ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

2 ĐÇERĐK SAYFA NOT 1 GRUP UN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU... 6 NOT 2 ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR... 6 NOT 3 YENĐ VE GÜNCELLENMĐŞ STANDARTLARIN UYGULANMASI... 7 NOT 4 FĐNANSAL TABLOLARI BÜYÜKLÜĞÜ ĐTĐBARI ĐLE ETKĐLEYEN ÖNEMLĐ OLAY VE ĐŞLEMLER... 7 NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 6 STOKLAR NOT 7 MADDĐ VE MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 8 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 9 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR NOT 10 TĐCARĐ BORÇLAR NOT 11 DĐĞER KISA VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 12 FĐNANSAL BORÇLAR NOT 13 ÖNEMLĐ ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 14 VERGĐ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ NOT 15 HĐSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 16 YABANCI PARA POZĐSYONU NOT 17 BĐLANÇO TARĐHĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR... 16

3 31 MART 2010 TARĐHLĐ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ ÖZET KONSOLĐDE BĐLANÇO Dipnot 31 Mart 31 Aralık VARLIKLAR Referansları Cari / Dönen Varlıklar 25,577,106 20,432,163 Nakit ve nakit benzerleri 94, ,591 Ticari alacaklar 14,770,797 12,594,027 Diğer alacaklar 1,109,856 1,161,000 Stoklar 6 4,779,604 4,942,724 Diğer dönen varlıklar 4,821,999 1,623,821 Cari Olmayan / Duran Varlıklar 62,539,025 62,927,042 Diğer alacaklar 2,153 2,153 Finansal yatırımlar - - Yatırım amaçlı gayrimenkuller 34,290,000 34,290,000 Maddi duran varlıklar 7 26,923,304 27,292,351 Maddi olmayan duran varlıklar 7 1,323,568 1,342,538 TOPLAM VARLIKLAR 88,116,131 83,359,205 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 32,050,107 24,502,022 Finansal borçlar 12 13,627,710 11,846,233 Ticari borçlar 10 7,120,084 7,914,722 Diğer borçlar 1,763,325 1,383,119 Çalışanlara sağlanan faydalar 9 1,742,447 1,531,207 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 11 7,796,541 1,826,741 Uzun Vadeli Yükümlülükler 32,504,225 32,004,444 Finansal borçlar 12 25,640,194 25,064,233 Çalışanlara sağlanan faydalar 9 966,716 1,023,319 Ertelenen vergi yükümlülüğü 14 5,897,315 5,916,892 ÖZKAYNAKLAR 5 23,561,799 26,852,739 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 23,561,799 26,852,739 Ödenmiş sermaye 12,000,000 12,000,000 Sermaye düzeltmesi farkları 10,452,860 10,452,860 Yeniden değerleme fonu 25,063,592 25,063,592 Yabancı para çevrim farkı 58,861 (4,061) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 456, ,752 Geçmiş yıl zararları (21,116,404) (27,243,721) Net dönem zararı (3,353,862) 6,127,317 Ana Ortaklık Dışı Paylar - - TOPLAM KAYNAKLAR 88,116,131 83,359,205 Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

4 31 MART 2010 TARĐHLĐ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ ÖZET KONSOLĐDE BĐLANÇO Sınırlı bağımsız Sınırlı bağımsız denetimden denetimden geçmemiş geçmemiş 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Mart 31 Mart Satışlar 4,446,432 5,503,033 Satışların maliyeti (-) (3,535,365) (4,832,507) BRÜT ESAS FAALĐYET KARI 911, ,526 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) (1,762,510) (2,240,303) Genel yönetim giderleri (-) (1,013,431) (1,556,541) Araştırma ve geliştirme giderleri (-) (8,995) (218) Diğer faaliyet gelirleri 228, ,912 Diğer faaliyet giderleri (-) (16,348) (1,845) FAALĐYET KARI / (ZARARI) (1,662,021) (2,445,469) Finansal gelirler 582,306 2,814,957 Finansal giderler (-) (2,293,725) (5,732,811) VERGĐ ÖNCESĐ KAR / (ZARAR) (3,373,440) (5,363,323) Vergi (gideri) / geliri 19,578 59,953 Dönem vergi (gideri) / geliri - - Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 19,578 59,953 NET DÖNEM KARI (3,353,862) (5,303,370) Net Dönem Karının Dağılımı Ana ortaklık dışı zarar - - Ana ortaklık payları (3,353,862) (5,303,370) Hisse Başına Kazanç (0.2795) (0.8839) Diğer kapsamlı gelir / (gider): Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim - - Yabancı para çevrim farkındaki değişim 62,922 (67,934) Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi geliri / (giderleri) - - VERGĐ SONRASI DĐĞER KAPSAMLI GELĐR / (GĐDER) 62,922 (67,934) TOPLAM KAPSAMLI GELĐR / (GĐDER) (3,290,940) (5,371,304) Toplam Kapsamlı Gelirin/(Giderin) Dağılımı Ana ortaklık dışı paylar - - Ana ortaklık payları (3,290,940) (5,371,304) Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 2

5 31 MART 2010 TARĐHĐNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ ÖZET KONSOLĐDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU Diğer kapsamlı gelir Yabancı Kardan Ana Sermaye Yeniden para ayrılan Geçmiş Net Ortaklığa Ödenmiş düzeltmesi değerleme çevrim kısıtlanmış yıllar dönem Ait Azınlık Toplam sermaye farkları fonu farkı yedekler Kar/(Zararları) Karı/(Zararı) Özkaynaklar payları Öz Kaynaklar 1 Ocak 2009 itibariyle açılış bakiyesi 6,000,000 10,452,860 22,329,495 (173,717) 456,752 (6,041,564) (21,202,157) 11,821,669-11,821,669 Toplam kapsamlı gelir (67,934) - - (5,303,370) (5,371,304) - (5,371,304) Net dönem karının geçmiş yıllar karlarına transferi (21,202,157) 21,202, Mart 2009 itibariyle bakiye 6,000,000 10,452,860 22,329,495 (241,651) 456,752 (27,243,721) (5,303,370) 6,450,365-6,450,365 1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi 12,000,000 10,452,860 25,063,592 (4,061) 456,752 (27,243,721) 6,127,317 26,852,739-26,852,739 Sermaye artışı Toplam kapsamlı gelir , (3,353,862) (3,290,940) - (3,290,940) Net dönem karının geçmiş yıllar karlarına transferi ,127,317 (6,127,317) Mart 2010 itibariyle bakiye 12,000,000 10,452,860 25,063,592 58, ,752 (21,116,404) (3,353,862) 23,561,799-23,561,799 Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

6 31 MART 2010 TARĐHĐNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ ÖZET KONSOLĐDE NAKĐT AKIM TABLOSU Sınırlı bağımsız Sınırlı bağımsız denetimden denetimden geçmemiş geçmemiş 1 Ocak- 1 Ocak- Dipnot 31 Mart 31 Mart Referansları ĐŞLETME FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMI Net dönem zararı (3, 353,862) (5,303,370) Net dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: Maddi duran varlıkların amortismanı 7 345, ,481 Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 7 9,657 13,437 Mali borçlara ilişkin kur farkı ve faiz tahakkuku 3,476, ,552 Finansman giderleri 1,827,000 1,893,493 Finansal yatırım geliri - (400) Kıdem tazminatı karşılığı 9 44, ,215 Maddi varlık satışından doğan kar (24,779) (1,824) Finansal yatırımların satışından elde edilen kar - - Şüpheli ticari alacak karşılığı 90,746 - Alacak / borç reeskontları 49,369 19,128 Vergi karşılığı 14 (19,578) (59,953) Ana ortaklık dışı zarar - - Đşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit akımı 2,445,482 (1,956,241) Ticari alacaklardaki (artış) / azalış (2, 189,741) 2,195,483 Diğer alacaklardaki artış 51,144 - Stoklardaki azalış 6 163,120 1,681,740 Diğer dönen varlıklardaki azalış / (artış) (3, 195,906) (447,709) Ticari borçlardaki (azalış) / artış 10 (921,782) 1,208,711 Diğer borçlar 591,446 - Diğer yükümlülüklerdeki artış 5,969,800 1,735,996 Faaliyetlerden elde edilen nakit 2,913,563 4,417,980 Ödenen vergi (2,272) - Ödenen faizler (1, 827,000) (1,893,493) Ödenen kıdem tazminatı 9 (101,420) (539,726) Đşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit 982,871 1,984,761 Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

7 31 MART 2010 TARĐHĐNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ ÖZET KONSOLĐDE NAKĐT AKIM TABLOSU Sınırlı bağımsız Sınırlı bağımsız denetimden denetimden geçmemiş geçmemiş 1 Ocak- 1 Ocak- Dipnot 31 Mart 31 Mart Referansları YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMI Finansal yatırımların satışından elde edilen nakit - (245,550) Maddi duran varlık alımları 7 - (365,441) Maddi olmayan duran varlık alımları Alınan faizler Maddi varlık satışından elde edilen nakit 58,002 3,827 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit 58,002 (606,764) FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMI Yeni alınan banka kredileri 2,489,700 3,626,151 Finansal kiralama işleminden elde edilen nakit - - Kredi geri ödemeleri (2, 577,228) (6,087,748) Finansal kiralama borçları geri ödemesi (770,585) (526,647) Faktoring borçları geri ödemeleri (261,423) 1,724,373 Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit (1, 119,536) (1,263,871) Yabancı para çevrim farkları 62,922 (67,934) NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐNDEKĐ NET DEĞĐŞĐM (15,741) 46,192 DÖNEM BAŞI NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ 110, ,166 DÖNEM SONU NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ 94, ,358 Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

8 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR 1. GRUP UN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Đdaş Đstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi ( Şirket ) Đşeri Ailesi tarafından kontrol edilmektedir. Şirket in %99,99 hissesi Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Şirket ve bağlı ortaklıkları ekli özet konsolide finansal tablolarda Grup olarak adlandırılmıştır. Şirket merkezi Maltepe mahallesi, Mevlevihane Sokak No: Zeytinburnu, Đstanbul adresindedir. Finansal tabloların onaylanması: Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 14 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul un, Şirket Yönetimi nin ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları yayımlandıktan sonra değiştirmeye yetkileri vardır. 2. ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR Şirket ve Türkiye de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar. Sermaye Piyasası Kurumu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliğ ( Seri: XI, No:29 sayılı Tebliğ ) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmaktadır. Đlişikteki özet konsolide finansal tablolar ve özet dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. SPK, halka açık şirketlerin UMS 34 Ara Dönem Finansal Tablolar standardı uyarınca ara dönem mali tablolarının sunumunda tam set veya özet sunumun uygulanabilmesine izin vermiştir. Buna bağlı olarak Grup, 31 Mart 2010 tarihi itibari ile hazırlanan ara dönem konsolide finansal tablolarını özet sunumu tercih ederek hazırlamıştır. Bu tebliğe istinaden UMS/UFRS ye uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloların içermesi gerekli açıklama ve dipnotlar UMS 34 uyarınca özetlenmiş veya yer verilmemiştir. Ekteki özet konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2009 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve ekli dipnotları ile birlikte okunmalıdır. Ara dönem finansal sonuçları tek başına yıl sonu sonuçlarının bir göstergesi olmazlar. Grup, 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tablolarında belirtilen muhasebe politikalarının ve muhasebe tahminlerinin aynılarını uygulamaya devam etmiştir. 6

9 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR 3. YENĐ VE GÜNCELLENMĐŞ STANDARTLARIN UYGULANMASI Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRSYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır. Bu yeni ve güncellenmiş standartların ve yorumların uyarlanması Grup un aşağıdaki alanlarla ilgili olarak muhasebe politikalarında değişikliklere yol açmıştır: UMS 1 (Revize) Finansal Tabloların Sunumu Revize standart, ortakların ortak olmaları nedeniyle ortaya çıkan işlemler dışında, özkaynaklarda dönem içerisinde meydana gelen değişikliklerin (diğer kapsamlı gelir ve giderlerin) özkaynak değişim tablosunda gösterilmesini engellemektedir. Bunun yerine bu tür gelir ve giderlerin özsermaye değişim tablosundan ayrı olarak Kapsamlı Gelir Tablosu nda gösterilmesi gerekmektedir. Đşletmeler tek bir performans tablosunu (kapsamlı gelir tablosu) seçmekte veya iki tabloyu birlikte (gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu) seçmekte özgür bırakılmıştır. Buna bağlı olarak, Grup 1 Ocak 2009 dan itibaren UMS 1 deki değişiklikleri uygulamış ve tek tablo olarak vermeyi seçmiştir. UMS 1(revize) in uygulamasının Grup un raporlanan sonuçları veya finansal durumu üzerinde bir etkisi olmamıştır. UFRS 8 Faaliyet Bölümleri UFRS 8 Faaliyet Bölümleri, UMS 14 Bölümlere Göre Raporlama nın yerine geçmektedir. Bu standart, bölümlere göre raporlamanın yönetimin bakış açısına göre hazırlanan ve iç raporlamada kullanılan bölümleme kriterleri baz alınarak yapılmasını getirmektedir. Bu nedenle, faaliyet bölümleri, karar almaya yetkili merciye iç raporlamada sunulan bölümlemelerle tutarlı olacak şekilde raporlanmaktadır. 4. FĐNANSAL TABLOLARI BÜYÜKLÜĞÜ ĐTĐBARI ĐLE ETKĐLEYEN ÖNEMLĐ OLAY VE ĐŞLEMLER Bilanço: Alınan avanslardaki artış Şirket, nakit yönetimini sağlamak amacıyla toptancılarından cari dönemde avans aldığı için, kısa vadeli yükümlülüklerde artış meydana gelmiştir. 7

10 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA a) Bölüm sonuçları 1 Ocak-31 Mart 2010 Eliminasyonlar Đdaş Đstanbul Đdaş Yatak Đdaş Mağaza Đdaş Ege Đdaş Almanya ve düzeltmeler Toplam Satışlar 4,147,090 2,331, , (2,432,489) 4,446,432 Satışların maliyeti (-) (3,048,795) (2,896,394) (289,656) - - 2,699,480 (3,535,365) BRÜT ESAS FAALĐYET KARI 1,098,295 (564,995) 110, , ,067 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) (1,308,880) (64,176) (401,819) ,365 (1,762,510) Genel yönetim giderleri (-) (884,193) (73,051) (62,057) (523) - 6,393 (1,013,431) Araştırma ve geliştirme giderleri (-) (6,437) (2,558) (8,995) Diğer faaliyet gelirleri 512,744 64,636 12, (361,724) 228,196 Diğer faaliyet giderleri (-) (350,710) (7,442) ,804 (16,348) FAALĐYET KARI / (ZARARI) (939,181) (647,586) (340,930) (153) - 265,829 (1,662,021) Finansal gelirler 514,583 57,308 10, ,306 Finansal giderler (-) (860,469) (1,394,220) (38,372) (664) - - (2,293,725) VERGĐ ÖNCESĐ KAR / (ZARAR) (1,285,067) (1,984,498) (368,887) (817) - 265,829 (3,373,440) Vergi (gideri) / geliri 11, ,050-4,328 19,578 Dönem vergi (gideri) / geliri Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 11, ,050-4,328 19,578 NET DÖNEM KARI (1,273,867) (1,984,498) (368,887) 3, ,157 (3,353,862) 8

11 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin YTL olarak ifade edilmiştir.) 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) a) Bölüm sonuçları (devamı) 1 Ocak-31 Mart 2009 Eliminasyonlar Đdaş Đstanbul Đdaş Yatak Đdaş Mağaza Đdaş Ege Đdaş Almanya ve düzeltmeler Toplam Satışlar 6,751,419 4,498, ,546 5,227 - (6,492,811) 5,503,033 Satışların maliyeti (-) (5,554,611) (4,359,780) (623,086) - - 5,704,970 (4,832,507) BRÜT ESAS FAALĐYET KARI 1,196, , ,460 5,227 - (787,841) 670,526 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) (1,200,921) (74,288) (938,707) (29,593) - 3,206 (2,240,303) Genel yönetim giderleri (-) (996,782) (647,771) (244,697) (8,427) - 341,136 (1,556,541) Araştırma ve geliştirme giderleri (-) (3,734) (26) (192) - - 3,734 (218) Diğer faaliyet gelirleri 770, ,047 48,879 30,188 - (569,720) 682,912 Diğer faaliyet giderleri (-) (1,845) - - (1,845) FAALĐYET KARI / (ZARARI) (234,111) (180,166) (1,017,257) (4,450) - (1,009,485) (2,445,469) Finansal gelirler 2,358, ,358 27, ,814,957 Finansal giderler (-) (3,247,681) (2,562,870) (150,399) (4,261) - 232,400 (5,732,811) VERGĐ ÖNCESĐ KAR / (ZARAR) (1,123,532) (2,313,678) (1,140,470) (8,558) - (777,085) (5,363,323) Vergi (gideri) / geliri ,953 59,953 Dönem vergi (gideri) / geliri Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) ,953 59,953 NET DÖNEM KARI (1,123,532) (2,313,678) (1,140,470) (8,558) - (717,132) (5,303,370) 9

12 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin YTL olarak ifade edilmiştir.) 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) b) 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle bölümler bazında varlıklar ve yükümlülükler: 31 Mart 2010 Eliminasyonlar Bilanço Đdaş Đstanbul Đdaş Yatak Đdaş Mağaza Đdaş Ege Đdaş Almanya ve düzeltmeler Toplam Varlıklar 140,701,899 63,446,328 3,304, ,877 19,380 (119,554,150) 88,116,131 Yükümlülükler 83,960,246 69,418,115 10,939, ,994 1,219,388 (101,625,511) 64,554,332 Özkaynaklar 56,189,424 (5,971,787) (7,668,802) (445,657) (1,200,008) (17,341,371) 23,561, Aralık 2009 Eliminasyonlar Bilanço Đdaş Đstanbul Đdaş Yatak Đdaş Mağaza Đdaş Ege Đdaş Almanya ve düzeltmeler Toplam Varlıklar 82,678,836 73,142,410 3,235, ,319 15,647 (76,012,036) 83,359,205 Yükümlülükler 67,776,937 70,312,965 10,728, ,260 1,278,805 (94,222,678) 56,506,466 Özkaynaklar 14,901,899 2,829,445 (7,493,148) (332,941) (1,263,158) 18,210,642 26,852,739 c) 31 Mart 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait maddi, maddi olmayan duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller ile ilgili bölümler bazında bilgi: 31 Mart 2010 Eliminasyonlar Đdaş Đstanbul Đdaş Yatak Đdaş Mağaza Đdaş Ege Đdaş Almanya ve düzeltmeler Toplam Satın alımlar 21, , (756,195) - Dönem içi amortisman gideri ve itfa payları 133, ,725 55, (118,108) 354, Mart 2009 Eliminasyonlar Đdaş Đstanbul Đdaş Yatak Đdaş Mağaza Đdaş Ege Đdaş Almanya ve düzeltmeler Toplam Satın alımlar 28,663 1,699, (1,362,492) 365,441 Dönem içi amortisman gideri ve itfa payları 71, , , (63,568) 402,918 10

13 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR 6. STOKLAR 31 Mart 31 Aralık Đlk madde ve malzeme 2,047,064 1,824,474 Yarı mamüller 186, ,464 Mamüller 292, ,948 Ticari mallar 2,234,121 2,484,444 Diğer stoklar 19,393 19,394 4,779,604 4,942, MADDĐ VE MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Maddi duran Maddi olmayan Maliyet Değeri varlıklar duran varlıklar 1 Ocak 2009 açılış bakiyesi 57,457, ,869 Alımlar 365,441 - Çıkışlar (166,249) - Yeniden Değerleme Artışı - 31 Mart 2009 kapanış bakiyesi 57,657, ,869 1 Ocak 2010 açılış bakiyesi 49,674,001 1,744,409 Alımlar - - Çıkışlar (30,830) (12,013) Yeniden Değerleme Artışı - 31 Mart 2010 kapanış bakiyesi 49,643,171 1,732,396 Birikmiş Amortismanlar ve Đtfa Payları 1 Ocak 2009 açılış bakiyesi (19,476,327) (263,594) Dönem amortisman gideri ve itfa payı (389,481) (13,437) Çıkışlar 164, Mart 2009 kapanış bakiyesi (19,701,562) (277,031) 1 Ocak 2010 açılış bakiyesi (22,381,650) (401,871) Dönem amortisman gideri ve itfa payı (345,137) (9,657) Çıkışlar 6,920 2,700 Değer Düşüklüğü - 31 Mart 2010 kapanış bakiyesi (22,719,867) (408,828) 31 Mart 2010 net defter değeri 26,923,304 1,323, Aralık 2009 net defter değeri 27,292,351 1,342, Mart 2009 net defter değeri 37,955, ,838 11

14 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR 8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Mart 31 Aralık Verilen teminat mektupları 258, ,688 Đpotekler: 31 Mart 2010 tarihi itibariyle Đstanbul fabrika binası üzerinde 1 inci dereceden TL, Bursa fabrika binası üzerinde 1 inci dereceden ABD Doları ve Đstanbul ve Bursa fabrika binaları üzerinde müştereken 2 nci dereceden TL olmak üzere toplam TL ve ABD Doları bankalar lehine verilmiş ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 2009: TL). 9. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar: 31 Mart 31 Aralık Kullanılmayan izin karşılıkları 156, ,487 Personele borçlar 1,586,350 1,395,720 1,742,447 1,531,207 Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar: 31 Mart 31 Aralık Kıdem tazminatı karşılığı 966,716 1,023, Mart 2010 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı aylık TL (31 Aralık 2008: TL) tavanı kullanılarak hesaplanmıştır. 12

15 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR 9. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı) Kıdem tazminatı karşılığı hareketi: Ocak itibariyle karşılık 1,023,319 1,220,355 Hizmet gideri 29, ,885 Faiz gideri 14,938 18,330 Ödenen tazminatlar (-) (101,420) (539,726) 31 Mart itibariyle karşılık 966, , TĐCARĐ BORÇLAR 31 Mart 31 Aralık Ticari borçlar Ticari borçlar 3,412,163 3,935,224 Borç senetleri 3,707,921 3,979,498 7,120,084 7,914, DĐĞER KISA VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Mart 31 Aralık Diğer kısa vadeli yükümlülükler Alınan sipariş avansları 7,744,045 1,744,846 Gider tahakkukları 49,069 80,417 Diğer yükümlülükler 3,427 1,478 7,796,541 1,826, FĐNANSAL BORÇLAR Şirketin finansal borçları yeniden yapılandırılan Đşbankası (en son vade ), Yapı Kredi Bankası (en son vade ) ve limit dahilinde kredi kullandığı Garanti Bankasıdır.Ayrıca finansal borçlar içinde leasing ve faktoring riskleride bulunmaktadır. 13. ÖNEMLĐ ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI UMS 24 kapsamında, Şirket in hissedarları, Grup şirketleri ve bunlara bağlı şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmıştır. Ara dönem içerisinde ilişkili kuruluşlar ile normal ticari ilişkiler haricinde olağandışı önemli bir işlem gerçekleşmemiştir. Đlişkili kuruluşlar ile yapılan tüm ticari işlemler belirgin ve ölçülebilirdir. 13

16 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR 14. VERGĐ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifine sahip şirketlerin ertelenmiş vergiye baz olan geçici farkları aşağıdaki gibidir: Ertelenmiş vergi (varlıkları)/yükümlülükleri: Ertelenmiş vergi varlıkları Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 31 Mart Aralık Mart Aralık 2009 Şüpheli alacak karşılığı 110, , , ,845 Kıdem tazminatı yükümlülüğü 628, , , ,707 Alacak / borç reeskontları 5,426 (25,040) 46,522 73,147 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki net fark 8,120,126 7,780,032 (44,227,332) (44,395,210) Kullanılmayan geçmiş yıl zararları 5,231,418 4,383,679 20,221,231 18,728,231 Kullanılmayan geçmiş yıl zararları için ayrılan karşılık (5,231,418) (4,383,679) (20,221,231) (18,728,231) Diğer geçici farklar 81,298 58, , ,053 Ertelenen vergi aktifi/(yükümlülüğü) 8,946,284 8,598,058 (43,167,611) (43,265,458) Ayrılan karşılık (8,946,284) (8,598,058) - - Net ertelenen vergi aktifi/(yükümlülüğü) - - (43,167,611) (43,265,458) Geçici farklardan doğan ertelenmiş vergi aktifi/(pasifleri) aşağıdaki gibidir: Ertelenmiş vergi (varlıkları)/yükümlülükleri: Ertelenmiş vergi varlıkları Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 31 Mart Aralık Mart Aralık 2009 Şüpheli alacak karşılığı 22,149 22,149 62,596 61,969 Kıdem tazminatı yükümlülüğü 125, ,722 67,605 69,941 Alacak / borç reeskontları 1,085 (5,008) 9,304 14,629 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki net fark 1,624,025 1,556,006 (6,109,258) (6,142,842) Kullanılmayan geçmiş yıl zararları 1,046, ,736 4,044,246 3,745,646 Kullanılmayan geçmiş yıl zararları için ayrılan karşılık (1,046,284) (876,736) (4,044,246) (3,745,646) Diğer geçici farklar 16,260 11,742 72,439 79,411 Ertelenen vergi aktifi/(yükümlülüğü) 1,789,257 1,719,611 (5,897,314) (5,916,892) Ayrılan karşılık (1,789,257) (1,719,611) - - Net ertelenen vergi aktifi/(yükümlülüğü) - - (5,897,314) (5,916,892) 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Mart 31 Mart Ertelenmiş vergi pasifi hareketleri: Ocak itibariyle açılış bakiyesi (5,916,892) (4,533,107) Ertelenmiş vergi geliri 19,578 59, Mart itibariyle kapanış bakiyesi (5,897,314) (4,473,154) 14

17 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR 15. HĐSSE BAŞINA KAZANÇ 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Mart 31 Mart Hisse başına kazanç Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri) 12,000,000 6,000,000 Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı (3,353,862) (5,303,370) Faaliyetlerden elde edilen hisse başına kazanç (0.2795) (0.8839) 16. YABANCI PARA POZĐSYONU 31 Mart 2010 Toplam TL karşılığı ABD Doları (TL karşılığı) Avro (TL karşılığı) Diğer (TL Karşılığı) 1. Ticari Alacaklar 2,720, ,323 2,350,353 6, DÖNEN VARLIKLAR 2,720, ,323 2,350,353 6, Ticari Borçlar (191,080) (73,476) (109,906) (7,698) 4. Finansal Yükümlülükler (6,700,757) (4,587,077) (2,113,680) 5. KISA VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER (6,891,837) (4,660,553) (2,223,586) (7,698) 6. Finansal Yükümlülükler (17,516,955) (11,317,317) (6,199,638) 7. UZUN VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER (17,516,955) (11,317,317) (6,199,638) - 8. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (24,408,792) (15,977,870) (8,423,224) (7,698) 9. Net yabancı para varlık / yükümlülük pozisyonu (21,688,204) (15,614,547) (6,072,871) (786) 10. Parasal kalemler net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu ( a a a) (21,688,204) (15,614,547) (6,072,871) 14, Đhracat 222, , Đthalat Aralık 2009 Toplam TL karşılığı ABD Doları (TL karşılığı) Avro (TL karşılığı) 1. Ticari Alacaklar 2,958, ,530 2,583, DÖNEN VARLIKLAR 2,958, ,530 2,583, Ticari Borçlar (361,589) (93,861) (259,930) 4. Finansal Yükümlülükler (8,345,224) (6,296,543) (2,048,681) 5. KISA VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER (8,706,813) (6,390,404) (2,308,611) 6. Finansal Yükümlülükler (16,829,763) (9,858,340) (6,971,423) 7. UZUN VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER (16,829,763) (9,858,340) (6,971,423) 8. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (25,536,576) (16,248,744) (9,280,034) 9. Net yabancı para varlık / yükümlülük pozisyonu (22,577,987) (15,881,214) (6,696,178) 10. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük pozisyonu ( ) (22,577,987) (15,881,214) (6,696,178) 11. Đhracat 2,426,122-2,426, Đthalat 645,924 5, ,240 15

18 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR 16. YABANCI PARA POZĐSYONU (devamı) Kur riskine duyarlılık Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Aşağıdaki tablo Grup un ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10 luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10 luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece altı aylık ara dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin altı aylık ara dönem sonundaki %10 luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zarardaki artışı ifade eder. 31 Mart 2010 Kar / Zarar Yabancı paranın Yabancı paranın değer kazanması değer kaybetmesi ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde ABD Doları net varlık / yükümlülüğü (1,561,455) 1,561,455 Avro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde Avro net varlık / yükümlülüğü (607,287) 607,287 TOPLAM (2,168,742) 2,168, Ara.09 Kar / Zarar Yabancı paranın Yabancı paranın değer kazanması değer kaybetmesi ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde ABD Doları net varlık / yükümlülüğü (1,588,121) 1,588,121 Avro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde Avro net varlık / yükümlülüğü (669,618) 669,618 TOPLAM (2,257,739) 2,257, BĐLANÇO TARĐHĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR Yoktur. 16

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. 30 HAZĐRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. 30 HAZĐRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. 30 HAZĐRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU ARA DÖNEM KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĐNCELEME RAPORU

Detaylı

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR ĐÇERĐK SAYFA 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BĐLANÇO... 1-2 31 MART 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇERİK SAYFA 30 EYLÜL 2009 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO...

Detaylı

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 EYLÜL 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇERĐK SAYFA 30 EYLÜL 2010 TARĐHLĐ ÖZET KONSOLĐDE BĐLANÇO... 1-2 30

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Tümünü Đmzalı Görüntüle English Format Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf"

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇERİK SAYFA 31 MART 2010 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 31 MART

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇERİK SAYFA 30 EYLÜL 2009 TARİHLİ ÖZET BİLANÇO... 1-2 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇERİK SAYFA 31 MART 2009 TARİHLİ ÖZET BİLANÇO... 1-2 31 MART 2009 TARİHİNDE SONA

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ ĐNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ ĐNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ ĐNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĐNCELEME RAPORU Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

MAKĐNA TAKIM ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

MAKĐNA TAKIM ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2013 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA ÖZET KONSOLĐDE BĐLANÇO 1-2 ÖZET KONSOLĐDE KAR VEYA ZARAR VE DĐĞER KAPSAMLI GELĐR TABLOSU 3 ÖZET KONSOLĐDE

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Ara Dönem Özet Finansal

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET MALĐ TABLOLAR VE ÖZET DĐPNOTLARI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET MALĐ TABLOLAR VE ÖZET DĐPNOTLARI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01. 31.03.2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET MALĐ TABLOLAR VE ÖZET DĐPNOTLARI MALĐ TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR... 1-2 GELĐR TABLOLARI... 3

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 30 Haziran

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa No BĐLANÇO 1-2 GELĐR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU 4 NAKĐT AKIM TABLOSU 5 FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN NOTLAR 6-24

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR Dip I- Cari Varlıklar * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60,984,865

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZĐRAN 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ALTI AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZĐRAN 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ALTI AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZĐRAN 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ALTI AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 2009 30 HAZĐRAN 2009 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĐDE

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZIRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMINE AIT ÖZET FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETÇI INCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMĐNE

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA ÖZET BĐLANÇO... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELĐR TABLOSU... 3 ÖZ SERMAYE

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Özet Finansal Tablolar

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Özet Finansal Tablolar NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Özet Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM

Detaylı

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR 31 ARALIK 2010 TARĠHLĠ BĠLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem Referansları 31.12.2010 Dönen Varlıklar 1.547.974 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.533.881 Finansal Yatırımlar 7 - Ticari Alacaklar 10 - Diğer Alacaklar

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA ÖZET BĐLANÇO...

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/130 Ref: 4/130

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/130 Ref: 4/130 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/130 Ref: 4/130 Konu: FĐNANSAL TABLO ÖRNEKLERĐ VE KULLANIM REHBERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAMU GÖZETĐMĐ MUHASEBE VE DENETĐM STANDARTLARI KURULUNUN 25.04.2013 TARĐHLĐ VE 04/01

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĐCARET MERKEZĐ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA ÖZET BĐLANÇO... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELĐR TABLOSU... 3 ÖZET ÖZKAYNAK

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Akmerkez Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıA.Ş.

Detaylı