BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Kenan GÜLTÜRK - Hakký ÇÝÇEK Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 101 Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. Tel: (Pbx) Fax: Haziran 2008

3 Ýçindekiler Önsöz Gün; Ramazan Coþkusu Gün; Ramazanda Saðlýklý Beslenme Gün; Asr-ý Saadetten Tablolar Gün; Kur aný Yaþamak Gün; NLP-Aile Ýçi Ýletiþim (Aile Zekasý) Gün; Kadýn ve Sosyal Hayat Gün; Çocuklar Gecesi (Çocuðun Ramazaný) Gün; Þiir Gecesi Gün; Kentlilik Bilinci Gün; Kur aný Kerim Ziyareti Gün; Yetimler Gecesi Gün; Hayata Gülümse Gün; Kaynaklarýmýz ve Tasarruf Gün; FKM-Tiyatro Gün; Engelliler Gecesi Gün; Hukukun Üstünlüðü ve Sivil Anayasa Gün; Peygamberimizde Çocuk Sevgisi Gün; Yerel Sanatçýlar Þöleni Gün; NLP-Baþarýlý Olmanýn Yollarý

4 20. Gün; Dünden Bugüne Komþuluk Ýliþkileri Gün; Sahneden Ekrana Gün; Yeþilay Gecesi Gün; Tüketici Haklarý Gün; Namazda Diriliþ Gün; Dayanýþma ve Paylaþma Gün; Dua Gün; Mevlana Gecesi Gün; Tv. ve Sinemanýn Toplum Üzerindeki Etkileri Gün; Protokol Konuþmalarý ve Bayram Mesajlarý

5 ÖNSÖZ Ramazan aylarýný, deðerine uygun þekilde karþýlamak ve onu yoðun duygularla yaþamak, halkýmýzýn çok önem verdiði bir husustur. Biz de Belediye olarak halka hizmet veren bir kurum olduðumuz için halkýmýzýn deðerlerine deðer vermekle görevli sayýyoruz kendimizi. Bu sebeple her sene, Ramazan ayýný güzel etkinliklerle geçiriyor, halkýmýzýn çoþkularýna katýlýyoruz. Bu maksatla Ýrfan Sofrasý yani bilgi bilim ve kültür þöleni olarak adlandýrdýðýmýz Ramazan Çadýrý kuruyor orada çeþitli etkinlikler yapýyoruz. Bu çadýrýmýzda, her gün yaklaþýk 3000 kiþiye iftar yemeðinde birlikte oluyoruz. Ýftar ve teravih namazýndan sonra kültürel etkinlikler programlarý düzenliyoruz. Ülkemizin tanýnmýþ bilim adamlarý, düþünür ve yazarlarýyla sanatçýlarýný bu çadýrda halkýmýzla buluþturuyoruz, onlardan yararlanmalarýný saðlýyoruz. Ramazan ayý boyunca sadece Baðcýlar halký deðil, kentin çeþitli ilçelerinde oturan ve ilçemizi görmeye gelen konuklarla birlikte iftar ediyor, etkinlikleri izlliyoruz. Yine Ramazan ayý boyunca çeþitli konularýn öne çýktýðý programlar yapýyoruz. Komþuluk Haftasý Gençlik Gecesi Engelliler Gecesi Yetimler Haftasý Çocuk Programlarý Etkinlikleri bunlardan bazýlarý Ýrfan soframýzýn masraflarýný ilçemizin hayýrsever tüccar ve iþ adamlarý karþýlýyor. Biz Belediye olarak organizasyonu üstleniyoruz. Böylece güzel bi ahenk oluþuyor, zenginle fakiri buluþturuyor. Tüm Ýlçe halký olarak bir sofrada buluþuyor ve ortak deðerimizi paylaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Programlarýmýzý renklendiren bilim adamý, yazar ve sanatçýlarýmýza, maddi destekleriyle katýlan iþ adamlarýmýza, programlarýn yapýmý ve hayata geçirilmesinde emeði geçen tüm mesai arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Nice Mutlu ve bereketli Ramazanlar Dileðiyle Saygýlar Sunuyorum Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

6

7

8

9 1.Gün Protokol Konuþmalarý PANEL Ramanzan Coþkusu Mahmut Toptaþ Konser Ertuðrul Erkiþi Müjde müminler, ihsân-ý Rahman dýr gelen, Þanýna ta'zim edin, mah-ý Gufrândýr gelen, Ýyd-ü Ekber her günü, Kadr-i Mübarek her gece, Ne mutlu ehl-i Ýmâna, Lütf-ü Sübhandýr gelen

10 Sunucu Sevgili Misafirlerimiz! Hepinizin Ramazan ayýný tebrik ediyor, hoþgeldiniz diyorum. Ramazan ayý, on bir ayýn sultaný. Bu ayda inþallah oruçlarýmýzý tutacaðýz, ibadetlerimizi hakkýyla yerine getireceðiz ve Allah'ýn Resûlü, nasýl yaþadýysa, Kur'an-ý Kerim'de nasýl yaþamamýz isteniyorsa öyle yaþayacaðýz. Ramazan ayý boyunca Ýftar yemeklerimizden sonra Ýrfan Soframýzý kuracaðýz ve çok güzel programlarla, konserlerle sizleri buluþturacaðýz. Þimdi, sizleri selamlamak üzere Baðcýlar'ýmýzýn Belediye Baþkaný Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beyefendiyi huzurlarýnýza davet ediyorum. Buyurunuz Sayýn Baþkaným Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Çok deðerli öðretim üyesi Hocalarýmýz, Ýlçe Kaymakamýmýz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Müftümüz, siyasi partilerimizin deðerli temsilcileri, Belediye Meclis Üyelerimiz, Ýl Genel Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarýmýz ve Baðcýlarýmýzýn güzel insanlarý hanýmefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili yavrularýmýz Hepinizi, Allah'ýn selamý, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, diyerek selamlýyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Allah'a þükürler olsun, yine bir Ramazan ayýna bizleri ulaþtýrdý. Bizler 12 yýldan beri her Ramazan ayýnda, Baðcýlar Belediyesi olarak sizlere hizmet etmek imkânýný bizlere veren Rabbimize þükürler ediyoruz. 10

11 Her sene bir baþka yerde kurduðumuz Ramazan Çadýrý, Ýrfan Soframýzda, binlerce insanýmýza iftar yemeði veriyor, çok güzel ilim, fakir, sanat, kültür adamlarýný, gazetecileri davet ediyor, irfan sohbetleri yaptýrýyoruz. Bu sene de, Rabbimiz nasip etti ve çadýrýmýzý burada kurduk, ilk iftarýmýzý beraber açtýk. Bu sene de geçen yýl olduðu gibi Ýrfan Çadýrýmýzýn yanýna bir de büyük çadýr kurduk ve orada sizler için, çocuklarýmýz için alýþveriþ ve eðlence yerleri kurduk. Ýnþallah gezip görürsünüz, çocuklarýmýzý eðlendirirsiniz. Sevgili dostlar; Ramazan ayý, Müslümanlarýn arasýndaki her türlü olumsuzluðu giderir. Bu mübarek ayýn hakkýný vererek yaþadýðýmýz zaman sevgiyi ve saygýyý artýrýr ve sizi derece bakýmýndan da yükseltir. Etrafýnýzla mutlaka ilgilenin. Rahmet ayýnda sizler de merhametin birer abidesi olun. Aranýzda kýrgýnlýklar varsa, hiç bir zaman hiçbir kýrgýnlýk birbirinizin kalbini kýrmanýza deðmeyecek kadar basittir. Düþünecek olursanýz, bunlar basit þeylerdir. Bunlardan vazgeçin ve bizzat siz gidin, dostlarýnýzla, komþularýnýzla kýrgýnlýklarýnýzý giderecek hareketler yapýn. Gurur ve kibir insaný küçültür. Sizler büyük insanlarsýnýz. Bunlarý mutlaka saðlayýn. Onlarýn halleriyle hallenin. Onlarýn eksiklerini tamamlamaya çalýþýn. Bu sizi yüceltecek ve büyültecektir. Ben hepinize, bütün komþularýmýza þimdiden çok güzel bir Ramazan Mevsimi'nin geçmesini diliyorum. Komþularýnýzla, dostlarýnýzla arkadaþlarýnýzla, bütün kýrgýnlýklardan uzak, sevginin ve saygýnýn tamamen kalplerimizin en derin noktasýna kadar yerleþmiþ bir hale ulaþmanýzý Rabbimden diliyorum. Ve Ramazan'ýn rahmetinden, maðfiretinden ve günahlardan kurtuluþundan da istifade etmenizi diliyor, sevgi ve saygýyla selamlýyorum. Allah'a emanet olun Sunucu Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beyefendiye çok çok teþekkür ediyoruz. Deðerli misafirlerimiz, az önce de ifade ettim. Efendimiz nasýl yaþardý? Yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerim bize neleri anlatýyor? Bu ve buna benzer dînî diðer hususlarýmýzý onlardan öðreniyoruz. Ýyi ki varsýnýz diyerek, konuþmalarýný yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Baðcýlar Müftümüz, Sayýn Mustafa Derin Hocamýz. Buyurunuz efendim. 11

12 Mustafa DERÝN Baðcýlar Müftüsü Muhterem Hocalarým, Sayýn Milletvekilim, Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, Baðcýlarýmýzýn saygýdeðer insanlarý, mübarek Ramazan-ý Þerif'e bir kez daha kavuþmanýn mutluluðunu ve heyecanýný yaþýyoruz. Bize bu mübarek günleri ikram eden Kainatýn sahibi Yüce Rabbimiz çok zengin, ve çok cömert. Bize ikram ettiði bu misafir rahmet ayý Ramazan bütün güzelliklerle dopdolu. Bu mübarek Ramazaný hayatýnda bir kez daha misafir eden müminler çok umutlu ve çok heyecanlý. Niye heyacanlý olmayalým ki, Müjde müminler, ihsân-ý Rahmândýr gelen, Þanýna ta'zim edin, mâh-ý Gufrândýr gelen, Ýyd-ü Ekber her günü, Kadr-i Mübarek her gece, Ne mutlu ehl-i Ýmâna, Lütf-i Sübhandýr gelen Diye tarif edilen, Ramazan ayý, Kur'an ayý. Cenab-ý Hak Kur'an'ýnda, biraz önce, okuduðu güzel aþr-i þerifle gönül ufkumuzu açan kardeþimizin okuduðu aþr-i þeriften bir pasaj; Cenab-ý Hakk buyuruyor ki; "Ramazan ayý insanlara yol gösterici, doðrunun, Hakkýn ve Hakký batýldan ayýrmanýn açýk delilleri olarak, kendisinde Kur'an-ý Azimüþþan'ýn inzal buyrulduðu, inzal edildiði aydýr" diye tarif ediyor Rabbimiz. Ýþte, bu mübarek ayda, biraz önce Sayýn Baþkanýmýzýn da ifade buyurduðu gibi, gerçekten, kardeþliðimizin pekiþmesi, birlik, dirlik ve huzurumuzun devamý için, bu mübarek ayý gecesiyle, gündüzüyle deðerlendirmek, kul olarak, mümin olarak bize yakýþan ve bizden beklenen. Ben bu duygularla hepinizin, ekran baþýnda bizlerle bu heyecaný yaþayan tüm kardeþlerimizin Ramazanlarýný tebrik ediyorum. Mübarek olsun diyor, hepinize saygýlar sunuyorum. Sunucu Baðcýlar Müftümüz, Saygýdeðer Hocamýz, Mustafa Derin Beyefendiye biz de çok teþekkür ediyoruz. Deðerli misafirlerimiz, varlýðýyla iftihar ettiðimiz bir ismi yine ben huzurlarýnýza davet edeceðim. Baðcýlar Kaymakamýmýz Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu. Buyurunuz efendim. Ýrfan BALKANLIOÐLU Baðcýlar Kaymakamý Kýymetli Milletvekilim, Deðerli Hocalarým, Kýymetli Belediye Baþkaným, Sevgili 12

13 Baðcýlar halký hepinizi saygýyla selamlýyorum. Ramazan-ý Þerif'in gelmesiyle birlikte, Baðcýlar'da bir dizi etkinlikler baþladý. Geçen yýl geldiðimde de þahit olmuþtum; Ýnsanlarda sadece iftar sofralarý kurulup, iftar yapmak deðil de, gönül ve kalplerini de doyuran, her biri sahasýnda son derece yetkin bilim adamlarýný getirerek, dinin gerçeklerini direkt kaynaðýndan ve ehil kiþilerden vatandaþlarýmýza sunuyorlar. Ayrýca, diðer ilmi konularda da pek çok hocalarýmýzý getirip, þanýna layýk bir Ramazan geçirmesine vesile oluyor. Sevgili Baþkanýmýzý bu çabasýndan dolayý bir kez daha kutluyorum. Kur'an-ý Kerim'de "Her kim Ramazan ayýna yetiþirse oruç tutsun" buyruluyor. Demek ki, içimizden pek çok insanlar, buna biz de dahil olabiliriz, bir dahaki Ramazan-ý Þerif'e yetiþemeyebiliriz. Buradaki emir; "Kim yetiþirse oruç tutsun" buyruluyor. Bu nedenle, bu alemin ve bizlerin bu dünyada fani olduðunun bilincine vararak, asla kalp kýrmamak, insanlara sevgiyle yaklaþmak ve elimizde bir takým maddi imkanlarýmýz varsa, bunlarý da imkanlarý yetersiz kiþilerle paylaþmak. Ramazanýn en büyük emri bu. Zaten, açlýk kiþiyi ve nefsini terbiye eden en önemli etki. Ýslami kurallarýn her birinin sayýsýz hikmetleri var. Bence Ramazanýn ve oruç tutmanýn en büyük hikmeti; Kiþiye açlýðý tattýrarak, imkaný olmadýðý için aç kalan, hatta dünyanýn pek çok muhtelif yerlerinde açlýktan ölen insanlarý düþünerek, israftan kaçýnmak ve elimizdeki imkanlarýmýzý maðdur ve fakir insanlarla paylaþmak. En önemli hikmeti bence bu olsa gerek. Bunun yaný sýra, tabi nefsi terbiye, bunlar da var. Sayýn Baþkanýmýzý, Ramazanýn kutsiyetine yakýþýr bir þekilde, en azýndan Baðcýlar çapýnda, Türkiye'ye örnek olacak bir program düzenlediði için bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinize hayýrlý Ramazanlar diliyorum. Sunucu Baðcýlar Kaymakamýmýz Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Bu platformda bazý akþamlar konferans ve bazý akþamlar paneller olacaktýr deðerli misafirlerimiz. Birbirinden farklý faaliyetleri burada televizyonlarý aracýlýðýyla izleyicilerimiz ve Baðcýlar'da bulunanlar da buraya gelerek bizzat izleme durumunda bulunabilirler. Bizler, Ramazan ayý boyunca bizimle birlikte olmalarýný özellikle istirham ediyoruz. 13

14

15 2.Gün PANEL Ramanzanda Saðlýklý Beslenme Dr. Ender Saraç Konser Orhan Ölmez Evet. Beni burada konuk ettiðiniz için bu akþam, çok teþekkür ederim. Belediye Baþkanýna da bu kadar güzel bir çadýr yaptýðý için, ben iftihar ettim. Ýnþallah bu Ramazan hem sizler için, hem de ülkemiz için; barýþ, huzur, saðlýk dolu geçer. Ýnþallah çok keyifli, huzurlu, neþeli geçer ve bayrama da bomba gibi formda gireriz. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Ýyi akþamlar.

16 Sunucu Gerek çadýrýmýzda bulunan misafirlerimize gerekse TV NET ekranlarý vasýtasýyla bizleri bulunduklarý ortama konuk eden deðerli izleyicilerimize hayýrlý akþamlar dileyerek Baðcýlar Belediyesi Ramazan Çadýrý Ýrfan Sofrasýna hoþ geldiniz diyoruz. 12 seneden beri süregelen ve artýk gönül rahatlýðýyla geleneksel olarak ifade ettiðimiz Baðcýlar'daki Ramazan Çadýrý Ýrfan Soframýzda iftar saatinde orucumuzu açýyoruz ve midelerimizi doyuruyoruz. Ardýndan bu saatlere gelindiðinde ise beynimizi, zihnimizi, yüreðimizi doyurabilmek maksadýyla tekrar bir araya geliyoruz ve kendi sahalarýnda uzmanlaþmýþ, otorite olmuþ isimlerin bu sahnede bizlere aktardýklarýyla bu amacýmýza ulaþýyoruz. Bugün de yine çok deðerli bir misafirimiz var burada. Kendisi az sonra buraya geldiðinde hepimizi yakýndan ilgilendiren bir konuda konuþacak ve inanýyorum ki hem çok ilgimizi çekecek hem de bize faydalý olan bilgilerden bir demet sunacak. Malum Ramazan ayýndayýz ve beslenmenin çok önemli olduðu bir zaman dilimi içerisindeyiz. Ýþte az sonra bizlere buradan seslenecek uzmanýmýz da bu konuda konuþacak ve birikimlerini bize anlatacak. Kendisini özellikle Posta Gazetesinde kendisine ait köþede bize aktardýðý bilgilerle tanýyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmaný Sayýn Dr. Ender Saraç Beyefendiyi sahneye davet etmek istiyorum. Deðerli misafirlerimiz söz þu andan itibaren Sayýn Dr. Ender Saraç Beyefendi'de. Buyurunuz. 16

17 Dr. Ender SARAÇ Beslenme ve Diyet Uzmaný Herkese iyi akþamlar. Öncelikle burada sizlerle beraber, böyle 1000'in üstünde bir sayýyla, "1600 veya 2000" dediler, hep beraber iftar yaptýðým için çok mutluyum. Bugünü de belki ölümsüzleþtirdik. Pazar günü buradan gazeteye gittim, posta gazetesine. Oradaki sayfamda bugünü, çok güzel resimleriniz de var ve bu Baðcýlar Bölgesinin iftar çadýrýyla ilgili, nasýl iftar yedik, bugünkü mönüyle ilgili beslenme eleþtirileri, hepsini orada yazdým. Pazar günü bir posta gazetesi alýrsanýz, okursunuz. Güzel bir þey oldu, aný oldu Baðcýlar Belediyesi'nin. Beni en çok etkileyen þu oldu: artýk çok farklý. Eskiden iftar çadýrlarý deyince; biraz bir, hijyen açýsýndan, yemek besin kalitesi açýsýndan çok farklýydý. Sadece bulgur pilavý, çorba ve daha farklý nohut, mercimek þeklinde yemekler vardý. Bunlar saðlýksýz mý? Hayýr, gayet saðlýklý. Ama gittikçe daha bir ülkemizde her þey bir özen geliyor. Yaptýðýnýz þeyleri sadece yapmýþ olmak için deðil, içine mana katarak, özen katarak, kalite katarak yapýlýyor. Bugün ben hakikaten burada onu gördüm. Güzel ve temizdi her þey. Mönü de gayet güzeldi. Bunu yapanlarý kutluyorum. Bugünü baðýþlayanlarý da kutluyorum. Þimdi kalabalýk bir topluluk. Biraz soru da sorabilirsiniz ama ilk önce Ramazandan bahsedelim. Ramazan bir diyet mevsimi deðildir. Basýnda çoðu yazýlarda görüyoruz. Ramazanda sadece iþte amaç kilo vermek veya Ramazanda amaç sadece sigarayý býrakmak deðil. Ramazan bedenen ve ruhen çok ciddi bir arýnma dönemidir. Son günlerin moda terimiyle önemli bir detoks zamanýdýr. Ramazan sadece beden açýsýndan bir öneme sahip deðildir, Ramazan ayný zamanda da ruhsal açýdan da bir arýnma dönemidir. Bununla ilgili enteresan bazý gözlemlerimi, tecrübelerimi söyleyeceðim, inþallah hep beraber paylaþacaðýz. Þimdi ilk önce saðlýklý bir iftar nasýl olmalý, nerelerde hata yapýyoruz bir onu söyleyelim. Þimdi saðlýklý bir iftar için genelde çok þifalý bir madde olan, yiyecek olan hurmayý genelde seçmek adettendir. Ama neden hurma? Çünkü hurmanýn içerisinde; aç olan, kan þekeri düþmüþ olan bir fizyoloji için, en besleyici doðal maddeler var. Doymamýþ bitkisel yaðlar var. Onun dýþýnda yüksek oranda doðal þeker var. Magnezyum var, baðýrsaklarýn çalýþmasý için iyi. Potasyum var kaslarýn gücü için iyi ve onun dýþýnda baþka elementler de var ve bir miktar kalsiyum da var kemikler için iyi. Ama lifli ve tok bir gýda olduðu için, aç olan bir fizyolojiyi, ihtiyacý olan þekeri, mineralleri, yaðý ve gýdayý vermek için hurma oldukça iyi. Ýki tane, üç taneye kadar yenebilir ama onun ötesi çok saðlýklý olmayabilir, kilo sorununuz varsa. Çünkü hurmada yüksek oranda þeker de 17

18 mevcut. Bir hurmayla, eðer ortamda hurma yoksa zeytinle de orucunuzu bozabilirsiniz. Çünkü zeytin de ayný þekilde bazý ulvi deðerlere sahiptir. Dikkat edin zeytin hep barýþýn sembolü olarak, zekânýn, felsefenin sembolü olarak gösterilmiþtir. O yüzden hurma veya zeytinle orucu açmak saðlýk açýsýndan da ve de zihnin bazý özellikleri açýsýndan da faydalý. Bunu açtýktan sonra genelde ben bir bardak ýlýk, ballý, limonlu su söylüyorum. Eðer evinizdeyseniz iyi kalite bir bal, çünkü bal bir þifa kaynaðýdýr. Pek çok kutsal kitaplarda da bahsettiði gibi arýya belirli bir görev verilmiþtir. Çiçeklerden en nadide olanlarýndan,en deðerli kýsýmlarýný, polenlerini ve tozlarýný toplamasý, onu bildiðiniz gibi kendi karnýnda belli bir iþlemden geçirdikten sonra arý onu geri kusar. Fakat çok temiz bir hayvandýr arý ve çok þifalý bir madde olan bal. Neden bal? Bal mikroplarýn üremesini azaltýr. Yavaþlatýcý özelliði var. Doðal bir þeker olduðu için oruç boyunca, yani bütün gündüz boyunca, iftar saatine kadar düþmüþ olan kan þekerini çok doðal bir þekliyle, doðal þekerle uyarýr, canlandýrýr. Karaciðeri adeta bir bebek gibi istirahat eden dinlenmiþ karaciðeri doðal þekeriyle tekrar enerjisini arttýrýr ve biraz sonra yapacaðý iftar sofrasýndaki sindirime hazýrlar. Tabii ki balý tek baþýna almak yerine biraz ballý limonlu su olarak içerseniz, mesela 8-10 damla limon, yarým bir tatlý kaþýðý bal ve ýlýk su özellikle, bunu yudum yudum içerseniz de sindirim sisteminiz, baðýrsaklarýn çalýþmasý, karaciðerin kendine gelmesi için oldukça olumludur ve detoks etkisi de kuvvetlidir. Ballý limonlu suyu içtikten sonra, genelde bir parça çorba mutlaka. Zaten adettendir, zaten beden çorba ister sývý ihtiyacý için. Hafif tuzlu, çok aþýrý tuzlu olmayan bir çorba. Çok etli, kýymalý veya balýk çorbasý gibi deðil de, çok fazla tereyaðýn, yaðlarýn kavrulup döküldüðü bir çorba deðil de, sebze çorbasý, tarhana çorbasý, domates çorbasý gibi hafif formdaki, özellikle mercimek çorbasý gibi bir çorba içebilirsiniz. Ýþte bu arada bir 3-4 dakika ara vermek iyidir. Eðer namaz kýlma alýþkanlýðýnýz varsa o sýra gidin, zaten kýsadýr, akþam namazýný kýlýn veya böyle bir alýþkanlýðýnýz yoksa da geriye doðru yaslanýn içtiðiniz sývýlarýn mideye ve baðýrsaklara doðru oturmasýna ve sistemin sývý açýðýný kapamasýna birkaç dakika müsaade edin. Bunu yaparsanýz, sonrasýnda kan þekeriniz daha iyi, daha saðlýklý bir þekilde yükseleceði için yemekten çok aðýr kalkmazsýnýz. Demek ki ballý su ve çorbadan sonra bir 3-5 dakika ara veriyoruz. Sonrasýnda bir günü, hayvansal protein günü, diðer bir günü ise karbonhidrat günü olarak seçin. Ne demek hayvansal protein veya ne demek karbonhidrat? Hayvansal proteinler, özellikle Ramazanda besin deðeri yüksek fakat kolesterol ve yað miktarý düþük olan hayvansal proteinleri seçin. Örneðin tavuk etinin beyaz kýsmý, derisiz. Balýk, taze balýk, beyaz kýsmý, derisiz. Ama bunlar kýzartma olmayacak. Buðulama; bol domatesli, maydanozlu, 18

19 soðanlý piþmiþ veya ýzgara fark etmez. Ama kýzartma olmayacak. Tercihen da derisi olmayacak. Onun dýþýnda çok iyi bir protein kaynaðý da Ramazanda yumurtadýr. Ancak yumurtayý, proteinini bol miktarda almak, yaðýný ise pek almamak için daha çok beyazýný kullanýn. Hem çocuklarýnýz için de besleyicidir, eriþkinler için de, Ramazanda oruç tutan eriþkinler için de çok iyi bir protein kaynaðýdýr. Protein açýsýndan yumurtayý, üç yumurta beyazý, bir yumurta sarýsý, biraz maydanoz ve yaðsýz bir peynir, taze kaþarla gibi teflonda veya herhangi bir tencerede veya tavada yapabilirsiniz. Baþka bir iyi protein kaynaðý da yoðurttur. Yoðurdu da az yaðlý yiyin ama miktarýný fazla yiyin kalsiyumu, proteini bol almýþ olursunuz. Ayný þekilde az tuzlu, az yaðlý peynirler, lor, mozerella, hafif taze köy peynirleri, çökelek, dil Bunlar da çok iyi bir protein kaynaðýdýr. Demek ki protein gecesi seçtiysek o gün iftarda tavuk veya balýk veya yumurta beyazý aðýrlýklý omlet veya peynir veya yoðurt Buna benzer Buna mukabil, baþka bir gün ise karbonhidrat aðýrlýklý seçin. Karbonhidrat nedir? Pide, makarna, pilav, patates, ekmek gibi unlu mamuller. Tabii ki Ramazanda yapacaðýnýz en büyük hatalardan biri; beyaz ekmek veya fazla miktarda beyaz unun kullanýldýðý, rafine unun kullanýldýðý gýdalarý çok tüketmek. Çünkü neden? Düþmüþ olan kan þekerini karbonhidratlar hýzlý bir þekilde özellikle beyaz undan yapýlan fazla unlu mamul yerseniz düþük olan kan þekeri birden ve hýzla fýrlar. Ne olur biraz sonra söyleyeceðim. Karbonhidratlarý aldýðýnýz zaman da yanýnda bakliyat; yeþil mercimek, nohut gibi veya yanýnda bazen sebze, özellikle; ýspanak, pazý veya brokoli, madýmak Herhangi bir þey fark etmez, yeþillik bir sebze ve bir parça da salatayla gayet saðlýklý bir iftar yapabilirsiniz. Þimdi yaptýðýmýz en büyük hatalardan bir tanesi; Ramazanýn edebine, adabýna ve ruhuna uygun beslenmemek. Çünkü günümüzde manevi olduðunu iddia eden insanlarýn dahi çoðu hala egosunu silememiþ, törpüleyememiþ ve hala daha bilinç altýnda hafifçe, maalesef biraz, özür dilerim kaba tabirle, aç gözlülüðümüz hala devam edebiliyor. Hiç olmazsa iftar sofrasýnda tok gözlü, sakin, Ramazanýn ruhuna uygun, son derece olgun ve bilge bir þekilde iftarýnýzý bozunuz ve yapýnýz. Yoksa, oruç tutmak demek; sabah güneþ doðmadan önce ve akþam güneþ batma saatleri arasýnda, durmadan hiçbir þekilde aç kalýp ama iftardan sonra durmadan ne bulursam yiyeyim deyip, kýsa sürede iri lokmalar halinde yemek deðildir. Zaten dikkat ediniz eskiden Ashab-ý Kinâm zamanýnda Peygamber Efendimizin yaptýðý þeylere, uyguladýðý diyetlere bakýnýz; hurma, zeytin, kuru ekmek, kuru peynir, bakliyat ve az miktarda yermiþ. Neden? Ýmkân yok mu? Hepsinin en alasý ne sofralar kurdurtabilir. Yapmamýþ, çünkü Ramazanýn ruhunu, özünü biliyor. Arýnma dönemi olduðunu biliyor. Ýþte biz de tam âdâbýna uygun yemeliyiz. Soframýzda besin 19

20 deðerlerine çok dikkat etmeliyiz. Yoksa iftar demek; ne bulursak midemize dolduralým demek deðildir. Þimdi yaptýðýmýz en büyük hatalardan bir tanesi tok karnýna tatlý yemek. Çünkü gün boyunca kan þekeri düþmüþtür, karbonhidrat canýnýz çeker. Pide gibi, ekmek gibi, börek gibi, pilav, makarna gibi Tamam. Bunlarý bir miktar yiyebiliriz iftar sofrasýnda. Mesela; bir parça pilav veya makarna veya pide... Ama yapýlan en büyük hata tok karnýna tatlý yemek. Çünkü; düþmüþ olan kan þekeri, hele hýzla yemek yediyseniz, birden bire ve hýzlý bir þekilde yükselir. Kan þekeri birden bire ve hýzla yükseleceði için, þekeri düþürmekle görevli olan organýmýz; pankreas, birden ve bol miktarda insülin salgýlar. Bakýn bütün gün karaciðer dinlendi, istirahat etti. Bütün gün mide, baðýrsaklar dinlendi. Pankreas, çok önemli bir organýmýz, dinlendi, istirahat etti. Ve sonra siz birden bire uyuyan bir bebeði sarsarak uyandýrýr gibi bir anda hýzlý yiyorsunuz. Çok fazla hamur iþleri ve yaðlýya yükleniyorsunuz. Sistem birden alarm halinde çok hýzlý çalýþýyor. Hadi buraya kadar da iyi. Ama tok karnýna tatlý yerseniz, iþte o zaman birden bire ve hýzla kan þekerini yükseltiyorsunuz. Ne oluyor? Kan þekerini düþürmeye görevli organ pankreas, o zaman birden bire ve bol miktarda þeker düþürücü hormon insülin salgýlýyor. Çünkü neden? O kadar hýzlý yediniz ki, o kadar çok hamur iþi ve aðýr yediniz ki bir de üstüne tatlý yediniz, kan þekeri birden ve çok fýrladý. O zaman pankreas onu düþürmek için birden ve bol miktarda insülin pompalamak zorunda kalýyor. Nereye kadar? Eðer çok insülin salgýlandýysa bu sefer de yemekten, iftardan 2-3 veya 3,5 saat sonra bu sefer tersine kan þekeri düþüyor birden bire. Ýþte reaktifhipoglisemi dediðimiz düþük kan þekeri. Ertesi gün oruç tutarken el ayak çekilmesi, halsizlik, baþ dönmesi, açlýða dayanamama, sinirlilik hali, üþüme, baþ aðrýsý, migren ataklarý gibi düþük kan þekerine baðlý olan sorunlarý yaþýyorsunuz. Neden? Çünkü iftarda ve sahurda birden tatlýya yüklendiðiniz için. Ve fazla insülin salgýlandýðý zamanda en büyük tehlike hýzlý yaþlanma ortaya çýkýyor. Çünkü akþam geç saatlerde fazla aðýr yerseniz ve çok insülin salgýlatýrsanýz genç ve diri kalmamýzý saðlayan gençlik hormonlarý büyüme hormonunu parçalýyor ve daha hýzlý yaþlanýyorsunuz. Ýþte Ramazanda iftarda yiyoruz. Ama tatlýyý en erken 2-3 saat sonra ara öðünde yiyoruz. Hangi tatlýlar daha saðlýklý Ramazanda? Özellikle sütlü tatlýlarý tercih edin. Neden? Çünkü sütlü tatlýlarda kalsiyum ve protein de almýþ oluyoruz. Az yaðlý sütten yapýlmýþ; sütlaç, kazan dibi, muhallebi herhangi bir tatlý olabilir. Üzerine de bolca bir meyve püresi, biraz fýndýk veya ceviz ve biraz da tarçýn, çok saðlýklý bir tatlý olur. Güllaç da tüketebilirsiniz. Her ne tatlý yiyorsanýz yiyin bolca tarçýn kullanýn. Çünkü tarçýn; kan þekerini ayarlamakta, karaciðer fonksiyonlarýný desteklemekte, çok þifalý bir baharattýr tarçýn. Tatlýyý ara öðünde yiyoruz ve yerken 20

21 de bolca tarçýn döküyoruz üzerine. Sahurda ise; mesela yine çorba içilebilir. Çorba dýþýnda hafif bir kahvaltý yapýlabilir. Yað olarak tereyaðý yerine zeytin yaðý tercih etmeniz daha saðlýklý kalp ve damar saðlýðý açýsýndan. Bazen de pek alýþkýn olmadýðýmýz ama çok saðlýklý oruç tatmaya yardýmcý olacak, kilo alma hýzýný dengeleyecek olan mislüler. Yani bu tam tahýl ürünleri, mýsýr gevrekleri, mislüler, tam buðday gevrekleri, yanýnda bol süt, biraz keten tohumu, meyve ve biraz da cevizle tüketilebilir. Özellikle sahurdan sonra, hararet basanlar, kan þekerinde önce yükselme sonra düþme olanlar, mesela bu tahýl ürünlerini kullanabilirler. Bazý günlerde tam buðday ekmeðine, bildiðimiz köy ekmeðine veya kepekli ekmeðe veya çavdar ekmeðine tost. Bol taze kaþarlý yenilebilir. Yanýnda yeþillik yiyebilirsiniz. Bir de sahurda özellikle veya arada yeþil elmayý da tüketmeye gayret edin. Çünkü yeþil elmanýn kabuklarýnda pektin adýný verdiðimiz çok kýymetli bir madde var. Bu madde hem tokluk hissini saðlamaya yardýmcý oluyor, ayný zamanda da midevidir. Yani Ramazanda mide þikayetleri olanlara iyidir. Çið yeþil elma dokunuyorsa, bir parça kabuk tarçýnla onu haþlayýp veya komposto yapýp o þekilde de tüketebilirsiniz. Ýftarla sahur arasýnda bol miktarda bitki çayý için. Çok asitli içecekler, kolalý içecekler yerine, çok soðuk ve gazlý içecekler yerine, özellikle mide þikayeti çekenler, reflü sorunu olanlar, yemekten sonra gaz ve hazýmsýzlýk çekenler için en iyi bir öneri rezene çayý. Bunu eðer reflü varsa anasonla da karýþtýrabilirsiniz veya karýþtýrmayabilirsiniz ama rezene çayý midedeki spazmý alýr, gazý alýr, hazýmsýzlýðý alýr ve daha rahat bir sindirim yapmanýza yardýmcý olur. Onun dýþýnda bir uyarýlma ihtiyacý duyuyoruz iftardan sonra. Ne oluyor? Kahve veya çay. Güzel! 21

22 Seviyorsanýz bir tane sade Türk kahvesi veya az þekerli Türk kahvesi içebilirsiniz. Açýk olmak þartýyla siyah çay da içebilirsiniz ama siyah çayý koyu içmek yerine ayný demle 2-3 fincana bölerek içerseniz daha iyi. Neden? Fazla miktarda koyu kahve ve koyu çay, hacminin iki buçuk misli kadar suyu dýþarý attýrýr. Ramazanda zaten gündüz susuz kalýyor beden. Eðer siz sahurda kahve ve koyu çay içerseniz, bunlar idrar da söktüreceði için birkaç saat sonra sizde daha çok susuzluk yapar. Ama onun yerine bitki çaylarý, ýlýk su, hafif sýcaðýmsý su daha iyi. Bir de maden sodasý içebilirsiniz. Özellikle düþük tansiyonu olanlar için de, tansiyonun daha fazla düþmemesi için iyon ve mineral desteði için maden sodasý da oldukça yararlýdýr. Þimdi Ramazanda hep bedenden bahsettik. Dedik ki; bedeni arýndýralým, gereksiz kilo almayýn, kilonuzu koruyun. Çünkü Ramazanda alýnan kilo, eðer beraberinde spor da yapmýyorsanýz, en tehlikeli kilo; göbek ve bel civarýnda alýnan kilodur. Ne yaparsanýz yapýn, göbek ve bel civarýnýzýn kalýnlaþmasýna, yaðlanmasýna izin vermeyin. Eðer bir kiþide gittikçe göbek ve bel civarý yaðlanýp kalýnlaþýyor olarak kilo alýyorsa o kiþi süratle yaþlanýyordur. Ve þeker hastalýðý, kalp ve damar hastalýðý, hatta artmýþ kanser riski, onun dýþýnda gut hastalýðý ve böbrek, karaciðerle ilgili pek çok sýkýntý dahi, yüksek tansiyon dahi, göbek ve bel civarýnda yaðlanmasý artan kiþilerde bekleyeceðimiz bir durumdur. Demek ki Ramazanda hiç egzersiz yapmamak da yanlýþ bir þey. Aðýr egzersiz yapmayýn ve gündüz saatlerinde oruçluyken de egzersiz yapmayýn. Ama en güzel þey, çok da enteresan, hep kan þekerinin en yüksek olduðu zamana genelde teravih namazý denk gelir. Veya akþamdan sonra okunan yatsý saatlerinde. Çünkü kuvvetli bir iftar yiyorsunuz. Bir buçuk saat sonra kan þekeri en yüksek düzeye geliyorken hafif bir egzersiz gibi de düþünülebilir teravih. Bunun üzerine de bir dakika kilo sorunu olanlar tempolu bir yürüyüþ yaparlarsa eðer o zaman gayet güzel bir þekilde hem kan þekerini dengelemiþ olurlar hem de fazla yaðlanmamýþ olurlar. En güzel egzersiz için uygun zaman; iftardan bir buçuk-iki saat sonralarý. Bir de ne dedik; iftarla sahur arsýna bol miktarda ýlýk veya sýcaðýmsý su içmek de oldukça iyidir. Þimdi buraya kadar hep bedenden bahsettik. Peki Ramazan sadece bedenle ilgili bir durum mu? Hayýr! Çünkü Ramazanda esas amaç; ruhu arýndýrmak. Þimdi bedenin, bakýn bu kýsmýný iyi dinleyiniz. Cinsel iliþki, sigara içmek, yemek yemek ve bedenin içine giren her türlü yiyecek ve içecek, bedenle ilgili ne yapýyor? Orucu bozuyor. Bunlar yasaklanmýþ. Bedeni tam bir istirahata alýyorsunuz. Þimdi ruhumuz, bedenin üstüne konuþlandýrýlmýþ olan, özel frekanstaki enerjik bir varlýktýr. Ve bedenin çekim alaný içerisindedir ruh. Belirli bir mesafeden öteye biz hayattayken gidemez. Çünkü bir çekim alaný içerisindedir. Normal kiþilerde bu böyledir. Çok özel bazý durumlar 22

23 haricinde. Þimdi ruh bedenin etrafýnda, bizim beþ duyuyla, özellikle gözümüzle algýlayamayacaðýmýz bir çekim alaný içerisindedir ve çok ince frekanstaki bir enerjik boyuttur. Beden faaliyetleriyle ruhu hep aþaðý boyuta çeker. Baðýrsak hareketleri, yemek yemek, cinsel iliþki, sigara içmek, kimyasal ilaçlar, hep bunlar bizim auramýzý, yani; enerji alanýmýzý ve ruhsal boyutumuzu aþaðý boyuta çeker. Daha hayvani düzeye yakýn oluruz. Ama her türlü dýþarýdan madde alýþ veriþini, nefes alýp vermek haricinde, kestiðimiz zaman bedenin ruh üstündeki çekim gücü ve alaný zayýflamaya baþlar. Ruh, evrende zaten var olan kozmik yayýnlarý yani, ulvi bilgi alýþ veriþini deðil, daha açýk olur. Bedenin, ruhun kanallarý daha çok açýlmaya baþlar. Yani siz beden ve sindirim sistemi istirahatta olduðu zaman, baðýrsaklar faaliyette olmadýðý zaman, mide sindirimde olmadýðý zaman, sadece kalp atýþý, dolaþýn ki onlar bile oruçluyken yavaþlýyor belli bir saatten sonra. Daha dingin bir fizyolojideyken, iþte ruhun bir uydu anteni gibi alým ve verme gücü, yayýnlarý alýp verme gücünde bir artýþ oluyor. Ýþte bu nedenle Ramazanda yaptýðýnýz her eyleme çok dikkat edin. Ruha da oruç tutturmak zorundayýz. Sadece bedene deðil. Yalan söylemek, riya yapmak, haksýz yere dedikodu yapmak, sýrayý bozmak, çevreyi kirletmek, diðer canlýlara; hayvanlara ve bitkilere, aðaçlara zarar vermek, bizim yaratmadýðýmýz canlýlarýn yaþam haklarýna zarar verici davranýþlarda bulunmak, ama en önemlisi olumsuz davranýþlarda bulunmak, iþte bu hassas olan fizyolojiye daha çok negatif enerji çekebilir, dikkat. Ýçinizden, kalbinizden geçirdiklerinize dahi dikkat edin. Ama bunun yerine bizim kadar þanslý olmayan insanlara, örneðin; görme özürlülere, ortopedik, nörolojik özürlülere, iyi duyamayanlara, yaþlýlara, fakirlere, maðdur durumda olanlara, maðdur durumda olan dullara, yetimlere, yani bizim kadar þanslý olmayanlara iyi davranmak, güler yüzlü olmak, verici olmak, yiyecekleri paylaþmak, onlarýn hatýrlarýný sormak, diðer canlýlarý beslemek ve doyurmak, yani bu dönemde ne kadar pozitif olursanýz o kadar çok ruhsal boyutunuza pozitif enerji çekersiniz. Týpký bilgisayara bir yazýlým programý yüklüyor gibi, kendi ruhsal boyutunuza ciddi bir þekilde olumlu enerji yüklersiniz ki bu bir banka hesabý gibi ölüm dediðimiz boyut deðiþtirme sonrasýnda, yapacaðýmýz yolculukta bize gerekecek olan tek sermaye iþte bu pozitif enerjiyi veya sevap veya hayýr. Adýný ne koyarsanýz koyun, bu; enerjidir. Çünkü oruç tutan bir kiþide enerjik alýþ veriþlerin kat sayýsý artar. Yani bire on, bire yüz. Ama negatif davranýrsanýz unutmayýn onda da kat sayýsý yüksek olabilir. Þimdi þöyle bir düþünelim. Bizler gerçekten bu yaþam biçimimizi, bu zaman diliminde, bu gezegende tesadüfen mi yaratýldýk? Yoksa müthiþ bir kozmik zeka, ilahi bir program çerçevesinde mi bu boyuta geldik? Tesadüfen mi varýz? Yoksa müthiþ bir sistem, kozmik zekanýn ürünü olarak mý oldu? Niçin erkeksiniz 23

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri

Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri AÐUSTOS 2010 Bir saðlýk iksiri: Oruç Sultan Abdülmecid'in 151 yýllýk Ramazan Tembihnâmesi Mübarek aya özel nefis hoþaf tarifleri AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR Acýkmadan nasýl oruç tutabilirim?...4

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 IGMG den Yogyakarta ya Saðlýk Merkezi Sayfa: 34`te Usta Yönetmen Mesut UÇAKAN ile Yeni Filmi ANKA KUÞU/ Bana Sýrrýný Aç Üzerine Söyleþi Sayfa: 23`te Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Hasan Çakmak finalde yarýþacak

Hasan Çakmak finalde yarýþacak Oðlunun kullandýðý kamyonun altýnda can verdi Kaza, merkeze baðlý Elmalý köyü yolu üzerinde meydana geldi. Haydar E. (60), oðlu Ali E.'nin (35) kullandýðý 19 AP 257 plakalý kamyonla kent merkezine 3 kilometre

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ

ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ 18. 12. 2009 Yýl : 7 Sayý : 380 Kuruluþ : 12 Mart 2002 ÇABA SARFEDÝLMEZ ÝSE AKÝBETÝ BÖYLE OLACAK Kalecik Belediye Baþkaný mýz Nevzat ÞAHÝN in Tarihi Kentler Birliði Baþkanlýðý nýn 11.12.2009-18.12.2009

Detaylı

TSO'ya burs teþekkürü

TSO'ya burs teþekkürü Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna

Detaylı

otellerde israf etmeyelim

otellerde israf etmeyelim Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı