T.C. ULUDAG UNIVERSITESI TIP FAKULTESI KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ANABiLiM DALI VI. SINIF (INTERN) STA.J KARNESI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ULUDAG UNIVERSITESI TIP FAKULTESI KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ANABiLiM DALI VI. SINIF (INTERN) STA.J KARNESI"

Transkript

1 T.C. ULUDAG UNIVERSITESI TIP FAKULTESI KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ANABiLiM DALI VI. SINIF (INTERN) STA.J KARNESI

2 Adi y e Soyadi vms FakUlte no :0104c0n1 Staj baciama tarihi : al-^-n Staj bitirme tarihi : 02_0_01/. Tutulan nobet say's! : c.itsl UUTF Kadin Hastaliklan y e Dogum Anat. VI. Sinif (Intern) Egitim Program Stalin cercevesi: Intern doktorlar stajlarim, Uludag Universitesi Senatosu tarafindan )naylanmis olan Aile Hakimligi D6neminde Intern ye Stalyerlerin Uymasi Gereken KuraIlar He Gorey ye Sorumluluklan yonergesi gergevesinde yaparlar. Staj suresi: Toplam 2 (iki) aydir. Bu sure iginde intern doktorlar Jinekoloji klinigi (15 is gums), Obstetri klinigi (15 is gunu), Poliklinik (10 is gums) ve Adli Tip Anabilim Dalenda (5 is gums) donugumlu - olarak galisidar. Stalin amacr UOTF Kadin Hastaliklan ve Dogum Anabilim Dali VI. smif egitim ye Ogretim program' gergevesinde jinekolojik ye obstetrik hastalara yaklasim, tani, ayinci tam ye tedavinin Ogrenilmesi, kogilk modahale ye operasyonlara katilim aniaglanmistir. Ogretim stratelileri ye Egitim program 1) 2 aylik toplam staj surecinde intern doktorlar, ABD tarafindan belirlenen gruplar halinde, denosilmlit olarak jinekoloji ye obstetri klinikleri ile poliklinikte galistrlar. Poliklinik galiarna doneminin 5 is gtind Adli Tip ABD rotasyonuna aynlmiatir. 2) intern doktorlar ABD tarafindan belirlenen gunlerde Bursa ZUbeyde Hanim Dogumevi'ne giderek burada yapilan obstetrik islem ve modahalelere katilirlar ve devam gizelgelerini onaylatirlar. 3) Klinikte galisan intern doktorlar saatleri arasinda gbrev aldiklan birimdeki hastalann degerlendiritmesine katilirlar ye devam gizelgelerini onaylatirlar. 4) Poliklinikte galisan intern doktorlar saatleri arasinda poliklinik hastalarinin degerlendirilmesine katilidar ye devam gizelgelerini onaylatirlar, 5) Ogle arasi tatili arasindadir. 6) Adli Tip ABD'nda rotasyon yapan veya Zubeyde Hamm Dogumevrnde gorevli olanlar harig, turn internier her hafta sali Oral saat 09.00'da yapilan ABD konseyi ye seminederine ve her gun saat arasinda klinik seminer salonunda ciiizenlenen olgu sunumlanna katilirlar ve devam gizelgelerini onaylatirlar. 7) Anabilim dall tarafindan belirlenen gonlerde arastirma gorevlileri ile birlikte nobet tutarlar. NObet saatleri hafta igi , hafta sonu saatleri arasindadir. 8) Nobete kalan intern doktorlar nobetteki turn uygulamalara ye sabah nebetgi uzman doktora nobet sunumuna katilirlar ve devam gizeigelerini onaylatirlar. 9) NObet degiaimi igin sorumlu Ogretim uyesi ile gtiroa01(ir ve uygun gdruldug0 takdirde nobet degiaimine izin verilir. 10) Jinekoloji ye abstain kliniklerinde galisan intern doktorlann takibinden sorumlu oldugu belirli sayida hastalan bulunur. Intender doktorlara hastalan sorumlu arastirma gore ylisi tarafindan staj baslangicinda bildirilir. Intern doktorlar klinikte bulunduklan surece (Ogretim uyesi vizitlerinde hasta sunumu, grinluk takip, operasyonlara katilim gibi) hastalan ile ilgili turn uygulamalara kablmaya zorunludurlar. 11) Intern doktorlar stajlan boyunca 4 adet hasta dosyasi hazirlar ye sorumlu Ogretim Dyesinin onayina sunarlar. 12) Staj boyunca yapitan turn uygulamalar, staj basiangicinda intern doktorlara dagitilan staj karnelerine kaydedilir. Staj bitiminde Kadin Hastaliklan ye Dogum Anabilim Dali sekreterligine teslim edilen karneler sorumlu Ogretim uyesi ve ABD baskaninin onayindan sonra dekanliga gonderilir.

3 UUTF KADIN HASTALIKLARI VE DOOUM ABD NaBET CIZELGES1 TARIH ARASTIRMA" UZMAI:(-DOKTOR a I. 1;11Tie- CO E ii.0 k. ILA Or- R. 11-If A IWS.1:>, II1 ot,-jfin, A 1 -: Kadin. ',1 2-CILDA, I I.-A V rts 001P#: NM i Jzi-n.Tes gcatra a- zgrniggis 0 4..'r l antg PP ff / w 2-a_D t 44 ID r. V_,\egs- As \ 42 A& Ar c, 4 6,?li In*,.. Wrair f in, ("' Nlidt, 0. 1 II_ UOTF KADIN HASTALIKLARI VE DOOUM ABD ANLATILAN SEMINERLER TARIH KONU ANLATAN MODERATOR ONAYI...1/2-MA 11 Ge \zzok t tatcietti KJ ts,,,,,q,4, c00 -, Nia 4 ',A," tja.,,cy 1 j kcia N.P.*4 _:`.r - og qopts::;.:,at..is".iic::1/40,1,40i a hf \ k-n2-c k 3 Li -, 1- : A k. kae C,$ a

4 UUTF KADIN H ASTALIKLARI VE DOtUM ABD OBSTETRi DEVAM CiZELGESi ARASTIRMA GOREVLISI imza _SABAW AKSAM UZMAN DOKTOR IMZA UUTF KADIN HASTALIKLARI VE DOOUM ABD POLIKLINIK DEVAM CIZELGESi UZMAN DOKTOR imza 41c,.o t. _.2...L.D& dti Sevin UUTF KADIN HASTALIKLARI VE DOOUM ABD JINEKOLOJI DEVAM CIZELGESI ARASTIRMA GOREVLISi 10111/4 SIM MAZI1NTAWSL IIIMENIIIIEStartalEa alemsnin amilia amen sprearaw: aartall1111In.-1111E1-M11

5 UOTF KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ABD POLIKLINIK ROTASYONUNUN AMAQLARI 1) Jinekoloji hastasinin degerlendirilmesi (genel jinekoloji, menopoz, infertilite, postoperatif takip, acil jinekolojik durumlar) 2) Obstetri hastasinin degerlendinimesi (rutin gebelik takibi ve riskli gebelik takibi) 3) Poliklinik rotasyonundaki intern doktorlann yapmasi ve gozlemlemesi gereken islemler; a) Yukandaki hasta gruplanna Ozga anamnez alma ve degerlendirme b) Jinekolojik muayene c) Pap smear alma d) GOzlemlemesi gereken islemler; * Kboijk mudahaleler (Leep, Krioterapi, Punch biyopsi, Pipelle biyopsi, R, :uygulamasi) Kolposkopik muayene * Obstetrik girisimler (Amniyosentez, Koryon villus biyopsi, Kordosentez) * Ultrasonografi (Obstetrik, Pelvik, Transvajinal ultrasonografi) * infertilite islemleri (Sperm analizi, intrauterin inseminasyon) UDTF KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ABD POLIKLiNIK UYGULAMA CIZELGESI Ca, s - Tani 01 arie^,n V.-.4,-1 _. arcx. ' 1' q i 4, PMNIIII MIMI!! ol. I Pah.k,DA Yapilan Islam Sorumlu iniza Vs:N.1/2 ro \ e (7N-Q.-c6-.-_:,, k V.:. Asce -,aattetnix m ' ' - r..., k stuo&bi. 4 1,. i LI kt MIll UUTF KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ABD POLIKLINiK UYGULAMA CIZELGESi Tarih Hasta Ad) Soyadi ME Nero,r).. 0 a o 0 I 4:aaat si_ztht_ I. a k iie: is (1::,l. -e vitip1 c k i-leb1/4-1-oe1 it. brp4u-s. kk II Sorumlu imza, ---.>.4 '''' 5- Ls- = o ed.31 ak, IMIONNIE.1.. MN.. MN NE I C2K-ACINCI Tar IIII (Loh` l 1 a :" Cle6.04, CSII, IMIPMEOMIN INNINIIIMMI., gli N4C3.t-ONA \,, L,.. ". \ \ e \D9S6 -g C--- (7 r: i &W)S.r V11, 1, \ fr..ca 1/4Z.P C / II, I 1 t. Pr,._. n, 14:33\0-,,,t_ II. 0 I ) 6) 41 \ PAD- a a \ L 15 ''.S allell i : *AU

6 UUTF KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ABD ZHD ROTASYONUNUN AMAQLARI 1) Obstetrik anamnez alma ve hasta degerlendirilmesi 2) KOcOk modahaleler (sutur alma, epizyotomi tamiri,, venez kan alma, Foley sonda takilmasi, vb) 3) Fetal sagligm degerlendirilmesinin Ogrenilmesi (NST) 4) Travay takibi ye normal dogumlara katilma 5) MOdahaleli dogumlara katdim (forseps, vakum, epizyotomi tamiri, elle halas, vb) 6) Sezaryan dogumlara '7) Postpartum hasta bakimi ve hasta egitimi (epizyotomi bakimi, laktasyok. losi ;uterus involusyonunun degerlendirilmesi, anne sljtu egitimi, vb) UUTF KADIN HASTALIKLARI VE DO 'BUM ABD ZHD UYGLILAMA CiZELGESi Q. CL 2 N 1:: 2 re O' )0 IL CD >- Lt 3 r Z 0 Lli D _j Z CC 0 CU CO 70 IL o - 1\ es k 20:,.--, IL.ra cl 111 _7 -I L1J al co U z Y v> C 0 el -Y3 0- cr o $: 0 c,,-- -,3, 77,, 7" W' < -J < 'C 0 >- n Ili al > re ILI I= --1 Z re rl < l= I Z < il... -E- Y 0 aj E u) A Cr A > w ay Y -1 0 *IT I-- Y 0 i w La v) z W -- -) 0 Y._ Z.- -1 Y 7.1 0n. _ v) LIJ Z < 1 0 CO x < N2 C.75 < < 7,-,-- >-..,0 w w < fl "

7 UUTF KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ABD JINEKOLOJI ROTASYONUNUN AMAGLARI 1) Jinekolojik anamnez alma ve hasta degerlendirilmesi 2) KOeilk mildahaleler (pansuman, sutur atma, slitiir alma, venaz kan alma, dren takibi, Foley sonda tak;lmasi, vb) 3) Jinekolojik operasyona hasta hazirlama 4) Operasyonlara kattlim; a) Kupuk mudahaleler (KGretaj, Konizasyon, Leep, Kondilom koterizasyonu, vb) b) Abdominal operasyonlar c) Vajinal operasyonlar d) Laparoskopik operasyonlar e) Histeroskopik operasyonlar 5) Postoperatif jinekolojik hasta takibi UUTF KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ABD OBSTETRI ROTASYONUNUN AMACLARI 1) Obstetrik anamnez alma ve hasta degerlendirilmesi 2) Kilictik mudahaleler (pansuman, sottir atma, sill& alma, venez kan alma, gebede kan seken takibi, Foley sonda takilmasi, vb) 3) Fetal sagligtn degedendirilmesinin Ogrenilmesi (NST, biyofizik profit) 4) Obstetri kliniginde normal ve nskli gebenin gunluk takibi 5) Travay takibi ve normal dogumlara katilma 6) MOdahaleli dogumlara kahllm (forseps, vakum, epizyotomi tamiri, elle halas, vb) 7) Sezaryan dogumlara katilim 8) Preoperatif ve postoperatif hasta bakimr 9) Postpartum hasta baktmt ye hasta egitimi (epizyotomi laktasyon-losiuterus involusyonunun degerlendirilmesi; anne silt() egitimi, vb) 10) Obstetrik analjezi uygulamasintn gozlenmesi (spinal, epidural, vb) UUTF KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ABD JINEKOLOJI UYGULAMA QIZELGESI Tarih Hasty Ad; Soyadi Tani. Yapilan islem 1 7\ ot, l l\ 0-;.. %o-.._). Al_ei_ a. o k ( ok asar` Sorumlu i V EPRININBSI e,-&,- S.. 7" I cre \ir,2\f,,z,a, it,ij 1 ii_,.. a i6,01.i nai 31,313. i t t, ill EMI alla lall 13- n INWNIIIMEIMMI a \ IIN V N 0P rinilleirl, 4 -., ME a al. ( I 1 DoArma( n 14:141m UUTF KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ABD OBSTETRI UYGULAMA CIZELGES) Tarih Rasta Ad; Soyadi Tam Yapilan Islam,0-00-, k, 6 -_, 4. ZS C)C ajaill-taft-% I, Sorumlu imza U, re, 7 IFINII..711/1a." 7 M2."R4 4 ' t, N. 165 A k ? U Pt 4 "en Ø*0 e f,,,5ts ire Min - B D - 11 Mr l4- k li 9.2. t C. 4. evok 1/4, 0io, ,,t-re4 4 II 1.444%* -- P....,.. D tiali.8./47.* ". Witt Sit st.. 7t4. Si Dm Tes No 16 o dm Hest ve 0 0 m A,

8 Poliklinik Uygulama Cizelgesi: Deaerlendirme Kriterleri Ta nn lama Cok 5 i yl 4 Performans Oda 3 Kt:ittl 2 gok Ko-t0 1 0 T.C. ULUDAB ONIVERSiTESi TIP FAKULTESI ALE HEKIMLIGI ANABILIM DALI 6. SINIF (INTERN) STAJ KARNESI Tibbi Bilgi Klinik, epidemiyolojik, biyomedikososyal davramssal bilimlerle ilgili sang) oldugu hilgilerin kullanimi Veri toplama yetenegi iyi organize edilmis anamnez ve fizik muayene j Problem gozme yetenegi Toplanan veil dogrultusunda uygun laboratuvartestleri, konsciltasyon ve tedavinin planlanmasi iletisim Becerileri Hasta ye hasta yalgm ile iliskj Girisimsel beceriler Q alisma ekibi ile kisi ASM Sorum Dr. S al..::, -61 Me rkev & "...s..du Het _ No U. r k/ i i,_....sr..- Hasta ye hasta yakmlari ile etkin jletisim kurabilme (Empati, sosyokijitiirel ye inanglan dogrultusunda yaklasim) Hasta degerlendirmesinde uygun teknik ve malzeme kullammi Ekip galismasina olan uyumu ye skip iginde etkin iletisim kurabilme 01E0. Web y Mt pcilic, 00:1". D-.-re.04 I / citys Anabilim Dal! Baflam -04 A -) Imza: ,,.: ih3v ADI VE SOYADI: KitiP.S.e0 A LM \1t. 1i Faktilte No: Staj ba lama tarihi: Staj bitirme tarihi: Ba an Durumu 0 t 09-0-Ckai q , 1 k a l Li 0 Baeanh Ba ansa Devamsa

9 Poliklinik Devam Oizolgesi: Tarih ASM Adi SUAM Ali Poliklinik - n -;". _06 i k4 ale t rk.,in hj.)t th b_ c b I ki (1 tt-n 6 t4 (0.06' " (3 t1 1 g 4-, (., k..._i.9 Cs 1 Li 1 2a. eb,lki ' < C'. \A -, "ke ks A st tk I.. ti c.' el' 0A..> `2 Dt -. il ) p Tarih ASM Adi SUAM AH Poliklinik Irma Staj Stiresince Kati1661 E6itimler:. o Q.(oxio - s9e.ok.:,pcp /allr Tarih FOitimin Adi Eültind Veren d n-r147_s p ṇa 9-DI L-1 <.,,,e- e,e. if in 4.--e_ 0 C ATC1/1).,0 A2- P L. 22/ 4, -15 P 223- ok '")-, at, - --e-o-r Aere r?-(asine. SS tvs, rts - cr. :3-0 ii,,- I. 0 (. I 14 a_2491.,. I u t\ :se& 2_313i0 I t) _itl -C6JU ck is 4 Cl a 014 app.. II le D. 3 --s Mer _, 4C' Tel " NOT:

10 1 T.C. ULUDA6 UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DEKANLIGI DAHILI TIP BILIMLERI SOLI: 13A$KANLIC.1 ADLI TIP ANABILIM DALI 13A$KANLIal 11 EYLUL - 30 EKIM 2013 ADLI TIP STAJI DEVAM FORMU NO AD1 SOYADI ube ube F Moro i 'More, NURSEDA KOMORCO If A 7/24 NOT: HER STAJ Gallo DEVAM' DiLEN BIRIMDEKI OORETIM UYES1 VEYA GOZETMEN TARAE1NDAN IMMLANACAKTIR ADLI TIP STAJI UYGULAMAYA YONELIK INTORN KARINESI Uygulama Konusu Bilgi Duzeyi Ongärnlen, Yapugi Adli Muavene Beceri , 8. Kesif Muayenesi Bilgi Izlerne Adli Otopsi tizitivat. Himen Muayenesi Bilgi izleme Livata Muayenesi Bilgi + tzleme Gozalti Muayenesi Izleme 1 5 1I 1 4, Adli Rapor Duzenleme Beceri I 5 I 1 I. 23, 146.) _.. NOT: HER UYGULAMA GOZET1M1NDE IZI,EDIG1 VIAA YAVI O G 0( if VEYA GOZETMEN. FARAFINDAN IMZALANARAK ONA 11 F.S1 ANACAK Fl INTORN 06RENCININ ADLI TIP STAJI ILE ILGILI GERI 1-3ITDIRIME.. Diles.KATa.STAJ BIT I IKTEN SONRA Anti TIP Aseittm DA FA CEKRETEMP Tff5I,IM Fors:

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ TıptaUzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Amaç B. Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM

Detaylı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı Hasta Bilgilendirme El Kitabı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ sı : Genel ve soruna yönelik öykü alma, fizik muayene Genel ve soruna yönelik öykü alma, fizik muayene

Detaylı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. TIBBİ GENETİK Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. TIBBİ GENETİK Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART ELİRLEME SİSTEMİ TIİ GENETİK Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 06.02.2014 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. MÜFREDAT TANITIMI 4 3. TEMEL YETKİNLİKLER

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt, eğitim-öğretim

Detaylı

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Klinik eğitim programının misyonu nöroşirürjikal (Beyin ve Sinir Cerrahisi) eğitimi ve hasta bakımını mükemmelleştirmektir. Asistanlar (Araştırma Görevlileri) öncelikle

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 1 2 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ TANIMLAR, AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK TANIMLAR Bu yönerge de geçen; Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

Detaylı

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren 1 TAHYK Yürütme Kurulu Başkan Prof. Dr. H. NezihDağdeviren Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ungan Üyeler Prof. Dr. ZekeriyaAktürk Doç. Dr. AyferGemalmaz Doç. Dr. E. MelihŞahin Doç. Dr. KurtuluşÖngel Doç. Dr.

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI ve ANNE DOSTU HASTANE PROGRAMI. Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI ve ANNE DOSTU HASTANE PROGRAMI. Prof. Dr. Seçil ÖZKAN GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI ve ANNE DOSTU HASTANE PROGRAMI Prof. Dr. Seçil ÖZKAN 1 Sunum Planı Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı Anne Dostu Hastane Programı Gerekçe Amaçlar Yapılan çalışmalar Kriterler,

Detaylı

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp 2 KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp bebek ve jinekolojik endoskopi

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ek-3 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ ACĐL SERVĐSHĐZMETLERĐNĐN YÜRÜTÜLMESĐ HAKKINDA YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAGLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Türkiye

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı