Bismillahirrahmanirrahim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bismillahirrahmanirrahim"

Transkript

1 mans z vatan, vatans z iman muhafaza edilmez... Ad na Sahibi Ömer ÖNGÜT Sorumlu Yaz flleri Müdürü smail YAVUZ Yay n Yönetim: Nuri ÖLÇER Yay n Kurulu: Nuri ÖLÇER smail YAVUZ U ur KARA Yusuf DO ANGÜN fiinasi ÇAPA Teknik Düzenleme: Serdar AKÇAY Ahmet Erol FIRAT Grafik Düzenleme: Göksel KAHRAMAN dare Yeri: Ankara Cad. Ca alo lu Yokuflu Saâdet Han No: 42/1 Ca alo lu / ST. Tel: (0-212) Fax: (0-212) Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n E-posta: Dergimizde yay nlanan yaz lar n iktibas hakk mahfuzdur. Dizgi : Hakikat Grafik-Montaj : Hakikat Bask : Uygun Bas m Da t m : Hakikat Abone fiartlar (1 Y ll k): Yurtiçi (PTT) : 30 TL Yurtd fl : 25 Euro Bismillahirrahmanirrahim "Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdi i ve be endi i flekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun. Peygamberimiz Efendimiz'e, onun di er peygamber kardefllerine, hepsinin Âl ve Ashâb- kiram' na, etbâ na, ihsan duygusuyla k yamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzlar n sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun." Muhterem Okuyucular m z; 12 Haziran 2009 tarihli Taraf Gazetesinde yay nlanan bir haberde Muhterem Ömer Öngüt gayr-i kanuni maksatlar için kullan labilecek bir kimse olarak gösterilmifltir. Bu iddia, -sahibi kim olursa olsundo ru de ildir, yaland r, iftirad r. Kasten yap lm flt r, art niyetlidir. Bu ayki dergimizde iflin hakikati, bu iftiran n niçin yap ld arzediliyor. Ortal kar flt rarak aradan s yr lmak isteyenlerin maskeleri indiriliyor.. Zira bunlar n gayesi huzursuzluk ç kartmakt r. Fakat bu kirli ve çirkin tezgâhlar ellerinde patlayacak, kurmak istedikleri tuzaklar kendilerine dönecektir. Kötü tuzaklar kuranlar, Allah n kendilerini yerin dibine geçirmeyece- inden veya kendilerine hiç ummad klar bir yerden azab n gelmeyece- inden emin mi oldular? (Nahl: 45) Bu yalanc lar n Allah a imanlar olsayd korkarlard. Ancak yalan ile iman bir arada bulunmaz. Bunlarda da iman yok. Fakat Kahhar olan Allah-u Teâlâ bunlar görüyor ve biliyor. Bizim yafl m z 85 e gelmifltir. Ömrümüz 1950 y l ndan beri irfladla geçmifltir. Yay nlanan eserlerimizin say s 35 cilde varm flt r, toplam 20 bin sahifeyi bulmaktad r. Bütün Kuran- kerim Âyet-i kerime lerini izahlar yla beraber havî bu eserlerimiz tefsir hükmündedir. Kalplerin Anahtar Külliyat ismiyle neflredilmektedir. Bizi tan yanlar, sevenler bilirler; bütün rahats zl klar ma ra men, bütün zorluklara ra men Allah ve Resul ünün nurunun yay lmas için gayret ediyorum. Yaklafl k 20 y ld r slâm dininde bölücülük yapan, kendi nam ve hesab na slâm kalesini y kmaya çal flan fitnelerle mücadele ediyorum, eserler neflrediyorum. slâm dininde bölücülük yapanlar n vatanda da bölücü olduklar n ilan ediyorum. Bunlar n slâm dan ç kt klar n Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif lerle ispat ediyorum. Biz rahat ve istirahati, süsü ve lüksü terkettik. Hayat m z slâm dini nin selâmetine adad k. Bu bölücüler gibi para toplamad k, banka kurmad k. slâm dininin hükümlerini arkam za atmad k. Adam toplamak, taraftar kazanmak için slâm dininin hükümlerini de ifltirmeye kalk flmad k. Allah ma s n r m. Bilakis Hazret-i Allah n Âyet-i kerime lerini hat rlatt k. Fakat dinlemediler. Kendisine Rabbinin âyetleri hat rlat larak ö üt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alaca z! (Secde: 22) Oysa bu zâlimlerin, bu bölücülerin hepsi bunlar yapt lar. Taraftar toplamay slâm dininden üstün tuttular. Paraya tapt lar. Toplad klar paralar koyacak yer bulamay nca banka kurdular. Kendi kurduklar dinlerini slâm dininin yerine koymaya çal flt lar. flte onlar hidayet karfl l nda sap kl sat n alm fllard r. Bu al fl-veriflleri kendilerine kâr sa lamam flt r, do ru yolu da bulamam fllard r. (Bakara: 16) Biz onlar Hazret-i Allah a, Kitabullah a, Resulullah a ça rd k. slâm n emir ve hükümlerini önlerine sürdük. man ile küfür aras na berzah koyduk. Dinlemediler, bizi düflman bildiler. Nasihatteki hikmeti bilemediler. Büsbütün uzaklaflt lar. Bizim bu mücadelemiz birçok sahtenin menfaatine, kurmufl oldu u dine zarar verdi. Her türlü iftiray, ellerinden gelen her fleyi yapmaya çal flt lar. Bizi halk n nazar ndan düflürmeye çal flt lar. Eserlerimizin okunmas n engellemek için her yolu denediler. Allah-u Teâlâ onlara hitaben buyuruyor ki: Ve her yolun bafl na oturup da tehdit ederek inananlar yolundan al - koymaya ve o Allah yolunu e riltmeye çal flmay n. (A raf: 86) Bu fitneyi yayanlar yanlar na kâr kalaca n m san yorlar? Ben onlara mühlet veriyorum. fiüphe yok ki, benim tuza m metindir. (Kalem: 45) Bu ay içerisinde idrak edece imiz mübarek Miraç Kandili nizi tebrik eder, Cenâb- Hakk tan hay rlara vesile olmas n niyaz ederiz. Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah... 1

2 te Bu Ay Baflyaz / Ömer ÖNGÜT / 3 Fitne Ç karmak, Adam Öldürmekten Daha Kötüdür. (Bakara: 191) Allah Tuzak Kuranlara Karfl l k Vermekte En Güçlü Oland r. (Âl-i imrân: 54) Sen Onlar Hidayete Ça rsan da Onlar Aslâ Hidayete Gelmezler. (Kehf: 57) Sen O Münaf klar Gördü ün Zaman, Kal plar Hofluna Gider ve Söylerlerse Dediklerine Kulak Verirsin. Sanki Onlar Direk Olmufl Keresteler Gibidirler. Ve Her Gürültüyü, Korkular ndan Aleyhlerinde San rlar. Onlar Düflmand rlar, Onun çin (Kendilerine Emniyet Etme) Onlardan Sak n. Allah Kahretsin Onlar! Hakk tan Nas l Çevriliyorlar? (Münâfikûn: 4) TARAF GAZETES NDE YAYINLANAN YALAN VE FT RALARA CEVAP VER YORUM. YALAN SÖYLÜYORLAR, HUZURSUZLUK ÇIKARMAK ST YORLAR! B Z M ASLA ONLARLA DA LG M Z YOK, YOLLARIYLA DA LG M Z YOK! Taraf Nas l Bir Gazete? Kim Destekliyor? / 10 Mehmet Baransu Kimdir? / 11 Öteden Beri Her Bir Bölücünün Yapt ftira / 11 slâm Dini ni Siyasi Maksatlar na Alet ediyorlar / 13 Bizim Hiçbir Siyasi Maksad m z Yoktur / 14 Bizim Gizli Bir Maksad m z da Yoktur / 15 Bizim stikametimiz Öteden Beri Ayn d r / 15 Bu ftirac lar n En Büyük Vas flar ; Haram Yemeleri ve Hep Yalana Kulak Vermeleridir / 16 BU FT RALAR N YE YAPILIYOR! / 17 BUNLAR DAHA ÖNCE BÖYLE DE LD! / 18 FETHULLAH GÜLEN YOLUNU DE fit RMEDEN ÖNCE MÜSLÜMANLARI DOST B L YORDU! / 20 BUNLARIN MÜSLÜMAN CRAATI YAPTIKLARI ZAMANK NEfiR YATLARINI NCELERSEN Z BUGÜNKÜ CRAATLARINI KEND YAYINLARININ TEKZ P ETT N, KEND DURUMLARINI KEND YAYINLARININ ORTAYA KOYDU UNU GÖRECEKS N Z! / 22 Bediüzzaman -k.s.- Hazretleri Allah Yolunda Bir Veli idi / 22 Fethullah Gülen Önceden Böyle De ildi / 23 Para Toplamakla Yoldan Ç kmaya Bafllad lar / 25 O Kadar Çok Para Toplad lar ki, Banka Kurdular, Haram Olan Fâize Dald lar / 25 Küfrü Hofl Gördüler, Narc Oldular / 26 Müminle Kâfir, manla Küfür Hiçbir Zaman Birleflemez / 27 Mümin-Kâfir / 28 Bunlar n söz ve icraatlar na bak n, bir de Allah-u Teâlâ n n hükmüne bak n! Kim oldu unu buradan anlay n. Resulullah Aleyhisselâm n smini Kelime-i Tevhid den Kald rmaya Çal flmak Küfürdür / 30 Allah-u Teâlâ n n Att, Kabul Etmedi i Kâfirleri, Kardefl ve Dost Kabul Etmek Din-i slâm nkârd r / 31 H ristiyan Misyonun Parças Olmak steyenler slâm Dini nin Ferdi Olamaz / 32 Tesettür; Allah-u Teâlâ n n Emridir Emr-i lâhî yi Hafife Alan Küfre Girer / 33 Cebrâil Aleyhisselâm Desteklemem Demek, Allah-u Teâlâ n n ndirdi ini nkâr Etmektir / 34 Para Toplamak, Din Ad na Dilencilik Yapmak slâm da Yoktur / 35 Amerika n n Dostlu u ve Gölgesi Alt nda Çal fl yor / 36 Resulullah Aleyhisselâm n slâm a Dâveti / 37 MAN-KÜFÜR BERZAHI man le Küfür Berzah 10 Âyet-i kerime / 38 Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çok fliddetli bir azap vard r ve onlar n kurduklar tuzaklar da mutlaka bofla ç kacakt r. (Fât r: 10) / 45 Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz e Kurulan Tuzak / 45 brahim Aleyhisselâm a Kurulan Tuzak / 45 sâ Aleyhisselâm a Kurulan Tuzak / 46 2

3 Fitne Ç karmak, Adam Öldürmekten Daha Kötüdür. (Bakara: 191) Allah Tuzak Kuranlara Karfl l k Vermekte En Güçlü Oland r. (Âl-i imrân: 54) Sen Onlar Hidayete Ça rsan da Onlar Aslâ Hidayete Gelmezler. (Kehf: 57) Sen O Münaf klar Gördü ün Zaman, Kal plar Hofluna Gider ve Söylerlerse Dediklerine Kulak Verirsin. Sanki Onlar Direk Olmufl Keresteler Gibidirler. Ve Her Gürültüyü, Korkular ndan Aleyhlerinde San rlar. Onlar Düflmand rlar, Onun çin (Kendilerine Emniyet Etme) Onlardan Sak n. Allah Kahretsin Onlar! Hakk tan Nas l Çevriliyorlar? (Münâfikûn: 4) TARAF GAZETES NDE YAYINLANAN YALAN VE FT RALARA CEVAP VER YORUM. YALAN SÖYLÜYORLAR, HUZURSUZLUK ÇIKARMAK ST YORLAR! B Z M ASLA ONLARLA DA LG M Z YOK, YOLLARIYLA DA LG M Z YOK! ÖMER ÖNGÜT Yayd klar fitneye bir bak n! Bunlar n hangisi slâm dini ne s yor? Kasten yap lm flt r. Yaland r, yalan söylüyorlar! Gayeleri ortal kar flt rmak, fitne ve huzursuzluk ç karmakt r. Bu tertibin arkas ndakiler yazd m z yaz lardan dolay bizden intikam almaya çal fl yorlar. Bu iftiralara karfl, bu yay nlara karfl gerekli hukuki giriflimlerde bulunduk, tekzipler gönderdik. Kötü tuzaklar kuranlar, Allah n kendilerini yerin dibine geçirmeyece inden veya kendilerine hiç ummad klar bir yerden azab n gelmeyece inden emin mi oldular? (Nahl: 45) Hiç flüpheniz olmas n bunun vebali kendilerini kuflatacakt r. Allah Azîz dir, intikam sahibidir. (Âl-i imrân: 4) 12 Haziran 2009 tarihli Taraf Gazetesinde Ordu belgesi oldu u iddia edilen bir belge flte Silahl Kuvvetler in Ergenekon eylem plan bafll alt nda yay nlanm fl, flahs m gayr-i kanuni maksatlar için kullan labilecek bir kimse olarak gösterilmifltir. Bu iddia, -sahibi kim olursa olsun- do ru de ildir, yaland r, iftirad r. Kasten yap lm flt r, art niyetlidir. Nitekim eserlerimizi okuyan, hayat m z bilen herkes bu iddialar n as ls z oldu unu yaz y okur okumaz anlam flt r. smimizin geçti i paragraf incelendi inde yazar - n n maksad, zihniyeti ve yalanc l hemen anlafl lmaktad r. flin hakikatini, bu iftiran n niçin yap ld n arzedece iz. Ortal kar flt rarak aradan s yr lmak isteyenlerin maskelerini indirece iz. Zira gayeleri huzursuzluk ç - 3

4 karmakt r. Fakat bu kirli ve çirkin tezgâhlar ellerinde patlayacak, kurmak istedikleri tuzaklar kendilerine dönecektir. Kötü tuzaklar kuranlar, Allah n kendilerini yerin dibine geçirmeyece inden veya kendilerine hiç ummad klar bir yerden azab n gelmeyece inden emin mi oldular? (Nahl: 45) Bu yalanc lar n Allah a imanlar olsayd korkarlard. Bunlar n cesareti nereden geliyor? Cehaletlerinden ve kötü niyetlerinden! Ancak yalan ile iman bir arada bulunmaz. Bunlarda da iman yok. Fakat Kahhar olan Allah-u Teâlâ bunlar görüyor ve biliyor. Bu tezgâh kuranlar n maksad n n ortal kar flt rmak, fitne ve huzursuzluk ç karmak oldu unu birçok kimse biliyor. Hakkaniyetli olanlar bunu dile getiriyor: Hükümeti hedef alan ihanet belgesi olarak takdim edilen irtica belgesi Taraf gazetesi taraf ndan servis edilince y pranan n hükümet de il Ordunun oldu- unu, meseleye biraz daha dikkatle bak ld nda ise, bu belge ile, Hükümetle Ordunun tokuflturulmak istendi ini ve Hükümetle Ordu tokufltu unda kim kârl ç kacaksa belgenin arkas ndaki gücün de iflte o güç! olaca kanaatine var p, olacaklar beklemeye bafllad k. (Hasan Demir, Yeniça, 17 Haziran 2009) Hasan Demir bizimle ilgili iftiralar hakk ndaki kanaatini de flöyle ortaya koyuyor: Belgede iki kiflinin ad geçiyor. Biri ABD de yaflayan skender Evreneso lu ki, biz kendileriyle mahkemelik olmufluzdur. Di eri, Ömer Öngüt tür ve o, Dinleraras Diyalog projesine fliddetle karfl d r. Say n Öngüt ün o mefl um belgede ad n n geçmesi bizde, istifade edilmesinden çok y prat lmak istenmesi duygusunun a r basmas na sebep oldu, bekleyip görece iz, ömrümüz yetmezse, yaflayanlar görecek. Binaenaleyh, Taraf gazetesinde yay nlanan haberde bizimle ilgili bir de il birçok yalan var. ftira ve yalandan taraf olan gazetedeki haberin bizimle ilgili k sm flu flekildeydi: skender Evreneso lu, Ömer Öngüt gibi haz rda bekletti imiz elemanlara medyatik eylemler ve söylemler yapt r lacak ve bu kifliler FG'ciler baflta olmak üzere di- er irticai gruplarla özdefllefltirilerek, kamuoyunun tüm bu gruplar aras nda benzerlik kurmas sa lanacakt r. Burada tam 4 tane yalan, yak flt rma, iftira var. Bunlar s ras yla ele alal m: Hasan Demir, Yeniça, 17 Haziran 2009 Yalan 1: skender Evreneso lu, Ömer Öngüt gibi... slâm dininde olmayan ifl ve icraatlar sebebi ile müslümanlar n hofl nazarla bakmad, mehdi oldu unu iddia eden sahte bir kimse ile bizim ismimizi ayn ke- 4

5 feye koymak, bize büyük bir hakarettir. Bunu yazan müfteridir. Üstelik bizim skender Evreneso lu ve benzer sahte mehdiler, sahte peygamberler ve ahir zaman âlimleri hakk nda y llar önce yay nlad m z bir eserimiz var. Bu eserimizin kapa nda aynen flunlar yaz l - d r: Hadis-i flerif'te flöyle buyuruluyor: Onlar n âlimleri gökkubbe alt ndakilerin en flerlileridir. Fitne onlardan ç kt, yine onlara dönecektir. (Beyhâkî) Bunlardan Birkaç : Yaflar Nuri Öztürk, Edip Yüksel, skender Evreneso lu, Nazmi Sakall o lu, Refet Kayserilio lu. skender Evreneso lu nun nas l bir yalanc oldu unu, din-i slâm ile ilgisinin olmad n, birçok eserimizde zikretti imiz gibi hakk nda bir kitap ve hususi bir mecmua ç kard k. fiöyle bir beyan m z vard : Bunlar Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz haber vermifltir. "Hepsi de Allah' n peygamberi oldu unu iddiâ eden otuza yak n yalanc deccaller türemedikçe k yamet kopmaz." (Tirmizi) fiimdi deccaliyet devrinin içindeyiz, en son deccale gelinceye kadar devam edecek. "fiüphesiz ki k yametin önünde yalanc lar zuhur edecektir." (Müslim) flte bu yalanc lar bu zamanda mevcuttur. Onlar n her fleyi yalan ve doland r. Ey müslümanlar! fieytan n istilâ etti i bu sahteler fleytan taraftar d rlar. Onlara tâbi olan da onlarla beraberdir ve fleytan f rkas ndand r. Bu yalanc lara kanmay n. Onlar iyi tan y n. fiimdilerde türeyen sahte mehdi de flarab helâl saymakta, bafl aç k gezilmesine, kad nlar n ç plak dolaflmas na izin Fakat bu kirli ve çirkin tezgâhlar ellerinde patlayacak, kurmak istedikleri tuzaklar kendilerine dönecektir. Kötü tuzaklar kuranlar, Allah n kendilerini yerin dibine geçirmeyece inden veya kendilerine hiç ummad klar bir yerden azab n gelmeyece inden emin mi oldular? (Nahl: 45) Bu yalanc lar n Allah a imanlar olsayd korkarlard. Ancak yalan ile iman bir arada bulunmaz. Bunlarda da iman yok. Ancak Kahhar olan Allah-u Teâlâ bunlar görüyor ve biliyor. Allah Azîz dir, intikam sahibidir. (Âl-i imran: 4) lk bask s 1998 y l nda yap lan Ahir Zaman Alimleri hakk ndaki eserimizin kapa vermekte, namaz hafife almaktad r. Bu beyanlar m za, bu adam hakk ndaki eserlerimize ra men bizi bununla benzer göstermeye çal flan kimse büyük bir yalanc d r. skender Evreneso lu denilen bu adam Amerika da yaflamaktad r. E er birileri ile ayn kefeye konulacaksa yan - na Amerika da yaflayan baflka bir kimse bulman z gerekirdi. Yalan 2:...haz rda bekletti imiz elemanlar... Bu söz bir iftirad r. Yaland r. Yazan kim olursa olsun yalanc d r. Maksatl yaz lm flt r. Kas tl yap lm flt r. Bu sözü yazan yalanc bizim yolumuza, ahlâk m za, iman m za iftira atmak istemifltir. Zira bu yalanc, bu büyük yalan ile yazd m z eserlere, yapt m z nasihatlere, 60 y l irfladla geçen bir ömre Sahte damgas vurmak istemifltir. Bu büyük bir yaland r. Eserlerimizde, -Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif lerle- yalanc l klar - n ortaya ç kartt m z sahtekârlar n tertibidir. Bizim asla onlarla da ilgimiz yok, yollar yla da ilgimiz yok. Biz Hazret-i Allah a ve Resulullah a dayanm fl z. Kimsenin ad na hareket etmeyiz. Bize Hazret-i Allah ve Resul ü yeter. Ben ancak O na güvenirim ve yaln z O na yönelirim. (fiûrâ: 10) Binaenaleyh; Bizim yafl m z 85 e gelmifltir. Ömrümüz 1950 y l ndan beri irfladla geçmifltir. Yay nlanan eserlerimizin say s 35 cilde varm flt r, toplam 20 bin sahifeyi bulmaktad r. Bütün Kur an- kerim Âyet-i kerime lerini izahlar yla beraber havî bu eserlerimiz tefsir hükmündedir. Kalplerin Anahtar Külliyat ismiyle neflredilmektedir. Bizi tan yanlar, sevenler bilirler; bütün rahats zl klar ma ra men, bütün zorluklara ra men Allah ve Resul ünün nuru- 5

6 nun yay lmas için gayret ediyorum. Yaklafl k 20 y ld r slâm dininde bölücülük yapan, kendi nam ve hesab na slâm kalesini y kmaya çal flan fitnelerle mücadele ediyorum, eserler neflrediyorum. slâm dininde bölücülük yapanlar n vatanda da bölücü olduklar n ilan ediyorum. Bunlar n slâm dan ç kt klar n Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif lerle ispat ediyorum. Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde bütün bölücülerin slâm dâiresinden at ld klar na dair hudut çizmektedir: "F rka f rka olup dinlerini parça parça edenlerle senin hiçbir ilgin yoktur. Onlar n ifli Allah'a kalm flt r. Sonra O yapt klar n kendilerine haber verecektir." (En'am: 159) Allah-u Teâlâ onlar kullu undan tardetmifl, dininden atm fl, Habib-i Ekrem'inin de tardetmesi için emir buyuruyor: "Benim onlarla bir ilgim yok, senin de olmas n." Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz: "Ayr l k yapan bizden de ildir." (Münâvi) Hadis-i flerif'iyle de ümmetli e kabul etmiyor. Dinde bölücülük yapman n ve fitne ç kartman n cezas çok a rd r. flte bu bölücüler bizi susturmak isterler. Biz rahat ve istirahati, süsü ve lüksü terkettik. Hayat m z slâm dini nin selâmetine adad k. Bu bölücüler gibi para toplamad k, banka kurmad k. slâm dininin hükümlerini arkam za atmad k. Adam toplamak, taraftar kazanmak için slâm dininin hükümlerini de ifltirmeye kalk flmad k. Allah ma s n r m. Bilâkis Hazret-i Allah n Âyet-i kerime lerini hat rlatt k. Fakat dinlemediler. Kendisine Rabbinin âyetleri hat rlat larak ö üt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alaca z! (Secde: 22) Oysa bu zâlimlerin, bu bölücülerin hepsi bunlar yapt lar. Taraftar toplamay slâm dininden üstün tuttular. Paraya tapt lar. Toplad klar paralar koyacak yer Binaenaleyh biz bu kadar senedir bu mücadelenin içerisindeyiz. Asker dahil hiç kimsenin haz rda bekletti i eleman de iliz. Bunu bizi tan yan herkes bilir. Asker de bilir. Bunu yazan kimsenin maksad bize ve askere kara çalmakt r. Belge ile ilgili tutuklanan Serdar Öztürk ün avukat Hasan Gürbüz ün aç klamas (Milliyet, 13 Haziran 2009) Baflyaz bulamay nca banka kurdular. Kendi kurduklar dinlerini slâm dininin yerine koymaya çal flt lar. flte onlar hidayet karfl l - nda sap kl sat n alm fllard r. Bu al fl-veriflleri kendilerine kâr sa lamam flt r, do ru yolu da bulamam fllard r. (Bakara: 16) Biz onlar Hazret-i Allah a, Kitabullah a, Resulullah a ça rd k. slâm n emir ve hükümlerini önlerine sürdük. man ile küfür aras na berzah koyduk. Dinlemediler, bizi düflman bildiler. Nasihatteki hikmeti bilemediler. Büsbütün uzaklaflt lar. Onlara: Allah n indirdi i Kur an a ve Peygamber e gelin! denildi i zaman, münaf klar n senden büsbütün uzaklaflt klar n görürsün. (Nisâ: 61) Bizim bu mücadelemiz birçok sahtenin menfaatine, kurmufl oldu u dine zarar verdi. Her türlü iftiray, ellerinden gelen her fleyi yapmaya çal flt lar. Bizi halk n nazar ndan düflürmeye çal flt lar. Eserlerimizin okunmas n engellemek için her yolu denediler. Allah-u Teâlâ onlara hitaben buyuruyor ki: Ve her yolun bafl na oturup da tehdit ederek inananlar yolundan al koymaya ve o Allah yolunu e riltmeye çal flmay n. (A raf: 86) Halbuki biz bu neflriyat m zdan önce her bir bölücüyü ikaz ettik. Yapt klar n n yanl fl oldu unu, slâm dininin düsturlar na dönmelerini nasihat ettik. Ama dinlemediler. Sen onlar hidayete ça rsan da onlar aslâ hidayete gelmezler. (Kehf: 57) Onlar do ru yola ça racak olursan z size uymazlar. Onlar ça rsan z da, sussan z da sizin için birdir. (A raf: 193) slâm dinine zarar veren bu zâlimleri teflhir ettik. Zira bunlar n zararlar slâm dinine idi. Bir d fl düflman slâm a d fltan sald - r r, müslümanlar n ancak hayatlar na kastedebilir. Ancak slâm akidesi bozuldu u zaman müslümanlar n iman kalesi çöker. Tarih boyunca slâm dininin asliyetini bozan kimseler sebebiyle Allah-u Teâlâ dinini tazelemek için peygamberler gönderdi. Onlar emrimizle do ru 6

7 yolu gösteren rehberler k ld k. (Enbiyâ: 73) Bu zamanda da slâm dininin asliyetini bozmak isteyenler, iman kalesini y kmaya çal flanlar var. Bunlara karfl bugün de Resulullah Aleyhisselâm n varisi olan ehlullah vazife görüyor. slâm dini nin, iman kalesinin ayakta kalmas için mücahede ve mücadele ediyorlar. Yaratt klar m zdan öyle bir topluluk da vard r ki, onlar Hakk a iletirler ve hak ile hüküm verirler. (A raf: 181) flte bizim mücadelemiz budur. Binaenaleyh biz bu kadar senedir bu mücadelenin içerisindeyiz. Asker dahil hiç kimsenin haz rda bekletti i eleman de iliz. Bunu bizi tan yan herkes bilir. Asker de bilir. Bunu yazan kimsenin maksad bize ve askere kara çalmakt r. Zira bu cümlenin devam bunu yazanlar n bu maksad n ele veriyor: Yalan 3:...medyatik eylemler ve söylemler yapt r lacak. fiimdi bu yaz y yazan yalanc demek istiyor ki: Bu bizim elimizde bir adam, ne istersek yapar, kendini kulland r r, baflkalar n karalamak için kendisini karalat r. Böyle bir ak ls zl k olabilir mi? Böyle bir iftira olabilir mi? Böyle saçma bir iftiraya inan l r m? Bu kadar senedir bu kadar ciddi yay nlar yap l yor. Bugüne kadar hiçbir medya bu yay nlar - m z gündeme getiremedi. Niye? Kullanamayaca bir neflriyat oldu u için. Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif lerle mühürlü oldu u için. Zira bunlara polemik lâz m, laf lâz m, hakikat lâz m de il. Oysa bizim her beyan m z Âyet-i kerime ve Hadis-i flerif iledir. Zira Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime sinde: fiüphesiz ki bu Kur an (hak ile bât l ) ay ran bir sözdür. (Tar k: 13) Buyurdu u gibi Resulullah - sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de Hadis-i flerif lerinde flöyle buyurmufllard r: Bu çirkin iftira ve tezgâh, Taraf gazetesinde yay nland ktan sonra, Bugün, Zaman, Star, Yeni fiafak gibi gazetelerde, Samanyolu, ATV gibi televizyonlarda da yay nland. Bu bas n kurulufllar n n hepsi de böylece bu yalana ortak oldular. Böylece gerçek durumlar n göstermifl oldular. Güngör Mengi, Vatan, 14 Haziran 2009 Ben size iki fley b rakt m ki, onlara s ms k sar l p tutundu unuz müddetçe, katiyyen sap tmazs n z. Birisi Allah' n kitab, di eri ise Resulullah Aleyhisselâm' n sünnetidir. ( mâm- Mâlik, Muvatta) Bir müslümana düflen Allah ve Resul ünün hükmüne teslim olmakt r. Bizim vazifemiz hat rlatmak. Bu yolda birçok zorluklarla, iftiralar ile karfl laflt k. Bir misal verelim; Küffar; bütün ordular ile Türkiye de misyonerlik çal flmas yapmaya çal flt günlerde, Hakikat Dergimizde makaleler yay nlad k, h ristiyanl n içyüzünü ortaya koyduk. H ristiyanlar Hidayet ve Gerçek Kurtulufla Davet ad alt nda broflürler neflrettik. Bu broflürleri bütün Avrupa dillerine çevirdik. Avrupa da, bütün dünyada bu broflürleri her tarafa her bir papaza da tt k. Küffar o kadar büyük flaflk nl a u rad ki... Çünkü; Yazan Allah n kendisine ö retti i gibi yazmaktan çekinmesin, yazs n. (Bakara: 282) Âyet-i kerime si mucibince tüm hakikatleri, Allahu Teâlâ n n hükümlerini e ip bükmeden ortaya koyduk. Hakikati arayan birçok h ristiyan bu broflürler sayesinde müslüman oldu. Papa n n, kardinallerin, papazlar n saltanat sars ld. Hemen akabinde Türk medyas nda bizi mahkûm ettirmeye çal flt lar. Savafl Ay bize bir komplo kurmaya çal flt. Elemanlar n gönderdi. Röportaj vermedi imiz halde nezaketen yapt m z görüflmeyi röportaj gibi takdim edip, söylemedi imiz sözleri söylemifl gibi yans tt lar. Sabah Gazetesi ve ATV televizyonunda aleyhimizde düzmece haber yay nlad lar. Organ Nakli nin haram oldu u nu beyan eden eserimizi dillerine dolad lar. Daha önceden tertiplerini buna göre haz rlam fllar, bize buradan vurmay hesap etmifller. Birçok gazete ve televizyon bu tezvirata bilerek veya bilmeyerek ortak oldu. Sonra ne oldu? Görüflme kasetlerini mahkemeye veremediler. Bir gazetecinin elinde görüflme kayd olmaz m? Halbuki bizim 7

8 elimizde vard. O anl flanl gazeteler çat r çat r tekzip yay nlamak zorunda kald lar. Sonra da Ayetli, hadisli tekzip olur mu? diye yaygaraya bafllad lar. Karar veren hakimleri hedef gösterdiler. Bugün de bu iftiray yay nlayan bütün bas n kurulufllar ile hukuki mücadelemizi yine yap yoruz, yapaca z. Binaenaleyh bu iftiralar bizi flafl rtm yor. Azmimizi art r yor. Nerede flimdi bize bu komployu yapanlar? Bir bak n âk betlerine! Biri sesini kaybetti, bir di eri basit meseleden dolay kavga etti i kifli taraf ndan b çakland ve ölümden döndü. Her bir tuzak kuran gibi bu tuza kuranlar n da âk beti ayn d r. Bundan hiç flüpheniz olmas n. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzaklar n bozuyordu. Allah tuzak kuranlara karfl l k verenlerin en hay rl s d r. (Enfâl: 30) Biz yaln z Hazret-i Allah a güvenmiflizdir ve O na dayanm fl zd r. Allah tuzak kuranlara karfl l k vermekte en güçlü oland r. (Âl-i imrân: 54) Dördüncü yalan ve yak flt rmaya gelince: Yalan 4: *...bu kifliler FG'ciler baflta olmak üzere di er irticai gruplarla özdefllefltirilerek, kamuoyunun tüm bu gruplar aras nda benzerlik kurmas sa lanacakt r. Kar fl k, mu lak bir cümle. Zira maksatlar kar flt rmak. fiimdi bu cümlenin tercümesini de flöyle arzedelim. Bu yalan kendisine yazd r lan yalanc demek istiyor ki: Bu adamlar kendi kendilerini öyle bir karalas n ki, biz de bak bütün bunlar n hepsi ayn diye neflriyat yapal m. Fethullah Gülen i böylece karalam fl olal m. Onlar durmadan yalana kulak verirler. Sana gelmeyen bir baflka topluluk lehine kulak verip casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerinden tahrif ederek de ifltirirler. Bu (de iflik flekliyle) size verilirse al n, verilmezse sak n n! derler. Allah bir kimsenin fitneye düflmesini isterse, senin Allah a karfl yapacak hiçbir fleyin yoktur. flte onlar Allah n, kalplerini temizlemek istemedi i kimselerdir. Dünyada onlar için rezillik, ahirette de büyük bir azap vard r. (Mâide: 41) Baflyaz flte bu beyanlar böylece bu iftirac lar ele veriyor. Yani bu söz, bu yalanc lar n iç duygusunu ele veriyor. Görüyorsunuz; bunu yazan kimdir, anlay n, tan y n. Maksatlar ; bize iftira atmakt r, fitne ç karmakt r. Ortal kar flt r p kendilerini arkada b rakmakt r. Bunlar yalanc d r. Yalan söylüyorlar. Bunca senedir, Fethullah Gülen hakk nda o kadar neflriyat m z oldu. Yolunu de ifltirip, 1995 y - l nda Sabah ve Hürriyet gazetelerinde verdi i röportajlarda Tesettürü inkâr gibi slâm dinine ayk r beyanlar vermesi üzerine Hakikat Dergisi nin 18. say s nda Fethullah Gülen Nurculuk Dini ni lan Etti! bafll ile neflriyat yapt k. Küfrü hoflgörü icraat na bafllamas üzerine de ilki Kas m 1996 tarihli Hakikat Dergisi nin 38. say s nda olmak üzere defaatla dergilerimizde yay nlar yapt k. Küfrü Hofl Gören Narc lar n çyüzü ad alt nda bir de kitap neflrettik. Nitekim, misyonerlik faaliyetleri olsun, baz müslümanlar n dinden ç kmalar olsun, Avrupa Birli i ad alt nda küffar halka hofl gösterme faaliyetleri olsun; bütün bu zararl faaliyetlerin temeli ve tohumu bu tarihte at ld. O zamanki bizim fliddetli müdahalemiz olmasayd, bu fitne çok daha büyüyecekti. man kalesi y k - lacakt. nsan bakmaz m ; bu Âyet-i kerime dir, Allah kelâm d r; bu Hadis-i flerif tir, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in beyan d r. Hay r, bakmad lar, bilâkis dalga geçtiler. Ama Hazret-i Allah n hofluna gitmedi. Dillerinizin yalan yere vasfetti i fleyler hakk nda: Bu helâldir, bu haramd r. demeyin. Çünkü Allah a karfl yalan uydurmufl olursunuz. Allah a karfl yalan uyduranlar ise aslâ iflâh olmazlar. (Nahl: 116) Vatan, 13 Haziran

9 Oysa Fethullah Gülen bizi çok eskiden, zmir günlerinden tan r. Kendisini bu icraatlar ndan önce harama düflmemesi için ikaz ettik, haber gönderdik. Ancak o, yoldan ç kt. Müslümanlar da yoldan ç - kartmaya çal flt. Bütün bunlar hiç kimseden çekinmeden aç klad k, müslümanlar uyand rmaya çal flt k. Mühim olan Hazret-i Allah n hükmüdür. Ama dinlemediler. flte böyle. Çünkü onlar Allah n indirdi inden tiksinip hofllanmam fllard r. Allah onlar n amellerini bofla ç karm flt r. (Muhammed: 9) Amerika ya gitti. Oradan taraftarlar n yönetiyor. Taraftarlar onun iflareti ile Türkiye de faaliyetlerini yönlendiriyor. Siyasi mesajlar vermekten çekinmiyor. Son senelerde bu tür aç klamalar n iyice art rd. Dini bir cemaatin bafl nda olan kiflinin üstelik baflka bir ülkede senelerdir yafl yor olmas na ra men siyasetle bu kadar yak n iliflki içinde olmas size de garip gelmiyor mu? Acaba bu kifli kendi ülkesinin menfaatine mi hareket ediyor yoksa içinde yaflad ülkenin menfaatine mi? Bunu bir sorgulay n bakal m. Bu kadar ciddi bir mücadele var. Bu kadar ciddi bir ikaz ve irflad var. Bütün bunlar ortada iken bu yaz y yazan yalanc diyor ki: FG cilerle özdefllefltirelim. Bizim bu neflriyat m z bütün Türkiye biliyor. Kimse bizi bunlarla özdefllefltirmez. Bunlarla özdeflleflmekten de Allah a s n r z. Biz bunlardan ayr y z. Bilakis bunlar bizimle özdeflleflmekle fleref bulurlar. Ancak onlar da bu flerefi istemezler. Bizi tan yanlar, sevenler bilirler; bütün rahats zl klar ma ra men, bütün zorluklara ra men Allah ve Resul ünün nurunun yay lmas için gayret ediyorum. Yaklafl k 20 y ld r slâm dininde bölücülük yapan, kendi nam ve hesab na slâm kalesini y kmaya çal flan fitnelerle mücadele ediyorum, eserler neflrediyorum. slâm dininde bölücülük yapanlar n vatanda da bölücü olduklar n ilan ediyorum. flte bu bölücüler bizi susturmak isterler. Bize Allah ve Resul ünün hükmünü neflretmenin flerefi yeter. Kim izzet ve fleref istiyorsa, bilsin ki izzet ve fleref bütünüyle Allah nd r. (Fât r: 10) Peki bu yaz nereden ç k yor. Bunlar n televizyonlar n izliyorsan z, gazetelerini, dergilerini takip ederseniz; bunlar n zihniyetini tan yorsan z nereden ç kt n anlars n z. fieytan bunlar öyle bir uçurmufltur ki, de il Türkiye yi bütün dünyay irflad ediyoruz zannederler. Bunlar için Türkiye, dünya üzerindeki herhangi bir ülke mesabesindedir. Andolsun ki blis onlar n aleyhindeki zann n gerçeklefltirdi. Müminlerden bir f rka hariç olmak üzere hepsi ona uydular. (Sebe : 20) Kendilerine karfl ç kan herkesi ayn kefeye koyarlar, bunlar radikal örgüttür demeye getirirler. Kendilerini masum, zarars z, iyi niyetli, karfl ç kanlar da çat flmac, zararl göstermek isterler. Bu yalanlar na taraftarlar n inand r rlar. Halbuki her türlü komployu icra etmekten çekinmezler. Zira hedeflerine ulaflmak için her yolu mübah görürler. Bu bölücülerin yalanc l klar yalana olan ifltiyaklar ndan gelir. Hakikati duymak istememelerinden gelir. Bu gibiler hakk nda Allah-u Teâlâ Resulullah Aleyhisselâm a hitaben flöyle buyuruyor: Onlar durmadan yalana kulak verirler. Sana gelmeyen bir baflka topluluk lehine kulak verip casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerinden tahrif ederek de ifltirirler. Bu (de iflik flekliyle) size verilirse Hürriyet, 16 Haziran

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22 Tuzak: Kardefl Kavgas! Çözüm: Allah n pine Sar lmak! Buâs Harbi ni bilir misiniz? Medine deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y ll k savafl Hicretten 5 y l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Edirnekap surlar ndan bafllay p Karadeniz e kadar uzanan genifl bir co rafya üzerine kurulu olan Eyüp ilçesi stanbul un en büyük ilçelerinden

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu:

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18) Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

Tecrit ve direnifl üzerindeki sansürü sürdürmek için sald rd lar

Tecrit ve direnifl üzerindeki sansürü sürdürmek için sald rd lar TECR T TÜM HALKA ANLATACA IZ TAYAD sald r karfl s nda direnme hakk n savunman n bir örne ini daha yaratt ISSN 13005-7944 Tecrit ve direnifl üzerindeki sansürü sürdürmek için sald rd lar A CALAR oligarflinin

Detaylı

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Bu kavga, bu direnifl, bu bedeller, sömürüsüz, zulümsüz yeni bir dünya için! 2007 de B RLEfiEREK, ÖRGÜTLENEREK,

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi:

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20.

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20. Gündem oku, gündemi yakala... 9 Ocak 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 616 Fiyatı: 0.80 Euro GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u nun düzenledi i panelde az nl k e itiminin

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 Diyanet-Sen Ad na Sahibi: Ahmet YILDIZ Sorumlu Yaz flleri Müdürü Süleyman BAHADIR Genel Yay n Koordinatörü Recep EKMEKÇ Yay

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

Direnme Savaşında BİR YIL!

Direnme Savaşında BİR YIL! www.vatan-online.com Haftal k Dergi Say : 110 15 Ekim 2001 750.000 TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN 1302-6429 Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni

Detaylı

Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle

Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ile görüflen Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, bakanl k çal flanlar - n n sorunlar n iletti. GÜNCEL Büro Memur-Sen Genel

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı