Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara"

Transkript

1

2 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: Beyo lu- STANBUL Tel: Faks: E-posta:

3 Bu rapor MÜS AD Araflt rmalar ve Yay n Komisyonu taraf ndan haz rlanm flt r. Genel Yay n Yönetmeni Selahattin Esim Editör Doç. Dr. Ali Resul Usul Yay na Haz rl k Yavuz Türk Hüseyin Kahraman Abdullah Serenli Hakan Kurt Ctp - Bask ve Cilt Organize Sanayi Bölgesi Eskoop Sanayi Sitesi C1 Blok No: 25 kitelli- STANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) Grafik Tasar m Mehmet KAMAN Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Ekim 2010 ISBN: , Her türlü yay n hakk MÜS AD a aittir. MÜS AD dan izin almak veya MÜS AD kaynak gösterilmek suretiyle al nt yap labilir.

4 YÜKSELEN DE ER TÜRK YE

5 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Ç NDEK LER BAfiKANDAN...14 SUNUfi BÖLÜM ULUSLARARASI L fik LER / DIfi POL T KA PROF. DR. AHMET DAVUTO LU...33 PROF. DR. EKMELETT N HSANO LU...41 BRAH M KALIN...49 LORD OF DUBS...67 MUSA KULAKLIKAYA...73 MUSTAFA ÖZEL...85 NECM SADIKO LU...99 SÜLEYMAN fiensoy PROF. DR. RAMAZAN GÖZEN ADNAN SMA L ÜSKÜP DOÇ. DR. AL ENG N OBA DR. F KRET ÜÇCAN MESUT ÖZCAN NAMIK KEMAL ZEYBEK BÖLÜM EKONOM VE T CARET 4 AL BABACAN ZAFER ÇA LAYAN DURMUfi YILMAZ M. R FAT H SARCIKLIO LU TEMEL KOT L MEHMET BÜYÜKEKfi MURAT YALÇINTAfi ÜM T BOYNER RIZA NUR MERAL...263

6 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r SELAHATT N ES M BRAH M ÖZTÜRK YARD. DOÇ. DR. KAHRAMAN ARSLAN fieyh SALAH ABDULLAH KAMEL BÖLÜM KÜLTÜR ÜM T YAfiAR GÖZÜM PROF. DR. AL FUAT B LKAN KUDS ERGÜNER RAB A YALÇIN PROF. DR. NAC BOSTANCI DOÇ. DR. MURAT GÜL KEMAL KAHRAMAN MAHMUT SAM K RAZO LU PROF. DR. SKENDER PALA BEfi R AYVAZO LU HAKAN fiükür

7 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Önsöz Yükselen De er: Türkiye Ömer Cihad Vardan Genel Baflkan MÜS AD Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) olarak Türkiye nin uluslararas arenada yükselen bir de er oldu una inanmaktay z. Bu tarihi tespiti Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaflmay amaçlad m zdan, Yükselen De er: Türkiye projesinin bir an önce hayata geçmesi için çal flmalara bafllad k. Sonuçta, ortaya Türkiye nin neden yükselen bir de er oldu unu de iflik veçhelerden inceleyen analizler içeren bir eser ortaya ç karmaya muvaffak olduk. 06 Hakikaten tarihi denilebilecek günler yaflamaktay z. fiu anda, içinde yaflad m z zaman dilimi içerisinde, güncel siyasi tart flmalar n gürültüsünde fark etmekte zorlansak da, ulusal, bölgesel, küresel siyasi, ekonomik, ticari ve toplumsal geliflmeler birbiri ard na yaflanmakta ve adeta tarih daha h zl akmaktad r. Bilhassa So uk Savafl n bitmesi ile bafllayan yeni dünya düzenini kurmay amaçlayan küresel aray fllar ve bunlar n yerel izdüflümleri, birtak m siyasi, ekonomik ve kültürel yap larda de iflimleri bizlere dayat rlarken; siyaset adamlar, bürokrasi ve ifladamlar bu yeni dünyay anlamland rmaya ve kendilerine uygun do ru yol haritalar bulmaya çal flmaktad rlar. So uk Savafl n bitmesi ile bafllayan yeni dünya düzensizli inde, yeni nizam aray fllar nda, henüz bütün insanl kapsayan, huzur, refah ve mutlulu a gidecek rotalar keflfedilememifltir. 11 Eylül 2001 sald r lar ile Dünya ya yeni nizam verme düflüncesi daha da marazi bir yola girmifl ve henüz bu yoldan tam olarak geri dönülememifltir.

8 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r Preface Turkey: The Rising Star As Independent Industrialists and Businessmen s Association (MÜS AD) we believe that Turkey is a rising star in international arena. We came into action by putting Turkey: The Rising Star project into practice since we aim to share this historical verity with the public opinion of Turkey and the world as soon as possible. Consequently, we have succeeded in creating a work that examines why Turkey is a rising star via an analysis from different aspects. It is a fact that we are experiencing days that we can call as historical. Although we can hardly realize amidst the noise of the actual political discussions, regional, global, political, economical, commercial and social developments are experienced consecutively and the history is elapsing more rapidly during this period of time. While the global pursuits and their local projections aiming to establish the new world order which has started especially after the end of Cold War impose us the changes on some political, economical and cultural structures, the politicians, bureaucrats and businessmen are trying to give a meaning to this new life and find the right road maps suitable for themselves. In pursuit of a new system, amid the irregularity of the New World which has started after the finalization of the Cold War, the route to peace, prosperity and happiness concerning the whole humanity has not been discovered yet. The idea of giving a new order 07

9 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Böyle bir küresel bunal m içinde Türkiye, So uk Savafl sonras dünyada, So uk Savafl n kendisine dayatt uluslararas yap dan belli ölçüde kurtularak, dünya siyasetinde ve ekonomisinde, daha fazla manevra alan bulaca yeni siyaset aray fllar na 1990 larda bafllam fl olmas na ra men, büyük ölçüde, içerideki siyasi, ekonomik ve toplumsal krizler, çalkant lar ve uygun siyaset oluflturacak zaman n, zeminin ve basiretinin yakalanamamas nedeni ile arzu edilen kuantum s çray fl n gerçeklefltirememifltir. Rahmetli Turgut Özal n vizyoner devlet adaml ile irtibatl olarak, Türkiye nin uluslararas konumunu gelifltirilmeyi hedefleyen birçok inisiyatif zamanla gücünü yitirmifltir. çeride ve d flar da, Türkiye, büyük sorunlarla bafl etmekte zorlanm flt r. çeride yaflanan terör, siyasal fliddet, yayg n insan haklar ihlalleri, silahl güçlerin demokratik denetiminde yaflanan zorluklar, ekonomik krizler, k s r siyasi çekiflmeler ve yapay krizler Türkiye nin enerjisini içeride beyhude harcamas na neden olmufltur. Sonuçta Türkiye, uluslararas arenada yapmas gereken yükselifli, çözmekte zorland iç sorunlar nedeniyle gerçeklefltirememifl ve 2001 ekonomik krizi ile birlikte ülkemiz birçok alanda dibe vurmufltur. Sonraki dönemde, AK Parti nin tek bafl na iktidara geldi i 2002 y l ise, de iflik yönlerden Türkiye nin bir de er olarak yükselmesinin bafllang c olmufltur. Bu çal flmada say n bakanlar m z, de erli bürokratlar m z, sivil toplum örgütleri baflkanlar m z ve yetkin akademisyenlerimiz taraf ndan ortaya koyuldu u gibi; içeride ekonomik ve siyasi istikrar yakalayan bir iktidar n do ru siyasi tercihleri ile Türkiye, son y llarda uluslararas arenada yükselen bir y ld z ülke hüviyetini kazanm flt r. Asl nda Türkiye nin bu yükselifli bizim aç m zdan flafl rt c de ildir. Biz zaten içeride siyasi ve ekonomik istikrar belli ölçüde yakalaman n d flar da çarpan etkisi ile yans mas olaca n inanmakta ve bunu her ortamda söylemekteydik. Bu aç dan bak ld nda, Türkiye, içerideki k s r siyasi çekiflmelerin pençesine ne kadar düflerse, o denli uluslararas arenada irtifa kaybetmektedir. ç ve d fl siyasetin birbirine çelik halatlarla ba lanm fl oldu u gerçe ini hiçbir zaman akl m zdan ç karmamam z gerekmektedir. 08 Son y llarda ülkemizin nas l uluslararas arenada itibar kazand n en iyi gözlemleyenler aras nda biz, ifladamlar da bulunmaktay z. Gitti imiz birçok ülkede Türkiye nin son y llarda gerçeklefltirdi i hamlelerin nas l g pta ile izlendi inin flahitleriyiz. fladamlar m z art k gerçek anlamda küreselleflmifller, Uzak Asya dan Latin Amerika ya, Afrika n n en ucundan Rusya n n en kuzeyine ulaflm fllard r. Art k kürenin her yerinde ifl yapma potansiyelimiz, becerimiz, enerjimiz ve özgüvenimiz vard r. Dünyan n birçok bölgesinde Türkiye de üretilen mallar n n itibarlar yüksektir. fiüphesiz bunda Türkiye nin modern yap s n n yan nda demokratik siyasal rejiminin büyük önemi vard r. Ancak bu potansiyelin kineti e

10 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r to the World by September 11, 2001 attacks became even more morbid and it is not fully reversed yet. Within such a global crisis, although Turkey started seeking new politics in 1990s in order to find more area for manoeuvre in world politics and economy, while getting out of the international structure imposed during the Cold War to a certain extent, could not succeed in realizing the desired quantum jump due to internal political, economical and social crises and the lack of time to create the background and perception for building suitable politics. Regarding the deceased visionary statesman Turgut Özal, many initiatives aiming to expand Turkey s international position lost their power in time. Turkey had difficulties in coping up with big problems occurring inside and outside. Internal terrorism, political violence, frequent abuse of human rights, difficulties in democratic control of the armed forces, economical crises, vicious political wrangling and artificial crises caused Turkey to waste energy in vain. Consequently Turkey could not realize the rising that should have been done in the international arena due to the internal problems which were difficult to resolve and with the economic crisis in 2001 Turkey hit the bottom in many fields. In the next period in which AKP came to power with a majority in 2002, it was the starting point of emerging, for Turkey, as a greater value in different aspects. As it was demonstrated in this study by the ministers, government officials, presidents of non-governmental organizations and qualified academics, with the correct political choices made by the ruling party that gained internal economic and political stability, Turkey has obtained the identity of being a rising star in international areas in recent years. In fact, the rise of Turkey is not surprising to us. We have always believed that maintaining the political and economic stability inside the country in a certain extent would be reflected with a multiplier effect outside and mentioned this in every environment. In this perspective, the more Turkey is in the clutches of the vicious political conflicts, the more the altitude is lost in the international arena. We should always keep in mind the fact that domestic and foreign policy are attached to each other with steel ropes. We, as the businessmen, are among those who have been observing Turkey as earning reputation in the international arena in recent years. We have been the witnesses of how Turkey s recent moves are followed with envy in the countries that we have been visiting. Our businessmen are now truly globalized and reached from Far Asia to Latin America, from the tip of Africa to the far north of Russia. Now we have the potential, ability, energy and confidence to do business all over the globe. In many regions of the world, goods produced in 09

11 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e çevrilmesi için do ru siyasi yöntemlerin ve araçlar n kullan lmas gerekmekteydi. flte son dönemde Türkiye de yaflanan ekonomik istikrar n d fl siyasette do ru yönetim ile buluflmas ortaya Türkiye nin yükselmesi gerçe ini ç karm flt r. Bizim aç m zdan do ru siyasi tercihler fleklinde ifade etti imiz hakikat, Türkiye nehrinin do ru yata n bulmas d r. Evet, hakikaten, Türkiye, do ru yata n buldu u takdirde içerde ve d flar da huzura, bar fla, refaha, kalk nmaya, kardeflli e, demokrasiye ve büyümeye do ru ilerlemektedir ve bundan sonra da ilerleyecektir. Yanl fl veya kendisine ait olmayan bir yatakta akma durumunda kalan Türkiye yi ise, tarih bize göstermifltir ki, daha karanl k, k s r siyasi mücadeleler, demokratik olmayan siyasi yönetimler, bask lar, ekonomik, mali, siyasi ya da toplumsal krizler ve kutuplaflmalar ile dolu bir gelecek beklemektedir. Daha demokratik, daha fleffaf, daha özgürlükçü, daha müreffeh, daha ça dafl, tarihi ve medeniyetinin de erleri ile daha bar fl k, komflular ile iyi geçinen, küresel dengeleri gerçekçi okuyabilen ama içinde bulundu u medeniyete ait etik de erlerini unutmayan bir Türkiye nin uluslararas arenada yükselmesi kaç n lmazd r. 10 Türkiye nin küresel yükselifli bir emperyal proje de ildir. Dikkat edilirse bu nedenle, Türkiye nin uluslararas arenada kademe atlamas komflular n tedirgin etmemektedir. Türkiye bar flla daha çok büyür. Türkiye nin yükselifli ise bölgesel ve küresel bar fla hizmet etmektedir. Bunda, tabii ki, 2002 y l ndan bu yana uygulanan koflularla s f r sorunlu d fl politika ilkesinin büyük rolü vard r. Bu ba lamda, bölgesel ve küresel bar fl Türkiye ye hizmet ederken; Türkiye de bölgesel ve küresel bar fla hizmet etmek için var n yo unu ortaya koymaktad r. Tabii ki, bu romantik bir bar flsever olmaktan daha öteye giden derin stratejik hesaplamalar ile ortaya konulmufl bir projedir. Esasen, Gazi Mustafa Kemal Yurtta sulh, cihanda sulh fliar ile daha önce bu gerçe i bize göstermifl olmas na ra men, k smen uluslararas siyasetin etkileriyle, k smen de iç siyasetteki basiretsiz siyaset tercihleri ile bu fliardan hayli uzaklafl lm flt. Zaman zaman bu hedefe tekrar dönmek için baz ad mlar at lm flsa da son dönemlere kadar bu meyanda arzu edilen sonuçlara ulafl lamam flt r. Son dönemlerde, Türkiye nehrinin do ru yata nda akmas metaforu ile aç klayabilece imiz hakikati Prof. Dr. Ahmet Davuto lu Stratejik Derinlik adl eserinde etrafl ca ortaya koymufl ve sadece entelektüel ve akademik katk yapmakla kalmam fl, önce Baflbakan ve D fliflleri Bakan na d fl politika dan flman, sonra da D fliflleri Bakan olarak ortaya koydu u fikirlerin uygulamas n bizatihi kendisi gerçeklefltirmifltir. Bu fikirlerin bilhassa Cumhurbaflkan m z Say n Abdullah Gül ve Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an ve tüm ekibi taraf ndan kabul ve takdir görmesi, ard ndan da uygulama imkân n n oluflturulmas çok önemlidir. Bu ba lamda, bilhassa son zamanlarda komflular m zla h zland rmaya çal flt m z ekonomik ve toplumsal entegrasyon da, bölgemizde refah ve huzur getirmesi bak m ndan oldukça önem arz etmektedir.

12 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r Turkey have high reputation. Certainly Turkey s modern structure and democratic political regime has a major role on this. However, there was the need to convert this potential to kinetic by using right political methodology and tools. Meeting Turkey s economic stability and right management of foreign policy revealed the fact of the rising of Turkey. The truth that we mention as the right political preferences is Turkey s finding the correct riverbed. Indeed, truly, when Turkey finds the right riverbed, it will proceed to peace, tranquillity, prosperity, development, brotherhood, democracy and growth inside and outside and will sustain these in the future as well. The history shows us that, in case Turkey chooses a riverbed which is wrong or not adapted, it will be expected to experience a future which is darker, including vicious political battles, nondemocratic political governances, pressures, economic, financial, political or social crisis and polarizations. Turkey s rising in the international arena is inevitable through a society which is more democratic, more transparent, more liberal, more prosperous, more contemporary, more reconciled with its historical and civilized values and having good relations with the neighbouring countries, perceiving the global balances in a realistic way without forgetting its own ethical values of civilization. The global rising of Turkey is not an imperial project. Therefore, upgrading the level of Turkey in the international arena is not disturbing the neighbouring countries. Turkey grows more with peace and its rise has been serving the regional and global peace. The foreign policy principle as having no problems with the neighbouring countries which has been implemented since 2002 has a great role in this. In this context, while regional and global peace is serving Turkey, Turkey is making utmost endeavour for regional and global peace. Certainly, this is a project which has been put forward with deep strategic calculations rather than being a romantic pacifist. Essentially, although Gazi Mustafa Kemal demonstrated us this reality by his slogan Peace at home, peace in the world, this was wandered away partly because of the effects of international politics and partly because of the short sighted political preferences. Even though necessary steps were taken from time to time to go back to the same objective, the desired result could not be reached recently. Lately, the reality that we mentioned above has been put forward by Prof. Ahmet Davuto lu in his work called Strategic Depth and he did not only make an intellectual and academic contribution by this, but also, firstly as the foreign policy advisor to the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs and then as the Foreign Minister himself, he implemented the ideas that he asserted. It is essential that these ideas are accepted and appreciated especially by his Excellency our President Mr. Abdullah Gül and our Prime Minister Mr. Recep Tayyip Erdo an, and their 11

13 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e MÜS AD y llard r bu siyasetin sözcüsü olmufl, bu co rafyan n ihmal edilmemesi gerekti i defalarca dile getirmifltir. Özlemle bekledi imiz bu geliflmeleri görmek ülkemiz ad na bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bütün bunlar n yan nda, Türkiye nin yükselmesi anlam nda yap lmas gereken her fleyin yap ld ve her fleyin toz pembe oldu unu ileri sürmek ise gerçekçi olmaz. Gerek iç, gerekse de uluslararas platformda hâlâ at lmas gereken birçok hamleler mevcuttur. çeride, siyasi, sosyo-ekonomik ve toplumsal birçok konuda evimizi derlemeye düzenlemeye devam etmeliyiz. Demokratikleflme, yeni anayasa yap m, iflsizli in ve yoksullu un azalt lmas bunlardan baz lar d r. Uluslararas arenada ise daha önce ilkeleri at lm fl olan proaktif ve bar fl eksenli d fl siyasete devam ederken, komflular m zla olan ekonomik ve sosyal entegrasyonu da daha fazla derinlefltirmek için yeni ad mlar atmam z gerekiyor. D fl politikada zaman zaman s k nt lar, inifller ve ç k fllar yaflanabilir. Bunlar, uluslararas siyasetin do as gere i normal geliflmelerdir. Ancak, d fl politika kararlar n n k sa vadede de erlendirilmemesi ve k s r iç siyasi kap flmalara yem yap lmamas gerekmektedir. D fl siyaset do as gere i uzun erimli düflünüldü ü için çok fazla popüler tart flmalara aç k de ildir. Bu aç dan hem iktidar hem de muhalefet partileri d fl politika konular na ülkemizin âli menfaatleri çerçevesinde de erlendirerek bunlar k sa vadeli siyasi kazan mlara feda etmemelidirler. Ayr ca, dikkat edilirse bu raporun bafll Yükselen De er: Türkiye dir. Yani Türkiye den bir de er fleklinde bahsediyoruz. Tam burada çok önemli bir saptama yapmak gerekiyor: Türkiye nin yükselen bir de er olarak küresel bar fla, adalete, medeniyete ve kültüre katk s aç s ndan göstermifl oldu u siyasi ve ekonomik baflar tek bafl na yeterli olamaz. Türkiye, mutlaka, sahip oldu u medeniyet ve kültür de erlerini insanl n hizmetine sunmas gerekmektedir. nsanl n bizim de erlerimize ihtiyac oldu u bir hakikattir. Bu araflt rma raporunda ele al nan hususlardan biri de fludur: Acaba uluslararas arenada siyasi ve ekonomik anlamda s çrama yapan Türkiye kendi kültürel ve medeniyet de erlerini insanl n hizmetine ne kadar sunmaktad r? Bu sorunun cevab çok mühimdir. Görülen odur ki, özellikle bu alana daha fazla e ilmeliyiz. Estetik, moral ve felsefi de erlerimizi dünya halklar na daha fazla tan tmal y z. 12 MÜS AD kuruldu u y llardan bu yana do ru yata nda akan Türkiye metaforu ile anlatmaya çal flt m z gerçe i savunmaktad r. Tarihi ve mensup oldu u medeniyetine s rt çevirmeden Yahya Kemal in veciz ifadesiyle kökü mazide olan ati gerçe ini unutmadan, Türkiye nin bölgesel ve küresel düzlemlerde yükselerek bölgesel ve küresel bar fla, adalete ve moral de erlere hizmet etmesi bizim hedefimizdir. Bu hedefe ulaflmak için de ayaklar m zda bulunan her türlü

14 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r dedicated team. Especially the economic and social integration that we try to accelerate recently with our neighbours is also important for making peace and bringing prosperity into our region. MÜS AD has become the spokesperson of this policy for years and stated the necessity of not neglecting this geography for several times. Witnessing these developments that we were looking forward to is pleasing us extremely on behalf of our country. Besides all this, claiming that everything has been completed for Turkey s rise, and that everything is clear, would not be a realistic approach. There are still many moves to be taken in both internal and international platform. We should continue compiling and organizing our home in the areas such as political, socioeconomic and social issues. Democratization, the new constitution, reducing unemployment and poverty are just some of them. While continuing with a proactive and peace oriented foreign policy in international arena, we have to take new steps to deepen the economic and social integration between our neighbour countries. We may face with some problems and ups and downs in foreign policy from time to time. These developments are normal due to the nature of international policy. Yet, foreign policy decisions should not be taken in a short-term basis and should not be subject to vicious internal political confrontations. Foreign policy is not open to popular discussions due to its long term nature. In this regard, both the ruling and opposition parties should evaluate foreign policy issues in the framework of the vital interests of our country and should not sacrifice them to short-term political achievements. It is crucial to do a determination: it is not sufficient to mention only the political and economic success of Turkey as a rising star in the areas of global peace, civilization and culture. Turkey should absolutely offer its civil and cultural values to the service of humanity. It is a fact that the humanity needs Turkish values. Hence, one of the matters discussed in this research report is: How much does Turkey which has leaped forward by means of policy and economy in the international arena, offer its cultural and civil values to the service of humans? The answer of this question is very important. It is obvious that we have to pay special attention to this area. We must promote more and more our ecstatic, moral and philosophic values to the world nations. Since its establishment, MÜS AD has been supporting the fact that we try to explain here with the metaphor of Turkey, following the right riverbed. Our aim is that Turkey would serve to the regional and global peace and to justice and moral values by rising in regional and global level without turning its back to its history and the civilizations it belongs to and also without forgetting the 13

15 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e prangalardan kurtulmam z gerekmektedir. Elefltirel düflünceye, siyasi tahammül ve toleransa, demokratik siyasi kültüre dayal ve körlefltirici toplumsal kutuplaflmalardan uzak, demokratik ve hakça paylafl m n esas al nd müreffeh bir Türkiye için yola devam demekteyiz. Sonuçta tarihe not düflmek ve gelecek nesillere bu önemli dönemi aktarabilmek ad na ve yap lan tüm çal flmalara flükranlar m z n bir ifadesi olarak Yükselen De er: Türkiye raporunu haz rlad k. Bu vesileyle baflta raporun akademik editörlü ünü yapan Bahçeflehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Ali Resul Usul e, Araflt rmalar ve Yay n Komisyonu Baflkan Selahattin Esim in flahs nda tüm komisyon üyelerine, görüflleri ile çal flmam z n oluflmas n sa layan tüm yazarlar m za teflekkür ediyor, çal flmam z n Türkiye nin gelece inin flekillenmesine yarar getirmesini temenni ediyorum. Sayg lar mla, Ömer Cihad Vardan Genel Baflkan MÜS AD 14

16 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r reality of the lines of Yahya Kemal the future which has roots in the past. In order to reach this aim we have to get rid of all the shackles that we have on. We have to continue down the road for a prosperous Turkey based on critical thinking, political acceptance and tolerance, democratic policy as well as democratic and equitable sharing, being away from dull social polarization. As a result, we have prepared Turkey: The Rising Star report to make a note in the history, explain this important period to future generations and express our gratitude to all the work which has been done. Hereby, I thank the Bahçeflehir University Department of Political Science and International Relations instructor Assoc. Prof. Dr. Mr. Ali Resul Usul, who edited this report academically and the Researches and Publication Commission Chairman Mr. Selahattin Esim as well as all the commission members and the writers contributing with their opinions and wish that our work will help to shape Turkey s future. Best Regards, Ömer Cihad Vardan Chairman MÜS AD 15

17 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Doç. Dr. Ali Resul Usul 1 Sunufl Türkiye: Yükselen Bir De er Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i nin (MÜS AD) Yükselen De er Türkiye projesi, esas nda, di er bütün önemli eserler gibi, bir ihtiyaçtan do mufltur: Türkiye nin son dönemlerde uluslararas arenada gösterdi i performans bütün veçheleri ile ortaya koymak. Hakikaten de baz yazarlar n aktivizm fleklinde ifade etti i Türkiye nin bölgesel ve küresel ekonomi ve siyasetindeki artan performans, hem ulusal hem de uluslararas seviyede siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler ve gazeteciler taraf ndan yo un bir flekilde tart fl lmaktad r. Türkiye nin, daha önceki dönemlerle k yasland nda, son dönemde, bölgesel ve küresel siyasette ve ekonomide a rl n hissettirmeye bafllad hemen hemen herkesin kabul etti i bir gerçektir. Bununla birlikte, baz yazar, akademisyen ve gazeteciler ise, bu gerçe i kabul etmekle birlikte, Türkiye nin bu aktivizm in olmas gereken minval üzere olmad düflüncesindedirler. K saca, eksen tart flmalar fleklinde ifade edilen bu görüfller ve tart flmalar hem ülkemizde hem uluslararas arenada s kça görülmektedir. Bununla birlikte, Türkiye nin sözünü etti imiz performans n anlamak ve izah etmek için daha genifl ve kapsay c bir perspektiften bu konuya e ilmenin yararl oldu unu düflünmekteyiz. Bu nedenle de, Türkiye nin ekseninin kay p kaymad gibi müphem bir mevzuya Bahçeflehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi,

18 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r Doç. Dr. Ali Resul Usul 1 Introduction Turkey: As Rising Star The project Turkey As a Rising Star of Independent Industrialists and Businessmen s Association has come into being as a result of a necessity like other all important studies: To expose Turkey s performance in every respect in the international arena recently. Indeed, Turkey s rising performance in its regional and global economy and policy that some writers define as activism is discussed densely by some politicians, bureaucrats, academicians, and journalists both in national and international area. It is a fact accepted by almost everyone that Turkey has become a country which bears down in regional and international policy and economy recently when the situation is compared to former terms. However, some scholars, academicians, and journalists, even if they accept that fact, believe that Turkey s activism is not on the way of what it ought to be. These views and arguments defined as axis discussion shortly, are seen frequently both in our country and international area. Therefore, we think it is useful to study the issue from a broader and more comprehensive perspective in order to understand and explain Turkey s performance we ve just mentioned. Thus, instead of focusing on a vague subject whether Turkey s axis has slid or not, (because answering would be needed the questions like: Is really there such an axis? If there is, where is it? What are its coordinates? If what you do, you will slide axis? If what you do not, you will not?) we believe analyzing new parameters of Turkey as a rising value comprehensively, not only being contented with just academic 17

19 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e kilitlenmektense (çünkü gerçekten böyle bir eksen var m d r, varsa nerededir, koordinatlar nedir, ne yaparsan z eksenden kayars n z ne yapmazsan z eksenden kaymazs n z gibi sorular n cevaplar n vermek gerekir) yükselen de er olarak Türkiye nin yeni parametrelerinin kapsaml bir analizini yapman n ve bunu yaparken de sadece akademik de erlendirmeler ile iktifa etmeyip, bizatihi sürecin içinde rol oynayan siyasi karar vericiler, bürokratlar ve süreç içinde son derece önemli olan sivil toplum örgütleri temsilcilerinin görüfllerini bu çal flmada ortaya koyman n çok daha önemli oldu u kanaati tafl maktay z. Bu meyanda, bu çal flmay üç genel alanda toparlamaya gayret ettik. Bunlar, uluslararas siyaset ve d fl politika; ekonomi ve ticaret ile sanat, kültür ve edebiyat boyutlar d r. Tabii ki, günümüz dünyas nda iç içe geçmifl bu üç alan birbirinden kesin çizgilerle ay rmak mümkün de ildir. Ancak, gene de çal flman n daha derli toplu olmas aç s ndan, kitaptaki yaz lar n ele ald konunun a rl k merkezine göre belli bir s n fland rma yapmam z kaç n lmazd. Hakikaten, uluslararas arenada yükselmek isteyen ülkelerin öncelikle d fl politikalar ndaki de iflikliklere ve uluslararas siyasetteki yeni aray fllar na bakmak gerekmektedir. Bu anlamda, Türkiye nin d fl siyasetinde var olan de ifliklikler, yeni aray fllar, yeni siyaset araçlar ve yeni manevralar bir müddettir tart fl lmaktad r. Yeni dönem d fl politika anlay fl n n mimar oldu una kimsenin itiraz etmedi i Prof. Dr. Ahmet Davuto lu nun görüflleri bizim aç m zdan çok önemlidir. Profesör Davuto lu, bir özelli i ile di er d fl politika yürütücülerinden ayr lmaktad r. Say n Davuto lu, hem yeni dönem Türkiye nin d fl politikas na bir entelektüel ve akademisyen olarak fikirleri ile yön vermifl, hem de, önce Baflbakan ve D fliflleri Bakan d fl politika dan flman olarak, daha sonra da D fliflleri Bakan olarak, bizatihi fikirlerini eyleme dönüfltürebilen, nadir akademisyen ve siyasi karar verici olma niteli ini haiz olmufltur. Bu eserde, Prof. Dr. Ahmet Davuto lu nun Türk d fl siyaseti ile ilgili taze görüfllerini bulabilirsiniz. Bu yaz dan, önümüzdeki dönem Türk d fl politikas n n yönelimi konusunda birçok ipucu elde etmek mümkündür. 18 Türk d fl siyasetinde, üzerinde en çok durulmaya bafllayan konular nda biri de Türkiye nin sahip oldu u yumuflak (ya da ince) güç ve bu gücün etkin bir flekilde uluslararas arenada kullanmay hedefleyen kamu diplomasisi aray fllar oldu unu gözlemlemekteyiz. Bu konuda Baflbakan Bafldan flman brahim Kal n n makalesi bizleri bu konuda ayd nlatmaktad r. Türkiye nin yumuflak gücü nü daha operasyonel k lma anlam nda Baflbakanl k ta ve D fliflleri Bakanl nda ciddi çal flmalar yap lmaktad r. Türkiye nin d fl siyasetinin ince boyutunu oluflturan en önemli kurumlardan biri de T KA d r y l nda kurulmufl olmas na ra men T KA faaliyetlerinin son dönemde büyük art fl gösterdi i ve çeflitlendi i T KA

20 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r evaluations while doing this, but also putting forward opinions of political decision makers, bureaucrats who act roles in the process personally, and representatives of non-governmental organizations who are extremely important in the process, is much more important in this study. We tried to gather this study in three common areas. These are dimensions of international politics and foreign affairs; economy and trade; and art, culture and literature. Surely, it is not possible to separate these three areas with definite lines in today s world. However, in respect of this study to be systematic, such a classification is inevitable in accordance with gravity center of the subject the writings will take up in the book. Indeed, there is a need to look for changes in their foreign policy and searches in international policies of the countries which want to increase their influence in the international arena. By this mean, changes, new searches, new political instruments, and new maneuvers in Turkey s foreign policy have been discussed for a while. Opinions of Prof. Dr. Ahmet Davuto lu, nobody objects that he is the founder of new era political understanding, are very important to us. Professor Davuto lu with one of his features diverges from other foreign ministers. Mr. Davuto lu has not only guided with his thoughts to Turkey s new term foreign policy as an intellectual and academician, but also had a feature to become a rare academician and political decision maker who could turn his ideas to action, as the foreign affairs advisor to the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs at first, and then as the Minister of Foreign Affairs himself. Prof. Dr. Ahmet Davuto lu s recent opinions related to Turkish foreign politics can be found in this study. It is possible to find lots of clues from this writing related to the tendency of Turkish foreign policy. We observe that, one of the topics, which is started to be given importance in Turkish foreign policy is the subtle Turkey has, and the public diplomacy searches whose target is to use this power effectively in the international arena. The article of brahim Kal n, who is the Head advisor to the Prime Minister, is enlightening us in this subject. In order to make Turkey s soft power more efficient and operational, serious studies have been made in the Prime Ministry and the Ministry of Foreign Affairs. One of the most important institutions which constitutes Turkey s foreign policy s soft dimension is T KA. Although it was founded in 1992, chairman of T KA, Mustafa Kulakl kaya demonstrates in our research report that the activities of T KA have been increasing and varying recently. Dr. Mustafa Özel makes an important contribution to this study with his article (The Central State is Rising), in which he has showed new facts of Turkey and the world policy. Yes, by Mustafa Özel s saying, even if new political, economical, 19

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı: 3 Kış 2015, ISSN: 2148-7537 İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Makaleler Dılemmas of Democratızatıon ın Turkey wıth Specıal Reference to Modernızatıon From Above H. Emre Bağce Avrupa

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE Serdar Sakin * Özet Eğitim ve öğretim kurumları bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişiminde

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi - Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi Canan NAK BO LU*, Özlem KARAKOÇ** Özet Ülkemizde, ö retmenin sahip olmas gereken bilgiler konusunda yap lan çal flmalar incelendi inde bu

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma A Cross Cultural Study on Work Ethics Aylin Ünal*, hsan Taylan Çelik** Özet: Bu çal flman n amac, çal flma ahlak n n kültürler aras çal flmalarda ele

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel Bu kitap Point Hotel Taksim in lobisi, katlar, restaurantlar ve odalar nda yer alan Ara Güler in stanbul fotograflar n paylaflmak için Point Hotel ve Fotograf

Detaylı

The Turkish Military s Perception of Instability as an External Threat and Terrorism

The Turkish Military s Perception of Instability as an External Threat and Terrorism Defence Against Terrorism Review Vol. 2, No. 1, Spring 2009, pp. 73-99 Copyright COE-DAT ISSN: 1307-9190 The Turkish Military s Perception of Instability as an External Threat and Terrorism Itır TOKSÖZ

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı