Sinonazal Varyasyonların BT Analizi ve Sinüzit İle İlişkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sinonazal Varyasyonların BT Analizi ve Sinüzit İle İlişkisi"

Transkript

1 Sinonazal Varyasyonların BT Analizi ve Sinüzit İle İlişkisi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tomographic Analysis of Sinonasal Variations and Relationship with Sinusitis Yüksel KAPLAN *, Suphi MÜDERRİS**, Tanfer KUNT** ÖZET Kronik sinüzitlerle paranazal sinüslerin kemik anatomik varyasyonlarının ilişkisini ve bu varyasyonların semptomatik hastalardaki insidansını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada sinonazal yakınmaları nedeniyle takip edilmekte olan 500 hastanın Bilgisayarlı Tomografileri (BT) leri analiz edilmiş ve bunlardan 377 sinde (%75.4) bir sinüs patolojisine rastlanmıştır. Sinüzit olan ve olmayan gruplar oluşturulup bu gruplarda varyasyonların insidansları karşılaştırılmış, septum deviyasyonu (SD) ve konka bullozanın sinüzit olan grupta önemli derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Sinüs patolojisi saptanan grupta en sık maksiler sinüzit görülmüş bunu sırasıyla ön etmoid sinüzit, frontal sinüzit arka etmoid sinüzit ve sfenoid sinüzit takip etmiştir. Anatomik varyasyonlardan agger nazi hücresi en sık görülürken bunu konka bulloza, unsinat bulla, SD, tuberkulum septi nazi, etmoid bulla, Haller hücresi, paradoksal orta konka ve sekonder orta konka izlemiştir. Anatomik varyasyonlardan sadece SD ve konka bulloza sinüzit grubunda anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p<0.05 )Buradan varyasyonla sinüzit arasında pozitif bir ilişki olduğu ancak bunun önemli derecede olmadığı anlaşılmaktadır. Anahtar kelimeler: sinonazal varyasyon, kronik sinüzit, bilgisayarlı sinüs tomografisi SUMMARY In this study we investigated the relationship between chronic sinusitis and anatomic variations of paranasal sinuses. We analysed computed tomographies of 500 patients who are suffering from sinonasal complaints. After dividing patients who have sinusitis and have not, we compared the groups about variations and we found the deviation of septum and concha bullosa are higher among patients who have sinusitis. Maxillary sinus was the most affected sinus. The others were anterior ethmoidal cells, frontal sinus, posterior ethmoidal cells and sphenoid sinus in a decreasing order. Agger nasi cell was the most common anatomic variation. The others were concha bullosa, bulla uncinatus, deviation of nasal septum, bulla ethmoidalis, tuberkulum septi nasi, Haller s cell, paradoxical middle concha and secondary middle concha in a decreasing order. Of these anatomic variations only the deviation of septum and concha bullosa was higher among sinusitis group(p<0.05). We concluded that there is a relationship between variation and sinusitis but this is not important stathistically. Key words: Sinonasal variations, chronic sinusitis, computed tomography of paranasal sinuses. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 26 (1): 29 36, 2004 GİRİŞ Sinonazal anatomik varyasyonların sinüzit gelişiminde rolü olduğu iddia edilmiştir. Genel bir tanımlamayla sinüzit, paranazal sinüslerin hem infeksiyöz ajanlarla hem de allerjik mekanizmalarla olabilen inflamasyonudur. Sinüzit bir çok açıdan sınıflandırılabilir; ama en sık kullanılan sempotomların süresi ile ilgili olandır. Akut, subakut ve kronik sinüzit terimleri semptomların sırasıyla 4 haftadan az, 4 hafta * Uz. Dr., Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi Sivas ** Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Sivas 29

2 Sinonazal Varyasyonların Bt Analizi Ve Sinüzit İle İlişkisi ile 3 ay arasında ve 3 aydan fazla sürdüğünü belirtir(1). Kronik sinüzitlerin etyolojisinde suçlanan varyasyonlar konka bulloza, agger nazi, aşırı pnömotize etmoid bulla, unsinat bulla, kıvrımlı unsinat proçes, Haller hücresi, SD, paradoksal orta konka, sekonder orta konka ve tuberkulum septidir. Bu ilişkinin incelenmesi için Bilgisayarlı Tomografi (BT) en ideal tanı aracıdır (2). Agger Nazi hücresi lateral nazal duvarda orta konkanın lateral nazal duvara yapışma yerinin ön-üst tarafında yerleşmiş pnömotize bir çıkıntıdır.unsinat proçesin pnömotizasyonuna unsinat bulla denir.unsinat proçes mediale fazla kıvrımlı olduğu zaman orta konka ile yoğun kontakt gelişir ve orta meatus içine girişi bloke edebilir. Bu yüzden mediale kıvrımlı unsinat proçes de varyasyon sayılmaktadır. Paradoks orta konka; orta konkanın medial yerine laterale doğru konveksite göstermesidir. Sekonder orta konka; üst konka ile orta konka arasında bulunan ve projeksiyonu lateral nazal duvar ile orta mea arasında bulunan ekstra bir konkadır. Etmoid bulla unsinat çıkıntının üst kısmında yukarıdan aşağı doğru yerleşmiş vertikal bir kemik kabarıklıktır. Ortalama olarak 18mm uzunluk ve 5 mm yüksekliktedir. Bu boyutlardan daha büyük olduğunda aşırı pnömotize etmoid bulla denir. Haller hücresi orta etmoid hücrelerdendir. Bu hücreler etmoid kapsülün dışına taşarak maksiller sinüs içine uzanmaktadır. Tuberkulum septi nazi; septumun ön veya arka kısmında bulunabilen kalınlaşmalardır. Septum deviasyonu septumun kıkırdak ve kemik bölümlerinin birbirine uygun olmayan gelişimine bağlı olarak veya travmatik olarak ortaya çıkabilen septumun nazal pasaja doğru olan çıkıntı ve eğrilmeleridir. Bir veya iki pasajı birden etkileyebilir ve burun tıkanıklığı, başağrısı ve anosmiye neden olabilir Kronik sinüzitte koronal BT tercih edilen tetkik yöntemi olmuştur. Zira bu cerrahın sinonazal kavite görüşünü arttırmakta ve ameliyat için bir harita olarak görev yapmaktadır(3). Endoskopik sinüs cerrahisi için en fazla bilgiyi sağlayan görüntü yöntemi koronal planda çekilen BT filmleridir. Koronal ya da aksiyel olarak 3-5 mm.lik aralıklarla çekildiği zaman sinüs patolojisinin lokalizasyonunu gösterebilmektedir. Paranazal sinüslerde koronal düzlem çekimi çoğu otör tarafından kabul görmüş bir yöntemdir (4). Sinonazal kavitenin BT incelemesinin amacını anlayabilmek için fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinin (FESC) mantığının iyice anlaşılması gerekir. FESC in amacı mukosiliyer klirensin normal bir biçimde sürdürülebilmesi için sinonazal kaviteye normal bir mukoza yapısı kazandırmaktır. FESC doğal ostiumu ve paranazal sinüslerin boşalma yollarının genişletilmesini ve osteomeatal kompleksdeki (OMK) mukosiliyer klirensin potansiyel engellerini ortadan kaldırmayı amaçlar. Unsinat proçesin ampütasyonu, infindibulum ve doğal ostiyumun genişletilmesi, ön etmoid hücreler için tıkalı olmayan ve ortak bir kanalın oluşturulması FESC deki rutin uygulamalardır (3). Bu çalışmada kronik sinüziti olan hastalarda BT ile paranazal sinüslere ait anatomik varyasyonların insidansı ve sinüzit ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun Boğaz kliniğine sinonazal şikayetlerle başvuran 500 hasta üzerinde yapılmıştır. Hastalar tomografi çekilmeden önce 3 ay süreyle takip edilmişlerdir. Hastaların anamnez ve muayene sonrası Water s grafisi çekilmiş, sıvı seviyesi ve mukozal değişiklik sinüzit lehine yorumlanmış ve bunlara sinüzit için medikal tedavi verilmiş 12 hafta süreyle periyodik kontrollerde medikal tedavilere devam edilmiş, kontrol grafileri yeniden istenmiş ve patolojileri devam eden olgular 3 ayın sonunda kronik sinüzit olarak kabul edilmiştir. Üç aydır takip edilen hastalara BT çekilmiştir. BT; kontrast madde verilmeden, kemik penceresinde, frontal sinüs önünden sfenoid sinüs arkasına kadar 5mm kesit aralıkları ile kontrast madde verilmeksizin koronal planda çekilmiş ve incelenen bölge için büyütme faktörü kullanılmıştır. Sinüs hastalığı için uygun ve yeterli süre medikal tedavi almamış hastalar, daha önce burun ve paranazal sinüs ameliyatı geçirmiş olanlar ve nazal polipi olan olgular çalışmaya alınmamışlardır. Çalışmaya alınan 500 hastanın BT leri incelendiğinde 377 hastada mukozal değişiklik görülmüş, 123 hastada ise herhangi bir mukozal değişiklik görülmemiştir. Tüm vakalarda sinüzit tespit edilememesi konvansiyonel grafilerin yanlış yönlendirmesine bağlı olabilir. Bir vakanın varyasyon pozitif olarak değerlendirilmesi için araştırılan anatomik varyasyonlardan en az birisinin tespit edilmiş olması gerekli ve yeterli şart olarak kabul edilmiştir. Paranazal sinüslerden herhangi birisinde tesbit edilen mukozal bir 30

3 Kaplan ve ark. değişiklik, Mc Gay Lund klasifikasyonuna göre en az 1 puan değerinde ise o hastanın sinüziti olan gruba alınması için yeterli görülmüştür. Mmc Gay Lund klasifikasyonuna göre sinüs opasiteleri 0 ile 3 arasında skorlanır.bu değişiklik mukoza hipertrofisinden o sinüsün total opasifikasyonuna kadar değişebilir. Maksiller sinüs için 4 mm diğer sinüsler için 2 mm.ve üzerindeki mukozal kalınlık kronik sinüzit için en az olması gereken mukozal kalınlık olarak kabul edilmektedir. Bu klasifikasyona göre normal sinüs 0, minör mukozal kalınlık 1 major mukozal kalınlık 2 total opasite veya sıvı seviyesi 3 ile skorlanır.bu çalışmada minör mukozal kalınlaşma kronik sinüzitin varlığı için yeterli görülmüş ve mukozal kalınlaşmalar skorlanmamıştır. Ele alınan 500 hastanın paranazal BT leri öncelikle tüm sinüslerdeki mukoperiostal kalınlaşma, hava sıvı seviyesi, ve opasifikasyon yönünden incelenmiştir. BT ile herhangi bir sinüs patolojisi tesbit edilenler ve edilmeyenler ayrılarak iki ayrı çalışma grubu tesbit edilmiştir. Daha sonra sinüslerdeki mukozal değişiklikler incelenmiş, sinüzit bulunan ve bulunmayan gruplar anatomik varyasyon yönünden ayrı ayrı incelenerek Tablo 1 de gösterilen anatomik varyasyonlar tesbit edilmiş ve sinüzit ile anatomik varyasyonların ilişkisi incelenmiştir. Bundan sonra varyasyonu olanlar ve olmayanlar ayrılarak bu iki grup sinüzit yönünden kıyaslanmış ve varyasyonların sinüzitle ilişkisi araştırılmıştır. Bağımsız gruplarda iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi (Khi Kare testi p=0.05) kullanılarak her bir değişken ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. BULGULAR Çalışmaya alınan hastaların yaşları 19 ila 72 arasında değişmekte ve yaş ortalaması 30.6±17.8'dir. Hastaların 275 i erkek (%55), 225 i kadın (%45)'dır. BT ile sinüzit tesbit edilen grup 377 kişiden oluşmuştur ve bunların 207 si erkek (%54.9),170 i kadın (%45.1)'dır. Bu grubun yaş ortalaması 30.8±16.92'dir. Klinik bulguları olmasına rağmen BT ile sinüzit tesbit edilemeyen 123 kişilik grup ise 68 erkek (%55.3) ve 55 kadından (%44.7) oluşmuştur ve bunların yaş ortalaması 29.9± 18.5'dir. Tablo I de görüldüğü gibi anatomik varyasyonlardan en sık görüleni %49.4 ile agger nazi olmuştur. Bunu sırasıyla %38.6 ile konka bulloza, %34.6 ile unsinat bulla, %29.4 ile SD, %22 ile pnömotize krista gali, %21.4 ile tuberkulum septi nazi, %16 ile etmoid bulla, %15.6 ile Haller hücresi, %8.2 ile paradoksal orta konka, %6.6 ile kıvrımlı unsinat proçes, %6 ile sekonder orta konka izlemektedir. Tablo1: Araştırılan anatomik varyasyonlar ve görülme oranları Anatomik Varyasyon n=500 % Agger nazi Bilateral Sağ Sol Konka bulloza Unsinat bulla Bilateral Sağ Sol Septum deviasyonu Sağ Sol Pnömotize krista gali Tuberkulum speti nazi Etmoid bulla Bilateral Sağ Sol Haller hücresi Bilateral Sağ Sol 15 3 Onadi hücresi Paradoksal orta konka Bilateral Sağ Sol 10 2 Kıvrımlı Unsinat Proçes Bilateral Sağ Sol Sekonder orta konka Bilateral Sağ Sol - - Tablo II de görüldüğü gibi sinüzit tesbit edilen 377 vaka etkilenen sinüsler yönünden incelendiğinde en sık tutulan sinüsün %78.3 ile maksiler sinüs olduğu 31

4 Sinonazal Varyasyonların Bt Analizi Ve Sinüzit İle İlişkisi görülmüştür. Ön etmoidler %71.4 ile ikinci sırada, frontal sinüzit ise %35 oranı ile üçüncü sırada görülmüştür. Arka etmoidal sinüzit %23.6 oranı ile dördüncü sırada görülürken, sfenoid sinüzit ise %17.8 oranı ile 5. sırada görülmüştür. Tablo II- Patolojilerin Sinüslere Göre Dağılımı, Sinüsler Sinüzit grubu (n=377) Maksiler sinüs Ön etmoid hücreler Frontal sinüs Arka etmoid hücreler Sfenoid sinüs İnfindibulumda opasite % Anatomik varyasyonlarla sinüzit ilişkisini ortaya koyabilmek için sinüzit olan ve olmayan biçiminde ayrılmış olan gruplarda anatomik varyasyonların görülme oranları karşılaştırılmıştır. Tablo III te görüldüğü gibi varyasyonların bir kısmı sinüzit olan grupta bir kısmı da sinüzit olmayan grupta fazla görülmüştür. Sinüzit olan grupta agger nazi hücresi, konka bulloza, SD, unsinat bulla, tuberkulum septi nazi ve kıvrımlı unsinat proçes sinüzit olmayan gruba göre fazla bulunurken; etmoid bulla, Haller hücresi, paradoksal orta konka ve sekonder orta konka ise sinüzit olmayan grupta fazla bulunmuştur. Bu iki gruptaki varyasyon oranları arasındaki fark istatistiksel değerlendirmeye alındığında ise bunlardan sadece SD ve konka bullozanın, sinüzit olan grupta diğer gruba göre daha fazla görüldüğü bulunmuş, (p<0.05) diğer varyasyonların görülme oranları arasındaki fark ise önemli bulunmamıştır (p>0.05 ). Tablo III- Anatomik Varyasyonların Gruplara Göre Dağılımı Anatomik varyasyon Sinüzit Olan n=377 Sinüzit Olmayan Toplam n=500 p Sayı % Sayı % Sayı % Agger nazi >0.05 Kona bulloza <0.05 Unsinat bulla >0.05 Septum deviasyonu <0.05 Tuberkulum septi nazi >0.05 Etmoid bulla >0.05 Haller hücresi >0.05 Paradoksal orta konka >0.05 Kıvrımlı unsinat proçes >0.05 Sekonder orta konka >0.05 Hem sinüziti hem de varyasyonu olmayan yani tamamıyla normal olan hasta sayısı 29 olarak bulunmuştur. Bunun genel grup içindeki oranı %5.8 dir. Varyasyon olan ve olmayan vakaların sinüzit yönünden karşılaştırılması Tablo IV te görülmektedir. Varyasyon pozitif olan 402 kişinin 308 inde (%76.6) sinüzit olduğu görülmektedir. 94 kişide ise (%23.4) sinüzit tespit edilememiştir. Varyasyon görülmeyen 98 hastanın ise 69 unda (%70.40) sinüzit tespit edilmiş, 29 unda (%29.6) ise sinüzit görülmemiştir. Bu iki oran arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Sinüziti olan ve olmayan gruplar ile bu gruplardaki varyasyona rastlanma oranları arasındaki ilişki incelendiğinde (Tablo V) en az bir sinüsün enfekte olduğu 377 hastada varyasyon bulunma insidansı %81.7 olarak bulunmuştur. Bu grupta varyasyonun bulunmadığı hastaların oranı ise %18.3 dür. Sinüzit bulunmayan 123 hastadaki varyasyon pozitifliği oranı ise %76.4 olarak tespit 32

5 Kaplan ve ark. edilmiştir. Bu grupta varyasyon bulunmayanların oranı ise %23.6 dır. Bu oranlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık görülmemiştir (p>0.05). Tablo IV- Varyasyon olan ve olmayan gruplardaki sinüzit bulunma oranları Sinüzit olan Sinüzit olmayan Varyasyon var 308 (%76.6) 94 (%23.4) Varyasyon yok 94 (%70.4) 29 (%29.6) p >0.05 >0.05 Tablo V Sinüziti olan ve olmayan gruplar arasında varyasyon bulunma oranları Varyasyon var Varyasyon yok Sinüziti olan 308(%81.7) 69(%18.3) Sinüzit olmayan 94(%76.4) 29(%23) p >0.05 >0.05 TARTIŞMA KBB kliniklerine başvuran hastaların büyük bölümünü nazal şikayetleri olanlar oluşturmaktadır. Endoskopların tanı ve tedavi amaçlı olarak KBB hekimlerinin kullanımına girmesi ve yüksek rezolüsyonlu BT lerin kronik sinüzitlerin araştırılmasında rutin kullanıma girmesi sinüzitlerin teşhis ve tedavisine ışık tutmuştur. Standart direk grafilerin paranazal sinüs patolojilerinin tanısındaki güvenilirliliği sınırlıdır. Bizim klinik ve radyolojik bulgularla kronik sinüzit olarak kabul ettiğimiz hastaların BT leri değerlendirildiğinde bunların sadece 377 sinde (%75.4) mukozal patolojiye rastlanmıştır. Buna göre bu çalışmada %24.6 oranında yalancı pozitiflik gösterdiği anlaşılmaktadır. BT incelemesinde akut ve kronik sinüzit ayırımı güç olabilmektedir. BT nin histolojik tanı koymaktan ziyade bölgesel hastalığın sınırlarının saptanmasında ve ayırıcı tanı sağlanmasında rolü olduğu ifade edilmektedir (6). Kennedy ve Zinreich kronik sinüzitten şüphelendikleri 230 hastanın BT lerini değerlendirmişler ve hastaların %84 ünde herhangi bir düzeyde bir sinüs patolojisi olduğunu tespit etmişlerdir. Hastaların %16 sında ise sinüzite rastlayamamışlardır (7). Bizim çalışmamızda ise kronik sinüzitten şüphelenilerek BT çektirilen hastaların %24.6 sında sinüzit tespit edilememiştir. Anatomik varyasyonların sinüzit gelişiminde rolü olduğunu direk olarak göstermek çok zordur. Bunun için BT nin endoskopik yöntemlerle desteklenmesi gerekir. Ancak bu ilişkiyi gösterebilmek için bu çalışmada önce sinüzit olan ve olmayan biçiminde ayrılmış olan gruplarda anatomik varyasyonların görülme oranları karşılaştırılmış ve varyasyonların bir kısmı sinüzit olan grupta bir kısmı da sinüzit olmayan grupta fazla görülmüştür. Sinüzit olan grupta agger nazi hücresi, konka bulloza, SD, unsinat bulla, tuberkulum septi nazi ve kıvrımlı unsinat proçes sinüzit olmayan gruba göre fazla bulunurken etmoid bulla, Haller hücresi, paradoksal orta konka ve sekonder orta konka ise sinüzit olmayan grupta fazla bulunmuştur. Bu iki gruptaki varyasyon oranları arasındaki fark istatistiksel olarak değerlendirildiğinde bunlardan sadece SD ve konka bullozanın, sinüzit olan grupta diğer gruba göre daha fazla görüldüğü bulunmuş (p<0.05), diğer varyasyonların görülme oranları arasındaki fark ise önemli bulunmamıştır (p>0.05 ). Calhoun ve arkadaşları 100 sinüzit hastası ile 82 orbita patolojisi olan hastanın paranazal BT lerini karşılaştırdıkları bir çalışmada sinüziti olan hastalarda SD insidansının sinüzit olmayanlara göre oldukça yüksek bulunduğunu bildirmişlerdir. Yine aynı çalışmada sinüzit grubunda konka bullozanın orbita grubuna oranla oldukça yüksek oranda bulunduğu bildirilmiştir (5). Bizim çalışmamızda en sık rastladığımız anatomik varyasyon %49.4 oranında tespit edilen agger nazi hücresidir. Agger nazi hücresi sinüzit olan grupta %50.9 sinüzit olmayan grupta ise %44.7 olarak bulunmuştur. Bu hücrenin bildirilen prevelansı araştırıcılar arasında geniş ölçüde farklılıklar göstermektedir. Anatomik disseksiyonda, Messerklinger %10-15 oranında agger nazi hücresine rastlamıştır (8). Davis ise bu oranı %65 olarak vermiştir (9). Koronal planda BT yi kullanan Kennedy ve Zinreich agger nazi hücresini değerlendirdikleri hastaların hemen hepsinde var olduğunu bildirmişleridir (7). Başak ın çalışmasında agger nazi hücresi %76 ile en sık rastlanan varyasyon olarak bildirilmiştir (10). 33

6 Sinonazal Varyasyonların Bt Analizi Ve Sinüzit İle İlişkisi Bu çalışmada konka bulloza %38.6 oranında rastlanmıştır. Sinüzit olan grupta %42.2 oranında rastlanan konka bulloza, sinüzit olmayan grupta ise %27.6 olarak rastlanmış ve bu iki oran arasında istatistiki olarak önemli bir farklılık olduğu gözlenmiştir ( p<0.05). Zinreich konka bullozayı 320 kişilik bir seride araştırmış ve %34 oranında tesbit etmiştir (10). Başak ise konka bullozayı %41.3 oranında bildirmiştir (10). Aykut un çalışmasında ise konka bulloza %72.6 olarak bildirilmiştir (2) Calhoun ve ark. ise bu varyasyonu %29 olarak bildirmişlerdir (5). Bu çalışmada unsinat bulla %34.6 oranında bulunmuştur. Sinüzit olan grupta bu oran %31.8 idi. Sinüzit olmayan grupta ise bu varyasyona %30.8 oranında rastlanmıştır. Bolger ve arkadaşları (8)%30, Kenndey ve Zinreich (7) %10.5 Altuntaş (12) %5.5 oranında unsinat bulla oranlarını bildirmişlerdir. Aykut bu varyasyonu %24 olarak bildirmiştir (2). Bu çalışmada SD %29.4 oranında bulunmuştur. Sinüzit olan grupta bu oran %31.8 idi. Sinüzit olmayan grupta ise bu varyasyona %21.9 oranında rastlanmış ve bu ikisi arasındaki fark önemli bulunmuştur. Aykut (2) ise SD yi %40 olarak bildirmiştir. Calhoun(5) ve arkadaşları %40 Bolger ve arkadaşları (16) %18.8 Zinreich ve arkadaşları (11) %28 oranında SD bildirmişlerdir. Tuberkulum septi nazi bu çalışmada %21.4 oranında bulunmuştur. Bu varyasyon sinüzit olan grupta %22.8 sinüzit olmayan grupta ise %17.1 oranında bulunmuştur. Literatürde tuberkulum septi, anteriyor ve posteriyor olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada anteriyor tip %11.6, posteriyor tip ise %9.8 oranında görülmüştür. Tuberkulum septi nazi posteriyoru Almeida %60 oranında bildirmişdir (14). Müderris ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada tuberkulum septi anteriyor %56.5 oranında bulunmuştur (13). Bu çalışmada aşırı pnömotize etmoid bulla %16 olarak görülmüştür. Sinüzit olan grupta bu varyasyon %15.9 sinüzit olmayan grupta ise %16.3 olarak görülmüştür. Aykut (2) bu varyasyonu %61.3 oranında tespit ettiğini bildirmiştir. Lloyd ve ark (15) bu varyasyonu %35 olarak bildirmişlerdir. Altuntaş (12) %11, Kaynar (17) %13.3, Başak (10) ise %19.6 oranında tespit etmişlerdir. Bu çalışmada Haller hücresi %15.6 oranında bulunmuştur. Bu varyasyon sinüzit olan grupta %15.4 sinüzit olmayan grupta ise %16.3 oranında görülmüştür. Kennedy ve Zinreich (7) %10 Bolger (16) ve arkadaşları %45.9, Altuntaş (12) %22, Kaynar (17) %66, Başak (10) %56.5 oranında Haller hücresi bildirmişlerdir. Bu çalışmada paradoksal orta konka %8.2 oranında bulunmuştur. Sinüzit olan grupta %7.4 sinüzit olmayan grupta ise %10.6 oranında görülmüştür. Bu varyasyonu Lloyd (15) %17, Altuntaş (12) %9, Kaynar (17) %16.7, Bolger ve ark (16) %27.1, Aydın ve ark %16(18), Başak (10) %23.9, Aykut (2) ise %14.6 olarak bildirmişlerdir. Kıvrımlı unsinat proçes bu çalışmada %6.6 oranında bulunmuştur. Sinüzit olan grupta %7.4 Sinüzit olmayan grupta ise %4.1 oranında rastlanmıştır. Bu varyasyonu Lloyd ve arkadaşları (15), %21 Altuntaş (12) ise %7 oranında bildirmişlerdir. Başak (10) %23.9, Aykut (2) ise %16 oranlarını vermişlerdir. Çalışmamızda sekonder orta konka %6 oranında rastlanmış sinüzit olan grupta %5.8 sinüzit olmayan grupta ise %6.5 olarak bulunmuştur. Aykut un (2) bu varyasyonla ilgili bildirdiği rakam %8 dir. Anatomik varyasyonlarla ilgili oranlarımızın genel olarak literatürdeki oranlara yakın olduğu görülmektedir. Sinüzit olan grupta agger nazi, konka bulloza, unsinat bulla, SD, tuberkulum septi nazi ve kıvrımlı unsinat proçes sinüzit olmayan gruba göre yüksek bulunmakla birlikte bunlardan istatistiksel olarak önemli olacak kadar yüksek oranda görülen varyasyonlar SD ve konka bulloza olmuştur. Etmoid bulla, Haller hücresi, paradoksal orta konka ve sekonder orta konka ise sinüzit olmayan grupta fazla bulunmuş ancak istatistiksel yönden önemli bir farklılık olmadığı anlaşılmıştır. Varyasyon pozitif olan 402 kişinin 308 inde (%76.6) sinüzit olduğu görülmektedir. 94 kişide ise (%23.4) sinüzit tespit edilememiştir. Varyasyon görülmeyen 98 hastanın 69 unda %70.4) sinüzit tespit edilmiş, 29 unda (%29.6) ise sinüzit görülmemiştir. Bu iki oran arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 34

7 Kaplan ve ark. Sinüziti olan ve olmayan gruplar ile bu gruplardaki varyasyona rastlanma oranları arasındaki ilişki incelendiğinde en az bir sinüsün enfekte olduğu 377 hastada varyasyon bulunma insidansı %81.7 olarak bulunmuştur. Bu grupta varyasyonun bulunmadığı hastaların oranı ise %18.3 tür. Sinüzit bulunmayan 123 hastadaki varyasyon pozitifliği oranı ise %76.4 olarak tespit edilmiştir. Bu grupta varyasyon bulunmayanların oranı ise %23.6 dır. Bu oranlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık görülmemiştir. Burada sinüzit olanlarda olmayanlara göre daha yüksek oranda varyasyon görülmesi ve varyasyonu olanlarda olmayanlara göre daha fazla oranda sinüzit görülmesi anatomik varyasyonların sinüzit gelişiminde rolü olabileceğini düşündürmektedir ancak bunun istatistiksel olarak bir anlamlılığı yoktur. Calhoun ve arkadaşlarının(5) yaptığı bir çalışmada SD nin orta konkayı laterale iterek orta meatustaki drenaj ve ventilasyonu engelleyerek sinüzite yol açtığı konka bulloza ile ön etmoid sinüzit arasında önemli bir ilişki olduğu fakat osteomeatal kompleks hastalığı ile bir ilişki tespit edilemediği bildirilmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada, SD ve konka bulloza sinüzit olan grupta istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek oranda bulunmuştur. Ancak bu durum bu varyasyonların direk olarak sinüzite yol açtıkları anlamına gelmez. Kronik sinüzit olarak kabul edilip çalışmaya alınan hastalardan sinüzit tespit edilmeyenlerde de sinüzit olan gruba yakın oranlarda anatomik varyasyonların bulunması bu varyasyonların sinüzit gelişiminde önemli bir rol oynamadıklarını düşündürmektedir. KAYNAKLAR 1. Bruce W Jafek, Anne K Stark : KBB nin Sırları Çeviri Editörü Çetin Kaleli, S:96, Nobel Matbaacılık İstanbul, Aykut M: Sinonazal varyasyonlar ve BT. Uzmanlık Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi: Sivas Yousem DM. Imaging of sinonasal inflammatory disease. Radiology 1993; 188: Chow JM, Mafee MF. Radiological evaluation evaluation prior to ESS. Otolaryngology Clinics of North America 1985; 22: Calhoun KH, Waggenspack GA, Simpson CB, Hokanson JA, Bailey BJ. CT evaluation of the paranasal sinuses in sympthomatic and asympthomatic populations. Otolaryngology Head and Neck Surgery 1991;184: Som PM. Ethmoid sinus diseases CT evaluation in 400 cases. Radiology 1986; 159: Kennedy DW and Zinreich SJ. The functional endoscopic approach to inflammatory sinus disease. Current perspectives and technique modifications. American Journal of Rhinology 1988;2: Messerklinger W. On the drainage of the normal frontal sinus of man. Acta Otolaryngology (Stockh) 1967; 63: Davis WB : Nasal accessory sinus in man, 1st ed. WB saunders Co, Philedalphia, Başak S: Paranazal sinüs hastalıklarında burun içi anatomik farklılıkların ve ostiomeatal ünitenin rolü. Uzmanlık Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi: Sivas Zinreich SJ, Mattox DE,Kennedy DW and Chisholm HC. Concha Bullosa : CT evaluation. Journal of computer Asistance Tomography1988; 12: Altıntaş A. Kronik ve rekürren sinüzitli hastaların değerlendirilmesinde endoskopi ve BT nin önemi:uzmanlık tezi Ankara Nümune Hastanesi: Ankara, Müderris S, Aykut M,Kaplan Y,Ungan M. Tuberkulum septi nasi anterior. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1994;2: Lang J. Nasal cavity, paranasal sinuses. In: Clinical anatomy of the nose, nasal cavity and paranasal sinuses,new York,Thieme; 31-85, Lloyd GA. CT of the paranasal sinuses. study of a control series in relation to endoscopic surgery. The journal of Laryngology and Otology 1990; 104: Bolger WE, Woodruff W, Parsons. DS. CT demonstration of pneumotisation of the uncinate process. American journal of Neuroradiology 1990; 11:

8 Sinonazal Varyasyonların Bt Analizi Ve Sinüzit İle İlişkisi 17. Kaynar AC.Ostiomeatal birim ve ön etmoid bölgesindeki varyasyonların sinüzit etyolojisindeki yeri ve bunların endoskopik sinüs cerrahisi ve yüksek rezolüsyonlu kompüterize tomografi ile değer lendirilmesi. Uzmanlık tezi, Ankara SSK Hastanesi: Ankara, Aydın Ömer, Devge Cem, Üstündağ Emre, Keskin Gürkan, Oğuz Ali. Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerinde Anatomik Varyasyonlar.24.Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongre Kitabı :Antalya Eylül 1997 Yazışma Adresi : Dr. Yüksel Kaplan Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi, KBB Servisi- Sivas Tel: Cep:

Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi

Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi TKBB & BBCD 2011 doi: 10.5152/tao.2011.07 RESEARCH ARTICLE / ARAfiTIRMA Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi T. Apuhan, F. Aksoy, Y. S. Yıldırım, B. Veyseller, O. Özturan

Detaylı

Dev Konka Bülloza İçinde Fungus Topu: Olgu Sunumu FUNGUS BALL IN A GIANT CONCHA BULLOSA: A CASE REPORT

Dev Konka Bülloza İçinde Fungus Topu: Olgu Sunumu FUNGUS BALL IN A GIANT CONCHA BULLOSA: A CASE REPORT 49 Olgu Sunumu Dev Konka Bülloza İçinde Fungus Topu: Olgu Sunumu FUNGUS BALL IN A GIANT CONCHA BULLOSA: A CASE REPORT Aydın ACAR, Melek UYAR, Ali AÇIKALIN, Engin DURSUN, Selma KURUKAHVECİOĞLU, Adil ERYILMAZ

Detaylı

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

Detaylı

Fatma Kitapçı*, Nuray Bayar Muluk**, Pınar Atasoy***, Can Koç****

Fatma Kitapçı*, Nuray Bayar Muluk**, Pınar Atasoy***, Can Koç**** Van Tıp Dergisi: 12 (3):212-222, 2005 Nazal Polipler Fatma Kitapçı*, Nuray Bayar Muluk**, Pınar Atasoy***, Can Koç**** Özet: Nazal polipozis, burun tıkanıklığı durumunda ayırıcı tanısı yapılması gereken

Detaylı

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 153-159/ Eylül 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma

Detaylı

Nazal Polipozis. Nasal Polyposis. Derleme Review. Tayfun Apuhan AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 5 SAYI: 1-2-3 / 2010.

Nazal Polipozis. Nasal Polyposis. Derleme Review. Tayfun Apuhan AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 5 SAYI: 1-2-3 / 2010. Derleme Review Nazal Polipozis Nasal Polyposis Özet Tayfun Apuhan AİBÜ Tıp Fak. KBB AD. BOLU İletişim Bilgisi/Correspondence Dr. Tayfun Apuhan AİBÜ Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları A.D., 14280 Bolu Telefon:

Detaylı

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi TKBB & BBCD 2012 doi: 10.5152/tao.2012.13 ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi E. Erkul, İ. E. Çekin, O. Kurt, A. Güngör, M. A. Babayiğit

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM

MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 20 Cilt 3 Sayı: 2-7 MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM THE APPROACH TO MAXILLARY SINUS MASSES İbrahim ÇUKUROVA, Aytekin YAZ, Murat GÜMÜŞSOY, Gül Caner MERCAN, Orhan Gazi

Detaylı

YAŞ VE SİGARA İÇİMİNİN NAZAL MUKOSİLİER KLİRENS HIZINA ETKİSİNİN RİNOSİNTİGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. (Uzmanlık Tezi) Dr.

YAŞ VE SİGARA İÇİMİNİN NAZAL MUKOSİLİER KLİRENS HIZINA ETKİSİNİN RİNOSİNTİGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. (Uzmanlık Tezi) Dr. T.C. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi BB liniği Şef: Doç. Dr. Mehmet ÜLEÇİ YAŞ VE SİGARA İÇİMİNİN NAZAL MUOSİLİER LİRENS HIZINA ETİSİNİN RİNOSİNTİGRAFİ OLARA DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Musa

Detaylı

Araştırma. Engin BABA, Melda APAYDIN, Nezahat ERDOĞAN, Makbule VARER, Mehmet DİRİK, Ayşegül SARSILMAZ, Engin ULUÇ

Araştırma. Engin BABA, Melda APAYDIN, Nezahat ERDOĞAN, Makbule VARER, Mehmet DİRİK, Ayşegül SARSILMAZ, Engin ULUÇ Araştırma Larinks Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografik ve Histopatolojik Tümör(T) Evrelemenin Karşılaştırılması COMPARISON OF COMPUTERIZED TOMOGRAPHIC AND HISTOPATHOLOGICAL,TUMOR (T) STAGING OF LARYNGEAL

Detaylı

TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ

TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ 6-9 Nisan 05 Maxx Royal Otel, Belek - Antalya TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ - 994 TURKISH RHINOLOGIC SOCIETY BİLDİRİ KİTABI TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ Dr. Sabri Uslu Kongre Bas kanı Dr. Raşit

Detaylı

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(4) 249-254 (2002) Üst Seviye Lomber Disk Hernileri Özkan Ateş*, Özcan Tarım*, Ayhan Koçak*, S. Çağatay Önal*, Süleyman R. Çaylı*, Baran Şahinbeyoğlu*, Şevket

Detaylı

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T.

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. Mehmet Külekçi ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ ( Uzmanlık

Detaylı

S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA

S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA AÇIK VE KAPALI TEKNİK SEPTORİNOPLASTİ AMELİYATLARI SONRASI OLUŞABİLECEK NAZAL KAS HASARININ KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE MİNÖR KAFA TRAVMALI HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLME ENDİKASYONLARININ İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ DR. DUDU

Detaylı

YENİ ZELANDA TAVŞANLARINDA SİNUS PARANASALES İN MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNİN ÜÇ BOYUTLU REKONSTRÜKSİYONU

YENİ ZELANDA TAVŞANLARINDA SİNUS PARANASALES İN MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNİN ÜÇ BOYUTLU REKONSTRÜKSİYONU T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YENİ ZELANDA TAVŞANLARINDA SİNUS PARANASALES İN MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNİN ÜÇ BOYUTLU REKONSTRÜKSİYONU Sema ÖZKADİF DOKTORA

Detaylı

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (210-214) Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi Müzeyyen Yıldırım*, Mehmet Faruk Oktay**, İsmail Topçu**, Faruk Meriç** ÖZET Kliniğimizde boyun kitlesi

Detaylı

* Anahtar Kelimeler: Yüz kırığı, trafik kazası, travma; Key words: Facial fracture, traffic

* Anahtar Kelimeler: Yüz kırığı, trafik kazası, travma; Key words: Facial fracture, traffic 1 * Anahtar Kelimeler: Yüz kırığı, trafik kazası, travma; Key words: Facial fracture, traffic accident, trauma; Alındığı Tarih: 6. Şubat 4; Doç. Dr. A. Cemal Aygıt, Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Top, Dr. Sedat

Detaylı

Psödoeksfoliyasyon Sendromu ve İskemik Damar Hastalıkları

Psödoeksfoliyasyon Sendromu ve İskemik Damar Hastalıkları Araştırma Psödoeksfoliyasyon Sendromu ve İskemik Damar Hastalıkları Pseudoexfoliation Syndrome and Ischemic Vascular Diseases Araş SAKLAMAZ 1, Gülşah AYDENİZ', Ahmet MADEN', Cem NAZLI 4 ÖZET 'Uzman Dr.,

Detaylı

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Özgün Araşt rma / Original Article 55 Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Incidence of Actinomycosis

Detaylı

TRUSG Eşliğindeki Prostat Rebiyopsisinde Kanser Öngörmede Etkili Klinik Parametreler

TRUSG Eşliğindeki Prostat Rebiyopsisinde Kanser Öngörmede Etkili Klinik Parametreler 77 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 77-85 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi TRUSG Eşliğindeki Prostat Rebiyopsisinde Kanser Öngörmede Etkili Klinik Parametreler Clinical

Detaylı

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 51-55/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Vertical and Supracricoid

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

T AD. Parotis bezi kitleleri: 25 olgunun analizi ARAŞTIRMA. Ferhat Bozkuş 1, İsmail İynen 1, İmran Şan 1

T AD. Parotis bezi kitleleri: 25 olgunun analizi ARAŞTIRMA. Ferhat Bozkuş 1, İsmail İynen 1, İmran Şan 1 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (2) :84-88 T AD ARAŞTIRMA Parotis bezi kitleleri: 25 olgunun analizi Ferhat Bozkuş 1, İsmail İynen 1, İmran Şan 1 1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı