Kurulumuz doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları, Genel Müdür adına yapmaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurulumuz doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları, Genel Müdür adına yapmaktadır."

Transkript

1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkında 2560/3009 Sayılı Kanuna eklenen ve tarih, sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren tarih ve 87/11594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izmir Büyükşehir Belediyesinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere tarihinden itibaren İZSU İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi kurulmuştur. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Kurulumuz doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları, Genel Müdür adına yapmaktadır. Kurulumuzun görevi ile amacı; Genel Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, genelge, hizmet emri ve yürürlükteki toplu iş sözleşmeleri esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyip sonuçlarını bildirmek, yanlışlık, noksanlık ve yolsuzlukların saptanmasıyla giderilmesi, faaliyetlerin rasyonel ve verimli şekilde yürütülmesi önlemlerini araştırıp belirtmek ve gerekenler hakkında soruşturma yapmaktır yılı içinde Kurulumuza 41 adet inceleme ve soruşturma konusu intikal etmiş olup bunlardan 3 adedi Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 15 adediyle ilgili disiplin cezası uygulanmış, 9 adedinin incelenmesi yapılmış ve bağlı olarak Valilik Makamına, Genel Müdürlüğe ve ilgili Daire Başkanlıklarına bilgi verilip yazı yazılmıştır. 14 adedinin ise muamelesi devam etmektedir. İdaremiz birimlerinin genel teftişi kapsamında, Katılım Payları Şube Müdürlüğü ile ihaleler Şube Müdürlüğünün iş ve işlemleri teftiş edilmiştir. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Müşavirliğimiz 1987 yılında 2560 sayılı yasa çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce hazırlanıp Genel Kurul da onaylanan Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği ne göre kurulmuş ve Genel Müdürlük Ma-kamı'na direk bağlı bir birimdir. Müşavirliğimizde 1 müşavir, 5 avukat, 1 şef, 7 memur ve 2 şirket elemanı çalışmaktadır. Genel Müdürlük Makamının emirleri ile idaremiz menfaatlerini korumak için adli ve idari yargıda dava açmak, açılmış davalarda idaremizi savunmak, süresinde tahsili mümkün olmayan su ve atıksu bedelleri ile diğer alacakları cebri icra yolu ile tahsil etmek, Genel Müdürlük Makamınca havale edilen konularda hukuki mütalaalar vermektir. KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alan, içme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için, kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gerekli tesislerin etüd ve projelerinin yapılması, yaptırılması ve bu projelere göre tesisleri kurmak, kurdurmak ve

2 bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde arıtma tesislerine ulaştırılması için gerekli tesislerin kurulması, dere ıslahları işlerinin yerine getirilmesi için ihale Yönetmeliğimize uygun olarak ihaleler yapılması, ihalelerin sonuçlandırılması, Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının, barajların ve yeraltı sularının, kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını Su Havzaları Koruma Yönetmeliği, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve bu yönetmeliklere bağlı olarak çıkarılan Yönergeler çerçevesinde önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik ömrü kalmamış araç ve gereçleri satmak, Kuruluş amacına dönük çalışmaların yerine getirilmesi için her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek, Ayrıca, personel atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları ile ilgili konuların karara bağlanması ile ilgili iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi, Konuları ile ilgili olarak, 2560 sayılı Kanunla Yönetim Kuruluna verilen görevler içerisinde gerekli kararların alınması, sonrasında bu kararların yazılması, kararların karar defterine raptedilmesi, saklanması ve uygulanması için ilgili birimlere ulaştırılması, Genel Kurula gönderilecek konuların yazışmalarının yapılması, Genel Kurulca alman kararların ilgili birimlere ulaştırılması, Yönetmelik değişikliklerinin gazetede ilanının sağlanması gibi iş ve işlemleri Genel Müdüre bağlı olarak yürütmek ve Yönetim Kurulunun sekreterya görevini yapmak Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer almaktadır. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımız bünyesinde, Muhasebe Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Maliyet Muhasebe Şube Müdürlüğü, Tahsilat Şube Müdürlüğü, idari işler Şube Müdürlüğü, idare Tabipliği ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü mevcuttur. İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı 2005 Yılı içinde, bağlı şube müdürlükleri ile Genel Müdürlüğümüzün gelir-gider, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin muhasebesini tutmuş, nakit durumu ile kıymetli evrakların kasa, banka ve defterlerindeki hareketlerini takip edip, tüm personelin aylık ücret, sosyal yardım alacakları ve tazminat ödemelerini yapmıştır. Yapmış olduğu bu ödemelerin ana ve tali defterlerde usul ve kaidelere göre işlenmesi kontrol edilmiştir. Yıl içinde gerçekleşen harcamaların bütçe fasıllarına uygun olarak yapılması takip ve temin edilmiştir. idaremizin işletme ve yatırım faaliyetlerinin devamı amacıyla işletmeci ve yatırımcı daire başkanlıklarından alman bilgiler doğrultusunda yeni mevzuat hükümlerine uygun, Analitik Bütçe Esaslarına göre 2006 yılı bütçe programı hazırlanmıştır Mali Yılı Bütçesinin, Gelir Bütçesi ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ile Gider Bütçesi ,56 YTL. üzerinden denk olarak, onaylanmıştır yılı Kesin Mizan, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları çıkarılmış, Genel Müdürlüğümüzün sabit kıymet ve ambar mevcutlarının envanter ve sayımları yapılmıştır. Abonelere tahakkuk eden su, atıksu ve diğer fatura bedellerinin tahsilatı yapılmış, çalışan ve emekli personelin, idare Tabipliğinde muayene ve tedavisi sağlanmış, idarenin tüm temizlik, ısınma, lojman ve giyim ihtiyaçları sağlanmıştır. idare içi ve diğer birimlerden gelen evrakların, zamanında bağlı birimlere ulaşması sağlanmıştır. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

3 MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ Genel Müdürlüğümüz memurlarının giriş, çıkış, istifa, emeklilik, tayin, nakil, izin, istirahat, disiplin, ceza, gizli sicil raporları vb. iş ve işlemler sonuçlandırılmıştır. Genel Müdürlüğümüz personeli hakkında çeşitli kuruluşlardan istenilen istatistik! bilgiler hazırlanarak ilgililere verilmiştir. Memurlarımızdan çalışırken bir üst öğrenimi bitirenlerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin 12/d fıkrasına göre intibakları yeniden düzenlenmiştir. Memuriyete girmeden önce S.S.K. veya Bagkura tabi hizmeti bulunan personelimizin 2829 Sayılı Kanuna göre hizmet birleştirmeleri yapılarak T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Memurlarımızın kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin idare Dispanseri ve resmi sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri yapılmış, sağlık karnesi talepleri değerlendirilmiştir tarih ve Sayılı Resim Gazetede yayımlanan Norm Kadro Esasları göz önüne alınarak, Genel Müdürlüğümüzün idari örgütlenmesinin, işlev ve konumuna uygun şekilde yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak norm kadro çalışmalarına devam edilmiştir. Memurlarımızın terfi tarihleri itibariyle her ay derece, kademe ve kıdem terfileri yapılmış, derecesel olarak ek göstergeleri tespit edilerek maaşlara yansıtılmıştır. Memurlarımızın vergi iadelerine ait beyannameleri ve harcama belgeleri her yıl olduğu gibi kontrol edilerek mahsup işlemleri yapılmış, 2005 yılı memur emekli kesenekleri muhasebe ile mutabakat teminine müteakip ilgili kurumlara gönderilmiş ve memurlarımıza ödenen yan ödeme ve özel hizmet tazminatları kararname doğrultusunda hazırlanarak Valilikçe tastiki sağlanmıştır. Memurlarımıza her ay ödenmesi gereken maaşlara ilişkin her türlü işlemler muntazam yapılmış ve borçlanma, icra gibi çeşitli kesintiler yapılarak ilgili kuruluşlara ödenmesi temin edilmiştir. Memurlara yasal olarak ödenmesi gereken doğum, ölüm yardımı ve ikramiyelerin tahakkuku yapılmış, ödenmesi sağlanmış, memurlarımızın 3 ayda bir nema ödemeleri yapılmıştır. Her ay güvenlik görevlilerine fazla mesai, işyeri hekimlerine ücret ödemesine ilişkin işlemler yapılmıştır. Ayrıca 5216 Sayılı Kanun çerçevesinde idaremize katılan ilçe belediyelerindeki su ve kanalizasyon hizmetlerine ait personelin devir, tescil ve nakil işlemleri yapılmıştır. İŞÇİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Sigorta Müdürlüğünde tescilleri bulunan 32 işyeri ile Manisa Sigorta Müdürlüğünde kayıtlı 2 iş yerimizde, işçi konumunda halen çalışmakta olan 417 kadrolu işçi ile çeşitli birimlerimizde İzelman Limited Şirketi adına görev yapan 690 şirket personeli, İzbelcom Anonim Şirketi adına, Karşıyaka Atıksu Arıtma birimlerinde çalışan 233 İzbelcom A.Ş. personeli ve 3308 sayılı Çıraklık Yasası uyarınca, idaremizde çalıştırılan 70 stajyer öğrencilerin, her türlü özlük işlemleri ile puantaj, tahakkuk ve hak ediş işlemlerinin yerine getirilmesinde, görevli ve sorumludur. Çeşitli birimlerimizde görev yapan kadrolu işçiler ile şirket personelinin 2005 yılı TTF nema ödemelerinin üç aşamada yapılması, kadrolu işçilerin 2005 yılı özel gider indirim çalışmaları aşamasında, 2004 yılında idaremizden ayrılan personel ile birlikte 408 personelin vergi iade zarflarının kontrolü, tahakkuk ve tamamlanan özel gider İndirim bordroları sonrasında, ödeme çalışmalarında, aylık mahsup işlemlerinin yapılması, 2005 yılında idaremizden ayrılan personelimizin, kıdem tazminat ödemeleri ile S.S.K. emeklilik işlemlerinin yapılması, idaremizden ayrılan personelin, tasarruf teşvik kesinti ana

4 paraları ile nema ödemelerinin tamamının yapılması, kadrolu işçilerin her ayın 19 unda yapılan aylık ücret ödemeleri her ayın 5 inde yapılan özel avans ödemeleri, her ayın 25 inde yapılan izin avans ödemeleri Şubat ve Ağustos aylık ücretlerinin içinde yapılan sözleşme ikramiye ödemeleri ile Şubat-Mayıs-Agustos-Arahk aylarında ödenmesi gereken, yasal ikramiye ve ikramiye farklarının, ödeme işlemlerinin yapılması, İzelman Limited Şirketi ile İzbelcom A.Ş. nin 2005 yılma ait 12 aylık hizmet ihalelerinin hazırlanması, İzelman Limited Şirketi ile İzbelcom Anonim şirketlerine, ihale ile verilen işlerin 2006 yılı ihale çalışmalarının tamamlanması, İzelman Limited Şirketi adına çeşitli birimlerde çalışan 690 şirket personeli ile İzbelcom A.Ş. adına Atıksu Arıtma birimlerinde çalışan 233 şirket personelinin, 12 aylık puantaj çalışmaları ile hak ediş çalışmalarının yapılması, çeşitli birimler arasında, Genel Müdürlüğümüzce nakilleri uygun görülen kadrolu yada şirket personelinin nakil işlemlerinin yapılması, Disiplin Kuruluna intikal eden dosyaların karara bağlanarak, uygulama aşamasına getirilmesi, sel ya da yangından zarar gören personelin, Toplu iş Sözleşmesi gereği, doğal afet yardımından yararlanmaları için, zarar tespit komisyon çalışmalarının tamamlanması, iş sağlığı ve güvenliği kurul çalışmalarının, 22 değişik müdürlüğümüz için aylık düzeyde, eksiksiz bir şekilde tamamlanarak, alman kararların uygulama aşamasına getirilmesi. Kadrolu yada şirket personelinin yıllık kimlik kartlarının ESHOT Genel Müdürlüğünden temin edilerek ilgili personele dağıtılması, 3308 sayılı stajyerler ve çıraklık eğitim yasası uyarınca çeşitli birimlerimizde çalışan 70 stajyer öğrencinin, her türlü özlük işlemlerinin yapılması, aylık ödemelerinin sağlanmasıdır. Yaz dönemi boyunca stajyerlik çalışmalarını idaremizde tamamlayan toplam 208 üniversite öğrencisinin her türlü özlük bilgi kayıtları ile puantaj ve aylık ücret ödemelerinin yapılması, sigortalı işçilerimizin manyetik ortamda e-bildirge dosyalar hazırlanarak elektronik posta yoluyla ilgili kuruma gönderilmesi. EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim işleri Şube Müdürlüğü, izmir Su ve Kanalizasyon idaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerinin artırılması ve bu amaçla hizmet-içi eğitim ilkeleri, planlama esaslarının ve değerlendirme usullerinin tespiti ile görevlidir. Bu hizmetler 1 müdür, 1 memur personel tarafından yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda 2005 ydı içerisinde; 2004 yılı içerisinde yapılan word-excel eğitimi tamamlandıktan sonra göreve başlayan vekil memur personel için Ünibel A.Ş Genel Müdürlüğünde düzenletilen eğitime gönderilmiş; seminer sonunda sertifikaları dağıtılmıştır. Personelin mesleki ve teknik konularda eğitimlerinin sağlanması, bilgilerinin tazelenmesi ve güncelleştirilmesi amacıyla 45 teknik personelin Bil-Tek Sınai Eğitim ve Danışmanlık Merkezindeki eğitime katılımı sağlanmıştır. Her ay düzenli olarak programları dahilinde İzmir Sanat ve Devlet Tiyatrosundan temin edilen tiyatro, konser biletlerinin personele dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yeni Belediye, II Özel idaresi Mevzuatı" konulu kitap, personelin yasadaki değişiklikleri takibi amacıyla idareci konumundaki personele dağıtımı yapılmıştır. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesince düzenlenen, Mayıs 2005 tarihleri arasında yapılan İş Sağlığı ve iş Güvenliği konulu eğitim seminerine ilgili personelin katılımı sağlanmıştır. Yeniden düzenlemesi yapılan ihale Yasasının ilgili personelce özümsenmesi amacıyla bir eğitim semineri düzenlenmiştir.

5 Seminer Büyükşehir Belediye personelinin katılımıyla birlikte uygulanmış olup Eğitim Semineri K.I.K Eğitimcileri tarafından verilmiştir. YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KONAK İLÇESİ Toplam Konak Bölgesinde muhtelif çaplarda 2,778 m. Kanalizasyon Şebekesi, 956 m. uzunluğunda Yagmursuyu, 6, m. uzunluğunda Içmesuyu şebeke ve 113 m. uzunluğunda branşman imalatı yapılmıştır. KARŞIYAKA İLÇESİ Toplam Karşıyaka Bölgesinde muhtelif çaplarda 798,74 m. Kanalizasyon Şebekesi, ,75 m. uzunluğunda içme suyu şebeke ve 3,000 m. Uzunluğunda Branşman imalatı yapılmıştır. BORNOVA İLÇESİ Toplam Bornova Bölgesinde muhtelif çaplarda m. Kanalizasyon Şebekesi, 657,43 m. uzunluğunda Yagmursuyu 6, m. uzunluğunda içme suyu şebeke imalatı yapılmıştır. BUCA İLÇESİ Toplam Buca Bölgesinde muhtelif çaplarda 6, m. Kanalizasyon Şebekesi, 1, m. uzunluğunda Yagmursuyu şebeke imalatı yapılmıştır. BALÇOVA İLÇESİ Toplam Balçova Bölgesinde muhtelif çaplarda 40 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi, 316,5 m. uzunluğunda Yagmursuyu ve 1,500 m. Içmesuyu imalatı yapılmıştır. NARLIDERE İLÇESİ Toplam Narlıdere Bölgesinde muhtelif çaplarda 1965 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi ve 890 m. içme suyu imalatı yapılmıştır. GÜZELBAHÇE İLÇESİ Toplam Güzelbahçe Bölgesinde muhtelif çaplarda 1,156 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi imalatı yapılmıştır. GAZİEMİR İLÇESİ Toplam Gaziemir Bölgesinde muhtelif çaplarda 950 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi imalatı yapılmıştır. ÇİĞLİ İLÇESİ Toplam Çiğli Bölgesinde muhtelif çaplarda 440 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi ve 21 m Yagmursuyu imalatı yapılmıştır.

6 HARMANDALI İLÇESİ Toplam Harmandalı Bölgesinde muhtelif çaplarda 1,660 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi imalatı yapılmıştır. MUHTELİF İLÇELERDE YAPILAN İMALATLAR Toplam İzmir ili Muhtelif ilçelerde muhtelif çaplarda 9,884,97 m. uzunluğunda Kanalizasyon şebekesi ve 1,019.7 m. uzunluğunda Yağmursuyu imalatı yapılmıştır. BAYINDIR BELEDİYESİ Bayındır Belediyesi Elifli Köyü içme suyu Dalgıç Pompa istasyonuna Enerji Temini İşi DERE ISLAHLARI İzmir İli, Dere Islahları Kapsamında; - Dere Suyunun Tahliyesinde Dalgıç Çamur Pompa Kiralanması ve Çalıştırılması - Dere Tabanlarmdaki Teressubatın Temizlenmesi için Halatlı Eksavatör Çalıştırılması - Dere Mansaplarmdaki Çamurun Nakli için iş Makinalarmm Çalıştırılması - Bostanlı Deresi Demir Köprü Mevkii Dere Taban Kaplamasının Tamir Edilmesi inşaatı - Dere Temizlikleri için Paletli Ekskavatör (Bek-Ho) Çalıştırılması - Dere Mansıplarının Temizlikleri için iş Makinelerinin Çalıştırılması - İş Makinalarmm Çalıştırılması işi Dere Temizliklerinde Teressubat Nakli için iş Mavnalarının Çalıştırılması - Manda Melez Arap Derelerinde Istifsiz Taş Dolgu Yapılması - Karşıyaka Bostanlı Deresinin Demirköprü - Türk Telekom Köprüsü Arası Yatağının Eksik Taban Kaplaması - Konak Melez Çayı, Çitlenbik Deresi ve Ali Onbaşı Deresinde Yıkılan Dere Islah Duvarlarının Yapılması inşaatı - Arap, Manda, Melez ve Laka Dereleri Hafriyat Malzemesinin Nakli - Laka Deresi Temizliği için iş Makinaları Çalıştırılması - Dere Tabanın Tersubattan Temizlenmesi için Halatlı Ekskavatör çalıştırılması - Saç Plakalı Yağmursuyu Izgaralarına Mesnet ve Ankraj Yapılması ŞEHRİN MUHTELİF SONDAJ, BAKIM, ONARIM, AYDINLATMA VE YAPIM İŞLERİ - Sarnıçköy Kuyularını Besleyen E.N.H larmm Demontajı işi, - Yahşeli Pompa istasyonu ile Ulucak Tm. Arası E.N.H nin Onarımı işi, - Mordoğan Belediyesi Içmesuyu Dalgıç Pompalarına Ait 160 Kva Trafo Ve E.N.H Yapımı işi, - P-16 Pompa istasyonu 250 Kva Trafo Merkezi Yapımı işi, - İzmir Ili-Menemen ilçesi Türkeli Belediyesi Içmesuyu Sondaj Kuyusu Yapım işi, - Çiğli ilçesi Arıtma Tesisi- Tuzla Mevkii Su Sondaj kuyuları, -İzmir ili Aliağa ilçesi Güzelhisar Köyü Sondaj Kuyusuna Dalgıç Pompa Temini ve Montajı ile Kuyu Depo Arası HDPE Boru Isale Hattı inşaatı işi, -İzsu Genel Müdürlük Binasının Bodrum Katındaki Kapılar nemin Uzaklaştırılması için Nem Uzaklaştırma Cihazı Alınması ve montajının Yapılması işi, -İzsu Genel Müdürlük Binası Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Tesisatı Yapımı işi, -Çamur Susuzlaştırma Binasının Çatısında Bulunan Mevcut Trapez Saç Kaplamanın Sökülerek Yerine Atermit Levha ile Kaplanması, -Görece Arıtma Tesisleri Çelik Çatı Yapımı ve Tadilatı,

7 -Subaşı (Torbalı) Beldesinden Geçen Küçük Menderes Deresinin Temizliğinde iş Makineleri Çalıştırılması inşaatı işi, ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Şube Müdürlüklerinin abonelerle ilgili olarak uygulamaların kararlarını üretir. Program Bütçe Koordinasyon Daire Başkanlığı (Bilgi işlem Daire Başkanlığı) ile koordineli bir şekilde çalışarak şubelerin abonelere yönelik uygulamalarını belirler, istatistik! raporları hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar. Şubelerin abonelerle ilgili faaliyetlerini periyodik olarak denetler ve raporlarını kontrol eder. Abonelerle ilgili hizmetlerin daha iyi ve daha modern yöntemlerle yürütülmesi için dünyadaki gelişmeleri takip eder, incelemeleri yapar ve Genel Müdürlüğe teklifte bulunur. Bu konularda şubelerce yapılan uygulamaların sonuçlarını izler ve Genel Müdürlüğe rapor eder. Genel Müdürlükçe verilecek bu konularla ilgili diğer görevleri yapar. ABONELİK İŞLEMLERİ YENİ ABONE 2005 başı abone sayımız iken sonuna kadar yeni abone yapılarak ye ulaşmıştır. HANE SAYISI 2005 başı hane sayımız iken sonunda 5964 adet artarak e ulaşmıştır. TAHAKKUK İŞLEMLERİ ŞEBEKE SUYU ( tarihleri arası) Basılan fatura sayısı adet Tüketim m m3 Tüketim karşılığı TL YTL. Toplam tahakkuk YTL. ATIKSU Basılan fatura sayısı adet Tüketim m m3 Toplam tahakkuk YTL. KÖP YTL. olmak üzere Toplam YTL. tahakkuk ettirilmiştir. SAYAÇ OKUMA ( tarihleri arası) Yüklenici firmaya adet sayaç okutularak istihkak bedeli KDV siz olarak ,26 YTL. tahakkuk ettirilmiştir. AÇMA - KESME İŞLEMLERİ Açma-Kesme işlemleri içeren (aparat takma, aparat açma, tapa takma, tapa açma, sayaç sökme, sayaç takma, sayaç değiştirme, ölçüler sayaç değiştirme, mm sayaç değiştirme, 20 mm-40 mm sayaç değiştirme, 50 mm daha büyük sayaç değiştirme, ruhsattan

8 iptal, ana prizadan iptal, kat tespiti, mavi boru, valf, parça değiştirme, mühürleme, 2. ihbar dağıtımı) olmak üzere tarihleri arası yüklenici firmaya adet işlem yaptırılarak ,997 YTL. istihkak bedeli tahakkuk ettirilmiştir. AĞAÇ BEDELLERİ tarihleri arası YTL. ağaç bedeli tahakkuk ettirilmiştir. İÇME SUYU VE KANAL KATILIM BEDELLERİ tarihleri arası ,31 YTL tahakkuk ettirilmiştir 2006 YILI HEDEFLERİ - Sayaça Okuma, Açma-Kesme ihalesi yapılacaktır yıllık damga süresi dolmuş olan su sayaçları değiştirilmesine devam edilecektir m3 üzeri su satışı hedeflenmektedir yılında tahakkuk, tahsilat oranı % 95, % 96 gerçekleşmiş olup oran daha da yukarıya çekilmesi hedeflenmektedir yılında kaçak oranı % olarak gerçekleşmiş olup abonelerin kaçaksu kullanımlarını önlemek amacıyla sayaç rekorlarına plastik kelepçe takılarak mühürlemeye devam edilecektir. Ayrıca sayacı sökük abonelerin valflarına demir aparat takma veya kör tapa yapmak suretiyle kaçak su kullanımların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. PLANLAMA PROJE VE İHALE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ izmir Büyük içme suyu ve Büyükkanal Projesinde yer alan tesisler ile kanalizasyon ve içmesuyu şebekelerinin mülkiyet durumlarını incelemek, gerekli ayırma, birleştirme, yola terk, ihdas işlemlerini yaparak kamulaştırma haritalarını hazırlamak, yeraltı tesislerinin röleve ölçülerini ve aplikasyonunu yapmak, tüm içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinin yeraltı haritalarını bilgisayar ortamında hazırlamak ve güncelliğini sağlamak; dere, su deposu sahası v.b. gibi yerlerin her türlü haritasının çıkartılarak, plankote ölçülerini yapmak ve yaptırmaktır YILI ÇALIŞMALARI Derelerin imalat sonrası kot ve koordinat kontrollerinin yapılması ve haritaların bilgisayara işlenmesi. Balçova, Çamlı ve Tahtalı Barajları koruma alanlarında kalan 231 adet dilekçe ile gelen parselin havza içindeki konumlarının tespiti ve dilekçelerin yanıtlanması. Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında yer alan Bulgurca Karapınar ve Çiftlik Mevkiindeki 8 adet ifraz; 10 adet tamamı kamulaştırma olmak üzere toplam 18 adet parselin kamulaştırma planlarının hazırlanması Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında yer alan Develi ve Tekeli Köylerinde bulunan 27 adet ifraz parselinin kamulaştırma planlarının hazırlanması Tahtalı ve Çamlı Baraj Havzasında kalan 24 adet kaçak yapının ölçülmesi.

9 Tahtalı ve Çamlı Baraj Havzalarının Uydu Görüntüleri Hizmeti Satın Alınması işi kapsamında alman Tahtalı ve Çamlı Baraj Havzasına ait uydu görüntülerinin geçici kabulünün yapılması. Kanalizasyon ve yagmursuyu şebeke inşaatı işlerinin kot ve koordinat kontrollerinin yapılarak bilgisayar ortamına işlenmesi. içme suyu şebeke inşaatı işlerinin kot ve koordinat kontrollerinin yapılarak bilgisayar ortamına işlenmesi. EMLAK VE YERALTI TESİSLERİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ İdaremiz görev kapsamındaki Barajların Mutlak Koruma Alanları, içmesuyu ve kanalizasyon şebeke hatları, depo ve pompa istasyonları ile idari ve hizmet binalarının kamulaştırma çalışmalarının başlatılması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bilgisayar ortamında arşivlenmesi olup, ayrıca idaremize ait tüm alt yapı elemanlarının da sayısal ortamda konumlandırılarak İZSU Altyapı Bilgi Sistemi oluşturulmasını sağlamaktır. Müdürlüğümüzce 2005 yılında kamulaştırma planları hazırlanan Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı içinde kalan Bulgurca Lember mevkii tapulama sınırları içinde bulunan 80 adet şahıs parselinin 45 adedi için idaremizin Kıymet Takdir Komisyonunca ayrı ayrı parsel bazında belirlenen bedeller üzerinden Pazarlık Komisyonunca 234 kişi ile görüşülmüş ve anlaşma sağlanan 62 parselin tapu devri yapılmıştır. Kalan 18 parselin 1 adedinde uzlaşma sağlanamamış olup kalan parsellerle birlikte Müdürlüğümüzde Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında bulunan 140 adet parselin (163,9 ha) işlemleri devam etmektedir yılı itibariyle Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında ha alanın tapusu idaremiz adına tescil edilmiştir. Müdürlüğümüze 2005 yılında 492 adet evrak girişi olmuş, Müdürlüğümüz elemanlarınca kamulaştırma gereği, Valilik, Belediyeler, Tapu Sicil Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Karakol Komutanlıkları ve parsel sahipleri ile yazışmalar ve söz konusu idarelerde takip işleri yapılmış, ayrıca 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı değişiklik hükümleri gereği Idaremizce açılan Tespit ve Tescil davalarının yanı sıra eski kanuna göre vatandaşların idaremiz aleyhine açtıkları bedel artırım davalarına ilişkin 44 adet Bilirkişi Raporu Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca değerlendirilerek Hukuk Müşavirliğine bilgi ve dökümanlar aktarılmıştır. ETÜD PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 31. maddesiyle ve tarihli 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyesinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değiştirilerek kabulü hakkında kanun ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, 5216 Sayılı kanunun geçici 2. maddesi gereğince Vilayet Merkezi baz alınarak 50 km uzağına kadar olan bir alanda Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde kalan Belde, Mahalle, Köylerin kanun gereği su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi İZSU Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. ilçelerden gelmiş, gelecek talepleri değerlendirmek ve yerinde etüt yapıp, rapor hazırlamak amacıyla, İZSU Genel Müdürlüğü Planlama Proje ve ihale işleri Daire Başkanlığına bağlı Etüt Planlama Müdürlüğü bünyesinde bir birim oluşturulmuştur. Etüt Planlama Müdürlüğünde öncelikle daha önce gelen ve sürekli gelmekte olan talepler ve bilgiler değerlendirilerek gruplara ayrılmakta, ilçeler bazında dosyalama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. istenen bilgiye daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bilgisayar ortamında bir program da hazırlanmıştır. Talepler ile bilgiler geldikçe programdaki bütün bilgiler güncelleştirilmektedir.

10 Bilgiler üzerinde yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucu; öncelik gerektiren yerlere gidilip, yerinde etüt çalışmaları yapılmaktadır. Sonuçlar rapor haline getirilip, değerlendirilmesi ve ilgili birimlere şevki için Daire Baş-kanhğı na sunulmaktadır. Bugüne kadar 18 ilçe, 41 Belde, 25 Mahalle, 178 köyden gelen çok sayıdaki; içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve malzeme alımına yönelik taleplerin değerlendirilmesi sonucu; 16 ilçe, 41 Belde, 2 Mahalle, 49 Köyün talepleri yerinde incelenmiş olup, etütleri yapılarak raporları hazırlanmıştır. Raporların yönetim kademesinde değerlendirilmesi sonucunda; ilgili birimlere şevki suretiyle, ihaleye çıkılması, malzeme temini vs. sorunları giderici çalışmalar yapılmıştır. KANAL PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görev kapsamında yer alan ve İZSU görev alanı içerisinde genel müdürlüğün yatırım programlarında yer alan kanal yagmursuyu deşarj hatları ile dere ıslah işlerine ilişkin ihaleli işlerin ön hazırlıklarını yaparak projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak yapılan projeleri incelemek ve tasdik etmek her türlü yatırım projelerini bunlara ilişkin idari ve teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlattırmak ve ihaleye uygun hale getirmek (ihale dosyalarını hazırlamak). Tarifeler yönetmenlik esasları dahilinde yapılan uygulama ve işlemlerin görevli elemanlar tarafmdan-sonuçlanması ile Disiplin yönetmeliği kapsamında yürütülmesi, meskun ve inkişaf sahalarında özel ve tüzel kişilerce ikmali yapılacak atıksu tesislerine ait projelerin tetkik ve tasdiki, ihale edilen işlere ait yüklenici tarafından hazırlanan projelerin tetkik ve tasdiki, şube Müdürlüğümüzce etüt çalışmalarına müteakip projeleri tanzim edilen işler, ihaleye esas hazırlanan etüt çalışmaları, Büyük kanal Projesine esas mevcut kanalizasyon şebekelerinin imar ıslah planlarının işlenmesi ve arşivlenmesi, inkişaf ve mezkün sahalarında ilgili kanun ve yönetmelik madde yükümlerine göre özel ve tüzel kişilerce ikmal edilen kanalizasyon şebekelerinin devir teslim işlerinin yapılması, AYKOME tarafından idaremize gönderilen çalışma güzergahlarmdaki mevcut kanalizasyon tesislerinin ilgili paftalara işlenmesi, özel, tüzel ve resmi kuruluşlardan gelen dilekçe ve eklerine göre yatırım programı hazırlamak. SU PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Metropolitan alan içinde şehrin muhtelif semtlerinde ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu çerçe-resinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi İZSU Genel Müdürlüğüne devredilen Belde, Mahalle ve Köylerde bulunan sokak, cadde, park, okul, ev, resmi bina, kooperatif ve sitelere ait vatandaşlardan, muhtarlıklardan ve resmi kurumlardan gelen içmesuyu talepleri incelenerek söz konusu yerlere su bağlanmasına ilişkin depo, pompa, isale hattı ve şebeke döşemeye yönelik etüd ve ön hazırlıkları yaparak projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak, yapılan projeleri incelemek ve tasdik etmek her türlü yatırım projelerini bunlara ilişkin idari ve teknik şartnameleri hazırlamak ve hazırlattırmak ve ihaleye uygun hale getirmek, ihale dosyalarını hazırlama çalışmaları yapıldı. ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ATIKSU POMPA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Atıksu Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan ve Atık Suyun Arıtma Tesisine nakledilmesini sağlayan Pompa istasyonlarında kurulu bulunan ekipmanların mekanik,elektrik,elektronik kapsamda arıza ve bakım çalışmaları, 2004 yılı faaliyet raporunda öngördüğümüz ve 2005 yılı içerisinde karşılaşmış olduğumuz yeni problemler ve bu problemlerin giderilmesi doğrultusunda devam etmiştir. Pompa istasyonlarında bulunan toplam 22 adet atıksu pompası ile Çiğli Atıksu Arıtma

11 Tesisine kesintisiz olarak su pompalanmıştır. Atıksu Pompa istasyonlarında mekanik, elektrik ve elektronik kapsamda meydana gelen arıza ve periyodik bakım çalışmaları için Satın Alma Şube Müdürlüğümüz aracılığıyla çeşitli türde malzemeler temin edilmiş ve gerekli yerlerde kullanılmıştır. Pompa istasyonlarında her yıl yenilenen ve düzenli olarak sürdürülen periyodik bakım çalışmaları dışında 2005 yılı içinde aşağıda sıralanan revizyon ve imalatlar dış firmalara ihale edilmek suretiyle pompa istasyonlarının sağlıklı çalışır hale getirilmeleri sağlanmıştır. Bunlar ; Bayraklı Pompa istasyonunda bulunan ve atıksu pompalarının bakımına olanak sağlayan 5 ve 6 nolu emiş kapakları üzerinde bakım ve tamirat işlemleri yapılarak kapaklar çalışır hale getirilmiştir. Karşıyaka Pompa istasyonunda bulunan 6 nolu sabit devirli atıksu pompa elektrik motorunu aktif hale getiren ve arızalı olan tetikleme ünitesi olarak nitelendirdiğimiz bölüm üzerinde yeni bir pano sistemi ve yardımcı ekipmanlar kurularak pompanın çalışır hale getirilmesi sağlanmıştır. Tüm pompa istasyonlarında bulunan, eski teknoloji ürünü olması itibarıyla yedek parça sıkıntısı çekilen PLC sistemleri komple revize edilerek sistem kontrol altına alınmıştır. Karşıyaka Pompa istasyonunda idari bina yapımı için ihale çalışmaları yapılmış olup bina 2006 mart ayında tamamlanarak kullanılmaya başlanacaktır. Çiğli Pompa istasyonu çevre düzenleme işi ihalesi yapılmış olup, mayıs 2006 da tamamlanması planlanmaktadır. Tesislerimizin daha sağlıklı çalışmasına yönelik teknik çalışmalar devam etmektedir. GÜNEYBATI ATIKSU ARITMA TESİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Güneybatı AAT, İzmir Körfezi'ne yapılan evsel ve endüstriyel atıksu deşarjını sona erdirerek körfezin tekrar eski biyolojik çeşitliliğine ulaşmasını hedefleyen ve 2002 yılında tamamlanan Büyük Kanal Projesinin son halkasıdır. 45 km uzunluğundaki Ana Kuşaklama Kanalı, 125 km uzunluğunda kolektörler, 4 atıksu pompa istasyonu ve 2 atıksu arıtma tesisinden oluşan Büyük Kanal Projesi, Güneybatı AAT nin 30 Ağustos 2002 tarihinde işletmeye alınması ile tamamlanmıştır. izmir Körfezinin güney batısında yer alan Güzelbahçe kentsel yerleşim alanı ile Narlıdere de bulunan askeri birlik alanlarında oluşan atıksular Güneybatı AAT de ileri biyolojik yöntemlerle arıtılarak deniz içerisindeki uzunluğu 600 m olan bir deniz deşarj yapısı ile -25 m kotunda denize deşarj edilmektedir. Tesisin kapasitesi m3/gün tür. Güneybatı AAT, kaba ızgara ve terfi merkezi, ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, anaerobik tank, FeC13 tankı havalandırma havuzu, son çökeltim havuzu, deniz deşarj hattı ve mekanik çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır. Terfi Merkezi ve Kaba Izgaralar Güzelbahçe yerleşim alanları ve Narlıdere askeri birlik bölgesinde oluşan atıksular kotundan terfi merkezine almmaktadır.terfi merkezi 8 m çapında ve 9,5 m derinliğinde olup, yere gömülü olarak teşkil edilmiştir. Atıksu 50 mm aralıklı ve mekanik temizlemeli iki kaba ızgaradan geçirildikten sonra, her birisi 675 m3/saat kapasiteli dalgıç pompalarla +7,45 kotuna terfi edilmektedir. Terfi merkezinde ham atıksudan kaynaklanan kokuların giderimi için kimyasal koku

12 kontrol ünitesi Ağustos ayında tamamlanarak hizmete alınmıştır. İnce Izgara ve Havalandırmalı Kum Tutucular Terfi merkezinden gelen atıksular önce 10 mm aralıklı, çok taraklı tip, 2 adet ince ızgaradan geçmekte, burada tutulan malzeme ızgara preste susuzlaştırılarak, konteynerlere alınmaktadır. 20 m uzunluğundaki iki havalandırmalı kum ve yağ tutucuda kum ve yağ atıksudan ayrılmakta, tutulan kum, kum ayırıcıda susuzlaştırılarak konteynerlere alınmaktadır. Izgara ve kum tutucuda tutulan atıklar Harmandalı Katı Atık Depolama Alanında bertaraf edilmektedir. Anaerobik Tanklar (Biyofosfor Tankları) 2700 m3 hacmindeki 2 adet anaerobik tank, oksijensiz koşullarda atıksu içerisindeki fosforun çözünürlüğünü arttırarak, havalandırma havuzunda biyolojik fosfor giderimini arttırmak amacıyla inşaa edilmiştir. Bu ünitede katı maddelerin çökelmesinin önlenmesi ve karışımın sağlanması amacıyla 8 adet mikser bulunmaktadır. FeCl3 Tankları Tesiste biyolojik fosfor gideriminin yetersiz kalması durumunda fosfor fazlası, FeCl3 dozlanarak FeP04 halinde çökeltilerek atıksudan uzaklaştırılmaktadır. 30 m3 hacmindeki FeCl3 tanklarında % 40 lık FeCl3 çözeltisi kullanılmaktadır. FeCl3, sisteme anaerobik tank girişinden dozlanmaktadır. Havalandırma Havuzları Toplam m3 hacminde ve seri veya paralel olarak çalışabilecek şekilde inşaa edilen 2 havalandırma havuzunda, organik karbonla birlikte nitrifikasyon-denitrifikasyon süreçleriyle azot giderimi de yapılmaktadır. Havalandırma havuzları % 65 oksik, % 35 anoksik alandan oluşmaktadır. Çökeltim Havuzları Toplam 5034 m3 hacminde ve 28 m çapında iki tanktan oluşan çökeltim havuzları 4,09 m su derinliğine sahiptir. 2,7 saat hidrolik bekleme süresinin olduğu tanklarda arıtılmış su savaklanarak deniz deşarj yapısına giderken, çökelen çamur, çamur geri devir haznesine alınmaktadır. Geri devir haznesinde çamur fazlası, çamur susuzlaştırma ünitesine gönderilirken, geri devir çamuru anaerobik tank girişine verilmektedir. Çamur Susuzlaştırma Mekanik çamur susuzlaştırma ünitesi, 2 adet ön yoğunlaştırma tablaları ve belt filtrelerden oluşmaktadır. Susuz-laştırmada, son çökeltim havuzları tabanına çökelmiş ve KM yoğunluğu % 1 e ulaşan çamur olduğu gibi, doğrudan havalandırma havuzu oksik alandan çekilen % 0,4 Km yoğunluklu çamur da kullanılabilmektedir. Susuzlaştırma performansını arttırmak amacı ile 4 g PE/kg KM konsantrasyonunda polielektrolit dozlanan çamur önce ön susuzlaştırma tablalarından geçirilerek yoğunlaştırılmakta, ardından belt filtrelerde susuzlaştırılmaktadır. Güneybatı AAT de çamur kekinde katı madde oranı % 30 a ulaşmaktadır. Deniz Deşarj Hattı

13 Son çökeltim havuzlarından savaklanan arıtılmış sular bir deşarj yapısı ile deniz deşarj hattına verilmektedir. 630 mm çaplı HDPE borudan yapılmış olan deşarj hattının 80 metrelik ilk bölümü deniz tabanına gömülü olup, geriye kalan 520 mlik bölümün stabilitesi hattın altına ve üstüne uygulanan gabyonlarla sağlanmıştır. Deşarj hattının son 75 m sinde arıtılmış suyun deniz ortamına seyrelerek deşarjını sağlayan difüzör bölümü bulunmaktadır. Tesiste 2005 yılında toplam m3( m3 / gün ) atıksu arıtılmış olup, kwh elektrik enerjisi harcanmıştır. Birim atıksu arıtımı için harcanan elektrik enerjisi miktarı kwh / m3olarak gerçekleşmiştir. Toplam 14 personel tarafından işletilen tesisin 2005 yılı işletme gideri YTL olup, atıksu arıtma maliyeti 7,84 YKr / m3 tür. Tesiste 2005 yılında toplam ton (9,65 t / gün ) çamur oluşmuş ve bu çamurlar, 22 km uzaklıktaki Uzundere Kompost Tesisinde bertaraf edilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Büyük Kanal Projesinin son noktası olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, İzmir Körfezinin kuzeyinde, Sasalı Bölgesinde yaklaşık 30 hektarlık bir alan üzerine inşa edilerek 25 Ocak 2000 de işletmeye alınmıştır. Büyük Kanal Projesinde kollektör inşaatlarının hız kazanması ile birlikte debisi artan tesisin ikinci fazı 4 Ekim 2000 tarihinde, üçüncü fazı 12 Ağustos 2001 tarihinde devreye alınmıştır. Tesis kuru havalarda ortalama 7 m3/sn, maksimum 9 m3/sn, yağışlı havalarda maksimum 12 m3/sn atıksu arıtma kapasitesinde dizayn edilmiş olup, 2002 yıllarından itibaren yaklaşık olarak günde ortalama m3 atıksu arıtılarak körfeze deşarj edilmiştir. Tesiste 2005 yılında günlük ortalama m3(6.96 m3/sn) atıksu arıtımı yapılmış olup yılda arıtılan toplam atıksu miktarı 220 milyon m3 civarındadır. Giriş yapısından tesise alman atıksu ilk olarak ince ızgaralar, havalandırmalı kum tutucular ve ön çökeltim havuzlarından oluşan mekanik ön arıtma ünitelerinden geçmektedir. 6 adet mekanik temizlemeli ince ızgarada atıksu içerisinde bulunan 10 mm den büyük parçacıkların tutulması sağlanmaktadır. Izgaralardan geçen atıksuyun içerisindeki kum paralel çalışan 6 adet havalandırmalı kum tutucuda çökeltilerek ayrılmaktadır. Parshall savaklarında tesise giren atıksu miktarı ölçüldükten sonra dağıtım yapısından paralel çalışan üç hatta dağıtım yapılmaktadır. Atıksuyun içerisindeki askıda katı maddenin uzaklaştırılması amacıyla her biri 40 metre çapında toplam 12 adet dairesel ön çökeltim havuzu kullanılmaktadır. Ön çökeltim havuzlarının dibinden çamur çekilerek çamur toplama tanklarına pompalanmaktadır. Ön çökeltim havuzlarından sonra atıksu, azot ve fosforun da giderildiği aktif çamur sisteminin kullanıldığı ileri biyolojik arıtma ünitelerinin ilk aşaması olan, her biri 90 metre boyunda ve 6 metre derinlikte 6 adet biyo-fosfor havuzlarından geçmektedir. Biyo-fosfor havuzlarından çıkan atıksu tesisteki arıtmanın gerçek anlamda yapıldığı üniteler olan, her biri 154 m boyunda ve 6 metre derinlikte 12 adet havalandırma havuzuna dağıtılmaktadır. Atıksuyun içerisindeki ana kirletici unsurlar olan azot, fosfor ve organik maddeler havalandırma havuzlarında biyolojik olarak mikroorganizmalar tarafından arıtılmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmekte olan mikroorganizmaların ihtiyaç duydukları oksijen blow-erlar ve havuzların tabanında yer alan toplam adet difüzör aracılığıyla suya verilmektedir. Biyolojik olarak arıtılmış suyun aktif çamurdan ayrılması için atıksu her biri 60 metre

14 çapında 12 adet dairesel son çökeltim havuzundan geçirilmektedir. Son çökeltim havuzlarının dibinden sıyırıcı köprü vasıtasıyla sıyrılarak alınan çamurun büyük bir kısmı havalandırma havuzlarmdaki mikroorganizma miktarının sabit tutulması amacıyla biyofosfor havuzlarına pompalanmakta, fazlası da çamur toplama tanklarına basılmaktadır. Son çökeltim havuzlarının üzerinden alman arıtılmış su yaklaşık 2,5 km uzunluğundaki deşarj kanalı ile orta körfeze verilmektedir. Tesis çıkış suyundan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince II Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından her ay numune alınarak İzmir Hıfzısıhha Enstitüsünde analizleri yaptırılmaktadır. Ön ve son çökeltim havuzlarından çekilen ve çamur toplama tanklarında karıştırılan çamur, susuzlaştırma ünitesine verilmektedir. Çamurun suyunun almabilirliğinin arttırılması amacıyla bir çeşit kimyasal madde olan polielekt-rolit dozlaması yapılmaktadır. %1.5 kuru madde muhtevasına sahip çamur, polielektrolit ilavesi ile şartlandırma işleminden sonra 10 adet belt tipi, 99 m3/saat besleme kapasitesi olan mekanik yogunlaştırıcıdan geçerilerek kuru madde muhtevası % 6 ya çıkarılmaktadır. Yogunlaştırıcıdan elde edilen çamur 10 adet, 24 m3/saat besleme kapasiteli belt prese verilmektedir. Belt preslerde çamur % 20 kuru madde muhtevasına kadar susuzlaştırılmaktadır. Susuzlaştırılan çamur sönmemiş kireç ile stabilize edilerek çamur depolama alanlarına gönderilmektedir. Susuzlaştırılan çamur sönmemiş kireç ile stabilize edilerek çamur depolama alanlarına gönderilmektedir. Çamur bertaraf alanlarının önce yan duvarlarını oluşturan, 2,5 metre yükseklikte toprak ve by-pass malzemeden kamyonların girebileceği sütreler oluşturulmaktadır. Bu sütrelerin içi yani lagünlerin tabanı ortaya doğru eğimli bir şekilde yapılmakta, jeo-membran ve jeotekstil tabakaları yerleştirilerek geçirimsizlik sağlanmaktadır. Orta bölüme drenaj boruları döşenmektedir. Yapılan lagünlere kamyonlarla getirilen çamur yukarıdan boşaltılmakta ve yaklaşık 2,5 m yükseklikte çamur tabakası oluşturulmaktadır. Çamurun sızıntı suyu dipteki drenaj borularıyla alınarak yine geçirimsiz bir lagünde toplanmakta, belli aralıklarla vidanjörlerle çekilerek arıtma tesisine verilmektedir. Bir çamur lagünü dolduğunda üzeri öncelikle kireç kaymağı daha sonra ise toprakla kapatılmaktadır. Tesise gelen suyun korozif etkisiyle bakım gerektiren ön ve son çökeltim havuz sıyırıcıları, teker teker bakıma alınarak yenilenmektedir. Korozyona uğramış olan çamur toplama tankları arasındaki boru ve vana sistemi de tamamıyla yenilenmiştir. Havalandırma havuzlarında korozyona uğramış galvaniz hava borularında kumlama ve boyama çalışmaları yapılmıştır. iş güvenliği ve işçi sağlığı yönetmeliği gereği eksik yerlere korkuluklar ve ızgaralar ilave edilmiş, mevcut olanlar sağlamlaştırılmıştır. Tesiste idari Bina ve havuzların çevresinin peyzajı yapılarak yeşillendirilmiştir yılında tesiste günde ortalama 451 ton, yılda toplam ton susuzlaştırılmış ve kireçle stablize edilmiş çamur oluşmuştur yılında, atıksu arıtımında MWh elektrik enerjisi, çamurun susuzlaştırılmasında 209,5 ton polielektrolit, çamurun stablizasyonunda 3.301,5 ton kireç (CaO), çamur stok sahalarında haşere mücadelesinde 1.731,7 ton kireç kaymağı (Ca(OH)2) ve 520 litre insektisit kullanılmıştır. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi nin işletiminde 15 mühendis, 1 kimyager, 1 biyolog, 1 ekonomist, 2 büro personeli, 50 o-peratör ve teknik eleman olmak üzere toplam 70 personel görev yapmaktadır yılında, tesiste 1 m3 atıksuyun arıtılması için 0,126 kwh elektrik enerjisi tüketilmiştir. İm3 atıksuyun arıtılması toplam 4,25 YKr, 1 kg KOI nin giderilmesi 10,8 YKr birim maliyetlerle gerçekleştirilmiştir. ÇEVRE KORUMA VE SU ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

15 5216 sayılı yasa ile tanımlı İzmir Büyükşehir sınırları içinde atıksu kaynaklarının kanalizasyon öncesi tedbirlerini aldırmak, kirletici kaynakları kontrol etmek aykırı davranışlarda yasal müeyyideleri uygulamak; Su Havzaların evsel, endüstriyel, tarımsal kirleticilerden korunması için hukuki teknik idari tedbirleri almak; kirletici kaynakların atıksu analizlerini yapmak, içmesuyu kaynakları izleme, şebeke dezenfeksiyonunu sağlamak, dezenfeksiyon ünitelerin bakım ve işlemini sağlamak, içmesuyu kimyasal ve bakteriyolojik analizlerini yapmak; yüzeysuyu kaynakları içmesuyu arıtma tesisi ve pompa istasyonlarını işletmek bakım ve onarımını yapmaktır. BİRİMLERİ Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü: Merkez ve Su Havzaları Kontrol Birimi Laboratuvar Şube Müdürlüğü içmesuyu, Atıksu, Bakteriyoloji Laboratuvarı ve Dezenfeksiyon Birimi içme Suyu Arıtma Tesisleri işletme Şube Müdürlüğü Tahtalı Pompa ist. ve içmesuyu Arıtma Tesisi, Balçova içmesuyu Arıtma Tesisi Birimi RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ KONTROL BİRİMİ 5216 sayılı yasa ile tanımlı İzmir Büyükşehir mücavir alanı sınırları içerisinde kanalizasyona deşarj eden, atıksu oluşturan kirletici kaynakların önlem/arıtma tesislerini kurdurmak, proje onaylarını yapmak, GSM ruhsatları için atıksu görüşlerini vermek, kanalizasyona deşarj edenler için deşarj izinlerini vermek, aykırı durumlarda çevre kanunu ve İZSU Yönetmelikleri çerçevesinde yasal işlemleri uygulamaktadır. MERKEZ BİRİMİ 2005 YILI ÇALIŞMALARI Atıksu Kirliliğine sebebiyet veren işletmeler Merkez Birimince kontrol edilmektedir. Önemli kirletici kaynak durumunda olan işletmelere arıtma tesisi yaptırılmaktadır. Önemsiz Kirletici Kaynak durumundaki işletmelere kanal öncesi ızgara - elek- çökeltim havuzu - yag tutucu-nötralizasyon - çamur kurutma yatağı" gibi önlem tesisleri yaptırılmaktadır YILINDA UYGULANAN CEZAİ İŞLEMLER Arıtma yada Önlem Tesisini İZSU standart değerlerine göre uygun çalıştırmayan, atıksu kirliliğine sebebiyet veren işletmelere idaremiz KÖP (Kirlilik Önlem Payı) uygulamaktadır. Arıtma Tesisini devreye almayanların teminatları gelir kaydedilmekte, KÖP tahakkukları ve uyarılara rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen, çevre kirliliğine sebebiyet veren endüstrilerin kanal hatları kapatılarak Çevre Kanununa göre işlem yapılmak üzere Mülki Amirliklere ve Belediyesine gönderilmektedir. SU HAVZALARI KONTROL BİRİMİ İzmir şehrine içme ve kullanma suyu temin edilen yüzey su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal kirleticilerle kirlenmesinin önlenmesi için gerekli yasal çalışmaların

16 yapılması ve su havzalarının korunmasıdır. PERSONEL SAYISI VE NİTELİĞİ 17 Adet; Harita, Çevre, Ziraat Mühendisi, Şehir Plancısı, Biyolog, inşaat, Harita Teknikeri, Bilgisayar Operatörü İZMİR ŞEHRİNE İÇME SUYU TEMİN EDİLEN BARAJ GÖLLERİ TAHTALI BARAJI Göl Alan...23 km2 Mutlak Koruma Alanı...17,5 km2 Kısa Mesafeli Koruma Alanı...28 km2 Orta Mesafeli Koruma Alanı...33,5 km2 Uzun Mesafeli Koruma Alanı...452,5 km2 Toplam Yağış Alanı km2 Rezervuar Hacmi milyon m3 Su Kalitesi: Azot ve Fosforlu Bileşiklerde 2. ve 3. sınıf, diğer parametrelerde 1 sınıf kalitedir. İzmirin güney aksında şehrin %35 suyunun temin edildiği en önemli kaynaklardan biridir. Havzasında 32 adet yerleşim bulunmaktadır BALÇOVA BARAJI Göl Alanı...0,40 km2 Mutlak Koruma Alanı...1,95 km2 Kısa Mesafeli Koruma Alanı...4,09 km2 Orta Mesafeli Koruma Alanı...6,14 km2 Uzun Mesafeli Koruma Alanı...20,24 km2 Toplam Yağış Alanı...32,82 km2 Rezervuar Hacmi...10 milyon m3 Su Kalitesi...Ağırlıklı 1.sınıf Havzasında uzun mesafeli koruma...alanın Tırazlı köyünün küçük bir kısmı bulunmakta olup havza tamamı ile orman kaplıdır. Ticari fonksiyonu yoktur. PLANLAMA SÜRECİNDE OLAN SU HAVZASI ÇAMLI BARAJI Göl Alanı...0,79 km2 Mutlak Koruma Alanı...2,49 km2 Kısa Mesafeli Koruma Alanı...4,16 km2 Orta Mesafeli Koruma Alanı...5,19 km2 Uzun Mesafeli Koruma Alanı...50,08 km2 Toplam Yağış Alanı...62,71 km2 Rezerv Hacmi...21 milyon3 Su Kalitesi...1 sınıf Güney aksi için alternatif bir planlamadır. Havzasında 5 adet yerleşim bulunmaktadır Havzada ticari bir fonksiyon bulunmamaktadır.

17 İMAR - PLANLAMA VE KAÇAK YAPI ÇALIŞMALARI Tahtalı Barajı Koruma alanlarında 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri doğrultusunda izinlendirmeler yapılmaktadır. IZSU görev sahasında plan koşullarına aykırı yapılan kaçak yapılar için TCK ve 2560 sayılı yasa hükümleri işletilmektedir. Mutlak, Dere Mutlak, Kısa Mesafeli Koruma Alanında; Tespit edilen kaçak yapı adeti Adet İZSU ve kendisi tarafından yıkılan yapı adeti Adet işlemi devam eden yapı adeti Adet Yıkım masrafları İZSU tarafından tahsil edilmektedir ,63 YTL tahsil edilmiş, ,53 YTL yıkım masrafı tahsili işlemleri yürütülmektedir. GÖL KORUMA VE MUTLAK KORUMA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI Göl alanı Maksimum Su kodu (60,5 m) etrafı tel çitle çevrilmiş, mutlak koruma alanının kamulaştırılan 255 hektarlık alanı idaremiz tarafından ağaçlandırılarak etrafı mutlak koruma alanı sınırından olmak üzere çitle çevrilmiş ve ağaçlandırılan alanın bakım ve koruma çalışmalarına 2005 yılında devam edilmiştir. Temmuz 2005 itibarı ile 365 gün süreli sahanın 2005 yılı Bakım ve Koruma işi ihale edilmiş ve sahanın diskaro, kazayağı, ot alma çapalama şeklinde bakımı yapılmakta ve 6 bekçi ile koruması sağlanmaktadır. 255 hektarlık ağaçlandırma alanına hayvan ve insan girişlerinin engellenmesi, bu alanda göle girenlerin balık tutanların, piknik yapanların engellenmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında idaremiz güvenlik ekibi gölün tamamının etrafında, göle girenler, balık avlayanlar, piknik yapanlar ve hayvan girilmesine karşı 24 saat denetim yaparak gölü bu tür müdahalelerden korumaktadır. Maksimum su kodu teli üzerine Göle Girmek, Yüzmek, Balık Avlamak Tehlikeli ve Yasaktır Mutlak koruma alanı teli üzerine ise Ağaçlandırma Alanı, Girmek Yasaktır şeklinde uyarı levhaları monte edilmiştir. LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Laboratuvar Şube Müdürlüğü şebeke suyunun ve su temin edilen kaynakların kimyasal, mikrobiyolojik analizlerle kalite kontrol izleme çalışmalarını, tüketiciye sunulan şebeke suyunun hijyenik kalitesinin sağlanması için dezenfeksiyon ünitelerinin işletim, bakım ve onarımını ayrıca evsel ve endüstriyel atıksularm kimyasal ve biyolojik analizlerini yapmakla işletme ve yatırım birimleri ve tüketiciler için kalite güvence görevini yürütmektedir. Bu Müdürlük Laboratuvar ve Dezenfeksiyon Birimi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. DEZENFEKSİYON BİRİMİ VE PERSONEL NİTELİĞİ 20 adet; tekniker, teknisyen, vasıflı işçiden oluşmaktadır. Bu birim 24 saat vardiyalı hizmet üretmekte olup Tablo l de belirtilen dezenfeksiyon noktalarında kurulu olan klorlama sistemlerinin işletilmesi, bakımı, onarımı, uç nokta klor kontrolleri ve şebeke taramalarında görev yapmaktadır. İzmir şebeke suyu 9 ana nokta da gaz klor, 2 ana noktada sıvı klor ile dezenfekte edilmektedir. Dezenfeksiyon Sağlık Bakanlığı normlarında yapılmakta ve günlük ortalama 150 noktadan alman numunelerle kontrol edilmektedir.

18 LABORATUVAR BİRİMİ VE PERSONEL NİTELİĞİ 24 adet; Kimya Mühendisi, Kimyager, Kimya Teknisyeni, Vasıflı işçiden oluşmaktadır. Bu birim şebeke suyu, içme suyu kaynaklarının izlenmesi, atıksularm kimyasal, mikrobiyolojik analizlerinin yapılmasından ve ülke standartları ile kıyaslanmasından sorumludur. içme Suyu, Atıksu ve Bakteriyolojik Laboratuvarları olarak hizmet veren bu birim Çevre Analizleri Ön Yeterlilik ve TS EN ISO/IEC kriterlerine göre Yeterlilik Belgesine sahiptir. Bu birim izmir ve Ege Bölgesi sınırlarında analiz yaptırmak isteyen tüm kişi ve kuruluşlara da hizmet vermektedir YILI ÇALIŞMALARI Laboratuvar Şube Müdürlüğünün 2005 yılı çalışma sonuçlarına göre içme suyu kaynaklarından getirilen, su ve şebeke kalitesi; fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik açıdan TS 266 içme ve Kullanma Suyu Standartlarına uygundur. Laboratuvar Şube Müdürlüğü 2005 yılı ürettiği hizmet karşılı ,18 YTL analiz ücreti tahsil etmiştir. İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1997 yılında devreye alman, Tahtalı Barajı Pompa istasyonu, Tahtalı Barajı içme Suyu Arıtma Tesisi ve Balçova Cengiz Saran Barajı içme Suyu Arıtma Tesisinin işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak Tahtalı Barajı ve Balçova Barajı yüzeysel su kaynaklarından elde edilen hamsuyu mevcut arıtma ünitelerinde arıtmak, Türk Standartları Enstitüsü nün içme ve Kullanma suyu standardı olan TS266 ya uygun, sağlıklı ve sürekli arıtılmış su temin etmek, 24 saat çalışan işletme vardiya ekipler ile sağlıklı ve kaliteli su arıtımı için gerekli analizlerin yapıldığı Laboratuvar hizmeti yoluyla tesislerin kesintisiz ve verimli çalışmaları için bakım ve onarımın (Elektrik, Elektronik, Mekanik, inşaat) ekipleri ile yapılmasıdır. PERSONEL SAYISI VE NİTELİKLERİ Müdürlüğümüzde; 65 kişi görev yapmakta olup nitelikleri; Çevre Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Kimyager, Su Ürünleri Mühendisi, Tekniker, Teknisyen, Vasıflı işçi, Vasıfsız işçi ve idari Memur dur YILI ÇALIŞMALARI Tesisleri tanıtan teknik bilgileri ile birlikte Tahtalı içme Suyu Arıtma Tesisi, Balçova Barajı içme Suyu Arıtma Tesisi çıkış suyu fiziksel-kimyasal-mikrobiyolojik kalite değerleri, üretilen su miktarları, baraj su seviyesi ve su hacmi bilgileri aylık olarak de kamuoyuna açıklanmaktadır. İŞLETME VE BAKIM DAİRE BAŞKANLIĞI IZSU, İzmir Su ve Kanalizasyon idaresinin en temel amacı, İzmirliye yeterli, sürekli ve düzenli içme suyu sağlamak tır. Bu amacın yerine getirilmesinde birincil ve en önemli görev üstlenen işletme ve Bakım Daire Başkanlığı; içmesuyu üretim kaynakları ile dağıtım hatlarının daimi kontrolü ve etkin bir işletme anlayışı ile abonelere su dağıtımını düzenli ve sürekli kılmaktadır.

19 İzmir de 2005 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2,5 milyon nüfusun % 99 una 24 saat kesintisiz su verilmektedir. İzmir in topografik yapısının getirdiği olumsuzluklar da dikkate alındığında çok geniş bir alana yayılmış abonelere suyun aktarımı hem zor hem de masraflı olmaktadır. Kentin içmesuyu beslemesinin düzenliliği; 24 saat sürekli su trafiğinin izlenmesi ve etkin ve dinamik bir işletme anlayışı ile sağlanmaktadır. Su dağıtımında sürekliliğin sağlanması; dağıtım hatlarının işler halde tutulması, oluşturulan alternatif besleme kanallarının devreye alınması, arızalara hızlı müdahale ve su dağıtım hatları üzerindeki planlı iyileştirme ve tadilat çalışmaları ile sağlanmaktadır. Suyun üretilmesi ve halkımıza ulaştırılmasında; süreklilik ve düzenliliğin yanında ekonomiklik ilkesine de önem veren Daire Başkanlığımız; su dağıtım sistemi üzerinde Scada sistemi, hatlar üzerinde oluşan ve ancak sıkı bir denetim sonucu ortaya çıkan su kaçaklarının araştırılması ve pompalarda hız kontrolü uygulamaları ile suyun maliyetinin düşürülmesi çalışmalarını sürdürmektedir. Su dağıtımının bir sonucu olarak oluşan atıksularm abonelerden uzaklaştırılmasını sağlamakta Daire Başkanlığının görevleri arasındadır. GÖREVLERİ Suyun üretim kaynaklarından abonelere düzenli ve sürekli ulaşmasını sağlamak üzere su dağıtımını planlamak ve uygulamak. İçme suyunun üretim ve dağıtımı ile atık suyun uzaklaştırılması işlemlerini kontrol altına almak, bu aşamalarda çıkan aksaklıkları, arızaları ve sorunları gidermek. Su kaçaklarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak. Suyun abonelere ulaşmasını sağlayan kuyu, baraj, pompaj, depo, iletim hatları ve branşmanlarm sürekli kontrol altında tutulmasını, arıza ve aksaklıklarının giderilmesini ve bakımlarının yapılmasını sağlamak. Su dağıtım şebekeleri üzerinde gerekli görülen ölçümleri yapmak, değerlendirmek. İçmesuyu ve atıksu şebekesi üzerinde gerekli düzenlemeleri (bağlantı, iptal, deplasman vb.) yapmak, Mücavir alan içerisindeki kanalizasyon şebekesi, atıksu kolektörleri, yağmur suyu kanalları ve dereler üzerindeki bentlerin tamir ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak, Abonelerden gelen şikayetlerin değerlendirmeye alınmasını ve şikayet konusu sorunun giderilmesini sağlamak. Kanal açma araçları ile abonelerin bina bağlantı kolu ile ilgili sorunlarının giderilmesine yardımcı olmak. Müteahhitler tarafından yürütülen altyapı çalışmalarında gözlemci bulundurmak, İçmesuyu ve atıksu bakım-onarım çalışmaları ile ilgili ihaleli işleri yürütmek. Ekip, personel, malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını belirlemek ve teminini sağlamak. Bağlı Müdürlükler - Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğü - Su işletme ve Bakım Şube Müdürlüğü - Kanal işletme ve Bakım Şube Müdürlüğü - Su Üretim Şube Müdürlüğü SU DAĞITIM VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğün temel görevi: İzmir e yeterli ve düzenli olarak içmesuyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini sürekli kontrol altında tutmaktır.

20 Genel anlamıyla Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğünün görevi; İzmir kentine suyun yeterli ve düzenli olarak ulaştırılmasını sağlamak ve bu yapıyı sürekli kontrol altında tutmaktır. Ayrıca, kentin büyümesine paralel olarak dağıtım hatlarının uygun hale getirilmesini sağlamak yönünde kararlar alır, uygular veya uygulanmasını sağlar. Scada sistemi vasıtasıyla üretim kaynaklarının depo ve pompa tesislerinin çalışmalarını ve su dağıtım hatlarının durumunu anlık izleyerek; su dağıtım hatları üzerinde oluşan arızaları, yapılan tadilat/bakım çalışmalarını dikkate alarak; bölgelerin mevcut beslemelerine göre kısa vadeli su dağıtım planlaması yapar. Bu planlama gereği pompa ve vana uygulamalarını gerçekleştirerek gün boyu izler ve sürekliliğini kontrol eder. Pompa istasyonu ve depoları işletir. Mevcut dinamik izleme ve kontrol yapısı yardımıyla oluşan ani durum değişiklikleri karşısında gerekli tedbirleri alır ve su dağıtım planlamasını revize eder. Uzun Vadeli olarak: Su dağıtım planına uygun yapıda ve planlanmış tadilat, bakım vs. çalışmalarını öngörerek, su dağıtım programı hazırlayarak bölge sayaçları ile hat vanalarını uygulayıp bu programı yürürlüğe sokar. Ayrıca ana isale ve taşıyıcı hatlar üzerindeki boru, vana, vantuz, hidrant gibi hat elemanların bağlantı, döşeme/montajı, iptali gibi tadilat çalışmalarını yürütür. Ve bu hatların bakımı ile kontrollerini yapar. İzmir içmesuyu şebekesine ait güncel kayıtları tutmak ve bunun yanında Izsu telsiz haberleşmesini ayakta tutmak ta görevleri arasındadır. PERSONEL 2005 yıl sonu itibarı ile; İZSU Personeli (2 Mühendis, 5 Tekniker, 4 Teknisyen, 2 Memur, 36 işçi), Şirket Personeli (4 Mühendis, 19 Teknisyen, 22 işçi) olmak üzere toplam 94 kişi birimde görevlidir. FAALİYETLERİ Su dağıtımının planlanması, Su üretiminin planlanması, (Su Üretim Şube Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri işletme Şube Müdürlüğü ve diğer ilgili Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak) Üretim kaynaklarının izlenmesi, Scada sisteminin işletilmesi ve bakımı (Su trafiğinin izlenmesi ve kontrolü), Pompa ve depoların işletimi, Ana isale ve taşıyıcı hatların düzenlenmesi, bakımı ve tadilatı çalışmaları, Hat bakım ve kontrolü, Telsiz haberleşme sisteminin izlenmesi, bakımı ve kontrolü, Resimhane ve istatistik faaliyetleri, Birim tarafından yürütülen ihaleli işlerin kontrolü, SU DAĞITIMI VE SCADA Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğü, üstlendiği görev gereği su dağıtım planlaması ve su dağıtım programını yapıp uygulamaya koyarak kentin su ihtiyacının giderilmesini sağlar. Bu kapsamda; Scada sistemi yardımıyla anlık depo seviyeleri, pompaların ve üretim kaynaklarının çalışmaları, ana isale/dagıtım hatlarının durumu izlenerek, izmir kentinin su trafiği sürekli izlenmekte ve su dağıtımı kontrol altında tutulmaktadır. Depo taşmaları ile deponun boşalması gibi aykırı durumların önüne geçmek amacıyla tedbirler alınmaktadır.

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMASI İYİLEŞTİRMESİ, MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ TİC. ve SAN. A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMASI İYİLEŞTİRMESİ, MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. İZBELCOM A.Ş İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMASI İYİLEŞTİRMESİ, MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. GÖREV TANIMI İZBELCOM A.Ş. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç : Madde 1-) Bu yönetmeliğin amacı Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mevzuat 17.02.2005 Tarihli ve 25730 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADDE-1-HUKUKİ YAPI: Bu iç yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3505 sayılı kanuna eklenen ek 4. Madde ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih 87/11594 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Ankara

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler MADDE 1- AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediyesi İnsan

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ATIKSU SCADA SİSTEMİ KOCAELİ Murat SÖNMEZ SCADA ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı