Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER"

Transkript

1 Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1

2 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER HAYATIMIZI GÖZDEN GEÇ RMEM Z SA LAR 14 GECE VARDIR UYUNAMAZ 16 BERAAT GECES NDEN K MLER ST FADE EDEMEZ? 17 BERAAT GECES NDEK BEfi ÖZELL K 19 REGA B M RAC BERAAT 19 fiaban AYI, NSANI RAHMET N ENG NL KLER NDE DOLAfiTIRIR 20 RAMAZAN DA HER SOLUKTA B R KURTULUfi ÜM D VARDIR 22 REGÂ B KAND L 26 M RAC SÖZLÜ Ü 28 B RKAÇ DAK KADA B NLER SENE MESEFEY KATETMEK NASIL OLUR? 29 AKLEN MÜMKÜN OLAN HERfiEY KABUL ED LEB L RM? 30 ÜÇ AYLARIN D N M ZDEK YER 32 M RAC IN HED YELER 35 BERAAT GECES N N SM NEREDEN GEL YOR? 36 MÜBAREK GÜN VE GECELERDE NELER YAPMALIYIZ? 38 M RAC GECES NE YAPMALI? 39 BERAAT GECES NE YAPMALI? 40 DUAMIZ OLMASA NE EHEMM YET M Z VAR? 43 M RAC KAND L 44 M RAC A MAN VE H KMETLE BAKMALIYIZ 46 R - C - B 48 SONSUZLU UN YERYÜZÜNDEK RASATHANELER CAM LER 50 M RAC KAND L 52 OSMANLI DA ÜÇ AYLAR VE SURRE ALAYLARI 54 ÜÇ AYLARDA PEYGAMBER M Z VE ASHABI NE YAPARDI? 56 TAH YYAT M RAC I ANLATMAKTADIR 58 SRÂ VE M RAC I KABUL ETMEMEK MÜMKÜN MÜ? 60 NAMAZ MÜM N N M RAC IDIR 62 M RAC GECES NEN 12 EM R 64 MÜBAREK GÜN VE GECELER RUH HEK MLER M ZD R

3 editör Sayg de er okuyucular m z! YAYIN YÖNETMEN Dr. Faruk VURAL YAYIN ED TÖRÜ Ali BUDAK GÖRSEL YÖNETMEN Engin Ç FTÇ GRAF K TASARIM Yavuz YILMAZ FOTO RAF CHA (Cihan Haber Ajans ) TASH H Nihat DA LI YAYIN VE LET fi M ADRES Emniyet Mah. Huzur Sk. No: 5 P.K. 72 Üsküdar- STANBUL Tel: Faks: BASILDI I YER Ça layan A.fi. Gaziemir/ ZM R Tel: Faks: BASIM TAR H Temmuz 2005 BU ÇALIfiMA REHBER YAYINLARININ KÜLTÜR H ZMET D R NTERNET ADRES ve MA L Mübarek gün ve geceler, bir bak ma, insanlara, Cenab- Hakk a daha da yak nlaflma ad na kaç rd klar f rsatlar yeniden elde etmek için avans kabilinden verilmifl kutlu zaman dilimleridir. Zaman n bu alt n dilimlerinde varl kalb kula yla dinleyebilenler, gönlünün derinliklerinde ötelere aç lman n hazz n duyar ve kendilerini di er zamanlara göre daha hisli ve rûhanî bulurlar. Tabii ki üç aylar ve bu zaman diliminin içinde yer alan mübarek geceleri tam duyabilmek için öncelikle ruh ve vicdanlar n gökler ötesi alemleri hissetmeye haz r olmas gerekmektedir. Vâk a, içinde bulundu umuz zaman, de iflik iletiflim ve ulafl m araçlar n n beraberinde getirdi i gürültü ve buhranlar n insanlar sürükledi i tereddütlerle o kadar çok kirlendi ve onu ne yapaca n bilemez bir hale getirdi ki; günümüzde, ciddi bir haz rl k yap lmad taktirde, ötelerin sesini duymak, sonsuza kanat ç rpmak ve sînelerimize ahiret yamaçlar n göstermek çok zor hatta imkans z hale geldi. flte bu çal flma, ruhlar m za, iman etmifl olman n tasavvur edilemeyecek avantajlar n, gönüllerimize de dillerin söylemekten âciz kald rûhanî esintileri duyurmak için yap lmas gereken haz rl klara iflaret etmek ve küçük de olsa bir katk sa lamak için yap ld. Kutlu zaman dilimlerinin dinimizdeki yeri, günümüzde manas de iflen gece alemi nin gerçek taçlar olan Regâib, Mirac ve Beraat kandilleri, 70 y l boyunca üç aylar hasretini bekleyenler, uyunamayan geceler, her solukta kurtulufl ümidinin oldu u günler, bu zamanlar n nas l de erlendirilmesi gerekti i ve yap labilecek dualar, camilerimizin eda etti i fonksiyon, Osmanl daki Surre alaylar, namaz n nas l Mirac olabilece i... hep bu çal flmada bulabilece iniz konular aras nda senesinin May s ay nda Anne, Haziran ay nda Kur an hakk nda haz rlad m z çal flmalara gösterdi iniz ilgiye teflekkür eder, arzular n z do rultusunda haz rlad m z Üç aylar ve Kandiller ile ilgili elinizdeki bu eseri, Ramazan ve Kadir gecesine dair çal flman n takip edece ini belirtmek isteriz. Her ne kadar Ramazan Ay üç aylardan, Kadir de kandillerden biriyse de önemine binaen ve sizlerin istedi i do rultuda bu konuda ayr bir çal flma yapman n daha uygun olaca n düflündük. Ramazan ve Kadir gecesine dair çal flmam zda buluflmak üzere... 3

4 ÜÇ AYLAR Üç aylarda, nurlar n gönüllere sinmesiyle sokaklardaki fl klar, minarelerdeki mahyalar, her taraftaki rûhânî canl l k ve mabetlere koflan insanlar n simalar ndaki incelikle dünyadakinden daha çok cennetteki zamanlar hat rlan r... Ü ç aylar n kendilerine has bir tad vard r ki, bu, onlar y l n di er aylar ndan ay r r. Her ay n güzelli inin zâhirî duygular m zla hissedilip yaflanmas na karfl l k, bu de erli zaman dilimi kalple ve bât nî duygularla yaflan r. Bu aylarda gönül dünyalar na yönelen insanlar, iman ve izanlar ndan f flk ran fl klarla eflyan n perde arkas n süze süze, duygular yla, içinde ebedî bir ömür sürecekleri cennetlere uyanm fl ve ulaflm fl gibi olurlar. Onlar için bu aylardaki günler, geceler, hatta saatler ve dakikalar âdeta bir baflka büyüyle gelir-geçer; gelip geçerken de derecesine göre herkese mutlaka birfleyler f s ldar. Bu aylarda zaman hep ahirete ait renklerle tüllenir, insanlar t pk öbür âlemin sakinleriymifl gibi mûnisleflir ve s rl bir derinli e ulafl rlar. Herkes kendi iç derinliklerinden oldu u gibi, varl n sînesinden de ahiret buudlu bir fliiri dinler ve y n y n hülya ve hat ralar n, beklenti ve rüyalar n bat m ve do umlar nda dolafl r. Yer yer hüzünlü, zaman zaman da nefleli tedâileriyle üç aylar, bize hem yitirilmifl bir cennetin hasretini hat rlat rlar hem de bu u bu u onu yeniden bulabilece imiz ümidiyle bütün benli imizi sararlar. Evet, hayat m z n her dakikas n ayr bir mutluluk ve nefleye, ayr bir gerilim ve hamleye çeviren bu günlerdeki hât ra ve tedâiler, duygular m z sessiz bir fliire, hayatlar m z da sihirli bir güzelli e çevirirler. Biraz da üç aylardaki nurlar n gönüllere sinmesiyle sokaklardaki 4

5 fl klar, minarelerdeki mahyalar, her taraftaki rûhânî canl l k ve mabetlere koflan insanlar n simalar ndaki incelikle dünyadakinden daha çok cennetteki zamanlar hat rlatan bu nûr saçan zaman dilimi, kadrini, k ymetini bilenlere ayr ayr lezzetler ve manevi zevkler sunar. Evet o, iman, slâm, mabedi ve ibadeti duyup anlayanlar ; marifet, ve muhabbete aç k olanlar, de iflik dalga boyundaki fl klar n n renkleri, latîf latîf esen havas n n incelikleri, u rad herkesi büyüleyip geçen zaman n seslerinden toplanm fl ve ruhlar sar p okflayan o sonsuz zevk meltemleriyle kucaklar hepimizi. Hemen her sene zaman n bu alt n dilimini idrak edince, âdeta, ötelerin hayat n ayn s o sevimli, nefleli mavimt rak günlerine bir kere daha kavuflur gibi oluruz. Evet, bir kere daha gönül gözlerimizde her yan baharla tüllenir, her tarafta yeniden hayat köpürür, da -bay r yeflerir ve renklerle kahkaha atar, çiçekler raksa durur, bülbüller nâralar ya d r r ve duygular gülden, lâleden alevlerini al yor gibi olur. Öyle ki her yanda esen bu umûmî hava gönüllerimizi bir mutluluk vaadiyle kaplar ve bize ne bilinmedik, ne sezilmedik fleyler f s ldar. Hatta hayatlar karamsarl a kilitlenmifl insanlar bile bu semâvî havadan nasiplerini al rlar. Hele günler, o ibadetle derinleflen saatlerini, hayat n gerçek mânâs n m r ldanmak için gönüller üstünde bir m zrap gibi hareket ettirdi inde, kufl c v lt lar safvetinde ve bir çocuk neflesi tad ndaki ezan dakikalar n n cennet güzellikleri kadar tesirli ve bu güzelliklere meftun bir kalp gibi olgun ve dolgun ibadet saatlerinin, Hakk muhatap alma ve Hakk a muhatap olma mânâs yla tüten zeberced duygular n zikr ve fikirle sînelerimizi coflturan fliiri bafllar, daha sonra varl n çehresindeki perdeler s yr l r ve Hakk a yak n olman n o kendine mahsus, huzur ve itmi nan dolu lezzetli, s ms cak mavi dakikalar bizim olur. Günde befl, haftada en az otuzbefl defa, âdeta bir nurdan helezon çevresinde dolafl r, gönüllerimizde mirac f rsatlar na erer ve hep insan- kâmil olman n rüyalar yla yaflar z. 5

6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR Ali DEM REL Gündelik hayat m z n ak fl içinde fark nda olal m veya olmayal m hayat n temel de erleri konusunda farkl yön ve hedeflere do ru kay p gidebiliyoruz. çinden geçti imiz flu netameli ve kaygan zaman diliminde ço u defa sahte ve sentetik gündemlerin bombard man alt nda adeta kendimizi kaybediyoruz. Sözünü etti imiz bu yapay gündemler, ço u zaman bize dünyaya as l gelifl gayemizi unutturabiliyor. Halbuki bizler, bizi as l gayemizden uzaklaflt racak bu türlü gündemlere karfl sürekli teyakkuz halinde ve gerilim içinde olmal y z ve bunlar n yol bulup ruhlar m z kendi a lar na almas na f rsat vermemeliyiz. Allah, önümüze bugünlerde alt n bir f rsat koyuyor; üç aylar!... Esasen buna sahici ve ilahî gündem de diyebiliriz. Zira Cenab- Hak, bu aylarda af ve ma firetini, nimetlerini sa anak sa anak ya d r yor. Recep, fiaban ve Ramazan aylar n n bütün gün ve geceleri sürpriz feyiz ve bereketlerle dopdoludur. Üstelik bu aylar içinde bulunan Regâib, Mi râc, Berât ve Kadir geceleri, hiçbir maddî ve dünyevî ölçüyle de erlendirilemeyecek kadar ilâhî ikramlarla donat lm flt r. fiu kad n görüyor musunuz? Rabbimiz çok merhametli. Bak n z Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Rabbimizin o engin rahmetini nas l anlat yor: Nebiler Nebisi, saâdet meclisinde otururlarken mescide bir esir grubu 6

7 getirilir. O s rada Allah Rasûlü bir kad n n yana yak la bir fleyler arad n görür. Kad n yakalad her çocu u sinesine bas yor, kokluyor, sonra b rak yordu. Sonra kendi yavrusunu bulur ve ba r na basar. Doyma bilmeden onu öper, koklar, tekrar ba r na basar. Allah Rasûlü bu manzara karfl s nda iyice dolar. H çk ra h çk ra a layarak parma yla yan ndakilere bu kad n gösterir ve: - fiu kad n görüyor musunuz?, der. Sahabe cevap verir: Evet ya Rasulallah! Allah Rasûlü tekrar: - Bu kad n flu kuca ndaki çocu unu atefle atar m?, diye sorar. Sahabe Hay r ya Rasulallah! karfl l n verir. Ve iflte bunun üzerine ki Cihan Serveri flu hikmet dolu sözleri söyler: - Allah o kad ndan daha flefkatlidir, kullar n cehenneme atmak istemez. (Buhari, Edeb, 18; Müslim, Tevbe, 4) flte bu ölçüde flefkatli ve merhametli olan Allahu Teala, sene içinde biz kullar na gönül dünyalar nda adeta bir manevi hamle yapmalar ad na özel gün ve geceler nasib etmifl. O na binlerce hamd ü sena olsun. Bizim de bu günleri bir f rsat bilerek çok iyi de erlendirmemiz gerekir. Asl nda biraz gönül uyan kl, dikkat ve samimiyetle bu günlerin ve gecelerin feyzinden yararlanabilirsek manevi yoldaki pek çok eksi imizi telafi edebilir ve kamil insan olma yolunda mesafeler kat edebiliriz. 7

8 GECE ALEM N N TAÇLARI R egâib, Mirâc, Berâat kandilleri gibi gece âleminin tâçlar ve zaman n Allah'a en yak n zirveleri ya da O'na aç lman n r ht mlar, limanlar, rampalar say lan o mübarek gün ve gecelerde, gönüller ayr bir duyarl l kla par ldar; ruh sonsuza do ru bir baflka türlü kanat ç rpar; her fley kainat n hep devam edecek fliirine dem tutar; her yan tam bir uhrevîlik büyüsü kaplar; her sîneyi, dillerin ifadeden aciz kald bir naz ve niyaz zemzemesi sarar. Mübarek gün ve geceler, Allah a aç lman n r ht mlar, limanlar ve rampalar d r. Hususî bir k s m tecellilerle ötelerin kap s, penceresi, menfezi hâline gelen mekân; ümit ve beklentilerin yakar fllara dönüflüyle billurlaflan zaman ve yeni inmifl gibi, her sûresi, her bölümü, her âyeti ve her cümlesinde hemen herkese yepyeni bir hayat vaadiyle âvâz âvâz ça ldayan Kur'ân, bizlere iman ve ümitle yemyeflil tepeler, cennette Cuma yamaçlar gibi O nu görmeye aç k zirveler ve susam fl gönüllerimize hayat suyu gibi iksirler içirerek, ruhlar m za mü'min olman n tasavvurlar üstü avantajlar n sunarlar. Ve, Rabb'e yönelik sinelerde telâffuzlar çatlatan mânâ ve muhtevalar, ifadelere s mayan tecellilerle tüllenirler. 8

9 9

10 70 YIL BEKLENEN Ahmet ÖZDEM R ÜÇ AYLAR Y asak de ildi ki hiçbir fley! Kur ân serbestti, cami aç kt ; ama gitmeye vakit mi vard be evlat? Sabah güneflle beraber doldururlard traktörlere, o gün ne ifl yapaca m z bile bilmezdik. Bazen a aç diktirirlerdi, bazen baraj için tafl k rard k. Gece uyumak için elektriklerimizi bile kapatamazd k biz. Çünkü saat dokuzonda merkezî trafodan kapat l rd elektrikler. Bütün bir millet askerdik. Yat fl m z kalk fl m z belliydi. Biz bu üç ay, yetmifl y l bekledik be evlat. Recep yetmifl y l sonra geldi bize; o gelmeyince fiaban da gelmedi, kandiller yanmad, hilâl görünmedi Bir k z l y ld z ald gözlerimizin nurunu. Ufuktaki k z ll k, do acak günün mü, batan güneflin mi bilemedik. stanbul, Eskiflehir, Bursa.. bir mübarek flehirdi bizim için. Sadece onlar m, Anadolu bir bafltan bir bafla Hicaz'd. De il mi ki, semas nda hilâl parlar, gecelerinde kandiller yanard. Sahi bir de kandiller vard de il mi! Bir kadir kalm fl akl mda, bir de mevlit unuttum ötekileri, söyler misin neydi adlar? Kim bilir nas l beklediniz her y l o kandilleri, ne dualar ettiniz, nas l yalvard n z gün a arana dek. Kadir den bahset bana! Bizim yetmifl y l m z n içinde kadir yoktu; bir gece, kadir niyetine yalvar p yakarsak, yetmifl y la bedel olur mu? Niyaz, geceyi kadir eder mi? 10

11 Biz bu üç ay, yetmifl y l bekledik be evlât. Recep yetmifl y l sonra geldi bize, o gelmeyince fiaban da gelmedi, kandiller yanmad, hilâl görünmedi. Bir çocuk gördüm dün, arkadafllar yla oynarken yan ma geldi: Ben orucum nine! dedi; ama Ramazanda de iliz ki diyecektim, sustum... Söyle evlat, oruç, günü ramazan eder mi? Bana üç aylardan bahset! Yetmifl y l beklenen üç aylardan, nice bir ömür yaflan p da var lamayan üç aylardan; Recep ten, fiaban dan, Kadir den, mevlitten Ümit ver bana evlat! Gece sabahlara kadar rahmetin inece inden bahset, yok mu dua eden denilip, affedilecek mümin aranaca ndan bahset. Senin her y l kap n çalmad m Recep, fiaban, Ramazan? A rlamad n m onlar? Senin ülkende yaflay p da, ömrü boyunca kap s n üç aylara açmam fl insan yoktur, de il mi? Bilir senin ülkenin insanlar, mübarek gecelerin kadrini, de il mi? 11

12 Mübarek Gün ve Geceler Hayat Gözden Geçirmemizi Sa lar Hüseyin Algül Mübarek gün ve geceleri; mutluluklar m z için flükrümüzü, s k nt lar m z için de sabr m z art rma ad na karfl m za ç kan önemli bir f rsat olarak görmemiz mümkündür. nsan hayat tek düze de ildir, iniflli ç k fll d r. nsan n kaderinde mutluluklarla üzüntüler iç içedir. Ço u kez, mutlu oldu umuz kadar üzülür, üzüldü ümüz kadar da mutlu oluruz. Gün güne, ay aya, y l y la uymaz. nsan, kendini mesut edecek güzel geliflmelere tan k oldu u gibi, zaman zaman sars c s k nt larla/streslerle ve iz b rakan ac larla karfl laflabilir. Böyle durumlarda insana düflen nedir? nsana düflen, mutlu oldu unda flükretmesini, s k nt ya düfltü ünde ise sabretmesini ve problemlerini so ukkanl bir flekilde tedbirlerle, sistemli çal flmalarla çözmesini bilmektir. Yani flükür, sab r ve gayrettir. Bu durumda mübarek gün ve geceleri; mutluluklar m z için flükrümüzü, s k nt lar m z için de sabr m z art rmak için karfl m za ç kan önemli bir f rsat olarak görmek mümkündür. Düflününüz ki uzun bir yola ç kt n z; hava s cak, yoruldunuz, buram buram ter döküyorsunuz, diliniz dama n z kurudu, dizlerinizde derman kalmad, bir bardak so uk su, bir gölgelik yok mu diye elinizle aln n z gölgeleyip uzaklara bak yorsunuz. Derken, sular n akt, kufllar n öttü ü, serin gölgeliklerin bulundu u güzel bir bahçe ile karfl lafl yorsunuz. Tabii ki orada serinlemek, dinlenmek istersiniz. stirahat ettikten sonra menzil-i maksudunuza, yani gidece iniz yere ulaflabilmek ümidiyle rahatça yol al rs n z. Evet, böyle yapars n z de il mi? flte mübarek gün ve geceler, yorgunluk veren meflakkatli ifllerimiz aras nda dinlenmek, soluklanmak, yolun devam na haz rlanmak, hayat m z gözden geçirmek ve nefis muhasebesi (yap p ettiklerimizi gözden geçirmek) için bir durak, bir istasyon ve bir u rak yeri gibidir. Hayat m z n hesab n yaparken, iyiliklerimizi, yararl ve güzel davran fllar m z nas l art r r z? Hata ve noksanlar m z nas l giderebiliriz? Bu sorular n do ru cevab n özümüzde bulmaya çal fl r z. Günahlar m za tövbe ederiz. badetlerdeki noksanlar m z bundan 12

13 böyle gidermeye azmederiz. Kur ân okur, dinî bilgilerimizdeki eksikliklerimizi giderebilmek, do ru bilgilerimizi de gelifltirebilmek için bu alana fl k tutan kitap ve dergilere göz atar, konu ile ilgili mevize ve sohbetleri dinleyerek özellikle Kur ân ve Sünnet in anlam ve mesaj üzerinde düflünürüz, ibret ve ders al r z. Bütün bunlardan, gönlümüzü ayd nlatacak fl kl ilkeler edinerek, dinî hayat m z yeniden de erlendirme çabas içinde oluruz. 13

14 GECELER VARDIR, UYUNAMAZ Ö yle geceler vard r ki, ö ütlerin ve düflüncelerin anas d rlar. Böyle gecelerde uyunamaz. Üç aylar gibi, içinde nice uyunamayacak geceler bar nd ran kutlu zaman dilimleri, gündüzüyle oldu u gibi gecesiyle de insana özleyip durdu u ebedî mutlulu un var oldu unu f s ldar. Varl a ve hayata yard m etmesinin bilinmesi ölçüsünde, baz geceler daha bir derinleflir, güzelleflir ve âdetâ bir hülyâlar âlemine dönüflür. Gecelerin görünüflündeki durgunluk insan aldatmamal d r. Bu sükûnet ve sessizlik içinde, en hummal faaliyetlerden daha önemli büyük plânlar, büyük projeler ve bu büyük plân ve projeler için gerekli olan gerilim ve dinamikler meydana gelir. Evet, baz lar na göre geceler, bir sis, bir duman gibi insanlar n üzerine çöküp onlar bunaltan, bo an karanl ktan baflka birfley de ildir. Baz lar na göre ise, yeryüzünde durup y ld zlar, mehtab seyrediyor gibi iç aç c, coflturucu ve Cennet koridorlar nda yürümek kadar heyecân verici olur. Dört bir yanda m fl ldayan sular, yer yer fl ldayan lambalar, gelip gelip ruhlar saran hülyâlar ve tohumlar gibi hülyâlar n ba r na saç lan inanç, azim, ümit ve güzellik duygular yla, fliir ve san at n bütün unsurlar n toplayarak hât ralarda silinmez birer iz b rakan geceler, gö ün renklerinin, sular n seslerinin, kufl ç l klar n n ak p ak p ruhlara doldu u, hayat ve varl n daha derinleflti i bir s r âlemidirler âdetâ... 14

15 Hayat n as l mûsikîsi hep gecelerde bestelenir, gecelerde söylenir, gecelerin hüzünlü saatlerinde tonunu bulur. Baz lar gecede sadece karanl k gördü, kapkaranl k düflündü; geceye yenildi ve elendi. Baz lar, duyup dinleyece i sesleri, görüp seyredece i manzaralar bir tarafa b rak p, dikenler aras nda saksa an sesleriyle meflgul ola ola ömrünü tüketti. Baz lar da, gecenin o derin f s lt lar yla ruhuna seslenmesini, bütün ruhlara hitap etmesini, bütün insanî hisleri Ezel olan Allah n o yüce mesajlar yla uyarmas n bildi ve gecesini Cennet in gündüzlerine çevirdi. Bu bahtiyar gönüller, bir taraftan ihtiyaçlar, arzular, hatta hayâllere akseden istekleri görüp gözetirken, di er yandan da, buna karfl koyan karanl k ruhlar, içine düfltükleri his dünyâs nda kontrol alt na almak, olumsuz ak m ve direnmeleri etkisiz hale getirmek.. hiç olmazsa, de iflik buudlardaki düflmanl klar yumuflatmakla ruhlar n n gücü, îmanlar n n derinli i ölçüsünde herkese ayd nl k gelecekten besteler sunma a çal flt lar. Evet, gece, muzdarip ve çilekefllerin, zd raplar n, içinde besteleyip, gönül mizmar yla seslendirdikleri, öylesine muhteflem, öylesine s rl bir konservatuvard r ki, içinden yükselen sesler, bir solukta gökkubbeyi deler, tâ ötelere geçer. Ama ne gariptir ki, gecenin örtüsüne bürünenlerin pek ço u ne bu sesi duyar ne de etraf nda olup bitenlerden birfley anlar... Duyup anlamaz; zira, onlar n bak fllar vefas z, niyetleri ölü, düflünceleri e ri, kanaatleri de çarp kt r. Uyuyanlar uyuya dursun. Art k hakikata uyanm fl ruhlar, bülbüller gibi seslerinin en etkili na melerini esirgemeden flak y p durmakta, güller gibi de çekinmeden kokular n dört bir yana salarak temiz ruhlara davetiyeler ç karmaktad rlar. Bu yüce ruhlar en karanl k gecelerde dahi, hiçbir gözün seçemeyece i en bilinmez fleyleri, yine onlar n kendilerine has üsluplar yla seçip ay rt edebilmekte ve gecelere gündüz damgas n vurarak Cennet in ayd n günlerini beklemeye koyulmufllard r. 15

16 BERAAT GECES NDEN K MLER ST FADE EDEMEZ? fiaban ay n n 15. gecesi Beraat Gecesi dir. Beraat gecesi her taraf kaplayan rahmet, merhamet ve lütuftan, tevbe etmedikleri takdirde flu kimseler istifade edemezler: 1 Allah a ortak koflanlar. 2 Kalpleri düflmanl k hisleriyle dolu olup insanlarla z tlaflmaktan baflka bir fley düflünmeyenler. 3 Müslümanlar n aras na fitne sokanlar. 4 Akraba ba n koparanlar. 5 Gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler. 6 Anne ve babalar na isyanda devam edenler. 7 Devaml içki içenler. ( bn Mace, kame, 191) 16

17 BERAAT GECES NDEK BEfi ÖZELL K slâm kaynaklar nda Berâat gecesinde befl özelli in varl ndan bahsedilmektedir: 1 Her önemli iflin bu gecede hikmetli bir flekilde ayr m ve seçimi yap l r. 2 Bu gece yap lan ibadetin (k l nan namazlar n, okunan Kur'ân'lar n, yap lan dua ve zikirlerin, tevbe ve isti farlar n), gündüzünde tutulan oruçlar n fazileti çok büyüktür. 3 lâhî ihsan, feyiz ve bereketle dopdolu bir gecedir. 4 Ma firet (ba fllanma) gecesidir. 5 Rasul i Ekrem e flefaat hakk n n tamam (flefaat tamme) bu gece verilmifltir. fiöyle ki: Rasulullah (s.a.s.) fiaban n 13. gecesi Allah tan ümmetine flefaat etme hakk istemifl, üçte biri verilmifl; 14. gecesi yine istemifl, üçte biri daha verilmifl; 15. gecesi (Berâat gecesi) tekrar istemifl ve bu gece flefaatin tamam kendisine verilmifltir. 17

18 [ ] Baz lar, geceleri sessizce secadesine yürür, gözleri ufuklarda Sultan a yak nl k yollar arar. Kimileri hicrandan dert yanar, sabahlara kadar buhurdan gibi tüter durur. Kimileri de ak ça lar n hasretiyle yanar kavrulur ve Acaba tâlih bir kere daha yüzümüze gülmez mi? der, inler... 18

19 REGA B M RAC BERAAT Üç aylar Recep ay yla bafllar. Ay, birkaç gün önce görünse de, ra betlere aç k inayetle tüllenen bir perflembe akflam merhaba der ve bir m zrab gibi gönüllerimize iner. Bu gece, Recep ay n n ilk perflembesini cuma gününe ba layan Cuma gecesi olup Regaib gecesidir. Ulu günlere ve daha bir ulu güne akort olmaya teflne duygular m z ilk defa uyar p coflturan Regâib, bir ses ve enstrüman denemesi gibidir. Yirmi küsur gün sonra gelecek olan ve recep ay n n 27. gecesine tevafuk eden Mirac ise, tam haz rlanm fl ve gerilime geçmifl ruhlar için âdeta, ahirete ait düflüncelerle ve gök kap lar n n g c rt lar yla gelir. Daha sonra flaban ay n n 15. gecesi olan Beraât bu tembihlerle uyanm fl ve tetikte bekleyen sînelere kurtulufl mufltular yla seslenir. Ramazan n son 10 gününde aranmas tavsiye edilen Kadir Gecesi ne gelince, bu kadirflinas insanlar, tasavvurlar üstü ve ancak bin ayl k bir gayret ile elde edilebilecek feyiz ve bereketle kucaklar ve onlar afv ve ma firet meltemleriyle sarar. Üç aylar n bu olabildi ince tatl ve imrendiren s cakl, imanl gönüller için gece-gündüz demeden devam eder. Her gün bütün parlakl k ve canl l yla bereketlerini bafl m za boflaltt ktan sonra gidip ufka kapan nca, arkadan yepyeni, âsûde ve bu u bu u güzellikleriyle bir baflka sabah tulû eder.. gönüllerimizi dolduran, iç âlemlerimizde gizli gizli birfleyler örgüleyen hüflyar gönüller için oldukça hülyal bir sabah.. fiaban AYI, NSANI RAHMET N ENG NL KLER NDE DOLAfiTIRIR Kitaplarda fiehrullâhi l-muazzam diye geçen fiaban ay n, bütün varl a ve benli imize sinmifl bir lezzet gibi duyar ve gönüllerimizin ümide, beklentiye, ahirete ait güzelliklere kayd n hisseder gibi oluruz. O, gecesiyle-gündüzüyle, insana Ramazan besteli büyülü bir mûs kî gibi tesir eder ve kendisine s nanlar semâvî kollar yla sarar. Bir anne flefkatiyle kucaklar ve onlar rahmetin enginliklerinde dolaflt r r. Onu kendi ruhuyla idrak edenler için, sanki zaman delinmifl de, duygular m za zamanüstü âlemlerden birfleyler ak yor gibi olur. 19

20 [ ] Her Ramazan da hayata bafltan bafllar ve onu, özündeki ruh ve mana itibar yla kavrad m z ölçüde gençleflir ve dinçlefliriz. RAMAZAN DA HER SOLUKTA B R KURTULUfi ÜM D VARDIR Ramazan daki her seste bir bafllang ç vaadi, her solukta bir kurtulufl ümidi belirir. ftarlar, bize bir k s m s rlar f s ldar ve ufkumuzda büyük buluflman n ça r fl mlar yla tüllenirler. Teravihler ümit dünyam za neler neler vaad ederler. Geceler, âdeta nazl bir gelin edâs yla bize kap lar n aralar ve manevi lütuflar n her türden dalga boyuyla fl k olur gönüllerimize akarlar. msaklar t pk vapur düdü ü, uçak sesi ve füze tarrakalar yla t nlar ve Dost a vuslat yolunda bir gece yolculu unu sal klarlar... Nihayet upuzun bir gün, o tatl buluflman n telafll ama dikkatli, heyecanl 20

21 fakat ümitle dolu saatleriyle gelir her yan m z sarar. Ramazan da tam az n alabilen herkes, burada elde ettiklerinin ötesinde, yürünen bu nurlu fakat biraz bu ulu yolun sonunda, hep özleyip durdu u bir ebedî mutlulu un var oldu unu anlar ve bütün benli iyle O na yönelir. Evet, her iftar ve her imsakta insan, kendine yepyeni bir vuslat kap s n n araland n seziyor gibi olur ve iki ad m ötede daha çapl ve daha büyüleyici bir buluflma ihtiyaç ve ümidini duyar; duyar da bir tarafta gurbet ve yaln zl k, di er tarafta da beklenti ve hülyalar onlar daha engin bir büyü ile sarar ve hakîkî aflk n derinliklerine çeker. Öyle ki, onlar n sînelerinin enginliklerinde oldu u gibi, mekân n sonsuzlu unda da herfleyin aflk etraf nda cereyan etti ini duyar ve kendilerinden geçerler. Kad n-erkek, genç-ihtiyar, zengin-fakir herkes, kendi anlay fl seviyesine göre, Ramazan da önemli bir haz rl k dönemi yaflar; sonra da hiç bitmeyecek bir yol mülahazas yla hep Allah a yürüyor gibi olurlar... 21

22 REGÂ B KAND L Eflref ÖNEN 22

23 Z aman vard r, yükselen dualarla de er kazan r; zaman vard r, inen rahmetlerle nurlan r; zaman vard r, rahmet kap lar n n ard na kadar aç k olmas na dâyelik yapar; zaman vard r, kutludur, dinin daha bir içten yafland, Allah n varl n n daha bir hissedildi i anlar bar nd r r.. Kutlu zaman dilimlerinde, baz geceler ön plana ç km flt r ki, Receb ay n n ilk Cuma gecesi de bunlardan biridir. Baflka bir deyiflle Receb ay ; Mirac, Berât ve Kadir gecesi gibi mübarek zaman dilimlerinin de bir müjdecisi olan Regaib gecesini bar nd rmaktad r. Regâib kelimesi Arapça bir kelime olup, ra ibe kelimesinin ço uludur. De erli, eflsiz ve karfl l ks z verilen hediye anlam na gelmektedir. Lütfu bol, ihsan hadsiz, atâyâlar eflsiz, Rahmet etmeyi Zât na ilke edinen Cenâb- erhamü r- Râhimîn in rahmetinin cofltu u kutlu zaman dilimi fleklinde de anlamak mümkündür. Bu gece, Peygamber Efendimiz in (s.a.s.), Allah' n nuranî lütuf ve ihsanlar na, semavî mevhibelere eriflti i bir gecedir. Peygamber Efendimiz in (s.a.s.) beyanlar içinde, bu geceden gafil olunmamas gerekti i, gafil olmaman n yolu da, ibadet ve taatin yan nda oruçla geçirilmesi, en az ndan bu ay n ilk günü, orta günü ve son gününün oruçla geçirilmesi tavsiye buyrulmufltur. Bu flekilde de erlendirilmesi durumunda ise, geçmifl günahlar n ma fireti, kalan ömrün bereketi, haflirde susuzluktan emin olma ihsanlar na mazhar olunaca n beyan buyurmufllard r. Allah a yak nl k anlar n avlayanlar, bu kutlu geceyi, oruçla karfl lam fllard r. Regaib gecesi ad ndan da anlafl laca üzere, teheccüd gibi, geceleri yap labilecek ibadetler ön plana ç kar lmal d r. Bunun yan nda, dünyan n farkl bölgelerinde imtihanlara maruz kalan Müslümanlar n üzerindeki musibetlerin kald r l p uzaklaflmas için, hacet namaz ; üzerimizdeki nimetlerin kesilmemesi, artarak devam etmesi ad na ise flükür namaz k l nabilir. Nitekim bu gecede Rasulû Ekrem (s.a.s)'in, Allah Teâlâ taraf ndan manevi iyiliklere ve ihsanlara nail oldu u için, flükrün bir ifadesi olarak on iki rekat nafile namaz k ld rivayet olunmaktad r. Bu kutlu zaman dilimlerine karfl duyulacak en hafif sayg, Allah n bizlere çizmifl oldu u helal dairesi d fl na bafl m z uzatmamak fleklinde olacakt r. Baflka bir ifadeyle, hay rda aktif olunam yorsa, en az ndan masiyette aktif olunmamal d r. Bunun bir üst mertebesi ise, hay r ifllerinde her zamankinden daha fazla kofluflturmak, performans n artarak devam etmesidir. Mübareklikleriyle di er vakitlerden ayr lan zaman dilimlerinin fark n, çocuklar m za, seviyelerine göre, hayatlar nda unutamayacaklar hâle getirmenin gereklili i, ifadeden vârestedir. Efendimizin (s.a.s.) beyanlar içinde, bu gecede yap lacak dualar n Allah kat ndan geri çevrilmeyece ini idraki içinde olunmal, bu sadedte, Mecmûatu l-ahzâb ta bu gece münasebetiyle geçen flu dualarla gecemizi renklendirebiliriz: Allah m, Receb ve fiabân aylar n hakk m zda hay rl eyle.. Bizlere tez zamanda Ramazan ay na ulaflmay müyesser k l! Baz büyük zevat ise Receb ay geldi inde flu duay okuduklar nakledilmektedir: Her türlü büyük-küçük günahlar mdan ötürü, Azamet ve Kerem sahibi Allah a tevbe ve isti far ederim. Abdullah b. Abbas hazretleri, bir rivayette flöyle buyurmufltur: Her kim afla daki isti far bütün Receb ay nda yedi defa okursa, Allah, ona günaha giden yollar zorlaflt r r, böylece günah iflleme f rsat vermez: Zât ndan baflka Hayy (her zaman var olan, diri olan ezeli ve ebedî hayat sahibi) ve Kayyûm (Kendi zât ile var olup, zevali olmaks z n kaim olan ve bütün kâinat varl kta tutup yöneten) un bulunmad azamet sahibi Allah a, günahlar mdan isti far eder, O na tevbe ederim. Öyle bir tevbe ki, kendine yaz k etmifl, kendisini ne ölümden koruyabilen ne hayatta kalabilen ve ne de öldükten sonra tekrar canlanmaya muktedir olan bir kulun tevbesi misali tevbe ederim. Rabb-i Rahimimizin, üç aylar hakk m zda hay rl k lmas, ümmeti Muhammed in (Sallallahu aleyhi ve sellem) s k nt ve zd raplar ndan kurtulmas için vesile eylemesi, bu mübarek gün ve geceleri nas l de erlendirilmesi gerekiyorsa o ölçüde ihya eden; onlardan azamî istifade eden ve her gecesine Regaib gecesi k ymetinde sevab n verildi i kullar ndan eylemesi niyaz yla.. 23

24

25 Üç aylarda elinizden düflürmeyece iniz bir eser

26 M RAC SÖZLÜ Ü F. Muharrem YILDIZ HATÎM Kâbe-i Muazzama n n kuzey taraf ndaki duvar gibi olan sur. MESC D- HARAM ve KÂBE Mekke-i Mükerreme de ve içinde Kâbe nin bulundu u dünyan n en kutsal ibadet yeri. Kâbe nin etraf na Mescid-i Haram da denir. Buralara kâfirlerin girmeleri men edildi i için bu isimle an l r. çinde bir bölüm olarak makam- brahim vard r. Buras Hz. brahim in Kâbeyi infla ederken yahut insanlar hacca davet ederken, üzerine ç kt tafl n bulundu u yerdir. Tavaf namaz burada k l n r. Kâbe nin ilk inflas Hazreti Âdem taraf ndan oldu una dair rivayetler vard r. Ama gerçek anlamda Kâbe, Hazreti Cebrail in ilham ve talimiyle Hazreti brahim ve o lu smail taraf ndan infla edilmifltir. Bu hususu bize ayet bildirir. SRÂ Gece yürüyüflü ve yolculu u demektir. Gecenin bir saatinde Peygamberimizin Mekke den Kudüs e götürülmesi demektir ve bu durum, ayetle sabittir. Konu ile ilgili olarak srâ suresinde flöyle buyrulmaktad r: Ayetlerimizden bir k sm n Ona göstermek için, Kulunu bir gece Mescid-i Haram dan al p, çevresini mübarek k ld m z Mescid-i Aksa ya seyahat ettiren Allah; her türlü noksanlardan münezzehtir. fiüphesiz ki O, her fleyi hakk yla ifliten, her fleyi hakk yla görendir. ( srâ Suresi, 17/1) BURAK Cennete has, Efendimiz i sra gecesi Beyt-i Makdis e ileten manevi bir binek. Kelimenin kökü, flimflek çakmas, parlamak, y ld r m anlamlar na gelen Berk tir. Burak n hadisi flerife göre tarifi: Merkepten büyük kat rdan küçük cüssede bir hayvan ki; aya n gözünün gördü ü ufuktaki en son noktas na basar. Bu, akla bir flimflek çakmas ve elektrik h z n getirir. Burak ta bu h zda hareket eden bir binektir. 26

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK 1 Ç NDEK LER I El-Münk zü min-eddalâl ( mâm- Muhammed Gazâlî)...3

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL MEBDE VE ME ÂD mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL Gayb perdesi ard nda olan güzelliklerin, Hepsini Senin güzel sûretine koydular.

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 811 Broşür : 45 Bu eser, Din þleri Yüksek Kurulu taraf ndan haz rlanm þt r. 1. Baskı, Ankara 2010 Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı: 30.06.2010/66 Tashih Mustafa KAYA Grafik

Detaylı