özet I Genel ana hatları üe & L 8. 3 ( * ) A,G. = Araştırma ve Geliştirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "özet I Genel ana hatları üe & L 8. 3 ( * ) A,G. = Araştırma ve Geliştirme"

Transkript

1

2

3 özet Tebliğin konusu Araştmna ve GeliştirmBnin endüstriyel aşama«dam önemini belirtmek ve makina imalâtçüanna sorunlannm çözümlenmesinde mevcut arattırma kuruluşlarının ne gibi yararlar sağlıyabileceğmi gösteranektedir. Yaşantımıza yenilikleri, kaliteli Üîm adamının dinme bilmez merakı ve bu merakın yarattığı ürünleri cesur atılımlarla kullanma safhasına sokan müteşebbislerin çabası getirir, Makina imalâtı alanında yeniliklerin doğurucusu ve uygulayıcı. sı Kaliteli ÎLim adamı ve Mühendistir, Bte buna kısaca K.I.M, diyeceğe EndÜstrisel kuruluşlarımızın, girmeye karar verdiğimiz Müşterek Pazar karlısında eriyip gitmesini Önlemek için Şekü, Bünye ve Yöntemde yenilikler getirebilecek teknolojik aşamaya erinmesi gereklidir. Mevcut durum bu aşamadan çok uzaktır. Zira bu kuruluşlarımızda kaliteli ilim adamı bir yana yeterli sayıda mühendis dahi istihdam edilmemektedir, Türkiye'de A.G, (*) potansiyelinin hemen tümü öğretim müesseselerimizde toplanmıştır, Bu müesseselerimizin başında Üniversitelerimiz yer almaktadır. Universitelerünizdebrikmig bulunan bu A.G. potensiyali Türkiye'nin teknolojik bünyesi icabı, doğal olarak daha ziyade temel araştırmalara yönelmiştir. îdare, Uygulama ve Üniversite üçlüsü arasında taan bir kopukluk mevcuttur. Gerçekten bir ta» rafta Bilim, içinde yaşadığımız Türkiyemiz için tjtopife sayılacak alanlarda uğraşırken; îdare teknoloji açığını kaçatamamanm ezikliğiyib kıvranmaktadır, I Genel Türkiye'de Sanayi Kuruluşlarının kuruluş ana hatları üe ( * ) A,G. = Araştırma ve Geliştirme sonrası sorunlarını & L 8. 3

4 Etayerji Ham ve yarı mamul madde Kredi Kaliteli î i Mühendislik hizmeti Pazarlama Olarak gruplamak mümkündür, Biz ineelemamm sadece mühendislik hmnetleri konusuna teksif edeceğim; ve Üniversitelerimiıin bu konuda neler yapabileceğini araştıracağm Mühendislik hizmeti deyimi çok geniş kapsamı haimir* G#nel olarak sanayi müesseselerîmmn kuruluş safhasını kapsıyan mühendislik hizmeti, Etüd ve Proje Hizmeti olarak da adlandınhr. Kuru» luştan sonraki mühendislik hizmeti, imalâtın öngörülen hie ve nitelikte akıpnı sağhyan imalât mühendisliği, kalite kontrolü mühendisliği ile jlg. hizmetlerini kapsar. Bu incelemede varmaya çalıştığımız sonuçlan iki noktada toplamak mümkündür. A.G, nin üretim ve Millî Gelir üzerindeki Önemli etkisi, A.G. nin pahalılığı, n A.G. Yaşantımla daha kolay, daha arzu edilir hale getirmek için yenilikler getirmeyi hedef alan her çeşit çabaya A,G # denir. Yenilik Şeklide Bimyeie ve Yöntemde olabilir, A.G., üretim içindeki etkisi direkt olarak hesaplanabüen bir girdi değüdir. Diğer bîr deyimle A.G. girdisinin, çıktı içindeki sayısal etkisini hesaplamaya yarayan bir yöntem henüz geliştirilmiş değildir, Daha, uzun seneler A.G. ile üretim arasında direkt bir korrelasyon bulunacağa da benzememektedir. Buna rağmen bu konuda bilinen bir gerçek vardır. Bir ülkedeki A,G # gayretleri nekadar yoğun ise o ülkenin dış ödemeler dengesi okadar olumlu, fert basma düşen 2, 1, 3. 4

5 M.G. (**) okadar yüksek, o ülke okadar zengin ve insanları mes'ut«tur. A.G # çabalarının göstergesi, bu maksat i in yapılan yıllık harcamaların birey başına dügen payadır. Yani A.G.H. (** ) Yıl - Birey'- dir. II 1, Bîmya ttlketeibde A.G.H. < ") um mertebesi Bilindiği üzere USA, ref alı seviyesi en yüksek ülkelerden birisidir. Daha bilimsel bir deyimle, USA, fert başına yıllık üretimi en yüksek ülkelerin başında gelmektedir. Bu ülkenin yıllarım kapsıyan 10 yıllık dönemdeki A.Ö.H. sı yine refah seviyesi gayet yüksek olan Batı Avrupa ülkelerinininkisi ile mukayese edilirse USA'nın ekonomik haşmetinin nedeni açık olarak: görülür, Bahis konusu 10 yıllık dönemde USA 167,7 x 1QP $ Batı Avrupa 50,0 x 10* $ lık A.G.H # yapmıştır. Bunun etkisi, kendisini sadece en yüksek üretim oranları elde etme şeklinde göstermekle kalmamış, USA'yı aynı zamanda dünyada en çok bilgi satan ülke haline getirmiştir. USA'«nm 1961 yılmda sattığı bilgi (= Patent, Lisans, Know-How? Royality v,b.) 557 milyon dolan bulmu tur # Bu miktar Türkiye'nin 1967'deM toplam ihracat gelirinden 55 milyon dolar dajıa fazladır. Cetvel (1) ve (2) de USA ve Canada dahil bazı Batı Avrupa memleketlerinin yıllık A.G.H* lan ve K.Î.M. durumları karşıla tırıl nwstir [1] 1. (****) Batı dünyasında dikkatle izlenen Busya'daki ( = USSR) çabaların yıllara göre gelişimi Cetvel (3), (4) ve (5) de verilmiştir [2]. USSR, harp sonrası, bütün imkânlarmı kullanarak A,G, gayretlerini batı ülkelerince bile erişilmesi zor yüksek hedeflere göre ayarlamıştır. ( ** ) MJG, B Millî GeUr ( ***** ) A,G,H, ss Araştırma Geliştirme Harcaması (* *) Köşeli Parantez içindeki sayılar yazının sonundaki kaynağı göstermektedir, 2, 1, 8. 5

6 Gelecekte, geri kalmış ülkeler arasına düşmemek için Batı Avrupa memleketleri son dört senede A.G.H. nî 2 katma çıkarmak zo~ nmluğunu duymuşlardır. Örneğin Batı Almanya gelecekte adının «gelşmekte olan ülke» olarak anılmaması için 1971/de A.G.H. smı 1067 dekinüı tam 2 katına çıkarmak œrunlugunu duymuştur [3], A.G* çabasının yoğunluğunu ve getirdiği sonuçları ülkeler arasındaki Teknoloji alış verilinden takibetmek mümkündür. Cetvel (8) ve (7) de çeşitli ülkeler arasındaki teknoloji ve bügi alış verişi gösterilmiştir. Kerre içindeki sayılar alış verişin yapıldığı seneleri göstermektedir [2] # II % TUrïdyë'de AMM* um mertebesî Türkiye'de DevletimMa bekasını emniyet altına alabilmek iğin A.G. abalarımn artırılmasma inanımı gibi görülmektedir» Bu ijaanç, beşer yılhk Kalkmma Planlarında dile getirimiş ise de gereği yeterince ifa edilmiş degüdir, Sayıların gösterdiği gerçek, söz olarak belirtilen inancın gerçekte inanümamii bir düşünce olduğudur, Gerçekten, hem birey bağına düşen yıllık A.G.H, mmn mutlak değeri dünya ölçülerine göre ok düşüktür; hem de A.G.H. mmn Milî GelirimİA içindeki yeri yıllara göre aıalmaktadır, Cetvel (8) de, 1967 senesinde, TOrkiye de dahil çeşitli ülkelerdeki A.G, çabaları ve bunların bağıl değerleri mukayeseli olarak gös, terilmiştir. Bu cetvelin belirttiği gerçek Türkiye'mmn yarınım kom- umuz Bulgaristan ve Yunanistan'dan daha az düşündüğüdür, (Not : îsrafin 19fl ve 1072 yıllarındaki AGH/GSMH oranı % 2,8 dür [2,4], Cetvel (9) daha ürkütücü bir gerçeği dile getirmektedir. Bu gerçek Türkiye'mizin yarmmı emniyet alacak çabalarını her geçen yıl bu*az daha aıalttığıdıy, Bu cetvel göire Türkiye'nin A.G. çabalannda bir hmamp değil bir yavaşlama vardır; ve bu yavaşlama 1970 senesinde % 2,7 dir [4], Türkiye'deki A.G, çabalarım sadece sayıların dış görünüşüne bakarak değerlendirme kanaatimizce iyimser bir değerlendirme olur. Sayıların dış görünüşünden sıyrılarak içimize öyle bir bakarsak, durumun daha da ümit kına. olduğu görülür,». 1, 8, 0

7 Gergeàtén eetveëerdeki sayılar ancak Bilim. İdare - Uygulama üçlüsü arasında ahenkli bir çalama olan ülkeler işin bir mukayese tabanı teşkil edebilir, Türkiye'de bu üçlünün elemanları arasında tam bir kopukluk vardır* Cetvel (8) de verilen ve bir örnekleme sonucu olarak elde edilmiş bulunan A 4 G,H # /G.S.MÄ = 0? 17 j% değeri, Türkiye'mizde hiç şüphesiz bir araştırma potansiyelinin mevcudiyetini göstermek«tedir. Fakat ilim - îdare - Uygulama üçlüsü arasında hüküm süren kopukluk nedeni üe bu harcamamn bekleneni vermediği oltadadır. Cetvel (10) dan anlaşılacağı üzere Türkiye'de A.G» potansiyeli daha ziyade Üniversitelerimizde toplanmıştır [5]. Bu nedenle araştırmalar daha ziyade buralarda yapılmaktadır, Bu araştırmaların genellikle bilimsel hedeflere yönelmiş olması, Türkiye'de A-G.H, larnun, ileri teknolojik aşamalara cl#nüş memleketlerdeki oranda üretimi hızlandırıcı etki yapamayacağı açıktır. H & Ttekîye^nîn, rnevaut A*G. potansiyelinden Hızlı kollanma îpcı yararlanma yolları Olan^lanmıan sınırh olması nedeniyle A.G.H, larımm % 0,17 den daha yukarıya artırmak mümkün olmasa bile, bu harcamaları daha rasyonel bir şekilde hmı gelişmemiz yönünde kullanmamız gerekir, Bunun igln önce BiMto - îdare - Uygulama üçlüsü arasındaki kopukluğu gidermek ve bütün çabalajmmzı tek bir hedefe, İmli kalkınma hedefine yöneltecek yöntemleri bulmak gerekmektedir, îdare tarafından konulaeak güdümlü projelerle Devlet ve Cteel Ee^ sim elindeki kuruluşlanımıa ait sorunlaiin Üniversitelerimize akta rılması, belirlenmiş mamanda çözümler istenmesi suretiyle araştır«malarımızın gösteımelîk bünyeden kurtarılacağına ve bu suretle Mim - İdare «Uygulama arasında uyumlu bir ortamın gelişeeepne inamywum. HaMhaarda araştırma abalanmma şekil veren kuruluşlanmız Cetvel (10) dan da görüleceği üzere Üniversitelerimizdir. Bu nedenle memleketimizde yapılan ara#tmmalar daha çok temel araştırma türündendir; millî üretimi artırmaya yönelik değildir. Araştırıcılar arasında herhangi bir uyum da mevcut değildir. Üniversitelerimizdeki araştırmalar, Üniversite içi unvanlar elde etme gayesini haiz olduğundan bilimsel niteliktedir; nadir hallerde % 1. S. 7

8 de bilinmeyeni öğrenmek veya endüstri sorununu çözmek arzusuna hmnet eder» Temel araştırmaların, en uygun buluşlarla sonuçlansa bile, kısa vadede ekonomide olumlu etkisini görmek genellikle mümkün değildir. Hele gelişme halindeki ülkelerde, bu sonuçların elle tutu* lamur etkisi çok daha gecitaıif olarak tezahür eder. Uygulamalı araştırma, özellikle güdümlü proje çalışmaları, üretimde olumlu etkisini çok daha kısa sürede gösterir, Türkiye gibi hızlı kalkınması gereken ülkelerde yoğun bir şekilde yürütülmesi ve güdülmesi gereken araştirmalar bu türden olmalıdır. Araştırma kuruluşlaıırmz genellikle temel tür araştırmalarla uğraşmaktadır«bu durum tesadüfi değildir. Uygulamanın Bilime yaklaşmasını gerektirecek koşullar hazırlanırsa Bilimin de uygulamalı araştıırattalara yönelmesi kendiliğinden sağlanacaktır. Fakat montaj sanayi yolu açık iken Uygulamanın Bilime götüreceği her* hangi bir sorununun varlığından bahsedilemez. Diğer bir gerçek te şudur: Hiç şüphesiz Bilim uygulamanın her derdine derhal deva olabilecek durumda değildir. Esasen A,G. çabası Bilimin Uygulama için her konuda hazır reçetesinin bulunmaması nedeni üe harcanır, A.G, konusunda İdarenin görevi sadece Bilim üe Uygulama arasındaki yolları açık tutmak değildir, Bîr çok hayati alanlarda tdare, bugünün ve yarının sorunlarmı çözecek akülerin yetişmesini sağlamak için güdümlü projeler finanse edebilir, Bu tür projelerin sadece Savunma, Atom ve Uzayla ilgili olması gerekmez. Kanaatimce TiirMye îgîn öncelik yarın Î ÎA değii bugün Iptaı A.G. olmajıciır, m Maldııa İmalât Saaayl ile ilgili soranların çözümlenme-, simle araştırma kuruluilarmın hattası nasıl olabilir? Avrupa ölçülerine göre 50 kişiden daha az iş gücü kullanan sanayi kuruluşlarının kendi bünyeleri içinde A.G, yapmaları ekonomik olma» maktadır. Sanayi alanında arattırma, yüksek paha ödemeyi zorunlu Man teçhizat ve KXM. kullanmayı gerdktirmaktedîr. Bu nedenle kügük kuruluşlar, aralarında birleşerek ya da A.G. kuruluşları ile yakın bir işbirliğine giderek sorunlarmı çömmlemektedir. 2, 1, 8, 8

9 Türkiye'de imalât sanayi kuruluşlarımızın hemen hiçbirisi ne araştırma yapabilecek bünyede ve ne araştırma kuruluşlarımızla işbirliği yapacak ortamdadır. Türkiye'de makina imalât sanayii kolunda ah an kuruluşların mevcut koşullar altında Ortak Pazar iğinde yaşama faksları çok azdır. Zira bu kuruluşlar genellikle imalâtiarau Şekil, Bünye ve Yöntem yönünden sürekli olarak geuştirmıe olanaklarına sahip değildir. Endüstri abalaı*ırun GSMH'ya katkısı j% 85 in üstünde olan veya iş gücünün % Winden fazlası saüayi kollarında galı an memleketlere sanayi memleketleri denir. Bu memleketlerde makina imalâtı ile iştigal eden kuruluşlardaki yüksek kaliteli teknik eleman, idareci ve genel olarak üniversite mezunu elemanların toplam iş gücü içindeki yeri (Cetvel (11) de gösterilmiştir. Bu sayılara ve Cetvel (12) ye göre makina imalât sanayi kuruluşlarımız, içinde bulundukları durumlarıyla, araştırma ve geuftîrme yapma bir yana üretimin sürekliliğini sağlamada büe zorluk çekmektedir, Türfci. ye'nin, kısa zamanda, Amerika ve Avrupamn ekonomik üstünlüğü«nü kuran bu yüksek KXM, oranına erişmesi mümkün olmadığına göre. mevcut KİM» kaynaklarını daha rasyonel bir biçimde kullanması gerekmektedir, İmalât sanayi kuruluşlarammn sorunlarını çömimlemeleri için birinci derecede ilgi üe el uzatabilecek kuruluşlarımızda yani Teknik Ümversitelerimize bağlı Mühendislik Fakültelerinde Cetvel (13) den görüleceği üzere 1970 senesi istatistiklerine göre 478 K.I.M. mevcuttur [6], İşletme ve Fen Fakülteleri ile bu sayı 985'e erişmektedir* Bu potansiyelin öğretim dışında A.G. ye ayırabileceği zaman en olumsuz tahminlere göre % SO dan az değildir. O halde öğretim kesimindeki SOPü aşkın KXM.'i Türkiye'nin teknolojik sorunlarına donuk araştırmalara yöneltmek mümkündür* Türkiye^de teknolojik kuruluşlar müzmin bîr K.I.M. eksikliği ile maluldür. Bu eksiklik Cetvel (M) de gösterilmiştir [7]. Bu ek«sikliğe rağmen her sene yabancı ülkelere göç edenlerin sayısı bir hayli kabarık olmaktadır. Bn imlcü nokta, göç edenlerin % 62'sini Profesör ve Doçent unvanım ahms kimselerin, yani Türkiye için üstün vasıflı KXMLlerin teşkil etmesidir. İşletmelerimizde istihdam edilen KXM* oranının düşük olması Türkiye için diğer bir üzücü sonucun sebebidir. Bu da Yurdumuzda iştetmelerimizin, senede 240 gün ve tek vardiyaya göire hesaplanan kapasitelerinden ancak % 60 oramnda yararlanılmasıdır [8], M* A* O* mmmmm \ß

10 Uygulama üe BiMm arasmda kurulacak köprüler sayesinde her geyden evvel KİM/lerin muhacereti önlenecek veya en azından yavaılatılacaktır. Yurt içinde kalan KXM/lerin getireceği yenilikler sayesinde isletmelerimizin tam kapasite ile çalışması ve sonuç olarak GSMffmııın daha büyük oranlarda artması sağlanacaktır. m 1. Bilim - İdare - Uygulama koputduğunu gidermek isin meler yapılabilir? Bu konuda ana görev idareye düşmektedir, îdare her geyden evvel KXM. istihdam edebilecek kuvvetteki kuruluılanmızı bu yönde zorlamalıdır. Bu zorlama, kanun ve kararnamelerin emirleri ile değil, ekonomik koşulların baskısı ile olmalıdır, Uygulamanın, A*G 4 nin pajıah fakat zorunlu olduğunu ve Bilimin Şekilde, Bünyede ve Yöntemde yenilikler getirmek if in hazır reçetelerinin bulunmadığını kabul etmesi gerekir, Uygulama diğer bir hususu da gözden uzak tutmamalıdır. BL lim, halihazar Türkiye'sinde AM» için uygulamaya nazaran çok da* ha iyi organize olmuş durumdadır. Bu nedenle Uygulamanın daha bîr süre mevcut olanaklardan tam olarak faydalanma yolunu seçmesi hem kendisinin hem de Ülkemizin yararınadır, m % TekMf Batı Avrupa ülkelerinde de durum toz pembe değildir* Örneğin Batı Almanya'da makina imalâtçısı kurulııglann % 70'i 50 kişiden daha az i gücü çahitırmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz veçhile bu gibi kuruluşların mustaküen A,G* yapmaları ekonomik olmamaktadır. Bu kuruhı lar? sorunlarını çömimlöyebiimek için aralarında birlikler kuımu lardir, A.G. olanakları yönünden çok daha elverişli olan kuruluşlar bile bir çok sorunlarım bu birlmerm bünyesinde çözümleme yolunu seçmişlerdir. Hatta bu birlikler, üyelerinin geleceğe dönük sorunların! Önceden tespit ederek kamunun veya özel kesimin araştırma kuruluşlarım harekete getirmektedir. Böylece emek? zaman ve paradan büyük tasarruflar sağlanmakta v en uygun yoldan sorunlara çozaiınler getirilmektedir, Türkiye'de de benzeri birlikler kurmakta büyük yararlar olacakta, , 10

11 IV S o n u Türkiye'de mamna imalâtı ile uğraşan kuruluşlarımız (= Uygulama) halihazırda ürünlerinde yenilik yaratacak durumdan ufaktırlar; ve mevcut koşullar altında kendilerini ta dumma getirmek igüı herhangi bir zorunluk duymamamadırlar, Bilimsel kuruluş» lamınızda ( = BÜim) bu sahaya kaydırılabuecek A t G. olanakları ( = K.LM.) mev0uttur, Devlet İdaresine ( = İdare) düşen görev. Bilim ile Uygulama arasında sağlam köprülerin kurulmasını sağlıyacak ekonomik tedbirleri getirmek olmalıdır. Bu da, uygulamanın, kolay fakat uzun vadede memleket yararına ohmyan yollan seçmesini önlemekle mümkündür* ölçüleri yükseltilen ekonomik koşullar, uygulamayı daha yoğun A.G. yapmaya loaiıyaeaktır* Böylece mevcut À.G. kuruluslarum^n daha gerçekçi araştırmalara yönelmesi sağlanacak, yurt'dışına beyin gö ü önlenecek ve hızlı kalkınma daha erişilir bir düzeye gelecektir* KAYNAK [ 1 ] 1/effort de Recherche et Development» O, Freeman et A, Youngt Ö.I,C,D, I960. [2] Gaps in Technology Between Mamfeer Countries, O.E.C.D. CMS (68) 4, [3] Aspekte der Forschungsplanunf in, BRD, I/KP 19 (1971) H, 1. [ 4 ] TBTAK, Millî Hedefler ve Araştırma ve aelîştirme Harcamaları, A, Türkell, 19Tİ. [ö] TBfTAK, 1967 Yılı Araştırmacılar Envanteri, 1970, [ 6 ] Milî Eğitim îstatistikleri, , D.IJB., Yayın No, 646 [ 7 ] Kalkınma Planı, H. Beş Yıl, 1971 Yılı Programı. [ 8 ] Development Plan  SPO 752. % L 3, 11

12 CETVEL ; 1 BAZI ÜLKELERDE AGH ve AGftfo ÇALIŞAN QSE SAYISI OECD - CMS (68) 4 AGH/YIL KİM ÜLKE 10*Ş XKHKlSt U.S.A ,0 336,80 FRANSA 654,0 16,50 ALMANYA 962,0 13,60 JAPONYA 551,0 58,23 İNGİLTERE 1280,0 38,70 İTALYA 138,0 7,40 İSVEÇ 161,0 11,01 KANADA 159,0 5,12 BELÇÏKA 86,0 2,09 HOLLANDA 312,0 7,35 CETVEL : % ÇEŞtELİ ÜLKELEKDE ARAŞTIRICI VE GEUŞTtRtCt SAYISI (1963 Yıl) ARAŞHRICI AKAŞTEBIOI Genel Nüfusun İ0O0 ÇaUsam Nüfusun 1000 ÜLKE KişM Başına Düşen Kişisi Başına Düşen AMERİKA 6,2 10,4 U.S.S.R. 4,7 7,3 İNGÜ.TERE 4,0 6,1 ALMANYA 2,6 3,9 FRANSA 2,4 3,8 BATI AVRUPA ORT. 2,9 4,6 Z. 1, 3 12

13 OMFVEL, ; 3 U&SJEL'in. MtLLt GELİRİ VB AO OlDERLEBt (O.CJD.E, -1960) (xwmmim) Yıllar Millî Gelir 55,2 94,5 145,0 152,9 164,6 171,4 AG Harcaması 0,9 1,5 3,3 3,8 4,3 4,7 AGH/GSMG %] 1,6 1,6 2,3 2,45 2,6 2,75 ÖETVML s 4 UJS.S.E.'in AG HARCAMALABININ YUJLAMA OÖRE DAĞILIMI (O,0,D.B ) (Sosyal ve Humanito Bilimter Ham ) KONU « Toplam Harcama (xl0 9 Ruble) 0,90 1,45 3,29 3,80 4,30 Araştırıcı Başına Harcama (xlo 3 Ruble) 20,8 26,6 26,6 27,1 28,0 % 1, 3. 13

14

15

16 CETVEL :7 YABANCI ÜLKELERDE BİL0Î ALIŞ - VEBİŞt DENGESİ (O,C.D.E ) Bütün Üiillerle ve Her Konuda ÜLKE Aldığı xıo*$ Verdiği xıo«$ Fark xıo«$ Oran [-] Amerika (1961) ,3 Almanya (1962) ö 2,7 Fransa (1962) 40 İ ,7 ÜLKE AMERİKA İLE BİLGİ ALIŞ - VERİŞİ (O.C.D.E, -1985) Aldığı X10«$ Verfîği X W $ DENGESİ Fark - X10 6 $ Oram,' Almanya (1963) ,2 Fransa (1962) ingiltere (1961) m ,8 5,1 L'lt-S." 16

17 CETVEL:8 BAZI ÜLKELERDE AGH/GSMH ORANI (1967) [OECD SP (69) 13] Ülkelerin adı AGII GSMH (1%) AOH NMH (%) AGH Nüfus Ş/Kişî AMERİKA FRANSA İNGİLTERE HOLLANDA İSVİÇRE ALMANYA JAPONYA İSVEÇ KANADA NORVEÇ İTALYA FİNLANDİYA YUGOSLAVYA AVUSTURYA İSPANYA YUNANİSTAN TÜRKİYE TÜRKİYE (*) ÇEKOıSLAVAKYA RUSYA (1983) POLONYA MACARİSTAN BULGARİSTAN 3,1 2,3 2,3 2,3 1,9 1,8 (2,11% 1068) 1,5 1,4 1,4 1,0 0,7 0,6 _ 0,5 _ 0,2 0,17 0,4. * * r- -..: -- 0,74 0,22, 3,S9 2,75 1,79 1,43 1,36 47,81-40,88 40,00. 23,7 8,54 2,08 1,80 1,31, 0,94 38, ,58 9,50 6,40 (*) Proje ve etüd harcamalar! dahil. %, i

18 CETVEL ı 9 TÜRKİYE'DE AG HAKCAMALARININ DEĞİŞİMİ (TBTAK - A. TÜRKELÎ MM Hedeflen ve AGH ) AGH AGH * GSMH Carî Fiyat Sabit Fiyat Sabit Fiyat AGH/GSMH YIL XlO'TL. X1Q 6 TL, X10 é TL.,% O ,994 4, ,112 3, ,450 3,5 Yıllık gelişme hızı +10,2 +4,1 +6,5 2,7 [!%] CMFVEL : 10 TÜRKİYE'DE ABÂŞTIBIOILABESr SEKTÖRJLEEB OÖRE DAÖDLBMH (5) Arastaca Araştırıcı Sektör Sayısı (Kişi) Sajyısı (%) ÖĞRETİM 1659 TO,6 KAMU ,7 ENDÜSTRİ 38 1,7 TOPLAM CETVEL : U BATI ÜLKELERİNDE ENDÜSTRİ KTOULüŞLÂBININ İŞGÜCÜ BÜNYESİ (8) İşgücü Cinsi U.S.A. OJELC.B. İngiltere İşgücü içindeki KİM oranı (i%) îşgücü içindeki ünlvotsite amezunu oranı (;%) 8 3 2,8 İşgücü igindeki yüksek kalite idareci oranı 0%) 6,3 3,1 (*) 1965 Myatlarma göre, 2, 1, 3. 18

19 CETVEL TARIM MAKİNALARI tolalâti ALANINDA ÇALIŞAN 6 BÜYÜK TÜRK FİRMASINDA tş GÜCÜ DAĞILIMI in (Össel Antet ) Müessese adı İşçi Telaıisyıen Mahendis idarî F. Toplam Z.D.K.-S.A.Z, BMC TOB UZEL T.T.F. PANCAR M. % , , , , J CETVEL : 13 ÜNİVERSİTELERİMİZDE İMALÂT SANAYİİ İÇİN AG ÇALIŞMALARI YAPABİLECEK İNSAN GÜCÜ (KİM) (Millî Eğitim İstatistikten , DEE-Yayım No: 635) Müessese adı İTÜ - Mak. Fak. İTÜ - EHt. Fak. İTÜ. Gem. Fak. ODTÜ - Müh. Bil. Fak. BGB - Muh. BU. Fak. ETÜ - Mak. Elk. Fak. IU - Işj. Fak. Atatünk - İşi. Fak. İÜ «Fen Fak. AU - Fen Fak. EGE - Fen Fak. Atatürk - Fen Fak. TOPLAM Prof «7 İ T 185 Do«, , İ48 As İ Uz , ı 15 S Toplain «141 IWO %, 1, 8, 19

20 CETVEL : 14 TUE^KtYE'DE TEKNİK İNSAN GÜCÜ EKSÎKLÎGÎ (X1000 Kişi) (Developıneııt Fta , SPO 75») Miesleb Grata Sap (X1000) I. MÜHENDÎSLÛC İ Makma 2 Blelktrik H, ARAŞTIRICI ve ÎIİM ADAMI 1 Makma 2 Eiefetrik 4,5 1,0 2,7 3,0, 1. 3, 20

21 TÜBKÎYE, ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE ÜNtVEKSÎÜELERlMtZ TABTIŞMASI Arif TiÄal TBTAK Burada hm M bilgiyi takdim et* mek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yazarın söylediği gibi ekonomik ve sosyal gelişme ve bahusus insanların mesut otoası arasında tebliğde ki gibi direkt bir bağlantı ve bir mal ağırlığı benim bilgilerim dahilinde değil, Bunun için bazı misâller vermek yerinde olabilir. Meselâ Japonya ve Almanya'da araştırma ve geliştirme harcamalarının gayri safi millî hasıladaki paylan çok düşük almalarına rağmen bu ülkelerin gelişme hızları araştırma ve geliştirme harcamaları gayri safi hasılatı payları daha yüksek olan îngütere ve Amerika gibi ülkelere nazaran çok daha yüksektir. Efendim hatta ve hatta işin garibi yazan iddia ettiği gibi Tür. kiye'de araştırma ve geliştirme harcamaları tam manasiyle net bir azataıa göstermesine rağmen Türkiye'nin bajiusu Türkiyelin kalkınma hm Amerika Birleşik Devletlerfnnı kalkınma hımndan daha yüksektir. Bunun bir sebebi şu olabilir; eğer araştırma ve geliştirme harcamalarının bahusus temel araştırmalar için sarf edilen paranm gayri safi millî hasıla içindeki payma bakacak olursak küçük bir pahalılık gorürim Şimdi bir bağlantı görmüyorum. Burada gayri safi millî hasıla araştırma geliştirme harcamaları birazda ihtar. İhtiyaç ve yükseltme toplamı yapılmış yahut bilhassa gelişmiş ülkelerde, Amerika Birleşik Devletlerinde, burada Türkiye İspanya Mendim Japonya ve diğer ülkelerde gittikçe şey yapıyorlar. Bunun bir gereği icabı değil, Amerika Birleşik Devletlerinin yeterince temel araştırmalar ağırlık vermediği olabilir. Bu kadar. Aziz Sezer _ Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu «XSL- 21

22 Biraz ewel söylenen şeye değineceğim. Japonya'nın ve Türkiye'nin araştırma ve geliştirme harcamalarına fada yüklem veren kalkınmadaki hızlanmanın bu konuya daha fazla önem veren memleketlerin İde etmiş oldukları ürünleri toplamalarından geliyor. Yani onlar bir yerde bilim üretmeseler, bir yerde teknoloji üretmeseler bizim daha sonrajki senelerimin i m Japonya ve Türkiye bîr yerde gelip kalır, Arif TiMtel Türkiye Bilimsel ve Teknik Arattırma Kurumu Evet diğerlerinin hasırladığı veyahut bilimsel ve teknik çalışmalarıyla hasırladığı neticeleri kullandığımız için daha yüksek oluyor, Şimdi Dünyadaki araştırma ve geliştirme harcamalarına bakacak olursak. Bugün bütün dünya takriben 60 milyar dolar civarında araştırma ve geliştirmeye harcama yapmaktadır. Bunun içinde Türkiye'nin payını düşünürseniz 60 milyar içinde takriben 500 müyon ve bunun arasında da Türkiye'nin temel araştırmalara sarfetmi olduğu paraya bakarsanız bunun hemen hemen hiç denecek bir miktardadır. Durum böyle iken arkadaşımızın söylediği fikrin pratik entrikasyonu şu olabilir, Şöyleki; Bu ülkeler daha doğrusu beni o şekilde itham etti. Japonya ve Türkiye gibi ülkeler ben böyle bir şey söylemedim ama mamafih Öyle de anlaşılabilir, ülkelerin zenginlikleri daha ziyade diğer ülkelerin yapmış olduğu araştırmaları transfer etmekte ve uygulamaya geçilmesindeki gösterdiği başarıya bağladım, Bu tamamen doğru^ yalnız bunun şu şekilde bir entrikasyonu yok, Türkiye ve Japonya herhangi bir araştırma yapmasın diye bir entrikasyon yok. Zira bugün Japonya'ya bajkacak olursak, bahusus, Japonya'nın teknolojik transferine bakacak olursak, transfer edi» len teknolojinin, Japonya'dan dışarıya transfer edilen teknoloji, yani i ve dış teknoloji arasındaki denge gittikçe dışarıya transfer edilen teknoloji lehinde gelişmektedir. Yani Japonya gittikçe araştırma ve geliştirme harcamalarım içte yapılan keşif ve icatlarını artırmak durumundadır. Ve mtekimde artırmıgtır bugün, Yani benim söytedigim şeyden smn anlayacağını! şeyi kastet, menustun, &Uk 22

23 Prof Dr. Muharrem Mkatoğlu Benimde belirtmek istediğim # husus, gerek tebliğde gerekse iki sual sambi arkadaşımızın görüşünde bir tashih yok, sadece ifadelerle ilk safhası araştırına geliştirme harcamalannm gayri safi mili hasılaya olan oram, düşük olan memleketlerde de hale göre endüstriyel gelişme yüksek olabiliyor* Ama burada iki unsur var. Birisi kendi yaptığı araştırma ve geliştirmenin neticesi^ kendisi kullanıyor. Birde daha ileri memleketlerin araştırma geliştirme faaliyetlerin neticesini kullanıyor. Bu ikisinin yekûnu endüstriyel gelişmeyi teşkil ettiği cihetle tana paralel gitmiyor. Yani dahilde yaptığı sarf ettiği araştırma geliştirme harcamalarının oranı gayri safi millî hasılaya olan oranıyla paralel gitmiyor, Binanaleyh görüş üç kaynağında beraber oluyor. Ergim Türüean _ TKTÄK Hocam beyanlarda bir biriyle çelişen bir şey yok ama bir eksiklik var galiba. Yani kalkmma hızm. da. berabersek. Yani şöyle eklememle müsaade edilirse, ger! kalmış memleketler de veyahut gelişmekte olan memleketlerde kalkınma hızı ki bu bapta iki kaynaktan beslendiği cihette hem kendi araştırma geliştirmelerinin neticesi, hem dışardan transfer ettiğinin neticesi olarak ona bir sebep olarak göstermek mümkün değildir. Kalkınmayı sağlayan yatırımdır. Aslında araştırma ve geliştirme harcamalarımda bir yatırım olarak düşünmemiz gerekir, Tabiatıyla yatırımların mabeme verimliliği ekonomilerin duygunluğuna, olgunluğuna göre azalmaktadır. Yani Amerika örneğini ver.» di Arif bey, Amerika'da amîıyor, günkü Amerika'da diğer yatırımlarında belli bir sektörlerle verimliliği azalmaktadır. Yani araştırma ve geliştirmede bîr yatırımdır. Yani meseleyi kalkmma üe araştırma geliştirme arasında kalkınmayı bir araştırın geliştirme arasındaki kolerasyon olarak değil, yatırımlarla kalkınmacı arasındaki bir şey olarak dügünmek lâzım ve araştırma ve gellştirmeyide bir yatırım olarak düşünmemiz lâzım. Japonya'da eğer daha yüksek verimlilik sağlıyorsa Japonya'da diğer yatırım alanlarında yani fizik yatıranlarında verimülîği çok yüksektir, o per, yoda rastlayan, Yani meseleyi araştırma geliştirme, endüstriden ve yatırımdan ayrı yabancılaşmış bir şey olarak düşünmemiz gerekir. Yani yatırımların ve.endüstrileşmenin belli bir safhasında ortaya çıkan zorunlu bri atamadır, EndüstrÜe memn, üretimin bir par ~ 23

24 gasıdır ashnda, «aştırmayı ayrı bir şey olacak düşünmek oldukça bizi yabancılığa sevkediyof. Üretimle arasında bir yakın ilişkisi var, Yakın bir ilişki kurulduğu andan itibaren modern endüstri haline geliyor. Yani üretim prosesi içinde, araştırmanın yeri ayn bir değil Yani patent, kalite kontrolü, gibi şeye bağlıdır ve eski endüstrilerde klasik endüstri diyeceğimiz modern bilime dayalı olmayan endüstrilerde bu hadise biraz daha kolaylı görünüyor. Bir yerde bir araştırma yapılıyor, bîr buluş yapılıyor, onu bir adam, bir yenilikçi, bir müteşebbis alıyor. Biraz umn bir yolla fabrikaya, işletmeye, üretim dahil ettiriyor. Ama modern endüstride, bilime dayalı endüstride, veyahutta araştırmayan endüstri dediğimiz bir kategoride artık üretimin bir parçası oluyor. Doğrudan doğruya fabrikanın yahut o işletmenin tıpkı yedek parçalarım yapar gibi birde araştırma enstitüsü var oradan doğrudan doğruya akım var. Onun için yatırımdan daha ayrı bir şekilde düşünmek doğru değil galiba. Prof. Dr, Muharrem Mraboğlu Çok yürekten teşekkürlerimle ve gerek tebliğlerin gerekse tebliğler muvacehesinde sorulan suallerin soruların teşrihi bakımından fevkalade yarayışlı olduğunu belirtmek suretiyle teşekkürlerimle oturumu kapatıyorum. 2,1 & M

25

26 MUZAFFER ŞAVKAL Dr. Muzaffer ŞAVKAL 1989 yihnda BaMfeilıir'de doğmuş 1657 yılında yurt dışında Y, Mühendislik tahsül butns imtihanını kazanarak Karabük Demir Çelik İşletmeleri hesabına îngiltereye fönderlimiftir, Bir yıl teorik matematik, tatbikî matematik, fmk ve kimya desisterinden üniversitem hazırlık kurslarına devanı ederek GCES (A seviyem) ^rtifikalannı atauftır, yılları arasında Sheffield ÜniveiMt^inde Elektrik Mühendisliği tahsilini birincilikle bitirerek B, Etag. (I. dass Hons) derecesini «Mapping» madalya ve mükâfatını almaştır, Sheffeld Üniversdtesincfe kendisine verilen «Goodwin» aragtirma tarsundan faydalanarak aynı üniversiteden Doktora derecesini almıştır, firmasında çalış- îngilterenin Billingham kasabasındaki I.C.I, tıktan sonra yurda dönmüştür. Karabük D. Ç. Işl, Etüd Tesis Md # lüğünde çalıştıktan sonra 1969 da Devlet Planlama Teşkilâtına intikal etmiştir, «RCD ülkelerinde diœl lokomotifleri imalat imkânları» konulu DPT yajymı mevcuttur. «Orta ve küçük güçelektrik motorlan taıalat imkânları ön fiabilité etüıdüml» haaırlamaştır.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Müge ÜNAL Hasan Çağdaş KARAKAŞ Kalkınma Bakanlığı 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6 Ekim 2015 Sunum Akışı 1.

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ Erol KAYA 1) EKONOMİK KRİZ Kriz, genel ekonominin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01 - O o t o 2202.2011*007940 Yurtdışı Destekleri ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: Maliye Bakanlığı nm 03.02.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.01.310-1458

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Esas ve

Detaylı

: Uluslararası Karşı

: Uluslararası Karşı Türkiye Ekonomisi nde nde Sermaye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme B : Uluslararası Karşı şılaştırma ve AB ye Yakınsama SüreciS Dr. Şeref SAYGILI TCMB, Araştırma rma ve Para Politikası Gn. Md., Ekonomist

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Turkish OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi: 2005 Skor Levhası Türkçe Özet Özet Bilgi tabanlı bir ekonomiye doğru uzun vadeli eğilim devam

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2011-31 ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GSD DIŞ TİCARET A.Ş., GSD HOLDİNG KURULUŞUDUR MERKEZİ : İSTANBUL KURULUŞ TARİHİ : 17.10.1995 ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 10.000.000.- TL 17 NİSAN 2012 SALI GÜNÜ

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İŞ ETÜDÜ & ERGONOMİ Yrd.Doç.Dr.Tarık Küçükdeniz Bölüm 2: Verimlilik Verimlilik 1 Bölüme Giriş İş etüdü ile ilgili tekniklere

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık?

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? Ankara, 29 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Şimdi neredeyiz? Türkiye nin geçirdiği

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

Ders içeriği (11. Hafta)

Ders içeriği (11. Hafta) 11. Milli Gelir 11.1. Gayri Safi Milli Hasıla 11.2. Gayri safi Yurtiçi Hasıla 11.3. Safi Milli Hasıla 11.4. Milli Gelir 11.5. Nominal ve Reel Milli Gelir 11.6. Şahsi Gelir ve Kullanılabilir Gelir Ders

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan On5yirmi5.com Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan Yurt dışında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. Yayın Tarihi : 12 Temmuz

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 27 Haziran 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 27 Haziran 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 27 Haziran 2014 26.06.2014 Açılış Kapanış % USD 1,36282 1,36095 0,13 ALTIN 1319,01 1316,37 0,20 USDTRY 2,13066 2,12497 0,26 TRY 2,90446 2,89413 0,35 USDJPY 101,861 101,728 0,13 USD

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

KARİYER SENİN, KARAR SENİN

KARİYER SENİN, KARAR SENİN KARİYER SENİN, KARAR SENİN Değerli Gençler, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü sizleri bekliyor; Türkiye nin ihracat ve istihdam açısından önde gelen sektörlerinden

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI DÜNYA ORMANLARI Orman Alanı FAO 2007 ye göre dünya orman alanı yaklaşık olarak 3.9 milyar hektardır. Bu miktar, dünya genel alanının % 30 udur.

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ar-Ge ve İnovasyon Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma nedir? Genel anlamıyla araştırma; üzerinde çalışılan olay veya olguyu (fenomeni) daha iyi anlayabilmek veya

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Teknoloji Liginin Neresindeyiz? Prof. Dr. Hasan AMCA Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Teknoloji Liginin Neresindeyiz? Prof. Dr. Hasan AMCA Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Teknoloji Liginin Neresindeyiz? Prof. Dr. Hasan AMCA Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Gündem Teknoloji Liginin Neresindeyiz? Bilim ve Teknoloji Açısından Ülkeler Teknolojiyi En İyi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

1940 da % nisb. 62,94 0,96 0,37 0,35 0,36 0,95 3,21 1,20 3,15 0,10 0,08 0,

1940 da % nisb. 62,94 0,96 0,37 0,35 0,36 0,95 3,21 1,20 3,15 0,10 0,08 0, ve senelerinde memleketlere göre dünya ham çelik istihsalâtı (Ton hesabi le) Bazı memleketlerin ve senelerinde maden kömürü istihsalâtı (Ton hesabile) Memleketler Memleketler Amerika B. D-i Almanya Belçika

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ EROL YALÇIN Endüstri Mühendisi SUNUŞ BAŞLIKLARI Tanımlar EV Göstergelerinin Kullanma Amaçları Makro

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015 Sağlıkta Maliyet B.Burcu TANER Mayıs.2015 14 Mayıs 2015 tarihinde Acıbadem Üniversitesi nde yapılan ASG XV. Hemşirelik Haftası Etkinliklerinde sunulmuştur. Hedef Daha geniş kitleler için daha iyi sağlık

Detaylı

*** SUNUŞ *** Bilindiği gibi Fakültemizin MİSYONU şudur (www.elk.yildiz.edu.tr):

*** SUNUŞ *** Bilindiği gibi Fakültemizin MİSYONU şudur (www.elk.yildiz.edu.tr): *** SUNUŞ *** Birkaç yıldan beri web ortamında yer almakta olan ve öğrencilerimizin ilgisini çektiğine inandığım PRATİK SORULAR (SORU BANKASI) na ek olarak, Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM TANITIMI SUNUMU MAYIS 2017 - UŞAK Kimya Mühendisliği Tanımı Kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil)

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil) Danimarka Norveç Yeni Zelanda İzlanda İsveç Finlandiya Belçika Avustralya Kanada İtalya Lüksemburg İsviçre İngiltere Avusturya ABD OECD İrlanda Almanya Hollanda AB 27 Fransa İsrail İspanya Şili Japonya

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA GÜNDEM Türkiye - Genel Bilgiler Orijinal - Jenerik İlaç Türkiye İlaç Sektörü Diğer Ülkeler ile Karşılaştırma Değerlendirme ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım?

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? 13. Enerji Arenası İstanbul, 8 Eylül 2011 Sayfa 2 Kısaca TEPAV Üç temel disiplinde araştırma kapasitesi

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 8.000.000 TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATI 2004 2005 2006 $ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı