'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'"

Transkript

1 lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr teknik gartnamesidir. 2-TEKNIK ozerrirupr : z't. EBATLAR : Asgari, yiikseklik 170 cm.(ayak harig), Derinlik 40 cm.,en 75 cm. olmalidrr.(+/- 5 cm) z'z'dolabniist krsmr camrr kaprh, alt krsmr sagh lcaprrr oracaktrr. z':' Sagh ktsmm ytiksekligi cm. arasrnda olacaktrr. Sagh krsrmda 1 adet 1 mm.lik DKp sagtan kenarlan krvrrlmrq raf olacaktrr. z'+'ijstkrsrmda en az 5 mm. kahnh[rnda 4 adetcam raf olacaktrr. Raflar ayarlanabilir olacaktrr. Kapak camlan en az3 mm. kahnh[rnda olacaktrr. z.s. Dolap govdesi en az I mm. DKp sagtan imal erjilecektir. 2'6'Kapr gergeveleri en az 30x 1,5 mm. ebadrnda profil borudan veya 1,5 mm. DKp sagtan yaprlmrq profilden imal edilecektir.,--: 2.7. Art ve rist kapakrarda en az 2, qer adet gizri me'tege olacaktrr. z's' Kapr kollarr ispanyolet tipi olacak ve TSE kilitli olup, 2'ger adet anahtan olacaktrr. 2'9' Dolap beyaz veya krem renginde firrnlanmrg veya elektrostatik boya ile boyanacaktrr. 2'10' Dolabrn altrnda enaz 5 cm. ytiksekliginde profilden pabuglu 4 adetayakveya4 adet driner tekerlek olacaktrr. 2'11' Btittin madeni patgalarda imalattaoluqan ptinizier, grkrntilar, kaynak artlklag vs. bulunmayacaktr. 3. KABUL VE MUAYENE : 3'l' Kontrol ve muayenede gartnamede isteniien trim ozelliklerin uygunlulu araqtrllacaktrr. 'l/

2 3.2. Kontrol ve mu.ayene masraflan satrcr firmaya aittir. 3':' Kabul ve muayenede tiretim hatasr tespit edilen dolaplar yenileri ile degigtirilecektir.

3 ,. \. * t GENEr AMA9U SEDYE TEKN K $ARTNAMESi 1. KONU : GenelAmaqlr Sedye teknik gartnamesidir. 2. TIBBiVE TEKNiK 6ZrUirIrR 2-1- sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde,85 cm yukseklifinde, Minderlerin 6lgiileri: 183x55x5 cm olmahdrr. olmahdtr' Duvarlara garpmayt esnetmek igin sedyenin rd6rt bir tarafrnda 140 mm gaprnda plastik tampon tekerleri bulunma hdrr Sedye minderi 18 cm. MDF tablalar iizerine oturtulmug ve 5 konumda 70 dereceye kadar ayarla na bilmelidir Sedyenin her iki yantnda serum askrsr yuvalan ve krom-nikel kaplanmrs korkuluklar mevcuttur' Sedye ile birlikte l adet krom nikel kaph serum askrsr olmaldrr Sedyenin altrnda orta bi.iyi.ikli.ikte oksijen ti.ipi.i koymak igin 6zel yuva yaprlmaldrr Sedyenin tum rnretal aksamlarr elektrostatik toz boya ile boyah olmaldrr Sedyenin alt arabastnda trendelenburg pozisyonu verebilecek amortisor mekanizmasr bulunmalr, buna ba$lr kor vasrtasryla pozisyon verebilmelidir Sedyenin alt arabasr32x7,5 mm borudan yaprlmall, alt araba birlegtiricileri 25x1,5 mm boru ve iistte de 30x10 mm lamadan olmahdlr Sedyenin iist ktsmt ve sedye profili 40x40xL,5 mm profilden olmah, bunlar aralarrna atrlan profillqrle takviyedilmelidir Yukard$ belirtilen 6l90ler yaklagrk olup tekliflerde tiim olgi.iler (kabul edilebilir toleransa saltrip olarak %3-5 gb.) detayh olarak belirtilecektir. 2-1L-Minderin bulunduiu iist sedye istenildi$inde alt arabadan ayrrolarakullantlabilmelidir, 'i",i']'ffi:'"'eilt'7try,5'.p't"no."'ou'*;': IfY t4"f s-^'*:\ gt "<u.- J/-A ^illr)

4 socuk BUHAR itntztrnruir $.lrrnannnsi. Cihaz LCD ekran ve mikroiglemci kontrolhi olmalldrr. 2. Cihaz soguk buhar vermelidir. 3.. ne b ul 9!!*ry as yon htzr ay arlanab i I i r o I m ah d r r. 4' cihazda kullanrlansu haznesi, geffafpolikarbonat mamul olup, en az Sooml.olmaldrr. ;;J;T:'*?ff::rT1[1? -:lmm:rt',f i, "il;''ormar,vguru,"ui*da hem de'as 6' Haznede su azaldlsrnda veya tam takrlmadl$r1da rgrkh, gdrtinttilii sesli ikaz bulunmahdrr. li,f;lxxx ili,il,ifrffi;n!]l'o'" takrlabilmeti, krist*li tutiun,., tararindan teknik servise gerek 8' cihazda hasta sorunumuna marvzkaran pargarar sl;eril edilebilmeridir. 9' crbazda I Lt' kapasiteli vida kapakh gige, oiel_cao, inniryo,r gipesi 4 tekerlekli' ile birlikte hareketlli 2,si bir kilitlenebilen stand tizerine monte edilmig ve aerosol sabitlenebilen hortumu her fl y6ne exibre gevrileb'en, bir destek iizerine yerlegtirilmig olmahdrr. 10. Cihazda hem bakteri hem de hava filtresi olmahdir,. cihaz 220Y olt 50Hz (+r-r0 toreransrr) qehir cere),anr ire ga,gmahdrr. :i^::i:;rnjfixl.l*'*isiz saheabilmen ve srvr nemlendirme kapasitesi 0-5 cin/dakika ararrfrnda 13' Cihaz 0'8-6.0 mikron arastnda partiiki.ihizasyon yapabilme ozelligi olmaldrr. c-!\azaa ilag!! uygulamalan igin ilag kabr ve ot ri.l.n'uaupt<irti de bulunmaldrr. 15' Cihaz plastik ABS kasa gdvdesine sahip almal, ve, ip 44 koruma smrfina dahil olmahdrr 16' cihaz Safhk Bak$h{ Trbbi cihaz ydnetmeliginie uygun ce belgesirr" rffiolmal bunu ibraz ve firma etmekle yi.ikiimltidiir. 17' Cihaz imalat hatalartna karqr en az2 (iki) yrl ganantili olacak ve ticretsiz garanti bitiminden soma en az l0 ytl stireyle iicreti karqrlrfrnda yedek parga sa$lamayr tiretici ve temsilci yetki ve varsa verilen saficr firma taahtid edecektir. 18. cihazrn kullanrcr egitimi hastanemizde istenen kiqrilere verilmelidir. l9'. idare gerekli gori.irse demonstrasyon isteyebilii firma bunu nasrl saslayacagrnr teklifinde belirteceklerdir. ilr-\,..*i fial t4l { r-: E. t--e' U'-v) = /./-4,_ S*.-,.f,- cri'" k,ll;4 I

5 tu &ff{ffi f,hr*,hm *ftrr* *{5*tftc --qg-+r *!lrr*rk --.pql- t t&-fi_=t3ffir *ffi o'- {**{ff{{ \il.,^" r lg raos' ULUf T r ' t t n 4Xc,F\4.. I A I l / t t t 4-4, ' i h -z/ \ - *

6 1q 18,5" TFT LcD MoNiTOn re rruir SARTNAMES 1 1-KONU Bu 5artname "Tunceri Hark sa$rrfr Mtidi.irru$ii,,ntin ihtiyacroran 1g,5,, (ine)tft LcD MoNiToR' tin teknik ozelliklerini, ahmrnr, kontrolve muayenesiile di$er hususrarr kapsar. 2-isTEK VE TEKNiK Oze ITirIrR: 2.1 GENEL 6Ze[irleR: a. Teklif ediren Mor\JiTdR yeni, kuilanrrmamrg ve orijinar ambarajrnda oracaktrr. b' Teklif edilen Mol!iToR'de ktrtk, gatlak veya herhangi bir imalat kusuru olmayacaktrr. c' Teklif edilen MofiliToR'iin kullantm kitapgrklarr, cd rre disketleri, enerji ve olarak data verilecektir. kabl.larr vs. tam d' Teklif edilen Mot\liToR'tin iiretici veya ithalatgr firma tarafrndan 3 yrr garanti siiresince yerinde durumlartnda ilgiliverden ahnarak itgitiyere testim ::;ffjffi:lanma editecegi) bir betge ite taahhiit e' Monitrir igin ureticiye ait, TS EN lso 9001:2000 veya tso 9001:2000 standardrna gosteren uygun "Kalite yonetim otdugunu Sistemi Belgesi,,, TURKAK vey,a g;ur,rrarasr Akreditasyon karglhkh Forrnu tanlm (laf) anlasmalartnda yer alan akreditasyon lcurumlarrndan biri tarafrndan belgelendirme kurulr'rgu akreditedilmig taraftndan verilecektir. sciz konusu belge, TuRKAK veya Akreditasyon Uluslararasr Formu (laf) kar5rhklt tantm anlagmalarrnda yer aran akreditasyon kurum,arrndan tarafrndan teyit biri ettiriilerek teslim edilecektir. f' Teklif edilen MoNi'toR ile ilgili olmak tizere TC sanayii ve Ticaret Bakanhgr tarafrndan tro77 sayilr Tiiketicinin korunmast Kanununun 15 ve 31. maddelerine dayanrlarak hazrrlanmrg olan Mallartntn sianayi sattg sonrasl Hizmetleri Hakkrnda Yonetmelil< eki listesinde yer alan sanayi matarrnr eden ve/veya imal ithal eden firmalara verilen satrg sonrasr Hizmetleri yeterlilik Belgesi bulunmalrdrr. g' Teklif edilen Monitcir igin TCo' 03 belgesinin ilgili kurulugun internet sitesinden grktrsr [iriini.in numunesi ile birlikte verilecektir. internet sitesindeki tirtine ait yerin linki belirtilecektir. h' ilgili 0riiniin teknik servis ristesi monitcir kutusu igerisinde burunmarrdrr. i' sattn altnacak iirtin hilgisay'artolugturan donanrm birinnleri ile uyumlu galrgacaktrr. 2.2 TEKN K ozrlriruer: a. En az 1_8,5" Wide Screen LCD monitcir olmahdtr. b' En az 1366x768 g<izunurli.ifie kadar (1366X768 max 96ziiniirliifii dahil olmak iizere) otan btit[in goztintirli.iklerde defigik tararna frekanslarrnda sorunsuz gahgabilmelidir. c. 1,6.7 milyon renk de ri n li$in i destekleyecektir.

7 :. L - d. En az 1000:L kontrast rle$erine sahip olacaktrr. e. En fazla nrm nokta arah$rna sahip olacaktrr. f. En a2250 cd/m2 parlakhk degerini destekleyecektir. g' siyahtan siyaha tepki stiresi 5 ms veya daha diisuk bir defiere sahip olmahdrr. h' Ekranrn agma-kapama (power) ve dijitar ayar dii$nrrereri burunmarrdrr. i' Ekran gciriintu ayiarlan ig:in Ttirkge veya ingilizce osd menii bulunmahdrr. j. Sayrsal (DVl) ba$lantr girligleri bulunmahdrr. k' TCO','3 sta nda rdrnr veyar sonra ki sta nda rtra rr saf ra ma rrd rr. l' Monitorler O(srfrr) olii piksel garantili olacaktrr. Bu garanti monitor ijreticisi tarafrndan belgelenecektir. m' Monit6r tabant (aya[r), sarslntr ve garpmalarda kolayca devrilmeyecek, yiizeye miimki.in gok oldu$unca geni5- noktadan temas edecek veya ayak afrrrh$r/dolulu$u arttrrrlmak suretiyle yaprlm15 modelden olacakttr. n. GiJg tasarrufu ozelli{i otrnalrdrr. o' Monitcir 220v Ac aehir 5ebeke geriliminde ve 50Hz t %2 gebeke frekansrnda galgabiliyor 6zellikte olacaktrr. p' Monitdr markah ve orijinal stiriictisi.i olmah(igletim sristemi (bilgisayar) tarafrndan, teklif marka edilen olarak tantnrnalt) kullantm kitapgr$r ve cd'si monitor kutusu igerinde verilmelidir. q. Monit<iriin kontror mentisii manuer orarak yaprrabirnreridir. r. Monitcir gri ve/veya siyah renk hakim olmalldrr. 18,5" TFT LCD MON ron rrrcruir SARTNAMESi 2 3.TEStiM SONRASI KONTROL VE MUAYENE a' TFT LCD Monitcirin goz muayenesi ile istenen cizelliklerde olup olmadr$r kontrol edilecektir. b' TFT LCD Monitdrtin tekniklycinden $artnameye uygun olup olmadrgr kontrol edilecektir. c' woruiron'un [jretici veya ithalatgr firma tarafrndan 3 yrrgaranti si.iresince yerinde servis (artzalanma durumtarlnda ilgiliyerden ahnarak ilgiliyerre teslim edilece$i) belgesiolup olmadr$r kontrol edilecektir. d' Monitor tireticisinden altnmts 0(srfrr) oli.i piksel garantili oldugunu belirten belgenin kontrolij yaprlacaktrr. e' Genel ozellikler 2'1'f madcjesinde belirtilen belgelerin olup olmadr$r kontrol 'M edilecektir.

8 f' Tco'03 belgesiniin ilgili kurulugun internet sitesindr:n grktrsrnrn (internet linki sitesindeki belirtirerek) iirtine brergenin ait yerin uygunrugu ve orup ormadr[r kontroredirecektir. g' Muayenesnastnda dizayn, malzeme, iggilik, imalat hatasr gibisebeplerden kaza ve hasarlardan meydana gelebilecek firma sorumlu olacaktrr. h' Satrn ahnacak iiriin bilgisayarrolugturan donanrm hirimleri ile uyumlu Uyumlu gahgmayan 9a'5masr istenecektir. donanrm birimi red edilecektir i' Teknik $artnameye uygun ormayan marzeme incerenmeden red edirecektir. j' satrcr firma gcizrernci burundurarak muayene sonug raporunu imzarayacaktrr. 4-GARANT suresi VE TEsiriM $ARTTARI a. Malzeme teslim yeri Turrceli Halk Safihgr MiidUrliigi.idtir. b' Firma malzeme igin iireticisinden veya ithalatgr firmadan ahnmrg en az (3) yrlhk belirten garanti bir belge suresini verecektir. c' Teslim edilen tum tiriinlerin seri numaralarr, marka ve modelteri ile birlikte hem yazrlr de elektronik olarak ortamda hem Tunr:eri Hark safrrgr Mtidi.irri.igiine verirecektir. d' Arrzalt i'iriin firmaya bildirilmesinin tizerinden en geg 3 gijn igerisinde alacaktrr. maksimum onarrm suresi teslim ahnan tanihten itibaren l aydrr. l ayrjan fazla siiren onarrmlarda ile arrzalr degigtirilecektir ruriin yenisi e' Firma marzemesini kutanran bir referans ristesi verecektir. f' Firma taahhiit ettilii iiriinr: ait4077 sayrlr Ttiketicinin Korunmasr Hakkrndaki Kanuna g6re ve grkartrlan bu kanuna yonetmelik ve tebli$lerde belirtilen di$er hijki.imlere uymayr kabul ve taahhiit edecektir. N I D; - (.^o* j, -TE AU- flc r La uru J- t Jil ^,. /.2/L \ /.if -\'."'h c<\c,-e\ /* w vl't f I tn t 4 W l U I

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR : Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI EGE BKM ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıra No Ürün 1. Elektrikli Kan Nakil Kutusu Tam Kan Torba Sistemi Taşıma

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı