ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ"

Transkript

1 ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ADMINISTRATION YÖNETĐM Body badi bir kurum olarak kabul edilen grup Agency eycınsi devlet dairesi Review riviuv yeniden yoklamak Delegate deligeyt yetki vermek Authority otoriti merci Enforce enfors itaate zorlamak Pertain pörteyn uygun olmak Object obcekt itiraz etmek Subject sabcekt tebaa Terminate törmineyt sonlandırmak Elicit elisit tasarlamak Render rendır yapmak Power pavır güç Penalty penılti ceza Sanction senkşın cebri tedbir BANKRUPTCY ĐFLAS Procedure prosicır dava usulü Obligation obligeyşın yükümlülük Rare reyr olağandışı File fayl istida vermek Trustee trasti mütevelli Exhaust ekzaost tükenmek/tüketmek Propose propos sunmak Repay ripey geri ödemek Liable laybıl sorumlu Discharge disçarc tahliye etmek Extreme ekstrim son derece Clean slate kliin sleyt borçlardan ve yükümlülüklerden arınmış Last resort last rizort son çare Pursue pörsüo uğraşını sürdürmek (on someone s) behalf (on samvans) bihalf (birinin) yerine CONTRACTS I SÖZLEŞMELER I Agreement egriimınt anlaşma Competent kompetınt ehil Party parti taraf

2 Offer ofır önermek Understanding andırstending kavrayış Compel kompel mecbur etmek Bind baynd zorlamak Perform perform icra etmek Divide divayd bölümlere ayırmak Category ketegori kategori Express ekspres açıkça beyan edilen Implied implayd kastedilen Utter atır beyan etmek Justice castis adalet Avow avov açıklamak CONTRACTS II - SÖZLEŞMELER II Voluntary voluntari gönüllü olma Omit omit çıkarmak Sufficient safişınt yeterli Reciprocal resiprosıl birbirinin yerine geçen Mutual muçııl karşılıklı Assent esınt muvafakat Withhold vitholt elinde tutmak Motive motiv güdü Solemnity solemniti vakar Deliver delivır tevdi etmek / irat etmek Assume asum üstlenmek /farz etmek Undertake andırteyk üzerine almak Worth vort değer Value valuu kıymet Action ekşın iş COPYRIGHT I TELĐF HAKKI I Exist ekzist olmak Fix fiks kurmak Tangible tencıbıl sayılabilir Media medya materyallere dayalı sanatsal teknikler Bear biır görünür karakteri olmak Formal formıl resmi Establish estebliş kurmak Presume presum doğru farzetmek Fact fekt gerçek ve doğru olan Infringe infrinc kanuna karşı gelmek Leverage levırıc iltimas Bargain bargeyn pazarlık yapmak

3 Contend kontent iddia etmek Aware eveyr farkında olma Material materiyıl madde COPYRIGHT II TELĐF HAKKI II Restore ristor eski haline getirmek Public domain pablik domeyn kapsamı altında olan işlem ya da kavramın herkesçe kullanılabilir duruma gelmesi Fail feyıl ihmal etmek Renew riniuv süreyi uzatmak Advise edvays tavsiye etmek Identify aydentifay tespit etmek Hierarchy hayerarki hiyerarşi Constitute konstitut meydana getirmek Contract kontrekt kontrat Complex kompleks zor State steyt belirtmek Select selekt seçilmiş Assign essayn devretmek Factor fektır etken Consider konsider düşünmek CREDIT - ALACAK Access akses erişmek Convenient konveniyınt uygun Minor maynır önemsiz Hazardous hazardiyıs tehlikeli Punctual pankşıl dakik Credit history kredit histori fatura ödemeleri için kişisel kayıt Divulge divalc ifşa etmek Order ordır yönetmek Evaluate evalueyt değer vermek Deny dinay inkar etmek Provision provijyın karşılık Installment instolmınt taksit Regulate reguleyt usulüne uydurmak Disseminate disemineyt yaymak Grant grent bahşetmek CRIME I SUÇ I

4 Act ekt iş Group gruup gruplamak Prescribe preskrayb nizam koymak Classification klasifikeyşın sınıflandırmak Case keys dava Misdemeanor misdemiinır cürüm Complaint kompleynt şikayet Demonstrate demonstreyt göstermek Assess ases kıymet takdir etmek Decide disayd hüküm vermek Warrant verınt yetki belgesi Necessary nesesıri gerekli Probable cause probıbıl kaus makul sebep Distance distıns mesafe Capacity kepasiti kapasite CRIME II SUÇ II Custody kastıdi yazılı anlaşma tahtında müşterinin değerli eşyalarını muhafaza etme Warn vorn uyarmak Question kuescın sorguya çekmek Remain rimeyn kalmak Presence prisens mevcudiyet Arraign ereyn iddianame okunduktan sonra zanlıya suçu kabul edip etmediğini sormak Plea plee davalının cevap layihası Speedy spidi hızlı Cross examine kros ekzemin sorguya çekmek Refute refut inkar etmek Prove pruuv sonuçlandırmak Deliberate delibıreyt ihtiyatlı Convict konvikt suçlu bulmak Sum up sam ap hüküm vermek Stand stend katılmak için beklemek CUSTODY - YAZILI ANLAŞMA TAHTINDA MÜŞTERĐNĐN DEĞERLĐ EŞYALARINI MUHAFAZA ETME Custom kastım gelenek Joint coint ortak Award avırd vermek Reluctant rilaktınt isteksiz Suitable sutıbıl kalifiye Foster care fostır keyr koruma

5 Favor feyvır tercih etmek Stable steybıl sabit Priority prioriti öncelikli Motivate motiveyt teşvik etmek Notion noşın kavram Petition petişın dilekçe vermek Exercise ekzırsays alıştırma yapmak Outline outlayn taslak Distinguish distinguiş ayırt etmek DEBT BORÇ Creditor kreditor alacaklı Impose impos zorla yüklemek Standard stendırt standart Restrict ristrikt sınırlamak Resolve risolv çözmek Dispute disput anlaşmazlık Settle setıl düzenlemek Sue suu dava etmek Garnish garniş haczetmek Recover rikavır geri almak Limit limit sınırlamak Seize sayz ele geçirmek Property propırti mülkiyet Proceeds prosiids hasılat Debt debt borç DIVORCE - BOŞANMA Swear sviyır yemin etmek Grounds graunds gerekçe Serve sörv tebliğ etmek Answer ansır cevap vermek Issue işşu dağıtmak Decree dikrii mahkeme emri Circumstances sörkımstensis durumlar Irreconcilable irrekonsaylıbıl uzlaştırılamaz Jurisdiction curisdikşın yargı alanı Reconcile rikonsayl uzlaştırmak Resume resum yeniden başlamak Satisfy satisfay ikna etmek Contrary kontrari zıt Public interest pablik interest kamu yararı

6 Cohabitate kohabiteyt birlikte yaşamak EMPLOYMENT ĐŞE ALIM Pass pes hüküm vermek Protect protekt korumak Right rayt ehil Hire hayr işe almak Minimum minimum minimum Interview interviuv karşılıklı konuşma Prospective prospektiv beklenen Practice prektis alışkanlık Qualification kualifikeyşın nitelik Conduct kondakt yürütmek Provide provayd sağlamak Strict strikt katı Check çek kontrol etmek Handle hendıl üstesinden gelmek Discriminate against diskrimineyt egeynst önyargılı davranmak ESTATE MÜLK Own ovn sahip olmak Encompass enkompes içermek Method metıd yöntem Living will living vil iyileşmesi imkansız bir kimsenin makinelere bağlı yaşamayı reddettiğini imzayla belirtmesi Reduce redus azaltmak Expense ekspens masraf Outright autrayt tamamen Convey konvey devretmek Ramification remifikeyşın sonuç Power of attorney pavır of atorni vekaletname Inventory inventori mal dökümü Goal gool amaç Preserve prisörv korumak Adequate adekueyt yeterli Cornerstone kornırston temel taşı HARASSMENT TACĐZ Conduct kondakt tavır Intimidate intimeyt korkutmak Hostile hostayl düşmanca

7 Behavior biheyviır davranış Assault essault saldırı Intolerable intolırıbıl çekilmez Prevent privent engellemek Pervasive pörvasiv yayılan Confrontation konfronteyşın yüzleştirme Determination determination mahkeme kararı Disapprove disepruv uygun bulmamak Abate abeyt azaltmak Responsible rispansibıl sorumlu Ignore ignor görmezden gelmek Injury incuri zarar HEALTH SAĞLIK Involve involv bağlamak Aspect aspekt durum Assert asert ısrar etmek Treatment tretmınt tedavi Consent konsent rıza göstermek Explain ekspleyn açıklamak Prognosis prognosis bir hastalığın süresi ve gelişimi hakkında tahmin Participate partisipeyt katılmak Policy polisi yönetim prensibi Informed informt bilgilendirilmiş Routine rutin rutin Impaired impeyırt bozulmuş Regardless rigardlıs dikkate almaksızın Accredit akredit itimatname vererek memuriyete atamak Permission pörmişın resmi izin IMMIGRATION I GÖÇ I Govern gavırn yönetmek Conditions kındişıns birbirine bağlı ilkeler,yasalar,kurallar Enter entır girmek Vary veri değişmek Depend dipend bağlı olmak Apply eplay talip olmak Cover kavır kapsamak Criteria kriterya kriter Screen screen incelemek Permanent pörminınt kalıcı Entitle entaytıl yetki vermek

8 Hold hold tutmak Occur oküur olmak System sistım sistem Engagement engeycmınt nişanlılık IMMIGRATION II GÖÇ II Quota kota kota Maintain meinteyn korumak Allot elot bölmek Sponsor sponsor kefil olmak Paperwork peypırvörk evrak işleri Complete kompliit tamamlamak Certify sörtifay belgelemek Milestone maylston kilometre taşı Process proses işlem Command koment amir olmak Intend intend tasarlamak Proficient profişınt usta Require rikuayr istemek Waive veyv feragat etmek Appeal eppiyıl daha yüksek bir makama başvurmak INVESTMENT YATIRIM Allege elıc itham etmek Remedial remediyıl usul Misconduct miskondakt kötü yönetim Obey obey uymak Risk risk tehlikeye koymak Punitive panitiv ceza verme Bar bar yasaklamak Obtain obteyn elde etmek Prosecute prosekuut aleyhine dava açmak Defraud defraud dolandırmak Intervene interviin araya girmek Inappropriate inapropireyt uygun olmayan Arbitration arbitreyşın uyuşmazlıkları hakem yoluyla halletme Independent indipendınt bağımsız Substantive sabstentiv kanuni ilkelerle hareket etmek JUVENILES ÇOCUKLAR Deal with diyıl vit ilgisi olmak

9 Commit komit yapmak Define difayn tanımlamak Support saport desteklemek Take into account teyk intu ekaunt hesaba katmak Accuse ekuus suçlamak Delinquent delinkuent basit suçlar işleyen genç suçlu Consequence konsekuens sonuç Depraved dipreyvt ahlaksız Capacity kepasiti hacim Juvenile cuvenayl çocuk Offense ofens kanuna karşı gelmek Detain diteyn alıkoymak Reason riizın sebep Rehabilitate rehabiliteyt rehabilite etmek LANDLORDS EMLAKINI KĐRAYA VEREN MAL SAHĐPLERĐ Assure aşşur temin etmek Premises premisis arazi ve üzerindeki bina Notice notis tebliğ Guarantee garantii garanti vermek Reasonable riizınıbıl geçerli Term törm koşul Evict evikt tahliye ettirmek Practical pirektikıl uygulanabilir Abandon ebendın feragat etmek Force fors zorla yapmak Conflict konflikt anlaşmazlık Mediate medieyt uzlaştırmak Compromise kompromis bazı şeylerden fedakarlık yoluyla ara bulmak Violate vaylıt bozmak Intrude intrude davetsiz girmek PATENTS - PATENTLER Product prodakt ürün Manufacture manüfekçır yapmak Deceive disiiv aldatmak Encourage enkarıc cesaretlendirmek Innovation inoveyşın yenilik Transform transform değiştirmek Attract attract çekmek Capital kepıtıl anapara Invent invent icat etmek

10 Discover diskavır keşfetmek Prototype prototayp esas model Contribute konrtribüyut katkıda bulunmak Sole sol tek Secrecy sikrısi gizlilik Pending pending beklemede PERSONAL INJURY KĐŞĐSEL ZARAR Document doküment belgelemek Compensate kompenseyt telafi etmek Victim viktim kurban Technique teknik teknik Consistent konsistınt düzenli Detail diteyıl ayrıntı Incident insidınt olay Demand dimend mahkemeye celbetmek Claim kleym zararların ödenmesini talep etmek Sustain sasteyn dayanmak Describe diskrayb betimlemek Opportunity oporçuniti fırsat Habit hebit itiyat Physical fizikıl fiziksel Modify modifay uyarlamak SOCIAL SECURITY SOSYAL GÜVENLĐK Insolvent insolvınt aciz durumunda borcunu ödeyemez Ingrained ingreynt kökleşmiş Dire dayr korkunç Project procekt taşmak Fund fand masrafları üstlenmek / ödemek Cover kavır sigorta etmek Collect kollekt uygulamaya sokmak Qualify kualifay nitelendirmek Mandatory mandatori gerekli Deduction didakşın kesinti Adjust edcast ayarlamak Weight vayt ağırlaştırmak Return ritörn kar sağlamak Draw drov (para,faiz) almak Determine ditörmin karar vermek TAXES VERGĐLER

11 Extend ekstend hibe etmek/ (borsa) satmaya zorlamak Services sörvisis hizmetler Uniform yuniform düzenli Consume konsüyum tüketmek Income inkam gelir Gross gros brüt Calculate kalkuleyt hesaplamak Source sors kaynak Invest invest yatırım yapmak Particular partikülır hususi Allow ellov izin vermek Status steytıs kamu işleri Exempt ekzempt muaf tutmak Itemize aytımayz ayrıntılarını belirtmek Casualty kajıulti ciddi yada kaçınılmaz kaza TRADEMARKS TĐCARĐ MARKALAR Designate designeyt belirtmek Original oricinıl orijinal Acquire ekkuayr sahip olmak Use yuus kullanım Register recıstır kaydolmak Jeopardize ceopardayz riske etmek Commerce komörs ticaret License laysıns lisans vermek Monitor monitor izlemek Bona fide bona fayd iyi niyetle Accompany ekkampani eşlik etmek Goodwill gudvil bir ticaret yerinin manevi değerleri Distinctive distinktiv ayırt eden Scope skop kapsam Slogan slogın slogan TRAFFIC TRAFĐK track trek izlemek severity siviriti önem contest kontest çekişmek fine fayn para cezasına çarptırmak citation steyşın mahkeme celbi absurd ebsörd saçma suspend saspent askıya almak revoke rivok iptal etmek gather gedır toplamak

12 reliable rilayıbıl güvenilir appear eppiyır mahkeme huzuruna çıkmak dismiss dismis işten çıkarmak charge çarc suçlamak influence influuns etkilemek Premium premiyum bir şeye itibari değerinden fazla olarak verilen fiyat WARRANTIES TEMĐNATLAR Amount emaont miktar Compare kompeyr kıyaslamak Characteristic karakteristik ayırt edici özellik Available eveylibıl erişilebilir Expire ekspayr tükenmek Exclude ekskluud hariç tutmak Damage demıc hasar Manner menır tavır Major meycır temel Warranty verınti teminat Investigate investigeyt incelemek Precaution prekauşın tedbir Reputation reputeyşın itibar Abuse abüüs kötüye kullanmak Cancel kensıl iptal etmek WILLS VASĐYETNAMELER Intestate intesteyt vasiyetname bırakmadan ölen kişi Beneficiary benefişıri herhangi bir nedenden başkasının yed ve zilyetliğinde bulunan şeyin maliki Executor ekzekuutır vasiyeti yerine getiren kişi Probate probeyt vasiyetnameyi resmen onaylama Representative reprezentatif temsilci Guardian gardiyın vasi Valid valid geçerli Inherit inherit miras almak Distribute distribuut dağıtmak Heirs hayırs mirasçı Assets asets varlıklar Initiate initiate başlamak Appoint eppoyint atamak Administrator edministreytır mirası idare eden Coerce koers mecbur etmek

13 WORKPLACE ĐŞYERĐ Security sekuriti emniyet Honor anır değer vermek Privacy prayvısi kişisel gizlilik Feedback fiidbeek geribildirim Enable ineybıl olanak tanımak Refuse refuus kabul etmemek Harass haras rahatsız etmek Prohibit prohibit engel olmak Acquiesce ekkuayse razı olmak Expectation ekspekteyşın beklenti Protocol protokol doğru ve standart prosedür Grievance griivıns işçinin yaptığı şikayet Progressive progresiv aşamalı Impartial imparçıl tarafsız Guidelines gaydlayns kılavuz

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME 228 accountant afraid age airplane alone angry animal answer architect arrive aunt bag ball bath beautiful bill body boil bookstore boring borrow boss bottle box brave bread break bridge brush build butter

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Ankara, 2009 Her hakkı saklıdır Parayla Satılmaz ISBN 978-975-19-4481-8 Baskı:

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER

YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER Bitirme Projesi

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING

HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING Ahmet Cahit İYİLİKLİ * 1 Özet: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 119/1-e fıkrasında dava dilekçesinin

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-N12 Serisi Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi TR7901 Birinci Baskı Aralık 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa Diyetisyen Dernekleri Federasyonu (EFAD)ve Avrupa da Diyetisyen Eğitimi ve

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU Leyla Nur ODUNCU* ÖZET İnsan haklarına saygı ilkesinin öneminin gün geçtikçe artması ile temel hak ve özgürlükler

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ ÖZET Sayıştay Uzman Denetçisi Mükremin UZUN Kamu idareleri, mal ve hizmet alımları ya da yapım işleri dolayısıyla gerçek

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

ETİK DEĞERLER EL KİTABI

ETİK DEĞERLER EL KİTABI ETİK DEĞERLER EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER Başyazı 1 Giriş BÖLÜM 1 DAVRANIŞ İLKELERİMİZ I. Dürüstlük II. Bireye Saygı III. Karşılıklı Saygı IV. Fikri ve Sınai Mülkiyete Saygı V. Açık Kapı Politikası VI. Firma

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed 32 U.S.T. 3111 TURKEY Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111 June 7, 1979, Date-Signed January 1, 1981, Date-In-Force STATUS: [*1] Treaty signed at Ankara June 7,

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 20 Kiralamalar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 20 Leases of the International Financial Reporting

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı