AÖF BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMI KLAVYE ÖĞRETİMİ DERSİ İÇİN UZAKTAN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÖF BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMI KLAVYE ÖĞRETİMİ DERSİ İÇİN UZAKTAN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMASI"

Transkript

1 AÖF BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMI KLAVYE ÖĞRETİMİ DERSİ İÇİN UZAKTAN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMASI Prof. Dr. A. Ekrem ÖZKUL (Açıköğretim Fakültesi) Öğr. Grv. Serap BENLİGİRAY (Açıköğretim Fakültesi) Öğr Grv. M. Emin MUTLU (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. Ruşen YILMAZ (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. Sinan AYDIN (Açıköğretim Fakültesi) Özet: Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Büro Yönetimi Önlisans Programında yer alan Klavye Öğretimi dersi ile öğrencilere metotlu on parmak klavye kullanma becerisi kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da uzaktan öğretim tekniğine uygun olarak Klavye Öğretimi kitabı hazırlanmıştır. Daktilo ya da bilgisayarı olan öğrencilerin bu kitabı izleyerek metotlu on parmak klavye kullanma becerisi kazanmaları mümkündür. Kendilerine ait daktilo ya da bilgisayarı olmayan öğrencilerin ise AÖF Büroları'nda ve BDADM (Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri)'nde bilgisayar klavyesinde uygulama yapabilmeleri için Klavye Öğretimi Yazılımı hazırlanmıştır. Klavye Öğretimi dersinin sınavları Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi tarafından geliştirilen bir yazılım ile bilgisayar ortamında yapılmış ve sınava katılan öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Bu bildiride, AÖF sistemi içerisinde ilk kez bir dersin öğretiminde ve sınavında geleneksel sistemden farklı bir Şekilde gerçekleştirilmiş olan bu uygulama tanıtılmaktadır. GİRİŞ Uzaktan öğretim, öğrenen ve öğreticinin coğrafi olarak birbirinden ayrı olduğu, ancak bunların iletişim sistemleri ile birbirleriyle bağlantısının kurulduğu öğretim biçimini ifade eder. Öğrenen ve öğretici arasındaki iletişim sistemi çok çeşitli öğelerden oluşabilir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) uzaktan öğretim sistemi, ders kitapları, ders kitaplarına ilişkin video kasetleri, bazı dersler için yüz yüze ve bilgisayar destekli danışmanlık öğelerinden oluşmaktadır. Başarı değerlemede çoktan seçmeli test yöntemi kullanılmakta ve başarı yarı yıl, yıl sonu ve bütünleme sınavları yoluyla ölçülmektedir. Ancak özelliği olan bazı derslerde mevcut öğretim yöntemlerinin değiştirilmesi ya da ek öğelerle desteklenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. AÖF Büro Yönetimi Önlisans Programı'nda yer alan "Klavye Öğretimi" dersinin işlenmesinde de bu tür bir gereklilik ortaya çıkmıştır. AÖF Büro Yönetimi Önlisans Programı ikinci sınıfında okutulan Klavye Öğretimi dersi bu programı bitirecek öğrencilere on parmak klavye kullanımı becerisi kazandırmayı amaçlayan bir derstir. Bu amaçla klavye kullanmayı uzaktan öğretim yöntemleri yoluyla öğretmek ve değerleme sınavını yapabilmek için AÖF uzaktan öğretim sistemi içerisinde yeni bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama, dersi alan öğrencilere klavye kullanma becerisini kazandırma ve klavye kullanma düzeyini ölçme aşamalarından oluşmaktadır. Bu uygulamanın özelliği, AÖF sistemi içerisinde ilk kez bir dersin öğretimi ve sınavının geleneksel yöntemlerden farklı bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasıdır. KLAVYE ÖĞRETİMİ UYGULAMASI Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi Önlisans Programında Klavye Öğretimi dersi öğrencilere metotlu on parmak klavye öğretmek amacı ile konulmuştur. Bu amaç doğrultusunda uzaktan öğretim tekniğine uygun olarak Klavye Öğretimi kitabı hazırlanmıştır. Daktilosu veya bilgisayarı olan öğrencilerin kitabı izleyerek metotlu on parmak klavye becerisi kazanmaları mümkündür. Ancak değerleme sınavının ne şekilde yapılacağı ve bilgisayarı ya da daktilosu olmayan öğrencilere nasıl uygulama yaptırılacağı bir sorun teşkil etmiştir.

2 Klavye Öğretimi dersinin geleneksel öğretimi, öğrencilerin topluca bir arada bulunduğu dersliklerde daktilo ile yapılmaktadır. Sınavı ise yine aynı dersliklerde dersin sorumlusu tarafından daktilo başında öğrencilere verilen sınav metninin yazdırılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin coğrafi olarak birbirlerinden uzakta ve farklı şehirlerde olmaları yanında uyguladığı uzaktan eğitim sisteminin doğası gereği bu yöntemin kullanılması olanaksızdır. Bu nedenle Klavye Öğretimi dersini amacına ulaştıracak uzaktan öğretim sistemiyle uyumlu bilgisayar destekli bir yöntem izlenmesi öngörülmüştür. Açıköğretim Fakültesi'nin hemen her ilde büroları ve 14 ilde de BDADM'leri olması göz önünde bulundurularak, Klavye Öğretimi dersinin bilgisayarda bir yazılım aracılığıyla uygulanması tasarlanmıştır. AÖF bürolarında ve BDADM'lerinde uygulama yapma olanağı sağlamak amacıyla ticari bir Klavye Öğretimi Yazılımı kullanılmıştır. Lisanslı olarak yeterli sayıda alınan yazılım ders kitabı doğrultusunda yeniden düzenlenerek bilgisayarlara yüklenmiştir. Yazılımın yüklü olduğu bilgisayarlar öğrenci yoğunluğuna göre bir ya da iki adet olmak üzere bürolara ve BDADM'lerine gönderilerek öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Yazılımın işleyişi Şekil 1'de görüldüğü gibi son derece basit özelliklere dayanmaktadır. Şekil 1. Klavye Öğretim Yazılımı ekran örneği. Yazılımın kullanım klavuzu ile birlikte dersin işlenişinde dikkat edilmesi gereken konulara yönelik bir yönerge hazırlanarak büro ve BDADM'ne gönderilmiştir. Ayrıca öğrencilere, ilgili dersin uygulanmasına yönelik bilgisayar ve yazılımın büro ve BDADM'nde bulunduğu, mesai saatleri içinde, istedikleri anda uygulama yapabilmek için bu merkezlere gelebilecekleri duyurulmuştur. Sınav Uygulama Yöntemi KLAVYE ÖĞRETİMİ SINAVI Uzaktan öğretim yönteminde uygulamalı olarak yürütülen derslerin sınavlarının yapılması ve değerlendirilmesi oldukça güç bir süreci gerektirmektedir. Bu amaçla, Klavye Öğretimi dersinin sınavı için de bilgisayar desteğinden yararlanılması düşünülmüştür. Bu düşünceden hareketle, Klavye öğretimi dersinin uygulanmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, dersin sınavına ilişkin çalışmalar da başlatılmıştır. Bu dersi alan öğrencilere standart bir sınav ortamı oluşturacak bir Klavye Sınav Yazılımı hazırlanmıştır. Sınav yazılımının taşıması gereken temel özellikler kullanım kolaylığı ile ölçme ve değerlendirmede standartlık, doğruluk ve hızdır. Bu amaçla, aşağıdaki akışa ve içeriğe uygun bir yazılım hazırlanmıştır; Sınav yeri ve sorumlularına ilişkin bilgi ekranı (Şekil 2), Öğrencilerin kimlik bilgilerini girecekleri ekran (Şekil 3), Sınav yazılımının kullanımına ilişkin yardım ekranı (Şekil 4), Öğrencinin klavye kullanımına alışması için deneme ekranı (Şekil 5), Ara sınav ve dönem sonu sınavı ekranı (Şekil 6), Değerlendirmede kullanılacak formların yazdırılmasına ilişkin ekran (Şekil 7).

3 Şekil 2. Sınav bilgileri giriş ekranı. Şekil 3. Öğrenci kimlik bilgileri giriş ekranı. Şekil 4. Sınava ait açıklamalar ekranı.

4 Şekil 5. Deneme sınavı ekranı. Şekil 6. Ara sınav ve yıl sonu sınavı ekranı. Şekil 7. Değerlendirme formları yazdırma ekranı.

5 Sınav sorumlularıyla Eskişehir'de toplantı yapılmış, yazılım tanıtılmış ve görevleri belirtilmiştir. Sınavın aksamaması için her öğrenciye belirli saatler arasında randevular verilmiş ve kimlik kontrolü yapılmadan sınava öğrenci alınmamıştır. Sınav sorumluları ayrıca, öğrencilerin sınav sırasında klavyeyi nasıl kullandıklarına ilişkin gözlemlerde bulunmuşlar ve hangi düzeyde klavye kullandıklarını çıktılarda belirlemişlerdir. Sınav, öğrencilerin, sınav metinlerini verilen süre içinde ne kadar doğru yazabildiklerini belirlemeye ve ölçmeye yöneliktir. Bu doğrultuda sınav sorumluları, sınava giren öğrencilerin; klavyeye bakarak birkaç parmak (C düzeyi) klavyeye bakarak on parmak (B düzeyi) klavyeye bakmadan on parmak (A düzeyi) düzeylerinden hangisinde olduklarını belirlemişlerdir. Sınav yerlerindeki sorumlulara ayrıca kullanım klavuzu hazırlanarak gönderilmiş ve ortaya çıkabilecek problemlerin aşılması için yoğunluğu fazla olan sınav yerlerine bilgisayar ve yazılım konusunda tecrübeli personel gönderilmiştir. Sınavın Değerlendirilmesi Sınavın değerlendirilmesi için yazıcıdan alınan değerlendirme formları (Şekil 8 ve 9), AÖF'nin ilgili birimine ulaştırılmıştır. Değerlendirmede, klavyeden beş dakika içinde girilen kelimelerin sayısı, doğruluğu ve öğrencilerin klavye kullanım düzeyi baz alınarak not hesaplaması yapılmıştır. Ara ve yıl sonu sınavları için aynı özellikler taşıyan iki farklı form kullanılmış ve iki ayrı değerlendirme yapılmıştır. Şekil 8. Sınav Bilgi Formu.

6 Şekil 9. öğrenci Giriş Formu. ANKET UYGULAMASI Yöntem Büro Yönetimi Programı öğrencilerinin Klavye Öğretimi dersinin uygulanma yöntemine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik olarak bir anket çalışması yapılmıştır. Anket, sınav uygulamasından hemen sonra, isteyen öğrencilere uygulanmış ve programa kayıtlı 955 öğrenciden 551'i soruları yanıtlamıştır. Ankette, öğrencilere aşağıda sıralanan toplam 12 soru yöneltilmiştir; Herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı, Bu dersi almadan önce daktilo ve/veya bilgisayar klavyesi kullanımına ilişkin deneyiminin olup olmadığı, Daktilo ve/veya bilgisayar klavyesinden hangisini kullanabildiği, Klavye kullanımını nerede öğrendiği, Bu dersi almadan önce klavye kullanım düzeyinin ne olduğu, Günlük yaşamda klavyeyi ne kadar sıklıkta kullandığı, Sınav için nasıl bir çalışma yöntemi izlediği, Klavye Öğretim Yazılımını kaç saat, kaçıncı derse kadar kullandığı, Yazılımın, klavye kullanımını öğrenmede ne kadar katkı sağladığı, Klavye Öğretim Yazılımının kullanımından sonra hangi düzeye geldiği, Sınavın klavye bilgisini hangi düzeyde ölçebildiği, Dersin uygulanması için ne düşündüğü. Anket Sonuçları Öğrencilerin sorulara verdiği yanıtların değerlendirilmesi sonucu çalışmanın kapsamına ilişkin bulgular şunlardır: Tablo 1. Bu dersi alan öğrencilerin çalışıp çalışmadığına ilişkin bilgiler. çalışıyor 469 %85 çalışmıyor 82 %15 Tabloya göre anketi yanıtlayan öğrencilerden yüzde 85'inin bir işte çalışıyor olması böyle bir dersi programa dahil

7 etmenin isabetli bir karar olduğunu göstermektedir. öte yandan çalışan öğrencilerin klavye alıştırması yapmak için işyerlerinde gerekli daktilo ya da bilgisayar bulunduğu varsayılabilir. Ancak çalışan öğrencilerin büro ya da BDADM'nde klavye alıştırması yapmak için zaman bulamayabilecekleri de düşünülebilir. Tablo 2. Klavye kullanımına ilişkin öğrencilerin daha önceki deneyimleri. Deneyimsiz 130 %24 Deneyimli 421 %76 Önceden deneyimi olan öğrencilerin Klavye Öğretim Yazılımı ile becerilerini daha da geliştirebilecekleri, deneyimi olmayan öğrencilerin de yeni bir beceri kazanmış olabilecekleri düşünüldüğünde, uygulamanın yararı konusunda bir fikir edinilebilir. Tablo 3. Daktilo ve/veya klavye kullanımına yönelik bilgiler. Bilgisayar Klavyesi 74 %13 Daktilo 172 %31 Her ıkisi 175 %32 Deneyimsiz 130 %24 Daktilo ve/veya bilgisayar klavyesi kullanan öğrencilerin tümünün metotlu on parmak klavye kullandığı düşünülemez. Amacımız hem deneyimi olmayan, hem de birkaç parmak ile metotsuz klavye kullanan öğrencilere metotlu on parmak klavye kullanma becerisini kazandırmaktır. Tablo 4. Klavye kullanım bilgilerinin nasıl edinildiğine ilişkin bilgiler. Okulda 69 %13 İşyerinde 196 %35 Kendi Kendine 55 %10 Kursta 94 %24 Diğer 7 %1 Deneyimsiz 130 %24 Tabloya bakıldığında, klavye becerisinin kazanılabilmesi için alıştırma yapmaya uygun bir yöntem (okulda, kursta, işyerinde olduğu gibi) kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan, Klavye öğretim Yazılımının, alıştırma yaparak öğrenmede etkinlik sağlayabileceği ortaya çıkmaktadır.

8 Tablo 5. öğrencilerin klavye kullanım düzeyine ilişkin bilgiler. Bakarak Birkaç Parmak Hızlı 122 %23 Bakarak Birkaç Parmak Yavaş 138 %25 Bakarak On Parmak 77 %14 Bakmadan On Parmak 84 %15 Deneyimsiz 130 %23 Önceden klavye kullanım becerisine sahip olan öğrencilerden yüzde 48'inin kullanım düzeyinin yeterli olmadığı tablodan görülebilmektedir. Deneyimsiz ve deneyimi olmasına rağmen metotlu klavye kullanamayan öğrencilerin Klavye Öğretim Yazılımıyla alıştırma yapmasında yarar görülmektedir. Tablo 6. öğrencilerin sınava hazırlanma yöntemine ilişkin bilgiler. Klavye Öğretim Yazılımıyla 130 %24 Kitabı ızleyerek 258 %46 Gerek Duymadım 53 %10 Diğer 110 %20 Anketi yanıtlayan öğrencilerin yüzde 70'i Klavye Öğretim Yazılımını kullanarak ya da kitabı izleyerek sistematik bir hazırlık yaptıklarını belirtmektedir. Tablo 7. Klavye Öğretim yazılımının kaç saat kullanıldığına yönelik bilgiler Saat 60 % Saat 22 % Saat 20 % Saat 10 % Saat 5 %4 51 Saat ve üstü 13 %10 Toplam 130 %100 Bu bilgilere göre, öğrencilerin çoğunluğunun Klavye Öğretim Yazılımıyla tam anlamıyla çalışmadığı ortaya

9 çıkmaktadır. özellikle, öğrencilerden 46 gibi çoğunluğunun 1 ile 10 saat arasında yazılımı kullandığı dikkat çekicidir. Buna göre öğrencilerin yazılımı kullanma konusunda nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin bilgilerinin olmadığı ya da yeterli zamanı ayırmadıkları söylenebilir. Tablo 8. Klavye Öğretim Yazılımının öğrencilerin klavye becerilerini artırmaya katkısı. Evet 98 %75 Hayır 5 %4 Bilmiyorum 27 %21 Toplam 130 %100 Tabloya göre, yazılımı kullanarak sınava hazırlanan 130 öğrenciden 98'inin (yüzde 75) klavye kullanım becerisini öğrenmede Klavye Öğretim Yazılımının katkısının olduğunu ifade ettikleri anlaşılmaktadır. öğrencilerden çok azı yazılımın klavye kullanımını öğrenmede katkı sağlamayacağı düşüncesine sahiptir. Tablo 9. Klavye Öğretimi dersi sınavının klavye kullanım becerisini ölçüp ölçmediğine ilişkin bilgiler. Evet 390 %71 Hayır 68 %12 Bilmiyorum 93 %17 Anketi yanıtlayan öğrencilerden 390'ı (yüzde 71) sınavın klavye bilgisini ölçtüğüne inanmakta, 68'i (yüzde 12) inanmamaktadır. Tablodaki oranlara göre, sınavın uygulanış ve değerlendirme yönteminin, öğrencilerin büyük çoğunluğunca benimsendiği ortaya çıkmaktadır. Tablo 10. öğrencilerin derse ilişkin görüşleri. Daktilo ve Q Klavye Kullanımı da Olsun 24 Gerekli, Yararlı, Yaygınlaşsın, Teşekkürler 38 Laboratuvar şartları Uygun Değil, Uzak 4 Mesai Saatlerinde çalışamıyoruz 23 Toplu Eğitim ve Uygulama Yapılsın 18 Diğer ıstekler 31 Görüşlerini Bildirmeyenler 413 Toplam 551

10 DEĞERLEME Yapılan sınav sonrasında, sınav çıktıları tek bir merkezde değerlendirilmiş ve aşağıdaki genel sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 11. Klavye Öğretimi dersi sınav sonuçları. Sınavın Yapıldığı Büro Sayısı 67 Öğrenci Sayısı 955 Sınava Giren öğrenci Sayısı 875 Sınava Girmeyen öğrenci Sayısı 80 Sınava Katılım Oranı %91,62 Başarılı öğrenci Sayısı 542 Başarısız öğrenci Sayısı 333 Sınava Giren öğrencilerin Başarı Oranı %61,94 Bütün öğrencilerin Başarı Oranı %56,75 Geçen öğrencilerin Not Ortalamaları 75,25 Sınava Geren öğrencilerin Not Ortalamaları 60,05 Standart Sapma (Sınava Giren Öğrenciler İçin) 24,01 Sınav sonuçları klavye kullanma düzeyi kategorileri kullanılarak incelendiğinde ise Tablo 12'de verilen sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 12. Öğrencilerin hangi düzeyde klavye kullanabildiklerine ilişkin bilgiler. A (Klavyeye Bakmadan On Parmakla Metotlu) 130 %24 B (KLavyeye Bakarak Fakat On Parmakla Metotsuz) 162 %29 C (Klavyeye Bakarak ve Birkaç Parmakla Metotsuz) 259 %47 Klavye Öğretim Yazılımıyla sınava hazırlandıklarını belirten öğrencilerin sınav sonuçları incelendiğinde, bu öğrencilerin yüksek oranda başarılı oldukları Tablo 13'de görülmektedir.

11 Tablo 13. Klavye Öğretim Yazılımı ile çalışan öğrencilerin dönem notu ve klavye kullanım düzeyleri. Kalanlar Geçenler Dönem Notu Toplam A Düzeyi B Düzeyi C Düzeyi Toplam SONUÇLAR öğretim yılında Büro Yönetimi Programı içerisine Klavye Öğretimi ikinci sınıf dersi olarak konulmuş ve öngörülen öğretim ve sınav uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu ilk uygulamada, Büro Yönetimi Programı öğrencilerinin yüzde 91 gibi yüksek bir oranda sınava katılmış olmaları, dersleriyle ilgili olduklarını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin yüzde 70'inin kitabı izleyerek ya da Klavye Öğretim Yazılımını kullanarak sınava hazırlandıklarını belirtmeleri ve sınava giren öğrencilerin başarı oranlarının yüzde 62 olması, sistemin etkin olarak işlediğinin göstergesidir. Ayrıca sınava giren öğrencilerin yüzde 29'u başlangıç düzeyi olarak on parmak klavye kullanma becerisine sahip olduklarını ifade etmişler, sınavın değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin yüzde 53'ünün on parmak klavye kullanma becerisine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu da öğrencilerin kitapla ya da yazılımla yeteri kadar çalışmamış olmalarına rağmen dersin etkinliğini kanıtlamaktadır. Uygulanan yöntem öğrenciler tarafından daha iyi tanınmalı ve sunulan olanaklardan daha fazla yararlanmaları yöntemin etkinlik düzeyini artıracaktır. Programa kayıtlı öğrencilerden yüzde 85'i çalışmaktadır. Bu nedenle Klavye Öğretimi dersinin, bu kişilerin çalışma yaşamlarına katkısı (özellikle hızlı ve doğru veri girişi sağlaması) açısından önemi büyüktür. Bu uygulamanın önümüzdeki yıllarda da geliştirilerek sürdürülmesi için gereken çalışmalar yapılmaktadır. KAYNAKÇA Okutan, Muzaffer. Klavye Öğretimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 966, AÖF Yayınları No: 535, Eskişehir, Logo Onparmak Yazılımı Kullanım Elkitabı, Ayhan Matbaası, İstanbul, 1996.

İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği

İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu, Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Erorta, Öğr. Gör. Salih Gümüş Özet: Kuruluşlarda bilgisayarlaşmanın

Detaylı

Öğretim Teknolojisi Olarak Televizyonda Görselleştirme ve Sunuş: Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Uygulamaları

Öğretim Teknolojisi Olarak Televizyonda Görselleştirme ve Sunuş: Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Uygulamaları Öğretim Teknolojisi Olarak Televizyonda Görselleştirme ve Sunuş: Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Uygulamaları Yard. Doç.Dr. Serap Öztürk * Yard. Doç.Dr. Mediha Sağlık Terlemez Yard. Doç. Nedim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları

Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Bu bildiri 20-22 Mayıs 2004 tarihlerinde Ankara da Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKĠNCĠ Öğrt. Gör. Ömer Murat

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Ertuğ CAN Bayrampaşa Uluğbey İlköğretim

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

2014 2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK KREDİLİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI PROGRAM KILAVUZU

2014 2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK KREDİLİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI PROGRAM KILAVUZU 2014 2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK KREDİLİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI PROGRAM KILAVUZU i İ Ç İ N D E K İ L E R İçindekiler AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK KREDİLİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Mayıs-1999 ESKİŞEHİR Kitabın bölümleri yazarından izin alınmaksızın mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt

Detaylı

E-ÖĞRENME ve MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ

E-ÖĞRENME ve MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ E-ÖĞRENME ve MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL - Anadolu Üniversitesi AÖF Dekanı 1. Giriş Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğiyle birlikte insanlık tarım ve sanayi devriminden sonra üçüncü büyük

Detaylı

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu:

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Temmuz 2009 Ağustos 2010 Değerlendirme Raporu Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALIŞKAN Murat ATAİZİ Ekim 2010 Intel Öğretmen Programı Temel Kursu Giriş Intel Eğitim Girişimi,

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Çetin ERDOĞAN 2, İnayet AYDIN 3, Uğur AKIN 4 & Nihan DEMİRKASIMOĞLU 5 ÖZET Bu araştırmanın

Detaylı

Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.'nde Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. K. Şevket Sayın E. Yasemin Yeğinboy Dr. Fatma Tektüfekçi Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ * Sayı 31 İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Öğretimin Dil Bilgisi Başarısına Ve Kavram Yanılgılarına Etkisi İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri

Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri Hüseyin KOCASARAÇ Bilgisayar Formatör Öğretmeni Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Öğrencisi E-mail

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Berrin ARSLAN GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1 Elementary Education Online, 10(2), tp: 10-21, 2011. İlköğretim Online, 10(2), ou:10-21, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr ÖĞRETİM UYGULAMASI Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında

Detaylı