flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi"

Transkript

1 I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas

2 II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : Bask - Aral k STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da - t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Yaz n Matbaac l k Bayrampafla/ stanbul (0-212) : Evren Kayhan Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Her fley sevgiyle büyür, yeflerir ve geliflir. nsan emek verdi i fleyi sever, sevdi i fleye de emek verir. Erich From m Bir problemle ilgili en fazla alternatif çözüm yolu üreten kifli, düflünce zenginidir. Geçmiflten günümüze bak ld nda, maddi aç dan zengin olanlar n de il, beyni zengin olanlar n aram zda yaflad klar n görüyoruz. Dünya durdukça da yaflayacaklard r. Çünkü, insanl k onlardan yararlanmaya devam etmektedir. nsan fl n evrene yays n diye yarat lm flt r. nsanlar için en de erli fley, herhalde öldükten sonra unutulmamakt r. Öldükleri halde yüzy llard r yüre imizde ve gönlümüzde iyilikle ve güzellikle yer etmifl olanlara hep g ptayla bakm fl md r. Zaman, zaman onlar hat rlamak ve yapt klar güzel hizmetleri sayg yla anmak bana büyük mutluluk vermifltir. nsanl k tarihinin ilk düflünürleri, bilimin ilk öncüleri, kulland m z ve yararland m z ilk ürünü üretenler, söyledikleriyle ve yazd klar yla gönlümüzü fethedenler, incelik ve zarafet erleri, hoflgörü sultanlar, konuflarak anlaflanlar, kavgay hiç sevmeyenler ve hep selamlaflan sevgi mimarlar, tüm bunlar beni derinden etkilemifltir. Halka hizmet, hakka hizmet. ilkesi ile yola ç kanlar, ne kadar da güzel bir bütünlü e ulaflmak istemifllerdir. Bir sistemde elemanlar için hizmet üretilirse bu hizmet, o elemanlar içine alan bütünü de doyuma ulaflt racakt r. Hizmet tüm elemanlara ulaflt nda art k elemanlar de il o bütün mutlu olacakt r. Hep düflünmüflümdür. Ne yapar m da çevreme, topluma, ülkeme ve tüm insanl a yararl olacak bir ifl yapar m diye. Bunu düflünmeye b kmadan usanmadan devam ediyorum. Geceler gündüzleri, gündüzler geceleri koval - yor, beynimin çeperleri zonkluyor, bazen yorgun düfltü üm oluyor ama vazgeçmiyorum. Tek korkum kal c ve yararl bir fley üretememektir. Bir fleyler üretip faydal olmak ve birilerinin mutlu olmas n sa lamak için çaba sarf

4 IV ediyorum. Kim bilir belki de asl nda istedi im fley do rudan ya da dolayl olarak kendimi mutlu etmektir. Bu kitab yazmam n nedeni, bu alanda Türkçe olarak yaz lm fl yeterli kayna n bulunmamas d r. Bu konuda daha önce kafa yoran ve bu çal flmamda bana fl k tutan, yazd klar makalelerden ve kitaplar ndan yararland m tüm de erli düflünce adamlar na sonsuz sayg lar m sunuyorum. Kitab n yaz l p ortaya ç kmas nda maddi ve manevi deste ini gördü üm mesai arkadafllar ma, bas mda eme i geçenlere ve çal flmalar m esnas nda yanlar nda olamad m için, beni sab rla ve hoflgörü ile karfl layan de erli eflime, çocuklar ma ve dostlar ma teflekkür ediyorum. Prof.Dr. Kas m Karahan Kayseri-2006

5 V Ç NDEK LER G R fi...1 B R NC BÖLÜM PAZARLAMANIN VE H ZMETLER N GEL fi M 1.1. Pazarlama Dönemi Öncesi Pazarlama Dönemine Do ru Pazarlama Dönemi ve Pazarlama Anlay fl Aflamalar Hizmet Kavram n n Ortaya Ç k fl Hizmetler Aç s ndan Pazarlama lkeleri Hizmetlerin Geliflmesi Hizmetlerin Ülkelerin Ekonomileri Aç s ndan Önemi...20 KAYNAKLAR...24 K NC BÖLÜM H ZMETLER 2.1. Hizmetin Tan m, Kapsam ve S n fland r lmas Hizmet Sektöründeki Geliflmeler Hizmet Sektörünün Ekonomik Geliflmeye ve Verimli Çal flma Ortam Yaratmaya Katk s Hizmet Sektörünün Geliflmesini Etkileyen Faktörler Teknolojik Geliflmeler Toplumsal Yap daki De iflimler Refah Düzeyinin Artmas ve Bofl Zaman yi De erlendirme ste i Hizmetlerin Temel Karakteristikleri Hizmetlerin Fiziksel Olmay fl Üretim ve Tüketimin Efl Zamanl Oluflu Hizmetlerin Heterojen Oluflu Hizmetlerin Dayan ks z Oluflu...55

6 VI 2.4. Hizmet flletmeleri Hizmet flletmelerinde Yap sal De ifliklikler Yap sal De iflime Bir Örnek Olarak Temizlik Hizmet flletmeleri Hizmet flletmeleri Aras nda flbirli inin Gereklili i...67 KAYNAKLAR...76 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM H ZMETLER BAKIMINDAN PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI PAZARLAMA PLANLAMASI VE STRATEJ LER 3.1. Pazarlama Karmas Elemanlar n n Hizmetlerle liflkilendirilmesi Hizmet Üretimi Hizmetlerin Da t m Hizmetlerin Fiyatland r lmas Hizmetlerin Tutundurulmas Hizmet Pazarlamas Alan nda Gelifltirilen Di er Pazarlama Karmas Elemanlar Kat l mc lar Süreç Yönetimi (Prosess) Fiziksel Ortam Veya Fiziksel Olanaklar Pazarlama Planlamas Kavram Hizmetler Aç s ndan Pazarlama Stratejileri Hizmet Kalitesini Yönetme Stratejisi Hizmetlerde Verimlili i Yönetme ve Farkl laflt rma Stratejisi KAYNAKLAR DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PROFESYONEL H ZMETLER 4.1. Profesyonel Hizmet Kavram Profesyonel Hizmet Pazarlamas Profesyonel Hizmetlerde Pazarlama Anlay fl n n Uygulanmas na Karfl Engeller Profesyonel Hizmet Pazarlamas nda Uygulanabilecek Pazarlama Yöntemleri Minimal Pazarlama...130

7 VII Hard-Sell Pazarlama Profesyonel Pazarlama Profesyonel Hizmet flletmelerinde Hizmet Üretenlere Bak fl Profesyonel Hizmet flletmelerinde Müflteriye Bak fl KAYNAKLAR BEfi NC BÖLÜM B REYSEL H ZMETLERDE MÜfiTER TATM N YÖNTEMLER 5.1. Hizmet Pazarlamas nda Kontrol Edilebilir Hatalar Bireysel Hizmetlerde Müflteri Yönetimi Müflteri Yönetiminde zlenecek Yollar Bireysel Hizmet Sunmada zlenecek Yollar Bireysel Hizmetlerde Pazarlama Eleman nda Olmas Gereken Özellikler ALTINCI BÖLÜM ÖRNEK OLAYLAR Örnek Olay 1 : Örnek Bir Oto Lastik Tamircisi Örnek Olay 2 Örnek Olay 3 : Müflteri Kaç ran Bir Hizmet Örne i : Geciken Hizmetin Düflündürdükleri Örnek Olay 4 : Güzel Hizmeti Yok Eden Kötü Davran fl Örnek Olay 5 : K rm z Bir Kravatla Bafllayan Dostluk Örnek Olay 6 : Örnek Bir Pansiyon Hizmeti Örnek Olay 7 : Hatal Bir Hizmetin Düzeltilmesinin Ard ndan Gelen Güzellik Örnek Olay 8 : Garip Bir Lokanta Yöneticisi Örnek Olay 9 : Temizlik Hizmeti Dedi in Böyle Olmal Örnek Olay 10 : Ev Tafl ma Hizmetlerinde Ortaya Ç kan fiafl rt c Geliflme YARARLANILAN KAYNAKLAR

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI 1 SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI ÇÖZÜLMÜfi 200 PROBLEM Prof. Dr. Cevat Erkek Prof. Dr. Necati A ralio lu 6. Bask 2 Yay n No : 2969 Teknik Dizisi : 161 6. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI ÖRGÜTÜNÜZÜN VE YAfiAMINIZIN GELECE N YEN BAfiTAN YAZMAK Steve Zaffron Dave Logan Çeviren Ümit fiensoy ISBN 978-605-5655-25-9 2009 by Steve Zaffron and Dave

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı