OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretimin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; a) Hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıfını, b) İlgili kurul: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu, c) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü, ç) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu, d) Seviye tespit sınavı: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile hazırlık sınıfı eğitimi alan ancak başarısız olan öğrencilerin katılabildiği yabancı dil sınavını, e) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini, f) Yabancı Diller Yüksekokulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu g) Zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında okutulması zorunlu olan yabancı dil derslerini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar Akademik takvim MADDE 4- (1) Zorunlu yabancı dil dersleri, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvim çerçevesinde yürütülür. (2) Hazırlık sınıfları akademik takvimi ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarda okutulan temel yabancı dil derslerinin ortak sınav takvimi her yıl Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvim çerçevesinde yürütülür.

2 Derslerin programlanması MADDE 5- (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında yapılan zorunlu yabancı dil öğretimi, fakülte ve dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda toplam 120 saatten az olamaz. (2) Zorunlu yabancı dil öğretimi, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul eğitim-öğretim programlarında yarıyıl esasına göre yapılır; birinci sınıf birinci yarıyılda başlar ve birbirini izleyen en az iki yarıyılda verilir. Derslerin saatleri ve kredi değeri MADDE 6- (1) Zorunlu yabancı dil dersleri her yarıyılda haftada üç saattir ve bu derslerin her biri 2,5 kredidir. (2) Zorunlu yabancı dil derslerinin toplam kredi değeri, iki yarıyıl ders açılan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında 10 AKTS dir. (3) Seçmeli yabancı dil derslerinin saatleri ve kredi değerleri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurullarınca belirlenir. (4) Zorunlu yabancı dil derslerinde; öğrenciler öğretim yılı başında yapılan Seviye Tespit Sınav sonuçlarına göre seviye sınıflarına ayrılır ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından tarihi önceden belirlenen sınavlara girerler. Seviye tespit sınavı MADDE 7- (1) Seviye tespit sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrencilere yılda bir kez olmak üzere her akademik yılbaşında iki farklı sınav şeklinde yapılır. (2) Ancak, çift anadal, yandal başvurularının değerlendirilmesi veya ek kontenjan yerleştirmeleri gibi durumlarda Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca sınav açılabilir. (3) Seviye tespit sınavına; üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile hazırlık sınıfı eğitimi alan ancak başarısız olan öğrenciler girer. Öğrenciler not yükseltmek amacıyla seviye tespit sınavına giremezler. (4) Seviye tespit sınavından alınan puana göre, öğrencinin; a) Zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı, b) Varsa hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı, c) Hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği, d) Hazırlık sınıfına devam eden ancak başarısız olan öğrencilerin zorunlu yabancı dilden muaf olup olmadığı belirlenir. (5) Aşağıdaki öğrenciler seviye tespit sınavından muaftır: a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, b) Bu dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan sınavlarda 100 tam puan üzerinden en az Tablo 1 de belirtilen puanları alarak başarılı olanlar, c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az Tablo 1 de belirtilen puanları alarak başarılı olanlar. (6) Dördüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönerge hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın son üç yıl içerisinde yapılmış olması gerekir.

3 (7) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınav puanları ile eşdeğerliğine ilişkin Tablo 1 aşağıda gösterilmiştir: Tablo 1: İngilizce Eşdeğerlik Tablosu; YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU MUAFİYET PUANI YDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT IELTS (8) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, zorunlu hazırlık sınıfından veya zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olabilmek için Senato tarafından kabul edilen gerekli belgeleri akademik takvimde belirtilen Seviye Tespit Sınavı tarihinden önce 7 (yedi) gün içerisinde Yabancı Diller Yüksekokuluna teslim etmek zorundadır. Bu belgelerle zorunlu yabancı dil derslerinden ve zorunlu hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler Seviye Tespit Sınavına giremez. (9) Daha önce başka bir üniversitenin hazırlık sınıfını veya zorunlu yabancı dil derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin muafiyet durumları aşağıda belirtildiği şekildedir. (a) Diğer üniversitelerin hazırlık sınıfını başarı ile bitiren ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversitenin zorunlu hazırlık programı olan fakülte/yüksekokullarından birine yerleşen öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfından muaf sayılabilmesi Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla belirlenir. (b) Diğer üniversitelerin hazırlık sınıfını veya zorunlu yabancı dil derslerini başarı ile bitiren ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılan sınav ile üniversitenin zorunlu hazırlık programı bulunmayan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarından birine yerleşen öğrencilerin 2547 sayılı yasanın 5/ı maddesi gereğince okutulan zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılabilmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulunun kararı gerekmektedir. Seviye tespit sınavı başvurusu MADDE 8- (1) Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin seviye tespit sınavına başvurusu öğrenci kayıtları esnasında alınır. (2) Kayıtların kontenjanı aşması halinde isteklilerin, ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içinde kayıtları kesinleştirilir. Seviye tespit sınavı değerlendirmesi MADDE 9- (1) Seviye tespit sınavına girerek 100 tam puan üzerinden 60 ve üstünde not alanlar, zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar. Öğrencilerin zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmaları Senato tarafından öngörülen puana göre belirlenir. Aldıkları not zorunlu yabancı dil derslerinin yerine işlenir. Ancak öğrenciler, muaf oldukları zorunlu yabancı dil derslerini, bu Yönergenin 11 inci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak notlarını yükseltmek amacıyla alabilirler. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir. (2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında okumak isteyen yeni kayıtlı öğrenciler ile seviye tespit sınavından 60 puanın altında not alarak zorunlu hazırlık sınıfından muaf olamayan öğrencilerin bu sınavdan aldıkları nota göre devam edecekleri hazırlık sınıfları belirlenir.

4 Hazırlık sınıfları aşağıda belirtildiği şekilde seviye gruplarına ayrılır: A1: Başlangıç-Temel (Beginner-Elementary) A2: Alt Orta (Pre-intermediate) B1: Orta (Intermediate) B2: Üst orta (Upper-intermediate) (3) Herhangi bir nedenle seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfında başlangıç düzeyindeki bir programa yerleştirilir. (4) ÖSYM tarafından ek yerleştirme ile yerleştirilen öğrenciler Üniversitemizin kayıt işlemleri sona erdiği gün itibari ile 7 iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun belirleyeceği sınava girerler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflarına İlişkin Esaslar Zorunlu hazırlık sınıfı açılması MADDE 10- (1) Enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında hangi yabancı dilde eğitim yapılacağı; ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Eğitim-öğretim süresi ve ders saatleri MADDE 11- (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik takvime göre bir akademik yıl olarak uygulanır. Hazırlık eğitimöğretimi en az 14 er haftalık iki dönem şeklinde yapılır. (2) Hazırlık sınıfında görülen haftalık ders saati yükü 20 den ve bir yarıyılda görülen ders saati yükü 260 dan az olamaz. (3) Hazırlık sınıfı eğitiminde geçen süre ön lisans/lisans/lisansüstü eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. (4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler. Devam zorunluluğu MADDE 12- (1) Hazırlık sınıfında devam zorunludur. Öğrencinin, en fazla %20 oranında derse katılmama mazereti dikkate alınır. Sağlık kurumlarından alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar da bu %20 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir. (2) Mazeretler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği dikkate alınarak uygulanır. (3) Yılsonunda devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılır ve hazırlık sınıfında aynı eğitim öğretim yılı içinde yapılan yılsonu sınavına alınmazlar. (4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler 10 (on) iş günü içinde dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurmaları halinde hazırlık sınıfına devam etmeyebilirler. Değerlendirme ve sınavlar MADDE 13- (1) Yıl sonu başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak yöntemler ve bunların yüzde ağırlıkları ilgili kurul kararı ile belirlenir. Buna göre akademik yıl sonunda yıl sonu başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 60 olan öğrenciler hazırlık sınıfını başarmış sayılır. (2) Yılsonu sınavı, yılda bir kez hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu akademik takviminde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınava;

5 a) Hazırlık sınıfının ilk iki yarıyılını tamamlayan ve bu Yönergenin 12 inci maddesinde belirtilen devam koşulunu yerine getiren öğrenciler, b) Bir önceki eğitim-öğretim yılında başarısız olup hazırlık sınıfına yeniden kayıt yaptırarak devam eden veya kendi imkânları ile yabancı dil bilgisini geliştiren öğrenciler alınır. (3) Bir önceki eğitim-öğretim yılı başarısız olup, talebi üzerine bir veya iki yarıyıl daha devam etmek üzere zorunlu hazırlık sınıfına yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık sınıfına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerle aynı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. (4) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından birinci yarıyıl sonu yapılan güz yarıyılı yeterlilik sınavına, sadece bir önceki eğitim-öğretim yılı zorunlu hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler girebilir. Ancak zorunlu hazırlık sınıfına bir yarıyıl daha devam etmek üzere yeniden kayıt yaptıran öğrenciler bu sınava girebilmek için devam koşulunu yerine getirmek zorundadır. (5) Hazırlık eğitim-öğretiminde yeterlilik sınavının yanı sıra seviye tespit sınavı, kısa sınavlar ve ara sınavlar uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Uygulanacak olan bu sınavlar şu şekilde açıklanabilir: a) Seviye tespit sınavı, öğretim yılı başında yapılır, bu sınava ilk kez eğitime başlayacak öğrenciler girer ve öğrenciler seviye tespit sınavı sonucunda yabancı dil seviyelerine göre sınıflara yerleştirilirler. b) Kısa sınavlar (Quizler),derslerin devam ettiği süre içinde konu testleri şeklinde haberli/habersiz yapılan sınavlardır. Kısa sınavların programı önceden ilan edilmez; herhangi bir gün ve herhangi bir ders saati içinde uygulanır. Bu sınavın, başarı notuna etkisi %10 dur. c) Ara sınavlar, her yarıyılda en az bir ara sınav akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde yapılır. Ara sınavların hazırlık sınıfı başarı notuna etkisi %30 dur. Başarı notunun hesaplanması MADDE 14- (1) Başarı notu öğrencinin hazırlık programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur. Başarı notu öğrencinin iki yarıyıl içinde kısa sınavlardan aldığı notların % 10 u, ara sınavlarda aldığı notların ortalamasının % 30 u, ve yıl sonu sınavında aldığı notun % 60 ının hesaplanması ile belirlenir. (2) Yıl sonu sınavına girebilmek için öğrencinin kısa sınavlar ve ara sınavlar not ortalamasının en az 40 puan olması gerekir; yıl sonu sınavına giren öğrencinin yıl sonu sınav notunun en az 50 puan olması gerekir. Başarı notu kısa sınavlar ve ara sınavlar not ortalamasının %40 ı ile yıl sonu sınavı notunun %60 ı toplanarak hesaplanır. Başarı notu 100 tam puanı üzerinden 60 puandır. Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz MADDE 15- (1)Yapılan sınavlar sınav tarihini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde ilan edilir. (2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler veya öğretim elemanları maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içerisinde Yüksekokula yazılı olarak başvurabilirler. Yüksekokul Müdürlüğü, sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanına incelettirir. Gerektiğinde Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olması koşuluyla ilgili Yüksekokul öğretim elemanı en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı ilgili Birim Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. (3) Sözlü olarak yapılan sınavların sonuçlarına itiraz edilemez.

6 Başarılı öğrenciler MADDE 16- (1) Eğitiminin tamamını ya da belirli bir bölümünü yabancı bir dille gerçekleştiren programlarda zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler, ön lisans, lisans ve lisansüstü programına devam etmeye hak kazanır. (2) Hazırlık sınıfında normal program dahilinde başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir. (3) Zorunlu hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfından başarılı öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince ön lisans/lisans programlarında yer alan ve verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olur. Hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler ilgili yarıyıllardaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaftır. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programın birinci yarıyılı başında bu notların işlenmesini tercih etmez ise, Yabancı Dille Yüksekokulu na başvurması durumunda, zorunlu yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bu derslerin müfredatı öğrencinin yabancı dil bilgisi seviyesine göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Başarısız öğrenciler MADDE 17- (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına devam eder. Ancak 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında birinci ve ikinci sınıflarda yer alan yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadırlar. (2) Sadece belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak öğretim yapılan ön lisans veya lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, zorunlu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavını başaramamaları durumunda, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavına girerler. Bu sınavdan başarılı olanlar, girmeye hak kazandıkları ön lisans veya lisans programına devam eder, başarısız olanlar ise Yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilerek, talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine Yükseköğretim Genel Kurulu nun belirlediği ilkeler çerçevesinde yerleştirilebilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir. Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin yabancı dilini yeterli hale getirmeden ilgili yabancı dilde eğitim veren ön lisans ve lisans programlara devam edemezler. (3) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte veya yüksekokul öğrencileri, zorunlu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, ön lisans veya lisans programlarına devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında kalan ve sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamındaki yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadır. İlişik kesme, kayıt dondurma ve disiplin işlemleri MADDE 18- (1) Yükseköğretim Kurumlarında 4/12/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki ilgili madde hükümleri uygulanır. (2) Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karara

7 bağlanır. Kayıt dondurma işlemi yabancı dil hazırlık eğitimi bir akademik yılı kapsadığından yarıyıllık olarak dondurulamaz. Disiplin işlemleri ise öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik birim tarafından yürütülür. Bütünleme Sınavı MADDE 19- İlgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavından başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için, yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili dönem sonlarından bütünleme sınavı hakkı tanınması; koşullu başarılı öğrenciler ile not yükseltme amacıyla bütünleme sınavına girecek öğrencilere ilişkin düzenlemenin yükseköğretim kurumu senatolarınca yapılması; final sınavında geçerli olan başarı kurallarının bütünleme sınavlarında da uygulanması; bütünleme sınavı notunun final sınavı notu yerine geçmesi uygundur. Çift anadal/yan dal MADDE 20- (1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı olan fakülte veya yüksekokullarına çift anadal/yan dal başvurusunda bulunan öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilecek olan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil yeterlilik sınavından başarısız olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Ancak öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte veya yüksekokul öğrencileri için yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olma şartı aranmaz. (2) Bu Yönergenin 7 inci maddesinde belirtilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlardan geçer not aldıklarını belgeleyen öğrencilerin başvuruları, yabancı dil yeterlilik sınavına girmeden değerlendirmeye alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 21- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 22- (1) Bu Yönerge 01 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 23- (1) Bu Yönerge hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100 8 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28876 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER 24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesinin

Detaylı

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI VE LİSANS PROGRAMLARINDA SUNULAN İNGİLİZCE DERSLERİ EĞİTİM- ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğretim gören

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı