Besin Kontrolu Müt. Mebrure SİNA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Besin Kontrolu Müt. Mebrure SİNA"

Transkript

1 YERLİ SUCUKLARIMIZ tjzerinde ARAŞTIRMALAR oç. Dr. M. KAROSOY Besin Kontrolu Müt. Mebrure SİNA.öNSOZ Hayvanlardan elde edilen et ürünlerinin içerisinde.en mühimlerinen biri de sucuidarelır. Sucuklar şu bakımdan insan sa~lılpiçin büyük de~er taşır: Bir made de yüzey genişledikçe mikrop üreme faaliyeti orantılı olarak ço~alır. ynı zamanda sucuklann kurutulması, bozulmalan bakımından çok ö- emlidir. Atalanmızdan kalan kurutma metodlan, çok esaslı bir durwr.ı österriıektedir. Fakat memleketimize giren garp metodları, bizde ha.- alı olarak tatbik edilmektedir. Dig-ertaraftan kıyriıa haline gelen et, bir ok hileleri sinesinde toplayabilir. Yukanda kısaca önemli noktalan beirtti~iz memleket sucuklanmız üzerinde araştırmalar yaparak gıda ontrolu bakımından durumlannı meydana koymak istedik. LİTERATtJR BİLGİ OMURTAG,C. (1): «Et mamullerinin anaiizleri için Amerika Bireşik Devletlerinin et muayene divizyonu tarafından kullanılan muayene etodlan ile orijini yabancı olan memleketimiz et mamullerinde rutuet, protein, ilave edilmiş su, tu, ya~, nitritin kantitatif tayinleri ve nit-.t, ya~s~zkuru süt veya süt tozu, nebati nişasta veya hububat unlannın alitatif tayinleri» adlı mesaisinde 50 sosis nümunesinin rutubet, prote-, ilave edilmiş su, tuz, yag-,nitrit, ya~sız kuru süt veya süt tozu ve ebati nişasta veya hububat ununun ta~eri neticelerini bildirmekteir. OMURTAG,C. ve arkadaşlan (2) : «Memleketimiz et mamullerinen bir kısmıı:ıınkimyevi analizleri» adlı araştırmalannda 21 muhtelif ucuk ile 6 yerli sosis ve salamın rutubet ilave edilmiş su, protein, ya~, z, kül, hububat unu veya nebati nişasta, nitrit tayinleri yapılmıştır. antitatif tayinlerin neticeleri minimum, optimum ve maximum olaak gösterilmiştir. Sucuklarda protein minumum % 8.55, optimum Yo 23, maximum % 32.55,sosislerde ise minimum % 12.20,optimum Yo 10.60,maximum % 30.20olarak tesbit edilmiştir. Sucuklarda rutubet minimum % 32, optimum % 39.29ve maximum Yo 52.35dir. SosisIerde ise bu nisbet minimum % 37.90,optimum 0/; 45, aximum % 65.50olarak bulunmuştur. Sucuklarda ya~ miktan minimum % 18.00,optimum % 28, maxium % 37 dir. Sosislerin yag-nisbetleri ise optimum % 10, minimum 301

2 YERLİ SUCUKLARlMIZ % ve maximum % 40 olarak bulunmuştur. Sosislerde tuz en % 3.35, optimum % 3.70, ve maximum % 5.35 tesbit edilmiştir., 'Bu. çalışmada kullanılan sucuk numunelerinde minimum kül o 3.20 optimum % 5.07 ve maximum % 6.30 dur. Sosislerde ise mii1imu % 4.30, optimum % 4.65 ve maximum % 5.10 olarak bulunmuştur. Nebati nisasta veya hububat unu; sucuklarda minimum % 2.8, o timum % 5.4 ve maximum %.12 dir. Sosislerde bu nisbetler minim % 2.50, optimum % 4.20, ve maximum % 7.50 olarak tesbit edilmiştir. ONUK, S. (3) : «Ankara ma~azalanndan tedarik edilmiş sucuk n munelerinin terkipleri ye bunlar pakkındahüküm» adlı mesaisinde s cukların çok defa pastırma artıklanndan çıkan etlerle, iç ya~lannın k ı:ıştırılması sonucu imal edildiklerini, terkiplerinin bir yandan mod fiye etmiş oldu~ histolojik metodlarla, di~er yandan da ya~mikta bakımından bütirometrik metodla iyi yapılabilece~i, % 40 dan fazl, ya~ ihtiva eden sucuklann çok ya~lı sucuklara ait kısma girece~n yenmeye elverişli olup olmadı~ı hakkındaki hükümde, mikroskobik m ayene ile yardımcı olarak (Eberth) miyan kullanılmakla hükmün ta viye edilece~ini bildirmektedir. Yapmış oldu~u 68 numunenin haric histolojik, bakteriyel ve (Eberth) miyarları sonucunda vermiş oldu hü~üm, 68 numuneden 37 sinin yenilemiyece~ini, histoloji~ muayen lerde 21 numunede, nebati hücrelerin küf micelleri gibi mikroorgani maların görüldü~ü daha birçok numunelerde tendo ve fasiy'anın' b lundu~unu bildirmek,tedir. Ayrıca, 31 nümunenin22'sinde bütirometr ile' yağ tayininde % arasında ya~ tesbit etti~ine, soxhel metod ile) ya~ tayininde ise 17 nümuneden 16'sında ya~ miktannı % arasında bulundu~a. I,;' işaret etmektedir. MATERYAL VE METOD Ankara piyasasından tarihinden tarihine' kad aşa~da adları yazılı firmalannsucuklarından etiketli birer kang alınarak derhal muayenelere başlanmıştır. Çalışmalanmız çift numun ile yapılmıştır. Hİssi MUAYENE (ORGANOLEPTİK MUAYENE): SUCUKLARIN DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ : Sucuk zarlannın üzerind çillenme, küflenme, dolgulann muntazam olup olmadı~, zaraltmd ha'\ta boşluklarınin bulunup bulunmadı~, kıvamlarının sert veya y muşak oluşu, kesit yüzler~in görünüşü, rengi, lezzeti, kokusu kontr edilmiştir: FİzİKİ MUAYENELER: Kuvars lambası altında kesitlerin gö. nüşü, masarasyon denemesi

3 KARASOY - SİNA KİMYEVİ MUAYENELER: a) Kokuşma denemeleri: 1 -. EBERTH: Muayenede kullanılan numune, çengelli cam çubuk, tüp, eberth miyannın aynı hararet derecesinde bulunmasına dik. at edilmiştir. Sucuk kınlarak orta kısmından pensle bir parça alınıp çengelli.cama takılarak miyann bulundu~ tüpe ve tüp kenarlarına temas etmiyecek. tarzda indirilip çıkarılarak' meydana gelen beyaz' duma:nlar kontrol edildi. Potasyum nitrat bulunan sucuklarda Eberth deneyi ı:azari dikkate alınmamıştır. Ebert miyarının terkibi: L124 HCL den bir kısım + 2 kısım 96'lık alkol + 1 kısım eterdii. 2 - KURSUN ASETAT DENEYİ: % 10 nisbetinde hazırlanmıs kurşun asetat ~riğine batırılmış süzgeç kağıdı, 7-8 cm kutrunda ca~ kapların kapa1(larına yerleştirilir. Aynı kabın içine konan numune ile birılkte, dakika bırakılır. Kokmuş sucuklardan çıkan kükürtlü hidroj~n buharları kurşun asetatlı kağıtta, esmer renkte kurşun sül. für teşkili ile' belli olur. b) RUTUBET TAYİNİ : İçerisinde kum ve bageti bulunan dara-,, sı matum kapsüllere, 10 gram madde konarak alkolle kanştınlıp su banyosunda ilk kurutmayı müteakip, ağırlığı sabit kalıncaya kadar' 105 derecede elektrikli kurutma dolabında kurututup, desikatörde so~tularak hassas terazide tartılmıştır. c) Yağ TAYİNİ : Soxhelet metoduna göre yapılmıştır. Su miktarı tayin olunmuş numuneden logram kartuşlar içinde cihaza yerleştirilip,eterle 6 saat müddetle ekstraksiyona terk. edilmiştir. Yağların toplandığı' balonun darası alınmıştır. Kartuş içinde. Qulunan numun~. de 'yağ kalıp kalmadığı, saat eariıı ile kontrol edilerek ameliyeye son verilmiştir. Sıcak su banyosunda eseri eteri kısmen uçurularak, yağın toplandığı. balonun ağırlığı sabit kalıncaya kadar kurutma dolabında bırakılarak, desikatörde so~tulup tartılmıştır. d) PROTEİN TAYİNİ: Kjeldahl metodu ile tayin olunmuştur. 2 gram numune filtre kağıdına yerleştirilerek 500 cc' lik jena Kjeldahl balonuna konmuştur. Bunun üzerine gram potasyum sülfat (susuz), 0.7 gram da cıva oksit lıave edilmiştir. Son olarak da pür konsantre 25 cc sülfrik asit konarak, balon ağzına ufak bir cam huni yerleştirilip aspes üzerinden hava gazına konmuştur. tık defa hafif olarak karbonize oluncaya kadar 'yakılmıştır. Bilahare balona devri hareketler verilerek ameliyeye, muhteviyat berrak oıuncaya kadar devam edilmiştir. 303

4 YERLİ SUCUKLARIMIZ Distilasyon : Titrasyon kabının hazırlanışı: Distilatın toplanaca 500 cc lik erlenmeyere 1/2 normal HCL den 10 cc konur. Bunun. rine sogutucunun borusu ile temas edinceye kadar damıtık su ilav "~O ol~ur. ;Şir kaç damla methyl orange indikatörü katılır..balonun hazırlanışı: Soguİnuş olan Kjeldahl balonuna 350 cc da mıtık su konur, birkaç parçasünger taşı atılır. HgO in NH3 ile biri şerek Hg (NH4. 804) bileşi~e mani olmak içinna82 % 10 solüsy nundan 20 cc konur. Daha sonra balon muhtevasını alkalileş~irme için 80 cc 1/2 lik NaOH ilave olunur. Balon kuvvetle çalkanır. Amon yak kaybına meydan vermeden derhal sogutucuya ba~lanır. 30 daki ka distilasyondan sonra NH3 ün çıkıp çıkmadı~ kontrol edilir, NH çıkmıyorsa ameliyeye nihayet verilir. He~bı : Formül % Protein 1.75 (25 - X) Alınan numune miktan e) KÜL TAYİNİ : HCL ile muamele edilip damıtık suda yıkan mış, kurutulmuş, exikatörde muhafaza edilmiş numaralı ve daras malum, nikel kapsüllerde 10 gram madde tartılır. Bilahare aspest üz rine konarak kül oluncaya kadar ameliyeye devam edilir. Sonra exi katöre alırnp, sogutula~ak,tartılıp, bulunan miktar 10 ile çarpılır, DA ed kül miktan hesaplarnr. fkülün tam olup olmadı~ kuru tüplerin di kısımlan ile kontrol edilmiştir.) f) TUZ TAYİNİ : Reichert yoluyla tayin edilmiştir. 5 gram nu mune havanda distile su ile iyice ezilip emilsion haline getirilir. 50 cc. lik ölçü balonuna konarak 3/4 nisbetinde damıtık su doldurulur bir gece buz dolabında bırakılıp, ertesi günü süzü!ür ve 15 C de olma üzere balon işaretli kısmına kadar distile su ile doldurulur. Burad muayyen bir kısım alınarak doymuş potasyum kromat endikatörün.den birkaç damla ilave edilir, N/LO gümüş nitrat ile titre edilerek t tayin yapılır. i cc gümüş nitrat gram tuza tekabül eder. g) NİTRAT TAYİNİ: Süzüntü + Difenilamin'in sülfrik asitteki eri~ = Mavi renk Süzüntü + Sülfirik asit Buricin kanşı~ = Prusya mavisi h) BAGLAyıeı MADDE : Tüp içine alınan 2 gram numuneye 1 cc. distile su ilave edilir 15 dakika kaynamakta olan sıcak su ban yosunda bırakılır. Tüp oda derecesine kadar sogutulur, süzgeç ka~ dından süzülür. Süzüntü 1-2 damla.:lugol mahlülü ile muamele edilir yeşilimsi renk baharat ve buy otundan ileri gelmektedir. Mavi ren 'nişastaiı bag-iayıcımad.delere aittir. ::ıo 4

5 .;".-.-~. KARASOY - TEZCAN i) BAKTERİoSKOPİ :,Sucukların kırık yüzlerinden yapılan sür. e preparatlar, XYlolve chiorlormla muamele edilerek ya~ giderilmis e gram metodu ile boyanmıştır.. j) HÜKüM : Gıda tüzügü ve bu sahadaki bilgilerimiz esas tutuarak sucuklar hakkında karar venlmiştir. TARTIŞMA 14 firmaya ait 25 sucuk nümunesinin muayeneleri, Sucuklarımızın durumu hakkında alaka verici conuçlar vermiştir. Bu mamınlerimi. zin hangi noktada bulundugunu ve memleket sa~lı~ bakımından arzetmiş oldu~ vahameti açık bir şekilde göstermektedir. Muayene olunan sucukların etiketlerinin % inde imal tarihi yoktur. Bir gıda zehirlenmesi vukuunda bu firmanın muhtelif ta" rihlerde yapılan mallarının tümünü birden imha etmek mecburiyetinde kalınacak ve dolayısiyleesasen az olan proteinli maddelerin YQkluguna vesile yaratılmış olacaktır. Sucukların çok ehemmiyetli meselelerinden olan dolgu, %.72 sinde gayri muntazam, % 20 sinde zarlar üzerinde küflenme ve çillenme mevcuttur. Sucukların % 44 ünde fermantasyon, % 56 sında ba~layıcı madde, % 64.27sinde boya, firmaların sucuklarının %.92 Sinde kokuşma mevcuttur. Et müstahzarlarını yemekten maksat, birinci planda protein almaktır. 2 firma müstesna protein miktarları etlerden az veya etlerle hem ayar gitmektedir. (%14). Protein yerini iç ya~ları (konması yasak) ve su işgal etmektedir. Piyasaya çıkan sucuklar % 40 tan fazla su ihtiva etmemeleri lazım gelirken asgari su miktarı dahi % 40 tır. Bu noktada söylenecek en mühim faktör işleklerde, kurutma yerlerinin vahim oldu~dur (Apiko~lu müstesna). Kurutma Alman Kanunlarına göre, 19-22derecelerde,' otomatik ve hava de~şimine tabi yerlerde yapılır. Bizde ise kurutma odalarında soba yakılmakta ve mikroplann istedi~ en iyi derecelerde kurutulmakta olup, tefessüh mikropları a- labildi~ine üremektedir. (Yalnız atalardan kalan metodlar bundan istisnadır). Daha vahim neticelere kanaatımıza göre sarmısak mani olmaktadır. Apiko~lu ve Ankara sucukları müstesna di~er firma sucuklarında bol miktarda fasia, tendo ve iç ya~, 7 firmanın sucuklarında da geçmiş senelere ait pastırmalar, iç organlar ihtiva etmektedir ki nispet leri, firma sayısına göre % 50 dir. Sucuklara bazı ba~layıcı maddeler müstesna boya katmak genelolarak yasaktır. Bu noktadan sucuklarımız 1-2 firma müstesna acınacak durumdadır. 305

6 YERLİ SUCUKLARIMlZ Muayene sonuçlanmızın en ibret verici tarafı yerli sucuklarda ko kuşmamn % 92 yi bulmasıdır. Yine kanaatımıza göre' gıda tüzügiiel den geçirilerek mevcut noksan ve hatalarm düzeltilmesine. mutlak ihtiyaç vardır. i ÖZET Ankara piyasasında satılmaktaolan ı4 firmaya ait, 25 sucuk numunesi üzerinde sistematik muayeneler yapılmıştır.. Makroskobik muayene: 14 firmaya ait sucuklardan, 5 firmaya ait etiketlerde imal tarihi mevcuttur (% 35.71). % 64,29 unun etiketlerinde imal tarihi yoktur. 25 nümuneden 18 inde dolgu gayri muntazam (% 72), 7 sinde dol- ~ muntazamdır (% 28). 5 nfununede zar üzerinde küflenme ve çi!- lenme mevcuttur (%20>' 11 nümunede sucuk etlerinde fermantasyon tes1;>itedilmiştir (% 44). kesit yüzleri renk itibariyle gayri mütecanistir (2 firma müstesna) Kuvars ve mesarasyon denemeleri: Apiko~lu ve Ankara sucuklan hariç tutulursa di~er firmalara ait sucuklarda bol miktarda iç ya~, tendo, fasya, 7 firmaya ait sucuklarda da pastırma ve iç orgnlara tesadüf edilmiştir.( % 50). Ebert, Kurşun Asetat denemeleri: Apiko~lu müstesna di~er 13 firmaya ait 23 nümunede kokuşma tesbit edilmiştir. (% 92). Ba~layıcı madde: 14 firmadan 8 tanesinde 'ba~lay1cımadde müsbettir (% 56). Boya: 14 firmadan, 9 firmaya ait sucuklarda boya tesbit eçiilmiştir (% 64.27). KN0 3 : 25 nümuneden 14 ünde müsbet (% 56). Su miktarı: En çok % 59, en az % 40, ortalama % tür. Ya~ miktan : En çok % 43.2, en az % 14.2 ve ortalama % 31 dir. Protein: En çok % 33.33, en az % 6.4 ve ortalama % dür (Apiko~lu ve Ankara sucuklarmda % tür). Kül : En çok % 2.1, en az % 0.3 (bir nümunede), ortalama % 1.49 dur. Tuz en En çok % 5, en az % 2.3 ve.ortalama % 3.83 tür..bakteriyoskopide: Apiko~lu sucuklan müstesna di~erlerinde mik.- roskop' sahasındagram pozitif kok ve' ço~aklar doludur (% 92). 306

7 KARASOY SİNA LitERATÜR OMURTAG. C : Et mamullerinin analizieri. için Amerika Birleşik Devletlerinin Et muayene Divizyonu tarafından kullanılan muayen'e metodları ile orijini yabancı olan memleketimiz et mamllerinde rutubet. potein,ilave edilmiş su, tuz, yağ, nilri1in kantitatif tayinleri ve nilrit, yağsız kuru süt veya süt tozu, nebau nişasta veya hububat unlapnın kalitatif tayinleri. Ankara Üniversitesi Basımevi. Çalışmala'r: 51. OMURTAG. C. Ve arka.daşlan 09591: Memleketimiz et mamı1llerinden bir kıs. mının kimyevi analizleri. Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi yıl: 29. Sayı: 150, S ONUK. S : Ankara mağazalarında tedarik edilmiş sucuk nümunelerinin. terkipleri ve bunlar hakkında hüküm. T.C. Ziraat Vekaleti. Yüksek Ziraat EnR.. tilüsü Çalışmalarından. Sayı:

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak ) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI ERZURUM - 2007 DENEYLER S. NO 1. Biyolojik Oksijen İhtiyacı 3 2. Atmosferdeki Gaz ve

Detaylı

T.C. smı Gazete KARARNAMELER. Kuruluş tajrihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı:, 14129

T.C. smı Gazete KARARNAMELER. Kuruluş tajrihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı:, 14129 T.C. Re sı Gazete Kuruluş tajrihi: 7 Eki 1336-1920 Yöneti ve yazı isleri için 15 MART 1972 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA başvurulur Sayı:, 14129 KARARNAMELER Karar Sayısı

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ VE ALETLERİ HAKKINDA NİZAMNAME

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ VE ALETLERİ HAKKINDA NİZAMNAME 1371 ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ VE ALETLERİ HAKKINDA NİZAMNAME Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.12.1958, No: 4/11142 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1957,No: 6968 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.2.1959,

Detaylı

T.C. FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I LABORATUVAR. Konu: Koroner Vazodilatör Etkili Sprey Formülasyonu. Öğretim Görevlisi: (B.U.

T.C. FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I LABORATUVAR. Konu: Koroner Vazodilatör Etkili Sprey Formülasyonu. Öğretim Görevlisi: (B.U. T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I LABORATUVAR Konu: Koroner Vazodilatör Etkili Sprey Formülasyonu Öğretim Görevlisi: (B.U.) Yasemin ÇIRPANLI HAZIRLAYAN Serkan TÜRKMEN

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04. İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK

GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 04/08/1952-3/15481 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 24/04/1930-1593 Yayımlandığı

Detaylı

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ - 1-1. GİRİŞ Geleneksel gıda ürünlerimizden biri olan yufka yakın tarihe kadar, evlerde ve küçük işletmelerde üretilmekteydi. Gerek iş, gerekse sosyal hayattaki değişimler insanların yaşam tarzını etkilemiş

Detaylı

Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht.

Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht. İ Ç İ N D E K İ L E R Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması.... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht.m Maddelerin Deri Ticarî Deniz

Detaylı

ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ

ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Y. LİSANS TEZİ ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ Engin ELDİVENCİ TOKAT 2008 Her hakkı saklıdır 1 1. GİRİŞ Süt,

Detaylı

ORGANİK KİMYA LABORATUARI

ORGANİK KİMYA LABORATUARI M.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA LABORATUARI Doç. Dr. Zafer ODABAŞ Dr. Selçuk ALTUN İstanbul-2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM l. LABORATUVAR ALETLERİ 1.1. Balonlar... 5 1.2. Soğutucular... 5 1.3. Huniler...

Detaylı

AöUSTOS 1969 İÇİNDEKİLER SAYI : 8 CİLT : XVII

AöUSTOS 1969 İÇİNDEKİLER SAYI : 8 CİLT : XVII İÇİNDEKİLER Midye Yataklarımız ve Midye Açılması İçin Yeni Bir Buluş 1 Türk Sularında Bulunan Balıkların Karaciğerindeki A - Vitamini miktarları 4 Tatlısu Balıklarımızın Turizm Yönünden değeri 9 Japonya'da

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YÜZEY LEMLER TEKNOLOJ LER I

YÜZEY LEMLER TEKNOLOJ LER I YÜZEY LEMLER TEKNOLOJ LER I VEDAT BERK Kimya Y.Mühendisi ÖNSÖZ Bu ilk kitabım i kolikli i yüzünden mesuliyetlerini öncelikle gözönüne alan, ailesinin ho görüsüne sı ınan bir babanın, e i Birsen e, çocukları

Detaylı

ŞEKER ve YAN HAM MADDE OLARAK KULLANILMASI

ŞEKER ve YAN HAM MADDE OLARAK KULLANILMASI Yeni fabrikaların kurulması, eskilerin islâh edilmesi sureti ile İkinci Cihan Savaşınn bitimindenberi dünya şeker istihsal kapasitesinin 8-10 milyon ton arttığı tahmin edilmektedir. İstatistiklere göre,

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK

GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK 755 GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI (1) (2) GÖSTEREN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/8/1952, No : 3/15481 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930

Detaylı

YIL:7 CİLT:3 SAYI: ÖZEL/S2 ABALIkl96B KİMYA MÜH ENDİ S L İĞİ II. TEKNİK KONGRESİ 24-28 AMALIK 19GÖ

YIL:7 CİLT:3 SAYI: ÖZEL/S2 ABALIkl96B KİMYA MÜH ENDİ S L İĞİ II. TEKNİK KONGRESİ 24-28 AMALIK 19GÖ YIL:7 CİL:3 SAYI: ÖZEL/S2 ABALIkl96B KİMYA MÜH ENDİ S L İĞİ II. EKNİK KONGRESİ 24-28 AMALIK 19GÖ ^IIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIKMIIIII DİKKA ürkiye'de üretilen her çeşit kimyasal ham maddeler, yarı mamul ve

Detaylı

(Tebliğ No: TSHGM 2005/1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(Tebliğ No: TSHGM 2005/1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Deterjanlarda Bulunan Anyonik, Noniyonik, Amfolitik, Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı ve Anyonik ile Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı

Detaylı

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 24 Temmuz 1994 Tarih 22.000 Sayılı Resmi Gazete Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Detaylı

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE Süt ve süt ürünleri,, diğer birçok gıda ürününe oranla daha fazla kontaminasyon riski taşıyan, bileşimleri nedeniyle çok daha kolay bozulabilen, dolayısıyla sağlığa zararlı

Detaylı

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak iki grupta toplanırlar. Bunlar; 1. Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün

Detaylı

MÜ İHI IINI DİŞİLİĞİ. Türkiye $işe ve Cam Fabrikaları A. $. Modern bîr Otomatik Şişe imâl Makinesi YIL 3 CİLT 1 SAVI 12

MÜ İHI IINI DİŞİLİĞİ. Türkiye $işe ve Cam Fabrikaları A. $. Modern bîr Otomatik Şişe imâl Makinesi YIL 3 CİLT 1 SAVI 12 MÜ İHI IINI DİŞİLİĞİ Türkiye $işe ve Cam Fabrikaları A. $. Modern bîr Otomatik Şişe imâl Makinesi YIL 3 CİLT 1 SAVI 12 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Neşir Organı İ Ç İ N D

Detaylı

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde bulunan süt işletmesine A.Ü.Z.F.

Detaylı

PETROL OFİSİ MAMULLERİ. aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. * / /"-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4

PETROL OFİSİ MAMULLERİ. aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. * / /-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4 PETROL OFİSİ MAMULLERİ aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. Tf * / /"-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4 H İYİSİNİ S K İ N İ Z İ TASARRUFLARINIZ İÇİN HER YERDE HERZAMAN 1 n r/f T C. Z İ R A

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

CİLT: XIV i AYI: 5 MAYIS 1<

CİLT: XIV i AYI: 5 MAYIS 1< Denizde Yaşayan Memeli (Kısım V) Deniz Yosunlarından 1 Ç I K Hayvanlar Kırmızı Algler (Kırmızı Su Yosunlan) (Kısım V)... DERİLER Su Ürünlerine Ait 1966-67 Av Yılına! Mahsus Ve Devamlı Yasak Ve Tahditler

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı