YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz SINIF)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz. 9-10-11 SINIF)"

Transkript

1 YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz SINIF) AÇIKLAMA: Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alõnarak hazõrlanan ve halen Sõnõf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayõlõ Tebliğler Dergisindeki açõklamalar doğrultusunda sõnõflar esas alõnarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapõlmaktadõr. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlõğõnõn /64 sayõlõ Kurul Kararõ) Lise, Anadolu, Yab.Dil Ağõr.Lİselerinin tüm alanlarõ ile Fen ve A.G.S. Liselerinin 9. sõnõflarõnda Ort.Gn.KÜl.Dersi, Anadolu ve Yab.Dil Ağõr.Lİselerin Yabancõ Dil Alanõ Hariç Diğer Alanlarõn 10 ve 11. Sõnõflarõnda Ort.Gen.Kül.Dersi, Genel Liselerin 10 ve11. Sõnõflarõnda Yab.Dil Alanõ Hariç Diğer Alanlarda Alan Seçmeli Ders, Fen Liselerinin 10 ve 11. Sõnõflarõnda Alan Seçmeli Ders, A.G.S.Lisesinin 10 ve 11. Sõnõflarõnda Ortak Genel Kültür Dersi, Yabancõ Dil Alanõnõn 10 ve 11. Sõnõflarõnda Alan Dersi, Lise öncesi hazõrlõk sõnõflarõnda Ort.Gen.Kül.Dersi

2 466

3 TD: 13/09/ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ : 411 Karar Tarihi: GENEL AÇIKLAMALAR PROGRAMIN MUHTEVASI, YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME 1.1 Bu program hazõrlanõrken öğrenci merkezli yaklaşõm temel alõnmõştõr. Bu sebeple öğretim sürecine öğrencinin aktif katõlõmõ esastõr Bir yabancõ dilin öğreniminde yarar ilkesi öncelikle gözetilmelidir. Bu doğrultuda öğrenilen dil, öğrencinin sõkça kullanma ihtimali bulunan ve günlük ihtiyaçlarõndan uzun vadeli ihtiyaçlarõna doğru gelişen bir düzenleme içinde sunulmalõdõr. 1.3 Bu doğrultuda öğrenim yapõlabilmesi için, ders muhtevasõnõn anlamlõ bir bağlam (context) içinde sunulmasõ esas alõnmõştõr. Çünkü, dilin yapõsõ kadar kullanõm boyutu (usage and use) önem taşõmaktadõr. 1.4 Yabancõ dil öğretiminde dört temel becerinin bütünleştirilmesi esas alõnmakla birlikte, toplanan veriler õşõğõnda, ortaokul düzeyinde dinleme ve konuşma becerilerinin daha çok geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir. 1.5 Öğrenmede duyuşsal alanõn önemi gün geçtikçe daha çok vurgulanmaktadõr. Bu bakõmdan öğrencinin öğrenme istek ve güdüsünün (Motivation) sürekli olmasõna, kalõcõ bir dil öğrenmeye değer vermesine yardõmcõ olunmalõdõr. 1.6 Program muhtevasõnõn düzenlenmesinde, öğrencilerin belirlenen ihtiyaçlarõ; dil birimlerinin kullanõm sõklõklarõ, öğrenebilirlikleri ve işlevsel değerleri gözönüne alõnmõştõr. 1.7 Öğretim yöntemi konusunda temel olarak seçmeci (selectic) bir yaklaşõm tercih edilmeli, ancak; şu hususlar gözden uzak tutulmalõdõr: 1.7.a Her yöntemin iyi yanlarõndan oluştuğu düşünülen seçmeci yöntem kargaşa yaratabilir. Bu sebeple akõlcõ bütünleştirme önemlidir. 1.7.b Yöntemlerde, ülkemizin öğretim şartlarõna uygun düşecek yararlõ düzenlemeler yapõlmalõdõr. 1.7.c Kalabalõk sõnõflarõn özellikleri gözönüne alõnarak küme çalõşmasõ tekniklerinin kullanõmõ için çaba harcanmalõdõr. 1.7.d Yabancõ dilin öğretimi, iç içe geçmiş biçimde; hazõrlõk, sunu, uygulama ve değerlendirme aşamalarõndan oluşur. Yalnõzca sunu ya da uygulamaya dayalõ öğretimin eksik kalacağõ unutulmamalõdõr. 1.7.a Öğretimde ilgiyi artõran bir unsur olarak; değişik teknik, sunu ve alõştõrma biçimlerine yer verilmelidir. 1.7.f Özellikle iletişim amaçlõ alõştõrmalarda, öğrencilerin yaptõğõ yanlõşlara hoşgörü ile yaklaşõlmalõdõr. 1.8 Ders araç ve gereçleri (Ders kitaplarõ, yardõmcõ kitaplar, görsel-işitsel araçlar vb) öğrenci ilgisini çekecek nitelikte olmalõ ve çağdaş teknolojiyi içermelidir. 467

4 Bilgisayar destekli eğitim ile etkileşimli video (interactive video) uygulamalarõna giderek daha çok yer verilmelidir. 1.9 Değerlendirme yönünden önerilen ilkeler şunlardõr: 1.9.a Her konu/ünitede belirtilen hedef davranõşlarõ sõnayacak ölçme araçlarõ geliştirilmeli ve uygulanmalõdõr. 1.9.b Ölçme araçlarõnda kapsam geçerliliği sağlanmalõ, bu amaçla; her davranõş için bir ya da birden fazla değişik ölçme teknikleri kullanõlmalõdõr. 1.9.c Yoğun dil eğitimi yapõlan bu okullarda sõnav bürolarõ kurulmalõdõr. DİLİN DÖRT TEMEL BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ 1.00 DİNLEME BECERİSİ Dinleme öğretiminde amaç; öğrencilerin öğretilen dildeki sesleri tanõma, bir bağlam (context) içinde yer alan vurgulama ve tonlamalarõn neden olduğu anlam değişikliklerini fark etmelerini ve en önemlisi de konuşmacõnõn gelen mesajõ tam ve doğru olarak anlamalarõnõ sağlamaktõr Dinleme Öğretimi 1.11.a Dinleme Öncesi Etkinlikler (Pre-listening Activities); - Tanõtma (Introduction); Dinlenecek konu hakkõnda genel bilgi, - Kestirme (Predicting); öğrencilere dinlenecek konunun başlõğõ, resim ve diğer ipuçlarõnõn verilerek; dinlenecek metnin ne olacağõnõn kestirilmesinin istenmesi. - Sahnenin Oluşturulmasõ (Set the Scene); Dinlenecek olayõn çeşitli araçlar yardõmõ ile görsel olarak canlandõrõlmasõ. - Yeni kelime, deyiş ve cümle yapõlarõnõn canlandõrõlmasõ (Teaching Vocabulary and Expression) - Konuyla İlgili Genel Sorularõn Yöneltilmesi (Listening Objectives) 1.11.b Dinleme sõrasõndaki etkinlikler (On/While-Listening Activities); - Metni Dinleme (Global Understanding/Surveying Listening) - Öğrencilerden Metni Dinlerken Bazõ Sesleri Tanõmlarõnõ İsteme (Recognition) - Tekrar (Repetition); - Telaffuzun doğru olmasõ için - Not Alma (Note-taking); - Orta ve ileri düzeydeki öğrenciler için - Sorularõn, genel ya da iki-üç sorunun, cevaplanmasõ (Reinforcement); Doğru cevap verenlere pekiştirme için fõrsat verilmesi, - İkinci Kez Metin Dinlenirken Ayrõntõlõ Sorular ya da Alõştõrmalarõn Sorulmasõ (Transferring the ideas; information gap, multiple choice, true-false, comletion, fiiling out the grids and charts), Son Kez Metin Dinlenirken Verilen Cevaplarõn Kontrol Edilmesi (Checking) 1.11.c Dinleme Sonundaki Etkinlikler (Post-listening Activities); - Ayrõntõlõ Sorulara Cevap Verme (Scanning) - Dinlediği Metnin Özetini Çõkarma (Summarizing) - Metin İle ilgili Eğitsel Oyunlarla İletişimsel Çalõşmalara Yer Verme (Communicative Activities) 1.12 Dinlemeye Yönelik Etkinlikler (Activities) 468

5 - Dinlediğini Resimleme (Listen/Draw) - Çoktan Seçmeli (Multiple Choice) - Rol Yapma (Role Playing) - Eksik Bilgi (Information gap) - Bulmacalõ Dinleme (Jigsaw Listening) 2.00 KONUŞMA BECERİSİ Yabancõ dil öğretiminde en önemli amaçlardan biri de öğrencinin öğrendiği dili anlaşõlõr bir şekilde konuşabilmesidir. Konuşma becerisini geliştirmeye yönelik olarak yabancõ dil öğretiminde aşağõdaki teknikler kullanõlmalõdõr Mekanik Alõştõrmalar; Dilin kurallarõnõ ve yapõlarõnõ öğretmek için kullanõlan tekrarlardõr Anlamlõ Alõştõrmalar; Düşünerek ve üreterek yapõlmasõ gereken bir tekniktir, daha çok soru-cevap yönteminin uygulanmasõyla gerçekleştirilir İletişimsel Alõştõrmalar; dilin kurallarõnõ ve yapõlarõnõ öğrendikten sonra dili kullanmak için yapõlan alõştõrmalardõr Telaffuz Öğretiminde İzlenecek Sõra - Dinleme - Ayõrt etme; Benzer ve farklõ sesleri ayõrt etme. - Tanõma; Söyleyişleri birbirine yakõn problem sesler iki sütün halinde tahtaya yazõlõr. Öğretmen gelişi güzel her sütundan bir sesi söyler. Öğrenci 1. sütundan duyduğu sesler için Bir, 2.sütundan duyduğu sesler için İki der. Bu şekilde duyduğu sesi tanõmaya çalõşõr Telaffuz Öğretiminde Vurgu ve Tonlamaya Önem Verme (Jazz Chant) - Diyaloglar, - Söylevler, - Münarazalar, - Rol yapma ya da okuma tiyatrosu, - Hazõrlõksõz konuşma (Improvisation), - Hikaye anlatma, - İletişimsel oyunlar, 3.00 OKUMA BECERİSİ Gerçek bir okumada amaç; kelimeleri seslendirmek değil, okuduğundan anlam çõkarmaktõr. Okuma öğretiminin amacõ; öğrencinin doğru, sürekli anlayarak okumasõnõ; kelime hazinesini zenginleştirmesini sağlamaktõr Okuma Öğretimi 3.11.a Sesli Okuma Öğretimi: Sesli okuma; öğrencilerin yabancõ dildeki kelimeleri doğru telaffuz etmeleri, vurgu ve tonlamalara dikkat etmeyi öğrenmeleridir. Bu çalõşmalar sõrasõnda yapõlacak uygulamalar; 469

6 - Metinde geçen olayõn bazen tahtada figuranlar yardõmõ ile canlandõrõlmasõ ya da tahtaya çizgi resimler çizilmesi - Öğretmenin metni tekrar yüksek sesle, cümle cümle okumasõ ve öğrencilerin koro halinde öğretmeni tekrar etmeleri, daha sonra grup ve bireysel tekrarlara geçilmesi. - Öğretmenin son kez metni sesli olarak okumasõ ve öğrencilerin kitaplarõnõ açarak okunanlarõ gözleri ile izlemelerinin sağlanmasõ. - Metnin yeter sayõda öğrenciye okutulmasõ. - Okunan, işlenen metinle ilgili sorular sorulmasõ b Sessiz Okuma Öğretimi: Sessiz okumanõn amacõ; öğrencinin okuduğu metni anlamasõnõ, bilgi edinmesini ve okuduğu metinden zevk almasõnõ sağlamaktõr Okuma Öğretimi Sõrasõndaki Etkinlikler 3.12.a Okuma Öncesi Etkinlikler (Pre-Reading Activities); - Okuma metninde (varsa) resim ve başlõk hakkõnda konuşma yapõlmasõ - Okuma metninde geçen bilinmeyen kelimelerin ve gerekirse yeni yapõlarõn öğretilmesi - Okunacak metinle ilgili genel sorularõn sorulmasõ 3.12.b Okuma Sõrasõndaki Etkinlikler (On Reading Activities); - Okurken bilinmeyen bazõ kelimelerin anlamõnõ kestirme (Guessing the Meaning), - Anlaşõlmasõ güç cümlelerde, şahõs zamirinin hangi ad yerine kullanõldõğõnõn bilinmesi (Reference Signals), - Ayrõntõlõ sorulara cevap bulma çalõşmasõ, - Ana ve yardõmcõ fikirlerin araştõrõlmasõ, - Yazarõn uslüp özelliğine dikkat edilmesi (Rhetorics) - Not tutma ve önemli görüşlerin belirtildiği cümlelerin altõnõn çizilmesi (Underlying) 3.12.c Okuma Sonrasõ Etkinlikler (Post Reading Activities); (Öğrenilen dilin gramerini pekiştirmeyi ve okuma becerilerini geliştirmeyi sağlõyacak çalõşmalara yer verilir) 3.13 Okumaya Yönelik Etkinlikler - Doğru/yanlõş sorularõn (True/False Qestions) sorulmasõ, - İlk ve son paragraf-geliştirme bölümünün öğrenciler tarafõndan tamamlanmasõ (First and last paragraph-students imagine the development.) - Bir metne başlõk bulma (Find a Title. Caption, Topic Sentence) - Karõşõk cümleler ya da paragraflarõn sõraya konulmasõ (Scranbled Sentences/Paragraphs.) - Bulmacalõ okuma (Jigsaw Reading) - Bilgi aktarõmõ, - Okuma ve çizme (Dead and Draw), - Okuma ile yerleştirme (Read and Label), - Okuma ve boşluklarõ doldurma (Read and Fill in), 470

7 - Eşleştirme (Matching), - Headlines-news, - Titles-descriptions, - Questions-answers etc, - Boşluk doldurma (Gap Filling), - Ayrõntõlõ ve taramalõ okuma (Scanning/Skinning), - Problem çözme (Problem Solving), 4.00 YAZMA BECERİSİ Yabancõ dil öğretimi sõrasõnda dilin dört temel becerisi öğrenciye kazandõrõlõr. Ancak, yazma becerisi en son sõrada yer almalõdõr. Yazma becerisinin sõnõf ortamõnda öğrenciye kazandõrõlmasõnõn amacõ; onlarõn aşağõdaki konularda yeterliliklerini geliştirmektir; - Kelime ve kelimenin kullanõlmasõ, - Yazõm kurallarõnõ, noktalama işaretlerini kullanma, - Öğrenilen kelime ve yapõlarõn doğru yazõlmasõ, - Yazmada hõz kazanma, - Temiz ve intizamlõ yazma, - Bir fikri doğru biçimde anlatma, - Paragraf başlarõnda anlatõlmak istenilen konunun özünü belirleyen cümleleri yerleştirme, - Bir konuyu, bir fikri, duygu ve düşünceyi doğru biçimde anlama ve dile getirebilme Yazma Öncesi Etkinlikler (Pre-Writing Activities) 4.11.a Öğrenci yönünden; - Hangi konu hakkõnda yazacağõnõ düşünme, - Konunun kime hitap edeceğine karar verme, - Konu hakkõnda ne gibi şeyler bildiğni yoklama, - Konuyu aktarõrken ne gibi dilbilgisi yapõlarõna yer vereceğine karar verme b Öğretmen yönünden; - Konuyu belirleme, - Konuya ilişkin kelime ve kalõplarõ aktarma, - Konuya ilişkin verilen kelime ve dil yapõlarõ hakkõnda açõklama yapma, - Konuyla ilgili ilk paragrafõ sõnõf tahtasõna öğrencilerin katkõsõyla yazma Yazma Sõrasõndaki Etkinlikler (En/While Writing Activities) 4.12.a Öğretmen yönünden; - Öğrenciye sorular sorarak konuyu düşünmelerini yardõmcõ olma. - Öğrenciler yazarken, aralarõnda dolaşarak yardõmcõ olma b Öğrenci yönünden; - Verilen kelime ve dil yapõlarõnõ bir paragraf içinde kullanma, - Sözcüklerden yararlanma Yazma Sonrasõndaki Etkinlikler (Post-Writing Activities) 471

8 4.13.a Öğretmen yönünden; - İlk paragrafõ oluşturan konularõn, öğrenciler tarafõndan oluşturulan ikinci paragrafõnõ da sõnõf tahtasõnda örnekleme b Öğrenci yönünden; - Yazmak istediği konu hakkõnda bir şey yazõp yazamadõğõ hususunda kendini sorgulama. - Konuyu aktarõrken, fikirlerin tutarlõ olup olmadõğõ hususunda kendini kontrol etme. - Konu hakkõnda bildiklerini tam olarak aktarõp aktaramadõğõnõ gözden geçirme. - Konuya uygun dil yapõlarõnõ kullanabilme. - Yazõlan kompozisyonun düzgün ve temiz olmasõnõ özen gösterme Yazma Çalõşmalarõnda İzlenecek Aşamalar 4.14.a Kontrollü yazma: Verilen kelimeleri ve cümle yapõlarõnõ aynen ya da istenilen değişiklikleri yaparak yazmalarõ istenir. Bu çalõşmada amaç, dildeki kelimeleri ve yapõlarõ doğru şekilde yazma imkanõ vermektir b Güdümlü yazma: Öğrencilerin öğrendiği kelimeleri ve cümle yapõlarõnõ kontrollü bir şekilde kullanmalarõnõ ve anlamlõ bir paragraf oluşturmalarõnõ isteme c Serbest yazma : Öğrencilerden duygu ve düşüncelerini kendi üsluplarõna ve yazõm kurallarõna dikkat ederek yazmalarõnõ bekleme. PROGRAMIN AMACI Bu programõn amacõ; öğrencilerin öğrenimi ve yaşamõ süresince öğrendiği yabancõ dille, sözlü ve yazõlõ iletişim kurabilmelerini, ayrõca; bu dilde basõlmõş yayõnlarõ takip edebilme güç ve yeteneğini kazanabilmelerini sağlamaktõr. PROGRAMIN GENEL HEDEFLERİ Bu programõ başarõ ile tamamlayanlar her öğrenci; öğrendiği yabancõ dilde; - Dinlediği bir konuşmayõ anlayabilir, - Sözlü iletişim kurabilir, - Basõlmõş yayõnlarõ takip edebilir, - Yazõlõ iletişim kurabilir, - Dil-Kültür bağlamõ içinde kültür değerlerini farkõnda olur, - Sözlü-yazõlõ iletişim kurmaya ve basõlõ yayõnlarõ takip etmeye istekli olur, - Farklõ kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşõlayabilir. PROGRAMIN ÖZEL HEDEFLERİ HAZIRLIK SINIFININ HEDEFLERİ 1.00 BİLGİ : HEDEF : 1.11 Eşik düzeyine uygun olan temel yapõlarõn anlam bilgisi. Davranõşlar : 1. Bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun artikõl (article) larõ seçip yerleştirme. 472

9 2. Cümlelerde, boş bõrakõlan yerlere verilen bir dizi fiil arasõndan uygun olanõnõ seçip yerleştirme. 3. Karõşõk halde verilen kelimeleri sõrayla koyarak anlamlõ bir cümle yapma. 4. Karõşõk halde verilen cümleleri sõraya koyarak anlamlõ bir paragraf oluşturma. 5. Cümlelerde, boş bõrakõlan yerlere verilen edatlarõ yerleştirme. 6. Verilen bir dizi cümleyi, bir dizi durumunda belirtilen resim ile eşleştirip işaretleme. HEDEF : 1.12 Eşik düzeyinde temel dil fonksiyonlarõnõn bilgisi. Davranõşlar : 1. Verilen bir dizi cümle ile bir dizi işlevi gösteren resmi, eşleştirip işaretleme. 2. Verilen bir dizi cümle arasõndan, gösterilen işlevle ilgili olan cümleyi seçip işaretleme. 3. Günlük iletişim ile ilgili bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere verilen bir dizi cümleden işlev bakõmõndan uygun olanõ seçip yerleştirme. HEDEF : 1.13 Eşik düzeyine uygun olan temel yapõlarla kullanõlan kelimelerin bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir nesnenin, resmin karşõlõğõ olan kelimeyi verilen bir dizi kelime arasõndan seçip işaretleme. 2. Verilen bir kelimenin karşõlõğõ olan kelimeyi verilen bir dizi nesne resim arasõndan seçip işaretleme. 3. Verilen bir dizi kelime ile bir dizi nesneyi/resmi eşleştirip işaretleme. 4. Bir dizi kelime arasõndan verilen kelimenin zõt anlamlõsõnõ seçip işaretleme. 5. Bir dizi kelime arasõndan verilen kelimenin eş anlamlõsõnõ seçip işaretleme. HEDEF : 1.14 Eşik düzeyinde belirlenen yapõ ve kelimelerin tonlama ve telaffuz bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Dinlediği kelimeleri doğru tonlama yaparak söyleme. 2. Öğrenilen cümleleri ritmine uygun tonlayarak söyleme. 3. Cümleyi verilmek istenen mesaja uygun tonlama yaparak söyleme. HEDEF : 1.15 Belli söz, eylem (Discourse) yapõlarõnõn bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Günlük iletişimle ilgili bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere işlevlerle ilgili verilen cümlelerden uygun olanõ seçip işaretleme. 2. Verilen cümleye uygun olan deyimi verilen bir dizi deyim arasõndan seçip işaretleme. 473

10 HEDEF : 1.16 Yazõm kurallarõ bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazma. 2. Hatalõ noktalama işaretleri ile verilen bir metin/diyalogda, hatalarõ düzelterek yeniden yazma. 3. Yazõm hatalarõyla verilen bir metin/diyalogda, hatalarõ düzelterek yeniden yazma. 4. Yazõm kurallarõna uyulmadan ve noktalama işaretleri kullanõlmadan verilen bir metin/diyalogda, yazõm kurallarõna uyarak ve noktalama işaretlerini kullanarak yeniden yazma KAVRAMA HEDEF : 2.11 Eşik düzeyinde verilen yapõlarõ kavrayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir dizi cümleyi, anlamlõ bir şekilde sõraya koyarak söyleme/yazma. 2. Verilen anahtar kelimelerle anlamlõ bir cümle oluşturarak söyleme/yazma. 3. Verilen bir cümlede altõ çizilen kelime ile ilgili soru sorma. 4. Verilen kelimelerin eklerini işaretleyerek gösterme (affixes) 5. Verilen kelimelerle ekleri (affixes) eşleştirip yazma. 6. Verilen cümleleri, bağlaçlar yardõmõyla uzatõp anlamlõ uygun bir cümle halinde söyleme/yazma. HEDEF : 2.12 Eşik düzeyinde verilen temel dil fonksiyonlarõnõ kavrayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir durumla ilgili cümleler söyleme/yazma. 2. Bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere işlevlerle ilgili uygun cümleler söyleme/yazma. 3. Gösterilen bir durumun/resmin işlevi ile ilgili uygun cümleler söyleme/yazma. 4. Dinlediği bir işlev ile ilgili cümleyi söyleme/yazma. 5. Verilen işlevlere uygun cümleleri söyleme/yazma. HEDEF : 2.13 Eşik düzeyinde verilen yapõlarõn kullanõldõğõ bir metinde bilinenler yardõmõyla bilinmeyenleri kestirebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Değişik zamanlõ cümlelerin boşluklarõna uygun olan fiilleri söyleme/yazma. 2. Sonu/başõ boş bõrakõlan cümleleri tamamlayõp söyleme/yazma. 474

11 3. Verilen bir diyalogda boş bõrakõlan cümlelerin yerine uygun cümleleri söyleme/yazma. 4. Sonuç bölümü boş bõrakõlan bir parçayõ tamamlayarak söyleme/yazma. HEDEF : 2.14 Eşik düzeyinde bir metinde kullanõlan kelimelerin, bilinenler yardõmõyla bilinmeyenlerini kestirebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Bir metin/diyalogda geçen bilinmeyen kelimeleri bilinenler yardõmõyla kestirerek söyleme/yazma. 2. Bir metin/diyalogda geçen ve anlamõ tahmin edilemeyen kelimelerin anlamõnõ sözlükten söyleme/yazma. 3. Metin/diyalog içinde boş bõrakõlan yerlere uygun artikõl (article) larõ söyleme/yazma. 4. Verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere kelimeleri söyleme/yazma. HEDEF : 2.15 Eşik düzeyindeki yapõlarõ ihtiva eden bir metni okuduğunda anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir paragrafõ anlamlõ bir bütün halinde söyleme/yazma. (Jigsaw reading) 2. Metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek gösterme. 3. Bir metin/diyalogla ilgili verilen resim/harita şeklinde istenilenler iyerine yerleştirme (Read ant Label/Read and Fiil in). 4. Bir metin/diyalogla ilgili verilen sorulara cevap yazma/söyleme. 5. Bir metin/diyalogla ilgili sorular sorma/yazma. 6. Bir metin/diyalogda geçen kişilerin özelliklerini, geçtiği zamanõ ve yeri söyleme/yazma. 7. Bir metin/diyalogda geçen olaylar zincirini yazma/söyleme. 8. Bir metin/diyalogun ana fikrini bir cümle ile sözlü/yazõlõ ifade etme. 9. Okunan bir metin/diyaloga uygun bir başlõk yazma/söyleme. HEDEF : 2.16 Eşik düzeyindeki yapõlarõ ihtiva eden bir metni dinlediğinde anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir metni dinlerken anlamlõ bir bütün halinde söyleme/yazma. 2. Dinlediği bir metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde, istenilenleri yerine yerleştirme (Listen and Label). 3. Dinlediği bir metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek çizme. 4. Dinlediği bir metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine yerleştirme (Listen and Fiil in). 5. Dinlediği bir metinle ilgil isorular sorma/yazma. 475

12 6. Dinlediği bir metinle ilgili sorulara sözlü/yazõlõ cevap verme. 7. Dinlediği bir metinde geçen kişilerin özelliklerini anlatma/yazma. 8. Dinlediği bir metnin geçtiği zamanõ, yeri, geçen olaylarõ söyleme/yazma. HEDEF : 2.17 Öğrenilen dildeki belli söz-eylem (discourse) yapõlarõnõn belli durumlarda kullanõlõşõnõ, ana dildeki yapõlarda ve kullanõşlardan ayõrtetme. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir metin ile ilgili olan resimde istenilenleri yerine yerleştirme. 2. Dinlediği bir metin ile ilgili olan resimde istenilenleri yerine yerleştirme. 3. Bir metin içinde boş bõrakõlan yerlere uygun olan bağlaçlarõ söyleme/yazma. 4. Gösterilen bir durumun/resmin İngilizce karşõlõğõ olan cümleyi söyleme/yazma. HEDEF : 2.18 Günlük iletişimde dinlediği bir metin/diyalogu anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Dinlediği bir metin/diyalogla ilgili olarak sorulan sorulara sözlü/yazõlõ cevap verme. 2. Dinlediği bir metin/diyalogun muhtevasõnõ tek bir cümle ile ifade etme UYGULAMA HEDEF : 3.11 Günlük yaşamda, öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle duraklamadan meramõnõ ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle kendini tanõtma. 2. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle günlük yaşamõnõ anlatma. 3. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle kendi yaşantõsõyla ilgili sorulara cevap verme. 4. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle sorular sorarak, öğrenmek istediği konuda bilgi eksiğini tamamlama (Information Gap). 5. Bir dizi resimde geçen olayõ öğrendiği cümle kalõplarõyla ifade etme. HEDEF : 3.12 Öğrendiği temel yapõ, işlev ve kavramlarõ doğru olarak kullanabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Bir dizi resimde yer alan olayõ, öğrendiği cümle kalõplarõ ile ifade etme. 2. Sorular sorarak elinde bulunan metaryaldeki eksik bilgiyi tamamlama (Information Gap, Opinion Gap). 3. Verilen bir durumla ilgili, hazõrlõk yaparak konuşma. 4. Verilen bir konu hakkõnda verilen bilgilere göre konuşma. 5. Kendi deneyimleri ile ilgili bir durum hakkõnda konuşma. HEDEF : 3.13 Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle, yazõlõ olarak iletişim kurma. 476

13 DAVRANIŞLAR : 1. Günlük tutarak, o gün için önemli olan olaylarõ ifade edip yazma, 2. Yakõn çevresinden bir kişiye kart, mektup ve davetiye yazma, 3. Bir olayõ ya da düşünceyi yazõlõ olarak ifade etme, HEDEF : 3.14 Yazõm kurallarõnõ doğru olarak kullanma. DAVRANIŞLAR : 1. Düzeyine göre verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun noktalama işaretlerini kullanma, 2. Düzeyine uygun bir dizi örnek içinde, büyük harflerin doğru kullanõmõnõ seçip işaretleme, 3. Hatalõ yazõlan bir dizi kelime arasõndan, doğru yazõlmõş olanõnõ seçip işaretleme, 4. Verilen bir dizi noktalama işaretleri ile verilen karşõlõklarõnõ eşleştirme, 5. Kelimeleri dil kurallarõna uygun olarak yazma, 6. Düz metin halinde verilen bir parçayõ, sembol ve kõsaltmalar kullanarak yeniden yazma, 7. Sembol ve kõsaltmalar (Abbrevations) kullanarak verilen parçayõ, düz metin halinde yazma DUYUŞSAL ALAN HEDEF : 4.11 Güdüleme yolu ile yabancõ dil öğrenmekten zevk alma. DAVRANIŞLAR : 1. Öğrenilen yabancõ dili kullanarak iletişim kuranlarõ ödüllendirme. HEDEF : 4.12 Öğrenmekte olduğu yabancõ dili kullanmaya özen gösterme. Öğrendiği yabancõ dille ders aralarõnda arkadaşlarõyla konuşarak iletişim kurma. DAVRANIŞLAR : 1. Öğrendiği yabancõ dili, ders arasõnda arkadaşlarõyla konuşarak iletişim kurma, 2. Boş zamanlarõnda öğrendiği yabancõ dille ilgili kelime oyunlarõ oynama, bulmaca çözme, 3. Öğrendiği yabancõ dilde şarkõ söyleme, dinleme, 4. Öğrendiği yabancõ dilde şiir yazma, 5. Öğrendiği yabancõ dilde yazõlmõş kitaplarõ okuma, 6. Öğrendiği yabancõ dile ilişkin olumlu tavõr kazanma. LİSE SINIFLARININ HEDEFLERİ 1.00 BİLGİ HEDEF : İleri (upper Intermediate, Lower advanced) düzeye uygun olan yapõlarõn bilgisi. 477

14 DAVRANIŞLAR : 1. Bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere verilenler arasõndan uygun artikkõllarõ seçip yerleştirme, 2. Değişik zamanlõ cümlelerin boşluklarõna verilen bir dizi fiil arasõndan uygun olanlarõ seçip yerleştirme, 3. Bir metin içinde boş bõrakõlan yerlere, verilen bağlaçlar arasõndan uygun olanlarõ seçip yerleştirme, 4. İkiye ayrõlmõş bir dizi karõşõk cümlenin diğer parçasõnõ, karşõ diziden bulup eşleştirme, 5. Karõşõk halde verilen cümleleri, sõraya koyarak paragraf oluşturma, 6. Karõşõk halde verilen paragraflarõ sõraya koyma, 7. Verilen bir dizi türetilmiş kelimeyi, bir metin/diyalog içindeki uygun boşluklara yerleştirip yazma, 8. Verilen eklerle ilgili olarak önceden öğrendiği kelimeleri, eklerine göre gruplayõp yazma, HEDEF : 1.12 İleri düzeydeki dil fonksiyonlarõnõn bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Günlük iletişimle ilgili bir parçada, boş bõrakõlan yerlere işlevlerle ilgili verilen cümlelerden uygun olanõ seçip yerleştirme, 2. Gösterilen bir durumun/resmin işlev karşõlõğõ olan cümleyi öğrendiği şekli söyleme/yazma, 3. Dinlediği bir işlevle ilgili cümleyi, verilen bir dizi seçenek arasõndan seçip işaretleme, 4. İşlevlerle ilgili verilen bir dizi cümleyi, verilen grup adlarõna göre eşleştirme, HEDEF : 1.13 İleri düzeyde kullanõlan kelimelerin bilgisi. + Üniversite hazõrlõk sõnõflarõnda yeterlik sõnavõnõ aşabilecek düzeye gelebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir dizi kelimeyi eş anlamlõlarõ ile eşleştirme. 2. Verilen bir dizi kelimeyi karşõt anlamlõlarõ ile eşleştirme. 3. Verilen kelimeler arasõndan anlam bakõmõndan bir grup oluşturanlarõ söyleme/yazma. 4. Verilen kelimeler arasõndan anlam bakõmõndan diğerlerinden ayrõ düşen kelimeyi seçme (Odd Man Out) 5. Verilen bir dizi kelimeyi tanõmlarõyla eşleştirip, işaretleme. 6. Cümle içinde boş bõrakõlan yerlere, verilen bir dizi kelimeden uygun olanõnõ seçip işaretleme. 7. Verilen bir dizi kelimeden yazõlõşlarõ ve anlamlarõ farklõ, okunuşlarõ aynõ olanlarõ eşleştirme (Homophone). 478

15 8. Yazõlõşlarõ ve okunuşlarõ farklõ kelimelerin çeşitli anlamlarõnõ söyleme/yazma. (Homonym). 9. Yazõlõşlarõ aynõ, okunuşlarõ farklõ kelimelerin çeşitli anlamlarõnõ söyleme/yazma. (Homograph). 10. İkiye ayrõlmõş bir dizi bileşik kelimenin, diğer parçasõnõ karşõ diziden bulup eşleştirme (Compound Nouns) 11. Karõşõk halde verilen birbirini tamamlayan kelimelerin uygun olanlarõnõ eşleştirip yazma (Collocations). 12. Verilen bir dizi yakõn anlamlõ kelime arasõndan, metin içinde belli bir anlamõ en iyi karşõlayanõ seçip yazma. HEDEF : 1.14 İleri düzeyde kullanõlan kelimelerin tonlama ve telaffuz bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Dinlediği kelimeleri tonlama ve uygulama yaparak söyleme, 2. Bir cümleyi ritmine uygun olarak söyleme, 3. Cümleyi verilmek istenen mesaja uygun yerlerde tonlama yaparak söyleme. (Strong-Weak Forms), 4. Verilen bir cümleyi değişik durumlarda uygun tonlama yaparak söyleme. (Politely, angrily disagreeing, agreeing, etc). 5. Bir metin/diyalogu doğru ritim ve tonlama yaparak okuma. HEDEF : 1.15 Belli söz-eylem (Discourse) yapõlarõnõn bilgisi. DAVRANIŞLAR : Günlük iletişimle ilgili bir metin diyalogda boş bõrakõlan yerlere işlevlerle ilgili verilen cümlelerden uygun olanõ seçip işaretleme. HEDEF : 1.16 Değişik dil kullanõmlarõ Formal/Informal bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir dizi dil kullanõmõ arasõndan, gösterilen duruma uygun olanõ seçip işaretleme, 2. Dinlediği bir konuşma ile ilgili dil kullanõmõnõ verilen bir dizi seçenek arasõndan seçip işaretleme, 3. Verilen bir dizi cümleyi Formal/Informal başlõklar altõnda gruplayõp söyleme/yazma, 4. Verilen bir durumla ilgili öğrendiği dil kullanõmõnõ söyleme/yazma, HEDEF : 1.17 Yazõm kurallarõ bilgisi. DAVRANIŞLAR : 1. Bir dizi örnek içinde, büyük harfin doğru kullanõlõşõnõ seçip işaretleme. 2. Bir cümlede geçen eklerin kelimelerden ayrõlmasõnda kullanõlan işaretleri, verilen bir dizi seçenek arasõndan seçip işaretleme. 479

16 3. Hatalõ yazõlan bir dizi kelime arasõndan doğru yazõlmõş olanõnõ seçip işaretleme. 4. Verilmiş bir dizi kurallar arasõndan, kompozisyon yazarken dikkat edilmesi gerekli kurallarõ bir dizi seçenek arasõndan seçip işaretleme KAVRAMA HEDEF : 2.11 İleri düzeyde verilen yapõlarõ kavrayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir dizi cümleyi, anlamlõ bir şekilde sõraya koyarak söyleme/yazma. 2. Verilen anahtar kelimelerle anlamlõ bir cümle oluşturarak söyleme/yazma. 3. Verilen cümleleri bağlaçlar kullanarak tek bir cümle halinde söyleme/yazma. 4. Verilen eklerle (Affixes) kelimeleri eşleştirip yazma. HEDEF : 2.12 İleri düzeyde verilen dil fonksiyonlarõnõ kavrayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Gösterilen bir durumun/resmin işlevi ile ilgili uygun cümleler söyleme/yazma. 2. Verilen işlevlere uygun bir diyalog söyleme/yazma. HEDEF : 2.13 İleri düzeyde verilen bir metin/diyalogda, bilinenler yardõmõyla bilinmeyenleri kestirebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Sonu/başõ boş bõrakõlan cümleyi tamamlayõp söyleme/yazma. 2. Verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan cümlelerin yerine uygun cümleleri söyleme/yazma. 3. Sonuç bölümü boş bõrakõlan bir metin/diyalogu tamamlayarak söyleme/yazma. 4. Başlõğõ verilen bir konunun muhtevasõnõ kestirerek söyleme/yazma. 5. Dinlediği bir metin/diyalogun devamõnõ kestirerek söyleme/yazma. 6. İzlediği video, film vb. bir durumun sonucunu kestirerek söyleme/yazma. 7. Başlangõcõ ve sonucu verilen bir parçanõn gelişme bölümünü kestirerek söyleme/yazma. HEDEF : 2.14 İleri düzeyde yazõlmõş bir metni okuduğunda anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir metni anlamlõ bir bütün halinde söyleme/yazma (Jigsaw Reading). 2. Bir metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek gösterme. 3. Bir metin/diyalogla ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine yerleştirme (Read and Label/Read and Fiil in). 480

17 4. Problemli bir durumu anlatan metin/diyalogdaki olayõn çözümünü parça içinden bulup söyleme/yazma (Problem Solving). 5. Bir metnin ana fikrini tek bir cümle ile ifade ederek söyleme/yazma. 6. Bir metindeki ana fikri destekleyen yardõmcõ fikirleri söyleme/yazma. 7. Bir metne uygun başlõk bulabilme. 8. Her paragrafa uygun giriş ya da bitiş cümlesi söyleme/yazma. HEDEF : 2.15 İleri düzeyde yazõlmõş bir metni dinlediğinde anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Karõşõk halde verilen bir metin/diyalogu dinlerken anlamlõ bir bütün halinde söyleme/yazma. 2. Dinlenen metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine yerleştirme (Listen and Label). 3. Dinlenen metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek çizme. 4. Dinlenen metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine yerleştirme (Listen and Fiil). 5. Problemli bir durumu anlatan bir metni dinlediğinde, olayõn çözümünü metin içinde bulup söyleme/yazma. (Problem Solving) 6. Bir metnin ana fikrini tek bir cümlede söyleme/yazma. 7. Bir metne uygun başlõk önerme. HEDEF : 2.16 Öğrenilen dildeki belli söz-eylem (Discourse) yapõlarõnõ belli durumlarda ayõrtetme. DAVRANIŞLAR : 1. Gösterilen bir durumun/resmin öğrenilen dilde karşõlõğõ olan cümleyi söyleme/yazma. 2. Verilen bir cümlenin anlamõnõ bozmadan farklõ bir ifade ile söyleme/yazma. HEDEF : 2.17 Yazõm kurallarõnõ doğru olarak örnekleyebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Yazõm kurallarõnõ örneklerle açõklama. 2. Bir fikri, bir düşünceyi, bir olayõ anlatõrken, bir mektup yazarken kullanõlacak formatlarõ açõklama. HEDEF : 2.18 Düzeylerine uygun edebi metinleri okuduğunda anlayabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Metin/eserin özetini çõkarabilme (Precis/Summary) 2. Metinlerde/eserlerde geçen karakterleri açõklama (Pathetic, tragiç, comic, Hat, round, static vb.) ayrõca her karekterin (Minor, major characters) fonksiyonu ve karakterlerin idealize edilip edilmediği hakkõnda görüşünü söyleyebilme. 481

18 3. Öğretmen tarafõndan detaya inilmeden tanõmõ verilmiş olan edebi sanatlarõ (Fore-shadowing, Hashback, irony, sarcasm, hyperbole, image, vb.) okuduğu metinde bulabilme. 4. Eserin ana ve yardõmcõ fikirlerini bulabilme. 5. Eserin başlõğõ hakkõnda yorum yapõp anafikir ile ilişkisini bulabilme. 6. Varsa birbirine zõt olan (Conflict) kişiyi veya öğeleri bulabilme. 7. Bir edebi metnin kimin ağzõndan yazõldõğõnõ bulabilme (Point of View). 8. Okuduğu metni yansõz olarak eleştirebilme UYGULAMA HEDEF : 3.11 Günlük yaşamda öğrendiği yapõ ve kelimelerle duraklamadan meramõnõ ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Verilen bir sorun üzerinde konuşma. 2. Bir konuşmayõ başka birine dolaylõ cümlelerle anlatma. 3. Sorular sorarak eksik bilgiyi tamamlama. 4. Günlük tutarak o gün için önemli olan olaylarõ ifade etme. HEDEF : 3.12 Verilen bir duruma uygnu olarak dilin işlev ve kavramlarõnõ doğru olarak kullanma. DAVRANIŞLAR : 1. Okul ve çevresi ile ilgili yapõlmasõ gereken/gerekmeyen işlerin neler olduğunu yapma/söyleme. 2. Karşõlaştõğõ bir durumla ilgili olarak mesaj yazma/gelen bir mesaja cevap verme. 3. Duruma uygun kutlama kartõ/davetiye yazma. 4. Verilen bir duruma uygun ilan yazma. 5. Verilen bir ilana uygun cevap yazma/ayrõntõlõ bilgi isteyen yazõ yazma. 6. Yapõlmasõ gerekenlerle ilgili hatõrlatma yazõlarõ yazma. 7. Verilen bir durumla ilgili olarak uygun işlevleri kulanarak karşõlõklõ konuşma/yazma. 8. Hareketlerle (sessiz olarak) anlatõlan bir durumu uygun cümlelerle ifade etme. HEDEF : 3.13 Dinlediğini yorumlayõp sözlü olarak ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Dinlediği bir durumu (oyun, haber, açõkoturum vb.) kendi cümlelerini kullanarak başkalarõna anlatma. 2. Dinlediği bir sesin kendisi üzerinde bõraktõğõ etkileri anlatma. 3. Dinlediği bir olayõn sonucunu yorumlayarak anlatma. 4. Dinlediği bir olayda kendini bir kahramanõn yerine koyarak, olayõ yeniden değerlendirip anlatma. 482

19 5. Dinlediği bir şiiri/şarkõyõ, diyalog halinde hikayeleştirerek sözlü olarak ifade etme. HEDEF : 3.14 Okuduğunu yorumlayõp sözlü olarak ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Okuduğu bir metinle ilgili ana fikri ve yardõmcõ fikirleri anlatma. 2. Okuduğunu kendi cümlelerini kullanarak başkalarõna anlatma. 3. Okuduğu bir olayda, kendini kahramanõn yerine koyarak olayõ yeniden değerlendirip anlatma. 4. Okuduğunu özetleyerek anlatma. 5. Problemli bir durumu anlatan parçadaki olaya çözüm getirme (Problem Solving) HEDEF : 3.15 Gördüğünü/izlediğini yorumlayõp sözlü olarak ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Gördüğü/izlediği bir durumda (film, slayt, resim vb.) geçen olaylarõ kendi cümlelerini kullanarak başkalarõna anlatma. 2. İzlediğini/gördüğünü özetleyerek anlatma. 3. İzlediği olaylarõ kendi deneyimlerinden faydalanarak geliştirip anlatma. 4. Seslendirilmeden izlenen bir olayõ kendi ifadesiyle geliştirip anlatma. 5. İzledikleri/gördükleri kahramanlarõn karakteristik özellikleri hakkõnda konuşma. HEDEF : 3.16 Yazõm kurallarõnõ doğru olarak kullanabilme. DAVRANIŞLAR : 1. Düzeyine göre verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazma. 2. Hatalõ noktalama işaretleri ile verilen bir metni, hatalarõnõ düzelterek yeniden yazma. 3. Yazõm hatalarõyla verilen bir parçayõ yazõm hatalarõnõ düzelterek yeniden yazma. 4. Yazõm kurallarõna uyulmadan ve noktalama işaretleri kullanõlmadan verilen bir parçayõ yazõm kurallarõna uyarak ve noktalama işaretlerini kullanarak yeniden yazma. 5. Düz bir metin halinde verilen parçayõ paragraflarõ belirterek yazma. 6. Noktalama işaretleri boş bõrakõlan bir paragrafta verilen bir dizi noktalama işaretleri arasõndan uygun olanõ seçip işaretleme. HEDEF : 3.17 Dinlediğini yorumlayõp yazõlõ olarak ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Dinlediği bir durumu (haber, açõkoturum, oyun vb.) kendi cümlelerini kullanarak yazma. 483

20 2. Dinlediği bir sesin kendisine hissettirdiklerini yazma. 3. Dinlediği bir olayõn sonucunu yorumlayõp yazma. 4. Dinlediği bir parçayla ilgili olarak kendi başõndan geçen bir olayõ yazma. 5. Dinlediği bir parçada geçen durumu yorumlayarak yazma. 6. Dinlediği bir metnin resmini çizme (Vice versa). 7. Parçayõ dinlerken, önemli gördüğü noktalarõ not alõp yazma. HEDEF : 3.18 Okuduğunu yorumlayõp yazõlõ olarak ifade edebilme. DAVRANIŞLAR : 1. Okuduğunu kendi cümlelerini kullanarak yazma. 2. Okuduğu bir durumla ilgili ana fikri/yardõmcõ fikri yazma. 3. Okuduğu bir durumla ilgili yardõmcõ fikirleri yazma. 4. Okuduğunu özetleyerek yazma. 5. Okuduğu parça ile ilgili olarak kendi başõndan geçen bir olayõ yazma. 6. Okuduğu bir şiiri/konuşmayõ düz metin halinde yazma. HEDEF : 3.19 Gördüğünü/izlediğini yorumlayõp yazõlõ olarak ifade etme. DAVRANIŞLAR : 1. Gördüğü bir durumda geçen olaylarõ kendi cümlelerini kullanarak yazma. 2. İzlediği bir olayõ kendi deneyimlerini katarak geliştirip yazma. 3. izlediği bir durumun özetini yazma. 4. İzlediği bir olayõn kritiğini yaparak yazma. 5. Seslendirilmeden izlenen bir olayõ ifadeleriyle geliştirip yazma. 4. DUYUSŞAL ALAN 4.11 ALMA - Çağõ yakalamada yabancõ dil bilmenin önemini farketme. - Değişik kültür değerlerini hoşgörüyle karşõlama TEPKİDE BULUNMA - Yabancõ dille konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmeye istekli olma. - Yabancõ dille basõlmõş eserleri okumaktan hoşlanma DEĞER VERME - Yabancõ dille konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmeye istekli olma. - Kitle iletişim araçlarõnda, yabancõ dille yapõlan yayõnlarõ izlemeye ilgi duyma. - Yabancõ dil dersine önem verme. DERS KİTAPLARI FORMA SAYISI : Bu programa göre hazõrlanacak kitaplarõn forma sayõsõ aşağõda belirtilmiştir. Hazõrlõk Sõnõfõ 8-12 forma (44) Yabancõ Dil I. Dönem 4-8 forma (44) Yabancõ Dil II. Dönem 4-8 forma (44) Yabancõ Dil III. Dönem 4-8 forma (44) Yabancõ Dil IV. Dönem 4-8 forma (44) Yabancõ Dil V. Dönem 4-8 forma (44) 484

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Alt seviye ortaöğretim sekizinci sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, şubat 2005 1 Yayın Sorumlusu İsuf Zeneli Yayına Hazırlayanlar: Agim Bërdyna Ramush Lekaj Ilaz

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Üst Seviye Orta Öğretim On Üçüncü Sınıf Genel Lise ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Dil yeterliği bölümünde toplamda 25

Detaylı

English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 1

English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNGİLİZCE KURSU KULLANIM KILAVUZU English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 2 English Millenium İçindekiler Giriş... 3 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz.

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz. Amaç ODTÜ-İYS, eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterlik seviyelerini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır. Sınavın amacı,

Detaylı

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): Aynı gramer yapısına sahip (iki isim, iki sıfat, iki zarf) gibi sözcükleri ya da cümleleri bağlayan kelimelerdir. And / once gibi tek bir sözcükten

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 007 ALMANCA I Bölüm / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz.

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz. Amaç ODTÜ-İYS, eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterlik seviyelerini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır. Sınavın amacı,

Detaylı

Perceptions of Foreigners about Process of Learning Turkish

Perceptions of Foreigners about Process of Learning Turkish Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 368-389, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Doi: 10.14686/BUEFAD.201428189 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

Science Of Storytelling

Science Of Storytelling > INTRODUCTION SUNUŞ Salih Uyan Science Of Storytelling Hikâye Anlatım Bilimi In 1748, the British politician and aristocrat John Montagu, the 4th Earl of Sandwich, spent a lot of his free time playing

Detaylı

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

25 Ocak 2005 /İstanbul Ceylan Intercontinental Oteli

25 Ocak 2005 /İstanbul Ceylan Intercontinental Oteli BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-TÜSİAD DIŞ POLİTİKA FORUMU KÜRESEL KÜRESEL TERÖRİZMİN TERÖRİZMİN EKONOMİK EKONOMİK YANSIMALARI YANSIMALARI VE VE ÇÖZÜMLER ÇÖZÜMLER 25 Ocak 2005 /İstanbul Ceylan Intercontinental Oteli

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ FEN ve SOSYL BİLİMLER LİSELERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SINVI 26 HZİRN 2006

Detaylı

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras.

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras. Volume 13, Number 1, Spring 2014 DOI 10.2390/jsse-v13-i1-1315 ISS-- 1618 5293 Mehmet Açıkalın A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights The lesson was videotaped in March 2013, using

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I V E Ö Ğ R E T İ M D E R N E Ğ İ T U R K I S H C U R R I C U L U M A N D I N S T R U C T I O N A S S O C I A T I O N ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Detaylı

1995 KASIM KPDS SORULARI

1995 KASIM KPDS SORULARI 1995 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Many of the critics clearly regarded several of the paintings on as of poor quality. A)

Detaylı