Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara"

Transkript

1

2 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: Beyo lu- STANBUL Tel: Faks: E-posta:

3 Bu rapor MÜS AD Araflt rmalar ve Yay n Komisyonu taraf ndan haz rlanm flt r. Genel Yay n Yönetmeni Selahattin Esim Editör Doç. Dr. Ali Resul Usul Yay na Haz rl k Yavuz Türk Hüseyin Kahraman Abdullah Serenli Hakan Kurt Ctp - Bask ve Cilt Organize Sanayi Bölgesi Eskoop Sanayi Sitesi C1 Blok No: 25 kitelli- STANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) Grafik Tasar m Mehmet KAMAN Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Ekim 2010 ISBN: , Her türlü yay n hakk MÜS AD a aittir. MÜS AD dan izin almak veya MÜS AD kaynak gösterilmek suretiyle al nt yap labilir.

4 YÜKSELEN DE ER TÜRK YE

5 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Ç NDEK LER BAfiKANDAN...14 SUNUfi BÖLÜM ULUSLARARASI L fik LER / DIfi POL T KA PROF. DR. AHMET DAVUTO LU...33 PROF. DR. EKMELETT N HSANO LU...41 BRAH M KALIN...49 LORD OF DUBS...67 MUSA KULAKLIKAYA...73 MUSTAFA ÖZEL...85 NECM SADIKO LU...99 SÜLEYMAN fiensoy PROF. DR. RAMAZAN GÖZEN ADNAN SMA L ÜSKÜP DOÇ. DR. AL ENG N OBA DR. F KRET ÜÇCAN MESUT ÖZCAN NAMIK KEMAL ZEYBEK BÖLÜM EKONOM VE T CARET 4 AL BABACAN ZAFER ÇA LAYAN DURMUfi YILMAZ M. R FAT H SARCIKLIO LU TEMEL KOT L MEHMET BÜYÜKEKfi MURAT YALÇINTAfi ÜM T BOYNER RIZA NUR MERAL...263

6 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r SELAHATT N ES M BRAH M ÖZTÜRK YARD. DOÇ. DR. KAHRAMAN ARSLAN fieyh SALAH ABDULLAH KAMEL BÖLÜM KÜLTÜR ÜM T YAfiAR GÖZÜM PROF. DR. AL FUAT B LKAN KUDS ERGÜNER RAB A YALÇIN PROF. DR. NAC BOSTANCI DOÇ. DR. MURAT GÜL KEMAL KAHRAMAN MAHMUT SAM K RAZO LU PROF. DR. SKENDER PALA BEfi R AYVAZO LU HAKAN fiükür

7 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Önsöz Yükselen De er: Türkiye Ömer Cihad Vardan Genel Baflkan MÜS AD Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) olarak Türkiye nin uluslararas arenada yükselen bir de er oldu una inanmaktay z. Bu tarihi tespiti Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaflmay amaçlad m zdan, Yükselen De er: Türkiye projesinin bir an önce hayata geçmesi için çal flmalara bafllad k. Sonuçta, ortaya Türkiye nin neden yükselen bir de er oldu unu de iflik veçhelerden inceleyen analizler içeren bir eser ortaya ç karmaya muvaffak olduk. 06 Hakikaten tarihi denilebilecek günler yaflamaktay z. fiu anda, içinde yaflad m z zaman dilimi içerisinde, güncel siyasi tart flmalar n gürültüsünde fark etmekte zorlansak da, ulusal, bölgesel, küresel siyasi, ekonomik, ticari ve toplumsal geliflmeler birbiri ard na yaflanmakta ve adeta tarih daha h zl akmaktad r. Bilhassa So uk Savafl n bitmesi ile bafllayan yeni dünya düzenini kurmay amaçlayan küresel aray fllar ve bunlar n yerel izdüflümleri, birtak m siyasi, ekonomik ve kültürel yap larda de iflimleri bizlere dayat rlarken; siyaset adamlar, bürokrasi ve ifladamlar bu yeni dünyay anlamland rmaya ve kendilerine uygun do ru yol haritalar bulmaya çal flmaktad rlar. So uk Savafl n bitmesi ile bafllayan yeni dünya düzensizli inde, yeni nizam aray fllar nda, henüz bütün insanl kapsayan, huzur, refah ve mutlulu a gidecek rotalar keflfedilememifltir. 11 Eylül 2001 sald r lar ile Dünya ya yeni nizam verme düflüncesi daha da marazi bir yola girmifl ve henüz bu yoldan tam olarak geri dönülememifltir.

8 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r Preface Turkey: The Rising Star As Independent Industrialists and Businessmen s Association (MÜS AD) we believe that Turkey is a rising star in international arena. We came into action by putting Turkey: The Rising Star project into practice since we aim to share this historical verity with the public opinion of Turkey and the world as soon as possible. Consequently, we have succeeded in creating a work that examines why Turkey is a rising star via an analysis from different aspects. It is a fact that we are experiencing days that we can call as historical. Although we can hardly realize amidst the noise of the actual political discussions, regional, global, political, economical, commercial and social developments are experienced consecutively and the history is elapsing more rapidly during this period of time. While the global pursuits and their local projections aiming to establish the new world order which has started especially after the end of Cold War impose us the changes on some political, economical and cultural structures, the politicians, bureaucrats and businessmen are trying to give a meaning to this new life and find the right road maps suitable for themselves. In pursuit of a new system, amid the irregularity of the New World which has started after the finalization of the Cold War, the route to peace, prosperity and happiness concerning the whole humanity has not been discovered yet. The idea of giving a new order 07

9 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Böyle bir küresel bunal m içinde Türkiye, So uk Savafl sonras dünyada, So uk Savafl n kendisine dayatt uluslararas yap dan belli ölçüde kurtularak, dünya siyasetinde ve ekonomisinde, daha fazla manevra alan bulaca yeni siyaset aray fllar na 1990 larda bafllam fl olmas na ra men, büyük ölçüde, içerideki siyasi, ekonomik ve toplumsal krizler, çalkant lar ve uygun siyaset oluflturacak zaman n, zeminin ve basiretinin yakalanamamas nedeni ile arzu edilen kuantum s çray fl n gerçeklefltirememifltir. Rahmetli Turgut Özal n vizyoner devlet adaml ile irtibatl olarak, Türkiye nin uluslararas konumunu gelifltirilmeyi hedefleyen birçok inisiyatif zamanla gücünü yitirmifltir. çeride ve d flar da, Türkiye, büyük sorunlarla bafl etmekte zorlanm flt r. çeride yaflanan terör, siyasal fliddet, yayg n insan haklar ihlalleri, silahl güçlerin demokratik denetiminde yaflanan zorluklar, ekonomik krizler, k s r siyasi çekiflmeler ve yapay krizler Türkiye nin enerjisini içeride beyhude harcamas na neden olmufltur. Sonuçta Türkiye, uluslararas arenada yapmas gereken yükselifli, çözmekte zorland iç sorunlar nedeniyle gerçeklefltirememifl ve 2001 ekonomik krizi ile birlikte ülkemiz birçok alanda dibe vurmufltur. Sonraki dönemde, AK Parti nin tek bafl na iktidara geldi i 2002 y l ise, de iflik yönlerden Türkiye nin bir de er olarak yükselmesinin bafllang c olmufltur. Bu çal flmada say n bakanlar m z, de erli bürokratlar m z, sivil toplum örgütleri baflkanlar m z ve yetkin akademisyenlerimiz taraf ndan ortaya koyuldu u gibi; içeride ekonomik ve siyasi istikrar yakalayan bir iktidar n do ru siyasi tercihleri ile Türkiye, son y llarda uluslararas arenada yükselen bir y ld z ülke hüviyetini kazanm flt r. Asl nda Türkiye nin bu yükselifli bizim aç m zdan flafl rt c de ildir. Biz zaten içeride siyasi ve ekonomik istikrar belli ölçüde yakalaman n d flar da çarpan etkisi ile yans mas olaca n inanmakta ve bunu her ortamda söylemekteydik. Bu aç dan bak ld nda, Türkiye, içerideki k s r siyasi çekiflmelerin pençesine ne kadar düflerse, o denli uluslararas arenada irtifa kaybetmektedir. ç ve d fl siyasetin birbirine çelik halatlarla ba lanm fl oldu u gerçe ini hiçbir zaman akl m zdan ç karmamam z gerekmektedir. 08 Son y llarda ülkemizin nas l uluslararas arenada itibar kazand n en iyi gözlemleyenler aras nda biz, ifladamlar da bulunmaktay z. Gitti imiz birçok ülkede Türkiye nin son y llarda gerçeklefltirdi i hamlelerin nas l g pta ile izlendi inin flahitleriyiz. fladamlar m z art k gerçek anlamda küreselleflmifller, Uzak Asya dan Latin Amerika ya, Afrika n n en ucundan Rusya n n en kuzeyine ulaflm fllard r. Art k kürenin her yerinde ifl yapma potansiyelimiz, becerimiz, enerjimiz ve özgüvenimiz vard r. Dünyan n birçok bölgesinde Türkiye de üretilen mallar n n itibarlar yüksektir. fiüphesiz bunda Türkiye nin modern yap s n n yan nda demokratik siyasal rejiminin büyük önemi vard r. Ancak bu potansiyelin kineti e

10 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r to the World by September 11, 2001 attacks became even more morbid and it is not fully reversed yet. Within such a global crisis, although Turkey started seeking new politics in 1990s in order to find more area for manoeuvre in world politics and economy, while getting out of the international structure imposed during the Cold War to a certain extent, could not succeed in realizing the desired quantum jump due to internal political, economical and social crises and the lack of time to create the background and perception for building suitable politics. Regarding the deceased visionary statesman Turgut Özal, many initiatives aiming to expand Turkey s international position lost their power in time. Turkey had difficulties in coping up with big problems occurring inside and outside. Internal terrorism, political violence, frequent abuse of human rights, difficulties in democratic control of the armed forces, economical crises, vicious political wrangling and artificial crises caused Turkey to waste energy in vain. Consequently Turkey could not realize the rising that should have been done in the international arena due to the internal problems which were difficult to resolve and with the economic crisis in 2001 Turkey hit the bottom in many fields. In the next period in which AKP came to power with a majority in 2002, it was the starting point of emerging, for Turkey, as a greater value in different aspects. As it was demonstrated in this study by the ministers, government officials, presidents of non-governmental organizations and qualified academics, with the correct political choices made by the ruling party that gained internal economic and political stability, Turkey has obtained the identity of being a rising star in international areas in recent years. In fact, the rise of Turkey is not surprising to us. We have always believed that maintaining the political and economic stability inside the country in a certain extent would be reflected with a multiplier effect outside and mentioned this in every environment. In this perspective, the more Turkey is in the clutches of the vicious political conflicts, the more the altitude is lost in the international arena. We should always keep in mind the fact that domestic and foreign policy are attached to each other with steel ropes. We, as the businessmen, are among those who have been observing Turkey as earning reputation in the international arena in recent years. We have been the witnesses of how Turkey s recent moves are followed with envy in the countries that we have been visiting. Our businessmen are now truly globalized and reached from Far Asia to Latin America, from the tip of Africa to the far north of Russia. Now we have the potential, ability, energy and confidence to do business all over the globe. In many regions of the world, goods produced in 09

11 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e çevrilmesi için do ru siyasi yöntemlerin ve araçlar n kullan lmas gerekmekteydi. flte son dönemde Türkiye de yaflanan ekonomik istikrar n d fl siyasette do ru yönetim ile buluflmas ortaya Türkiye nin yükselmesi gerçe ini ç karm flt r. Bizim aç m zdan do ru siyasi tercihler fleklinde ifade etti imiz hakikat, Türkiye nehrinin do ru yata n bulmas d r. Evet, hakikaten, Türkiye, do ru yata n buldu u takdirde içerde ve d flar da huzura, bar fla, refaha, kalk nmaya, kardeflli e, demokrasiye ve büyümeye do ru ilerlemektedir ve bundan sonra da ilerleyecektir. Yanl fl veya kendisine ait olmayan bir yatakta akma durumunda kalan Türkiye yi ise, tarih bize göstermifltir ki, daha karanl k, k s r siyasi mücadeleler, demokratik olmayan siyasi yönetimler, bask lar, ekonomik, mali, siyasi ya da toplumsal krizler ve kutuplaflmalar ile dolu bir gelecek beklemektedir. Daha demokratik, daha fleffaf, daha özgürlükçü, daha müreffeh, daha ça dafl, tarihi ve medeniyetinin de erleri ile daha bar fl k, komflular ile iyi geçinen, küresel dengeleri gerçekçi okuyabilen ama içinde bulundu u medeniyete ait etik de erlerini unutmayan bir Türkiye nin uluslararas arenada yükselmesi kaç n lmazd r. 10 Türkiye nin küresel yükselifli bir emperyal proje de ildir. Dikkat edilirse bu nedenle, Türkiye nin uluslararas arenada kademe atlamas komflular n tedirgin etmemektedir. Türkiye bar flla daha çok büyür. Türkiye nin yükselifli ise bölgesel ve küresel bar fla hizmet etmektedir. Bunda, tabii ki, 2002 y l ndan bu yana uygulanan koflularla s f r sorunlu d fl politika ilkesinin büyük rolü vard r. Bu ba lamda, bölgesel ve küresel bar fl Türkiye ye hizmet ederken; Türkiye de bölgesel ve küresel bar fla hizmet etmek için var n yo unu ortaya koymaktad r. Tabii ki, bu romantik bir bar flsever olmaktan daha öteye giden derin stratejik hesaplamalar ile ortaya konulmufl bir projedir. Esasen, Gazi Mustafa Kemal Yurtta sulh, cihanda sulh fliar ile daha önce bu gerçe i bize göstermifl olmas na ra men, k smen uluslararas siyasetin etkileriyle, k smen de iç siyasetteki basiretsiz siyaset tercihleri ile bu fliardan hayli uzaklafl lm flt. Zaman zaman bu hedefe tekrar dönmek için baz ad mlar at lm flsa da son dönemlere kadar bu meyanda arzu edilen sonuçlara ulafl lamam flt r. Son dönemlerde, Türkiye nehrinin do ru yata nda akmas metaforu ile aç klayabilece imiz hakikati Prof. Dr. Ahmet Davuto lu Stratejik Derinlik adl eserinde etrafl ca ortaya koymufl ve sadece entelektüel ve akademik katk yapmakla kalmam fl, önce Baflbakan ve D fliflleri Bakan na d fl politika dan flman, sonra da D fliflleri Bakan olarak ortaya koydu u fikirlerin uygulamas n bizatihi kendisi gerçeklefltirmifltir. Bu fikirlerin bilhassa Cumhurbaflkan m z Say n Abdullah Gül ve Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an ve tüm ekibi taraf ndan kabul ve takdir görmesi, ard ndan da uygulama imkân n n oluflturulmas çok önemlidir. Bu ba lamda, bilhassa son zamanlarda komflular m zla h zland rmaya çal flt m z ekonomik ve toplumsal entegrasyon da, bölgemizde refah ve huzur getirmesi bak m ndan oldukça önem arz etmektedir.

12 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r Turkey have high reputation. Certainly Turkey s modern structure and democratic political regime has a major role on this. However, there was the need to convert this potential to kinetic by using right political methodology and tools. Meeting Turkey s economic stability and right management of foreign policy revealed the fact of the rising of Turkey. The truth that we mention as the right political preferences is Turkey s finding the correct riverbed. Indeed, truly, when Turkey finds the right riverbed, it will proceed to peace, tranquillity, prosperity, development, brotherhood, democracy and growth inside and outside and will sustain these in the future as well. The history shows us that, in case Turkey chooses a riverbed which is wrong or not adapted, it will be expected to experience a future which is darker, including vicious political battles, nondemocratic political governances, pressures, economic, financial, political or social crisis and polarizations. Turkey s rising in the international arena is inevitable through a society which is more democratic, more transparent, more liberal, more prosperous, more contemporary, more reconciled with its historical and civilized values and having good relations with the neighbouring countries, perceiving the global balances in a realistic way without forgetting its own ethical values of civilization. The global rising of Turkey is not an imperial project. Therefore, upgrading the level of Turkey in the international arena is not disturbing the neighbouring countries. Turkey grows more with peace and its rise has been serving the regional and global peace. The foreign policy principle as having no problems with the neighbouring countries which has been implemented since 2002 has a great role in this. In this context, while regional and global peace is serving Turkey, Turkey is making utmost endeavour for regional and global peace. Certainly, this is a project which has been put forward with deep strategic calculations rather than being a romantic pacifist. Essentially, although Gazi Mustafa Kemal demonstrated us this reality by his slogan Peace at home, peace in the world, this was wandered away partly because of the effects of international politics and partly because of the short sighted political preferences. Even though necessary steps were taken from time to time to go back to the same objective, the desired result could not be reached recently. Lately, the reality that we mentioned above has been put forward by Prof. Ahmet Davuto lu in his work called Strategic Depth and he did not only make an intellectual and academic contribution by this, but also, firstly as the foreign policy advisor to the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs and then as the Foreign Minister himself, he implemented the ideas that he asserted. It is essential that these ideas are accepted and appreciated especially by his Excellency our President Mr. Abdullah Gül and our Prime Minister Mr. Recep Tayyip Erdo an, and their 11

13 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e MÜS AD y llard r bu siyasetin sözcüsü olmufl, bu co rafyan n ihmal edilmemesi gerekti i defalarca dile getirmifltir. Özlemle bekledi imiz bu geliflmeleri görmek ülkemiz ad na bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bütün bunlar n yan nda, Türkiye nin yükselmesi anlam nda yap lmas gereken her fleyin yap ld ve her fleyin toz pembe oldu unu ileri sürmek ise gerçekçi olmaz. Gerek iç, gerekse de uluslararas platformda hâlâ at lmas gereken birçok hamleler mevcuttur. çeride, siyasi, sosyo-ekonomik ve toplumsal birçok konuda evimizi derlemeye düzenlemeye devam etmeliyiz. Demokratikleflme, yeni anayasa yap m, iflsizli in ve yoksullu un azalt lmas bunlardan baz lar d r. Uluslararas arenada ise daha önce ilkeleri at lm fl olan proaktif ve bar fl eksenli d fl siyasete devam ederken, komflular m zla olan ekonomik ve sosyal entegrasyonu da daha fazla derinlefltirmek için yeni ad mlar atmam z gerekiyor. D fl politikada zaman zaman s k nt lar, inifller ve ç k fllar yaflanabilir. Bunlar, uluslararas siyasetin do as gere i normal geliflmelerdir. Ancak, d fl politika kararlar n n k sa vadede de erlendirilmemesi ve k s r iç siyasi kap flmalara yem yap lmamas gerekmektedir. D fl siyaset do as gere i uzun erimli düflünüldü ü için çok fazla popüler tart flmalara aç k de ildir. Bu aç dan hem iktidar hem de muhalefet partileri d fl politika konular na ülkemizin âli menfaatleri çerçevesinde de erlendirerek bunlar k sa vadeli siyasi kazan mlara feda etmemelidirler. Ayr ca, dikkat edilirse bu raporun bafll Yükselen De er: Türkiye dir. Yani Türkiye den bir de er fleklinde bahsediyoruz. Tam burada çok önemli bir saptama yapmak gerekiyor: Türkiye nin yükselen bir de er olarak küresel bar fla, adalete, medeniyete ve kültüre katk s aç s ndan göstermifl oldu u siyasi ve ekonomik baflar tek bafl na yeterli olamaz. Türkiye, mutlaka, sahip oldu u medeniyet ve kültür de erlerini insanl n hizmetine sunmas gerekmektedir. nsanl n bizim de erlerimize ihtiyac oldu u bir hakikattir. Bu araflt rma raporunda ele al nan hususlardan biri de fludur: Acaba uluslararas arenada siyasi ve ekonomik anlamda s çrama yapan Türkiye kendi kültürel ve medeniyet de erlerini insanl n hizmetine ne kadar sunmaktad r? Bu sorunun cevab çok mühimdir. Görülen odur ki, özellikle bu alana daha fazla e ilmeliyiz. Estetik, moral ve felsefi de erlerimizi dünya halklar na daha fazla tan tmal y z. 12 MÜS AD kuruldu u y llardan bu yana do ru yata nda akan Türkiye metaforu ile anlatmaya çal flt m z gerçe i savunmaktad r. Tarihi ve mensup oldu u medeniyetine s rt çevirmeden Yahya Kemal in veciz ifadesiyle kökü mazide olan ati gerçe ini unutmadan, Türkiye nin bölgesel ve küresel düzlemlerde yükselerek bölgesel ve küresel bar fla, adalete ve moral de erlere hizmet etmesi bizim hedefimizdir. Bu hedefe ulaflmak için de ayaklar m zda bulunan her türlü

14 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r dedicated team. Especially the economic and social integration that we try to accelerate recently with our neighbours is also important for making peace and bringing prosperity into our region. MÜS AD has become the spokesperson of this policy for years and stated the necessity of not neglecting this geography for several times. Witnessing these developments that we were looking forward to is pleasing us extremely on behalf of our country. Besides all this, claiming that everything has been completed for Turkey s rise, and that everything is clear, would not be a realistic approach. There are still many moves to be taken in both internal and international platform. We should continue compiling and organizing our home in the areas such as political, socioeconomic and social issues. Democratization, the new constitution, reducing unemployment and poverty are just some of them. While continuing with a proactive and peace oriented foreign policy in international arena, we have to take new steps to deepen the economic and social integration between our neighbour countries. We may face with some problems and ups and downs in foreign policy from time to time. These developments are normal due to the nature of international policy. Yet, foreign policy decisions should not be taken in a short-term basis and should not be subject to vicious internal political confrontations. Foreign policy is not open to popular discussions due to its long term nature. In this regard, both the ruling and opposition parties should evaluate foreign policy issues in the framework of the vital interests of our country and should not sacrifice them to short-term political achievements. It is crucial to do a determination: it is not sufficient to mention only the political and economic success of Turkey as a rising star in the areas of global peace, civilization and culture. Turkey should absolutely offer its civil and cultural values to the service of humanity. It is a fact that the humanity needs Turkish values. Hence, one of the matters discussed in this research report is: How much does Turkey which has leaped forward by means of policy and economy in the international arena, offer its cultural and civil values to the service of humans? The answer of this question is very important. It is obvious that we have to pay special attention to this area. We must promote more and more our ecstatic, moral and philosophic values to the world nations. Since its establishment, MÜS AD has been supporting the fact that we try to explain here with the metaphor of Turkey, following the right riverbed. Our aim is that Turkey would serve to the regional and global peace and to justice and moral values by rising in regional and global level without turning its back to its history and the civilizations it belongs to and also without forgetting the 13

15 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e prangalardan kurtulmam z gerekmektedir. Elefltirel düflünceye, siyasi tahammül ve toleransa, demokratik siyasi kültüre dayal ve körlefltirici toplumsal kutuplaflmalardan uzak, demokratik ve hakça paylafl m n esas al nd müreffeh bir Türkiye için yola devam demekteyiz. Sonuçta tarihe not düflmek ve gelecek nesillere bu önemli dönemi aktarabilmek ad na ve yap lan tüm çal flmalara flükranlar m z n bir ifadesi olarak Yükselen De er: Türkiye raporunu haz rlad k. Bu vesileyle baflta raporun akademik editörlü ünü yapan Bahçeflehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Ali Resul Usul e, Araflt rmalar ve Yay n Komisyonu Baflkan Selahattin Esim in flahs nda tüm komisyon üyelerine, görüflleri ile çal flmam z n oluflmas n sa layan tüm yazarlar m za teflekkür ediyor, çal flmam z n Türkiye nin gelece inin flekillenmesine yarar getirmesini temenni ediyorum. Sayg lar mla, Ömer Cihad Vardan Genel Baflkan MÜS AD 14

16 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r reality of the lines of Yahya Kemal the future which has roots in the past. In order to reach this aim we have to get rid of all the shackles that we have on. We have to continue down the road for a prosperous Turkey based on critical thinking, political acceptance and tolerance, democratic policy as well as democratic and equitable sharing, being away from dull social polarization. As a result, we have prepared Turkey: The Rising Star report to make a note in the history, explain this important period to future generations and express our gratitude to all the work which has been done. Hereby, I thank the Bahçeflehir University Department of Political Science and International Relations instructor Assoc. Prof. Dr. Mr. Ali Resul Usul, who edited this report academically and the Researches and Publication Commission Chairman Mr. Selahattin Esim as well as all the commission members and the writers contributing with their opinions and wish that our work will help to shape Turkey s future. Best Regards, Ömer Cihad Vardan Chairman MÜS AD 15

17 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Doç. Dr. Ali Resul Usul 1 Sunufl Türkiye: Yükselen Bir De er Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i nin (MÜS AD) Yükselen De er Türkiye projesi, esas nda, di er bütün önemli eserler gibi, bir ihtiyaçtan do mufltur: Türkiye nin son dönemlerde uluslararas arenada gösterdi i performans bütün veçheleri ile ortaya koymak. Hakikaten de baz yazarlar n aktivizm fleklinde ifade etti i Türkiye nin bölgesel ve küresel ekonomi ve siyasetindeki artan performans, hem ulusal hem de uluslararas seviyede siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler ve gazeteciler taraf ndan yo un bir flekilde tart fl lmaktad r. Türkiye nin, daha önceki dönemlerle k yasland nda, son dönemde, bölgesel ve küresel siyasette ve ekonomide a rl n hissettirmeye bafllad hemen hemen herkesin kabul etti i bir gerçektir. Bununla birlikte, baz yazar, akademisyen ve gazeteciler ise, bu gerçe i kabul etmekle birlikte, Türkiye nin bu aktivizm in olmas gereken minval üzere olmad düflüncesindedirler. K saca, eksen tart flmalar fleklinde ifade edilen bu görüfller ve tart flmalar hem ülkemizde hem uluslararas arenada s kça görülmektedir. Bununla birlikte, Türkiye nin sözünü etti imiz performans n anlamak ve izah etmek için daha genifl ve kapsay c bir perspektiften bu konuya e ilmenin yararl oldu unu düflünmekteyiz. Bu nedenle de, Türkiye nin ekseninin kay p kaymad gibi müphem bir mevzuya Bahçeflehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi,

18 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r Doç. Dr. Ali Resul Usul 1 Introduction Turkey: As Rising Star The project Turkey As a Rising Star of Independent Industrialists and Businessmen s Association has come into being as a result of a necessity like other all important studies: To expose Turkey s performance in every respect in the international arena recently. Indeed, Turkey s rising performance in its regional and global economy and policy that some writers define as activism is discussed densely by some politicians, bureaucrats, academicians, and journalists both in national and international area. It is a fact accepted by almost everyone that Turkey has become a country which bears down in regional and international policy and economy recently when the situation is compared to former terms. However, some scholars, academicians, and journalists, even if they accept that fact, believe that Turkey s activism is not on the way of what it ought to be. These views and arguments defined as axis discussion shortly, are seen frequently both in our country and international area. Therefore, we think it is useful to study the issue from a broader and more comprehensive perspective in order to understand and explain Turkey s performance we ve just mentioned. Thus, instead of focusing on a vague subject whether Turkey s axis has slid or not, (because answering would be needed the questions like: Is really there such an axis? If there is, where is it? What are its coordinates? If what you do, you will slide axis? If what you do not, you will not?) we believe analyzing new parameters of Turkey as a rising value comprehensively, not only being contented with just academic 17

19 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e kilitlenmektense (çünkü gerçekten böyle bir eksen var m d r, varsa nerededir, koordinatlar nedir, ne yaparsan z eksenden kayars n z ne yapmazsan z eksenden kaymazs n z gibi sorular n cevaplar n vermek gerekir) yükselen de er olarak Türkiye nin yeni parametrelerinin kapsaml bir analizini yapman n ve bunu yaparken de sadece akademik de erlendirmeler ile iktifa etmeyip, bizatihi sürecin içinde rol oynayan siyasi karar vericiler, bürokratlar ve süreç içinde son derece önemli olan sivil toplum örgütleri temsilcilerinin görüfllerini bu çal flmada ortaya koyman n çok daha önemli oldu u kanaati tafl maktay z. Bu meyanda, bu çal flmay üç genel alanda toparlamaya gayret ettik. Bunlar, uluslararas siyaset ve d fl politika; ekonomi ve ticaret ile sanat, kültür ve edebiyat boyutlar d r. Tabii ki, günümüz dünyas nda iç içe geçmifl bu üç alan birbirinden kesin çizgilerle ay rmak mümkün de ildir. Ancak, gene de çal flman n daha derli toplu olmas aç s ndan, kitaptaki yaz lar n ele ald konunun a rl k merkezine göre belli bir s n fland rma yapmam z kaç n lmazd. Hakikaten, uluslararas arenada yükselmek isteyen ülkelerin öncelikle d fl politikalar ndaki de iflikliklere ve uluslararas siyasetteki yeni aray fllar na bakmak gerekmektedir. Bu anlamda, Türkiye nin d fl siyasetinde var olan de ifliklikler, yeni aray fllar, yeni siyaset araçlar ve yeni manevralar bir müddettir tart fl lmaktad r. Yeni dönem d fl politika anlay fl n n mimar oldu una kimsenin itiraz etmedi i Prof. Dr. Ahmet Davuto lu nun görüflleri bizim aç m zdan çok önemlidir. Profesör Davuto lu, bir özelli i ile di er d fl politika yürütücülerinden ayr lmaktad r. Say n Davuto lu, hem yeni dönem Türkiye nin d fl politikas na bir entelektüel ve akademisyen olarak fikirleri ile yön vermifl, hem de, önce Baflbakan ve D fliflleri Bakan d fl politika dan flman olarak, daha sonra da D fliflleri Bakan olarak, bizatihi fikirlerini eyleme dönüfltürebilen, nadir akademisyen ve siyasi karar verici olma niteli ini haiz olmufltur. Bu eserde, Prof. Dr. Ahmet Davuto lu nun Türk d fl siyaseti ile ilgili taze görüfllerini bulabilirsiniz. Bu yaz dan, önümüzdeki dönem Türk d fl politikas n n yönelimi konusunda birçok ipucu elde etmek mümkündür. 18 Türk d fl siyasetinde, üzerinde en çok durulmaya bafllayan konular nda biri de Türkiye nin sahip oldu u yumuflak (ya da ince) güç ve bu gücün etkin bir flekilde uluslararas arenada kullanmay hedefleyen kamu diplomasisi aray fllar oldu unu gözlemlemekteyiz. Bu konuda Baflbakan Bafldan flman brahim Kal n n makalesi bizleri bu konuda ayd nlatmaktad r. Türkiye nin yumuflak gücü nü daha operasyonel k lma anlam nda Baflbakanl k ta ve D fliflleri Bakanl nda ciddi çal flmalar yap lmaktad r. Türkiye nin d fl siyasetinin ince boyutunu oluflturan en önemli kurumlardan biri de T KA d r y l nda kurulmufl olmas na ra men T KA faaliyetlerinin son dönemde büyük art fl gösterdi i ve çeflitlendi i T KA

20 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r evaluations while doing this, but also putting forward opinions of political decision makers, bureaucrats who act roles in the process personally, and representatives of non-governmental organizations who are extremely important in the process, is much more important in this study. We tried to gather this study in three common areas. These are dimensions of international politics and foreign affairs; economy and trade; and art, culture and literature. Surely, it is not possible to separate these three areas with definite lines in today s world. However, in respect of this study to be systematic, such a classification is inevitable in accordance with gravity center of the subject the writings will take up in the book. Indeed, there is a need to look for changes in their foreign policy and searches in international policies of the countries which want to increase their influence in the international arena. By this mean, changes, new searches, new political instruments, and new maneuvers in Turkey s foreign policy have been discussed for a while. Opinions of Prof. Dr. Ahmet Davuto lu, nobody objects that he is the founder of new era political understanding, are very important to us. Professor Davuto lu with one of his features diverges from other foreign ministers. Mr. Davuto lu has not only guided with his thoughts to Turkey s new term foreign policy as an intellectual and academician, but also had a feature to become a rare academician and political decision maker who could turn his ideas to action, as the foreign affairs advisor to the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs at first, and then as the Minister of Foreign Affairs himself. Prof. Dr. Ahmet Davuto lu s recent opinions related to Turkish foreign politics can be found in this study. It is possible to find lots of clues from this writing related to the tendency of Turkish foreign policy. We observe that, one of the topics, which is started to be given importance in Turkish foreign policy is the subtle Turkey has, and the public diplomacy searches whose target is to use this power effectively in the international arena. The article of brahim Kal n, who is the Head advisor to the Prime Minister, is enlightening us in this subject. In order to make Turkey s soft power more efficient and operational, serious studies have been made in the Prime Ministry and the Ministry of Foreign Affairs. One of the most important institutions which constitutes Turkey s foreign policy s soft dimension is T KA. Although it was founded in 1992, chairman of T KA, Mustafa Kulakl kaya demonstrates in our research report that the activities of T KA have been increasing and varying recently. Dr. Mustafa Özel makes an important contribution to this study with his article (The Central State is Rising), in which he has showed new facts of Turkey and the world policy. Yes, by Mustafa Özel s saying, even if new political, economical, 19

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı