Cari açık ve finansmanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cari açık ve finansmanı"

Transkript

1 Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1 oranında artarak 13.9 milyar dolardan 48.5 milyar dolara yükselmiştir milyar $ lık cari açığın, Orta Vadeli Program'da 2010 yılı için öngörülen cari açık tahmininin (39.3 milyar $) üzerinde gerçekleşmesi ister istemez cari açık ve finansmanı tartışmalarını beraberinde getirmektedir. Cari açık ve nasıl finanse edilmesi gerektiğini incelemeden önce ödemeler bilançosunun ifade ettiği anlamın ele alınmasında yarar bulunmaktadır. II. ÖDEMELER BİLANÇOSU: TANIM VE İLKELER Ödemeler bilançosu, belirli bir dönemde bir ülkedeki yerleşik kişilerin diğer ülkedeki yerleşik kişilerle yapmış oldukları tüm iktisadi işlemlerin sistematik bir şekilde kaydıdır. Tanımda yer alan yerleşik kavramı ile bir ekonomide bir yıldan fazla süreyle devamlı ve düzenli olarak ikamet eden ve o ekonomi içerisinde faaliyette olan merkezi hükümet, parasal otorite, bankalar, gerçek ve tüzel kişiler gibi kurum ve kişiler kastedilmektedir. İktisadi işlem kavramı ise, mal, hizmet ve gelirle ilgili işlemleri, finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili işlemleri ve bir ekonomide yerleşik kişilerden diğer bir ekonomide yerleşik kişilere karşılıksız olarak reel ya da finansal kaynakların sağlandığı transferleri içermektedir. Ödemeler bilançosu çift kayıtlı muhasebe sistemine göre tutulmaktadır. Ödemeler bilançosunda ana ilke, her bir işlemin eşit değerde iki ayrı kaleme iki kayıt ile çift kayıt muhasebe sistemine uygun olarak kaydedilmesidir. Diğer bir ifadeyle, çift kayıt muhasebe sistemine göre, her iktisadi işlemin biri alacak, biri borç olmak üzere iki kaydı gerekmektedir. Ülkeye döviz girişi sağlayan veya ülkedeki yerleşikler lehine dış alem üzerinde bir alacak hakkı doğuran işlemler alacaklı işlemlerdir. Mal ve hizmet ihracatı, ülkemize gelen turistlerin yapmış oldukları harcamalar, ülkemize giren kısa ve uzun vadeli mali sermaye akımları gibi iktisadi işlemler alacaklı işlemlere örnek olarak gösterilebilir. Ülkeden döviz çıkışına neden olan veya diğer ülkedeki yerleşikler lehine ülkedeki yerleşikler üzerinde alacak hakkı doğuran işlemler ise borçlu işlemlerdir. Mal ve hizmet ithalatı, vatandaşlarımızın yurtdışı 1

2 seyahatlerinde yapmış oldukları harcamalar gibi iktisadi işlemlerde borçlu işlemlerdir. Ödemeler bilançosuna kaydedilen alacaklı (veya borçlu) bir işlem, çift kayıt sisteminin gereği olarak diğer bir hesaba borçlu (veya alacaklı) olarak kaydedileceği için, bilançonun alacak toplamının borç toplamına eşit olacağı açıktır. Bunun anlamı; ödemeler bilançosunun, muhasebe kayıtları anlamında bilançonun açık ya da fazla vermesi mümkün olmadığından, her zaman dengede olacağıdır. Ancak bu iktisadi anlamda dengenin sağlanmış olduğu anlamına gelmemektedir. III.ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN ANA HESAP KALEMLERİ Ödemeler bilançosu, cari işlemler hesabı, sermaye hareketleri hesabı, resmi rezervler hesabı ve net hata ve noksanlar olmak üzere 4 ana kalemden oluşmaktadır. Ancak Merkez Bankası 26 Nisan 2002 de yaptığı açıklamayla ödemeler dengesi istatistiklerinde uluslararası standardı ve dolayısıyla karşılaştırılabilirliği sağlamak adına, Uluslararası Para Fonu nun hazırladığı el kitaplarındaki kavram, ilke ve sınıflamalar esas alınarak ödemeler bilançosunun temel hesap kalemlerinin yeniden belirlendiğini ifade etmiştir. Yeni düzenlemeye göre; ödemeler bilançosunun ana kalemleri cari işlemler hesabı, sermaye ve finans hesabı ve net hata ve noksanlar olarak belirlenmiştir. Ödemeler bilançosunun en önemli ana hesap kalemi, ülkenin iktisadi işlemlerinin çok büyük bölümünün kaydedildiği cari işlemler hesabıdır. Cari işlemler hesabı, mal ve hizmet ihracatı ve ithalatıyla ilgili işlemlerin kaydedildiği hesaptır. Cari işlemler hesabı; dış ticaret dengesi, görünmeyen kalemler dengesi (hizmetler dengesi) ve tek yanlı transferler olarak üç alt hesaba ayrılabilir. Dış ticaret dengesi, ülkenin mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farktır. Ülkenin ithalatı ihracatını aşıyorsa dış ticaret açığı, ülkenin ihracatı ithalatını aşıyorsa dış ticaret fazlası söz konusudur. Cari işlemler hesabının diğer alt kalemi, turizm gelir ve giderleri, uluslararası banka ve sigortaların komisyon ve primleri, navlun bedelleri, doğrudan yatırım, portföy yatırımları ve diğer yatırımlardan elde edilen gelir ve giderler 1 gibi hizmet ihracatı ve ithalatına ilişkin gelir ve giderlerin kaydedildiği görünmeyen kalemler dengesi ya da hizmetler dengesi hesabıdır. Hizmet kalemleri gelir ve gider farkına ise, görünmeyen kalemler dengesi veya hizmetler dengesi adı verilmektedir. Cari işlemler hesabının son alt kalemiyse tek yanlı transferlerdir (cari transferler kalemi). Tek yanlı transferler; ülke ekonomisine mal, hizmet ya da para girişi gerçekleşmesine rağmen, bu girişler karşılığında kaynak transferi yapılmayan işlemlerdir. 1 Yeni uygulamanın ardından görünmeyen kalemler dengesinde yer alan doğrudan yatırım, portföy yatırımları ve diğer yatırımlardan elde edilen gelir ve giderler gelir hesabına kaydedilmektedir. 2

3 Dış ticaret dengesi, görünmeyen kalemler dengesi (yeni uygulamayla hizmetler dengesi+gelir dengesi) ve tek yanlı transferlerin birlikte ele alınması, cari işlemler dengesini vermektedir. Cari işlemler hesabına kaydedilen tüm borçlu ve alacaklı işlemlerin bakiyesi, cari işlemler bilançosunu göstermektedir. Cari işlemler hesabına kaydedilen tüm borçlu işlemlerin toplamı, alacaklı işlemlerin toplamından büyükse (küçükse), cari açık (fazla) ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle, cari açık; ülkenin elde ettiği döviz gelirlerinin, döviz giderlerinden düşük olmasıdır. Ülkenin dış dünya ile gerçekleştirmiş olduğu sermaye işlemleriyse, ödemeler bilançosunun sermaye hareketleri dengesine(sermaye ve finans hesabı) kaydedilir. Sermaye işlemleri, bir ülkedeki yerleşiklerin diğer bir ülkede üretim tesisleri, bina satın almak şeklinde yaptıkları fiziki yatırımlarla yabancı tahvil, hisse senedi, hazine bonosu satın almaları ya da yabancı bankalarda mevduat hesabı açtırmaları sonucunda sınır ötesine aktardıkları mali fonlardan oluşmaktadır. Ülkenin mal ihraç etmesi gibi ülkeye sermaye girişi de döviz kazandırıcı bir işlemdir ve dolayısıyla ülkedeki yerleşikler lehine dış alem üzerinde bir alacak hakkı doğurduğu için alacaklı işlem olarak kabul edilmektedir. Ülkeden sermaye çıkışı ise ülkenin mal ithal etmesiyle eş anlamlıdır. Bir diğer ifadeyle ülkeden döviz çıkışına neden her iki işlemde diğer ülkedeki yerleşikler lehine ülkedeki yerleşikler üzerinde alacak hakkı doğurduğu için borçlu işlemlerdir. Ödemeler bilançosunun sermaye hareketleri dengesinin toplam alacaklı ve borçlu işlemlerinin net bakiyesi ise, sermaye bilançosu olarak adlandırılmaktadır. Sermaye bilançosunun alacaklı (borçlu) bakiye vermesi sermaye hesabı fazlasını (açığını) diğer bir ifadeyle ülkeye (ülkeden) net sermaye girişini (çıkışını) göstermektedir. Resmi rezervler hesabı ise, merkez bankasının piyasaya müdahale etmek adına yapmış olduğu döviz alım ve satımı sonucunda, ülkenin resmi rezervlerindeki net değişmeyi gösterir. Resmi rezervler hesabı, yeni düzenlemenin ardından ayrı bir kalem olarak değil sermaye ve finans hesabında bir alt kalem olarak resmi varlıklar hesabı olarak yer almaktadır. Net hata ve noksan kalemi ise, ödemeler bilançosunu muhasebe kayıtları anlamında denkleştirmek amacıyla tek taraflı olarak kullanılan bir hesaptır. Verilerin değişik kaynaklardan elde edilmesi, değerleme, ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları yaratmakta; bu farklar Net Hata ve Noksan kalemine kalıntı şeklinde yansımaktadır 2. Örneğin dış ticarete ilişkin mal hareketlerinin gümrük kayıtlarından elde edilmesine karşın ödemelerin banka kayıtlarından alınması, işlemlerin karşılıklı kayıtlarının aynı değerle kaydedilmesini zorlaştırmaktadır. 2 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ödemeler Dengesi Metodolojisi ve Türkiye Uygulaması, s.10 3

4 IV.TÜRKİYE NİN ÖDEMELER BİLANÇOSU: DURUM DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizde cari açığın en önemli nedeni; dış ticaret açığıdır. Tablo 1 den de görüldüğü üzere, 2005 yılından beri dış ticaret dengesi sürekli açık vermektedir yılında 24.8 milyar dolar açık veren dış ticaret dengesi, 2010'da da 55.9 milyar dolar açık vermiştir. Toplam ihracatımız 2009 yılına göre % 10,3 artarak milyar dolara yükselmiştir. İthalat harcamalarımız ise 2009 yılına göre % 31,8 artarak milyar dolara ulaşmıştır. Cari işlemler açığındaki bu artışta, ihracatın yeterince artmaması ve iç talebe dayalı hızlı büyümenin ithalat talebini uyarması etkili olmuştur 3. Tablo 1:Cari Açık ve Bileşenleri (milyon $) A.CARİ İŞLEMLER HESABI İhracat f.o.b İthalat f.o.b Mal Dengesi Hizmetler Dengesi: Gelir Hizmetler Dengesi: Gider Hizmetler Dengesi Mal ve Hizmet Dengesi Gelir Dengesi: Gelir Gelir Dengesi: Gider Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi Cari Transferler Kaynak: TCMB Ödemeler Bilançosu Verileri Cari işlemler dengesinin ikinci alt kalemi olan hizmetler bilançosu, 14.3 milyar $ fazla vermiştir. Diğer bir ifadeyle, dış ticaret açığının bir kısmı, hizmetler bilançosu fazlasıyla karşılanmıştır. Hizmetler bilançosunun alt kalemlerine bakıldığında, hizmetler alanında elde edilen gelirin önemli bir bölümünün turizmden geldiği görülmektedir yılında hizmetler bilançosundaki 33.6 milyar dolarlık toplam gelirin, 20.8 milyar doları turizmden gelmektedir. Her ne kadar 2010 yılında elde edilen turizm gelirleri 2009 yılına göre düşmüş olsa da turizm sektörü, mal ihracatından sonra en fazla döviz geliri sağlayan cari işlemler kalemidir yılında elde edilen turizm gelirleri 2009 yılına oranla % 2,1 azalıp 20.8 milyar dolara düşerken, turizm giderleri % 16,4 artarak 4.8 milyar dolara yükselmiştir. Bunun sonucunda 2010 yılında net turizm gelirlerinin 2009 yılının on iki aylık dönemine oranla % 6,6 azalarak 15.9 milyar dolara düştüğü gözlenmektedir. Gelir dengesi, doğrudan yabancı yatırım ve portföy yatırımlarından ortaya çıkan kar ve faiz şeklindeki kazançları göstermektedir. Gelir dengesinin açık vermesi, yurt dışına gelir ve faiz transferi şeklinde 7.8 milyar dolarlık bir gelir transferi 3 Sarp Kalkan, Cari İşlemler Açığında Neler Oluyor:Bu defa farklı mı yoksa aynı mı?,tepav Değerlendirme Notu,Şubat 2011,s2 4

5 yapıldığını göstermektedir. Tek yanlı transferler (cari transferler) kalemindeki net giriş 2009 a göre yüzde 40,4 azalmış ve 1. 3 milyar dolara düşmüştür. Dış ticaret dengesi, görünmeyen kalemler dengesi (hizmetler dengesi+gelir dengesi) ve tek yanlı transferlerin birlikte ele alınması sonucunda cari işlemler hesabı 2010 yılında, 48.5 milyar dolar açık vermiştir yılında cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı ise % 6,6 olarak gerçekleşmiştir. Bir ülke açısından cari açığın nasıl finanse edileceği önemli bir sorundur. Cari açık ya yurtdışından borçlanmak suretiyle ya da ülkenin daha önceden biriktirmiş olduğu rezervler kullanılarak finanse edilir. Diğer bir ifadeyle, cari açığın finansmanı ya sermaye hesabı fazlasıyla ya da sermaye hesabındaki fazla açığı karşılamakta yetersiz kalıyorsa resmi rezervlerin kullanılması suretiyle gerçekleşecektir. 4 Yabancı yatırımcıların ülkemizde doğrudan yabancı yatırım yapmak amacıyla getirdikleri paralar yapısı gereği borç arttırıcı nitelikte değildir. Dolayısıyla cari açığın doğrudan yabancı sermaye girişleri ya da uzun vadeye yayılmış döviz girişleriyle finanse edilmesinin görece daha az sorunlu olduğunu söylemek mümkündür. Ancak doğrudan yabancı yatırım dışındaki finansal sermaye girişleri borç arttırıcı yapısıyla dikkat çekmektedir. Cari açığın, kısa vadeli ve dış borçları arttırıcı biçimde sıcak para akımlarıyla finanse edilmesi tehlike arz etmektedir. 5 Sermaye hareketleri dengesinin yeni düzenlemenin ardından sermaye ve finans hesabı adını aldığını belirtmiştik. Finans hesabı, sermaye hareketlerinin şekline göre doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları, finansal türevler ve diğer yatırımlar alt kalemlerine ayrılmaktadır. Sermaye hareketleri dengesine baktığımızda 59.2 milyar dolarlık sermaye hesabı fazlası ya da aynı anlama gelmek üzere net sermaye girişini görmek mümkündür milyar dolarlık sermaye hesabı fazlası, cari açık kapatıldıktan sonra pozitif bir bakiye kalacağını göstermektedir. Cari açığın nasıl finanse edilmesi gerektiği tartışmaları hatırlanırsa, sermaye hareketleri dengesinin alt kalemlerinin de analize katılması gerektiği açıktır yılında, Türkiye ye gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı 9 milyar dolar ve ülkemizdeki yerleşiklerin yurtdışına yaptıkları doğrudan yabancı sermaye miktarı 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer ifadeyle, doğrudan yatırımlar kaleminde 2010 yılında gerçekleşen net sermaye girişi, 7.3 milyar dolardır. Portföy yatırımları hesabının varlıklar alt kaleminden görüldüğü gibi 3.4 milyar dolarlık bir sermaye çıkışı olmuştur. Portföy yatırımları hesabının 4 Turan Subaşat, Cari Açık Nedir? Doğurduğu Riskler Nelerdir?,iç.Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye nin Cari Açık Sorunsalı,(ed.)Turan Subaşat ve Hakan Yetkiner,Ankara:Efil Yayınevi,2010,s.3 5 Erinç Yeldan, Türkiye Ekonomisinde Dış Açık Sorunu ve Yapısal Nedenler iç.küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye nin Cari Açık Sorunsalı,(ed.)Turan Subaşat ve Hakan Yetkiner,Ankara:Efil Yayınevi,2010,s.35 5

6 yükümlülükler alt kalemi ise, 19.6 milyar dolarlık bir sermaye girişine işaret etmektedir. Portföy yatırımlarında 16.1 milyar dolarlık bir net sermaye girişi gerçekleşmiştir. Tablo 2:Cari Açığın Finansmanı (milyon dolar) A.CARİ İŞLEMLER HESABI B.SERMAYE ve FİNANS HESABI , SERMAYE HESABI FİNANS HESABI , Yurtdışında Doğrudan Yatırım Yurtiçinde Doğrudan Yatırım Doğrudan Yatırımlar-NET Portföy Hesabı-Varlıklar Portföy Hesabı-Yükümlülükler Portföy Hesabı-NET Diğer Yatırımlar-Varlıklar Diğer Yatırımlar -Yükümlülükler Diğer Yatırımlar-NET C. Cari, Sermaye ve Finansal Hesaplar D.NET HATA VE NOKSAN E.GENEL DENGE E.REZERV VARLIKLAR (*) Resmi Rezervler Uluslararası Para Fonu Kredileri Kaynak:TCMB Ödemeler Bilançosu Verileri Bankacılık sektörünün yurt dışından aldığı krediler ve şirketler kesiminin dış borçlanmasını yansıtan diğer yatırımlar kaleminde ise, 35.5 milyar dolarlık bir fazlanın olduğu görülmektedir. Burada vurgulanması gereken nokta; sermaye hareketleri dengesindeki 59.2 milyar dolarlık fazlanın, 52 milyar dolarlık kısmı portföy yatırımları ve diğer yatırımlar hesabından gelmektedir. Bir diğer deyişle ülkemize gelen toplam finansal sermayenin % 13 ü doğrudan yabancı yatırım şeklindeyken, % 87 si spekülatif ve dış borç arttırıcı unsurlardan oluşmaktadır. Cari işlemler dengesi ile sermaye ve finans hesabının toplamı pozitif bakiye veriyorsa, döviz rezervleri kalemi devreye girmektedir. Tablo 2 den görüldüğü üzere cari işlemler dengesi ve sermaye ve finans hesabının toplamı, 10.4 milyar dolarlık fazlaya işaret etmektedir. Ancak rezerv varlıklarında görülen artış (rezervlerdeki artış (-) ile gösterilmektedir) 14.9 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Ortaya çıkan 4.6 milyar dolarlık fark, ödemeler bilançosunu muhasebe kayıtları anlamında denkleştirmek amacıyla tek taraflı olarak kullanılan net hata ve noksan kalemine kaydedilmektedir. V.SONUÇ 6

7 Cari açık ve nasıl finanse edileceği sorununun, 2011 yılında ekonomimizin ana gündem maddelerinden biri olacağı açıktır. Her ne kadar cari açık finanse edildiği sürece ülke ekonomisi açısından bir sorun yaratmaz diye düşünülse de, cari açığın finansman biçiminin bu süreçte belirleyici olduğunu söylemek gerekmektedir. Cari açığın, kısa vadeli ve dış borçları arttırıcı biçimde sıcak para akımlarıyla finanse edilmesinin ülke ekonomisinin kırılganlığını arttıracağı unutulmamalıdır. KAYNAKLAR Emin Ertürk, Uluslararası İktisat, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3.Baskı, İstanbul: Alfa Yayınevi,2010 Erinç Yeldan, Türkiye Ekonomisinde Dış Açık Sorunu ve Yapısal Nedenler iç.küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye nin Cari Açık Sorunsalı,(ed.)Turan Subaşat ve Hakan Yetkiner,Ankara:Efil Yayınevi,2010 Erol İyibozkurt, Uluslararası İktisat:Teori,Politika ve Uygulama,Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4.Baskı, Bursa:Ezgi Kitabevi,2001 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat:Teori,Politika ve Uygulama,Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 17.Baskı, İstanbul:Güzem Can Yayınları,2009 Sarp Kalkan, Cari İşlemler Açığında Neler Oluyor:Bu defa farklı mı yoksa aynı mı?,tepav Değerlendirme Notu,Şubat 2011 Turan Subaşat, Cari Açık Nedir? Doğurduğu Riskler Nelerdir?,iç.Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye nin Cari Açık Sorunsalı,(ed.)Turan Subaşat ve Hakan Yetkiner,Ankara:Efil Yayınevi,2010 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ödemeler Dengesi Metodolojisi ve Türkiye Uygulaması, 7

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü Ağustos 2014 İçindekiler I. ALTINCI

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 1-34 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Ali İhsan Akgün * Özet:

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2011 Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi ÖZET Ümmühan ASLAN Bankaların son on yıllık bilançoları incelendiğinde vadeye

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014

FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 TÜRKİYE DE FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 2. FAKTORİNG SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ... 3 İş Modelleri ve Yönetim Stratejileri... 5 2013 Yılı

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Üç Krizde Dış Kaynak Hareketleri Korkut Boratav

Üç Krizde Dış Kaynak Hareketleri Korkut Boratav 1 Üç Krizde Dış Kaynak Hareketleri Korkut Boratav Giriş Çevre ekonomilerinde son otuz yıldan bu yana patlak veren büyük boyutlu krizlerin önemli bir bölümü yabancı sermaye veya dış kaynak hareketlerinde

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 564 C. M. BAYDUR Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? 5 İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı