadır. TTK ise Atina sözleşmesini esas aldığından bu ayırım ortaya çıkmıştır. Diğer yandan ilgi (d) Yönetmeliği 12. Maddesine göre düzenli hat izin talebi olan gemilerin üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bulundurması şartı getirilmiştir. Uygulamada bu sigorta P&I sigortası olabileceği gibi, Türkiye de yerleşik yerel bir sigortacıdan alınan poliçelerinde kabul edildiği bir prensiple uygulanmaktadır. Bu uygulamada ki esas özellikle kabotajda çalışan yolcu taşımacılığı yapan gemilerin yurtdışından P&I temin etmekteki yaşadıkları güçlük görülmüş ve yerel sigortacılardan da temin edilen olası yolcu tazminat taleplerini karşılamak üzere yerel sigortacıdan temin ettikleri sorumluluk sigortası poliçesi Yönetmelik uygulamalarına esas olarak kabul edilmiştir. Bu hususu teminen Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı yayımlanmıştır. Bu tarife ve talimata göre yerel sigortacıların kestikleri poliçelerde ölüm ve yaralanma hadiseleri için yolcu başına 200,000 TL ve tedavi masrafları için yolcu başına 200,000 TL lik asgari teminatlar belirlenerek kaza başına ise teminat alt limiti 4,000,000 TL olarak belirlenmiştir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus kişi başına yolcular için tespit edilen tarifenin asgari limit (alt limiti) olarak belirlenmiş olduğudur. Yani bir donatan yolcu başına TTK hükmü gereği 250,000 SDR (677,500 TL) çarpı yolcu sayısı kadar sigorta poliçesini gerek ilgi (b) Yönetmelik gerekse ilgi (d) Yönetmelik gereği gemi üzerinde bulundurmak zorundadır. Tekraren ve özetle, Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatlarında ki limitler asgari (en az) limitler olup, donatan kendi ihtiyacı olan limitleri yerel sigortacısına talep etmek üzere poliçe primlerini karşılıklı belirleyeceklerdir. Tabi ki, bu durum ve limitlerin TTK hükmü paralelinde teminini yerel sigortacı değil de P&I sigortası bulunduran gemiden de yolcu taşımacılığı teminatı olarak gemi üzerinde bulundurulması şeklinde aranılacaktır.

10 D. Zarar Tespit Komisyonlarınca istenilen Teminat Mektupları ve Seferden Men Deniz kirliliği hadiselerinde teminat konusunda zarar tespit komisyonlarının tutumları ve liman başkanlarının tutuklamaya ilişkin yetkileri bu kısımda irdelenecektir. Deniz kirliliği hadiselerinde liman başkanlarının gemileri seferden alıkoymaları, deniz kirliliği hadiselerinde teminat konusunda zarar tespit komisyonlarının tutumları ve liman başkanlarının tutuklamaya ilişkin yetkileri zaman zaman karışıklığa sebep olan hususlardır. Deniz kirliliği hadiselerinde liman başkanlarının gemileri seferden alıkoymaları ve seferine müsaade edecekleri haller üzerine bir mevzuata doğrudan olmasa da dolaylı olarak bu yetkiyi liman başkanlarına vermektedir. Ayrıca, deniz kirliliğinde kabul edilmesi gereken teminat mektupları konusunda bilgi verilmeye çalışılacaktır. Var olan ve ari haldeki herhangi bir şeyin mahiyetine zeval verecek bir hareket ve bu hareketin sonucu ortaya çıkan değişim doğal olarak hukuki bir durumunda neşet etmesine vesile olur. Yani, esasında kirlilik ve kirliliğe sebebiyet vermiş olmak hukuki bir konudur. Dolayısıyla, hukukun konusu olmuş bir hadisenin taraflarından herhangi birinin kendisini kirlilik gibi bir hadiseden hiçbir şekil ve şartta soyutlayamayacağıdır. Deniz çevresinin kirlenmesine ilişkin mevcut hukuki düzenlemeler ve bunların gemiler üzerinde seyir ve kabul edilebilecek teminatlar noktalarında getirdikleri konusunda ki ilgili mevzuat olan Çevre Kanunu'nun 20. maddesi deniz çevresinin kirlenmesi durumunda kesilen cezaya ilişkin hükmü düzenlemekle birlikte cezanın derhal ve defaten ödenmesi konusunda hadiseye karışmış olan tarafları sorumlu tutmaktadır. Bu maddenin defaten ödeme hükmü gereği tedbiren teminat talebinde bulunma durumunu meşru kılmaktadır. Cezayı derhal ödemiş olmak tek başına seyrü sefer hakkını gemiye vermemektedir. Bunun yanında defaten ödeme yapmasını gerektiren bir şüphe var ise alıkoymaya ve teminat talep etmeye yönelik amir bir düzenleme olarak gözükmektedir. İfadelerin net değil de muğlak olarak yazılmış olmasında ki sebep, konuya ilişkin doktrin bulunmaması yani herhangi bir yargı kararına ulaşılamamış olmasındandır Sayılı Kanun kapsamında çıkartılan Makbuz Yönetmeliğinin 21.Maddesinin 1. fıkrasında "Kanunda belirtilen ihlallere neden olan gemilere verilen idarî para cezası derhâl ve defaten ödenir. Cezanın derhâl ve defaten ödenmemesi hâlinde; kirleten gemi yetkilisi, sahibi, işleteni, kiracısı, sigortacısı, acentesi veya ilgili kuruluşundan teminat

11 göstermesi istenir. Teminat olarak, banka/katılım bankası teminat mektubu veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu teminat olarak kabul edilir." hükmü düzenlenmiştir. İlgi (a) yönerge gereği idare tarafından muteber kabul edilen kulüp ve sigorta kuruluşlarına ait liste adresinde yayımdadır. Bu liste muhteviyat itibari ile, öncelikle Uluslararası Grup Kulübü (International Group of Protection and Indemnitiy (IGPANDI)) üyesi olması, değilse Uluslararası Kredi ve Derecelendirme Kuruluşları (UKDK)'dan birinden BBB ve üzeri veya emsal bir nota sahip olması veya finansal açıdan idareyi ikna edici yeterliliğe sahip olması şartları getirilmiş ve bu kriterleri sağlayan kulüp ve sigortacıların isimleri liste olarak idare tarafından ilan edilmiştir. Dolayısıyla, herhangi bir hadiseye ilişkin teminat taleplerinde, banka teminat mektubu veya sigortacı teminatı mektubunun (idare tarafından muteber Kabul Edilen P&I Sigorta Kuruluşları ve Kulüpleri Listesi'nde bulunan) kabul edilebileceği değerlendirilmektedir. Bu husus Zarar Tespit komisyonlarının inisiyatifinde olmakla birlikte komisyonların denizcilik idaresinden gelen katılımcıları tarafından yukarıda anlatılanlar ışığında önerilebilir Sayılı Kanun'un, zarar tazminini düzenleyen 3. Bölümünün 6. Maddesinin 3. fıkrası, bir kirlilik hadisesine birden fazla gemi karışmış ise bu gemilerin müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları yönünde düzenleme yapmaktadır ve devam fıkrasında ise gemilerden biri hadiseye ilişkin masum ise bu durumun kirliliğe ilişkin sorumluluğu ortadan kaldırmadığını ancak diğer sorumluya karşı rücu hakkının saklı olduğu yönünde düzenleme yapmaktadır. Yani bir hadisenin içinde olan gemi için anılan mevzuat, gemi masum dahi olsa hadisenin bir tarafı olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta ve ancak masumiyetine istinaden üçüncü tarafa karşı rücu hakkını düzenlemektedir. Öte yandan, 4922 Sayılı Kanun'un 2. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinde, "Geminin denize elverişli olmadığının herhangi bir şekilde anlaşılması veya limandan ayrılmasını engelleyecek başkaca bir bilginin liman başkanlığına ulaşması hâlinde liman çıkış izni verilmez." hükmü mevcuttur. Ayrıca, Liman Yönetmeliklerinde yakıt ikmaline ilişkin esaslar, çevre kirliliğinin tazmini ve deniz çevresinin kirliliği durumlarında gemilerin seferlerine müsaade edilmeyeceği hususlarında düzenlemeler içermektedir.

12 Bu itibarla, gemilerin bir kirlilik hadisesine karışmaları sonucu yapılan tutuklama kararları yukarıda anılan mevzuatlar uyarınca yerinde bir uygulama olarak gözükmektedir. Banka veya idare tarafından kabul edilen bir P&I kulüp veya P&I sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubunun ibrazı halinde geminin seferine müsaade edilebileceği değerlendirilmektedir. Yukarıda anlatılan hususlar ışığında kıyılarımızda neşet etmiş herhangi bir kirlilik hadisesine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında kurulan zarar tespit komisyonları aldıkları kararlarda özellikle hangi teminatların muteber olduğu konusunda bilgili ve dikkatli olmalı, diğer yandan idari uygulamalar konusunda liman başkanları yetkileri konusunda bilinçli davranmalıdırlar. E. P&I Poliçelerinin Kontrolleri P&I poliçelerinin temelde idare tarafından orijinal ıslak imzalı halleri gemi üzerinde aranılır. Certificate of Entry titreli poliçeler orijinal kabul edilir. P&I poliçesinin elektronik kopya olması durumunda sigortacısının resmi internet sitesinden geminin geçerli poliçesinin olduğunu gösteren bir sorgu linkinin var olması gerekliliği idare tarafından aranılır. Eğer elektronik kopya olan poliçeye ilişkin bir şüphe veya tereddüt hasıl oldu ise anlık olarak sigortacının resmi internet sitesinden poliçenin geçerliliği sorgulanabilmelidir. IGPANDI olarak bilinen grup kulüplerinin resmi internet sitelerinden, gemi tarafından bu kulüplere ait poliçe beyan edildiğinde, anlık olarak havuzun içinde geminin olup olmadığı görülmektedir. Bu sorgulama linkine girilerek 13 üyeden oluşan tüm kulüplerin adreslerine ulaşılır. Hangi kulübe ait poliçe elimizde ise onun linki tıklanır ve açılan sayfadan geminin adı veya IMO no su ile sorgu yapılır. IG gurup 13 üyeden oluşur, ancak idarenin muteber kabul ettiği P&I listede ki ilk 18 kulüp IG kulübü temsil eder. Bazı kulüp üyeleri farklı coğrafi isimlerle ticari işlem yapmaktadır. Örneğin xx P&I kulüp asya, xx P&I kulüp Avrupa gibi. 13 lü gurubun idarenin muteber listesinde ilk 18 lik sırada yer almasının sebebi budur. Bunun yanında IG üyesi olmayıp sabit primle çalışan bir P&I sigortacısının sigorta poliçesi resmi internet sitesinden kontrolünün yapılıp yapılamadığına bakılır. P&I poliçesi hem elektronik kopya hem de sigortacısının resmi internet sitesinden sorgulanamadığı hallerde, sigortacı tarafından bir teyit mesajı istenilir veya sigortacının Türkiye de yerleşik

13 muhabir firmasının hangisi olduğu öğrenilerek (OMUR MARINE: tel , Metropole Shipping:tel , VITSAN: , Kalimbassieris: ) poliçenin geçerli olduğunun teyit edilmesi talep edilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, P&I poliçesi bulundurmaya yönelik sorumluluk donatana aittir. Bir ihtiyaç hasıl olurda donatanın sahip olduğu poliçe mevzuat gereği alanlarda ve limitlerde teminatları karşılamadığı duruma ilişkin sorumluluğun donatana ait olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, beyan edilen poliçeye ciddi tereddüt olduğu hallerde poliçenin geçerli olup olmadığını sorgulamak yerinde olacaktır. Yukarıda ki tüm uygulama önerilerine rağmen gene de bir tereddüt hasıl olduğunda sigortacı veya muhabir firması tarafından poliçenin geçerliliği hususunda bir teyit talebi idare tarafından da istenilebilir. Bu durumda konu nolu telefonlardan DTGM ile paylaşılabilir. Poliçelerin anlaşılmasında zaman zaman zorluklar yaşanabilmektedir. Limit of Cover veya Limit of Liability bölümündü sigorta poliçesinin teminat limiti anlatılmaktadır. Genel olarak idare tarafından muteber kabul edilen P&I lar listesinde ilk 18 sırada bulunan 13 lü uluslararası gurup kulüpleri denilen IG P&I poliçelerinde limitler yazılmaz. Bu durumda en üst teminat limitlerinden poliçenin teminat altına alındığı anlaşılır. Bu durum yalnızca IG için yani muteber P&I listesini ilk 18 sigortacısı için geçerlidir. Bu limit ise bu çalışmada şimdiye kadar anlatılan uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan veya iç mevzuatımızın emretmiş olduğu asgari limitlerin çok üzerinde bir sorumluluk limitine sahip bir poliçe olduğunu bize anlatır. Bu bölümde diğer sigortacılar genelde belli bir rakamı USD olarak yazarlar, bazen IG poliçeleri de bu bölümde rakama yer verebilir. Bu durumda gemi gross tonajına göre poliçenin LLMC limitleri dahilinde bir limite sahip olup olmadığına bakılmalıdır. Poliçenin Risk Covered veya Covered bölümünde eğer yalnızca belli kuvertür alanları yazılı ise, LLMC kuvertür alanlarının hepsinin poliçe kapsamında olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. IG poliçeleri yazmamış ise genelde tüm kuvertür alanlarını kapsayan bir poliçe anlamına gelir. Diğer sigortacılarda olduğu gibi IG de yalnızca donatanla yaptığı anlaşma gereği belli kuvertür alanlarında teminat vermiş olabilir, bu durumda poliçenin bu çalışmanın B bölümünde anlatılan kuvertür alanlarına sahip olup olmadığına bakılmalıdır. Örneğin, poliçenin bu bölümünde Cargo Claim, Pollution Claim,

14 Wreck Removal yazıyorsa, bu demektir ki bu poliçe yalnızca kargo hasarları, deniz kirliliği taleplerini ve batığın çıkartılması masraflarını kapsar ve diğer alanları kapsamaz. Bu durumda bu poliçe LLMC asgari kuvertür alanları altında kaldığından poliçenin gemi adamlarının ölüm ve yaralanması masrafları, çatmadan doğan masraflar gibi eksik kuvertür alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi istenilmelidir. Bu bölümde yaygın olarak kullanılan bir diğer usulde, sigortacı veya kulübün rule book denilen kurallar kitabına atıfta bulunarak, açık yazılmayarak özel kodlarla tanımlı kuvertür alanlarına ve detaylarına işaret edilmesidir. Bu durumda donatandan sigortacısının kurallar kitabı talep edilerek, hangi kuvertür alanlarına atıf yapıldığı tespit edilebilir. Period of Cover bölümü poliçenin geçerlilik süresinin yazılı olduğu bölümdür. IG poliçeleri genelde her yıl 20 Şubatta başlar ve bir sonra ki yılın 20 şubatında biten poliçeleri tarihsel bir gelenek gereğince keser. Bir IG poliçesi yıl içinde başka bir tarihte başlamış olsa bile mutlaka bir sonraki yılın 20 şubatında biten bir poliçedir. Diğer sabit prim sigortacılarının bu şekilde bir disiplini bulunmamaktadır. Diğer sigortacıların poliçe geçerlilik süreleri genelde yılın herhangi bir zamanı başlayıp bir sonra ki yılın aynı gün ve ayında sona eren 1 yıllık poliçelerdir. Deductible bölümü en çok karıştırılan bölümlerden biridir. Bu bölümde geçen rakamlar, ilgili hadiseye ilişkin donatan sigortacısından bir talepte bulunmadan önce kendisinin karşılaması gereken ödemeyi anlatır. Bu bölümde geçen rakamlardan öncelikle donatan sorumlu, olası tazminat talebinin fazlasından sigortacı sorumludur. Örneğin bu bölümde USD for wreck removal ın anlamı geminin batması durumunda ortaya çıkacak masrafların ilk USD lik bölümünü donatan öder (donatan sorumluluğudur), ortaya çıkacak masraflara ilişkin taleplerin fazlasının sorumluluğu sigortacıya aittir demektir, veya USD 5000 for each and every other claim in anlamı herhangi bir başkaca talepte talebe ilişkin ilk 5000 USD lik kısım donatana üstü sigortacıya aittir demektir. Burada sigortacı bu bölümde yazan alanlara ilişkin ortaya çıkacak ödeme yazılanın altında ise hiç bana gelme kendi öde demektedir. Poliçelerin okunması ve anlaşılması uzmanlık gerektiren bir iştir. Unutulmamalıdır ki, geçerli bir poliçe bulundurma sorumluluğu donatana aittir.

15 F. P&I Bilgi Notu 1. P&I Kulüplerinin Mantığı ve İşleyişi Nasıldır? 1.1. P&I sigortası donatanlar için bir sorumluluk sigortasıdır. Üçüncü kişilerin geminin işletilmesiyle bağlantılı zarar talepleri için çok geniş bir teminat sağlar. Yük zararları, gemi adamı talepleri, çatma, enkaz kaldırma ve kirlenme gibi talepler bunlar arasındadır Geleneksel olarak mütüel sigorta şeklinde, kendilerini kulüp olarak adlandıran kooperatif benzeri organizasyonlar tarafından yapılır. Her sigortalı donatan kulübün üyesidir; sahip olduğu tonaja göre oy hakkı vardır ve kendini kulübün idare kuruluna seçtirebilir. Kulüpler sigorta işini kâr için yapmazlar. Aksine bunu kâr için yapan sigorta şirketlerine daha yüksek primler ödememek için, onlardan alacakları sigorta teminatını maliyetine sağlamak için çalışırlar. Üyelere üçüncü kişilerin açtıkları davalar sonucunda hükmedilen tazminatlar kulüp kasasından ödenir; sonra bu paralar kulübün bütün üyelerine katkı olarak paylaştırılır. Katkı prim benzeri bir paradır ama miktarı önceden bilinmez; o yılın hesaplarına göre değişir Dünyanın en büyük 13 P&I kulübü, Uluslararası P&I Kulüpleri Birliği adı altında Londra da örgütlenmiştir yıldır faaliyet gösteren bu kulüplerin çoğu İngiliz dir. Birliğin en önemli işi, Llyod ve diğer büyük reasürans şirketlerinden tek bir sözleşme ile bütün kulüpler için reasürans sağlamasıdır. Böylece maliyetine yapamasa bile, kulüplerin reasürans masraflarını önemli ölçüde düşürür. Bu da kulüp üyelerinden toplanan katkıları düşürür P&I pazarında aynı teminatı sabit prim karşılığı ve bilinen usulle sağlayan bazı sigorta şirketleri de vardır. Bunların bazılarının arkasında büyük sigorta şirketleri vardır; bazılarının mali gücü pek açık değildir. Bu şirketler, genellikle büyük kulüplerin pek

16 rağbet etmediği türden gemileri sigortalar; ayrıca büyük kulüplere karşı duyulan memnuniyetsizlikleri değerlendirir. Koydukları meblağ sınırlamaları nedeniyle sağladıkları teminat genellikle daha dardır. Kârlı bir alan olmaması nedeniyle hiçbirinin P&I pazarındaki mazisi uzun değildir. 2. Tarihçesi Lloyd Sigorta Piyasasının Gelişmesi İlk Londra kafeleri sadece sohbet, tartışma amaçlı oluşmuş değil, aynı zamanda birer ticaret merkeziydi. Kral 2. Charles bu kafelerdeki görüşmelerin isyan düşüncesi ya da fesatlık içerdiğini düşünerek toplanılmasını önlemeye çalşıtı. Edward Lloyd un Thame Nehrinin yanındaki Tower Street te bulunan kafesi, yerinin müsait olması sebebiyle deniz ve deniz ile alakalı görüşmelerin yapılması ve ticari işlemler ile deniz sigortasının düzenlenebilmesi için oldukça iyi bir buluşma mekanı haline geldi. O zamanlar sigorta firmaları yoktu ve sigorta ancak «underwriter» denilen kişilerin kişisel garanti vererek, oluşturulan poliçelerin altına isimlerini ve imzalarını atarak düzenledikleri bir sistem ile yürütülebiliyordu. Zamanla bu kafe istendiğinde underwriter ların bulunabileceği mekan olarak akıllara yerleşti. Mekanda çokça iş yapıldığını gören Edward Lloyd, yapılan tüm bu işlemleri kağıt, kalem, mürekkep ve alabildiği güncel deniz sektörü haberleri ile desteklemeye başladı senesinde Lloyd s News dergisini basmaya başladı. Ölümünden 21 sene sonra Lloyd s List kavramı oluştu. Daha sonra Lloyd s a alternatif olarak New Lloyds kuruldu de 79 adet broker, underwriter ve tacirin arasından seçilen üyelerle komiteler oluşturuldu. Her komitenin İngiliz bankasına 100 GBP ödeyerek fon oluşturduğu bir sistem meydana geldi Sigorta Firmaları Ve Tekne Kulüpleri İlk büyük deniz sigorta firması 1700 lü yılların başında kuruldu. The South Sea firması Güney Amerika gibi Güney Denizlerinde monopol olmak için 1710 senesi kiralanması ile faaliyetlerine başladı. Oldukça fazla kar etmeye başlayan firmanın 30

17 Ocak 1720 yılında 129 GBP olan stokları, 24 Haziran 1720 de 1050 GBP ye ulaştı. Finansal büyümenin aşırı olmaya başlaması, beraberinde hileleri ve sahtekarlıkları da getirdi. Sonunda Hükümet tarafından bu tür firmaları kontrol eden bir yasa oluşturuldu. Bu yasadan sonra Royal Exchange Assurance Co. ve London Assurance Co. olmak üzere iki adet ana sigorta firması oluşturarak kira bedeli adı altında hükümete GBP ödemeyi teklif ettiler. Bu iki firma her ne kadar monopol olmak isteseler de Lloyds Underwriterlarının baskısıyla, diğer sigorta şirketlerinin menfaatlerinin düşünülmesi şartı ile varlıklarını devam ettirdiler. Yüksek aracılık komisyonları, rekabetin oturtulamaması, underwriterlara istenildiği zaman kolayca ulaşılamaması gibi sorunlardan dolayı 1810 senesinde İngiliz hükümeti bir komite oluşturdu. Buna ek olarak Londra dışındaki armatörler bir araya gelerek sadece üyelerinin yararlanabileceği, riskin müşterek olarak paylaştırıldığı bir sistem oluşturdular. Böylece ortaya bir sürü yeni, mutual ya da mutual sistemle çalışmayan sigorta firmaları çıktı Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası 19. YY ın ikinci yarısında gemi sahipleri karmaşık sigorta çeşitlerine gerek duymuyorlardı. Ne zaman ki 1836 da Vaux V Salvador hadisesi sonrasında başka bir gemi ile çatmadan doğabilecek zararların kuvertüre konu olmadığı anlaşıldı, Lloys da kuvertürler bu tip çatışma zararlarının ¾ ünü kapsayacak şekilde genişletildi. ¼ lük kısmın armatörün sorumluluğunda bırakılma sebebi armatörün hasarlar hususunda titizlik göstermesini sağlamaktı. (Norveç sigorta kanunları en baştan beri 4/4, tam kapsamlı kuvertür sağladı). 3. şahıs sorumluluk hususunun önem kazanmasının bir diğer sebebi de denizde hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerin haklarının savunulması gereği idi senesinde İngiliz Ticaret Kanunu yürürlüğe kondu ve kuvertür altına alınan hususlara ölüm ve yaralanma hasarları da dahil edildi. Fakat bu da problemleri aşmaya yetmedi bu kez de armatör bu tip hasarlarda yüksek miktarlarda sorumluluğu olduğunu anladığı anda gemiyi bırakıp gitme yolunu tercih eder oldu. Bunun çözümü ise ton başına GBP 15 ten daha az bir miktar ödenmeyeceğini şart koşan bir kural ile bulundu.

18 Tüm bunlar sonrasında armatörler 3. şahıslara karşı da kendilerini koruyacak bir Kulüp oluşturma ihtiyacı hissettiler senesinde Shipowners Mutual Protection Society kuruldu. Bu Kulüp sadece yaralanma ve ölüm, çatma hadiselerinin ¼ ü ve çatma sonucunda Tekne & Makine sigorta değerini aşan miktarı sigortalamaya başladı Koruma Ve Tazmin Sigortasının Gelişimi Bahsettiğimiz P&I Kulüpleri önceleri sadece koruma hizmeti sağlıyorlardı. Fakat Westenhope gemisinin batması da P&I sigorta tarihinin dönüm noktası oldu. (Gemi North of England Kulübünde idi) Konu gemi Cape Town a götürülmek üzere yük ile dolu idi. Gemi direk Cape Town a gitmek yerine Elizabeth Limanı na saparak oradan da bir miktar yük yükledi fakat yük yolda kayboldu. Armatör extensive exclusion klozunu öne sürerek sorumluluğu üzerine almak istememesine rağmen mahkeme geminin Elizabeth Limanı na sapması sebebi ile bu klozdan yararlanamayacağı kararını verdi yılında ilk kez yüke gelen zararı kapsayan Tazmin Kulübü kuruldu. Koruma sağlayan Kulüpler, bu kuvertürü de faaliyetleri arasına alarak P&I ( Koruma ve Tazmin) Kulüpleri adını aldılar. Böylece 1893 yılında US Herter Act in uygulanmaya başlaması ile armatörler gemilerini denize elverişli tutmak için gerekli özeni (due diligence) göstermeye başladılar. Hague kuralları bu disiplini daha geniş kapsama yaydı. Bu tarihten sonra Kulüpler Savunma (Defence) ve buna ek olarak P&I ya da P&I dışı hususlarda danışmanlık hizmeti vermeye başladılar. 3. P&I Sigortasına İlişkin Mevcut Mevzuat 3.1 Gemilerin Boğaz geçişlerinde SP1 sorgularında geçerli bir P&I sigortasının var olması gerekmekte ve bu durum sorgulanmaktadır.

19 3.2 Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi 1992 (Civil Liability Convention 92) ve Uluslar arası Petrol Kirliliğini Tazmini Fonu Sözleşmesi 1992 (IOPC Fund Convention 92) ne ülkemiz 2002 yılında taraf olmuştur. Denizde mali sorumluluk sözleşmelerinin devamı olan Ek Fon Protokolü 2003 (Supplementary Fund Protokol 2003) e taraf olunmuştur. Keza Bunker 2001 sözleşmesi gemilerin yakıtlarından kaynaklanan kirlilikten doğan sorunlulukları anlatan sözleşme olup, idaremizce teknik çalışmaları tamamlanarak 24/11/2008 tarihinde Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 15/03/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan ve 26/02/2013 tarihli ve 6439 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan, 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme (BUNKER 2001) sözleşmesi ile 1000 Grt üzeri tüm Türk Bayraklı gemiler kabotaj ve uluslararası seferlerinde bu sertifikayı temin etmek üzere ticaretlerine devam etmeleri söz konusu olacaktır. CLC uygulamaları nazarında idare 2000 tondan fazla ham petrol ve türevi taşıyan gemilere CLC sertifikasını P&I poliçesi karşılığında düzenlemektedir. Diğer taraftan Türk deniz yetki sahasına gelen bu kapsamda ki tüm gemilerden CLC sertifikasının varlığı idare tarafından sorgulanmaktadır. Bu sorgulama acente bildirimi ile başlamakta ve Liman Başkanlığı ile PSC denetimlerinde de varlığı sorgulanmaktadır. Hatta, CLC gemisi olup da (2000 tondan fazla petrol taşıyan gemi) geçerli sertifikası olmayan gemilere LÇB sistem tarafından otomatik olarak LÇB düzenlenmemektedir. 3.3 Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 14/11/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin amacı; Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen veya bu liman tesislerinden ayrılan 300 GT ve üzeri tüm gemilerin deniz alacaklarına ilişkin sigortalandırılması (P&I sigortası ile) ile ilgili yükümlülükler ve bu kapsamda denetimlerine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi olduğu, anılan yönetmelik ile liman tesislerimize gelen 300 GT ve üzeri tüm gemilerin, 1976 Konvansiyonu ve 1996 Protokolü çerçevesinde deniz alacaklarını kapsayan geçerli bir koruma ve tazmin sigortasına sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

20 sayılı Kanun kapsamında ithal edilecek gemilerden Bakanlığımızca kabul edilen P&ISigorta Kuruluşu ve Kulüplerinden biri tarafından devamlı P&I sigortasına sahip olma şartı aranmaktadır. Ayrıca 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 941 inci Maddesine göre, geçici olarak Türk Bayrağı çekecek gemilerden P&I (Bakanlığımızca kabul edilen P&I Sigorta Kuruluşu ve Kulüplerinden) sigortası istenilmektedir.

MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI HAKKINDA ÇALIŞMA İÇİNDEKİLER

MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI HAKKINDA ÇALIŞMA İÇİNDEKİLER MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI HAKKINDA ÇALIŞMA İÇİNDEKİLER A. Muteber P&I Listesine Dair B. Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair

Detaylı

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997 2001 GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder.

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder. GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME 2001 (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

BAYRAK DEVLETİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ İDARİ İŞLEMLERDE MUTEBER KABUL EDİLEN P&I KULÜPLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE DAİR YÖNERGE

BAYRAK DEVLETİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ İDARİ İŞLEMLERDE MUTEBER KABUL EDİLEN P&I KULÜPLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE DAİR YÖNERGE BAYRAK DEVLETİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ İDARİ İŞLEMLERDE MUTEBER KABUL EDİLEN P&I KULÜPLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE DAİR YÖNERGE Onay Tarihi: 30/05/2017 Sayı: 45168 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası İşini Ciddiye Alıyoruz Tenezzüh teknesi sahipleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Balıkçı Gemisi Sorumlulukları Konusunda Artık Uzman Bir Sigortacınız Var! Balıkçı gemisi armatörleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar :

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar : Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır 1. TEHLİKELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN Kanunda belirtilen sorumlulukların hangileri Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorumlu Mali Sorumluluk Sigortası ile teminat kapsamı altına alınabilmektedir. DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE

Detaylı

P&I Sigortası. Türk P&I Sigorta A.Ş. 11 Ekim 2016 İstanbul Deniz Ticaret Odası

P&I Sigortası. Türk P&I Sigorta A.Ş. 11 Ekim 2016 İstanbul Deniz Ticaret Odası hhh P&I Sigortası Türk P&I Sigorta A.Ş. 11 Ekim 2016 İstanbul Deniz Ticaret Odası Konular Deniz Sigortacılığının Tarihsel Gelişimi Deniz Sigorta Tipleri P&I Sigortası Nedir? P&I Sigortası Teminatları Önemli

Detaylı

Güvence Hesabı Yönetmeliği

Güvence Hesabı Yönetmeliği Güvence Hesabı Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) (Değişik: RG-05.03.2013-28578) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılısigortacılık Kanununun

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A.

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A. 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

ENSTİTÜ HARP KLOZLARI

ENSTİTÜ HARP KLOZLARI ENSTİTÜ HARP KLOZLARI 1/1/09 EMTİA SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR Rizikolar 1. Bu sigorta, aşağıda 3 ve 4. Kloz un hükümleriyle istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin aşağıdakiler nedeniyle uğradığı zıya,

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI D eniz Ticareti Genel M üdürlüğü DAĞ ITIM YERLERİNE

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI D eniz Ticareti Genel M üdürlüğü DAĞ ITIM YERLERİNE 1 / 5 DAĞ ITIM YERLERİNE İlgi: a) Kültür ve Turizm Bakanlığının 12/03/2015 tarihli ve 48639 sayılı yazısı. b) Hazine Müsteşarlığının 24/03/2015 tarihli ve 9652 sayılı yazısı. c) 27/03/2015 tarihli ve 21665

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

taksitin tahsili ile doğmaktadır. Bu nedenle, sigorta muamelesinin düzenlenme ve iptal işleminin aynı vergilendirme dönemi içinde yapılması ve iptal e

taksitin tahsili ile doğmaktadır. Bu nedenle, sigorta muamelesinin düzenlenme ve iptal işleminin aynı vergilendirme dönemi içinde yapılması ve iptal e 85 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26551 Resmi Gazete Tarihi 13/06/2007 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 20 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29508 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, bireysel emeklilik sistemine ödenen

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 13 Mart 2010 CUMARTESİ Sayı: 27520 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2010/162 Ekli Deniz Alacaklarına Karşı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç, 1.1. Sigorta edilen şeyin 1.1.1. yangın veya patlamaya

Detaylı

BAYRAK DEVLETİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ İDARİ İŞLEMLERDE MUTEBER KABUL EDİLECEK P&I KULÜPLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE DAİR YÖNERGE

BAYRAK DEVLETİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ İDARİ İŞLEMLERDE MUTEBER KABUL EDİLECEK P&I KULÜPLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE DAİR YÖNERGE BAYRAK DEVLETİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ İDARİ İŞLEMLERDE MUTEBER KABUL EDİLECEK P&I KULÜPLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE DAİR YÖNERGE Onay Tarihi:12/12/2012 Sayı: 18971 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29525 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

Türkiye'de kaza branşında ruhsatı olan sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatta belirtilen sigortayı yapmakla yükümlüdür.

Türkiye'de kaza branşında ruhsatı olan sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatta belirtilen sigortayı yapmakla yükümlüdür. 26/6/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI 13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI Zorunlu Hekim Sorumluluk (Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk), Hekim Hukuk Asist, Hekim Plus Poliçeleri 1 1) TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.7.2008 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik R.G.Tarihi: 23.06.2002 R.G.Sayısı: 24794 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER)

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) I. Merkezi İstanbul da bulunan Ağustos Denizcilik Ltd. Şti.,Hamburg Gemi Sicili ne kayıtlı bir yolcu gemisini satın

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 13849230 OHDAA'İO Konu :Sağlık Sigortası 1 1 Temmuz 20U Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.06.2014 tarihli yazısı ekinde İçişleri Bakanlığı Göç

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

DENİZCİLİĞİN DEVLET POLİTİKASI OLMASI BAKIMINDAN DENİZ HUKUKUNUN YERİ

DENİZCİLİĞİN DEVLET POLİTİKASI OLMASI BAKIMINDAN DENİZ HUKUKUNUN YERİ 1 DENİZCİLİĞİN DEVLET POLİTİKASI OLMASI BAKIMINDAN DENİZ HUKUKUNUN YERİ Prof.Dr.M.Fehmi Ülgener Denizciliğin devlet politikası olarak belirlenmesi öncelikle ülkenin içinde bulunduğu şartlar, coğrafi konum

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne)

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne) ZORUNLU SİGORTALAR aa) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ab) Yeşilkart ac) Otobüs Zorunlu Koltuk ad) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk ae) Tüp gaz Sorumluluk af) Maden Çalışanları

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 Devlet Bakanlığından: TEBLİĞ TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 KONU: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 17 Temmuz 2012

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 24 Eylül 2004 Tarihli ve 25593 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik (Eski Yönetmelik) Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları Prof. Dr. Kerim Atamer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Cüneyt Süzel, LL. M. İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Araştırma Görevlisi

Detaylı

MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA / SORU VE CEVAPLAR

MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA / SORU VE CEVAPLAR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA / SORU VE CEVAPLAR Tam Gün Kanunu ile sadece vatandaşlarımıza değil hekimlerimize de çeşitli imkânlar sunulmaktadır. Bu yenilik ve imkânlardan birisi de; insanımıza

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı