Sinonazal Varyasyonların BT Analizi ve Sinüzit İle İlişkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sinonazal Varyasyonların BT Analizi ve Sinüzit İle İlişkisi"

Transkript

1 Sinonazal Varyasyonların BT Analizi ve Sinüzit İle İlişkisi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tomographic Analysis of Sinonasal Variations and Relationship with Sinusitis Yüksel KAPLAN *, Suphi MÜDERRİS**, Tanfer KUNT** ÖZET Kronik sinüzitlerle paranazal sinüslerin kemik anatomik varyasyonlarının ilişkisini ve bu varyasyonların semptomatik hastalardaki insidansını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada sinonazal yakınmaları nedeniyle takip edilmekte olan 500 hastanın Bilgisayarlı Tomografileri (BT) leri analiz edilmiş ve bunlardan 377 sinde (%75.4) bir sinüs patolojisine rastlanmıştır. Sinüzit olan ve olmayan gruplar oluşturulup bu gruplarda varyasyonların insidansları karşılaştırılmış, septum deviyasyonu (SD) ve konka bullozanın sinüzit olan grupta önemli derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Sinüs patolojisi saptanan grupta en sık maksiler sinüzit görülmüş bunu sırasıyla ön etmoid sinüzit, frontal sinüzit arka etmoid sinüzit ve sfenoid sinüzit takip etmiştir. Anatomik varyasyonlardan agger nazi hücresi en sık görülürken bunu konka bulloza, unsinat bulla, SD, tuberkulum septi nazi, etmoid bulla, Haller hücresi, paradoksal orta konka ve sekonder orta konka izlemiştir. Anatomik varyasyonlardan sadece SD ve konka bulloza sinüzit grubunda anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p<0.05 )Buradan varyasyonla sinüzit arasında pozitif bir ilişki olduğu ancak bunun önemli derecede olmadığı anlaşılmaktadır. Anahtar kelimeler: sinonazal varyasyon, kronik sinüzit, bilgisayarlı sinüs tomografisi SUMMARY In this study we investigated the relationship between chronic sinusitis and anatomic variations of paranasal sinuses. We analysed computed tomographies of 500 patients who are suffering from sinonasal complaints. After dividing patients who have sinusitis and have not, we compared the groups about variations and we found the deviation of septum and concha bullosa are higher among patients who have sinusitis. Maxillary sinus was the most affected sinus. The others were anterior ethmoidal cells, frontal sinus, posterior ethmoidal cells and sphenoid sinus in a decreasing order. Agger nasi cell was the most common anatomic variation. The others were concha bullosa, bulla uncinatus, deviation of nasal septum, bulla ethmoidalis, tuberkulum septi nasi, Haller s cell, paradoxical middle concha and secondary middle concha in a decreasing order. Of these anatomic variations only the deviation of septum and concha bullosa was higher among sinusitis group(p<0.05). We concluded that there is a relationship between variation and sinusitis but this is not important stathistically. Key words: Sinonasal variations, chronic sinusitis, computed tomography of paranasal sinuses. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 26 (1): 29 36, 2004 GİRİŞ Sinonazal anatomik varyasyonların sinüzit gelişiminde rolü olduğu iddia edilmiştir. Genel bir tanımlamayla sinüzit, paranazal sinüslerin hem infeksiyöz ajanlarla hem de allerjik mekanizmalarla olabilen inflamasyonudur. Sinüzit bir çok açıdan sınıflandırılabilir; ama en sık kullanılan sempotomların süresi ile ilgili olandır. Akut, subakut ve kronik sinüzit terimleri semptomların sırasıyla 4 haftadan az, 4 hafta * Uz. Dr., Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi Sivas ** Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Sivas 29

2 Sinonazal Varyasyonların Bt Analizi Ve Sinüzit İle İlişkisi ile 3 ay arasında ve 3 aydan fazla sürdüğünü belirtir(1). Kronik sinüzitlerin etyolojisinde suçlanan varyasyonlar konka bulloza, agger nazi, aşırı pnömotize etmoid bulla, unsinat bulla, kıvrımlı unsinat proçes, Haller hücresi, SD, paradoksal orta konka, sekonder orta konka ve tuberkulum septidir. Bu ilişkinin incelenmesi için Bilgisayarlı Tomografi (BT) en ideal tanı aracıdır (2). Agger Nazi hücresi lateral nazal duvarda orta konkanın lateral nazal duvara yapışma yerinin ön-üst tarafında yerleşmiş pnömotize bir çıkıntıdır.unsinat proçesin pnömotizasyonuna unsinat bulla denir.unsinat proçes mediale fazla kıvrımlı olduğu zaman orta konka ile yoğun kontakt gelişir ve orta meatus içine girişi bloke edebilir. Bu yüzden mediale kıvrımlı unsinat proçes de varyasyon sayılmaktadır. Paradoks orta konka; orta konkanın medial yerine laterale doğru konveksite göstermesidir. Sekonder orta konka; üst konka ile orta konka arasında bulunan ve projeksiyonu lateral nazal duvar ile orta mea arasında bulunan ekstra bir konkadır. Etmoid bulla unsinat çıkıntının üst kısmında yukarıdan aşağı doğru yerleşmiş vertikal bir kemik kabarıklıktır. Ortalama olarak 18mm uzunluk ve 5 mm yüksekliktedir. Bu boyutlardan daha büyük olduğunda aşırı pnömotize etmoid bulla denir. Haller hücresi orta etmoid hücrelerdendir. Bu hücreler etmoid kapsülün dışına taşarak maksiller sinüs içine uzanmaktadır. Tuberkulum septi nazi; septumun ön veya arka kısmında bulunabilen kalınlaşmalardır. Septum deviasyonu septumun kıkırdak ve kemik bölümlerinin birbirine uygun olmayan gelişimine bağlı olarak veya travmatik olarak ortaya çıkabilen septumun nazal pasaja doğru olan çıkıntı ve eğrilmeleridir. Bir veya iki pasajı birden etkileyebilir ve burun tıkanıklığı, başağrısı ve anosmiye neden olabilir Kronik sinüzitte koronal BT tercih edilen tetkik yöntemi olmuştur. Zira bu cerrahın sinonazal kavite görüşünü arttırmakta ve ameliyat için bir harita olarak görev yapmaktadır(3). Endoskopik sinüs cerrahisi için en fazla bilgiyi sağlayan görüntü yöntemi koronal planda çekilen BT filmleridir. Koronal ya da aksiyel olarak 3-5 mm.lik aralıklarla çekildiği zaman sinüs patolojisinin lokalizasyonunu gösterebilmektedir. Paranazal sinüslerde koronal düzlem çekimi çoğu otör tarafından kabul görmüş bir yöntemdir (4). Sinonazal kavitenin BT incelemesinin amacını anlayabilmek için fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinin (FESC) mantığının iyice anlaşılması gerekir. FESC in amacı mukosiliyer klirensin normal bir biçimde sürdürülebilmesi için sinonazal kaviteye normal bir mukoza yapısı kazandırmaktır. FESC doğal ostiumu ve paranazal sinüslerin boşalma yollarının genişletilmesini ve osteomeatal kompleksdeki (OMK) mukosiliyer klirensin potansiyel engellerini ortadan kaldırmayı amaçlar. Unsinat proçesin ampütasyonu, infindibulum ve doğal ostiyumun genişletilmesi, ön etmoid hücreler için tıkalı olmayan ve ortak bir kanalın oluşturulması FESC deki rutin uygulamalardır (3). Bu çalışmada kronik sinüziti olan hastalarda BT ile paranazal sinüslere ait anatomik varyasyonların insidansı ve sinüzit ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun Boğaz kliniğine sinonazal şikayetlerle başvuran 500 hasta üzerinde yapılmıştır. Hastalar tomografi çekilmeden önce 3 ay süreyle takip edilmişlerdir. Hastaların anamnez ve muayene sonrası Water s grafisi çekilmiş, sıvı seviyesi ve mukozal değişiklik sinüzit lehine yorumlanmış ve bunlara sinüzit için medikal tedavi verilmiş 12 hafta süreyle periyodik kontrollerde medikal tedavilere devam edilmiş, kontrol grafileri yeniden istenmiş ve patolojileri devam eden olgular 3 ayın sonunda kronik sinüzit olarak kabul edilmiştir. Üç aydır takip edilen hastalara BT çekilmiştir. BT; kontrast madde verilmeden, kemik penceresinde, frontal sinüs önünden sfenoid sinüs arkasına kadar 5mm kesit aralıkları ile kontrast madde verilmeksizin koronal planda çekilmiş ve incelenen bölge için büyütme faktörü kullanılmıştır. Sinüs hastalığı için uygun ve yeterli süre medikal tedavi almamış hastalar, daha önce burun ve paranazal sinüs ameliyatı geçirmiş olanlar ve nazal polipi olan olgular çalışmaya alınmamışlardır. Çalışmaya alınan 500 hastanın BT leri incelendiğinde 377 hastada mukozal değişiklik görülmüş, 123 hastada ise herhangi bir mukozal değişiklik görülmemiştir. Tüm vakalarda sinüzit tespit edilememesi konvansiyonel grafilerin yanlış yönlendirmesine bağlı olabilir. Bir vakanın varyasyon pozitif olarak değerlendirilmesi için araştırılan anatomik varyasyonlardan en az birisinin tespit edilmiş olması gerekli ve yeterli şart olarak kabul edilmiştir. Paranazal sinüslerden herhangi birisinde tesbit edilen mukozal bir 30

3 Kaplan ve ark. değişiklik, Mc Gay Lund klasifikasyonuna göre en az 1 puan değerinde ise o hastanın sinüziti olan gruba alınması için yeterli görülmüştür. Mmc Gay Lund klasifikasyonuna göre sinüs opasiteleri 0 ile 3 arasında skorlanır.bu değişiklik mukoza hipertrofisinden o sinüsün total opasifikasyonuna kadar değişebilir. Maksiller sinüs için 4 mm diğer sinüsler için 2 mm.ve üzerindeki mukozal kalınlık kronik sinüzit için en az olması gereken mukozal kalınlık olarak kabul edilmektedir. Bu klasifikasyona göre normal sinüs 0, minör mukozal kalınlık 1 major mukozal kalınlık 2 total opasite veya sıvı seviyesi 3 ile skorlanır.bu çalışmada minör mukozal kalınlaşma kronik sinüzitin varlığı için yeterli görülmüş ve mukozal kalınlaşmalar skorlanmamıştır. Ele alınan 500 hastanın paranazal BT leri öncelikle tüm sinüslerdeki mukoperiostal kalınlaşma, hava sıvı seviyesi, ve opasifikasyon yönünden incelenmiştir. BT ile herhangi bir sinüs patolojisi tesbit edilenler ve edilmeyenler ayrılarak iki ayrı çalışma grubu tesbit edilmiştir. Daha sonra sinüslerdeki mukozal değişiklikler incelenmiş, sinüzit bulunan ve bulunmayan gruplar anatomik varyasyon yönünden ayrı ayrı incelenerek Tablo 1 de gösterilen anatomik varyasyonlar tesbit edilmiş ve sinüzit ile anatomik varyasyonların ilişkisi incelenmiştir. Bundan sonra varyasyonu olanlar ve olmayanlar ayrılarak bu iki grup sinüzit yönünden kıyaslanmış ve varyasyonların sinüzitle ilişkisi araştırılmıştır. Bağımsız gruplarda iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi (Khi Kare testi p=0.05) kullanılarak her bir değişken ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. BULGULAR Çalışmaya alınan hastaların yaşları 19 ila 72 arasında değişmekte ve yaş ortalaması 30.6±17.8'dir. Hastaların 275 i erkek (%55), 225 i kadın (%45)'dır. BT ile sinüzit tesbit edilen grup 377 kişiden oluşmuştur ve bunların 207 si erkek (%54.9),170 i kadın (%45.1)'dır. Bu grubun yaş ortalaması 30.8±16.92'dir. Klinik bulguları olmasına rağmen BT ile sinüzit tesbit edilemeyen 123 kişilik grup ise 68 erkek (%55.3) ve 55 kadından (%44.7) oluşmuştur ve bunların yaş ortalaması 29.9± 18.5'dir. Tablo I de görüldüğü gibi anatomik varyasyonlardan en sık görüleni %49.4 ile agger nazi olmuştur. Bunu sırasıyla %38.6 ile konka bulloza, %34.6 ile unsinat bulla, %29.4 ile SD, %22 ile pnömotize krista gali, %21.4 ile tuberkulum septi nazi, %16 ile etmoid bulla, %15.6 ile Haller hücresi, %8.2 ile paradoksal orta konka, %6.6 ile kıvrımlı unsinat proçes, %6 ile sekonder orta konka izlemektedir. Tablo1: Araştırılan anatomik varyasyonlar ve görülme oranları Anatomik Varyasyon n=500 % Agger nazi Bilateral Sağ Sol Konka bulloza Unsinat bulla Bilateral Sağ Sol Septum deviasyonu Sağ Sol Pnömotize krista gali Tuberkulum speti nazi Etmoid bulla Bilateral Sağ Sol Haller hücresi Bilateral Sağ Sol 15 3 Onadi hücresi Paradoksal orta konka Bilateral Sağ Sol 10 2 Kıvrımlı Unsinat Proçes Bilateral Sağ Sol Sekonder orta konka Bilateral Sağ Sol - - Tablo II de görüldüğü gibi sinüzit tesbit edilen 377 vaka etkilenen sinüsler yönünden incelendiğinde en sık tutulan sinüsün %78.3 ile maksiler sinüs olduğu 31

4 Sinonazal Varyasyonların Bt Analizi Ve Sinüzit İle İlişkisi görülmüştür. Ön etmoidler %71.4 ile ikinci sırada, frontal sinüzit ise %35 oranı ile üçüncü sırada görülmüştür. Arka etmoidal sinüzit %23.6 oranı ile dördüncü sırada görülürken, sfenoid sinüzit ise %17.8 oranı ile 5. sırada görülmüştür. Tablo II- Patolojilerin Sinüslere Göre Dağılımı, Sinüsler Sinüzit grubu (n=377) Maksiler sinüs Ön etmoid hücreler Frontal sinüs Arka etmoid hücreler Sfenoid sinüs İnfindibulumda opasite % Anatomik varyasyonlarla sinüzit ilişkisini ortaya koyabilmek için sinüzit olan ve olmayan biçiminde ayrılmış olan gruplarda anatomik varyasyonların görülme oranları karşılaştırılmıştır. Tablo III te görüldüğü gibi varyasyonların bir kısmı sinüzit olan grupta bir kısmı da sinüzit olmayan grupta fazla görülmüştür. Sinüzit olan grupta agger nazi hücresi, konka bulloza, SD, unsinat bulla, tuberkulum septi nazi ve kıvrımlı unsinat proçes sinüzit olmayan gruba göre fazla bulunurken; etmoid bulla, Haller hücresi, paradoksal orta konka ve sekonder orta konka ise sinüzit olmayan grupta fazla bulunmuştur. Bu iki gruptaki varyasyon oranları arasındaki fark istatistiksel değerlendirmeye alındığında ise bunlardan sadece SD ve konka bullozanın, sinüzit olan grupta diğer gruba göre daha fazla görüldüğü bulunmuş, (p<0.05) diğer varyasyonların görülme oranları arasındaki fark ise önemli bulunmamıştır (p>0.05 ). Tablo III- Anatomik Varyasyonların Gruplara Göre Dağılımı Anatomik varyasyon Sinüzit Olan n=377 Sinüzit Olmayan Toplam n=500 p Sayı % Sayı % Sayı % Agger nazi >0.05 Kona bulloza <0.05 Unsinat bulla >0.05 Septum deviasyonu <0.05 Tuberkulum septi nazi >0.05 Etmoid bulla >0.05 Haller hücresi >0.05 Paradoksal orta konka >0.05 Kıvrımlı unsinat proçes >0.05 Sekonder orta konka >0.05 Hem sinüziti hem de varyasyonu olmayan yani tamamıyla normal olan hasta sayısı 29 olarak bulunmuştur. Bunun genel grup içindeki oranı %5.8 dir. Varyasyon olan ve olmayan vakaların sinüzit yönünden karşılaştırılması Tablo IV te görülmektedir. Varyasyon pozitif olan 402 kişinin 308 inde (%76.6) sinüzit olduğu görülmektedir. 94 kişide ise (%23.4) sinüzit tespit edilememiştir. Varyasyon görülmeyen 98 hastanın ise 69 unda (%70.40) sinüzit tespit edilmiş, 29 unda (%29.6) ise sinüzit görülmemiştir. Bu iki oran arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Sinüziti olan ve olmayan gruplar ile bu gruplardaki varyasyona rastlanma oranları arasındaki ilişki incelendiğinde (Tablo V) en az bir sinüsün enfekte olduğu 377 hastada varyasyon bulunma insidansı %81.7 olarak bulunmuştur. Bu grupta varyasyonun bulunmadığı hastaların oranı ise %18.3 dür. Sinüzit bulunmayan 123 hastadaki varyasyon pozitifliği oranı ise %76.4 olarak tespit 32

5 Kaplan ve ark. edilmiştir. Bu grupta varyasyon bulunmayanların oranı ise %23.6 dır. Bu oranlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık görülmemiştir (p>0.05). Tablo IV- Varyasyon olan ve olmayan gruplardaki sinüzit bulunma oranları Sinüzit olan Sinüzit olmayan Varyasyon var 308 (%76.6) 94 (%23.4) Varyasyon yok 94 (%70.4) 29 (%29.6) p >0.05 >0.05 Tablo V Sinüziti olan ve olmayan gruplar arasında varyasyon bulunma oranları Varyasyon var Varyasyon yok Sinüziti olan 308(%81.7) 69(%18.3) Sinüzit olmayan 94(%76.4) 29(%23) p >0.05 >0.05 TARTIŞMA KBB kliniklerine başvuran hastaların büyük bölümünü nazal şikayetleri olanlar oluşturmaktadır. Endoskopların tanı ve tedavi amaçlı olarak KBB hekimlerinin kullanımına girmesi ve yüksek rezolüsyonlu BT lerin kronik sinüzitlerin araştırılmasında rutin kullanıma girmesi sinüzitlerin teşhis ve tedavisine ışık tutmuştur. Standart direk grafilerin paranazal sinüs patolojilerinin tanısındaki güvenilirliliği sınırlıdır. Bizim klinik ve radyolojik bulgularla kronik sinüzit olarak kabul ettiğimiz hastaların BT leri değerlendirildiğinde bunların sadece 377 sinde (%75.4) mukozal patolojiye rastlanmıştır. Buna göre bu çalışmada %24.6 oranında yalancı pozitiflik gösterdiği anlaşılmaktadır. BT incelemesinde akut ve kronik sinüzit ayırımı güç olabilmektedir. BT nin histolojik tanı koymaktan ziyade bölgesel hastalığın sınırlarının saptanmasında ve ayırıcı tanı sağlanmasında rolü olduğu ifade edilmektedir (6). Kennedy ve Zinreich kronik sinüzitten şüphelendikleri 230 hastanın BT lerini değerlendirmişler ve hastaların %84 ünde herhangi bir düzeyde bir sinüs patolojisi olduğunu tespit etmişlerdir. Hastaların %16 sında ise sinüzite rastlayamamışlardır (7). Bizim çalışmamızda ise kronik sinüzitten şüphelenilerek BT çektirilen hastaların %24.6 sında sinüzit tespit edilememiştir. Anatomik varyasyonların sinüzit gelişiminde rolü olduğunu direk olarak göstermek çok zordur. Bunun için BT nin endoskopik yöntemlerle desteklenmesi gerekir. Ancak bu ilişkiyi gösterebilmek için bu çalışmada önce sinüzit olan ve olmayan biçiminde ayrılmış olan gruplarda anatomik varyasyonların görülme oranları karşılaştırılmış ve varyasyonların bir kısmı sinüzit olan grupta bir kısmı da sinüzit olmayan grupta fazla görülmüştür. Sinüzit olan grupta agger nazi hücresi, konka bulloza, SD, unsinat bulla, tuberkulum septi nazi ve kıvrımlı unsinat proçes sinüzit olmayan gruba göre fazla bulunurken etmoid bulla, Haller hücresi, paradoksal orta konka ve sekonder orta konka ise sinüzit olmayan grupta fazla bulunmuştur. Bu iki gruptaki varyasyon oranları arasındaki fark istatistiksel olarak değerlendirildiğinde bunlardan sadece SD ve konka bullozanın, sinüzit olan grupta diğer gruba göre daha fazla görüldüğü bulunmuş (p<0.05), diğer varyasyonların görülme oranları arasındaki fark ise önemli bulunmamıştır (p>0.05 ). Calhoun ve arkadaşları 100 sinüzit hastası ile 82 orbita patolojisi olan hastanın paranazal BT lerini karşılaştırdıkları bir çalışmada sinüziti olan hastalarda SD insidansının sinüzit olmayanlara göre oldukça yüksek bulunduğunu bildirmişlerdir. Yine aynı çalışmada sinüzit grubunda konka bullozanın orbita grubuna oranla oldukça yüksek oranda bulunduğu bildirilmiştir (5). Bizim çalışmamızda en sık rastladığımız anatomik varyasyon %49.4 oranında tespit edilen agger nazi hücresidir. Agger nazi hücresi sinüzit olan grupta %50.9 sinüzit olmayan grupta ise %44.7 olarak bulunmuştur. Bu hücrenin bildirilen prevelansı araştırıcılar arasında geniş ölçüde farklılıklar göstermektedir. Anatomik disseksiyonda, Messerklinger %10-15 oranında agger nazi hücresine rastlamıştır (8). Davis ise bu oranı %65 olarak vermiştir (9). Koronal planda BT yi kullanan Kennedy ve Zinreich agger nazi hücresini değerlendirdikleri hastaların hemen hepsinde var olduğunu bildirmişleridir (7). Başak ın çalışmasında agger nazi hücresi %76 ile en sık rastlanan varyasyon olarak bildirilmiştir (10). 33

6 Sinonazal Varyasyonların Bt Analizi Ve Sinüzit İle İlişkisi Bu çalışmada konka bulloza %38.6 oranında rastlanmıştır. Sinüzit olan grupta %42.2 oranında rastlanan konka bulloza, sinüzit olmayan grupta ise %27.6 olarak rastlanmış ve bu iki oran arasında istatistiki olarak önemli bir farklılık olduğu gözlenmiştir ( p<0.05). Zinreich konka bullozayı 320 kişilik bir seride araştırmış ve %34 oranında tesbit etmiştir (10). Başak ise konka bullozayı %41.3 oranında bildirmiştir (10). Aykut un çalışmasında ise konka bulloza %72.6 olarak bildirilmiştir (2) Calhoun ve ark. ise bu varyasyonu %29 olarak bildirmişlerdir (5). Bu çalışmada unsinat bulla %34.6 oranında bulunmuştur. Sinüzit olan grupta bu oran %31.8 idi. Sinüzit olmayan grupta ise bu varyasyona %30.8 oranında rastlanmıştır. Bolger ve arkadaşları (8)%30, Kenndey ve Zinreich (7) %10.5 Altuntaş (12) %5.5 oranında unsinat bulla oranlarını bildirmişlerdir. Aykut bu varyasyonu %24 olarak bildirmiştir (2). Bu çalışmada SD %29.4 oranında bulunmuştur. Sinüzit olan grupta bu oran %31.8 idi. Sinüzit olmayan grupta ise bu varyasyona %21.9 oranında rastlanmış ve bu ikisi arasındaki fark önemli bulunmuştur. Aykut (2) ise SD yi %40 olarak bildirmiştir. Calhoun(5) ve arkadaşları %40 Bolger ve arkadaşları (16) %18.8 Zinreich ve arkadaşları (11) %28 oranında SD bildirmişlerdir. Tuberkulum septi nazi bu çalışmada %21.4 oranında bulunmuştur. Bu varyasyon sinüzit olan grupta %22.8 sinüzit olmayan grupta ise %17.1 oranında bulunmuştur. Literatürde tuberkulum septi, anteriyor ve posteriyor olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada anteriyor tip %11.6, posteriyor tip ise %9.8 oranında görülmüştür. Tuberkulum septi nazi posteriyoru Almeida %60 oranında bildirmişdir (14). Müderris ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada tuberkulum septi anteriyor %56.5 oranında bulunmuştur (13). Bu çalışmada aşırı pnömotize etmoid bulla %16 olarak görülmüştür. Sinüzit olan grupta bu varyasyon %15.9 sinüzit olmayan grupta ise %16.3 olarak görülmüştür. Aykut (2) bu varyasyonu %61.3 oranında tespit ettiğini bildirmiştir. Lloyd ve ark (15) bu varyasyonu %35 olarak bildirmişlerdir. Altuntaş (12) %11, Kaynar (17) %13.3, Başak (10) ise %19.6 oranında tespit etmişlerdir. Bu çalışmada Haller hücresi %15.6 oranında bulunmuştur. Bu varyasyon sinüzit olan grupta %15.4 sinüzit olmayan grupta ise %16.3 oranında görülmüştür. Kennedy ve Zinreich (7) %10 Bolger (16) ve arkadaşları %45.9, Altuntaş (12) %22, Kaynar (17) %66, Başak (10) %56.5 oranında Haller hücresi bildirmişlerdir. Bu çalışmada paradoksal orta konka %8.2 oranında bulunmuştur. Sinüzit olan grupta %7.4 sinüzit olmayan grupta ise %10.6 oranında görülmüştür. Bu varyasyonu Lloyd (15) %17, Altuntaş (12) %9, Kaynar (17) %16.7, Bolger ve ark (16) %27.1, Aydın ve ark %16(18), Başak (10) %23.9, Aykut (2) ise %14.6 olarak bildirmişlerdir. Kıvrımlı unsinat proçes bu çalışmada %6.6 oranında bulunmuştur. Sinüzit olan grupta %7.4 Sinüzit olmayan grupta ise %4.1 oranında rastlanmıştır. Bu varyasyonu Lloyd ve arkadaşları (15), %21 Altuntaş (12) ise %7 oranında bildirmişlerdir. Başak (10) %23.9, Aykut (2) ise %16 oranlarını vermişlerdir. Çalışmamızda sekonder orta konka %6 oranında rastlanmış sinüzit olan grupta %5.8 sinüzit olmayan grupta ise %6.5 olarak bulunmuştur. Aykut un (2) bu varyasyonla ilgili bildirdiği rakam %8 dir. Anatomik varyasyonlarla ilgili oranlarımızın genel olarak literatürdeki oranlara yakın olduğu görülmektedir. Sinüzit olan grupta agger nazi, konka bulloza, unsinat bulla, SD, tuberkulum septi nazi ve kıvrımlı unsinat proçes sinüzit olmayan gruba göre yüksek bulunmakla birlikte bunlardan istatistiksel olarak önemli olacak kadar yüksek oranda görülen varyasyonlar SD ve konka bulloza olmuştur. Etmoid bulla, Haller hücresi, paradoksal orta konka ve sekonder orta konka ise sinüzit olmayan grupta fazla bulunmuş ancak istatistiksel yönden önemli bir farklılık olmadığı anlaşılmıştır. Varyasyon pozitif olan 402 kişinin 308 inde (%76.6) sinüzit olduğu görülmektedir. 94 kişide ise (%23.4) sinüzit tespit edilememiştir. Varyasyon görülmeyen 98 hastanın 69 unda %70.4) sinüzit tespit edilmiş, 29 unda (%29.6) ise sinüzit görülmemiştir. Bu iki oran arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 34

7 Kaplan ve ark. Sinüziti olan ve olmayan gruplar ile bu gruplardaki varyasyona rastlanma oranları arasındaki ilişki incelendiğinde en az bir sinüsün enfekte olduğu 377 hastada varyasyon bulunma insidansı %81.7 olarak bulunmuştur. Bu grupta varyasyonun bulunmadığı hastaların oranı ise %18.3 tür. Sinüzit bulunmayan 123 hastadaki varyasyon pozitifliği oranı ise %76.4 olarak tespit edilmiştir. Bu grupta varyasyon bulunmayanların oranı ise %23.6 dır. Bu oranlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık görülmemiştir. Burada sinüzit olanlarda olmayanlara göre daha yüksek oranda varyasyon görülmesi ve varyasyonu olanlarda olmayanlara göre daha fazla oranda sinüzit görülmesi anatomik varyasyonların sinüzit gelişiminde rolü olabileceğini düşündürmektedir ancak bunun istatistiksel olarak bir anlamlılığı yoktur. Calhoun ve arkadaşlarının(5) yaptığı bir çalışmada SD nin orta konkayı laterale iterek orta meatustaki drenaj ve ventilasyonu engelleyerek sinüzite yol açtığı konka bulloza ile ön etmoid sinüzit arasında önemli bir ilişki olduğu fakat osteomeatal kompleks hastalığı ile bir ilişki tespit edilemediği bildirilmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada, SD ve konka bulloza sinüzit olan grupta istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek oranda bulunmuştur. Ancak bu durum bu varyasyonların direk olarak sinüzite yol açtıkları anlamına gelmez. Kronik sinüzit olarak kabul edilip çalışmaya alınan hastalardan sinüzit tespit edilmeyenlerde de sinüzit olan gruba yakın oranlarda anatomik varyasyonların bulunması bu varyasyonların sinüzit gelişiminde önemli bir rol oynamadıklarını düşündürmektedir. KAYNAKLAR 1. Bruce W Jafek, Anne K Stark : KBB nin Sırları Çeviri Editörü Çetin Kaleli, S:96, Nobel Matbaacılık İstanbul, Aykut M: Sinonazal varyasyonlar ve BT. Uzmanlık Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi: Sivas Yousem DM. Imaging of sinonasal inflammatory disease. Radiology 1993; 188: Chow JM, Mafee MF. Radiological evaluation evaluation prior to ESS. Otolaryngology Clinics of North America 1985; 22: Calhoun KH, Waggenspack GA, Simpson CB, Hokanson JA, Bailey BJ. CT evaluation of the paranasal sinuses in sympthomatic and asympthomatic populations. Otolaryngology Head and Neck Surgery 1991;184: Som PM. Ethmoid sinus diseases CT evaluation in 400 cases. Radiology 1986; 159: Kennedy DW and Zinreich SJ. The functional endoscopic approach to inflammatory sinus disease. Current perspectives and technique modifications. American Journal of Rhinology 1988;2: Messerklinger W. On the drainage of the normal frontal sinus of man. Acta Otolaryngology (Stockh) 1967; 63: Davis WB : Nasal accessory sinus in man, 1st ed. WB saunders Co, Philedalphia, Başak S: Paranazal sinüs hastalıklarında burun içi anatomik farklılıkların ve ostiomeatal ünitenin rolü. Uzmanlık Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi: Sivas Zinreich SJ, Mattox DE,Kennedy DW and Chisholm HC. Concha Bullosa : CT evaluation. Journal of computer Asistance Tomography1988; 12: Altıntaş A. Kronik ve rekürren sinüzitli hastaların değerlendirilmesinde endoskopi ve BT nin önemi:uzmanlık tezi Ankara Nümune Hastanesi: Ankara, Müderris S, Aykut M,Kaplan Y,Ungan M. Tuberkulum septi nasi anterior. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1994;2: Lang J. Nasal cavity, paranasal sinuses. In: Clinical anatomy of the nose, nasal cavity and paranasal sinuses,new York,Thieme; 31-85, Lloyd GA. CT of the paranasal sinuses. study of a control series in relation to endoscopic surgery. The journal of Laryngology and Otology 1990; 104: Bolger WE, Woodruff W, Parsons. DS. CT demonstration of pneumotisation of the uncinate process. American journal of Neuroradiology 1990; 11:

8 Sinonazal Varyasyonların Bt Analizi Ve Sinüzit İle İlişkisi 17. Kaynar AC.Ostiomeatal birim ve ön etmoid bölgesindeki varyasyonların sinüzit etyolojisindeki yeri ve bunların endoskopik sinüs cerrahisi ve yüksek rezolüsyonlu kompüterize tomografi ile değer lendirilmesi. Uzmanlık tezi, Ankara SSK Hastanesi: Ankara, Aydın Ömer, Devge Cem, Üstündağ Emre, Keskin Gürkan, Oğuz Ali. Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerinde Anatomik Varyasyonlar.24.Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongre Kitabı :Antalya Eylül 1997 Yazışma Adresi : Dr. Yüksel Kaplan Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi, KBB Servisi- Sivas Tel: Cep:

Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi

Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi doi: 10.5505/abantmedj.2014.84803 Abant MedicalJournal Orijinal Makale / OriginalArticle Volume Cilt 3 Issue Sayı 2 Year Yıl 2014 Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi

Detaylı

Sinonazal Anatomik Varyasyonların Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarına Etkisi*

Sinonazal Anatomik Varyasyonların Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarına Etkisi* Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 43-47 Ocak 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinonazal Anatomik Varyasyonların Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarına Etkisi* Effects of Sinonasal Anatomical

Detaylı

Bilgisayarlı tomografi ile saptanan paranazal sinüs anatomik varyasyonları

Bilgisayarlı tomografi ile saptanan paranazal sinüs anatomik varyasyonları Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp Derg 2011; 33:70-79 Orijinal araştırma-original research Bilgisayarlı tomografi ile saptanan paranazal sinüs anatomik varyasyonları Anatomical variations of paranasal

Detaylı

Konka Bülloza Sıklığının Araştırılması

Konka Bülloza Sıklığının Araştırılması Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Konka Bülloza Sıklığının Araştırılması An Investigation on the Frequency of Concha Bullosa *Mehmet İlkay KOŞAR, *Mehmet ÇİMEN, **Suphi MÜDERRİS, ***Türkan TEKEŞ ÖZET

Detaylı

Paranazal Sinüslerde Anatomik Varyasyonların Sıklığı ve Enflamatuar Sinüs Hastalıklarına Etkisi

Paranazal Sinüslerde Anatomik Varyasyonların Sıklığı ve Enflamatuar Sinüs Hastalıklarına Etkisi Araştırma Maklesi Paranazal Sinüslerde Anatomik Varyasyonların Sıklığı ve Enflamatuar Sinüs Hastalıklarına Etkisi Clinical Importance and Frequency of Anatomic Variations on Inflammatory Sinus Diseases

Detaylı

KRONİK İNFLAMATUAR PARANAZAL SİNÜS HASTALIKLARINDA OSTİOMEATAL KOMPLEKS ANATOMİK VARYASYONLARI VE EVRELENDİRMEYE OLAN ETKİLERİ

KRONİK İNFLAMATUAR PARANAZAL SİNÜS HASTALIKLARINDA OSTİOMEATAL KOMPLEKS ANATOMİK VARYASYONLARI VE EVRELENDİRMEYE OLAN ETKİLERİ KLİNİK ÇALIŞMA KRONİK İNFLAMATUAR PARANAZAL SİNÜS HASTALIKLARINDA OSTİOMEATAL KOMPLEKS ANATOMİK VARYASYONLARI VE EVRELENDİRMEYE OLAN ETKİLERİ Dr. Kürşat CEYLAN, Dr. Hatice EMİR, Dr. Zeynep KIZILKAYA KAPTAN,

Detaylı

Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi

Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi TKBB & BBCD 2011 doi: 10.5152/tao.2011.07 RESEARCH ARTICLE / ARAfiTIRMA Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi T. Apuhan, F. Aksoy, Y. S. Yıldırım, B. Veyseller, O. Özturan

Detaylı

KRONİK SİNÜZİT OLGULARINDA LATERAL NAZAL DUVAR ANATOMİK VARYASYONLARININ ROLÜ

KRONİK SİNÜZİT OLGULARINDA LATERAL NAZAL DUVAR ANATOMİK VARYASYONLARININ ROLÜ KRONİK SİNÜZİT OLGULARINDA LATERAL NAZAL DUVAR ANATOMİK VARYASYONLARININ ROLÜ Mehmet Akif ERYILMAZ 1, Fuat YÖNDEMLİ 2, Kezban ARBAĞ 3, İsmail Önder UYSAL 1 1 Konya Numune Hastanesi KBB Uzmanı 2 Selçuk

Detaylı

Paranazal sinüs mukozal kal nlaflmas ve anatomik varyasyon birlikteli i. Özet. Amaç: Paranazal sinüs tomografisinde sinüs mukozal kal nlaflmas

Paranazal sinüs mukozal kal nlaflmas ve anatomik varyasyon birlikteli i. Özet. Amaç: Paranazal sinüs tomografisinde sinüs mukozal kal nlaflmas TKBBV 2006 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Haziran / June 20, 2006 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Paranazal sinüs mukozal

Detaylı

Paranazal Sinüsler ve Nazal Kavitenin Anatomik Varyasyonlar : Bilgiyasarl Tomografi Çal flmas. Özet

Paranazal Sinüsler ve Nazal Kavitenin Anatomik Varyasyonlar : Bilgiyasarl Tomografi Çal flmas. Özet TKBBV 2005 Accepted / Kabul tarihi: May s / May 13, 2004 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi ARAfiTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES Paranazal Sinüsler ve Nazal Kavitenin Anatomik

Detaylı

Cinsiyetler arasındaki sinonazal varyasyon sıklığının paranazal sinüs tomografisi ile değerlendirilmesi

Cinsiyetler arasındaki sinonazal varyasyon sıklığının paranazal sinüs tomografisi ile değerlendirilmesi Medeniyet Medical Journal 3(1):26-34, 15 doi:1.5222/mmj.15.26 KLİNİK ARAŞTIRMA/CLINICAL INVESTIGATIONS ISSN 2149-42 Radiology Cinsiyetler arasındaki sinonazal varyasyon sıklığının paranazal sinüs tomografisi

Detaylı

T AD. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarımız ARAŞTIRMA. Mehmet Fatih Garça 1, Öner Çelik 2, Erdoğan Gültekin 3, Mehmet Külekçi 4

T AD. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarımız ARAŞTIRMA. Mehmet Fatih Garça 1, Öner Çelik 2, Erdoğan Gültekin 3, Mehmet Külekçi 4 Tıp Araştırmaları Dergisi: 00 : () :9-9 T AD ARAŞTIRMA Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarımız Mehmet Fatih Garça, Öner Çelik, Erdoğan Gültekin, Mehmet Külekçi 4 Van İpekyolu Devlet Hastanesi,

Detaylı

Otolarengoloji. Paranazal sinüs anatomik varyasyonlar n n de erlendirilmesinde bilgisayarl tomografi. ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE. Türk.

Otolarengoloji. Paranazal sinüs anatomik varyasyonlar n n de erlendirilmesinde bilgisayarl tomografi. ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE. Türk. TKBBV 2006 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Haziran / June 20, 2006 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Paranazal sinüs anatomik

Detaylı

Dev konka bülloza piyoseli

Dev konka bülloza piyoseli Olgu sunumu-case report Dev konka bülloza piyoseli http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2331 Giant concha bullosa pyocele Cüneyt Kucur, Onur Erdoğan*, Sermin Tok, Bekir Şanal, Mustafa Özkan, Nadir Yıldırım

Detaylı

Frontal Hücre Varlığının Frontal Sinüzit ve Anatomik Varyasyonlar ile İlişkisi

Frontal Hücre Varlığının Frontal Sinüzit ve Anatomik Varyasyonlar ile İlişkisi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Frontal Hücre Varlığının Frontal Sinüzit ve Anatomik Varyasyonlar ile İlişkisi Presence of Frontal Cell in Frontal Sinusitis And Its Association With Anatomic Variations

Detaylı

OSTEOMEATAL KOMPLEKS BOŞLUKLARININ/MESAFELERİNİN KEMİK VE MUKOZAL GENİŞLİKLERİNİN KRONİK SİNÜZİT ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ BT ÇALIŞMASI

OSTEOMEATAL KOMPLEKS BOŞLUKLARININ/MESAFELERİNİN KEMİK VE MUKOZAL GENİŞLİKLERİNİN KRONİK SİNÜZİT ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ BT ÇALIŞMASI www..net ARAŞTIRMA OSTEOMEATAL KOMPLEKS BOŞLUKLARININ/MESAFELERİNİN KEMİK VE MUKOZAL GENİŞLİKLERİNİN KRONİK SİNÜZİT ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ BT ÇALIŞMASI Dr. Birsen ÜNAL 1, Dr. Osman Kürşat ARIKAN 2, Dr. Yasemin

Detaylı

KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI KB.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:12-16, 1995 KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARASION OF THE RADIOLOGIC AND SURGICAL FINDINGS IN PATIENTS WITH CHRONIC

Detaylı

Türk toplumunda agger nasi hücresi görülme sıklığı; anatomik bilgisayarlı tomografi çalışması

Türk toplumunda agger nasi hücresi görülme sıklığı; anatomik bilgisayarlı tomografi çalışması FNG & Bilim Tıp Dergisi 2016;2(2):84-89 doi: 10.5606/fng.btd.2016.017 Özgün Makale / Original Article Türk toplumunda agger nasi hücresi görülme sıklığı; anatomik bilgisayarlı tomografi çalışması Prevalence

Detaylı

ARCHIVES OF PEDIATRICS

ARCHIVES OF PEDIATRICS VOLUME 2 NUMBER 1 SEPTEMBER 2017 ARCHIVES OF PEDIATRICS ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Çocuklarda Sinonazal Bölge Anatomik Varyasyonları ve Rinosinüzitler ile İlişkisi Sinonasal Area Anatomic Variations

Detaylı

Araştırma/ Research Article ALT KONKA HİPERTROFİSİ, NAZAL SEPTUM DEVİASYONU VE ANTRAL RETANSİYON KİSTİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Makale Kodu/Article code: 332 Makale Gönderilme tarihi: 26.05.2010 Kabul Tarihi:

Detaylı

Dev Konka Bülloza İçinde Fungus Topu: Olgu Sunumu FUNGUS BALL IN A GIANT CONCHA BULLOSA: A CASE REPORT

Dev Konka Bülloza İçinde Fungus Topu: Olgu Sunumu FUNGUS BALL IN A GIANT CONCHA BULLOSA: A CASE REPORT 49 Olgu Sunumu Dev Konka Bülloza İçinde Fungus Topu: Olgu Sunumu FUNGUS BALL IN A GIANT CONCHA BULLOSA: A CASE REPORT Aydın ACAR, Melek UYAR, Ali AÇIKALIN, Engin DURSUN, Selma KURUKAHVECİOĞLU, Adil ERYILMAZ

Detaylı

Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır?

Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır? OTOSCOPE 2004; 1:34-38 PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır? Op.Dr. Hakan GÖÇMEN, Op.Dr. Kürşat CEYLAN, Op.Dr. İlker

Detaylı

Paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlar n n bilgisayarl tomografi ile de erlendirilmesi ve bunlar n cinsiyetle iliflkisi

Paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlar n n bilgisayarl tomografi ile de erlendirilmesi ve bunlar n cinsiyetle iliflkisi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2005;14(3-4):49-56 KL N K ARAfiTIRMA Paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlar n n bilgisayarl tomografi ile de erlendirilmesi ve bunlar n cinsiyetle iliflkisi Anatomic variations

Detaylı

RELATION OF BONY ANATOMIC VARIATIONS WITH THE SINUSITIS SCORES IN PATIENTS WITH CHRONIC SINUSITIS +

RELATION OF BONY ANATOMIC VARIATIONS WITH THE SINUSITIS SCORES IN PATIENTS WITH CHRONIC SINUSITIS + KRONÝK SÝNÜZÝTLÝ HASTALARDA KEMÝK ANATOMÝK VARYASYONLARIN SÝNÜZÝT SKORU ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ + RELATION OF BONY ANATOMIC VARIATIONS WITH THE SINUSITIS SCORES IN PATIENTS WITH CHRONIC SINUSITIS + Dr.Müge ÖZCAN*

Detaylı

Akut sinüzitte paranazal sinüs bilgisayarl tomografi bulgular ile semptomlar aras ndaki iliflki

Akut sinüzitte paranazal sinüs bilgisayarl tomografi bulgular ile semptomlar aras ndaki iliflki Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003;11(2):39-45 KL N K ARAfiTIRMA Akut sinüzitte paranazal sinüs bilgisayarl tomografi bulgular ile semptomlar aras ndaki iliflki The correlation between computed tomography

Detaylı

Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi

Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi KBB ve BBC Dergisi 15 (1):1-6, 2007 Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi Analysis of Ethmoid Roof and Cranial Base in Turkish Population Dr. Caner ŞAHĐN, Dr. Yavuz Fuat YILMAZ, Dr. Ali TĐTĐZ,

Detaylı

Normal popülasyonda ve frontal rinosinüzitli olgularda resessus frontalisin anatomik varyasyonlar n n radyolojik olarak de erlendirilmesi*

Normal popülasyonda ve frontal rinosinüzitli olgularda resessus frontalisin anatomik varyasyonlar n n radyolojik olarak de erlendirilmesi* Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(2):47-52 doi:10.2399/jmu.2012002001 Normal popülasyonda ve frontal rinosinüzitli olgularda resessus frontalisin anatomik varyasyonlar n n radyolojik olarak

Detaylı

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1): 22-27, FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ RESULTS OF FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY Dr. İrfan KAYGUSUZ (*), Dr. Turgut KARLIDAĞ

Detaylı

Endoskopik Cerrahinin Nazal Polipozis, Kronik Sinüzit ve Rinojenik Baş Ağrılı Hastalardaki Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması

Endoskopik Cerrahinin Nazal Polipozis, Kronik Sinüzit ve Rinojenik Baş Ağrılı Hastalardaki Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması KBB ve BBC Dergisi, 14 (1 2 3): 14 20, 2006 Endoskopik Cerrahinin Nazal Polipozis, Kronik Sinüzit ve Rinojenik Baş Ağrılı Hastalardaki Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması Long Term Outcomes After

Detaylı

Otolarengoloji. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlar m z. Girifl. Türk. Arflivi. S. Ceylan, U. Köro lu, M.F. Yaz c, G. Güvener, B. Serin, F.

Otolarengoloji. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlar m z. Girifl. Türk. Arflivi. S. Ceylan, U. Köro lu, M.F. Yaz c, G. Güvener, B. Serin, F. TKBBV 2004 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 25, 2004 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlar m z S. Ceylan,

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

ETMOİD SİNOLİTİYAZİS, NAZAL POLİPOZİS VE KRONİK SİNÜZİT BİRLİKTELİĞİ

ETMOİD SİNOLİTİYAZİS, NAZAL POLİPOZİS VE KRONİK SİNÜZİT BİRLİKTELİĞİ ETMOİD SİNOLİTİYAZİS, NAZAL POLİPOZİS VE KRONİK SİNÜZİT BİRLİKTELİĞİ COEXISTENCE OF ETHMOID SINOLITHIASIS, NASAL POLYPOSIS AND CHRONIC SINUSITIS Rinoloji Başvuru: 13.11.2017 Kabul: 06.12.2017 Yayın: 06.12.2017

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Tıp Doktoru

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Tıp Doktoru 1. Adı Soyadı : Ahmet Hamdi Kepekçi ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Haznedar Mahallesi Ergene Sokağı No:52 (Bağcılar Caddesi Üzeri) 34160 Güngören / İSTANBUL : (212)-644-2200 : dr.kepekci@gmail.com

Detaylı

NAZAL POLİPOZİS TANILI HASTALARDA ENDONAZAL ANATOMİK VARYASYONLARIN GÖRÜLME SIKLIĞININ TESPİTİ ve TOPLUM İLE KARŞILAŞTIRILMASI (UZMANLIK TEZİ)

NAZAL POLİPOZİS TANILI HASTALARDA ENDONAZAL ANATOMİK VARYASYONLARIN GÖRÜLME SIKLIĞININ TESPİTİ ve TOPLUM İLE KARŞILAŞTIRILMASI (UZMANLIK TEZİ) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ I. KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA NAZAL POLİPOZİS TANILI HASTALARDA ENDONAZAL ANATOMİK VARYASYONLARIN GÖRÜLME SIKLIĞININ

Detaylı

FRONTOETMOİD MUKOSELLERDE ENDOSKOPİK YAKLAŞIM (+)

FRONTOETMOİD MUKOSELLERDE ENDOSKOPİK YAKLAŞIM (+) K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 39-43, 1996 Dr. Halit Uzun ve ark. FRONTOETMOİD MUKOSELLERDE ENDOSKOPİK YAKLAŞIM (+) ENDOSCOPIC APPROACH IN FRONTOETHMOID MUCOCELES Dr. K. Halit UZUN (*), Dr.

Detaylı

Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu

Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu KBB ve BBC Dergisi, 13 (1): 29 33, 2005 Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu Maxillary Sinus Pyocele: Report of Two Cases Dr. M. Volkan AKDOĞAN*, Dr. Özcan ÇAKMAK*, Dr. Erkan TARHAN*, Dr. Nihal USLU

Detaylı

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR COMPLICATIONS OF FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY Dr. N. Tan ERGİN (*), Dr. Teoman DAL (*), Dr. Levent N. ÖZLÜOĞLU

Detaylı

İki taraflı frontal sinüs kaynaklı inverted papillom

İki taraflı frontal sinüs kaynaklı inverted papillom BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(6):349-353 Olgu Sunumu / Case Report doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.01328 349 İki taraflı

Detaylı

İZOLE SFENOİD SİNÜS ASPERGİLLOZİSİ ISOLATED SPHENOID SINUS ASPERGILLOSIS Rinoloji

İZOLE SFENOİD SİNÜS ASPERGİLLOZİSİ ISOLATED SPHENOID SINUS ASPERGILLOSIS Rinoloji İZOLE SFENOİD SİNÜS ASPERGİLLOZİSİ ISOLATED SPHENOID SINUS ASPERGILLOSIS Rinoloji Başvuru: 01.09.2015 Kabul: 15.09.2015 Yayın: 15.09.2015 Seda Türkoğlu Babakurban 1, Hakan Akkaş 1, Evren Hızal 1, Mehmet

Detaylı

PARANASAL S NÜS ANATOM K YAPILARI VE VARYAS- YONLARININ DENTAL VOLUMETR K TOMOGRAF LE NCELENMES

PARANASAL S NÜS ANATOM K YAPILARI VE VARYAS- YONLARININ DENTAL VOLUMETR K TOMOGRAF LE NCELENMES A.Ü. Di Hek. Fak. Derg. 38(3) 143-152, 2011 PARANASAL S NÜS ANATOM K YAPILARI VE VARYAS- YONLARININ DENTAL VOLUMETR K TOMOGRAF LE NCELENMES The evaluation of paranasal sinuses and anatomical variations

Detaylı

ANTRAL EKTOPİK DİŞ ECTOPIC TOOTH IN MAXILLARY SINUS ANTRUM Rinoloji

ANTRAL EKTOPİK DİŞ ECTOPIC TOOTH IN MAXILLARY SINUS ANTRUM Rinoloji ANTRAL EKTOPİK DİŞ ECTOPIC TOOTH IN MAXILLARY SINUS ANTRUM Rinoloji Başvuru: 07.11.2015 Kabul: 18.12.2015 Yayın: 18.12.2015 Özlem Çelebi Erdivanlı1, Kadir Çağdaş Kazıkdaş2, Zerrin Özergin Coşkun1, Abdulkadir

Detaylı

KANITLARIN KATEGORİSİ

KANITLARIN KATEGORİSİ EPOS 2007 AMAÇLAR VE HEDEFLER Rinosinüzit, topluma büyük bir mali yük oluşturan, önemli ve gittikçe artan bir sağlık sorunudur. Bu el kitabı, rinosinüzitin tanısı ve tedavisi hakkında kanıta dayalı öneriler

Detaylı

Nazal Polipler Editör / Prof. Dr. Fikret leri 23 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+142 Sayfa 54 Resim, 9 fiekil, 1 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6

Nazal Polipler Editör / Prof. Dr. Fikret leri 23 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+142 Sayfa 54 Resim, 9 fiekil, 1 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Deomed Medikal Yay nc l k Nazal Polipler Editör / Prof. Dr. Fikret leri 23 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, X+142 Sayfa 54 Resim, 9 fiekil, 1 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Türk Kulak Burun Bo az ve Bafl

Detaylı

güncel yaklaşım Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi nde Unsinat Çıkıntı ve Endoskopik Sinüs Cerrahisindeki Önemi Editör Prof. Dr.

güncel yaklaşım Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi nde Unsinat Çıkıntı ve Endoskopik Sinüs Cerrahisindeki Önemi Editör Prof. Dr. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi nde güncel yaklaşım CURRENT PRATICE in OTORHINOLARYNGOLOGY&HEAD AND NECK SURGRY Editör Prof. Dr. Metin ÖNERCİ Unsinat Çıkıntı ve Endoskopik Sinüs Cerrahisindeki Önemi

Detaylı

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 30)/İnfantil Subglottik Hemanjioma: Tedavi Öncesi Ve Sonrası Bilgisayarlı Tomografi Bulguları 3 ( ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Yıl/yarıyıl /1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans,

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI BİLATERAL MAKSİLLER SİNÜS HACMİNİN ÇEVRE ANATOMİK YAPILAR, GÖMÜLÜ DİŞLER VE DİŞ EKSİKLİĞİ İLE

Detaylı

Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları

Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(5):232-236 Çalışma - Araştırma / Original Article 232 Paranazal sinüs mukosellerinin

Detaylı

KOANAYA ULAŞAN İZOLE NAZAL POLİPLİ OLGULARDA KLİNİK DENEYİMİMİZ

KOANAYA ULAŞAN İZOLE NAZAL POLİPLİ OLGULARDA KLİNİK DENEYİMİMİZ KLİNİK ÇALIŞMA KOANAYA ULAŞAN İZOLE NAZAL POLİPLİ OLGULARDA KLİNİK DENEYİMİMİZ Dr. Arzu TATLIPINAR, Dr. Tanju GÖKÇEER, Dr. Sema KÖKSAL, Dr. Erkan ESEN Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB,

Detaylı

KRONİK TEKRARLAYAN BAŞAĞRILARININ ETYOLOJİSİNDE RİNOSİNOJENİK NEDENLER

KRONİK TEKRARLAYAN BAŞAĞRILARININ ETYOLOJİSİNDE RİNOSİNOJENİK NEDENLER K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7(1): 25-29, KRONİK TEKRARLAYAN BAŞAĞRILARININ ETYOLOJİSİNDE RİNOSİNOJENİK NEDENLER RHINOSINOGENIC CAUSES IN THE ETIOLOGY OF CHRONIC RECURRENT HEADACHES Dr.

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

Onodi hücresi transsfenoidal hipofiz cerrahisinde sella ekspojurunu kısıtlar mı?

Onodi hücresi transsfenoidal hipofiz cerrahisinde sella ekspojurunu kısıtlar mı? BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2015;25(2):82-86 Çalışma - Araştırma / Original Article doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.57255 82

Detaylı

Burun yıkama ve sağlığı

Burun yıkama ve sağlığı Burun yıkama ve sağlığı Yayınlanmış bir çok klinik çalışmada günlük yapılan nazal yıkmanın burnumuzla ilgili yaşam kalitesini arttırdığı ve sinüslerimizden kaynaklanan semptomları azalttığı gösterilmiştir.

Detaylı

Sinüzit Radyolojisi. Dr. Erdinç AYDIN

Sinüzit Radyolojisi. Dr. Erdinç AYDIN Sinüzit Radyolojisi Dr. Erdinç AYDIN Başkent Üniversitesi T p Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dal, ANKARA Sinüslerin görüntülenmesi için transillüminasyon, ultrasonografi (USG), düz grafiler, bilgisayarl

Detaylı

Unilateral Choanal Atresia Diagnosed During Operation: Case Report. [Peroperatif Tanı Konulan Unilateral Koanal Atrezi: Olgu Sunumu]

Unilateral Choanal Atresia Diagnosed During Operation: Case Report. [Peroperatif Tanı Konulan Unilateral Koanal Atrezi: Olgu Sunumu] Unilateral : [Peroperatif Tanı Konulan Unilateral Koanal Atrezi: Olgu Sunumu] Korhan Kilic 1, Muhammed Sedat Sakat 1, Enver Altas 2 1 Palandoken State Hospital, Department of Otolaryngology, Erzurum, Turkey

Detaylı

KRONİK SİNÜZİTLİ OLGULARDA KOKU ALMA BOZUKLUKLUĞUNA ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ VE FLUTİKAZON DİPROPİONAT'IN ETKİNLİĞİ

KRONİK SİNÜZİTLİ OLGULARDA KOKU ALMA BOZUKLUKLUĞUNA ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ VE FLUTİKAZON DİPROPİONAT'IN ETKİNLİĞİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5. 194-198, 1997 Dr: Akın ZENGİN ve ark. KRONİK SİNÜZİTLİ OLGULARDA KOKU ALMA BOZUKLUKLUĞUNA ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ VE FLUTİKAZON DİPROPİONAT'IN ETKİNLİĞİ THE

Detaylı

Koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin seyri

Koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin seyri TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: fiubat / February 25, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Haziran / June 16, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Ocak / January 21,

Detaylı

Nazal polipoziste endoskopik sinüs cerrahisinin etkinliği

Nazal polipoziste endoskopik sinüs cerrahisinin etkinliği Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(5):306-311 KLİNİK ÇALIŞMA Nazal polipoziste endoskopik sinüs cerrahisinin etkinliği The effectiveness of endoscopic sinus surgery in nasal polyposis Dr. Cem SAKA, Dr.

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS HASTALIKLARINA SEBEP OLABİLECEK ODONTOJENİK FAKTÖRLERİN DENTAL VOLUMETRİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MAKSİLLER SİNÜS HASTALIKLARINA SEBEP OLABİLECEK ODONTOJENİK FAKTÖRLERİN DENTAL VOLUMETRİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ MAKSİLLER SİNÜS HASTALIKLARINA SEBEP OLABİLECEK ODONTOJENİK FAKTÖRLERİN DENTAL VOLUMETRİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. Eren YILDIRIM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

KONKA BULLOZA TİPLERİ VE FARKLI PATOLOJİK İÇERİK GÖRÜLME SIKLIĞI

KONKA BULLOZA TİPLERİ VE FARKLI PATOLOJİK İÇERİK GÖRÜLME SIKLIĞI KLİNİK ÇALIŞMA KONKA BULLOZA TİPLERİ VE FARKLI PATOLOJİK İÇERİK GÖRÜLME SIKLIĞI Dr. Muhlis BAL, Dr. Güler BERKİTEN, Dr. İlhan TOPALOĞLU Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.KBB, İstanbul, Türkiye

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi

Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi Olgu Sunumu / Case Report doi:10.5505/sakaryamj.2015.44366 Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi

Detaylı

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür.

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. Yapısı iki kısımda incelenir: - Nasus externus (dış burun) - Cavitas

Detaylı

THE VALUE OF PARANASAL SINUS TOMOGRAPHY IN CHRONICAL HEADACHE

THE VALUE OF PARANASAL SINUS TOMOGRAPHY IN CHRONICAL HEADACHE Anatol J Clin Investig 2010:4(4):186-191 KRONİK BAŞ AĞRILARINDA PARANASAL SİNÜS TOMOGRAFİSİNİN DEĞERİ THE VALUE OF PARANASAL SINUS TOMOGRAPHY IN CHRONICAL HEADACHE Elif ERSOY ÇALLIOĞLU 1, Raşit MİDİLLİ

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir!

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! On5yirmi5.com Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! Mevsim değişimlerinde geniz akıntısı, burnunuzda tıkanıklılık ve bağ ağrılarınızdan şikayetiniz varsa, üst solunum yolu enfeksiyonlarınız 10

Detaylı

Parsiyel orta konka rezeksiyonunun koku fonksiyonlarına etkisinin değerlendirilmesi

Parsiyel orta konka rezeksiyonunun koku fonksiyonlarına etkisinin değerlendirilmesi KBB Uygulamaları 2017;5(1):23-28 doi: 10.5606/kbbu.2017.53215 Özgün Makale / Original Article Parsiyel orta konka rezeksiyonunun koku fonksiyonlarına etkisinin değerlendirilmesi Evaluation of the effect

Detaylı

OPTİK SİNİR - PARANAZAL SİNÜS İLİŞKİLERİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ (+)

OPTİK SİNİR - PARANAZAL SİNÜS İLİŞKİLERİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ (+) K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7(1):47-51 OPTİK SİNİR - PARANAZAL SİNÜS İLİŞKİLERİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ (+) AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OPTIC NERVE

Detaylı

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim)

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim) 1 CURRICULUM VITAE Eylül 2009 Dr. Seçil (Artut) Totan Terrace Fulya Hakkı Yeten Cd. No :11 D :15 34365 Fulya-İstanbul Tel: 0-532-300 75 74 seciltotan@gmail.com I. KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

Konka Bülloza Nedenli Orta Konka Baş Ağrısı Sendromu Middle Turbinate Headache Syndrome Due To Concha Bullosa

Konka Bülloza Nedenli Orta Konka Baş Ağrısı Sendromu Middle Turbinate Headache Syndrome Due To Concha Bullosa KBB ve BBC Dergisi, 10 (3): 150 155, 2002 Konka Bülloza Nedenli Orta Konka Baş Ağrısı Sendromu Middle Turbinate Headache Syndrome Due To Concha Bullosa Dr. Selim ERBEK*, Dr. Seyra ERBEK**, Dr. Engin DURSUN***

Detaylı

Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi, IgE yüksekliği, eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi

Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi, IgE yüksekliği, eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi Türk Pediatri Arşivi 24; 39: 71 7 Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi, IgE yüksekliği, eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi Özgür Nihat Bilgin 1, Çağatay

Detaylı

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. AKCİĞER GRAFİLERİ Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. HEDEFLERİMİZ!!! Radyolojik anatomi, Değerlendirme, Pozisyonlar, Teknik, Lezyonlar ve radyografik örnekleri Akciğer Grafisi;

Detaylı

Çocukluk ça sinüzitleri

Çocukluk ça sinüzitleri DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:157-162 Çocukluk ça sinüzitleri Ö. Taflk n Yücel 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara PARANAZAL S NÜSLER N GEL

Detaylı

S NÜZ TLERDE F ZYOPATOLOJ, KL N K TABLOLAR VE TANI YÖNTEMLER

S NÜZ TLERDE F ZYOPATOLOJ, KL N K TABLOLAR VE TANI YÖNTEMLER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 73-103 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Alerjik rinit ve nonalerjik rinit eozinofilik sendromlu hastalarda bilgisayarlı tomografi evresi

Alerjik rinit ve nonalerjik rinit eozinofilik sendromlu hastalarda bilgisayarlı tomografi evresi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2004;12(1-2):1-5 KL N K ARAfiTIRMA Alerjik rinit ve nonalerjik rinit eozinofilik sendromlu hastalarda bilgisayarlı tomografi evresi Computed tomography stage in patients with

Detaylı

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Dr Gökhan ORCN, Dr Figen PLIYIK, Dr Zeynep YZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi ilim Dalı, ursa İkiz eşi olarak 37. gebelik haftasında doğan kız bebek, doğumdan itibaren özellikle

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ Ruksan ELAL 1, Arsenal SEZGİN ALİKANOĞLU 2, Dinç SÜREN 2, Mustafa YILDIRIM 3, Nurullah BÜLBÜLLER 4, Cem SEZER 2

Detaylı

KRONİK MAKSİLLER SİNÜZİTLERDE NAZOANTRAL VENTİLASYON TÜPLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI

KRONİK MAKSİLLER SİNÜZİTLERDE NAZOANTRAL VENTİLASYON TÜPLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt : 2 Sayı: l, 1994 KRONİK MAKSİLLER SİNÜZİTLERDE NAZOANTRAL VENTİLASYON TÜPLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI THE COMPARATIVE RESULTS OF NASOANTRAL VENTILATION

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr. Şeniz Şengül GENEL ÇOCUK POLİKLİNİĞİ OLGU SUNUMU Int.Dr.Şeniz Şengül

Detaylı

EPİSTAKSİS. Dr. Selçuk SEVİNÇ

EPİSTAKSİS. Dr. Selçuk SEVİNÇ EPİSTAKSİS Dr. Selçuk SEVİNÇ 1 Epistaksis ( burun kanaması ) genellikle kendiliğinden veya müdahale ile duran bir kanama olmasına rağmen bazen de hayatı tehdit edici boyutlara erişebilir. 2 Hayat boyu

Detaylı

Alerjinin cerrahi olarak tedavi edilen nazal polipozis prognozuna etkisi

Alerjinin cerrahi olarak tedavi edilen nazal polipozis prognozuna etkisi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(4):200-205 Çalışma - Araştırma / Original Article doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.03371

Detaylı

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

Detaylı

İnverted papillomlu olgularda endonazal endoskopik ve kombine yaklaşım sonuçları

İnverted papillomlu olgularda endonazal endoskopik ve kombine yaklaşım sonuçları KBB Uygulamaları 2016;4(3):117-121 doi: 10.5606/kbbu.2016.94824 Özgün Makale / Original Article İnverted papillomlu olgularda endonazal endoskopik ve kombine yaklaşım sonuçları Results of endonasal endoscopic

Detaylı

Bilgisayarl tomografi (BT) paranazal sinüs (PNS) hastal klar n n

Bilgisayarl tomografi (BT) paranazal sinüs (PNS) hastal klar n n Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:315-320 BAfi-BOYUN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI nflamatuar paranazal sinüs hastal klar nda düflük doz ve standart doz BT nin karfl laflt r lmas Nevzat Karabulut,

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI SİNÜZİTLERİNDE PREDİSPOZAN FAKTÖRLER VE WATER'S GRAFİSİNİN TANI DEĞERİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI SİNÜZİTLERİNDE PREDİSPOZAN FAKTÖRLER VE WATER'S GRAFİSİNİN TANI DEĞERİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7(3): 168-174, : ÇOCUKLUK ÇAĞI SİNÜZİTLERİNDE PREDİSPOZAN FAKTÖRLER VE WATER'S GRAFİSİNİN TANI DEĞERİ PREDISPOSING FACTORS AND ROLE OF THE WATER'S X-RAY IN

Detaylı

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi MANİSA HABER Soğuklarla birlikte sinüzit vakalarında artış yaşanıyor Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Pınar, havaların

Detaylı

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT NASUS Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Nasus-Burun Solunum ve koku alma organı Kemik ve kıkırdaklardan yapılmış, kas ve deri ile örtülü Havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, süzülmesi Kokunun alınması Sesin amplifikasyonu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. A. OKAN GÜRSEL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. A. OKAN GÜRSEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. A. OKAN GÜRSEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ UYGULANAN NAZAL POLİPOZİSLİ HASTALARDA POSTOPERATİF

Detaylı

Paranazal sinüs inflamatuar hastal klar n n tedavisinde endoskopik

Paranazal sinüs inflamatuar hastal klar n n tedavisinde endoskopik Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:321-326 Afi-OYUN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Düflük doz paranazal sinüs T incelemelerinin tan sal de eri Kudret Metin, Arzu Arslan, Yonca Akgöz, Gür Akansel,

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

NAZAL HAMARTOM i OLGU SUNUMU NASAL HAMARTOMA. İbrahim ÇUKUROVA Aytekin YAZ Murat GÜMÜŞSOY Gül Caner MERCAN Ümit BAYOL Orhan Gazi YİĞİTBAŞI

NAZAL HAMARTOM i OLGU SUNUMU NASAL HAMARTOMA. İbrahim ÇUKUROVA Aytekin YAZ Murat GÜMÜŞSOY Gül Caner MERCAN Ümit BAYOL Orhan Gazi YİĞİTBAŞI Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (1): 43-47 43 OLGU SUNUMU NAZAL HAMARTOM i NASAL HAMARTOMA İbrahim ÇUKUROVA Aytekin YAZ Murat GÜMÜŞSOY Gül Caner MERCAN Ümit BAYOL Orhan Gazi YİĞİTBAŞI ÖZET Hamartom ya

Detaylı

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:21, Sayı: 2, Yıl: 2011, Sayfa: ABSTRACT

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:21, Sayı: 2, Yıl: 2011, Sayfa: ABSTRACT Araştırma/ Research SÜMBÜLLÜ, Article ÇAKUR, ANTRAL RETANSİYON KİSTİNİN RADYOLOJİK TESPİTİ; DENTAL VOLÜMETRİK TOMOGRAFİ İLE WATERS POZİSYONUNDA ÇEKİLEN PARANAZAL SİNÜS RADYOGRAMIN KARŞILAŞTIRILMASI RADIOLOGICAL

Detaylı

Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi

Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi Evren Besler 1, Nurcihan Aygün 1, Sıtkı Gürkan Yetkin 1, Mehmet Mihmanlı 1, Adnan İşgör 2, Mehmet Uludağ

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisinde klinikopatolojik analiz

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisinde klinikopatolojik analiz KBB Uygulamaları 2015;3(1):13-19 doi: 10.5606/kbbu.2015.29200 Özgün Makale / Original Article Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisinde klinikopatolojik analiz Clinicopathological analysis in unilateral

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME

MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME MAXILLARY SINUS SEPTA: EVALUATION WITH COMPUTED TOMOGRAPHY AND PANORAMIC RADIOGRAPHY Yrd. Doç. Dr. İlker ÖZEÇ* Yrd.

Detaylı

Lepralı Olgularda Rinolojik Bulgular

Lepralı Olgularda Rinolojik Bulgular doi:10.5222/otd.2015.001 Araştırma Lepralı Olgularda Rinolojik Bulgular Zübeyde Elmalı*, Kamil Hakan Kaya**, Selçuk Güneş**, Mustafa Suphi Elbistanlı**, Mahmut Uzut***, Fatma Tülin Kayhan** *Keşan Devlet

Detaylı