DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ M. Ali Mazmancı, Ali Ünyayar, Emrah A. Erkurt Mersin Üniversitesi Müh. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Çiftlikköy / Mersin ÖZET Renkli bileşikler atık suyun organik bakımından genelde az bir miktarını oluştursalar da, deşarj edildikleri noktalarda öncelikle ortamın estetik açıdan kirlenmesine neden olmaktadır. Deşarj edilen renkli atık sular suda yaşayan primer üreticilerin fotosentezi için gerekli olan ışığın geçirgenliğini azaltmakta ve ekosisteme önemli ölçüde zararlar vermektedir. Son yıllarda tekstil ve boyar madde üreten endüstrilerden kaynaklanan renkli atık suların renksizleştirilmesi önemli bir bilimsel ilgi alanı oluşturmuştur. Bu nedenle çalışmada tutuklanmış beyaz çürükçül fungusların (Funalia trogii ve Pleurotus sajor-caju) tekstil boyar maddesi olan Drimaren X3LR nin renk giderimindeki etkinliği araştırılmıştır. Tutuklama materyali olarak bitkisel kökenli bir materyal olan Luffa cylindrica (lif) kullanılmıştır. Renk gideriminin izleneceği ortamın ph sı Na-fosfat tamponu ile 5, e, sıcaklığı 3 C ye ayarlanmıştır. Funguslar boyar madde eklenmeden önce 3 gün boyunca lif içeren ortamda çalkalamalı şartlarda (15 rpm) yetiştirilmiştir. Çalışma boyunca ortama karbon ve azot kaynağı eklenmemiştir. Funalia trogii nin renk giderimindeki etkinliği Pleurotus sajor-caju dan yüksek bulunmuştur. Maksimum renk gideriminin bulunabilmesi için ortamlara 5 farklı konsantrasyonda boyar madde eklenmiş (33, 611, 1221, 2443, 4887 mg/l) ve renk gideriminin % 9 nın üzerine çıktığı ortamlara yeniden ve aynı konsantrasyonlarda boyar madde eklemesi (sırası ile 9, 5, 4, 3, 2 defa) yapılmıştır. Zamana karşı boyar madde derişimlerinin gösterildiği grafiklerden ilk hız değerleri hesaplanmıştır. Bulunan ilk hız değerleri, Michaelis-Menten ve Linewever-Burk eşitliklerinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda Drimaren X3LR nin life tutuklanmış F. trogii tarafından renk gideriminde Km = 1642 mg/l ve Vmax = 476,19 mg/l.saat olarak bulunmuştur. Ligninolitik aktiviteye sahip olmalarına karşın tutuklama materyalinin funguslar tarafından parçalanmadığı ve renk gideriminin etkili bir şekilde gerçekleştiği saptanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar Luffa cylindrica nın fungusların tutuklanmasında kullanılabilecek bir materyal olduğunu göstermektedir. Ayrıca bitkisel kökenli bir materyal olan lifin kullanıldığı tutuklama işlemlerinde ortamlara karbon ve azot kaynağı eklenmesine gerek duyulmaması önemli bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Renk Giderimi, Beyaz Çürükçül Fungus, Funalia trogii, Pleurotus sajorcaju, Luffa cylindrica, Drimarene X3LR

2 DECOLORIZATION OF DRIMARENE X3LR USING IMMOBILIZED FUNGI ABSTRACT Colored compounds are even constitute a few amount of organic charge of wastewater, the presence of very small amount of dyes in water is first affects the aesthetic merit. Colored wastewaters discharged from industries reduce the water transparency required for photosynthesis of primary producers and damage the ecosystem. Recently, decolorization of colored wastewaters resulting from textile and dye manufacturing industries has been an interest area of scientific applications. For this reason, present paper was investigated decolorization of a textile dye Drimaren X3LR by using immobilized white rot fungi. Luffa cylindrica (sponge), a plant originating material was used as immobilizing material. Medium ph was adjusted to 5, by phosphate buffer. Fungi were incubated Luffa containing medium under agitated condition (15 rpm) for 3 days at 3 o C, before dye addition. Carbon and nitrogen sources were not added during the experiments. Decolorization activity of Funalia trogii was found to be higher than Pleurotus sajor-caju. In order to determine maximum decolorization activity, 5 different dye concentrations (33, 611, 1221, 2443, 4887 mg/l) were supplied in decolorization media. Same concentrations of dye were added to the media in which over 9 % decolorization (respectively 9, 5, 4, 3, 2 times) was determined. First reaction rate data were calculated from the graphics that show time versus dye concentration. These data were evaluated by using Michaelis-Menten and Lineweaver-Burk equations. In conclusion, in decolorization of Drimaren X3LR using immobilized F. trogii Km and Vmax were found to be 1642 mg/l and 476,19 mg/l.h. respectively. In spite of having ligninolytic activity, we determined that immobilization material was not degraded and dye was decolorized efficiently. These results show that Luffa cylindrica is a suitable material for immobilization of fungi. Moreover, it is found to be important that carbon and nitrogen are not needed into the media where the plant originating sponge is used as immobilizing material. Keywords: Decolorization, White Rot Fungi, Funalia trogii, Pleurotus sajor-caju, Luffa cylindrica, Drimarene X3LR GİRİŞ İlk sentetik boyar maddenin W. H. Perkin tarafından 1856 da bulunmasından sonra boyar madde endüstrisi özellikle İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre de büyük gelişmeler göstermiştir. Günümüzde ise boyar madde 1 farklı türde ve yılda yaklaşık 7 x 1 5 tonun üzerinde üretilmektedir. Üretilen boyar maddelerin ise yaklaşık % 1-15 i atık olarak deşarj edilmektedir (1-4). Dünyada renkli ürünlere talep arttıkça bu oranın artacağı kesindir (5-8). Renkli bileşikler atık suyun organik bakımından genelde az bir miktarını oluştursalar da, deşarj edildikleri noktalarda öncelikle ortamın estetik açıdan kirlenmesine neden olmaktadır. Deşarj edilen renkli atık sular suda yaşayan primer üreticilerin fotosentezi için gerekli olan ışığın geçirgenliğini azaltmakta ve ekosisteme önemli ölçüde zararlar vermektedir (9). Bu nedenle son yıllarda tekstil ve boyar madde üreten endüstrilerden kaynaklanan renkli atık suların renksizleştirilmesi önemli bir bilimsel ilgi alanı oluşturmuştur. Fiziksel, kimyasal ve fiziko-kimyasal renk giderimi çalışmaları yanında biyolojik işlemlerle renk giderimi çalışmaları da hız kazanmıştır (1-14). Bakterilerle yapılan renk giderimi çalışmalarında anaerobik sistemlerin, boyar maddelerin mineralizasyonunda ise aerobik sistemlerin daha başarılı olduğu bilinmektedir. Son yıllarda özellikle lignin ve lignin türevi kompleks aromatik bileşikleri parçalayabilen funguslarla veya funguslardan elde edilen enzimlerle renk giderimi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmada da Türkiye de tekstil fabrikalarında kullanılan ve diazo boyar madde olan Drimarene X3LR nin beyaz çürükçül funguslar Funalia trogii ve Pleurotus sajor-caju nin Luffa cylindrica ya tutuklanmış kültürleri ile çalkalamalı koşullarda renk giderimi çalışılmıştır. 197

3 MATERYAL VE METOT Fungusların Devamlılığının Sağlanması Çalışmada kullanılan beyaz çürükçül funguslar Funalia trogii ve Pleurotus sajor-caju Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarından elde edilmiş, funguslar her 2 günde bir Potato Dextrose Agar (Oxoid) besiyerine aşılanmış ve 3 o C de 7 gün inkübe edilmişlerdir (Sanyo MIR 152). Stok kültürler çalışmada kullanılana kadar + 4, C de buzdolabında saklanmıştır. Çalışmada Kullanılan Besiyerinin Hazırlanması Besiyerinin İçeriği Çalışmada stok bazal ortam olarak tanımlanan besiyerinin bir modifikasyonu (prekültür ortamı) kullanılmıştır (Tablo 1) (Şık ve Ünyayar, 1998). Çalışmada ortam ph sının ayarlanması için.1 M sodyum fosfat tamponu kullanılmış ve çalışma farklı sıcaklıklarda (2; 25; 3; 35 C) yapılmıştır. Tablo 1. Prekültür Ortamı Kullanılan Kimyasallar Miktar (g/l) CaCl 2.2H 2 O,5 MgSO 4.7H 2 O,5 NH 4 H 2 PO 4,5 Glikoz 5, MnSO 4,25 FeSO 4,25 ph (Fosfat Tamponu) 5, Çalışmada kullanılan Boyar Madde Çalışmada Türkiye de tekstil fabrikalarında kullanılan bir azo boyar madde olan Drimaren X3LR kullanılmıştır (Şekil 1). O O H O Cu O N N O O S H S O O N H H N N H N N Cl Molecular Weight = Exact Mass =631 Molecular Formula =C19H14ClCuN7O8S2 Molecular Composition =C 36.14% H 2.23% Cl 5.61% Cu 1.6% N 15.53% O 2.27% S 1.15% Şekil 1. Drimaren X3LR nin kimyasal yapısı [ISIS TM /DRAW] Fungusların Aşılanması Çalışmada kullanılan funguslar SDA besiyerinde petri kabının yüzeyini örtecek şekilde yetiştirilmiştir. Yaklaşık 1 cm 2 olacak şekilde kesilen 5 adet fungus içeren agar parçası prekültür besiyerine aktarılmış (3 ml ortam) ve statik koşullarda 3 C de 7 gün inkübasyona bırakılmıştır (Adosinda ve ark., 21; Mazmancı ve ark., 22). İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra yetişen fungus miselleri bir araya toplanmış ve steril izotonik serum (%,9 NaCl) ile yıkanmıştır. Böylece prekültürden gelmesi muhtemel karbon ve azot kaynağından arındırılmıştır. Yıkanan fungus miselleri steril koşullarda politron homojenizatörde (IKA DI 25, 18 mm çaplı) 135 rpm de 3 saniye parçalanmış ve 198

4 çalışmanın yapılacağı besiyerine (Tablo 2) 1 ml/3 ml misel süspansiyonu olacak şekilde aşılanmıştır (Tereke ve ark., 21; Ko ve ark., 21). Funguslar lif içeren ortama aşılandıktan sonra 3 gün 15 rpm de 3 C de inkübe edilmiş ve fungus miselleri life tutuklandıktan sonra renk giderimi çalışmalarına başlanmıştır. Tablo 2. Boyar madde içeren inkübasyon ortamı Kullanılan Kimyasallar Miktar (g/l) CaCl 2.2H 2 O,5 MgSO 4.7H 2 O,5 Drimarene X3LR,33;,611;,1221;,2443;,4887 ph 5, Renk Analizleri Renk Analizleri HACK DR/21 marka spektrofotometrede boyar maddenin maksimum absorbsiyon gösterdiği dalga boyundaki (λ= 614 nm) absorbans azalışıyla saptanmış (Rodriguez ve ark., 1999) ve boyar maddenin distile su kullanılarak hazırlanmış standart eğrisinden hesaplanmıştır. Çalışma ortamlarından elde edilen örneklerin 5 rpm de 1 dk satrifüjlenmesinin (Hettich Micro 22R) ardından elde edilen dökeltide (süpernatan) 3 tekrarlı yapılmıştır. Bu çalışmada boyar maddenin renginin kullanıldığı noktada veya atık su arıtım sistemine girmeden önce gideriminin sağlanabileceği düşünüldüğünden KOİ ve BOİ5 analizleri yapılmamıştır. Tutuklama materyali Luffa cylindrica nın (Lif) hazırlanışı Çalışmada tutuklama materyali olarak kullanılan ve ticari olarak satılan Luffa cylindrica (L. aegyptiaca, lif), tohumlarından ayrıldıktan sonra üzerinde taşıdığı organiklerin uzaklaştırılması için 3 defa 3 dakika distile su ile kaynatılarak temizlenmiştir. Lifin göbek kısmı (Şekil 2; a) kesilerek ayrılmıştır. Ardından, kalan yan yüz (Şekil 2; b; periferal yüz) kübik şekilde (1, x 1, x 1, cm 3 ) kesilmiş ve tekrar distile su ile yıkanmıştır. Parçalar, suları süzüldükten sonra 13 C de 2 saat kurutulmuş, 3 dakika desikatörde bekletilmiş ve ardından tartılmıştır. Tartımın ardından 25 ml lik erlenlere eklenerek üzerine,5 g/l MgSO 4.7H 2 O,,5 g/l CaCl 2.2H 2 O, 2, g/l KH 2 PO 4 içeren 1 ml ph 4,78 fosfat tamponu eklenmiştir. Bu ortam çalışmada kullanılmak üzere 121 C, 1,5 atm basıçta 15 dakika steril edilmiştir. Şekil 2. Tutuklama materyali olarak kullanılan Luffa cylindrica nın enine kesiti (A) (a: merkez; b: periferal yüz; c: boşluk) (Bazaraa, ve ark., 1998) ve tutuklamada kullanılan periferal yüzü (B) (Boynard ve ark., 1999). 199

5 BULGULAR Tekstil fabrikalarında kullanılan Drimarene X3LR farklı konsantrasyonlarında yapılan renk giderimi çalışmasında beyaz çürükçül funguslarda iki farklı tür life tutuklanmış Funalia trogii ile Pleurotus sajor-caju nun renk giderim verimlilikleri araştırılmıştır. Literatürlerde, boyar madde içeren ortamlarda glikoz konsantrasyonunun 1-3 mg/l aralığında tutulmasının renk giderimi açısından en uygun konsantrasyonu sağlayacağı bildirilmiştir (Swamy ve Ramsay, 1999). Farklı konsantrasyonda glikozun renk giderimi üzerine etkisinin incelendiği bir başka çalışmada, glikoz konsantrasyonunun,1 g/l den 7, g/l ye çıkarılmasının renk giderim verimini değiştirmediği bildirilmiştir (Özsoy, 21). Funalia trogii ile yapılan bir diğer çalışmada, fungusun boyar madde içeren ortamlara karbon ve azot kaynağı eklenmesinin renk giderim verimini düşürdüğü rapor edilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada renk gideriminin izleneceği ortamlara herhangi bir karbon veya azot kaynağı eklenmemiştir. Beyaz çürükçül funguslardan Phanerochaete chrysosporium ME446 ve Funalia trogii kullanılarak yapılan statik çalışmada, Drimaren X3LR nin renk giderimi çalışmasında, P. chrysosporium un statik kültürlerinin renk gideriminde başarılı olamadığı rapor edilmiştir. F. trogii nin ise 5 mg/l konsantrasyonda boyar maddeyi 4 saatte % 92 oranında, 1 mg/l boya içeren ortamları 8 saatte % 92 oranında ve 2 mg/l boya içeren ortamları 1 saatte % 98 oranında renksizleştirdiği bildirilmiştir. Benzer boyar maddenin kullanıldığı bu çalışmada yüksek konsantrasyonlarda (33, 6, 1221, 2443, 4887 mg/l) boyar maddenin renk giderimi araştırılmıştır. Başlangıç boyar madde konsantrasyonunun 33 mg/l olduğu ortamlarda F. trogii kültürlerinin P. sajor-caju kültürlerinden daha başarılı olduğu bulunmuştur. Ortama ilk eklenen boyar maddenin renginin her iki fungus tarafından 2-2,3 saatte giderildiği saptanmıştır (Şekil 3). Yaklaşık % oranında renk giderimi sağlandıktan sonra aynı konsantrasyonu sağlayacak şekilde yeniden yükleme yapıldığında F. trogii nin boyar maddenin rengini P. sajor-caju ya göre daha kısa sürede giderdiği bulunmuştur. Çalışmada 24 saat sonunda life tutuklanmış F. trogii nin yaklaşık 2722 mg/l, P. sajor-caju nun 127 mg/l boyar maddenin rengini giderdiği saptanmıştır. Başlangıç boyar madde konsantrasyonunun 6 mg/l olduğu ortamlarda F. trogii kültürlerinin daha başarılı olduğu bulunmuştur. Ortama ilk eklenen boyar maddenin renginin F. trogii tarafından 6 saatte, P. sajor-caju tarafından 8 saatte giderildiği saptanmıştır (Şekil 4). Renk gideriminin sağlandığı ortamlara yapılan yüklemelerde boyar maddenin yaklaşık %95 inin giderilmesi için gereken sürenin F. trogii için sırası ile 3,5; 4,5; 5,15 ve 6,1 saat, P. sajor-caju için 6,5 ve 9,5 saat sürdüğü bulunmuştur. Çalışmada 24 saat sonunda life tutuklanmış F. trogii nin yaklaşık 354 mg/l, P. sajor-caju nun 1824 mg/l boyar maddenin rengini giderdiği saptanmıştır F 35 3 P Konsantrasyon (m Konsantrasyon (m Co= 33 m g/l Co= 33 m g/l Şekil 3. Başlangıç boyar madde konsantrasyonunun 33 mg/l olduğu ortamlarda renk giderimi (F: Funalia trogii; P: P. sajor-caju) 2

6 Başlangıç boyar madde konsantrasyonunun 1221 mg/l olduğu ortamlarda ortama ilk eklenen boyar maddenin renginin F. trogii tarafından 7,25 saatte, P. sajor-caju tarafından 8,25 saatte giderildiği saptanmıştır. Renk gideriminin sağlandığı ortamlara yapılan yüklemelerde boyar maddenin yaklaşık %95 inin giderilmesi için gereken sürenin F. trogii için yaklaşık 5-6 saat, P. sajor-caju için 7-8 saat olması F. trogii nin daha başarılı olduğunu göstermektedir (Şekil 5). Çalışmada 24 saat sonunda life tutuklanmış F. trogii bulunan ortamlara 4 defa yükleme yapılmış ve yaklaşık 487 mg/l konsantrasyonda boyar maddenin rengi giderilmiştir. P. sajor-caju bulunan ortamlara ise 3 defa boyar madde yüklemesi yapılmış ve 2434 mg/l konsantrasyonda boyar maddenin rengi giderilmiştir. 7 F Co= 6 mg/l Konsantrasyon (mg Konsantrasyon (mg 7 P Co= 6 mg/l Şekil 4. Başlangıç boyar madde konsantrasyonunun 6 mg/l olduğu ortamlarda renk giderimi (F: Funalia trogii; P: P. sajor-caju) F P Konsantrasyon (mg/ Konsantrasyon (mg/ Co= 1221 m g/l Co= 1221 m g/l Şekil 5. Başlangıç boyar madde konsantrasyonunun 1221 mg/l olduğu ortamlarda renk giderimi (F: Funalia trogii; P: P. sajor-caju) Çalışmada başlangıç boyar madde konsantrasyonlarının 2443 ve 4887 mg/l olduğu ortamlarda P. sajor-caju nun renk gideriminde başarılı olamadığı bulunmuştur. Life tutuklanmış F. trogii nin inkübasyon ortamına ilk eklenen 2443 ve 4887 mg/l konsantrasyonda boyar maddenin sırası ile 9,25 ve 16,5 saate giderildiği, çalışmanın sonunda toplam 729 ve 9755 mg/l konsantrasyonda boyar maddenin renginin giderildiği saptanmıştır (Şekil 6). 21

7 25 F 5 F Konsantrasyon (mg/l Konsantrasyon (mg/l Co=2443 mg/l Co= 4887 mg/l Şekil 6. Başlangıç boyar madde konsantrasyonunun 2443 ve 2887 mg/l olduğu ortamlarda renk giderimi (F: Funalia trogii) Kinetik Çalışmalar Boyar maddelerin renginin giderimlerine ilişkin enzimlerle yapılan çalışmalarda, boyar maddenin enzimle karşılaşmasının ardından ortam renginde azalma olmaktadır. Bu reaksiyonun t o anındaki hızı ortamda ürün olmadığından en yüksek seviyededir ve ilk hız olarak adlandırılmaktadır. İlk hız (V o ) reaksiyon başında sabit olabilir, ancak ortamdaki substratın azalması ile sıfıra yaklaşır. Zamana karşı giderim grafiğinde başlangıç noktası sıfırdan geçecek şekilde çizilen doğrusal eğrinin eğimi ilk hızı verecektir. Bu çalışmada boyar maddenin renk giderimine ilişkin ilk hızın bulunmasında rengi giderilen boyar madde konsantrasyonunun kümülatif değerlendirilmesi yapılmıştır. İlk hızın bulunabilmesi için, rengi giderilen boyar madde (C g ) konsantrasyonuna karşılık zaman grafiği çizilmiş ve rengi giderilen boyar madde konsantrasyonunun zamana (t) karşı doğrusal artış gösterdiği aralıkta değerleri kesen doğrunun eğiminden ilk hız hesaplanmıştır. Grafikten elde edilen formül; y = a. x (1) şeklindedir ve burada y yerine rengi giderilen boyar madde konsantrasyonu (C g ) ve x yerine zaman (saat, t) yazıldığında denklemden birim zamanda rengi giderilen boyar maddeye ait ilk hız aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilmektedir. C g = k. t (2) k = C g / t (3) k = mg giderilen boyar madde / saat (4) Formülden elde edilen k sabiti renk giderimine ait ilk hızı (V o ) vermektedir. Başlangıç boyar madde konsantrasyonunun 1221 mg/l nin üzerinde olduğu ortamlarda P. sajor-caju nun renk gideriminde etkili olamaması (Şekil 7), çalışılan her konsantrasyonda ise F. trogii nin daha yüksek aktivite göstermesi (Şekil 8), F. trogii nin Drimaren X3LR nin renk gideriminde P. sajor-caju dan daha etkili bir fungus olduğunu göstermiştir. Bu nedenle değerlendirmede life tutuklanmış F. trogii kültürlerinden elde edilen sonuçlar kullanılmıştır (Tablo 3). 22

8 Co= 33 mg/l y = 59,482x R 2 =, Co= 611 mg/l y = 77,86x R 2 =, Co= 1221 mg/l y = 156,1x R 2 =, Şekil 3.7. Drimaren X3LR nin zamana karşı life tutuklanmış P. sajor-caju kullanılarak renk giderimi 23

9 Co=33 mg/l y = 118,9x R 2 =, Co=611 mg/l y = 129,74x R 2 =, Co=1221 mg/l y = 198,35x R 2 =, Co=2443 mg/l y = 288,45x R 2 =, Co=4887 mg/l y = 356,79x R 2 =, Şekil 3.8. Drimaren X3LR nin zamana karşı life tutuklanmış F. trogii kullanılarak renk giderimi Tablo3. Başlangıç boyar madde konsantrasyonuna göre renk giderim ilk hızları 24 Vo Boyar madde Konsantrasyonu (mg/l) F. trogii P. sajor-caju ,9 59, ,74 77, ,35 156, , ,694 --

10 Elde edilen ilk hızlar (Vo) başlangıç boyar madde konsantrasyonuna (Co) karşı grafiklendirildiğinde, 2443 mg/l konsantrasyona kadar renk gideriminin doğrusal olarak arttığı saptanmıştır. Michaelis-Menten eğrisinden life tutuklanmış F. trogii nin renk giderimine ilişkin Vmax 448,5 mg giderilen boyar madde /L. saat ve Km 1344 mg giderilen boyar madde/l olarak bulunmuştur (Şekil 9). 4 3 Vo Co Şekil 9. F. trogii tarafından Reaktif Black 5 in renk gideriminde Michealis-Menten grafiği Michealis-Menten grafiğinin V max ve K m saptanmasında başarılı olmadığı bilinmektedir. Bir seri deneyden sonra farklı substrat konsantrasyonlarında eğrinin platosu oluşmadıkça V max ve bundan dolayı K m doğru olarak elde edilemez. Bunun yerine Michaelis-Menten eşitliğinden türetilen Lineweaver-Burk eşitliği kullanılmaktadır (Cengiz ve Cengiz, 1993). Lineweaver- Burk tan elde edilen grafik deneysel aşamada boyar madde derişimi doygunluk seviyesine ulaşmasa da doğrusal olabilmektedir. Bu nedenle elde edilen V max ve K m değerleri doğrulukla hesaplanabilmektedir. Çalışmada Michaelis-Menten grafiğinin çıkarılmasında kullanılan başlangıç boyar madde konsantrasyonlarının ve bu konsantrasyonlara ait ilk hız değerlerinin 1/C o a karşı 1/V o grafiği çizilerek Lineweaver-Burk grafiği elde edilmiştir (Şekil 1) /Vo /Co Şekil 1. F. trogii tarafından Reaktif Black 5 in renk gideriminde Lineweaver-Burk grafiği 25

11 Çalışmanın sonucunda Lineweaver-Burk grafiğinden K m = 1642 mg/l ve V max = 476,19 mg/l.saat olarak bulunmuştur. Xin-jiao ve ark. (21) tarafından, Aspergillus ficuum tarafından Direck Black 22 nin renk giderim çalışmasında da rapor edilmiştir. Çalışmada Michaelis-Menten ve Lineweaver-Burk eşitliklerine ait V max (mg boyar madde / g kuru misel. gün)ve K m (mg boyar madde / L) değerleri sırası ile 22,55-146,3 ve 24,3-173,12 olarak bulunmuş ve sonuçta birbirine yakın olan bu değerlerin birinci dereceden tersinmez bir işlemi ifade ettiği bildirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen iki kinetik değerlendirmeye ait V max ve K m değerleri karşılaştırıldığında değerlerin birbirine yakın olduğu ve bu benzer sonuçların Drimarene X3LR nin renk gideriminde birinci dereceden olduğunu göstermektedir. SONUÇ Drimaren X3LR nin renginin Luffa cylindrica ya tutuklanmış funguslar tarafından giderildiği bulunmuştur. Funalia trogii nin renk giderimindeki etkinliği Pleurotus sajor-caju dan yüksek olduğu saptanmıştır. Drimaren X3LR nin life tutuklanmış F. trogii tarafından renk gideriminde Km = 1642 mg/l ve Vmax = 476,19 mg/l.saat olarak bulunmuştur. Ligninolitik aktiviteye sahip olmalarına karşın tutuklama materyalinin funguslar tarafından parçalanmadığı ve renk gideriminin etkili bir şekilde gerçekleştiği saptanmıştır. Bu sonuç, Luffa cylindrica nın fungusların tutuklanmasında kullanılabilecek bir materyal olduğunu göstermektedir. Ayrıca bitkisel kökenli bir materyal olan lifin kullanıldığı tutuklama işlemlerinde ortamlara karbon ve azot kaynağı eklenmesine gerek duyulmaması önemli bulunmuştur. KAYNAKLAR Adosinda, M., Martins, M., Ferreira, I.C., Santos, I.M., Queiroz, M.J. and Lima, N., (21). Biodegradation of Bioaccessible Textile Azo Dyes by Phanerochaete chrysosporium, Journal of Biotechnology, 89: Al-Degs, Y., Khraisheh, M.A.M., Allen, S.J. and Ahmad, M.N., (2). "Effect of Carbon Surface Chemistry on the Removal of Reactive Dyes from Textile Effluent" Wat. Res., 34(3): Balcıoğlu, I.A., Arslan, I. and Sacan, M.T., (21). Homogenous and heterogenous advanced oxidation of two commercial reactive dyes, Environmental Technology, 22: Banat, I.M., Nigam, P., Singh, D. and Marchant, R., (1996). Microbial Decolorization of Textile-Dye-Containing Effluents: A Rewiew, Bioresource Technology, 58: Başer, İ. and İnanıcı, Y., (199). Boyarmadde Kimyası, Marmara Üniv.Teknik Eğitim Fak.Yayın No: 2, İstanbul, s.47-52, Boynard, C. A. and D almeıda, J. R. M., (1999). Water Absorption by Sponge Gourd (Luffa Cylindrica)-Polyester Composite Materials, Journal of Materıals Scıence Letters, 18: Bazaraa, W.A., Hamdy, M.K., and Toledo, R., (1998). Bioreactor for Continuous Synthesis of Compactin by Penicillium cyclopium, Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 21: Cengiz, S. and Cengiz M., (1993). Enzim Bilgisi (Trewor Palmer 'Understanding Enzymology' 199) çevirisi 2 Bölüm 528 sayfa, Bilimsel ve Teknik Yayınlar Çeviri Vakfı Basımevi İstanbul. ISIS TM /DRAW 2.4 MDL Information, Copyright 21, 26

12 Ko, E.-M., Leem Y.-E. and Choi, H. T., (21). Purification and Characterization of Laccase Isozymes from the White-rot Basidiomycete Ganoderma lucidum, Appl Microbiol Biotechnol. 57: Mazmancı, M.A., Unyayar, A. and Ekiz, H.I., (22). Decolorızatıon of Methylene Blue By Whıte Rot Fungus Corıolus versıcolor, FEB, 11 (5): Özcan, Y., (1978). Tekstil Elyaf ve Boyama Tekniği, İstanbul Üniv. Yayın No:2557, s Özsoy H.D., Reaktif Boyar Maddeler Remazol Brillant Blue R ve Drimaren Blue X3LR nin Beyaz Çürükçül Funguslarla Renk Giderimi MEÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü, YL Tezi, (21). Pak, D., Chang, W., (1999). Decolorizing dye wastewater with low temperature catalytic oxidation, Water Sci. Technol., 4: Raghavacharya, C., (1997). Colour removal from industrial effluents - a comparative review of available technologies, Chem. Eng. World 32: Rodriguez, E., Pickard, M.A. and Duhalt, R.V., (1999). Industrial Dye Decolorization by Laccases from Ligninolytic Fungi, Current Microbiology, 38: Shreve, R.N. and Brink, J.A., (1977). Chemical Process Industries, McGraw-Hill Book Company, 867s. Sık, S. and Unyayar, A., (1998). Phanerochaete chrysosporium and Funalia trogii for the Degradation of Cotton Stalk and Their Laccase, Peroxidase, Ligninase and Cellulase Enzyme Activities under Semi-solid State Conditions, Tr.J.of Biology, 22: Slokar, Y.M. and Le Marechal, A.M., (1997). Methods of decoloration of textile wastewaters, Dyes Pigments 37: Spadaro, J.T. and Renganathan, V., (1994). Peroxidase-Catalyzed Oxidation of Azo Dyes: Mechanism of Disperse Yellow 3 Degradation, Archives of Biochemistry and Biophysics, 312(1): Swamy, J. and Ramsay, J., (1999). The Evaluation of White Rot Fungi in the Decoloration of Textile Dyes. Enzyme Microb. Technol., 24: Tereke, M., Mswaka, A.Y., Zvauya, R. and Read, J.S., (21). Growth, Dye Degradation and Ligninolytic Activity Studies on Zimbabwean White Rot Fungi, Enzy. Microb. Technol. 28: Xin-jiao, D., Zhi-you, D. and Zhu, C., (21). Decolorization of Direct Black 22 by Aspergillus ficuum, Journal of Environmental Sciences, 13 (4): Young, L. and Yu, J., (1997). Ligninase-Catalysed Decolorization of Synthetic Dyes, Wat.Res., 31(5): Wong, Y., Yu, J., (1999). Laccase-Catalyzed Decolorization of Synthetic Dyes, Wat.Res., 33(16):

Atıksu Arıtımında Mikroorganizma Kullanımında Yeni Bir Yaklaşım: Tekstil Boyalarının Membran Biyoreaktörde Funguslarla Arıtımı

Atıksu Arıtımında Mikroorganizma Kullanımında Yeni Bir Yaklaşım: Tekstil Boyalarının Membran Biyoreaktörde Funguslarla Arıtımı Atıksu Arıtımında Mikroorganizma Kullanımında Yeni Bir Yaklaşım: Tekstil Boyalarının Membran Biyoreaktörde Funguslarla Arıtımı *1 İlker Özer, 1 Onur Kavuştu, 2 Kadir ÖZAN, 3 Ülküye Dudu GÜL, 1 Caglayan

Detaylı

ACID RED 97 TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN SARGASSUM ACİNARUM A BİYOSORBSİYONU

ACID RED 97 TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN SARGASSUM ACİNARUM A BİYOSORBSİYONU ACID RED 97 TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN SARGASSUM ACİNARUM A BİYOSORBSİYONU Öznur SARIKCI, Ayla ÖZER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 33343, Mersin oznursarikci@gmail.com,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/3 (2013) 26-34

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/3 (2013) 26-34 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/3 (2013) 26-34 Research article/araştırma makalesi Decolorization and detoxification of some reactive

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları

Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları *1 Kadir ÖZAN, 2 Ulküye Dudu GUL, 3 Caglayan ACIKGOZ *1 Pazaryeri Vocational School, University of Bilecik Seyh Edebali, Bilecik, Turkey 2 Vocational

Detaylı

Lanaset Blue 2R nin Dekolorizasyonda Pb ve Cd un Pleurotus Türleri Üzerine Olan Etkisi

Lanaset Blue 2R nin Dekolorizasyonda Pb ve Cd un Pleurotus Türleri Üzerine Olan Etkisi BiyoTeknoloji Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2010 (1-6) Electronic Journal of BioTechnology Vol: 1, No: 1, 2010 (1-6) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article) Lanaset

Detaylı

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article DECOLORIZATION OF AZO DYES BY THE WHITE ROT FUNGUS Phanerochaete chrysosporium

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article DECOLORIZATION OF AZO DYES BY THE WHITE ROT FUNGUS Phanerochaete chrysosporium Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 26/3 Araştırma Makalesi / Research Article DECOLORIZATION OF AZO DYES BY THE WHITE ROT FUNGUS Phanerochaete chrysosporium

Detaylı

TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN EVERZOL BRILLIANT BLUE R/SP BOYASININ FUNALIA TROGII KÜLTÜR FİLTRATI İLE RENGİNİN GİDERİLMESİ

TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN EVERZOL BRILLIANT BLUE R/SP BOYASININ FUNALIA TROGII KÜLTÜR FİLTRATI İLE RENGİNİN GİDERİLMESİ TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN EVERZOL BRILLIANT BLUE R/SP BOYASININ FUNALIA TROGII KÜLTÜR FİLTRATI İLE RENGİNİN GİDERİLMESİ KUDDİS BÜYÜKAKILLI 1, ALİ ÜNYAYAR VE MEHMET ALİ MAZMANCI 1 Mersin Üniversitesi,

Detaylı

KABAK LİFİ (Luffa cylindrica) İLE TUTUKLANMIŞ RHİZOPUS ORYZAE DEN LİPAZ ÜRETİMİ

KABAK LİFİ (Luffa cylindrica) İLE TUTUKLANMIŞ RHİZOPUS ORYZAE DEN LİPAZ ÜRETİMİ KABAK LİFİ (Luffa cylindrica) İLE TUTUKLANMIŞ RHİZOPUS ORYZAE DEN LİPAZ ÜRETİMİ Ş. BULUT, M.Ş.TANYILDIZI, V. SELEN, M. ELİBOL, D. ÖZER Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ ÖZET

Detaylı

I. Özet Tekstil atıksularının renginin gideriminde fotosentetik, aerobik ve anaerobik mikroorganizmaların kullanımı Sıcak su kaynaklarından izole edil

I. Özet Tekstil atıksularının renginin gideriminde fotosentetik, aerobik ve anaerobik mikroorganizmaların kullanımı Sıcak su kaynaklarından izole edil T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Tekstil atıksularının renginin gideriminde fotosentetik, aerobik ve anaerobik mikroorganizmaların kullanımı Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ Proje

Detaylı

ANAEROBİK KESİKLİ BESLEMELİ REAKTÖR SİSTEMİNDE SENTETİK ATIKSUDAN RENK GİDERİMİ

ANAEROBİK KESİKLİ BESLEMELİ REAKTÖR SİSTEMİNDE SENTETİK ATIKSUDAN RENK GİDERİMİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ANAEROBİK KESİKLİ BESLEMELİ REAKTÖR SİSTEMİNDE SENTETİK ATIKSUDAN RENK GİDERİMİ İlgi Karapınar Kapdan 1, Rukiye Öztekin 2 (1) Yard.Doç.Dr.,

Detaylı

Fenton ve Fenton-Benzeri İleri Oksidasyon Yöntemleri i le Acid Yellow 36 Boyar Maddesinin Giderimi

Fenton ve Fenton-Benzeri İleri Oksidasyon Yöntemleri i le Acid Yellow 36 Boyar Maddesinin Giderimi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 41-48, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI Naime Özdemir, Melek Bağrıaçık, Melek Yılgın, Ayşe Biçer, Filiz Kar* *Fırat Üniversitesi, Müh. Fak., Kimya Müh. Bölümü,

Detaylı

GİDERİMİNDE KULLANIM OLANAKLARI. The Use Possıbılıtıes Of Trametes Versicolor For Decolorızatıon Of Textıle Dyes

GİDERİMİNDE KULLANIM OLANAKLARI. The Use Possıbılıtıes Of Trametes Versicolor For Decolorızatıon Of Textıle Dyes 1 TRAMETES VERSİCOLOR IN TEKSTİL BOYALARININ GİDERİMİNDE KULLANIM OLANAKLARI The Use Possıbılıtıes Of Trametes Versicolor For Decolorızatıon Of Textıle Dyes Hatice Aysun MERCİMEK Biyoteknoloji Anabilim

Detaylı

C.I. Violet 90 Boyarmaddesinin Saccharomycess cerevisiae ile Kesikli Sistemde Giderimi

C.I. Violet 90 Boyarmaddesinin Saccharomycess cerevisiae ile Kesikli Sistemde Giderimi C.I. Violet 90 Boyarmaddesinin Saccharomycess cerevisiae ile Kesikli Sistemde Giderimi Müjgan Telli-Okur a, Nurdan Eken-Saraçoğlu a, Zümriye Aksu b a Gazi Üniversitesi, Müh.Mim.Fak. Kimya Müh.Bölümü, 06570,

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ Pınar GANİ 1, Selvi DALĞIÇ 2, Cihan İMRE 3, Özlem Esen KARTAL 4* 1,2,3,4 Kimya Mühendisliği Bölümü, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN EVERZOL BRİLLİANT BLUE R/SP BOYASININ FUNALİA TROGİİ KÜLTÜR FİLTRATI İLE RENGİNİN GİDERİLMESİ

TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN EVERZOL BRİLLİANT BLUE R/SP BOYASININ FUNALİA TROGİİ KÜLTÜR FİLTRATI İLE RENGİNİN GİDERİLMESİ TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN EVERZOL BRİLLİANT BLUE R/SP BOYASININ FUNALİA TROGİİ KÜLTÜR FİLTRATI İLE RENGİNİN GİDERİLMESİ KUDDUSİ BÜYÜKAKILLI, ALİ ÜNYAYAR VE MEHMET ALİ MAZMANCI Mersin Üniversitesi,

Detaylı

MELASTAN FERMENTASYON YOLUYLA ETANOL ÜRETİMİNE MONTMORİLLONİTİN ETKİSİ

MELASTAN FERMENTASYON YOLUYLA ETANOL ÜRETİMİNE MONTMORİLLONİTİN ETKİSİ MELASTAN FERMENTASYON YOLUYLA ETANOL ÜRETİMİNE MONTMORİLLONİTİN ETKİSİ A.TOSUN, M.ERGUN Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maltepe 06570 ANKARA ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 212, Koç Üniversitesi, İstanbul TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDA BULUNAN REAKTİF KIRMIZI 2 AZO BOYAR MADDESİNİN AKTİF KARBON KULLANILARAK KATALİTİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM TUNÇ DEDE

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM TUNÇ DEDE ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM TUNÇ DEDE Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Giresun,, Çevre Güre Kampüsü, Giresun 28200 Giresun/ Telefon : 0454 310 1000/4039 e-posta : ozlem.dede@giresun.edu.tr, ozlem@tuncdede.com

Detaylı

ATIKSULARDAKİ FENOL KİRLİLİĞİNİN BİYOSORPSİYON YÖNTEMİ İLE GİDERİMİNİN KESİKLİ SİSTEMDE İNCELENMESİ

ATIKSULARDAKİ FENOL KİRLİLİĞİNİN BİYOSORPSİYON YÖNTEMİ İLE GİDERİMİNİN KESİKLİ SİSTEMDE İNCELENMESİ ATIKSULARDAKİ FENOL KİRLİLİĞİNİN BİYOSORPSİYON YÖNTEMİ İLE GİDERİMİNİN KESİKLİ SİSTEMDE İNCELENMESİ Ç. S. KALAYCI *, A. Y. DURSUN *, G. USLU * *Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

DOĞAL ORTAMLARDA B. AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ ÖZET

DOĞAL ORTAMLARDA B. AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ ÖZET DOĞAL ORTAMLARDA B. AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ M. Ş. TANYILDIZI, M. ELİBOL, D. ÖZER Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 23119, ELAZIĞ ÖZET Son yıllarda endüstriyel

Detaylı

Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi

Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi Fatih Hacımustafaoğlu Emine Yurtoğlu Büşra Keskin

Detaylı

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Akademik Yıl Dönem Dersin Kodu Dersin adı Haftalık saati Teorik Uygulama Öğrenci sayısı Güz I Bahar I Akademik Yıl Döne

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Akademik Yıl Dönem Dersin Kodu Dersin adı Haftalık saati Teorik Uygulama Öğrenci sayısı Güz I Bahar I Akademik Yıl Döne ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Barış PAZARBAŞI Doğum Tarihi: 03.10.1975 Ünvanı: Araş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Tıbbi

Detaylı

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI Fatma AYDIN* ve H. Nursevin ÖZTOP** ^Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak Çevre Mäh. Böl. Sivas - TÜRKİYE **Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Kimya Böl.

Detaylı

Tekstil Atık Külü ile Tekstil Atıksuyundan Renk Giderimi. Color Removal from Textile Wastewater by Using Textile Fly Ash

Tekstil Atık Külü ile Tekstil Atıksuyundan Renk Giderimi. Color Removal from Textile Wastewater by Using Textile Fly Ash KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 2016 82 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(3), 2016 Tekstil Atık Külü ile Tekstil Atıksuyundan Renk Giderimi Yağmur UYSAL 1 *, Fatma Nur KERECİ 2 1 Kahramanmaraş

Detaylı

ODUN TALAŞI KULLANILARAK SULU ORTAMDAN REAKTİF BLACK 5'İN UZAKLAŞTIRILMASI

ODUN TALAŞI KULLANILARAK SULU ORTAMDAN REAKTİF BLACK 5'İN UZAKLAŞTIRILMASI ODUN TALAŞI KULLANILARAK SULU ORTAMDAN REAKTİF BLACK 5'İN UZAKLAŞTIRILMASI Ramazan ORHAN, M. Deniz TURAN 2, Gülbeyi DURSUN 3,3 Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Elazığ

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ GRUP İNDİGO GAMZE ÖZEN İHSANİYE YURTTAŞ Danışman: YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN ÖZET: Bu çalışmada piyasada satılan kumaş boyalarının

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles

UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles

Detaylı

ADVANCED OXIDATION OF AZO DYE SYNTHESIS WASTEWATERS WITH PHOTO-FENTON-LIKE PROCESS

ADVANCED OXIDATION OF AZO DYE SYNTHESIS WASTEWATERS WITH PHOTO-FENTON-LIKE PROCESS AZO BOYAR MADDE ÜRETĐMĐNDEN KAYNAKLANAN ATIKSULARIN FOTO- FENTON-BENZERĐ PROSESĐ ĐLE ĐLERĐ OKSĐDASYONU ADVANCED OXIDATION OF AZO DYE SYNTHESIS WASTEWATERS WITH PHOTO-FENTON-LIKE PROCESS Gökçe TÜRELĐ*,

Detaylı

LAKKAZ ENZİMİ İLE KOT BOYARMADDESİNİN DEKOLORİZASYONU Serap GEDİKLİ 1, Pınar AYTAR 1, Ahmet ÇABUK 2, Arzu ÜNAL 3, Nazif KOLANKAYA 4 ÖZ

LAKKAZ ENZİMİ İLE KOT BOYARMADDESİNİN DEKOLORİZASYONU Serap GEDİKLİ 1, Pınar AYTAR 1, Ahmet ÇABUK 2, Arzu ÜNAL 3, Nazif KOLANKAYA 4 ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY C Life Sciences and Biotechnology Cilt/Vol.:1-Sayı/No: 1 : 59-70 (2010) LAKKAZ ENZİMİ İLE KOT BOYARMADDESİNİN

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

ORMAN ATIKLARININ SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDE GİDERİMİNDE KULLANILMASI

ORMAN ATIKLARININ SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDE GİDERİMİNDE KULLANILMASI ORMAN ATIKLARININ SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDE GİDERİMİNDE KULLANILMASI Gamzenur Özsin a, Murat Kılıç a, Ayşe E. Pütün a, Ersan Pütün b, * a Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU Tamer BEKTAŞ, Ferhan S. ATALAY, Canan URAZ Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir ÖZET Bu çalışmada sulu

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 12, Koç Üniversitesi, İstanbul SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Özlem TEPE a, *, Arzu

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm)

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm) 1 GĐRĐŞ Protein tayin kiti takip edilerek hazırlanmıştır. Protein tayin kiti kullanılarak örneklerde hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde protein miktarı saptanabilmektedir. Protein tayin kitinde gerçekleştirilen

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

REAKTİF KIRMIZI 195 AZO BOYAR MADDESİNİN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİYLE PARÇALANMASI

REAKTİF KIRMIZI 195 AZO BOYAR MADDESİNİN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİYLE PARÇALANMASI REAKTİF KIRMIZI 195 AZO BOYAR MADDESİNİN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİYLE PARÇALANMASI Degradation of Reactive Red 195 Azo Dye by Advanced Oxidation Processes Gülhan KÜNİ Kimya Anabilim Dalı Şermin GÜL Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Serap GEDİKLİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YAZIŞMA ADRESİ Eskişehir E-POSTA. serapgedikli@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Serap GEDİKLİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YAZIŞMA ADRESİ Eskişehir E-POSTA. serapgedikli@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER DÜZENLEME TARİHİ 30.10.2013 ADI SOYADI Serap GEDİKLİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YAZIŞMA ADRESİ Eskişehir E-POSTA serapgedikli@gmail.com 2. EĞİTİM

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ M. Ş. TANYILDIZI, M. ELİBOL, D. ÖZER Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 9, ELAZIĞ ÖZET Giderek endüstriyel üretimde payı artan

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması *

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Dyeing Of Natural And Synthetic Fibres İn Supercritical Carbon Dioxide Media* Kübra KAYA Kimya Anabilim Dalı Bilgehan GÜZEL

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ ÖZET/ABSTRACT (DETERMINATION OF THE INERT COD FOR THE JEANS

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

e-posta:

e-posta: CHEMAZOL REACTİVE RED 3BS.R.O.195 BOYAR MADDESİNİN ŞEKER PANCARI KÜSPESİNDEN ELDE EDİLEN AKTİF KARBONLA GİDERİMİNDE ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Özlem TEPE a, Nilüfer N. KOÇER a, Arzu Y. DURSUN

Detaylı

İndigo boyar maddesi içeren atıksu renginin elektro-fenton prosesi ile giderimi

İndigo boyar maddesi içeren atıksu renginin elektro-fenton prosesi ile giderimi 129 İndigo boyar maddesi içeren atıksu renginin elektro-fenton prosesi ile giderimi Yusuf Saatçi*, Özge Hanay Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Elazığ ÖZET Anahtar Kelimeler:

Detaylı

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI Ekin YILDIRIM KIPÇAK, Mesut AKGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34210,

Detaylı

BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ

BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ Tufan AKYÜZ * Emine ARSLAN ** Öz Sular kaynaklarından içme kullanma suyu olarak tüketiciye gelene kadar kalite ve güvenilirliğini

Detaylı

Tekstil Atıksularının Batık Fungal Membran Biyoreaktör İle Arıtılabilirliği Ve Su Geri Kazanımı

Tekstil Atıksularının Batık Fungal Membran Biyoreaktör İle Arıtılabilirliği Ve Su Geri Kazanımı 673 Tekstil tıksularının Batık Fungal Membran Biyoreaktör İle rıtılabilirliği Ve Su Geri azanımı 1 Ece Ü. DEVECi 2 Nadir DİZGE 1 Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Merkez

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI

Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34722, Göztepe, İstanbul, Türkiye. Telefon : +90 216 348 0292- dahili 290 Faks : +90 216 348 1369 e-mail

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Hatice Aysun MERCİMEK YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAMETES VERSİCOLOR IN TEKSTİL BOYALARININ GİDERİMİNDE KULLANIM OLANAKLARI BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007

Detaylı

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ:

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ: BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ: Atıksular organik maddeler içerdiğinden, bunların konsantrasyonları, yani sudaki miktarları,

Detaylı

Gaziantep OSB Atıksularından UV/H2O2 Fotooksidasyonu ile Renk Giderimi. Yağmur UYSAL 1 *, Derviş YILANCIOĞLU 2 1. GİRİŞ

Gaziantep OSB Atıksularından UV/H2O2 Fotooksidasyonu ile Renk Giderimi. Yağmur UYSAL 1 *, Derviş YILANCIOĞLU 2 1. GİRİŞ KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 2016 129 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(3), 2016 Gaziantep OSB Atıksularından UV/H2O2 Fotooksidasyonu ile Renk Giderimi Yağmur UYSAL 1 *, Derviş YILANCIOĞLU

Detaylı

Tekstil Atıksuyu Kaynaklı Bakterilerin Boya ve Boyar Madde Arıtımında Kullanımı

Tekstil Atıksuyu Kaynaklı Bakterilerin Boya ve Boyar Madde Arıtımında Kullanımı Tekstil Atıksuyu Kaynaklı Bakterilerin Boya ve Boyar Madde Arıtımında Kullanımı The Removal of Dye and Dye Stuffs Using The Bacteria Originated from Textile Industry Wastewaters Sevgi ERTUĞRUL 1, Gönül

Detaylı

TUTUKLANMIŞ S. CEREVISIAE HÜCRELERİ KULLANILARAK KESİKLİ VE SÜREKLİ SİSTEMLERDE GLİKOZDAN ETANOL ÜRETİMİ

TUTUKLANMIŞ S. CEREVISIAE HÜCRELERİ KULLANILARAK KESİKLİ VE SÜREKLİ SİSTEMLERDE GLİKOZDAN ETANOL ÜRETİMİ TUTUKLANMIŞ S. CEREVISIAE HÜCRELERİ KULLANILARAK KESİKLİ VE SÜREKLİ SİSTEMLERDE GLİKOZDAN ETANOL ÜRETİMİ Gülnur BİROL(*), Elvan SOLAY(*), Betül KIRDAR(**) ve Z. İlsen ONSAN(*) (*} Boğaziçi Üniversitesi.

Detaylı

Farklı Konsantrasyonlarda Ham Petrolün Bazı Beyaz Çürükçül Fungusların Misel Gelişimi Üzerine Etkisi

Farklı Konsantrasyonlarda Ham Petrolün Bazı Beyaz Çürükçül Fungusların Misel Gelişimi Üzerine Etkisi Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2009 Cilt: 07 Sayı: 1 Sayfa: 24-29 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702090101.pdf Farklı Konsantrasyonlarda Ham Petrolün

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

Bacillus Amyloliquefaciens Kullanılarak α-amilaz Üretimine Substrat Partikül Boyutunun Etkisi

Bacillus Amyloliquefaciens Kullanılarak α-amilaz Üretimine Substrat Partikül Boyutunun Etkisi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2014 (1-5) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 1, 2014 (1-5) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

DISPERS SARI 119 VE DISPERS KIRMIZI 167 İÇEREN ATIKSULARIN FENTON OKSİDASYON PROSESİ İLE RENK VE KOI GİDERİMLERİNİN İNCELENMESİ

DISPERS SARI 119 VE DISPERS KIRMIZI 167 İÇEREN ATIKSULARIN FENTON OKSİDASYON PROSESİ İLE RENK VE KOI GİDERİMLERİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ Cilt 25, No 1, 49-55, 2010 Vol 25, No 1, 49-55, 2010 DISPERS SARI 119 VE DISPERS KIRMIZI 167 İÇEREN ATIKSULARIN FENTON OKSİDASYON PROSESİ İLE

Detaylı

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyegerlik,Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği,Biyomühendislik) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Kimya-3 (ÇALIŞTAY 2012) KIRMIZI TOZ BİBER(Capsicum annum L.)

Detaylı

Sigma 32, 61-70, 2014 Research Article / Araştırma Makalesi STUDIES ON PRODUCTION OF LACCASE ENZYME BY WHITE ROT FUNGI

Sigma 32, 61-70, 2014 Research Article / Araştırma Makalesi STUDIES ON PRODUCTION OF LACCASE ENZYME BY WHITE ROT FUNGI Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 32, 61-70, 2014 Research Article / Araştırma Makalesi STUDIES ON PRODUCTION OF LACCASE ENZYME BY WHITE ROT FUNGI Vildan

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650 Adı Soyadı: Burcu ANILAN Doğum Tarihi: 25 Nisan 1980/ ESKİŞEHİR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Eskişehir Osmangazi

Detaylı

ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Esin APAYDIN, Ayşe E. PÜTÜN Anadolu Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

YÜZEY MODİFİYELİ Rhizopus arrhizus VE ŞEKER PANCARI KÜSPESİNİN ANYONİK VE KATYONİK BOYARMADDE BİYOSORPSİYONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜZEY MODİFİYELİ Rhizopus arrhizus VE ŞEKER PANCARI KÜSPESİNİN ANYONİK VE KATYONİK BOYARMADDE BİYOSORPSİYONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI YÜZEY MODİFİYELİ Rhizopus arrhizus VE ŞEKER PANCARI KÜSPESİNİN ANYONİK VE KATYONİK BOYARMADDE BİYOSORPSİYONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF THE USE OF SURFACE-MODIFIED Rhizopus

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 23 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR İLE NUTRİENT GİDERİMİNDE FARKLI KARBON KAYNAKLARININ ETKİLERİ (EFFECTS OF DIFFERENT CARBON

Detaylı

KATI-SUBSTRAT FERMANTASYONU KULLANARAK SHIPWORM BAKTERİ (Teredinobacter turnirae) İLE PROTEAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ

KATI-SUBSTRAT FERMANTASYONU KULLANARAK SHIPWORM BAKTERİ (Teredinobacter turnirae) İLE PROTEAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ KATI-SUBSTRAT FERMANTASYONU KULLANARAK SHIPWORM BAKTERİ (Teredinobacter turnirae) İLE PROTEAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ M. ELİBOL, Ş. BULUT, M.Ş. TANYILDIZI, D. ÖZER Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

TEKSTİL ATIKSULARINDAKİ METAL KOMPLEKS BOYARMADDELERİN YUMURTA KABUKLARI İLE GİDERİMİ

TEKSTİL ATIKSULARINDAKİ METAL KOMPLEKS BOYARMADDELERİN YUMURTA KABUKLARI İLE GİDERİMİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 4, 777-78, 213 Vol 28, No 4, 777-78, 213 TEKSTİL ATIKSULARINDAKİ METAL KOMPLEKS BOYARMADDELERİN

Detaylı

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI * yazışma yapılacak yazar Gülistan Deniz TURHAN 1, Özlem Esen KARTAL 2* 1

Detaylı

Atıksulardan izole edilen mikroorganizmaların arıtım tesislerindeki kullanım etkinliklerinin belirlenmesi

Atıksulardan izole edilen mikroorganizmaların arıtım tesislerindeki kullanım etkinliklerinin belirlenmesi T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Atıksulardan izole edilen mikroorganizmaların arıtım tesislerindeki kullanım etkinliklerinin belirlenmesi Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ Proje Numarası:

Detaylı

İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ

İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ Sema SALGIN *, Serpil TAKAÇ **, H.Tunçer ÖZDAMAR ** * Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Kluyveromyces Lactis Kullanarak Laktik Asit Üretiminin RSM ile Optimizasyonu

Kluyveromyces Lactis Kullanarak Laktik Asit Üretiminin RSM ile Optimizasyonu Kluyveromyces Lactis Kullanarak Laktik Asit Üretiminin RSM ile Optimizasyonu Vahap Yönten, Nurettin Şahiner, Nahit Aktaş Yüzüncü Yıl Üniversitesi,65100 Vahap Yönten, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 65100,

Detaylı

UÇUCU KÜL ADSORPSİYONU İLE REAKTİF BOYA GİDERİMİ

UÇUCU KÜL ADSORPSİYONU İLE REAKTİF BOYA GİDERİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 24 : 1 : 2 : 253-258

Detaylı

ÇÖREKOTU (Nigella sativa l.) LİPAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONUNA ASETONUN ETKİSİ ÖZET

ÇÖREKOTU (Nigella sativa l.) LİPAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONUNA ASETONUN ETKİSİ ÖZET ÇÖREKOTU (Nigella sativa l.) LİPAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONUNA ASETONUN ETKİSİ Aylin AKOVA ERSOY, Güldem ÜSTÜN İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34469 Maslak, Istanbul ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Batch and Continuous Photodegradation of Reactive Black 5 at the presence of TiO2 Nanoparticles in UVC assisted system

Batch and Continuous Photodegradation of Reactive Black 5 at the presence of TiO2 Nanoparticles in UVC assisted system ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey Batch and Continuous Photodegradation of Reactive Black 5 at the presence of TiO2 Nanoparticles in UVC

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Işıl Barutçu, Serpil Şahin *, Gülüm Şumnu ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara * serp@metu.edu.tr Ö zet Yüzeyden

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-2 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ M. ARDA *, Ö. SOLAK **, N. KABAY **, M. YÜKSEL **, M. AKÇAY **,

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı