Bismillahirrahmanirrahim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bismillahirrahmanirrahim"

Transkript

1 mans z vatan, vatans z iman muhafaza edilmez... Ad na Sahibi Ömer ÖNGÜT Sorumlu Yaz flleri Müdürü smail YAVUZ Yay n Yönetim: Nuri ÖLÇER Yay n Kurulu: Nuri ÖLÇER smail YAVUZ U ur KARA Yusuf DO ANGÜN fiinasi ÇAPA Teknik Düzenleme: Serdar AKÇAY Ahmet Erol FIRAT Grafik Düzenleme: Göksel KAHRAMAN dare Yeri: Ankara Cad. Ca alo lu Yokuflu Saâdet Han No: 42/1 Ca alo lu / ST. Tel: (0-212) Fax: (0-212) Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n E-posta: Dergimizde yay nlanan yaz lar n iktibas hakk mahfuzdur. Dizgi : Hakikat Grafik-Montaj : Hakikat Bask : Uygun Bas m Da t m : Hakikat Abone fiartlar (1 Y ll k): Yurtiçi (PTT) : 30 TL Yurtd fl : 25 Euro Bismillahirrahmanirrahim "Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdi i ve be endi i flekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun. Peygamberimiz Efendimiz'e, onun di er peygamber kardefllerine, hepsinin Âl ve Ashâb- kiram' na, etbâ na, ihsan duygusuyla k yamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzlar n sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun." Muhterem Okuyucular m z; 12 Haziran 2009 tarihli Taraf Gazetesinde yay nlanan bir haberde Muhterem Ömer Öngüt gayr-i kanuni maksatlar için kullan labilecek bir kimse olarak gösterilmifltir. Bu iddia, -sahibi kim olursa olsundo ru de ildir, yaland r, iftirad r. Kasten yap lm flt r, art niyetlidir. Bu ayki dergimizde iflin hakikati, bu iftiran n niçin yap ld arzediliyor. Ortal kar flt rarak aradan s yr lmak isteyenlerin maskeleri indiriliyor.. Zira bunlar n gayesi huzursuzluk ç kartmakt r. Fakat bu kirli ve çirkin tezgâhlar ellerinde patlayacak, kurmak istedikleri tuzaklar kendilerine dönecektir. Kötü tuzaklar kuranlar, Allah n kendilerini yerin dibine geçirmeyece- inden veya kendilerine hiç ummad klar bir yerden azab n gelmeyece- inden emin mi oldular? (Nahl: 45) Bu yalanc lar n Allah a imanlar olsayd korkarlard. Ancak yalan ile iman bir arada bulunmaz. Bunlarda da iman yok. Fakat Kahhar olan Allah-u Teâlâ bunlar görüyor ve biliyor. Bizim yafl m z 85 e gelmifltir. Ömrümüz 1950 y l ndan beri irfladla geçmifltir. Yay nlanan eserlerimizin say s 35 cilde varm flt r, toplam 20 bin sahifeyi bulmaktad r. Bütün Kuran- kerim Âyet-i kerime lerini izahlar yla beraber havî bu eserlerimiz tefsir hükmündedir. Kalplerin Anahtar Külliyat ismiyle neflredilmektedir. Bizi tan yanlar, sevenler bilirler; bütün rahats zl klar ma ra men, bütün zorluklara ra men Allah ve Resul ünün nurunun yay lmas için gayret ediyorum. Yaklafl k 20 y ld r slâm dininde bölücülük yapan, kendi nam ve hesab na slâm kalesini y kmaya çal flan fitnelerle mücadele ediyorum, eserler neflrediyorum. slâm dininde bölücülük yapanlar n vatanda da bölücü olduklar n ilan ediyorum. Bunlar n slâm dan ç kt klar n Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif lerle ispat ediyorum. Biz rahat ve istirahati, süsü ve lüksü terkettik. Hayat m z slâm dini nin selâmetine adad k. Bu bölücüler gibi para toplamad k, banka kurmad k. slâm dininin hükümlerini arkam za atmad k. Adam toplamak, taraftar kazanmak için slâm dininin hükümlerini de ifltirmeye kalk flmad k. Allah ma s n r m. Bilakis Hazret-i Allah n Âyet-i kerime lerini hat rlatt k. Fakat dinlemediler. Kendisine Rabbinin âyetleri hat rlat larak ö üt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alaca z! (Secde: 22) Oysa bu zâlimlerin, bu bölücülerin hepsi bunlar yapt lar. Taraftar toplamay slâm dininden üstün tuttular. Paraya tapt lar. Toplad klar paralar koyacak yer bulamay nca banka kurdular. Kendi kurduklar dinlerini slâm dininin yerine koymaya çal flt lar. flte onlar hidayet karfl l nda sap kl sat n alm fllard r. Bu al fl-veriflleri kendilerine kâr sa lamam flt r, do ru yolu da bulamam fllard r. (Bakara: 16) Biz onlar Hazret-i Allah a, Kitabullah a, Resulullah a ça rd k. slâm n emir ve hükümlerini önlerine sürdük. man ile küfür aras na berzah koyduk. Dinlemediler, bizi düflman bildiler. Nasihatteki hikmeti bilemediler. Büsbütün uzaklaflt lar. Bizim bu mücadelemiz birçok sahtenin menfaatine, kurmufl oldu u dine zarar verdi. Her türlü iftiray, ellerinden gelen her fleyi yapmaya çal flt lar. Bizi halk n nazar ndan düflürmeye çal flt lar. Eserlerimizin okunmas n engellemek için her yolu denediler. Allah-u Teâlâ onlara hitaben buyuruyor ki: Ve her yolun bafl na oturup da tehdit ederek inananlar yolundan al - koymaya ve o Allah yolunu e riltmeye çal flmay n. (A raf: 86) Bu fitneyi yayanlar yanlar na kâr kalaca n m san yorlar? Ben onlara mühlet veriyorum. fiüphe yok ki, benim tuza m metindir. (Kalem: 45) Bu ay içerisinde idrak edece imiz mübarek Miraç Kandili nizi tebrik eder, Cenâb- Hakk tan hay rlara vesile olmas n niyaz ederiz. Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah... 1

2 te Bu Ay Baflyaz / Ömer ÖNGÜT / 3 Fitne Ç karmak, Adam Öldürmekten Daha Kötüdür. (Bakara: 191) Allah Tuzak Kuranlara Karfl l k Vermekte En Güçlü Oland r. (Âl-i imrân: 54) Sen Onlar Hidayete Ça rsan da Onlar Aslâ Hidayete Gelmezler. (Kehf: 57) Sen O Münaf klar Gördü ün Zaman, Kal plar Hofluna Gider ve Söylerlerse Dediklerine Kulak Verirsin. Sanki Onlar Direk Olmufl Keresteler Gibidirler. Ve Her Gürültüyü, Korkular ndan Aleyhlerinde San rlar. Onlar Düflmand rlar, Onun çin (Kendilerine Emniyet Etme) Onlardan Sak n. Allah Kahretsin Onlar! Hakk tan Nas l Çevriliyorlar? (Münâfikûn: 4) TARAF GAZETES NDE YAYINLANAN YALAN VE FT RALARA CEVAP VER YORUM. YALAN SÖYLÜYORLAR, HUZURSUZLUK ÇIKARMAK ST YORLAR! B Z M ASLA ONLARLA DA LG M Z YOK, YOLLARIYLA DA LG M Z YOK! Taraf Nas l Bir Gazete? Kim Destekliyor? / 10 Mehmet Baransu Kimdir? / 11 Öteden Beri Her Bir Bölücünün Yapt ftira / 11 slâm Dini ni Siyasi Maksatlar na Alet ediyorlar / 13 Bizim Hiçbir Siyasi Maksad m z Yoktur / 14 Bizim Gizli Bir Maksad m z da Yoktur / 15 Bizim stikametimiz Öteden Beri Ayn d r / 15 Bu ftirac lar n En Büyük Vas flar ; Haram Yemeleri ve Hep Yalana Kulak Vermeleridir / 16 BU FT RALAR N YE YAPILIYOR! / 17 BUNLAR DAHA ÖNCE BÖYLE DE LD! / 18 FETHULLAH GÜLEN YOLUNU DE fit RMEDEN ÖNCE MÜSLÜMANLARI DOST B L YORDU! / 20 BUNLARIN MÜSLÜMAN CRAATI YAPTIKLARI ZAMANK NEfiR YATLARINI NCELERSEN Z BUGÜNKÜ CRAATLARINI KEND YAYINLARININ TEKZ P ETT N, KEND DURUMLARINI KEND YAYINLARININ ORTAYA KOYDU UNU GÖRECEKS N Z! / 22 Bediüzzaman -k.s.- Hazretleri Allah Yolunda Bir Veli idi / 22 Fethullah Gülen Önceden Böyle De ildi / 23 Para Toplamakla Yoldan Ç kmaya Bafllad lar / 25 O Kadar Çok Para Toplad lar ki, Banka Kurdular, Haram Olan Fâize Dald lar / 25 Küfrü Hofl Gördüler, Narc Oldular / 26 Müminle Kâfir, manla Küfür Hiçbir Zaman Birleflemez / 27 Mümin-Kâfir / 28 Bunlar n söz ve icraatlar na bak n, bir de Allah-u Teâlâ n n hükmüne bak n! Kim oldu unu buradan anlay n. Resulullah Aleyhisselâm n smini Kelime-i Tevhid den Kald rmaya Çal flmak Küfürdür / 30 Allah-u Teâlâ n n Att, Kabul Etmedi i Kâfirleri, Kardefl ve Dost Kabul Etmek Din-i slâm nkârd r / 31 H ristiyan Misyonun Parças Olmak steyenler slâm Dini nin Ferdi Olamaz / 32 Tesettür; Allah-u Teâlâ n n Emridir Emr-i lâhî yi Hafife Alan Küfre Girer / 33 Cebrâil Aleyhisselâm Desteklemem Demek, Allah-u Teâlâ n n ndirdi ini nkâr Etmektir / 34 Para Toplamak, Din Ad na Dilencilik Yapmak slâm da Yoktur / 35 Amerika n n Dostlu u ve Gölgesi Alt nda Çal fl yor / 36 Resulullah Aleyhisselâm n slâm a Dâveti / 37 MAN-KÜFÜR BERZAHI man le Küfür Berzah 10 Âyet-i kerime / 38 Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çok fliddetli bir azap vard r ve onlar n kurduklar tuzaklar da mutlaka bofla ç kacakt r. (Fât r: 10) / 45 Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz e Kurulan Tuzak / 45 brahim Aleyhisselâm a Kurulan Tuzak / 45 sâ Aleyhisselâm a Kurulan Tuzak / 46 2

3 Fitne Ç karmak, Adam Öldürmekten Daha Kötüdür. (Bakara: 191) Allah Tuzak Kuranlara Karfl l k Vermekte En Güçlü Oland r. (Âl-i imrân: 54) Sen Onlar Hidayete Ça rsan da Onlar Aslâ Hidayete Gelmezler. (Kehf: 57) Sen O Münaf klar Gördü ün Zaman, Kal plar Hofluna Gider ve Söylerlerse Dediklerine Kulak Verirsin. Sanki Onlar Direk Olmufl Keresteler Gibidirler. Ve Her Gürültüyü, Korkular ndan Aleyhlerinde San rlar. Onlar Düflmand rlar, Onun çin (Kendilerine Emniyet Etme) Onlardan Sak n. Allah Kahretsin Onlar! Hakk tan Nas l Çevriliyorlar? (Münâfikûn: 4) TARAF GAZETES NDE YAYINLANAN YALAN VE FT RALARA CEVAP VER YORUM. YALAN SÖYLÜYORLAR, HUZURSUZLUK ÇIKARMAK ST YORLAR! B Z M ASLA ONLARLA DA LG M Z YOK, YOLLARIYLA DA LG M Z YOK! ÖMER ÖNGÜT Yayd klar fitneye bir bak n! Bunlar n hangisi slâm dini ne s yor? Kasten yap lm flt r. Yaland r, yalan söylüyorlar! Gayeleri ortal kar flt rmak, fitne ve huzursuzluk ç karmakt r. Bu tertibin arkas ndakiler yazd m z yaz lardan dolay bizden intikam almaya çal fl yorlar. Bu iftiralara karfl, bu yay nlara karfl gerekli hukuki giriflimlerde bulunduk, tekzipler gönderdik. Kötü tuzaklar kuranlar, Allah n kendilerini yerin dibine geçirmeyece inden veya kendilerine hiç ummad klar bir yerden azab n gelmeyece inden emin mi oldular? (Nahl: 45) Hiç flüpheniz olmas n bunun vebali kendilerini kuflatacakt r. Allah Azîz dir, intikam sahibidir. (Âl-i imrân: 4) 12 Haziran 2009 tarihli Taraf Gazetesinde Ordu belgesi oldu u iddia edilen bir belge flte Silahl Kuvvetler in Ergenekon eylem plan bafll alt nda yay nlanm fl, flahs m gayr-i kanuni maksatlar için kullan labilecek bir kimse olarak gösterilmifltir. Bu iddia, -sahibi kim olursa olsun- do ru de ildir, yaland r, iftirad r. Kasten yap lm flt r, art niyetlidir. Nitekim eserlerimizi okuyan, hayat m z bilen herkes bu iddialar n as ls z oldu unu yaz y okur okumaz anlam flt r. smimizin geçti i paragraf incelendi inde yazar - n n maksad, zihniyeti ve yalanc l hemen anlafl lmaktad r. flin hakikatini, bu iftiran n niçin yap ld n arzedece iz. Ortal kar flt rarak aradan s yr lmak isteyenlerin maskelerini indirece iz. Zira gayeleri huzursuzluk ç - 3

4 karmakt r. Fakat bu kirli ve çirkin tezgâhlar ellerinde patlayacak, kurmak istedikleri tuzaklar kendilerine dönecektir. Kötü tuzaklar kuranlar, Allah n kendilerini yerin dibine geçirmeyece inden veya kendilerine hiç ummad klar bir yerden azab n gelmeyece inden emin mi oldular? (Nahl: 45) Bu yalanc lar n Allah a imanlar olsayd korkarlard. Bunlar n cesareti nereden geliyor? Cehaletlerinden ve kötü niyetlerinden! Ancak yalan ile iman bir arada bulunmaz. Bunlarda da iman yok. Fakat Kahhar olan Allah-u Teâlâ bunlar görüyor ve biliyor. Bu tezgâh kuranlar n maksad n n ortal kar flt rmak, fitne ve huzursuzluk ç karmak oldu unu birçok kimse biliyor. Hakkaniyetli olanlar bunu dile getiriyor: Hükümeti hedef alan ihanet belgesi olarak takdim edilen irtica belgesi Taraf gazetesi taraf ndan servis edilince y pranan n hükümet de il Ordunun oldu- unu, meseleye biraz daha dikkatle bak ld nda ise, bu belge ile, Hükümetle Ordunun tokuflturulmak istendi ini ve Hükümetle Ordu tokufltu unda kim kârl ç kacaksa belgenin arkas ndaki gücün de iflte o güç! olaca kanaatine var p, olacaklar beklemeye bafllad k. (Hasan Demir, Yeniça, 17 Haziran 2009) Hasan Demir bizimle ilgili iftiralar hakk ndaki kanaatini de flöyle ortaya koyuyor: Belgede iki kiflinin ad geçiyor. Biri ABD de yaflayan skender Evreneso lu ki, biz kendileriyle mahkemelik olmufluzdur. Di eri, Ömer Öngüt tür ve o, Dinleraras Diyalog projesine fliddetle karfl d r. Say n Öngüt ün o mefl um belgede ad n n geçmesi bizde, istifade edilmesinden çok y prat lmak istenmesi duygusunun a r basmas na sebep oldu, bekleyip görece iz, ömrümüz yetmezse, yaflayanlar görecek. Binaenaleyh, Taraf gazetesinde yay nlanan haberde bizimle ilgili bir de il birçok yalan var. ftira ve yalandan taraf olan gazetedeki haberin bizimle ilgili k sm flu flekildeydi: skender Evreneso lu, Ömer Öngüt gibi haz rda bekletti imiz elemanlara medyatik eylemler ve söylemler yapt r lacak ve bu kifliler FG'ciler baflta olmak üzere di- er irticai gruplarla özdefllefltirilerek, kamuoyunun tüm bu gruplar aras nda benzerlik kurmas sa lanacakt r. Burada tam 4 tane yalan, yak flt rma, iftira var. Bunlar s ras yla ele alal m: Hasan Demir, Yeniça, 17 Haziran 2009 Yalan 1: skender Evreneso lu, Ömer Öngüt gibi... slâm dininde olmayan ifl ve icraatlar sebebi ile müslümanlar n hofl nazarla bakmad, mehdi oldu unu iddia eden sahte bir kimse ile bizim ismimizi ayn ke- 4

5 feye koymak, bize büyük bir hakarettir. Bunu yazan müfteridir. Üstelik bizim skender Evreneso lu ve benzer sahte mehdiler, sahte peygamberler ve ahir zaman âlimleri hakk nda y llar önce yay nlad m z bir eserimiz var. Bu eserimizin kapa nda aynen flunlar yaz l - d r: Hadis-i flerif'te flöyle buyuruluyor: Onlar n âlimleri gökkubbe alt ndakilerin en flerlileridir. Fitne onlardan ç kt, yine onlara dönecektir. (Beyhâkî) Bunlardan Birkaç : Yaflar Nuri Öztürk, Edip Yüksel, skender Evreneso lu, Nazmi Sakall o lu, Refet Kayserilio lu. skender Evreneso lu nun nas l bir yalanc oldu unu, din-i slâm ile ilgisinin olmad n, birçok eserimizde zikretti imiz gibi hakk nda bir kitap ve hususi bir mecmua ç kard k. fiöyle bir beyan m z vard : Bunlar Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz haber vermifltir. "Hepsi de Allah' n peygamberi oldu unu iddiâ eden otuza yak n yalanc deccaller türemedikçe k yamet kopmaz." (Tirmizi) fiimdi deccaliyet devrinin içindeyiz, en son deccale gelinceye kadar devam edecek. "fiüphesiz ki k yametin önünde yalanc lar zuhur edecektir." (Müslim) flte bu yalanc lar bu zamanda mevcuttur. Onlar n her fleyi yalan ve doland r. Ey müslümanlar! fieytan n istilâ etti i bu sahteler fleytan taraftar d rlar. Onlara tâbi olan da onlarla beraberdir ve fleytan f rkas ndand r. Bu yalanc lara kanmay n. Onlar iyi tan y n. fiimdilerde türeyen sahte mehdi de flarab helâl saymakta, bafl aç k gezilmesine, kad nlar n ç plak dolaflmas na izin Fakat bu kirli ve çirkin tezgâhlar ellerinde patlayacak, kurmak istedikleri tuzaklar kendilerine dönecektir. Kötü tuzaklar kuranlar, Allah n kendilerini yerin dibine geçirmeyece inden veya kendilerine hiç ummad klar bir yerden azab n gelmeyece inden emin mi oldular? (Nahl: 45) Bu yalanc lar n Allah a imanlar olsayd korkarlard. Ancak yalan ile iman bir arada bulunmaz. Bunlarda da iman yok. Ancak Kahhar olan Allah-u Teâlâ bunlar görüyor ve biliyor. Allah Azîz dir, intikam sahibidir. (Âl-i imran: 4) lk bask s 1998 y l nda yap lan Ahir Zaman Alimleri hakk ndaki eserimizin kapa vermekte, namaz hafife almaktad r. Bu beyanlar m za, bu adam hakk ndaki eserlerimize ra men bizi bununla benzer göstermeye çal flan kimse büyük bir yalanc d r. skender Evreneso lu denilen bu adam Amerika da yaflamaktad r. E er birileri ile ayn kefeye konulacaksa yan - na Amerika da yaflayan baflka bir kimse bulman z gerekirdi. Yalan 2:...haz rda bekletti imiz elemanlar... Bu söz bir iftirad r. Yaland r. Yazan kim olursa olsun yalanc d r. Maksatl yaz lm flt r. Kas tl yap lm flt r. Bu sözü yazan yalanc bizim yolumuza, ahlâk m za, iman m za iftira atmak istemifltir. Zira bu yalanc, bu büyük yalan ile yazd m z eserlere, yapt m z nasihatlere, 60 y l irfladla geçen bir ömre Sahte damgas vurmak istemifltir. Bu büyük bir yaland r. Eserlerimizde, -Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif lerle- yalanc l klar - n ortaya ç kartt m z sahtekârlar n tertibidir. Bizim asla onlarla da ilgimiz yok, yollar yla da ilgimiz yok. Biz Hazret-i Allah a ve Resulullah a dayanm fl z. Kimsenin ad na hareket etmeyiz. Bize Hazret-i Allah ve Resul ü yeter. Ben ancak O na güvenirim ve yaln z O na yönelirim. (fiûrâ: 10) Binaenaleyh; Bizim yafl m z 85 e gelmifltir. Ömrümüz 1950 y l ndan beri irfladla geçmifltir. Yay nlanan eserlerimizin say s 35 cilde varm flt r, toplam 20 bin sahifeyi bulmaktad r. Bütün Kur an- kerim Âyet-i kerime lerini izahlar yla beraber havî bu eserlerimiz tefsir hükmündedir. Kalplerin Anahtar Külliyat ismiyle neflredilmektedir. Bizi tan yanlar, sevenler bilirler; bütün rahats zl klar ma ra men, bütün zorluklara ra men Allah ve Resul ünün nuru- 5

6 nun yay lmas için gayret ediyorum. Yaklafl k 20 y ld r slâm dininde bölücülük yapan, kendi nam ve hesab na slâm kalesini y kmaya çal flan fitnelerle mücadele ediyorum, eserler neflrediyorum. slâm dininde bölücülük yapanlar n vatanda da bölücü olduklar n ilan ediyorum. Bunlar n slâm dan ç kt klar n Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif lerle ispat ediyorum. Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde bütün bölücülerin slâm dâiresinden at ld klar na dair hudut çizmektedir: "F rka f rka olup dinlerini parça parça edenlerle senin hiçbir ilgin yoktur. Onlar n ifli Allah'a kalm flt r. Sonra O yapt klar n kendilerine haber verecektir." (En'am: 159) Allah-u Teâlâ onlar kullu undan tardetmifl, dininden atm fl, Habib-i Ekrem'inin de tardetmesi için emir buyuruyor: "Benim onlarla bir ilgim yok, senin de olmas n." Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz: "Ayr l k yapan bizden de ildir." (Münâvi) Hadis-i flerif'iyle de ümmetli e kabul etmiyor. Dinde bölücülük yapman n ve fitne ç kartman n cezas çok a rd r. flte bu bölücüler bizi susturmak isterler. Biz rahat ve istirahati, süsü ve lüksü terkettik. Hayat m z slâm dini nin selâmetine adad k. Bu bölücüler gibi para toplamad k, banka kurmad k. slâm dininin hükümlerini arkam za atmad k. Adam toplamak, taraftar kazanmak için slâm dininin hükümlerini de ifltirmeye kalk flmad k. Allah ma s n r m. Bilâkis Hazret-i Allah n Âyet-i kerime lerini hat rlatt k. Fakat dinlemediler. Kendisine Rabbinin âyetleri hat rlat larak ö üt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alaca z! (Secde: 22) Oysa bu zâlimlerin, bu bölücülerin hepsi bunlar yapt lar. Taraftar toplamay slâm dininden üstün tuttular. Paraya tapt lar. Toplad klar paralar koyacak yer Binaenaleyh biz bu kadar senedir bu mücadelenin içerisindeyiz. Asker dahil hiç kimsenin haz rda bekletti i eleman de iliz. Bunu bizi tan yan herkes bilir. Asker de bilir. Bunu yazan kimsenin maksad bize ve askere kara çalmakt r. Belge ile ilgili tutuklanan Serdar Öztürk ün avukat Hasan Gürbüz ün aç klamas (Milliyet, 13 Haziran 2009) Baflyaz bulamay nca banka kurdular. Kendi kurduklar dinlerini slâm dininin yerine koymaya çal flt lar. flte onlar hidayet karfl l - nda sap kl sat n alm fllard r. Bu al fl-veriflleri kendilerine kâr sa lamam flt r, do ru yolu da bulamam fllard r. (Bakara: 16) Biz onlar Hazret-i Allah a, Kitabullah a, Resulullah a ça rd k. slâm n emir ve hükümlerini önlerine sürdük. man ile küfür aras na berzah koyduk. Dinlemediler, bizi düflman bildiler. Nasihatteki hikmeti bilemediler. Büsbütün uzaklaflt lar. Onlara: Allah n indirdi i Kur an a ve Peygamber e gelin! denildi i zaman, münaf klar n senden büsbütün uzaklaflt klar n görürsün. (Nisâ: 61) Bizim bu mücadelemiz birçok sahtenin menfaatine, kurmufl oldu u dine zarar verdi. Her türlü iftiray, ellerinden gelen her fleyi yapmaya çal flt lar. Bizi halk n nazar ndan düflürmeye çal flt lar. Eserlerimizin okunmas n engellemek için her yolu denediler. Allah-u Teâlâ onlara hitaben buyuruyor ki: Ve her yolun bafl na oturup da tehdit ederek inananlar yolundan al koymaya ve o Allah yolunu e riltmeye çal flmay n. (A raf: 86) Halbuki biz bu neflriyat m zdan önce her bir bölücüyü ikaz ettik. Yapt klar n n yanl fl oldu unu, slâm dininin düsturlar na dönmelerini nasihat ettik. Ama dinlemediler. Sen onlar hidayete ça rsan da onlar aslâ hidayete gelmezler. (Kehf: 57) Onlar do ru yola ça racak olursan z size uymazlar. Onlar ça rsan z da, sussan z da sizin için birdir. (A raf: 193) slâm dinine zarar veren bu zâlimleri teflhir ettik. Zira bunlar n zararlar slâm dinine idi. Bir d fl düflman slâm a d fltan sald - r r, müslümanlar n ancak hayatlar na kastedebilir. Ancak slâm akidesi bozuldu u zaman müslümanlar n iman kalesi çöker. Tarih boyunca slâm dininin asliyetini bozan kimseler sebebiyle Allah-u Teâlâ dinini tazelemek için peygamberler gönderdi. Onlar emrimizle do ru 6

7 yolu gösteren rehberler k ld k. (Enbiyâ: 73) Bu zamanda da slâm dininin asliyetini bozmak isteyenler, iman kalesini y kmaya çal flanlar var. Bunlara karfl bugün de Resulullah Aleyhisselâm n varisi olan ehlullah vazife görüyor. slâm dini nin, iman kalesinin ayakta kalmas için mücahede ve mücadele ediyorlar. Yaratt klar m zdan öyle bir topluluk da vard r ki, onlar Hakk a iletirler ve hak ile hüküm verirler. (A raf: 181) flte bizim mücadelemiz budur. Binaenaleyh biz bu kadar senedir bu mücadelenin içerisindeyiz. Asker dahil hiç kimsenin haz rda bekletti i eleman de iliz. Bunu bizi tan yan herkes bilir. Asker de bilir. Bunu yazan kimsenin maksad bize ve askere kara çalmakt r. Zira bu cümlenin devam bunu yazanlar n bu maksad n ele veriyor: Yalan 3:...medyatik eylemler ve söylemler yapt r lacak. fiimdi bu yaz y yazan yalanc demek istiyor ki: Bu bizim elimizde bir adam, ne istersek yapar, kendini kulland r r, baflkalar n karalamak için kendisini karalat r. Böyle bir ak ls zl k olabilir mi? Böyle bir iftira olabilir mi? Böyle saçma bir iftiraya inan l r m? Bu kadar senedir bu kadar ciddi yay nlar yap l yor. Bugüne kadar hiçbir medya bu yay nlar - m z gündeme getiremedi. Niye? Kullanamayaca bir neflriyat oldu u için. Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif lerle mühürlü oldu u için. Zira bunlara polemik lâz m, laf lâz m, hakikat lâz m de il. Oysa bizim her beyan m z Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif iledir. Zira Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime sinde: fiüphesiz ki bu Kur an (hak ile bât l ) ay ran bir sözdür. (Tar k: 13) Buyurdu u gibi Resulullah - sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de Hadis-i flerif lerinde flöyle buyurmufllard r: Bu çirkin iftira ve tezgâh, Taraf gazetesinde yay nland ktan sonra, Bugün, Zaman, Star, Yeni fiafak gibi gazetelerde, Samanyolu, ATV gibi televizyonlarda da yay nland. Bu bas n kurulufllar n n hepsi de böylece bu yalana ortak oldular. Böylece gerçek durumlar n göstermifl oldular. Güngör Mengi, Vatan, 14 Haziran 2009 Ben size iki fley b rakt m ki, onlara s ms k sar l p tutundu unuz müddetçe, katiyyen sap tmazs n z. Birisi Allah' n kitab, di eri ise Resulullah Aleyhisselâm' n sünnetidir. ( mâm- Mâlik, Muvatta) Bir müslümana düflen Allah ve Resul ünün hükmüne teslim olmakt r. Bizim vazifemiz hat rlatmak. Bu yolda birçok zorluklarla, iftiralar ile karfl laflt k. Bir misal verelim; Küffar; bütün ordular ile Türkiye de misyonerlik çal flmas yapmaya çal flt günlerde, Hakikat Dergimizde makaleler yay nlad k, h ristiyanl n içyüzünü ortaya koyduk. H ristiyanlar Hidayet ve Gerçek Kurtulufla Davet ad alt nda broflürler neflrettik. Bu broflürleri bütün Avrupa dillerine çevirdik. Avrupa da, bütün dünyada bu broflürleri her tarafa her bir papaza da tt k. Küffar o kadar büyük flaflk nl a u rad ki... Çünkü; Yazan Allah n kendisine ö retti i gibi yazmaktan çekinmesin, yazs n. (Bakara: 282) Âyet-i kerime si mucibince tüm hakikatleri, Allahu Teâlâ n n hükümlerini e ip bükmeden ortaya koyduk. Hakikati arayan birçok h ristiyan bu broflürler sayesinde müslüman oldu. Papa n n, kardinallerin, papazlar n saltanat sars ld. Hemen akabinde Türk medyas nda bizi mahkûm ettirmeye çal flt lar. Savafl Ay bize bir komplo kurmaya çal flt. Elemanlar n gönderdi. Röportaj vermedi imiz halde nezaketen yapt m z görüflmeyi röportaj gibi takdim edip, söylemedi imiz sözleri söylemifl gibi yans tt lar. Sabah Gazetesi ve ATV televizyonunda aleyhimizde düzmece haber yay nlad lar. Organ Nakli nin haram oldu u nu beyan eden eserimizi dillerine dolad lar. Daha önceden tertiplerini buna göre haz rlam fllar, bize buradan vurmay hesap etmifller. Birçok gazete ve televizyon bu tezvirata bilerek veya bilmeyerek ortak oldu. Sonra ne oldu? Görüflme kasetlerini mahkemeye veremediler. Bir gazetecinin elinde görüflme kayd olmaz m? Halbuki bizim 7

8 elimizde vard. O anl flanl gazeteler çat r çat r tekzip yay nlamak zorunda kald lar. Sonra da Ayetli, hadisli tekzip olur mu? diye yaygaraya bafllad lar. Karar veren hakimleri hedef gösterdiler. Bugün de bu iftiray yay nlayan bütün bas n kurulufllar ile hukuki mücadelemizi yine yap yoruz, yapaca z. Binaenaleyh bu iftiralar bizi flafl rtm yor. Azmimizi art r yor. Nerede flimdi bize bu komployu yapanlar? Bir bak n âk betlerine! Biri sesini kaybetti, bir di eri basit meseleden dolay kavga etti i kifli taraf ndan b çakland ve ölümden döndü. Her bir tuzak kuran gibi bu tuza kuranlar n da âk beti ayn d r. Bundan hiç flüpheniz olmas n. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzaklar n bozuyordu. Allah tuzak kuranlara karfl l k verenlerin en hay rl s d r. (Enfâl: 30) Biz yaln z Hazret-i Allah a güvenmiflizdir ve O na dayanm fl zd r. Allah tuzak kuranlara karfl l k vermekte en güçlü oland r. (Âl-i imrân: 54) Dördüncü yalan ve yak flt rmaya gelince: Yalan 4: *...bu kifliler FG'ciler baflta olmak üzere di er irticai gruplarla özdefllefltirilerek, kamuoyunun tüm bu gruplar aras nda benzerlik kurmas sa lanacakt r. Kar fl k, mu lak bir cümle. Zira maksatlar kar flt rmak. fiimdi bu cümlenin tercümesini de flöyle arzedelim. Bu yalan kendisine yazd r lan yalanc demek istiyor ki: Bu adamlar kendi kendilerini öyle bir karalas n ki, biz de bak bütün bunlar n hepsi ayn diye neflriyat yapal m. Fethullah Gülen i böylece karalam fl olal m. Onlar durmadan yalana kulak verirler. Sana gelmeyen bir baflka topluluk lehine kulak verip casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerinden tahrif ederek de ifltirirler. Bu (de iflik flekliyle) size verilirse al n, verilmezse sak n n! derler. Allah bir kimsenin fitneye düflmesini isterse, senin Allah a karfl yapacak hiçbir fleyin yoktur. flte onlar Allah n, kalplerini temizlemek istemedi i kimselerdir. Dünyada onlar için rezillik, ahirette de büyük bir azap vard r. (Mâide: 41) Baflyaz flte bu beyanlar böylece bu iftirac lar ele veriyor. Yani bu söz, bu yalanc lar n iç duygusunu ele veriyor. Görüyorsunuz; bunu yazan kimdir, anlay n, tan y n. Maksatlar ; bize iftira atmakt r, fitne ç karmakt r. Ortal kar flt r p kendilerini arkada b rakmakt r. Bunlar yalanc d r. Yalan söylüyorlar. Bunca senedir, Fethullah Gülen hakk nda o kadar neflriyat m z oldu. Yolunu de ifltirip, 1995 y - l nda Sabah ve Hürriyet gazetelerinde verdi i röportajlarda Tesettürü inkâr gibi slâm dinine ayk r beyanlar vermesi üzerine Hakikat Dergisi nin 18. say s nda Fethullah Gülen Nurculuk Dini ni lan Etti! bafll ile neflriyat yapt k. Küfrü hoflgörü icraat na bafllamas üzerine de ilki Kas m 1996 tarihli Hakikat Dergisi nin 38. say s nda olmak üzere defaatla dergilerimizde yay nlar yapt k. Küfrü Hofl Gören Narc lar n çyüzü ad alt nda bir de kitap neflrettik. Nitekim, misyonerlik faaliyetleri olsun, baz müslümanlar n dinden ç kmalar olsun, Avrupa Birli i ad alt nda küffar halka hofl gösterme faaliyetleri olsun; bütün bu zararl faaliyetlerin temeli ve tohumu bu tarihte at ld. O zamanki bizim fliddetli müdahalemiz olmasayd, bu fitne çok daha büyüyecekti. man kalesi y k - lacakt. nsan bakmaz m ; bu Âyet-i kerime dir, Allah kelâm d r; bu Hadis-i flerif tir, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in beyan d r. Hay r, bakmad lar, bilâkis dalga geçtiler. Ama Hazret-i Allah n hofluna gitmedi. Dillerinizin yalan yere vasfetti i fleyler hakk nda: Bu helâldir, bu haramd r. demeyin. Çünkü Allah a karfl yalan uydurmufl olursunuz. Allah a karfl yalan uyduranlar ise aslâ iflâh olmazlar. (Nahl: 116) Vatan, 13 Haziran

9 Oysa Fethullah Gülen bizi çok eskiden, zmir günlerinden tan r. Kendisini bu icraatlar ndan önce harama düflmemesi için ikaz ettik, haber gönderdik. Ancak o, yoldan ç kt. Müslümanlar da yoldan ç - kartmaya çal flt. Bütün bunlar hiç kimseden çekinmeden aç klad k, müslümanlar uyand rmaya çal flt k. Mühim olan Hazret-i Allah n hükmüdür. Ama dinlemediler. flte böyle. Çünkü onlar Allah n indirdi inden tiksinip hofllanmam fllard r. Allah onlar n amellerini bofla ç karm flt r. (Muhammed: 9) Amerika ya gitti. Oradan taraftarlar n yönetiyor. Taraftarlar onun iflareti ile Türkiye de faaliyetlerini yönlendiriyor. Siyasi mesajlar vermekten çekinmiyor. Son senelerde bu tür aç klamalar n iyice art rd. Dini bir cemaatin bafl nda olan kiflinin üstelik baflka bir ülkede senelerdir yafl yor olmas na ra men siyasetle bu kadar yak n iliflki içinde olmas size de garip gelmiyor mu? Acaba bu kifli kendi ülkesinin menfaatine mi hareket ediyor yoksa içinde yaflad ülkenin menfaatine mi? Bunu bir sorgulay n bakal m. Bu kadar ciddi bir mücadele var. Bu kadar ciddi bir ikaz ve irflad var. Bütün bunlar ortada iken bu yaz y yazan yalanc diyor ki: FG cilerle özdefllefltirelim. Bizim bu neflriyat m z bütün Türkiye biliyor. Kimse bizi bunlarla özdefllefltirmez. Bunlarla özdeflleflmekten de Allah a s n r z. Biz bunlardan ayr y z. Bilakis bunlar bizimle özdeflleflmekle fleref bulurlar. Ancak onlar da bu flerefi istemezler. Bizi tan yanlar, sevenler bilirler; bütün rahats zl klar ma ra men, bütün zorluklara ra men Allah ve Resul ünün nurunun yay lmas için gayret ediyorum. Yaklafl k 20 y ld r slâm dininde bölücülük yapan, kendi nam ve hesab na slâm kalesini y kmaya çal flan fitnelerle mücadele ediyorum, eserler neflrediyorum. slâm dininde bölücülük yapanlar n vatanda da bölücü olduklar n ilan ediyorum. flte bu bölücüler bizi susturmak isterler. Bize Allah ve Resul ünün hükmünü neflretmenin flerefi yeter. Kim izzet ve fleref istiyorsa, bilsin ki izzet ve fleref bütünüyle Allah nd r. (Fât r: 10) Peki bu yaz nereden ç k yor. Bunlar n televizyonlar n izliyorsan z, gazetelerini, dergilerini takip ederseniz; bunlar n zihniyetini tan yorsan z nereden ç kt n anlars n z. fieytan bunlar öyle bir uçurmufltur ki, de il Türkiye yi bütün dünyay irflad ediyoruz zannederler. Bunlar için Türkiye, dünya üzerindeki herhangi bir ülke mesabesindedir. Andolsun ki blis onlar n aleyhindeki zann n gerçeklefltirdi. Müminlerden bir f rka hariç olmak üzere hepsi ona uydular. (Sebe : 20) Kendilerine karfl ç kan herkesi ayn kefeye koyarlar, bunlar radikal örgüttür demeye getirirler. Kendilerini masum, zarars z, iyi niyetli, karfl ç kanlar da çat flmac, zararl göstermek isterler. Bu yalanlar na taraftarlar n inand r rlar. Halbuki her türlü komployu icra etmekten çekinmezler. Zira hedeflerine ulaflmak için her yolu mübah görürler. Bu bölücülerin yalanc l klar yalana olan ifltiyaklar ndan gelir. Hakikati duymak istememelerinden gelir. Bu gibiler hakk nda Allah-u Teâlâ Resulullah Aleyhisselâm a hitaben flöyle buyuruyor: Onlar durmadan yalana kulak verirler. Sana gelmeyen bir baflka topluluk lehine kulak verip casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerinden tahrif ederek de ifltirirler. Bu (de iflik flekliyle) size verilirse Hürriyet, 16 Haziran

10 al n, verilmezse sak n n! derler. Allah bir kimsenin fitneye düflmesini isterse, senin Allah a karfl yapacak hiçbir fleyin yoktur. flte onlar Allah n, kalplerini temizlemek istemedi i kimselerdir. Dünyada onlar için rezillik, ahirette de büyük bir azap vard r. (Mâide: 41) Bu iftiray yayanlar buradan tan yabilirsiniz. fiimdi iflin hakikatini ayr nt lar ile, her yönü ile izah edelim: Taraf Gazetesi ni kimlerin destekledi ini, bu iftiralar n nereden ç kt n görüyorsunuz: Taraf Nas l Bir Gazete? Kim Destekliyor? Taraf Gazetesi ni ç kartanlar ayr d r, destekleyenler ayr d r. Ancak nihayetinde hepsi ayn yolun yolcusudur. Taraf Gazetesinin Kurucu Genel Yay n Yönetmeni Ahmet Altan d r. Ahmet Altan inançs z oldu unu aç kça yazan bir kimsedir. fiahit olarak bir tane örnek veriyoruz. Taraf gazetesinde 2 A ustos 2008 tarihinde yazd yaz s ndaki sözleri aynen flöyledir: Tanr ya inanmasam da tanr yla ilgili bir sezgim var ama benim.... E er varsa, O, benim bundan emin oldu umu biliyor. Benim hiçbir dindara din anlatmaya hakk m yok. Cahilim ve inançs z m.... Ahmet Altan imans z oldu u gibi, vatan duygusu da olmayan bir kimsedir. Vatan hakk ndaki sözleri ehlince malumdur. Taraf Gazetesi nin Genel Yay n Yönetmen Yard mc s Yasemin Çongar ise liseyi Amerika da okumufl, Londra da BBC de çal flm fl, 1995 y l ndan, Taraf ç kartmak üzere Amerika dan Türkiye ye gelmesine kadar 13 y l Milliyetin Washington muhabiri olarak görev yapm flt r. Y llarca Amerika Türkiye ye ne diyor? diye merak edenler Yasemin Çongar n yaz lar n okumufltur. Bu iki kiflinin yönetimindeki Taraf gazetesine en büyük deste i kim veriyor? Kendisine müslüman diyen kimseler ve ABD deki malum flah s.! Taraf gazetesinin ç kt günden beri yay n çizgisi malumunuz. fiimdi sormak lâz m: Bir müslüman bu gazeteye destek verir mi? Veyahut Bu gazeteye destek verenler müslüman m - d r? Bunlar n, bu gazeteye destek verenlerin maksad slâm de il. slâm unutulal çok oldu. Dünya bizim olsun diye Amerika y, küffar memnun etmek hangi müslümana yak fl r? Bunlar n durumunu buradan da anlayabilirsiniz. Bunlar bu destekte o kadar 10

11 pervas z hareket ettiler ki; fakirlere yard m edece iz diye kurduklar yard m dernekleri bu gazeteye ilanlar verdi. Müslümanlardan toplad klar yard m paralar bu gazeteye gelir oldu. 15 Kas m 2007 tarihinde yay - na bafllayan Taraf gazetesine ilk ç kt günlerde Kimse Yok mu Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i çokça reklam verdi. Kimse Yok mu Derne i 2002 y l nda Samanyolu Televizyonu bünyesinde Kimse Yok mu? program ile ortaya ç kt. flte televizyonlar nda toplad klar yard m paralar ile bu gazeteye reklam verdiler, desteklediler. Bu destek daha sonra de- iflik flekillerde devam etti. Ey kardefl! Hangi müslüman bunu yapar? Mehmet Baransu Kimdir? Taraf Gazetesindeki haberi yapan muhabir Mehmet Baransu Taraftaki orduyu hedef alan haberlerin hemen hepsinde imzas olan bir muhabir. Medya kurulufllar böyle genç bir muhabirin bu kadar gizli bilgi ve belgeye ulaflabilmesini manidar buluyor Yapt haberlerden dolay hakk nda aç lm fl birçok dava var. Baz haberlerinin as ls z oldu u mahkemelerde ortaya ç kt. Bir mahkemede de gizli belgeleri polisten ald n itiraf etti. Peki Baransu gibi genç bir gazeteciye polis içindeki haber kaynaklar neden bu bilgileri veriyordu. Bunun yan t belki de Baransu nun gazetecilik kariyerinde sakl. Baransu Taraf Gazetesi nden önce Aksiyon Dergisi nde çal fl yordu. Aksiyon Dergisi, cemaatin haftal k yay n organ olarak biliniyor. K sacas Taraf n baflar l muhabirinin cemaat ile böyle bir geçmifli var. Bu haliyle düflününce AKP ve Gülen i Bitirme Plan haberi anlam kazan yor. (Bar fl Terko lu, Odatv.com, 13 Haziran 2009) Bize askerin adam olmak iftiras n atanlar n kimin adam oldu unu görüyorsunuz. Taraf gazetesine en büyük deste i kim veriyor? Kendisine müslüman diyen kimseler! Taraf gazetesinin ç kt günden beri yay n çizgisi malumunuz. fiimdi sormak lâz m: Bir müslüman bu gazeteye destek verir mi? Veyahut Bu gazeteye destek verenler müslüman m d r? Bunlar n, bu gazeteye destek verenlerin maksad slâm de il. slâm unutulal çok oldu. Dikkat ederseniz dergimizin logosunda Türk bayra vard r. Bu bölücüler bu bayra hazmedemezler. Dergimizin logosunda Hakikat yaz s n n üzerinde her ay flu cümle neflredilir: mans z vatan, vatans z iman muhafaza edilmez... Bu bölücüler dinde bölücü olduklar gibi vatanda da bölücü olduklar için bu cümleyi hazmedemezler. Taraf gazetesi zaten bunlar n hiçbirini hazmedemez. Çünkü bu gazetenin bayrakla da imanla da ilgisi yoktur. Cemalettin Kaplan Almanya da tahta tüfeklerle halifeli ini ilan etti i zaman Alman televizyonlar na ç k p Türk bayra na paçavra demek küstahl nda bulunmufltu. Onun hakk nda neflretti imiz Cemalettin Kaplan n çyüzü isimli eserimizde Türk bayra na paçavra diyen bir kimse nas l müslüman olabilir? diye içyüzünü ortaya koyduk. Ona flu Âyet-i kerime yi önüne sürdük: Nefsinin hevâ ve hevesini kendine ilâh edinen, Öteden Beri Her Bir Bölücünün Yapt ftira: Bu gibi bölücüler bizi öteden beri Baflkas nam ve hesab na çal flan bir kimse gibi göstermeye çal flm fllard r. fiimdi de hiçbir ilgimiz ve bilgimiz olmad halde Ergenekon ad verilen örgütle ba lant l göstermeye çal fl yorlar. Bunlar nereden ç k yor? 11

12 Allah n da dalâleti hak etti ini bilerek sapt rd ; kula n ve kalbini mühürledi i ve gözüne perde çekti i kimseyi gördün mü? Onu Allah tan baflka kim do ru yola erifltirebilir? Hâlâ ibret almayacak m s n z? (Câsiye: 23) Ancak bu bölücüler o kadar kendilerini vatanlar ndan ve bayraklar ndan ay rd lar ki bu cümleyi, bayrak hakk ndaki beyan - m z slâm a ayk r gibi göstermeye çal flt lar. Halbuki Hilâl Osmanl devrinde olsun, slâm devirlerinde olsun Lale ile birlikte Hazret-i Allah temsil eden bir simge olarak kullan lm flt r. Gül ve 5 köfleli y ld z da Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz i temsil eden bir simgedir. Bu bayrak bize Osmanl devrinden kalan, bu ülkenin slâm ülkesi oldu unu simgeleyen en güzel bir mirast r. Nitekim bugün birçok slâm ülkesinin bayra nda Hilâl vard r. Nas l ki birçok h ristiyan ülkesinin bayra- nda kendi inançlar n n simgesi olan haç oldu u gibi. Bir zamanlar Avrupa Birli i yetkilileri Bayra n z de ifltirin! diye teklif etme cüretinde bile bulundular. Bir h ristiyan -ateist bile olsa- ç k p kendi bayra na Paçavra derken gördünüz mü? Binaenaleyh bu bayraktan ancak küffar rahats z ki gayemiz var bizim. man ve vatan. Çünkü ben vatan n ne oldu unu çok iyi biliyorum. Bunun sebebi ben Yugoslavya da do dum. Siz bu bayra n flerefini bilmezsiniz, çünkü bu bayrak alt nda büyüdünüz. Amma yabanc bir bayrak alt nda büyüseydiniz o zaman bayra n z n k ymetini bilirdiniz. Ben bunu çok iyi biliyorum... oluyor. Biz öteden beri hem dinde hem vatanda bölücülü ü yok etmeye çal fl yoruz. Bunu; slâm dini böyle emretti i için yap yoruz. Ancak bu gibiler bölücü olduklar için, bir de kendi aleyhlerindeki her bir fleyi gerek yalan, gerek iftira ile savuflturmak istedikleri için bize de iftira etmekten çekinmemifllerdir. Kim bir hatâ veya bir günah ifller de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaç k bir günah yüklenmifl olur. (Nisâ: 112) Vatan m, bayra m çok ama çok seviyorum. ki gayemiz var bizim. man ve vatan. Çünkü ben vatan n ne oldu unu çok iyi biliyorum. Bunun sebebi ben Yugoslavya da do dum. Siz bu bayra n flerefini bilmezsiniz, çünkü bu bayrak alt nda büyüdünüz. Amma yabanc bir bayrak alt nda büyüseydiniz o zaman bayra n k ymetini bilirdiniz. Ben bunu çok iyi biliyorum... Ben aslen Seyyid-i Kâinat Sebeb-i Mevcûdat Efendimiz in asl ndan m, Medine-i münevvere denim. Orada kalabilirdim. Hatta 1952 de kalmaya da gittim ve fakat bakt m ki oran n halk Resulullah Efendimiz e karfl çok lâubali. Ben lâubâli yaflamaktansa hasretle yaflayay m daha hay rl. dedim, buraya geldim. Bir yak n m askere gitti i zaman, Gitti in yer Peygamber Oca diye ona nasihat ediyorum. Biz her zaman flöyle dua ederiz: Allah m! Ümmet-i Muhammed i affet! Vatan m z muhafaza et! Ordumuzu muzaffer et! Allah korusun, bir harp ç km fl olsa en önde savaflmak isterim, ordumuza her türlü yard mda bulunmak için bütün imkânlar m seferber ederim. Bu ne suç ne de günaht r. Zira Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz: Vatan sevgisi imandand r. buyuruyorlar. mans z vatan, vatans z iman müdafaa edilmez. Ancak bu bölücüler kendilerini öyle ay rd lar, kalplerini öyle bir kinle doldurdular ki, hiçbir hakikati duymak istemiyorlar. Her iftiray peflinen kabul ediyorlar. Yar n bir harp olsa cepheden kaçmak isterler. Çünkü düflman olmufllar. Herkes icraat n yap yor. Günefl balç kla 12

13 s vanm yor. Halk bunlar biliyor. Binaenaleyh biz Hazret-i Allah a ba l y z. Bize Birilerinin eleman yaftas n yap flt rmak çok büyük bir hakarettir. Zira Hazret-i Allah n nurunu yayma vazifesini yapan bir kimseye bu iftiray atmak, Hazret-i Allah n nurunu söndürmeye, hükümsüz k lmaya çal flmakt r. Zaten bunlar n maksad da budur. Âyet-i kerime de flöyle buyuruluyor: Onlar Allah n nurunu a zlar yla söndürmek isterler. Halbuki kâfirler istemeseler de, Allah nurunu tamamlayacakt r. (Saff: 8) Biz Hazret-i Allah a ba l y z. Bize Birilerinin eleman yaftas n yap flt rmak çok büyük bir hakarettir. Zira Hazret-i Allah n nurunu yayma vazifesini yapan bir kimseye bu iftiray atmak, Hazret-i Allah n nurunu söndürmeye, hükümsüz k lmaya çal flmakt r. Zaten bunlar n maksad da budur. slâm Dini ni Siyasi Maksatlar na Alet Ediyorlar: Dikkat ederseniz, Taraf gazetesinde yay nlanan bu ve bunun gibi yaz lar ilk önce Fethullah Gülen taraftarlar taraf ndan sat n al nan gazetelerde, televizyonlarda, internet sitelerinde yay nlan yor. Siz müslüman m s n z? Müslüman iseniz sat n ald - n z gazeteleri slâm dininin neflriyat n yapmak için mi ald n z? Bu gazetelerde bu neflriyat yap lmad na göre maksad n z nedir? Demek ki siyasi bir maksad n z var. Siz de fliiler gibi Takiye yi düstur edinmiflsiniz. Her türlü maskeyi kullanmaktan çekinmiyorsunuz. slâm dininde bu var m? Yok. Seneler önce bafllad n z. Taraftarlar n z askeri okullara, polis okullar na yerlefltirmek için yönlendirdiniz. Bunu art k herkes biliyor. Buna dair daha önce kendisine ait bir kaset ortaya ç km flt. Kendisi bu iddialar o zaman reddetti, Kaset bana ait de il! dedi. O zaman siyasi mesajlar vermekten çekinirdi. fiimdi ise devir de iflti, daha rahat konufluyor. nkâr ettikleri, montaj dedikleri konuflmalar gazetelere röportaj veriyor, siyasi mesajlar vermekten çekinmiyor. Neden çocuklar n z mülkiye ye, adliyeye, askeriyeye, emniyete yönlendirmiyorsunuz? Bir insan kendi ülkesinde de iflik birimlere s zmaz ki, s zma yabanc lara aittir. Bir milletin ferdi, kendi milleti için var olan müesseselere s zmaz; girme onlar n hakk d r, hayati bütün birimlere çocuklar n z gönderin. Mülkiyeye de, emniyete de girer hariciyeye de... diyor. Daha birkaç sene önce s zmay da kabul etmiyor, ortaya ç kan kasetteki konuflmalar için Montajd r deyip yalan söylüyordu. Dikkat ederseniz her bir bölücü konuflurken kendini millet yerine koyuyor. Halbuki kendi taraftar olmayanlara hayat hakk tan mak istemezler. Birçok masum vatan evlad n kendi maksad n z için kullanmaya, kendinizi aradan ç kartmak için ortal kar flt rmaya çal fl - yorsunuz. Amerika ve Avrupa ülkelerinin Türkiye gibi ülkelerin e itim müfredat üzerinde çok gizli büyük bir dikkati vard r. Bu ülkeler uzun vadeli düflünüyorlar. Bugüne kadar yapt klar n n, kurduklar tahakkümün temelinde bu vard r. Binaenaleyh Türkiye nin içinde bile bu kadar büyük dikkati olan küffar n bütün dünyada bunlar n okullar na destek vermesi mânidard r. Nitekim kendisi de itiraf ediyor:... flöyle veya böyle Amerika ile dostça geçinmeden destek almak de il, dostça geçinmeden, Amerikal lar istemezlerse, kimseye dünyan n de iflik yerlerinde hiçbir ifl yapt rmazlar. fiimdi baz gönüllü kuru- Radikal, 15 Haziran

14 lufllar dünya ile entegrasyon ad na gidip dünyan n de- iflik yerlerinde okullar aç yorlarsa, bu itibarla, mesela Amerika ile çat flt n z sürece bu projelerin gerçeklefltirilmesi mümkün olmaz. Amerika, hâlâ bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin ad d r.... (Yeni Yüzy l, , view/7877/15/) Amerika dan sürekli oturum izni almak için mahkemeye müracaat etti inde aralar nda CIA ajanlar n n da oldu u birçok ünlü Amerikal Amerikan mahkemesine Fethullah Gülen e destek mektubu verdi. Bu isimlerden birkaç n örnek olarak veriyoruz: George Fidas; Mahkemeye sunulan destek mektuplar n n ilk s ras nda yer al yor. CIA'dan Analiz ve Prodüksüyon Direktörü olarak emekli oldu. Yunan as ll, Joint Military Intelligence Council'de görevli. Graham Fuller; eski CIA ajan ve yine eski National Intelligence Council" Baflkan Yard mc s. RAND Corporation da dan flmanl k hizmeti veriyor. Alexander Karloutsos; Gülen için mahkemeye mektup gönderenler aras nda ikinci s rada. Merkezi New York'ta bulunan Amerika Yunan-Ortodoks Baflpiskoposlu u'nda rahip. Mektubunda Gülen'den övgü ile söz ediyor. Morton Abramowitz; ABD'nin yahudi kökenli eski Ankara Büyükelçisi, halen "The Century Foundation" da görevli. Biz kimseden taraf de iliz. Ancak bu yap lanlar slâm dinine göre de il. Bu yüzden halk uyand rmak bizim vazifemiz. Yar n bunlar n eline f rsat geçmifl olsa, slâm dininin hükmünü mü icra edecekler? fiiiler ran da iktidar oldular, slâm dininin hükmünü mü icra ediyorlar? Vehhabiler Arabistan da iktidar oldular, slâm dini nin hükmünü mü icra ediyorlar? Bugün bile kendilerinden olmayana hayat hakk tan mak istemiyorlar. Yar n bütün kuvvet bunlar n elinde olsa ne yapacaklar? Halbuki flu zamanda küffar, ordular ile slâm dünyas na sald r yor. Burada kuvvetli bir devlet, kuvvetli bir ordu gördü ü için ileriye gidemiyor. Ortal k kar fl rsa kar fls n, gerekirse Amerika ya kaçar z! diye mi düflünüyorsunuz? 14 A zlar ndan ne büyük söz ç k yor! Onlar yaln z ve yaln z yalan söylerler. (Kehf: 5) "Söylediklerine inanacak bir mümin kardefline yalan söylemen, çok büyük bir h yanettir." (Ebu Dâvud) "Yalandan sak n n z. Zira yalan ile iman bir arada bulunmaz." (Ahmed bin Hanbel) "Yalan söyleyenler muhakkak lânete u ram flt r." (Münavi) Hadi siz kaçt n z, bu müslüman halk ne yapacak? Buras bir Irak, bir Afganistan olursa hoflunuza m gidecek? Ey müslüman! slâm dünyas n görüyorsunuz, küffar n girdi i yerde halk iman n da namusunu da koruyam yor. Bu memleketin halinin böyle olmas na müsade edecek misiniz? Irak n hali ortada de il mi? Binaenaleyh ordu bu milletin ordusudur. Milleti orduya düflman etmek isteyenler küffar n ekme ine ya sürüyorlar. Bu bölücülerden de iliz diye bize de kara çalmaya çal fl yorlar. ftira ve yalan ile bizi örgüt üyesi gibi göstermeye çal fl yorlar. Bunlar bir taraftan Baz kimselerin hatalar ndan dolay bir müessesenin tamam n suçlamak do ru olmaz. derler, di er taraftan televizyonlar nda, gazetelerinde halk orduya düflman edici büyük bir propaganda yaparlar. Çünkü kin ve düflmanl k içlerine ifllemifltir. Siyasi maksatlar na engel gördükleri için ellerinden gelen her fleyi yapmak isterler. Halbuki devlet içinde bulundu umuz bir gemidir. Y k ld zaman okyanusun dibine içindekilerle beraber gider. flte Afganistan, iflte Irak!.. Dikkat ederseniz tarih boyunca hakiki âlimler, evliyaullah dâima slahat ile meflgul olmufltur, bölücülük yapmam flt r. Memleketin bafl na bazen iyi bazen kötü kimseler geçebilir. Nitekim böyle de oluyor. Bize düflen nasihatt r, slahatt r, bölücülük de il. flte bölücüler bu hakikatleri yüzlerine vurdu umuz için bizi karalamaya çal fl rlar. fiimdi soruyorum: Bizim Hiçbir Siyasi Maksad m z Yoktur: Eserlerimiz incelendi inde siyasi hiçbir fley bulamazs n z. Gayemiz slâm d r, isim de il, murad m z Hazret-i Allah ve Resulü dür, bölücülerden herhangi biri de il. Bizim bütün gayemiz budur, Allah ve Resul üdür, Hazret-i Allah n hoflnutlu unu kazanmakt r. Taraftar m z çok olsun!, ktidar bizim olsun! diyenlerden; kendisini mehdi ilan edenlerden; dünya saltanat için slâm dininin hükümlerini ortadan kald rmaya çal flanlardan; dünya menfaati için, onun, bunun veyahut yabanc lar n adam olanlardan de iliz. Baflkalar gibi ABD den ahkâm kesmiyoruz, kendi ülkemizde Allah ve Resul ü ad na irflad hizmetimizi sürdürme gayreti içindeyiz. Dünyan n Hazret-i Allah kat nda sivrisinek kanad kadar de eri olsayd, kâfirlere bir içim su vermezdi. Binaenaleyh dünyada bize lâz m olan man d r. Bütün dünya bizim olsa, iman olmad ktan sonra ne k ymeti var? Ebedi bir hayat karfl s nda bu k sa ömrün ne hükmü var? Bizim bütün gayemiz man kurtarmakt r. Bediüzzaman Hazretleri de man kurtarmak için mücadele

15 etmiflti. Ancak bugün onun yolundan gitti ini iddia edenler dünya saltanat için imanlar pahas na bankalar kurdular, küffar ile kol kola girdiler. Bank Asya bunlar n bankas d r. Bu bildi imiz, bilmedi imiz kim bilir daha neler var? Önce küfrü hofl gördü, sonra Amerika ya gitti. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri nin ömrü bütün zorluklar na ra men bu memlekette geçti. Hayat ne zorluklarla geçti. Ne mahkemelerde geçti. Senelerce hapis yatt. Cenazesi bile bilinmeyen bir yere defnedildi. Ama o ne baflka bir ülkeye s nmaya kalk flt, ne de harama, fâize dald. flte bunlar n slâm la alâkas kalmad gibi Bediüzzaman Hazretleri ile de ilgisi yoktur. Onlar müminleri b rak p kâfirleri dost edinirler. Onlar n taraf nda bir fleref ve kudret mi ar yorlar? Bilsinler ki fleref ve kudret tamamen Allah a âittir. (Nisâ: 139) Ey iman edenler! Yahudi ve h ristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlar dost edinirse, o onlardand r. (Mâide: 51) E er onlar Allah a, Peygamber e ve ona indirilene (Kur an a) inanm fl olsalard, onlar dost edinmezlerdi. Fakat onlar n ço u yoldan ç km fl fâs klard r. (Mâide: 81) Bediüzzaman n nurlu yolundan gidenleri yay nlar m zda daima bunlardan ayr tuttuk. Onun için onun yolundan ayr lanlar Narc diye tabir ettik. Zira bunlar Nur u b rak p Nar a talip oldular. Nurcu iken Narc ismini ald lar. Allah n âyetlerini az bir dünya menfaati karfl - l nda satt lar da insanlar O nun yolundan al koydular. Onlar n yapt klar gerçekten ne kötüdür! (Tevbe: 9) fiimdi de il Türkiye bütün dünya sizin olsa iman olmad ktan sonra ne yapacaks n z? Hazret-i Allah cehennemine koydu u zaman, bu dünya gibi kaç dünyay feda etmek istersiniz, ancak ifl iflten geçmifl olur. Bizim bütün maksad m z budur. man kurtarmakt r. slâm n asliyetinin bozulmas n engellemektir. Yoksa bizim kimseye garezimiz yok. Biz hakikati neflretmemifl olsayd k, slâmiyet budur zannedilecekti. Bu mücadele ve irflad zanlar n ötesindedir. Hazreti Allah n yard m ve vazifedar k lmas iledir. Sizin dostunuz ancak Allah t r, onun Peygamber idir ve Allah n emirlerine boyun e erek namazlar n k lan, zekâtlar n veren müminlerdir. (Mâide: 55) Biz, göre göre konufluyoruz, göre göre yaz yoruz. Bir kimse için küfre düfltü dedi imiz zaman, durumunu slâm terazisinde tartarak konufluruz. Onun için rahat konufluyoruz. Bunu bölücülerin anlamas mümkün de ildir. Bunlar slâm a yak fl r m? Bunu müslüman yapar m? Ölmeyecek miyiz? Kabre girmeyecek miyiz? Azap görmeyecek miyiz? O küffara s nm fl durumda. Küffar n perdesi alt nda konufluyor. Hakiki müslüman vatan na gelir, vatan için çal fl r. ama fitne ç karmaz. Fitne ç karmak adam öldürmekten daha kötüdür. (Bakara: 191) Büyük günaht r, büyük azapt r. Bizim Gizli Bir Maksad m z da Yoktur: Bizim inanc m z ne ise sözümüz de odur. Gizli niyetimiz, gizli toplant lar m z yoktur. Maksad m z Hazret-i Allah ve Resul ü oldu u için gizlili e de ihtiyac - m z yoktur. Binaenaleyh gizli bir niyetimiz olmad için herkesle rahat görüflürüz. Birçok kimseler gelir gider. Kimisi takip etmek için gelir, kimisi hakikati merak etti i için gelir. Sa l m z elverdi i müddetçe herkesle görüflürüz. Ne sekreterimiz var, ne de kapal kap lar m z var. Buras Hakk kap s d r. Gelen bir misafiri geri çevirmek bize büyük bir a rl k verir. Ancak yafl m ilerledi, ciddi rahats zl klar m var. Art k eskisi gibi misafir kabul edemiyorum. Ancak bizi tan yanlar bu niyetimizi ve bu halimizi bilirler. Bizim stikametimiz Öteden Beri Ayn d r: Bu zamanda istikamet üzere olmak ancak Allah-u Teâlâ n n ihsan ve ikram iledir. Kimseden para toplamay z. slâm Cep cihad na Dilencili e çevirenlerden de iliz. Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyunuz, onlar do ru yoldad rlar. (Yâsin: 21) Âyet-i kerime sini düstur edinmiflizdir. Oysa hiçbir din kurucu bu Âyet-i kerime yi duymak dahi istemez. Hangi peygamber, hangi slâm âlimi para toplayarak dini yaymaya çal flm flt r? De ki: Ben buna karfl l k sizden hiçbir ücret istemiyorum. (En am: 90) Buna karfl l k sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbine âittir. (fiuârâ: 109) Bunlar ise ifli o kadar büyüttüler ki, para toplamak en büyük icraatlar oldu. Dilencilik sanatlar oldu. Üstelik bu icraatlar n n hepsine slâm dinini alet 15

16 ediyorlar. Bundan büyük zulüm olabilir mi? slâm âlidir. Bunlar n bu icraatlar ndan, bu rezaletlerinden uzakt r. Bu millet bu hakikatleri duyunca ferahl yor, Oh! diyor. man tazeleniyor. Çünkü bu yanl fl icraatlar slâm a maledildikçe slâm dan ç k yordu. Gördü ve anlad ki bunlar n yapt klar slâm a tamamen z t. Kimisi de bunlar n slâm a ayk r oldu unu hissediyordu ancak ismini koyam yordu. Eserlerimizi okuyunca Tamam, iflte slâm budur! dedi. Birçoklar n n imanlar kurtuldu u gibi, birçoklar da hakiki slâmiyeti ö renmifl oldu. Bu hakikatleri bu müslüman millet elbette duyuyor. Memuru da duyuyor, amiri de duyuyor. Polisi de okuyor, askeri de okuyor. Binaenaleyh iman vicdan olan bu sahil-i selâmeti buldu u zaman dört elle sar l yor. nsanlar n bir k sm neflriyat m z gördü ü zaman üzerindeki isme bak yor. Halbuki her zaman söyleriz. Bunlar benim hükmüm de il, Allah ve Resul ünün hükmünü arzediyorum. Bana maletmeyin! diyorum. Bizim bütün gayretimiz istikamet üzere gitmektir. Fâizi yemeyiz, helâle harama dikkat ederiz. Helâl kesildi inden emin olmad m z eti yemeyiz. De il haramdan flüpheliden dahi kaçar z. Para toplamay z. Oysa bugün Müslüman m! diyen birçoklar nereden geldi ine bakmadan, haram m helâl mi diye araflt rmadan para toplarlar. Haram yemekten, fâizle ifltigal etmekten çekinmezler. Dikkat ederseniz, Taraf gazetesinde yay nlanan bu gibi yaz lar ilk önce Fethullah Gülen taraftarlar taraf ndan sat n al nan gazetelerde, televizyonlarda, internet sitelerinde yay nlan yor. Siz müslüman m s n z? Müslüman iseniz sat n ald n z gazeteleri slâm dininin neflriyat n yapmak için mi ald n z? Bu gazetelerde bu neflriyat yap lmad na göre maksad n z nedir? Demek ki siyasi bir maksad n z var. Baflyaz Bu ftirac lar n En Büyük Vas flar ; Haram Yemeleri ve Hep Yalana Kulak Vermeleridir: Allah-u Teâlâ bu gibi haramzâdelerden flöyle haber veriyor: Onlar hep yalana kulak verirler, durmadan haram yerler. (Mâide: 42) Dikkat ederseniz bunlar haram yedikleri gibi, Âyeti kerime de haber verildi i üzere yalana ifltiyakl d rlar. Biz bu hakikatleri, bu iftiran n içyüzünü aç kl yoruz. Bununla beraber her bir yalanc bölücünün bunlar duymak dahi istemeyece ini biliyoruz. Çünkü onlara yalan lâz m. Kendi yalan yollar n idame ettirebilmek için. Bu bölücüler elde ettikleri haram paralar talebelere yedirmekten çekinmezler. Bir de talebe yetifltiriyoruz diye iftihar ederler. Halbuki haram giren vücuttan hay rl icraat beklenir mi? Beklenmez. Bunu ben söylemiyorum Resulullah - sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz söylüyor: "Haramdan meydana gelen her vücuda, atefl daha lây kt r." (Tirmizî) Oysa bunlar n her fleyleri haram. "Bir insan ki, büyük bir ifltiyâkla, (Hacc veya Umre için) yola ç kar. Birçok eziyetlere katlan r, toz toprak içinde kal r. Ellerini semâya do ru aç p Yâ Rabb'î, yâ Rabb'î diye yalvard halde, yedi i haram, içti i haram, giydi i haram ve her türlü g das haramd r. Böyle bir adam n duâs nas l kabul edilir?" (Müslim) flte bu haramlara dald kça her bir bölücü yoldan ç kt, slâmdan ayr ld. Birçoklar n ikaz ettik, Harama dalmay n, para toplamay n! dedik. Çok az bizi dinledi. flte bu haramlar bu icraatlara sebep oluyor. Yalan, dolan, iftira, entrika. Her fley var. Oysa Resulullah Aleyhisselâm ne buyuruyor: "Söylediklerine inanacak bir mümin kardefline yalan söylemen, çok büyük bir h yanettir." (Ebu Dâvud) "Yalandan sak n n z. Zira yalan ile iman bir arada bulunmaz." (Ahmed bin Hanbel) "Yalan söyleyenler muhakkak lânete u ram flt r." (Münavi) Görüyorsunuz iflte! Yalan söyleyen kimselerin s fatlar bunlard r. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz di er bir Hadis-i flerif lerinde de flöyle buyurmufllard r: Amelleri Tihame da kadar büyük olan nice topluluklar vard r ki k yamet günü haflredilecekler ve cehenneme at lmalar emredilecek. Ashâb- kiram: Namaz k ld klar halde mi ya Resulellah? diye sorunca flöyle devam ettiler; Evet bunlar namaz k larlar, oruç tutarlar, geceleri çok az uyurlard. Ama kendilerine az c k bir dünyal k arz edildi mi dört elle sar l rlard. (Irakî, Mu ni lll. 204) flte bunlar n durumu budur. Dünyaya sar lmakta bunlardan ustas yok. 16

17 BU FT RALAR N YE YAPILIYOR! Bunlar n Küfrü hoflgörü icraatlar slâm akidesine zarar verdi i için, müslümanlar n iman kalesini çökertti i için müdahale ettik. Allah-u Teâlâ n n hükmünü, Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif leri ortaya koyduk. Yoksa bizim kimseye bir garezimiz yok. Kimsenin küfrüne de r zam z yok. man kalesinin y k lmas na ise asla tavizimiz yok. Asl nda bu neflriyat m z kendileri için de bir rahmetti. Do ru yola dönmeleri için. Ancak dinlemediler, uzaklaflt kça uzaklaflt lar. Küfrün kuca na yerlefltiler. Sen onlar hidayete ça rsan da onlar aslâ hidayete gelmezler. (Kehf: 57) Hakikaten hidayete ça rsan da hidayete gelmezler. Çünkü onlar n tapt klar put var. Resulüm! Gördün mü o nefis arzusunu ilâh edineni? Art k ona sen mi vekil olacaks n? (Onu flirkten sen mi koruyacaks n?) (Furkân: 43) Çünkü onlar, imana girdiler, sonra kâfir oldular. Bunun üzerine kalpleri mühürlendi de, onlar art k anlamaz bir toplum oldular. (Münâfikûn: 3) man ettikten sonra kâfir olup ve küfürde daha da ileri gidenlerin tevbeleri aslâ kabul edilmeyecektir. flte onlar sap klar n tâ kendileridir. (Âl-i imrân: 90) Bunlar n iç durumunu ortaya koydukça bize düflman kesildiler. Âyet-i kerime lerin karfl s nda cevap veremeyince intikam almaya çal flt lar. Biz din-i slâm n müdafili ini yap yoruz. Onlar ise küfrün müdafili ini yap yorlar. Biz hakikati neflrediyoruz. Onlar ise yalan ve iftira neflrediyorlar. 17

18 BUNLAR DAHA ÖNCE BÖYLE DE LD! Baflyaz Bunlar bizi y llar öncesinden tan rlar. Fethullah Gülen de tan r. Görüflmelerimiz olmufltu. Gazetelerinde yer verirlerdi. Afla da 1988 y l nda gazetelerinde bizimle yapt klar mülâkat görüyorsunuz. Yollar n de ifltirmeden önce müslüman icraat ve neflriyat yap yorlard. Biz de kendilerini hay rl hizmetlerinde teflvik ediyorduk. Ne zaman ki harama dalmaya bafllad lar, kendilerini ikaz ettik. Bizzat Para toplamay n! diye haber gönderdik ve nasihat ettik. Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyunuz, onlar do ru yoldad rlar. (Yâsin: 21) Âyet-i kerime sini defaatle hat rlatt k. Ancak dinlemediler, harama dald kça dald lar. Yavafl yavafl küfre kayd lar. Sonunda küfrü hofl gördüler. manl inançl gençler yetifltiriyorlard. fiimdi taraftar yetifltiriyorlar. Taraftarlar ile siyasi nüfuz kazanmak istiyorlar. Ancak neye yarar? manlar harap olduktan sonra bütün dünya senin olsa ne hükmü var! 6 Haziran 1988 tarihli Zaman gazetesi 18

19 7 Haziran 1988 tarihli Zaman gazetesi O günkü gazetelerinde yay nlanan nasihatlerimizin ne kadar lüzumlu oldu u bugün daha iyi anlafl l yor. En büyük keramet istikamet üzere olmakt r. buyurulmufltur. Bugün istikamet üzere gitmek çok zorlaflm flt r. Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime sinde Emrolundu un gibi dosdo ru ol. buyuruyor. (Hud: 112) Resulullah Aleyhisselâm bu Âyet-i kerime ye iflaretle Sûre-i Hud ile benzeri sûreler beni ihtiyarlattı. buyurmufllard r. (Tirmizî) Oysa bunlar hiçbir emri dinlemediler. Hat rlat lan âyet ve hadisleri görmezden geldiler. Para toplamakla bafllad lar. Sonunda küfrü hofl gördüler. 19

20 FETHULLAH GÜLEN YOLUNU DE fit RMEDEN ÖNCE MÜSLÜMANLARI DOST B L YORDU! fite O ZAMANK GAZETELER, fite O ZAMANK MEKTUPLARI! Baflyaz flte bunlar bizi bu kadar yakinen tan - yorlard. Oysa flimdi bunun taraftarlar bizi karalamaya çal fl yor. ftira ile ortal kar flt rmak istiyorlar. Televizyonlar nda, gazetelerinde hakk m zda iftiralar neflrediyorlar. Halbuki biz bugüne kadar Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif ile kendilerini ikaz ettik, müslümanlar tenvir ettik. Sizin bu düflmanl n z bize mi, Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif lere mi? Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif leri görünce ona göre kendinizi düzeltmeniz gerekmez miydi? Ama siz küfrü hofl görmede inad ettiniz. Küffarla birlik oldunuz. fieytan size bunu süslü gösterdi. Art k dönemiyorsunuz. fieytan kendilerine yapt klar n süslü göstermifl de onlar do ru yoldan al koymufl. Bunun için do ru yola gelip hidayete giremiyorlar. (Neml: 24) Küfrü hofl görmeye bafllad ktan sonra imanl talebeleri yavafl yavafl küfre meylettirdiniz. O genç dima lara küfrü hofl göstermeye çal flt n z ve küfre dald rd n z. Dinimizin ve vatan m z n en büyük düflmanlar ile dostluk, birlik ve beraberlik kurdunuz. Papazlarla anlaflt n z, papazlar resmen Hazret kabul ettiniz. Küfrü hofl görün! diyerek milyonlarca müslüman küfre kayd rmak istediniz. Papaya yazd n z mektup bunun bir delili de il midir? Halbuki size Allah-u Teâlâ n n hükümleri hat rlat ld. Ey iman edenler! Yahudi ve h ristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlar dost edinirse, o onlardand r. fiüphesiz ki Allah zâlimler gürûhunu hidayete erdirmez. (Mâide: 51) Biz sizi ilâhi hükme davet ediyoruz. Aralar nda hüküm verilmek üzere Allah a ve Peygamber e ça r ld klar zaman, müminlerin sözü sadece: flittik ve itaat ettik! demekten ibarettir. flte saadete erenler onlard r. (Nûr: 51) Biz saadete ermek istiyoruz, siz ise dünyay istiyorsunuz. 20

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Devir, sanal itibar devri!

Devir, sanal itibar devri! Devir, sanal itibar devri! Gerçek hayattaki itibarınız kadar, sanaldaki itibarınızın da iyi olması gerekiyor. Sanal itibar ile gerçek itibarın birbirini tamamladığı çağımızda, bir anlamda her şey Google

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

http://www.zaman.com.tr/newsdetail_openprintpage.action?newsid=...

http://www.zaman.com.tr/newsdetail_openprintpage.action?newsid=... 1 / 10 2014/02/07 14:09 17 Aralık ta gerçekleşen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından bir kısım medyada yer alan yalan, iftira ve çarpıtma haberlerini alt alta sıraladık. Ortaya bu manzara çıktı.

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

İÇ DÜŞMAN. Sadece içindeki cuntacılarla mücadele etse yeter

İÇ DÜŞMAN. Sadece içindeki cuntacılarla mücadele etse yeter İÇ DÜŞMAN Ordu ve bir kısım savcı ve hakimler kendisine hedef aldığı iç düşman yerine,dış düşmana karşı hedef belirleseydi,bu gün Türkiye de pkk ve de anarşi bu dereceye varmayacaktı. 25 yıldır pkk illetini

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 YEHOVA ŞAHiTLERİNİN İNANÇ SİSTEMİ NASILDIR? Prof. Dr. Günay TÜMER Yehova

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı