Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için haz rlanan 10 maddelik yeni eylem plan n aç klad. Daha üç y l öncesine kadar hayal olarak düflünülen enflasyon oranlar gerçekleflmeseydi ne olurdu? Enflasyonla mücadelede baflar sa lanmasayd bugün fiyatlar nerede olurdu? flte Türkiye Bülteni nin enflasyon araflt rmas. 12 K br s milli davam zd r Baflbakan Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Talat ile stanbul da bir araya geldi. 28 Kufl gribi kontrol alt nda Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker ile röportaj. 18 Kongrelerimizden güçlenerek ç kaca z AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an, il baflkanlar toplant s nda AK Parti teflkilat na seslendi hracat n alt n y llar AK Parti iktidar n n bafllatt ihracat seferberli i ile Türkiye, 2005 y l n 73.4 milyar dolarl k ihracatla tamamlad. Kufl gribinde çok baflar l bir s nav verdik Sa l k Bakan Recep Akda ile röportaj Kanatl sektörüne 53.2 milyon YTL destek Kufl gribinden etkilenen kanatl sektörüne yönelik olarak haz rlanan destek paketi aç kland. Türkiye nin yard m eli üç k taya uzan yor Hükümetimiz Türk dilinin konufluldu u dost ve kardefl ülkeler baflta olmak üzere yak n co rafyas na her alanda yard m elini uzat yor. 46 Menenjit ve KKK afl lar da art k ücretsiz Sa l k Bakanl, k zam k-k zam kç k-kabakulak ve menenjit afl lar n çocukluk ça afl takvimine ekledi.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 3 Say : 33 fiubat 2006 AK PART Ad na Sahibi : Akif Gülle (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Murat Dirican Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Arzu Aygan Adres : AK PART Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : nan fiahin Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Esen Ofset Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L KIBRIS milli davam zd r ED TÖRDEN AK PART iktidar ile Türkiye, d fl politika alan nda onurlu duruflunun karfl l n al yor. K br s meselesi çözümsüzlü e de- il, çözüme odakland. Türk taraf uzlaflmaz yaftas n üzerinden att. AK PART iktidar K br s ta hamasi nutuklara, kelime oyunlar na, aldatmacalara s nmad. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; K br s Türk Devleti ile Türk Milleti aras nda yalanlara baflvurmad, köfle kapmaca oynamad. Ve sonuç ald lk kez, sadece Türkler de il yabanc lar da Türk taraf n n hakl l na inand. Bir ngiliz D fliflleri Bakan ilk kez Türk taraf na resmi ad m att. ABD parlamento heyetinin, Azerbaycan heyetinin ve slam Konferans Örgütü giriflimlerinin ard ndan at lan bu ad m, de facto tan nma olarak alg land. AK PART iktidar, dava n n ve milli mesele nin ne oldu unu laf cambazl yla, sloganlarla de il bir kez daha icraat yla anlatt. AK PART iktidar, üç ayr k tada 37 ayr bayrak alt nda yaflayan dost, kardefl ve akraba topluluklara teknik ve insani yard m elini uzatt. T pk üç k tada at koflturan atalar m z gibi Hat ralar canland, ba lar hat rland. AK PART iktidar geride kalan üç y l içinde Türkiye yi al fl k olmad m z bir istikrar ortam na kavuflturmakla kalmad. Daha önce yaflanmayan yeni sorunlara karfl da so ukkanl davrand. De iflik bölgelerde teflhis edilen kufl gribi vakalar karfl s nda gereken tüm önlemler tam zaman nda al nd. Yumurta ve beyaz et üreticilerinin u rad zarar n telafisi için 53 trilyon TL kaynak sa land. Hiç düflündünüz mü, ya enflasyon düflmeseydi? AK PART iktidar ile faizler düflmeseydi, sadece faiz ödemelerine 112 katrilyon TL daha fazla ödeyecektik. Enflasyon tek haneli rakamlara gerilemeseydi tüm mal ve hizmetlere bugünkünün en az iki kat n verecektik. Enflasyon canavar ma lup edildi, fiyatlar yükselmedi. Yolun aç k Türkiye! Esen kal n

5 fiubat TAR H Londra Anlaflmas fiubat 1959 da K br s ba ms z bir devlete dönüfltüren Londra Anlaflmas imzaland. Anlaflma toplant s na Türk D fliflleri Bakan Fatin Rüfltü Zorlu, Yunan D - fliflleri Bakan Averof ve ngiltere D fliflleri Bakan kat ld. Anlaflmay K br s Türk delegasyonu baflkan Dr. Faz l Küçük ve K br s Rum delagasyonu baflkan Baflpiskopos Makarios imzalad lar. Toplant ya Yunan Baflbakan da kat ld. Bir uçak kazas geçirmifl olan Baflbakan Menderes o s rada tedavi alt nda oldu undan Londra Konferans na kat lamad. Bu anlaflma ile K br s ngiltere nin sömürgesi olmaktan ç karak ba ms z bir devlet haline geldi. ngiltere, Yunanistan ve Türkiye garantör devlet oldular. Bunu izleyen süreçte, 1960 y l nda K br sl Rumlar ve Türkler Kıbrıs Devleti ni kurdular. Yeni oluflturulan K br s yönetimindeki 10 bakandan 7 si Rum, 3 ü Türk olurken Cumhurbaflkanı Rum (Baflpiskopos Makarios) ve yardımcısı Türk (Fazıl Küçük) oldu. Antep e Gazi ünvan TBMM, Ay ntap'a (Antep) kahramanca direniflinden dolay 'Gazi' unvan veren kanunu kabul etti. 10 ay 9 gün düflmana karfl en kötü imkanlarla yi itçe savaflan Antep 9 fiubat 1921 de teslim olmakla birlikte Türk tarihine kahramanlar diyar olarak geçmifltir. Fatih in tahta geçifli VII. Osmanl Padiflah Fatih Sultan Mehmet 1451 y l nda tahta geçti. 32 y l padiflahl k yapan Fatih Sultan Mehmet, 1453 y - l nda stanbul'u fethetti ve 200 den fazla flehir Osmanl topraklar na kat ld. Vefat s ras nda devletin s n rlar kilometrekareye ulaflt. Fatih'in Osmanl padiflahlar aras nda bilimsel, yönetsel ve kültürel sahada ilk s ray ald bilinmektedir Balkan Antant Yalta Konferans Medeni Kanun un kabulü Türkiye nin NATO ya girifli Balkanlarda siyasi iflbirli ini öngören Balkan Antant Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya taraf ndan imzaland. Bununla taraflar s n rlar n karfl l kl olarak garanti ettikleri gibi, birbirlerine dan flmadan herhangi bir Balkan devletiyle bir siyasi antlaflma veya siyasi bir harekette bulunmamay taahhüt ediyorlard. kinci Dünya Savafl sonras dünyas n n ana çizgileriyle düzenlenmesi amac yla SSCB nin Yalta kentinde liderler düzeyinde bir konferans toplanmas na karar verildi. fiubat 1945 te toplanan Yalta Konferans nda ABD yi Roosevelt, ngiltere yi Churchill ve SSCB yi Stalin temsil etti. Cumhuriyet'in kuruluflu ile yeni bir devlet yap - s oluflturulurken varolan hukuk düzeninin iyilefltirilmesi, ça dafllaflt r lmas amaçlanm flt. Bu çerçevede kad n-erkek eflitli ine dayal bir aile düzeni içeren Türk Medeni Kanunu 17 fiubat 1926 da Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edildi Eylül 1951 tarihleri aras nda Ottova'da toplanan Kuzey Atlantik Pakt (NATO) Konseyi'ne dahil olan 12 devlet temsilcileri, Türkiye'nin üye olmas n tavsiye eden karar onaylad lar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 fiubat 1952 de Türkiye nin NA- TO üyeli ini onaylad.

6 Dünya Aktüalite Atlas Straw dan KKTC ye tarihi ziyaret Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti geçti imiz günlerde çok önemli bir ziyarete tan k oldu y l ndan bu yana ilk kez bir KKTC lideri üst düzey bir devlet yetkilisi taraf ndan resmi makam nda ziyaret edildi. Bu ziyaret s ras nda KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, ngiltere D fliflleri Bakan Jack Straw u kendi makam nda a rlad. Straw, K br s sorununun çözümü için müzakerelerin bafllamas gerekti ini ifade ederek, Bütün uluslararas toplumun hedefi adada kal c bir çözüme ulaflmakt r dedi. Straw, K br s Türkleri üzerindeki izolasyonlar n kalkmas için ilerleme sa lamalar gerekti ini belirterek, bunun Türkiye nin AB üyeli i sürecinden ayr bir kulvar oldu unu, ayr ca K br sl Türkleri AB ye yaklaflt rman n da herkesin ç kar na oldu unu söyledi. Irak seçimleri Irak'ta 15 Aral k'ta yap lan ikinci genel seçimlerin kesin sonuçlar aç kland. Irak seçim kurulunun aç klamas na göre, fiii partileri 275 sandalyeli mecliste 128 milletvekilli i kazand. fiiiler, bu say yla salt ço unlu- u sa layamad. Sünni partileri yeni Meclis'te 55 sandalye al rken, Kürt partileri 53 sandalye elde etti. Afganistan a Yard m Konferans Konferansta, Afganistan a ekonomi, güvenlik ve uyuflturucuyla mücadele konular nda yap lacak yard mlar ele al nd. Konferansta Türkiye yi D fliflleri Bakan Abdullah Gül temsil etti. ngiltere Baflbakan Tony Blair, ülkesinin 3 y l süreyle Afganistan daki NATO gücünün komutas n üstlenece ini ve bu süreçte 500 milyon sterlinlik yard m öngördüklerini aç klad. ABD D fliflleri Bakan Condoleezza Rice ise, gelecek y l içinde Afganistan a 1.1 milyar dolarl k yard m yapmay planlad klar n belirtti. Rusya da, Afganistan n Sovyetler Birli i dönemini de içine alan 10 milyar dolarl k borcunu silebilece inin sinyalini verdi. Uluslararas toplum Afganistan a, 2001 den bu yana 15 milyar dolardan fazla maddi yard mda bulundu. Ancak Devlet Baflkan Hamid Karzai ye göre, Afganistan n daha uzun y llar d fl yard ma ihtiyac var. Ülkede 6-8 milyon aras nda Afgan açl k s k nt s çekerken, nüfusun yüzde 53 ü de yoksulluk s n r n n alt nda yafl yor. Bilgisayar virüsü 20 yafl nda Bundan tam 20 y l önce bir floppy diskte ortaya ç - kan dünyan n ilk bilgisayar virüsüne ''Brain'' ad verilmiflti. fiimdiki virüsler gibi genifl çapl bulaflma gücü olmayan Brain virüsü, sadece aralar nda bu virüsü bar nd ran floppy diski de iflen bilgisayar kullan c lar n etkilemiflti. Brain virüsünün kayna tam olarak bilinmese de kendi yazd ve satt bir yaz l m korumak isteyen bir Pakistan yaz l m firmas nca yarat ld san l - yor. Uzmanlar, bilgisayar virüsünün evriminde en önemli de iflimin, virüs program yazma hobisinden maddi ç kar sa lama amaçl sanal suçlara geçifl oldu unu belirterek, ilk bilgisayar virüsünün ortaya ç - k fl n n üzerinden 20 y l geçmesinin ard ndan 150 binin üzerinde virüs progra-

7 Kosova Cumhurbaflkan Rugova hayat n kaybetti Geçti imiz günlerde yakaland kanser hastal na yenilerek 61 yafl nda hayat n kaybeden Kosova Cumhurbaflkan brahim Rugova, baflkent Prifltine de düzenlenen cenaze töreni sonras topra a verildi. Kosova n n ba ms zl k simgesi olan Rugova y onbinler u urlad. Törene, aralar nda AB'nin D fl iliflkiler Sorumlusu Javier Solana, Türkiye den Devlet Bakan Mehmet Ayd n, Almanya dan D fliflleri Bakan Frank Walter-Steinmeier gibi bir çok siyasetçi ve devlet adam kat ld y l nda Kosova Devlet Baflkanl na seçilen Rugova, Kosoval lar n ba ms zl k sembolüydü. Filistin seçimleri Filistin'de 10 y l aradan sonra yap lan genel seçimlerin galibi 74 milletvekili ç karan Hamas oldu. Filistin Seçim Komisyonu, nihai say ma göre, yap lan genel seçimlerde Hamas' n 74, El Fetih'in ise 45 milletvekilli i kazand n aç klad. Seçimlerin ard ndan, Ortado u bar fl için BM, ABD, AB ve Rusya'n n oluflturdu u dörtlü grup Filistin seçimlerini kazanan Hamas'a ça r da bulunarak, srail'i resmen tan - mas n istedi. Hamas' n zaferiyle sonuçlanan seçimlerden sonra srail'deki sa c Likud Partisi'nin lideri Binyamin Netanyahu ise, uluslararas toplumun Filistinliler'e ekonomik yapt r m uygulamas n istedi. m n n yaz ld n kaydediyorlar. Brain virüsünün ortaya ç k fl n n ard ndan, en yayg n iflletim sistemi olan Microsoft Windows'u hedef alan çok say da virüs ve baflka virüs programlar h zla yay lmaya bafllarken, Amerikan Federal Soruflturma Bürosu'nun verilerine göre, ABD'de geçen y l ticari kurulufllar n yüzde 84'ü virüs, spyware veya di er kötü amaçl programlar n sald r s na u rad. Bilgisayar virüsü terimi, 1984'te Amerikal bilgisayar bilimcisi Fred Cohen taraf ndan ilk kez ortaya at ld. UNICEF çocuklar için yard m istiyor Birleflmifl Milletler çocuklara yard m fonu UNI- CEF, yeni bir kampanya bafllatt. Amaç 29 ülkede acil yard ma ihtiyac olan çocuklar için para toplamak. Hedeflenen rakam ise 800 milyon dolar... Örgüte göre, cocuklar için yap lan birçok yard m kampanyas nda ihtiyaç duyulan paran n çok az toplanabiliyor. Örgütün geçti imiz y l açt 25 yard m kampanyas ndan sadece dördü hedeflenenin yüzde 50 sine ulaflabildi. Bu nedenle örgüt, 2006 y l için 805 milyon dolarl k yeni bir kampanya bafllatt. Hedeflenen yard m miktar n n üçte birinin Sudan a ayr lmas planlan yor. Sudan n Darfur bölgesinde süren iç savafl nedeniyle her y l befl yafl n alt nda, yüz bin çocuk tedavi edilebilir hastal klardan ölüyor. Güney Asya da da, a r yoksulluk koflullar içinde yaflayan 330 milyon çocu un bar nak, su veya yiyecek s k nt s çekiyor... UNICEF ayr ca, düflük siyasi kar fl kl n sürdü ü ve milyonlarca kiflinin yoksulluk içinde yaflad Gürcistan, Çeçenistan, Ermenistan ve Azerbaycan gibi ülkeler için de daha fazla yard m ça r s nda bulundu. Dünya Bankas 'ndan kufl gribi ma duru ülkelere yard m sözü Dünya Bankas Baflkan Paul Wolfowitz, kufl gribi hastal ndan etkilenen ülkelere sürekli ve etkin yard m sa lamay taahhüt ettiklerini söyledi. Paul Wolfowitz, kufl gribiyle mücadeleye yard m sa lama amac yla Çin hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankas taraf ndan düzenlenen uluslararas konferansa gönderdi i mesajda, sonucu henüz bilinmeyen kufl gribi tehdidine karfl tüm ülkelerin iflbirli ine gitmesi gerekti ini söyledi. Uluslararas toplumun, tüm ülkelerin, hastal - n yay lmamas için tüm gayreti göstermesi gerekti inin alt n çizen Wolfowitz, "önceki salg nlar n maliyeti 10 milyar dolar aflm flt. E er uluslararas toplum bu hastal kontrol alt na almada baflar s z kal rsa dünya k yaslanamayacak bir ekonomik zarara u rayacak" dedi. Dünya Bankas 'n n, küresel fonundan yard m yapaca ülkelerin içinde Türkiye de bulunuyor.

8 K br s ta çözüme do ru ad m ad m... ÇÖZÜMSÜZLÜ ÜN ADRES TÜRK TARAFI DE L Göreve geldi imiz günden bu yana adada bar flç bir çözümün teminine dönük samimi ve inand r c bir politika izledik. K br s Türk halk n n haklar n korumak ve milli davam z savunmak için KKTC makamlar yla yak n iflbirli i ve dayan flma içinde çal flmalar m z sürdürdük, sürdürüyoruz. Rum taraf n n olumsuz tutumuna ra men biz çözüm perspektifimizi muhafaza etmeye devam ediyoruz. Esasen hükümetimizin KKTC ile birlikte izledi i politika sayesindedir ki bugün Türkiye ve K br s Türk taraf, y llardan beridir üstüne yap flan "çözüm istemeyen taraf" suçlamas ndan art k kurtulmufltur. Yine bu politikan n sonucu olarak art k tüm dünya K br s sorununun çözümsüz kalmas nda sorumlulu- un Rum taraf nda oldu unu bilmektedir, görmektedir. R. Tayyip Erdo an Baflbakan Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda Türkiye nin yeni K br s Eylem Plan n de erlendirdi. ÇÖZÜM ZEM N AVRUPA B RL DE L, B RLEfiM fi M LLETLERD R Rum taraf, çözüm için çal flmak yerine, K br s sorununun çözüm zeminini Birleflmifl Milletler'den Avrupa Birli i'ne kayd rmaya çal flmaktad r. Bundan muratlar Avrupa Birli i'ne üyelik müzakerelerimiz kapsam nda ülkemiz üzerinde bask oluflturarak bir tak m kazan mlar elde etmektir. Bu politika yanl flt r, hedefine ulaflamayacak, bar fl n tesisine de yard mc olmayacakt r. Esasen nal nc keseri gibi flartlar sürekli kendine do ru yontan bu dayatmac yaklafl mlar Rum taraf n n da yarar na olmamaktad r. fiunu herkes bilmelidir ki, bu sorunun çözüm yeri Birleflmifl Milletlerdir. Tüm taraflar BM Genel Sekreterinin çabalar - na destek olmak durumundad r. 6 Türkiye Bülteni

9 Biz K br s meselesine her zaman, bir milli davan n gerektirdi i hassasiyetle yaklaflt k, bundan hiç kimsenin flüphe etmemesi gerekir. Sorumlulu umuzun bilinci içerisinde, yap c ve kararl bir yaklafl mla hareket ettik. Çözüm yolunda ad mlar atmaya, öneriler sunmaya devam ediyoruz, edece iz. Aç klad m z yeni eylem plan da bu konudaki kararl l m z n önemli bir göstergesidir. ÇABALARIMIZ SONUÇ VERMEYE BAfiLAMIfiTIR Referandumlardan bu yana harcanan çabalar sonucunda K br s Türk taraf uluslararas camiada varl - n daha fazla hissettirmeye ve kabul ettirmeye bafllam flt r. Uluslararas camia art k K br s Türk halk na uygulanan ambargonun haks zl n ve anlams zl n bilmektedir. K br s Türk halk n n demokratik ve ça dafl bir devlet yap s na sahip oldu unu da görmektedir. Amerika Birleflik Devletleri kongre ve ticaret heyetlerini, Rusya Federasyonu da büyükelçilerden oluflan bir heyeti Kuzey K br s'a göndermifllerdir. Azerbaycan ve K rg zistan'dan ifladamlar ve resmi yetkililer KKTC'yi ziyaret etmifl, ayn flekilde KKTC'nin siyasi yetkilileri de yurt d fl nda üst düzeylerde artan flekilde muhatap bulmaya bafllam fllard r. slam Konferans Örgütü de 2004 ve 2005 y l nda ald kararlarda, K br sl Türklerin dünyayla bütünleflmeleri yönünde güçlü ça r - larda bulunarak, K br s, Türk halk yla dayan flma içerisinde olmufltur. YEN G R fi M M Z DE DÜNYADAN DESTEK BULMUfiTUR Geçti imiz günlerde hükümetimizin adada çözüme yönelik bafllatt yeni giriflimle ilgili olarak BM Genel Sekreteri Say n Kofi Annan, önerilerimizi ciddiyetle de erlendirdi ini, di er taraflarla yapaca temaslardan sonra bize geri dönece ini söylemifltir. Ayn flekilde dünyan n baflka ülkeleri de bafllatt m z yeni giriflime çok aç k destek vermifllerdir. Bunlar aras nda AB ülkeleri, AB'nin yetkili isimleri ve ABD de vard r. Bu itibarla aç klad m z eylem plan n n, uluslararas alanda cesaret verici yans malar olaca na inan yorum. Bu eylem plan, referandum sonras nda tüm uluslararas camian n her vesileyle tekrarlad, K br s Türklerinin dünya ile bütünleflmelerine yönelik beklenti ve ça r larla da uyum içindedir. KARARLILI IMIZI B R KEZ DAHA GÖSTERD K Hükümetimiz, flimdiye kadar K br s'la ilgili olarak yürüttü ü politikaya iliflkin kararl l n da bir kez daha aç k bir flekilde gözler önüne sermifltir. Bu vesileyle flu noktay da alt n çizerek ifade etmek isterim: Türkiye'nin AB ile iliflkileri ayr bir konudur, K br s meselesi ise bir baflka konudur. Özelde AB'nin ve genelde tüm uluslararas toplumun bu yap c tutumumuza hakça yaklaflmas n ve desteklemesini bekliyoruz. Hükümetimiz, KKTC'nin kurumsal yap s n n güçlendirilmesi, K br s Türk halk n n ekonomik geliflmesine yönelik projeleri de kararl l kla desteklemeye devam edecektir. ÇÖZÜM YOLUNDA ADIM ATMAYA DEVAM EDECE Z Biz K br s meselesine her zaman, bir milli davan n gerektirdi i hassasiyetle yaklaflt k, bundan hiç kimsenin flüphe etmemesi gerekir. K br s konusunda geçmiflten gelen ve anlaflmalardan kaynaklanan sorumlulu umuzun bilinci içerisinde, yap c ve kararl bir yaklafl mla hareket ettik. Türk taraf, bugüne kadar gösterdi i iyi niyetin karfl l n tam olarak alamam fl olmas na ra men, çözüm yolunda ad mlar atmaya, öneriler sunmaya devam etmektedir, edecektir. HERKES BU SÜREC Y DE ERLEND RMEL D R Baflta BM olmak üzere uluslararas camian n konuyu hakkaniyet içinde de erlendirerek Türkiye'ye ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'ne hakk n teslim edece- ine inan yoruz. Bu yönde at lacak her somut ad mla yeni bir sayfa aç lacak, dünya bar fl n n tesisine de büyük katk sa lanacakt r. Biz dünyan n gelece inin bugünlerden çok daha ayd nl k, çok daha mutlu, çok daha bar fl dolu olaca - na gönülden inan yoruz. Türkiye Bülteni 7

10 KIBRIS TA ÇÖZÜM Ç N TÜRK YE DEN YEN B R ADIM Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için haz rlanan 10 maddelik yeni Eylem Plan n aç klad. Eylem Plan çerçevesinde, Türk deniz ve hava limanlar n n K br s Rum gemilerine, KKTC limanlar n n da uluslararas ticarete aç lmas yönünde öneriler bulunuyor. 8 Türkiye Bülteni

11 Abdullah Gül: Bu giriflimimizin K br s sorununa kapsaml bir çözüm bulunmas n kolaylaflt racak yeni bir süreci bafllatabilece ine inan yoruz. lgili taraflar n, sundu umuz bu öneri paketini olumlu ve yap c bir yaklafl mla de erlendireceklerini ümit ediyoruz. T ürkiye nin, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulmas için haz rlad ve 20 Ocak ta BM Genel Sekreteri Kofi Annan a iletti i K br s Eylem Plan n D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül aç klad. Yeni bir sayfa açmak zorunday z Eylem Plan n n ana fikrinin, K br s'ta her iki tarafa yönelik k s tlamalar n kald r lmas, taraflar aras ndaki farkl l klar n azalt lmas suretiyle sosyo-ekonomik kalk nman n teflvik edilmesi ve ilgili tüm taraflara özlü kazan mlar sa lanmas olarak özetlenebilece- ini belirten D fliflleri Bakan Gül, Bu giriflimimizin K br s sorununa kapsaml bir çözüm bulunmas n kolaylaflt racak yeni bir süreci bafllatabilece ine inan - yoruz diye konufltu. D fliflleri Bakan Gül, K s tlamalar ve çat flmalar art k geride b rakarak ileriye do ru hep birlikte yürümenin zaman gelmifltir. Yeni bir sayfa açmak zorunday z. Aç klad m z yeni öneri paketi, bu yönde ilk ad m oluflturabilir dedi. BM nin liderli ine güveniyoruz Eylem Plan 'n n hayata geçirilmesinde BM Genel Sekreteri'nin liderli ine güvendiklerini belirten D fliflleri Bakan Gül, bu ba lamda BM Genel Sekreteri'nin himayesinde K br s'taki iki tarafa ilaveten Türkiye ve Yunanistan' n kat l m yla tertiplenecek bir üst düzey toplant n n da uygulama aç s ndan yararl olaca n söyledi. D fliflleri Bakan Gül, uluslararas toplumdan da Türkiye nin önerilerini dikkatlice incelemelerini ve aktif flekilde destek olmalar n beklediklerini ifade etti. Rumlar için samimiyet testi Kal c çözümün herkesin ç kar na oldu unu vurgulayan D fliflleri Bakan Gül, geçen y la kadar adan n bölünmüfllü ünden en çok flikayet edenin Rumlar oldu una iflaret ederek, Rumlar burada bir samimiyet testi içerisinden geçeceklerdir diye konufltu. D fliflleri Bakan Gül, Rumlar n flimdiye kadar kapsaml bir çözümün unsurlar n AB'den parça parça elde etme stratejisi izledi ini, kendilerinin de bunun fark nda oldu unu belirterek, aç k, fleffaf, samimi, kal c ve iki taraf da tatmin edici, yaflayabilir bir çözüm istediklerini bildirdi. Plan n getirece i sonuçlar D fliflleri Bakan Gül, Türkiye nin önerisinin hayata geçirilmesi halinde plan n beraberinde getirece i sonuçlar ise flöyle s ralad : lgili taraflar aras nda günlük yaflamda iliflkilerin düzelmesine yard mc olacakt r. Do u Akdeniz bölgesinde istikrar n sa lanmas na katk da bulunacakt r. Tüm taraflara ekonomik kazan mlar getirecektir. K br s'taki iki taraf n AB normlar na, standartlar na ve de erlerine ulaflmas sa lanacakt r. AB dahil uluslararas toplumun 2004 y l n n ortas ndan bu yana amaç olarak benimsedi i, K br sl Türklerin dünya ile bütünleflmeleri amac na ulafl lacakt r. Birlikte çal flmaya haz r z D fliflleri Bakan Gül, aç klamas n flu sözlerle tamamlad : lgili taraflar n, sundu umuz bu öneri paketini olumlu ve yap c bir yaklafl mla de erlendireceklerini ümit ediyoruz. Türkiye'nin, geçmiflte oldu u gibi bugün de BM Genel Sekreteri ve tüm ilgili taraflarla bar fl, istikrar ve uyum için birlikte çal flmaya haz r oldu unu da bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim. Türkiye Bülteni 9

12 Türkiye nin K br s Eylem Plan 1. TÜRK YE'N N deniz limanlar n n, AT-Türkiye Gümrük Birli i kapsam ndaki mallar n ticareti çerçevesinde K br s Rum gemilerine aç lmas ; 2. KIBRIS Rum havayolu tafl y c lar n n üst uçufllar için Türk hava sahas n kullanmalar na ve Türk havaalanlar n kullanmalar na, ilgili uluslararas kurallar ve usuller çerçevesinde izin verilmesi; 3. GAZ MAGOSA, Girne ve Gemikona dahil, Kuzey K br s'taki limanlar n, K br s Türk yönetimi alt nda mallar n, kiflilerin ve hizmetlerin uluslararas dolafl m na aç lmas ; 4. ERCAN HAVAALANI NIN K br s Türk yönetimi alt nda do rudan uçufllara aç lmas ; 5. KUZEY KIBRIS IN ekonomik bir varl k olarak AB gümrük birli ine pratik aç dan dahil edilmesi amac yla, özel düzenlemelerin yürürlü e girmesi. Ada'daki taraflar aras nda ve taraflar ile dünyan n geri kalan aras nda ticaretin engelsiz biçimde yap lmas n n sa lanmas ; 6. KIBRIS TÜRK TARAFININ uluslararas sportif, kültürel ve sosyal alanlardaki faaliyetlere serbestçe kat labilmesi; 7. ÜZER NDE mutab k kal nacak bir takvim çerçevesinde bir bütün olarak uygulanacak Eylem Plan na nihai fleklini vermek amac yla, BM Genel Sekreteri'nin himayesinde ve Türkiye, Yunanistan, K br s Türk taraf ve K br s Rum taraf n n kat l m yla en geç May s/haziran 2006'ya kadar bir üst düzey toplant gerçeklefltirilmesi; 8. EYLEM PLANI ve toplant n n sonuçlar n n BM Genel Sekreteri taraf ndan BM Güvenlik Konseyi'ne sunulmas ; BM Genel Sekreteri'nin ayr ca, geliflmeleri Güvenlik Konseyi'ne rapor etmek amac yla, plan n uygulanmas n sürekli gözetim alt nda tutacak bir mekanizma kurulmas hususunu da de erlendirmesi; 9. B RLEfiM fi M LLETLER N ve AB Komisyonu'nun özellikle K br s Türk taraf na sa layaca- destek, önerilen tedbirlerin uygulanmas n kolaylaflt rmaya yard mc olacakt r. 10. EYLEM PLANI hiçbir flekilde ilgili taraflar n hukuki ve siyasi pozisyonlar na halel getirmeyecektir. Eylem Plan, K br s sorununa kapsaml çözüm perspektifinden, Ada'da gerçek bir iflbirli i ve karfl l kl güven ortam yaratmay amaçlamaktad r.

13 K br s Eylem Plan n n Dünyadaki lk Yank lar KKTC Cumhurbaflkan Talat: K br s Türk taraf olarak önerileri aç k, net ve kuvvetli flekilde destekliyoruz. Üzerimize düflen yanlar n da gerçeklefltirmeye haz r z. Karfl - l kl olarak tüm k s tlamalar n kald r lmas, geçmifl önerisinin bir eylem plan biçiminde yeniden formüle edilmesini öngören bu öneri, san yorum ki karfl l kl iflbirli ini, istikrar, bölgede karfl l kl yarara dayal çal flmalar teflvik edecek bir yaklafl m olarak K br s sorununun çözümünü de tetikleyecek, K br s sorununun çözümünde büyük katk da bulunacak bir öneridir. AB Komisyonu nun genifllemeden sorumlu üyesi Rehn: K br s sorunuyla ilgili mevcut kilitlenme ortam nda ilerleme sa lamaya yönelik çabalar memnuniyetle karfl l yoruz. Türkiye'nin aç l m, dikkatli bir incelemeyi hak ediyor. Anlad m kadar yla BM himayesinde ilgili taraflarla müzakerelerin sürdürülmesini amaçlayan bir aç l m. AB Komisyonu böyle bir sürece destek sa lamaya haz rd r. ngiltere D fliflleri Bakan Straw: D fliflleri Bakan Abdullah Gül, ciddiye al nmay hak eden önemli aç klamalar yapt. Engellerin kald r lmas herkesin menfaatine olacakt r. Türk Hükümeti'nin teklifinin büyük bir dikkatle incelenmesi gerekiyor. ABD D fliflleri Bakanl sözcüsü Mccormack: ABD, Türkiye'nin K br s önerisini, K br s meselesine görüflmeler yoluyla çözüm getirmeye yönelik isteklili inin bir ifadesi olarak memnuniyetle karfl l yor. Bu çaba, uzun süredir devam eden bir problemin çözümü için ilgili bütün taraflar n iyi niyetini gerektiriyor. talya D fliflleri Bakan F n : K br s konusunda Türkiye D fliflleri Bakan Abdullah Gül'ün aç klad Eylem Plan n dikkatle incelemekte ve Türk hükümetinin sergiledi i olumlu tavr takdirle karfl lamaktay m. spanya: spanya, D fliflleri Bakan Abdullah Gül taraf ndan aç klanan K br s Eylem Plan na tam destek verdi ini bildirdi. spanya D fliflleri Bakanl 'ndan yap lan aç klamada, Türk hükümeti taraf ndan aç klanan Eylem Plan n n, K br s sorununun çözümü yönünde ilerlemede olumlu bir ad m teflkil etti i belirtildi. Türkiye Bülteni 11

14 KIBRIS M LL DAVAMIZDIR... Baflbakan Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Talat ile stanbul da bir araya geldi. K br s n Türkiye nin Milli davas oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, K br s Türklerinin hala kendilerine uygulanan izolasyona tabi tutulmas n kabul etmemiz mümkün de ildir dedi. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat ile stanbul da bir araya geldi. Yaklafl k iki saat süren görüflmenin ard ndan iki lider Dolmabahçe deki Baflbakanl k Çal flma Ofisi nde bas n toplant s düzenledi. Baflbakan Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Talat ile K br s sorununun içinde bulundu u aflamay de erlendirdiklerini ve bundan sonra at labilecek ad mlar konusunda görüfl al flveriflinde bulunduklar n ifade etti. Milli davam z için dayan flma içindeyiz K br s Türk halk n n özellikle geçmiflten bu yana haklar n koruma konusundaki kararl l klar n n devam etti ini ve Milli K br s davas n savunmak için KKTC makamlar yla yak n iflbirli i ve dayan flma içinde çal flmaya devam edeceklerini dile getiren Baflbakan Erdo an, Rum taraf n n olumsuz tutumuna ra men kendilerinin çözüm perspektifini müdafaa ettiklerini söyledi. 12 Türkiye Bülteni

15 Baflbakan Erdo an: Adadaki iki taraf aras ndaki atmosferi olumlu yönde gelifltirmek için gayretlerimizi bundan sonra da sürdürece iz. Bu konuda gerek AB üyesi ülkelerden, gerekse bu konuya hassasiyet gösterenlerden en az bizim gösterdi imiz olumlu yaklafl m, hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Sorunun çözüm yeri Birleflmifl Milletler Sorunun çözüm yerinin Birleflmifl Milletler (BM) oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, tüm taraflar n BM Genel Sekreteri'nin çabalar n desteklemek durumunda oldu unu vurgulad. Türkiye'nin, BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu temelinde, yerleflik BM çözüm çerçevesi ve parametreleri do rultusunda kapsaml bir çözüm bulunmas ndan yana oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, BM Genel Sekreteri'nin kapsaml çözüm plan da masadad r. Kimse Güney K br s' n AB üyeli ini, Rum taraf n n uzlaflmaz tutumlar karfl s nda sessiz kal nmas için bir bahane olarak kullanmamal d r. Ayn flekilde Türkiye'nin AB tam üyelik müzakere süreci de benzer bahanelerle istismar edilmez diye konufltu. zolasyonu kabul etmemiz mümkün de il Baflbakan Erdo an, bir yandan kapsaml çözüm için çal fl l rken, di er yandan da K br s sorununu çevreleyen çeliflkileri ortadan kald rma yönünde çaba harcad klar n vurgulayarak, sözlerini flöyle sürdürdü: K br s Türklerinin hala izolasyona tabi tutulmas n kabul etmemiz mümkün de ildir. Bu izolasyonun ve k s tlaman n süratle kald r lmas ndan yana oldu umuzu ve bunun beklentisi içinde oldu umuzu her zaman ifade ettik, edece iz. Bunlar çözülmedikçe bizden art k farkl bir fley beklemek mümkün de- ildir. K br s bizim için milli bir davad r Türk hükümetinin K br s Türk halk n n ekonomik refah ve geliflmesine yönelik projeleri de kararl l kla destekleyece ini belirten Baflbakan Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Talat ile görüflmesinde KKTC'nin ekonomik ve kurumsal yap s n n güçlendirilmesi, özel sektör yat r mlar n n art r lmas, enerji ve su sorunlar na ivedilikle kal c çözümler bulunmas üzerinde de durduklar n bildirdi. Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle tamamlad : Biz K br s meselesine, her zaman oldu u gibi yine ayn duyarl l gösteriyoruz. Ayn duyarl l kta bulunuyoruz. K br s bizim için milli bir davad r. K br s konusunda tarihi bir sorumluluk ve yap c bir yaklafl m içerisinde olaca z. Adadaki iki taraf aras ndaki atmosferi olumlu yönde gelifltirmek için gayretlerimizi bundan sonra da sürdürece iz. Bu konuda gerek AB üyesi ülkelerden, gerekse bu konuya hassasiyet gösterenlerden en az bizim gösterdi imiz olumlu yaklafl m, hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Biz üzerimize düfleni yapt k Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat ise KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile görüfllerinin bütün konularda örtüfltü ünü belirtti. KKTC Cumhurbaflkan Talat, KKTC, dünyayla bütünleflmeye K br s Rum yönetiminden daha fazla haz r. Hem psikolojik, hem de organizasyon anlam nda bir devlettir. Bunun böyle oldu unu, ekonomik geliflmemizle ve dünyayla giderek bütünleflmemizle kan tlamaktay z dedi. Uluslararas hukuka s n larak K br s Türk halk n n tecridinin sürdürülüyor olmas na ra men ekip ve moral üstünlü ünün kendilerinde oldu unu dile getiren KKTC Cumhurbaflkan Talat, Rum yönetiminin KKTC Baflbakan ile K br s Türk Toplumu Lideri olarak görüflmeyi dahi reddeder konumdaki politikas n çok uzun zaman sürdürme flans na sahip olmad n kaydetti. KKTC Cumhurbaflkan Talat, Biz Türk taraf olarak, K br s sorununun bütünlükçü çözümünden yanay z. Çözüm için u rafl yoruz. Bunun için çal fl yoruz. Üzerimize düfleni yapt k demeyece iz, yapmaya da devam ediyoruz. Bizim bu konuda tak nd m z tutumda uluslararas toplumun ve K br s ile ilgilenen ülkelerin herhangi bir tereddüdü yoktur diye sözlerini tamamlad. Türkiye Bülteni 13

16 D fl Temaslar DÜNYA EKONOM K FORUMU DAVOS 27 Ocak 2006 Dünya Ekonomik Forumu'nun y ll k ola an toplant lar, sviçre'nin Davos kasabas nda yap ld. Dünya liderleri ve ifladamlar n n kat ld toplant lar n konuflmac lar aras nda Baflbakan Erdo an da vard. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, sviçre nin Davos kasabas nda yap lan ve dört gün süren Dünya Ekonomik Forumu nun Karfl laflt r lmal Yeni Avantajlar konulu toplant s na kat larak bir konuflma yapt. AB'nin Endüstri ve Yat r mdan Sorumlu Üyesi Günter Verheugen'in baflkanl k etti i toplant ya Baflbakan Erdo an' n yan s ra ABD Ticaret Bakan Carlos Gutierrez, Hindistan Planlama Komisyonu Baflkan Yard mc s Montek Ahluwalia ve Siemens Baflkan Klaus Kleinfeld kat ld. Günter Verheugen, Baflbakan Erdo an' davetlilere, Üç y l içinde ülkesini çok iyi yönetti, siyasi ve ekonomik baflar lar elde etti sözleriyle tan tarak kürsüye davet etti. Üç y lda çok fley de iflti Baflbakan Erdo an, konuflmas nda Türkiye ekonomisinde son üç y lda yaflanan geliflmeler hakk nda bilgi verdi. Türkiye'nin üç y l içinde yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme oran n gerçeklefltirdi ini, enflasyonun yüzde 7.7 seviyesine indi ini kaydeden Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin dünyan n 17. büyük ekonomisi oldu unu söyledi. 14 Türkiye Bülteni

17 Türkiye'nin üç y l önce toplad vergiyle sadece faizlerini ödeyecek durumda oldu unu hat rlatan Baflbakan Erdo an, flimdiyse toplan - lan vergiyle hem faizlerin ödendi ini hem de cari harcamalar n karfl land n ifade etti. Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Kar etme dönemi bafllad Türkiye üç y l önce yolsuzluklar n yo un oldu u bir ülkeydi. Özellikle finans sektöründe bu durum yo- un flekilde vard. fiu an ise finans sektörü en çok prim yapan sektör durumuna geldi. Bat k bankalar Türkiye'ye 50 milyar dolar maliyet getirdi. fiimdi ise kamu ve özel sektör bankalar kar ediyor. Özel sektör bankalar n n küresel sermayeye aç ld n hep beraber görüyoruz. Bölgesel ticarette 1 numara olmay amaçl yoruz AK Parti hükümeti döneminde Türkiye'de özel sektörün desteklendi ini ve devletin ekonomideki a rl n n azald n belirten Baflbakan Erdo an, kapal toplumdan aç k topluma ve kapal ekonomiden aç k ekonomiye geçiflin üç y lda gerçeklefltirildi ini ifade etti. Son y llarda yap lan bu kapsaml dünyaya aç l fl n Türkiye'yi ister istemez dünyan n gündemine getirdi- ini kaydeden Baflbakan Erdo an, Küresel sermayenin Türkiye'ye gelebilmesi için imkanlar haz rlad k. Art k yerli ile yabanc sermaye ay r m diye bir fley söz konusu de ildir. Art k, Türkiye'de 24 saatte bilemediniz 48 saatte flirket kurabilirsiniz. Tüm bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri yapt k. Küresel sermayenin yat r m yapmas için imkanlar yaratt k diye konufltu. Türkiye'ye y llar nda y ll k ortalama 5 milyar dolarl k küresel sermayenin gelmesinin beklendi- ini ifade eden Baflbakan Erdo an, Türkiye, her fleyden önce Avrupa'y do uya, do uyu da Avrupa'ya ba layan son kap d r. Türkiye olarak bölgesel ticarette 1 numara olmay amaçl yoruz diye konufltu. Bizi cesaretlendiren milletimiz oldu Baflbakan' n aç l fl konuflmas n n ard ndan konuflmac lar, Günter Verheugen'in sorular n yan tlad lar. Baflbakan Erdo an, Verheugen'in, Türkiye, geleneksel olarak devletin çok önemli bir rol oynad bir ülkeydi. Art k Türk ekonomisi piyasa odakl. Bu de iflimde karfl laflt n z en büyük zorluklar nelerdi? sorusuna ise flu yan t verdi: Ülkelerde al flkanl klar asl nda faturas en a r engellerdir. Al flkanl klar en büyük problemimizdi. Devletçi anlay fl al flkanl k haline gelmiflti. Bu al flkanl klar de ifltirmek bir cesaret ifliydi. Bizi cesaretlendiren milletimiz oldu. Üç y l önce yap lan seçimlerde de erli milletimiz bize yüzde 65'lik meclis ço unlu unu vermeseydi flüphesiz ki biz bu cesareti kendimizde bulamayabilirdik. Seçim öncesinde verdi imiz sözü milletimizin bize verdi i bu yetkiyle yapabildik. Devlete ait kurumlar n hemen hemen hepsi zarardayd ve bu millete ciddi bedeller ödetiyordu. Biz iktidara gelince süratle özellefltirme sürecini bafllatt k. Devletçi anlay fl bizim karfl m zda baz aç - l mlar yapt. Ama biz buna ald rmad k, yolumuza devam ettik. fiu anda özellefltirmeye ayn h z m zla devam ediyoruz. kili temaslar Baflbakan Erdo an, Davos program s ras nda sviçre Cumhurbaflkan Moritz Leuenberger, Pakistan Devlet Baflkan Pervez Müflerref, Afganistan Devlet Baflkan Hamid Karzai, Gürcistan Devlet Baflkan Mihail Saakaflvili ve Uluslararas Para Fonu (IMF) Baflkan Rodrigo De Rato ile de görüfltü. BM Genel Sekreteri Kofi Annan Baflbakan Erdo an, BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile de bir araya geldi. Görüflmede özellikle K br s ile ilgili aç klanan yeni plan ele ald klar n belirten Baflbakan Erdo an, Kendileri, yeni plana olumlu bakt klar n ifade ettiler. Bu, bizleri de memnun etti dedi. Baflbakan Erdo an, 24 Nisan 2004 referandumundan sonra BM Genel Sekreteri'nin, aç klad rapor konusundaki hassasiyetleri gördü ünü kaydederek, konuyla ilgili olarak Türkiye'nin çözümden yana oldu unu bir kez daha dile getirdi. Türkiye Bülteni 15

18 BAfiKENTTE YO UN D PLOMAS TRAF Baflkent Ankara geçti imiz ay yo un bir diplomasi trafi ine sahne oldu. Afganistan ve Tacikistan Cumhurbaflkanlar ile Japonya, Bulgaristan ve Ürdün ün Baflbakanlar n a rlayan baflkentin gündeminde ikili iliflkilerin yan s ra uluslararas konular vard. Afganistan Devlet Baflkan Karzai Ankara n n ilk konu u Afganistan Devlet Baflkan Hamid Karzai idi. Konuk Cumhurbaflkan 'n n ziyareti s ras nda, Türkiye ile Afganistan aras ndaki ikili siyasal, güvenlik, ekonomi ve ticaret iliflkilerinin yan s - ra, Türkiye'nin Afganistan' n yeniden yap lanmas na sa lad katk lar ile bölgesel ve uluslararas konular üzerinde görüfl al flveriflinde bulunuldu. Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer in davetlisi olarak Türkiye ye resmi bir ziyaret gerçeklefltiren Afganistan Devlet Baflkan Karzai, temaslar kapsam nda TBMM Baflkan Bülent Ar nç ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile de bir araya geldi. Afganistan Cumhurbaflkan Karzai nin ziyareti, Kral Zahir fiah n 1957 y l ndaki ziyaretinden bu yana Afganistan'dan Türkiye'ye gerçeklefltirilen ilk resmi ziyaret olma özelli ini tafl yor. Japonya Baflbakan Koizumi Ankara n n ikinci önemli konu u ise Japonya Baflbakan Juniçiro Koizumi idi. 15 y l aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Japon baflbakan olan Koizu- 16 Türkiye Bülteni

19 mi, Baflbakan Erdo an taraf ndan resmi törenle karfl land. Yap lan baflbafla ve heyetleraras görüflmelerde iki ülke aras ndaki siyasi, ekonomik ve kültürel iliflkilerin yan s ra Irak, ran, K br s, Suriye ve Ortado u baflta olmak üzere bölgesel ve uluslararas konular ele al nd. Baflbakan Erdo an, görüflmelerin ard ndan yapt - aç klamada, iki ülke aras ndaki iflbirli inin artarak devam etmesi için karfl l kl gayret gösterilmesi yönünde fikir birli ine var ld n ifade etti. Japonya'n n küresel sermayenin Türkiye'ye tafl nmas nda 8. s rada bulundu unu belirten Baflbakan Erdo an, ''Bunu yeterli bulmuyoruz ve daha ileri noktalara tafl nmas - n istiyoruz'' dedi. Japonya Baflbakan Koizumi ise Türkiye ve Japonya'n n Irak'ta baz alanlarda somut iflbirli ine gidebilece ini belirterek, bu iflbirli i alanlar ndan birinin t bbi yard m olabilece ini ifade etti. Ürdün Baflbakan Bahit Baflbakan Erdo an, Japonya Baflbakan n n ard ndan k sa bir çal flma ziyareti için Ankara'ya gelen Ürdün Baflbakan Maruf Bahit ile bir araya geldi. ki ülke iliflkilerinin ekonomik alanda daha da gelifltirilmesi gerekti ini belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye ile Ürdün aras ndaki yaklafl k 3 milyon dolarl k ticaret hacminin gerçek potansiyeli yans tmad n ifade etti. Konuk Baflbakan Bahit de, daha önce büyükelçi olarak bulundu u Türkiye'yi ikinci vatan olarak gördü ünü ve yeniden gelmekten dolay çok memnun oldu unu dile getirerek, Ankara ziyaretinin baflbakan olmas n n ard ndan yurtd fl na yapt ilk ziyaret oldu una iflaret etti. Görüflmelerde ikili iliflkilerin yan s ra Ortado u bar fl süreci ve Irak'a yönelik geliflmeleri de ele ald klar n belirten konuk Baflbakan, Irak' n toprak bütünlü ü ve siyasi birli inin korunmas n n önemi üzerinde durduklar n kaydetti. Bulgaristan Baflbakan Staniflev Bulgaristan Baflbakan Sergey Staniflev de Baflbakan Erdo an' n davetlisi olarak iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'deydi. Yap lan görüflmelerde, iki ülke aras ndaki iliflkiler de erlendirilirken, Baflbakan Erdo an görüflmelerin ard ndan yapt aç klamada, Türk-Bulgar iliflkilerinin bölge ülkelerine örnek teflkil edecek bir düzeye ulaflt n kaydederek, iliflkilerin daha da ileriye götürülmesi kararl l nda olduklar n vurgulad. Bulgaristan ile Türkiye aras ndaki ticaret hacminin son 5 y lda 3 kat artt - n belirten Baflbakan Erdo an, 2005 y l sonu itibariyle bu rakam n 2.3 milyar dolara ulaflt n söyledi. Türk ifladamlar n n Bulgaristan'daki yat r mlar n n da 500 milyon dolar' aflt n hat rlatan Baflbakan Erdo- an, Türk giriflimcilerin Bulgaristan'da stratejik yat - r mc lar olarak görülmesinin memnuniyetle karfl land n kaydetti. Konuk Baflbakan ile yapt görüflmede alt yap yat r mlar konusunun da ele al nd n belirten Baflbakan Erdo an, otoyol ve baraj yap m konusunda iflbirli ine haz r olduklar n gündeme getirdiklerini ifade etti. Ulaflt rma alanlar nda da iflbirli ini art racaklar n belirten Baflbakan Erdo an, vize konusunda bir mutabakata var lmas halinde turizmdeki hareketlili in de artaca n söyledi. Bulgaristan Baflbakan Sergey Staniflev ise, ziyaretinin yeni Bulgar hükümetinin kurulmas ndan sonra Türkiye'ye yap lan ilk ziyaret oldu unu vurgulayarak, iki ülke aras ndaki iliflkilerin son dönemde yüksek bir seviyeye yükseldi ini söyledi. Konuk Baflbakan Sergey Staniflev ziyareti s ras nda ayr ca Türkiye ile Bulgaristan aras nda Svilengrad- Kap kule aras nda s n r geçifl faaliyetlerinin ve Kap - kule s n r mübadele gar ndaki demiryolu s n r hizmetlerinin düzenlenmesine iliflkin anlaflma imzaland. Tacikistan Cumhurbaflkan Rahmanov Geçti imiz ay Ankara n n a rlad bir baflka konuk ise Tacikistan Cumhurbaflkan mamali Rahmanov idi. Konuk Cumhurbaflkan n n ziyareti s ras nda Türkiye ile Tacikistan aras nda ekonomik ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik çeflitli anlaflmalar imzaland. Türkiye Bülteni 17

20 KONGRELER M ZDEN GÜÇLENEREK ÇIKACA IZ... AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an, il baflkanlar toplant s nda teflkilata flu sözlerle seslendi: Hep beraber bütün AK Partililer olarak seviyemizi, kalitemizi ve di erlerinden fark m z koruyarak kongrelerimizi gerçeklefltirece iz. AK Parti teflkilat, k s r çekiflme siyasetine asla geçit vermeyecektir. Yenilenmifl, güçlenmifl gelecek hedefleri için bilenmifl olarak bu kongrelerden ç kaca z. 18 Türkiye Bülteni

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı