!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*"

Transkript

1 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden oluşması gerekmez. Değişik kimyasal elementlerden eya bileşiklerden oluşan bir karışımda, düzgün dağılımlı homojen olduğu sürece saf madde tanımına uyar. Örnek olarak haa değişik gazlardan oluşan bir karışımdır. Kimyasal bileşimi her noktada aynı e değişmez olduğu için saf maddedir. Buna karşılık zeytinyağı su karışımı saf madde değildir. Çünkü suyun yoğunluğu yüksek olduğundan altta toplanır e her yerde aynı kimyasal özellikler bulunamaz. Maddenin katı, sıı e gaz olmak üzere üç temel fazı ardır.katı fazında moleküller yerlerinde hemen hemen sabittir. Belli bir sıcaklıktan sonra molekül hızları e momentumları artar e bir noktada kendilerini bir arada tutan kuete üstün gelerek ayrılırlar. Bu nokta erime noktasıdır. Sıı fazında molekül kümeleri birbirlerinin üzerinden akarlar. Gaz fazında ise moleküller rastgele bir hareket içindedir. katı sıı gaz Şekil 2.1 Moleküler yapının şematik gösterimi İç enerji, özgül iç enerji, entalpi Maddenin kendi yapısındaki moleküllerin hareketlerinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Bir sistemin toplam iç enerjisinin, kütlesine oranına ise özgül iç enerji denir. U u = (J/kg) m Entalpi ise iç enerji ile akış işinin toplamına erilen bir isim olup, genellikle özgül değerler kullanılarak hesaplanır e h ile gösterilir. h = u + υ (J/kg) Sıkıştırılmış sıı e doymuş sıı Sıkıştırılmış sıı e doymuş sıı karamları ileriki konularda tekrar karşımıza çıkacağı için ne anlama geldiklerinin çok iyi öğrenilmesinde fayda ardır. İçinde 20 C sıcaklık e 1 atm basınçta su bulunan bir piston-silindir düzeneği düşünelim (1 Hali). Bu koşullarda su sıkıştırılmış sıı fazındadır. Bu terimler suyun henüz

2 buharlaşma aşamasına gelmediğini anlatan ifadelerdir. Suyu ısıtmaya deam edersek su çok az genleşir. Fakat pistondaki basınç değişmez. Çünkü pistonun ağırlığı e atmosfer basıncı değişmemektedir. Suyu 100 C ye kadar ısıttığımızı düşünelim. Bu noktada su hala sıı fazındadır. Fakat bu noktadan sonra en ufak bir ısı geçişi bile bir miktar sıının buharlaşmasına neden olacaktır. Buharlaşma başlangıcı olan bu hal doymuş sıı olarak adlandırılır (2 Hali). Doymuş buhar kızgın buhar Buharlaşma sürecinin ortalarında silindirin içi yarı sıı e yarı buhar ile doludur (2-3 arası). Buharlaşma başladıktan sonra sıının tümü buhara dönüşünceye kadar sıcaklıkta bir artış olmayacaktır. Başka bir deyişle bu hal değişimi süresince sıcaklık sabit kalır. üm sıı buhara dönüştükten sonra, silindirin içi yoğuşmanın sınırında olan buharla dolu hale gelir. Yoğuşmanın sınırında olan buhara doymuş buhar denir (3 Hali). Doymuş buhara ısı enerjisi erildikçe yeniden bir sıcaklık artışı olacak e buhar kızgın buhar ismini alacaktır (3-4 arası). 4 Doymuş karışım C Kızgın buhar 20 C 1 Sıkıştırılmış sıı V Şekil 2.2. Suyun faz değişim safhaları 2 ile 3 hali arasında bulunan bir madde doymuş sıı-buhar karışımı diye bilinir, çünkü aradaki hallerde sıı e buhar fazları bir arada e dengede bulunurlar. Saf maddenin herhangi bir safhasındaki termodinamik özelliklerin bulunmasında kullanılan diyagramlara bir örnek olmak üzere Şekil 2.3 de su için -V diyagramı şematik olarak gösterilmektedir. Kritik Nokta Kızgın x=0 Yaş buhar x=1 Buhar Bölgesi Sık.Sıı Böl. Doymuş Sıı Doymuş Buhar Eğrisi Doymuş sıı eğrisi Gizli Buharlaşma ısısı V f = Doymuş sıının özgül hacmi V g = Doymuş buharın özgül hacmi V fg =V g ile V f nin farkı, V fg = V g -V f h fg = Buharlaşma entalpisi (eya buharlaşma gizli ısısı), h fg = h g -h f 0 V f V g V Şekil 2.3 Su için -V diyagramı

3 Kuruluk derecesi Şekilde gösterilen x kuruluk derecesidir. Doymuş sıı buhar karışımının özellikleri kuruluk derecesiyle hesaplanır. x= Buhar kütlesi oplam kütle mg =, m m f += mg m x=0 da karışımda hiç buhar yoktur. Hepsi sııdır. Buna karşın x=1 de ise karışımın hepsi buhardır. Buharın kütlesine göre kuruluk derecesi azalıp çoğalabilir. Yaş buhar safhasındaki özellikler aşağıdaki formüllerle hesaplanabilir: h x = h f + x h fg x = f + x fg u x = u f + x u fg Basınç-kaynama sıcaklığı ilişkisi Aşağıda su için erilen diyagramda görüleceği üzere tüm maddelerin kaynama sıcaklığı basınçla doğru orantılı olarak artar. 5 bar 0, ( C) Referans hali e referans değerler İç enerji, entalpi e entropi değerleri doğrudan ölçülemez. Bu nedenle uygun bir referans halinin seçilmesi e uygun özellik eya özelliklere bu nokta da sıfır değerinin atanması gerekir. Su için 0,01 C sıcaklıktaki doymuş sıı hali referans hal olarak seçilmiş, bu haldeki h e s değerleri sıfır olarak alınmıştır. Gazlar e durum denklemleri Saf maddelerin özellikleri termodinamik tablolar ya da grafikler yardımıyla çok kolay bulunabilir. Gaz safhasında bulunan maddelerin termodinamik özellikleri durum denklemleri yardımıyla bulunabilir. Gazlar İdeal gaz daranışlı Gerçek gaz daranışlı

4 İdeal gazlar Düşük e orta basınçlarda gaz molekülleri arasındaki boşluklar eya mesafeler oldukça fazladır. Ayrıca sıcaklığı yüksek olan gaz molekülleri arasındaki mesafeler fazla e hızları büyüktür. Gaz molekülleri arasındaki mesafenin büyüklüğü, komşu bir molekülün diğer bir molekül üzerine etkisini azaltır. Bu nedenle moleküllerin birbirine olan tesirleri ihmal edilebilir. Ayrıca sürtünmele r çok az olduğundan iskozite ( ) değerleri yaklaşık 0 dır. Moleküllerin çok küçük e birbirinden uzakta olmaları nedeniyle moleküller arası çekim kuetleri ihmal edilebilir. Bu şartlara uyan gazlara ideal gaz denir. Bir İngiliz fizikçisi olan Robert Boyle 1662 de akum odasında yaptığı deneylerde bir gazın basıncının hacmiyle ters orantılı olduğunu bulmuştur de Fransız Charles e J. Gay-Lussac düşük basınçlarda bir gazın hacminin sıcaklıkla orantılı olduğunu deneylerle kanıtlayarak = R eya = R bağıntısını elde ettiler. İdeal (mükemmel) gaz denklemi adı erilen bu denklemde R orantının denkleme dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkan e özel gaz sabiti adı erilen çarpandır. Denklemde mutlak basıncı, mutlak sıcaklığı, özgül hacmi göstermektedir. Gaz sabiti R nin her gaz için ayrı bir değeri ardır e M mol kütlesi olmak üzere, Ru R = ( kj/kg K ) M formülü ile hesaplanır. R u üniersal gaz sabitidir. Değişik birimlerde R u nun bazı değerleri aşağıda erilmiştir: 8,314 kj / ( kmol K R u = 8,314 ka.m 3 / (kmol K ) 0,08314 bar.m 3 / ( kmol.k ) İdeal gaz denklemi; V=m e n=m/m bağıntıları kullanılarak aşağıda erilen farklı formlarda yazılabilir: V = mr V = nru = Ru Son denklemde molar özgül hacmi temsil etmektedir. İdeal bir gazın iki değişik haldeki özellikleri arasındaki ilişkiyi eren denklem ise, V 1 1 2V 2 = 1 2 şeklinde yazılabilir. Özgül ısılar e özgül ısılar arasındaki bağıntılar Bir ideal gazın sabit basınçta e sabit hacimde tanımlanan özgül ısıları için; dq dh c = ( ) = d d dq du c = ( ) = d d bağıntıları söz konusudur. Bu iki bağıntı yardımıyla bir gazın özel gaz sabiti (R) e adyabatik üs katsayısı (k);

5 , R c p = c k c p / c olarak yazılabilir. Yukarıda erilen bağıntılar yardımıyla, özgül ısıların R e k cinsinden ifadesinin, c k = R p k 1, c 1 = R k 1 olduğu görülebilir. Sıkıştırılabilme çarpanı Mükemmel gaz denklemi basit e kullanışlıdır. Fakat gazlar kritik nokta e doyma eğrisi yakınlarında mükemmel gaz daranışından önemli ölçüde uzaklaşırlar. Verilen bir sıcaklık e basınçta mükemmel gaz daranışından sapma Sıkıştırılabilme Çarpanı adı erilen e Z ile gösterilen bir parametre kullanılarak bulunabilir. Sıkıştırılabilme Çarpanı, gercek Z = ideal şeklinde tanımlanır e ideal gaz denklemi ile, Z = eya = ZR R şeklinde ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla ideal=r / olmaktadır. İdeal gazlar (örneğin haa, azot, oksijen, hidrojen) için Z =1 dir. Gerçek gazlar için Z, 1 den büyük eya küçük olabilir. Z değeri 1 den ne kadar uzaklaşırsa, mükemmel gaz daranışından uzaklaşma o kadar fazladır. Z nin değeri gazın cinsi ile direkt ilişkilidir. Kritik sıcaklık e kritik basınç Konunun başlangıcından bu yana düşük e yüksek sıcaklık karamlarını kullandık. Fakat bunlara bir sınır koymadık. Bir maddenin sıcaklığına eya basıncına yüksek eya düşük diyebilmek için kritik sıcaklığını eya kritik basıncını göz önüne almak gerekir. Değişik gazlar erilen bir basınç e sıcaklıkta birbirinden farklı daranabilirler. Fakat kritik sıcaklık e basınçlarına göre belirlenen indirgenmiş sıcaklık e basınçlarda daranışları birbirine benzer. İndirgenmiş sıcaklık ( R ) e indirgenmiş basınç ( R ) aşağıdaki gibi tanımlanır: = R cr e = R cr Sıkıştırılabilme çarpanı Z, aynı indirgenmiş sıcaklık e basınçta tüm gazlar için aynıdır. Bu olaya karşılıklı haller ilkesi adı erilir. Yapılan ölçüm e deney sonuçları birleştirilerek tüm gazlar için geçerli olan genelleştirilmiş sıkıştırılabilme diyagramı elde edilmiştir. Genelleştirilmiş sıkıştırılabilme diyagramında maksimum hata miktarı % 1-2 ciarındadır. Genelleştirilmiş sıkıştırılabilme diyagramından aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: i) Çok düşük basınçlarda ( R <<1) gazlar sıcaklık ne olursa olsun mükemmel gaz gibi daranırlar. ii) Yüksek sıcaklıklarda ( R >>2), basınç çok yüksek ( R >>1) olmadığı sürece gazlar mükemmel gaz gibi daranırlar. iii) Mükemmel gaz daranışından uzaklaşma en çok kritik nokta yakınlarında olur. Gerçek gaz daranışını kapsayan denklemler i) Van der Walls Hal Denklemi

6 En çok bilinen, kullanımı basit, hassasiyeti yüksek olmayan e 2 sabit içeren denklemdir. a ( )( + b) = R 2 Denklemdeki a / 2 terimi moleküller arası çekimi b ise gaz moleküllerinin kapladığı hacmi hesaba katar e R cr Rcr a = e b = 64cr 8cr eşitlikleri kullanılarak istenilen değerler hesaplanır. ii) Beattie Bridgeman Hal Denklemi Beattie Bridgeman denklemi 0,8 cr ye kadar olan yoğunluklar için oldukça hassas sonuçlar erir. cr maddenin kritik noktadaki yoğunluğudur. Ru c A = (1 )( + B) Denklemdeki A e B katsayıları, a b A = A 0 ( 1 ) e B = B 0 ( 1 ) İfadeleri ile erilmektedir. iii) Diğer hal denklemleri Literatürde kabul görmüş diğer hal denklemlerinden en önemli ikisi ise; Benedict- Webb-Rubin denklemi e Etki katsayılı denklemdir. Benedict-Webb-Rubin denkleminde 8 sabit ardır. Geniş aralıkta çok hassas sonuçlar erir. Etki katsayılı denklemde ise sabit sayısı dikkate alınan terime bağlı olarak 16 ya kadar çıkmaktadır. Bu denklemin matematiksel yükü ağır fakat hassasiyeti oldukça yüksektir

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

Bölüm 1: GiriĢ ve Temel Kavramlar

Bölüm 1: GiriĢ ve Temel Kavramlar 1 Bölüm1 GĠRĠġ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliģtirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir Ģekilde tanımlanması ile ilgili termodinamiğe

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP )

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP ) IARS İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK SERİSİ İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK ÇALIŞTAYI DERS NOTLARI 02-20 Temmuz 2007 Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü ( ITAP ) Turunç-

Detaylı

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta, 00 ka basınçta doyuş sıı-buhar karışıı 5 kg su bulunaktadır Suyun kg lık bölüü sıı fazında, geri kalanı ise buhar fazındadır Bu durudayken piston durdurucular

Detaylı

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI

FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI FİGEN TIRNAKSIZ ir sistemin tektür (homojen) bir parçası olan ve sistemin diğer parçalarından kesin bir sınırla ayrılmış olan bölüme faz denir. Bu tanıma göre bir kap içindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

Yıldızlar, hayatın kökeninin bir parçasıdır. İnsanların yapıtaşları olan çeşitli

Yıldızlar, hayatın kökeninin bir parçasıdır. İnsanların yapıtaşları olan çeşitli Türkçe Özet Bu tezdeki araştırma, yılıdızların olağanüstü koşullar altındaki oluşumu hakkında bilgi edinmeye odaklanır. Bu çerçevede özellikle yıldızların meşhur başlangıç kütle fonksiyonunun bağımlılığını

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

BÖLÜM ÜÇ. YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ

BÖLÜM ÜÇ. YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ BÖLÜM ÜÇ YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ 3.1 YERKÜRENİN BİÇİMİ VE ÖZELLİKLERİ Yerküre, Güneş Sisteminde yer alan bir gezegendir. Yerkürenin ortalama çapı 12.742 km'dir (~40.000 km/π), kütlesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ -Fazlar - Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR FAZ KAVRAMI Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı