Kurulumuz doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları, Genel Müdür adına yapmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurulumuz doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları, Genel Müdür adına yapmaktadır."

Transkript

1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkında 2560/3009 Sayılı Kanuna eklenen ve tarih, sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren tarih ve 87/11594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izmir Büyükşehir Belediyesinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere tarihinden itibaren İZSU İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi kurulmuştur. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Kurulumuz doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları, Genel Müdür adına yapmaktadır. Kurulumuzun görevi ile amacı; Genel Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, genelge, hizmet emri ve yürürlükteki toplu iş sözleşmeleri esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyip sonuçlarını bildirmek, yanlışlık, noksanlık ve yolsuzlukların saptanmasıyla giderilmesi, faaliyetlerin rasyonel ve verimli şekilde yürütülmesi önlemlerini araştırıp belirtmek ve gerekenler hakkında soruşturma yapmaktır yılı içinde Kurulumuza 41 adet inceleme ve soruşturma konusu intikal etmiş olup bunlardan 3 adedi Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 15 adediyle ilgili disiplin cezası uygulanmış, 9 adedinin incelenmesi yapılmış ve bağlı olarak Valilik Makamına, Genel Müdürlüğe ve ilgili Daire Başkanlıklarına bilgi verilip yazı yazılmıştır. 14 adedinin ise muamelesi devam etmektedir. İdaremiz birimlerinin genel teftişi kapsamında, Katılım Payları Şube Müdürlüğü ile ihaleler Şube Müdürlüğünün iş ve işlemleri teftiş edilmiştir. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Müşavirliğimiz 1987 yılında 2560 sayılı yasa çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce hazırlanıp Genel Kurul da onaylanan Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği ne göre kurulmuş ve Genel Müdürlük Ma-kamı'na direk bağlı bir birimdir. Müşavirliğimizde 1 müşavir, 5 avukat, 1 şef, 7 memur ve 2 şirket elemanı çalışmaktadır. Genel Müdürlük Makamının emirleri ile idaremiz menfaatlerini korumak için adli ve idari yargıda dava açmak, açılmış davalarda idaremizi savunmak, süresinde tahsili mümkün olmayan su ve atıksu bedelleri ile diğer alacakları cebri icra yolu ile tahsil etmek, Genel Müdürlük Makamınca havale edilen konularda hukuki mütalaalar vermektir. KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alan, içme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için, kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gerekli tesislerin etüd ve projelerinin yapılması, yaptırılması ve bu projelere göre tesisleri kurmak, kurdurmak ve

2 bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde arıtma tesislerine ulaştırılması için gerekli tesislerin kurulması, dere ıslahları işlerinin yerine getirilmesi için ihale Yönetmeliğimize uygun olarak ihaleler yapılması, ihalelerin sonuçlandırılması, Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının, barajların ve yeraltı sularının, kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını Su Havzaları Koruma Yönetmeliği, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve bu yönetmeliklere bağlı olarak çıkarılan Yönergeler çerçevesinde önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik ömrü kalmamış araç ve gereçleri satmak, Kuruluş amacına dönük çalışmaların yerine getirilmesi için her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek, Ayrıca, personel atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları ile ilgili konuların karara bağlanması ile ilgili iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi, Konuları ile ilgili olarak, 2560 sayılı Kanunla Yönetim Kuruluna verilen görevler içerisinde gerekli kararların alınması, sonrasında bu kararların yazılması, kararların karar defterine raptedilmesi, saklanması ve uygulanması için ilgili birimlere ulaştırılması, Genel Kurula gönderilecek konuların yazışmalarının yapılması, Genel Kurulca alman kararların ilgili birimlere ulaştırılması, Yönetmelik değişikliklerinin gazetede ilanının sağlanması gibi iş ve işlemleri Genel Müdüre bağlı olarak yürütmek ve Yönetim Kurulunun sekreterya görevini yapmak Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer almaktadır. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımız bünyesinde, Muhasebe Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Maliyet Muhasebe Şube Müdürlüğü, Tahsilat Şube Müdürlüğü, idari işler Şube Müdürlüğü, idare Tabipliği ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü mevcuttur. İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı 2005 Yılı içinde, bağlı şube müdürlükleri ile Genel Müdürlüğümüzün gelir-gider, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin muhasebesini tutmuş, nakit durumu ile kıymetli evrakların kasa, banka ve defterlerindeki hareketlerini takip edip, tüm personelin aylık ücret, sosyal yardım alacakları ve tazminat ödemelerini yapmıştır. Yapmış olduğu bu ödemelerin ana ve tali defterlerde usul ve kaidelere göre işlenmesi kontrol edilmiştir. Yıl içinde gerçekleşen harcamaların bütçe fasıllarına uygun olarak yapılması takip ve temin edilmiştir. idaremizin işletme ve yatırım faaliyetlerinin devamı amacıyla işletmeci ve yatırımcı daire başkanlıklarından alman bilgiler doğrultusunda yeni mevzuat hükümlerine uygun, Analitik Bütçe Esaslarına göre 2006 yılı bütçe programı hazırlanmıştır Mali Yılı Bütçesinin, Gelir Bütçesi ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ile Gider Bütçesi ,56 YTL. üzerinden denk olarak, onaylanmıştır yılı Kesin Mizan, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları çıkarılmış, Genel Müdürlüğümüzün sabit kıymet ve ambar mevcutlarının envanter ve sayımları yapılmıştır. Abonelere tahakkuk eden su, atıksu ve diğer fatura bedellerinin tahsilatı yapılmış, çalışan ve emekli personelin, idare Tabipliğinde muayene ve tedavisi sağlanmış, idarenin tüm temizlik, ısınma, lojman ve giyim ihtiyaçları sağlanmıştır. idare içi ve diğer birimlerden gelen evrakların, zamanında bağlı birimlere ulaşması sağlanmıştır. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

3 MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ Genel Müdürlüğümüz memurlarının giriş, çıkış, istifa, emeklilik, tayin, nakil, izin, istirahat, disiplin, ceza, gizli sicil raporları vb. iş ve işlemler sonuçlandırılmıştır. Genel Müdürlüğümüz personeli hakkında çeşitli kuruluşlardan istenilen istatistik! bilgiler hazırlanarak ilgililere verilmiştir. Memurlarımızdan çalışırken bir üst öğrenimi bitirenlerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin 12/d fıkrasına göre intibakları yeniden düzenlenmiştir. Memuriyete girmeden önce S.S.K. veya Bagkura tabi hizmeti bulunan personelimizin 2829 Sayılı Kanuna göre hizmet birleştirmeleri yapılarak T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Memurlarımızın kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin idare Dispanseri ve resmi sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri yapılmış, sağlık karnesi talepleri değerlendirilmiştir tarih ve Sayılı Resim Gazetede yayımlanan Norm Kadro Esasları göz önüne alınarak, Genel Müdürlüğümüzün idari örgütlenmesinin, işlev ve konumuna uygun şekilde yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak norm kadro çalışmalarına devam edilmiştir. Memurlarımızın terfi tarihleri itibariyle her ay derece, kademe ve kıdem terfileri yapılmış, derecesel olarak ek göstergeleri tespit edilerek maaşlara yansıtılmıştır. Memurlarımızın vergi iadelerine ait beyannameleri ve harcama belgeleri her yıl olduğu gibi kontrol edilerek mahsup işlemleri yapılmış, 2005 yılı memur emekli kesenekleri muhasebe ile mutabakat teminine müteakip ilgili kurumlara gönderilmiş ve memurlarımıza ödenen yan ödeme ve özel hizmet tazminatları kararname doğrultusunda hazırlanarak Valilikçe tastiki sağlanmıştır. Memurlarımıza her ay ödenmesi gereken maaşlara ilişkin her türlü işlemler muntazam yapılmış ve borçlanma, icra gibi çeşitli kesintiler yapılarak ilgili kuruluşlara ödenmesi temin edilmiştir. Memurlara yasal olarak ödenmesi gereken doğum, ölüm yardımı ve ikramiyelerin tahakkuku yapılmış, ödenmesi sağlanmış, memurlarımızın 3 ayda bir nema ödemeleri yapılmıştır. Her ay güvenlik görevlilerine fazla mesai, işyeri hekimlerine ücret ödemesine ilişkin işlemler yapılmıştır. Ayrıca 5216 Sayılı Kanun çerçevesinde idaremize katılan ilçe belediyelerindeki su ve kanalizasyon hizmetlerine ait personelin devir, tescil ve nakil işlemleri yapılmıştır. İŞÇİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Sigorta Müdürlüğünde tescilleri bulunan 32 işyeri ile Manisa Sigorta Müdürlüğünde kayıtlı 2 iş yerimizde, işçi konumunda halen çalışmakta olan 417 kadrolu işçi ile çeşitli birimlerimizde İzelman Limited Şirketi adına görev yapan 690 şirket personeli, İzbelcom Anonim Şirketi adına, Karşıyaka Atıksu Arıtma birimlerinde çalışan 233 İzbelcom A.Ş. personeli ve 3308 sayılı Çıraklık Yasası uyarınca, idaremizde çalıştırılan 70 stajyer öğrencilerin, her türlü özlük işlemleri ile puantaj, tahakkuk ve hak ediş işlemlerinin yerine getirilmesinde, görevli ve sorumludur. Çeşitli birimlerimizde görev yapan kadrolu işçiler ile şirket personelinin 2005 yılı TTF nema ödemelerinin üç aşamada yapılması, kadrolu işçilerin 2005 yılı özel gider indirim çalışmaları aşamasında, 2004 yılında idaremizden ayrılan personel ile birlikte 408 personelin vergi iade zarflarının kontrolü, tahakkuk ve tamamlanan özel gider İndirim bordroları sonrasında, ödeme çalışmalarında, aylık mahsup işlemlerinin yapılması, 2005 yılında idaremizden ayrılan personelimizin, kıdem tazminat ödemeleri ile S.S.K. emeklilik işlemlerinin yapılması, idaremizden ayrılan personelin, tasarruf teşvik kesinti ana

4 paraları ile nema ödemelerinin tamamının yapılması, kadrolu işçilerin her ayın 19 unda yapılan aylık ücret ödemeleri her ayın 5 inde yapılan özel avans ödemeleri, her ayın 25 inde yapılan izin avans ödemeleri Şubat ve Ağustos aylık ücretlerinin içinde yapılan sözleşme ikramiye ödemeleri ile Şubat-Mayıs-Agustos-Arahk aylarında ödenmesi gereken, yasal ikramiye ve ikramiye farklarının, ödeme işlemlerinin yapılması, İzelman Limited Şirketi ile İzbelcom A.Ş. nin 2005 yılma ait 12 aylık hizmet ihalelerinin hazırlanması, İzelman Limited Şirketi ile İzbelcom Anonim şirketlerine, ihale ile verilen işlerin 2006 yılı ihale çalışmalarının tamamlanması, İzelman Limited Şirketi adına çeşitli birimlerde çalışan 690 şirket personeli ile İzbelcom A.Ş. adına Atıksu Arıtma birimlerinde çalışan 233 şirket personelinin, 12 aylık puantaj çalışmaları ile hak ediş çalışmalarının yapılması, çeşitli birimler arasında, Genel Müdürlüğümüzce nakilleri uygun görülen kadrolu yada şirket personelinin nakil işlemlerinin yapılması, Disiplin Kuruluna intikal eden dosyaların karara bağlanarak, uygulama aşamasına getirilmesi, sel ya da yangından zarar gören personelin, Toplu iş Sözleşmesi gereği, doğal afet yardımından yararlanmaları için, zarar tespit komisyon çalışmalarının tamamlanması, iş sağlığı ve güvenliği kurul çalışmalarının, 22 değişik müdürlüğümüz için aylık düzeyde, eksiksiz bir şekilde tamamlanarak, alman kararların uygulama aşamasına getirilmesi. Kadrolu yada şirket personelinin yıllık kimlik kartlarının ESHOT Genel Müdürlüğünden temin edilerek ilgili personele dağıtılması, 3308 sayılı stajyerler ve çıraklık eğitim yasası uyarınca çeşitli birimlerimizde çalışan 70 stajyer öğrencinin, her türlü özlük işlemlerinin yapılması, aylık ödemelerinin sağlanmasıdır. Yaz dönemi boyunca stajyerlik çalışmalarını idaremizde tamamlayan toplam 208 üniversite öğrencisinin her türlü özlük bilgi kayıtları ile puantaj ve aylık ücret ödemelerinin yapılması, sigortalı işçilerimizin manyetik ortamda e-bildirge dosyalar hazırlanarak elektronik posta yoluyla ilgili kuruma gönderilmesi. EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim işleri Şube Müdürlüğü, izmir Su ve Kanalizasyon idaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerinin artırılması ve bu amaçla hizmet-içi eğitim ilkeleri, planlama esaslarının ve değerlendirme usullerinin tespiti ile görevlidir. Bu hizmetler 1 müdür, 1 memur personel tarafından yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda 2005 ydı içerisinde; 2004 yılı içerisinde yapılan word-excel eğitimi tamamlandıktan sonra göreve başlayan vekil memur personel için Ünibel A.Ş Genel Müdürlüğünde düzenletilen eğitime gönderilmiş; seminer sonunda sertifikaları dağıtılmıştır. Personelin mesleki ve teknik konularda eğitimlerinin sağlanması, bilgilerinin tazelenmesi ve güncelleştirilmesi amacıyla 45 teknik personelin Bil-Tek Sınai Eğitim ve Danışmanlık Merkezindeki eğitime katılımı sağlanmıştır. Her ay düzenli olarak programları dahilinde İzmir Sanat ve Devlet Tiyatrosundan temin edilen tiyatro, konser biletlerinin personele dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yeni Belediye, II Özel idaresi Mevzuatı" konulu kitap, personelin yasadaki değişiklikleri takibi amacıyla idareci konumundaki personele dağıtımı yapılmıştır. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesince düzenlenen, Mayıs 2005 tarihleri arasında yapılan İş Sağlığı ve iş Güvenliği konulu eğitim seminerine ilgili personelin katılımı sağlanmıştır. Yeniden düzenlemesi yapılan ihale Yasasının ilgili personelce özümsenmesi amacıyla bir eğitim semineri düzenlenmiştir.

5 Seminer Büyükşehir Belediye personelinin katılımıyla birlikte uygulanmış olup Eğitim Semineri K.I.K Eğitimcileri tarafından verilmiştir. YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KONAK İLÇESİ Toplam Konak Bölgesinde muhtelif çaplarda 2,778 m. Kanalizasyon Şebekesi, 956 m. uzunluğunda Yagmursuyu, 6, m. uzunluğunda Içmesuyu şebeke ve 113 m. uzunluğunda branşman imalatı yapılmıştır. KARŞIYAKA İLÇESİ Toplam Karşıyaka Bölgesinde muhtelif çaplarda 798,74 m. Kanalizasyon Şebekesi, ,75 m. uzunluğunda içme suyu şebeke ve 3,000 m. Uzunluğunda Branşman imalatı yapılmıştır. BORNOVA İLÇESİ Toplam Bornova Bölgesinde muhtelif çaplarda m. Kanalizasyon Şebekesi, 657,43 m. uzunluğunda Yagmursuyu 6, m. uzunluğunda içme suyu şebeke imalatı yapılmıştır. BUCA İLÇESİ Toplam Buca Bölgesinde muhtelif çaplarda 6, m. Kanalizasyon Şebekesi, 1, m. uzunluğunda Yagmursuyu şebeke imalatı yapılmıştır. BALÇOVA İLÇESİ Toplam Balçova Bölgesinde muhtelif çaplarda 40 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi, 316,5 m. uzunluğunda Yagmursuyu ve 1,500 m. Içmesuyu imalatı yapılmıştır. NARLIDERE İLÇESİ Toplam Narlıdere Bölgesinde muhtelif çaplarda 1965 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi ve 890 m. içme suyu imalatı yapılmıştır. GÜZELBAHÇE İLÇESİ Toplam Güzelbahçe Bölgesinde muhtelif çaplarda 1,156 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi imalatı yapılmıştır. GAZİEMİR İLÇESİ Toplam Gaziemir Bölgesinde muhtelif çaplarda 950 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi imalatı yapılmıştır. ÇİĞLİ İLÇESİ Toplam Çiğli Bölgesinde muhtelif çaplarda 440 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi ve 21 m Yagmursuyu imalatı yapılmıştır.

6 HARMANDALI İLÇESİ Toplam Harmandalı Bölgesinde muhtelif çaplarda 1,660 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi imalatı yapılmıştır. MUHTELİF İLÇELERDE YAPILAN İMALATLAR Toplam İzmir ili Muhtelif ilçelerde muhtelif çaplarda 9,884,97 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi ve 1,019.7 m. uzunluğunda Yağmursuyu imalatı yapılmıştır. BAYINDIR BELEDİYESİ Bayındır Belediyesi Elifli Köyü içme suyu Dalgıç Pompa istasyonuna Enerji Temini İşi DERE ISLAHLARI İzmir İli, Dere Islahları Kapsamında; - Dere Suyunun Tahliyesinde Dalgıç Çamur Pompa Kiralanması ve Çalıştırılması - Dere Tabanlarmdaki Teressubatın Temizlenmesi için Halatlı Eksavatör Çalıştırılması - Dere Mansaplarmdaki Çamurun Nakli için iş Makinalarmm Çalıştırılması - Bostanlı Deresi Demir Köprü Mevkii Dere Taban Kaplamasının Tamir Edilmesi inşaatı - Dere Temizlikleri için Paletli Ekskavatör (Bek-Ho) Çalıştırılması - Dere Mansıplarının Temizlikleri için iş Makinelerinin Çalıştırılması - İş Makinalarmm Çalıştırılması işi Dere Temizliklerinde Teressubat Nakli için iş Mavnalarının Çalıştırılması - Manda Melez Arap Derelerinde Istifsiz Taş Dolgu Yapılması - Karşıyaka Bostanlı Deresinin Demirköprü - Türk Telekom Köprüsü Arası Yatağının Eksik Taban Kaplaması - Konak Melez Çayı, Çitlenbik Deresi ve Ali Onbaşı Deresinde Yıkılan Dere Islah Duvarlarının Yapılması inşaatı - Arap, Manda, Melez ve Laka Dereleri Hafriyat Malzemesinin Nakli - Laka Deresi Temizliği için iş Makinaları Çalıştırılması - Dere Tabanın Tersubattan Temizlenmesi için Halatlı Ekskavatör çalıştırılması - Saç Plakalı Yağmursuyu Izgaralarına Mesnet ve Ankraj Yapılması ŞEHRİN MUHTELİF SONDAJ, BAKIM, ONARIM, AYDINLATMA VE YAPIM İŞLERİ - Sarnıçköy Kuyularını Besleyen E.N.H larmm Demontajı işi, - Yahşeli Pompa istasyonu ile Ulucak Tm. Arası E.N.H nin Onarımı işi, - Mordoğan Belediyesi Içmesuyu Dalgıç Pompalarına Ait 160 Kva Trafo Ve E.N.H Yapımı işi, - P-16 Pompa istasyonu 250 Kva Trafo Merkezi Yapımı işi, - İzmir Ili-Menemen ilçesi Türkeli Belediyesi Içmesuyu Sondaj Kuyusu Yapım işi, - Çiğli ilçesi Arıtma Tesisi- Tuzla Mevkii Su Sondaj kuyuları, -İzmir ili Aliağa ilçesi Güzelhisar Köyü Sondaj Kuyusuna Dalgıç Pompa Temini ve Montajı ile Kuyu Depo Arası HDPE Boru Isale Hattı inşaatı işi, -İzsu Genel Müdürlük Binasının Bodrum Katındaki Kapılar nemin Uzaklaştırılması için Nem Uzaklaştırma Cihazı Alınması ve montajının Yapılması işi, -İzsu Genel Müdürlük Binası Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Tesisatı Yapımı işi, -Çamur Susuzlaştırma Binasının Çatısında Bulunan Mevcut Trapez Saç Kaplamanın Sökülerek Yerine Atermit Levha ile Kaplanması, -Görece Arıtma Tesisleri Çelik Çatı Yapımı ve Tadilatı,

7 -Subaşı (Torbalı) Beldesinden Geçen Küçük Menderes Deresinin Temizliğinde iş Makineleri Çalıştırılması inşaatı işi, ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Şube Müdürlüklerinin abonelerle ilgili olarak uygulamaların kararlarını üretir. Program Bütçe Koordinasyon Daire Başkanlığı (Bilgi işlem Daire Başkanlığı) ile koordineli bir şekilde çalışarak şubelerin abonelere yönelik uygulamalarını belirler, istatistik! raporları hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar. Şubelerin abonelerle ilgili faaliyetlerini periyodik olarak denetler ve raporlarını kontrol eder. Abonelerle ilgili hizmetlerin daha iyi ve daha modern yöntemlerle yürütülmesi için dünyadaki gelişmeleri takip eder, incelemeleri yapar ve Genel Müdürlüğe teklifte bulunur. Bu konularda şubelerce yapılan uygulamaların sonuçlarını izler ve Genel Müdürlüğe rapor eder. Genel Müdürlükçe verilecek bu konularla ilgili diğer görevleri yapar. ABONELİK İŞLEMLERİ YENİ ABONE 2005 başı abone sayımız iken sonuna kadar yeni abone yapılarak ye ulaşmıştır. HANE SAYISI 2005 başı hane sayımız iken sonunda 5964 adet artarak e ulaşmıştır. TAHAKKUK İŞLEMLERİ ŞEBEKE SUYU ( tarihleri arası) Basılan fatura sayısı adet Tüketim m m3 Tüketim karşılığı TL YTL. Toplam tahakkuk YTL. ATIKSU Basılan fatura sayısı adet Tüketim m m3 Toplam tahakkuk YTL. KÖP YTL. olmak üzere Toplam YTL. tahakkuk ettirilmiştir. SAYAÇ OKUMA ( tarihleri arası) Yüklenici firmaya adet sayaç okutularak istihkak bedeli KDV siz olarak ,26 YTL. tahakkuk ettirilmiştir. AÇMA - KESME İŞLEMLERİ Açma-Kesme işlemleri içeren (aparat takma, aparat açma, tapa takma, tapa açma, sayaç sökme, sayaç takma, sayaç değiştirme, ölçüler sayaç değiştirme, mm sayaç değiştirme, 20 mm-40 mm sayaç değiştirme, 50 mm daha büyük sayaç değiştirme, ruhsattan

8 iptal, ana prizadan iptal, kat tespiti, mavi boru, valf, parça değiştirme, mühürleme, 2. ihbar dağıtımı) olmak üzere tarihleri arası yüklenici firmaya adet işlem yaptırılarak ,997 YTL. istihkak bedeli tahakkuk ettirilmiştir. AĞAÇ BEDELLERİ tarihleri arası YTL. ağaç bedeli tahakkuk ettirilmiştir. İÇME SUYU VE KANAL KATILIM BEDELLERİ tarihleri arası ,31 YTL tahakkuk ettirilmiştir 2006 YILI HEDEFLERİ - Sayaça Okuma, Açma-Kesme ihalesi yapılacaktır yıllık damga süresi dolmuş olan su sayaçları değiştirilmesine devam edilecektir m3 üzeri su satışı hedeflenmektedir yılında tahakkuk, tahsilat oranı % 95, % 96 gerçekleşmiş olup oran daha da yukarıya çekilmesi hedeflenmektedir yılında kaçak oranı % olarak gerçekleşmiş olup abonelerin kaçaksu kullanımlarını önlemek amacıyla sayaç rekorlarına plastik kelepçe takılarak mühürlemeye devam edilecektir. Ayrıca sayacı sökük abonelerin valflarına demir aparat takma veya kör tapa yapmak suretiyle kaçak su kullanımların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. PLANLAMA PROJE VE İHALE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ izmir Büyük içme suyu ve Büyükkanal Projesinde yer alan tesisler ile kanalizasyon ve içmesuyu şebekelerinin mülkiyet durumlarını incelemek, gerekli ayırma, birleştirme, yola terk, ihdas işlemlerini yaparak kamulaştırma haritalarını hazırlamak, yeraltı tesislerinin röleve ölçülerini ve aplikasyonunu yapmak, tüm içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinin yeraltı haritalarını bilgisayar ortamında hazırlamak ve güncelliğini sağlamak; dere, su deposu sahası v.b. gibi yerlerin her türlü haritasının çıkartılarak, plankote ölçülerini yapmak ve yaptırmaktır YILI ÇALIŞMALARI Derelerin imalat sonrası kot ve koordinat kontrollerinin yapılması ve haritaların bilgisayara işlenmesi. Balçova, Çamlı ve Tahtalı Barajları koruma alanlarında kalan 231 adet dilekçe ile gelen parselin havza içindeki konumlarının tespiti ve dilekçelerin yanıtlanması. Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında yer alan Bulgurca Karapınar ve Çiftlik Mevkiindeki 8 adet ifraz; 10 adet tamamı kamulaştırma olmak üzere toplam 18 adet parselin kamulaştırma planlarının hazırlanması Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında yer alan Develi ve Tekeli Köylerinde bulunan 27 adet ifraz parselinin kamulaştırma planlarının hazırlanması Tahtalı ve Çamlı Baraj Havzasında kalan 24 adet kaçak yapının ölçülmesi.

9 Tahtalı ve Çamlı Baraj Havzalarının Uydu Görüntüleri Hizmeti Satın Alınması işi kapsamında alman Tahtalı ve Çamlı Baraj Havzasına ait uydu görüntülerinin geçici kabulünün yapılması. Kanalizasyon ve yagmursuyu şebeke inşaatı işlerinin kot ve koordinat kontrollerinin yapılarak bilgisayar ortamına işlenmesi. içme suyu şebeke inşaatı işlerinin kot ve koordinat kontrollerinin yapılarak bilgisayar ortamına işlenmesi. EMLAK VE YERALTI TESİSLERİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ İdaremiz görev kapsamındaki Barajların Mutlak Koruma Alanları, içmesuyu ve kanalizasyon şebeke hatları, depo ve pompa istasyonları ile idari ve hizmet binalarının kamulaştırma çalışmalarının başlatılması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bilgisayar ortamında arşivlenmesi olup, ayrıca idaremize ait tüm alt yapı elemanlarının da sayısal ortamda konumlandırılarak İZSU Altyapı Bilgi Sistemi oluşturulmasını sağlamaktır. Müdürlüğümüzce 2005 yılında kamulaştırma planları hazırlanan Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı içinde kalan Bulgurca Lember mevkii tapulama sınırları içinde bulunan 80 adet şahıs parselinin 45 adedi için idaremizin Kıymet Takdir Komisyonunca ayrı ayrı parsel bazında belirlenen bedeller üzerinden Pazarlık Komisyonunca 234 kişi ile görüşülmüş ve anlaşma sağlanan 62 parselin tapu devri yapılmıştır. Kalan 18 parselin 1 adedinde uzlaşma sağlanamamış olup kalan parsellerle birlikte Müdürlüğümüzde Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında bulunan 140 adet parselin (163,9 ha) işlemleri devam etmektedir yılı itibariyle Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında ha alanın tapusu idaremiz adına tescil edilmiştir. Müdürlüğümüze 2005 yılında 492 adet evrak girişi olmuş, Müdürlüğümüz elemanlarınca kamulaştırma gereği, Valilik, Belediyeler, Tapu Sicil Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Karakol Komutanlıkları ve parsel sahipleri ile yazışmalar ve söz konusu idarelerde takip işleri yapılmış, ayrıca 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı değişiklik hükümleri gereği Idaremizce açılan Tespit ve Tescil davalarının yanı sıra eski kanuna göre vatandaşların idaremiz aleyhine açtıkları bedel artırım davalarına ilişkin 44 adet Bilirkişi Raporu Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca değerlendirilerek Hukuk Müşavirliğine bilgi ve dökümanlar aktarılmıştır. ETÜD PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 31. maddesiyle ve tarihli 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyesinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değiştirilerek kabulü hakkında kanun ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, 5216 Sayılı kanunun geçici 2. maddesi gereğince Vilayet Merkezi baz alınarak 50 km uzağına kadar olan bir alanda Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde kalan Belde, Mahalle, Köylerin kanun gereği su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi İZSU Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. ilçelerden gelmiş, gelecek talepleri değerlendirmek ve yerinde etüt yapıp, rapor hazırlamak amacıyla, İZSU Genel Müdürlüğü Planlama Proje ve ihale işleri Daire Başkanlığına bağlı Etüt Planlama Müdürlüğü bünyesinde bir birim oluşturulmuştur. Etüt Planlama Müdürlüğünde öncelikle daha önce gelen ve sürekli gelmekte olan talepler ve bilgiler değerlendirilerek gruplara ayrılmakta, ilçeler bazında dosyalama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. istenen bilgiye daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bilgisayar ortamında bir program da hazırlanmıştır. Talepler ile bilgiler geldikçe programdaki bütün bilgiler güncelleştirilmektedir.

10 Bilgiler üzerinde yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucu; öncelik gerektiren yerlere gidilip, yerinde etüt çalışmaları yapılmaktadır. Sonuçlar rapor haline getirilip, değerlendirilmesi ve ilgili birimlere şevki için Daire Baş-kanhğı na sunulmaktadır. Bugüne kadar 18 ilçe, 41 Belde, 25 Mahalle, 178 köyden gelen çok sayıdaki; içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve malzeme alımına yönelik taleplerin değerlendirilmesi sonucu; 16 ilçe, 41 Belde, 2 Mahalle, 49 Köyün talepleri yerinde incelenmiş olup, etütleri yapılarak raporları hazırlanmıştır. Raporların yönetim kademesinde değerlendirilmesi sonucunda; ilgili birimlere şevki suretiyle, ihaleye çıkılması, malzeme temini vs. sorunları giderici çalışmalar yapılmıştır. KANAL PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görev kapsamında yer alan ve İZSU görev alanı içerisinde genel müdürlüğün yatırım programlarında yer alan kanal yagmursuyu deşarj hatları ile dere ıslah işlerine ilişkin ihaleli işlerin ön hazırlıklarını yaparak projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak yapılan projeleri incelemek ve tasdik etmek her türlü yatırım projelerini bunlara ilişkin idari ve teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlattırmak ve ihaleye uygun hale getirmek (ihale dosyalarını hazırlamak). Tarifeler yönetmenlik esasları dahilinde yapılan uygulama ve işlemlerin görevli elemanlar tarafmdan-sonuçlanması ile Disiplin yönetmeliği kapsamında yürütülmesi, meskun ve inkişaf sahalarında özel ve tüzel kişilerce ikmali yapılacak atıksu tesislerine ait projelerin tetkik ve tasdiki, ihale edilen işlere ait yüklenici tarafından hazırlanan projelerin tetkik ve tasdiki, şube Müdürlüğümüzce etüt çalışmalarına müteakip projeleri tanzim edilen işler, ihaleye esas hazırlanan etüt çalışmaları, Büyük kanal Projesine esas mevcut kanalizasyon şebekelerinin imar ıslah planlarının işlenmesi ve arşivlenmesi, inkişaf ve mezkün sahalarında ilgili kanun ve yönetmelik madde yükümlerine göre özel ve tüzel kişilerce ikmal edilen kanalizasyon şebekelerinin devir teslim işlerinin yapılması, AYKOME tarafından idaremize gönderilen çalışma güzergahlarmdaki mevcut kanalizasyon tesislerinin ilgili paftalara işlenmesi, özel, tüzel ve resmi kuruluşlardan gelen dilekçe ve eklerine göre yatırım programı hazırlamak. SU PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Metropolitan alan içinde şehrin muhtelif semtlerinde ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu çerçe-resinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi İZSU Genel Müdürlüğüne devredilen Belde, Mahalle ve Köylerde bulunan sokak, cadde, park, okul, ev, resmi bina, kooperatif ve sitelere ait vatandaşlardan, muhtarlıklardan ve resmi kurumlardan gelen içmesuyu talepleri incelenerek söz konusu yerlere su bağlanmasına ilişkin depo, pompa, isale hattı ve şebeke döşemeye yönelik etüd ve ön hazırlıkları yaparak projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak, yapılan projeleri incelemek ve tasdik etmek her türlü yatırım projelerini bunlara ilişkin idari ve teknik şartnameleri hazırlamak ve hazırlattırmak ve ihaleye uygun hale getirmek, ihale dosyalarını hazırlama çalışmaları yapıldı. ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ATIKSU POMPA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Atıksu Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan ve Atık Suyun Arıtma Tesisine nakledilmesini sağlayan Pompa istasyonlarında kurulu bulunan ekipmanların mekanik,elektrik,elektronik kapsamda arıza ve bakım çalışmaları, 2004 yılı faaliyet raporunda öngördüğümüz ve 2005 yılı içerisinde karşılaşmış olduğumuz yeni problemler ve bu problemlerin giderilmesi doğrultusunda devam etmiştir. Pompa istasyonlarında bulunan toplam 22 adet atıksu pompası ile Çiğli Atıksu Arıtma

11 Tesisine kesintisiz olarak su pompalanmıştır. Atıksu Pompa istasyonlarında mekanik, elektrik ve elektronik kapsamda meydana gelen arıza ve periyodik bakım çalışmaları için Satın Alma Şube Müdürlüğümüz aracılığıyla çeşitli türde malzemeler temin edilmiş ve gerekli yerlerde kullanılmıştır. Pompa istasyonlarında her yıl yenilenen ve düzenli olarak sürdürülen periyodik bakım çalışmaları dışında 2005 yılı içinde aşağıda sıralanan revizyon ve imalatlar dış firmalara ihale edilmek suretiyle pompa istasyonlarının sağlıklı çalışır hale getirilmeleri sağlanmıştır. Bunlar ; Bayraklı Pompa istasyonunda bulunan ve atıksu pompalarının bakımına olanak sağlayan 5 ve 6 nolu emiş kapakları üzerinde bakım ve tamirat işlemleri yapılarak kapaklar çalışır hale getirilmiştir. Karşıyaka Pompa istasyonunda bulunan 6 nolu sabit devirli atıksu pompa elektrik motorunu aktif hale getiren ve arızalı olan tetikleme ünitesi olarak nitelendirdiğimiz bölüm üzerinde yeni bir pano sistemi ve yardımcı ekipmanlar kurularak pompanın çalışır hale getirilmesi sağlanmıştır. Tüm pompa istasyonlarında bulunan, eski teknoloji ürünü olması itibarıyla yedek parça sıkıntısı çekilen PLC sistemleri komple revize edilerek sistem kontrol altına alınmıştır. Karşıyaka Pompa istasyonunda idari bina yapımı için ihale çalışmaları yapılmış olup bina 2006 mart ayında tamamlanarak kullanılmaya başlanacaktır. Çiğli Pompa istasyonu çevre düzenleme işi ihalesi yapılmış olup, mayıs 2006 da tamamlanması planlanmaktadır. Tesislerimizin daha sağlıklı çalışmasına yönelik teknik çalışmalar devam etmektedir. GÜNEYBATI ATIKSU ARITMA TESİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Güneybatı AAT, İzmir Körfezi'ne yapılan evsel ve endüstriyel atıksu deşarjını sona erdirerek körfezin tekrar eski biyolojik çeşitliliğine ulaşmasını hedefleyen ve 2002 yılında tamamlanan Büyük Kanal Projesinin son halkasıdır. 45 km uzunluğundaki Ana Kuşaklama Kanalı, 125 km uzunluğunda kolektörler, 4 atıksu pompa istasyonu ve 2 atıksu arıtma tesisinden oluşan Büyük Kanal Projesi, Güneybatı AAT nin 30 Ağustos 2002 tarihinde işletmeye alınması ile tamamlanmıştır. izmir Körfezinin güney batısında yer alan Güzelbahçe kentsel yerleşim alanı ile Narlıdere de bulunan askeri birlik alanlarında oluşan atıksular Güneybatı AAT de ileri biyolojik yöntemlerle arıtılarak deniz içerisindeki uzunluğu 600 m olan bir deniz deşarj yapısı ile -25 m kotunda denize deşarj edilmektedir. Tesisin kapasitesi m3/gün tür. Güneybatı AAT, kaba ızgara ve terfi merkezi, ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, anaerobik tank, FeC13 tankı havalandırma havuzu, son çökeltim havuzu, deniz deşarj hattı ve mekanik çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır. Terfi Merkezi ve Kaba Izgaralar Güzelbahçe yerleşim alanları ve Narlıdere askeri birlik bölgesinde oluşan atıksular kotundan terfi merkezine almmaktadır.terfi merkezi 8 m çapında ve 9,5 m derinliğinde olup, yere gömülü olarak teşkil edilmiştir. Atıksu 50 mm aralıklı ve mekanik temizlemeli iki kaba ızgaradan geçirildikten sonra, her birisi 675 m3/saat kapasiteli dalgıç pompalarla +7,45 kotuna terfi edilmektedir. Terfi merkezinde ham atıksudan kaynaklanan kokuların giderimi için kimyasal koku

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr 13 Faaliyet Raporu www.asat.gov.tr 1 HAZIRLAYAN Asat Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 6/1/2006-2006/9972

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2012-2016 2 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2012-2016 Stratejik

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. 1 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Vizyon ve Misyon B-Kalite Politikamız C-İlkelerimiz ve Değerlerimiz D-Yetki,Görev ve Sorumluluklar E-İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal mevzuata uygun olarak

Detaylı

G GAASSKKİİ G GEEN NEELL M MÜ ÜD DÜ ÜRRLLÜ ÜĞ ĞÜ Ü TTeell :: 00334422 221111 1133 0000 ((3300 HHAATT)) FFaakkss :: 00334422 223311 8811 8811 2255 AARRAALLIIKK İİŞŞLLEETTM MEE TTEESSİİSSLLEERRİİ 2255 AARRAALLIIKK

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...,5 I-GENEL BİLGİLER Misyon Vizyon...6 Yetki,Görev

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. Performans Programı ADASU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. Performans Programı ADASU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : PERFORMANS Sakarya Büyükşehir Belediyesi PROGRAMI Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Performans Programı 0 BAŞKAN DAN Yerel yönetimlerde yeniden yapılanma kapsamında çıkarılan 5018

Detaylı

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Faaliyet Raporu SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Yaşamak demek çalışmak demektir. FAALİYET RAPORU Su, tüm medeniyetlerin oluşmasındaki en büyük etkendir. FAALİYET

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Sevgili Adanalılar! Adana mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, her geçen gün yenilenen belediyecilik

Detaylı

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı...32

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı...32 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...2,3 I-GENEL BİLGİLER Misyon Vizyon...4 Yetki,Görev ve Sorumluluklar....5 Teşkilat Yapısı (Şeması)...8 Fiziksel Kaynaklar...9 İnsan Kaynakları...25

Detaylı

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İÇİNDEKİLER Sunuşlar 2-3 Genel Kurul Üyeleri 4 I.Genel Bilgiler 6 II Amaç Ve Hedefler 27 III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler 33 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 33 Denetim Raporu 43

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara-2009 ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 10 ASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak büyük bir değişimi ve gelişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kocaeli ni yeniden inşa

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdare adına tüm hukuki konulann yasal bazda takibi ve sonuçlandırılması ile birlikte, idare Encümen üyeliği görevini yürütmek, icra vasıtasıyla idare alacaklarını

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 01 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ İçmesuyu ve Atıksu Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek VİZYONUMUZ İstanbul un

Detaylı