Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða"

Transkript

1 Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ

2

3 Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým. Ne müneccim ne de futurologum. Sadece bugüne bakarak yarýna anlam vermeye çalýþýyorum. Dünyanýn baþ döndürücü bir hýzla deðiþtiði bir dönemde ülkemizde daha çok insanýn yarýn ne olacak? sorusuna cevap aramasý gerekiyor. Önce dünyaya bakalým larýn ilk yarýsýndan daha dün e dek tek kutuplu, tek pazarlý, teknolojinin yön verdiði, temel çeliþkilerin aþýldýðý liberal bir dünyanýn artýk egemen olduðuna inanýyorduk. Ana parametrelerimizde devlet aygýtýný tartýþýyor, ekonomiden elini e- teðini çekmiþ bir devletin ekonominin daha verimli çalýþmasýna yardýmcý o- lacaðýný düþünüyorduk. Daha doðrusu tersini düþünenlerin yanýldýðýný söylüyorduk. ABD önderliðinde ulus ötesi iþletmelerin yön verdiði, finansal yapýnýn tamamen globalleþtiði, muazzam bir teknoloji ve her gün yenisi keþfedilen finansman modelleri ile dünyanýn her yerinde paradan para kazanýlan bir dünya kurulmuþtu. Yeni dünya düzenine yukarýda saydýðým genel paradigmanýn yönlendirdiði ön kabuller önce bir örgütün(el Kaide) dünya devine açýk saldýrýsý (*) Gazeteci, yazar [119]

4 ile 11 Eylül 2001'de aðýr yara aldý, sonra ABD nin Irak a saldýrdýðý 20 Mart 2003 de de çökmeye baþladý. ABD nin tek kutuplu dünyanýn merkezi olduðu ve savaþlarýn sona erdiði varsayýmlarý aðýr darbe yedi. Kýt kaynaklý dünyada enerji hala kýt kaynaktý ve dünyada üretim hala enerji ile yaratýlýyordu. Paylaþým savaþlarýnýn sona ermesi imkânsýzdý. Yine 2000 li yýllarda Asya da Çin ve Hindistan gibi yeni ekonomik devler baþ vermeye baþladý. Geleceðe dair tahminler yýllarýnda Çin+Hindistan+Rusya'nýn dünya üretimindeki payýnýn ABD+AB nin payýný geçeceði söylemini tutturdu yýlýnda ise 2 yeni gerçekle daha tanýþtýk: 1)Rusya Gürcistan a saldýrarak ekonomik baðýmlýlýk nedeni ile Batý ya boyun bükme döneminin bittiðini, eski Rusya nýn geri geldiðini bütün dünyaya ilân etti. 2)Ýpotekli krediler (mortgage) ile baþlayan kriz: i) Paradan para kazanma modelinin çöktüðünü, ii) Özellikle malî krizlerin ancak devlet müdahalesi ile önlenebileceðini gösterdi. Gözüken odur ki artýk: Dr. Cüneyt Ülsever 1)Çok kutuplu bir dünyaya doðru gidiliyor: ABD, AB, Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya v.b. 2)Ekonomik aðýrlýk Batý dan Doðu ya doðru kayýyor. 3)Yeniden Paylaþým Savaþlarý devam edecek. 4)Hem paylaþým Savaþlarý, hem de ekonomiye müdahale gerekliliði nedeni ile devlet vazgeçilemez bir aygýt. Minimal devlet kavramý hala geçersiz. 5)ABD dünya üzerindeki etkinliði açýsýndan muazzam bir gerileme yaþýyor ama: i)askeri alandaki üstünlüðü hala tartýþýlmaz. [120] 21. YÜZYIL Temmuz / Aðustos / Eylül 2008

5 ii)araþtýrma+geliþtirme alanýnda uzak mesafe önde. Hala teknoloji üretiminde lider, hala eþi benzeri olmayan üniversiteleri ile dünyanýn en nitelikli insan kaynaðýný üretiyor. ABD artýk ne kerim emperyal, ne de hükmü her yerde geçen bir otoriter emperyal devlet! Siyasi ve ekonomik alanlarda tek baþýna hüküm verme yetkisini paylaþmak zorunda ama dünyanýn diðer yükselen güçleri onu askerî ve bilim alanýnda yakalamaya þimdilik muktedir deðiller. ABD artýk çok kutuplu bir dünyanýn baþat gücü! Rusya Putin+Medvedev ikilisi ile siyasî dengelerini yeniden inþa etti ve dünyaya bir emperyal ülke olarak geri gelmekte olduðunu ilan etti ama ABD yeni siyasî kadrosunu bu yýlýn Kasým ayýnda kuracak. Bu veriler altýnda önümüzde üç soru var: 1)Ekonomik kriz hangi seviyelere ulaþacak, baþat ülkeleri hangi derecede hýrpalayacak? 2)Rusya Kafkas politikalarýnda hangi seviyede saldýrgan olacak? Ukrayna ve Gürcistan ýn NATO üyesi olmasýna izin vererek Karadeniz in bir NATO denizi olmasýný hazmedecek mi, yoksa bir þekilde Ukrayna ya da müdahale edecek mi? 3)ABD de Obama seçilirse, söylediði gibi, Irak dan kýsa sürede çekilebilecek mi, Ýran ýn bir nükleer güç olmasýna izin verecek mi? Bana öyle geliyor ki: Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? 1)Dünya tahminen 2010 yýlýnýn sonuna dek ekonomik açýdan duraklama, hatta gerileme dönemi yaþayacak. Kriz global kriz olduðu için bütün baþat ülkeleri þu veya bu þiddette etkileyecek ama ülkelerin göreceli gücünü deðiþtireceðini zannetmiyorum. 2)Ancak, bu dönemde liberal umdeler çok sorgulanacak. Minimal devleti savunanlar dertlerini anlatmakta zorlanacaklar. Friedman yerine Keynes in adý daha çok yankýlanacak. 21. YÜZYIL Temmuz / Aðustos / Eylül 2008 [121]

6 3)Bence ne kadar zorlukla karþýlaþýrsa karþýlaþsýn artýk Rusya 1990 larýn boynu bükük Rusya sý olmayacak. Baþat ülkeler arasýnda kabul görene dek saldýrgan bir Rusya dan bahsedilebilir. Rusya kendisine, eskisi gibi, tampon bölge görevi görecek etki alanlarý kurmadan durulmaz. 4)ABD Irak tan kolay kolay çýkamaz. Sadece Aktütün Sýnýr Karakolumuza PKK nýn yaptýðý hain saldýrý bile ABD nin Irak ta ne kadar zavallý durumda olduðunu gösteriyor. Eðer ABD böyle bir ortamda Irak tan kaçarsa bu durum Ortadoðu yu daha evvel görülmemiþ seviyede ateþ altýna atar. ABD nin Ýran a göz yummasý ise zaten dünyadaki tüm emellerini terk etmesi anlamýna gelir ki bu yazý ABD nin henüz o duruma düþmediðini savunuyor. 3. ve 4. noktalarý bir arada yorumlarsak Rusya nýn Kafkaslarý, ABD - nin Ortadoðu yu aldýðý bir Yeni Yalta da aklýma gelmiyor deðil. Ben ABD açýsýndan seçimleri kazanan Demokratlarýn somut bir Ortadoðu politikasý olmamasýndan korkuyorum. 5)Bu dönemde Çin ve Hindistan ekonomik açýdan büyümeye devam edecekler ama bu büyümenin çok kutupluluk dýþýnda hasmâne politikalar yaratacaðýný sanmýyorum. Zira karþýlýklý baðýmlýk hasým olmaya artýk müsaade etmez. Örneðin, 1.33 trilyon yabancý para rezervi (dolar, swiss frank, euro, pound) olan Çin Batý ile artýk hasým olamaz, sadece elindeki malî gücü bir nükleer tehdit gibi kullanarak zaman zaman Batý ya kafa tutar. Elinde 900 milyar $'lýk ABD kâðýdý olan ayný Çin ABD nin malî piyasalarý çökmesin diye elinden geleni yapar. Gelelim Türkiye ye! Dr. Cüneyt Ülsever Kýsaca tekrar edelim. Çok kutuplu bir dünyaya doðru gidiþat, malî krizlerin ancak devlet müdahalesi ile çözülebilme ihtimali ve paylaþým savaþýnýn var gücü ile devam etmesi galiba yeniden kurulmakta olan yeni dünya düzeninin en belirgin özellikleri. Türkiye de yeni kurulan düzenin ister istemez bir parçasý olacak. O halde Türkiye yi neler bekliyor? [122] 21. YÜZYIL Temmuz / Aðustos / Eylül 2008

7 Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? 1)Real ekonomi ile büyümediði için global malî kriz Türkiye yi de vuracak. Sadece hangi þiddette vuracaðýný bilmiyoruz. 2)Hem kuzeyinde(kafkaslar), hem de güneyinde(ortadoðu) çok kutuplu dünya mücadelesinde 2 aktif ülke(abd ve Rusya) paylaþým savaþý veriyor. Türkiye 2 arada sýkýþmýþ vaziyette. 3)Yýllardýr baþ edemediði PKK yeniden hortlamýþ durumda. Bunlara göre Türkiye nin önündeki somut sorunlar nelerdir? 1)Seviyesini bilmiyoruz ama muhakkak ki Türkiye ye Borsa üzerinden gelen sýcak parada giriþ yavaþlayacak. 200 milyar $ dýþ borç her an geri çaðrýlabilir. Bankalarýmýz ve özel sektör dýþarýdan borçlanmakta çok zorlanacaklar. Dýþ talep düþeceði için ihracata dayalý üretim yapan iþletmelerimiz üretimi yavaþlatacaklar. Üretimin yavaþlamasý iþçi çýkarma seviyesine vardýðý andan itibaren iç talep de düþmeye baþlayacak. Bu sefer bir sarmal baþlayacak. Ýç talebin düþmesi, iç piyasalara üretim yapan iþletmelerin de üretimi yavaþlatmasýna ve bu sektörlerden de iþçi çýkýþlarý yapýlmasýna neden olacak. Öte yanda, bizde mortgage kredileri ileri seviyelere varmadý ama banka kredileri ile finanse edilen talep fazlasý gayrimenkul inþaatý var. Sayýlarý milyonlarla ifade edilen bu konutlarýn satýlmasýnda var olan sýkýntý mislisi ile aratacak. Konut fiyatlarý düþerken bunlarý finanse eden bazý banka kredileri patlayacak. Ekonominin motor gücü inþaat sektörü krize girince inþaat malzemeleri üreten sektörler, ardýndan da beyaz eþya, mobilya, yatak, mutfak malzemeleri v.b. üreten ilgili sektörler zor günler yaþamaya baþlayacaklar. Zaten tekstil çok halen zor durumda, otomotiv sektörü ise iþçileri ha bire tatile gönderiyor. Böyle bir Türkiye adým adým ortaya çýkarken ekonomi yönetiminin ne yaptýðýný bilmiyoruz. Maalesef ekonomi yönetimi böyle ortamlarda en fazla ihtiyaç duyduðu unsurdan yoksun gözüküyor: Güven! Öte yanda Baþbakan ýn ekonomi nosyonunun zayýf bir görüntü vermesi piyasada çok konuþuluyor ve rahatsýzlýk yaratýyor. 2)Gerek kuzeyinde, gerek güneyinde ateþ hattýnda olan Türkiye çok kutuplu dünya kavramýný önceden sezmiþçesine iki bölgede de proaktif olmaya çalýþýyor. Kafkaslarda Rusya ya rahat nefes aldýracak politikalarý teþ- 21. YÜZYIL Temmuz / Aðustos / Eylül 2008 [123]

8 Dr. Cüneyt Ülsever vik etmek bizim de lehimize. Karadeniz in bir NATO denizi olmasý Türkiye yi Rusya karþýsýnda çok zor duruma sokar. Ortadoðu da ise 1 Mart tezkeresinin ýskalanmýþ olmasý, Irak ta aktif tutum almamýza büyük sekte vuruyor. Ayrýca ABD nin Irak ta ne yaptýðýný bilmemesi bizim de elimizi çok zayýflatýyor. Özellikle somut bir Kuzey Irak politikasý geliþtiremememiz en zayýf noktamýz. ABD ve/veya Ýsrail in Ý- ran la sýcak çatýþmaya girmesi ise Türkiye yi çok ama çok etkiler. Sanki bu zor konuda, ABD bilmediði gibi, Türkiye de ne yapacaðýný bilmiyor. Sadece zaman kazandýrýcý politikalarý teþvik ediyor. 3)Türkiye nin en büyük sýkýntýsý ise bir somut bir Kürt politikasý geliþtiremediði için PKK karþýsýnda sadece oyalayýcý adýmlarla yetinmeye çalýþmasýdýr. Son saldýrý hem siyasetin hem de askerin bu alanda büyük zafiyetleri olduðunu göstermiþtir. Türkiye âcilen, tüm unsurlarý ile birlikte, somut bir Kürt-Kuzey Irak- PKK ile mücadele alanýnda topyekûn politikalar üretmek zorundadýr. Yeniden bir yeni dünya düzeni kuruluyor. Türkiye nin yeni koþullarý iyi analiz edip, hem tedbirlerini almak hem de gereðinde proaktif politikalar izlemek için hazýrlýklý olmasý lâzým! [124] 21. YÜZYIL Temmuz / Aðustos / Eylül 2008

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler gündem2009 / 01 Temmuz Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü Kentler ve Yerel Yönetimler Türkiye Müteahhitler Birliði YÖNETÝM KURULU Baþkan M. Erdal EREN Baþkan Vekilleri Emin SAZAK Emre AYKAR Yaþar EREN Adnan

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

ÇÝN PAZARINDA REKABET

ÇÝN PAZARINDA REKABET SAVAÞ KARÞITLARI YÝNE SOKAKLARDA 19 MART TA KADIKÖY ÞENLENÝYOR sosyalist isci SAYI: 232 4 Mart 2005 1 YTL / 1 milyon TL EVET BÝZ ABD YÝ SEVMÝYORUZ Türkiye halký, kim ne derse desin ABD yi sevmiyor. Türkiye

Detaylı

"Elimizdekini yabancýya kaptýrdýk, bir de borçlu çýktýk"

Elimizdekini yabancýya kaptýrdýk, bir de borçlu çýktýk "Elimizdekini yabancýya kaptýrdýk, bir de borçlu çýktýk" ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005 Cumartesi günü ODA'mýz Lokali'nde,

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 10/11 - Kış 2009/2010 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı

Detaylı

ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS GÝTSÝN ASKERE

ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS GÝTSÝN ASKERE Bir Arap devrimi gündemde mi? sayfa: 10 Ýspanya: Kaybedilen devrim sayfa: 12 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 258 24 Aðustos 2006 1.50 YTL LÜBNAN A GÝTME, KARDEÞ KANI DÖKME ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS

Detaylı

22 bin süper zengin ailenin 100 milyar dolar nakit parasý var. 100 zengin Türk'ün serveti 114 milyar dolara yaklaþtý

22 bin süper zengin ailenin 100 milyar dolar nakit parasý var. 100 zengin Türk'ün serveti 114 milyar dolara yaklaþtý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 311 8 Þubat 2008 1 YTL 22 bin süper zengin ailenin 100 milyar dolar nakit parasý var 100 zengin Türk'ün serveti 114 milyar dolara

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba,

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba, Yýl: 2 - Sayý:5 - Ýlkbahar - 2006 ISSN : 1306-7818 BÝLDER (Basýn Yayýn ve Ýletiþimciler Derneði) adýna Ýmtiyaz Sahibi > Ýsmail TUNÇBÝLEK Genel Yayýn Yönetmeni > Ahmet Emin DAÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor sosyalist iþçi nin ekidir Ne oldu bu sosyalist ülkelere? sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 264 2 Aralýk 2006 1.50 YTL Her 3 kiþiden biri yoksul 1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnda YOKSULLUÐA

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

Yerel sovyetlerin güç kaybetmesi Çeka'nýn rolü

Yerel sovyetlerin güç kaybetmesi Çeka'nýn rolü 11 Devletin sönümlenmesi sorunu Gelin ilkin bir beklentiye deðinelim. Lenin, Devlet ve Devrim adlý kitabýnda, devletin sönümlenmesinin proleterya diktatörlüðünün kurulmasýnýn hemen ardýndan baþlayacaðýný

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

S E L A H A T T Ý N A L T I E R

S E L A H A T T Ý N A L T I E R Ekonomik Analiz S E L A H A T T Ý N A L T I E R Dünya ve Türkiye Krizin Neresinde? Selahattin Altýer (*) I. Genel Bakýþ ve Dünyadaki Geliþmeler 1970 ve 1980 li yýllarda zengin kapitalist geliþmiþ ülkelerin

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı