~-DERGiSi 8. CİLT MAYIS- HAZİRAN SAYI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~-DERGiSi 8. CİLT MAYIS- HAZİRAN 1969 84-85. SAYI"

Transkript

1 -.. ~-DERGiSi 8. CİLT MAYIS- HAZİRAN SAYI

2 H Z. P E Y G A M B E R (S.A.V.) ' i N KISRA'YA GÖNDERDiGi MEKTUBUN ASLI Yazan: Prof. Dr. Muhammed HAMiDULLAH (Geçen sayıdan Çeviren: Muharrem ŞEN devam) Bir gün orada Sahabelerinden bir gruba şöyle söylediı.ı: Size bir vazife vereceğim; lsa (A.S.) havar:!erini, dinini va'zetsinler diye çeşitli memleketlere göndermek isteyince, havarller lsa (A.S.)'ya karşı gelmişlerdir. Siz de onlar gibi barıa karşı gelmeyiniz. l-lavari!er, gidecelderi memleket!erin konuştukları cii!!erl bilmediklerini bahane eelerek özür dilediler; bununla beraber isa (A.S.) Allah'a dua etti ve bunun. üzerine havarileri de mu'cizevi bir şekilde gidecekleri memleketlerin dillerini öğrendiler 15 Hz. Muhammed. (S.A.V.) bu hikayeyi naklettikten sonra, Sahabelerinden bir kısmını, Iran, Bizans, Habeşistan, Mısır vs. gibi komşu mernleketlerin hükümdarlarına, islamiyeti yaymak gayesiyle hazırladığı mektuplarını götürrnek/e vazlfelendirdi. Daha önce birçok defa Sasanl Imparatorluğunu ziyaret etmiş ol; ması16 ve iran'a giden birçok Arap, mesela ei-mugl're ibn-i Şu'be 17 gibi, şüphesiz biraz Farsça konuşması sebebiyle, fran için Abdullah ibn-i Hüzate es-sehm'ı''yi seçti. Çok tatblkaıçı olan Hz. Muhammed (S.A.V.) ona, Doğu Arabistan'da bulunan Bahreyn'deki (bugünkü ismi ei-hasa'dır ve o zaman Üval. denilen Bahreyn adası değildir) Tran Valisine gitmesi ıçın talimat verdi; mektubu Medain'deki imparatorluk sarayına götürmek ve takdim etmekle görevlendirilen, bu validir. (14) ibn-i Sa'cl, 1/11, S. 19; ibn-1 Hişam, S. 971; Et-Taber'i, Annales, 1, 1560; ibn-i Abdü'l Hakem, Fütüh, Mısır, S. 45; vs. (15) Bak. Markos incili, XVI/17. (16) Es-Suheyli, yuk. zikredilen eser, ll, 253. (17) Bk. et-taberi, Annales, 1, 2560.

3 Müslüman tarihçilerin söyledik1erine göre, imparator mektubu okuttu (ve tercüme ettirdi). Mektup, "AIIah'ın Resulü Muhammed' den, Iran lı ların büyük şefi Kisra' ya..." kelimeleriyle baş.ladığı için, isminin ikinci olarak yazılmasına tahammül edemiyerek mektubu yırttı (şakka) ve şöyle bağırdı: O benim kölem olduğu halde, bana bu kilde nasıl yazabilir? Bu tafsllatı derinleştirmeden önce bu işle alakalı bir olayı kaydedelim. Et-Taberl 18 ibn-i ishak'ı zikrederek, Yezld ibn-i EbO Hablb'e göre (et-taberl ravller zincırını vermiyor) imparatorun, Yemen'deki valisi Bazan'a mektup yazdığını, "Hicaz'da ortaya çıkan bu adama" -Kisra'nın huzoruna getirmek ü zere- iki ulak göndermesini emrettiğini belirtir. Hz. Peygamber, huzura kaboi edildikleri sırada, bu Tranlı - Yemenli ulaklara şöyle der: Allah'ın takdir-i ilahisine göre Veliaht Şlruye'nin imparatoru falan ayda, falan tarihte ve falan saatte öldürdüğü bana vahyedilmiştir. EI Vakıdl şöyle tasrlh ediyor: Salı gecesi, Hicrl 7. senesinin Cumade'I Oia ayında 10 gece geçince, geceyi {= gece yarısını) altı saat geçtikten sonra, Hz. Peygamber sözlerine şöyle devam etti: Dinim ve nüfozum ta Kisra'nın kırallığının yayıldığı yere kadar yayılacaktır. Sizi gönderene (= Yemen Valisine) şu sözlerimi naklediniz: "Eğer islam'ı kabul edersen, seni Esna'lardan {Güney Arabistan'da yerleşmiş Tran- lılar) teşekkül etmiş olan kavmine kıral yapacağım." Delegeler Ye- men'e döndüler ve Hz. Peygamber' in kendilerine söylediği sözleri Bazan'a naklettiler. Az müddet sonra Veliaht Şfruye'nin babasını öldürdüğü haberi geldi; ŞlrOye iktidara g 3ldiğini Bazan'a bildirerek, yeni bir habere kadar bu adama (Hz. Peygamber 'S.A.V.'e) artık hiçbir şey yapılmamasını emrediyordu. Bazan ve Yemen'de ikamet etmekte olan franlılar, islam'ı işte bu yüzden kaboi etmişlerdir. Bu hususta islam vakayi'namelerinde (chroniques) kaydedilmiş başka tarihler mevcuttur: Mesela et-taberl 19 ikrime'nin rivayetini zikrediyor; bu ri vayete göre, lbreviz' in katledilmesi haberi, Hz. Peygamber'e Hudeybiye günü ulaşmıştır. EbO Nuaym'ın ifadesine göre 20 : "Hudeybiye muahedesinin yapıldığı gün, franlılar Bizanslılar tarafından yenilmişlerdir." Genellikle kabul edilen kronolojiye göre, bu Hudeybiye muahedesi Hicret'in 6. yılının 11. ayında (Zi!ka'de) olmuştur (628 yılının 12 Martla 11 Nisan arası). EbO YOsuf21, Hz. Peygamber'in Hudeybiye için Ramazan ayında (14 Ocak, 12 Şubat 628) yola çıkmış olduğunu teyid etmektedir. ibn-i Keslr 22 de ( 18) 1, , tafsililt için bk. "Le Prophete de l'lslam, 1, 241 ve devamı" adlı eserime. ( 19) 1, 1009; aynı yazar, tefsir, XXI, 14. (20) Delailü'n-Nübüvve, s (21) Kitabü'I-Harac, (Bulak baskısı) s. 28. (22) EI-Bidaye, IV,

4 Ürve'nin teyid ettiği tarihi, yani mütarekenin bilfiil Şevval ayında (12 Şubat, 11 Nisan 628) olduğunu naklediyor. EI-Vakıdi'nin, imparatorun ölümü olarak belirttiği 7. Hicrl 10 Cumade'l, 26 Eylül 628'e tekabül eder. Heraklius'un kendi oğluna hitaben yazdığı mektoba göre, Tran Imparatorunun katline dair haberin, 27 Şubat 628'de aiınmış olduğunu daha önce belirttik. Bu tarihleri uzlaştırma imkclnı var mıdır? Hz. Peygamber (S.A.V.) in mektup gönderdiği şahsın adı doğrudan doğruya bu mes'eleye bağlıdır. ilave ay usulünün Hicret'in 10. senesinde Hz. Peygamber tarafından kaldırıldığını ve o sene, ay ilavesi yapılanla ay ilavesi yapılmayan seneterin yeniden aynı zamana tesadüf ettiklerini biliyoruz. Şayet bu ilavenin biri Hicrl 9. senenin sonunda olmuşsa, d1- ğeri 6. yılın sonunda, bir diğeri de 3. yılın sonunda olmalıdır. Bu durumda, Hicret'in 6. senesinde (e! Hudeybiye senesinde) ortaya çıkan zaman farkı iki aydır. Mekkelilerin Zilka'de (11. ay) dedikleri aya, diğerleri Ramazan (9. ay) diyorlardı. Eğer EbO YOsuf Hz. Peygamber'in Medine'yi Ramazan'da terkettiğini söylüyorsa, eğer Urve mütarekenin Şevval'de (10. ay) olduğunu teyid ediyorsa ve eğer vak'anüvislerin 23 çoğu bunun Zilka'de'de vuku' bulduğunu ileri sürüyorlarsa, kesin olarak belirtelim ki, bunların hiçbirinde hiçbir tenakuz mevcut değildir. Her şey zamanı hesaplama (takvim düzenleme) metoduna bağlıdır; yani ilk ravi hesabını yaparken Mekk:e çağını mı, yoksa Medine çağını mı nazar-ı i'tibara almıştır? Heraklius'un mektubuna, "Grande Ancyclopedie"nin 24 belirttiğine göre, pek güvenilir biri olmayan, tenkit yönü bulunmayan ve önemli bir husus olan tarafsızlığa yanaşmayan Theophane tarafından da zikredilse, bir öncelik tanınabilir. Müslüman vak'anüvislerin bütünü, 'lslam'a davet mektuplarının ei-hudeybiye'den sonra gönderildiğini söylemek hususunda mutabıktırl<ır. Şayet lranlıların bozguna uğraması, Urve'ye göre 628 tarihinde vuku' bulan ei-hudeybiye Anlaşması sırasında olmuşsa -fakat sadece Ninova bozgununu düşünmemek gerek-, Hz. Peygamber'in, yenilmiş ve moralman çökmüş olan impamtor ibreviz'e derhal bir mektup göndermiş olması da imkan harici değildir. Fakat imparatorun ölüm haberi ei-hudeybiye'ye şayet Şubat veya Mart ayında gelmişse, bu rivayet de yalan olmayacaktır; fakat bu durumda Hz. Peygamber mektubu lbreviz'e değil de, onun halefine göndermiş olacaktır. Şu halde Yemen'deki Ebna'ların lslamiyet'i kaboi etmesinin sebebi olarak söylenen mu'cizeye dair hikayenin, mesela ulaklardan birinin ailesi olan ve atasının Medine'yi ziyareli sırasında Hz. Peygamber'den bir hediye almasıyla gurur duyan (23) Vak'anüvis: Zamanın olaylarını günü gününe kaydeden (Mütercim). (24) Bk. Theophane. 171

5 Hz. Peygamber'in Kisra'ya yazdığı mektup. (Bay Henri. Pharaon'un IÔtufkarJığı) 172

6 Harhussa tarafından' uydurulmuş genin metnini nasıl. bir hikay~ oiarak\eddedilmesi gerekecekti. Mu'cizeler, peygamber burada göstereceğiz: ler için yapılması imkansız olan şeyler değildir; şunu da belirtelim ki,. ir-)\ <U\~ (\. u-. et-ta beri,. Tarih kitçıbında iki ri v-a-. yetten, yan i mu' cizeden ve ibrev!z' in katli haberinin Hz. Peygamber'e, daha önce, ei~hudeybiye'deyken geldiğinden bahsediyor. Fakat aynı 3 ~ \~.;J\ t ~ J,:.ı\~ lı yazar Kur'an tefslrinde mu' c ize rivayetinden yeniden bahsetmiyor, L \ J ~ ~ \ J cj ~ _;:.-.:;j jb.j.::- (V sadece daha um O ml. olan diğer rivayeti kaydediyor. :Jy-;ı\.;'j.J-"')Jft~ (11 Y"") t 1 c ~ -i 12) ı.3 \.9 <U\\ ~ lv.>.: ((\ EI-Vakıdl'ye gelince, bu büyük alim, matematik-astronomi ile ilgili.dj '6...,I.;J\ j \ ~ 1 J.( \ ilave ay mes'elesinden bi'haber görünmektedir. Hatta (Muharrem a Y. J ~ 0 '6'-:r'.).).; ~ ~\\.\ ~)~~J;JI (1~ yında başlayan) Hicret çağı ile, üç \.. ay daha sonra, yani Rebl'ül-evvel '\94.\~~ ~~\ {\'( ayında vuku' bulan Hz. Peygamber'in Hicreti arasındaki farkı na- ı. ~\ -~~~.0 (\~ - ( \Q zar~ı i'tibara almamaktadır. Hicret çağı ile Hz. Peygamber'in Hicreti <\..\1 1 arasındaki üç aylık fark gibi, Jr-.ı Mekke çağı ile Medine çağı arasındaki zaman farkı nazar-ı ı i'tibara alınırsa, belki de o zaman ei-vakıdl'nin ibreviz'in katlinin tarihi olarak verdiği beşinci ayı (Cu-. made'l-oia) Izah etmek mümkün.. dür, Fakat dlne hürmeti olmayanlar için hiçbir şey kutsal değildir ve. ei~vakıdl'nin -i'timada layık sandığı, fakat böyle bir şeye layık olmayan ravllerden gelen-. çok te. Jerruatlı te'y'ı'di reddedilebilir. Mektubun Metni:. Belgeyi muhafaza eden vaka yi'namelerdeki değişiklikleri de ortaya koyarak, yeni keşfedilen bel-,... - ' --.. çözdüğümüzü 3 ~ \-\-Y J.;ff d(~) 1: I.J \ \'. \9 4::k s..,-~5 jij~""'.) c~ u\ c: \:.r\} _,<> j)~ -"".) ( t ~.cj..j-'"".jjdj.l~v"\j.,s (o ~ Tercüme: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den iranlılarm büyük şefi Kisra'ya. Hidayete ittiba' edene, Allah'a ve ~es(ıiü'ne inanana, eşi Ve şeriki olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve Resulij olduğuna şahadet edene selam olsun! Seni islam'ın bütün çağırışı ile çağırıyorum 25 ;.zira ben yaşayan "herkesi uyarmak ve kafirlere karşı Allah'ın sözünü ye- (25) Arapça aslında: "Seni Allah'ın Çağırışı ile çağırıyorum." (Mütercim). 173

7 rine getirmek için, bütün insanların nezdinde Allah'ın Rasulü'yüm. Öyleyse islam'ı kabul et, selamet bulacaksın; eğer reddedersen, o zaman Mecusilerin günahı senin üzerine olacaktır. naklarda: ~~~ veya dır. Bundan başka burada, ~~ şeklinde; buna karşılık kaynaklar genellikle şeklinde; el- Mühür Kalkaşand Aı (Allah u_ :. /ın ResOiü f Muhammed) :r şeklinde belirt- Bu metin, klasik yazarların büyük bir kısmı tarafından nakledilmiştir'26. Veslkada kullanılan terimler bakımından bu kaynaklarda bazı değişiklikler vardır ve orijinalde bu değişikliklerin bazı yenilerine rastlarız. Bunu etraflıca görelim: Satır 1-2. Besmele, sadece et Taberl, ei-halebl ve el-yakobl tara? tından nakledilmiştir Hepsi şöyle söylüyor: ~~.r'j~ ; sadece EbO Nuaym, ~~~\.djl ~r"j ~ şeklinde zikrediyor; orijinal burada; J,...,.;J.uı 1.>-.f' ~ şeklindedir. mektedir Burada: V" _,J Vf 1 4k \.;,ıl.;. et-taberl'de ve ei-halebl'de: ı..r~\ f\ ~ ; et-taberl'nin bir. başka rivayetinde ~U') 1 f 1 \.o:.\; ei-yakobl'de ise ı.r,;l~l;\~~\.9 şeklindedir. Bu farklı şekiller, metnin muhteviyatında hiçbir değişiklik yapmadan, eski yazarların bazı yerlerde, metni harfi harfine nakletmekten ziyade ma'nayı nakletmekle vetindiklerini gösterir. Sebep olarak, orijinal mektubun gitmiş olması ve is- 3. Sadece ei-'askerl şu şekilde ifade etmektedir: ~JJ.\.S~ 8. Burada, ~.r~' şeklindedir; kaynaklar şu şekilde zikretmektedirler: ~ :f')\.9 EI-Halebl'deki gibi b :.ırada da; Aı "'-..>.ı -. diğer yerlerde: ~\c --4 şeklindedir. 13. Burada, l '\ 1 r- kay-.. i (26) "Es-Vesaikü's-Siyasiyye" adlı eserimin 2. baskısı, N. 53'de şunları zikrettim: et-taberi, 1, ; ei-kalkaşandi, Subhü'I-Aşa, VI, 296 ve 378; ibn TOIOn, l'lamü's-siiilin, N. 3/5; ei-kastalani, Mevahib, 1, 291; el-yakobi, ll, 83; ez-zeyle'i, Nasbü'r-Raye, ilave, N. 9; ei-kazvini, Müfidü'I-Uium ve Mübidü'I-HumOm, (el yazması, Şehid Ali Paşa ve British Museum), N. 2; Ebu Nuaym, Delailü'n-Nübüvve, s. 122; ei-ahdal, Nasrü'd-Düre.rü'J-MaknOn fi fezailü'i-yemenü'i-meymon (el yaz. Ye men, Beytü'I-Fakih, şehir kadısında), s. 60; Ömerü'I-Mavsili, Vesiletü'I-Müteabbidin (el yaz. Bankipur), VIII, sa h. n. 27 /b; ei Halebi, insanü'i-uyon, lll, 242 vs... :l74

8 lam konsolosluğunda (Kançılarlığında) bir nüshasının saklanmamış olması görünüyor. Mühür izine gelince/ Mr. Müneccid'e göre/ ikinci satırda sadece R harfi görülmektedir; fakat kameranın merceğir Mr. Henri Pharaon' un IOtfettiği fotoğraf üzerinder pek kuvvetli bir şekilde olmasa da "ResOl" kelimesini ihtiva eden ikinci satırın tümünü meydana çıkarmaktadır. Tarihçiler bu mührün tam metnini çok iyi bilmektedirler: Bu, ya metin halinde, ya da Kelime-i Tevhld'i ihtiva ettiği ifade edilerek. belirtilmektedir. O halde bu hususta hepsi mutabık görünüyor. Fakat bu belge mevsuk bir belge midir? Onur önce paleografik açıdan inceleyelim. Mektubun aslında/ bugün kullanılmakta olan. harekelerin mevcut olmadığını da kaydedelim. Pek önemli olmayan bu husosiyet bir tarafa -zira bu daha önceden bilinmektedir-. göze çarpan bazı hususlar vardır. a) Yazıcı, sondaki büyük harf yerine, baskıda aynen muhafaza etmeye çalıştığımız küçük' harfi, yab) Ortadaki H harfi ( ~ yerine) bir T gibi yazılmaktadır; 4-5. satırlarda ı.eli 1, ve 6. satırda şeklindedir. Bu harf şekli şüphesiz sonraki devirlerde bilinmektedir; fakat şunu belirtmem gerekir ki, bugün elimizde olan Hz. Peygamber'in diğer üç mektubunun aslında da bu harf aynı şekildedir (T veya V). Mesela Hz. Peygamber'in ei-mukavkıs'a yazdığı mektubun 3. satırında az sarih bir şekilde) ve 11. satırında (daha şeklinde bu durumu görebiliriz. EI-Münzir'e gönderdiği mektupta: 3. satırda ; 6. satırda ve ; 8. satırda - ; 9. satırda ( ~ yerine) ~;ve~ Ve nihayet Necaşl'ye gönderilen ni 3-4. satırlarda u-'.;\s yerine, mektupta, 4. satır.s..j. ı ; 6. ; 1 O. satırda satır ı:ryl\ ; 7. satır yerıne, ; 12. satırda ~\ ; ve 17. satır yerine satırlarda yerine kullanıyor. şeklindedir. Burada, yazıcıların değişik kimseler olduğunu da kaydedeitm. c) Sondaki H harfinin kayde. dilrneğe değer olduğunu da söylemem gerek. 6-7 ve 8. satırlarda, 175

9 ve o..>-&- yerine ve ııı..u;. olarak yazıldığı görülecektir. d) 13. satırda F harfi iki defa o şekilde yazılmıştır ki, insandal bunda aynı yazıcının eli olmadığı intibaını uyandırıyor;. ü\ğ ve \_C~ da bu görülmektedir. Metnin suyla temas etmesiyle zarar görmesi netleesinde kaybolan mürekkebi kuvvetlendirrnek ama-. cıyla, sonraki devirlerde acaba rötuş mu yapılmıştır? Mektubun 10. satırındaki... \ ~ \C * kelimesinde bulunan aynı şeyi söy.jiyeceğim. harf için de aynı Halledilmesi gereken başka mes'eleler varsa da benimle ilgili değildir. Mesela, veslka enfra-ruj ışınlarına tabi' tutulsaydı, veslkadaki yazıdan farklı ol<:m yazı şekillerinin (bilhassa sondaki H ve F' nin), kaybolan harflerin yerine ye- n isinin yazılmasından hasıl olup olmadığı belki' de meydana çıkarılabilecekti. Yine aynı şekilde bu işin m~tehassısları parşömenin hangi Ça~a ait olduğu hususunda, veslka-. nın orijinali sayesinde daha iyi bir hükme varabileceklerdi. Neticeler: Bu kıymetli veslka hakkında belki de bir gün daha Çok bilgi sahibi olacağız. Bugünkü durumda yırtık izi, mühür izi, yazının büyük bir kısmının çok eski nitelikte olması ve metnin klasik yazarların 'metniyle o fa n uygunluğu gibi elimizdeki mevcut bilgiler, bizi şimdilik de olsa bu vesikanın mevsukluğuna inandırıyor. Şüphesiz can sıkıcı olaylar vardır. Sadece bahsettiğimiz tuhaf yazı şekilleri değil, Hz. Peygamber'e ait orijinal 4 mektubun 3'ünün Şam'dan gelmesi olayı da bizi düşündürmektedir. Bu veslka başlangıçta Şam'da satın alındı; ei-munzir'e yazılan mektuptan ZDMG'nin muhabiri haberdar olduğu zaman, (aynı şahsa gönderilen bir orijinalin, bugün hala Şam,da Kuvetli ailesinde bulunması olayı bir yana) bu mektup Şam'da bulunuyordu; JRAS'nin muhabirinin te'yldettiği gibi, Necaşl'ye yazılan mektup için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Bunlar, asıl mes'elenin yanında halledilmesi güç şeylerdir.. Bununla beraber bir. sahtekarlık mevzoubahis olduğunda, bunun yeni olması mümkün değildir. Şunu hatırlatalım ki, Fleischer gibi bir alim el-munzir'e gönderilen mektubun mahiyetini çözememişti; Fleiscber, ZDMG'de bu. mektubun metninin hiçbir yerde mevcut olmadığını te'yld ediyor; bu: durumda bir alimden daha az bilgili olan bir kalpazan acaba nasıl olur da metni te'min edebilir ve aslına uygun bir Şekilde taklit edebilir? ilk intiba veya tepki mizaçiara gö~e çok farklı olur; fakat birbiriyl,e bağıntısı olmçıyan çeşitli araştırmalardan hasıl olah neticeye ekseriya iltihak edilir. Şu birkaç satırın diğer ilim adamlarını, bu mes'ele hususunda henüz anlaşdamıyan hususları meydana çıkarmaya teşvik etmesini ümit edelim. (Roma Üniversitesi, Estratto dalia RIVISTA DEGLI STUDI ORIENTALl "Scuola Orientale", Cilt XL)

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

_ DERGiSi SAYI MART- NİSAN 1969 CİLT

_ DERGiSi SAYI MART- NİSAN 1969 CİLT _ DERGiSi... CİLT MART- NİSAN 1969 82-83. SAYI HZ. PEYGAMBER KiSRA'YA GÖNDERDiGi (S.A.V.} ' i N MEKTUBUN ASLI Yazan: Prof. Dr. Muhammed HAMIDULLAH Çeviren: Muharrem ŞEN islam Peygamberi'nin iskenderiye

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2

Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2 On5yirmi5.com Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2 İşte Kubbealtı, Küre, Klasik, Erkam, Beyan, Fecr Yayınlarının fuarda yeni çıkacak kitapları. Yayın Tarihi : 19 Temmuz 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR UKRAYNA KONSOLOSLUGU & BÜYÜKELÇİLİĞİ eski pasaporttan yeni pasaporta vize aktarımı yapmamaktadır. Uzun süreli vizeniz olsa da pasaportunuzu değiştirdiğinizde yeniden vize

Detaylı

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ BU KISA VESİKALAR BUNDAN BİR KAÇ GÜN ÖNCE, ŞİA NIN RASULULLAH IN ASHABINI ÖZELİKLE EBU BEKR VE ÖMERİ, SONRA OSMAN I

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 017 2016 / 2 1. Hafta 2819Eylül 2 Ekim - 23 -Eylül 1. Ün te 1. Peygamber Peygamberlere Öğrenc lerle ve tanışma ve dersiman 1.1. Peygamberler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

4 R;~D;;~,~~6~({~;~~.

4 R;~D;;~,~~6~({~;~~. HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) in MEKTUPLARI* M. Talat KARAÇiZMELi Din işleri Yüksek Kurulu Raportörü Hz. Muhammed (S.A.S.)r bir kavim veya ülkeye değil, bütün insanlığa ve yeryüzünün her tarafı için Peygamber

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Herakliyus: Peygamber olduğunu iddia eden ve bana bir mektup gönderen bu adamı tanıyor musun? Nasıl bir aileden geldiğini söyleyebilir misin?

Herakliyus: Peygamber olduğunu iddia eden ve bana bir mektup gönderen bu adamı tanıyor musun? Nasıl bir aileden geldiğini söyleyebilir misin? Hz. Resulüllah (S.A.V.) Hudeybiye dönüşü Medine de işlerini yoluna koyduktan sonra, tebliğini yaymak için yeni bir plan düşündü. Meseleyi sahabelere açtığı zaman, onlar arasında kral saraylarının usul

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Aziz Gençler Cumartesi, 06 Mayıs :08

Aziz Gençler Cumartesi, 06 Mayıs :08 Hz. Câfer, Hz. Peygamber in amcası Ebû Tâlib in dört oğlunun üçüncüsüdür. Onun oğulları sırası ile Tâlib, Akîl, Câfer ve Ali den ibârettir. Bu dört kardeşin en büyüğü Tâlib, en küçüğü de Hz. Ali dir. Ebû

Detaylı

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN 978-605-318-711-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

16. DERS. Hz. Peygamber in Davet Mektupları ve Çevre Devletlerle İlişkileri. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK

16. DERS. Hz. Peygamber in Davet Mektupları ve Çevre Devletlerle İlişkileri. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK 2016-2017 Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE Hz. Peygamber in Davet Mektupları ve Çevre Devletlerle İlişkileri 16. DERS Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 88 İMAN ŞEHRİ

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır?

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Question Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Kur an-ı Kerim'in tahrif edilmediğinin delilleri nedir? Answer: Kur an-ı Kerim in tahrif edildiğini

Detaylı

HADİS TARİHİ VE USULÜ (İLH1007)

HADİS TARİHİ VE USULÜ (İLH1007) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HADİS TARİHİ VE USULÜ (İLH1007) KISA

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

- 1 - Hz. Bahaullah-ın hicri yılı olarak mübarek doğumu 1233 suudu ise 1309 mübarek yaşı 76 yıldır.

- 1 - Hz. Bahaullah-ın hicri yılı olarak mübarek doğumu 1233 suudu ise 1309 mübarek yaşı 76 yıldır. - 1 - يا بهاء الابهى ياعلي الاعلى ) 1 ( Sayfa hesapları: Allahu Ebha kutsal kelimeleri ile ilgili bazı ebced 66 18 Üstteki kutsal kelimelerin ebced değerleri altlarında yazılmış olup 2 kutsal sayı, birbiriyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A.,

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A., Ali Emirî, Yemen Hatırâtı, Çev: Yusuf Turan Günaydın, Hece Yayınları, Ankara 2007, 119 S. Yemen Memories, Trans: Yusuf Turan Gunaydin, Hece Puslishing, Ankara 2007, 119 P. Yahya YEŞĐLYURT Ali Emirî Efendi

Detaylı

Ortodoks kilisesinin elinde Muhammed in resmi var mı?

Ortodoks kilisesinin elinde Muhammed in resmi var mı? Ortodoks kilisesinin elinde Muhammed in resmi var mı? Papa nın İstanbul u ziyareti, Latin ve Ortodoks kiliselerinin ayrılmasıyla sonuçlanan olaylar zincirini tekrar gündeme getirdi. Yol ayrımındaki en

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAK"LiLTESİ YAYINLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS, ISTANBUL UNIVERSITY. İSLAM fetkikleri ENSTİTÜSÜ.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKLiLTESİ YAYINLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS, ISTANBUL UNIVERSITY. İSLAM fetkikleri ENSTİTÜSÜ. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAK"LiLTESİ YAYINLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS, ISTANBUL UNIVERSITY İSLAM fetkikleri ENSTİTÜSÜ DERGiSi (REVIEW OF THE INSTITUTE OF ISLAMI C STUDIES ) Müdür

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir:

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir: Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi nin (as) doğruluğunu kanıtlamak üzere ay ve güneşin tutulacağını

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI 8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI Yavuz YILDIRIM Her toplumun organizasyona ihtiyacı olduğu kabul edilen bir gerçektir. Hz. Muhammed de Mekke şehrinden Medine ye hicret ettikten sonra Medine

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın Question Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Hz. Fatıma'ya (a.s) öğrettiğine dair kaynakları da. Yani kısacası tesbihin kaynaklarla kısa

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz?

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? İlköğretim DKAB Dersi 4. Sınıf 1. Ünite Sunusu Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? Anlatım Yoluyla Ders Veren: Ömer AKKAŞ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dkab Alanı Pedagojik Formasyon Öğrencisi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi

Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi EDAM Birdirbir Kitaplığı: 37 Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi Editör Hatice Işılak Durmuş

Detaylı

Elişa, Mucizeler Adamı

Elişa, Mucizeler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Elişa, Mucizeler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü Henry Winker İllüstrasyonlar: Scott Garrett Çeviri: Bengü Ayfer 4 GİRİŞ Bu sendeki kitaplar Dyslexie adındaki yazı fontu kullanılarak tasarlandı. Kendi de bir disleksik

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ!

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ! KİM BU ZINDIK! Hamd Allah ındır. O na hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah ın yol göstericilik ettiğini hiç kimse saptıramaz.

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız.

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız. Sual: Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor Bunları

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı