YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz SINIF)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz. 9-10-11 SINIF)"

Transkript

1 YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz SINIF) AÇIKLAMA: Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alõnarak hazõrlanan ve halen Sõnõf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayõlõ Tebliğler Dergisindeki açõklamalar doğrultusunda sõnõflar esas alõnarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapõlmaktadõr. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlõğõnõn /64 sayõlõ Kurul Kararõ) Lise, Anadolu, Yab.Dil Ağõr.Lİselerinin tüm alanlarõ ile Fen ve A.G.S. Liselerinin 9. sõnõflarõnda Ort.Gn.KÜl.Dersi, Anadolu ve Yab.Dil Ağõr.Lİselerin Yabancõ Dil Alanõ Hariç Diğer Alanlarõn 10 ve 11. Sõnõflarõnda Ort.Gen.Kül.Dersi, Genel Liselerin 10 ve11. Sõnõflarõnda Yab.Dil Alanõ Hariç Diğer Alanlarda Alan Seçmeli Ders, Fen Liselerinin 10 ve 11. Sõnõflarõnda Alan Seçmeli Ders, A.G.S.Lisesinin 10 ve 11. Sõnõflarõnda Ortak Genel Kültür Dersi, Yabancõ Dil Alanõnõn 10 ve 11. Sõnõflarõnda Alan Dersi, Lise öncesi hazõrlõk sõnõflarõnda Ort.Gen.Kül.Dersi

2 466

3 TD: 13/09/ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ : 411 Karar Tarihi: GENEL AÇIKLAMALAR PROGRAMIN MUHTEVASI, YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME 1.1 Bu program hazõrlanõrken öğrenci merkezli yaklaşõm temel alõnmõştõr. Bu sebeple öğretim sürecine öğrencinin aktif katõlõmõ esastõr Bir yabancõ dilin öğreniminde yarar ilkesi öncelikle gözetilmelidir. Bu doğrultuda öğrenilen dil, öğrencinin sõkça kullanma ihtimali bulunan ve günlük ihtiyaçlarõndan uzun vadeli ihtiyaçlarõna doğru gelişen bir düzenleme içinde sunulmalõdõr. 1.3 Bu doğrultuda öğrenim yapõlabilmesi için, ders muhtevasõnõn anlamlõ bir bağlam (context) içinde sunulmasõ esas alõnmõştõr. Çünkü, dilin yapõsõ kadar kullanõm boyutu (usage and use) önem taşõmaktadõr. 1.4 Yabancõ dil öğretiminde dört temel becerinin bütünleştirilmesi esas alõnmakla birlikte, toplanan veriler õşõğõnda, ortaokul düzeyinde dinleme ve konuşma becerilerinin daha çok geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir. 1.5 Öğrenmede duyuşsal alanõn önemi gün geçtikçe daha çok vurgulanmaktadõr. Bu bakõmdan öğrencinin öğrenme istek ve güdüsünün (Motivation) sürekli olmasõna, kalõcõ bir dil öğrenmeye değer vermesine yardõmcõ olunmalõdõr. 1.6 Program muhtevasõnõn düzenlenmesinde, öğrencilerin belirlenen ihtiyaçlarõ; dil birimlerinin kullanõm sõklõklarõ, öğrenebilirlikleri ve işlevsel değerleri gözönüne alõnmõştõr. 1.7 Öğretim yöntemi konusunda temel olarak seçmeci (selectic) bir yaklaşõm tercih edilmeli, ancak; şu hususlar gözden uzak tutulmalõdõr: 1.7.a Her yöntemin iyi yanlarõndan oluştuğu düşünülen seçmeci yöntem kargaşa yaratabilir. Bu sebeple akõlcõ bütünleştirme önemlidir. 1.7.b Yöntemlerde, ülkemizin öğretim şartlarõna uygun düşecek yararlõ düzenlemeler yapõlmalõdõr. 1.7.c Kalabalõk sõnõflarõn özellikleri gözönüne alõnarak küme çalõşmasõ tekniklerinin kullanõmõ için çaba harcanmalõdõr. 1.7.d Yabancõ dilin öğretimi, iç içe geçmiş biçimde; hazõrlõk, sunu, uygulama ve değerlendirme aşamalarõndan oluşur. Yalnõzca sunu ya da uygulamaya dayalõ öğretimin eksik kalacağõ unutulmamalõdõr. 1.7.a Öğretimde ilgiyi artõran bir unsur olarak; değişik teknik, sunu ve alõştõrma biçimlerine yer verilmelidir. 1.7.f Özellikle iletişim amaçlõ alõştõrmalarda, öğrencilerin yaptõğõ yanlõşlara hoşgörü ile yaklaşõlmalõdõr. 1.8 Ders araç ve gereçleri (Ders kitaplarõ, yardõmcõ kitaplar, görsel-işitsel araçlar vb) öğrenci ilgisini çekecek nitelikte olmalõ ve çağdaş teknolojiyi içermelidir. 467

4 Bilgisayar destekli eğitim ile etkileşimli video (interactive video) uygulamalarõna giderek daha çok yer verilmelidir. 1.9 Değerlendirme yönünden önerilen ilkeler şunlardõr: 1.9.a Her konu/ünitede belirtilen hedef davranõşlarõ sõnayacak ölçme araçlarõ geliştirilmeli ve uygulanmalõdõr. 1.9.b Ölçme araçlarõnda kapsam geçerliliği sağlanmalõ, bu amaçla; her davranõş için bir ya da birden fazla değişik ölçme teknikleri kullanõlmalõdõr. 1.9.c Yoğun dil eğitimi yapõlan bu okullarda sõnav bürolarõ kurulmalõdõr. DİLİN DÖRT TEMEL BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ 1.00 DİNLEME BECERİSİ Dinleme öğretiminde amaç; öğrencilerin öğretilen dildeki sesleri tanõma, bir bağlam (context) içinde yer alan vurgulama ve tonlamalarõn neden olduğu anlam değişikliklerini fark etmelerini ve en önemlisi de konuşmacõnõn gelen mesajõ tam ve doğru olarak anlamalarõnõ sağlamaktõr Dinleme Öğretimi 1.11.a Dinleme Öncesi Etkinlikler (Pre-listening Activities); - Tanõtma (Introduction); Dinlenecek konu hakkõnda genel bilgi, - Kestirme (Predicting); öğrencilere dinlenecek konunun başlõğõ, resim ve diğer ipuçlarõnõn verilerek; dinlenecek metnin ne olacağõnõn kestirilmesinin istenmesi. - Sahnenin Oluşturulmasõ (Set the Scene); Dinlenecek olayõn çeşitli araçlar yardõmõ ile görsel olarak canlandõrõlmasõ. - Yeni kelime, deyiş ve cümle yapõlarõnõn canlandõrõlmasõ (Teaching Vocabulary and Expression) - Konuyla İlgili Genel Sorularõn Yöneltilmesi (Listening Objectives) 1.11.b Dinleme sõrasõndaki etkinlikler (On/While-Listening Activities); - Metni Dinleme (Global Understanding/Surveying Listening) - Öğrencilerden Metni Dinlerken Bazõ Sesleri Tanõmlarõnõ İsteme (Recognition) - Tekrar (Repetition); - Telaffuzun doğru olmasõ için - Not Alma (Note-taking); - Orta ve ileri düzeydeki öğrenciler için - Sorularõn, genel ya da iki-üç sorunun, cevaplanmasõ (Reinforcement); Doğru cevap verenlere pekiştirme için fõrsat verilmesi, - İkinci Kez Metin Dinlenirken Ayrõntõlõ Sorular ya da Alõştõrmalarõn Sorulmasõ (Transferring the ideas; information gap, multiple choice, true-false, comletion, fiiling out the grids and charts), Son Kez Metin Dinlenirken Verilen Cevaplarõn Kontrol Edilmesi (Checking) 1.11.c Dinleme Sonundaki Etkinlikler (Post-listening Activities); - Ayrõntõlõ Sorulara Cevap Verme (Scanning) - Dinlediği Metnin Özetini Çõkarma (Summarizing) - Metin İle ilgili Eğitsel Oyunlarla İletişimsel Çalõşmalara Yer Verme (Communicative Activities) 1.12 Dinlemeye Yönelik Etkinlikler (Activities) 468

5 - Dinlediğini Resimleme (Listen/Draw) - Çoktan Seçmeli (Multiple Choice) - Rol Yapma (Role Playing) - Eksik Bilgi (Information gap) - Bulmacalõ Dinleme (Jigsaw Listening) 2.00 KONUŞMA BECERİSİ Yabancõ dil öğretiminde en önemli amaçlardan biri de öğrencinin öğrendiği dili anlaşõlõr bir şekilde konuşabilmesidir. Konuşma becerisini geliştirmeye yönelik olarak yabancõ dil öğretiminde aşağõdaki teknikler kullanõlmalõdõr Mekanik Alõştõrmalar; Dilin kurallarõnõ ve yapõlarõnõ öğretmek için kullanõlan tekrarlardõr Anlamlõ Alõştõrmalar; Düşünerek ve üreterek yapõlmasõ gereken bir tekniktir, daha çok soru-cevap yönteminin uygulanmasõyla gerçekleştirilir İletişimsel Alõştõrmalar; dilin kurallarõnõ ve yapõlarõnõ öğrendikten sonra dili kullanmak için yapõlan alõştõrmalardõr Telaffuz Öğretiminde İzlenecek Sõra - Dinleme - Ayõrt etme; Benzer ve farklõ sesleri ayõrt etme. - Tanõma; Söyleyişleri birbirine yakõn problem sesler iki sütün halinde tahtaya yazõlõr. Öğretmen gelişi güzel her sütundan bir sesi söyler. Öğrenci 1. sütundan duyduğu sesler için Bir, 2.sütundan duyduğu sesler için İki der. Bu şekilde duyduğu sesi tanõmaya çalõşõr Telaffuz Öğretiminde Vurgu ve Tonlamaya Önem Verme (Jazz Chant) - Diyaloglar, - Söylevler, - Münarazalar, - Rol yapma ya da okuma tiyatrosu, - Hazõrlõksõz konuşma (Improvisation), - Hikaye anlatma, - İletişimsel oyunlar, 3.00 OKUMA BECERİSİ Gerçek bir okumada amaç; kelimeleri seslendirmek değil, okuduğundan anlam çõkarmaktõr. Okuma öğretiminin amacõ; öğrencinin doğru, sürekli anlayarak okumasõnõ; kelime hazinesini zenginleştirmesini sağlamaktõr Okuma Öğretimi 3.11.a Sesli Okuma Öğretimi: Sesli okuma; öğrencilerin yabancõ dildeki kelimeleri doğru telaffuz etmeleri, vurgu ve tonlamalara dikkat etmeyi öğrenmeleridir. Bu çalõşmalar sõrasõnda yapõlacak uygulamalar; 469

6 - Metinde geçen olayõn bazen tahtada figuranlar yardõmõ ile canlandõrõlmasõ ya da tahtaya çizgi resimler çizilmesi - Öğretmenin metni tekrar yüksek sesle, cümle cümle okumasõ ve öğrencilerin koro halinde öğretmeni tekrar etmeleri, daha sonra grup ve bireysel tekrarlara geçilmesi. - Öğretmenin son kez metni sesli olarak okumasõ ve öğrencilerin kitaplarõnõ açarak okunanlarõ gözleri ile izlemelerinin sağlanmasõ. - Metnin yeter sayõda öğrenciye okutulmasõ. - Okunan, işlenen metinle ilgili sorular sorulmasõ b Sessiz Okuma Öğretimi: Sessiz okumanõn amacõ; öğrencinin okuduğu metni anlamasõnõ, bilgi edinmesini ve okuduğu metinden zevk almasõnõ sağlamaktõr Okuma Öğretimi Sõrasõndaki Etkinlikler 3.12.a Okuma Öncesi Etkinlikler (Pre-Reading Activities); - Okuma metninde (varsa) resim ve başlõk hakkõnda konuşma yapõlmasõ - Okuma metninde geçen bilinmeyen kelimelerin ve gerekirse yeni yapõlarõn öğretilmesi - Okunacak metinle ilgili genel sorularõn sorulmasõ 3.12.b Okuma Sõrasõndaki Etkinlikler (On Reading Activities); - Okurken bilinmeyen bazõ kelimelerin anlamõnõ kestirme (Guessing the Meaning), - Anlaşõlmasõ güç cümlelerde, şahõs zamirinin hangi ad yerine kullanõldõğõnõn bilinmesi (Reference Signals), - Ayrõntõlõ sorulara cevap bulma çalõşmasõ, - Ana ve yardõmcõ fikirlerin araştõrõlmasõ, - Yazarõn uslüp özelliğine dikkat edilmesi (Rhetorics) - Not tutma ve önemli görüşlerin belirtildiği cümlelerin altõnõn çizilmesi (Underlying) 3.12.c Okuma Sonrasõ Etkinlikler (Post Reading Activities); (Öğrenilen dilin gramerini pekiştirmeyi ve okuma becerilerini geliştirmeyi sağlõyacak çalõşmalara yer verilir) 3.13 Okumaya Yönelik Etkinlikler - Doğru/yanlõş sorularõn (True/False Qestions) sorulmasõ, - İlk ve son paragraf-geliştirme bölümünün öğrenciler tarafõndan tamamlanmasõ (First and last paragraph-students imagine the development.) - Bir metne başlõk bulma (Find a Title. Caption, Topic Sentence) - Karõşõk cümleler ya da paragraflarõn sõraya konulmasõ (Scranbled Sentences/Paragraphs.) - Bulmacalõ okuma (Jigsaw Reading) - Bilgi aktarõmõ, - Okuma ve çizme (Dead and Draw), - Okuma ile yerleştirme (Read and Label), - Okuma ve boşluklarõ doldurma (Read and Fill in), 470

7 - Eşleştirme (Matching), - Headlines-news, - Titles-descriptions, - Questions-answers etc, - Boşluk doldurma (Gap Filling), - Ayrõntõlõ ve taramalõ okuma (Scanning/Skinning), - Problem çözme (Problem Solving), 4.00 YAZMA BECERİSİ Yabancõ dil öğretimi sõrasõnda dilin dört temel becerisi öğrenciye kazandõrõlõr. Ancak, yazma becerisi en son sõrada yer almalõdõr. Yazma becerisinin sõnõf ortamõnda öğrenciye kazandõrõlmasõnõn amacõ; onlarõn aşağõdaki konularda yeterliliklerini geliştirmektir; - Kelime ve kelimenin kullanõlmasõ, - Yazõm kurallarõnõ, noktalama işaretlerini kullanma, - Öğrenilen kelime ve yapõlarõn doğru yazõlmasõ, - Yazmada hõz kazanma, - Temiz ve intizamlõ yazma, - Bir fikri doğru biçimde anlatma, - Paragraf başlarõnda anlatõlmak istenilen konunun özünü belirleyen cümleleri yerleştirme, - Bir konuyu, bir fikri, duygu ve düşünceyi doğru biçimde anlama ve dile getirebilme Yazma Öncesi Etkinlikler (Pre-Writing Activities) 4.11.a Öğrenci yönünden; - Hangi konu hakkõnda yazacağõnõ düşünme, - Konunun kime hitap edeceğine karar verme, - Konu hakkõnda ne gibi şeyler bildiğni yoklama, - Konuyu aktarõrken ne gibi dilbilgisi yapõlarõna yer vereceğine karar verme b Öğretmen yönünden; - Konuyu belirleme, - Konuya ilişkin kelime ve kalõplarõ aktarma, - Konuya ilişkin verilen kelime ve dil yapõlarõ hakkõnda açõklama yapma, - Konuyla ilgili ilk paragrafõ sõnõf tahtasõna öğrencilerin katkõsõyla yazma Yazma Sõrasõndaki Etkinlikler (En/While Writing Activities) 4.12.a Öğretmen yönünden; - Öğrenciye sorular sorarak konuyu düşünmelerini yardõmcõ olma. - Öğrenciler yazarken, aralarõnda dolaşarak yardõmcõ olma b Öğrenci yönünden; - Verilen kelime ve dil yapõlarõnõ bir paragraf içinde kullanma, - Sözcüklerden yararlanma Yazma Sonrasõndaki Etkinlikler (Post-Writing Activities) 471

8 4.13.a Öğretmen yönünden; - İlk paragrafõ oluşturan konularõn, öğrenciler tarafõndan oluşturulan ikinci paragrafõnõ da sõnõf tahtasõnda örnekleme b Öğrenci yönünden; - Yazmak istediği konu hakkõnda bir şey yazõp yazamadõğõ hususunda kendini sorgulama. - Konuyu aktarõrken, fikirlerin tutarlõ olup olmadõğõ hususunda kendini kontrol etme. - Konu hakkõnda bildiklerini tam olarak aktarõp aktaramadõğõnõ gözden geçirme. - Konuya uygun dil yapõlarõnõ kullanabilme. - Yazõlan kompozisyonun düzgün ve temiz olmasõnõ özen gösterme Yazma Çalõşmalarõnda İzlenecek Aşamalar 4.14.a Kontrollü yazma: Verilen kelimeleri ve cümle yapõlarõnõ aynen ya da istenilen değişiklikleri yaparak yazmalarõ istenir. Bu çalõşmada amaç, dildeki kelimeleri ve yapõlarõ doğru şekilde yazma imkanõ vermektir b Güdümlü yazma: Öğrencilerin öğrendiği kelimeleri ve cümle yapõlarõnõ kontrollü bir şekilde kullanmalarõnõ ve anlamlõ bir paragraf oluşturmalarõnõ isteme c Serbest yazma : Öğrencilerden duygu ve düşüncelerini kendi üsluplarõna ve yazõm kurallarõna dikkat ederek yazmalarõnõ bekleme. PROGRAMIN AMACI Bu programõn amacõ; öğrencilerin öğrenimi ve yaşamõ süresince öğrendiği yabancõ dille, sözlü ve yazõlõ iletişim kurabilmelerini, ayrõca; bu dilde basõlmõş yayõnlarõ takip edebilme güç ve yeteneğini kazanabilmelerini sağlamaktõr. PROGRAMIN GENEL HEDEFLERİ Bu programõ başarõ ile tamamlayanlar her öğrenci; öğrendiği yabancõ dilde; - Dinlediği bir konuşmayõ anlayabilir, - Sözlü iletişim kurabilir, - Basõlmõş yayõnlarõ takip edebilir, - Yazõlõ iletişim kurabilir, - Dil-Kültür bağlamõ içinde kültür değerlerini farkõnda olur, - Sözlü-yazõlõ iletişim kurmaya ve basõlõ yayõnlarõ takip etmeye istekli olur, - Farklõ kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşõlayabilir. PROGRAMIN ÖZEL HEDEFLERİ HAZIRLIK SINIFININ HEDEFLERİ 1.00 BİLGİ : HEDEF : 1.11 Eşik düzeyine uygun olan temel yapõlarõn anlam bilgisi. Davranõşlar : 1. Bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun artikõl (article) larõ seçip yerleştirme. 472

9 2. Cümlelerde, boş bõrakõlan yerlere verilen bir dizi fiil arasõndan uygun olanõnõ seçip yerleştirme. 3. Karõşõk halde verilen kelimeleri sõrayla koyarak anlamlõ bir cümle yapma. 4. Karõşõk halde verilen cümleleri sõraya koyarak anlamlõ bir paragraf oluşturma. 5. Cümlelerde, boş bõrakõlan yerlere verilen edatlarõ yerleştirme. 6. Verilen bir dizi cümleyi, bir dizi durumunda belirtilen resim ile eşleştirip işaretleme. HEDEF : 1.12 Eşik düzeyinde temel dil fonksiyonlarõnõn bilgisi. Davranõşlar : 1. Verilen bir dizi cümle ile bir dizi işlevi gösteren resmi, eşleştirip işaretleme. 2. Verilen bir dizi cümle arasõndan, gösterilen işlevle ilgili olan cümleyi seçip işaretleme. 3. Günlük iletişim ile ilgili bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere verilen bir dizi cümleden işlev bakõmõndan uygun olanõ seçip yerleştirme. HEDEF : 1.13 Eşik düzeyine uygun olan temel yapõlarla kullanõlan kelimelerin bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir nesnenin, resmin karşõlõğõ olan kelimeyi verilen bir dizi kelime arasõndan seçip işaretleme. 2. Verilen bir kelimenin karşõlõğõ olan kelimeyi verilen bir dizi nesne resim arasõndan seçip işaretleme. 3. Verilen bir dizi kelime ile bir dizi nesneyi/resmi eşleştirip işaretleme. 4. Bir dizi kelime arasõndan verilen kelimenin zõt anlamlõsõnõ seçip işaretleme. 5. Bir dizi kelime arasõndan verilen kelimenin eş anlamlõsõnõ seçip işaretleme. HEDEF : 1.14 Eşik düzeyinde belirlenen yapõ ve kelimelerin tonlama ve telaffuz bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Dinlediği kelimeleri doğru tonlama yaparak söyleme. 2. Öğrenilen cümleleri ritmine uygun tonlayarak söyleme. 3. Cümleyi verilmek istenen mesaja uygun tonlama yaparak söyleme. HEDEF : 1.15 Belli söz, eylem (Discourse) yapõlarõnõn bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Günlük iletişimle ilgili bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere işlevlerle ilgili verilen cümlelerden uygun olanõ seçip işaretleme. 2. Verilen cümleye uygun olan deyimi verilen bir dizi deyim arasõndan seçip işaretleme. 473

10 HEDEF : 1.16 Yazõm kurallarõ bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazma. 2. Hatalõ noktalama işaretleri ile verilen bir metin/diyalogda, hatalarõ düzelterek yeniden yazma. 3. Yazõm hatalarõyla verilen bir metin/diyalogda, hatalarõ düzelterek yeniden yazma. 4. Yazõm kurallarõna uyulmadan ve noktalama işaretleri kullanõlmadan verilen bir metin/diyalogda, yazõm kurallarõna uyarak ve noktalama işaretlerini kullanarak yeniden yazma KAVRAMA HEDEF : 2.11 Eşik düzeyinde verilen yapõlarõ kavrayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir dizi cümleyi, anlamlõ bir şekilde sõraya koyarak söyleme/yazma. 2. Verilen anahtar kelimelerle anlamlõ bir cümle oluşturarak söyleme/yazma. 3. Verilen bir cümlede altõ çizilen kelime ile ilgili soru sorma. 4. Verilen kelimelerin eklerini işaretleyerek gösterme (affixes) 5. Verilen kelimelerle ekleri (affixes) eşleştirip yazma. 6. Verilen cümleleri, bağlaçlar yardõmõyla uzatõp anlamlõ uygun bir cümle halinde söyleme/yazma. HEDEF : 2.12 Eşik düzeyinde verilen temel dil fonksiyonlarõnõ kavrayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir durumla ilgili cümleler söyleme/yazma. 2. Bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere işlevlerle ilgili uygun cümleler söyleme/yazma. 3. Gösterilen bir durumun/resmin işlevi ile ilgili uygun cümleler söyleme/yazma. 4. Dinlediği bir işlev ile ilgili cümleyi söyleme/yazma. 5. Verilen işlevlere uygun cümleleri söyleme/yazma. HEDEF : 2.13 Eşik düzeyinde verilen yapõlarõn kullanõldõğõ bir metinde bilinenler yardõmõyla bilinmeyenleri kestirebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Değişik zamanlõ cümlelerin boşluklarõna uygun olan fiilleri söyleme/yazma. 2. Sonu/başõ boş bõrakõlan cümleleri tamamlayõp söyleme/yazma. 474

11 3. Verilen bir diyalogda boş bõrakõlan cümlelerin yerine uygun cümleleri söyleme/yazma. 4. Sonuç bölümü boş bõrakõlan bir parçayõ tamamlayarak söyleme/yazma. HEDEF : 2.14 Eşik düzeyinde bir metinde kullanõlan kelimelerin, bilinenler yardõmõyla bilinmeyenlerini kestirebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Bir metin/diyalogda geçen bilinmeyen kelimeleri bilinenler yardõmõyla kestirerek söyleme/yazma. 2. Bir metin/diyalogda geçen ve anlamõ tahmin edilemeyen kelimelerin anlamõnõ sözlükten söyleme/yazma. 3. Metin/diyalog içinde boş bõrakõlan yerlere uygun artikõl (article) larõ söyleme/yazma. 4. Verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere kelimeleri söyleme/yazma. HEDEF : 2.15 Eşik düzeyindeki yapõlarõ ihtiva eden bir metni okuduğunda anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir paragrafõ anlamlõ bir bütün halinde söyleme/yazma. (Jigsaw reading) 2. Metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek gösterme. 3. Bir metin/diyalogla ilgili verilen resim/harita şeklinde istenilenler iyerine yerleştirme (Read ant Label/Read and Fiil in). 4. Bir metin/diyalogla ilgili verilen sorulara cevap yazma/söyleme. 5. Bir metin/diyalogla ilgili sorular sorma/yazma. 6. Bir metin/diyalogda geçen kişilerin özelliklerini, geçtiği zamanõ ve yeri söyleme/yazma. 7. Bir metin/diyalogda geçen olaylar zincirini yazma/söyleme. 8. Bir metin/diyalogun ana fikrini bir cümle ile sözlü/yazõlõ ifade etme. 9. Okunan bir metin/diyaloga uygun bir başlõk yazma/söyleme. HEDEF : 2.16 Eşik düzeyindeki yapõlarõ ihtiva eden bir metni dinlediğinde anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir metni dinlerken anlamlõ bir bütün halinde söyleme/yazma. 2. Dinlediği bir metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde, istenilenleri yerine yerleştirme (Listen and Label). 3. Dinlediği bir metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek çizme. 4. Dinlediği bir metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine yerleştirme (Listen and Fiil in). 5. Dinlediği bir metinle ilgil isorular sorma/yazma. 475

12 6. Dinlediği bir metinle ilgili sorulara sözlü/yazõlõ cevap verme. 7. Dinlediği bir metinde geçen kişilerin özelliklerini anlatma/yazma. 8. Dinlediği bir metnin geçtiği zamanõ, yeri, geçen olaylarõ söyleme/yazma. HEDEF : 2.17 Öğrenilen dildeki belli söz-eylem (discourse) yapõlarõnõn belli durumlarda kullanõlõşõnõ, ana dildeki yapõlarda ve kullanõşlardan ayõrtetme. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir metin ile ilgili olan resimde istenilenleri yerine yerleştirme. 2. Dinlediği bir metin ile ilgili olan resimde istenilenleri yerine yerleştirme. 3. Bir metin içinde boş bõrakõlan yerlere uygun olan bağlaçlarõ söyleme/yazma. 4. Gösterilen bir durumun/resmin İngilizce karşõlõğõ olan cümleyi söyleme/yazma. HEDEF : 2.18 Günlük iletişimde dinlediği bir metin/diyalogu anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Dinlediği bir metin/diyalogla ilgili olarak sorulan sorulara sözlü/yazõlõ cevap verme. 2. Dinlediği bir metin/diyalogun muhtevasõnõ tek bir cümle ile ifade etme UYGULAMA HEDEF : 3.11 Günlük yaşamda, öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle duraklamadan meramõnõ ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle kendini tanõtma. 2. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle günlük yaşamõnõ anlatma. 3. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle kendi yaşantõsõyla ilgili sorulara cevap verme. 4. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle sorular sorarak, öğrenmek istediği konuda bilgi eksiğini tamamlama (Information Gap). 5. Bir dizi resimde geçen olayõ öğrendiği cümle kalõplarõyla ifade etme. HEDEF : 3.12 Öğrendiği temel yapõ, işlev ve kavramlarõ doğru olarak kullanabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Bir dizi resimde yer alan olayõ, öğrendiği cümle kalõplarõ ile ifade etme. 2. Sorular sorarak elinde bulunan metaryaldeki eksik bilgiyi tamamlama (Information Gap, Opinion Gap). 3. Verilen bir durumla ilgili, hazõrlõk yaparak konuşma. 4. Verilen bir konu hakkõnda verilen bilgilere göre konuşma. 5. Kendi deneyimleri ile ilgili bir durum hakkõnda konuşma. HEDEF : 3.13 Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle, yazõlõ olarak iletişim kurma. 476

13 DAVRANIŞLAR : 1. Günlük tutarak, o gün için önemli olan olaylarõ ifade edip yazma, 2. Yakõn çevresinden bir kişiye kart, mektup ve davetiye yazma, 3. Bir olayõ ya da düşünceyi yazõlõ olarak ifade etme, HEDEF : 3.14 Yazõm kurallarõnõ doğru olarak kullanma. DAVRANIŞLAR : 1. Düzeyine göre verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun noktalama işaretlerini kullanma, 2. Düzeyine uygun bir dizi örnek içinde, büyük harflerin doğru kullanõmõnõ seçip işaretleme, 3. Hatalõ yazõlan bir dizi kelime arasõndan, doğru yazõlmõş olanõnõ seçip işaretleme, 4. Verilen bir dizi noktalama işaretleri ile verilen karşõlõklarõnõ eşleştirme, 5. Kelimeleri dil kurallarõna uygun olarak yazma, 6. Düz metin halinde verilen bir parçayõ, sembol ve kõsaltmalar kullanarak yeniden yazma, 7. Sembol ve kõsaltmalar (Abbrevations) kullanarak verilen parçayõ, düz metin halinde yazma DUYUŞSAL ALAN HEDEF : 4.11 Güdüleme yolu ile yabancõ dil öğrenmekten zevk alma. DAVRANIŞLAR : 1. Öğrenilen yabancõ dili kullanarak iletişim kuranlarõ ödüllendirme. HEDEF : 4.12 Öğrenmekte olduğu yabancõ dili kullanmaya özen gösterme. Öğrendiği yabancõ dille ders aralarõnda arkadaşlarõyla konuşarak iletişim kurma. DAVRANIŞLAR : 1. Öğrendiği yabancõ dili, ders arasõnda arkadaşlarõyla konuşarak iletişim kurma, 2. Boş zamanlarõnda öğrendiği yabancõ dille ilgili kelime oyunlarõ oynama, bulmaca çözme, 3. Öğrendiği yabancõ dilde şarkõ söyleme, dinleme, 4. Öğrendiği yabancõ dilde şiir yazma, 5. Öğrendiği yabancõ dilde yazõlmõş kitaplarõ okuma, 6. Öğrendiği yabancõ dile ilişkin olumlu tavõr kazanma. LİSE SINIFLARININ HEDEFLERİ 1.00 BİLGİ HEDEF : İleri (upper Intermediate, Lower advanced) düzeye uygun olan yapõlarõn bilgisi. 477

14 DAVRANIŞLAR : 1. Bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere verilenler arasõndan uygun artikkõllarõ seçip yerleştirme, 2. Değişik zamanlõ cümlelerin boşluklarõna verilen bir dizi fiil arasõndan uygun olanlarõ seçip yerleştirme, 3. Bir metin içinde boş bõrakõlan yerlere, verilen bağlaçlar arasõndan uygun olanlarõ seçip yerleştirme, 4. İkiye ayrõlmõş bir dizi karõşõk cümlenin diğer parçasõnõ, karşõ diziden bulup eşleştirme, 5. Karõşõk halde verilen cümleleri, sõraya koyarak paragraf oluşturma, 6. Karõşõk halde verilen paragraflarõ sõraya koyma, 7. Verilen bir dizi türetilmiş kelimeyi, bir metin/diyalog içindeki uygun boşluklara yerleştirip yazma, 8. Verilen eklerle ilgili olarak önceden öğrendiği kelimeleri, eklerine göre gruplayõp yazma, HEDEF : 1.12 İleri düzeydeki dil fonksiyonlarõnõn bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Günlük iletişimle ilgili bir parçada, boş bõrakõlan yerlere işlevlerle ilgili verilen cümlelerden uygun olanõ seçip yerleştirme, 2. Gösterilen bir durumun/resmin işlev karşõlõğõ olan cümleyi öğrendiği şekli söyleme/yazma, 3. Dinlediği bir işlevle ilgili cümleyi, verilen bir dizi seçenek arasõndan seçip işaretleme, 4. İşlevlerle ilgili verilen bir dizi cümleyi, verilen grup adlarõna göre eşleştirme, HEDEF : 1.13 İleri düzeyde kullanõlan kelimelerin bilgisi. + Üniversite hazõrlõk sõnõflarõnda yeterlik sõnavõnõ aşabilecek düzeye gelebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir dizi kelimeyi eş anlamlõlarõ ile eşleştirme. 2. Verilen bir dizi kelimeyi karşõt anlamlõlarõ ile eşleştirme. 3. Verilen kelimeler arasõndan anlam bakõmõndan bir grup oluşturanlarõ söyleme/yazma. 4. Verilen kelimeler arasõndan anlam bakõmõndan diğerlerinden ayrõ düşen kelimeyi seçme (Odd Man Out) 5. Verilen bir dizi kelimeyi tanõmlarõyla eşleştirip, işaretleme. 6. Cümle içinde boş bõrakõlan yerlere, verilen bir dizi kelimeden uygun olanõnõ seçip işaretleme. 7. Verilen bir dizi kelimeden yazõlõşlarõ ve anlamlarõ farklõ, okunuşlarõ aynõ olanlarõ eşleştirme (Homophone). 478

15 8. Yazõlõşlarõ ve okunuşlarõ farklõ kelimelerin çeşitli anlamlarõnõ söyleme/yazma. (Homonym). 9. Yazõlõşlarõ aynõ, okunuşlarõ farklõ kelimelerin çeşitli anlamlarõnõ söyleme/yazma. (Homograph). 10. İkiye ayrõlmõş bir dizi bileşik kelimenin, diğer parçasõnõ karşõ diziden bulup eşleştirme (Compound Nouns) 11. Karõşõk halde verilen birbirini tamamlayan kelimelerin uygun olanlarõnõ eşleştirip yazma (Collocations). 12. Verilen bir dizi yakõn anlamlõ kelime arasõndan, metin içinde belli bir anlamõ en iyi karşõlayanõ seçip yazma. HEDEF : 1.14 İleri düzeyde kullanõlan kelimelerin tonlama ve telaffuz bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Dinlediği kelimeleri tonlama ve uygulama yaparak söyleme, 2. Bir cümleyi ritmine uygun olarak söyleme, 3. Cümleyi verilmek istenen mesaja uygun yerlerde tonlama yaparak söyleme. (Strong-Weak Forms), 4. Verilen bir cümleyi değişik durumlarda uygun tonlama yaparak söyleme. (Politely, angrily disagreeing, agreeing, etc). 5. Bir metin/diyalogu doğru ritim ve tonlama yaparak okuma. HEDEF : 1.15 Belli söz-eylem (Discourse) yapõlarõnõn bilgisi. DAVRANIŞLAR : Günlük iletişimle ilgili bir metin diyalogda boş bõrakõlan yerlere işlevlerle ilgili verilen cümlelerden uygun olanõ seçip işaretleme. HEDEF : 1.16 Değişik dil kullanõmlarõ Formal/Informal bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir dizi dil kullanõmõ arasõndan, gösterilen duruma uygun olanõ seçip işaretleme, 2. Dinlediği bir konuşma ile ilgili dil kullanõmõnõ verilen bir dizi seçenek arasõndan seçip işaretleme, 3. Verilen bir dizi cümleyi Formal/Informal başlõklar altõnda gruplayõp söyleme/yazma, 4. Verilen bir durumla ilgili öğrendiği dil kullanõmõnõ söyleme/yazma, HEDEF : 1.17 Yazõm kurallarõ bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Bir dizi örnek içinde, büyük harfin doğru kullanõlõşõnõ seçip işaretleme. 2. Bir cümlede geçen eklerin kelimelerden ayrõlmasõnda kullanõlan işaretleri, verilen bir dizi seçenek arasõndan seçip işaretleme. 479

16 3. Hatalõ yazõlan bir dizi kelime arasõndan doğru yazõlmõş olanõnõ seçip işaretleme. 4. Verilmiş bir dizi kurallar arasõndan, kompozisyon yazarken dikkat edilmesi gerekli kurallarõ bir dizi seçenek arasõndan seçip işaretleme KAVRAMA HEDEF : 2.11 İleri düzeyde verilen yapõlarõ kavrayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir dizi cümleyi, anlamlõ bir şekilde sõraya koyarak söyleme/yazma. 2. Verilen anahtar kelimelerle anlamlõ bir cümle oluşturarak söyleme/yazma. 3. Verilen cümleleri bağlaçlar kullanarak tek bir cümle halinde söyleme/yazma. 4. Verilen eklerle (Affixes) kelimeleri eşleştirip yazma. HEDEF : 2.12 İleri düzeyde verilen dil fonksiyonlarõnõ kavrayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Gösterilen bir durumun/resmin işlevi ile ilgili uygun cümleler söyleme/yazma. 2. Verilen işlevlere uygun bir diyalog söyleme/yazma. HEDEF : 2.13 İleri düzeyde verilen bir metin/diyalogda, bilinenler yardõmõyla bilinmeyenleri kestirebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Sonu/başõ boş bõrakõlan cümleyi tamamlayõp söyleme/yazma. 2. Verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan cümlelerin yerine uygun cümleleri söyleme/yazma. 3. Sonuç bölümü boş bõrakõlan bir metin/diyalogu tamamlayarak söyleme/yazma. 4. Başlõğõ verilen bir konunun muhtevasõnõ kestirerek söyleme/yazma. 5. Dinlediği bir metin/diyalogun devamõnõ kestirerek söyleme/yazma. 6. İzlediği video, film vb. bir durumun sonucunu kestirerek söyleme/yazma. 7. Başlangõcõ ve sonucu verilen bir parçanõn gelişme bölümünü kestirerek söyleme/yazma. HEDEF : 2.14 İleri düzeyde yazõlmõş bir metni okuduğunda anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir metni anlamlõ bir bütün halinde söyleme/yazma (Jigsaw Reading). 2. Bir metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek gösterme. 3. Bir metin/diyalogla ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine yerleştirme (Read and Label/Read and Fiil in). 480

17 4. Problemli bir durumu anlatan metin/diyalogdaki olayõn çözümünü parça içinden bulup söyleme/yazma (Problem Solving). 5. Bir metnin ana fikrini tek bir cümle ile ifade ederek söyleme/yazma. 6. Bir metindeki ana fikri destekleyen yardõmcõ fikirleri söyleme/yazma. 7. Bir metne uygun başlõk bulabilme. 8. Her paragrafa uygun giriş ya da bitiş cümlesi söyleme/yazma. HEDEF : 2.15 İleri düzeyde yazõlmõş bir metni dinlediğinde anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir metin/diyalogu dinlerken anlamlõ bir bütün halinde söyleme/yazma. 2. Dinlenen metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine yerleştirme (Listen and Label). 3. Dinlenen metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek çizme. 4. Dinlenen metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine yerleştirme (Listen and Fiil). 5. Problemli bir durumu anlatan bir metni dinlediğinde, olayõn çözümünü metin içinde bulup söyleme/yazma. (Problem Solving) 6. Bir metnin ana fikrini tek bir cümlede söyleme/yazma. 7. Bir metne uygun başlõk önerme. HEDEF : 2.16 Öğrenilen dildeki belli söz-eylem (Discourse) yapõlarõnõ belli durumlarda ayõrtetme. DAVRANIŞLAR : 1. Gösterilen bir durumun/resmin öğrenilen dilde karşõlõğõ olan cümleyi söyleme/yazma. 2. Verilen bir cümlenin anlamõnõ bozmadan farklõ bir ifade ile söyleme/yazma. HEDEF : 2.17 Yazõm kurallarõnõ doğru olarak örnekleyebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Yazõm kurallarõnõ örneklerle açõklama. 2. Bir fikri, bir düşünceyi, bir olayõ anlatõrken, bir mektup yazarken kullanõlacak formatlarõ açõklama. HEDEF : 2.18 Düzeylerine uygun edebi metinleri okuduğunda anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Metin/eserin özetini çõkarabilme (Precis/Summary) 2. Metinlerde/eserlerde geçen karakterleri açõklama (Pathetic, tragiç, comic, Hat, round, static vb.) ayrõca her karekterin (Minor, major characters) fonksiyonu ve karakterlerin idealize edilip edilmediği hakkõnda görüşünü söyleyebilme. 481

18 3. Öğretmen tarafõndan detaya inilmeden tanõmõ verilmiş olan edebi sanatlarõ (Fore-shadowing, Hashback, irony, sarcasm, hyperbole, image, vb.) okuduğu metinde bulabilme. 4. Eserin ana ve yardõmcõ fikirlerini bulabilme. 5. Eserin başlõğõ hakkõnda yorum yapõp anafikir ile ilişkisini bulabilme. 6. Varsa birbirine zõt olan (Conflict) kişiyi veya öğeleri bulabilme. 7. Bir edebi metnin kimin ağzõndan yazõldõğõnõ bulabilme (Point of View). 8. Okuduğu metni yansõz olarak eleştirebilme UYGULAMA HEDEF : 3.11 Günlük yaşamda öğrendiği yapõ ve kelimelerle duraklamadan meramõnõ ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir sorun üzerinde konuşma. 2. Bir konuşmayõ başka birine dolaylõ cümlelerle anlatma. 3. Sorular sorarak eksik bilgiyi tamamlama. 4. Günlük tutarak o gün için önemli olan olaylarõ ifade etme. HEDEF : 3.12 Verilen bir duruma uygnu olarak dilin işlev ve kavramlarõnõ doğru olarak kullanma. DAVRANIŞLAR : 1. Okul ve çevresi ile ilgili yapõlmasõ gereken/gerekmeyen işlerin neler olduğunu yapma/söyleme. 2. Karşõlaştõğõ bir durumla ilgili olarak mesaj yazma/gelen bir mesaja cevap verme. 3. Duruma uygun kutlama kartõ/davetiye yazma. 4. Verilen bir duruma uygun ilan yazma. 5. Verilen bir ilana uygun cevap yazma/ayrõntõlõ bilgi isteyen yazõ yazma. 6. Yapõlmasõ gerekenlerle ilgili hatõrlatma yazõlarõ yazma. 7. Verilen bir durumla ilgili olarak uygun işlevleri kulanarak karşõlõklõ konuşma/yazma. 8. Hareketlerle (sessiz olarak) anlatõlan bir durumu uygun cümlelerle ifade etme. HEDEF : 3.13 Dinlediğini yorumlayõp sözlü olarak ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Dinlediği bir durumu (oyun, haber, açõkoturum vb.) kendi cümlelerini kullanarak başkalarõna anlatma. 2. Dinlediği bir sesin kendisi üzerinde bõraktõğõ etkileri anlatma. 3. Dinlediği bir olayõn sonucunu yorumlayarak anlatma. 4. Dinlediği bir olayda kendini bir kahramanõn yerine koyarak, olayõ yeniden değerlendirip anlatma. 482

19 5. Dinlediği bir şiiri/şarkõyõ, diyalog halinde hikayeleştirerek sözlü olarak ifade etme. HEDEF : 3.14 Okuduğunu yorumlayõp sözlü olarak ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Okuduğu bir metinle ilgili ana fikri ve yardõmcõ fikirleri anlatma. 2. Okuduğunu kendi cümlelerini kullanarak başkalarõna anlatma. 3. Okuduğu bir olayda, kendini kahramanõn yerine koyarak olayõ yeniden değerlendirip anlatma. 4. Okuduğunu özetleyerek anlatma. 5. Problemli bir durumu anlatan parçadaki olaya çözüm getirme (Problem Solving) HEDEF : 3.15 Gördüğünü/izlediğini yorumlayõp sözlü olarak ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Gördüğü/izlediği bir durumda (film, slayt, resim vb.) geçen olaylarõ kendi cümlelerini kullanarak başkalarõna anlatma. 2. İzlediğini/gördüğünü özetleyerek anlatma. 3. İzlediği olaylarõ kendi deneyimlerinden faydalanarak geliştirip anlatma. 4. Seslendirilmeden izlenen bir olayõ kendi ifadesiyle geliştirip anlatma. 5. İzledikleri/gördükleri kahramanlarõn karakteristik özellikleri hakkõnda konuşma. HEDEF : 3.16 Yazõm kurallarõnõ doğru olarak kullanabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Düzeyine göre verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazma. 2. Hatalõ noktalama işaretleri ile verilen bir metni, hatalarõnõ düzelterek yeniden yazma. 3. Yazõm hatalarõyla verilen bir parçayõ yazõm hatalarõnõ düzelterek yeniden yazma. 4. Yazõm kurallarõna uyulmadan ve noktalama işaretleri kullanõlmadan verilen bir parçayõ yazõm kurallarõna uyarak ve noktalama işaretlerini kullanarak yeniden yazma. 5. Düz bir metin halinde verilen parçayõ paragraflarõ belirterek yazma. 6. Noktalama işaretleri boş bõrakõlan bir paragrafta verilen bir dizi noktalama işaretleri arasõndan uygun olanõ seçip işaretleme. HEDEF : 3.17 Dinlediğini yorumlayõp yazõlõ olarak ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Dinlediği bir durumu (haber, açõkoturum, oyun vb.) kendi cümlelerini kullanarak yazma. 483

20 2. Dinlediği bir sesin kendisine hissettirdiklerini yazma. 3. Dinlediği bir olayõn sonucunu yorumlayõp yazma. 4. Dinlediği bir parçayla ilgili olarak kendi başõndan geçen bir olayõ yazma. 5. Dinlediği bir parçada geçen durumu yorumlayarak yazma. 6. Dinlediği bir metnin resmini çizme (Vice versa). 7. Parçayõ dinlerken, önemli gördüğü noktalarõ not alõp yazma. HEDEF : 3.18 Okuduğunu yorumlayõp yazõlõ olarak ifade edebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Okuduğunu kendi cümlelerini kullanarak yazma. 2. Okuduğu bir durumla ilgili ana fikri/yardõmcõ fikri yazma. 3. Okuduğu bir durumla ilgili yardõmcõ fikirleri yazma. 4. Okuduğunu özetleyerek yazma. 5. Okuduğu parça ile ilgili olarak kendi başõndan geçen bir olayõ yazma. 6. Okuduğu bir şiiri/konuşmayõ düz metin halinde yazma. HEDEF : 3.19 Gördüğünü/izlediğini yorumlayõp yazõlõ olarak ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Gördüğü bir durumda geçen olaylarõ kendi cümlelerini kullanarak yazma. 2. İzlediği bir olayõ kendi deneyimlerini katarak geliştirip yazma. 3. izlediği bir durumun özetini yazma. 4. İzlediği bir olayõn kritiğini yaparak yazma. 5. Seslendirilmeden izlenen bir olayõ ifadeleriyle geliştirip yazma. 4. DUYUSŞAL ALAN 4.11 ALMA - Çağõ yakalamada yabancõ dil bilmenin önemini farketme. - Değişik kültür değerlerini hoşgörüyle karşõlama TEPKİDE BULUNMA - Yabancõ dille konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmeye istekli olma. - Yabancõ dille basõlmõş eserleri okumaktan hoşlanma DEĞER VERME - Yabancõ dille konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmeye istekli olma. - Kitle iletişim araçlarõnda, yabancõ dille yapõlan yayõnlarõ izlemeye ilgi duyma. - Yabancõ dil dersine önem verme. DERS KİTAPLARI FORMA SAYISI : Bu programa göre hazõrlanacak kitaplarõn forma sayõsõ aşağõda belirtilmiştir. Hazõrlõk Sõnõfõ 8-12 forma (44) Yabancõ Dil I. Dönem 4-8 forma (44) Yabancõ Dil II. Dönem 4-8 forma (44) Yabancõ Dil III. Dönem 4-8 forma (44) Yabancõ Dil IV. Dönem 4-8 forma (44) Yabancõ Dil V. Dönem 4-8 forma (44) 484

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları A1: Temel/Elementary Dersin Süresi ( / Yıllık) Öğrencileri basit dil kalıplarıyla temel düzeyde iletişim kurabilecek, kendine, kişilere ve çevresine dönük açıklamalar yapabilecek, somut gereksinimlerini

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard. Akıllı tahta uyumlu

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard.  Akıllı tahta uyumlu Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu 2016-2017 Akıllı www.sarginyayincilik.com İLKOKUL YAYINLARIMIZ AKILLI DEFTERLERİMİZ TEST KİTAPLARIMIZ SORU BANKALARIMIZ ÇALIŞMA KİTAPLARIMIZ 2. SINIF YAYINLARIMIZ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce ING105 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR 4. E Y L Ü L 3. ÜNİTE : UNITS 1 UNIT 1: IDENTITY Pair work Course book Listening: Listen to three interviews, a dialogue about Present Tenses Identity Group work Activity book languages, and an interview

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures Ek-2 SINIF MAVİ GURUP 150 Days, months, seasons, birthdays Colours, body parts, Art: Drawing a monster Presenting monster Classroom language &Objects around us Telling the time Showing Objects Guessing

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI HAVA TRAFİK KONTROL PROGRAMI 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl

BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Krediler Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 Ön Koşul Dersleri Yabancı Dil Hazırlık Okulunda C Kurunu tamamlamak veya İngilizce dil seviye tespit

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil I İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Yazarlar Hakkında 1 From the Authors 2 Önemli Not 3 TOEFL IBT Test Formatı 4 Sık Sorulan Sorular 5 Karşılaştırma Tablosu (PBT CBT IBT) 10 BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Sentence Structure (Cümlenin Yapısı

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÜRO HİZMETLERİ

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2012 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Tanışma ve dersin amacını anlatma. İnkılap Tarihi ile ilgili kavramlar ve kaynakların açıklanması Kültür ilimleri ve sanat etkinlikleri

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI AĠĠT I ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ (2-0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar,

Detaylı

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder.

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. RELATIVE CLAUSES A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. Politicians who tell lies are odious. I will lend you the book that changed

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR PROGRAMI 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I TC İnkılap

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ 8.. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANIDIR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ 8.. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANIDIR EYLÜL ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE İ 8.. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIDIR TEKNOLOJĠLERĠ 9- Getting familiar with the chacters of the book. Teaching

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil II İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI ELEKTRİK PROGRAMI

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI ELEKTRİK PROGRAMI 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI ELEKTRİK PROGRAMI TC İnkılap

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İşletme İngilizcesi ENG212 Bahar ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 3 2 (saat/hafta) (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin Dili Dersin

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG102 Güz ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 0 3 Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI UÇAK TEKNOLOJİSİ (MEKANİK)

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI (COPE) I. ve II. AŞAMA KILAVUZU EYLÜL, 2014 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı

ÖZEL VEGA OKULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı ÖZEL VEGA OKULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı 3.SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA DÜNYANIN İŞLEYİŞİ: Doğa ve kanunları hakkında sorgulama; doğa ile insan toplulukları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Eylül, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI GÜVENLİK VE KORUMA

Detaylı

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 03-04 KE00-06.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 53 Ürün Detaylar 03-04 // 6. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-06.0YT0 TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

past simple; so/ neither; present perfect simple

past simple; so/ neither; present perfect simple DERS ADI TOTAL ENGLISH (PRE-INTERMEDIATE) BÖLÜMÜ INGILIZCE HAZIRLIK Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları 1. 198 198 Okt.

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4-

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- Sayın Velimiz, PYP programımız çerçevesinde Yuvamda Mutluyum ünitesinde, İnsanların ve hayvanların kendilerine

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL210 İNGİLİZCE

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL210 İNGİLİZCE BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL210 İNGİLİZCE Berk Hazırlık Lisesi ne Hoş geldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002006002 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 5. SINIF DERS 1 Türkçe 5 Sözcükte anlam (D.2.6) 2 Türkçe 5 Gerçekle hayali ayırt etme (D.2.12) 3 Türkçe 5 Ana fikir (D.2.16) 4 Türkçe 5 Sözcükte anlam (K.1.5) 5 Türkçe

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study.

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study. 1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read 1. He will study. a. until I will come back. b. when I came back. c. when I will come back. d. until I

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

BÖLÜMÜ: ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl

BÖLÜMÜ: ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl BÖLÜMÜ: ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Krediler Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder DERS ADI Total English Intermediate Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları 2. 176 176 Okt. İdil Ejder Ders Sorumluları Ders

Detaylı

YILLIK DERS PLANI. Speaking Grammar ( be present)

YILLIK DERS PLANI. Speaking Grammar ( be present) YILLIK DERS PLNI OKULU :.. DÖNEMİ : 2012-2013 DERSİ : MIN COURSE SINIFI : HFTLIK STİ : YLR Hft Saat Hedef ve Davranışlar K O N U L R Yöntem ve Teknikler Hedef ve amaçlar Ders Kitabı : English Unlimited

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,?

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Reading (Okuma) I can walk. (Yürüyebilirim.) He can write an email. (Bir e-posta yazabilir.) You can dance. (Dans edebilirsin.) They can

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ 11

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ 11 ( - 6 Eylül) EYLÜL (5-9 Eylül) 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ. SINIFLAR A KURU İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (FACE FACE ADVANCED + ) KNAK ATATÜRK- Practising and revising

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 2. SINIF 1 Türkçe 2 Görgü kuralları (D.1.3) 2 Türkçe 2 Karşılaştırma (K.2.13) 3 Türkçe 2 Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.2) 4 Türkçe 2 Şiirin ana duygusu (O.2.10)

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı