Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER"

Transkript

1 Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1

2 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER HAYATIMIZI GÖZDEN GEÇ RMEM Z SA LAR 14 GECE VARDIR UYUNAMAZ 16 BERAAT GECES NDEN K MLER ST FADE EDEMEZ? 17 BERAAT GECES NDEK BEfi ÖZELL K 19 REGA B M RAC BERAAT 19 fiaban AYI, NSANI RAHMET N ENG NL KLER NDE DOLAfiTIRIR 20 RAMAZAN DA HER SOLUKTA B R KURTULUfi ÜM D VARDIR 22 REGÂ B KAND L 26 M RAC SÖZLÜ Ü 28 B RKAÇ DAK KADA B NLER SENE MESEFEY KATETMEK NASIL OLUR? 29 AKLEN MÜMKÜN OLAN HERfiEY KABUL ED LEB L RM? 30 ÜÇ AYLARIN D N M ZDEK YER 32 M RAC IN HED YELER 35 BERAAT GECES N N SM NEREDEN GEL YOR? 36 MÜBAREK GÜN VE GECELERDE NELER YAPMALIYIZ? 38 M RAC GECES NE YAPMALI? 39 BERAAT GECES NE YAPMALI? 40 DUAMIZ OLMASA NE EHEMM YET M Z VAR? 43 M RAC KAND L 44 M RAC A MAN VE H KMETLE BAKMALIYIZ 46 R - C - B 48 SONSUZLU UN YERYÜZÜNDEK RASATHANELER CAM LER 50 M RAC KAND L 52 OSMANLI DA ÜÇ AYLAR VE SURRE ALAYLARI 54 ÜÇ AYLARDA PEYGAMBER M Z VE ASHABI NE YAPARDI? 56 TAH YYAT M RAC I ANLATMAKTADIR 58 SRÂ VE M RAC I KABUL ETMEMEK MÜMKÜN MÜ? 60 NAMAZ MÜM N N M RAC IDIR 62 M RAC GECES NEN 12 EM R 64 MÜBAREK GÜN VE GECELER RUH HEK MLER M ZD R

3 editör Sayg de er okuyucular m z! YAYIN YÖNETMEN Dr. Faruk VURAL YAYIN ED TÖRÜ Ali BUDAK GÖRSEL YÖNETMEN Engin Ç FTÇ GRAF K TASARIM Yavuz YILMAZ FOTO RAF CHA (Cihan Haber Ajans ) TASH H Nihat DA LI YAYIN VE LET fi M ADRES Emniyet Mah. Huzur Sk. No: 5 P.K. 72 Üsküdar- STANBUL Tel: Faks: BASILDI I YER Ça layan A.fi. Gaziemir/ ZM R Tel: Faks: BASIM TAR H Temmuz 2005 BU ÇALIfiMA REHBER YAYINLARININ KÜLTÜR H ZMET D R NTERNET ADRES ve MA L Mübarek gün ve geceler, bir bak ma, insanlara, Cenab- Hakk a daha da yak nlaflma ad na kaç rd klar f rsatlar yeniden elde etmek için avans kabilinden verilmifl kutlu zaman dilimleridir. Zaman n bu alt n dilimlerinde varl kalb kula yla dinleyebilenler, gönlünün derinliklerinde ötelere aç lman n hazz n duyar ve kendilerini di er zamanlara göre daha hisli ve rûhanî bulurlar. Tabii ki üç aylar ve bu zaman diliminin içinde yer alan mübarek geceleri tam duyabilmek için öncelikle ruh ve vicdanlar n gökler ötesi alemleri hissetmeye haz r olmas gerekmektedir. Vâk a, içinde bulundu umuz zaman, de iflik iletiflim ve ulafl m araçlar n n beraberinde getirdi i gürültü ve buhranlar n insanlar sürükledi i tereddütlerle o kadar çok kirlendi ve onu ne yapaca n bilemez bir hale getirdi ki; günümüzde, ciddi bir haz rl k yap lmad taktirde, ötelerin sesini duymak, sonsuza kanat ç rpmak ve sînelerimize ahiret yamaçlar n göstermek çok zor hatta imkans z hale geldi. flte bu çal flma, ruhlar m za, iman etmifl olman n tasavvur edilemeyecek avantajlar n, gönüllerimize de dillerin söylemekten âciz kald rûhanî esintileri duyurmak için yap lmas gereken haz rl klara iflaret etmek ve küçük de olsa bir katk sa lamak için yap ld. Kutlu zaman dilimlerinin dinimizdeki yeri, günümüzde manas de iflen gece alemi nin gerçek taçlar olan Regâib, Mirac ve Beraat kandilleri, 70 y l boyunca üç aylar hasretini bekleyenler, uyunamayan geceler, her solukta kurtulufl ümidinin oldu u günler, bu zamanlar n nas l de erlendirilmesi gerekti i ve yap labilecek dualar, camilerimizin eda etti i fonksiyon, Osmanl daki Surre alaylar, namaz n nas l Mirac olabilece i... hep bu çal flmada bulabilece iniz konular aras nda senesinin May s ay nda Anne, Haziran ay nda Kur an hakk nda haz rlad m z çal flmalara gösterdi iniz ilgiye teflekkür eder, arzular n z do rultusunda haz rlad m z Üç aylar ve Kandiller ile ilgili elinizdeki bu eseri, Ramazan ve Kadir gecesine dair çal flman n takip edece ini belirtmek isteriz. Her ne kadar Ramazan Ay üç aylardan, Kadir de kandillerden biriyse de önemine binaen ve sizlerin istedi i do rultuda bu konuda ayr bir çal flma yapman n daha uygun olaca n düflündük. Ramazan ve Kadir gecesine dair çal flmam zda buluflmak üzere... 3

4 ÜÇ AYLAR Üç aylarda, nurlar n gönüllere sinmesiyle sokaklardaki fl klar, minarelerdeki mahyalar, her taraftaki rûhânî canl l k ve mabetlere koflan insanlar n simalar ndaki incelikle dünyadakinden daha çok cennetteki zamanlar hat rlan r... Ü ç aylar n kendilerine has bir tad vard r ki, bu, onlar y l n di er aylar ndan ay r r. Her ay n güzelli inin zâhirî duygular m zla hissedilip yaflanmas na karfl l k, bu de erli zaman dilimi kalple ve bât nî duygularla yaflan r. Bu aylarda gönül dünyalar na yönelen insanlar, iman ve izanlar ndan f flk ran fl klarla eflyan n perde arkas n süze süze, duygular yla, içinde ebedî bir ömür sürecekleri cennetlere uyanm fl ve ulaflm fl gibi olurlar. Onlar için bu aylardaki günler, geceler, hatta saatler ve dakikalar âdeta bir baflka büyüyle gelir-geçer; gelip geçerken de derecesine göre herkese mutlaka birfleyler f s ldar. Bu aylarda zaman hep ahirete ait renklerle tüllenir, insanlar t pk öbür âlemin sakinleriymifl gibi mûnisleflir ve s rl bir derinli e ulafl rlar. Herkes kendi iç derinliklerinden oldu u gibi, varl n sînesinden de ahiret buudlu bir fliiri dinler ve y n y n hülya ve hat ralar n, beklenti ve rüyalar n bat m ve do umlar nda dolafl r. Yer yer hüzünlü, zaman zaman da nefleli tedâileriyle üç aylar, bize hem yitirilmifl bir cennetin hasretini hat rlat rlar hem de bu u bu u onu yeniden bulabilece imiz ümidiyle bütün benli imizi sararlar. Evet, hayat m z n her dakikas n ayr bir mutluluk ve nefleye, ayr bir gerilim ve hamleye çeviren bu günlerdeki hât ra ve tedâiler, duygular m z sessiz bir fliire, hayatlar m z da sihirli bir güzelli e çevirirler. Biraz da üç aylardaki nurlar n gönüllere sinmesiyle sokaklardaki 4

5 fl klar, minarelerdeki mahyalar, her taraftaki rûhânî canl l k ve mabetlere koflan insanlar n simalar ndaki incelikle dünyadakinden daha çok cennetteki zamanlar hat rlatan bu nûr saçan zaman dilimi, kadrini, k ymetini bilenlere ayr ayr lezzetler ve manevi zevkler sunar. Evet o, iman, slâm, mabedi ve ibadeti duyup anlayanlar ; marifet, ve muhabbete aç k olanlar, de iflik dalga boyundaki fl klar n n renkleri, latîf latîf esen havas n n incelikleri, u rad herkesi büyüleyip geçen zaman n seslerinden toplanm fl ve ruhlar sar p okflayan o sonsuz zevk meltemleriyle kucaklar hepimizi. Hemen her sene zaman n bu alt n dilimini idrak edince, âdeta, ötelerin hayat n ayn s o sevimli, nefleli mavimt rak günlerine bir kere daha kavuflur gibi oluruz. Evet, bir kere daha gönül gözlerimizde her yan baharla tüllenir, her tarafta yeniden hayat köpürür, da -bay r yeflerir ve renklerle kahkaha atar, çiçekler raksa durur, bülbüller nâralar ya d r r ve duygular gülden, lâleden alevlerini al yor gibi olur. Öyle ki her yanda esen bu umûmî hava gönüllerimizi bir mutluluk vaadiyle kaplar ve bize ne bilinmedik, ne sezilmedik fleyler f s ldar. Hatta hayatlar karamsarl a kilitlenmifl insanlar bile bu semâvî havadan nasiplerini al rlar. Hele günler, o ibadetle derinleflen saatlerini, hayat n gerçek mânâs n m r ldanmak için gönüller üstünde bir m zrap gibi hareket ettirdi inde, kufl c v lt lar safvetinde ve bir çocuk neflesi tad ndaki ezan dakikalar n n cennet güzellikleri kadar tesirli ve bu güzelliklere meftun bir kalp gibi olgun ve dolgun ibadet saatlerinin, Hakk muhatap alma ve Hakk a muhatap olma mânâs yla tüten zeberced duygular n zikr ve fikirle sînelerimizi coflturan fliiri bafllar, daha sonra varl n çehresindeki perdeler s yr l r ve Hakk a yak n olman n o kendine mahsus, huzur ve itmi nan dolu lezzetli, s ms cak mavi dakikalar bizim olur. Günde befl, haftada en az otuzbefl defa, âdeta bir nurdan helezon çevresinde dolafl r, gönüllerimizde mirac f rsatlar na erer ve hep insan- kâmil olman n rüyalar yla yaflar z. 5

6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR Ali DEM REL Gündelik hayat m z n ak fl içinde fark nda olal m veya olmayal m hayat n temel de erleri konusunda farkl yön ve hedeflere do ru kay p gidebiliyoruz. çinden geçti imiz flu netameli ve kaygan zaman diliminde ço u defa sahte ve sentetik gündemlerin bombard man alt nda adeta kendimizi kaybediyoruz. Sözünü etti imiz bu yapay gündemler, ço u zaman bize dünyaya as l gelifl gayemizi unutturabiliyor. Halbuki bizler, bizi as l gayemizden uzaklaflt racak bu türlü gündemlere karfl sürekli teyakkuz halinde ve gerilim içinde olmal y z ve bunlar n yol bulup ruhlar m z kendi a lar na almas na f rsat vermemeliyiz. Allah, önümüze bugünlerde alt n bir f rsat koyuyor; üç aylar!... Esasen buna sahici ve ilahî gündem de diyebiliriz. Zira Cenab- Hak, bu aylarda af ve ma firetini, nimetlerini sa anak sa anak ya d r yor. Recep, fiaban ve Ramazan aylar n n bütün gün ve geceleri sürpriz feyiz ve bereketlerle dopdoludur. Üstelik bu aylar içinde bulunan Regâib, Mi râc, Berât ve Kadir geceleri, hiçbir maddî ve dünyevî ölçüyle de erlendirilemeyecek kadar ilâhî ikramlarla donat lm flt r. fiu kad n görüyor musunuz? Rabbimiz çok merhametli. Bak n z Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Rabbimizin o engin rahmetini nas l anlat yor: Nebiler Nebisi, saâdet meclisinde otururlarken mescide bir esir grubu 6

7 getirilir. O s rada Allah Rasûlü bir kad n n yana yak la bir fleyler arad n görür. Kad n yakalad her çocu u sinesine bas yor, kokluyor, sonra b rak yordu. Sonra kendi yavrusunu bulur ve ba r na basar. Doyma bilmeden onu öper, koklar, tekrar ba r na basar. Allah Rasûlü bu manzara karfl s nda iyice dolar. H çk ra h çk ra a layarak parma yla yan ndakilere bu kad n gösterir ve: - fiu kad n görüyor musunuz?, der. Sahabe cevap verir: Evet ya Rasulallah! Allah Rasûlü tekrar: - Bu kad n flu kuca ndaki çocu unu atefle atar m?, diye sorar. Sahabe Hay r ya Rasulallah! karfl l n verir. Ve iflte bunun üzerine ki Cihan Serveri flu hikmet dolu sözleri söyler: - Allah o kad ndan daha flefkatlidir, kullar n cehenneme atmak istemez. (Buhari, Edeb, 18; Müslim, Tevbe, 4) flte bu ölçüde flefkatli ve merhametli olan Allahu Teala, sene içinde biz kullar na gönül dünyalar nda adeta bir manevi hamle yapmalar ad na özel gün ve geceler nasib etmifl. O na binlerce hamd ü sena olsun. Bizim de bu günleri bir f rsat bilerek çok iyi de erlendirmemiz gerekir. Asl nda biraz gönül uyan kl, dikkat ve samimiyetle bu günlerin ve gecelerin feyzinden yararlanabilirsek manevi yoldaki pek çok eksi imizi telafi edebilir ve kamil insan olma yolunda mesafeler kat edebiliriz. 7

8 GECE ALEM N N TAÇLARI R egâib, Mirâc, Berâat kandilleri gibi gece âleminin tâçlar ve zaman n Allah'a en yak n zirveleri ya da O'na aç lman n r ht mlar, limanlar, rampalar say lan o mübarek gün ve gecelerde, gönüller ayr bir duyarl l kla par ldar; ruh sonsuza do ru bir baflka türlü kanat ç rpar; her fley kainat n hep devam edecek fliirine dem tutar; her yan tam bir uhrevîlik büyüsü kaplar; her sîneyi, dillerin ifadeden aciz kald bir naz ve niyaz zemzemesi sarar. Mübarek gün ve geceler, Allah a aç lman n r ht mlar, limanlar ve rampalar d r. Hususî bir k s m tecellilerle ötelerin kap s, penceresi, menfezi hâline gelen mekân; ümit ve beklentilerin yakar fllara dönüflüyle billurlaflan zaman ve yeni inmifl gibi, her sûresi, her bölümü, her âyeti ve her cümlesinde hemen herkese yepyeni bir hayat vaadiyle âvâz âvâz ça ldayan Kur'ân, bizlere iman ve ümitle yemyeflil tepeler, cennette Cuma yamaçlar gibi O nu görmeye aç k zirveler ve susam fl gönüllerimize hayat suyu gibi iksirler içirerek, ruhlar m za mü'min olman n tasavvurlar üstü avantajlar n sunarlar. Ve, Rabb'e yönelik sinelerde telâffuzlar çatlatan mânâ ve muhtevalar, ifadelere s mayan tecellilerle tüllenirler. 8

9 9

10 70 YIL BEKLENEN Ahmet ÖZDEM R ÜÇ AYLAR Y asak de ildi ki hiçbir fley! Kur ân serbestti, cami aç kt ; ama gitmeye vakit mi vard be evlat? Sabah güneflle beraber doldururlard traktörlere, o gün ne ifl yapaca m z bile bilmezdik. Bazen a aç diktirirlerdi, bazen baraj için tafl k rard k. Gece uyumak için elektriklerimizi bile kapatamazd k biz. Çünkü saat dokuzonda merkezî trafodan kapat l rd elektrikler. Bütün bir millet askerdik. Yat fl m z kalk fl m z belliydi. Biz bu üç ay, yetmifl y l bekledik be evlat. Recep yetmifl y l sonra geldi bize; o gelmeyince fiaban da gelmedi, kandiller yanmad, hilâl görünmedi Bir k z l y ld z ald gözlerimizin nurunu. Ufuktaki k z ll k, do acak günün mü, batan güneflin mi bilemedik. stanbul, Eskiflehir, Bursa.. bir mübarek flehirdi bizim için. Sadece onlar m, Anadolu bir bafltan bir bafla Hicaz'd. De il mi ki, semas nda hilâl parlar, gecelerinde kandiller yanard. Sahi bir de kandiller vard de il mi! Bir kadir kalm fl akl mda, bir de mevlit unuttum ötekileri, söyler misin neydi adlar? Kim bilir nas l beklediniz her y l o kandilleri, ne dualar ettiniz, nas l yalvard n z gün a arana dek. Kadir den bahset bana! Bizim yetmifl y l m z n içinde kadir yoktu; bir gece, kadir niyetine yalvar p yakarsak, yetmifl y la bedel olur mu? Niyaz, geceyi kadir eder mi? 10

11 Biz bu üç ay, yetmifl y l bekledik be evlât. Recep yetmifl y l sonra geldi bize, o gelmeyince fiaban da gelmedi, kandiller yanmad, hilâl görünmedi. Bir çocuk gördüm dün, arkadafllar yla oynarken yan ma geldi: Ben orucum nine! dedi; ama Ramazanda de iliz ki diyecektim, sustum... Söyle evlat, oruç, günü ramazan eder mi? Bana üç aylardan bahset! Yetmifl y l beklenen üç aylardan, nice bir ömür yaflan p da var lamayan üç aylardan; Recep ten, fiaban dan, Kadir den, mevlitten Ümit ver bana evlat! Gece sabahlara kadar rahmetin inece inden bahset, yok mu dua eden denilip, affedilecek mümin aranaca ndan bahset. Senin her y l kap n çalmad m Recep, fiaban, Ramazan? A rlamad n m onlar? Senin ülkende yaflay p da, ömrü boyunca kap s n üç aylara açmam fl insan yoktur, de il mi? Bilir senin ülkenin insanlar, mübarek gecelerin kadrini, de il mi? 11

12 Mübarek Gün ve Geceler Hayat Gözden Geçirmemizi Sa lar Hüseyin Algül Mübarek gün ve geceleri; mutluluklar m z için flükrümüzü, s k nt lar m z için de sabr m z art rma ad na karfl m za ç kan önemli bir f rsat olarak görmemiz mümkündür. nsan hayat tek düze de ildir, iniflli ç k fll d r. nsan n kaderinde mutluluklarla üzüntüler iç içedir. Ço u kez, mutlu oldu umuz kadar üzülür, üzüldü ümüz kadar da mutlu oluruz. Gün güne, ay aya, y l y la uymaz. nsan, kendini mesut edecek güzel geliflmelere tan k oldu u gibi, zaman zaman sars c s k nt larla/streslerle ve iz b rakan ac larla karfl laflabilir. Böyle durumlarda insana düflen nedir? nsana düflen, mutlu oldu unda flükretmesini, s k nt ya düfltü ünde ise sabretmesini ve problemlerini so ukkanl bir flekilde tedbirlerle, sistemli çal flmalarla çözmesini bilmektir. Yani flükür, sab r ve gayrettir. Bu durumda mübarek gün ve geceleri; mutluluklar m z için flükrümüzü, s k nt lar m z için de sabr m z art rmak için karfl m za ç kan önemli bir f rsat olarak görmek mümkündür. Düflününüz ki uzun bir yola ç kt n z; hava s cak, yoruldunuz, buram buram ter döküyorsunuz, diliniz dama n z kurudu, dizlerinizde derman kalmad, bir bardak so uk su, bir gölgelik yok mu diye elinizle aln n z gölgeleyip uzaklara bak yorsunuz. Derken, sular n akt, kufllar n öttü ü, serin gölgeliklerin bulundu u güzel bir bahçe ile karfl lafl yorsunuz. Tabii ki orada serinlemek, dinlenmek istersiniz. stirahat ettikten sonra menzil-i maksudunuza, yani gidece iniz yere ulaflabilmek ümidiyle rahatça yol al rs n z. Evet, böyle yapars n z de il mi? flte mübarek gün ve geceler, yorgunluk veren meflakkatli ifllerimiz aras nda dinlenmek, soluklanmak, yolun devam na haz rlanmak, hayat m z gözden geçirmek ve nefis muhasebesi (yap p ettiklerimizi gözden geçirmek) için bir durak, bir istasyon ve bir u rak yeri gibidir. Hayat m z n hesab n yaparken, iyiliklerimizi, yararl ve güzel davran fllar m z nas l art r r z? Hata ve noksanlar m z nas l giderebiliriz? Bu sorular n do ru cevab n özümüzde bulmaya çal fl r z. Günahlar m za tövbe ederiz. badetlerdeki noksanlar m z bundan 12

13 böyle gidermeye azmederiz. Kur ân okur, dinî bilgilerimizdeki eksikliklerimizi giderebilmek, do ru bilgilerimizi de gelifltirebilmek için bu alana fl k tutan kitap ve dergilere göz atar, konu ile ilgili mevize ve sohbetleri dinleyerek özellikle Kur ân ve Sünnet in anlam ve mesaj üzerinde düflünürüz, ibret ve ders al r z. Bütün bunlardan, gönlümüzü ayd nlatacak fl kl ilkeler edinerek, dinî hayat m z yeniden de erlendirme çabas içinde oluruz. 13

14 GECELER VARDIR, UYUNAMAZ Ö yle geceler vard r ki, ö ütlerin ve düflüncelerin anas d rlar. Böyle gecelerde uyunamaz. Üç aylar gibi, içinde nice uyunamayacak geceler bar nd ran kutlu zaman dilimleri, gündüzüyle oldu u gibi gecesiyle de insana özleyip durdu u ebedî mutlulu un var oldu unu f s ldar. Varl a ve hayata yard m etmesinin bilinmesi ölçüsünde, baz geceler daha bir derinleflir, güzelleflir ve âdetâ bir hülyâlar âlemine dönüflür. Gecelerin görünüflündeki durgunluk insan aldatmamal d r. Bu sükûnet ve sessizlik içinde, en hummal faaliyetlerden daha önemli büyük plânlar, büyük projeler ve bu büyük plân ve projeler için gerekli olan gerilim ve dinamikler meydana gelir. Evet, baz lar na göre geceler, bir sis, bir duman gibi insanlar n üzerine çöküp onlar bunaltan, bo an karanl ktan baflka birfley de ildir. Baz lar na göre ise, yeryüzünde durup y ld zlar, mehtab seyrediyor gibi iç aç c, coflturucu ve Cennet koridorlar nda yürümek kadar heyecân verici olur. Dört bir yanda m fl ldayan sular, yer yer fl ldayan lambalar, gelip gelip ruhlar saran hülyâlar ve tohumlar gibi hülyâlar n ba r na saç lan inanç, azim, ümit ve güzellik duygular yla, fliir ve san at n bütün unsurlar n toplayarak hât ralarda silinmez birer iz b rakan geceler, gö ün renklerinin, sular n seslerinin, kufl ç l klar n n ak p ak p ruhlara doldu u, hayat ve varl n daha derinleflti i bir s r âlemidirler âdetâ... 14

15 Hayat n as l mûsikîsi hep gecelerde bestelenir, gecelerde söylenir, gecelerin hüzünlü saatlerinde tonunu bulur. Baz lar gecede sadece karanl k gördü, kapkaranl k düflündü; geceye yenildi ve elendi. Baz lar, duyup dinleyece i sesleri, görüp seyredece i manzaralar bir tarafa b rak p, dikenler aras nda saksa an sesleriyle meflgul ola ola ömrünü tüketti. Baz lar da, gecenin o derin f s lt lar yla ruhuna seslenmesini, bütün ruhlara hitap etmesini, bütün insanî hisleri Ezel olan Allah n o yüce mesajlar yla uyarmas n bildi ve gecesini Cennet in gündüzlerine çevirdi. Bu bahtiyar gönüller, bir taraftan ihtiyaçlar, arzular, hatta hayâllere akseden istekleri görüp gözetirken, di er yandan da, buna karfl koyan karanl k ruhlar, içine düfltükleri his dünyâs nda kontrol alt na almak, olumsuz ak m ve direnmeleri etkisiz hale getirmek.. hiç olmazsa, de iflik buudlardaki düflmanl klar yumuflatmakla ruhlar n n gücü, îmanlar n n derinli i ölçüsünde herkese ayd nl k gelecekten besteler sunma a çal flt lar. Evet, gece, muzdarip ve çilekefllerin, zd raplar n, içinde besteleyip, gönül mizmar yla seslendirdikleri, öylesine muhteflem, öylesine s rl bir konservatuvard r ki, içinden yükselen sesler, bir solukta gökkubbeyi deler, tâ ötelere geçer. Ama ne gariptir ki, gecenin örtüsüne bürünenlerin pek ço u ne bu sesi duyar ne de etraf nda olup bitenlerden birfley anlar... Duyup anlamaz; zira, onlar n bak fllar vefas z, niyetleri ölü, düflünceleri e ri, kanaatleri de çarp kt r. Uyuyanlar uyuya dursun. Art k hakikata uyanm fl ruhlar, bülbüller gibi seslerinin en etkili na melerini esirgemeden flak y p durmakta, güller gibi de çekinmeden kokular n dört bir yana salarak temiz ruhlara davetiyeler ç karmaktad rlar. Bu yüce ruhlar en karanl k gecelerde dahi, hiçbir gözün seçemeyece i en bilinmez fleyleri, yine onlar n kendilerine has üsluplar yla seçip ay rt edebilmekte ve gecelere gündüz damgas n vurarak Cennet in ayd n günlerini beklemeye koyulmufllard r. 15

16 BERAAT GECES NDEN K MLER ST FADE EDEMEZ? fiaban ay n n 15. gecesi Beraat Gecesi dir. Beraat gecesi her taraf kaplayan rahmet, merhamet ve lütuftan, tevbe etmedikleri takdirde flu kimseler istifade edemezler: 1 Allah a ortak koflanlar. 2 Kalpleri düflmanl k hisleriyle dolu olup insanlarla z tlaflmaktan baflka bir fley düflünmeyenler. 3 Müslümanlar n aras na fitne sokanlar. 4 Akraba ba n koparanlar. 5 Gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler. 6 Anne ve babalar na isyanda devam edenler. 7 Devaml içki içenler. ( bn Mace, kame, 191) 16

17 BERAAT GECES NDEK BEfi ÖZELL K slâm kaynaklar nda Berâat gecesinde befl özelli in varl ndan bahsedilmektedir: 1 Her önemli iflin bu gecede hikmetli bir flekilde ayr m ve seçimi yap l r. 2 Bu gece yap lan ibadetin (k l nan namazlar n, okunan Kur'ân'lar n, yap lan dua ve zikirlerin, tevbe ve isti farlar n), gündüzünde tutulan oruçlar n fazileti çok büyüktür. 3 lâhî ihsan, feyiz ve bereketle dopdolu bir gecedir. 4 Ma firet (ba fllanma) gecesidir. 5 Rasul i Ekrem e flefaat hakk n n tamam (flefaat tamme) bu gece verilmifltir. fiöyle ki: Rasulullah (s.a.s.) fiaban n 13. gecesi Allah tan ümmetine flefaat etme hakk istemifl, üçte biri verilmifl; 14. gecesi yine istemifl, üçte biri daha verilmifl; 15. gecesi (Berâat gecesi) tekrar istemifl ve bu gece flefaatin tamam kendisine verilmifltir. 17

18 [ ] Baz lar, geceleri sessizce secadesine yürür, gözleri ufuklarda Sultan a yak nl k yollar arar. Kimileri hicrandan dert yanar, sabahlara kadar buhurdan gibi tüter durur. Kimileri de ak ça lar n hasretiyle yanar kavrulur ve Acaba tâlih bir kere daha yüzümüze gülmez mi? der, inler... 18

19 REGA B M RAC BERAAT Üç aylar Recep ay yla bafllar. Ay, birkaç gün önce görünse de, ra betlere aç k inayetle tüllenen bir perflembe akflam merhaba der ve bir m zrab gibi gönüllerimize iner. Bu gece, Recep ay n n ilk perflembesini cuma gününe ba layan Cuma gecesi olup Regaib gecesidir. Ulu günlere ve daha bir ulu güne akort olmaya teflne duygular m z ilk defa uyar p coflturan Regâib, bir ses ve enstrüman denemesi gibidir. Yirmi küsur gün sonra gelecek olan ve recep ay n n 27. gecesine tevafuk eden Mirac ise, tam haz rlanm fl ve gerilime geçmifl ruhlar için âdeta, ahirete ait düflüncelerle ve gök kap lar n n g c rt lar yla gelir. Daha sonra flaban ay n n 15. gecesi olan Beraât bu tembihlerle uyanm fl ve tetikte bekleyen sînelere kurtulufl mufltular yla seslenir. Ramazan n son 10 gününde aranmas tavsiye edilen Kadir Gecesi ne gelince, bu kadirflinas insanlar, tasavvurlar üstü ve ancak bin ayl k bir gayret ile elde edilebilecek feyiz ve bereketle kucaklar ve onlar afv ve ma firet meltemleriyle sarar. Üç aylar n bu olabildi ince tatl ve imrendiren s cakl, imanl gönüller için gece-gündüz demeden devam eder. Her gün bütün parlakl k ve canl l yla bereketlerini bafl m za boflaltt ktan sonra gidip ufka kapan nca, arkadan yepyeni, âsûde ve bu u bu u güzellikleriyle bir baflka sabah tulû eder.. gönüllerimizi dolduran, iç âlemlerimizde gizli gizli birfleyler örgüleyen hüflyar gönüller için oldukça hülyal bir sabah.. fiaban AYI, NSANI RAHMET N ENG NL KLER NDE DOLAfiTIRIR Kitaplarda fiehrullâhi l-muazzam diye geçen fiaban ay n, bütün varl a ve benli imize sinmifl bir lezzet gibi duyar ve gönüllerimizin ümide, beklentiye, ahirete ait güzelliklere kayd n hisseder gibi oluruz. O, gecesiyle-gündüzüyle, insana Ramazan besteli büyülü bir mûs kî gibi tesir eder ve kendisine s nanlar semâvî kollar yla sarar. Bir anne flefkatiyle kucaklar ve onlar rahmetin enginliklerinde dolaflt r r. Onu kendi ruhuyla idrak edenler için, sanki zaman delinmifl de, duygular m za zamanüstü âlemlerden birfleyler ak yor gibi olur. 19

20 [ ] Her Ramazan da hayata bafltan bafllar ve onu, özündeki ruh ve mana itibar yla kavrad m z ölçüde gençleflir ve dinçlefliriz. RAMAZAN DA HER SOLUKTA B R KURTULUfi ÜM D VARDIR Ramazan daki her seste bir bafllang ç vaadi, her solukta bir kurtulufl ümidi belirir. ftarlar, bize bir k s m s rlar f s ldar ve ufkumuzda büyük buluflman n ça r fl mlar yla tüllenirler. Teravihler ümit dünyam za neler neler vaad ederler. Geceler, âdeta nazl bir gelin edâs yla bize kap lar n aralar ve manevi lütuflar n her türden dalga boyuyla fl k olur gönüllerimize akarlar. msaklar t pk vapur düdü ü, uçak sesi ve füze tarrakalar yla t nlar ve Dost a vuslat yolunda bir gece yolculu unu sal klarlar... Nihayet upuzun bir gün, o tatl buluflman n telafll ama dikkatli, heyecanl 20

21 fakat ümitle dolu saatleriyle gelir her yan m z sarar. Ramazan da tam az n alabilen herkes, burada elde ettiklerinin ötesinde, yürünen bu nurlu fakat biraz bu ulu yolun sonunda, hep özleyip durdu u bir ebedî mutlulu un var oldu unu anlar ve bütün benli iyle O na yönelir. Evet, her iftar ve her imsakta insan, kendine yepyeni bir vuslat kap s n n araland n seziyor gibi olur ve iki ad m ötede daha çapl ve daha büyüleyici bir buluflma ihtiyaç ve ümidini duyar; duyar da bir tarafta gurbet ve yaln zl k, di er tarafta da beklenti ve hülyalar onlar daha engin bir büyü ile sarar ve hakîkî aflk n derinliklerine çeker. Öyle ki, onlar n sînelerinin enginliklerinde oldu u gibi, mekân n sonsuzlu unda da herfleyin aflk etraf nda cereyan etti ini duyar ve kendilerinden geçerler. Kad n-erkek, genç-ihtiyar, zengin-fakir herkes, kendi anlay fl seviyesine göre, Ramazan da önemli bir haz rl k dönemi yaflar; sonra da hiç bitmeyecek bir yol mülahazas yla hep Allah a yürüyor gibi olurlar... 21

22 REGÂ B KAND L Eflref ÖNEN 22

23 Z aman vard r, yükselen dualarla de er kazan r; zaman vard r, inen rahmetlerle nurlan r; zaman vard r, rahmet kap lar n n ard na kadar aç k olmas na dâyelik yapar; zaman vard r, kutludur, dinin daha bir içten yafland, Allah n varl n n daha bir hissedildi i anlar bar nd r r.. Kutlu zaman dilimlerinde, baz geceler ön plana ç km flt r ki, Receb ay n n ilk Cuma gecesi de bunlardan biridir. Baflka bir deyiflle Receb ay ; Mirac, Berât ve Kadir gecesi gibi mübarek zaman dilimlerinin de bir müjdecisi olan Regaib gecesini bar nd rmaktad r. Regâib kelimesi Arapça bir kelime olup, ra ibe kelimesinin ço uludur. De erli, eflsiz ve karfl l ks z verilen hediye anlam na gelmektedir. Lütfu bol, ihsan hadsiz, atâyâlar eflsiz, Rahmet etmeyi Zât na ilke edinen Cenâb- erhamü r- Râhimîn in rahmetinin cofltu u kutlu zaman dilimi fleklinde de anlamak mümkündür. Bu gece, Peygamber Efendimiz in (s.a.s.), Allah' n nuranî lütuf ve ihsanlar na, semavî mevhibelere eriflti i bir gecedir. Peygamber Efendimiz in (s.a.s.) beyanlar içinde, bu geceden gafil olunmamas gerekti i, gafil olmaman n yolu da, ibadet ve taatin yan nda oruçla geçirilmesi, en az ndan bu ay n ilk günü, orta günü ve son gününün oruçla geçirilmesi tavsiye buyrulmufltur. Bu flekilde de erlendirilmesi durumunda ise, geçmifl günahlar n ma fireti, kalan ömrün bereketi, haflirde susuzluktan emin olma ihsanlar na mazhar olunaca n beyan buyurmufllard r. Allah a yak nl k anlar n avlayanlar, bu kutlu geceyi, oruçla karfl lam fllard r. Regaib gecesi ad ndan da anlafl laca üzere, teheccüd gibi, geceleri yap labilecek ibadetler ön plana ç kar lmal d r. Bunun yan nda, dünyan n farkl bölgelerinde imtihanlara maruz kalan Müslümanlar n üzerindeki musibetlerin kald r l p uzaklaflmas için, hacet namaz ; üzerimizdeki nimetlerin kesilmemesi, artarak devam etmesi ad na ise flükür namaz k l nabilir. Nitekim bu gecede Rasulû Ekrem (s.a.s)'in, Allah Teâlâ taraf ndan manevi iyiliklere ve ihsanlara nail oldu u için, flükrün bir ifadesi olarak on iki rekat nafile namaz k ld rivayet olunmaktad r. Bu kutlu zaman dilimlerine karfl duyulacak en hafif sayg, Allah n bizlere çizmifl oldu u helal dairesi d fl na bafl m z uzatmamak fleklinde olacakt r. Baflka bir ifadeyle, hay rda aktif olunam yorsa, en az ndan masiyette aktif olunmamal d r. Bunun bir üst mertebesi ise, hay r ifllerinde her zamankinden daha fazla kofluflturmak, performans n artarak devam etmesidir. Mübareklikleriyle di er vakitlerden ayr lan zaman dilimlerinin fark n, çocuklar m za, seviyelerine göre, hayatlar nda unutamayacaklar hâle getirmenin gereklili i, ifadeden vârestedir. Efendimizin (s.a.s.) beyanlar içinde, bu gecede yap lacak dualar n Allah kat ndan geri çevrilmeyece ini idraki içinde olunmal, bu sadedte, Mecmûatu l-ahzâb ta bu gece münasebetiyle geçen flu dualarla gecemizi renklendirebiliriz: Allah m, Receb ve fiabân aylar n hakk m zda hay rl eyle.. Bizlere tez zamanda Ramazan ay na ulaflmay müyesser k l! Baz büyük zevat ise Receb ay geldi inde flu duay okuduklar nakledilmektedir: Her türlü büyük-küçük günahlar mdan ötürü, Azamet ve Kerem sahibi Allah a tevbe ve isti far ederim. Abdullah b. Abbas hazretleri, bir rivayette flöyle buyurmufltur: Her kim afla daki isti far bütün Receb ay nda yedi defa okursa, Allah, ona günaha giden yollar zorlaflt r r, böylece günah iflleme f rsat vermez: Zât ndan baflka Hayy (her zaman var olan, diri olan ezeli ve ebedî hayat sahibi) ve Kayyûm (Kendi zât ile var olup, zevali olmaks z n kaim olan ve bütün kâinat varl kta tutup yöneten) un bulunmad azamet sahibi Allah a, günahlar mdan isti far eder, O na tevbe ederim. Öyle bir tevbe ki, kendine yaz k etmifl, kendisini ne ölümden koruyabilen ne hayatta kalabilen ve ne de öldükten sonra tekrar canlanmaya muktedir olan bir kulun tevbesi misali tevbe ederim. Rabb-i Rahimimizin, üç aylar hakk m zda hay rl k lmas, ümmeti Muhammed in (Sallallahu aleyhi ve sellem) s k nt ve zd raplar ndan kurtulmas için vesile eylemesi, bu mübarek gün ve geceleri nas l de erlendirilmesi gerekiyorsa o ölçüde ihya eden; onlardan azamî istifade eden ve her gecesine Regaib gecesi k ymetinde sevab n verildi i kullar ndan eylemesi niyaz yla.. 23

24

25 Üç aylarda elinizden düflürmeyece iniz bir eser

26 M RAC SÖZLÜ Ü F. Muharrem YILDIZ HATÎM Kâbe-i Muazzama n n kuzey taraf ndaki duvar gibi olan sur. MESC D- HARAM ve KÂBE Mekke-i Mükerreme de ve içinde Kâbe nin bulundu u dünyan n en kutsal ibadet yeri. Kâbe nin etraf na Mescid-i Haram da denir. Buralara kâfirlerin girmeleri men edildi i için bu isimle an l r. çinde bir bölüm olarak makam- brahim vard r. Buras Hz. brahim in Kâbeyi infla ederken yahut insanlar hacca davet ederken, üzerine ç kt tafl n bulundu u yerdir. Tavaf namaz burada k l n r. Kâbe nin ilk inflas Hazreti Âdem taraf ndan oldu una dair rivayetler vard r. Ama gerçek anlamda Kâbe, Hazreti Cebrail in ilham ve talimiyle Hazreti brahim ve o lu smail taraf ndan infla edilmifltir. Bu hususu bize ayet bildirir. SRÂ Gece yürüyüflü ve yolculu u demektir. Gecenin bir saatinde Peygamberimizin Mekke den Kudüs e götürülmesi demektir ve bu durum, ayetle sabittir. Konu ile ilgili olarak srâ suresinde flöyle buyrulmaktad r: Ayetlerimizden bir k sm n Ona göstermek için, Kulunu bir gece Mescid-i Haram dan al p, çevresini mübarek k ld m z Mescid-i Aksa ya seyahat ettiren Allah; her türlü noksanlardan münezzehtir. fiüphesiz ki O, her fleyi hakk yla ifliten, her fleyi hakk yla görendir. ( srâ Suresi, 17/1) BURAK Cennete has, Efendimiz i sra gecesi Beyt-i Makdis e ileten manevi bir binek. Kelimenin kökü, flimflek çakmas, parlamak, y ld r m anlamlar na gelen Berk tir. Burak n hadisi flerife göre tarifi: Merkepten büyük kat rdan küçük cüssede bir hayvan ki; aya n gözünün gördü ü ufuktaki en son noktas na basar. Bu, akla bir flimflek çakmas ve elektrik h z n getirir. Burak ta bu h zda hareket eden bir binektir. 26

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun...

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Sorularlarisale.com Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol) ve teftiş

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17 Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarına giriyoruz.30 Mayıs Çarşamba günü Receb-i Şerif başlıyor. Bizleri bu mübarek aylara kavuşturan Yüce Rabbimize binlerce hamd-ü senalar olsun. Bu ayların

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi KANDİL GECELERİ Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, yine Recep ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 YEHOVA ŞAHiTLERİNİN İNANÇ SİSTEMİ NASILDIR? Prof. Dr. Günay TÜMER Yehova

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı