1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti"

Transkript

1 11. BÖLÜM: ULUSLARARASI EKONOMİK İLİ KİLER Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, dış ticareti uluslararası finansal akımları yurtdışı sanayi yatırımlarını 1. DI TİCARET Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen mal ve hizmet ihracat ve ithalatını içerir. Dış ticaret hacmi = ihracat + ithalat Dış ticaret hacmi / GSMH bir ülkenin dışa içermektedir. 231 açıklık derecesinin bir ölçüsüdür. 232 Klasik Dış Ticaret Teorileri Klasik iktisat ülkeler arasında serbest dış ticaretten yanadır. Bu yaklaşıma göre dış ticaret, ticareti yapan her iki ülkeye de yarar sağlar. Bunun nedeni, ülkeler arasında işbölümü ve uzmanlaşmadır a. Mutlak Üstünlükler Teorisi (Adam Smith) Klasik iktisadın kurucusu sayılabilecek Smith e göre, bir ülke diğer ülkeye göre hangi malı daha ucuza üretiyorsa o malı üretmeli ve ihraç etmeli (o malda uzmanlaşmalı), diğer malı ise üretmeyerek ithal etmelidir. (İki mallı iki ülkeli model) 235 Bir işçinin bir günlük çalışmasıyla üretebileceği mal miktarı Türkiye ve Almanya da şu şekilde : Türkiye daha ucuza ürettiği (mutlak üstünlüğe sahip olduğu) A malını üretip ihraç etmeli, B malını ise Almanya dan ithal etmelidir

2 b. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi (David Ricardo) Mutlak üstünlükler yaklaşımının sorunu: Almanya her iki malı da Türkiye den daha ucuza üretiyor olsun : Bir ülke her iki malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahipse, dış ticaret yapılamaz. Ricardo: önemli olan karşılaştırmalı üstünlüktür; A malının B malına kıyasla ne ölçüde ucuza üretildiğidir. (Malların göreli fiyatlarıdır yani bir birim A malı kaç birim B malına eşit) 237 Ama A malındaki üstünlüğü daha fazla (6 kat). Almanya A malında, Türkiye B malında uzmanlaşır ve dış ticaret yaparlarsa her iki ülke de avantaj sağlar. 238 Klasik dış ticaret teorileri ülkeler arasında serbest dış ticaretten her iki tarafın da avantajlı çıkacağını kanıtlamayı amaçlar. Bu teorilerin İngiliz iktisatçılar tarafından geliştirilmiş olması tesadüf değildir. O dönemde Sanayi Devrimi ni gerçekleştirmiş olan İngiltere, diğer ülkeleri (örneğin Osmanlı) birincil mal üreticisi olmaya itmiştir. 239 c. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher-Ohlin) Bu teori, karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin bir versiyonudur. Malın üretiminde emeğin yanı sıra sermaye de kullanıldığı kabul edilir. Ayrıca, ülkelerin farklı faktör donatımlarına sahip oldukları kabul edilmektedir. 240 Faktör donatımı teorisine göre: Bir ülke hangi üretim faktörüne daha bol miktarda sahipse, o faktörün yoğun olarak kullanıldığı malları üretip ihraç etmeli, diğer malları ithal etmelidir. Örneğin Türkiye de emek, Almanya da ise sermaye bol olsun. Türkiye emek-yoğun üretilen malları (gıda, tekstil ürünleri), Almanya sermaye-yoğun üretilen malları (makineler vb.) ihraç etmelidir. 241 Faktör donatımı teorisini ABD örneğinde test eden W. Leontief, teorinin öngördüğünün aksine, ABD nin sermaye-yoğun malları ithal edip dışarıya emek-yoğun mallar sattığını ortaya koydu (Leontief paradoksu). Bir diğer sorun: faktör donatımının statik bir durum kabul edilmesi (Türkiye hep tekstil, gıda vb. ihracatçısı olarak mı kalmalı?) 242 2

3 Yeni Teoriler Klasik dış ticaret teorilerinin eksikleri nedeniyle 20. yüzyılda birçok yeni dış ticaret teorisi geliştirildi. Bu teoriler dış ticareti dinamik bir yaklaşımla açıklamaya çalıştılar. Ürün Devreleri Teorisi (Raymond Vernon) Bu teori faktör donatımı teorisinin alternatifidir. Yeni bir ürünün dış ticareti nasıl etkilediğini inceler (örneğin buzdolabı, TV-radyo setleri) Bu yeni ürünün yüksek gelirli ülkeler için ve Burada tek bir örneğe bakacağız. 243 sermaye-yoğun teknoloji ile üretildiği varsayılır. 244 Teoriye göre yeni malın üretimindeki 3 aşama: 1. Yeni ürün aşaması: tüketici tepkisi görülür. 2. Olgunlaşma aşaması: üretim ölçeği büyür, dış talep oluşur, üretim bir başka gelişmiş ülkeye kayabilir (ana ülkenin ihracatı azalır). 3. Standart ürün dönemi: tekel rantları son bulur, üretim gelişmekte olan ülkelere kayar (ucuz emek nedeniyle). Ana ülke ithalata başlar. dinamik karşılaştırmalı üstünlükler Ürün devreleri teorisi Dış Ticaret Politikaları Teoride serbest dış ticaretin her iki tarafa da yarar sağlayacağı düşünülür. Ama uygulamada devletler daima dış ticarete müdahale eder veya düzenlemeler yaparlar. Dış ticaret politikası: devletlerin dış ticareti teşvik etmek veya sınırlamak amacıyla uyguladıkları politikalar. 247 Dış Ticaret Politikasının Amaçları: Ödemeler dengesi açıklarının kapatılması Ekonomik kalkınma Yerli sanayileri dış rekabetten korumak Hazineye gelir sağlamak İç piyasadaki tekelleri kırmak İşsizliği önlemek Diğer sosyal ve siyasal nedenler 248 3

4 Dış Ticaret Politikası Araçları Gümrük tarifeleri (gümrük vergileri) Tarife dışı araçlar (miktar kısıtlamaları vb.) İhracat teşvikleri Bağlı ticaret 2. ULUSLARARASI FİNANSAL İLİ KİLER Ülkeler arasında, mal akımlarına eşlik eden (genellikle ters yönde) parasal akımlar da gerçekleşir. Parasal akımlar döviz cinsinden ifade edilir. Bunlar ana gruplar. Uygulamada çok araç var. 249 Akımların kaydı Ödemeler Bilançosu ile tutulur. 250 a. Ödemeler Bilançosu (ÖB) Bir ülke sakinleri ile dış dünya arasında belirli bir dönemde gerçekleşen ekonomik işlemleri özet ve sistematik biçimde gösteren bir tablodur. ÖB hesapları çift taraflı muhasebe sistemine göre tutulur. 251 Her bilançoda olduğu gibi Ödemeler Bilançosu nda da aktif ve pasif kısımlar vardır. Bilanço tekniği gereği, Aktif = Pasif eşitliği geçerlidir. 252 Ülkeye döviz girişi: Aktif tarafa (+) olarak işlenir. Ülkeden döviz çıkışı: Pasif tarafa ( ) olarak işlenir. Çift kayıt sistemi nedeniyle ÖB muhasebe anlamında daima denktir. Ancak, ekonomik anlamda denk olmayabilir. Yani ÖB açık veya fazla veriyor olabilir. Yapılan kayıtlar, bir başka hesaba bir kez daha ve ters işaretli olarak işlenir (çift kayıt). 253 Bir başka deyişle, ÖB daima denktir ama sorun bu denkliğin nasıl sağlandığıdır

5 Ödemeler Bilançosu nun Ana Hesapları: i. Cari İşlemler Hesabı i. Cari İşlemler Hesabı ÖB içindeki en önemli hesap grubudur. ii. Sermaye Hareketleri Hesabı ÖB açığı denildiğinde akla genellikle cari işlemler (açığı) gelir. iii. Resmi Rezervler Hesabı Türkiye ekonomisinin en önemli iv. Net Hata ve Noksan Hesabı 255 sorunlarından biri, süregiden cari işlemler açığıdır. 256 Cari İşlemler Hesabı 3 alt hesap içerir: Mal Ticareti Hesabı (dış ticaret) Uluslararası Hizmetler (turizm, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, işçi dövizleri, sermaye gelir ve giderleri vb.) Karşılıksız Transferler 257 İhracat, ülkeye döviz girişi sağladığı için bilançonun aktif tarafına (+) kaydedilir. İthalat ise (-) kaydedilir. [Her ikisi de resmi rezervlere ters işaretli olarak bir kez daha kaydedilir] Dış ticaret dengesi (ihracat ithalat), cari dengenin en önemli bileşenidir. 258 ii. Sermaye Hareketleri Hesabı Bu grupta, yatırım amacıyla gerçekleştirilen sermaye hareketlerinin kaydı tutulur. Bu sermaye hareketleri kısa veya uzun vadeli, doğrudan veya dolaylı nitelikte olabilir. Uzun vadeli yatırım: bir yıldan uzun sürelidir. 259 Doğrudan yatırımlar: bina, fabrika, üretim tesisi gibi üretim amaçlı yatırımlardır. Sıfırdan tesis kurma veya satın alma biçiminde (en az %10 hisse) gerçekleşebilir. Portföy yatırımları: faiz ya da kâr geliri elde etmek amacıyla, sermaye piyasası aracılığıyla gerçekleşen tahvil, bono, hisse senedi gibi yatırımlardır

6 Sermaye Hareketleri Hesabı nın ana grupları: Doğrudan yatırımlar (net) Portföy yatırımları (net) Diğer uzun vadeli sermaye hareketleri Kısa vadeli sermaye hareketleri 261 Uzun vadeli sermaye hareketi sermaye hesabına, bu hareketin doğurduğu kâr, faiz vb. gelirler ise cari işlemler hesabına (hizmetler kalemine) işlenir. ÖB denkliği genelde cari işlemler ve sermaye hareketleri hesabı üzerinden izlenir. Biri açık veriyorsa bunu genellikle diğeri kapatır. 262 iii. Resmi Rezervler Hesabı Rezerv, dış ödemelerde kullanılabilecek ödeme araçlarıdır: Altın stokları, döviz rezervleri, IMF kaynakları gibi. Merkez Bankası nın döviz piyasasına müdahaleleri eldeki rezervlerden gerçekleşir. Bu hesapta işlemler ters kaydedilir. 263 Rezerv hesabında: Dış borçlarda artış, resmi rezervlerde azalış (+) Dış borçlarda azalış, resmi rezervlerde artış (-) Çift kayıtlama: örneğin işçi dövizi geliri cari işlemlere (+), rezerv hesabına (-) yazılır. resmi rezerv hareketleri = cari işlemler + sermaye hareketleri 264 iv. Net Hata ve Noksan Kalemi (NHN) Türkiye nin Ödemeler Bilançosu Aktif ile pasif arasında eşitliği sağlamak için kullanılan düzeltme kalemidir. Kaynağı belirsiz sermaye hareketlerini gösterir. (+) ise döviz girişi, (-) ise döviz çıkışı vardır. NHN ne kadar küçükse ÖB o kadar güvenilirdir

7 b. Döviz Piyasası Döviz: uluslararası ödemelerde kullanılan yabancı ülke paraları veya para yerine geçen ödeme araçlarıdır. Efektif (parasal döviz) $, GBP vb. Döviz (kaydi nitelikte) çek, bono, poliçe vb. 267 Döviz piyasası: i. belirli bir yerde değildir ii. tam rekabet piyasasına en yakın piyasadır. Döviz piyasası = interbank + perakende 268 Döviz kuru (ER): yerli paranın yabancı paralarla mübadele oranıdır. Kambiyo kuru veya parite de denilir. Düz kur iki ulusal para arasında. Çapraz kur üçüncü bir para aracılığıyla, iki ulusal para arasında. Kur farklılığı olursa döviz arbitrajı. 269 Kur marjı (spread): döviz alış ve satış fiyatları arasındaki fark. Nominal kur: ER = yerli para / yabancı para Buna serten ifade denir. Dolar serten ifade edilir (1$ = 2TL biçiminde) TL enserten ifade edilir (1TL = 0.5$ denmez) 270 TL enserten ifade edildiğinden, döviz kurunun yükselmesi TL nin dolar karşısında değer kaybetmesi demektir. Reel Döviz Kuru (RER): RER = ER. (TEFE out / TÜFE in ) 271 Denge döviz kuru, döviz arzı ve talebinin karşılıklı etkileşimiyle belirlenir. Döviz talebi: diğer ülkelere yapılacak ödemelerle belirlenir (ticaret, borç ödemeleri, yatırımlar). Döviz arzı: fiilen mevcut bulunan her türlü ödeme aracını ifade eder

8 Döviz kurunun oluşumu: 273 ABD doları kurunun son yıllardaki seyri 274 Döviz kuru yükseldiğinde TL değer kaybeder yerli mallar nispeten ucuzlar ihracat artar. Döviz kuru düştüğünde TL değer kazanır yerli mallar pahalı hale gelir ihracat azalır. Fiiliyatta, döviz kurundaki değişikliklerin etkileri ihraç ve ithal mallarının talep esnekliklerine bağlıdır. 275 Döviz Kuru Sistemleri İki temel döviz kuru sistemi vardır: Sabit kur sistemi Esnek (dalgalı) kur sistemi Bu ikisi, kur sistemleri yelpazesinin iki ucunda yer alır; uygulamada birçok ara durum vardır. 276 Sabit döviz kuru sistemlerinde sermaye hareketlerine kısıtlama getirilir (çünkü aksi takdirde sermaye giriş ve çıkışları nedeniyle döviz kuru seviyesini sürdürmek olanaksız hale gelir). Döviz kuru sistemleri ve sermaye hareketleri Devalüasyon: sabit kur sisteminde, döviz kurunun yükseltilmesidir (dalgalı kurda devalüasyon olmaz)

9 Döviz kuru sistemlerinin sınıflandırılması Hangi ülkeler sabit kuru seçer? Rezervi düşük (GSMH sı düşük), Satılacak malı az olan yoksul ülkeler. M/Y oranı yüksek olan, Enflasyonu düşük olan zengin ülkeler Sabit kur ne zaman uygulanır? Esnek kur, (X+M)/Y yüksekse (dış ticaret fazlaysa). Muhalefet güçsüzse (politika uygulamak kolaysa). Enflasyon düşükse, ihraç ürün sayısı azsa. Rezerv/M2 oranı düşükse. 281 ÖB dengesizliklerini engeller. Dış ekonomilerdeki sorunlara karşı koruma sağlar. Dış ticareti, karşılaştırmalı üstünlüklere uygun olarak geliştirir. 282 Esnek kurun sakıncaları, İhraç malların esnekliği düşükse ihracat arttırılamaz. Enflasyonist süreci hızlandırabilir. Ciddi dalgalanma riski doğurur uluslararası anlaşmalarda ülkenin risk primi yükselir. Spekülatif sermaye akımları ve kriz tehlikesi artar. 283 Türkiye de 1923: pound ve franga (dolayısıyla altına) bağlı sabit kur 1936: altın bağlantısı kaldırıldı : ayarlanabilir sabit kur (sıçrayan pariteler 5-10 yılda bir devalüasyon) : esnek kur, kayan pariteler, mini devalüasyonlar : günlük kur (müdahaleli esnek kur gözetimli dalgalanma) : Esas kur (main rate). Bankalar açıklıyor. MB esas kur, bankalar ± % : bankalar belirliyor : MB, dolara ve marka bağlı olarak açıklıyor (± %1) 1988: döviz ve efektif piyasaları kuruldu 1990 MB, kamudan bağımsız olarak ayarlamaya başladı : müdahaleli esnek kur müdahalesiz esnek kur (gerçekte yönetimli dalgalanma) 9

10 Uluslararası Para Sistemleri Ülkeler arasında gerçekleşen ticarette her katılan tarafın kabul edeceği türde para birimleri kullanılır. Dünya genelinde hangi paranın kullanılacağı ancak 19. yüzyılda bir sisteme bağlanmıştır. Uluslararası para sistemi, zaman içinde değişmiştir. 285 Altın Standardı ( ) 19. yüzyılda fiilen kullanılan altınla ödeme sistemi, 1870 lerden itibaren resmiyet kazanmıştır. Altın standardı bir sabit kur sistemiydi. Ulusal paraların altına oranları sabitti dolayısıyla birbirlerine oranları da sabitti. 286 Altın standardında her ülkenin parası altına konvertibl (dönüştürülebilir) nitelikteydi. Altın külçe sikke dönüşümlerinde kısıtlama olmadığı gibi, altının uluslararası dolaşımı da serbestti. Bu koşullarda ÖB, eğer dış ticaret de serbestse, kendiliğinden denkleşmekteydi. 287 Altın standardında ÖB açık verirse: Kurlar yükselir, ülkeden altın çıkışı başlar. Para arzı daralır. (Miktar teorisi uyarınca) harcamalar azalır. İç fiyatlar düşer. İhracat artar, ithalat azalır. Altın girişi başlar ve ÖB denkleşir. 288 Altın standardında, piyasa döviz kuru altının taşıma maliyetlerinin belirlediği sınırlar içinde değişir. Altın ihraç ve ithal noktaları denilen bu sınırları aşamaz. Aştığında içe veya dışa altın akışı başlar. Esnek Kurlar ( ) Birinci Dünya Savaşı nın başlaması ile altın standardı sona erdi. Ülkeler, savaş harcamalarını finanse etmek için altın karşılığı olmayan para basmaya yöneldiler. Altın standardı para politikasından Savaş sonrasında ise altın standardına vazgeçmek. 289 dönüş çabaları başarısız oldu

11 Para Blokları ve Kambiyo Kontrolleri ( ) 1930 ların Büyük Bunalımı, dünya ticaretinin daralmasına yol açtı. Bretton Woods Sistemi ( ) Altın Kambiyo Sistemi olarak da bilinir te, ABD de toplanan Bretton Woods kararları ile savaş sonrası dünya ekonomik düzeni şekillendirildi. İngiltere, Fransa gibi başlıca ülkeler dış ticaretlerini kendi sömürgeleri ile kurdukları para blokları çerçevesinde yoğunlaştırdılar. 291 BW kararları ile IMF ve Dünya Bankası kurulurken, uluslararası serbest ticarete yönelik GATT (1947) anlaşmasının da temeli atıldı. 292 BW kararları ile uluslararası para sistemi de düzenlendi. O dönemde dünya altın rezervlerinin %78 i ABD de bulunmaktaydı. Ayrıca ABD, dünya sanayi üretiminin yarısını gerçekleştirmekteydi. Dolayısıyla kararlar ABD hegemonyasını yansıttı. 293 BW Para Sistemi nin Özellikleri: Ayarlanabilir sabit kur sistemi ABD doları dünyada altına konvertibl 1 ons (31 gr.) altın = 35 $ Dolar, uluslararası tek ödeme aracı (1958 e kadar) Ülke paraları ± %1 lik bant içinde dolara sabitlenmiş (daha sonra ± %2.25) %10 ve üzeri devalüasyonlar IMF iznine tabi Merkez bankaları kur paritesini korumakla yükümlü. Açık varsa: 1. döviz rezervleri, 2. IMF kredileri, 3. ithalat kısıtlamaları, 4. son çare devalüasyon 294 BW para sistemi, ABD ödemeler bilançosu açıkları Avrupa ve Japon rekabeti ABD sermayesinin dışa akışı (dolar bolluğu) Vietnam Savaşı na bağlı büyük harcamalar Ülke paraları dalgalanmaya bırakıldı. Günümüzde, ulusal paralar altına resmen bağlı değildir (emir parası). En yaygın kullanılan kur sistemleri: Bağlı kur sistemleri Müdahaleli esnek kur sistemleri gibi nedenlerle arasında çöktü. 295 Ortak para birimi (euro)

12 12. BÖLÜM: İKTİSADİ ÇEVRİMLER Ekonomik istatistiklerde gözlenebilen düzenli İş çevrimi: trend büyüme yolu etrafında az çok düzenli olarak tekrarlanan daralma-genişleme kalıbıdır. değişimler 19. yüzyıldan bu yana iktisatçıların ilgisini çekmektedir. 20. yüzyılda iktisadi çevrimler, iktisadın altında ayrı bir araştırma disiplini halinde kurumlaşmıştır Resesyon (durgunluk): en az iki çeyrek boyunca ortalamanın altında (veya negatif) büyüme. Depresyon: süregiden negatif büyüme. Genel olarak, ekonomik çevrimlerin (konjonktür dalgalarının) birkaç türü var: Mevsimlik dalgalanmalar 8-10 yıllık iş çevrimleri Ekonomik dalgaların ne şekilde niteleneceği (resesyon var mı? depresyon mu değil mi?) konusunda herkesin kabul ettiği bir tanım yok yıllık uzun dalgalar (Kondratieff dalgaları) Türkiye de yaklaşık 5 er yıllık iniş ve çıkışlara sahip ~ 10 yıllık çevrimler gözlenebiliyor. 300 Dünya ekonomisinde uzun dalgalar: (buhar enerjisi, tekstil, demir-çelik) (buhar enerjisi, demiryolları) (elektrik, makine, kimya) (nükleer enerji, otomasyon, otomotiv, elektronik) sonrası (bilişim teknolojileri, ekonomik küreselleşme)

13 13. BÖLÜM: EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA Büyüme: esasen niceliksel bir olgudur. Üretimin ve milli gelirin artmasını ifade eder. Buna karşılık kalkınma, niteliksel bir olgudur. Kalkınma (gelişme) kavramında içerilen yapısal değişme, genellikle, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş anlamına gelir. Üretim ve gelir artışlarının yanı sıra, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik alanlarda yapısal değişimi ifade eder. 303 Genel olarak: büyüme kalkınma 304 Büyümenin ölçülmesi X : kişi başına reel GSYH n yılın ortalama büyüme hızı Türkiye : 1960 yılı SGP 2519 $ 2005 yılı SGP 7950 $ g = (% 3.9) ABD : arasında g = kuralı : Ortalama g ile büyüyen bir ekonomide GSYH kaç yılda 2 katına çıkar? n = 70 / g * g % 5 ten büyükse 72 alınır. Türkiye : arasında GSYH artış hızı ortalama % Dünya ortalaması olarak :

14 Üretim Olanakları Eğrisi: Büyümenin kaynakları: büyüme Veri teknoloji düzeyinde, bir ekonomide tüm kaynaklar kullanıldığında üretilebilecek mal bileşimlerini gösterir Kapasite kullanımında artış (konjonktür dalgalanmaları) 2. Verimlilik artışları 3. Yeni üretken kaynakların eklenmesi Gerçek ekonomik büyümeyi yalnızca 2. ve 3. maddelerin sağladığı kabul edilir. 310 UNDP 1996 İnsani Gelişme Raporu Kötü (veya kalitesiz) büyüme tipleri: 1. İşsiz büyüme (istihdam) 2. Acımasız büyüme (bölüşüm) Kalkınma açısından büyüme gerekli ama yeterli olmayan bir koşuldur. Kalkınma sürecinde: 3. Sessiz büyüme (demokrasi) Tarım, sanayi, hizmetler sektörlerinin 4. Köksüz büyüme (kültürel sorunlar) ekonomi içindeki göreli ağırlıkları değişir 5. Geleceksiz büyüme (doğal kaynaklar) Önce sanayi, sonra hizmetler sektörü öne + Yoksullaştıran büyüme (Bhagwati) 311 çıkar. 312 Sanayinin kendi içinde tüketim malı üretiminden ara ve yatırım malı üretimine geçiş yaşanır. Buna bağlı olarak, dış ticaretin kompozisyonu değişir. Birincil mal satıp mamul mal ithal eden ülke, sanayi ürünü satıp ara ve yatırım malı ithal etmeye başlar. Tüm bunlara sosyal ve kültürel dönüşümler eşlik eder (kentleşme, modernleşme vs.). 313 Azgelişmiş ülkelerin tipik özellikleri: Ekonomi içinde tarımın payı yüksek Sanayinin payı düşük Geçimlik üretim yaygın İşletme ölçeği küçük İhracat birincil mallarla sınırlı Gelir dağılımı adaletsiz Kente göç sorunu var Nüfus artış oranı fazla

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN

ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN Bu ünite tamamlandığında; İthalat ve ihracatı tanımlayabileceğiz Mutlak üstünlük ve karşılaştırmalı üstünlükler teorilerinin neyi ifade ettiğini

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam:

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam: Ödemeler Dengesi Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yabancı ülkelerle yaptıkları iktisadi işlemlerin sistematik kayıtlar olarak tutulmasıdır. Mal ve hizmetlerin yanı sıra

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Ödemeler 1 Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Plan 2 Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom ve Denkleştirici

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2005 Dış Dengeye Bakış

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2005 Dış Dengeye Bakış TÜRKİYE EKONOMİSİ 2005 Dış Dengeye Bakış Asaf Savaş Akat 27 Ocak 2005 27/01/2005 A.S.Akat 1 Dandik para krizleri 1990 larda kamuoyu yüksek enflasyonun ekonomiye olumsuz etkisini önemsemedi Vatandaşın güvensizliği

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Farklı döviz kuru sistemlerini açıklayabileceğiz Net ihracat eğrisinin eğiminin ve konumunun değişmesine neden olan faktörleri

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

5.4 Makro Açıdan Diğer Önemli Konular. 5.4.1 Nominal ve Reel Değer Ayrımı

5.4 Makro Açıdan Diğer Önemli Konular. 5.4.1 Nominal ve Reel Değer Ayrımı 5.4 Makro Açıdan Diğer Önemli Konular 5.4.1 Nominal ve Reel Değer Ayrımı Nominal ve reel ayrımı makro açıdan önemli bir analiz basamağıdır. Çünkü nominal değerler kullanılarak verilecek kararlar ve tespitler

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER 1.1. Klasik Dış Ticaret Teorisi 1.1.1. Merkantilizm 1.1.2. Klasik Dış Ticaret Teorilerinin Dayandığı Varsayımlar 1.1.3. Emek-Değer Teorisi

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2013 (SAYI: 51) 28.05.2013 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye de işsizlik artışını önlemek için işletmelerin maliyetlerini aşağıya çekecek ve istihdamı özendirecek politikalar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 1. Maliye Politikası ve Dışlama Etkisi...2 A. Uyumlu Maliye ve Para Politikaları...4 2. Para Arzı ve Açık Piyasa İşlemleri...5 3. Klasik Para ve Faiz

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri

Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri Dr.Dilek Seymen Uluslararası İktisat HECKSCHER-OHLIN TEOREMİ Klasikler ülkeler arasındaki dış ticaretin nedenini ülkeler arasındaki üretim maliyetlerinin farklılığına

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

Chapter 18. Sabit Döviz Kurları ve Döviz Piyasası Müdahalesi. Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 18. Sabit Döviz Kurları ve Döviz Piyasası Müdahalesi. Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 18 Sabit Döviz Kurları ve Döviz Piyasası Müdahalesi Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Merkez bankası bütçesi Döviz piyasası müdahalesi

Detaylı

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsü Mal ve Hizmetler C HANEHALKLARI Tüketim Harcamaları Faktör Ödemeleri B A FİRMALAR Üretim Faktörleri GSYH ÖLÇME YÖNTEMLERI Üretim Yöntemi: Firmaların

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Para-Banka Teori ve Politikası Zorunlu DERS HEDEFİ Para-Banka Teori ve Politikası dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Paranın tanımı, fonksiyonları

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli Hasıla D) Milli Gelir E)

Detaylı

DÖVİZ KURU PARİTE DEĞİŞİMİ VE PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN CARİ İŞLEMLER DENGESİNE ETKİSİ ( 5 Şubat 2015 ) ( Zafer YÜKSELER )

DÖVİZ KURU PARİTE DEĞİŞİMİ VE PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN CARİ İŞLEMLER DENGESİNE ETKİSİ ( 5 Şubat 2015 ) ( Zafer YÜKSELER ) DÖVİZ KURU PARİTE DEĞİŞİMİ VE PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN CARİ İŞLEMLER DENGESİNE ETKİSİ ( 5 Şubat 2015 ) ( Zafer YÜKSELER ) 1. Döviz Kuru Pariteleri: Uluslararası piyasalarda ABD doları diğer para birimlerine

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 1 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ekonominin geliştiğini B) Ekonomik büyümenin, kısa

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek TETRA IMAGES/CORBIS içindekiler Ön Söz xv Kısım 1 Piyasalar 2 Bölüm 1 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 1. Mülkiyet 5 2. Ekonomik Özgürlük 10 2.a. Ekonomik Özgürlük ve Yaşam Standartları 11 2.b. Ekonomik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 BS 1301- ULUSLRRSI iktist DiKKTI Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, ders kitabınızın basıma hazırlanmasından sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla birlikte, testteki soruları, velilen

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2014 (SAYI: 63) 04.06.2014 GENEL DEĞERLENDİRME BÜTÇE AÇIĞI İKAZ EDİYOR Küresel ekonomi krizden çıkış sinyalleri verdi. Hem OECD hem de AB ülkelerinde GSYH arttı. OECD

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

Yeni Dış Ticaret Teorileri

Yeni Dış Ticaret Teorileri Yeni Dış Ticaret Teorileri Dr.Dilek Seymen Dr. Dilek Seymen Nitelikli İşgücü Teorisi (Skilled Labor-Keesing&Kenen) Sanayi ülkeleri arasındaki ticaretin büyük bir bölümü nitelikli işgücü farklılıkları ile

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel Bilgi Notu 8/2 23.7.28 Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri Seyfettin Gürsel Bu bilgi notunda büyümekte olan cari açığın (22-27) yatırım mallarının finansmanı, enerji fiyatları, reel kur

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

STEMLERĐ VE DR. DĐLEK SEYMEN ASLI SEDA BĐLMAN

STEMLERĐ VE DR. DĐLEK SEYMEN ASLI SEDA BĐLMAN DÖVĐZ Z PĐYASASINDA P DENGE, DÖVĐZ Z KURU SĐSTEMLERS STEMLERĐ VE DÖVĐZ Z KURUNU BELĐRLEMEYE YÖNELĐK K YAKLAŞIMLAR DR. DĐLEK SEYMEN ASLI SEDA BĐLMAN Döviz Piyasasında Denge Esnek kur sisteminde döviz piyasasında

Detaylı

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 19.Para ve Bankacılık Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 19.1.Paranın Tanımı ve Fonksiyonları Para,

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı