BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM"

Transkript

1 BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Çevresel ve Sosyal Yönetim Eylem Planları ĠnĢaat Etkileri Yönetim Planı Yöre Halkının Emniyet Yönetim Planı Halkla ĠliĢkiler Planı Ġstihdam ve Eğitim Planları Tedarik ve Temin Yöntemi Planı Arazi Edinimi Planı Tazminat Eylem Planı Yeniden YerleĢim Eylem Planı Agrega Yönetim Planı Trafik (UlaĢım) Yönetim Planı Kültürel Miras Yönetim Planı TaĢıma Yönetim Planı Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı Kirlilik Önleme Planı Atık Yönetimi Planı Acil Müdahale Planı ĠnĢaat, ĠĢletme ve ĠĢletmeye Kapatma Dönemi Ġzleme Planı Ġzleme Planının Kapsamı Ġzleme ÇalıĢmaları Felsefesi i

3 ĠnĢaat Ġzleme Planının Öğeleri Ġzleme Yöntemi Ġzleme Planının Uygulanması Denetleme ve Gözden Geçirme ÇED Olumlu Belgesinin Verilmesi Durumunda, Yeterlik Tebliği nde Yeterlik Belgesi Alan Kurum/KuruluĢların Yükümlülükleri BaĢlığının 9. Maddesinin 4. Bendinde Yer Alan Hususların GerçekleĢtirilmesi ile Ġlgili Program ÇED Olumlu Belgesinin Verilmesi Durumunda, Çevre Kanunu nca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik de Yer Alan Hususların GerçekleĢtirilmesi ile Ġlgili Program ii

4 TABLOLAR Sayfa No Tablo Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ile ilgili AĢamaları Tablo TANAP Projesi ÇSSG Organizayonu Tablo Ulusal Mevzuat, IFC ve AB Direktifleri Evsel Atık Su DeĢarj Standartları Tablo Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği- KarıĢık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama DeĢarj Standartları Tablo IFC Hidrotest Suyu DeĢarj Standartları iii

5 ŞEKİLLER Sayfa No ġekil TANAP Projesi Organizasyon Yapısı iv

6 KISALTMALAR AEP AGYP AMP AYP Ç&S ÇSSG ÇSYS ÇġB EA EEPP EMS EPCM HGA HĠP IFI IGA ISO ĠEP ĠEYP KMYP KÖP KSS OHSAS PK PKP STK ġkf TANAP Arazi Edinimi Planı Agrega Yönetim Planı Acil Müdahale Planı Atık Yönetimi Planı Çevresel ve Sosyal Çevresel ve Sosyal Sağlık Güvenlik Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemleri Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Etki Alanı Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı En Muhtemel Sayı Mühendislik Satınalma ve ĠnĢaat Yönetimi Ev Sahibi Hükümet AnlaĢması Halkla ĠliĢkiler Planı Uluslararası Finans KuruluĢları Hükümetler Arası AnlaĢma Uluslararası Standardizasyon TeĢkilatı Ġstihdam ve Eğitim Planları ĠnĢaat Etkileri Yönetim Planı Kültürel Miras Yönetim Planı Kirlilik Önleme Planı Kurumsal Sosyal Sorumluluk ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri PaydaĢ Katılımı PaydaĢ Katılım Planı Sivil Toplum KuruluĢları ġikâyet Kayıt Formu Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı v

7 TMT TTYP TUYP TYP YHEYP YÜT YYEP Temel Mühendislik ve Tasarım Tedarik ve Temin Yöntemi Planı Trafik (UlaĢım) Yönetim Planı TaĢıma Yönetim Planı Yöre Halkının Emniyet Yönetim Planı Yer Üstü Tesisleri Yeniden YerleĢim Eylem Planı vi

8 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi TANAP ve yüklenicileri kendi içlerinde Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemlerinin (ÇSYS) geliģtirilmesinden sorumludur. Sistemlerin amacı, aģağıdaki unsurların gerçekleģtirilmesidir: Projenin yasal gerekliliklere ve diğer Proje gerekliliklerine uyması, Projenin Çevresel ve Sosyal (Ç&S) yönlerinin tanımlanması ve potansiyel etkilerin mümkün olan ölçüde ve Proje taahhütlerine uygun olarak kontrol edilmesi (veya pozitif etkiler açısından geliģtirilmesi), Projenin Ç&S yönetim açısından sürekli bir geliģim göstermesi. Projenin geliģtirilmesinin ve uygulanmasının etkinliğini tehlikeye atabilecek olan Ç&S risklerin gereken Ģekilde yönetilmesini sağlamak için, TANAP ulusal ve uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara uygun bir ÇSYS kuracaktır. Planlanan ÇSYS Tablo de belirtilen değiģik proje aģamaları süresince uygulanacaktır. Bu kapsamda ÇSYS nin ISO 14001:2004 standardının en son yayınına uygun Ģekilde tasarlanması sağlanacaktır. Tablo Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ile ilgili Aşamaları Proje Aşamaları Değerlendirme AĢaması Tanımlama ve Seçim AĢaması (TMT) Mühendislik ve Satın Alma AĢaması (EPCM) ĠnĢaat, ĠĢletmeye Alma ve ĠĢletme AĢamaları ĠĢletmeye Kapatma AĢaması ÇSYS nin geliştirilmesi ve uygulanması Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin baģlatılması, Projenin ÇED kapsamının belirlenmesi (Proje Tanımına paralel olarak). ÇED sürecinin desteklenmesi için etki alanı içerisinde Ç&S Mevcut Durum ÇalıĢmaları yapılması, Ç&S Konuların değerlendirilmesi ve Etki Azaltıcı Önlemlerin Belirlenmesi, Nihai ÇED Raporu Taslağının GeliĢtirilmesi, Çevresel ve Sosyal Yönetim Eylem Planlarının (ÇSYP) GeliĢtirilmesi. Nihai ÇED Raporu Taslağının ve Planlarının sunulması, Nihai ÇED Raporu ve destekleyici ÇSYP, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB) ve Kreditörlerden/Finans kuruluģlarından gerekli onayların alınması, Yüklenicinin Planlarının ve Prosedürlerinin ÇED ve diğer proje gereklilikleri ile uyumlu olarak hazırlanması ÇED taahhütlerinin ve yönetim Planlarının uygulanması ve izlenmesi, Projeden etkilenen topluluklarda pozitif etkilerin oluģmasını sağlamak amacıyla sosyal ve çevresel yatırım. ÇED ve yönetim Planlarına ait taahhütlerin uygulanması ve izlenmesi TANAP Projesinin Ç&S performansı ÇED Raporu Bölüm 4 te tanımlanmıģ olan Ģartlara göre yönetilecektir. Bu Ģartlar aģağıda özetlenmiģtir; Hükümetler Arası AnlaĢma (IGA) ve Ev Sahibi Hükümet AnlaĢması (HGA) Ģartları, uluslararası standartlara ve doğal gaz boru hattı endüstrisindeki en iyi uygulamalara uygunluk, 11-1

9 Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleģmeler, Geçerli Uluslararası Ç&S Politikalar ve Kılavuz Ġlkeleri, TANAP Kurumsal Politikaları. AĢağıdaki bölümlerde TANAP ÇSYS nin unsurları açıklanmakta olup, bu unsurlar TANAP Yüklenicileri ve Altyüklenicileri için temel oluģturmaktadır. TANAP Kurumsal, Çevresel ve Sosyal Politikası TANAP, BütünleĢik Yönetim Sistemi Politikası oluģturarak bu politikaya uyacağını taahhüt etmektedir. Bu politika, tüm Kalite, Sağlık, Güvenlik, Ç&S yönetim sistemlerine ait kuralları ve amaçları kapsayacaktır. TANAP Kurumsal, Çevresel ve Sosyal Politikası aģağıdaki verilmiģtir: TANAP, kalite, iģ sağlığı ve güvenliği, çevresel ve sosyal konuların TANAP ın tüm iģlevleri, projeleri ve gerçekleģtirilen faaliyetlerin baģarısı açısından büyük önem taģıdığının farkındadır. TANAP, yükümlülüklerini daima en üst seviyede kalite ile ve sağlık, emniyet, çevre ve toplum üzerindeki etkileri, tüm ilgili risklerin ve konuların tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve uygun Ģekilde azaltılmasını sağlayarak, en aza indirecek Ģekilde yerine getirecektir. TANAP çalıģanlarının ve üçüncü tarafların sağlığını ve emniyetini daima kârın önünde tutacaktır. Bu sebeple entegre yönetim sistemlerine gerekli öncelik verilecektir. AĢağıdaki prensipler TANAP politikasının entegre bir bölümünü oluģturmaktadır: TANAP, tüm faaliyetleri için geçerli olan etkin ve dinamik bir Entegre Yönetim Sistemi uygulamayı amaçlamaktadır. Bu Entegre Yönetim Sistemi süreci temelli bir sistem olacak ve ISO 9001, ISO ve OHSAS e tamamen uyum sağlayacak ve bu standartların tüm yönlerini kapsayacaktır. TANAP, kazalar nedeniyle çalıģanlarının ve faaliyetlerinden etkilenen tarafların sağlığının zarar görmesini engellemek, mesleki hastalıkların ve çevresel ve sosyal etkilerin önlenmesi için her türlü emniyet tedbirini almaktadır. TANAP, sağlık ve emniyet konularının ve sosyal konuların TANAP ın tüm seviyelerinde ortak sorumluluk olarak benimsenmesini teģvik etmektedir. Yükleniciler ve tedarikçiler TANAP standartlarına uygun olarak hareket etmek yükümlülüğündedir. TANAP, emniyetsiz koģullar altında iģ yapmaya itiraz eden ve hatta bu tür koģularda çalıģmayı reddeden herhangi bir çalıģana bu konuda baskı yapılmasına izin vermez. TANAP, tüm TANAP faaliyetleri için kazalara ve acil durumlara müdahale edebilmek için Acil Müdahale Planları oluģturmaktadır. TANAP, benzer kazaların tekrarlanmasının engellenmesi için tüm kazaların araģtırılmasını sağlamak amacıyla Kaza Ġnceleme Prosedürleri geliģtirmektedir. TANAP, faaliyetlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi, azaltılması, eski haline getirilmesi ve uygun Ģekilde telafisini amaçlayan azaltıcı bir hiyerarģi uygulayarak kirliliği engelleyecek ve çevreyi ve toplumu koruyacaktır. 11-2

10 TANAP, sürdürülebilir geliģmeye katkıda bulunmayı ve biyoçeģitliliğin korunması konusunda kesin faydalar sağlamayı amaçlamaktadır. TANAP, düzenli, bağımsız, öncelikli ve bilinçli müzakereler aracılığı ile sosyal, çevre, emniyet, güvenlik ve diğer ilgili konular için Ģeffaflık, güvenilirlik ve paydaģ iletiģimi sağlayacaktır. TANAP, dezavantajlı ve hassas gruplara özel önem verecek, kaygıları ve Ģikâyetleri ele almak amacıyla zamanında çalıģan, tarafsız ve Ģeffaf bir bağımsız mekanizma kuracaktır. TANAP, zorunlu yeniden yerleģim durumlarından kaçınacak ve dikkatli Planlama ve uygun tedbirlerin uygulanması ile yer değiģtiren kiģiler üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirerek, yeniden yerleģimin etkilerini azaltacaktır. TANAP, toplulukların ekonomik ve sosyal geliģimini destekleyecek ve TANAP boru hattı güzergâhı yakın çevresinde bulunan topluluklar için sürdürülebilir sosyal yatırım programları aracılığı ile pozitif faydaları artıracaktır. TANAP, proje, çalıģma, giriģim ve kurulum ihtiyaçlarını, risk değerlendirmeleri temel alınarak yüksek kaliteye sahip sistemler, bileģenler, hizmetler ve çözümlerle, devamlı olarak karģılar ve böylece TANAP, Ev Sahibi Hükümet, paydaģlar ve iģ ortaklarının çıkarların gözetilmesini sağlayacaktır. TANAP, tüm faaliyetlerinde geçerli mevzuata, uluslararası kabul gören standartlara, uluslararası doğal gaz boru hattı endüstrisinin en iyi iģ uygulamalarına uymayı taahhüt etmektedir. TANAP, iģ faaliyetlerinde her açıdan, entegre yönetim sistemlerinin verimini ve ayrıca etkinliğini sürekli olarak geliģtirmeye çalıģmaktadır. TANAP, çalıģanlarının ve iģ ortaklarının motivasyonunu ve tatminini sağlamak için çalıģır. TANAP, eğitim ve öğretimin daha ileri seviyede teģvik edilmesi ve sağlık, güvenlik, çevre ve sosyal politikaların gereklerinin öğrenilmesinin sağlanmasının ve çalıģanlarının, yüklenicilerinin ve çalıģma yerindeki diğer kiģilerin sağlık, güvenlik ve çevresel becerilerinin ve yetkinlik Ģartlarının geliģtirilmesi yoluyla bireysel ilerlemenin ve organizasyonel geliģmenin önemini vurgulamaktadır. TANAP, mükemmellik, bağımsızlık ve sorumluluk konusunda uluslararası bir saygınlık kazanmaya çalıģmakta olup, bu saygınlığın paydaģlar, müģteriler, iģ ortakları ve çalıģanların yararına kullanılmasından mutluluk duyacaktır. TANAP ayrıca TANAP Mesleki Ahlak Kurallarına kesinlikle uyacaktır. Bu açıdan, bu politikanın gerekleri Proje için çalıģan tüm Tedarikçiler ve Satıcılar tarafından uygulanacak olan minimum Ģartlar olarak kabul edilecektir. TANAP, politikasını periyodik olarak gözden geçirecek ve sistem geliģtikçe, projenin yeni Kalite, Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Sosyal hedeflerine göre gereken değiģiklikleri yapacaktır. 11-3

11 TANAP ve Yükleniciler için Proje Gereklilikleri a. Yasal Şartlara Uygunluk Türkiye Hükümeti ve TANAP Doğalgaz Ġletim A.ġ. arasında yapılan Ev Sahibi Hükümet AnlaĢması nın 3.7. Maddesi ne göre; Çevresel ve Sosyal Standartlar Ulusal Mevzuata uygun olacak ve aynı zamanda Uluslararası Finansman Kurumlarının ilgili Performans Standartları da dâhil olmak üzere doğal gaz boru hattı endüstrisinde geçerli olan uluslararası standartlar ve uygulamalar dikkate alınacaktır. TANAP ve Yüklenicileri faaliyetlerinin ÇED Raporu Bölüm 4 de listesi verilmiģ olan ilgili tüm ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olmasını sağlayacaktır. Yükleniciler aynı zamanda ÇED Raporu nda belirtilen, diğer proje standartlarına ve doğalgaz boru hattı endüstrisindeki en iyi uygulamalara uyulmasını sağlayacaktır. b. TANAP Politikasına, ÇED ve ÇSYS Şartlarına uygunluk TANAP ın Çevresel ve Sosyal Sağlık Güvenlik (ÇSSG) politikalarına göre, Yüklenicilerin TANAP politika ve standartlarına uygun Ģekilde hareket etmesi gerekmektedir. Yükleniciler ÇSSG performanslarına ve TANAP ÇSSG politikasına uyum kapasitelerine göre değerlendirilecek ve seçilecektir. Yükleniciler (tüm yükleniciler ve altyükleniciler) TANAP ın ÇED ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Eylem Planlarında (ÇSYP ler) genel hatları ile verilmiģ olan tüm ilgili etki azaltıcı önlemlerin ve Ģartların uygulanmasından ve bunlara uyulmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin çalıģmaların gerçekleģtirilmesi sırasında ÇED ve ÇSYP lerde tanımlanmıģ olan etki azaltıcı önlemlerin TANAP tarafından istenen seviyede ele alındığını, uygulandığını ve izlendiğini göstermesi gerekecektir. ÇSYS, gözden geçirme ve onay için TANAP a sunulacak olan Ç&S Yönetim Planlarını ve Prosedürlerini, Geçerli ÇED Gereklilikleri ve Taahhütlerinin Genel Hatlarını içerecektir. ÇSYS aģağıdaki konuların gerçekleģtirilmesini sağlayacaktır: Geçerli ÇED Ģartlarının, taahhütlerinin ve sözleģme Ģartlarının nasıl karģılanacağı açıklanacaktır. Proje değiģikliklerinin çevresel ve sosyal açılardan (örn. tasarım değiģiklikleri, ilave alanlar) nasıl yönetileceğine iliģkin prosedürler açıklanacaktır. Yüklenicinin taahhütleri ve sözleģme Ģartları/yasal Ģartları (izleme, denetim ve inceleme programı) nasıl karģılayacağı açıklanacaktır. Proje ile ilgili kaygı ve Ģikâyetlerin TANAP PaydaĢ Katılım Planı ile nasıl yönetileceğine iliģkin prosedürler açıklanacaktır. Geçerli taahhütler ve sözleģme Ģartlarının genel hatlarına bağlı olarak en az aģağıdaki alanları içerecek (ama bunlarla sınırlanmayacak) Ģekilde bir dizi Önemli Ç&S Performans Göstergeleri karģılanacaktır: 1. ÇSYS ye uygunluk 2. Ç&S kazalar 3. Çevresel emisyonlar 4. Atık yönetimi 5. Su ve Atıksu Yönetimi 11-4

12 6. Yerel istihdam 7. Yerel tedarik 8. Proje ile ilgili Ģikâyetler 9. Arazinin eski haline getirilmesi Yüklenicinin uygunluğu nasıl kaydedeceği ve bildireceği açıklanacaktır. Uygun deneyime ve niteliklere sahip personelin, yüklenicinin Ç&S temsilcileri olarak ve TANAP ın onayına tabi olmak üzere saha denetçilerinin ne Ģekilde istihdam edileceği açıklanacaktır. Atanan Ç&S yönetim ekibinin sorumlulukları açık bir biçimde açıklanacaktır. Tüm personelin Yüklenicinin Ç&S Yönetim Planları kapsamında Ç&S sorumluluklarının bilincinde olmasının sağlanması için eğitilmesi prosedürü açıklanacaktır. Yüklenicilerin ve alt-yüklenicilerin performansının Ç&S gerekliliklerine göre ne Ģekilde karģılanacağı açıklanacaktır. Geçerli taahhütler ve sözleģme Ģartları çerçevesinde Ç&S kayıtları tutulacaktır. c. ISO 14001:2004 Şartlarına Uygunluk Yükleniciler yayımlanmıģ en güncel ISO Çevresel Yönetim Sistemi standardının Ģartlarına uygun olarak kendi ÇSYS sine sahip olacak veya ÇSYS sini oluģturacak ve ÇED ve ÇSYP Ģartlarının karģılanmasını sağlayacaktır. d. Organizasyon ve Kapasite Şartları TANAP ve yüklenicilerinin birincil sorumluluğu, tüm proje Ģartlarının uygun bir organizasyon yapısı altında çalıģan yeterli sayıda nitelikli personelle yerine getirilmesi ve sonrasında kendi alt-yüklenicilerinin proje Ģartlarına uymasının sağlanmasıdır. TANAP ve yüklenicileri, çalıģmaları kapsamında çevre, halkla iliģkiler ve doğal kaynakların yönetimini uygun bir Ģekilde gerçekleģtirilmesini sağlayacak, yeterli ve nitelikli personel istihdam edecektir (Bkz. ġekil ). Yükleniciler iģlerin kapsamı ile ilgili olarak ekiplerinde aģağıdaki vasıflarda çalıģanların yer almasını sağlayacaktır: 1. Kültürel miras konusunda uzmanlar 2. Ekoloji/biyoloji konusunda uzmanlar 3. Toprak/peyzaj konusunda uzmanlar 4. Sosyal/ Halkla iliģkiler konusunda uzmanlar 5. Çevresel Denetçiler 6. Çevresel ve Sosyal Eğitmenler Ç&S gerekliliklerin sahada sorunsuz uygulanabilmesi için Yüklenici, tüm personelinin (yüklenici ve alt-yüklenici personeli) Ç&S sorumluluklarının farkında olmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. 11-5

13 ÇSYS nin Genel Yapısına İlişkin Olarak TANAP Yönetim Sistemi Unsurları Yetkin ve deneyimli insan kaynaklarının görevlendirilmesi ve iģlevsel bir ÇSYS nin sağlanması yolu ile ÇSYS uygulamasını desteklemek için politikaların geliģtirilmesinde yönetimin en üst seviyesinden en altına kadar liderlik, istenen olumlu sonuçların elde edilmesi için kullanılacak araç olarak kabul edilmektedir. ÇSYS ye iliģkin olarak, proje katılımcılarına kılavuzluk edecek ve Ç&S amaçlara ulaģılmasını sağlayacak önemli kurallar aģağıda belirtilmiģtir: Proje sahibinin çalıģtığı yerlerde, ulusal kültüre ve kültürler arası hassasiyetlere ve evrensel insan haklarına ve doğal kaynaklara saygı gösterilmesi ve çevresel koruma önlemlerine ve yaģam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunulması, TANAP politikasında belirtilen Ģekilde kurumsal sosyal sorumluluk kavramının benimsenmesi, BM Ġnsan Hakları Beyannamesine Uyulması, Sürekli geliģimin sağlanması amacıyla Ç&S performansın ulusal standartlara, IFI standartlarına ve endüstrideki en iyi uygulamalara göre ölçülmesi, kilometre taģlarının belirlenmesi ve denetlenmesi, TANAP organizasyonu ve Projeden Etkilenen Topluluklar arasında güven oluģturmak ve böylece Proje sahibinin imajını geliģtirmek amacıyla paydaģlarla aktif ve açık iletiģime önem verilmesi, ġikâyetlere zamanında yanıt verilmesi ve telafilerin sağlanması ve ÇED le ilgili tüm taahhütlerin yerine getirilmesi yoluyla proje alanında etik iģ uygulamalarının ve iyi bir Proje sahibi imajının teģvik edilmesi. TANAP ÇSYS nin baģlıca unsurları aģağıdaki aģamaları ve ilgili görevleri içermektedir. TANAP ÇSYS değerlendirme ve Planlama aģamasını, ÇED Raporu nun ve ÇSYP lerin yetkili kurumlara sunulması ile birlikte tamamlamıģtır. Diğer görevler aģağıda anlatıldığı Ģekilde PlanlanmıĢ ve uygulanmıģtır: Değerlendirme ve Planlama o Görev 1: Önemli çevresel ve sosyal konuların ve etkilerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. TANAP bu görevi, projenin ÇED Raporu nun hazırlanması ile yerine getirmiģtir. Ayrıca projenin ileriki aģamalarında ortaya çıkabilecek yeni çevresel ve sosyal konulara iliģikin Çevresel ve Sosyal DeğiĢiklik Yönetim prosedürü uygulanacaktır. o Görev 2: Yasal Ģartlar ve diğer gereklilikler Yasal Ģartların ve diğer gerekliliklerin tanımlanması ve yönetimi. Bu görev Proje ÇED Raporu nun hazırlanması ile yerine getirilmiģtir. TANAP ayrıca yasal Ģartların takip edilmesini, bu Ģartların proje yönetim sistemine entegre edilmesini ve uygulanmasını sağlamak için Resmi ĠliĢkiler ve Ġzinler Departmanı oluģturmuģtur. o Görev 3: Amaçlar ve hedefler Çevresel ve Sosyal Amaçların ve Hedeflerin tanımlanması ve yönetim programlarının oluģturulması. Bu görev projeye ait ÇSYP lerin geliģtirilmesi sırasında yerine getirilmiģtir. ĠnĢaat ve iģletme aģamalarına iliģkin amaçlar ve yönetim programı Çevresel ve Sosyal Yönetim Eylem Planlarında verilmiģtir (Bkz. Bölüm 11.2). Uygulama ve ĠĢletme 11-6

14 o o o o o o Görev 4: Yapı ve sorumluluk Kaynak yönetimi. TANAP, proje gerekliliklerinin ve taahhütlerinin etkin yönetilmesi ve inģaat ve iģletme aģamalarında izlenmesini sağlamak için Sosyal ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Yönetimi Organizasyonu oluģturacaktır. Görev 5: Eğitim, farkındalık ve yetkinlik oluģturma. TANAP çevresel ve sosyal eğitim programı geliģtirecek ve inģaat ve iģletme sırasında uygulayacaktır. Görev 6: ĠletiĢim Çevresel ve Sosyal ĠletiĢimin Yönetimi. TANAP, paydaģlarla etkin bir iletiģim sağlanması için bir PaydaĢ Katılım Planı oluģturmuģtur ve proje boyunca uygulayacaktır (Bkz. ÇED Raporu Bölüm 6). Görev 7: Doküman Kontrolü ÇSYS Dokümantasyonu ve Bilgilerin Yönetimi. TANAP, proje dokümanlarının uluslararası standartlara uygun olarak oluģturulması, geliģtirilmesi ve gözden geçirilmesini sağlamak için doküman kontrol sistemi geliģtirmiģtir. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi dokümantasyonu da bu sistem ile yönetilecektir. Görev 8: ĠĢletme Kontrolü Faaliyetlerin çevresel ve sosyal açıdan kontrolü. TANAP, proje faaliyetlerinin proje gerekliliklerine uygun olarak yönetilmesini ve kontrolünü sağlamak için Çevresel ve Sosyal Yönetim Eylem Planları (Bkz. Bölüm 11.2) oluģturmuģtur. Görev 9: Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale Acil Durumların Yönetimi. TANAP, projenin iģletilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olası acil durumların tanımlanması için farklı çalıģmalar yürütmüģtür. OluĢturulan Acil Müdahale Planı Bölüm de verilmekte olup, proje tasarımı tamamlandığında geliģtirilecektir. Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler o o o o o Görev 10: Ġzleme ve Ölçüm Çevresel ve sosyal yönetim sisteminin performansının izlenmesi ve ölçümü. TANAP, çevresel ve sosyal yönetim sistemleri bileģenlerinin nasıl ölçüleceği ve izleneceğinin tarif edildiği Çevresel ve Sosyal Yönetim Eylem Planları oluģturmuģtur (Bkz. 11.2). TANAP, faaliyetlerin izlenmesi için, Üçüncü Taraf Ġzleme KuruluĢunun görevlendirilmesi de dâhil olmak üzere yeterli kaynak sağlayacaktır. Görev 11: Uygunsuzluk Uygunluk değerlendirilmesi. TANAP, uygunsuzlukların belirlenmesini, düzeltilmesini ve Ģartlara uygunluğun düzenli olarak kontrol edilmesini ve projenin entegre yönetim sistemi içinde değerlendirilmesini sağlamak için araçlar ve prosedürler geliģtirecektir. Görev 12: Düzeltici ve önleyici faaliyetler Uygunsuzlukların, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yönetilmesi. Uygunsuzlukların belirlenmesi ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerin geliģtirilmesi için, TANAP Projesi entegre yönetim sistemi içindeki ilgili prosedürler kullanılacaktır. Görev 13: Kayıtlar Çevresel ve sosyal kayıtların yönetilmesi Görev 14: ÇSYS Denetimleri Ġç Denetimler. Proje, Sağlık Güvenlik ve Çevresel Gözden Geçirme faaliyetlerini de içeren entegre yönetim sistemi prosedürleri ile yönetilecektir. Gözden Geçirme o Görev 15: Yönetimin Gözden Geçirilmesi. TANAP, eksikliklerin tamamlanması, yeni hedeflerin belirlenmesi ve performansın sürekli olarak iyileģtirilmesinin sağlanması için projenin çevresel ve sosyal yönetim sistemi performansının yönetim tarafından düzenli olarak 11-7

15 ölçülmesi, izlenmesi, kaydedilmesi ve gözden geçirilmesini sağlayacaktır. Sürekli ĠyileĢtirme o Görev 16: Sürekli ĠyileĢtirme. TANAP bu görevi, önceden belirlenmiģ aralıklarla iyileģtirme analizi gerçekleģtirilmesi ve bu analiz sonuçlarına göre amaç ve hedeflerin geliģtirilmesi ile yerine getirecektir. TANAP Projesi ÇSYS Organizasyon Yapısı TANAP proje taahhütlerinin etkin bir Ģekilde uygulanması, yönetilmesi ve izlenmesi için kapsamlı bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Organizasyonu geliģtirmiģtir. TANAP Projesi nin Çevresel ve Sosyal Sağlık Güvenlik (ÇSSG) genel organizasyon yapısı ġekil de verilmektedir. ÇSSG organizasyonunda yer alan baģlıca tarafların inģaat süresinceki tüm sorumlulukları Tablo de özetlenmektedir. Özel sorumluluklar, hazırlanan yönetim Planlarında detaylandırılmaktadır. Tablo TANAP Projesi ÇSSG Organizayonu TANAP ÇSSG Güvence Ekibi EPCM- ÇSSG Yönetim ve İzleme Ekibi Projenin ÇSSG sistemi performansının ve proje gerekliliklerinin izlenmesinden ve güvencesinin sağlanmasından sorumludur. TANAP ÇSSG politikalarının yönetim tarafından periyodik olarak gözden geçirilmesini ve bu politikaların tüm proje alanlarına iletilmesini sağlar. Mühendislik, Tedarik ve ĠnĢaat Yönetimi (EPCM) tarafından sağlanan bilgilerin (özel performans göstergeleri, raporlar, vb.), denetimlerin ve toplantıların gözden geçirilmesi sonucunda, ÇSSG performansını izler. ÇSSG performansını üst yönetime, paydaģlara, kreditörlere, yetkili kurumlara ve diğer ilgili taraflara raporlar. Çevresel ve Sosyal Yatırım Programlarının geliģtirilmesini, uygulanmasını ve izlenmesini sağlar. Arkeolojik Kurtarma Kazılarının Resmi Kurumlar tarafından istendiği Ģekilde Planlanmasını, uygulanmasını ve izlenmesini sağlar. Projenin ÇSSG Yüklenicisi için Yönetim Planları ve prosedürlerini geliģtirir. Mühendislik, Tedarik ve ĠnĢaat (EPC) yüklenicilerinin kendi alanlarına özel Planlar ve prosedürler geliģtirmelerini ve uygulamalarını sağlar. Saha uygulaması da dâhil olmak üzere ilgili tüm yönetim Planlarının ve prosedürlerin uygulanmasını izler. Yönetim ve Ġzleme Planları nda belirtildiği gibi, Proje Amaçları ve Önemli Performans Göstergeleri üzerinden projenin etkilerini takip eder ve etki azaltıcı önlemlerinde değiģiklik yapılması gereken durumlarda EPC yüklenicileri ile birlikte çalıģır. Yönetim Planları üzerindeki ihlalleri belirler, düzeltici faaliyetler önerir. TANAP ÇSSG Güvence Ekibi ne Performans hakkında düzenli olarak bilgi sağlar. Sağlık ve güvenlik, çevre ve toplum ya da projenin itibarı üzerinde ciddi etkilere sebep olabilecek kural ihlalleri olması durumunda çalıģmaları durdurur. DeğiĢiklik Süreci Çevresel/Sosyal Yönetimi nin etkin olarak uygulanmasını sağlar. Projeye iliģkin teknik gözden geçirmelerin gerçekleģtirilmesini sağlar. PaydaĢ katılımının proje Planlarında belirtildiği Ģekilde yönetilmesi ve izlenmesini sağlar. ÇSSG performansı sonuçlarını, tanımlanmıģ önemli performans göstergeleri (ÖPG) ile birlikte müģteriye raporlar. 11-8

16 EPC ÇSSG Uygulama Ekibi Projenin tüm yönetim Planlarının ve prosedürlerinin inģaat ekiplerince uygulanmasını sağlar. EPCM denetiminde, proje için gereken sahaya özel yönetim Planlarını ve prosedürlerini geliģtirir. Projenin performans göstergelerine göre çalıģmaların performansını denetler. Uygunsuzlukları ve potansiyel uygunsuzlukları belirler, düzeltici ve önleyici faaliyetler geliģtirir. Projenin ÇSSG gereklilikleri üzerine, çalıģanlara ve halka eğitimler verilmesini sağlar. EPCM denetimi altında gerekli inģaat öncesi faaliyetleri koordine eder ve uygular. ÇalıĢmaların performansını saha müdürlerine, EPCM Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Halkla ĠliĢkiler uzmanlarına raporlar. ÇalıĢmaların proje gerekliliklerine uygun olarak yürütülmesi için uygun ve yeterli sayıda uzmanın (örn. Toprak/Peyzaj Uzmanı, Sağlık Birimi, SG Komitesi ve Acil Durum Ekibi (ADE) görevlendirilmesini sağlar. Etkilenen yerleģim alanlarından, paydaģlardan (Sivil Toplum KuruluĢları (STK), üniversiteler, medya, vb.) ve resmi kurumlardan alınan Ģikâyetlerle ilgili gerçekleģtirilen iģlemleri ve çözümleri takip eder. 11-9

17 Şekil TANAP Projesi Organizasyon Yapısı 11-10

18 Çevresel ve Sosyal İletişim Yönetimi a. Paydaş Katılımı TANAP yapıcı iliģkiler oluģturmak ve sürdürmek için, paydaģ iliģkilerine yönelik stratejik ve yapısal bir yaklaģım geliģtirmiģtir. PaydaĢ Katılım Faaliyetleri, TANAP ın Uluslararası Finans KuruluĢları gerekliliklerine tam uyumu sağlamak ve sektörde En Ġyi Uygulamaları benimsemek adına oluģturduğu kapsamlı BütünleĢik Yönetim Sistemi Politikasının bir parçasıdır. Projenin ömrü boyunca paydaģ katılımının nasıl sağlanacağı, TANAP ve danıģmanları tarafından ortak geliģtirilmiģ olan PaydaĢ Katılım Planı nda (PKP) detaylı olarak açıklanmıģtır. PKP nin amacı; Kilit paydaģların belirlenmesi ve paydaģ bilgilendirme ve bilgi paylaģımı için yeterli mekanizmaların sağlanması, Proje Planlama aģamasından baģlayarak ve boru hattının inģaat, iģletme ve iģletmeye kapatma aģamalarında devam ederek yerel, ulusal ve uluslararası seviyelerde istiģareler için ortam hazırlamak, PaydaĢlar tarafından ortaya konan konuların, ÇED, proje karar verme ve tasarım aģamalarında değerlendirilmesini sağlamak, Tüm paydaģlar için bir Ģikâyet mekanizması oluģturmaktır. PKP değiģikliğe açık bir dokümandır, bu nedenle PK stratejileri ve faaliyetlerine değiģiklikleri ve ilaveleri yansıtmak için projenin geliģim sürecinde revize edilecektir. TANAP Projesi çerçevesinde gerçekleģtirilmiģ paydaģ faaliyetleri ÇED Raporu Bölüm 6 da özetlenmiģtir. b. Şikâyet Mekanizması ġikâyet Mekanizması, TANAP faaliyetlerinden etkilenen toplulukların, bireylerin ve diğer paydaģların belirli bir zaman çerçevesinde, kaygılarını ve Ģikâyetlerini resmi olarak iletebilecekleri ve taraflar tarafından kabul edilen çözümlerin üretilebileceği bir yönetim prosedürüdür. ġikâyet Mekanizması, paydaģların endiģelerinin dikkate alınmasına ve güvenilir ve yapıcı iliģkiler kurulmasına yardımcı bir yönetim aracıdır. Halkın kaygılarını paydaģlarla aktif ve Ģeffaf katılım yoluyla yönetebilmek için, TANAP tarafından ücretsiz bir telefon hattı ( ) ve Çevrimiçi PaydaĢ EtkileĢim veri tabanı oluģturulmuģ ve Ģikâyetlerin kaydedilmesi amacıyla ġikâyet Kayıt Formu (ġkf) hazırlanmıģtır. Aynı zamanda, TANAP tarafından, Ģikâyetlerin yönetimi ve raporlanması için bir ġikâyet Yönetimi Prosedürü geliģtirilmiģtir. Prosedür aģağıdaki iģlemleri açıklamaktadır: ġikâyetin kabulü ve kaydı ġikâyet değerlendirmesi ve incelemesi ġikâyetin çözümü ġikâyetçiye cevap verilmesi ġikâyetin kapatılması ġikâyetler, TANAP Sosyal ĠliĢkiler Ekibi tarafından yazılı ya da sözel olarak kabul edilerek, yönetim amaçları için yazılı hale getirilmektedir

19 Eğitim, İzleme ve Denetim Süreci a. Eğitim ve Kapasite Artırma Programı TANAP, TANAP personeli ve yüklenicilerinin aģağıda belirtilen ÇSYS bileģenleri ile ilgili farkındalığının oluģması için prosedürler geliģtirecek ve kullanacaktır: Çevresel ve sosyal politika, ÇSYS gereklilikleri, Önemli çevresel konular, Çevresel ve sosyal yönetim eylem planları ve prosedürleri, Personel performansının geliģtirilmesinin faydaları, Görevler ve sorumluluklar, Çevresel ve sosyal yönetim sistemi üzerinde önemli etkilere sebep olabilecek görevlerde çalıģan personel için yeterlilik değerlendirmesi. Yüklenici tüm saha personelinin projenin Ç&S gerekliliklerini, özellikle faaliyetlerin potansiyel etkilerini, etki azaltıcı önlemleri, çalıģma alanındaki hassasiyetleri, Planları/prosedürleri ve takip edilecek diğer dokümanları, öngörülemeyen kazalar durumunda alınacak faaliyetleri ve Yüklenici personelinin ve TANAP temsilcilerinin Ç&S konularına iliģkin görev ve sorumluluklarını tam olarak anlamasını sağlamak üzere bir Ç&S eğitim programı geliģtirecek ve uygulayacaktır. Ç&S eğitim programı, gözden geçirilmesi ve onaylanması için ilgili ihale dokümanlarında tanımlanmıģ olan süreler dâhilinde TANAP a sunulacaktır. Eğitimlerin kayıtları Yüklenici tarafından tutulacak ve gerektiğinde denetim amacıyla TANAP a sunulacaktır. Yüklenici sözleģme süresi boyunca, tüm personelinin Ç&S konuları ile ilgili bütün eğitim programlarına, düzenli saha eğitimleri de dâhil olmak üzere katılımını sağlayacaktır. b. Çevresel ve Sosyal İzleme ve Uygunluk Değerlendirmesi Programı TANAP, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, projenin inģaat öncesinden iģletmeye kapatma aģamasına kadar tüm aģamalarında gerçekleģtirilecek bütün çalıģmalar için izleme yapılmasını ve aynı zamanda gerekli etki azaltıcı önlemlere uyulmasını sağlayacaktır. TANAP, inģaat yönetimi ve izleme görevini EPCM verecek ve aynı zamanda, tüm saha faaliyetlerinin etkin bir Ģekilde izlenmesini, uygunsuzlukların tespit edilip eksikliklerin tamamlanması için yönetim kararları geliģtirilmesini sağlamak için bağımsız bir üçüncü taraf izleme kuruluģu görevlendirecektir. Yükleniciler, kendilerinin ve alt yüklenicilerinin Ç&S performansını takip etmek için kendi metodolojilerini oluģturacak ve TANAP performans gereklilikleri ile paralel olarak kendi ölçülebilir önemli performans göstergelerini oluģturacaklardır. ĠnĢaat ve iģletme sırasında izlenmesi gereken çevresel ve sosyal alanlar (ve ilgili yönetim Planları) aģağıda verilmektedir: Hava emisyonları (Kirlilik Önleme Planı), Ortam hava kalitesi (Kirlilik Önleme Planı), Gürültü ve titreģim (Kirlilik Önleme Planı), Atıksu deģarjı (Kirlilik Önleme Planı), Nehir geçiģleri dâhil olmak üzere yüzeysel su kaynakları (Kirlilik Önleme Planı), Su temini-ġnģaat kamplarında kullanılacak su ve hidro test suyu (Kirlilik Önleme Planı), Kamuya ait kuyularda ve kompresör istasyonlarındaki izleme kuyularında yeraltı suyu kalitesi ve seviyesi (ĠnĢaat Etkileri Yönetim Planı), 11-12

20 Atık üretimi ve bertarafı (Atık Yönetimi Planı), Toprak kirliliği-yağ dökülmeleri, vb. (Kirlilik Önleme Planı) (Bitkilendirme saha çalıģması ve eski haline getirme (Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı) Çevresel açıdan Ekolojik Hassas Alanlar ve Kritik Habitatlar dikkate alınarak etki alanının eski haline getirilmesi (Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı), Kültürel ve arkeolojik kaynaklar (Kültürel Miras Yönetim Planı), Sosyal göstergeler-paydaģlardan gelen sorular ve Ģikâyetler ve toplantılar (Halkla ĠliĢkiler Planı ve PaydaĢ Katılım Planı) Sosyal etki yönetimi (Halkla ĠliĢkiler Planı, ĠnĢaat Etkileri Yönetim Planı, Ġstihdam ve Eğitim Planları, Yöre Halkının Emniyet Yönetim Planı), Yeniden YerleĢim Eylem Planı (YYEP), Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, TANAP, performansın takibine dair kanıt talep etme ve yüklenicilerini değerlendirme hakkına sahip olacaktır. Yüklenici, sistemin program kapsamında incelenmesini ve denetlenmesini ve bulguların iyileģtirme amacıyla ilgili bölümlerle paylaģılmasını sağlamak zorundadır. TANAP, yüklenicinin yönetim sisteminin taahhüt edilen yönetim sistemi ile uygunluğunu değerlendirme hakkına sahip olacaktır. Değerlendirme denetimler, kontrol listeleri, anketler vb. kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, denetim için TANAP adına sertifikalı bir kuruluģ kullanılması da söz konusu olacaktır. Yüklenicinin Proje ÇSYS gerekliliklerine uygunluğun sağlanması için nasıl bir izleme programı uygulanacağını göstermesi gerekecektir. TANAP ve Yüklenicileri tarafından gerçekleģtirilecek olan izleme çalıģmaları kurum içi izleme faaliyetleri olarak gerçekleģtirilecektir. Bununla birlikte inģaat aģamasında yetki alanlarına bağlı olarak, resmi kurum temsilcileri ve üçüncü taraflarca proje taahhütlerine uygunluk için dıģ izlemelerin gerçekleģmesi de beklenmektedir. Yüklenici, TANAP veya diğer onaylı kuruluģlar tarafından yapılacak izlemelerde, tüm gerekli bilgilere eriģim ve kolaylık sağlamaktan sorumlu olacaktır. Performans izleme, Projenin uygulama aģamasında gerçekleģtirilecek çalıģmaların neden olabileceği olumsuz çevresel ve sosyal etkilerin ortadan kaldırılması, azaltılması veya telafi edilmesini amaçlar. Bu süreçte, yüklenici tarafından yapılacak çalıģmalar yüklenicinin ÇSYS sine göre izlenecek ve TANAP a rapor edilecektir. TANAP, performansı, Projenin çevresel ve sosyal politikaları ve yönetim Planları kapsamında tedarik ve teminin yanı sıra çevre, halkla iliģkiler, kamu sağlığı ve güvenliği, istihdam ve eğitim ile ilgili önemli performans göstergeleri aracılığı ile ölçecektir. Etkilerin ortadan kaldırılması, azaltılması veya telafisi için kullanılan veya geliģtirilen çözüm yollarının etkinliği izlenecek, izleme hem Yüklenicinin hem de TANAP ın sorumluluğu altında olacaktır. c. Çevresel ve Sosyal Denetimler ve İnceleme Programı Ġzleme Planının günlük performansı Yüklenicinin sorumluluğunda olacaksa da, TANAP ın izleme programını her açıdan gözetleme ve denetleme görevi olacaktır. Bu görev, Yüklenicinin izleme Planlarının sonuçlarının doğrulanması için seçilmiģ sahalarda bağımsız izleme yapılmasını içerecektir. Ayrıca, denetleme ve inceleme bağımsız denetçiler (TANAP adına), resmi kurumlar ve Uluslararası Finans KuruluĢları (IFI) 11-13

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 0 Kurumsal Gereklilikler 0.1 Zorlu Enerji için, GRi4'e uygun olarak Kurumsal Çevresel ve Sağlık ve Güvenlik yönetim sistemi ve CSR raporlamasını sürdürmek. En iyi uygulamayı

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ĠÇĠNDEKĠLER... i. KISALTMALAR... ii 12. SONUÇ... 12-1. 12.1. Projenin Ana Hatları... 12-1

İÇİNDEKİLER. ĠÇĠNDEKĠLER... i. KISALTMALAR... ii 12. SONUÇ... 12-1. 12.1. Projenin Ana Hatları... 12-1 BÖLÜM 12 SONUÇ İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i KISALTMALAR... ii 12. SONUÇ... 12-1 12.1. Projenin Ana Hatları... 12-1 12.2. ÇED ÇalıĢmasında Belirlenen Hususlar... 12-2 12.3. Etki Değerlendirmesi...

Detaylı

BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal

BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... ii ġekġller... vi KISALTMALAR... vii 8.3. Sosyal Özellikler

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi,

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi, Çevresel & Sosyal Eylam Planı Projesi, Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos 2012 Proje veya Sayı No: UK14-17009 Sözleşme/Teklif No: UK14-17009/ AIKB Proje ID

Detaylı

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır.

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. ĠZLEME VE KONTROL NEDĠR? NĠÇĠN YAPILIR? 17 temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı resmi gazete de yayımlanarak

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Yüklenici Yönetim Çerçevesi

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Yüklenici Yönetim Çerçevesi Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi 0.04.206 İÇİNDEKİLER SAYFASI OMAS-ESMS-CM-PLN-00 GİRİŞ... 3. Doküman Numarası... 4.2 Amaç... 4.3 Uygulama... 4.4 Başlangıç... 4.5 Yetki ve Yönetim... 5 2 KAPSAM... 5 2.

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014)

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) 1.Kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır. TEDBĠR SORUMLU KURUM/ ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/ SÜRE AÇIKLAMA 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ AQAP 2105 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU 3

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri Nihat Ataman 1 2 ĠÇERĠK 1. GĠRĠġ 2. ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ 3. ÇED YÖNETMELĠĞĠ 4. HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 5. ÇED RAPORU 6. ĠNCELEME DEĞERLENDĠRME

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl))

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Gürültü Yönetmeliği (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

Bilkent Laboratuvarı PPP

Bilkent Laboratuvarı PPP Bilkent Laboratuvarı PPP Ülke: TÜRKİYE Proje No.: 48799 İş Sektörü: Belediye ve Çevresel Altyapı Kamu/Özel: ÖZEL Çevresel Sınıflandırma: B Hedeflenen Kurul Tarihi: 19 Temmuz 2017 Durumu: Komite onayı alindi,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü MADEN ATIKLARININ YÖNETĠMĠ PROJESĠ Erdoğan KARACA Çevre ve Orman Uzmanı Nisan 2011 1 NEDEN PROJE? AVRUPA BĠRLĠĞĠNE UYUM SÜRECĠ Çevre Faslı Maden

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş 1/21 KOPYA NO: 2/21 KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ Kopya Bölüm No 01 Yönetim Kurulu BaĢkanlığı 02 Genel Müdür Teslim Alan 03 ĠĢletme Müdürü 04 Yönetim Temsilcisi 05 Belgelendirme KuruluĢu Kalite El Kitabı

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008 FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1) SUNUġ 2) POLĠTĠKALARIMIZ 3) DOĞAL KAYNAK TÜKETĠMLERĠMĠZ 4) ATIK SU ANALĠZ DEĞERLERĠMĠZ 5) EMĠSYON SONUÇLARIMIZ 6) ATIK MĠKTARLARIMIZ 7) ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Bölüm 16: Çevresel ve Sosyal Yönetim

Bölüm 16: Çevresel ve Sosyal Yönetim Bölüm 16: Çevresel ve Sosyal Yönetim URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 16 Çevresel ve Sosyal Yönetim... 16-1 16.1 Giriş... 16-1 16.2 Çevresel ve Sosyal Taahhütler... 16-1 16.3 Çevresel ve Sosyal Boyutlar

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı