ÇOCUKLARDA POSTOPERAT F ANALJEZ YÖNTEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARDA POSTOPERAT F ANALJEZ YÖNTEMLER"

Transkript

1 DERLEME ÇOCUKLARDA POSTOPERAT F ANALJEZ YÖNTEMLER Bilge KARSLI, Fatma ERTU RUL Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya ÖZET Pediatrik hastalarda postoperatif analjezi amac yla genel anesteziye eklenen rejyonal anestezi tekniklerine ilgi son y llarda artm flt r. Yetiflkinler için geçerli olan birçok rejyonal analjezi yöntemi çocuklar için de geçerlidir. Rejyonal analjezi, postoperatif dönemde oldukça etkili bir analjezi sa lar ve a r ya ba l postoperatif komplikasyonlar önler. ANAHTAR KEL MELER: Postoperatif analjezi, çocuk. SUMMARY THE POSTOPERATIVE ANALGESIA PROCEDURES IN CHILDREN The postoperative analgesia technique which was performed with general anesthesia has gained lot of interest in pediatric patients. Most of regional analgesia techniques which were valid for adults are also valid for the pediatric population. During postoperative period regional analgesia produces considerable amount of analgesia and prevents postoperative complications. KEYWORDS: Postoperative analgesia, child. A r, "bedenin bir bölgesinden kaynaklanan gerçek ya da olas bir doku hasar ile birlikte bulunan, hofl olmayan sensoriyal ve emosyonal bir duyu olarak" A r Araflt rmalar Derne i (IASP) taraf ndan tan mlanm flt r. A r, her yafl grubundaki hastalar n hekime en s k baflvurdu u yak nmalardan birisidir. A r, çok s k görülmesine ra men en az bilinen sa l k sorunlar ndan birisidir. Çocuklarda ise, bu konu çok daha az bilinmektedir. Çocuklarda yetersiz a r tedavisinin alt nda yatan bir tak m hatal inan fllar vard r (1). Bunlar; Çocuklar a r duymaz, Çocuklar a r y hat rlamaz, Analjezikler yarardan çok zarar verir, A r için bir neden yoktur, A r n n yerini belirlemek ve tedavi etmek çok zaman al r, A r karakteri gelifltirir, Çocuklarda narkotik ba ml l riski daha fazlad r. Selbst ve ark. (2) 1990 y l nda yapm fl oldu u bir çal flmada, büyük kemik k r klar ile acile gelen çocuklar n sadece % 28 inde yeterli analjezi sa land n, oysa bu oran n ayn nedenle acile gelen yetiflkinlerde % 60 oldu- unu bildirmifltir y l nda Petrack ve ark. (3) yapm fl oldu u çal flmada ise, bu oran çocuklarda % 53, yetiflkinlerde % 73 olarak saptanm flt r. Bu, iyi bir geliflme olmas na ra men hala yetersiz oldu u da bir gerçektir. Postoperatif a r, yara yerinin ya da doku hasar n n düzelmesi ile saat içinde giderek azalan bir a r olarak tan mlanm flt r (4). Tonsillektomi ve adenoidektomi sonras a r kontrolünün yap ld bir çal flmada, a r n n 3.gün azald tespit edilmifltir. Postoperatif analjezik tedavinin en az 3 gün süre ile uygulanmas ve tedavinin evde de sürdürülmesi gerekti i bildirilmifltir (5). Çocuklardaki postoperatif a r tedavisi uygulamalar n flu flekilde s ralayabiliriz: I- Farmakolojik tedavi II- Santral sinir bloklar III- Periferik sinir bloklar IV- Hasta kontrollü analjezi FARMAKOLOJ K TEDAV Analjezikler, akut ve kronik a r l durumlar n tedavisinde kullan lan ilaçlard r. Analjezikler non-opioid, opioid ve adjuvan analjezikler olarak s n fland r l r. Nonopioid ilaçlar, non-steriod antiinflamatuar (NSA ) ilaçlar, metamizol ve parasetamolü kapsamaktad r. Kronik a r tedavisinde, analjezik ilaçlar n kullan m ilkeleri Dünya Sa l k Örgütü (WHO) taraf ndan ayr nt l olarak belirlenmifltir. Basamak sistemi ad verilen bu Gönderilme tarihi : Kabul tarihi :

2 uygulamada, ilk basamakta aspirin, parasetamol ve di er NSA ilaçlar yeterli olacakt r. Bu ilaçlar yetersiz hale geldi inde, ikinci basamakta bu ilaçlara ek olarak tramadol gibi zay f opioidlerin verilmesi gerekir. kinci basamaktaki ilaçlar n verilmesine ra men yeterli a r kontrolü sa lanam yorsa, üçüncü basamakta yer alan morfin ve benzeri güçlü opioidlere geçilmesi gerekir (6). NON-OP O D ANALJEZ KLER Birinci basamakta yer alan non-opioid analjezikler, hafif ve orta fliddetteki a r larda kullan l rlar. Bu grupta, periferik analjezikler olarak adland r lan parasetamol ve aspirin ile non-steroid antiinflamatuar ilaçlar bulunur. Bunlar periferik etkili ilaçlar olup, analjezik, antipiretik ve antiinflamatuar etki gösterirler. A r n n fliddetine göre, tedavinin bafllang c nda ilk tercih edilen parasetamoldür. Bebeklerden yetiflkin çocuklara kadar büyük bir hasta grubunda kullan lan parasetamolün çok çeflitli formlar mevcuttur. lac n yanl fl haz rlanmas ya da dozun yanl fl hesaplanmas nedeniyle 10 yafl alt ndaki çocuklarda parasetamol zehirlenmesi görülebilmektedir. Parasetamol 15 mg kg -1 gün oral, 4 saatte bir olacak flekilde bölünerek verilebilir. Günlük dozu mg kg -1 gün olarak belirlenmelidir. Bu gruptaki bir di er ilaç aspirindir. Bu da parasetamole benzer flekilde mg kg -1 oral dozlarda kullan - labilir. Reye Sendromu geliflebilmesi nedeniyle çocuklardaki kullan m azalm flt r. Di er non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, çocuklardaki difl a r lar nda, postoperatif analjezi amac yla ve primer kemik tümörü ya da kemik metastaz olan hastalarda kullan labilirler. buprofen, indometazin gibi nonsteroid analjezikler çocuklarda güvenle kullan lmaktad r. buprofen için önerilen dozlar, 4-6 saatte bir 5-10 mg kg -1 ve günlük maksimum 40 mg kg -1 gün -1 fleklindedir. Naproksen oral yoldan 5 mg kg saat aral klarla verilebilir (7). NSA ilaçlar n yan etkilerinden kaç nmak için, siklooksijenaz II (COX II) enzimi üzerinden etki gösteren preperatlar n kullan lmas önerilmektedir. Fakat bu tip NSA ilaçlar n çocuklarda kullan mlar ile ilgili çal flmalar henüz yeterli de ildir (6,8). Stamer ve ark. (9) çocuklarda postoperatif analjezide non-opioid ilaçlar n etkinli ini %93,4, iv opioidlerin etkinli ini ise %20,9 olarak bildirmifllerdir. OP O D ANALJEZ KLER Basamak yönteminin ikinci basama nda önerildi i flekilde zay f opioidler, non-opioid ilac n etkisi azald - nda onlara ilave edilerek kullan l rlar. Zay f opioidler içinde pediatrik olgularda, kullan m kolayl aç s ndan en s k tercih edilen tramadol damlad r. Orta fliddette a r l durumlarda 1,5-2 mg kg -1 dozlarda tramadol damla kullan lm fl ve yeterli analjezi elde edildi i bildirilmifl. Tramadol damlan n 3 mg kg -1 dozlarda kullan ld bir çal flmada, solunumun etkilenmedi i, klinik olarak solunum depresyonu gözlenmedi i ve derlenme süresinin de iflmedi i bildirilmifltir. Bulant ve konstipasyon en önemli yan etkileridir (10). Non-opioid ilaca, zay f opioid ya da adjuvan eklenmesine ra men a r ortadan kald r lamad nda güçlü opioidlere geçilir. Bu grupta standart ilaç morfindir. Morfin sülfat 0.3 mg kg -1 oral, 0.1 mg kg -1 iv. ve im. dozlarda kullan labilir. Günlük mg kg -1 gün -1 üzerine ç k lmamal d r. Geç sal nan uzun etki süreli morfin preperatlar da mg kg -1 dozlarda 8-12 saatte bir verilebilir. Opioid analjeziklerin uygulama yollar ndaki çeflitlili in son y llarda artmas ile birlikte opioid analjezikler oral ve parenteral yollar n d fl nda, transdermal, sublingual, transmukozal, santral ve periferik nöral olarak da uygulanabilir duruma gelmifllerdir. Sublingual/transmukozal uygulama yollar, bulant, kusma ve yutma güçlü ü nedeniyle oral yolu tolere edemeyen hastalarda yararl d r. Sublingual tablet olarak buprenorfin (Temgesic, Grünenthal) kullan lmaktad r. Bu opioid ajan ülkemizde yoktur. Pediatrik hastalardaki kanser a r lar n n opioidler ile tedavisinde, s k flt r lm fl pastil fleklindeki fentanil lolipoplar (oral transmukozal fentanil sitrat-otfc, Actiq, Cephalon) bu yolla yayg n olarak kullan lmakta olan opioid analjeziktir. Ülkemizde bu uygulama yoluna ait preperat yoktur (11,12,13). Son y llarda, çocuklarda opioidlerin farkl kullan m flekilleri de bildirilmifltir. Borland ve ark. (14) aras nda acil ünitesine baflvuran çocuk kemik k - r klar nda, iv morfin, intranazal fentanil ve plaseboyu karfl laflt rm fllard r. ntranazal fentanilin, iv morfinden daha etkili oldu unu bildirmifldir. SANTRAL S N R BLOKLARI Günümüzde çocuklar n da eriflkinler kadar a r duydu u, cerrahiye karfl stres yan t gelifltirdi i, solunum merkezini etkilemeksizin a r ile mücadele edilmesinin gereklili i ortaya konmufltur. Bu nedenle, gerek çocuk gerekse anne-baban n a r s z ve sorunsuz bir postoperatif dönem geçirmesine olanak verdi inden, postoperatif analjezi amac yla genel anesteziye eklenen rejyonal anestezi tekniklerine ilgi son y llarda artm flt r. Sinir sisteminin henüz tamamlanmam fl geliflimine ba l olarak, ilaçlar n farmakokineti i ve farmakodinami i eriflkine göre farkl l klar gösterebilir. (15). 64

3 Do umda periferik ve santral sinir sistemi tam olarak geliflmifl de ildir. Embriyonal dönemde, medulla spinalis spinal kanal tamamen doldurmaktad r. Fetal periyoddan itibaren kemik yap lar n geliflimi sinir yap lar n n gelifliminden daha h zl olmakta ve medulla spinalis kaudale ve kraniyale do ru hareket etmektedir. Do umda dura kesesi S 3 - S 4 te sonlanmakta, aylarda ise S 1 - S 3 de yer almaktad r. Lumbal lordoz da ancak yaklafl k 9. ayda geliflmektedir. Süt çocuklar nda kaudal blo un yay l m en fazla kraniyale do ru olmakta ancak bu özellik yaflla birlikte azalmaktad r (16,17). Vertebran n ossifikasyonu ancak 6.y lda tamamlan r. Daha küçük çocuklarda kemik yap lar henüz çok yumuflak oldu u için, kullan lan sivri uçlu i neler kolayl kla kemi e penetre edilebilir ve lokal anestezik solüsyon kemik içine enjekte edilebilir. Bu da, intravenöz enjeksiyon gibi de erlendirilmelidir (16). Sinir yap lar n n miyelinizasyonu 12. y lda tamamen oluflur. Buna ba l olarak, lokal anestezi in etkisinin bafllamas, yeni do anlarda ve süt çocuklar nda k sad r (15). Uzun yar lanma ömrü ve düflük proteine ba lanma oran, lokal anesteziklerin çocuklardaki ana farmakokinetik özelliklerdir. Kandaki albumin düzeyi eriflkinlerdekine yak n olmas na ra men (%75-80), asit a1-glikoprotein düzeyi, büyük çocuk ve eriflkinlere k yasla belirgin olarak daha düflüktür. Bu nedenle lokal anesteziklerin serbest fraksiyonu eriflkilere k yasla daha yüksektir ve toksisite oran da artmaktad r. Eriflkin ve yenido an farkl l çok belirgindir. Çocuklara rejyonal blok uygularken eriflkin gibi düflünmemeli farkl bir grup oldu u unutulmamal d r (18). 1. Yeni do anda karaci erin ilaç metabolizmas ndan sorumlu enzimatik aktivitesi s n rl d r. 2. Yeni do an ve bebekte albumin/glukoprotein oran daha düflük oldu undan kanda lidokain ve bupivakainin serbest formlar daha çok artmaktad r. 3. Alt ayl ktan küçük bebeklerde psödokolinesteraz düzeyi eriflkinin yar s kadard r. Prokain ve klorprokainin etkisi süksinilkolin ile birlikte kullan ld zaman uzamaktad r. 4. Çocukda prilokaine ba l methemoglobinemi daha s kl kta beklenmelidir. Çünkü methemoglobin redüktaz düzeyi daha azd r. Fötal hemoglobinin daha kolayl kla okside olma e ilimi vard r. 5. Miyelinizasyon 18 aya kadar tamamlan r. 6. Çocuklarda BOS miktar, vücut a rl na oranla daha fazlad r. Bu nedenle yüksek dozda lokal anestezik gereksinimi olur. SP NAL ANALJEZ Subaraknoid aral a lokal anestezik enjeksiyonu ile spinal sinirlerin bloke edilmesi sonucu gerçeklefltirilir. Uzun süreli ifllemlerde genel anestezi verilmeli ya da derin sedasyon uygulanmal d r. Giriflim s ras nda hasta oturtulur veya yan yat r l r. Bacaklar fleksiyona getirtildikten sonra bir yard mc taraf ndan tesbit edilir. liak kristalar birlefltiren çizgi çocuklarda L 5 hizas ndan, yeni do anda L 5 -S 1 aral ndan geçer. L 4-5 veya L 5 -S 1 aral tercih edilir. Prematürede L 5 -S 1 tercih edilir. BOS dan 1 ml kadar al nmal ve lokal anestezik yada opioid solüsyon verilmelidir. Anestezi düzeyi için a r l uyaran verilir ve bebe in yüz ifadesi gözlenir. Çocuklarda spinal anestezinin endikasyonlar, yüksek riskli ve/veya prematüre yeni do an, trakeoplastik ve subglottik stenozlu bebekler, kistik fibrozisli, ciddi astmal bebekler ve müsküler distrofi tan s olan çocuklarda yap lmas uygundur (15,19). Kontrendikasyonlar ise, hipovolemi, dehidratasyon, enjeksiyon yerinde lokal enfeksiyon, septisemi, kanama diyatezi, kafa içi bas nc n artt durumlard r. Sistemik etkileri, sempatik liflerin blokaj, arteriollerde dilatasyon, periferik direncin düflmesi ile bradikardi geliflmesi, S 2-4 segment blokaj ile idrar retansiyonu geliflmesi olarak özetlenebilir. Çocuklarda BOS kaça - na ba l bafl a r s görülmemektedir, bunun nedeni olarak da, 13 yafl alt nda beyin omurilik s v s n n bas nc - n n düflük oldu u bildirilmifltir (19,20). Ganesh ve ark. (21) çocuklarda postoperatif analjezi amac yla, intratekal 4-5 µg kg -1 morfinin, etkili ve güvenilir bir flekilde uygulanabilece ini bildirmifllerdir. EP DURAL ANALJEZ Epidural analjezi, pediatrik popülâsyonda en s k kaudal giriflimle yap l r. Birçok çal flmada epidural analjezinin etkinli i, güvenirli i ve postoperatif analjezi için uygun bir yöntem oldu u gösterilmifltir (22-26). Bu konuda yay n yo unlu u Fransa ya aittir. ADAR- PEF üyeleri (French Language Society of Pediatrik Anesthesiologist) 1 y lda yap lan ifllem için (61003 ü genel anestezi u rejyonal anestezi) prospektif incelemede bulunmufllard r. Kaudal anestezinin bütün yafl gruplar içinde en çok kullan lan teknik oldu u görülmüfltür. Rejyonal anestezi yap lan olgunun de kaudal anestezi uyguland n bildirmifllerdir. Bir y l içerisinde uygulanan kaudal bloktan sadece 11 inde (% 0,09) komplikasyon tespit edilmifltir. Bunlardan 4 ünde dura perforasyonu, 3 tanesinde de (% 0,025) 65

4 uygulanan lokal anestezi e ba l yan etkiler izlenmifltir. Bu çal flman n sonucu olarak, 4000 kaudal bloktan birinde komplikasyon ortaya ç kt ve kaudal blo un çocuklarda çok güvenli bir teknik oldu u bildirilmifltir (27). Bu sonuç Dalens ve ark. (22) kaudal anestezi uygulamalar n bildirdikleri çal flmalar ile de desteklenmektedir. Epidural analjezide yöntem ve teknik eriflkinlerdeki gibidir. Farkl olan, rejyonal giriflim öncesi genel anestezi verilmesidir (28). Kaudal blokta doz ayarlan rken yafla, kiloya ve boya ba l olarak birçok formül gelifltirilmifltir. Takasaki ve ark. (29) anestezi için gerekli olan volümü segment bafl na ml x kg vücut a rl olarak belirlemifllerdir. Bozkurt ve ark. (30) alt bat n ve ürolojik operasyon geçiren 4 ay ile 17 yafl aras 175 hastada tek doz morfin enjeksiyonu ile yapm fl olduklar kaudal analjezi çal flmas nda, çocuklar n % 75 inde 24 saat süren mükemmel bir analjezi sa land n, geri kalan çocuklarda ise 10,6 saat süren analjezi elde edildi ini bildirmifllerdir. Hastalar n % 92 sinde ilk giriflimde blok baflar l olarak uygulanm fl ve sadece % 1,1 inde solunum depresyonu geliflmifltir. PER FER K S N R BLOKLARI Çocuklarda periferik sinir bloklar, özellikle kaudal anestezi/analjezi kadar tercih edilmemektedir. Sinir stimülatörlerinin kullan lmas ile derin sedasyon ya da anestezi alt ndaki çocuklarda sinirin lokalizasyonu kolaylaflm flt r. Fakat anestezi alt nda intranöral enjeksiyonun fark edilmesi zordur. Bu nedenle de sinir hasar tehlikesi yüksektir. NTRAPLEVRAL ANESTEZ ntraplevral anestezi ve analjezi, pariyetal ve visseral plevralar aras ndaki paravertebral aral a lokal anestezik verilmesini içerir. ntraplevral anestezi ve analjezi, eriflkinlerde s k kullan lmas na ra men, pediyatrik hasta grubunda kullan m s n rl d r. Komplikasyonlar, pnömotoraks, kanama, ve infeksiyondur. Lokal anestezik toksikasyonu ise, zengin plevral damar yap s na ba l olarak ilac n sistemik absorbsiyonun artmas sonucudur (31). BRAK YAL PLEKSUS BLO U Brakiyal pleksus blo u ile ön kol ve el cerrahisinde etkili postoperatif a r kontrolü sa lan r. Tüm di er rejyonal anestezi tekniklerinde oldu u gibi, ilaca ba l toksik reaksiyonlara dikkat edilmelidir (32). FEMORAL S N R BLO U/ NFÜZYONU Femur k r klar na ba l a r n n kontrolünde femoral sinir blo undan yaralan labilir, böylece paranteral opioid analjezik ihtiyac ortadan kalkabilir (33). L O NGU NAL/ L OH POGASTR K S N R BLO U lioinguinal ve iliohipogastrik sinir bloklar orfliopeksi, herni gibi inguinal bölge operasyonlar nda postoperatif analjezi sa lar. Bu sinir bloklar cerrahi sonras a r y azaltmas na ra men, spermatik kordun traksiyonu veya peritoneal iritasyona ba l a r y engelleyemezler. Di er postoperatif analjezi teknikleri ile karfl laflt r ld - nda bu tekni in, sistemik analjezikler, kaudal analjezi ve yara yerine lokal anestezik enjeksiyonuna efl de er analjezi sa lad bildirilmifltir (34,35). PEN L BLOK Penil blok, hipospadias cerrahisi hariç tüm penil cerrahilerde uygulanabilen etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde unutulmamas gereken, blok yap l rken adrenalin içeren solüsyonlar n kullan lmamas d r. Bupivakain kullan m ile 4-8 saat aras nda de iflen 12 saate kadar uzayabilen analjezi sa lan r. Serour ve ark. (36) sirkümsizyon operasyonlar nda tek bafl na penil blo un, penil blok ve genel anestezi kombinasyonuna göre daha avantajl oldu unu bulmufllard r. YARA YER NF LTRASYONU Operasyon öncesi ya da sonras nda uygulan r. Özellikle yenido an ve infantta postoperatif analjezik gereksinimini azalt r (37,38). HASTA KONTROLLÜ ANALJEZ (HKA) Önceden programlanan belirli doz ve miktardaki ilac n, a r oldukça, hastan n kendisi taraf ndan uygulanmas na olanak veren bir sistemdir. HKA yöntemi için hasta mutlaka bilgilendirilmelidir. Özellikle 8 yafl ve üzeri çocuklarda kullan m n n etkili oldu u bildirilmifltir. 6 yafl alt ndaki çocuklarda, çocu un fiziksel ve ruhsal geliflimine uygun olarak kullan m nda hatalar ortaya ç kabilmektedir. Bu grup çocuklarda da, "ebeveyn ya da hemflire" kontrollü analjezi uygulamalar tan mlanm flt r (39). HKA yönteminde, kullan lacak ilac n özelliklerine göre cihaz n programlanabilmesi mümkün oldu u için tüm opioidler bu yöntemle kullan labilmektedir. HKA uygulamalar nda opioidlere ba l olarak geliflebilecek erken ve geç dönem solunum depresyonu unutulmamal d r. Solunumun izlenmesinde, oksijen satürasyonu ve solunum say s izlenmeli ve kaydedilmelidir (40). Çocuk hastalarda, intravenöz HKA uygulamalar n n yan nda, epidural HKA uygulamalar da yayg nlaflmaktad r (41,42). Özet olarak, postoperatif analjezi uygulamalar ndaki temel amaç, hastan n a r s n kontrol alt na almak, a r - 66

5 s z bir uyku sa lamak, istirahatte ve günlük aktivitesinde a r duymas n önlemektir. Yetiflkinler için geçerli olan birçok rejyonal analjezi yöntemi çocuklar için de uygulanabilmektedir. Periferik ve santral bloklar çocuklarda a r tedavisinde yararl olabilir ve sürekli infüzyon için kateterlerin yerlefltirilmesi ile uzun süreli postoperatif analjezi de sa lanabilmektedir. Yaz flma Adresi: Dr.Bilge Karsl Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya e-posta: KAYNAKLAR 1. Perquin CW, Hazerbroek-Kampschreur A, Hunfeld JAM, Bohnen AM, Van Suijlekom-Smith LWA, Passchier J, Van Der Wouden JC. Pain in children and adolescents:a common experience. Pain 2000; 87: Selbst SM, Clark M. Analgesic use in the emergency department. Ann Emerg Med. 1990; 19(9): Petrack EM, Christopher NC, Kriwinsky J. Pain management in the emergency department: patterns of analgesic utilization. Pediatrics 1997; 99(5): Bean-Lijewski JD, Kruitbosch SH, Hutchinson L, Browne B. Posttonsillectomy pain management in children: Can we do beter? Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2007;137: Wiggins SA, Foster RL. Pain afte tonsillectomy and adenoidectomy. Pain Manag Nurs 2007; 8(4): Enck RE. Pediatric pain control. Pediatrics 1997; 99(1): Hiller A, Meretoja OA, Korpela R. The analgesic efficacy of acetaminophen, ketoprofen or their combination for pediatric surgical patients having soft tissue or orthopedic procedures. Anesth Analg 2006; 102(5): Collins JJ. Cancer pain management in children. Eur J Pain 2001; 5(Suppl A): Stamer UM, Mpasios N, Maier C, Stuber F. Postoperaive analgesia in children: Current practice in Germany. Eur J Pain 2005; 9(5): Ekemen S, yelken B, Ilhan H, Toker B. A comparison of analgesic efficacy of tramadol and pethidine for managment of postopertive pain in children: a randomized, controlled study. Pediatr Surg Int 2008; 12: Hunt A, Goldman A, Devine T, Phillips M. Transdermal fentanyl for pain relief in a paediatric palliative care population. Palliative Medicine 2001; 15: Noyes M, Irving H. The use of transdermal fentanyl in pediatric oncology palliative care. Am J Hos Pal Care 2001; 18(6): Walsh D. Pharmacological management of cancer pain. Seminars in Oncology 2000; 27: Borland M, Jacobs I, King B, O Brien D. A randomized controlled trial comparing intransal fentanyl to intravenous morphine for mnaging acute pain in children in emergency department. Annals of Emergency Medicine 2007; 49(3): Yamashita M, Miyasaka K. Regional anesthesia and postoperative pain. Curr Opin Anaesth 1991; 4: Brown D.L Atlas of regional anestehesia. 2 nd Ed W.B Saunders company, Philadelphia,1999; Busoni P, Andreuccetti T. The spread of caudal analgesia in children: a mathematical model. Anaesth Intensive Care. 1986; 14(2): Z.Kayhan. Bölgesel Anestezi. Pediatrik Anestezi. 1th.ed. Hacettepe-Tafl Kitapç l k Ltd. fiti. Ankara. 1995; Tobias JD. Postoperatif pain management. Pediatric Anesthesia. 1997; 26(8) Markakis DA. Regional anesthesia in pediatrics. Anesthesiol Clin North America. 2000; 18(2): Ganesh A, Yim A, Casale P, Cuchiaro G. Low-dose intrathecal morphine for postoperative analgesia in children. Anesth Analg 2007;104(2): Dalens B, Hasnaoui A. Caudal anesthesia in pediatric surgery: success rate and adverse effects in 750 consecutive patients. Anesth Analg. 1989; 68(2): McGown RG. Caudal analgesia in children. Five hundred cases for procedures below the diaphragm. Anaesthesia. 1982; 37(8): Ellis JA, Martelli B, La Montagne C, Splinter W. Evluation of a continuous epidural analgesia program for postoperative pain in children. Pain Manag Nurs 2007; 8(4): Ingelma PM, Gelsumino C, Acosta AP, Lopez V, Gimenez C, Halac A, Lin P, Schon A etal. Epidural analgesia in children: planning, organization and development of a new progrm. Minerva Anesthsiol 2007;73(11): Coupe N, O Brien M, Gibson P, Delima J. Anesthesia for pediatric renal transplantation with and without epidural analgesia. Pediatric Anesthesia 2005; 15(3): Giautre E, Dalens B. Epidemiology and morbidity of Regional Anesthesia in Children: A one year Prospective Surgery of the French-Language Society of Pediatric Anaesthesiologists. Anesth- Analg 1996; 83: Schulte-Steinberg O, Rahlfs VW. Spread of extradural analgesia following caudal injection in children. A statistical study. Br J Anaesth. 1977; 49(10): Takasaki M, Dohi S, Kawabata Y, Takahashi T. Dosage of lidocaine for caudal anesthesia in infants and children. Anesthesiology. 1977; 47(6): Bozkurt P, Kaya G, Yeker Y. Single-injection lumbar epidural morphine for postoperative analgesia in children: a report of 175 cases. Reg Anesth. 1997; 22(3): Mc Ilvaine WB, Knox RF, Fennessey PV, Goldstein M. Continuous infusion of bupivacaine via intrapleural catheter for analgesia after thoracotomy in children. Anesthesiology. 1988; 69(2): Bourke DL, Furman WR. Improved postoperative analgesia with morphine added to axillary block solution. J Clin Anesth. 1993; 5(2): Tobias JD. Continuous femoral nerve block to provide analgesia following femur fracture in a paediatric ICU population. Anaesth Intensive Care. 1994; 22(5): Casey WF, Rice LJ, Hannallah RS, Broadman L, Norden JM, Guzzetta P. A comparison between bupivacaine instillation versus ilioinguinal/iliohypogastric nerve block for postoperative analgesia following inguinal herniorrhaphy in children. Anesthesiology. 1990; 72(4): Cross GD, Barrett RF. Comparison of two regional techniques for postoperative analgesia in children following herniotomy and orchidopexy. Anaesthesia. 1987; 42(8): Serour F, Cohen A, Mandelberg A, Mori J, Ezra S. Dorsal penile nerve block in children undergoing circumcision in a day-care surgery. Can J Anaesth. 1996; 43(9):

6 37. Wong AK, Bissonnette B, Braude BM, acdonld RM. Post-tonsillectomy infiltration with bupivacine reduces immediate postoperative pain in childrn. Can J Anaesth 1995; 42: Ates Y, Unal N, Cuhruk H, rkan N. Postoperaive analgesia in children using preemptive retrobulber block and local anesthetic infiltration in strabismus surgery. Reg Anesth Pain Med 1998; 23(6): Llyod AR. Modern concepts of paediatric analgesia. Pharmacology&Therapeutics 1999; 83: Duedahl TH, Hansen EH. A qualitative systematic review of morphine treatment in children with postoperative pain. Pediatric Anesthesia 2007; 17(8): Sucato DJ, Duey-Holtz A, Elerson e, Safvi F. Postoperative analgesia following surgical corraction for adolescent idiopathic scoliosis: A comprison of continuous epidural anlgesia and ptient-controlled analgesia. Spine 2005; 30(2): Weldon BC, Connor M, White PF. Pediatric PCA. The role of concurrent opioid infusions and nurse-controlled analgesia. Clin J Pain 1993; 9:

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

Postoperatif A r Tedavisi II

Postoperatif A r Tedavisi II Postoperatif A r Tedavisi II Emine ÖZYUVACI, Saadettin SEV M ÖZET SUMMARY Son y llarda postoperatif a r fizyolojisinde, yeni analjezikler ve yeni tekniklerle ilgili büyük geliflmeler görülmüfltür. Ayn

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

AKUT AĞRI. Yrd.Doç.Dr. Mert AkbaĢ, FIPP Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı

AKUT AĞRI. Yrd.Doç.Dr. Mert AkbaĢ, FIPP Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı AKUT AĞRI Yrd.Doç.Dr. Mert AkbaĢ, FIPP Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı HASAR AĞRI Uluslararası Ağrı AraĢtırmaları TeĢkilatı (IASP) nın tanımına göre AĞRI Vücudun belirli

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas

Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas Zeynep Eti*,

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ

PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ Caudal Epidural Anesthesia in Pediatric Urological Surgery; a Single Institutional Experience with 5536 Cases Mine AKIN

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) Tıpta YanlıĢ Uygulama

Detaylı

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye 2

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye 2 Journal of Anesthesia - JARSS 2015; 23 (4): 238-243 Polat et al: Comparison of block techniques and oral ibuprofen for circumcision pain KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SÜNNET OLAN ÇOCUKLARDA BUPİVAKAİN

Detaylı

PLAN OPİOİD KULLANIMI. DSÖ Analjezik merdiveni OPİOİD KULLANAN HASTANIN TAKİBİ

PLAN OPİOİD KULLANIMI. DSÖ Analjezik merdiveni OPİOİD KULLANAN HASTANIN TAKİBİ OPİOİD KULLANIMI Dr Didem AKÇALI Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Renimasyon AD Algoloji BD PLAN Türkiye de bulunan opioidler ve özellikleri Opioid kullanım alanları Opioid rotasyonu DSÖ

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

KAUDAL ANESTEZĠ. Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP

KAUDAL ANESTEZĠ. Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP KAUDAL ANESTEZĠ Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP Kaudal anestezi epidural anestezinin sakral bölgeden uygulanmasıdır. ANATOMİ: Sakrum, beş sakral vertebranın birleşmesi ile oluşan büyük bir üçgen şeklindedir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri AĞRI 2009;21(4):155-160 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri A clinic s experiences in postoperative patient controlled analgesia Abdulkadir

Detaylı

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ)

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ) KL N K ÇALIfiMA TOTAL D Z ARTROPLAST S YAPILAN HASTALARDA POSTOPERAT F A RI TEDAV S AMACI LE FEMORAL S N R BLO UNDA SÜREKL NFÜZYON YÖNTEM LE ROP VAKA NE ADJUVAN TRAMADOL ETK S Perihan EKMEKÇ (PE), Ali

Detaylı

SÜNNET OLAN ÇOCUKLARDA ROPİVAKAİN İLE PENİL BLOK VE KAUDAL BLOĞUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SÜNNET OLAN ÇOCUKLARDA ROPİVAKAİN İLE PENİL BLOK VE KAUDAL BLOĞUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Anestezi Dergisi 2014; 22 (3): 153-158 Güçlü ve ark: Sünnet ve A r Kontrolü KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SÜNNET OLAN ÇOCUKLARDA ROPİVAKAİN İLE PENİL BLOK VE KAUDAL BLOĞUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

KLİNİKTE ANALJEZİKLER VE ANALJEZİK KULLANIM İLKELERİ Prof. Dr. Gül Köknel TALU

KLİNİKTE ANALJEZİKLER VE ANALJEZİK KULLANIM İLKELERİ Prof. Dr. Gül Köknel TALU KLİNİKTE ANALJEZİKLER VE ANALJEZİK KULLANIM İLKELERİ Prof. Dr. Gül Köknel TALU AMAÇ Kronik ağrılı hastada doğru analjezik tedavi uygulamaları hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenci bu dersin

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

Nurhan ERDO AN, Banu AYHAN, Fatma SARICAO LU, Alm la Gülsün PAMUK, fiennur UZUN, Seda B. AKINCI, Ülkü AYPAR

Nurhan ERDO AN, Banu AYHAN, Fatma SARICAO LU, Alm la Gülsün PAMUK, fiennur UZUN, Seda B. AKINCI, Ülkü AYPAR KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ OLGULARINDA ULTRASON TEKNİĞİ EŞLİĞİNDE YAPILAN TRANSVERSUS ABDOMİNİS DÜZLEM BLOĞUNUN POSTOPERATİF ANALJEZİK ETKİNLİĞİ THE POSTOPERATIVE ANALGESIC

Detaylı

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Ali UZUNKÖY, Abdullah ÖZGÖNÜL, Zeynep BAYSAL Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Çocuklarda Penis Cerrahisinde Dorsal Penis Sinir Bloğu İle Tek Doz Kaudal Epidural Bloğun Postoperatif Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması

Çocuklarda Penis Cerrahisinde Dorsal Penis Sinir Bloğu İle Tek Doz Kaudal Epidural Bloğun Postoperatif Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 47-52 / Eylül 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuklarda Penis Cerrahisinde Dorsal Penis Sinir Bloğu İle Tek Doz Kaudal Epidural Bloğun Postoperatif

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum Anestezi Dergisi 2014; 22 (2): 99-104 Aksoy ve ark: Alt ve üst ekstremite cerrahisinde anestezi teknikleri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH ALT VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİLERİNDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ:

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Çocukta kanser a r s tedavisinde sorunlar ve uzun süreli epidural infüzyon için tünel uygulamas

Çocukta kanser a r s tedavisinde sorunlar ve uzun süreli epidural infüzyon için tünel uygulamas CLINICAL CONCEPTS AND COMMENTARY KL N K KAVRAMLAR VE YORUMLAR Çocukta kanser a r s tedavisinde sorunlar ve uzun süreli epidural infüzyon için tünel uygulamas Pervin Bozkurt*, Mefkür Bakan**, Leyla Türko

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., Kırıkkale 2

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., Kırıkkale 2 Journal of Anesthesia 2012; 20 (2): 80-85 Aykaç et al: The Comparison of The Analgesic Effect of Dexketoprofen Trometamol with Lornoxicam KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SEZARYEN İLE DOĞUM SONRASI AĞRIDA

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı Adı Soyadı Adres E-Posta : Dilek : Özcengiz : ÇÜTF Anesteziyoloji AD Balcalı-Adana : ÇÜTF DEKANLIK : dilekozcengiz@gmail.com Doğum Yeri Çalışma Durumu Uyruk Yüksek Lisans : Ankara : Çukurova Üniversitesi

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİ

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİ TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİ Mart 2006 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

Hasta Rehberi Say 14. NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 14. NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 14 NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber ntraüterin Büyüme Gerili i - Say 14 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

ONKOLOJI HASTASINDA AĞRI YÖNETİMİ. Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH

ONKOLOJI HASTASINDA AĞRI YÖNETİMİ. Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH ONKOLOJI HASTASINDA AĞRI YÖNETİMİ Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH SUNUM: Kanserde Ağrı nedenleri Ağrı kesici ilaçlar İlaçların veriliş yolları Ağrı kesici başka yöntemler ONKOLOJI HASTALARıNıN ACIL

Detaylı

Göğüs Cerrahisinde Postoperatif Ağrı Kontrolü

Göğüs Cerrahisinde Postoperatif Ağrı Kontrolü Ali Alagöz, Mehtap Tunç, Hilal Sazak Giriş Ağrının gelişimindeki mekanizmalar giderek açıklık kazanmasına ve daha etkin cihazlarla multimodal analjezi teknikleri uygulanmasına karşın özellikle göğüs cerrahisi

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

LOMBER SP NAL CERRAH DE PREEMT F TRAMADOL VEYA LORNOKS KAMIN POSTOPERAT F TRAMADOL TÜKET M NE ETK LER

LOMBER SP NAL CERRAH DE PREEMT F TRAMADOL VEYA LORNOKS KAMIN POSTOPERAT F TRAMADOL TÜKET M NE ETK LER KL N K ÇALIfiMA LOMBER SP NAL CERRAH DE PREEMT F TRAMADOL VEYA LORNOKS KAMIN POSTOPERAT F TRAMADOL TÜKET M NE ETK LER Züleyha KAZAK BENG SUN, Hakan SABUNCUO LU, Sumru fiekerc Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Postoperatif ağrı tedavisinde uygulanan hasta-kontrollü analjezi yöntemlerinin retrospektif incelemesi

Postoperatif ağrı tedavisinde uygulanan hasta-kontrollü analjezi yöntemlerinin retrospektif incelemesi JCEI / Uysal ve ark. Postoperatif hasta kontrollü analjezi yöntemleri 2013; 4 (2): 159-165 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0257 RESEARCH ARTICLE Postoperatif

Detaylı

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif Geçmişten günümüze ABD kapanmış dava dosya kayıtları* 15 yaş 238 olgu erişkinle karşılaştırıldığında; ü Solunum komplikasyonları fazla %43/ 30 ü Mortalite hızı yüksek %50/35 Dr Crawford Long 3/7/1842 8y-Erkek

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 2 Anestezi Dergisi 2015; 23 (3): 131-136 Kocabafl ve ark: Torakotomi sonras a r kontrolü: torasik paravertebral blok veya intratekal morfin KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH TORAKOTOMİ SONRASI AĞRI KONTROLÜNDE

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Hasta Rehberi Say 12. fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 12. fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber fiekersiz Diyabet (Diyabet nsipit) - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Nurten NAN, Esma TEZER, Handan GÜLEÇ, Aysel ER, Nurflen GÜRSOY, Hülya BAfiAR

Nurten NAN, Esma TEZER, Handan GÜLEÇ, Aysel ER, Nurflen GÜRSOY, Hülya BAfiAR KL N K ÇALIfiMA NGU NAL HERN OPERASYONLARINDA, LEVOBUP VAKA N VE BUP VAKA N LE L O NGU NAL- L OH POGASTR K S N R BLO U VE KES YER N N LOKAL ANESTEZ KLE NF LTRASYONUNUN BLO UNUN ETK NL Nurten NAN, Esma

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations ark. Artroskopik diz cerrahisinde eklem içi lokal anestezi ORIGINAL

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ayak ve ayak bileği cerrahisinde periferik sinir blokları

Ayak ve ayak bileği cerrahisinde periferik sinir blokları TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2013;12(2):83-87 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2013.11 Ayak ve ayak bileği cerrahisinde periferik sinir blokları Peripheral nerve

Detaylı

Bahar ve ark: nguinal Herni Operasyonlar nda Spinal Anestezi/Paravertebral Blok

Bahar ve ark: nguinal Herni Operasyonlar nda Spinal Anestezi/Paravertebral Blok Anestezi Dergisi 2012; 20 (4): 217-222 Bahar ve ark: nguinal Herni Operasyonlar nda Spinal Anestezi/Paravertebral Blok KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH İNGUİNAL HERNİ OPERASYONLARINDA SPİNAL ANESTEZİ

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Acil Serviste Ağrı ACİL SERVİSTE AĞRI YÖNETİMİ. Acil Serviste Ağrı. Ağrı nedir? 12.06.2010

Acil Serviste Ağrı ACİL SERVİSTE AĞRI YÖNETİMİ. Acil Serviste Ağrı. Ağrı nedir? 12.06.2010 ACİL SERVİSTE AĞRI YÖNETİMİ Seda Özkan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D., Kayseri Acil servislerde en sık karşılaşılan yakınmadır. % 78* % 86** *J Pain 2007;8:460-466, **Ann Emerg Med 1999;33:652-658

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Aladdin DOMAÇ, Ebru KELSAKA, Binnur SARIHASAN

Aladdin DOMAÇ, Ebru KELSAKA, Binnur SARIHASAN Journal of Anesthesia - JARSS 2015; 23 (3): 144-151 Domaç et al: Fascia iliaca compartment block in femoral fracture KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH FEMUR KIRIĞI OLAN HASTALARDA PREOPERATİF UYGULANAN

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KAUDAL ANALJEZ DE K FARKLI KONSANTRASYONDA BUP VAKA N N STRES YANIT VE POSTOPERAT F ANALJEZ ÜZER NE ETK LER N N KARfiILAfiTIRILMASI

KAUDAL ANALJEZ DE K FARKLI KONSANTRASYONDA BUP VAKA N N STRES YANIT VE POSTOPERAT F ANALJEZ ÜZER NE ETK LER N N KARfiILAfiTIRILMASI KL N K ÇALIfiMA KAUDAL ANALJEZ DE K FARKLI KONSANTRASYONDA BUP VAKA N N STRES YANIT VE POSTOPERAT F ANALJEZ ÜZER NE ETK LER N N KARfiILAfiTIRILMASI Hafize ÖKSÜZ (HÖ), Nimet fieno LU (Nfi), K. U ur ÖZKAN

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara ÖZGEÇMİş ı. Adı Soyadı 3. Unvanı : Mehmet Eren Açık : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 2004 Yüksek Lisans Doktora Anesteziyoloji

Detaylı

ERGENL K ve BÜYÜME HORMONU EKS KL

ERGENL K ve BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 3 ERGENL K ve BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ergenlik ve Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 3 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği MÜSBED 2012;2(1):26-30 Araştırma / Original Paper Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği Tülün Satılmış, Onur Gönül, Hasan Garip, Alptekin

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI (A Comparison of Fentanyl and e in the Postoperative Patient-Controlled

Detaylı

A r Tedavisi. hsan KARADO AN. Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji Bilim Dal

A r Tedavisi. hsan KARADO AN. Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji Bilim Dal hsan KARADO AN Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji Bilim Dal A r, kanser ile ilgili en s k karfl lafl lan sorunlardan biridir. Hastalar n yaklafl k üçte ikisi, hastal klar n n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Total kalça protezi operasyonlarında iki multimodal analjezi yönteminin etkinliği

Total kalça protezi operasyonlarında iki multimodal analjezi yönteminin etkinliği AĞRI 29;2(2):69-7 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Total kalça protezi operasyonlarında iki multimodal analjezi yönteminin etkinliği The effects of two different multimodal analgesic regimens in total

Detaylı