Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI"

Transkript

1 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 1. Baskı, Eylül 2010, 272 s. <www.anayasa.gen.tr/tah-pc.htm>. (c) Tüm Hakları Saklıdır. KG. Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI Ö Z E T 1. Anayasamızın 8 inci maddesi yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından... kullanılır demektedir. Buna göre yürütme yetkisi ve görevi sadece Bakanlar Kuruluna (Hükûmete) değil, Cumhurbaşkanına da aittir Anayasasının 8 inci maddesi (1961 Anayasasının 6 ncı maddesinden farklı olarak) yürütmeyi sadece görev olarak değil, aynı zamanda yetki olarak ele almış ve yürütme yetkisi ve görevi nden bahsetmiştir. 3. Cumhurbaşkanı, 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla onaylanan anayasa değişikliğinden önce TBMM tarafından seçiliyordu. Bu değişiklik ise Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngörmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki tur oylama yapılması ihtimal dahilindedir. Birinci turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday seçilir. Aksi taktirde iki hafta sonra ikinci tur oylama yapılır. Bu oylamaya birinci turda en çok oy almış iki aday katılır. Bunlardan geçerli oyların çoğunluğunu alan aday seçilmiş olur değişikliğinden önce Cumhurbaşkanının seçim usûlü şöyleydi: Cumhurbaşkanının seçiminde dört tur oylama yapılması ihtimali vardı. Birinci ve ikinci tur oylamada yeter sayı TBMM üye tamsayısının üçte ikisiydi (367 oy). Üçüncü ve dördüncü tur oylamada yeter sayı üye tamsayısının salt çoğunluğuydu (276 oy). Üçüncü tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilemezse, en çok oy almış iki aday arasında dördüncü tur oylama yapılırdı. Dördüncü tur oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal TBMM seçimleri yenilenirdi. TBMM nin Cumhurbaşkanı seçme kararı bir parlâmento kararı idi. 5. Cumhurbaşkanının görev süresi 2007 değişikliğinden önce yedi yıldı değişikliği bu süreyi beş yıla indirmiştir. 6. Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder değişikliğinden önce bir kişinin iki defa Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değildi; 2007 den sonra ise mümkündür. 8. Bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için şu şartları taşıması gerekir: Türk vatandaşı olmak, kırk yaşını doldurmuş olmak, yüksek öğrenim yapmış olmak, milletvekili olmak veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak.

2 BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI Cumhurbaşkanlığı görevinin başlangıç anı seçim tarihi değil, yeni Cumhurbaşkanının TBMM Genel Kurulu huzurunda andiçmeyi bitirdiği andır. 11. Cumhurbaşkanının görevi, görev süresinin dolması, istifa, ölüm, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanma gibi başka bir sebep le sona erer. 12. Cumhurbaşkanına TBMM Başkanı vekâlet eder. 13. Cumhurbaşkanının devleti temsil ve anayasanın uygulanmasını ve devlet organlarının uyumlu çalışmasını gözetme olarak iki temel görevi vardır. 14. Anayasamız, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini ayrıntılı olarak 104 üncü maddesinde yasama ile ilgili olanlar, yürütme alanına ilişkin olanlar ve yargı ile ilgili olanlar şeklinde üçe ayırıp tek tek saymıştır: 15. Parlâmenter hükûmet sistemlerinde, Cumhurbaşkanlarının kural olarak bütün işlemleri başbakan veya ilgili bakanlar tarafından imzalanmaları gerekir. Buna karşı-imza kuralı denir. Bunun amacı sorumsuz Cumhurbaşkanının tek başına işlem yapmasının önlenmesi ve işlemlerinden kaynaklanacak sorumluluğu Başbakan ve ilgili bakanın üstlenmesini sağlamaktır. 16. Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Dolayısıyla Türkiye de kural olarak karşı imza kuralı kabul edilmiştir. 17. Türkiye de uygulamada Cumhurbaşkanı birçok işlemi (örneğin rektör seçme, cezaları kaldırma, vs.) başbakan ve ilgili bakanların karşı-imzasını almadan tek başına yapmaktadır. 18. Türkiye de doktrinde, Cumhurbaşkanının hangi işlemleri tek başına yapabileceği hususu tartışmalıdır. 19. Türkiye de uygulamada ve teoride Cumhurbaşkanının KHK leri ve Bakanlar Kurulunun diğer kararlarını imzalamak zorunda olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Genellikle Cumhurbaşkanının yerindelik düşüncesiyle bunları imzalamayı reddedemeyeceği; ama hukuka aykırı olan kararnameleri ve kararları imzalamayabileceği kabul edilmektedir. 20. Cumhurbaşkanının hiçbir şekilde siyasî sorumluluğu yoktur. Yani CB kendisi istifa etmedikçe hiçbir makam tarafından görevden alınamaz. 21. Cumhurbaşkanının kişisel suçlarından cezaî sorumluluğu olduğu kabul edilmektedir. Cumhurbaşkanı yasama dokunulmazlığı gibi bir dokunulmazlıktan da yararlanmaz. Dolayısıyla kişisel suçlarından dolayı Cumhurbaşkanı hakkında normal bir vatandaş gibi takibatta bulunulabilir. 22. Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili eylem ve işlemlerinden dolayı vatana ihanet hâli dışında cezaî sorumluluğu yoktur.

3 174 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI 23. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır. Daha sonra Yüce Divan tarafından yargılanır. Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırılması sonucu görevinden düşeceği hususunda Anayasamızda bir hüküm yoktur. Bu husus doktrinde tartışmalıdır. 24. Ceza Kanunumuzda vatana ihanet suçu diye bir suç yoktur. Dolayısıyla - böyle bir suç Ceza Kanununa konulmadıkça- Cumhurbaşkanı Yüce Divana sevk edilse bile, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi nedeniyle beraat eder. 25. Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili eylem ve işlemlerinden dolayı hukukî sorumluluğu yoktur. 26. Cumhurbaşkanının kişisel eylem ve işlemlerinden dolayı hukukî sorumluluğu vardır. 27. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilât ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ve sadece Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir düzenleyici işlemdir. Cumhurbaşkanının bu tür kararname çıkarma yetkisi, doğrudan doğruya Anayasadan kaynaklanan aslî bir yetkidir. 28. Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden başkanı, Cumhurbaşkanınca atanır. DDK Cumhurbaşkanının istemi üzerine çalışır. 29. Devlet Denetleme Kurulu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda denetleme yapmaya yetkilidir. 30. Devlet Denetleme Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve yargı organlarında denetleme yapamaz. 31. Devlet Denetleme Kurulu raporları, icraî nitelikte değildir; bunların bağlayıcı gücü yoktur. ANAHTAR KAVRAMLAR Aşağıdaki kavramları bilmiyorsanız veya bu kavramlar konusunda kendinizi eksik hissediyorsanız, izleyen sayfadaki sorulara geçmeden önce, bu konudaki eksikliğinizi biraz aşağıdaki kaynakları okuyarak gideriniz. Cumhurbaşkanı (CB) CBnın andiçmesi CBnın cezaî sorumluluğu CBnın görev süresi CBnın görev ve yetkileri CBnın hukukî sorumluluğu CBnın kişisel suçlarından dolayı sorumluluğu CBnın siyasî sorumsuzluğu CBnın tek başına yapacağı işlemler CBnın temsil görevi CBnın gözetme görevi CBnın yürütme ile ilgili yetkileri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği CBlığı makamının boşalması hâli Cumhurbaşkanına vekalet Devlet Denetleme Kurulu Karşı-imza Vatana ihanet

4 KAYNAKLAR BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI 175 Bu bölüm, Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 9. Baskı, 2010, s arasında yer alan Cumhurbaşkanı başlıklı bölümün uygulamasıdır. Bu nedenle aşağıdaki soruları cevaplayabilmek, ödevleri yapabilmek ve problemleri çözebilmek için öncelikle söz konusu bölümü okumanızda yarar vardır. Aynı konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu kaynaklara da bakılabilir: Kemal Gözler, Devlet Başkanları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001, s Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı-Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Orhan Aldıkaçtı, Modern Demokrasilerde ve Türkiye de Devlet Başkanlığı, İstanbul, Kor Müessesesi, Ahmet Kerse, Türkiye de 1961 Anayasası Göre Cumhurbaşkanı, İstanbul, Sümer Matbaası, Burhan Kuzu, Parlâmenter Rejimlerde Devlet Başkanının Konumu ve Anayasalarında Durum, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LIII, , Sayı 1-4, s Murat Sevinç, Güncel Gelişmeler Işığında 1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 2, Nisan- Haziran 2002, s Barış Bahçeci, Devlet Başkanının Veto Yetkisi, Ankara, Yetkin, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesi: ÖDEVLER ÖDEV 13.1: 184/367 Tartışması.- Türkiye de Nisan 2007 de bir Cumhurbaşkanının seçimiyle ilgili olarak bir 184/367 tartışması yaşanmıştır. Bu tartışma nedir? Bu tartışmada 184 tezi nedir? 367 tezi nedir? Araştırınız. Bu tezlerin her biriyle ilgili en az bir makale bulup okuyunuz. ÖDEV 13.2: Anayasa Mahkemesinin 367 Kararı.- Nisan 2007 de bir Cumhurbaşkanının seçimi için TBMM de yapılan birinci tur oylama hakkında CHP, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmıştır. Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs 2007 tarih ve E.2007/45, K.2007/54 sayılı kararıyla Cumhurbaşkanı seçmek için toplantı yetersayısının 367 olduğu yolundaki iddiayı benimsemiş ve Cumhurbaşkanı seçimi hakkında TBMM de yapılan ilk tur oylamayı iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararının tam metinin bulup okuyunuz. Anayasa Mahkemesinin kararı Anayasaya uygun mu? 1) Anayasa Mahkemesi böyle bir oylamayı iptal edebilir mi? 2) Anayasa Mahkemesinin toplantı yetersayısının 367 olduğu yolundaki kararı Anayasamız bakımından isabetli mi? Bu konuyu inceleyiniz.

5 176 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI ÖDEV 13.3: Özel Toplantı Yetersayısı - Karşılaştırmalı anayasa hukukunda Cumhurbaşkanının seçimi konusunda özel toplantı yetersayısı öngören ülke anayasası var mı? Araştırınız. Cumhurbaşkanının seçimi konusunda değil, herhangi bir konuda genel toplantı yetersayısından başka özel bir toplantı yetersayısı, yani genel toplantı yetersayısından daha yüksek bir toplantı yetersayısı öngören bir anayasa var mıdır? Araştırınız. PROBLEMLER PROBLEM 13.1: Cumhurbaşkanı Seçimi.- Varsayalım ki 21 Ekim 2007 den önce TBMM de yeni bir Cumhurbaşkanı seçilmesi için yapılan ve A, B ve C olmak üzere üç adayın katıldığı ikinci tur oylamada A 280 oy, B 200 oy ve C 60 oy almıştır. Bunun üzerine Meclis Başkanı Aday A nın Cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamış ve aynı yönde bir işlem Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Yapılan oylama Anayasamıza uygun mudur? Uygunsa neden? Uygun değilse neden? Bu oylama Anayasamıza aykırı ise, söz konusu aykırılığı gidermek için ne yapılabilir? Söz konusu Cumhurbaşkanı seçme işlemine karşı bir şey yapılabilir mi? Yapılabilirse nedir? Yapılamazsa neden? PROBLEM 13.2: Vatana Đhanet.- Varsayalım ki, bir Cumhurbaşkanı hakkında TBMM üye tamsayısının en az üçte biri tarafından vatana ihanetle suçlandırma önergesi verilsin ve bu önerge TBMM üye tamsayısının dörtte üçü ile kabul edilmiş olsun. (Türk Ceza Kanununda vatana ihanet suçu diye bir suç yoktur). Bu durumda ne olur? Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı görevi sona erer mi? Yüce Divan ne karar verir? PROBLEM 13.3: Cumhurbaşkanının Cezaî Sorumluluğu.- Varsayalım ki MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Đçişleri Bakanı ile tartışmış ve sinirlenerek elindeki kitabı Đçişleri Bakanının yüzüne fırlatmış, kitabın köşesi Bakanın gözüne isabet edip, bakanın kör olmasına yol açmıştır. Cumhurbaşkanına karşı yapılabilecek bir şey var mıdır? Varsa nedir? Usûlü nedir? Yoksa neden? PROBLEM 13.4: Cumhurbaşkanının Hukukî Sorumluluğu.- Varsayalım ki MGK toplantısında Cumhurbaşkanı ile Đçişleri Bakanı arasında ülkenin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin bir tartışma çıkmıştır. Cumhurbaşkanı bu tartışma esnasında Đçişleri Bakanına hakaret etmiştir. Đçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanına karşı hukuk davası açıp tazminat isteyebilir mi? Neden? PROBLEM 13.5: Cumhurbaşkanının Kişisel Cezaî Sorumluluğu.- Varsayalım ki, tek başına alışverişe çıkmayı seven Cumhurbaşkanı alışveriş yaparken bir başka müşteri ile tartışmış ve müşterinin burnuna bir yumruk

6 BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI 177 atarak onun burnunun kırılmasına sebep olmuştur. Cumhurbaşkanı hakkında bir şey yapılabilir mi? Cumhurbaşkanı bu suçtan dolayı yargılanırsa nerede yargılanır? Yapılamazsa neden? PROBLEM 13.6: Cumhurbaşkanının Makam Arabası.- Varsayalım ki, Cumhurbaşkanının makam arabası trafikte seyrederken bir özel kişinin kullandığı otomobile çarpmış ve bu kişinin ölümüne sebep olmuştur. Cumhuriyet savcısı bu olaydan dolayı Cumhurbaşkanı veya şoförü hakkında ceza davası açabilir mi? Ölen kişilerin mirasçıları Cumhurbaşkanına karşı tazminat davası açabilirler mi? PROBLEM 13.7: Aralık 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arnavutluğa; TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise resmî bir ziyaret için Đsveç e gitmiştir. Cumhurbaşkanlığına kim vekâlet edecektir? (Uygulamada kim vekâlet etmiştir? Araştırınız.) PROBLEM 13.8: Varsayalım ki, Cumhurbaşkanı görevini yapamayacak derece de hastadır. TBMM seçimleri yapılmış, ama henüz TBMM başkanı seçilmemiştir. Cumhurbaşkanlığına kim vekâlet edecektir? PROBLEM 13.9: Varsayalım ki, Cumhurbaşkanının normal görev süresi dolmuş, ancak yerine yeni bir Cumhurbaşkanı henüz seçilememiştir. Cumhurbaşkanı görevi kimin tarafından yürütülür? PROBLEM 13.10: Kayıp Trilyon Davası yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Cumhurbaşkanı seçilmeden önceki dönemde işlediği iddia edilen bir suç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir. Bu karara itiraz edilmesi üzerine Sincan Birinci Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığı kararını Cumhurbaşkanına kişisel suçlarından dolayı bir dokunulmazlık tanınmadığı ve bu tür suçlarından dolayı yargılanabileceği gerekçesiyle kaldırmıştır (18 Mayıs 2009 tarihli gazeteler. Örneğin: hurarsiv.hurriyet.com.tr/ = ). Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozulması istemli başvurusunu Yargıtaya göndermiştir (9 Eylül 2009 tarihli gazeteler). Soru: Cumhurbaşkanı hakkında iddia edilen söz konusu suçtan dolayı yargılanabilir mi? Neden? PROBLEM 13.11: Aziz Nesin vs. Kenan Evren Davası.- Aziz Nesin, aydınlar dilekçesi olarak bilinen bir dilekçenin hazırlayıcılarından biridir (15 Mayıs 1984). Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren in, Manisa da yaptığı açık hava konuşmasında aydınlar dilekçesi ni hazırlayan ve imzalayanların vatan haini olduğu yolunda görüşler dile getirdiği iddia edilmiştir. Aziz Nesin, Cumhurbaşkanının bu şekilde kendisinin kişilik haklarına saldırıda

7 178 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI bulunduğunu ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine 4 Şubat 1987 tarihinde manevî tazminat davası açmıştır. Soru: Mahkemenin kararı ne olmalıdır? Neden? Ödev: Yukarıdaki davada Ankara Dokuzuncu Asliye Hukuk Mahkemesi, görevi sırasındaki işlemlerinden ötürü sorumsuzluğu ve yargı bağışıklığı bulunan Cumhurbaşkanı hakkında dava açılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi 27 Nisan 1987 tarih ve E.1987/2865, K.1987/3701 sayılı kararıyla, Cumhurbaşkanının yurt gezisi sırasında yaptığı açık hava toplantılarında aydınlar dilekçesi ile ilgili olarak görüş açıklamasının görevi ile ilgisi olduğu kuşkusuzdur diyerek Ankara Dokuzuncu Asliye Hukuk Mahkemesinin yukarıdaki kararını onamıştır. Yargıtayın onama kararından sonra, davacı Aziz Nesin Avrupa Đnsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuruda bulunmuş, ama Komisyon 6 Temmuz 1989 tarihli kararıyla davacının başvurusunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir (Avrupa Đnsan Hakları Komisyonu, Aziz Nesin Türkiye ye Karşı, No.13901, 6 Temmuz 1989 (Nakleden: Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan, 1998, s.231). TARTIŞMALAR TARTIŞMA 13.1: Cumhurbaşkanı-Yüksek Öğrenim.- Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğinin şartları arasında yüksek öğrenim yapmış olmak şartı yer almaktadır. Sizce bu şartın aranması isabetli midir? Tartışınız. Bu şartı arayan bizim Anayasamızdan başka ülke anayasaları var mıdır? Araştırınız. TARTIŞMA 13.2: Abdullah Gül ün Görev Süresi (5 Yıl mı, 7 Yıl mı?).- Şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 31 Mayıs 2007 tarih ve 5678 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun yürürlüğe girmesinden önce seçilmiştir. Dolayısıyla Abdullah Gül, 28 Ağustos 2007 günü seçildiğinde, yürürlükteki Anayasa hükümlerine göre görev süresi yedi yıldı. Ancak 31 Ekim 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5678 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu, Cumhurbaşkanının görev süresini yedi yıldan beş yıla indirmiştir. Acaba görevdeki Cumhurbaşkanının Abdullah Gül ün görev süresi yedi yıldan beş yıla inmiş midir? Yoksa Abdullah Gül, seçildiği gün yürürlükte olan anayasa hükmünün öngördüğü süre oylan yedi yıl mı görev kalacaktır? Neden? Tartışınız. TARTIŞMA 13.3: Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı.- 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 31 Mayıs 2007 tarih ve 5678 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla getirilen Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi usûlü, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesi bakımından isabetli bir usûl müdür? Tartışınız.

8 BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI 179 TARTIŞMA 13.4: Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunun karar ve kararnamelerini imzalamak zorunda mıdır? Neden? Tartışınız. Bunları imzalamayı reddeden Cumhurbaşkanına karşı ne yapılabilir? Tartışınız. (Bu konuda şu kitaba bakılabilir: Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri Đmzalamayı Reddedebilir mi?, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000 <http://www.anayasa.gen.tr/catisma-intro.htm>) TARTIŞMA 13.5: Vatana ihanet ile suçlandırılıp Yüce Divana sevkedilen Cumhurbaşkanı, görevinde kalır mı? Tartışınız. TARTIŞMA 13.6: Varsayalım ki bir Cumhurbaşkanının rüşvet karşılığında rektör atadığı iddia edilmektedir. Bu Cumhurbaşkanına karşı ne yapılabilir? Tartışınız. TARTIŞMA 13.7: Varsayalım ki, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu tarafından alınan bütün kararları imzalamamaktadır. Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanına karşı yapabileceği bir şey var mıdır? Tartışınız. TARTIŞMA 13.8: Varsayalım ki, Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kabul edilen bütün kanunları, 15 günlük bekleme süresi dolmasına rağmen ne TBMM ye geri göndermekte, ne de Resmî Gazetede yayınlamaktadır. TBMM nin böyle bir Cumhurbaşkanına karşı yapabileceği bir şey var mıdır? Tartışınız. TARTIŞMA 13.9: Varsayalım ki, Anayasa Mahkemesinde Yargıtay tarafından seçilen üye emekliye ayrılmıştır. Yargıtay boşalan üyelik için kendi üyeleri arasında üç aday seçerek Cumhurbaşkanına göndermiştir. Cumhurbaşkanı bu üç adayı atamayı reddetmiş ve Yargıtay Başkanlığına bu üç adayı da beğenmediğini, kendisine yeni bir üç aday önerilmesini istemiştir. Böyle bir şey yapabilir mi? Yapabilirse neden? Yapamazsa neden? Yapamazsa böyle bir şeye teşebbüs eden Cumhurbaşkanına karşı yapılabilecek bir şey var mıdır? Tartışınız. TARTIŞMA 13.10: Teröristleri Affeden Cumhurbaşkanına Karşı Bir Şey Yapılabilir mi?- Adalet Bakanı Cemil Çicek in 1 Ekim 2003 tarihinde bir milletvekilinin soru önergesine verdiği cevaptan onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer in göreve geldiği 6 Mayıs 2000 tarihinden 6 Ağustos 2003 tarihine kadar toplam 225 mahkumu affettiği, bunlardan 139 unun terör suçlarından mahkum olduğu anlaşılmıştır (1 Ekim 2003 tarihli tutanağa ekli cevap. Cevap metni ve affedilen mahkum listesi ve suçları için bkz.: www2.tbmm.gov.tr/d22/7/7-1070c.pdf). Onuncu Cumhurbaşkanı A. N. Sezer in affettiği terör mahkumlarından pek çoğunun terör örgütlerine tekrar katıldığı iddia edilmektedir. Örneğin jandarma karakoluna bombalı saldırı suçundan

9 180 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI onbeş yıl hapis cezasına mahkum olan Orhan Gül ü Cumhurbaşkanı 31 Ocak 2003 tarih ve 19 sayılı kararla affetmiştir (Resmî Gazete, 1 Şubat 2003, Sayı 25011). Orhan Gül, 26 Ekim 2004 tarihinde Tunceli ili Mazgirt ilçesi Kızılcık köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir (Zaman, ; com.tr/?hn=106249&bl= haberler&trh= ). Eski Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel tarafından 93, Turgut Özal tarafından 17 mahkum affedilmişken (http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil3/ bas/b064m.htm) Ahmet Necdet Sezer, sadece 2002 yılında 105, 2003 yılının sadece ilk sekiz ayında 93 kişinin cezasını affetmiştir). Varsayalım ki bir Cumhurbaşkanı mahkûm olan teröristleri yanlış yere affetmektedir. Bu Cumhurbaşkanına karşı yapılabilecek bir şey var mıdır? Neden? Cumhurbaşkanının af kararları karşı imzaya tâbi midir? Eğer tâbi olsaydı, bu af kararlarına karşı bir şey yapılabilir miydi? Nasıl? Kime karşı? Neden? GAZETE KUPÜRÜ 13.1: Sezer in Affettiği Terörist Çatışmada Öldü...

10 SORULAR BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI 181 SORU 13.1: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bir kanuna dayanması şart değildir. Bu husus neyi gösterir? Bu husus, hangi büyük ilkenin bir istisnasıdır? SORU 13.2: 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları arasında Cumhurbaşkanının; (a) görev süresi, (b) tekrar seçilip seçilememesi bakımından ne farklar vardır? SORU 13.3: 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla onaylanan Anayasa Değişikliğinden önce Cumhurbaşkanının seçilmesi usûlü nasıldı? Açıklayınız. SORU 13.4: Anayasamızın karşı-imza konusunda benimsediği kural ve istisnalar nelerdi? SORU 13.5: Cumhurbaşkanı kişisel suçlarından dolayı sorumlu mudur? Neden? T E S T TEST 13.1: Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilme şartlarından birisi değildir? a) Türk vatandaşı olmak. b) Kırk yaşını doldurmuş olmak. c) Yüksek öğrenim yapmış olmak. d) Milletvekili olmak e) Daha önce bir defadan daha fazla Cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak. TEST 13.2: 2007 Anayasa değişikliğinden önceki duruma göre, Cumhurbaşkanının seçimi usûlü hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildi? a) Cumhurbaşkanının seçiminde dört tur oylama yapılması ihtimali vardı. b) İlk iki tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilmek için yeter sayı TBMM üye tamsayısının üçte ikisiydi. c) Üçüncü tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilmek için yeter sayı TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğuydu. d) Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, üçüncü oylamada en çok oy almış iki aday arasında dördüncü oylama yapılırdı. e) Dördüncü tur oylamada en çok oy alan aday seçilirdi. TEST 13.3: Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır ve aynı kişi iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. b) 1924 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının görev süresi dört yıldı ve aynı kişinin birden fazla defa Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkündü. c) 1961 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldı ve aynı kişinin arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değildi.

11 182 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI d) 1982 Anayasasına göre Seçilen yeni Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı görevi TBMM huzurunda yaptığı yeminin bitmesi anından itibaren başlar. e) 1982 Anayasasına göre yeni Cumhurbaşkanının zamanında seçilememesi durumunda, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı görevden ayrılır; yerine TBMM Başkanı vekâlet eder. TEST 13.4: Aşağıdaki hallerden hangisinde Cumhurbaşkanının görevi sona ermez? a) Beş yıllık görev süresinin dolması. b) Cumhurbaşkanının istifası. c) Cumhurbaşkanının ölümü. d) Cumhurbaşkanının iyileşmesi mümkün olmayan akıl hastalığına düşmesi e) TBMM nin Cumhurbaşkanı hakkında güvensizlik oyu vermesi. TEST 13.5: Aşağıdaki hallerden hangisinde Cumhurbaşkanının yerine TBMM başkanı vekâlet etmez? a) Cumhurbaşkanının hastalık sebebiyle geçici olarak görevinden ayrılması b) Cumhurbaşkanının yurtdışına çıkmak sebebiyle geçici olarak görevinden ayrılması c) Cumhurbaşkanının ölmesi d) Cumhurbaşkanının istifa etmesi e) Cumhurbaşkanının TBMM tarafından zamanında seçilememesi nedeniyle Cumhurbaşkanının normal görev süresinin sona ermesi TEST 13.6: Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili görev ve yetkileri nden biri değildir? a) Kanunları yayımlamak. b) Kararnameleri imzalamak. c) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM ye geri göndermek. d) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları halkoyuna sunmak. e) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak. TEST 13.7: Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütmeyle ilgili görev ve yetkileri nden birisi değildir? a) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek. b) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek. c) Gerekli gördüğü hallerde bakanlar kuruluna başkanlık etmek veya bakanlar kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak. d) Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek. e) Kanunları yayımlamak TEST 13.8: Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargıyla ilgili görev ve yetkileri nden birisi değildir? a) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek. b) Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek. c) Askerî Yargıtay Üyelerini seçmek.

12 d) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. e) Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ile Başkanını atamak. BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI 183 TEST 13.9: Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler sorunu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kural olarak Cumhurbaşkanı işlemlerini Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasını alarak yapabilir. b) Karşı-imza kuralının nedeni Cumhurbaşkanının sorumsuz olmasıdır. c) Anayasamız, Cumhurbaşkanının hangi işlemleri Başbakan ve ilgili bakanın karşıimzasını almadan tek başına yapılabileceğini tek tek saymıştır. d) Uygulamada Cumhurbaşkanı rektör atama işlemini tek başına yapmaktadır. e) Doktrinde Cumhurbaşkanının hangi işlemleri tek başına, hangi işlemleri ise Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasıyla yapacağı hususu tartışmalıdır. TEST 13.10: Cumhurbaşkanının sorumluluğu konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Cumhurbaşkanının siyasî sorumluluğu yoktur. b) Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili suçlarından dolayı vatana ihanet hâli dışında cezaî sorumluluğu yoktur. c) Cumhurbaşkanının kişisel suçlarından dolayı cezaî sorumluluğu vardır; ancak bu tür suçlarla ilgili olarak yasama dokunulmazlığından yararlanır. d) Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili eylem ve işlemlerinden dolayı hukukî sorumluluğu yoktur. e) Cumhurbaşkanının kişisel eylem ve işlemlerinden dolayı hukukî sorumluluğu vardır. TEST 13.11: Vatana ihanet konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırma önergesi, TBMM üye tamsayısının en az üçte biri tutarındaki üye tarafından yazılı olarak verilebilir. b) Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırılabilmesi ve Yüce Divana sevk edilebilmesi için bu suçlandırma önergesinin TBMM üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun oyuyla kabul edilmesi gerekir. c) Anayasamızın 105 inci maddesine göre vatana ihanet ile suçlandırılıp Yüce Divana sevkedilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer. d) Cumhurbaşkanını vatana ihanetten dolayı yargılayacak makam Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesidir. e) Ceza Kanunumuzda vatana ihanet diye bir suç olmadığına göre, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi nedeniyle Yüce Divan yargıladığı Cumhurbaşkanı hakkında beraat kararı vermek zorunda kalır. TEST 13.12: Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Anayasada açıkça geçmektedir. b) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilât ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. c) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ve sadece Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir düzenleyici işlemdir.

13 184 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI d) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilmek için önce Cumhurbaşkanının TBMM den yetki kanunu ile yetki alması gerekir. e) Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanır. TEST 13.13: Devlet Denetleme Kuruluna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. b) Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve başkanı, Cumhurbaşkanınca atanır. c) Devlet Denetleme Kurulu, kendiliğinden değil, Cumhurbaşkanının istemi üzerine, inceleme, araştırma ve denetlemeler yapar. d) Devlet Denetleme Kurulunun kararları icraidir. e) Hiçbiri. TEST 13.14: Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisi üzerinde denetleme yapamaz? a) Sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta. b) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında. c) Her düzeydeki işçi ve işveren kuruluşlarında. d) Kamuya yararlı derneklerle vakıflarda. e) Yargı organlarında. TEST 13.15: Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisi üzerinde denetleme yapabilir? a) Başbakanlık b) Yargıtay c) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi d) 28 inci Mekanize Piyade Tugayı e) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı TEST 13.16: Cumhurbaşkanının seçilmesi ve görev süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi hem 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, hem 1961 Anayasası ve hem de 1982 Anayasasının ilk şeklinde aynı şekilde vardır? a) TBMM üyeliği şartı b) 40 yaş şartı c) Yüksek öğrenim şartı d) Görev süresi e) Seçen makam TEST 13.17: Cumhurbaşkanının seçilmesi ve görev süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile 1982 Anayasasının ilk şeklinde farklı şekilde düzenlenmiştir? a) TBMM üyeliği şartı b) 40 yaş şartı c) Yüksek öğrenim şartı d) Görev süresi e) Seçen makam TEST 13.18: Cumhurbaşkanının seçilmesi ve görev süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi hem 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanununda, hem de 1982 Anayasasının ilk şeklinde aynı şekilde vardır? a) TBMM üyeliği şartı b) 40 yaş şartı c) Yüksek öğrenim şartı d) Görev süresi e) Seçen makam

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini YÜRÜTME Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini belirleyen ve parlamenter sistemde yürütme, bir kişi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Ocak 12, 2012-7:20:33 TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı

Detaylı

GÜCLÜ DEMOKRASİ GÜCLÜ MECLİS MECLİS CUMHURBASKANINI VE BAKANLARI DENETLİYOR

GÜCLÜ DEMOKRASİ GÜCLÜ MECLİS MECLİS CUMHURBASKANINI VE BAKANLARI DENETLİYOR GÜCLÜ DEMOKRASİ GÜCLÜ MECLİS MECLİS CUMHURBASKANINI VE BAKANLARI DENETLİYOR Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ortadan kalkıyor, yani yetkili ama sorumsuz olmaktan çıkıyor. Mevcut anayasada Cumhurbaşkanı denetlenemiyor,

Detaylı

Kültür. Konu Özetli Gün Gün

Kültür. Konu Özetli Gün Gün 30 Kültür Konu Özetli Özetli Konu Gün Gün Gün Gün LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. 3. 4. 5. ÜN KONUSU TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

makaleler / articles Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

makaleler / articles Yılmaz ALİEFENDİOĞLU 1982 ANAYASASINDA CUMHURBAŞKANININ YÜRÜTME İÇERİSİNDEKİ YERİ, SEÇİMİ VE SORUMSUZLUĞU, YASAMA DOKUNULMAZLIĞI THE ROLE OF THE PRESIDENT IN EXECUTIVE, SELECTION AND NONLIABILITY, LEGISLATIVE IMMUNITY OF THE

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR?

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR? HABER YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 18 maddelik Anayasa değişiklik paketi için 16 Nisan Pazar günü referanduma gidilecek. Biz de Resmi

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları (devam) Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi yolları içermesi

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

DEVLETİN YASAMA GÖREVİ

DEVLETİN YASAMA GÖREVİ DEVLETİN YASAMA GÖREVİ TBMM'ye verilmiştir. TBMM bu görevini yerine getirmek için Anayasanın kendisine verdiği yasama yetkisini kullanır. TBMM'nin Kuruluşu Genel oyla seçilen 550 millet vekilinden oluşur.

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

AK Parti nin başkanlık sistemi teklifi

AK Parti nin başkanlık sistemi teklifi AK Parti nin başkanlık sistemi teklifi AK Parti nin Kasım 2012 de TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu na sunduğu başkanlık sistemine ilişkin önerileri de içeren teklifin tam metni ÜÇÜNCÜ KISIM Devletin Temel

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

MİLLİ FİKİR OLARAK HER ZAMAN YAPTIĞIMIZ GİBİ İŞİN TÜRKÇESİ Nİ SİZ DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZE AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ.

MİLLİ FİKİR OLARAK HER ZAMAN YAPTIĞIMIZ GİBİ İŞİN TÜRKÇESİ Nİ SİZ DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZE AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ. MİLLİ FİKİR OLARAK HER ZAMAN YAPTIĞIMIZ GİBİ İŞİN TÜRKÇESİ Nİ SİZ DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZE AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ. BU BAĞLAMDA MEVCUT ANAYASANIN NELER İÇERDİĞİNİ YENİ ANAYASA TEKLİFİ DEĞİŞİKLİĞİNİN NELER

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

SORULARLA. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

SORULARLA. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem SORULARLA Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem Türkiye nin çevresinde bir ateş çemberi var. Hainlerin ve düşmanların saldırıları bitmiyor. Dünya yeniden kurulurken, Türkiye iç meselelerle meşgul

Detaylı

Mülga (KALDIRILAN) Hükümler

Mülga (KALDIRILAN) Hükümler Mülga (KALDIRILAN) Hükümler Madde 91 E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme Madde 91 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ OLAY I: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Anayasa Hukuku Bütünleme Sınavı 25.06.2014 Tek Numaralı Öğrenciler -CEVAP ANAHTARI- Türkiye de ilk kez serbest seçimlerle Cumhurbaşkanı

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

A. Kuruluşu: C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması -1-

A. Kuruluşu: C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması -1- IX. Yargı yetkisi Madde 9 Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. I. Türkiye Büyük Millet Meclisi A. Kuruluşu: Madde 75 (Değişik: 23/7/1995-4121/8 md.) Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT. Dava No: KO 29/11. Başvurucu. Sabri Hamiti ve Kosova Meclisinin diğer milletvekilleri

GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT. Dava No: KO 29/11. Başvurucu. Sabri Hamiti ve Kosova Meclisinin diğer milletvekilleri REPUBLIKA E KOSOVËS - РЕПУБЛИКА КОСОВO - REPUBLIC OF KOSOVO GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT Priştine, 30 Mart 2011 Nr. ref.: OM 108/11 Dava No: KO 29/11 Başvurucu Sabri Hamiti ve Kosova

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Komisyon KPSS HUKUK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon KPSS HUKUK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-217-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

ANAYASA HUKUKU DERSİ GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR ANAYASA HUKUKU DERSİ 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1- Aşağıdakilerden hangisi negatif statü hakları arasında yer almaz? a) Yaşama hakkı b) İşkence görmeme hakkı c) Sağlık hakkı

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme GYS 2015 Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Komisyon Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası ISBN 978-605-318-070-8

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENİ DERSİ BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENİ DERSİ BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1- Yasama yetkisinin genelliği ifadesinden ne anlaşılmaktadır? a) Genel, kişilik dışı, soyut ve objektif sonuçlar doğuran işlemleri, sadece yasama organının yapabilmesi b) Yasama organının, Anayasadan

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir?

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir? BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ Hazırlayan: Harun YEŞİLOVA 1. I. Eşitlik II. Açıklık III. Tarafsızlık IV. Genellik A) I-II-IV B) I-II-III C) II-III-IV D) I-III-IV E) I-III-V Yukarıdakilerden hangileri

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı