Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI"

Transkript

1 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 1. Baskı, Eylül 2010, 272 s. <www.anayasa.gen.tr/tah-pc.htm>. (c) Tüm Hakları Saklıdır. KG. Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI Ö Z E T 1. Anayasamızın 8 inci maddesi yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından... kullanılır demektedir. Buna göre yürütme yetkisi ve görevi sadece Bakanlar Kuruluna (Hükûmete) değil, Cumhurbaşkanına da aittir Anayasasının 8 inci maddesi (1961 Anayasasının 6 ncı maddesinden farklı olarak) yürütmeyi sadece görev olarak değil, aynı zamanda yetki olarak ele almış ve yürütme yetkisi ve görevi nden bahsetmiştir. 3. Cumhurbaşkanı, 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla onaylanan anayasa değişikliğinden önce TBMM tarafından seçiliyordu. Bu değişiklik ise Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngörmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki tur oylama yapılması ihtimal dahilindedir. Birinci turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday seçilir. Aksi taktirde iki hafta sonra ikinci tur oylama yapılır. Bu oylamaya birinci turda en çok oy almış iki aday katılır. Bunlardan geçerli oyların çoğunluğunu alan aday seçilmiş olur değişikliğinden önce Cumhurbaşkanının seçim usûlü şöyleydi: Cumhurbaşkanının seçiminde dört tur oylama yapılması ihtimali vardı. Birinci ve ikinci tur oylamada yeter sayı TBMM üye tamsayısının üçte ikisiydi (367 oy). Üçüncü ve dördüncü tur oylamada yeter sayı üye tamsayısının salt çoğunluğuydu (276 oy). Üçüncü tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilemezse, en çok oy almış iki aday arasında dördüncü tur oylama yapılırdı. Dördüncü tur oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal TBMM seçimleri yenilenirdi. TBMM nin Cumhurbaşkanı seçme kararı bir parlâmento kararı idi. 5. Cumhurbaşkanının görev süresi 2007 değişikliğinden önce yedi yıldı değişikliği bu süreyi beş yıla indirmiştir. 6. Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder değişikliğinden önce bir kişinin iki defa Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değildi; 2007 den sonra ise mümkündür. 8. Bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için şu şartları taşıması gerekir: Türk vatandaşı olmak, kırk yaşını doldurmuş olmak, yüksek öğrenim yapmış olmak, milletvekili olmak veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak.

2 BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI Cumhurbaşkanlığı görevinin başlangıç anı seçim tarihi değil, yeni Cumhurbaşkanının TBMM Genel Kurulu huzurunda andiçmeyi bitirdiği andır. 11. Cumhurbaşkanının görevi, görev süresinin dolması, istifa, ölüm, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanma gibi başka bir sebep le sona erer. 12. Cumhurbaşkanına TBMM Başkanı vekâlet eder. 13. Cumhurbaşkanının devleti temsil ve anayasanın uygulanmasını ve devlet organlarının uyumlu çalışmasını gözetme olarak iki temel görevi vardır. 14. Anayasamız, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini ayrıntılı olarak 104 üncü maddesinde yasama ile ilgili olanlar, yürütme alanına ilişkin olanlar ve yargı ile ilgili olanlar şeklinde üçe ayırıp tek tek saymıştır: 15. Parlâmenter hükûmet sistemlerinde, Cumhurbaşkanlarının kural olarak bütün işlemleri başbakan veya ilgili bakanlar tarafından imzalanmaları gerekir. Buna karşı-imza kuralı denir. Bunun amacı sorumsuz Cumhurbaşkanının tek başına işlem yapmasının önlenmesi ve işlemlerinden kaynaklanacak sorumluluğu Başbakan ve ilgili bakanın üstlenmesini sağlamaktır. 16. Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Dolayısıyla Türkiye de kural olarak karşı imza kuralı kabul edilmiştir. 17. Türkiye de uygulamada Cumhurbaşkanı birçok işlemi (örneğin rektör seçme, cezaları kaldırma, vs.) başbakan ve ilgili bakanların karşı-imzasını almadan tek başına yapmaktadır. 18. Türkiye de doktrinde, Cumhurbaşkanının hangi işlemleri tek başına yapabileceği hususu tartışmalıdır. 19. Türkiye de uygulamada ve teoride Cumhurbaşkanının KHK leri ve Bakanlar Kurulunun diğer kararlarını imzalamak zorunda olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Genellikle Cumhurbaşkanının yerindelik düşüncesiyle bunları imzalamayı reddedemeyeceği; ama hukuka aykırı olan kararnameleri ve kararları imzalamayabileceği kabul edilmektedir. 20. Cumhurbaşkanının hiçbir şekilde siyasî sorumluluğu yoktur. Yani CB kendisi istifa etmedikçe hiçbir makam tarafından görevden alınamaz. 21. Cumhurbaşkanının kişisel suçlarından cezaî sorumluluğu olduğu kabul edilmektedir. Cumhurbaşkanı yasama dokunulmazlığı gibi bir dokunulmazlıktan da yararlanmaz. Dolayısıyla kişisel suçlarından dolayı Cumhurbaşkanı hakkında normal bir vatandaş gibi takibatta bulunulabilir. 22. Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili eylem ve işlemlerinden dolayı vatana ihanet hâli dışında cezaî sorumluluğu yoktur.

3 174 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI 23. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır. Daha sonra Yüce Divan tarafından yargılanır. Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırılması sonucu görevinden düşeceği hususunda Anayasamızda bir hüküm yoktur. Bu husus doktrinde tartışmalıdır. 24. Ceza Kanunumuzda vatana ihanet suçu diye bir suç yoktur. Dolayısıyla - böyle bir suç Ceza Kanununa konulmadıkça- Cumhurbaşkanı Yüce Divana sevk edilse bile, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi nedeniyle beraat eder. 25. Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili eylem ve işlemlerinden dolayı hukukî sorumluluğu yoktur. 26. Cumhurbaşkanının kişisel eylem ve işlemlerinden dolayı hukukî sorumluluğu vardır. 27. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilât ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ve sadece Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir düzenleyici işlemdir. Cumhurbaşkanının bu tür kararname çıkarma yetkisi, doğrudan doğruya Anayasadan kaynaklanan aslî bir yetkidir. 28. Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden başkanı, Cumhurbaşkanınca atanır. DDK Cumhurbaşkanının istemi üzerine çalışır. 29. Devlet Denetleme Kurulu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda denetleme yapmaya yetkilidir. 30. Devlet Denetleme Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve yargı organlarında denetleme yapamaz. 31. Devlet Denetleme Kurulu raporları, icraî nitelikte değildir; bunların bağlayıcı gücü yoktur. ANAHTAR KAVRAMLAR Aşağıdaki kavramları bilmiyorsanız veya bu kavramlar konusunda kendinizi eksik hissediyorsanız, izleyen sayfadaki sorulara geçmeden önce, bu konudaki eksikliğinizi biraz aşağıdaki kaynakları okuyarak gideriniz. Cumhurbaşkanı (CB) CBnın andiçmesi CBnın cezaî sorumluluğu CBnın görev süresi CBnın görev ve yetkileri CBnın hukukî sorumluluğu CBnın kişisel suçlarından dolayı sorumluluğu CBnın siyasî sorumsuzluğu CBnın tek başına yapacağı işlemler CBnın temsil görevi CBnın gözetme görevi CBnın yürütme ile ilgili yetkileri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği CBlığı makamının boşalması hâli Cumhurbaşkanına vekalet Devlet Denetleme Kurulu Karşı-imza Vatana ihanet

4 KAYNAKLAR BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI 175 Bu bölüm, Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 9. Baskı, 2010, s arasında yer alan Cumhurbaşkanı başlıklı bölümün uygulamasıdır. Bu nedenle aşağıdaki soruları cevaplayabilmek, ödevleri yapabilmek ve problemleri çözebilmek için öncelikle söz konusu bölümü okumanızda yarar vardır. Aynı konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu kaynaklara da bakılabilir: Kemal Gözler, Devlet Başkanları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001, s Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı-Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Orhan Aldıkaçtı, Modern Demokrasilerde ve Türkiye de Devlet Başkanlığı, İstanbul, Kor Müessesesi, Ahmet Kerse, Türkiye de 1961 Anayasası Göre Cumhurbaşkanı, İstanbul, Sümer Matbaası, Burhan Kuzu, Parlâmenter Rejimlerde Devlet Başkanının Konumu ve Anayasalarında Durum, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LIII, , Sayı 1-4, s Murat Sevinç, Güncel Gelişmeler Işığında 1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 2, Nisan- Haziran 2002, s Barış Bahçeci, Devlet Başkanının Veto Yetkisi, Ankara, Yetkin, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesi: ÖDEVLER ÖDEV 13.1: 184/367 Tartışması.- Türkiye de Nisan 2007 de bir Cumhurbaşkanının seçimiyle ilgili olarak bir 184/367 tartışması yaşanmıştır. Bu tartışma nedir? Bu tartışmada 184 tezi nedir? 367 tezi nedir? Araştırınız. Bu tezlerin her biriyle ilgili en az bir makale bulup okuyunuz. ÖDEV 13.2: Anayasa Mahkemesinin 367 Kararı.- Nisan 2007 de bir Cumhurbaşkanının seçimi için TBMM de yapılan birinci tur oylama hakkında CHP, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmıştır. Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs 2007 tarih ve E.2007/45, K.2007/54 sayılı kararıyla Cumhurbaşkanı seçmek için toplantı yetersayısının 367 olduğu yolundaki iddiayı benimsemiş ve Cumhurbaşkanı seçimi hakkında TBMM de yapılan ilk tur oylamayı iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararının tam metinin bulup okuyunuz. Anayasa Mahkemesinin kararı Anayasaya uygun mu? 1) Anayasa Mahkemesi böyle bir oylamayı iptal edebilir mi? 2) Anayasa Mahkemesinin toplantı yetersayısının 367 olduğu yolundaki kararı Anayasamız bakımından isabetli mi? Bu konuyu inceleyiniz.

5 176 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI ÖDEV 13.3: Özel Toplantı Yetersayısı - Karşılaştırmalı anayasa hukukunda Cumhurbaşkanının seçimi konusunda özel toplantı yetersayısı öngören ülke anayasası var mı? Araştırınız. Cumhurbaşkanının seçimi konusunda değil, herhangi bir konuda genel toplantı yetersayısından başka özel bir toplantı yetersayısı, yani genel toplantı yetersayısından daha yüksek bir toplantı yetersayısı öngören bir anayasa var mıdır? Araştırınız. PROBLEMLER PROBLEM 13.1: Cumhurbaşkanı Seçimi.- Varsayalım ki 21 Ekim 2007 den önce TBMM de yeni bir Cumhurbaşkanı seçilmesi için yapılan ve A, B ve C olmak üzere üç adayın katıldığı ikinci tur oylamada A 280 oy, B 200 oy ve C 60 oy almıştır. Bunun üzerine Meclis Başkanı Aday A nın Cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamış ve aynı yönde bir işlem Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Yapılan oylama Anayasamıza uygun mudur? Uygunsa neden? Uygun değilse neden? Bu oylama Anayasamıza aykırı ise, söz konusu aykırılığı gidermek için ne yapılabilir? Söz konusu Cumhurbaşkanı seçme işlemine karşı bir şey yapılabilir mi? Yapılabilirse nedir? Yapılamazsa neden? PROBLEM 13.2: Vatana Đhanet.- Varsayalım ki, bir Cumhurbaşkanı hakkında TBMM üye tamsayısının en az üçte biri tarafından vatana ihanetle suçlandırma önergesi verilsin ve bu önerge TBMM üye tamsayısının dörtte üçü ile kabul edilmiş olsun. (Türk Ceza Kanununda vatana ihanet suçu diye bir suç yoktur). Bu durumda ne olur? Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı görevi sona erer mi? Yüce Divan ne karar verir? PROBLEM 13.3: Cumhurbaşkanının Cezaî Sorumluluğu.- Varsayalım ki MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Đçişleri Bakanı ile tartışmış ve sinirlenerek elindeki kitabı Đçişleri Bakanının yüzüne fırlatmış, kitabın köşesi Bakanın gözüne isabet edip, bakanın kör olmasına yol açmıştır. Cumhurbaşkanına karşı yapılabilecek bir şey var mıdır? Varsa nedir? Usûlü nedir? Yoksa neden? PROBLEM 13.4: Cumhurbaşkanının Hukukî Sorumluluğu.- Varsayalım ki MGK toplantısında Cumhurbaşkanı ile Đçişleri Bakanı arasında ülkenin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin bir tartışma çıkmıştır. Cumhurbaşkanı bu tartışma esnasında Đçişleri Bakanına hakaret etmiştir. Đçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanına karşı hukuk davası açıp tazminat isteyebilir mi? Neden? PROBLEM 13.5: Cumhurbaşkanının Kişisel Cezaî Sorumluluğu.- Varsayalım ki, tek başına alışverişe çıkmayı seven Cumhurbaşkanı alışveriş yaparken bir başka müşteri ile tartışmış ve müşterinin burnuna bir yumruk

6 BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI 177 atarak onun burnunun kırılmasına sebep olmuştur. Cumhurbaşkanı hakkında bir şey yapılabilir mi? Cumhurbaşkanı bu suçtan dolayı yargılanırsa nerede yargılanır? Yapılamazsa neden? PROBLEM 13.6: Cumhurbaşkanının Makam Arabası.- Varsayalım ki, Cumhurbaşkanının makam arabası trafikte seyrederken bir özel kişinin kullandığı otomobile çarpmış ve bu kişinin ölümüne sebep olmuştur. Cumhuriyet savcısı bu olaydan dolayı Cumhurbaşkanı veya şoförü hakkında ceza davası açabilir mi? Ölen kişilerin mirasçıları Cumhurbaşkanına karşı tazminat davası açabilirler mi? PROBLEM 13.7: Aralık 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arnavutluğa; TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise resmî bir ziyaret için Đsveç e gitmiştir. Cumhurbaşkanlığına kim vekâlet edecektir? (Uygulamada kim vekâlet etmiştir? Araştırınız.) PROBLEM 13.8: Varsayalım ki, Cumhurbaşkanı görevini yapamayacak derece de hastadır. TBMM seçimleri yapılmış, ama henüz TBMM başkanı seçilmemiştir. Cumhurbaşkanlığına kim vekâlet edecektir? PROBLEM 13.9: Varsayalım ki, Cumhurbaşkanının normal görev süresi dolmuş, ancak yerine yeni bir Cumhurbaşkanı henüz seçilememiştir. Cumhurbaşkanı görevi kimin tarafından yürütülür? PROBLEM 13.10: Kayıp Trilyon Davası yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Cumhurbaşkanı seçilmeden önceki dönemde işlediği iddia edilen bir suç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir. Bu karara itiraz edilmesi üzerine Sincan Birinci Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığı kararını Cumhurbaşkanına kişisel suçlarından dolayı bir dokunulmazlık tanınmadığı ve bu tür suçlarından dolayı yargılanabileceği gerekçesiyle kaldırmıştır (18 Mayıs 2009 tarihli gazeteler. Örneğin: hurarsiv.hurriyet.com.tr/ = ). Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozulması istemli başvurusunu Yargıtaya göndermiştir (9 Eylül 2009 tarihli gazeteler). Soru: Cumhurbaşkanı hakkında iddia edilen söz konusu suçtan dolayı yargılanabilir mi? Neden? PROBLEM 13.11: Aziz Nesin vs. Kenan Evren Davası.- Aziz Nesin, aydınlar dilekçesi olarak bilinen bir dilekçenin hazırlayıcılarından biridir (15 Mayıs 1984). Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren in, Manisa da yaptığı açık hava konuşmasında aydınlar dilekçesi ni hazırlayan ve imzalayanların vatan haini olduğu yolunda görüşler dile getirdiği iddia edilmiştir. Aziz Nesin, Cumhurbaşkanının bu şekilde kendisinin kişilik haklarına saldırıda

7 178 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI bulunduğunu ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine 4 Şubat 1987 tarihinde manevî tazminat davası açmıştır. Soru: Mahkemenin kararı ne olmalıdır? Neden? Ödev: Yukarıdaki davada Ankara Dokuzuncu Asliye Hukuk Mahkemesi, görevi sırasındaki işlemlerinden ötürü sorumsuzluğu ve yargı bağışıklığı bulunan Cumhurbaşkanı hakkında dava açılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi 27 Nisan 1987 tarih ve E.1987/2865, K.1987/3701 sayılı kararıyla, Cumhurbaşkanının yurt gezisi sırasında yaptığı açık hava toplantılarında aydınlar dilekçesi ile ilgili olarak görüş açıklamasının görevi ile ilgisi olduğu kuşkusuzdur diyerek Ankara Dokuzuncu Asliye Hukuk Mahkemesinin yukarıdaki kararını onamıştır. Yargıtayın onama kararından sonra, davacı Aziz Nesin Avrupa Đnsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuruda bulunmuş, ama Komisyon 6 Temmuz 1989 tarihli kararıyla davacının başvurusunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir (Avrupa Đnsan Hakları Komisyonu, Aziz Nesin Türkiye ye Karşı, No.13901, 6 Temmuz 1989 (Nakleden: Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan, 1998, s.231). TARTIŞMALAR TARTIŞMA 13.1: Cumhurbaşkanı-Yüksek Öğrenim.- Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğinin şartları arasında yüksek öğrenim yapmış olmak şartı yer almaktadır. Sizce bu şartın aranması isabetli midir? Tartışınız. Bu şartı arayan bizim Anayasamızdan başka ülke anayasaları var mıdır? Araştırınız. TARTIŞMA 13.2: Abdullah Gül ün Görev Süresi (5 Yıl mı, 7 Yıl mı?).- Şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 31 Mayıs 2007 tarih ve 5678 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun yürürlüğe girmesinden önce seçilmiştir. Dolayısıyla Abdullah Gül, 28 Ağustos 2007 günü seçildiğinde, yürürlükteki Anayasa hükümlerine göre görev süresi yedi yıldı. Ancak 31 Ekim 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5678 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu, Cumhurbaşkanının görev süresini yedi yıldan beş yıla indirmiştir. Acaba görevdeki Cumhurbaşkanının Abdullah Gül ün görev süresi yedi yıldan beş yıla inmiş midir? Yoksa Abdullah Gül, seçildiği gün yürürlükte olan anayasa hükmünün öngördüğü süre oylan yedi yıl mı görev kalacaktır? Neden? Tartışınız. TARTIŞMA 13.3: Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı.- 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 31 Mayıs 2007 tarih ve 5678 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla getirilen Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi usûlü, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesi bakımından isabetli bir usûl müdür? Tartışınız.

8 BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI 179 TARTIŞMA 13.4: Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunun karar ve kararnamelerini imzalamak zorunda mıdır? Neden? Tartışınız. Bunları imzalamayı reddeden Cumhurbaşkanına karşı ne yapılabilir? Tartışınız. (Bu konuda şu kitaba bakılabilir: Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri Đmzalamayı Reddedebilir mi?, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000 <http://www.anayasa.gen.tr/catisma-intro.htm>) TARTIŞMA 13.5: Vatana ihanet ile suçlandırılıp Yüce Divana sevkedilen Cumhurbaşkanı, görevinde kalır mı? Tartışınız. TARTIŞMA 13.6: Varsayalım ki bir Cumhurbaşkanının rüşvet karşılığında rektör atadığı iddia edilmektedir. Bu Cumhurbaşkanına karşı ne yapılabilir? Tartışınız. TARTIŞMA 13.7: Varsayalım ki, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu tarafından alınan bütün kararları imzalamamaktadır. Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanına karşı yapabileceği bir şey var mıdır? Tartışınız. TARTIŞMA 13.8: Varsayalım ki, Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kabul edilen bütün kanunları, 15 günlük bekleme süresi dolmasına rağmen ne TBMM ye geri göndermekte, ne de Resmî Gazetede yayınlamaktadır. TBMM nin böyle bir Cumhurbaşkanına karşı yapabileceği bir şey var mıdır? Tartışınız. TARTIŞMA 13.9: Varsayalım ki, Anayasa Mahkemesinde Yargıtay tarafından seçilen üye emekliye ayrılmıştır. Yargıtay boşalan üyelik için kendi üyeleri arasında üç aday seçerek Cumhurbaşkanına göndermiştir. Cumhurbaşkanı bu üç adayı atamayı reddetmiş ve Yargıtay Başkanlığına bu üç adayı da beğenmediğini, kendisine yeni bir üç aday önerilmesini istemiştir. Böyle bir şey yapabilir mi? Yapabilirse neden? Yapamazsa neden? Yapamazsa böyle bir şeye teşebbüs eden Cumhurbaşkanına karşı yapılabilecek bir şey var mıdır? Tartışınız. TARTIŞMA 13.10: Teröristleri Affeden Cumhurbaşkanına Karşı Bir Şey Yapılabilir mi?- Adalet Bakanı Cemil Çicek in 1 Ekim 2003 tarihinde bir milletvekilinin soru önergesine verdiği cevaptan onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer in göreve geldiği 6 Mayıs 2000 tarihinden 6 Ağustos 2003 tarihine kadar toplam 225 mahkumu affettiği, bunlardan 139 unun terör suçlarından mahkum olduğu anlaşılmıştır (1 Ekim 2003 tarihli tutanağa ekli cevap. Cevap metni ve affedilen mahkum listesi ve suçları için bkz.: www2.tbmm.gov.tr/d22/7/7-1070c.pdf). Onuncu Cumhurbaşkanı A. N. Sezer in affettiği terör mahkumlarından pek çoğunun terör örgütlerine tekrar katıldığı iddia edilmektedir. Örneğin jandarma karakoluna bombalı saldırı suçundan

9 180 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI onbeş yıl hapis cezasına mahkum olan Orhan Gül ü Cumhurbaşkanı 31 Ocak 2003 tarih ve 19 sayılı kararla affetmiştir (Resmî Gazete, 1 Şubat 2003, Sayı 25011). Orhan Gül, 26 Ekim 2004 tarihinde Tunceli ili Mazgirt ilçesi Kızılcık köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir (Zaman, ; com.tr/?hn=106249&bl= haberler&trh= ). Eski Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel tarafından 93, Turgut Özal tarafından 17 mahkum affedilmişken (http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil3/ bas/b064m.htm) Ahmet Necdet Sezer, sadece 2002 yılında 105, 2003 yılının sadece ilk sekiz ayında 93 kişinin cezasını affetmiştir). Varsayalım ki bir Cumhurbaşkanı mahkûm olan teröristleri yanlış yere affetmektedir. Bu Cumhurbaşkanına karşı yapılabilecek bir şey var mıdır? Neden? Cumhurbaşkanının af kararları karşı imzaya tâbi midir? Eğer tâbi olsaydı, bu af kararlarına karşı bir şey yapılabilir miydi? Nasıl? Kime karşı? Neden? GAZETE KUPÜRÜ 13.1: Sezer in Affettiği Terörist Çatışmada Öldü...

10 SORULAR BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI 181 SORU 13.1: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bir kanuna dayanması şart değildir. Bu husus neyi gösterir? Bu husus, hangi büyük ilkenin bir istisnasıdır? SORU 13.2: 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları arasında Cumhurbaşkanının; (a) görev süresi, (b) tekrar seçilip seçilememesi bakımından ne farklar vardır? SORU 13.3: 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla onaylanan Anayasa Değişikliğinden önce Cumhurbaşkanının seçilmesi usûlü nasıldı? Açıklayınız. SORU 13.4: Anayasamızın karşı-imza konusunda benimsediği kural ve istisnalar nelerdi? SORU 13.5: Cumhurbaşkanı kişisel suçlarından dolayı sorumlu mudur? Neden? T E S T TEST 13.1: Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilme şartlarından birisi değildir? a) Türk vatandaşı olmak. b) Kırk yaşını doldurmuş olmak. c) Yüksek öğrenim yapmış olmak. d) Milletvekili olmak e) Daha önce bir defadan daha fazla Cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak. TEST 13.2: 2007 Anayasa değişikliğinden önceki duruma göre, Cumhurbaşkanının seçimi usûlü hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildi? a) Cumhurbaşkanının seçiminde dört tur oylama yapılması ihtimali vardı. b) İlk iki tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilmek için yeter sayı TBMM üye tamsayısının üçte ikisiydi. c) Üçüncü tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilmek için yeter sayı TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğuydu. d) Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, üçüncü oylamada en çok oy almış iki aday arasında dördüncü oylama yapılırdı. e) Dördüncü tur oylamada en çok oy alan aday seçilirdi. TEST 13.3: Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır ve aynı kişi iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. b) 1924 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının görev süresi dört yıldı ve aynı kişinin birden fazla defa Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkündü. c) 1961 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldı ve aynı kişinin arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değildi.

11 182 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI d) 1982 Anayasasına göre Seçilen yeni Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı görevi TBMM huzurunda yaptığı yeminin bitmesi anından itibaren başlar. e) 1982 Anayasasına göre yeni Cumhurbaşkanının zamanında seçilememesi durumunda, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı görevden ayrılır; yerine TBMM Başkanı vekâlet eder. TEST 13.4: Aşağıdaki hallerden hangisinde Cumhurbaşkanının görevi sona ermez? a) Beş yıllık görev süresinin dolması. b) Cumhurbaşkanının istifası. c) Cumhurbaşkanının ölümü. d) Cumhurbaşkanının iyileşmesi mümkün olmayan akıl hastalığına düşmesi e) TBMM nin Cumhurbaşkanı hakkında güvensizlik oyu vermesi. TEST 13.5: Aşağıdaki hallerden hangisinde Cumhurbaşkanının yerine TBMM başkanı vekâlet etmez? a) Cumhurbaşkanının hastalık sebebiyle geçici olarak görevinden ayrılması b) Cumhurbaşkanının yurtdışına çıkmak sebebiyle geçici olarak görevinden ayrılması c) Cumhurbaşkanının ölmesi d) Cumhurbaşkanının istifa etmesi e) Cumhurbaşkanının TBMM tarafından zamanında seçilememesi nedeniyle Cumhurbaşkanının normal görev süresinin sona ermesi TEST 13.6: Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili görev ve yetkileri nden biri değildir? a) Kanunları yayımlamak. b) Kararnameleri imzalamak. c) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM ye geri göndermek. d) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları halkoyuna sunmak. e) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak. TEST 13.7: Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütmeyle ilgili görev ve yetkileri nden birisi değildir? a) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek. b) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek. c) Gerekli gördüğü hallerde bakanlar kuruluna başkanlık etmek veya bakanlar kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak. d) Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek. e) Kanunları yayımlamak TEST 13.8: Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargıyla ilgili görev ve yetkileri nden birisi değildir? a) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek. b) Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek. c) Askerî Yargıtay Üyelerini seçmek.

12 d) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. e) Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ile Başkanını atamak. BÖLÜM 13: CUMHURBAŞKANI 183 TEST 13.9: Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler sorunu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kural olarak Cumhurbaşkanı işlemlerini Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasını alarak yapabilir. b) Karşı-imza kuralının nedeni Cumhurbaşkanının sorumsuz olmasıdır. c) Anayasamız, Cumhurbaşkanının hangi işlemleri Başbakan ve ilgili bakanın karşıimzasını almadan tek başına yapılabileceğini tek tek saymıştır. d) Uygulamada Cumhurbaşkanı rektör atama işlemini tek başına yapmaktadır. e) Doktrinde Cumhurbaşkanının hangi işlemleri tek başına, hangi işlemleri ise Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasıyla yapacağı hususu tartışmalıdır. TEST 13.10: Cumhurbaşkanının sorumluluğu konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Cumhurbaşkanının siyasî sorumluluğu yoktur. b) Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili suçlarından dolayı vatana ihanet hâli dışında cezaî sorumluluğu yoktur. c) Cumhurbaşkanının kişisel suçlarından dolayı cezaî sorumluluğu vardır; ancak bu tür suçlarla ilgili olarak yasama dokunulmazlığından yararlanır. d) Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili eylem ve işlemlerinden dolayı hukukî sorumluluğu yoktur. e) Cumhurbaşkanının kişisel eylem ve işlemlerinden dolayı hukukî sorumluluğu vardır. TEST 13.11: Vatana ihanet konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırma önergesi, TBMM üye tamsayısının en az üçte biri tutarındaki üye tarafından yazılı olarak verilebilir. b) Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırılabilmesi ve Yüce Divana sevk edilebilmesi için bu suçlandırma önergesinin TBMM üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun oyuyla kabul edilmesi gerekir. c) Anayasamızın 105 inci maddesine göre vatana ihanet ile suçlandırılıp Yüce Divana sevkedilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer. d) Cumhurbaşkanını vatana ihanetten dolayı yargılayacak makam Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesidir. e) Ceza Kanunumuzda vatana ihanet diye bir suç olmadığına göre, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi nedeniyle Yüce Divan yargıladığı Cumhurbaşkanı hakkında beraat kararı vermek zorunda kalır. TEST 13.12: Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Anayasada açıkça geçmektedir. b) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilât ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. c) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ve sadece Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir düzenleyici işlemdir.

13 184 TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI d) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilmek için önce Cumhurbaşkanının TBMM den yetki kanunu ile yetki alması gerekir. e) Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanır. TEST 13.13: Devlet Denetleme Kuruluna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. b) Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve başkanı, Cumhurbaşkanınca atanır. c) Devlet Denetleme Kurulu, kendiliğinden değil, Cumhurbaşkanının istemi üzerine, inceleme, araştırma ve denetlemeler yapar. d) Devlet Denetleme Kurulunun kararları icraidir. e) Hiçbiri. TEST 13.14: Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisi üzerinde denetleme yapamaz? a) Sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta. b) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında. c) Her düzeydeki işçi ve işveren kuruluşlarında. d) Kamuya yararlı derneklerle vakıflarda. e) Yargı organlarında. TEST 13.15: Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisi üzerinde denetleme yapabilir? a) Başbakanlık b) Yargıtay c) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi d) 28 inci Mekanize Piyade Tugayı e) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı TEST 13.16: Cumhurbaşkanının seçilmesi ve görev süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi hem 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, hem 1961 Anayasası ve hem de 1982 Anayasasının ilk şeklinde aynı şekilde vardır? a) TBMM üyeliği şartı b) 40 yaş şartı c) Yüksek öğrenim şartı d) Görev süresi e) Seçen makam TEST 13.17: Cumhurbaşkanının seçilmesi ve görev süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile 1982 Anayasasının ilk şeklinde farklı şekilde düzenlenmiştir? a) TBMM üyeliği şartı b) 40 yaş şartı c) Yüksek öğrenim şartı d) Görev süresi e) Seçen makam TEST 13.18: Cumhurbaşkanının seçilmesi ve görev süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi hem 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanununda, hem de 1982 Anayasasının ilk şeklinde aynı şekilde vardır? a) TBMM üyeliği şartı b) 40 yaş şartı c) Yüksek öğrenim şartı d) Görev süresi e) Seçen makam

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Ocak 12, 2012-7:20:33 TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

makaleler / articles Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

makaleler / articles Yılmaz ALİEFENDİOĞLU 1982 ANAYASASINDA CUMHURBAŞKANININ YÜRÜTME İÇERİSİNDEKİ YERİ, SEÇİMİ VE SORUMSUZLUĞU, YASAMA DOKUNULMAZLIĞI THE ROLE OF THE PRESIDENT IN EXECUTIVE, SELECTION AND NONLIABILITY, LEGISLATIVE IMMUNITY OF THE

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ OLAY I: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Anayasa Hukuku Bütünleme Sınavı 25.06.2014 Tek Numaralı Öğrenciler -CEVAP ANAHTARI- Türkiye de ilk kez serbest seçimlerle Cumhurbaşkanı

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT. Dava No: KO 29/11. Başvurucu. Sabri Hamiti ve Kosova Meclisinin diğer milletvekilleri

GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT. Dava No: KO 29/11. Başvurucu. Sabri Hamiti ve Kosova Meclisinin diğer milletvekilleri REPUBLIKA E KOSOVËS - РЕПУБЛИКА КОСОВO - REPUBLIC OF KOSOVO GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT Priştine, 30 Mart 2011 Nr. ref.: OM 108/11 Dava No: KO 29/11 Başvurucu Sabri Hamiti ve Kosova

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki YARGI Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki düzene uymayanlara hangi cezanın verileceğini

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Başbakanlık Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Başbakanlık Personeli

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

1982 ANAYASASI NDA CUMHURBAŞKANI VE KLASİK PARLAMENTER SİSTEME GÖRE YENİ ANAYASA DA CUMHURBAŞKANI NIN KONUMUNA İLİŞKİN ÖNERİLER

1982 ANAYASASI NDA CUMHURBAŞKANI VE KLASİK PARLAMENTER SİSTEME GÖRE YENİ ANAYASA DA CUMHURBAŞKANI NIN KONUMUNA İLİŞKİN ÖNERİLER 1982 ANAYASASI NDA CUMHURBAŞKANI VE KLASİK PARLAMENTER SİSTEME GÖRE YENİ ANAYASA DA CUMHURBAŞKANI NIN KONUMUNA İLİŞKİN ÖNERİLER Sami ZARİÇ 1 ÖZ Bu çalışmada yeni anayasanın parlamenter demokrasinin icaplarına

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23 GENELGE 2001/23 İLGİ : 09.08.1994 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-12761 (1994/32) sayılı genelge. Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği 1 Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği Amaç Kapsam Tanımlar Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı Atatürk Öğretmen Akademisi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE

ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK Karar Sayısı: KHK/650 KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27021

Resmî Gazete Sayı : 27021 11 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27021 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06.02.2013 Karar Sayısı : 41 Başkanlık Divanı Karar Tarihi :03.10.2013 Sayı : 55 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Mart 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28933 Mükerrer TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

Detaylı

Kanun Numarası : 6271 Kabul Tarihi : 19/1/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/1/2012 Sayı : 28185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 51

Kanun Numarası : 6271 Kabul Tarihi : 19/1/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/1/2012 Sayı : 28185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 51 11531 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU Kanun Numarası : 6271 Kabul Tarihi : 19/1/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/1/2012 Sayı : 28185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 51 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yalova Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Cumhurbaşkanı seçimine, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak niteliklere, seçim öncesi, seçim

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İç Denetim Koordinasyon

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı