YER HAREKETİ ETKİSİNDE Kİ ZEMiN YAPI SİSTEMLERİNİN ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLARLA MODELLENEREK İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YER HAREKETİ ETKİSİNDE Kİ ZEMiN YAPI SİSTEMLERİNİN ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLARLA MODELLENEREK İNCELENMESİ"

Transkript

1 SÜ Fen ilimleri Enstitüsü Dergisi (997) 447 YER HREKETİ ETKİSİNDE Kİ ZEMiN YPI SİSTEMERİNİN ÜÇ OYUTU SONU EEMNR MODEENEREK İNCEENMESİ DoçDr Muzaffer EMS raş Görv Mustafa KUT NİS inşaat Müh ölürrü, Mühendislik Fakültesi, lsü, DPZRI, TÜRYE ÖZET: u çalşnada, dinanik zemin ap etkileşimi sonlu elenanlar öntenlile incelenmiştir Örnek olarak alnan ap dört değişik şekilde ele alnruştr Ilk olarak ap teuelinin, zemin üzeinde oturduğu dunn için çözün aplnştr İkinci olarak, ap tenelinin :enin içine gönülü olduğu örneği incelenniştir Daha sonra_ ap zenin faktörü hesaba katlnadan doğndan zenine rijit olarak nesnetlendiği ve son olarak da enin mekanik özellikjerinin alardau oluşan nesnetlere dönüştürülnesile oluşturulan nodclin analizi aplnştr ve tablolar halinde verilmiştir GİRİŞ Sonuçlar şekil Zenin üzerine otura bütün nühendislik aplannda tenci ler zat i ve hareketli üklerin zemine aktanlnasn sağlar u dunnn depren esnasnda kuwetli er hareketinin apa iletilmesinin annda aprun titreşinc karş direncinde rol onadğ gib er hareketinin tekrar zenine anstlmasnda da rol onar ir başka deişle enin ve ap apnn teneli vastasla karşlkl etkileşirler u olaa '"zenin ap etkileşini ad verilmekte ve özellikle depren esnasndaki bu etkileşime '"dinamik zemin ap etileşinih olarak adlandnlmaktadr Dinanik zemin ap etkileşininin apa etki derecesi, zemiin mekanik özelliklerine_ apnn rijitliğine, doğal frekansna ve tenci tipine bağldr Mühendislik aplarnn pek çoğu alüvonlu zenin üzerinde oturan aplardr (dapazar şehri gibi) u tü ortanlarda, aplarn davranş zeminin karakteristik özelliklerinden dola oldukça değişmektedir u üzden, dinanik zenin ap etkileşimi çalşmalannda sonlu elemanlar önteminden geniş ölçüde fadalanlnaktadr Olabildiğince geniş ölçekli ve sk bir ağla oluştunlan bir model, dinamik zenin ap etkilcşini ni incelenek için gereklidir Fakat bu tür bir nodclin tasa rlannas ve çözünü çok gelişn ş bilgisaarlarda bile uzun zaman almaktadr elenan nodeline ek olarak Sonlu detal bir biçinde arazi denelerinin aplnas gerekmektedir u denelerden elde edilecek olan elastisite nodülü E poisson oran J ve diğer zemin dinamik özellikleri oluşturulan nodelde kullanlmas açsndan önemlidir Çeşitli etkiler altnda titreşin apan aplar ve bu aplann altnda er alan zemin ortam arasndaki etkileşim, son llarda pek çok araştrmalara konu olnuştur Pande, Kunar ve Shanna [ ] üksek aplarda zemin ap etkileşimi analizi için iteratif esaslara daanan bir önten geliştinnşlerdir u netodun geçerliliğini kantlatnak amacla ele alnan ap sonlu elemanlar öntemile de çözülnüş ve sonuçlarn birbirine akn olduğu saptannuştr Wang, Schnid ve Chouw 2 ) aptklar çalşnalannda_ zcnin üzeinde vea zeninin içine gönülü bulunan bir apnn dinamik nukabelesini incelenişlerdir Elde ettikleri sonuçlarda, dinanik zemin ap etkileşinli modellerde geometrik sönünün önenini göstc nişlerdir Wolf ve Meek [3 J dinamik zerrin ap etkileşini problemlerini basitleştinnek anacla kullanlan iki boutlu modellerin sakncalann vurgulaarak, altematif nodeller üret nişl erdir Haas hi ve Takahasli [4], zaman aralğnda zcnin ap etkileşimi analizleri için aklaşk bir öntem ve hassas bir önten üzerinde çajşruşlardr Her iki öntendc de üç boutlu hibrid aklaşm kullarulmştr Jean in ve Penzien [5], zenin ap etkileşimi problenlerinin çözününde, frekans aralğnda çözünlerin kullanjdğu, fakat bu öntemin lineer alnaan analizler apnak için ugun olmadğn belirterek lineer olmaan sistemlerin çözünü için frekanstan bağmsz bir önten geliştirnişlerdir nca bu öntenin aplacak ufak değişikliklerle herhangi bir dinanik analiz programna adapte edilebileceğini savurunuşlardr dnoğlu [6], çalşmasna dinanik dş etkiler altnda zemin ortamnn gerçekçi bir biçinde idealleştirilebilmesi için eterli sada üç boutlu sonlu elenanlann kullanlmas gerektiğini vurgularuştr Il SONU EEMNR MODEERİNİN OUŞTURUMSI Sasal çözümlerde ap zentin sistemi biçinde ele alnmştr: Yap temelinin zemin üzeinde bulurunas 2 Yap tenelinin zenin içinde gönülü olnas dört farkl 4

2 Yer Hareketi Etkisindeki Zernn Yap Sistemlernin Uç outfu Sonlu Elemanlarla Modellenerek ncelenmes 3 Yap temelinin sabit mesnetli olmas 4 Yapmn zemine alarla mesnetli olmas IIl YPI TEtvİN ZEv YÜZEYİE UUNMSI Model la' (Şekil ), ap temeli zemin üzerinde dunnaktadr Gömülme etkisi ihmal edilmiştir Yap ve zemin zemin üzeinde birbirine bağlannuştr Etkileşim alnzca temelin alt )üze inde olmaktadr Yap Tenel Zemin Şekil I Mode a: '{apnn zemin üzerinde bulunnas 2 YPI TEivEİNİN ZEMiN İÇİNDE GÖMÜÜ OMSI Şekil 3 Model 2a: Zemine sabit ncsnetlerle bağl ap modeli 4 YPININ ZEMİNE Y YR JvSNETİ OMSI )rap zemine elastik alarla nesnetlendirilerek zenin ap etkieşinini hesaplaan Model 2b Şekil te gösteriliniştir u nodelde ap zenline x z doğrultularnda u gulanacak a nesnetlerle bağlannştr Ya sabit leri aşağda verilen denklenlerle hesaplann ştr (7][8: Model b de (Şekil 2), ap zcnin içi de gönülü dumuktadr Gömülme etkisinden dola etkileşim temelin alt üzeinde ''e an üzelerinde ol uşmaladr Yap \'e zemin zeminin içinde birbirine bağlannu ştr ') TP ' i i! i l l Yap Zenirl Şekil 4 Model 2a: Yaprun alarla nesnetlendirilniş hali temel bolan (>): G zenin kesne nodulü: J zernin poisson oran: tenel alan: S: ve Sx tcnel şekli ile ilgili parametreler: K, ve K düşe Ye ata a sabitleri olmak üzere: Şekil 2 Model b: Yapnn zenin içinde gömülü dunnas Il3 YPI TE:MİNİN SİT l\sneti OMSI Düşe a sabiti : 2G K" = sv J () ilindiği gibi, ap analizleri genellikle zemin ap etkileşimi düşünülmeden direkt olarak ap zemine sabit nesnetlerle bağlanarak aplr u örneğe U)'gun olarak Model 2a da (Şekil 3) zenin faktörü hesaba katlmadan ap çözümlenmiştir urada S değeri: (la) 42

3 MEMS, ZGUNDUZ, MKUTNIŞ 4 2 > 002 (4 ) Yata a sabiti : için S Y = (42) 075 (Ib) V z x Yap r H K =S X X 2G 2 jl (2) Temel, l h urada )x değeri: D < 06 çn s = 224 (4) (2a) Zemin (4) > 06 ( )O 8 (2b) Şekil 5 Modellerin bo,tlandnlmas x olarak hesaplanacaktr Modellerde z önündeki genişlik genişliği kadar alnmş olup 5 netredir tenel III SYI S NİZ Ele alnan sonlu elcnan modellerinin çözünü USS l progrannda aplnuştr USS genel amaçl bir sonlu elenlanlar progranu olup pek çok mühendislik problemlerinin çözümü için (lineer ve nonlineer geriline analizleri: dinanik titreşim terma ak problenlcri \'b ) kullanlabilnektedir [9] u çalşnada zenin ve apnn lineer elastik izotropik malzemelerden oluştuğu varsalnuştr Malzeme değerleri Tablo I a 'de gösterilmiştir Çalşmada birünler ton netre ve sanie olarak seçilmiştir Tablo la Modelde kullarulan malzeme özellikleri Malzeme Özellikleri Yap (t/m 2 Zemin Elastisite Modulü E ) Poisson Oran J Sönün Kütle Yoğunluğu p (tsn :! /n4) J\odelde sonlu elemanlar ağ üç serbestlik dereceli (u, vr) ve üç boutlu kat sürekli (solid continuun) hexahedral eleman kllanlarak düzenli bir ağ sağlannuştr Şekil 6 [ 0 4 Şekil 6 Modelde kullanlan sonlu elenan "' Sonlu elenan nodelleri, önce zati ağrlklan altnda eigen,'alue analizleri aplnuştr Daha sonra buradan elde edilen değerlere, sistene xdoğrultusunda (ata) etkien er hareketi etkisinde spektral analiz aplmştr Spektral analiz et ölgelerinde Yaplan Yaplar Hakknda Yönetmelik 996 a göre aplrruştr Şekil 7, [ ] 3 7 Ele alnan apnn boutlandnlmas Tablo b de gösterilmiştir H h D Ye x için Şekil 5' e baknz 3 o Spektral ivme J \ s:n=s : 08 T Tablo b Modellerin boutlandrlmas (metre) H h D x Model la 5 lo Model lb 5 lo 2 8 Model 2a Model 2b ) o o o o 5 o o 35 4 o 4 5 Şekil 7 Spektral ivne Periot eğrisi Periot m 43

4 Yer Hareketi Etkisindeki Zemin Yap Sistemlerinin Uç outlu Sonlu Elemanana Modellenerek ncelenmes Spekt kaeristik periotlan (T, T), Yönetmelikte belidiği üzere [6], erat su seviesinin üsek olduğu kan alüvon tabakalan için (dapazan örneğinde olduğu gibi) srasla 02 sn ve 0 9 sn alnmşt [ll] Yukda açklanan modellerin çözüm sonuçlan Şekil 8, 9, O ve 'de verilmiştir Şekil 8, 9, O ve 'de verilen sonuçlardan elde edilen temel alt üzeindeki gerilme dağlnu aşağda gösterilmiştir (Şekil 2, Tablo 2) Temel kare şeklinde olduğundan gerilme dağlm simetrik çkmaktadr Tablo 2'de,,, C ve D noktalan için Model a, Model lb, Model 2a ve Model 2b 'den elde edilen değerler veriliniştir urada Sxx x önü ncnal gerilmesini, S Y önü noal gerilmesini göste nektedir ve Sx ise kesme irinller t/m2 olarak alnmştr gerilmesini Temel alt üzeinde önünde maksimun er değiştineleri; Model la' da u= 9 cn ve Model b ise u= 227 cm olarak elde edilmiştir Dinam analizden elde edilen titreşim kareristikleri Tablo 3 'te verilmiştir Tablo 3 irinci mod spektral değerleri(e: Eigenvalue, T:Periot (sn), M: Toplam kütle (tn) E T vdel la Model lb Model 2a vodel 2b \ ; : Oll ' : c Şekil 2 Temel alt )üzei plan Tablo 2 Temel alt üzeinde gerilme değerleri noktasnda M la M lb M2a M2b Sxx = S xv = s = 9 D noktasnda M la M lb M2a M2b Sxx = s = s S xv = C noktasnda M la Mlb M 2a M2b Sxx = S= S xv = ' IV SONUÇR Ele alnan örneğin, sonlu elemanlar öntemi ile zenin ve apmn farkl nalzeme ve dinamik özelliklerini de göz önünde bulundurarak çözümü aplruştr Elde edilen neticeler şu şekilde özedenebi Iir: Yaprun dinamik davranş, zemin ortanurun etkisi ile değişmektedir Tablo 3'te de görüldüğü gibi zernn ortamnda aplan çözümlemelerde (Model la ve Model lb) periotlar daha üksek çkarken zemin ortnn alardan oluşan mesnetlerle mesnetlendirilen modelde biraz daha düşük ve sabit rnesnetli nodelde ise en düşük olduğu görülmektedir Zemin ap etkieşiminin bir diğer etkisi de şudur: Kuvvetli er hareketinin sismik dalgalar şeklinde bina temeliitin alt üzeine Yardğnda, bu dalgalann bir ksmi tekrar zemin derinliklerine anstlrken bir ksm dalgalarda binann temelinden tepesine kadar alr ve bu alma esnasnda bina titreşir Dalgalar binann tepesinden zemine tekrar ulaştğnda, bir ksmi zemine iletilirken kalan ksmi tekrar binann içine ansr u durum, zemin ap etkileşimli bilgisaar modellerinde, zeminin çözüme dahil edilmesi ve çeşitli arazi ve laboratuvar denelerinden elde edilecek zemin dinamik özellikjerinin kullanm ile rnümkün olmaktadr Sxx = S = Sxv = D noktasnda M la M lb M2a M2b u şekilde: zemin sönüm etkisinin çözüme dahil edilmesi, üst apdaki erdeğiştirneler ve iç kuvvetlerde önemli öçüde azaimalara neden olmaktadr 44

5 MEMS, ZGÜNDÜZ, MKUTNiŞ CONTOURS OF SX 8 c o E F ( CONTOURS OF SX 2650 o 95 c o 475 E 7 69 F G 208,, r " Dru "\ \ Şekil 8a Model ada Sxx gerilme dağlnu (t/m 2 ) Şekil 9a Model b' de S"" gerilme dağl ru (tim : ),Y l_x \ : C/ b Et j \! CONTOURS OF S c 886 o 296 E F 4975 G t\ \ lll / \ \,, V/,, :V/ J ' V j \ ' V \ \ J ' \ / \ \ /' """' \ \!"" f': t,'\ 7 r '\ \ \ / ; '\ // \ r\ \ J \ \ ) \ \ J \ J :J ru f =: \ f : t, o lc l c l \\ /l i \\\ / J \ o il \"r77 \' r7; \' '/7 \' // CONTOURS OF SY c 4 77 D 8896 E 302 F 7 4 G 2 27 \ ' f J""" :, \ " 7 \ j " r ' f r \ 7 /" ' J ( \ ) /\ " "'\ f 7// '\ r\ \ \ \ //!' {// \\ ll, \\ \ \ \ \\ \ / J \, J \\ \\ /_ :T '\ Şekil 8b Model a 'da S gerilm e dağluru (tim? ) Şekil 9b Model b, de S geril m e dağl ru (t/m ), " V r r r,_, ' / V, l? < ' r " 7 ', " / J " \ U, \ 7,, \, v \ ; 'r / " "' v ""' \,, "' /" l ' \ 7 ' / J ',J = CONTOURS OF sxy c 2 06 D E 5 87 F 6728 G 8268 o CONTOURS OF SXY 0995 E \ / J c' i"' \ J 7 V ' 7 '\"" c ' t: ( \ "D 7 n, r" "" / "" ' V _t r: ' / IJ 7 = : t r, \ [\ / c 20 D 2 40 E 3 so F 8o G Şekil 8c Model la'da Sx gerilme dağl m (t!m 2 ) Şekil 9c Model b de Sx gerilme dağl m (tim : ) 45

6 Yer Hareketi Etkisindeki Zemin Yap Sistemlerinin Üç outlu Sonlu Elemanlarla Modellenerek Incelenmesi CONTOURS OF SX c 6344 D O 66 E 497 F 929 G 236 [\ " ç \ \ / V / l/ CONTOURS OF SX c 383 D 2572 E 376 F 4950 G 6 40 Şekil IOa: Model 2a 'da Sxx gerilme dağlm (t/m ) Şekil lla: Model 2b'da SX> geriline dağlrm (tim : ) " r ',, l,s J J \\ \, E Jh rj J ' I CONTOURS OF SY c 3640 D 52 6 E 6792 F G 9945 t\ )\ "\ &\ J ' ; ;< / F If/Z ll/ll CONTOURS OF SY 7 7 soao C 02 D 457 E 88 5 F 23 3 G 2742 ŞekillOb: Model2a'da S gerilme dağlm (t/m : ) Şekil llb: Model 2b 'da S gerilme dağlm (tlm 2 ) _ ' / "" / ''"" //,_ / CONTOURS OF c 657 D 9 70 E 77 F 437 G 6 97 SXY, '\ ' // po'' '"""""" 'r// V/ '""", "" :: CONTOURS OF SXY c 565 D 2 93 E 2820 F 3448 e 4076 Şekil loc: Model2a'da Sx gerilme dağlru (t/m 2 ) Şekil Ic: Model 2b 'da Sx gerilm e dağl n (t/m 2 ) 46

7 MEMS, ZGÜNOÜZ, MKUTNIŞ u çalşmada dinam zemin ap etkileşiminden dola ap temelinin durumu ele alnmştr aşka bir çalşmada üst ap elemaannn daş incelenecektir V KYNKÇ [] [2] [3) [4] [5] [6) [7) [8] [9] [0] [] PNEY, K, KUMR, G ve SH SP, "n Iterative pproach for the Soil Structure Interaction in Tali uildings', Engineering Fracture Mechaics Vol 47, No2 pp 6976, 994 SHU, W, SCHT,G ve CHOUW, N, "Geornetrical Interaction Effects on the Dnamic Responses of Soil Structure Sstems'' Computers & Structures Vol 44, No /2 pp , 992 WOF, JP ve MEEK, JW, Hlnsight on 2D versus 3D Modeliing of Surface Foundations Yia Strength ofmaterials Solutions for Soil Dnanics" Earthquake Engineering and Srnetural Dnanucs Vol23 pp HY SHI: Y ve TKSIll, I, 'n Effective Tine Domain Soil Structure Interaction nalvsis ased on the Dvnanic Stiffness of an U nbounded So il", Eartlquake Engineering and Structural D)namics \ol2: pp , 992 JEN, W, IN, T ve PENZIEN, J, 'Sstem Paraneters of Soil Foundations for Time Domain Dnamic nalsis", Earthquake Engineering and Structural Dnamics Voll9, pp 54553, 990 YDINOGU, MN, 'Yap nalizi Ye Tasanm Sürecinde Statik ve Dinamik Yap Zernin Etkileşini", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 5 Ulusal Kongresi, ODTÜ nkara, 994 DORY R ve GZET S, G, '!narrric Response of rbitraril Shaped Foundations ' SCE Journal of Geotechnical Engineering, Vol 2, No 2, pp 0935, 986 DORY, R ve GZ ET S, G, 'Dnarrric Response of rbitraril Shaped Foundations: E"Jerimental Verifcation" SCE Journal of Geotechnical Engineering, Vol 2, No 2, pp 3654, 986 USS User Manual, FEtd USS Finite Element ibrar, FEtd fet ölgelerinde Yaplacak Yaplar Hakknda Yönetmelik, TC Resmi Gazete, 3/05/996 47

8

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Ramazan LİVAOĞLU Adem DOĞANGÜN Özet - Bu çalışmanın amacı, farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk TOPRAK 1, Filiz TAŞKIN 2, A. C. KOÇ 1, Şule VARDAR 3 stoprak@pamukkale.edu.tr, ftaskin@student.pamukkale.edu.tr,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNDE FERROREZONANS OLA YLARI

ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNDE FERROREZONANS OLA YLARI SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6.Cilt, 2.Say (Temmuz 2002) Enerji İletim Sistemlerinde Ferrorezonans Olaylar ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNDE FERROREZONANS OLA YLARI FatihAkça Özet - F errorezonans lineer

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 17(2): 81-9 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Muharrem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Kaldırma,

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

ÇATLAKLI AIRFOIL KESİT ALANINA SAHİP TÜRBİN KANADININ TİTREŞİM ANALİZİ

ÇATLAKLI AIRFOIL KESİT ALANINA SAHİP TÜRBİN KANADININ TİTREŞİM ANALİZİ ÇATLAKLI AIRFOIL KESİT ALANINA SAHİP TÜRBİN KANADININ TİTREŞİM ANALİZİ Rukiye Cantürk * Salih Demirtaş Hasan Öztürk Mustafa Sabuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 213 (25-33) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 1, No: 1, 213 (25-33) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141

Detaylı