Lanaset Blue 2R nin Dekolorizasyonda Pb ve Cd un Pleurotus Türleri Üzerine Olan Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lanaset Blue 2R nin Dekolorizasyonda Pb ve Cd un Pleurotus Türleri Üzerine Olan Etkisi"

Transkript

1 BiyoTeknoloji Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2010 (1-6) Electronic Journal of BioTechnology Vol: 1, No: 1, 2010 (1-6) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale (Article) Lanaset Blue 2R nin Dekolorizasyonda Pb ve Cd un Pleurotus Türleri Üzerine Olan Etkisi S. Elif KORCAN*, Serkan FĐDAN*, S. Feyza ERDOĞMUŞ*, Muhsin KONUK* Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar/TÜRKĐYE Özet Bu çalışmada, Pleurotus ostreatus, Pleurotus sajor-caju ve Pleurotus florida test organizması olarak kullanılarak Pb ve Cd un Lanaset blue 2R nin dekolorizasyonu üzerine etkisi araştırılmıştır. Pb nun konsantrasyonu arttıkça Pleurotus türlerinin gelişimlerinin inhibe olduğu görülmüştür. 0,001 mm Pb konsantrasyonunda P. sajor-caju da %20 gelişim inhibisyonu görülürken bu değer P. florida için 0,001 mm ve Pleurotus ostreatus için 0,1 mm olarak belirlenmiştir. Pb de olduğu gibi Cd un konsantrasyonu arttıkça Pleurotus türlerinin gelişimlerinin inhibe olduğu görülmüştür. 0,01 mm Cd konsantrasyonunda P. sajor-caju da %20 gelişim inhibisyonu görülürken bu değer P. florida için ise 0,01 mm ve Pleurotus ostreatus için 0,05 mm olarak belirlenmiştir. Pleurotus ostreatus, Pleurotus sajor-caju ve Pleurotus florida dekolorizasyonunu kurşun ve kadmiyum un negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Kadmiyumun kurşuna göre dekolorizasyonu daha fazla negatif yönde etkilediği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Lanaset blue 2R, dekolorizasyon, Pleurotus sp. Effects of Pb and Cd on Lanaset Blue 2R s Decolorization Ability of Pleurotus sp Abstract Decolorization effect of Pb and Cd on Lanaset blue 2R was investigated by using test organisms as Pleurotus ostreatus, Pleurotus sajor-caju and Pleurotus florida. It was observed that increasing Pb concentration inhibited the mycelia growth of Pleurotus species examined mm Pb concentration inhibited 20% of P. sajor-caju and P. Florida, and this inhibition level was observed at the concentration of 0.1 mm for Pleurotus ostreatus. The similar inhibition was obtained by using Cd as well mm Cd concentration inhibited 20% of mycelia growth of P. sajor-caju, and this level was observed at 0.05 mm for Pleurotus ostreatus. Both Pb and Cd affected decolorization by the species examined negatively. Key words: Heavy metal, Lanaset blue 2R, decolorization, Pleurotus sp. 1. GĐRĐŞ Çevre kirliliğini arttıran ve ekolojik dengenin bozulmasında en önemli rol oynayan endüstri kuruluşlarının başında, atık sularında ağır metal içeren kuruluşlar gelmektedir. Bu kuruluşlar gereksinimleri doğrultusunda çeşitli ağır metalleri kullanmakta ve bu nedenle atıklarında cıva, çinko, kobalt, bakır, demir, kurşun, krom, arsenik ve gümüş gibi metal iyonları bulunmaktadır [1]. Ağır metallerin eser miktarı enzimatik reaksiyonların ko-faktörü olarak önemlidir. Ama bunların yüksek miktarları canlı organizmalar için aşırı derecede toksik sonuç verir ve metabolik reaksiyonları yavaşlatabilir. Boyar maddelerin moleküler özellikleri ve çevre için taşıdıkları önem nedeni ile arıtılabilirliklerinin araştırılması büyük önem taşımaktadır [2]. Mikroorganizmaları kullanarak ağır metalle kontamine habitatlarda renk Bu makaleye atıf yapmak için Korcan S., E. *, Fidan S. *, Erdoğmuş S., F. *, Konuk M. * Lanaset Blue 2R nin Dekolarizasyonda Pb ve Cd un Pleurotus Türleri Üzerine Olan Etkisi BiyoTeknoloji Elektronik Dergisi 200X, X(X) X-X How to cite this article Korcan S., E.. *, Fidan S. *, Erdoğmuş S., F. *, Konuk M. * Effect of Pb and Cd on Lanaset Blue 2R s Dekolorization Ability of Pleurotus sp Electronic Journal of BioTechnology, 200X, X (X) X-X

2 Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010 (1) 1-6 Lanaset Blue 2R nin Dekolarizasyonda Pb ve Cd un Pleurotus giderimi (dekolorizasyon), sadece bilimsel yenilik açısından değil, bunun yanında endüstrideki potansiyel uygula bilirliği açısından da son yıllarda büyük ilgi görmeye başlamıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar birçok boya türünü atık sudan giderebilme yeteneğine sahip yaygın mikroorganizma türlerinin mevcudiyetini vurgulamış ve biyoteknolojik metotları ön plana çıkarmıştır [3]. Biyolojik arıtım, endüstriyel proseslerden alıcı sistemlere transfer olan organikler için en önemli giderim prosesidir. Tekstil endüstrisi atık suları için önerilen fiziksel ve kimyasal yöntemlerin yüksek maliyet gerektirmeleri ve her boya için kullanılamıyor olmaları, uygulanmalarının sınırlı olmasına neden olmuştur[4]. Arıtım amacı için kullanılan mikroorganizma grubu içerisinde alglerde dâhil olmak üzere çeşitli bakteri, maya, mantar türlerini saymak mümkündür. Mantarlardan Neurospora, Penicillium, Aspergillus, Rhizopus ve Pleurotus türleri metal kontaminasyonunda kullanılan organizmalardandır [1]. Bu konu son yıllarda giderek dikkat çekici bir konu olmaktadır. Hatvani ve Mecs (2003), Lentinula edode in gelişme ve boya dekolorizasyonu üzerine bazı ağır metallerin etkisini araştırmışlardır [5]. Corso ve Almeida (2009), tekstil atıklarındaki boyaların Aspergillus oryzae ile remediyasyonunu araştırmışlardır [6]. Sumathi ve Manju (2000), Aspergillus foetidus ile drimaren boyalarının renk giderimi araştırmışlardır [7]. Özellikle Pleurotus türleri biyodegradasyon çalışmalarında sıkça kullanılmaktadır [1]. Bu çalışmada dünyadaki hızlı endüstrileşmeyle birlikte, akuatik sistemlerdeki toksik ağır metaller ve boyar maddelerle kirliliğin artması göz önüne alınarak [2] özellikle Pleurotus sp lerinin (Pleurotus ostreatus, Pleurotus sajor-caju ve Pleurotus florida) boyar madde Lanaset blue 2R nin dekolarizasyon çalışmalarında, Pd ve Cd ile kontanine olan akuatik sistemlerdeki verimliliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır 2. MALZEME ve METOD Lanaset Blue 2R nin dekolorizasyonunu belirlemek için P. ostreatus, P. sajor-caju ve P. florida test organizması olarak kullanılmıştır. Ağır metal tuzu olarak Pb(NO3)2 (Fluka 15335), Cd(NO3)2.4H2O (Sigma ), Lanaset blue 2R nin dekolorizasyonuna etkisini belirlemede kullanılmıştır Pleurotus türlerinin %20 gelişim inhibisyonunu sağlayan ağır metal konsantrasyonunun belirlenmesi Pleurotus türlerinin %20 gelişim inhibisyonunu sağlayan ağır metal konsantrasyonunun belirlenmesi için, Pb(NO3)2, Cd(NO3)2.4H2O, mM konsantrasyon aralığında Malt agara (MA) (nişasta 3 g L -1, malt ekstre 15 g L -1 ve agar 20 g L -1 ) eklenmiştir. 6mm çapında kesilmiş 7 günlük taze Pleurotus sp suşlarının ekimi, plakların tam ortasına gelecek şekilde yapılmıştır. 27 o C±2 de, 7-14 gün inkübasyonun ardından ağır metal içermeyen ve farklı konsantrasyonlarda ağır metal tuzları içeren plaklardaki fungal gelişim, koloninin çapı mm olarak ölçülerek % inhibisyon zonları kontrol grubu (ağır metal tuzu içermeyen MA) ile karşılaştırılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar 3 tekrar sonucunda elde edilen ortalama değerlere göre yapılmıştır [5] Spektrofotometrik ölçüm için Lanaset blue 2R nin maksimum absorban değerinin belirlenmesi Distile su kullanılarak Lanaset blue 2R nin farklı konsantrasyonları hazırlandıktan sonra UV Vis spektrofotometre de (Janway 6305) boyanın maksimum absorbansı ve kullanılacak boyar madde miktarı belirlenmiştir. Lanaset blue 2R nin UV spektrofotometrede pik değeri 628 olarak saptanmıştır Lanaset blue 2R nin dekolorizasyonuna Pb ve Cd nin etkisinin belirlenmesi Nişasta 10 g L -1, Malt ekstre 3,5 g L -1 ve boyar madde 0.15 g L -1 içeren besiyerinde Pb ve Cd un renk giderimine etkisine bakılmıştır. Pleurotus sp suşları katı besiyerinden süspanse edilerek, 250 ml lik boyar madde içeren besiyerine homojenattan 2ml inokulasyon yapılmıştır. Çalkalamalı etüvde 27 o C de, 150 rpm de 7 gün süresince inkübe edilmiştir. Her gün, besiyerinden örnek alınarak 7500 rpm de 4 dak santrifüj edilmiştir Supernatant kullanılan boyanın UV spektrofotometredeki maksimum absorbans okunarak dekolorizasyon yüzdesi hesaplanmıştır. Dekolorizasyon yüzdesi; % Dekolorizasyon = (A0-A)/A0x100 formülü ile hesaplanmıştır. 2

3 Korcan S., E. *, Fidan S. *, Erdoğmuş S., F. *, Konuk M. * Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010 (1) 1-6 A0= başlangıçtaki absorbans A=dekolorizasyon işleminden sonraki λmax (nm)daki absorbansı [8]. Tüm dekolorizasyon deneyleri üç kez tekrarlanmıştır. 3. BULGULAR Bu çalışmada Pb konsantrasyonu arttıkça Pleurotus türlerinin gelişimlerinin inhibe olduğu görülmüştür. 0,001 mm Pb konsantrasyonunda P. sajor-caju da %20 gelişim inhibisyonuna görülürken bu değer P. florida için 0,001 mm ve P. ostreatus için 0,1 mm olarak belirlenmiştir. Pb de olduğu gibi Cd un da konsantrasyonu arttıkça Pleurotus türlerinin gelişimlerinin inhibe olduğu görülmüştür. 0,01 mm Cd konsantrasyonunda P. sajor-caju da %20 gelişim inhibisyonu görülürken bu değer P. florida için ise 0,01 mm ve P. ostreatus için 0,05 mm olarak belirlenmiştir. Pleurotus sajor-caju dekolorizasyonda ağır metal içermeyen ortamda en etkili Pleurotus türü olarak saptanmıştır. Ancak, P. sajor-caju nun dekolorizasyonunu kurşun ve kadmiyum un negatif yönde etkilediği görülmüştür. Kontrol grubunda % dekolorizasyon 3. ve 4.günlerde maksimuma ulaşmıştır. Pb ve Cd içeren ortamda 6.günün sonunda % dekolorizasyon Pb da %18, Cd da %14 olarak bulunmuştur. P. sajor-caju nun dekolorizasyonuna Pb ve Cd un etkisi Grafik 1 de verilmiştir. Grafik 1. P. sajor-caju nun dekolorizasyonuna Pb ve Cd un etkisi P. florida nın dekolorizasyonunu kurşun ve kadmiyum un negatif yönde etkilediği görülmüştür. Kontrol grubunda % dekolorizasyon 3 ve 5. günler arasında bariz şekilde artış göstermiştir. Pb ve Cd lu ortamda 7. günün sonunda % dekolorizasyon sırasıyla %29 ve %23 olarak belirlenmiştir. Pb ve Cd dekolorizasyonu negatif yönde etkilemesine rağmen P. sajor-caju ya göre dekolorizasyon yüzdesinin daha fazla olduğu görülmüştür. P. florida nın dekolorizasyonuna Pb ve Cd un etkisi Grafik 2 de verilmiştir. Grafik 2. P. florida nın dekolorizasyonuna Pb ve Cd un etkisi P. ostreatus da dekolorizasyonu Pb ve Cd nin negatif yönde etkilediği görülmüştür. Kontrol grubunda % dekolorizasyon 4 ve 5. günler arasında bariz şekilde artış göstermiştir. Pb ve Cd lu ortamda 6. günün sonunda % 3

4 Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010 (1) 1-6 Lanaset Blue 2R nin Dekolarizasyonda Pb ve Cd un Pleurotus dekolorizasyon sırasıyla %31 ve %9 olarak belirlenmiştir. Dekolorizasyon yüzdesinin düşüşünde Cd, Pb a oranla daha etkili olmuştur. Pb ve Cd dekolorizasyonu olumsuz yönde etkilemesine rağmen P. sajor-caju ya göre Pb için dekolorizasyon yüzdesinin daha fazla olduğu görülmüştür. P. ostreatus un dekolorizasyonuna Pb ve Cd un etkisi Grafik 3 de verilmiştir. % Dekolorizasyon 4. TARTIŞMA ve SONUÇ Gün Grafik 3. P. ostreatus un dekolorizasyonuna Pb ve Cd un etkisi Ağır metaller, özellikle ekstraselüler enzim aktivitesi ile toprak ekosisteminde beslenme ve penetrasyonu bozarak fungal gelişim üzerine toksik etki yaparlar. Ağır metaller arasında Pb ve Cd funguslar için en toksik olanlarıdır. PAH lar ile kontamine olmuş topraklarda Cd bulunur ve biyoteknolojik proseslerde P. ostreatus kullanarak ksenobiotiklerin biyodegredasyonu sağlanmaktadır. Bu çalışmada, Pb konsantrasyonu arttıkça Pleurotus türlerinin gelişimlerinin inhibe olduğu görülmüştür. 0,001 mm Pb konsntrasyonunda P. sajor-caju da %20 gelişim inhibisyonuna görülürken bu değer P. florida için 0,001 mm ve Pleurotus ostreatus için 0,1 mm olarak belirlenmiştir. Pb de olduğu gibi Cd un konsantrasyonu arttıkça Pleurotus türlerinin gelişimlerinin inhibe olduğu görülmüştür. 0,01 mm Cd konsantrasyonunda P. sajor-caju da %20 gelişim inhibisyonu görülürken bu değer P. florida için ise 0,01 mm ve P. ostreatus için 0,05 mm olarak belirlenmiştir. Ağır metal içermeyen ortamda Lanaset blue 2R dekolorizasyonunda en etkili olan tür P. sajor-caju olarak belirlenmiştir. P. ostreatus, P. sajor-caju ve P. florida dekolorizasyonunu kurşun ve kadmiyum un negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Kadmiyumun kurşuna göre dekolarizasyonu daha fazla negatif yönde etkilediği görülmüştür. Lanaset blue 2R dekolorizasyonunda Pb en çok P. sajor-caju nun dekolorizasyon yüzdesini etkilerken Cd en çok P. ostratus un dekolorizasyon yüzdesini etkilediği görülmüştür. Sağlam ve Cihangir (1997), P. ostreatus ile yaptıkları çalışmada doğal ortamda yüksek kadmiyum konsantrasyonlarını (5 mm) tolere etmesine rağmen laboratuar koşullarında 1 mm da inhibe olduğunu göstermişlerdir. Phanerochaete chrysosporium ME 446 ve P. sajor-caju yu Cu, Co, Cd, Zn ve Ag metal tuzları içeren ortamda geliştirdiklerinde P. chrysosporium ME-446 yu P. sajor-caju ya göre metallere daha dirençli olduğunu ve metal konsantrasyonunun artması ile misel gelişiminin inhibe olduğunu saptamışlardır [1]. Yaptığımız bu çalışmada, Cd nin düşük konsantrasyonları ( mm) P. florida üzerinde %10 dan daha az inhibisyona sebep olurken; 0,1 mm Cd konsantrasyonunda inhibisyonun %50 den fazla olduğu saptanmıştır. P. sajor-caju ve P. ostreatus da artan metal konsantrasyonuna bağlı olarak miselyal gelişimin de inhibe olduğu görülmüştür. Bizim çalışmamıza benzer olarak Pointig ve arkadaşları (2000), Pb, Zn ve Cu ın 0,2 mm konsantrasyonları P. chrysossporium da kuvvetli gelişim inhibisyonuna neden olduğunu bildirmişlerdir [9]. Purkayastha ve arkadaşları (1994), P. sanguineus ve T. versicolor un sıvı kültürlerinin, P. sajor-caju nun 0.09 mm konsantrasyonları ile benzer sonuç verdiğini ve 0.007mM Pb konsantrasyonunun P. sajor-caju nun gelişimini %85 oranında inhibe ettiğini saptamışlardır. [10]. 4

5 Korcan S., E. *, Fidan S. *, Erdoğmuş S., F. *, Konuk M. * Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010 (1) 1-6 Çalışmamızda, P. ostreatus da 0.05mM Pb konsantrasyonlarında %10 dan daha az gelişim inhibisyonuna neden olurken Pb a karşı en hassas suşun P. florida olduğu saptanmıştır. Knapp ve arkadaşları (1995), adsorbsiyon ile dekolorizasyonun sınırlı olduğunu (genellikle %50 den az) bildirmişlerdir [11]. Benito ve arkadaşları (1997), ise T. versicolor ile yaptıkları çalışmada bu oranın %5 10 ile sınırlı olduğunu bildirmişlerdir. [12]. Boussaid (1995), Sagenomella striatisporan ile yaptığı çalışmada ortamdaki renk gideriminin %74 oranında gerçekleştiğini ancak bunun % 12 sinin adsorbsiyonu ile gerçekleştiğini bildirmişlerdir. [13]. Tatarko ve Bumpus (1998), otoklavlanmış ve canlı P. chrysosporium hücrelerini dekolorizasyon açısından değerlendirmiş otoklavlanmış hücrelerin Kongo kırmızısının %90 dan fazlasını, canlı hücrelerin ise %70ini uzaklaştırdığını saptamışlardır [14]. Ağır metallere toleranslı funguslar, toksik metallerle kontamine çevrelerde biosorpsion teknolojisi ile remediasyon çalışmalarında kullanılabilir. Endüstriyel atıklar genellikle kompleks karışımlar olup çeşitli ağır metal tuzları içerirler. Bu çalışmadan elde edilen verilerin Pleurotus türlerinin boyar maddelerle kontamine olmuş sularda, biyoremediasyon teknolojiler kullanılarak renk giderimi konusunda yapılacak çalışmalara yararlı olacaktır. 5. TEŞEKKÜR Bu çalışma AKÜ Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu tarafından desteklenmiştir (07.FENED.14). Ayrıca suşların temininde yardımlarını esirgemeyen Prof Dr Necdet Sağlam a teşekkürü bir borç biliriz. 6. KAYNAKLAR 1. Sağlam, N., Cihangir, N., 1995, Ağır Metallerin Biyolojik Süreçlerle Biyosorbsiyonu Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, Ölmez, T., Kabdaşlı, I., Tünay, O., 2002, Tekstil endüstrisi reaktif boya banyolarında ozon ile renk giderimine etki eden faktörlerin belirlenmesi, In: Akça ve ark. (eds), 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Eylül 2002, , Đstanbul. 3. Diwaniyan, S., Kharb, D., Raghukuma, C., Kuhad, R.C., 2009, Decolorization of Synthetic Dyes and Textile Effluents by Basidiomycetous Fungi, Water Air Soil Pollution, DOI /s x. 4. Eıchlerova, I., Homolka, L., Nerud, F.,2002, Decolorization of Synthetic Dyes by Pleurotus ostreatus Isolates Differing in Ligninolytic Properties, Folia Microbiology, 47 (6), Hatvani, N., Mecs, I., 2003, Effects of certain heavy metals on the growth, dye decolorization and enzyme activity of Lentinula edodes, Ecotoxicology and Environmental Safety, 55, Corso, C.R., Maganha de Almeida, A.C., 2009, Bioremediation of Dyes in Textile Effluents by Aspergillus oryzae, Microbial Ecology, 57, Sumathi, S., Manju, B.S., 2000 Uptake of reactive textile dyes by Aspergillus foetidus,, Enzyme and Microbial Technology, 27(6), Asad, S., Amoozegar, M.A., Pourbabaee, A.A., Sarbolouki, M.N., Dastgheib, S.M.M., 2007, Decolorization of textile azo dyes by newly isolated halophilic and halotolerant bacteria, Bioresource Technology, 98,, Pointing, S.B., 2001, Feasibility of bioremediation by white-rot fungi. Applied Microbiology and Biotechnology, 57, Purkayastha, R.P., Mitra, A.K., Bhattacharyya, B., Uptake and toxicological effects of some heavy metals on Pleurotus sajor-caju (Fr.) Ecotoxicology and Environmental Safety, 27,

6 Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010 (1) 1-6 Lanaset Blue 2R nin Dekolarizasyonda Pb ve Cd un Pleurotus 11. Knapp, J.S., Newby, P.S., Reece, L.P., 1995, Decolorization of dyes by wood-rotting basidiomycete fungi, Enzyme and Microbial Technology, 17, Benito, G.G., Miranda, M.P., De Los Santos, D.R., 1997, Decolorization of wastewater from an alcoholic fermentation process with Trametes Versicolor, Bioresource Technology, 61, Boussaid, A., 1995, Pulp-mill effluent color removal using Sagenomella striatispora Ph.D.Thesis, Oregon State University, USA. 14. Tatarko, M., Bumpus, J.A., 1998, Biodegradation of Congo Red by Phanerochaete chrysosporium,water Research, 32(5),

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATIKSULARDAN BAKIR (II), NİKEL (II), KROM (VI) VE REAKTİF BOYAR MADDE GİDERİMİNDE Aspergillus sp. KULLANIMI Burcu ERTİT TAŞTAN BİYOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ

DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ M. Ali Mazmancı, Ali Ünyayar, Emrah A. Erkurt Mersin Üniversitesi

Detaylı

Farklı Konsantrasyonlarda Ham Petrolün Bazı Beyaz Çürükçül Fungusların Misel Gelişimi Üzerine Etkisi

Farklı Konsantrasyonlarda Ham Petrolün Bazı Beyaz Çürükçül Fungusların Misel Gelişimi Üzerine Etkisi Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2009 Cilt: 07 Sayı: 1 Sayfa: 24-29 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702090101.pdf Farklı Konsantrasyonlarda Ham Petrolün

Detaylı

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Biosorption, adsorption, phytoremediation methods and applications Rasim

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAMETES VERSİCOLOR VE PHANEROCHAETE CHRYSOSPORİUM BKM-F 1767 LAKKAZLARININ; İNDÜKLEYİCİYE BAĞLI VERİMLİ SALGILANMA KOŞULLARININ VE İNDİGO BOYALAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

Aflatoksinler : Kimyasal Yapıları, Toksisiteleri ve Detoksifikasyonları 1

Aflatoksinler : Kimyasal Yapıları, Toksisiteleri ve Detoksifikasyonları 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 01 Sayfa: 1-21 www.mikrobiyoloji.org/dokgoster.asp?dosya=702030101 Aflatoksinler : Kimyasal Yapıları, Toksisiteleri ve Detoksifikasyonları 1

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

TEKSTİL TERBİYESİNDE OZON KULLANIMI

TEKSTİL TERBİYESİNDE OZON KULLANIMI TEKSTİL TERBİYESİNDE OZON KULLANIMI Dilek ÖZTÜRK * Hüseyin Aksel EREN * Özet: Tekstil terbiyesinin bir çok uygulamasında yükseltgen ve indirgen maddelerin kullanımı yaygındır. En yaygın kullanılan yükseltgen

Detaylı

AÇIK VE KAPALI ÇAMUR KURUTMA YATAKLARINDAKĐ TOPLAM KOLĐFORM VE HETEROTROFĐK BAKTERĐ SAYILARININ DEĞĐŞĐMĐ

AÇIK VE KAPALI ÇAMUR KURUTMA YATAKLARINDAKĐ TOPLAM KOLĐFORM VE HETEROTROFĐK BAKTERĐ SAYILARININ DEĞĐŞĐMĐ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 28 AÇIK VE KAPALI ÇAMUR KURUTMA YATAKLARINDAKĐ TOPLAM KOLĐFORM VE HETEROTROFĐK BAKTERĐ SAYILARININ DEĞĐŞĐMĐ F. Olcay TOPAÇ *

Detaylı

İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi

İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:1-3, 43-55 2005 İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi Ufuk ALKAN, Arzu TEKSOY *, Özgür ACAR Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

BİR İLERİ OKSİDASYON PROSESİ : FENTON PROSES

BİR İLERİ OKSİDASYON PROSESİ : FENTON PROSES P A M U K K A L E Ü Nİ V E R Sİ T E Sİ M Ü H E N Dİ S LİK F A K Ü L T E Sİ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N DİS LİK BİLİML E Rİ D E R GİSİ J O U R N A

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s. 6-12, 2012 07.06.2011 İlk Gönderim 07.12.2011 Kabul Edildi Çeşitli Endüstriyel Atık Sularda Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi M.Ş. DÜNDAR ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

SAPANCA GÖLÜ İÇME SUYU HAVZASINDA OTOYOL VE DEMİRYOLUNDAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN FİLTRE ŞERİT YÖNTEMİYLE GİDERİLMESİ

SAPANCA GÖLÜ İÇME SUYU HAVZASINDA OTOYOL VE DEMİRYOLUNDAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN FİLTRE ŞERİT YÖNTEMİYLE GİDERİLMESİ SAPANCA GÖLÜ İÇME SUYU HAVZASINDA OTOYOL VE DEMİRYOLUNDAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN FİLTRE ŞERİT YÖNTEMİYLE GİDERİLMESİ a* Abdullah Uzun, b Rüstem Keleş and b İbrahim Bal a Sakarya University, Faculty of

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:12 Sayı: 2 sh. 1-16 Mayıs 2010

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:12 Sayı: 2 sh. 1-16 Mayıs 2010 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:12 Sayı: 2 sh. 1-16 Mayıs 2010 PETROL HİDROKARBONLARI İLE KİRLENMİŞ DOĞAL TOPRAĞIN ELEKTROKİNETİK YÖNTEMLE ARITIMI (TREATMENT OF PETROLEUM HYDROCRBONS

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Ozon ve Önemi*

Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Ozon ve Önemi* Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2012 (24-31) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 3, 2012 (24-31) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Kinetiğinin Modellenmesi

Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Kinetiğinin Modellenmesi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2012 (21-30) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 2, 2012 (21-30) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Araştırma Makalesi Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Esra KOÇ 1 *, Nuray ERGÜN 2, A. Sülün ÜSTÜN 1, Işıl ÖNCEL 1 1. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 3. ULUSLARARASI İLGİLİ MEVZUAT... 20 4. RENKLİ ATIKSU ÜRETEN ENDÜSTRİLER... 26

İÇİNDEKİLER 3. ULUSLARARASI İLGİLİ MEVZUAT... 20 4. RENKLİ ATIKSU ÜRETEN ENDÜSTRİLER... 26 İÇİNDEKİLER i Sayfa İÇİNDEKİLER... İ ÖNSÖZ... Vİ FOREWORD... X TEŞEKKÜR... XİV KISALTMALAR... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİİ TABLO LİSTESİ... XXİİ ÖZET... XXİV 1. GİRİŞ... 1 2. ATIKSULARDA RENK PARAMETRESİ

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 398-404, 2014

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 398-404, 2014 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Pamukta Fide Kök Çürüklüğü Etmenlerine Karşı Bazı Bitki Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antifungal

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

TEKST L ATIK SULARINDA BOYALARIN B YOBOZUNMA LE G DER LMES

TEKST L ATIK SULARINDA BOYALARIN B YOBOZUNMA LE G DER LMES TEKST L ATIK SULARINDA BOYALARIN B YOBOZUNMA LE G DER LMES stanbul Sanayi Odası - Y ld z Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi 11. Grup Giyim Eflyas D fl ndaki Tekstil

Detaylı

PROJEM İSTANBUL DOKTORA TEZİ CERCIS SILIQUASTRUM L. SUBSP. SILIQUASTRUM (FABACEAE) UN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNDE BİOMONİTOR OLARAK KULLANIMI

PROJEM İSTANBUL DOKTORA TEZİ CERCIS SILIQUASTRUM L. SUBSP. SILIQUASTRUM (FABACEAE) UN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNDE BİOMONİTOR OLARAK KULLANIMI PROJEM İSTANBUL DOKTORA TEZİ CERCIS SILIQUASTRUM L. SUBSP. SILIQUASTRUM (FABACEAE) UN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNDE BİOMONİTOR OLARAK KULLANIMI YÜKLENİCİ: Ülkühan YAŞAR Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı