Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için haz rlanan 10 maddelik yeni eylem plan n aç klad. Daha üç y l öncesine kadar hayal olarak düflünülen enflasyon oranlar gerçekleflmeseydi ne olurdu? Enflasyonla mücadelede baflar sa lanmasayd bugün fiyatlar nerede olurdu? flte Türkiye Bülteni nin enflasyon araflt rmas. 12 K br s milli davam zd r Baflbakan Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Talat ile stanbul da bir araya geldi. 28 Kufl gribi kontrol alt nda Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker ile röportaj. 18 Kongrelerimizden güçlenerek ç kaca z AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an, il baflkanlar toplant s nda AK Parti teflkilat na seslendi hracat n alt n y llar AK Parti iktidar n n bafllatt ihracat seferberli i ile Türkiye, 2005 y l n 73.4 milyar dolarl k ihracatla tamamlad. Kufl gribinde çok baflar l bir s nav verdik Sa l k Bakan Recep Akda ile röportaj Kanatl sektörüne 53.2 milyon YTL destek Kufl gribinden etkilenen kanatl sektörüne yönelik olarak haz rlanan destek paketi aç kland. Türkiye nin yard m eli üç k taya uzan yor Hükümetimiz Türk dilinin konufluldu u dost ve kardefl ülkeler baflta olmak üzere yak n co rafyas na her alanda yard m elini uzat yor. 46 Menenjit ve KKK afl lar da art k ücretsiz Sa l k Bakanl, k zam k-k zam kç k-kabakulak ve menenjit afl lar n çocukluk ça afl takvimine ekledi.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 3 Say : 33 fiubat 2006 AK PART Ad na Sahibi : Akif Gülle (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Murat Dirican Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Arzu Aygan Adres : AK PART Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : nan fiahin Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Esen Ofset Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L KIBRIS milli davam zd r ED TÖRDEN AK PART iktidar ile Türkiye, d fl politika alan nda onurlu duruflunun karfl l n al yor. K br s meselesi çözümsüzlü e de- il, çözüme odakland. Türk taraf uzlaflmaz yaftas n üzerinden att. AK PART iktidar K br s ta hamasi nutuklara, kelime oyunlar na, aldatmacalara s nmad. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; K br s Türk Devleti ile Türk Milleti aras nda yalanlara baflvurmad, köfle kapmaca oynamad. Ve sonuç ald lk kez, sadece Türkler de il yabanc lar da Türk taraf n n hakl l na inand. Bir ngiliz D fliflleri Bakan ilk kez Türk taraf na resmi ad m att. ABD parlamento heyetinin, Azerbaycan heyetinin ve slam Konferans Örgütü giriflimlerinin ard ndan at lan bu ad m, de facto tan nma olarak alg land. AK PART iktidar, dava n n ve milli mesele nin ne oldu unu laf cambazl yla, sloganlarla de il bir kez daha icraat yla anlatt. AK PART iktidar, üç ayr k tada 37 ayr bayrak alt nda yaflayan dost, kardefl ve akraba topluluklara teknik ve insani yard m elini uzatt. T pk üç k tada at koflturan atalar m z gibi Hat ralar canland, ba lar hat rland. AK PART iktidar geride kalan üç y l içinde Türkiye yi al fl k olmad m z bir istikrar ortam na kavuflturmakla kalmad. Daha önce yaflanmayan yeni sorunlara karfl da so ukkanl davrand. De iflik bölgelerde teflhis edilen kufl gribi vakalar karfl s nda gereken tüm önlemler tam zaman nda al nd. Yumurta ve beyaz et üreticilerinin u rad zarar n telafisi için 53 trilyon TL kaynak sa land. Hiç düflündünüz mü, ya enflasyon düflmeseydi? AK PART iktidar ile faizler düflmeseydi, sadece faiz ödemelerine 112 katrilyon TL daha fazla ödeyecektik. Enflasyon tek haneli rakamlara gerilemeseydi tüm mal ve hizmetlere bugünkünün en az iki kat n verecektik. Enflasyon canavar ma lup edildi, fiyatlar yükselmedi. Yolun aç k Türkiye! Esen kal n

5 fiubat TAR H Londra Anlaflmas fiubat 1959 da K br s ba ms z bir devlete dönüfltüren Londra Anlaflmas imzaland. Anlaflma toplant s na Türk D fliflleri Bakan Fatin Rüfltü Zorlu, Yunan D - fliflleri Bakan Averof ve ngiltere D fliflleri Bakan kat ld. Anlaflmay K br s Türk delegasyonu baflkan Dr. Faz l Küçük ve K br s Rum delagasyonu baflkan Baflpiskopos Makarios imzalad lar. Toplant ya Yunan Baflbakan da kat ld. Bir uçak kazas geçirmifl olan Baflbakan Menderes o s rada tedavi alt nda oldu undan Londra Konferans na kat lamad. Bu anlaflma ile K br s ngiltere nin sömürgesi olmaktan ç karak ba ms z bir devlet haline geldi. ngiltere, Yunanistan ve Türkiye garantör devlet oldular. Bunu izleyen süreçte, 1960 y l nda K br sl Rumlar ve Türkler Kıbrıs Devleti ni kurdular. Yeni oluflturulan K br s yönetimindeki 10 bakandan 7 si Rum, 3 ü Türk olurken Cumhurbaflkanı Rum (Baflpiskopos Makarios) ve yardımcısı Türk (Fazıl Küçük) oldu. Antep e Gazi ünvan TBMM, Ay ntap'a (Antep) kahramanca direniflinden dolay 'Gazi' unvan veren kanunu kabul etti. 10 ay 9 gün düflmana karfl en kötü imkanlarla yi itçe savaflan Antep 9 fiubat 1921 de teslim olmakla birlikte Türk tarihine kahramanlar diyar olarak geçmifltir. Fatih in tahta geçifli VII. Osmanl Padiflah Fatih Sultan Mehmet 1451 y l nda tahta geçti. 32 y l padiflahl k yapan Fatih Sultan Mehmet, 1453 y - l nda stanbul'u fethetti ve 200 den fazla flehir Osmanl topraklar na kat ld. Vefat s ras nda devletin s n rlar kilometrekareye ulaflt. Fatih'in Osmanl padiflahlar aras nda bilimsel, yönetsel ve kültürel sahada ilk s ray ald bilinmektedir Balkan Antant Yalta Konferans Medeni Kanun un kabulü Türkiye nin NATO ya girifli Balkanlarda siyasi iflbirli ini öngören Balkan Antant Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya taraf ndan imzaland. Bununla taraflar s n rlar n karfl l kl olarak garanti ettikleri gibi, birbirlerine dan flmadan herhangi bir Balkan devletiyle bir siyasi antlaflma veya siyasi bir harekette bulunmamay taahhüt ediyorlard. kinci Dünya Savafl sonras dünyas n n ana çizgileriyle düzenlenmesi amac yla SSCB nin Yalta kentinde liderler düzeyinde bir konferans toplanmas na karar verildi. fiubat 1945 te toplanan Yalta Konferans nda ABD yi Roosevelt, ngiltere yi Churchill ve SSCB yi Stalin temsil etti. Cumhuriyet'in kuruluflu ile yeni bir devlet yap - s oluflturulurken varolan hukuk düzeninin iyilefltirilmesi, ça dafllaflt r lmas amaçlanm flt. Bu çerçevede kad n-erkek eflitli ine dayal bir aile düzeni içeren Türk Medeni Kanunu 17 fiubat 1926 da Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edildi Eylül 1951 tarihleri aras nda Ottova'da toplanan Kuzey Atlantik Pakt (NATO) Konseyi'ne dahil olan 12 devlet temsilcileri, Türkiye'nin üye olmas n tavsiye eden karar onaylad lar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 fiubat 1952 de Türkiye nin NA- TO üyeli ini onaylad.

6 Dünya Aktüalite Atlas Straw dan KKTC ye tarihi ziyaret Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti geçti imiz günlerde çok önemli bir ziyarete tan k oldu y l ndan bu yana ilk kez bir KKTC lideri üst düzey bir devlet yetkilisi taraf ndan resmi makam nda ziyaret edildi. Bu ziyaret s ras nda KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, ngiltere D fliflleri Bakan Jack Straw u kendi makam nda a rlad. Straw, K br s sorununun çözümü için müzakerelerin bafllamas gerekti ini ifade ederek, Bütün uluslararas toplumun hedefi adada kal c bir çözüme ulaflmakt r dedi. Straw, K br s Türkleri üzerindeki izolasyonlar n kalkmas için ilerleme sa lamalar gerekti ini belirterek, bunun Türkiye nin AB üyeli i sürecinden ayr bir kulvar oldu unu, ayr ca K br sl Türkleri AB ye yaklaflt rman n da herkesin ç kar na oldu unu söyledi. Irak seçimleri Irak'ta 15 Aral k'ta yap lan ikinci genel seçimlerin kesin sonuçlar aç kland. Irak seçim kurulunun aç klamas na göre, fiii partileri 275 sandalyeli mecliste 128 milletvekilli i kazand. fiiiler, bu say yla salt ço unlu- u sa layamad. Sünni partileri yeni Meclis'te 55 sandalye al rken, Kürt partileri 53 sandalye elde etti. Afganistan a Yard m Konferans Konferansta, Afganistan a ekonomi, güvenlik ve uyuflturucuyla mücadele konular nda yap lacak yard mlar ele al nd. Konferansta Türkiye yi D fliflleri Bakan Abdullah Gül temsil etti. ngiltere Baflbakan Tony Blair, ülkesinin 3 y l süreyle Afganistan daki NATO gücünün komutas n üstlenece ini ve bu süreçte 500 milyon sterlinlik yard m öngördüklerini aç klad. ABD D fliflleri Bakan Condoleezza Rice ise, gelecek y l içinde Afganistan a 1.1 milyar dolarl k yard m yapmay planlad klar n belirtti. Rusya da, Afganistan n Sovyetler Birli i dönemini de içine alan 10 milyar dolarl k borcunu silebilece inin sinyalini verdi. Uluslararas toplum Afganistan a, 2001 den bu yana 15 milyar dolardan fazla maddi yard mda bulundu. Ancak Devlet Baflkan Hamid Karzai ye göre, Afganistan n daha uzun y llar d fl yard ma ihtiyac var. Ülkede 6-8 milyon aras nda Afgan açl k s k nt s çekerken, nüfusun yüzde 53 ü de yoksulluk s n r n n alt nda yafl yor. Bilgisayar virüsü 20 yafl nda Bundan tam 20 y l önce bir floppy diskte ortaya ç - kan dünyan n ilk bilgisayar virüsüne ''Brain'' ad verilmiflti. fiimdiki virüsler gibi genifl çapl bulaflma gücü olmayan Brain virüsü, sadece aralar nda bu virüsü bar nd ran floppy diski de iflen bilgisayar kullan c lar n etkilemiflti. Brain virüsünün kayna tam olarak bilinmese de kendi yazd ve satt bir yaz l m korumak isteyen bir Pakistan yaz l m firmas nca yarat ld san l - yor. Uzmanlar, bilgisayar virüsünün evriminde en önemli de iflimin, virüs program yazma hobisinden maddi ç kar sa lama amaçl sanal suçlara geçifl oldu unu belirterek, ilk bilgisayar virüsünün ortaya ç - k fl n n üzerinden 20 y l geçmesinin ard ndan 150 binin üzerinde virüs progra-

7 Kosova Cumhurbaflkan Rugova hayat n kaybetti Geçti imiz günlerde yakaland kanser hastal na yenilerek 61 yafl nda hayat n kaybeden Kosova Cumhurbaflkan brahim Rugova, baflkent Prifltine de düzenlenen cenaze töreni sonras topra a verildi. Kosova n n ba ms zl k simgesi olan Rugova y onbinler u urlad. Törene, aralar nda AB'nin D fl iliflkiler Sorumlusu Javier Solana, Türkiye den Devlet Bakan Mehmet Ayd n, Almanya dan D fliflleri Bakan Frank Walter-Steinmeier gibi bir çok siyasetçi ve devlet adam kat ld y l nda Kosova Devlet Baflkanl na seçilen Rugova, Kosoval lar n ba ms zl k sembolüydü. Filistin seçimleri Filistin'de 10 y l aradan sonra yap lan genel seçimlerin galibi 74 milletvekili ç karan Hamas oldu. Filistin Seçim Komisyonu, nihai say ma göre, yap lan genel seçimlerde Hamas' n 74, El Fetih'in ise 45 milletvekilli i kazand n aç klad. Seçimlerin ard ndan, Ortado u bar fl için BM, ABD, AB ve Rusya'n n oluflturdu u dörtlü grup Filistin seçimlerini kazanan Hamas'a ça r da bulunarak, srail'i resmen tan - mas n istedi. Hamas' n zaferiyle sonuçlanan seçimlerden sonra srail'deki sa c Likud Partisi'nin lideri Binyamin Netanyahu ise, uluslararas toplumun Filistinliler'e ekonomik yapt r m uygulamas n istedi. m n n yaz ld n kaydediyorlar. Brain virüsünün ortaya ç k fl n n ard ndan, en yayg n iflletim sistemi olan Microsoft Windows'u hedef alan çok say da virüs ve baflka virüs programlar h zla yay lmaya bafllarken, Amerikan Federal Soruflturma Bürosu'nun verilerine göre, ABD'de geçen y l ticari kurulufllar n yüzde 84'ü virüs, spyware veya di er kötü amaçl programlar n sald r s na u rad. Bilgisayar virüsü terimi, 1984'te Amerikal bilgisayar bilimcisi Fred Cohen taraf ndan ilk kez ortaya at ld. UNICEF çocuklar için yard m istiyor Birleflmifl Milletler çocuklara yard m fonu UNI- CEF, yeni bir kampanya bafllatt. Amaç 29 ülkede acil yard ma ihtiyac olan çocuklar için para toplamak. Hedeflenen rakam ise 800 milyon dolar... Örgüte göre, cocuklar için yap lan birçok yard m kampanyas nda ihtiyaç duyulan paran n çok az toplanabiliyor. Örgütün geçti imiz y l açt 25 yard m kampanyas ndan sadece dördü hedeflenenin yüzde 50 sine ulaflabildi. Bu nedenle örgüt, 2006 y l için 805 milyon dolarl k yeni bir kampanya bafllatt. Hedeflenen yard m miktar n n üçte birinin Sudan a ayr lmas planlan yor. Sudan n Darfur bölgesinde süren iç savafl nedeniyle her y l befl yafl n alt nda, yüz bin çocuk tedavi edilebilir hastal klardan ölüyor. Güney Asya da da, a r yoksulluk koflullar içinde yaflayan 330 milyon çocu un bar nak, su veya yiyecek s k nt s çekiyor... UNICEF ayr ca, düflük siyasi kar fl kl n sürdü ü ve milyonlarca kiflinin yoksulluk içinde yaflad Gürcistan, Çeçenistan, Ermenistan ve Azerbaycan gibi ülkeler için de daha fazla yard m ça r s nda bulundu. Dünya Bankas 'ndan kufl gribi ma duru ülkelere yard m sözü Dünya Bankas Baflkan Paul Wolfowitz, kufl gribi hastal ndan etkilenen ülkelere sürekli ve etkin yard m sa lamay taahhüt ettiklerini söyledi. Paul Wolfowitz, kufl gribiyle mücadeleye yard m sa lama amac yla Çin hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankas taraf ndan düzenlenen uluslararas konferansa gönderdi i mesajda, sonucu henüz bilinmeyen kufl gribi tehdidine karfl tüm ülkelerin iflbirli ine gitmesi gerekti ini söyledi. Uluslararas toplumun, tüm ülkelerin, hastal - n yay lmamas için tüm gayreti göstermesi gerekti inin alt n çizen Wolfowitz, "önceki salg nlar n maliyeti 10 milyar dolar aflm flt. E er uluslararas toplum bu hastal kontrol alt na almada baflar s z kal rsa dünya k yaslanamayacak bir ekonomik zarara u rayacak" dedi. Dünya Bankas 'n n, küresel fonundan yard m yapaca ülkelerin içinde Türkiye de bulunuyor.

8 K br s ta çözüme do ru ad m ad m... ÇÖZÜMSÜZLÜ ÜN ADRES TÜRK TARAFI DE L Göreve geldi imiz günden bu yana adada bar flç bir çözümün teminine dönük samimi ve inand r c bir politika izledik. K br s Türk halk n n haklar n korumak ve milli davam z savunmak için KKTC makamlar yla yak n iflbirli i ve dayan flma içinde çal flmalar m z sürdürdük, sürdürüyoruz. Rum taraf n n olumsuz tutumuna ra men biz çözüm perspektifimizi muhafaza etmeye devam ediyoruz. Esasen hükümetimizin KKTC ile birlikte izledi i politika sayesindedir ki bugün Türkiye ve K br s Türk taraf, y llardan beridir üstüne yap flan "çözüm istemeyen taraf" suçlamas ndan art k kurtulmufltur. Yine bu politikan n sonucu olarak art k tüm dünya K br s sorununun çözümsüz kalmas nda sorumlulu- un Rum taraf nda oldu unu bilmektedir, görmektedir. R. Tayyip Erdo an Baflbakan Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda Türkiye nin yeni K br s Eylem Plan n de erlendirdi. ÇÖZÜM ZEM N AVRUPA B RL DE L, B RLEfiM fi M LLETLERD R Rum taraf, çözüm için çal flmak yerine, K br s sorununun çözüm zeminini Birleflmifl Milletler'den Avrupa Birli i'ne kayd rmaya çal flmaktad r. Bundan muratlar Avrupa Birli i'ne üyelik müzakerelerimiz kapsam nda ülkemiz üzerinde bask oluflturarak bir tak m kazan mlar elde etmektir. Bu politika yanl flt r, hedefine ulaflamayacak, bar fl n tesisine de yard mc olmayacakt r. Esasen nal nc keseri gibi flartlar sürekli kendine do ru yontan bu dayatmac yaklafl mlar Rum taraf n n da yarar na olmamaktad r. fiunu herkes bilmelidir ki, bu sorunun çözüm yeri Birleflmifl Milletlerdir. Tüm taraflar BM Genel Sekreterinin çabalar - na destek olmak durumundad r. 6 Türkiye Bülteni

9 Biz K br s meselesine her zaman, bir milli davan n gerektirdi i hassasiyetle yaklaflt k, bundan hiç kimsenin flüphe etmemesi gerekir. Sorumlulu umuzun bilinci içerisinde, yap c ve kararl bir yaklafl mla hareket ettik. Çözüm yolunda ad mlar atmaya, öneriler sunmaya devam ediyoruz, edece iz. Aç klad m z yeni eylem plan da bu konudaki kararl l m z n önemli bir göstergesidir. ÇABALARIMIZ SONUÇ VERMEYE BAfiLAMIfiTIR Referandumlardan bu yana harcanan çabalar sonucunda K br s Türk taraf uluslararas camiada varl - n daha fazla hissettirmeye ve kabul ettirmeye bafllam flt r. Uluslararas camia art k K br s Türk halk na uygulanan ambargonun haks zl n ve anlams zl n bilmektedir. K br s Türk halk n n demokratik ve ça dafl bir devlet yap s na sahip oldu unu da görmektedir. Amerika Birleflik Devletleri kongre ve ticaret heyetlerini, Rusya Federasyonu da büyükelçilerden oluflan bir heyeti Kuzey K br s'a göndermifllerdir. Azerbaycan ve K rg zistan'dan ifladamlar ve resmi yetkililer KKTC'yi ziyaret etmifl, ayn flekilde KKTC'nin siyasi yetkilileri de yurt d fl nda üst düzeylerde artan flekilde muhatap bulmaya bafllam fllard r. slam Konferans Örgütü de 2004 ve 2005 y l nda ald kararlarda, K br sl Türklerin dünyayla bütünleflmeleri yönünde güçlü ça r - larda bulunarak, K br s, Türk halk yla dayan flma içerisinde olmufltur. YEN G R fi M M Z DE DÜNYADAN DESTEK BULMUfiTUR Geçti imiz günlerde hükümetimizin adada çözüme yönelik bafllatt yeni giriflimle ilgili olarak BM Genel Sekreteri Say n Kofi Annan, önerilerimizi ciddiyetle de erlendirdi ini, di er taraflarla yapaca temaslardan sonra bize geri dönece ini söylemifltir. Ayn flekilde dünyan n baflka ülkeleri de bafllatt m z yeni giriflime çok aç k destek vermifllerdir. Bunlar aras nda AB ülkeleri, AB'nin yetkili isimleri ve ABD de vard r. Bu itibarla aç klad m z eylem plan n n, uluslararas alanda cesaret verici yans malar olaca na inan yorum. Bu eylem plan, referandum sonras nda tüm uluslararas camian n her vesileyle tekrarlad, K br s Türklerinin dünya ile bütünleflmelerine yönelik beklenti ve ça r larla da uyum içindedir. KARARLILI IMIZI B R KEZ DAHA GÖSTERD K Hükümetimiz, flimdiye kadar K br s'la ilgili olarak yürüttü ü politikaya iliflkin kararl l n da bir kez daha aç k bir flekilde gözler önüne sermifltir. Bu vesileyle flu noktay da alt n çizerek ifade etmek isterim: Türkiye'nin AB ile iliflkileri ayr bir konudur, K br s meselesi ise bir baflka konudur. Özelde AB'nin ve genelde tüm uluslararas toplumun bu yap c tutumumuza hakça yaklaflmas n ve desteklemesini bekliyoruz. Hükümetimiz, KKTC'nin kurumsal yap s n n güçlendirilmesi, K br s Türk halk n n ekonomik geliflmesine yönelik projeleri de kararl l kla desteklemeye devam edecektir. ÇÖZÜM YOLUNDA ADIM ATMAYA DEVAM EDECE Z Biz K br s meselesine her zaman, bir milli davan n gerektirdi i hassasiyetle yaklaflt k, bundan hiç kimsenin flüphe etmemesi gerekir. K br s konusunda geçmiflten gelen ve anlaflmalardan kaynaklanan sorumlulu umuzun bilinci içerisinde, yap c ve kararl bir yaklafl mla hareket ettik. Türk taraf, bugüne kadar gösterdi i iyi niyetin karfl l n tam olarak alamam fl olmas na ra men, çözüm yolunda ad mlar atmaya, öneriler sunmaya devam etmektedir, edecektir. HERKES BU SÜREC Y DE ERLEND RMEL D R Baflta BM olmak üzere uluslararas camian n konuyu hakkaniyet içinde de erlendirerek Türkiye'ye ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'ne hakk n teslim edece- ine inan yoruz. Bu yönde at lacak her somut ad mla yeni bir sayfa aç lacak, dünya bar fl n n tesisine de büyük katk sa lanacakt r. Biz dünyan n gelece inin bugünlerden çok daha ayd nl k, çok daha mutlu, çok daha bar fl dolu olaca - na gönülden inan yoruz. Türkiye Bülteni 7

10 KIBRIS TA ÇÖZÜM Ç N TÜRK YE DEN YEN B R ADIM Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için haz rlanan 10 maddelik yeni Eylem Plan n aç klad. Eylem Plan çerçevesinde, Türk deniz ve hava limanlar n n K br s Rum gemilerine, KKTC limanlar n n da uluslararas ticarete aç lmas yönünde öneriler bulunuyor. 8 Türkiye Bülteni

11 Abdullah Gül: Bu giriflimimizin K br s sorununa kapsaml bir çözüm bulunmas n kolaylaflt racak yeni bir süreci bafllatabilece ine inan yoruz. lgili taraflar n, sundu umuz bu öneri paketini olumlu ve yap c bir yaklafl mla de erlendireceklerini ümit ediyoruz. T ürkiye nin, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulmas için haz rlad ve 20 Ocak ta BM Genel Sekreteri Kofi Annan a iletti i K br s Eylem Plan n D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül aç klad. Yeni bir sayfa açmak zorunday z Eylem Plan n n ana fikrinin, K br s'ta her iki tarafa yönelik k s tlamalar n kald r lmas, taraflar aras ndaki farkl l klar n azalt lmas suretiyle sosyo-ekonomik kalk nman n teflvik edilmesi ve ilgili tüm taraflara özlü kazan mlar sa lanmas olarak özetlenebilece- ini belirten D fliflleri Bakan Gül, Bu giriflimimizin K br s sorununa kapsaml bir çözüm bulunmas n kolaylaflt racak yeni bir süreci bafllatabilece ine inan - yoruz diye konufltu. D fliflleri Bakan Gül, K s tlamalar ve çat flmalar art k geride b rakarak ileriye do ru hep birlikte yürümenin zaman gelmifltir. Yeni bir sayfa açmak zorunday z. Aç klad m z yeni öneri paketi, bu yönde ilk ad m oluflturabilir dedi. BM nin liderli ine güveniyoruz Eylem Plan 'n n hayata geçirilmesinde BM Genel Sekreteri'nin liderli ine güvendiklerini belirten D fliflleri Bakan Gül, bu ba lamda BM Genel Sekreteri'nin himayesinde K br s'taki iki tarafa ilaveten Türkiye ve Yunanistan' n kat l m yla tertiplenecek bir üst düzey toplant n n da uygulama aç s ndan yararl olaca n söyledi. D fliflleri Bakan Gül, uluslararas toplumdan da Türkiye nin önerilerini dikkatlice incelemelerini ve aktif flekilde destek olmalar n beklediklerini ifade etti. Rumlar için samimiyet testi Kal c çözümün herkesin ç kar na oldu unu vurgulayan D fliflleri Bakan Gül, geçen y la kadar adan n bölünmüfllü ünden en çok flikayet edenin Rumlar oldu una iflaret ederek, Rumlar burada bir samimiyet testi içerisinden geçeceklerdir diye konufltu. D fliflleri Bakan Gül, Rumlar n flimdiye kadar kapsaml bir çözümün unsurlar n AB'den parça parça elde etme stratejisi izledi ini, kendilerinin de bunun fark nda oldu unu belirterek, aç k, fleffaf, samimi, kal c ve iki taraf da tatmin edici, yaflayabilir bir çözüm istediklerini bildirdi. Plan n getirece i sonuçlar D fliflleri Bakan Gül, Türkiye nin önerisinin hayata geçirilmesi halinde plan n beraberinde getirece i sonuçlar ise flöyle s ralad : lgili taraflar aras nda günlük yaflamda iliflkilerin düzelmesine yard mc olacakt r. Do u Akdeniz bölgesinde istikrar n sa lanmas na katk da bulunacakt r. Tüm taraflara ekonomik kazan mlar getirecektir. K br s'taki iki taraf n AB normlar na, standartlar na ve de erlerine ulaflmas sa lanacakt r. AB dahil uluslararas toplumun 2004 y l n n ortas ndan bu yana amaç olarak benimsedi i, K br sl Türklerin dünya ile bütünleflmeleri amac na ulafl lacakt r. Birlikte çal flmaya haz r z D fliflleri Bakan Gül, aç klamas n flu sözlerle tamamlad : lgili taraflar n, sundu umuz bu öneri paketini olumlu ve yap c bir yaklafl mla de erlendireceklerini ümit ediyoruz. Türkiye'nin, geçmiflte oldu u gibi bugün de BM Genel Sekreteri ve tüm ilgili taraflarla bar fl, istikrar ve uyum için birlikte çal flmaya haz r oldu unu da bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim. Türkiye Bülteni 9

12 Türkiye nin K br s Eylem Plan 1. TÜRK YE'N N deniz limanlar n n, AT-Türkiye Gümrük Birli i kapsam ndaki mallar n ticareti çerçevesinde K br s Rum gemilerine aç lmas ; 2. KIBRIS Rum havayolu tafl y c lar n n üst uçufllar için Türk hava sahas n kullanmalar na ve Türk havaalanlar n kullanmalar na, ilgili uluslararas kurallar ve usuller çerçevesinde izin verilmesi; 3. GAZ MAGOSA, Girne ve Gemikona dahil, Kuzey K br s'taki limanlar n, K br s Türk yönetimi alt nda mallar n, kiflilerin ve hizmetlerin uluslararas dolafl m na aç lmas ; 4. ERCAN HAVAALANI NIN K br s Türk yönetimi alt nda do rudan uçufllara aç lmas ; 5. KUZEY KIBRIS IN ekonomik bir varl k olarak AB gümrük birli ine pratik aç dan dahil edilmesi amac yla, özel düzenlemelerin yürürlü e girmesi. Ada'daki taraflar aras nda ve taraflar ile dünyan n geri kalan aras nda ticaretin engelsiz biçimde yap lmas n n sa lanmas ; 6. KIBRIS TÜRK TARAFININ uluslararas sportif, kültürel ve sosyal alanlardaki faaliyetlere serbestçe kat labilmesi; 7. ÜZER NDE mutab k kal nacak bir takvim çerçevesinde bir bütün olarak uygulanacak Eylem Plan na nihai fleklini vermek amac yla, BM Genel Sekreteri'nin himayesinde ve Türkiye, Yunanistan, K br s Türk taraf ve K br s Rum taraf n n kat l m yla en geç May s/haziran 2006'ya kadar bir üst düzey toplant gerçeklefltirilmesi; 8. EYLEM PLANI ve toplant n n sonuçlar n n BM Genel Sekreteri taraf ndan BM Güvenlik Konseyi'ne sunulmas ; BM Genel Sekreteri'nin ayr ca, geliflmeleri Güvenlik Konseyi'ne rapor etmek amac yla, plan n uygulanmas n sürekli gözetim alt nda tutacak bir mekanizma kurulmas hususunu da de erlendirmesi; 9. B RLEfiM fi M LLETLER N ve AB Komisyonu'nun özellikle K br s Türk taraf na sa layaca- destek, önerilen tedbirlerin uygulanmas n kolaylaflt rmaya yard mc olacakt r. 10. EYLEM PLANI hiçbir flekilde ilgili taraflar n hukuki ve siyasi pozisyonlar na halel getirmeyecektir. Eylem Plan, K br s sorununa kapsaml çözüm perspektifinden, Ada'da gerçek bir iflbirli i ve karfl l kl güven ortam yaratmay amaçlamaktad r.

13 K br s Eylem Plan n n Dünyadaki lk Yank lar KKTC Cumhurbaflkan Talat: K br s Türk taraf olarak önerileri aç k, net ve kuvvetli flekilde destekliyoruz. Üzerimize düflen yanlar n da gerçeklefltirmeye haz r z. Karfl - l kl olarak tüm k s tlamalar n kald r lmas, geçmifl önerisinin bir eylem plan biçiminde yeniden formüle edilmesini öngören bu öneri, san yorum ki karfl l kl iflbirli ini, istikrar, bölgede karfl l kl yarara dayal çal flmalar teflvik edecek bir yaklafl m olarak K br s sorununun çözümünü de tetikleyecek, K br s sorununun çözümünde büyük katk da bulunacak bir öneridir. AB Komisyonu nun genifllemeden sorumlu üyesi Rehn: K br s sorunuyla ilgili mevcut kilitlenme ortam nda ilerleme sa lamaya yönelik çabalar memnuniyetle karfl l yoruz. Türkiye'nin aç l m, dikkatli bir incelemeyi hak ediyor. Anlad m kadar yla BM himayesinde ilgili taraflarla müzakerelerin sürdürülmesini amaçlayan bir aç l m. AB Komisyonu böyle bir sürece destek sa lamaya haz rd r. ngiltere D fliflleri Bakan Straw: D fliflleri Bakan Abdullah Gül, ciddiye al nmay hak eden önemli aç klamalar yapt. Engellerin kald r lmas herkesin menfaatine olacakt r. Türk Hükümeti'nin teklifinin büyük bir dikkatle incelenmesi gerekiyor. ABD D fliflleri Bakanl sözcüsü Mccormack: ABD, Türkiye'nin K br s önerisini, K br s meselesine görüflmeler yoluyla çözüm getirmeye yönelik isteklili inin bir ifadesi olarak memnuniyetle karfl l yor. Bu çaba, uzun süredir devam eden bir problemin çözümü için ilgili bütün taraflar n iyi niyetini gerektiriyor. talya D fliflleri Bakan F n : K br s konusunda Türkiye D fliflleri Bakan Abdullah Gül'ün aç klad Eylem Plan n dikkatle incelemekte ve Türk hükümetinin sergiledi i olumlu tavr takdirle karfl lamaktay m. spanya: spanya, D fliflleri Bakan Abdullah Gül taraf ndan aç klanan K br s Eylem Plan na tam destek verdi ini bildirdi. spanya D fliflleri Bakanl 'ndan yap lan aç klamada, Türk hükümeti taraf ndan aç klanan Eylem Plan n n, K br s sorununun çözümü yönünde ilerlemede olumlu bir ad m teflkil etti i belirtildi. Türkiye Bülteni 11

14 KIBRIS M LL DAVAMIZDIR... Baflbakan Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Talat ile stanbul da bir araya geldi. K br s n Türkiye nin Milli davas oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, K br s Türklerinin hala kendilerine uygulanan izolasyona tabi tutulmas n kabul etmemiz mümkün de ildir dedi. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat ile stanbul da bir araya geldi. Yaklafl k iki saat süren görüflmenin ard ndan iki lider Dolmabahçe deki Baflbakanl k Çal flma Ofisi nde bas n toplant s düzenledi. Baflbakan Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Talat ile K br s sorununun içinde bulundu u aflamay de erlendirdiklerini ve bundan sonra at labilecek ad mlar konusunda görüfl al flveriflinde bulunduklar n ifade etti. Milli davam z için dayan flma içindeyiz K br s Türk halk n n özellikle geçmiflten bu yana haklar n koruma konusundaki kararl l klar n n devam etti ini ve Milli K br s davas n savunmak için KKTC makamlar yla yak n iflbirli i ve dayan flma içinde çal flmaya devam edeceklerini dile getiren Baflbakan Erdo an, Rum taraf n n olumsuz tutumuna ra men kendilerinin çözüm perspektifini müdafaa ettiklerini söyledi. 12 Türkiye Bülteni

15 Baflbakan Erdo an: Adadaki iki taraf aras ndaki atmosferi olumlu yönde gelifltirmek için gayretlerimizi bundan sonra da sürdürece iz. Bu konuda gerek AB üyesi ülkelerden, gerekse bu konuya hassasiyet gösterenlerden en az bizim gösterdi imiz olumlu yaklafl m, hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Sorunun çözüm yeri Birleflmifl Milletler Sorunun çözüm yerinin Birleflmifl Milletler (BM) oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, tüm taraflar n BM Genel Sekreteri'nin çabalar n desteklemek durumunda oldu unu vurgulad. Türkiye'nin, BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu temelinde, yerleflik BM çözüm çerçevesi ve parametreleri do rultusunda kapsaml bir çözüm bulunmas ndan yana oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, BM Genel Sekreteri'nin kapsaml çözüm plan da masadad r. Kimse Güney K br s' n AB üyeli ini, Rum taraf n n uzlaflmaz tutumlar karfl s nda sessiz kal nmas için bir bahane olarak kullanmamal d r. Ayn flekilde Türkiye'nin AB tam üyelik müzakere süreci de benzer bahanelerle istismar edilmez diye konufltu. zolasyonu kabul etmemiz mümkün de il Baflbakan Erdo an, bir yandan kapsaml çözüm için çal fl l rken, di er yandan da K br s sorununu çevreleyen çeliflkileri ortadan kald rma yönünde çaba harcad klar n vurgulayarak, sözlerini flöyle sürdürdü: K br s Türklerinin hala izolasyona tabi tutulmas n kabul etmemiz mümkün de ildir. Bu izolasyonun ve k s tlaman n süratle kald r lmas ndan yana oldu umuzu ve bunun beklentisi içinde oldu umuzu her zaman ifade ettik, edece iz. Bunlar çözülmedikçe bizden art k farkl bir fley beklemek mümkün de- ildir. K br s bizim için milli bir davad r Türk hükümetinin K br s Türk halk n n ekonomik refah ve geliflmesine yönelik projeleri de kararl l kla destekleyece ini belirten Baflbakan Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Talat ile görüflmesinde KKTC'nin ekonomik ve kurumsal yap s n n güçlendirilmesi, özel sektör yat r mlar n n art r lmas, enerji ve su sorunlar na ivedilikle kal c çözümler bulunmas üzerinde de durduklar n bildirdi. Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle tamamlad : Biz K br s meselesine, her zaman oldu u gibi yine ayn duyarl l gösteriyoruz. Ayn duyarl l kta bulunuyoruz. K br s bizim için milli bir davad r. K br s konusunda tarihi bir sorumluluk ve yap c bir yaklafl m içerisinde olaca z. Adadaki iki taraf aras ndaki atmosferi olumlu yönde gelifltirmek için gayretlerimizi bundan sonra da sürdürece iz. Bu konuda gerek AB üyesi ülkelerden, gerekse bu konuya hassasiyet gösterenlerden en az bizim gösterdi imiz olumlu yaklafl m, hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Biz üzerimize düfleni yapt k Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat ise KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile görüfllerinin bütün konularda örtüfltü ünü belirtti. KKTC Cumhurbaflkan Talat, KKTC, dünyayla bütünleflmeye K br s Rum yönetiminden daha fazla haz r. Hem psikolojik, hem de organizasyon anlam nda bir devlettir. Bunun böyle oldu unu, ekonomik geliflmemizle ve dünyayla giderek bütünleflmemizle kan tlamaktay z dedi. Uluslararas hukuka s n larak K br s Türk halk n n tecridinin sürdürülüyor olmas na ra men ekip ve moral üstünlü ünün kendilerinde oldu unu dile getiren KKTC Cumhurbaflkan Talat, Rum yönetiminin KKTC Baflbakan ile K br s Türk Toplumu Lideri olarak görüflmeyi dahi reddeder konumdaki politikas n çok uzun zaman sürdürme flans na sahip olmad n kaydetti. KKTC Cumhurbaflkan Talat, Biz Türk taraf olarak, K br s sorununun bütünlükçü çözümünden yanay z. Çözüm için u rafl yoruz. Bunun için çal fl yoruz. Üzerimize düfleni yapt k demeyece iz, yapmaya da devam ediyoruz. Bizim bu konuda tak nd m z tutumda uluslararas toplumun ve K br s ile ilgilenen ülkelerin herhangi bir tereddüdü yoktur diye sözlerini tamamlad. Türkiye Bülteni 13

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜS AD 2008 2009 ÇALIfiMALARI PROGRAMI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum kurulufludur.

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı