3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?"

Transkript

1 5. SINIF COÞMY SORULRI BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr Kazanýn yarýsý 18 L su aldýðýna göre 40 bardak su kaç L eder? ) 12 B) 15 C) 24 D) Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- Sýnýf Öðr. Say si çizilemez? 4-B 22 4-C B 18 5-C 19 ) 4-C 4-B 4-5-C 5-B 5- B) C) B 5C 4 4B 4C B 4C 5 5B 5C 2. F E G b 30 D C D) a 4 4B 4C 5 5B 5C B Yukarýdaki þekilde BCDEF bir düzgün altýgen ve BG bir ikizkenar üçgendir. s(égb) = 30 olduðuna göre, ëa + ëb kaç derecedir? ) 100 B) 150 C) 90 D) Düzgün altýgen ve düzgün beþgenin toplam kaç köþegeni vardýr? ) 11 B) 10 C) 14 D) 12 3

2 , 5. SINIF 5. 7ab3 dört basamaklý doðal sayýsýnda a ve b rakamlarýnýn basamak deðerleri çarpýmý olduðuna göre, 7ab3 sayýsýnýn alabileceði en büyük deðer ile en küçük deðer arasýndaki fark kaçtýr? ) 80 B) 90 C) 360 D) E D Yandaki düzgün BCDEF altýgeninin bir kenarýnýn F C uzunluðu 14 cm dir. B Taralý alanýn çevresi 85 cm olduðuna göre, taralý olmayan alanýn çevresi kaç cm dir? ) 47 B) 51 C) 57 D) Taha nýn yaþýnýn 'si, Erdem in yaþýnýn 5 1 'ine eþittir. Yaþlarý farký 4 olduðuna göre, Taha nýn yaþý kaçtýr? 3 ) 24 B) 20 C) 18 D) 15 Yukarýda li nin Coþkun Süper Markette alýþveriþ yaptýktan sonra aldýðý fiþ görülmektedir. Defter için % 8, ekmek için % 1, kalem için % 18 KDV ödeyen li yaptýðý alýþveriþte toplam kaç TL KDV ödemiþtir? ) 4,68 B) 4,64 C) 4,6 D) 4,54 4

3 , 5. SINIF 9. D C 2. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 11 den 30 a kadar puan deðeri 2,50 olan sorular vardýr. E E = EF = FB BCD dikdörtgeninde taralý alan 8 cm 2 ise, dikdörtgenin alaný kaç cm 2 dir? ) 24 B) 36 C) 48 D) 60 F B 11. Bir marangoz elindeki 30 m lik tahtadan dikdörtgen biçiminde resim çerçevesi yapmak istiyor. Kenarlarý sayma sayýsý olmak þartýyla, tahtanýn hepsini kullanarak kaç farklý boyutta çerçeve yapabilir? ) 6 B) 7 C) 8 D) < < eþitsizliðinde yerine gelebilecek doðal sayýlarýn toplamý kaçtýr? ) 26 B) 21 C) 14 D) 7 3 kg 2 kg 6 kg Yukarýda verilen üç farklý aðýrlýðý en fazla bir defa kullanmak þartý ile eþit kollu terazide aþaðýdaki kütlelerden hangisini tartamayýz? ) 1 kg B) 5 kg C)7kg D)10kg 5

4 , 5. SINIF Kare Çeþitkenar üçgen ltýgen Ýkizkenar üçgen Dikdörtgen ? Yukarýdaki þekilde kaç tane dörtgensel bölge vardýr? ) 24 B) 25 C) 27 D) 28 Yukarýdaki þekiller ile içindeki sayýlar arasýnda belirli bir kural vardýr. Bu kurala göre en sondaki þeklin içindeki sayý kaç olmalýdýr? ) 1 B) 2 C) 4 D) Metin, tanesini 30 Kr tan aldýðý 100 tane yumurtanýn bir kýsmýný taþýrken kýrýyor. Kalan yumurtalarýn tanesini 50 Kr tan satarak 5 TL kar ediyor. Buna göre, Metin kaç yumurtayý kýrmýþtýr? ) 15 B) 20 C) 25 D) 30 Bekir, Cahit rf de tüm sorularý cevaplýyor. Cevapladýðý her soruyu optik forma 7,5 saniyede iþaretliyor. Bekir 40 sorunun tamamýný 55 dakikada çözüp iþaretlediðine göre, her bir soruyu ortalama ne kadar sürede çözmüþtür? ) 1 dk 20 sn B) 1 dk 15 sn C) 1 dk 2 sn D) 1 dk 25 sn 6

5 , 5. SINIF 17. C 2 O 1 B ,7 ondalýk sayýsýnda larýn basamak deðerleri çarpýmý ise, rakamý 18 5 kaçtýr? ) 4 B) 5 C) 6 D) 8 Yukarýdaki çemberde O noktasý çemberin merkezi;, B ve C noktalarý çember üzerindedir. dan çember üzerinde 1 yönünde hareket edip B noktasýna gelen bir kiþi 30 m yol gidiyor. Sadece çember üzerinde ve çap boyunca hareket etmek þartýyla B noktasýndan baþlayarak sýrasýyla O, ve C noktalarýndan geçerek en kýsa yoldan tekrar B ye gelirse kaç m yol gitmiþ olur? (π = 3 alýnýz) ) 130 B) 120 C) 110 D) Esma, Ömer ve Berre 69 bilyeyi sýrayla 3, 2, 4 bilye alacak þekilde paylaþýyorlar. Paylaþtýrma iþlemini bilyeler bitene kadar ayný sýra ile yapýyorlar. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) Ömer Esma dan 7 bilye eksik almýþtýr. B) En fazla bilyeyi Esma almýþtýr. C) Berre nin aldýðý bilye sayýsý diðer iki arkadaþýnýn bilyeleri toplamýndan 11 eksiktir. D) Berre nin aldýðý bilye sayýsý Ömer in aldýðý bilye sayýsýnýn 2 katýndan fazladýr. 20. üçgen B C E F D Kare Yukarýda iki paralel doðru arasýna kare ve üçgen yerleþtiriliyor. BC kenar uzunluðunun 3 katý DG kenar uzunluðunun 4 katýna eþittir. (BC) Buna göre, ifadesi aþaðýdakilerden hangisine (DEFG) eþittir? ) B) C) D) G 7

6 , 5. SINIF 21. Bir tahta 15 eþit parçaya ayrýlýyor. Her bir parça 5 cm daha uzun kesilseydi 12 eþit parçaya ayrýlacaktý. 23. Eðer her bir parçanýn uzunluðu 10 cm olsaydý kaç eþit parçaya bölünmüþ olacaktý? ) 30 B) 20 C) 18 D) 15 Toplam uzunluðu 660 m olan bir tren 540 m uzunluðundaki bir tünele giriyor. Sabit hýzla ilerleyen trenin tünele giriþi ile son vagonunun tünelden çýkýþý arasýnda 20 saniye geçiyor. Buna göre, trenin saatteki hýzý kaç km dir? ) 360 B) 216 C) 120 D) r = 8 cm r = 4 cm r = 2 cm Yukarýdaki çember tekerlekler birbirlerine diþlilerle çark sistemiyle baðlanmýþtýr. Büyük çemberin 96 cm lik bir yol alabilmesi için küçük çember kaç tur dönmelidir? (π = 3 alýnýz) ) 2 B) 4 C) 8 D) 16 Uzun kenarý kýsa kenarýnýn 3 katý olan eþ dikdörtgenler kullanýlarak yukarýdaki düzlemsel þekil oluþturuluyor. Dikdörtgenlerden birinin çevresi 80 cm olduðuna göre düzlemsel þeklin çevresi ne kadardýr? ) 2 metre 80 cm B) 3 metre C) 3 metre 20 cm D) 3 metre 60 cm 8

7 , 5. SINIF , 13, 17, 25, 32, Yukarýdaki sayýlar belli bir kurala göre dizilmiþtir. 37 den sonra gelecek 4. sayý kaç olur? ) 71 B) 73 C) 75 D) Yaþ sabun kuruyunca kütlesinin % 13 ünü kaybediyor. 522 gram kuru sabunun, kurutulmadan önceki kütlesi kaç gram dýr? ) 600 B) 550 C) 500 D) GENÝÞLÝK m YÜKSEKLÝK 20 cm 25 cm Yukarýdaki bir tuðlanýn yüksekliði 25 cm dir. Eksik kalan duvar yüksekliði ve geniþliði 1 m olacak þekilde tamamlanmak isteniyor. Buna göre, kaç tuðlaya daha ihtiyaç vardýr? ) 11 B) 18 C) 22 D) 24 Okulumuzun bahçesine, beyaz boya kullanarak þekildeki gibi bir saha çizmek istiyoruz. 1 L beyaz boya ile 10 m uzunluðunda çizgi çizilebildiðine göre, þeklin tamamý için kaç L boya gerekir? (π = 3 alýnýz) ) 4 B) 8 C) 12 D) 16 9

8 , 5. SINIF 29. CO Þ ÞOC KUN ÇOÞ üç basamaklý bir doðal sayý olmak üzere; rakamlar ÞOC olacak þekilde ters yazýlýp çýkarma iþlemi yapýlýyor ve KUN üç basamaklý sayýsý elde ediliyor. KUN 3 basamaklý sayýsýnýn en büyük deðeri için; K ve U rakamlarýnýn toplamý kaçtýr? ) 14 B) 15 C) 16 D) BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 31 den 40 a kadar puan deðeri 3,75 olan sorular vardýr. 31. Yukarýdaki þeklin dýþ yüzeyi (yere temas eden yüzeyi hariç) boyanmak isteniyor. Taralý yüzey için 100 ml boya harcandýðýna göre, tamamý için kaç litre boya harcanýr? ) 5,9 B) 6 C) 59 D) Saat 12 : 00 da akrep ve yelkovan üst üste gelmektedir. Tam olarak bir sonraki üst üste gelmeleri için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) krep ve yelkovan saat 1 de tekrar üst üste gelirler. B) krep ve yelkovan 65 dakika sonra üst üste gelir. C) krep ve yelkovan 65 dakikadan fazla bir süre sonra üst üste gelir. D) krep ve yelkovan 65 dakikadan az bir süre sonra üst üste gelir. 32. Saat Dakika 00 : 00 Nazým ýn dijital saati, zamaný saat ve dakika olarak gösteriliyor. (07 : 01, 13 : 02 gibi) Dijital saat üzerinde görülebilecek rakamlarýn toplamýnýn en fazla olduðu anda Nazým saatine bakýyor. Saati ve dakikayý gösteren sayýlar için hangisi doðrudur? ) Saati gösteren sayýnýn sayý deðerleri toplamý, dakikayý gösteren sayýnýn sayý deðerleri toplamýndan büyüktür. B) Görülen bütün sayýlar birbirinden farklýdýr. C) yný anda duvar saatinde akrep ile yelkovan arasýndaki açý geniþ açýdýr. D) Saati gösteren sayý ile dakikayý gösteren sayýnýn basamak deðerleri farký 39 dur. 10

9 , 5. SINIF 33. þaðýdaki þekiller içindeki sayýlar belli bir kurala göre yanýndaki sayýya dönüþtürüyor den 20 ye kadar numaralandýrýlmýþ 20 torba vardýr. Bu torbalarýn birinde 9 ar gramlýk 20 bilye, 19 unda 10 ar gramlýk 20 bilye bulunmaktadýr. Her bir torbadan torba numarasý kadar bilye alýnýp tartýlýyor. Tartý sonucu 2089 gram geldiðine göre, kaç numaralý torbada 9 ar gramlýk bilyeler vardýr? ) 11 B) 10 C) 9 D) Verilenlere göre, aþaðýdaki iþlemin sonucu kaçtýr? ) 14 B) 15 C) 18 D) dým 2. dým 3. dým 36. R = 40 m O Yukarýda kibrit çöplerinden oluþan þekillere bir örüntü oluþturuluyor. 210 m B yný dizide kibritler sýralanmaya devam edildiðinde 99. dýmda kaç tane kibrit çöpü kullanýlýr? ) 294 B) 298 C) 301 D) 304 Þekildeki çember merkeziyle noktasý ayný hizada olacak þekilde durmaktadýr. Çember noktasýndan B noktasýna geldiðinde þekli nasýl olur? (π = 3 alýnýz) ) B) C) D) 11

10 , 5. SINIF 37. Yandaki kutularda?,,, sembolleri birer sayýya karþýlýk geliyor. 90 Karelerin yanýnda ve altýnda sembollere karþýlýk gelen sayýlarýn toplamý verilmiþtir. Buna göre, soru iþareti ile gösterilen yere kaç yazýlmalýdýr? ) 130 B) 120 C) 110 D) Murat ve Ýbrahim küçük bir kübün yü- 6 4 zeylerine 1 den 6 ya 3 kadar rakamlarý yazýyorlar. Önce Ýbrahim kübü alýp sýranýn üzerine býrakýyor ve üste gelen sayýyý not ediyor. Sonra da Murat ayný iþlemi yapýyor. Buna göre, ilk attýklarýnda Murat a Ýbrahim den büyük bir sayý gelme olasýlýðý kaçtýr? ) B) C) D) B C D Tek basamaklý doðal sayýlar yandaki tabloya belli bir düzene göre þekildeki gibi sýralanmýþtýr. 25 : 27 : 29 : 31 : Buna göre, 915 sayýsý hangi harfin altýna yazýlmalýdýr? ) B) B C) C D) D 40. Zeynep 1 den 19 a kadar çift sayýlarý yandaki 10 tabloya yerleþtirecektir. Her karenin yukarýdan aþaðýya ve soldan saða toplamý 30 olacaktýr. Soldan saða sayýlar aþaðýdakilerden hangisi gibi olabilir? ) B) C) D)

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN 2009. Ayýn Konusu: T-34A MENTOR

ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN 2009. Ayýn Konusu: T-34A MENTOR ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN 2009 Ayýn Konusu: T-34A MENTOR ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN 2009 ÝÇÝNDEKÝLER: Ayýn

Detaylı

10. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür? A. 3 X 1000 B. 9 X 1000 C. 1 X 10 000 D. 7X100 DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ

10. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür? A. 3 X 1000 B. 9 X 1000 C. 1 X 10 000 D. 7X100 DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ Ş Ş DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ 1. A, 0 dan farklı bir doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. 0 x A = A B. A x 0 = 7 C. A x 1 = 9 D. A x 1 = A 2. Bir bakkal her birinin

Detaylı

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 5. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Örnek cümlede A, B ve C seçeneklerinde koþmak sözcüðü; adým atýþlarýný artýrarak ileri doðru hýzla gitmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Araþtýrma S. Paul Singh, Gary J. Burgess ve Jagjit Singh Ambalaj Okulu, Michigan Eyalet Üniversitesi, East Lansing, MI 48824, ABD Kaynak: Packaging Technology Sci, 23; 16-119-13 Yüksek Ýrtifalý Sevkýyatta

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Temel Kavramlar ) 6-(-) + 8.(-) işleminin sonucu kaçtır? A) -6 B) -0 C) -4 D) 4 E) 6 ) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere

Detaylı