BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: Mart 2008

3 ÖNSÖZ Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Engelli kardeþlerimizle en ileri derecede ilgilenmeyi görevimiz biliyoruz. Onlarý topluma kazandýrmak, diðer insanlar arasýnda eziklik hissetmemelerini saðlamak ve insani deðerleri öne çýkarmak için çalýþýyoruz. Ýnanýyoruz ki; asýl engelli engellilerin haklarýna saygý duymayan, onlarý dýþlayan ve onlara gereken ilgi ve ihtimamý göstermeyenlerdir. Onlara yalnýz olmadýklarýný hissettirmek istiyoruz. Gereken ilgi ve ihtimam gösterildiði taktirde, onlarýn toplum hayatýnda çok yararlý iþler baþaracaklarýný inanýyoruz. Engellilerimizin kendi kendilerine yetmeleri için çeþitli imkanlar hazýrlýyoruz. Bu konudaki çalýþmalarýmýza, önce belediyemizde bir Engelliler Masasý kurarak baþladýk. Ýlçemizde ne kadar engelli vatandaþýmýz bulunduðunu tespit ve kayýt altýna almaya çalýþtýk. Tespit ettiðimiz engellilerimizin eðitim ve rehabilitasyonu için onlarý ilgili eðitim kurumlarýna gönderdik. Engelliler Rehabilitasyon Merkezimizi hizmete açarak, belli yaþa kadar tedavisi mümkün engellilerimizi tedavi ederek topluma kazandýrmaya baþladýk. Halen inþasý hýzla devam eden Engelliler Sarayýmýzda hem engelli kardeþlerimizin, hem de ailelerinin rahabilitasyonu, yetenekli olduklarý alanda meslek eðitimi almalarý ve ürettikleri ürünleri satmalarý için imkânlar hazýrlýyoruz. Böylece, engellilerimizi ve ailelerini topluma daha çok bütünleþtirecek ve ekonomik hayata da katkýda bulunmalarýný saðlamýþ olacaðýz. Ýmkanlarýmýz nispetinde onlara araç, gereç hediye ettik. Onlar için toplantýlar, þuralar, þölenler ve yarýþmalar tertip ettik. Kamplar düzenledik. Engelli ferdi olan aileleri ziyaret ediyoruz. Onlarý haklarý ve devletimizin onlara saðladýðý imkanlar konusunda bilgilendiriyoruz. Bu çalýþmalarýmýzda Eðitim ve diðer sosyal yardýmlarýmýzla engelli fertleri olan ailelerin bu durumlarýný dikkate alarak onlara öncelik tanýdýk. Baðcýlar Engelliler Meclisimizi oluþturduk ve þura sunumlarýný takip ettik, çok güzel geçti. Engelliler Meclisimizin önemli projeleri oluþtu. Baðcýlar Belediyesi olarak, gerçekleþtirdiðimiz bütün etkinliklerimizde yapýlan konuþmalarýn, verilen faydalý bilgileri kitap haline getirerek herkesin istifadesine sunduk. Baðcýlar Engelliler Meclisi ne emeði geçen herkese katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyor, arzu edilen faydayý saðlamasý dilek ve temennisiyle sevgiler sunuyorum.

4

5 GÜNDEM: Açýlýþ Faaliyet Filmi Protokol Konuþmalarý Tebliðlerin Sunulmasý Tebliðlerin Müzakeresi Faaliyet Raporu Sunumu Engelli Meclisi Yönetim Kurulunun Seçilmesi Yemek

6 Abdullah Arýdoru Sunucu Programý, gerek yazarlýðýyla, gerek radyo programcýlýðýyla, gerekse ilçemizde yapmýþ olduðu özürlüler meclisindeki faaliyetleriyle, burada bulunan tüm fertlerin ilgisini çekmiþ olan arkadaþým Fatma Þahin ile birlikte sunacaðýz. Ben kendilerine hoþ geldiniz diyorum. Fatma Þahin Sunucu Ben de, altýncýsýný düzenlemiþ olduðumuz engelliler þûrâsýna katýlan bütün kader arkadaþlarýma ve protokoldeki büyüklerime hoþ geldiniz diyorum. Bu salonu gördüðüm zaman yapmýþ olduðumuz ilk þûrâ aklýma geldi. Yaklaþýk elli-altmýþ kiþiyle bir araya gelmiþtik. Eskiden evlendirme þefliði, þimdi askerilik þubesi olan yerde, neler yapabiliriz diye tartýþmýþ, sorunlarýmýzý gündeme getirmiþ, önceliklerin neye verilmesi gerektiðini düþünmüþtük. Ve þimdi öyle bir topluluk haline geldik ki, bu salona sýðamýyoruz. Eðer kýþ olmasaydý bu programý yine stadyumda yapardýk. 6

7 Az önce Abdullah Bey, keþiften bahsetti. Baðcýlar'da da özürlü keþfine çýkýldý. Kimler özürlüdür, problemleri nelerdir þeklinde bir araþtýrma yapýldý. Sayýmýzda gün geçtikçe arttý. En güzel örneði, þu anda buradaki misafirlerimizdir. Hepinize hoþ geldiniz diyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Neler yaþandý, neler yaþanýyor ve hem Türkiye'de hem dünyada engellilerin problemlerine dikkat çekileceði dakikalara geçeceðiz az sonra. Onlar, kendi dünyalarýnda makes bulan düþüncelerini, kendileri gibi olan binlerce kiþi adýna seslendirecekler. Bu sahnede düþüncelerini ifade edecekler, ama önce bugünümüz, yarýnýmýz, istiklalimiz ve istikbalimiz adýna Ýstiklal Marþýmýzý okuyarak programa baþlayacaðýz. Teþekkür ediyorum. Birkaç cümleyle, ilerleyen dakikalarda hangi görüntülerle baþ baþa kalacaðýmýzýn altýný çizmeye çalýþtýk. Ýlçemizde yapýlan ilk toplantý deðil bu. Fatma Haným az önce ifade etti. Baðcýlar Belediyesi olarak dertlerimizi bir þekilde Türkiye'nin de gündemine taþýyanlardanýz. Hal böyle olunca sorumluluðumuzu en güzel þekilde yerine getirme giriþimiyle birlikte Baðcýlar Belediyesi daha önceki yýllarda yapýlmayanlarý da telafi etmek amacýndadýr. Ve ilkleri vurgulayarak, yaþatarak Türkiye'nin gündemine getiriyor. Ýsterseniz beyaz perdede bu sözlerimiz biraz daha anlam bulsun. Ne demek istediðimiz birazdan daha iyi anlaþýlacak. Arkadaþlarýmýz tarafýndan özellikle basýnýmýzýn güzide mensuplarý tarafýndan kayda geçirilsin lütfen. Bizler alkýþlarýmýzla hem belediyeye hem de meclisimize takdirlerimizi belirtelim. Beyaz perdede de takip edelim. Kendini geliþtirip, hem kendisine hem de hayata katký saðlayanlarýn, uykusuz geçen gecelerin diðer taraftan aþýlan engellerin fotoðraflarýydý aslýnda izlediklerimiz. Biz tekrar tebrik ediyoruz, teþekkür ediyoruz. Gündemimize taþýdýðý için Baðcýlar Belediyesi Engelliler Meclisi'ni de alkýþlýyoruz. Yaþananlarýn ne anlama geldiðini hiç þüphesiz Fatma Haným daha önceki dönemlerde Engelliler Meclisi Baþkanlýðý da yapmýþ birisi olduðu için bana nazaran çok daha iyi biliyor. Ancak bu görüntülerin nasýl bir anlamý olduðunu ilave bilgilerle pekiþtirmek ve kavramak gerekiyor. Bunun için de Baðcýlar Belediyesi Engelliler Meclisi Baþkanýný alkýþlarýnýzla konuþmalarýný yapmak üzere takdim ediyorum. Emrah Elban, hem teþekkür hem tebrik hem de konuþmalarý için. Buyurunuz. 7

8 Emrah ELBAN (Baðcýlar Belediyesi Engelliler Meclisi Baþkaný) Teþekkürler Abdullah Bey. Sayýn Milletvekilim Feyzullah Kýyýklýk, Sayýn Kaymakamým, Deðerli Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrýcý, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Ak Parti Ýlçe Baþkanýmýz Necati Kahraman Ve Baðcýlar Belediyesi'nin güzide insanlarý ve engelli arkadaþlarým, sevgili aileler. Hepiniz altýncýsý düzenlenen engelliler þurasýna hoþ geldiniz. Allah'ýn rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek konuþmama baþlamak istiyorum. 15 Kasým 2006 tarihinde bir seçimle göreve baþladýk ve Yönetim Kurulu'nu biraz da olsa size tanýtmak istiyorum. Onursal Baþkanýmýz Fatma Þahin seçilememesine raðmen bizi her zamanki gibi destekleyip görevini devam ettirdi. Süleyman Özdemir, Melek Erdoðan, Orhan Ova, Mustafa Eskici, Suphiye Dað, Fidan Tek, Yakup Han Tutal. 9 kiþilik ekibimizle yaklaþýk bir yýl boyunca görevimizi yapmaya çalýþtýk. Engelliler Meclisimizin görevleri nelerdi? Görevimizi ufak da olsa size tanýtmaya çalýþýyorum. Engelliler Meclisi bundan yaklaþýk dört yýl evvel kuruldu. Kurulma amacý engellilerimizi evlerinden kurtarýp sosyal hayata ve topluma kaynaþtýrmaktý. Bunun için tiyatro ekibimiz, folklor ekibimiz 8

9 oluþturuldu. Gerek pikniklerle, gerek tiyatro ekibimizin farklý ilçelerde oynadýðý oyunlarla ve yaptýðýmýz gezilerimizle, Engelliler Meclisi olarak, engelli arkadaþlarýmýzý toplumla kaynaþtýrmaya çalýþtýk. Ben buradaki sinevizyon gösterisini elimdeki bazý bilgilerle size aktarmaya çalýþayým. Geçen yýl 3 Aralýk 2006'da özürlüler haftasýnda dünya özürlüler günü vesilesiyle bir program düzenledik. Yaklaþýk 650 arkadaþým bu programa katýldý ve Bedirhan Gökçe'nin verdiði küçük bir konserle burada sona erdirdik. Bir yýl boyunca 60 engelli arkadaþýmýza çeþitli hastanelerde rapor aldýk. Evde bakým raporu, maaþ raporu ve bunun gibi birçok rapor alarak engellilerimize kendi haklarýný bizzat onlara bildirdik. Ayrýca bu raporlarý belediyemizden aldýðýmýz servislerle onlara aldýk. Bir diðer konumuz Baðcýlar'da bulunan yerel yönetimle görüþüp, engellilerimizin yerel sorunlarýný tartýþýp, bu sorunlarý onlara dilekçe halinde yönlendirdik. Gereken çözümler bulundu, biz de çözümler konusunda yardýmlarda bulunmaya devam ettik. Eðitim konusunda, sinevizyon gösterisinde gördüðünüz gibi, bilgisayar kursu eðitimimiz oldu. Ön muhasebe eðitimimiz oldu. Yaklaþýk dört yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz devam eden tiyatro grubumuzu sertifikalý bir ekip haline getirdik. Halk Eðitim Merkezimizle ortaklaþa düzenlediðimiz bir projeyle birlikte, arkadaþlarýmýzý sertifikalý tiyatrocu yaptýk. Sertifikalý ön muhasebeci yaptýk. Sertifikalý bilgisayarcý yaptýk. Çeþitli yerlerde iþ bulmalarýný saðlamaya çalýþtýk. Bir diðer konumuz, Engelliler Meclisi, Yönetim Kurulu olaðan toplantýlarýný her salý 9 kiþilik ekibiyle saat 10'da Baþak Rehabilitasyon Merkezimizde yaptý. 3 ayda bir 45 kiþilik meclisimizi toplayýp çözümlerimizi ve yaptýklarýmýzý onlara aktardýk. Engelli arkadaþlarýmýzý kaynaþtýrmak için bir proje düzenledik. Engelli arkadaþlarýmýz maçlara gidemiyordu. Belediyeden aldýðýmýz servislerle haftada bir, üç haftada bir ya da ayda bir maça götürdük. Örneðin Galatasaray-Beþiktaþ maçýna Fenerbahçe maçýna, Milli Takým maçlarýmýza bu arkadaþlarýmýzý götürdük. Televizyonda izleyecekleri o maçlarý canlý canlý izletmiþ olduk. Tiyatrodan az önce size söz etmiþtim. Çeþitli ilçelerde, illerde ve okullarda sergilediðimiz yaklaþýk gösteriyle izleyenlerimize çeþitli oyunlar sunduk. Baðcýlar'da otuz ilköðretim okulumuzu, Baðcýlar Kültür 9

10 Merkezi'nde toplayýp günde 300 öðrenciye seminer verdik. Fatma Þahin Hanýmefendi ile birlikte mini bir konferans þeklinde geçti bu seminerler. Ondan sonra da tiyatro ekibimiz engellerin sahnede nasýl aþýlabilineceðini öðrenci arkadaþlarýmýza gösterdi öðrenciye engellinin ne olduðunu, engellinin nasýl yaþadýðýný, engellinin neler yaptýðýný aktardýk. Biz onlardan ne istiyoruz? Bunu güzel bir þekilde öðrenci arkadaþlarýmýza ilettik. Programdan sonra aðlayanlarý gördüm. Ayakta alkýþlandýlar. Bunlar hoþ þeyler. Bir diðer kaynaþma çatýsý altýnda pikniklerimiz oldu. Florya Çiroz'da yaklaþýk 800 kiþilik bir pikniðimiz oldu. Emirgân korusunda yaklaþýk 300 kiþilik bir pikniðimiz oldu. Yaklaþýk 1500 engellimizi bu sene pikniðe götürdük. Aileleriyle birlikte yaklaþýk 4000 insaný pikniðe götürdük ve kendi aralarýnda kaynaþmalarýný saðladýk. Sportif baþarýlarýmýz hakkýnda Fatma Þahin Haným çok güzel bir yazý yazdý. Ýnþallah gelecekte de þampiyonlar çýkartabileceðimiz bir ekip kurduk. Atletizm ekibimizden, birincisi düzenlenen Karadeniz Oyunlarý'na tam 3 tane arkadaþýmýz milli takýmý temsil etmek üzere Trabzon'a gittiler. Bir tane ikincilik, üç tane üçüncülük getirilip millî takýmýmýza klasmanlar arasýnda birinciliði getirdiler. Avrasya Maratonu'nda bir arkadaþýmýz bayanlar arasýnda birinci geldi. Baþka bir arkadaþýmýz dördüncü geldi. Maltepe Koþusu ve çeþitli oyunlarda ülke düzeyinde birincilik, ikincilik, üçüncülük getirdi atletizm takýmýmýz. Bir diðer konumuz da þölenler. Þölenlerimizin ilk amacý engellilerimizin hep birlikte eðlenmesi. Biz de onlara güzel bir program sunduk. Konya gezimize aileleriyle birlikte toplam 140 kiþi götürdük. Bir yýllýk faaliyetlerimizi size böylelikle aktarmýþ bulunuyorum. Eðer bu tür gezilerin tarihlerini toplu olarak almak isteyen arkadaþlarýmýz olursa ben kendilerine temin edebilirim. Sözlerim burada sona eriyor. Beni dinlediðiniz için hepinize teþekkür ediyorum. Allah'ýn rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 10

11 Fatma Þahin Sunucu Emrah arkadaþýmýza teþekkür ediyoruz. Biz hep beraber, bu salonda bulunan büyüklerimle, küçüklerimle, engelli yakýnlarýyla beraber yola çýktýk. Bu yolda inþallah yorulmadan devam edeceðiz. Sayýn baþkanýmýz Feyzullah Kýyýklýk'a ben hâlâ ona baþkaným diyorum, aðzým alýþamadý bir türlü. Sayýn baþkanýmýzla yola çýkmýþtýk. Sonra o bayraðý baþka bir baþkanýmýza devretti. Ben, Sayýn Lokman Çaðýrýcý Bey baþkan seçildikten sonra da umarým yine bizlerle beraber olursunuz þeklinde temennide bulundum. Ondan sonra aldýðým cevap çok güzeldi. Açýkçasý ben de o cevaptan sonra utandým. Biz zaten sizinle beraberdik dedi. Bugüne kadar yapýlan çalýþmalar bundan sonra onunla da hiç durmadan devam edecek. Kendilerine teþekkür ediyorum. Alkýþlarla Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beyi sahneye davet ediyorum. 11

12 Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Sayýn Milletvekilim, Sayýn Valim, Sayýn Ak Parti Ýlçe Baþkanýmýz, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Ýl Genel Meclisi, Belediye Meclisi Arkadaþlarým, Çok Deðerli Engelli Arkadaþlarým Ve Aileleri, Çok Kýymetli Basýn Mensuplarý; Gerçekten güzel bir gün. Ýnsanlarýn, mutluluk gözlerinden okunuyor. Böyle bir günde hepinizi saygý ve sevgi selamlýyorum. Hoþ geldiniz. Ben, bugün farklý bir açýdan bakmak istiyorum Baðcýlar'a öncesi Baðcýlar'da olduðum için engelli dendiðinde aklýma gelen þey Baðcýlar'ýn 92'deki hali. Yýl Bakýrköy'den ayrýlmýþ, ilçe olmuþ bir yerleþim birimi. Ama her þeyiyle engelli. Halkýnda, belki fikir olarak, beden olarak engel yok ama, hiçbir hizmeti almamýþ, tamamen bir köy görünümünde olan bir ilçe. Kurucu Belediye Baþkanýmýz Milletvekilimiz, Onursal Baþkanýmýz Feyzullah Kýyýklýk Bey, böyle bir tablo karþýsýnda çok güzel bir hizmet yöntemi düþündü ve bugün bunun semeresini alýyoruz. O da þu; bütün bu iþler ancak, insan odaklý bir yönetimle baþarýlýr. Ýnsanlarla, kurum ve kuruluþlarla, vakýf ve sivil toplum kuruluþlarýyla istiþareyle bu sorunlar ancak çözülebilir. 12

13 O günlerde baþlayan hareketimiz, daha sonra belediyemizde tüm sosyal meclislerin kurulmasýyla birlikte güzel bir noktaya geldi. Ýþte Engelliler Meclisimiz de bu amaçla ilk baþtaki istiþare amacýyla kurulmuþ sadece engellilerin sorunlarý veya çözümleri deðil, ayný zamanda Baðcýlar'ýmýzýn güzel noktaya gelmesinde ve Baðcýlar'ýn yaþanabilir bir hal almasýnda neler yapýlabilirliði üzerinde istiþare edilen bir meclis olarak kurulmuþtur. Kurulduðu günden bugüne kadar yapýlanlarý Meclis Baþkaný kardeþimiz ve sunucu kardeþlerimiz söylediler. Baðcýlar'da engelliler adýna birçok çalýþmaya imza atýldý. Ayrýca Baðcýlar'da, her konuda olduðu gibi birçok ilkin yaþandýðý bir ilçede, engellilerle ilgili çalýþmalarda hep ilkler yaþandý. En güzel ve en teferruatlý rehabilitasyon merkezi belediyemiz tarafýndan hizmete sunuldu. Baðcýlar'ýmýzýn sýnýrlarýnýn içerisindeki hiçbir engelli kardeþimiz artýk Baðcýlar dýþýna gitmiyor. Bunun yanýnda çalýþmalar esnasýnda bir þey daha gördük bu da; engelli ailelerinin de rehabilite edilmesi ihtiyacýydý. Engelli kardeþlerimizin bu rehabilitasyon merkezlerinde ufak el becerileriyle birçok maharetli iþler yapýðý da ayrý bir gözlemdir. Yine 13

14 baþkanýmýz güzel bir çalýþmaya belki dünyada yine bir ilke daha imza atarak Engelliler Sarayý inþaatýmýzý baþlattý. Ýnþaatýmýz hýzla devam ediyor. Ýnþallah kýsa bir süre sonra faaliyete geçecek. Faaliyete geçtiðinde Baðcýlar'ýmýzda 13000' e yakýn engelli hizmet alacak. Engelli oraný Türkiye'de yüzde on, yüzde on iki gibi zikrediliyor. Ýlçemizde yüzde 2'lerde. Engelli Sarayý'nda hem 16 civarýnda meslek edindirme kurslarýyla, el becerileriyle meslek edinecekler, hem de buralarda açýlacak olan sergi ve satýþ reyonlarýyla da ürettiklerini satarak kendi kazançlarýna ilavede bulunacaklar. Yine burada yüzme havuzundan tutun da konferans salonuna, sinema salonuna kadar hepsi tam teþekküllü olarak düþünülmüþ ve en önemlisi de engelli ailelerine yönelik açýklayýcý ve rehabilite edici bilgiler ileride verilecek inþallah. Tabii ki halkýn buna cevabý çok güzel oldu. 4 dönem ayný ekibi buraya seçmekte nasýl bir isabet ettiðini de burada sonucunu alarak gördü. Ýnþallah bundan sonraki çalýþmalarýmýz da ayný hýzla ara vermeden devam edecek. Tabii þimdi ben daha þanslýyým. Ankara'da Baðcýlar'ýn da bir temsilcisi var ve bizi bizden önce düþünecek bir milletvekilimizle inþallah daha güzel þeylere kýsa sürede imza atacaðýz. Baðcýlar'ýmýzýn, belediyemizin en güzel yaptýðý þeylerin baþýnda bu baþarýnýn sýrrý da; aradan engellilerle ilgili engelin kaldýrýlmasý ve ulaþýlabilirliðin en üst düzeye çýkmasý ki herkes istediði anda hem milletvekilimize hem de bizlere çok rahat ulaþabilir. Bizim bu çalýþmalarýmýz içerisinde baþlatmýþ olduðumuz tüm faaliyetlerimiz aynen devam edecek. Hiçbir faaliyetimiz bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da kesintiye uðramayacak inþallah. Yeni faaliyetleri çalýþmalarýmýza ilave edeceðiz. Tabii ki bugün burada bir farklý þey daha yaþýyoruz. Dünya Engelliler Günü belki bugün ama biz diyoruz ki, bir gün deðil her gün bunu düþünmek zorundayýz. Engel noktasýnda hiçbir kimsenin garantisi yok. Herkes belki de bir engelli adayý. Bugün 30 kardeþimize akülü araba hediye edeceðiz. Bundan sonra da ölçümüz þu; öncelikle çalýþan kiþilere ve okuyan lise öðrencilerine öncelik verdik. Çünkü onlar için daha öncelikliydi akülü araba. Ama çalýþmalar devam ediyor ve inþallah Baðcýlarýmýzda bu ihtiyacý da kýsa sürede karþýlamýþ oluruz. 14

15 Ben bu çalýþmalarda emeði geçen kurucu Meclis Baþkanýmýz Fatma Haným'dan bugüne kadar çalýþmalarda bulunan tüm engelli kardeþlerimize Baþkanlýk Müþavirimiz Ýrfan Bey'e, baþkan yardýmcýlarýmýza, müdürlerimize ve tüm çalýþanlar adýna sizlere teþekkür etmek istiyorum. Ama tabii ki bu çalýþmalarýmýzda her zaman bizlerin yanýnda olan, bizleri unutmayan Sayýn Valimiz ki, kendileri kaymakamýmýzdý. Daha sonra Bingöl Valimiz oldu. Ýnþallah bundan sonra vali olarak Bingöl'de devam edecek. Ama Baðcýlar'da herkes onun bir kardeþi, sizler de inþallah onun bir duacýsý olacaksýnýz. Tabi ki o da bizi unutmayacak. Baðcýlar'ýn bir güzelliði daha var ki buraya gelen tüm kamu, kurum görevlileri olsun milletvekilleri olsun buradan kopamýyor. Ben katkýlarýndan dolayý sizler adýna þükranlarýmý arz ediyorum kendilerine. Türkiye'de öncelikler dendiðinde belki hep yýllarca terör, irtica sýralamasý yaptýlar ama Baðcýlarýmýzda öncelik dendiðinde hep hizmetler akla geldi. Ýlk sýraya yerleþen hizmetlerin milli eðitimin yanýnda engelliler hizmeti oldu. Ben sayýn vekilimize sizler adýna þükranlarýmý sunuyorum. Çok teþekkür ediyorum. Daha güzel engelsiz bir Baðcýlar'da buluþmak ümidiyle inþallah. Hükümetimizin de yapmýþ olduðu çalýþmalar rekor üzerine rekor kýrýyor ama yine engelliler de öncelikli rekorlar içerisinde. Türkiye'mizde engelsiz bir günde buluþmak ümidiyle hepinizi saygý ve sevgilerimle selamlýyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Saygýdeðer Belediye Baþkanýmýza teþekkür ederiz. Sahnede bulunan arkadaþlarýmýzýn tebliðlerini dinlemeden önce, akülü arabaya ihtiyaç hisseden ve daha önceden de belirlenen kriterleri var. Hiç þüphesiz o kriterlere uygun olan 30 kiþi var. Onlardan 12'sine akülü arabalarý burada hediye edilecek. Yine onun öncesinde, biliyorsunuz, Baðcýlar Belediyesi'nin Engelliler Meclisinin bir de engellilerden oluþan tiyatro ekibi var. Onlarýn da sertifikalarý takdim edilecek. Yani bugün itibariyle engellilere pozitif ayrýmcýlýk uygulayan bir hizmet. Geçmiþin telafisi ancak böyle mümkün. Pozitif ayrýmcýlýk uygulayan Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý beyefendiye kuvvetli bir alkýþ istirhamýnda bulunuyoruz. 15

16 Fatma Þahin Sunucu Abdullah Bey, programýn akýþý içerisinde Akülü-tekerlekli sandalyeye ihtiyacý olan kardeþlerimize sandalyeleri verilecek fakat kimsenin farkýnda olmadýðý bir gerçek var. Biz, akülü sandalyeye ihtiyacý olan arkadaþlarýmýzý, öðrencilerimizi tespit etmekte oldukça zorlandýk. Ve akülü sandalye verebilecek arkadaþ aradýk. Bugüne kadarki destekleri için Sayýn Baþkanýmýza çok teþekkür ediyoruz. Aramýzda AK Parti Ýl Koordinasyon Merkezi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Ýlhan Kahraman var. Kendilerine de hoþ geldiniz diyoruz. Kimsenin inkâr edemeyeceði gerçek var ki, AK Parti yönetimi ile gerçekten engellilerin sesi duyulmaya baþlandý. Ve orada temsil edilme hakkýný kazandýk. Ýlçelerde temsil edilme hakkýný kazandýk ve ilçeler de bu konuda bizlere gerçekten destek verdiler. Kendilerine teþekkür ediyoruz. Baðcýlar Ýlçesi AK Parti Teþkilatý Baþkaný Sayýn Necati Kahraman bizlerle beraber. Sahneye davet ediyoruz kendilerini. 16

17 Necati KAHRAMAN (AK Parti Baðcýlar Ýlçe Baþkaný) Saygýdeðer Vekilim, Saygýdeðer Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Milli Eðitim Müdürümüz, Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýz, Belediye Ve Genel Meclis Üyelerimiz, Baðcýlar'ýmýzýn saygý deðer insanlarý, þahsým ve teþkilatým adýna hepinizi saygýyla selamlýyorum. Engelliler 6. Þurasý'nýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Deðerli arkadaþlar, Baðcýlar bir siyaset okulu, bir engelli okulu, bir bürokrasi okulu, bir gençlik okulu. Baðcýlar'da hep ilkler yapýldý. Ve bu güzel salonlarda bu ilkleri hep Türkiye'de birinci sýraya taþýdý. Sayýn Belediye Baþkanýmýz dedi ki' Baðcýlar'da engellilerin faaliyetlerine elimizden geldiði kadar imkân saðlamaya çalýþýyoruz. Engelli arkadaþlarýmýz artýk Baðcýlar'ýn dýþýnda çare aramýyor. Arkadaþlar, artýk Baðcýlar'ýn dýþýndaki engelliler de Baðcýlar'daki bu faaliyetlerden istifade etmek istiyor. Hem de yalnýz engelliler deðil, evlenecek fakirler, sünnet olacak çocuklar, yardým yapýlacak insanlar artýk Baðcýlar Belediyesinin bu güzel hizmetlerini duydukça Baðcýlar'daki nüfusumuz her gün artýyor. Bu da bize gurur veriyor. Sýkýntýlarla beraber 17

18 geliyor ama biz çalýþmaktan, çözüm aramaktan hiçbir zaman yorulmayacaðýz. Biliyorsunuz, sayýn baþkan açýkladý; Baðcýlar'a gelen her kaymakam daha sonra vali olarak gidiyor. Ýnþallah, bundan sonra gelen kaymakamlarýmýzý da vali olarak göndereceðiz. Ama hiçbir zaman gidenleri unutmadý ve bundan sonraki gelecekleri de unutmayacak. Çünkü Baðcýlar siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplum örgütleri ile kaymakamlarýyla birer bütündür. Her zaman Baðcýlar dedik ve hizmet ettik. Ben emeði geçen bütün kardeþlerime çok teþekkür ediyorum. Gerçekten de ulaþýlmasý çok zor olan, belki de hep hayal edilen, rüyada kalan þeyler yapýldý Baðcýlar'da. Bu sene onlarla beraber Konya'da Mevlana'yý ziyarete gittik. Bu sene onlarla beraber Türkiye'nin birçok yerinde yarýþmalara katýldýk. Bunlar disiplinli ve prensipli çalýþmanýn ürünüdür. Fakat bu güzel þeylerin yanýnda unutmamamýz gereken bir olay, bir uçak kazasý bizi yasa boðdu. Doðu'da bazý olaylar bizleri yasa boðuyor. Türkiye güçlü bir devlet. Bunun için bizler, kendi görevimizi en iyi þekilde yapmak zorundayýz. 18

19 Ben önceden hep þu sözlerle baþlýyordum ve hep þu sözlerle bitirmek istiyorum konuþmamý ''Hayat hem gülüp hem aðlanacak. Acý da olsa tatlý da olsa yaþanacak. Bir kervan misali konup, göçülecek. Yaþamana bak kardeþim; bir gün perde kapanacak.'' Engelli de olsanýz, saðlam da olsanýz, profesör de olsanýz, halk da olsanýz, çiftçi de olsanýz, bir gün perde kapanacak. Bu perdeyi en iyi þekilde kapatmayý Rabbim cümlemize nasip etsin diyor ve yine söylüyorum 6. Engelliler Þura'mýzýn Baðcýlar'ýmýza, ilçemize ve ülkemize hayýrlý olmasýný diliyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Sayýn baþkanýmýz ifade buyurdular. Deðerli misafirlerimiz Baðcýlar a gelenler gerek seçilmiþler gerekse atanmýþlar, daha büyük görevler için farklý noktalarda hizmetlerini sürdürmek için gerek seçenler tarafýndan gerekse seçilmiþler tarafýndan ödüllendiriliyorlar. Onlarýn burada bulunuyor olmalarýndan ziyade Baðcýlar da çalýþýyor olmalarý bunu belirliyor. Baðcýlar da bu manada çalýþmalarýyla imzalarýný büyüten isimlere biz tekrar teþekkür ediyoruz. Konuþmalarýnda buna vurgu yaptýðý için AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Necati Kahraman Beyefendiye teþekkürümüzü tekrarlýyoruz. Fatma Þahin Sunucu Baðcýlara gelen her kaymakamýmýzý vali olarak yolluyoruz. Özellikle de son üç dönemdir. Sayýn baþkanýmýzýn da belirttiði gibi gelenler gidenleri hiç aratmadý, gerçekten bizlerle yýllardýr aramýzdaymýþ gibi bizimle kaynaþtýlar. Çalýþmalarýmýzda yer aldýlar. Biz gidemiyorsak onlar kendileri geldiler bizim yanýmýza. Çok teþekkür ediyoruz, yollarý açýk olsun inþallah bundan sonra, diyoruz ve Sayýn Valimiz Ýrfan Balkanlýoðlu'nu alkýþlarla mikrofona davet ediyoruz. 19

20 Ýrfan BALKANLIOÐLU Bingöl Valisi Deðerli Milletvekilleri, Kýymetli Baþkaným, sevgili mesai arkadaþlarým ve sevgili Baðcýlar'lý engelliler ve aileleri, hepinizi saygýyla selamlýyorum. Deðerli arkadaþlar; ben Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Baðcýlar'a atanýp gelmiþtim 2 yýl kadar önce. Geldiðim günlerde engellilerin yine bir etkinliði vardý. Sanýyorum, Kültür Merkez'inde tiyatrolarý vardý. Profesyonellere taþ çýkarýrcasýna güzel bir tiyatro eseri sergilemiþtiler. Onlarýn gözlerindeki pýrýltýyý, ailelerinde sevinci görünce yýllardýr alýþageldiðimiz adeta utanýlýrcasýna, pencere arkasýndan dünyayý gözleyen bu engelli kardeþlerimizin hayatýn içerisine nasýl alýndýðýný, ailelerin ne derece mutlu olduðunu görünce, ister istemez baþkana demiþtim ki: -Baþkaným, senin belki fazla amel yapmana gerek yok, doðrudan Cennet'e gidersin inþallah. Hakikaten Baðcýlar'da engelliler için yapýlan bu çalýþmalarý görünce, keþke Türkiye'de bütün belediyeler, bütün valiler, bütün kaymakamlar bu engelli kardeþlerimizin ellerinden tutsalar diye içimden geçirmiþtim. 20

21 Çünkü, sosyal devlet oluþturmanýn gereði budur, deðerli arkadaþlar. Geliþmiþ ülkeler, sadece caddeleri, sokaklarý, parklarý, meydanlarý güzel, insanlarýn cebinde bol parasý ve imkanlarý olan ülkeler deðil, ayný zamanda bu tür sosyal sorumluluklara el atmýþ, özürlüsüne, yaþlýsýna, kimsesizine þefkat kucaklarýný açmýþtýr. Yoksa, geliþmiþliðin kriterleri sadece ve sadece parasý çok olmak ve yahut petrolü çok olmak olsaydý bugün Ýran, Suudi Arabistan gibi ülkeler Dünya'nýn en geliþmiþ ülkeleri olurdu. Görüyorsunuz, petrol denizinin içinde yüzmelerine raðmen, akýlsýz yöneticileri sebebiyle, dünya'nýn en huzursuz yerleri; her gün içimizin kan aðlayarak seyrettiði yerler durumundalar. Deðerli arkadaþlar; Baðcýlar Belediyesi'ni yürekten kutluyorum. Özürlü insana sahip olmak ve ona bakabilmek aðýr bir imtihan. Ailelerin bu görevi tek baþlarýna üstlenmeleri ve üstesinden gelmeleri oldukça zor. Bizim gibi hasbelkader yönetim kademesinde yer alan sorumlu insanlarýn, bu ailelere yardýmcý olmasý gerekmektedir. Bu hem kanuni görevimiz, hem insani görevimiz, hem de dini bir görevimizdir. Burada görevin layýkýyla, hakkýyla yerine getirildiðini görüyorum ve ibret alýyorum kendimce. Biraz önce bahsettiler. Memleketin dört tarafý bizim. Daha bir hafta kadar önce Bingöl valiliðine atanmýþ bulunuyorum. Belki sizlerden ayrýlacaðým. Ancak, buradan çok þey götürüyorum. Çok þey öðrendim Baðcýlar'dan. Ýyi ki Baðcýlar'a gelmiþim diyorum ve baþarýlý çalýþmalarýnýzý orada da devam ettirmeyi ben üstlenmiþ olacaðým. Hepinize saygýlar ve sevgiler sunuyorum ve engelsiz bir dünya dileðiyle, hepinize ve özellikle Sayýn Milletvekilimiz Feyzullah beye, Belediye baþkanýmýza, bu güzel imkanlarý saðladýðý için, özürlülerimizi, ailelerini bu tür etkinliklerin ve faaliyetlerin içinde bulundurduklarý, cam arkasýndan seyrettikleri dünyanýn ve hayatýn içerisine karýþarak ve çoðu zaman da tüketici olmaktan çýkarýp, üretici olma durumuna getirme çabalarýndan dolayý kutluyor, hepinize saygý ve sevgilerimi sunuyorum. 21

22 Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Kaymakamýmýz, Bingöl Valimiz Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu'na hem teþekkür ediyoruz hem de hayýrlý olsun diyor ve bunu alkýþlarýmýzla belirtiyoruz. Memleketimizin doðusunda, batýsýnda, kuzeyinde, güneyinde þüphesiz hizmet bekleyen çok insanýmýz var. 'Ýnsaný yaþat ki devleti yaþasýn' düþüncesinden hareketle, insana hizmetin olduðu yerde hizmet ehli insanlarýn imzalarýný görüyoruz. Hayýrlý olsun, niyazýnda bulunuyoruz. Fatma Þahin Sunucu Evet, yolunuz açýk olsun diyoruz biz de tekrardan sayýn valimize. Özürlüler için pek çok ilk Baðcýlar Belediye'sinde gerçekleþti. Bu Engelliler Meclisi için de geçerli. Þu anda bütün ilçeler harýl harýl engelliler meclisi kurmaya çalýþýyorlar. Bununla ilgili bizden bilgi topluyorlar. Örnek olduðumuz için gocunmadan bütün bilgilerimizi çok rahat bir þekilde paylaþýyoruz. Her zaman diyorduk Baðcýlar'lý olmak bir ayrýcalýk. Baðcýlar dýþýndaki arkadaþlarýmýz da bize bunu söylüyorlardý. 'Baðcýlar'dasýnýz çok þanslýsýnýz' diye. Ve bence Baðcýlar bu nedenle son yýllarda en fazla göç alan ilçelerden biri oldu. Özellikle engelli aileleri buradaki hizmetlerden faydalanmak için Baðcýlar'da oturmaya baþladýlar. Hani bir þarký var ya "Ankara'dan abim geldi, evde bir bayram havasý baþladý." Bizim de artýk Ankara'da bir abimiz var. Gerçekten bir abimiz, bir babamýz her zaman bizimle, her ortamda bizimle olan büyüðümüz var. Önceden derdik ki; Ankara'da bizi temsil eden bir engelli arkadaþýmýz var. Þimdi daha çok sevindik, gerçekten daha güçlü bir þekilde temsil edileceðiz ve orada sesimizi gerçekten duyurmaya çalýþýyor bunu biliyoruz. Sürekli kendisiyle, irtibat halindeyiz. Sayýn Baþkanýmýz, o gönlümüzün baþkaný Feyzullah beyi alkýþlarla sahneye davet ediyoruz. 22

23 Feyzullah KIYIKLIK Ýstanbul Milletvekili Deðerli Arkadaþlarýmýz, Baþkan Yardýmcýlarýmýz, Meclis Üyelerimiz, Müdürlerimiz, Saygýdeðer Hemþerilerimiz, Hanýmefendiler Ve Beyefendiler Ve Sevgili Engelli Dostlarým. Allah'ýn sevgisi ve rahmeti hepinizin üzerinize olsun. Arkadaþlar; aslýnda, yeryüzü hep ayný þekilde gitmiyor. Ovasý var, daðý var, vadisi var. Ama istenirse her yol çok rahat geçilebilir. Ýnsan da her zaman ayný deðil. Saðlamý var, rahatsýzý var, hastasý var veya engellisi var. Bunlar için de hayat istenirse güzel bir hale getirilebilir. Ben, açýkçasý, bazý þeyleri yaþadýkça inanýn çok mutlu oluyorum. Þöyle bir düþünüyorum; Türkiye Cumhuriyeti kurulalý neredeyse 85 yýl oldu. Ayrýca yýllarca engelli insanlarla ilgili birçok nutuklar atýlmýþ. Ve ilk defa Türkiye'de engellilerle ilgili kanun yapma þerefi ve onlarla ilgili güzelleþtirmeler AK Parti sayesinde oldu. Birçok kez engellileri istismar edenler oldu. Onlar için vakýflar kuruldu, dernekler kuruldu. Hatta birçok gece eðlenceleri de yapýldý ama onlarla ilgili ilk defa ciddi çalýþma yine AK Parti zamanýnda oldu. Ve ilk defa Ankara'ya engellilerden 23

24 milletvekilleri gitti. Ýlk defa yerel yönetimlerde engelliler meclis üyesi oldu. Hepiniz biliyorsunuz ki Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'miz var. Buranýn kuruluþ serencamý çok deðiþik bir olaydýr. Bana bir gün bir engelli arkadaþýmýzý getirdiler. Bakýrköy'de bir Engelliler Derneði'nin Baþkaný. Ve kendileri dedi ki; 'Sayýn Baþkaným, bizim bir Rehabilitasyon Merkezi'ne ihtiyacýmýz var. Bakýrköy belediyesi 10 yýldýr bize birçok þey anlatýyor ama bugüne kadar hiçbir þey yapmadý. Bu konuyla ilgilenir misin?' dedi. Bugün Türkiye'de belediyeler düzeyinde ilk defa Engelliler Rehabilitasyon Merkezi çok yeni kurulmuþ olan bir ilçede yani Baðcýlar' da kuruldu. Bir gün; hiç unutmuyorum, Sayýn Sakýp Sabancý'yý Baðcýlar'da gezdiriyorum ve istiyorum ki Baðcýlar'a engellilerle ilgili özel bir okul yapsýn. Ve Milli Eðitim'e versin. Epey gezdikten sonra Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdirdim kendilerine. Dedi ki 'Aðam, biz bir çok para harcadýk, bir Engelliler Rehabilitasyon Merkezi yaptýk ama bu kadar mükemmel olmadý.' dedi. Dedim ki "Sayýn Sabancý, sizinle Baðcýlar'ýn arasýnda bir fark var. Siz paranýzý verdiniz, Baðcýlar yüreðini 24

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kenan GÜLTÜRK Tashih

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Ekrem KAFTAN

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Faik IÞIM Kenan GÜLTÜRK - Hakký

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 Mehmet & Gülin TERZÝOÐLU 2014-2015 Dönem Baþkaný BAÞLIKLAR : 197. TOPLANTIMIZ ROTARCT KULÜBÜ BAÞKAN MESAJLARI BADEMLÝ ROTARACT

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI Kahramanmaraş Merkez Onikişubat Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan toplu konut projesinin temeli, Sağlık Bakanı

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı