BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Kenan GÜLTÜRK - Hakký ÇÝÇEK Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 101 Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. Tel: (Pbx) Fax: Haziran 2008

3 Ýçindekiler Önsöz Gün; Ramazan Coþkusu Gün; Ramazanda Saðlýklý Beslenme Gün; Asr-ý Saadetten Tablolar Gün; Kur aný Yaþamak Gün; NLP-Aile Ýçi Ýletiþim (Aile Zekasý) Gün; Kadýn ve Sosyal Hayat Gün; Çocuklar Gecesi (Çocuðun Ramazaný) Gün; Þiir Gecesi Gün; Kentlilik Bilinci Gün; Kur aný Kerim Ziyareti Gün; Yetimler Gecesi Gün; Hayata Gülümse Gün; Kaynaklarýmýz ve Tasarruf Gün; FKM-Tiyatro Gün; Engelliler Gecesi Gün; Hukukun Üstünlüðü ve Sivil Anayasa Gün; Peygamberimizde Çocuk Sevgisi Gün; Yerel Sanatçýlar Þöleni Gün; NLP-Baþarýlý Olmanýn Yollarý

4 20. Gün; Dünden Bugüne Komþuluk Ýliþkileri Gün; Sahneden Ekrana Gün; Yeþilay Gecesi Gün; Tüketici Haklarý Gün; Namazda Diriliþ Gün; Dayanýþma ve Paylaþma Gün; Dua Gün; Mevlana Gecesi Gün; Tv. ve Sinemanýn Toplum Üzerindeki Etkileri Gün; Protokol Konuþmalarý ve Bayram Mesajlarý

5 ÖNSÖZ Ramazan aylarýný, deðerine uygun þekilde karþýlamak ve onu yoðun duygularla yaþamak, halkýmýzýn çok önem verdiði bir husustur. Biz de Belediye olarak halka hizmet veren bir kurum olduðumuz için halkýmýzýn deðerlerine deðer vermekle görevli sayýyoruz kendimizi. Bu sebeple her sene, Ramazan ayýný güzel etkinliklerle geçiriyor, halkýmýzýn çoþkularýna katýlýyoruz. Bu maksatla Ýrfan Sofrasý yani bilgi bilim ve kültür þöleni olarak adlandýrdýðýmýz Ramazan Çadýrý kuruyor orada çeþitli etkinlikler yapýyoruz. Bu çadýrýmýzda, her gün yaklaþýk 3000 kiþiye iftar yemeðinde birlikte oluyoruz. Ýftar ve teravih namazýndan sonra kültürel etkinlikler programlarý düzenliyoruz. Ülkemizin tanýnmýþ bilim adamlarý, düþünür ve yazarlarýyla sanatçýlarýný bu çadýrda halkýmýzla buluþturuyoruz, onlardan yararlanmalarýný saðlýyoruz. Ramazan ayý boyunca sadece Baðcýlar halký deðil, kentin çeþitli ilçelerinde oturan ve ilçemizi görmeye gelen konuklarla birlikte iftar ediyor, etkinlikleri izlliyoruz. Yine Ramazan ayý boyunca çeþitli konularýn öne çýktýðý programlar yapýyoruz. Komþuluk Haftasý Gençlik Gecesi Engelliler Gecesi Yetimler Haftasý Çocuk Programlarý Etkinlikleri bunlardan bazýlarý Ýrfan soframýzýn masraflarýný ilçemizin hayýrsever tüccar ve iþ adamlarý karþýlýyor. Biz Belediye olarak organizasyonu üstleniyoruz. Böylece güzel bi ahenk oluþuyor, zenginle fakiri buluþturuyor. Tüm Ýlçe halký olarak bir sofrada buluþuyor ve ortak deðerimizi paylaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Programlarýmýzý renklendiren bilim adamý, yazar ve sanatçýlarýmýza, maddi destekleriyle katýlan iþ adamlarýmýza, programlarýn yapýmý ve hayata geçirilmesinde emeði geçen tüm mesai arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Nice Mutlu ve bereketli Ramazanlar Dileðiyle Saygýlar Sunuyorum Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

6

7

8

9 1.Gün Protokol Konuþmalarý PANEL Ramanzan Coþkusu Mahmut Toptaþ Konser Ertuðrul Erkiþi Müjde müminler, ihsân-ý Rahman dýr gelen, Þanýna ta'zim edin, mah-ý Gufrândýr gelen, Ýyd-ü Ekber her günü, Kadr-i Mübarek her gece, Ne mutlu ehl-i Ýmâna, Lütf-ü Sübhandýr gelen

10 Sunucu Sevgili Misafirlerimiz! Hepinizin Ramazan ayýný tebrik ediyor, hoþgeldiniz diyorum. Ramazan ayý, on bir ayýn sultaný. Bu ayda inþallah oruçlarýmýzý tutacaðýz, ibadetlerimizi hakkýyla yerine getireceðiz ve Allah'ýn Resûlü, nasýl yaþadýysa, Kur'an-ý Kerim'de nasýl yaþamamýz isteniyorsa öyle yaþayacaðýz. Ramazan ayý boyunca Ýftar yemeklerimizden sonra Ýrfan Soframýzý kuracaðýz ve çok güzel programlarla, konserlerle sizleri buluþturacaðýz. Þimdi, sizleri selamlamak üzere Baðcýlar'ýmýzýn Belediye Baþkaný Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beyefendiyi huzurlarýnýza davet ediyorum. Buyurunuz Sayýn Baþkaným Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Çok deðerli öðretim üyesi Hocalarýmýz, Ýlçe Kaymakamýmýz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Müftümüz, siyasi partilerimizin deðerli temsilcileri, Belediye Meclis Üyelerimiz, Ýl Genel Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarýmýz ve Baðcýlarýmýzýn güzel insanlarý hanýmefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili yavrularýmýz Hepinizi, Allah'ýn selamý, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, diyerek selamlýyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Allah'a þükürler olsun, yine bir Ramazan ayýna bizleri ulaþtýrdý. Bizler 12 yýldan beri her Ramazan ayýnda, Baðcýlar Belediyesi olarak sizlere hizmet etmek imkânýný bizlere veren Rabbimize þükürler ediyoruz. 10

11 Her sene bir baþka yerde kurduðumuz Ramazan Çadýrý, Ýrfan Soframýzda, binlerce insanýmýza iftar yemeði veriyor, çok güzel ilim, fakir, sanat, kültür adamlarýný, gazetecileri davet ediyor, irfan sohbetleri yaptýrýyoruz. Bu sene de, Rabbimiz nasip etti ve çadýrýmýzý burada kurduk, ilk iftarýmýzý beraber açtýk. Bu sene de geçen yýl olduðu gibi Ýrfan Çadýrýmýzýn yanýna bir de büyük çadýr kurduk ve orada sizler için, çocuklarýmýz için alýþveriþ ve eðlence yerleri kurduk. Ýnþallah gezip görürsünüz, çocuklarýmýzý eðlendirirsiniz. Sevgili dostlar; Ramazan ayý, Müslümanlarýn arasýndaki her türlü olumsuzluðu giderir. Bu mübarek ayýn hakkýný vererek yaþadýðýmýz zaman sevgiyi ve saygýyý artýrýr ve sizi derece bakýmýndan da yükseltir. Etrafýnýzla mutlaka ilgilenin. Rahmet ayýnda sizler de merhametin birer abidesi olun. Aranýzda kýrgýnlýklar varsa, hiç bir zaman hiçbir kýrgýnlýk birbirinizin kalbini kýrmanýza deðmeyecek kadar basittir. Düþünecek olursanýz, bunlar basit þeylerdir. Bunlardan vazgeçin ve bizzat siz gidin, dostlarýnýzla, komþularýnýzla kýrgýnlýklarýnýzý giderecek hareketler yapýn. Gurur ve kibir insaný küçültür. Sizler büyük insanlarsýnýz. Bunlarý mutlaka saðlayýn. Onlarýn halleriyle hallenin. Onlarýn eksiklerini tamamlamaya çalýþýn. Bu sizi yüceltecek ve büyültecektir. Ben hepinize, bütün komþularýmýza þimdiden çok güzel bir Ramazan Mevsimi'nin geçmesini diliyorum. Komþularýnýzla, dostlarýnýzla arkadaþlarýnýzla, bütün kýrgýnlýklardan uzak, sevginin ve saygýnýn tamamen kalplerimizin en derin noktasýna kadar yerleþmiþ bir hale ulaþmanýzý Rabbimden diliyorum. Ve Ramazan'ýn rahmetinden, maðfiretinden ve günahlardan kurtuluþundan da istifade etmenizi diliyor, sevgi ve saygýyla selamlýyorum. Allah'a emanet olun Sunucu Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beyefendiye çok çok teþekkür ediyoruz. Deðerli misafirlerimiz, az önce de ifade ettim. Efendimiz nasýl yaþardý? Yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerim bize neleri anlatýyor? Bu ve buna benzer dînî diðer hususlarýmýzý onlardan öðreniyoruz. Ýyi ki varsýnýz diyerek, konuþmalarýný yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Baðcýlar Müftümüz, Sayýn Mustafa Derin Hocamýz. Buyurunuz efendim. 11

12 Mustafa DERÝN Baðcýlar Müftüsü Muhterem Hocalarým, Sayýn Milletvekilim, Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, Baðcýlarýmýzýn saygýdeðer insanlarý, mübarek Ramazan-ý Þerif'e bir kez daha kavuþmanýn mutluluðunu ve heyecanýný yaþýyoruz. Bize bu mübarek günleri ikram eden Kainatýn sahibi Yüce Rabbimiz çok zengin, ve çok cömert. Bize ikram ettiði bu misafir rahmet ayý Ramazan bütün güzelliklerle dopdolu. Bu mübarek Ramazaný hayatýnda bir kez daha misafir eden müminler çok umutlu ve çok heyecanlý. Niye heyacanlý olmayalým ki, Müjde müminler, ihsân-ý Rahmândýr gelen, Þanýna ta'zim edin, mâh-ý Gufrândýr gelen, Ýyd-ü Ekber her günü, Kadr-i Mübarek her gece, Ne mutlu ehl-i Ýmâna, Lütf-i Sübhandýr gelen Diye tarif edilen, Ramazan ayý, Kur'an ayý. Cenab-ý Hak Kur'an'ýnda, biraz önce, okuduðu güzel aþr-i þerifle gönül ufkumuzu açan kardeþimizin okuduðu aþr-i þeriften bir pasaj; Cenab-ý Hakk buyuruyor ki; "Ramazan ayý insanlara yol gösterici, doðrunun, Hakkýn ve Hakký batýldan ayýrmanýn açýk delilleri olarak, kendisinde Kur'an-ý Azimüþþan'ýn inzal buyrulduðu, inzal edildiði aydýr" diye tarif ediyor Rabbimiz. Ýþte, bu mübarek ayda, biraz önce Sayýn Baþkanýmýzýn da ifade buyurduðu gibi, gerçekten, kardeþliðimizin pekiþmesi, birlik, dirlik ve huzurumuzun devamý için, bu mübarek ayý gecesiyle, gündüzüyle deðerlendirmek, kul olarak, mümin olarak bize yakýþan ve bizden beklenen. Ben bu duygularla hepinizin, ekran baþýnda bizlerle bu heyecaný yaþayan tüm kardeþlerimizin Ramazanlarýný tebrik ediyorum. Mübarek olsun diyor, hepinize saygýlar sunuyorum. Sunucu Baðcýlar Müftümüz, Saygýdeðer Hocamýz, Mustafa Derin Beyefendiye biz de çok teþekkür ediyoruz. Deðerli misafirlerimiz, varlýðýyla iftihar ettiðimiz bir ismi yine ben huzurlarýnýza davet edeceðim. Baðcýlar Kaymakamýmýz Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu. Buyurunuz efendim. Ýrfan BALKANLIOÐLU Baðcýlar Kaymakamý Kýymetli Milletvekilim, Deðerli Hocalarým, Kýymetli Belediye Baþkaným, Sevgili 12

13 Baðcýlar halký hepinizi saygýyla selamlýyorum. Ramazan-ý Þerif'in gelmesiyle birlikte, Baðcýlar'da bir dizi etkinlikler baþladý. Geçen yýl geldiðimde de þahit olmuþtum; Ýnsanlarda sadece iftar sofralarý kurulup, iftar yapmak deðil de, gönül ve kalplerini de doyuran, her biri sahasýnda son derece yetkin bilim adamlarýný getirerek, dinin gerçeklerini direkt kaynaðýndan ve ehil kiþilerden vatandaþlarýmýza sunuyorlar. Ayrýca, diðer ilmi konularda da pek çok hocalarýmýzý getirip, þanýna layýk bir Ramazan geçirmesine vesile oluyor. Sevgili Baþkanýmýzý bu çabasýndan dolayý bir kez daha kutluyorum. Kur'an-ý Kerim'de "Her kim Ramazan ayýna yetiþirse oruç tutsun" buyruluyor. Demek ki, içimizden pek çok insanlar, buna biz de dahil olabiliriz, bir dahaki Ramazan-ý Þerif'e yetiþemeyebiliriz. Buradaki emir; "Kim yetiþirse oruç tutsun" buyruluyor. Bu nedenle, bu alemin ve bizlerin bu dünyada fani olduðunun bilincine vararak, asla kalp kýrmamak, insanlara sevgiyle yaklaþmak ve elimizde bir takým maddi imkanlarýmýz varsa, bunlarý da imkanlarý yetersiz kiþilerle paylaþmak. Ramazanýn en büyük emri bu. Zaten, açlýk kiþiyi ve nefsini terbiye eden en önemli etki. Ýslami kurallarýn her birinin sayýsýz hikmetleri var. Bence Ramazanýn ve oruç tutmanýn en büyük hikmeti; Kiþiye açlýðý tattýrarak, imkaný olmadýðý için aç kalan, hatta dünyanýn pek çok muhtelif yerlerinde açlýktan ölen insanlarý düþünerek, israftan kaçýnmak ve elimizdeki imkanlarýmýzý maðdur ve fakir insanlarla paylaþmak. En önemli hikmeti bence bu olsa gerek. Bunun yaný sýra, tabi nefsi terbiye, bunlar da var. Sayýn Baþkanýmýzý, Ramazanýn kutsiyetine yakýþýr bir þekilde, en azýndan Baðcýlar çapýnda, Türkiye'ye örnek olacak bir program düzenlediði için bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinize hayýrlý Ramazanlar diliyorum. Sunucu Baðcýlar Kaymakamýmýz Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Bu platformda bazý akþamlar konferans ve bazý akþamlar paneller olacaktýr deðerli misafirlerimiz. Birbirinden farklý faaliyetleri burada televizyonlarý aracýlýðýyla izleyicilerimiz ve Baðcýlar'da bulunanlar da buraya gelerek bizzat izleme durumunda bulunabilirler. Bizler, Ramazan ayý boyunca bizimle birlikte olmalarýný özellikle istirham ediyoruz. 13

14

15 2.Gün PANEL Ramanzanda Saðlýklý Beslenme Dr. Ender Saraç Konser Orhan Ölmez Evet. Beni burada konuk ettiðiniz için bu akþam, çok teþekkür ederim. Belediye Baþkanýna da bu kadar güzel bir çadýr yaptýðý için, ben iftihar ettim. Ýnþallah bu Ramazan hem sizler için, hem de ülkemiz için; barýþ, huzur, saðlýk dolu geçer. Ýnþallah çok keyifli, huzurlu, neþeli geçer ve bayrama da bomba gibi formda gireriz. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Ýyi akþamlar.

16 Sunucu Gerek çadýrýmýzda bulunan misafirlerimize gerekse TV NET ekranlarý vasýtasýyla bizleri bulunduklarý ortama konuk eden deðerli izleyicilerimize hayýrlý akþamlar dileyerek Baðcýlar Belediyesi Ramazan Çadýrý Ýrfan Sofrasýna hoþ geldiniz diyoruz. 12 seneden beri süregelen ve artýk gönül rahatlýðýyla geleneksel olarak ifade ettiðimiz Baðcýlar'daki Ramazan Çadýrý Ýrfan Soframýzda iftar saatinde orucumuzu açýyoruz ve midelerimizi doyuruyoruz. Ardýndan bu saatlere gelindiðinde ise beynimizi, zihnimizi, yüreðimizi doyurabilmek maksadýyla tekrar bir araya geliyoruz ve kendi sahalarýnda uzmanlaþmýþ, otorite olmuþ isimlerin bu sahnede bizlere aktardýklarýyla bu amacýmýza ulaþýyoruz. Bugün de yine çok deðerli bir misafirimiz var burada. Kendisi az sonra buraya geldiðinde hepimizi yakýndan ilgilendiren bir konuda konuþacak ve inanýyorum ki hem çok ilgimizi çekecek hem de bize faydalý olan bilgilerden bir demet sunacak. Malum Ramazan ayýndayýz ve beslenmenin çok önemli olduðu bir zaman dilimi içerisindeyiz. Ýþte az sonra bizlere buradan seslenecek uzmanýmýz da bu konuda konuþacak ve birikimlerini bize anlatacak. Kendisini özellikle Posta Gazetesinde kendisine ait köþede bize aktardýðý bilgilerle tanýyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmaný Sayýn Dr. Ender Saraç Beyefendiyi sahneye davet etmek istiyorum. Deðerli misafirlerimiz söz þu andan itibaren Sayýn Dr. Ender Saraç Beyefendi'de. Buyurunuz. 16

17 Dr. Ender SARAÇ Beslenme ve Diyet Uzmaný Herkese iyi akþamlar. Öncelikle burada sizlerle beraber, böyle 1000'in üstünde bir sayýyla, "1600 veya 2000" dediler, hep beraber iftar yaptýðým için çok mutluyum. Bugünü de belki ölümsüzleþtirdik. Pazar günü buradan gazeteye gittim, posta gazetesine. Oradaki sayfamda bugünü, çok güzel resimleriniz de var ve bu Baðcýlar Bölgesinin iftar çadýrýyla ilgili, nasýl iftar yedik, bugünkü mönüyle ilgili beslenme eleþtirileri, hepsini orada yazdým. Pazar günü bir posta gazetesi alýrsanýz, okursunuz. Güzel bir þey oldu, aný oldu Baðcýlar Belediyesi'nin. Beni en çok etkileyen þu oldu: artýk çok farklý. Eskiden iftar çadýrlarý deyince; biraz bir, hijyen açýsýndan, yemek besin kalitesi açýsýndan çok farklýydý. Sadece bulgur pilavý, çorba ve daha farklý nohut, mercimek þeklinde yemekler vardý. Bunlar saðlýksýz mý? Hayýr, gayet saðlýklý. Ama gittikçe daha bir ülkemizde her þey bir özen geliyor. Yaptýðýnýz þeyleri sadece yapmýþ olmak için deðil, içine mana katarak, özen katarak, kalite katarak yapýlýyor. Bugün ben hakikaten burada onu gördüm. Güzel ve temizdi her þey. Mönü de gayet güzeldi. Bunu yapanlarý kutluyorum. Bugünü baðýþlayanlarý da kutluyorum. Þimdi kalabalýk bir topluluk. Biraz soru da sorabilirsiniz ama ilk önce Ramazandan bahsedelim. Ramazan bir diyet mevsimi deðildir. Basýnda çoðu yazýlarda görüyoruz. Ramazanda sadece iþte amaç kilo vermek veya Ramazanda amaç sadece sigarayý býrakmak deðil. Ramazan bedenen ve ruhen çok ciddi bir arýnma dönemidir. Son günlerin moda terimiyle önemli bir detoks zamanýdýr. Ramazan sadece beden açýsýndan bir öneme sahip deðildir, Ramazan ayný zamanda da ruhsal açýdan da bir arýnma dönemidir. Bununla ilgili enteresan bazý gözlemlerimi, tecrübelerimi söyleyeceðim, inþallah hep beraber paylaþacaðýz. Þimdi ilk önce saðlýklý bir iftar nasýl olmalý, nerelerde hata yapýyoruz bir onu söyleyelim. Þimdi saðlýklý bir iftar için genelde çok þifalý bir madde olan, yiyecek olan hurmayý genelde seçmek adettendir. Ama neden hurma? Çünkü hurmanýn içerisinde; aç olan, kan þekeri düþmüþ olan bir fizyoloji için, en besleyici doðal maddeler var. Doymamýþ bitkisel yaðlar var. Onun dýþýnda yüksek oranda doðal þeker var. Magnezyum var, baðýrsaklarýn çalýþmasý için iyi. Potasyum var kaslarýn gücü için iyi ve onun dýþýnda baþka elementler de var ve bir miktar kalsiyum da var kemikler için iyi. Ama lifli ve tok bir gýda olduðu için, aç olan bir fizyolojiyi, ihtiyacý olan þekeri, mineralleri, yaðý ve gýdayý vermek için hurma oldukça iyi. Ýki tane, üç taneye kadar yenebilir ama onun ötesi çok saðlýklý olmayabilir, kilo sorununuz varsa. Çünkü hurmada yüksek oranda þeker de 17

18 mevcut. Bir hurmayla, eðer ortamda hurma yoksa zeytinle de orucunuzu bozabilirsiniz. Çünkü zeytin de ayný þekilde bazý ulvi deðerlere sahiptir. Dikkat edin zeytin hep barýþýn sembolü olarak, zekânýn, felsefenin sembolü olarak gösterilmiþtir. O yüzden hurma veya zeytinle orucu açmak saðlýk açýsýndan da ve de zihnin bazý özellikleri açýsýndan da faydalý. Bunu açtýktan sonra genelde ben bir bardak ýlýk, ballý, limonlu su söylüyorum. Eðer evinizdeyseniz iyi kalite bir bal, çünkü bal bir þifa kaynaðýdýr. Pek çok kutsal kitaplarda da bahsettiði gibi arýya belirli bir görev verilmiþtir. Çiçeklerden en nadide olanlarýndan,en deðerli kýsýmlarýný, polenlerini ve tozlarýný toplamasý, onu bildiðiniz gibi kendi karnýnda belli bir iþlemden geçirdikten sonra arý onu geri kusar. Fakat çok temiz bir hayvandýr arý ve çok þifalý bir madde olan bal. Neden bal? Bal mikroplarýn üremesini azaltýr. Yavaþlatýcý özelliði var. Doðal bir þeker olduðu için oruç boyunca, yani bütün gündüz boyunca, iftar saatine kadar düþmüþ olan kan þekerini çok doðal bir þekliyle, doðal þekerle uyarýr, canlandýrýr. Karaciðeri adeta bir bebek gibi istirahat eden dinlenmiþ karaciðeri doðal þekeriyle tekrar enerjisini arttýrýr ve biraz sonra yapacaðý iftar sofrasýndaki sindirime hazýrlar. Tabii ki balý tek baþýna almak yerine biraz ballý limonlu su olarak içerseniz, mesela 8-10 damla limon, yarým bir tatlý kaþýðý bal ve ýlýk su özellikle, bunu yudum yudum içerseniz de sindirim sisteminiz, baðýrsaklarýn çalýþmasý, karaciðerin kendine gelmesi için oldukça olumludur ve detoks etkisi de kuvvetlidir. Ballý limonlu suyu içtikten sonra, genelde bir parça çorba mutlaka. Zaten adettendir, zaten beden çorba ister sývý ihtiyacý için. Hafif tuzlu, çok aþýrý tuzlu olmayan bir çorba. Çok etli, kýymalý veya balýk çorbasý gibi deðil de, çok fazla tereyaðýn, yaðlarýn kavrulup döküldüðü bir çorba deðil de, sebze çorbasý, tarhana çorbasý, domates çorbasý gibi hafif formdaki, özellikle mercimek çorbasý gibi bir çorba içebilirsiniz. Ýþte bu arada bir 3-4 dakika ara vermek iyidir. Eðer namaz kýlma alýþkanlýðýnýz varsa o sýra gidin, zaten kýsadýr, akþam namazýný kýlýn veya böyle bir alýþkanlýðýnýz yoksa da geriye doðru yaslanýn içtiðiniz sývýlarýn mideye ve baðýrsaklara doðru oturmasýna ve sistemin sývý açýðýný kapamasýna birkaç dakika müsaade edin. Bunu yaparsanýz, sonrasýnda kan þekeriniz daha iyi, daha saðlýklý bir þekilde yükseleceði için yemekten çok aðýr kalkmazsýnýz. Demek ki ballý su ve çorbadan sonra bir 3-5 dakika ara veriyoruz. Sonrasýnda bir günü, hayvansal protein günü, diðer bir günü ise karbonhidrat günü olarak seçin. Ne demek hayvansal protein veya ne demek karbonhidrat? Hayvansal proteinler, özellikle Ramazanda besin deðeri yüksek fakat kolesterol ve yað miktarý düþük olan hayvansal proteinleri seçin. Örneðin tavuk etinin beyaz kýsmý, derisiz. Balýk, taze balýk, beyaz kýsmý, derisiz. Ama bunlar kýzartma olmayacak. Buðulama; bol domatesli, maydanozlu, 18

19 soðanlý piþmiþ veya ýzgara fark etmez. Ama kýzartma olmayacak. Tercihen da derisi olmayacak. Onun dýþýnda çok iyi bir protein kaynaðý da Ramazanda yumurtadýr. Ancak yumurtayý, proteinini bol miktarda almak, yaðýný ise pek almamak için daha çok beyazýný kullanýn. Hem çocuklarýnýz için de besleyicidir, eriþkinler için de, Ramazanda oruç tutan eriþkinler için de çok iyi bir protein kaynaðýdýr. Protein açýsýndan yumurtayý, üç yumurta beyazý, bir yumurta sarýsý, biraz maydanoz ve yaðsýz bir peynir, taze kaþarla gibi teflonda veya herhangi bir tencerede veya tavada yapabilirsiniz. Baþka bir iyi protein kaynaðý da yoðurttur. Yoðurdu da az yaðlý yiyin ama miktarýný fazla yiyin kalsiyumu, proteini bol almýþ olursunuz. Ayný þekilde az tuzlu, az yaðlý peynirler, lor, mozerella, hafif taze köy peynirleri, çökelek, dil Bunlar da çok iyi bir protein kaynaðýdýr. Demek ki protein gecesi seçtiysek o gün iftarda tavuk veya balýk veya yumurta beyazý aðýrlýklý omlet veya peynir veya yoðurt Buna benzer Buna mukabil, baþka bir gün ise karbonhidrat aðýrlýklý seçin. Karbonhidrat nedir? Pide, makarna, pilav, patates, ekmek gibi unlu mamuller. Tabii ki Ramazanda yapacaðýnýz en büyük hatalardan biri; beyaz ekmek veya fazla miktarda beyaz unun kullanýldýðý, rafine unun kullanýldýðý gýdalarý çok tüketmek. Çünkü neden? Düþmüþ olan kan þekerini karbonhidratlar hýzlý bir þekilde özellikle beyaz undan yapýlan fazla unlu mamul yerseniz düþük olan kan þekeri birden ve hýzla fýrlar. Ne olur biraz sonra söyleyeceðim. Karbonhidratlarý aldýðýnýz zaman da yanýnda bakliyat; yeþil mercimek, nohut gibi veya yanýnda bazen sebze, özellikle; ýspanak, pazý veya brokoli, madýmak Herhangi bir þey fark etmez, yeþillik bir sebze ve bir parça da salatayla gayet saðlýklý bir iftar yapabilirsiniz. Þimdi yaptýðýmýz en büyük hatalardan bir tanesi; Ramazanýn edebine, adabýna ve ruhuna uygun beslenmemek. Çünkü günümüzde manevi olduðunu iddia eden insanlarýn dahi çoðu hala egosunu silememiþ, törpüleyememiþ ve hala daha bilinç altýnda hafifçe, maalesef biraz, özür dilerim kaba tabirle, aç gözlülüðümüz hala devam edebiliyor. Hiç olmazsa iftar sofrasýnda tok gözlü, sakin, Ramazanýn ruhuna uygun, son derece olgun ve bilge bir þekilde iftarýnýzý bozunuz ve yapýnýz. Yoksa, oruç tutmak demek; sabah güneþ doðmadan önce ve akþam güneþ batma saatleri arasýnda, durmadan hiçbir þekilde aç kalýp ama iftardan sonra durmadan ne bulursam yiyeyim deyip, kýsa sürede iri lokmalar halinde yemek deðildir. Zaten dikkat ediniz eskiden Ashab-ý Kinâm zamanýnda Peygamber Efendimizin yaptýðý þeylere, uyguladýðý diyetlere bakýnýz; hurma, zeytin, kuru ekmek, kuru peynir, bakliyat ve az miktarda yermiþ. Neden? Ýmkân yok mu? Hepsinin en alasý ne sofralar kurdurtabilir. Yapmamýþ, çünkü Ramazanýn ruhunu, özünü biliyor. Arýnma dönemi olduðunu biliyor. Ýþte biz de tam âdâbýna uygun yemeliyiz. Soframýzda besin 19

20 deðerlerine çok dikkat etmeliyiz. Yoksa iftar demek; ne bulursak midemize dolduralým demek deðildir. Þimdi yaptýðýmýz en büyük hatalardan bir tanesi tok karnýna tatlý yemek. Çünkü gün boyunca kan þekeri düþmüþtür, karbonhidrat canýnýz çeker. Pide gibi, ekmek gibi, börek gibi, pilav, makarna gibi Tamam. Bunlarý bir miktar yiyebiliriz iftar sofrasýnda. Mesela; bir parça pilav veya makarna veya pide... Ama yapýlan en büyük hata tok karnýna tatlý yemek. Çünkü; düþmüþ olan kan þekeri, hele hýzla yemek yediyseniz, birden bire ve hýzlý bir þekilde yükselir. Kan þekeri birden bire ve hýzla yükseleceði için, þekeri düþürmekle görevli olan organýmýz; pankreas, birden ve bol miktarda insülin salgýlar. Bakýn bütün gün karaciðer dinlendi, istirahat etti. Bütün gün mide, baðýrsaklar dinlendi. Pankreas, çok önemli bir organýmýz, dinlendi, istirahat etti. Ve sonra siz birden bire uyuyan bir bebeði sarsarak uyandýrýr gibi bir anda hýzlý yiyorsunuz. Çok fazla hamur iþleri ve yaðlýya yükleniyorsunuz. Sistem birden alarm halinde çok hýzlý çalýþýyor. Hadi buraya kadar da iyi. Ama tok karnýna tatlý yerseniz, iþte o zaman birden bire ve hýzla kan þekerini yükseltiyorsunuz. Ne oluyor? Kan þekerini düþürmeye görevli organ pankreas, o zaman birden bire ve bol miktarda þeker düþürücü hormon insülin salgýlýyor. Çünkü neden? O kadar hýzlý yediniz ki, o kadar çok hamur iþi ve aðýr yediniz ki bir de üstüne tatlý yediniz, kan þekeri birden ve çok fýrladý. O zaman pankreas onu düþürmek için birden ve bol miktarda insülin pompalamak zorunda kalýyor. Nereye kadar? Eðer çok insülin salgýlandýysa bu sefer de yemekten, iftardan 2-3 veya 3,5 saat sonra bu sefer tersine kan þekeri düþüyor birden bire. Ýþte reaktifhipoglisemi dediðimiz düþük kan þekeri. Ertesi gün oruç tutarken el ayak çekilmesi, halsizlik, baþ dönmesi, açlýða dayanamama, sinirlilik hali, üþüme, baþ aðrýsý, migren ataklarý gibi düþük kan þekerine baðlý olan sorunlarý yaþýyorsunuz. Neden? Çünkü iftarda ve sahurda birden tatlýya yüklendiðiniz için. Ve fazla insülin salgýlandýðý zamanda en büyük tehlike hýzlý yaþlanma ortaya çýkýyor. Çünkü akþam geç saatlerde fazla aðýr yerseniz ve çok insülin salgýlatýrsanýz genç ve diri kalmamýzý saðlayan gençlik hormonlarý büyüme hormonunu parçalýyor ve daha hýzlý yaþlanýyorsunuz. Ýþte Ramazanda iftarda yiyoruz. Ama tatlýyý en erken 2-3 saat sonra ara öðünde yiyoruz. Hangi tatlýlar daha saðlýklý Ramazanda? Özellikle sütlü tatlýlarý tercih edin. Neden? Çünkü sütlü tatlýlarda kalsiyum ve protein de almýþ oluyoruz. Az yaðlý sütten yapýlmýþ; sütlaç, kazan dibi, muhallebi herhangi bir tatlý olabilir. Üzerine de bolca bir meyve püresi, biraz fýndýk veya ceviz ve biraz da tarçýn, çok saðlýklý bir tatlý olur. Güllaç da tüketebilirsiniz. Her ne tatlý yiyorsanýz yiyin bolca tarçýn kullanýn. Çünkü tarçýn; kan þekerini ayarlamakta, karaciðer fonksiyonlarýný desteklemekte, çok þifalý bir baharattýr tarçýn. Tatlýyý ara öðünde yiyoruz ve yerken 20

21 de bolca tarçýn döküyoruz üzerine. Sahurda ise; mesela yine çorba içilebilir. Çorba dýþýnda hafif bir kahvaltý yapýlabilir. Yað olarak tereyaðý yerine zeytin yaðý tercih etmeniz daha saðlýklý kalp ve damar saðlýðý açýsýndan. Bazen de pek alýþkýn olmadýðýmýz ama çok saðlýklý oruç tatmaya yardýmcý olacak, kilo alma hýzýný dengeleyecek olan mislüler. Yani bu tam tahýl ürünleri, mýsýr gevrekleri, mislüler, tam buðday gevrekleri, yanýnda bol süt, biraz keten tohumu, meyve ve biraz da cevizle tüketilebilir. Özellikle sahurdan sonra, hararet basanlar, kan þekerinde önce yükselme sonra düþme olanlar, mesela bu tahýl ürünlerini kullanabilirler. Bazý günlerde tam buðday ekmeðine, bildiðimiz köy ekmeðine veya kepekli ekmeðe veya çavdar ekmeðine tost. Bol taze kaþarlý yenilebilir. Yanýnda yeþillik yiyebilirsiniz. Bir de sahurda özellikle veya arada yeþil elmayý da tüketmeye gayret edin. Çünkü yeþil elmanýn kabuklarýnda pektin adýný verdiðimiz çok kýymetli bir madde var. Bu madde hem tokluk hissini saðlamaya yardýmcý oluyor, ayný zamanda da midevidir. Yani Ramazanda mide þikayetleri olanlara iyidir. Çið yeþil elma dokunuyorsa, bir parça kabuk tarçýnla onu haþlayýp veya komposto yapýp o þekilde de tüketebilirsiniz. Ýftarla sahur arasýnda bol miktarda bitki çayý için. Çok asitli içecekler, kolalý içecekler yerine, çok soðuk ve gazlý içecekler yerine, özellikle mide þikayeti çekenler, reflü sorunu olanlar, yemekten sonra gaz ve hazýmsýzlýk çekenler için en iyi bir öneri rezene çayý. Bunu eðer reflü varsa anasonla da karýþtýrabilirsiniz veya karýþtýrmayabilirsiniz ama rezene çayý midedeki spazmý alýr, gazý alýr, hazýmsýzlýðý alýr ve daha rahat bir sindirim yapmanýza yardýmcý olur. Onun dýþýnda bir uyarýlma ihtiyacý duyuyoruz iftardan sonra. Ne oluyor? Kahve veya çay. Güzel! 21

22 Seviyorsanýz bir tane sade Türk kahvesi veya az þekerli Türk kahvesi içebilirsiniz. Açýk olmak þartýyla siyah çay da içebilirsiniz ama siyah çayý koyu içmek yerine ayný demle 2-3 fincana bölerek içerseniz daha iyi. Neden? Fazla miktarda koyu kahve ve koyu çay, hacminin iki buçuk misli kadar suyu dýþarý attýrýr. Ramazanda zaten gündüz susuz kalýyor beden. Eðer siz sahurda kahve ve koyu çay içerseniz, bunlar idrar da söktüreceði için birkaç saat sonra sizde daha çok susuzluk yapar. Ama onun yerine bitki çaylarý, ýlýk su, hafif sýcaðýmsý su daha iyi. Bir de maden sodasý içebilirsiniz. Özellikle düþük tansiyonu olanlar için de, tansiyonun daha fazla düþmemesi için iyon ve mineral desteði için maden sodasý da oldukça yararlýdýr. Þimdi Ramazanda hep bedenden bahsettik. Dedik ki; bedeni arýndýralým, gereksiz kilo almayýn, kilonuzu koruyun. Çünkü Ramazanda alýnan kilo, eðer beraberinde spor da yapmýyorsanýz, en tehlikeli kilo; göbek ve bel civarýnda alýnan kilodur. Ne yaparsanýz yapýn, göbek ve bel civarýnýzýn kalýnlaþmasýna, yaðlanmasýna izin vermeyin. Eðer bir kiþide gittikçe göbek ve bel civarý yaðlanýp kalýnlaþýyor olarak kilo alýyorsa o kiþi süratle yaþlanýyordur. Ve þeker hastalýðý, kalp ve damar hastalýðý, hatta artmýþ kanser riski, onun dýþýnda gut hastalýðý ve böbrek, karaciðerle ilgili pek çok sýkýntý dahi, yüksek tansiyon dahi, göbek ve bel civarýnda yaðlanmasý artan kiþilerde bekleyeceðimiz bir durumdur. Demek ki Ramazanda hiç egzersiz yapmamak da yanlýþ bir þey. Aðýr egzersiz yapmayýn ve gündüz saatlerinde oruçluyken de egzersiz yapmayýn. Ama en güzel þey, çok da enteresan, hep kan þekerinin en yüksek olduðu zamana genelde teravih namazý denk gelir. Veya akþamdan sonra okunan yatsý saatlerinde. Çünkü kuvvetli bir iftar yiyorsunuz. Bir buçuk saat sonra kan þekeri en yüksek düzeye geliyorken hafif bir egzersiz gibi de düþünülebilir teravih. Bunun üzerine de bir dakika kilo sorunu olanlar tempolu bir yürüyüþ yaparlarsa eðer o zaman gayet güzel bir þekilde hem kan þekerini dengelemiþ olurlar hem de fazla yaðlanmamýþ olurlar. En güzel egzersiz için uygun zaman; iftardan bir buçuk-iki saat sonralarý. Bir de ne dedik; iftarla sahur arsýna bol miktarda ýlýk veya sýcaðýmsý su içmek de oldukça iyidir. Þimdi buraya kadar hep bedenden bahsettik. Peki Ramazan sadece bedenle ilgili bir durum mu? Hayýr! Çünkü Ramazanda esas amaç; ruhu arýndýrmak. Þimdi bedenin, bakýn bu kýsmýný iyi dinleyiniz. Cinsel iliþki, sigara içmek, yemek yemek ve bedenin içine giren her türlü yiyecek ve içecek, bedenle ilgili ne yapýyor? Orucu bozuyor. Bunlar yasaklanmýþ. Bedeni tam bir istirahata alýyorsunuz. Þimdi ruhumuz, bedenin üstüne konuþlandýrýlmýþ olan, özel frekanstaki enerjik bir varlýktýr. Ve bedenin çekim alaný içerisindedir ruh. Belirli bir mesafeden öteye biz hayattayken gidemez. Çünkü bir çekim alaný içerisindedir. Normal kiþilerde bu böyledir. Çok özel bazý durumlar 22

23 haricinde. Þimdi ruh bedenin etrafýnda, bizim beþ duyuyla, özellikle gözümüzle algýlayamayacaðýmýz bir çekim alaný içerisindedir ve çok ince frekanstaki bir enerjik boyuttur. Beden faaliyetleriyle ruhu hep aþaðý boyuta çeker. Baðýrsak hareketleri, yemek yemek, cinsel iliþki, sigara içmek, kimyasal ilaçlar, hep bunlar bizim auramýzý, yani; enerji alanýmýzý ve ruhsal boyutumuzu aþaðý boyuta çeker. Daha hayvani düzeye yakýn oluruz. Ama her türlü dýþarýdan madde alýþ veriþini, nefes alýp vermek haricinde, kestiðimiz zaman bedenin ruh üstündeki çekim gücü ve alaný zayýflamaya baþlar. Ruh, evrende zaten var olan kozmik yayýnlarý yani, ulvi bilgi alýþ veriþini deðil, daha açýk olur. Bedenin, ruhun kanallarý daha çok açýlmaya baþlar. Yani siz beden ve sindirim sistemi istirahatta olduðu zaman, baðýrsaklar faaliyette olmadýðý zaman, mide sindirimde olmadýðý zaman, sadece kalp atýþý, dolaþýn ki onlar bile oruçluyken yavaþlýyor belli bir saatten sonra. Daha dingin bir fizyolojideyken, iþte ruhun bir uydu anteni gibi alým ve verme gücü, yayýnlarý alýp verme gücünde bir artýþ oluyor. Ýþte bu nedenle Ramazanda yaptýðýnýz her eyleme çok dikkat edin. Ruha da oruç tutturmak zorundayýz. Sadece bedene deðil. Yalan söylemek, riya yapmak, haksýz yere dedikodu yapmak, sýrayý bozmak, çevreyi kirletmek, diðer canlýlara; hayvanlara ve bitkilere, aðaçlara zarar vermek, bizim yaratmadýðýmýz canlýlarýn yaþam haklarýna zarar verici davranýþlarda bulunmak, ama en önemlisi olumsuz davranýþlarda bulunmak, iþte bu hassas olan fizyolojiye daha çok negatif enerji çekebilir, dikkat. Ýçinizden, kalbinizden geçirdiklerinize dahi dikkat edin. Ama bunun yerine bizim kadar þanslý olmayan insanlara, örneðin; görme özürlülere, ortopedik, nörolojik özürlülere, iyi duyamayanlara, yaþlýlara, fakirlere, maðdur durumda olanlara, maðdur durumda olan dullara, yetimlere, yani bizim kadar þanslý olmayanlara iyi davranmak, güler yüzlü olmak, verici olmak, yiyecekleri paylaþmak, onlarýn hatýrlarýný sormak, diðer canlýlarý beslemek ve doyurmak, yani bu dönemde ne kadar pozitif olursanýz o kadar çok ruhsal boyutunuza pozitif enerji çekersiniz. Týpký bilgisayara bir yazýlým programý yüklüyor gibi, kendi ruhsal boyutunuza ciddi bir þekilde olumlu enerji yüklersiniz ki bu bir banka hesabý gibi ölüm dediðimiz boyut deðiþtirme sonrasýnda, yapacaðýmýz yolculukta bize gerekecek olan tek sermaye iþte bu pozitif enerjiyi veya sevap veya hayýr. Adýný ne koyarsanýz koyun, bu; enerjidir. Çünkü oruç tutan bir kiþide enerjik alýþ veriþlerin kat sayýsý artar. Yani bire on, bire yüz. Ama negatif davranýrsanýz unutmayýn onda da kat sayýsý yüksek olabilir. Þimdi þöyle bir düþünelim. Bizler gerçekten bu yaþam biçimimizi, bu zaman diliminde, bu gezegende tesadüfen mi yaratýldýk? Yoksa müthiþ bir kozmik zeka, ilahi bir program çerçevesinde mi bu boyuta geldik? Tesadüfen mi varýz? Yoksa müthiþ bir sistem, kozmik zekanýn ürünü olarak mý oldu? Niçin erkeksiniz 23

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TEMMUZ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

TEMMUZ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 20-21-22 TEMMUZ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Sahurda çok su alımı sağlıklı değil İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ Dünya da bir yanda obeziteyle mücadele yapılırken diğer tarafta açlıktan ölme noktasına gelen insanlara

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet!

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! On5yirmi5.com Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! Ender Saraç'tan sağlıklı kilo verdiren diyet... Yayın Tarihi : 15 Mayıs 2011 Pazar (oluşturma : 11/19/2015) Sağlıklı Kilo Verdirici Diyet 1. Gün Diyet Listesi

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK; Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. BESLENME; Büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

YAŞLILIKTA BESLENME VE SAĞLIK. MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Züleyha KAPLAN Beslenme ve Diyet Uzmanı

YAŞLILIKTA BESLENME VE SAĞLIK. MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Züleyha KAPLAN Beslenme ve Diyet Uzmanı YAŞLILIKTA BESLENME VE SAĞLIK MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Züleyha KAPLAN Beslenme ve Diyet Uzmanı Yaşlanma her canlıda görülen ve vücutta değişiklik yapan bir süreçtir Herkes bir gün yaşlanacaktır

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : / 09/06/2016

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : / 09/06/2016 T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37811563/ 09/06/2016 K onu: Teklife Davet Kuramumuzun ihtiyacı olan (1) kalem Kitapçık alımı işi için aşağıda yazılı ihtiyaç kalemleri,4734 sayılı kanunun

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr Ağacın kökü toprak İnsanın kökü EKMEK tir. 2 BİR AYDA 7-12 KG. VERMEK

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME BESİN ÖGELERİ

İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME BESİN ÖGELERİ İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME Doğumdan itibaren büyüme ve gelişme, sağlıklı ve uzun bir yaşam için vücudumuza gerekli olan bütün maddeleri besinlerle alırız. Besin; yenilebilen ve yenildiğinde

Detaylı

HİPERLİPİDEMİ TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

HİPERLİPİDEMİ TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ Hiperlipidemi; kanda çeşitli yağların yüksekliğini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu çeşitli yağ tipleri kolesterol, trigliserid, LDL-kolestroldür.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

İki dilim baklavaya yarım litre su

İki dilim baklavaya yarım litre su İki dilim baklavaya yarım litre su Bayramların vazgeçilmez ikramı şerbetli tatlılar, Ramazan ayı boyunca susuz kalan bünyelere ilk günden aşırı yükleme yapılmasına neden olmamak için, iki dilim baklavaya

Detaylı

Saat: 19.30 Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı AKS TV den İFTARA DOĞRU 1 KONU 1 KONUK Canlı Yayın

Saat: 19.30 Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı AKS TV den İFTARA DOĞRU 1 KONU 1 KONUK Canlı Yayın 1 2 On Bir Ayın Sultanı na ve Canik e Selam Olsun... Değerli Hemşehrilerim; Bir AKS Ramazan TV den ayına A daha DOĞRU kavuşmanın 1 KONU mutluluğunu 1 KONUK hep Canlı beraber Yayın yaşarken, Onbir ayın

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41 FR-HYE-04-719-41 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın tarihi: 01.05.2007

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Anoreksiya Nervoza DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri

Anoreksiya Nervoza DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri Kime sorarsanız sorun, herkes belli bir yaştan sonra kilolarından şikâyet etmektedir. Bu insanlar zayıflamayı çok istedikleri halde bir türlü zayıflayamadıklarından yakınırlar. Bunlar hem kilolarından

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

9. Sigarayı bırakma zamanı

9. Sigarayı bırakma zamanı 9. Sigarayı bırakma zamanı 1 9. Sigarayı bırakma zamanı Dünyada 8 saniyede 1 can alan, yılda 4 milyon kişinin ölümüne neden olan, dünyada her 10 erişkinden birinin ölüm nedeni sayılan sigarayı bırakmak

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1 YETERLİ ve DENGELİ BESLENME PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ OKUL ÇAĞINDA BESLENME Okul çağı dönemi, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, besin

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yeterli ve Dengeli Beslen!

Yeterli ve Dengeli Beslen! Yeterli ve Dengeli Beslen! Hareketli Ol, Egzersiz Yap! Kişisel Bakımına ve Günlük Hijyenine Özen Göster! Uyku Düzenine Dikkat Et! Stresten Uzak Dur! Yeterli ve dengeli beslenme «4 Yapraklı Yonca» içerisindeki

Detaylı

Riva s Club Anadolu dan malzemeler ile sizlere klasik Ramazan Sofralarını hatırlatan bir menü hazırladı.

Riva s Club Anadolu dan malzemeler ile sizlere klasik Ramazan Sofralarını hatırlatan bir menü hazırladı. Ramazan ayı; sadece Müslüman toplulukların uyduğu bir ibadet yada yüzyıllardır sürdürülen bir geleneğin nostaljik yansıması değildir. Ramazan ayı; israf etmemeyi, açı, toku, hastayı, yaşlıyı düşünerek

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN

NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN Kilo vermenin ötesinde. Yeni bir yaşam için. Yediğiniz gıdalar, sağlığınız için gerekli besinleri içermelidir ancak, bunun şekline sizde karar verebilirsiniz.

Detaylı

Karşındakini Var Etmenin En Zor Yolu: DİNLEMEK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Karşındakini Var Etmenin En Zor Yolu: DİNLEMEK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fatma Atasever fatmaatasever@windowslive.com Uzun zamandır kendini kötü hisseden arkadaşıma bir psikoloğa gitmesini önerdim. Psikoloğa gidince ne değişecek? İlaç veremeyecek ki. Konuşarak ben nasıl tedavi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı