BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: Mart 2008

3 ÖNSÖZ Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Engelli kardeþlerimizle en ileri derecede ilgilenmeyi görevimiz biliyoruz. Onlarý topluma kazandýrmak, diðer insanlar arasýnda eziklik hissetmemelerini saðlamak ve insani deðerleri öne çýkarmak için çalýþýyoruz. Ýnanýyoruz ki; asýl engelli engellilerin haklarýna saygý duymayan, onlarý dýþlayan ve onlara gereken ilgi ve ihtimamý göstermeyenlerdir. Onlara yalnýz olmadýklarýný hissettirmek istiyoruz. Gereken ilgi ve ihtimam gösterildiði taktirde, onlarýn toplum hayatýnda çok yararlý iþler baþaracaklarýný inanýyoruz. Engellilerimizin kendi kendilerine yetmeleri için çeþitli imkanlar hazýrlýyoruz. Bu konudaki çalýþmalarýmýza, önce belediyemizde bir Engelliler Masasý kurarak baþladýk. Ýlçemizde ne kadar engelli vatandaþýmýz bulunduðunu tespit ve kayýt altýna almaya çalýþtýk. Tespit ettiðimiz engellilerimizin eðitim ve rehabilitasyonu için onlarý ilgili eðitim kurumlarýna gönderdik. Engelliler Rehabilitasyon Merkezimizi hizmete açarak, belli yaþa kadar tedavisi mümkün engellilerimizi tedavi ederek topluma kazandýrmaya baþladýk. Halen inþasý hýzla devam eden Engelliler Sarayýmýzda hem engelli kardeþlerimizin, hem de ailelerinin rahabilitasyonu, yetenekli olduklarý alanda meslek eðitimi almalarý ve ürettikleri ürünleri satmalarý için imkânlar hazýrlýyoruz. Böylece, engellilerimizi ve ailelerini topluma daha çok bütünleþtirecek ve ekonomik hayata da katkýda bulunmalarýný saðlamýþ olacaðýz. Ýmkanlarýmýz nispetinde onlara araç, gereç hediye ettik. Onlar için toplantýlar, þuralar, þölenler ve yarýþmalar tertip ettik. Kamplar düzenledik. Engelli ferdi olan aileleri ziyaret ediyoruz. Onlarý haklarý ve devletimizin onlara saðladýðý imkanlar konusunda bilgilendiriyoruz. Bu çalýþmalarýmýzda Eðitim ve diðer sosyal yardýmlarýmýzla engelli fertleri olan ailelerin bu durumlarýný dikkate alarak onlara öncelik tanýdýk. Baðcýlar Engelliler Meclisimizi oluþturduk ve þura sunumlarýný takip ettik, çok güzel geçti. Engelliler Meclisimizin önemli projeleri oluþtu. Baðcýlar Belediyesi olarak, gerçekleþtirdiðimiz bütün etkinliklerimizde yapýlan konuþmalarýn, verilen faydalý bilgileri kitap haline getirerek herkesin istifadesine sunduk. Baðcýlar Engelliler Meclisi ne emeði geçen herkese katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyor, arzu edilen faydayý saðlamasý dilek ve temennisiyle sevgiler sunuyorum.

4

5 GÜNDEM: Açýlýþ Faaliyet Filmi Protokol Konuþmalarý Tebliðlerin Sunulmasý Tebliðlerin Müzakeresi Faaliyet Raporu Sunumu Engelli Meclisi Yönetim Kurulunun Seçilmesi Yemek

6 Abdullah Arýdoru Sunucu Programý, gerek yazarlýðýyla, gerek radyo programcýlýðýyla, gerekse ilçemizde yapmýþ olduðu özürlüler meclisindeki faaliyetleriyle, burada bulunan tüm fertlerin ilgisini çekmiþ olan arkadaþým Fatma Þahin ile birlikte sunacaðýz. Ben kendilerine hoþ geldiniz diyorum. Fatma Þahin Sunucu Ben de, altýncýsýný düzenlemiþ olduðumuz engelliler þûrâsýna katýlan bütün kader arkadaþlarýma ve protokoldeki büyüklerime hoþ geldiniz diyorum. Bu salonu gördüðüm zaman yapmýþ olduðumuz ilk þûrâ aklýma geldi. Yaklaþýk elli-altmýþ kiþiyle bir araya gelmiþtik. Eskiden evlendirme þefliði, þimdi askerilik þubesi olan yerde, neler yapabiliriz diye tartýþmýþ, sorunlarýmýzý gündeme getirmiþ, önceliklerin neye verilmesi gerektiðini düþünmüþtük. Ve þimdi öyle bir topluluk haline geldik ki, bu salona sýðamýyoruz. Eðer kýþ olmasaydý bu programý yine stadyumda yapardýk. 6

7 Az önce Abdullah Bey, keþiften bahsetti. Baðcýlar'da da özürlü keþfine çýkýldý. Kimler özürlüdür, problemleri nelerdir þeklinde bir araþtýrma yapýldý. Sayýmýzda gün geçtikçe arttý. En güzel örneði, þu anda buradaki misafirlerimizdir. Hepinize hoþ geldiniz diyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Neler yaþandý, neler yaþanýyor ve hem Türkiye'de hem dünyada engellilerin problemlerine dikkat çekileceði dakikalara geçeceðiz az sonra. Onlar, kendi dünyalarýnda makes bulan düþüncelerini, kendileri gibi olan binlerce kiþi adýna seslendirecekler. Bu sahnede düþüncelerini ifade edecekler, ama önce bugünümüz, yarýnýmýz, istiklalimiz ve istikbalimiz adýna Ýstiklal Marþýmýzý okuyarak programa baþlayacaðýz. Teþekkür ediyorum. Birkaç cümleyle, ilerleyen dakikalarda hangi görüntülerle baþ baþa kalacaðýmýzýn altýný çizmeye çalýþtýk. Ýlçemizde yapýlan ilk toplantý deðil bu. Fatma Haným az önce ifade etti. Baðcýlar Belediyesi olarak dertlerimizi bir þekilde Türkiye'nin de gündemine taþýyanlardanýz. Hal böyle olunca sorumluluðumuzu en güzel þekilde yerine getirme giriþimiyle birlikte Baðcýlar Belediyesi daha önceki yýllarda yapýlmayanlarý da telafi etmek amacýndadýr. Ve ilkleri vurgulayarak, yaþatarak Türkiye'nin gündemine getiriyor. Ýsterseniz beyaz perdede bu sözlerimiz biraz daha anlam bulsun. Ne demek istediðimiz birazdan daha iyi anlaþýlacak. Arkadaþlarýmýz tarafýndan özellikle basýnýmýzýn güzide mensuplarý tarafýndan kayda geçirilsin lütfen. Bizler alkýþlarýmýzla hem belediyeye hem de meclisimize takdirlerimizi belirtelim. Beyaz perdede de takip edelim. Kendini geliþtirip, hem kendisine hem de hayata katký saðlayanlarýn, uykusuz geçen gecelerin diðer taraftan aþýlan engellerin fotoðraflarýydý aslýnda izlediklerimiz. Biz tekrar tebrik ediyoruz, teþekkür ediyoruz. Gündemimize taþýdýðý için Baðcýlar Belediyesi Engelliler Meclisi'ni de alkýþlýyoruz. Yaþananlarýn ne anlama geldiðini hiç þüphesiz Fatma Haným daha önceki dönemlerde Engelliler Meclisi Baþkanlýðý da yapmýþ birisi olduðu için bana nazaran çok daha iyi biliyor. Ancak bu görüntülerin nasýl bir anlamý olduðunu ilave bilgilerle pekiþtirmek ve kavramak gerekiyor. Bunun için de Baðcýlar Belediyesi Engelliler Meclisi Baþkanýný alkýþlarýnýzla konuþmalarýný yapmak üzere takdim ediyorum. Emrah Elban, hem teþekkür hem tebrik hem de konuþmalarý için. Buyurunuz. 7

8 Emrah ELBAN (Baðcýlar Belediyesi Engelliler Meclisi Baþkaný) Teþekkürler Abdullah Bey. Sayýn Milletvekilim Feyzullah Kýyýklýk, Sayýn Kaymakamým, Deðerli Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrýcý, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Ak Parti Ýlçe Baþkanýmýz Necati Kahraman Ve Baðcýlar Belediyesi'nin güzide insanlarý ve engelli arkadaþlarým, sevgili aileler. Hepiniz altýncýsý düzenlenen engelliler þurasýna hoþ geldiniz. Allah'ýn rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek konuþmama baþlamak istiyorum. 15 Kasým 2006 tarihinde bir seçimle göreve baþladýk ve Yönetim Kurulu'nu biraz da olsa size tanýtmak istiyorum. Onursal Baþkanýmýz Fatma Þahin seçilememesine raðmen bizi her zamanki gibi destekleyip görevini devam ettirdi. Süleyman Özdemir, Melek Erdoðan, Orhan Ova, Mustafa Eskici, Suphiye Dað, Fidan Tek, Yakup Han Tutal. 9 kiþilik ekibimizle yaklaþýk bir yýl boyunca görevimizi yapmaya çalýþtýk. Engelliler Meclisimizin görevleri nelerdi? Görevimizi ufak da olsa size tanýtmaya çalýþýyorum. Engelliler Meclisi bundan yaklaþýk dört yýl evvel kuruldu. Kurulma amacý engellilerimizi evlerinden kurtarýp sosyal hayata ve topluma kaynaþtýrmaktý. Bunun için tiyatro ekibimiz, folklor ekibimiz 8

9 oluþturuldu. Gerek pikniklerle, gerek tiyatro ekibimizin farklý ilçelerde oynadýðý oyunlarla ve yaptýðýmýz gezilerimizle, Engelliler Meclisi olarak, engelli arkadaþlarýmýzý toplumla kaynaþtýrmaya çalýþtýk. Ben buradaki sinevizyon gösterisini elimdeki bazý bilgilerle size aktarmaya çalýþayým. Geçen yýl 3 Aralýk 2006'da özürlüler haftasýnda dünya özürlüler günü vesilesiyle bir program düzenledik. Yaklaþýk 650 arkadaþým bu programa katýldý ve Bedirhan Gökçe'nin verdiði küçük bir konserle burada sona erdirdik. Bir yýl boyunca 60 engelli arkadaþýmýza çeþitli hastanelerde rapor aldýk. Evde bakým raporu, maaþ raporu ve bunun gibi birçok rapor alarak engellilerimize kendi haklarýný bizzat onlara bildirdik. Ayrýca bu raporlarý belediyemizden aldýðýmýz servislerle onlara aldýk. Bir diðer konumuz Baðcýlar'da bulunan yerel yönetimle görüþüp, engellilerimizin yerel sorunlarýný tartýþýp, bu sorunlarý onlara dilekçe halinde yönlendirdik. Gereken çözümler bulundu, biz de çözümler konusunda yardýmlarda bulunmaya devam ettik. Eðitim konusunda, sinevizyon gösterisinde gördüðünüz gibi, bilgisayar kursu eðitimimiz oldu. Ön muhasebe eðitimimiz oldu. Yaklaþýk dört yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz devam eden tiyatro grubumuzu sertifikalý bir ekip haline getirdik. Halk Eðitim Merkezimizle ortaklaþa düzenlediðimiz bir projeyle birlikte, arkadaþlarýmýzý sertifikalý tiyatrocu yaptýk. Sertifikalý ön muhasebeci yaptýk. Sertifikalý bilgisayarcý yaptýk. Çeþitli yerlerde iþ bulmalarýný saðlamaya çalýþtýk. Bir diðer konumuz, Engelliler Meclisi, Yönetim Kurulu olaðan toplantýlarýný her salý 9 kiþilik ekibiyle saat 10'da Baþak Rehabilitasyon Merkezimizde yaptý. 3 ayda bir 45 kiþilik meclisimizi toplayýp çözümlerimizi ve yaptýklarýmýzý onlara aktardýk. Engelli arkadaþlarýmýzý kaynaþtýrmak için bir proje düzenledik. Engelli arkadaþlarýmýz maçlara gidemiyordu. Belediyeden aldýðýmýz servislerle haftada bir, üç haftada bir ya da ayda bir maça götürdük. Örneðin Galatasaray-Beþiktaþ maçýna Fenerbahçe maçýna, Milli Takým maçlarýmýza bu arkadaþlarýmýzý götürdük. Televizyonda izleyecekleri o maçlarý canlý canlý izletmiþ olduk. Tiyatrodan az önce size söz etmiþtim. Çeþitli ilçelerde, illerde ve okullarda sergilediðimiz yaklaþýk gösteriyle izleyenlerimize çeþitli oyunlar sunduk. Baðcýlar'da otuz ilköðretim okulumuzu, Baðcýlar Kültür 9

10 Merkezi'nde toplayýp günde 300 öðrenciye seminer verdik. Fatma Þahin Hanýmefendi ile birlikte mini bir konferans þeklinde geçti bu seminerler. Ondan sonra da tiyatro ekibimiz engellerin sahnede nasýl aþýlabilineceðini öðrenci arkadaþlarýmýza gösterdi öðrenciye engellinin ne olduðunu, engellinin nasýl yaþadýðýný, engellinin neler yaptýðýný aktardýk. Biz onlardan ne istiyoruz? Bunu güzel bir þekilde öðrenci arkadaþlarýmýza ilettik. Programdan sonra aðlayanlarý gördüm. Ayakta alkýþlandýlar. Bunlar hoþ þeyler. Bir diðer kaynaþma çatýsý altýnda pikniklerimiz oldu. Florya Çiroz'da yaklaþýk 800 kiþilik bir pikniðimiz oldu. Emirgân korusunda yaklaþýk 300 kiþilik bir pikniðimiz oldu. Yaklaþýk 1500 engellimizi bu sene pikniðe götürdük. Aileleriyle birlikte yaklaþýk 4000 insaný pikniðe götürdük ve kendi aralarýnda kaynaþmalarýný saðladýk. Sportif baþarýlarýmýz hakkýnda Fatma Þahin Haným çok güzel bir yazý yazdý. Ýnþallah gelecekte de þampiyonlar çýkartabileceðimiz bir ekip kurduk. Atletizm ekibimizden, birincisi düzenlenen Karadeniz Oyunlarý'na tam 3 tane arkadaþýmýz milli takýmý temsil etmek üzere Trabzon'a gittiler. Bir tane ikincilik, üç tane üçüncülük getirilip millî takýmýmýza klasmanlar arasýnda birinciliði getirdiler. Avrasya Maratonu'nda bir arkadaþýmýz bayanlar arasýnda birinci geldi. Baþka bir arkadaþýmýz dördüncü geldi. Maltepe Koþusu ve çeþitli oyunlarda ülke düzeyinde birincilik, ikincilik, üçüncülük getirdi atletizm takýmýmýz. Bir diðer konumuz da þölenler. Þölenlerimizin ilk amacý engellilerimizin hep birlikte eðlenmesi. Biz de onlara güzel bir program sunduk. Konya gezimize aileleriyle birlikte toplam 140 kiþi götürdük. Bir yýllýk faaliyetlerimizi size böylelikle aktarmýþ bulunuyorum. Eðer bu tür gezilerin tarihlerini toplu olarak almak isteyen arkadaþlarýmýz olursa ben kendilerine temin edebilirim. Sözlerim burada sona eriyor. Beni dinlediðiniz için hepinize teþekkür ediyorum. Allah'ýn rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 10

11 Fatma Þahin Sunucu Emrah arkadaþýmýza teþekkür ediyoruz. Biz hep beraber, bu salonda bulunan büyüklerimle, küçüklerimle, engelli yakýnlarýyla beraber yola çýktýk. Bu yolda inþallah yorulmadan devam edeceðiz. Sayýn baþkanýmýz Feyzullah Kýyýklýk'a ben hâlâ ona baþkaným diyorum, aðzým alýþamadý bir türlü. Sayýn baþkanýmýzla yola çýkmýþtýk. Sonra o bayraðý baþka bir baþkanýmýza devretti. Ben, Sayýn Lokman Çaðýrýcý Bey baþkan seçildikten sonra da umarým yine bizlerle beraber olursunuz þeklinde temennide bulundum. Ondan sonra aldýðým cevap çok güzeldi. Açýkçasý ben de o cevaptan sonra utandým. Biz zaten sizinle beraberdik dedi. Bugüne kadar yapýlan çalýþmalar bundan sonra onunla da hiç durmadan devam edecek. Kendilerine teþekkür ediyorum. Alkýþlarla Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beyi sahneye davet ediyorum. 11

12 Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Sayýn Milletvekilim, Sayýn Valim, Sayýn Ak Parti Ýlçe Baþkanýmýz, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Ýl Genel Meclisi, Belediye Meclisi Arkadaþlarým, Çok Deðerli Engelli Arkadaþlarým Ve Aileleri, Çok Kýymetli Basýn Mensuplarý; Gerçekten güzel bir gün. Ýnsanlarýn, mutluluk gözlerinden okunuyor. Böyle bir günde hepinizi saygý ve sevgi selamlýyorum. Hoþ geldiniz. Ben, bugün farklý bir açýdan bakmak istiyorum Baðcýlar'a öncesi Baðcýlar'da olduðum için engelli dendiðinde aklýma gelen þey Baðcýlar'ýn 92'deki hali. Yýl Bakýrköy'den ayrýlmýþ, ilçe olmuþ bir yerleþim birimi. Ama her þeyiyle engelli. Halkýnda, belki fikir olarak, beden olarak engel yok ama, hiçbir hizmeti almamýþ, tamamen bir köy görünümünde olan bir ilçe. Kurucu Belediye Baþkanýmýz Milletvekilimiz, Onursal Baþkanýmýz Feyzullah Kýyýklýk Bey, böyle bir tablo karþýsýnda çok güzel bir hizmet yöntemi düþündü ve bugün bunun semeresini alýyoruz. O da þu; bütün bu iþler ancak, insan odaklý bir yönetimle baþarýlýr. Ýnsanlarla, kurum ve kuruluþlarla, vakýf ve sivil toplum kuruluþlarýyla istiþareyle bu sorunlar ancak çözülebilir. 12

13 O günlerde baþlayan hareketimiz, daha sonra belediyemizde tüm sosyal meclislerin kurulmasýyla birlikte güzel bir noktaya geldi. Ýþte Engelliler Meclisimiz de bu amaçla ilk baþtaki istiþare amacýyla kurulmuþ sadece engellilerin sorunlarý veya çözümleri deðil, ayný zamanda Baðcýlar'ýmýzýn güzel noktaya gelmesinde ve Baðcýlar'ýn yaþanabilir bir hal almasýnda neler yapýlabilirliði üzerinde istiþare edilen bir meclis olarak kurulmuþtur. Kurulduðu günden bugüne kadar yapýlanlarý Meclis Baþkaný kardeþimiz ve sunucu kardeþlerimiz söylediler. Baðcýlar'da engelliler adýna birçok çalýþmaya imza atýldý. Ayrýca Baðcýlar'da, her konuda olduðu gibi birçok ilkin yaþandýðý bir ilçede, engellilerle ilgili çalýþmalarda hep ilkler yaþandý. En güzel ve en teferruatlý rehabilitasyon merkezi belediyemiz tarafýndan hizmete sunuldu. Baðcýlar'ýmýzýn sýnýrlarýnýn içerisindeki hiçbir engelli kardeþimiz artýk Baðcýlar dýþýna gitmiyor. Bunun yanýnda çalýþmalar esnasýnda bir þey daha gördük bu da; engelli ailelerinin de rehabilite edilmesi ihtiyacýydý. Engelli kardeþlerimizin bu rehabilitasyon merkezlerinde ufak el becerileriyle birçok maharetli iþler yapýðý da ayrý bir gözlemdir. Yine 13

14 baþkanýmýz güzel bir çalýþmaya belki dünyada yine bir ilke daha imza atarak Engelliler Sarayý inþaatýmýzý baþlattý. Ýnþaatýmýz hýzla devam ediyor. Ýnþallah kýsa bir süre sonra faaliyete geçecek. Faaliyete geçtiðinde Baðcýlar'ýmýzda 13000' e yakýn engelli hizmet alacak. Engelli oraný Türkiye'de yüzde on, yüzde on iki gibi zikrediliyor. Ýlçemizde yüzde 2'lerde. Engelli Sarayý'nda hem 16 civarýnda meslek edindirme kurslarýyla, el becerileriyle meslek edinecekler, hem de buralarda açýlacak olan sergi ve satýþ reyonlarýyla da ürettiklerini satarak kendi kazançlarýna ilavede bulunacaklar. Yine burada yüzme havuzundan tutun da konferans salonuna, sinema salonuna kadar hepsi tam teþekküllü olarak düþünülmüþ ve en önemlisi de engelli ailelerine yönelik açýklayýcý ve rehabilite edici bilgiler ileride verilecek inþallah. Tabii ki halkýn buna cevabý çok güzel oldu. 4 dönem ayný ekibi buraya seçmekte nasýl bir isabet ettiðini de burada sonucunu alarak gördü. Ýnþallah bundan sonraki çalýþmalarýmýz da ayný hýzla ara vermeden devam edecek. Tabii þimdi ben daha þanslýyým. Ankara'da Baðcýlar'ýn da bir temsilcisi var ve bizi bizden önce düþünecek bir milletvekilimizle inþallah daha güzel þeylere kýsa sürede imza atacaðýz. Baðcýlar'ýmýzýn, belediyemizin en güzel yaptýðý þeylerin baþýnda bu baþarýnýn sýrrý da; aradan engellilerle ilgili engelin kaldýrýlmasý ve ulaþýlabilirliðin en üst düzeye çýkmasý ki herkes istediði anda hem milletvekilimize hem de bizlere çok rahat ulaþabilir. Bizim bu çalýþmalarýmýz içerisinde baþlatmýþ olduðumuz tüm faaliyetlerimiz aynen devam edecek. Hiçbir faaliyetimiz bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da kesintiye uðramayacak inþallah. Yeni faaliyetleri çalýþmalarýmýza ilave edeceðiz. Tabii ki bugün burada bir farklý þey daha yaþýyoruz. Dünya Engelliler Günü belki bugün ama biz diyoruz ki, bir gün deðil her gün bunu düþünmek zorundayýz. Engel noktasýnda hiçbir kimsenin garantisi yok. Herkes belki de bir engelli adayý. Bugün 30 kardeþimize akülü araba hediye edeceðiz. Bundan sonra da ölçümüz þu; öncelikle çalýþan kiþilere ve okuyan lise öðrencilerine öncelik verdik. Çünkü onlar için daha öncelikliydi akülü araba. Ama çalýþmalar devam ediyor ve inþallah Baðcýlarýmýzda bu ihtiyacý da kýsa sürede karþýlamýþ oluruz. 14

15 Ben bu çalýþmalarda emeði geçen kurucu Meclis Baþkanýmýz Fatma Haným'dan bugüne kadar çalýþmalarda bulunan tüm engelli kardeþlerimize Baþkanlýk Müþavirimiz Ýrfan Bey'e, baþkan yardýmcýlarýmýza, müdürlerimize ve tüm çalýþanlar adýna sizlere teþekkür etmek istiyorum. Ama tabii ki bu çalýþmalarýmýzda her zaman bizlerin yanýnda olan, bizleri unutmayan Sayýn Valimiz ki, kendileri kaymakamýmýzdý. Daha sonra Bingöl Valimiz oldu. Ýnþallah bundan sonra vali olarak Bingöl'de devam edecek. Ama Baðcýlar'da herkes onun bir kardeþi, sizler de inþallah onun bir duacýsý olacaksýnýz. Tabi ki o da bizi unutmayacak. Baðcýlar'ýn bir güzelliði daha var ki buraya gelen tüm kamu, kurum görevlileri olsun milletvekilleri olsun buradan kopamýyor. Ben katkýlarýndan dolayý sizler adýna þükranlarýmý arz ediyorum kendilerine. Türkiye'de öncelikler dendiðinde belki hep yýllarca terör, irtica sýralamasý yaptýlar ama Baðcýlarýmýzda öncelik dendiðinde hep hizmetler akla geldi. Ýlk sýraya yerleþen hizmetlerin milli eðitimin yanýnda engelliler hizmeti oldu. Ben sayýn vekilimize sizler adýna þükranlarýmý sunuyorum. Çok teþekkür ediyorum. Daha güzel engelsiz bir Baðcýlar'da buluþmak ümidiyle inþallah. Hükümetimizin de yapmýþ olduðu çalýþmalar rekor üzerine rekor kýrýyor ama yine engelliler de öncelikli rekorlar içerisinde. Türkiye'mizde engelsiz bir günde buluþmak ümidiyle hepinizi saygý ve sevgilerimle selamlýyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Saygýdeðer Belediye Baþkanýmýza teþekkür ederiz. Sahnede bulunan arkadaþlarýmýzýn tebliðlerini dinlemeden önce, akülü arabaya ihtiyaç hisseden ve daha önceden de belirlenen kriterleri var. Hiç þüphesiz o kriterlere uygun olan 30 kiþi var. Onlardan 12'sine akülü arabalarý burada hediye edilecek. Yine onun öncesinde, biliyorsunuz, Baðcýlar Belediyesi'nin Engelliler Meclisinin bir de engellilerden oluþan tiyatro ekibi var. Onlarýn da sertifikalarý takdim edilecek. Yani bugün itibariyle engellilere pozitif ayrýmcýlýk uygulayan bir hizmet. Geçmiþin telafisi ancak böyle mümkün. Pozitif ayrýmcýlýk uygulayan Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý beyefendiye kuvvetli bir alkýþ istirhamýnda bulunuyoruz. 15

16 Fatma Þahin Sunucu Abdullah Bey, programýn akýþý içerisinde Akülü-tekerlekli sandalyeye ihtiyacý olan kardeþlerimize sandalyeleri verilecek fakat kimsenin farkýnda olmadýðý bir gerçek var. Biz, akülü sandalyeye ihtiyacý olan arkadaþlarýmýzý, öðrencilerimizi tespit etmekte oldukça zorlandýk. Ve akülü sandalye verebilecek arkadaþ aradýk. Bugüne kadarki destekleri için Sayýn Baþkanýmýza çok teþekkür ediyoruz. Aramýzda AK Parti Ýl Koordinasyon Merkezi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Ýlhan Kahraman var. Kendilerine de hoþ geldiniz diyoruz. Kimsenin inkâr edemeyeceði gerçek var ki, AK Parti yönetimi ile gerçekten engellilerin sesi duyulmaya baþlandý. Ve orada temsil edilme hakkýný kazandýk. Ýlçelerde temsil edilme hakkýný kazandýk ve ilçeler de bu konuda bizlere gerçekten destek verdiler. Kendilerine teþekkür ediyoruz. Baðcýlar Ýlçesi AK Parti Teþkilatý Baþkaný Sayýn Necati Kahraman bizlerle beraber. Sahneye davet ediyoruz kendilerini. 16

17 Necati KAHRAMAN (AK Parti Baðcýlar Ýlçe Baþkaný) Saygýdeðer Vekilim, Saygýdeðer Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Milli Eðitim Müdürümüz, Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýz, Belediye Ve Genel Meclis Üyelerimiz, Baðcýlar'ýmýzýn saygý deðer insanlarý, þahsým ve teþkilatým adýna hepinizi saygýyla selamlýyorum. Engelliler 6. Þurasý'nýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Deðerli arkadaþlar, Baðcýlar bir siyaset okulu, bir engelli okulu, bir bürokrasi okulu, bir gençlik okulu. Baðcýlar'da hep ilkler yapýldý. Ve bu güzel salonlarda bu ilkleri hep Türkiye'de birinci sýraya taþýdý. Sayýn Belediye Baþkanýmýz dedi ki' Baðcýlar'da engellilerin faaliyetlerine elimizden geldiði kadar imkân saðlamaya çalýþýyoruz. Engelli arkadaþlarýmýz artýk Baðcýlar'ýn dýþýnda çare aramýyor. Arkadaþlar, artýk Baðcýlar'ýn dýþýndaki engelliler de Baðcýlar'daki bu faaliyetlerden istifade etmek istiyor. Hem de yalnýz engelliler deðil, evlenecek fakirler, sünnet olacak çocuklar, yardým yapýlacak insanlar artýk Baðcýlar Belediyesinin bu güzel hizmetlerini duydukça Baðcýlar'daki nüfusumuz her gün artýyor. Bu da bize gurur veriyor. Sýkýntýlarla beraber 17

18 geliyor ama biz çalýþmaktan, çözüm aramaktan hiçbir zaman yorulmayacaðýz. Biliyorsunuz, sayýn baþkan açýkladý; Baðcýlar'a gelen her kaymakam daha sonra vali olarak gidiyor. Ýnþallah, bundan sonra gelen kaymakamlarýmýzý da vali olarak göndereceðiz. Ama hiçbir zaman gidenleri unutmadý ve bundan sonraki gelecekleri de unutmayacak. Çünkü Baðcýlar siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplum örgütleri ile kaymakamlarýyla birer bütündür. Her zaman Baðcýlar dedik ve hizmet ettik. Ben emeði geçen bütün kardeþlerime çok teþekkür ediyorum. Gerçekten de ulaþýlmasý çok zor olan, belki de hep hayal edilen, rüyada kalan þeyler yapýldý Baðcýlar'da. Bu sene onlarla beraber Konya'da Mevlana'yý ziyarete gittik. Bu sene onlarla beraber Türkiye'nin birçok yerinde yarýþmalara katýldýk. Bunlar disiplinli ve prensipli çalýþmanýn ürünüdür. Fakat bu güzel þeylerin yanýnda unutmamamýz gereken bir olay, bir uçak kazasý bizi yasa boðdu. Doðu'da bazý olaylar bizleri yasa boðuyor. Türkiye güçlü bir devlet. Bunun için bizler, kendi görevimizi en iyi þekilde yapmak zorundayýz. 18

19 Ben önceden hep þu sözlerle baþlýyordum ve hep þu sözlerle bitirmek istiyorum konuþmamý ''Hayat hem gülüp hem aðlanacak. Acý da olsa tatlý da olsa yaþanacak. Bir kervan misali konup, göçülecek. Yaþamana bak kardeþim; bir gün perde kapanacak.'' Engelli de olsanýz, saðlam da olsanýz, profesör de olsanýz, halk da olsanýz, çiftçi de olsanýz, bir gün perde kapanacak. Bu perdeyi en iyi þekilde kapatmayý Rabbim cümlemize nasip etsin diyor ve yine söylüyorum 6. Engelliler Þura'mýzýn Baðcýlar'ýmýza, ilçemize ve ülkemize hayýrlý olmasýný diliyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Sayýn baþkanýmýz ifade buyurdular. Deðerli misafirlerimiz Baðcýlar a gelenler gerek seçilmiþler gerekse atanmýþlar, daha büyük görevler için farklý noktalarda hizmetlerini sürdürmek için gerek seçenler tarafýndan gerekse seçilmiþler tarafýndan ödüllendiriliyorlar. Onlarýn burada bulunuyor olmalarýndan ziyade Baðcýlar da çalýþýyor olmalarý bunu belirliyor. Baðcýlar da bu manada çalýþmalarýyla imzalarýný büyüten isimlere biz tekrar teþekkür ediyoruz. Konuþmalarýnda buna vurgu yaptýðý için AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Necati Kahraman Beyefendiye teþekkürümüzü tekrarlýyoruz. Fatma Þahin Sunucu Baðcýlara gelen her kaymakamýmýzý vali olarak yolluyoruz. Özellikle de son üç dönemdir. Sayýn baþkanýmýzýn da belirttiði gibi gelenler gidenleri hiç aratmadý, gerçekten bizlerle yýllardýr aramýzdaymýþ gibi bizimle kaynaþtýlar. Çalýþmalarýmýzda yer aldýlar. Biz gidemiyorsak onlar kendileri geldiler bizim yanýmýza. Çok teþekkür ediyoruz, yollarý açýk olsun inþallah bundan sonra, diyoruz ve Sayýn Valimiz Ýrfan Balkanlýoðlu'nu alkýþlarla mikrofona davet ediyoruz. 19

20 Ýrfan BALKANLIOÐLU Bingöl Valisi Deðerli Milletvekilleri, Kýymetli Baþkaným, sevgili mesai arkadaþlarým ve sevgili Baðcýlar'lý engelliler ve aileleri, hepinizi saygýyla selamlýyorum. Deðerli arkadaþlar; ben Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Baðcýlar'a atanýp gelmiþtim 2 yýl kadar önce. Geldiðim günlerde engellilerin yine bir etkinliði vardý. Sanýyorum, Kültür Merkez'inde tiyatrolarý vardý. Profesyonellere taþ çýkarýrcasýna güzel bir tiyatro eseri sergilemiþtiler. Onlarýn gözlerindeki pýrýltýyý, ailelerinde sevinci görünce yýllardýr alýþageldiðimiz adeta utanýlýrcasýna, pencere arkasýndan dünyayý gözleyen bu engelli kardeþlerimizin hayatýn içerisine nasýl alýndýðýný, ailelerin ne derece mutlu olduðunu görünce, ister istemez baþkana demiþtim ki: -Baþkaným, senin belki fazla amel yapmana gerek yok, doðrudan Cennet'e gidersin inþallah. Hakikaten Baðcýlar'da engelliler için yapýlan bu çalýþmalarý görünce, keþke Türkiye'de bütün belediyeler, bütün valiler, bütün kaymakamlar bu engelli kardeþlerimizin ellerinden tutsalar diye içimden geçirmiþtim. 20

21 Çünkü, sosyal devlet oluþturmanýn gereði budur, deðerli arkadaþlar. Geliþmiþ ülkeler, sadece caddeleri, sokaklarý, parklarý, meydanlarý güzel, insanlarýn cebinde bol parasý ve imkanlarý olan ülkeler deðil, ayný zamanda bu tür sosyal sorumluluklara el atmýþ, özürlüsüne, yaþlýsýna, kimsesizine þefkat kucaklarýný açmýþtýr. Yoksa, geliþmiþliðin kriterleri sadece ve sadece parasý çok olmak ve yahut petrolü çok olmak olsaydý bugün Ýran, Suudi Arabistan gibi ülkeler Dünya'nýn en geliþmiþ ülkeleri olurdu. Görüyorsunuz, petrol denizinin içinde yüzmelerine raðmen, akýlsýz yöneticileri sebebiyle, dünya'nýn en huzursuz yerleri; her gün içimizin kan aðlayarak seyrettiði yerler durumundalar. Deðerli arkadaþlar; Baðcýlar Belediyesi'ni yürekten kutluyorum. Özürlü insana sahip olmak ve ona bakabilmek aðýr bir imtihan. Ailelerin bu görevi tek baþlarýna üstlenmeleri ve üstesinden gelmeleri oldukça zor. Bizim gibi hasbelkader yönetim kademesinde yer alan sorumlu insanlarýn, bu ailelere yardýmcý olmasý gerekmektedir. Bu hem kanuni görevimiz, hem insani görevimiz, hem de dini bir görevimizdir. Burada görevin layýkýyla, hakkýyla yerine getirildiðini görüyorum ve ibret alýyorum kendimce. Biraz önce bahsettiler. Memleketin dört tarafý bizim. Daha bir hafta kadar önce Bingöl valiliðine atanmýþ bulunuyorum. Belki sizlerden ayrýlacaðým. Ancak, buradan çok þey götürüyorum. Çok þey öðrendim Baðcýlar'dan. Ýyi ki Baðcýlar'a gelmiþim diyorum ve baþarýlý çalýþmalarýnýzý orada da devam ettirmeyi ben üstlenmiþ olacaðým. Hepinize saygýlar ve sevgiler sunuyorum ve engelsiz bir dünya dileðiyle, hepinize ve özellikle Sayýn Milletvekilimiz Feyzullah beye, Belediye baþkanýmýza, bu güzel imkanlarý saðladýðý için, özürlülerimizi, ailelerini bu tür etkinliklerin ve faaliyetlerin içinde bulundurduklarý, cam arkasýndan seyrettikleri dünyanýn ve hayatýn içerisine karýþarak ve çoðu zaman da tüketici olmaktan çýkarýp, üretici olma durumuna getirme çabalarýndan dolayý kutluyor, hepinize saygý ve sevgilerimi sunuyorum. 21

22 Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Kaymakamýmýz, Bingöl Valimiz Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu'na hem teþekkür ediyoruz hem de hayýrlý olsun diyor ve bunu alkýþlarýmýzla belirtiyoruz. Memleketimizin doðusunda, batýsýnda, kuzeyinde, güneyinde þüphesiz hizmet bekleyen çok insanýmýz var. 'Ýnsaný yaþat ki devleti yaþasýn' düþüncesinden hareketle, insana hizmetin olduðu yerde hizmet ehli insanlarýn imzalarýný görüyoruz. Hayýrlý olsun, niyazýnda bulunuyoruz. Fatma Þahin Sunucu Evet, yolunuz açýk olsun diyoruz biz de tekrardan sayýn valimize. Özürlüler için pek çok ilk Baðcýlar Belediye'sinde gerçekleþti. Bu Engelliler Meclisi için de geçerli. Þu anda bütün ilçeler harýl harýl engelliler meclisi kurmaya çalýþýyorlar. Bununla ilgili bizden bilgi topluyorlar. Örnek olduðumuz için gocunmadan bütün bilgilerimizi çok rahat bir þekilde paylaþýyoruz. Her zaman diyorduk Baðcýlar'lý olmak bir ayrýcalýk. Baðcýlar dýþýndaki arkadaþlarýmýz da bize bunu söylüyorlardý. 'Baðcýlar'dasýnýz çok þanslýsýnýz' diye. Ve bence Baðcýlar bu nedenle son yýllarda en fazla göç alan ilçelerden biri oldu. Özellikle engelli aileleri buradaki hizmetlerden faydalanmak için Baðcýlar'da oturmaya baþladýlar. Hani bir þarký var ya "Ankara'dan abim geldi, evde bir bayram havasý baþladý." Bizim de artýk Ankara'da bir abimiz var. Gerçekten bir abimiz, bir babamýz her zaman bizimle, her ortamda bizimle olan büyüðümüz var. Önceden derdik ki; Ankara'da bizi temsil eden bir engelli arkadaþýmýz var. Þimdi daha çok sevindik, gerçekten daha güçlü bir þekilde temsil edileceðiz ve orada sesimizi gerçekten duyurmaya çalýþýyor bunu biliyoruz. Sürekli kendisiyle, irtibat halindeyiz. Sayýn Baþkanýmýz, o gönlümüzün baþkaný Feyzullah beyi alkýþlarla sahneye davet ediyoruz. 22

23 Feyzullah KIYIKLIK Ýstanbul Milletvekili Deðerli Arkadaþlarýmýz, Baþkan Yardýmcýlarýmýz, Meclis Üyelerimiz, Müdürlerimiz, Saygýdeðer Hemþerilerimiz, Hanýmefendiler Ve Beyefendiler Ve Sevgili Engelli Dostlarým. Allah'ýn sevgisi ve rahmeti hepinizin üzerinize olsun. Arkadaþlar; aslýnda, yeryüzü hep ayný þekilde gitmiyor. Ovasý var, daðý var, vadisi var. Ama istenirse her yol çok rahat geçilebilir. Ýnsan da her zaman ayný deðil. Saðlamý var, rahatsýzý var, hastasý var veya engellisi var. Bunlar için de hayat istenirse güzel bir hale getirilebilir. Ben, açýkçasý, bazý þeyleri yaþadýkça inanýn çok mutlu oluyorum. Þöyle bir düþünüyorum; Türkiye Cumhuriyeti kurulalý neredeyse 85 yýl oldu. Ayrýca yýllarca engelli insanlarla ilgili birçok nutuklar atýlmýþ. Ve ilk defa Türkiye'de engellilerle ilgili kanun yapma þerefi ve onlarla ilgili güzelleþtirmeler AK Parti sayesinde oldu. Birçok kez engellileri istismar edenler oldu. Onlar için vakýflar kuruldu, dernekler kuruldu. Hatta birçok gece eðlenceleri de yapýldý ama onlarla ilgili ilk defa ciddi çalýþma yine AK Parti zamanýnda oldu. Ve ilk defa Ankara'ya engellilerden 23

24 milletvekilleri gitti. Ýlk defa yerel yönetimlerde engelliler meclis üyesi oldu. Hepiniz biliyorsunuz ki Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'miz var. Buranýn kuruluþ serencamý çok deðiþik bir olaydýr. Bana bir gün bir engelli arkadaþýmýzý getirdiler. Bakýrköy'de bir Engelliler Derneði'nin Baþkaný. Ve kendileri dedi ki; 'Sayýn Baþkaným, bizim bir Rehabilitasyon Merkezi'ne ihtiyacýmýz var. Bakýrköy belediyesi 10 yýldýr bize birçok þey anlatýyor ama bugüne kadar hiçbir þey yapmadý. Bu konuyla ilgilenir misin?' dedi. Bugün Türkiye'de belediyeler düzeyinde ilk defa Engelliler Rehabilitasyon Merkezi çok yeni kurulmuþ olan bir ilçede yani Baðcýlar' da kuruldu. Bir gün; hiç unutmuyorum, Sayýn Sakýp Sabancý'yý Baðcýlar'da gezdiriyorum ve istiyorum ki Baðcýlar'a engellilerle ilgili özel bir okul yapsýn. Ve Milli Eðitim'e versin. Epey gezdikten sonra Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdirdim kendilerine. Dedi ki 'Aðam, biz bir çok para harcadýk, bir Engelliler Rehabilitasyon Merkezi yaptýk ama bu kadar mükemmel olmadý.' dedi. Dedim ki "Sayýn Sabancý, sizinle Baðcýlar'ýn arasýnda bir fark var. Siz paranýzý verdiniz, Baðcýlar yüreðini 24

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý.

Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý. (Ç.HAK:516) BBP den iktidara tepki Artýk yeter! 25 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Erdal Özkan Hizmetlerimiz konuþuyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart seçimlerinin yerel

Detaylı