T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Bölümünce yürütülen yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim-öğretiminde uyulacak esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - Bu yönerge; Gedik Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce hazırlık programının eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 - Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu maddesine ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 47nci maddesine ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine, Gedik Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR MADDE 4 Bu Yönergede geçen; a) Bir yıl: bir akademik yılı, b) Birim: Yabancı Diller Yüksekokulunu, c) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü: Yabancı dil hazırlık programlarını yürüten müdürlüğü, d) Enstitü: Gedik Üniversitesine bağlı Enstitüleri, e) Fakülte: Gedik Üniversitesine bağlı Fakülteleri, f) Hazırlık Programları: Yabancı dil hazırlık programlarını, g) Hazırlık Sınıfı: Yabancı dil hazırlık programında okuyan öğrencilerden oluşan sınıfları, h) Meslek Yüksekokulu: Gedik Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını, i) Senato: Gedik Üniversitesi Senatosunu, 1

2 j) Üniversite: Gedik Üniversitesini, k) Yüksekokul: Gedik Üniversitesine bağlı yüksekokulları, l) Yaz okulu: Hazırlık sınıflarında başarılı olamayan öğrencilerin devam edeceği programı ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Eğitim, Öğretim, Sınav ve Değerlendirmeye Ġlişkin Esaslar Yabancı dil ( Ġngilizce) Muafiyeti Madde 5-(Değişik tarih, 2014/04 sayılı Senato) Aşağıdaki tabloda yer alan Yabancı Dil Sınavlarında belirtilen puanları alan öğrenciler, zorunlu İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar ve girmeye hak kazandıkları bölümlere kayıt yaptırabilirler. KPDS/ÜDS/YDS En az 60 TOEFL-IBT En az 72 PTE (Pearson Test of English) Akademik En az 55 CAE ( Cambridge Advanced English) En az C CPE ( Certificate of Proficiency in English) En az C Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde, öğretim dili İngilizce olan başka bir Yükseköğretim Kurumunda Hazırlık Sınıfında başarılı olan öğrenciler de, Gedik Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı na girerler. Ġngilizce Yeterlilik Sınavı MADDE 6 (Değişik tarihli, 2013/03 sayılı Senato) Lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri, akademik yıl başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlilik sınavı ile belirlenir. Ayrıca, Güz yarıyılı sonunda da daha önceki yıllarda zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıflarına devam eden ancak başarılı olamayan öğrenciler için İngilizce Yeterlilik Sınavı uygulanır. Yeterlilik sınavında başarı notu; lisans öğrencileri için en az % 60 tır. 1- Yeterlilik sınavı, her akademik yıl başında hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı esas alınarak yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıflarını yürüten Yabancı Diller Yüksekokulu nun önerisi üzerine bu sınavın tarihi, yeri, şekli ve sınavda görevlendirilecek öğretim elemanları belirlenir. 2- Hazırlığa devam eden öğrencilere birinci yarıyıl sonunda yeterlilik sınav hakkı verilmez. 3- İngilizce Yeterlilik sınavına girebilecek öğrencilerin durumu aşağıdaki koşullardan birine uymalıdır. a) Gedik Üniversitesine ilk kez kayıt yaptırmış olup, yabancı dil (İngilizce) dersini seçecek olan öğrenciler seviyelerinin belirlenmesi açısından girmek zorundadırlar. b) İngilizce dışında başka bir yabancı dili seçen öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir. 2

3 c) Bir önceki eğitim-öğretim yılında kaydını dondurmuş olan öğrenciler, d) Hazırlık sınıflarının dönem sonu ve yaz okulu sınavlarında başarısız olan öğrenciler, e) Bir önceki eğitim-öğretim yılında devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler, f) İsteğe bağlı hazırlığa devam edip, herhangi bir seviyede başarısız olan öğrenciler, g) Meslek Yüksek Okulu İngilizce 1 ve İngilizce 2 derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler de İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. 4-Yeterlilik sınavı sonucuna göre: a) Öğrencilerin bölümlerinde alması zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı, b) Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı belirlenir. c) Ön lisans programları için İngilizce 1 ve 2 den muaf olmak için İngilizce Yeterlilik sınavından en az %50 almak zorunludur. d) Lisans programları için Temel İngilizce 1,2,3,4 ten muaf olmak için en az % 60 almak zorunludur. e) İngilizce Yeterlilik sınavından en az 60 alan Lisans programları öğrencileri bölümlerindeki İleri İngilizce 1,2,3,4 derslerine devam ederler. 5-Eğitim-Öğretim devam ederken yabancı dil yeterliliği ile ilgili, üniversite Senatosu tarafından kabul edilen belgelerden birini ibraz eden öğrenciler, ilk yeterlilik veya dönem sonu sınavından başarılı sayılırlar. 6-Ayrıca yeterlilik sınavı sonuçları, öğrencilerin yabancı dil bilgi seviye tespitinde ve hazırlık sınıfı şubelerinin oluşturulmasında kullanılabilir. Seviye Belirleme Sınavı MADDE 7 - İngilizce hazırlık sınıfında öğrencilerin hangi grupta eğitim görecekleri yeterlilik sınavı sonuçları ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, uygulanan seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların hangi seviyede olacağı, haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her akademik yıl başında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından kararlaştırılır. Eğitim Öğretim Süresi MADDE 8 İngilizce hazırlık sınıfında eğitimin süresi iki yarıyıldır. Bu sürenin ne şekilde planlanacağı, haftalık ders saati, süre ve sınıflar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. İki yarıyıldan ibaret olan yabancı dil hazırlık sınıfında görülen haftalık ders saat yükü 20 den ve bir yarıyılda görülen ders saat yükü 260 dan az olamaz. Öğrenciler zorunlu İngilizce hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamasalar bile, lisans programlarına devam edebilirler. Zorunlu İngilizce hazırlıkta başarılı olamayan öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavlarına girebilirler. Zorunlu İngilizce hazırlık sınıflarında başarılı olamayan öğrenciler, lisans programlarındaki mesleki yabancı dil(ingilizce) derslerini alamazlar. 3

4 Haftalık Ders Saati MADDE 9 - Hazırlık Sınıfı'nda eğitim-öğretim görecek öğrenciler seviye belirleme sınavı sonucunda, aldıkları puana göre gruplara ayrılırlar. Gruplar ve ders saati sayısı, her akademik yıl başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Devam Durumu MADDE 10 - İngilizce hazırlık programında derslere devam zorunluluğu % 85 dir. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü her akademik yıl başında öğrencilere devamsızlık limitini her grup ve dönem için ders saati olarak ilan eder. Kabul edilebilir bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler ve bulundukları sınıfta başarısız sayılırlar. Başarı ve Değerlendirme MADDE 11 -(Değişik tarih, 2014/05 sayılı Senato) Her dönemde bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Bu sınavların tarihi akademik yıl başında ilan edilir. Ayrıca, tarihi daha önce ilan edilmeden kısa ara sınavlar yapılabilir. Kısa ara sınavların telafisi yoktur. Başarı değerlendirmesi aşağıda verilmiştir. Öğrenci etkinlik notu : % 15 Dönem içi sınavı : % 25 Dönem sonu sınavı : % 60 Dönem sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 almak zorunludur. Dönem sonu sınavından 50 den düşük not alan öğrencilerin notu hesaplanmaz ve başarısız sayılırlar. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Devam etmekte olduğu seviye grubunda başarılı olamayan öğrenciler, aynı seviye grubunda eğitimlerine bir kez daha devam ederler. İkinci kez aynı seviye grubunda başarılı olamayan öğrenciler sorumlu olarak bir üst seviye grubunda dil eğitimlerine devam ederler ve sınav dönemlerinde hem devam ettikleri seviye grubu sınavlarına hem de sorumlu olarak geçtikleri seviye grubunun dönem bitirme sınavlarına girerler. Sorumlu oldukları grubun seviye bitirme sınavlarında başarılı oldukları takdirde, o seviye grubundaki sorumlulukları sona erer. Bu uygulama iki yarıyıl içerisinde planlanmış dört dönem için geçerli olup, bir öğrenci en çok bir seviyeden borçlu geçebilir. İngilizce Hazırlık Programı için tanınan eğitim- öğretim süresi sona erdiğinde, başarılı olamayan öğrenciler, daha sonraki eğitim- öğretim yıllarında yılda iki kez yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girerek başarılı olurlarsa İngilizce Hazırlık Programında başarılı olmuş sayılırlar. 4

5 Sınav Sonucuna Ġtiraz Madde 12 - Öğrenciler sınav sonuçlarına, sonuç ilan tarihini izleyen günden itibaren, en geç 7 (yedi) gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne yapılır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata, tespit edilmesi durumunda söz konusu hata, ilgili öğretim elemanlarının da görüşü alındıktan sonra Yüksekokul Kurulu kararı ile gerekli düzeltme yapılarak sonuç ilan edilir. Yaz Okulu Madde 13 - ( 1 ) Yabancı Dil (İngilizce) Yaz Okulu (Summer School) isteğe bağlı ve ücretlidir. (2)Yaz okulunda, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Yönergesi aynen uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük Madde 14 - Bu Yönerge, senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu yönergede yer almayan maddeler için Gedik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Madde 15- Bu Yönergede belirtilmeyen öğrenci hak ve sorumlulukları, Gedik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre düzenlenir. Yürütme Bu Yönerge hükümleri, Gedik Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Yürürlükten kaldırılan yönergeler a) Üniversite Senatosunun tarihli, 03 Sayılı toplantısında kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. b) Üniversite Senatosunun tarihli, 11 Sayılı toplantısında değişiklik yapılan yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. (Yönerge Üniversite Senatosunun tarihli, 18 Sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) (Yönergede Üniversite Senatosunun tarihli, 2013/03 Sayılı toplantısında değişiklik yapılmıştır.) 5

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM 02/10/2009 Yabancı Diller Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM ve YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2014; Resmi Gazete Sayısı: 28951) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; müzik ve sahne sanatları

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin lisans eğitimöğretimi ile

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 15 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28973 YÖNETMELİK Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde eğitim, öğretim ve

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nde eğitim-öğretim

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı