CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ Halit KIVRIL* 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ Halit KIVRIL* 1"

Transkript

1 CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ * 1 ÖZET Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiģimin denetlenmesi ilk kez 1999 yılında yürürlüğe giren 4422 sayılı Kanun ile yasal düzenlemeye kavuģmuģtur tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Kanun bu konuda yeni düzenlemelere yer verilmiģtir. CMK nın 135 ilâ 138. maddesi arasında düzenlenen bu yeni hükümlerle ilgili olarak genellikle iletiģimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri tartıģılmakta ve bununla ilgili sorunlar dile getirilmektedir. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi tedbiri 5271 sayılı CMK nın Genel Hükümler baģlığını taģıyan Birinci Kitabının Dördüncü Kısmında Koruma Tedbirleri alt baģlığı içerisinde beģinci bölüm olarak düzenlenmiģtir. Bölüm baģlığı Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi olmakla beraber bu bölümde yer alan ilk madde olan 135. maddenin baģlığı ise; ĠletiĢimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınmasıdır. ĠletiĢimin tespiti kavramı ile ne kastedildiğine dair Yasada bir açıklama yoktur. Ayrıca Yasada kayda alma ve tespit kelimelerinin bir arada kullanılması bu ifadelerin anlamları konusunda tereddüt doğurmaktadır. Bu konudaki tereddüt ilgili yönetmelikle giderilmeye çalıģılmıģtır. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığının KuruluĢ, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin Tanımlar baģlıklı 3/i. Maddesinde; ĠletiĢimin tespiti: ĠletiĢimin içeriğine müdahale etmeden iletiģim araçlarının diğer iletiģim araçlarıyla kurduğu iletiģime iliģkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik iģlemler olduğu açıklanmıģtır. CMK da Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi, Gizli SoruĢturmacı ve Teknik Araçlarla Ġzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 10/2. maddesi hükmüne göre, Bir suç dolayısıyla yapılan soruģturma ve kovuģturmada Cumhuriyet savcıları veya mahkemeler tarafından; abone bilgileri, telefon numarası, elektronik cihaz bilgileri veya iletiģim bağlantısının tespitine imkân veren kodu gibi iletiģimin tespiti kapsamı dıģındaki bilgiler iģletmecilerden talep edilebilir. Bu tür istemler iģletmeciler tarafından derhal yerine getirilir. Yani bu tür bilgiler Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığından istenemez. Ceza soruģturmasında iletiģimin denetlenmesi yoluna baģvurulabilmesi için bir suçun iģlenmiģ veya iģleniyor olduğuna dair Ģüphe bulunması gerektiği aģikârdır. Ancak bu koģulu anlamlı kılan, bulunması gereken Ģüphenin derecesidir. Suçun 301 * 1 Adalet Başmüfettişi- Adalet Bakanlığı

2 302 iģlenmiģ olduğuna dair Ģüphenin bulunduğundan söz edebilmek için her hâlükarda somut bir tutanak noktası olmalıdır. ĠletiĢimin tespiti tedbirine her suç türü için baģvurmak mümkündür, belli (katalog) suçlara iliģkin olma Ģartı bulunmamaktadır. Anahtar Kelimeler: Telekomünikasyon, iletiģim, iletiģimin denetlenmesi, ileti- Ģimin tespiti, iletiģimin dinlenmesi, koruma tedbirleri, Giriş *** ĠletiĢim ve bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen geliģmeler neticesi pek çok iletiģim aracı günlük hayatımıza girmiģtir. Bizzat bu araçlarla iģlenen suçlar olduğu gibi, iletiģim araçları suç delillerinin ve faillerinin gizlenmesi, suçtan kaynaklanan faydanın elde edilmesi için de kullanılmaktadır. 2 Suçla ve suçlulukla etkin bir mücadele yürütülebilmesi için ceza soruģturmasında kullanılan yöntemlerde yeniliğe gitmek bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıģtır. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiģimin denetlenmesi de bu çerçevede ortaya çıkmıģ bir tedbirdir. Esasen ceza soruģturmasında iletiģim araçlarının denetlenmesi ihtiyacı çok önceleri çıkmıģ ve o günkü koģullarda yaygın olarak iletiģimde kullanılan mektup gibi araçların denetimine iliģkin düzenlemeler ortaya konulmuģtu. Nitekim yakın tarihe kadar yürürlükte olan CMUK ta bu tür düzenlemeler yer alıyordu. 3 Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiģimin denetlenmesi ilk kez 1999 yılında yürürlüğe giren ÇASÖMK ile yasal düzenlemeye kavuģmuģtur tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK da bu konuda yeni düzenlemelere yer verilmiģ ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunun 18/d maddesi ile ÇASÖMK yürürlükten kaldırılmıģtır. 4 Ceza Muhakemesi Kanununun 135 ilâ 138. maddesi arasında düzenlenen bu yeni hükümlerle ilgili olarak genellikle iletiģimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri tartıģılmakta ve bununla ilgili sorunlar dile getirilmektedir. Anayasamızın 20 nci maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği ve 22 nci maddesinde düzenlenen haberleģme hürriyeti ile yakından ilgili olan iletiģimin denetlenme- 2 KAYMAZ, Seydi, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara 2009, s.21, 3 KEKLİK, Ramazan, Ceza Yargılamasında İletişimin Denetlenmesi, dergi/25sayı.pdf, Erişim Tarihi: , 4 Erdem, Mustafa Ruhan, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Erişim tarihi: 15/06/2010, s. 1.

3 si tedbirinin diğer türleri ile ilgili değerlendirme ve tartıģmalar çoğunlukla ikinci planda kalmaktadır. ĠletiĢimin denetlenmesi türlerinden biri olan iletiģimin tespiti kavramı da çoğu kez iletiģimin dinlenmesi ve kayda alınması kavramı ile karıģtırılmakta ve birbirinin yerine kullanılmaktadır Anayasanın söz konusu maddelerdeki düzenlemelerinin ayrıntı sayılabilecek hükümleri içermesinden de anlaģılacağı üzere iletiģimin denetlenmesi dolayısıyla da iletiģimin tespitine iliģkin hükümlerin oldukça titiz bir Ģekilde yorumlanması ve uygulanması gerekir. Bu nedenlerle yazımızda iletiģimin tespiti tedbiri ile ilgili yasal düzenlemeler ile kavramdan ne anlaģılması gerektiği ve uygulamadaki sorunlar üzerinde durulacaktır. I. İletişimin Denetlenmesine İlişkin Genel Bilgiler A. Yasal Düzenleme Ceza yargılamasında iletiģimin denetlenmesine dair temel hükümler CMK nın 135 ilâ 138 inci maddeleri arasında yer almaktadır. CMK nın ĠletiĢimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması baģlıklı 135 inci maddesinde iletiģimin denetlenebilmesi için gerekli koģullara, hangi suçlar için bu tedbire baģvurulabileceğine, iletiģimin tespitine iliģkin kararın hangi merci tarafından ve nasıl verileceğine, bu tedbire hangi kiģiler bakımından baģvurulamayacağına iliģkin hükümlere yer verilmiģtir. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi tedbiri 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümler baģlığını taģıyan Birinci Kitabının Dördüncü Kısmında Koruma Tedbirleri alt baģlığı içerisinde beģinci bölüm olarak düzenlenmiģtir. Bölüm baģlığı Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi olmakla beraber bu bölümde yer alan ilk madde olan 135. maddenin baģlığı ise; ĠletiĢimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınmasıdır. Aynı yasanın 136 ncı maddesinde Ģüpheli veya sanığın müdafii bakımından getirilen iletiģimin tespiti yasağı, 137 nci maddesinde tespit kararının nasıl ve kimler tarafından yerine getirileceği, soruģturma veya kovuģturmanın sona ermesi durumunda elde edilen kayıtların ne yapılacağı ve ilgilinin nasıl haberdar edileceği, 138 inci maddesinde ise denetleme esnasında tesadüfen ele geçen delillere nasıl muamele edileceği düzenlenmiģtir. Anayasamızın HaberleĢme hürriyeti baģlıklı 22 nci maddesinde de haberleģmenin gizliliğinin esas olması ile birlikte hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yetkili merciin izni olmaksızın haberleģmenin gizliliğine dokunulamayacağına dair hükümler yer almaktadır. 303

4 304 Önleme ve istihbarat amaçlı iletiģimin denetlenmesine iliģkin olarak 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinde, 2803 sayılı Jandarma TeĢkilat Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesinde ve 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanununun 6 ncı maddesinde hükümler yer almaktadır. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiģimin denetlenmesine iliģkin detaylar ise BaĢbakanlık tarafından çıkarılan ve en son olarak 07/08/2009 tarihinde sayılı Resmî Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle değiģikliğe uğrayan tarih ve sayılı Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığının KuruluĢ, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiģtir. CMK da Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi, Gizli SoruĢturmacı ve Teknik Araçlarla Ġzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik ise 14/01/2007 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. B. Kavram ve terim sorunu Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesinin yer aldığı bölüm baģlığının Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi olduğunu yukarıda belirtmiģtik. Maddede iletiģimde kullanılabilecek telekomünikasyon araçları tek tek sayılmamıģtır. Yasa koyucu, hangi araçlarla yapılan iletiģimin denetlenebileceğini açıkça saymamak suretiyle telekomünikasyon aracı olarak nitelendirilebilecek mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak tüm iletiģim araçlarını bu kapsama dâhil etmek istemiģtir. 5 Öncelikle telekomünikasyon teriminin daha sonra denetim ve iletiģim kavramlarının tanımlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Resmî Gazete nin 06 ġubat 2004 tarih ve nolu sayısında yayınlanan ve Telekomünikasyon sektöründe kiģisel bilgilerin iģlenmesi ve gizliliğinin korunmasının güvence altına alınmasına iliģkin usul ve esasları düzenleme amacını taģıyan Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde Telekomünikasyon kavramı, her türlü iģaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüģtürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektro manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını ifade eder Ģeklinde tanımlanmıģtır. 5 KEKLİK, Ramazan, Ceza Yargılamasında İletişimin Denetlenmesi, /dergi /25 sayı.pdf, Erişim Tarihi

5 Denetleme ise kontrol etme, teftiģ etme ve inceleme anlamlarını da içeren geniģ kapsamlı bir kelimedir. Yasa koyucu CMK nın 135. maddesinde denetimin tanımına veya denetimden ne anlaģılması gerektiğine dair bir düzenlemeye yer vermemiģtir. Madde baģlığında iletiģimin tespit edilmesi, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirlerine yer verilmiģ, maddenin içeriğinde ise sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve mobil telefonun yerinin tespiti terimleri de denetim kavramı kapsamında kabul edilmiģtir. O halde iletiģimin denetlenmesi tabirinden 135. maddede düzenlenen ileti- Ģimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve mobil telefonun yerinin tespiti iģlemlerini anlamak gerekir. ĠletiĢim, Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğünde; 1. Duygu, düģünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla baģkalarına aktarılması, bildiriģim, haberleģme, komünikasyon. 2. tek. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alıģveriģi, bildiriģim, haberleģme, muhabere, komünikasyon olarak tanımlanmıģtır. 6 Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen denetlemeye konu olan ileti- Ģim kiģiler arasında telefon görüģmeleri, cep telefonu ile mesaj, fotoğraf ve bilgi gönderilmesi, internet üzerinden yapılan haberleģme, bilgi payla- Ģımı ve mesajlaģma gibi yukarıda tanımı verilen telekomünikasyon vasıtalarıyla yapılan iletiģimdir. Bu kapsamda radyo ve televizyon yoluyla yapılan iletiģim konumuz dıģında olduğu gibi, kargo veya posta yoluyla haberleģme veya bilgi ve belge paylaģımı da bu madde kapsamında değerlendirilmemelidir. 7 ĠletiĢimin tespiti kavramı ile ne kastedildiğine dair Yasada bir tanım yoktur. Ayrıca Yasada kayda alma ve tespit kelimelerinin bir arada kullanılması bu ifadelerin anlamları konusunda tereddüt doğurmaktadır. Zira 4422 sayılı Yasada kayda almayı da kapsayacak Ģekilde tespit kelimesi ve bunun dıģında dinleme kelimesi kullanılması ile yetinilmiģti. CMK md. 135 te kayda almanın ayrıca sayılmasına göre tespit etme ile ne kastedildiği sorusu gündeme gelmiģtir. Bu konudaki tereddüt ilgili yönetmelikle giderilmeye çalıģılmıģtır. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan Ġleti- Ģimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢ erişim tarihi: 29/ 03/ MERAN, Necati, Adli ve Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı, Teknik Takip, Adalet Yayınevi, Ankara 2009, s.43, Telekomünikasyon, Denetim ve İletişim kavramları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. KAYMAZ, Seydi, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara 2009, s. 30, 45 ve 48

6 306 kanlığının KuruluĢ, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin Tanımlar baģlıklı 3/i. Maddesinde; ĠletiĢimin tespiti: ĠletiĢimin içeriğine müdahale etmeden iletiģim araçlarının diğer iletiģim araçlarıyla kurduğu ileti- Ģime iliģkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik iģlemler olduğu açıklanmıģtır. 8 Bu yönetmelikte, iletiģimin dinlenmesi ve kayda alınması ise; Telekomünikasyon yoluyla gerçekleģtirilmekte olan konuģmalar ile diğer her türlü iletiģimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik iģlemleri ifade eder Ģeklinde tanımlanmıģtır. ĠletiĢimin tespiti Ģüpheli veya sanığın kimlerle, ne zaman, hangi süreçte, hangi aralıklarla ne sıklıkla iletiģim kurduğunun saptanması anlamına gelir. ĠletiĢimin tespiti, uygulamada kısa adıyla HTS adı verilen, Ġngilizcede Historical Traffic Search sözcüklerinin ve ifadesinin kısaltılmıģıdır. GeçmiĢe dönük telefon trafiği, arama trafiği tarihi anlamını taģır. Dinleme ve kayıt anlamını içermez. 9 Buna göre, iletiģimin tespiti, iletiģimin içeriğini öğrenme amacı olmadan Ģüpheli veya sanığın kimlerle, ne zaman, nerede ve ne süreyle görüģtüğünün belirlenmesi anlamına gelir. Mobil telefonlar bakımından yer bilgisi, yani, kiģilerin nereden iletiģimde bulunduğu bilgisi de iletiģimin tespiti kapsamında değerlendirilecektir. Yönetmelikte açıklık bulunmamakla beraber iletiģim kurulmak istenen cihazın kapalı olması, cevap vermemesi veya ulaģılamaması gibi baģarısız arama giriģimlerinin tespiti de bu kapsamda ele alınmalıdır. Aynı Ģekilde iletiģim kurulan numaranın bir baģka numara yönlendirilmiģ olması halinde yönlendiren ve yönlendirilen numaraların tespiti de bu çerçevede değerlendirilmelidir. 10 Maddenin Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçesine göre, iletiģimin tespiti, belli bir telefon numarasından kimlerin ne zaman arandığı, konuģmanın ne kadar süreyle yapıldığı, elektronik postayla kimlerle iletiģim kurulduğu hususlarının tespitinden ibarettir. Konuya biraz daha açıklık getirmek maksadıyla uygulamada TĠB den temin edilen bir iletiģim tespitine iliģkin örnek belgeye göz atmakta fayda vardır. Ek: 1 nolu tabloda görüleceği üzere TĠB den alınan ve iģletmecilerden gönderilen veriler esas alınarak hazırlanan iletiģimin tespitine dair 8 Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4/f maddesinde de aynı tanıma yer verilmiştir. 9 MERAN, Necati, Adli ve Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı, Teknik Takip, Adalet Yayınevi, Ankara 2009, s KAYMAZ, Seydi, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara 2009, s. 113

7 belgede; 1)Sorgulanan numaraya ait adres ve kimlik bilgileri, 2) Sorgulama tarih aralığı, 3) Tarih ve Zaman, 4) KarĢı numara, 5) Arayan veya aranan olup olmadığına iliģkin bilgi, 6) Arama süresi, 7) KarĢı numara adres ve kimlik bilgileri ve 8) IMEI bilgileri ile Baz istasyonu bilgileri, yer almaktadır. Yönetmelikte yer alan iletiģim araçlarının diğer iletiģim araçlarıyla kurduğu iletiģime iliģkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik iģlemler Ģeklindeki tanıma uygun olarak istenen bilgiler bu Ģekilde temin edilmektedir. ĠletiĢimin Tespiti, yalnızca telefonla yapılan iletiģime iliģkin bir kavram olarak düģünülmemelidir. Ġnternet ortamında, iletiģimin içeriğine müdahalede bulunulmadan bir iletiģimi baģlangıç noktasından varıģ noktasına göndermek için iletiģim zincirindeki bilgisayar sistemleri tarafından üretilen ve iletiģimin baģlangıç noktasını, izlediği yolu, tarihini, saatini, boyutlarını, süresini ve bu iletiģimde kullanılan hizmet tipini gösteren ve trafik verisi olarak adlandırılan bu verilerin tespiti de iletiģimin tespiti sayılır. Buna göre, bir elektronik postanın göndericisi veya alıcının internet adresi, bağlantının zamanı ve süresi ile bağlantı için kullanılan sistem ve bağlantı yollarının belirlenmesi tespit kapsamında değerlendirilmelidir. C. İletişimin tespitinin amacı ĠletiĢimin tespitine iģlenmiģ bir suçun soruģturulması dıģında, suçun önlenmesi veya istihbarat amacıyla da ihtiyaç duyulabilir. Nitekim bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak Anayasanın 22 nci maddesinde milli güvenlik, kamu düzeni, suç iģlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya baģkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden birinin varlığı hâlinde haberleģmenin gizliliğinin sınırlanabileceği öngörülmüģtür. CMK da yer alan düzenlemelere dayanarak iletiģimin tespiti ise iģlenmiģ olan bir suçla ilgili olarak delil elde etme amacına hasredilmiģtir. CMK nın 135/1. maddesinde; Bir suç dolayısıyla yapılan soruģturma ve kovuģturmada, suç iģlendiğine iliģkin kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla Ģüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. hükmü getirilmiģtir. ĠletiĢimin tespitinde olduğu gibi tespit sonucu elde edilen verilerin kullanılmasında da denetleme amacına uygun hareket edilmelidir. Amaca bağlılık ilkesi olarak adlandırılan bu 307

8 308 ilke gereği ceza soruģturması kapsamında yapılan denetleme sonucu elde edilen bilgiler iģlenmiģ suçu kanıtlama dıģında baģka bir amaçla kullanılmayacaktır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, suçun önlenmesi ve istihbarat amacıyla da bu tedbire baģvurmak mümkündür tarihinde kabul edilen ve günü yürürlüğe giren 5397 sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2559 sayılı PVSK nın ek madde 7, 2803 sayılı JTGYK nın ek madde 5 ve 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanununun 6. maddesinde yapılan değiģikliklerle önleme ve istihbarat amacıyla iletiģimin denetlenmesi yoluna baģvurma yetkisi bu kurumlara verilmiģtir. Burada yeri gelmiģken Yargıtay 9. CD nin tarih ve 2008/ sayılı kararından söz etmekte fayda vardır. Adalet Bakanlığınca kanun yararına bozma yoluna gidilen ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 04/06/2008 tarih ve 2008/ sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilen Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/12/2007 tarih ve 2007/ 6522 teknik takip sayılı kararında; Jandarma Genel Komutanlığının 2803 sayılı Kanunun ek 5. maddesi gereğince kendi sorumluluk sahasında baģta terör örgütü PKK/Kongre-Gel olmak üzere diğer organize suç örgütlerinin olası eylemleri ile örgütlerin ileriye dönük stratejilerinin önceden tespit edilebilmesi, meydana gelebilecek olayların önüne geçilebilmesi, planlama ve hazırlık aģamasında ortaya çıkarılabilmesi, derhal önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınabilmesi maksadıyla; yurtdıģı çıkıģları da dâhil olmak üzere Türk Telekom A.ġ. tarafından iģletilen sabit telefon veya mobil, Turkcell, Vodafone ve Avea A.ġ. tarafından iģletilen ve telefon üzerinde yapılan iletiģime ait tüm detay bilgilerinin (arayan ve aranan ve Cell ID), kullanıcı ve makine bilgilerinin, GPRS bağlantıları ile GPRS üzerinden internet bağlantılarının, SMS alıp gönderme bilgilerinin, internet üzerinden DATA transferi ve DATA hattı üzerinden haberleģme bilgilerinin, faks bilgilerinin, abone bilgileri detay kayıtlarının (isim, adres, kimlik, kimlik fotokopisi, hattın hangi bayiden ve ne zaman alındığı) alınmasına, söz konusu bilgilere iliģkin detay kayıtlarına ait dataların canlı (on-line) olarak alınmasına, kamu kurum ve kuruluģlarının adına kayıtlı telefonlar ile kamuda görevli amir ve memur konumunda bulunanların resmi ve Ģahsi olarak kullanımında bulunan iletiģim araçlarına ait bilgilerin görev ve çalıģma kapsamı dıģında bırakılmasına ve kullanıldığı takdirde sorumluluğun Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığı ve görevli personele ait olmasına, yukarıda belirtilen bilgilere Ģirketçe ulaģılarak

9 iģlenmesine müteakip kullanılabilir hale geldikten sonra sadece meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesine iliģkin hizmetlerde ve kiģiler aleyhine delil olmayacak Ģekilde kullanılmak üzere en kısa sürede bilgisayar ortamında alınıp incelenebilmesine iliģkin iletiģimin tespiti talebi uygun görülmüģ, 26 Kasım 2007 tarihinden itibaren ileriye dönük olarak 3 aylık süre ile talep yazısında verilen iletiģimin tespitine iliģkin kayıtların canlı (online) olarak alınmasına hükmedilmiģtir. 11 ĠletiĢimin tespiti tedbirine önleme amaçlı olarak baģvurulması halinde ne tür iletiģim bilgilerinin elde edilebileceği JGK Ġstihbarat BaĢkanlığının talep yazısında açıkça belirtilmiģtir. Talepte yer alan bilgilerin iletiģimin tespiti kapsamında istenmesi mümkün olmakla beraber, JTGYK nın ek madde 5/3 e göre; Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kiģinin kimliği, iletiģim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletiģim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire baģvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir.... hükmünden de anlaģılacağı gibi genel olarak herkesi ve kullandıkları tüm iletiģim araçlarını kapsayacak Ģekilde bu amaçla karar talebi olası değildir. Bu halde önleme ve istihbarî amaçlı da olsa verilecek tedbir kararı tüm ülkede yaģayanların suç iģleyebilecekleri varsayımına dayanarak verilemez. ĠletiĢimin tespiti tedbiri bu husustaki diğer iletiģimin denetlenmesi tedbirlerinden daha az temel hak ve özgürlükleri sınırlıyor, iletiģimin gizliliğini daha az ihlal ediyor değildir. Sonuçta ilgili kiģi veya kiģilerin konuģmaları, mesajlaģmaları veya bilgi alıģ veriģlerinin içerikleri dinlenmiyor veya kayda alınmıyor olsa da kimin kiminle, ne zaman, ne kadar süre, nereden nereye iletiģimde bulunduğu bilgisine ula- Ģılmakta ve bunlara mahsus hazırlanmıģ bilgisayar programları sayesinde elde edilen bilgilerden sonuçlar çıkarılmaktadır. II. İletişimin Tespitinin Koşulları Yukarıda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi tedbirinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümler baģlığını taģıyan Birinci Kitabının Dördüncü Kısmında Koruma Tedbirleri alt baģlığı içerisinde beģinci bölüm olarak düzenlendiğini açıklamıģtık. Bölüm baģlığı Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denet Bu kararın gerekçesi ve daha geniş eleştiriler için bkz. KAYMAZ, Seydi, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara 2009, s. 59 vd, ŞEN, Ersan, Türk Hukukunda Telefon Dinleme, Gizli Soruşturmacı, X Muhbir, Ankara 2008, s. 37 vd.

10 310 lenmesi olup, bu bölümde yer alan ilk madde olan 135. maddenin baģlığı ise; ĠletiĢimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması olduğundan iletiģimin denetlenmesi (genel olarak dinleme ve kayda alma anlaģılmaktadır) kavramı çerçevesinde yapılacak açıklamaların iletiģimin tespiti tedbirini de kapsayacağı kuģkusuzdur. Her ne kadar iletiģimin tespiti iletiģimin içeriğine müdahaleyi gerektiren diğer tedbirler dinleme ve kayda alma gibi ağır bir gizlilik ihlali oluģturmasa da kanunumuzun düzenlemesi açısından aynı koģullara bağlandığını belirtmemiz gerekmektedir. A. Maddi Koşullar 1. Suç İşlendiğine Dair Kuvvetli Şüphe Ceza Muhakemesi Kanununda tedbirin uygulanmasının ön Ģartı, bir suç dolayısıyla ceza soruģturması ve kovuģturmasının yapılmasıdır. Bu sebeple, istisnai haller hariç, delil toplanması amacı dıģında bu tedbire baģvurulması mümkün değildir. Bu tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen bilgiler, hangi amaçla elde edilmiģse, ancak o amaç çerçevesinde kullanılabilir ve öngörülen amaç dıģında baģka bir amaçla bu bilgilerden yararlanılması olanaksızdır. Buna hukukta amaca bağlılık ilkesi denilmektedir. 12 Ceza Muhakemesi Kanunun 135. maddesinde amacı bakımından iki farklı tedbir aynı madde içerisinde düzenlenmiģtir. Bu tedbirlerden birincisi delil elde etmek amacıyla Ģüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletiģimin tespit edilmesi, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesidir. Diğeri ise Ģüpheli veya sanığın kullanmakta olduğu mobil telefonun yerinin tespit edilmesidir. Bu ikinci tedbirin yegâne amacı Ģüpheli veya sanığın yerinin belirlenerek yakalanabilmesidir. Ceza soruģturmasında iletiģimin denetlenmesi yoluna baģvurulabilmesi için bir suçun iģlenmiģ veya iģleniyor olduğuna dair Ģüphe bulunması gerektiği aģikârdır. Ancak bu koģulu anlamlı kılan, bulunması gereken Ģüphenin derecesidir. Suçun iģlenmiģ olduğuna dair Ģüphenin bulunduğundan söz edebilmek için her hâlükarda somut bir tutanak noktası olmalıdır. ĠletiĢimin denetlenmesi açısından yeterli olacak Ģüphede bir kısım ek niteliklerin aranması yaygın bir uygulamadır. Bu nitelikler genellikle Ģüphenin kuvvetli olması veya belli suçlarla iliģkin olması Ģeklinde ortaya 12 KESKİN, İbrahim, İletişimin Denetlenmesi, Erişim tarihi 15/06/2009, s. 1

11 çıkmaktadır. Burada hemen vurgulamak gerekir ki, iletiģimin tespiti bakımından belli (katalog) suçlara iliģkin olma Ģartı bulunmamaktadır. CMK md. 135 te Ģüphenin bu niteliği suç iþlendiðine iliģkin kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığı Ģeklinde somutlaģtırılmıģtır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Ģüphenin kuvvetli olmasının hakkında tedbire baģvurulacak kiģinin suçu iģlemesi bakımından değil soruģturmaya konu suçun herhangi biri tarafından iģlenmesi bakımından aranacağıdır. Hakkında tedbire baģvurulacak kiģi bakımından ise soruģturmaya konu suçu iģlediğine dair kuvvetli Ģüphe bulunmasının aranmayacağını belirtmek gerekir. 13 Hatta denetlemenin ikincillik özelliği dolayısıyla kiģinin müsned suçtan mahkûm edilmesi ihtimalinin beraat etme ihtimaline baskın olduğu durumda bu tedbire baģvurulamaması gerekir. Nitekim bu tedbire baģvurulabilmesi için baģka türlü delil elde edilememesi gerektiği yasada açıkça öngörülmüģtür. Hakkında tedbire baģvurulacak kiģinin soruģturmaya konu suçu iģlediğine dair aranacak Ģüphe ile ilgili olarak makul Ģüphe kavramı bir ölçüt olarak düģünülebilir. Öyle ki, kiģinin suç iģlediğine dair uygulanacak tedbirin ağır sonuçlarını haklı gösterecek somut bir olgu mutlaka bulunmalı ve aynı zamanda suçun hukuka uygun olarak ispat edilebilmesi için bu tedbire baģvurulması objektif bir zorunluluk olmalıdır. 14 Yargıtay 5. Ceza Dairesi nin 05/06/2009 tarih ve 2009/1 MD E., 2009/5 MD karar sayılı ilamında Doktrinde ve uygulamada kabul edildiği üzere; kuvvetli Ģüpheden kasıt, Alman doktrininde de benimsendiği üzere iletiģimin denetlenmesi kararının verilebilmesi için çok basit bir suç Ģüphesinin varlığı yeterli ise de, suç iģlendiğine iliģkin belirtilerin kuvvetli olması gerekir. Buradaki amaç, keyfiliği önlemek, somut olgulara dayanan kuvvetli belirtilerin varlığını öngörmek, fakat kiģi hakkında Ģüphenin henüz yoğunlaģmamıģ olması durumunda da, iletiģimin denetlenmesi kararının verilebilmesini sağlamaktır. Telefon dinleme en son çare olduğu için (CMK, m. 135/1) bu kadar kuvvetli bir Ģüphenin varlığı aransa idi, zaten bütün deliller elde olunacağı için, telefon dinleme yolu gereksiz kalacaktı. Bu nedenle iletiģimin dinlenmesi kararı basit Ģüphe ile verilir. Bu Ģekilde basit Ģüphe kuvvetli belirtilere bağlı müģahhas bir Erdem, Mustafa Ruhan, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Erişim Tarihi: 15/06/2010, s KEKLİK, Ramazan, Ceza Yargılamasında İletişimin Denetlenmesi, dergi/25 sayı.pdf, Erişim Tarihi , s. 151

12 312 olgu haline getirilmiģtir. Dedikodular, test edilmemiģ söylentiler veya tahminler dinleme kararı verilmesi için yeterli değildir. Sanıklarla ilgili yukarıda izah edildiği üzere ihbar, tanık beyanları ve bunu doğrulayan yaygın söylenti (özellikle hukuk çevreleri ile davası bulunan sanıklar yönünden) kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığını tartıģmasız kılmaktadır. Katalog suçlardan olan gizli ve ancak iki veya fazla olmayan kiģiler arasında geçtiği bilinen rüģvet suçları ile yapısında gizlilik olan örgüt suçlarında delil elde edilmesinin zorluğu ortadadır. Bu itibarla bir kısım sanıklarla ilgili Adalet Bakanlığı müfettiģinin Cumhuriyet BaĢsavcılığına buna dair istemi Cumhuriyet BaĢsavcısının soruģturma içeriğini bildiğine göre mahkemeye iletip talep etmesi (2802 sayılı Kanunun ve CMK nın 135, 139, 140. maddelerine göre kıyasen Adalet MüfettiĢleri de yetkilidir) usulüne uygun, usul ve yasanın aradığı Ģartlarda alınan koruma tedbirleri olup ilgili kararlar ve bunun sonucunda elde edilen deliller hukuka uygun delillerdir. Ģeklinde konuya açıklık getirilmiģtir. ĠletiĢimin dinlenmesi için yapılan bu açıklamalar genel olarak iletiģimin tespiti koruma tedbiri için de geçerlidir. CMK nın 135/1. maddesindeki düzenlemenin eleģtirilmesi gereken yönlerinden biri de bütün denetim Ģekilleri bakımından aynı Ģüphe derecesinin aranmasıdır. Oysa telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiģimin denetimi kapsamında kabul edilen denetim Ģekillerinin özel hayatın gizliliğine müdahale dereceleri aynı değildir. ĠletiĢimin gizliliğine ve dolayısıyla özel hayatın gizliliğine en ağır müdahale olan denetim yöntemi, iletiģimin denetlenmesi ve/veya kaydedilmesidir. ĠletiĢimin tespitinde Ģüpheli veya sanığın kimlerle ne zaman ve ne kadar süreyle iletiģimde bulunduğuna dair bilgiler elde edilmekte ise de, iletiģimin içeriği hakkında bilgi sahibi olunmamaktadır. Aynı Ģey sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi için de söylenebilir. ĠletiĢimin içeriği hakkında bilgi edinmeye yönelik olmayan iletiģimin tespiti ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine baģvurulabilmesi için olaylara dayanan basit Ģüphe yeterli kabul edilmelidir Şüphenin Belli Suçlara İlişkin Olup Olmaması AĠHM kararlarında da vurgulandığı gibi, telekomünikasyon araçlarıyla yapılan iletiģimin denetlenmesi tedbirine ancak demokratik kurumları korumak bakımından mutlak zorunluluk bulunması koģuluyla baģvurulabilir. Bunun sonucu olarak da tedbirin uygulama alanına girecek suçla- 15 Bu hususta getirilen eleştiriler için bkz. KAYMAZ, Seydi, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara 2009, s. 219 vd.

13 rın sınırlı tutulması zorunludur. Nitekim aģağı yukarı bütün batı Avrupa ülkelerinde bu tedbire baģvurmak için belirli suç grupları veya fiilin ağırlığı veya işlenme biçimi bakımından belirli koģullar aranmak suretiyle bu gereklilik göz önünde bulundurulmaktadır. CMK m. 135/6 da bu tedbirin uygulama alanı, katalogda yer alan suçlarla sınırlandırılmıģtır. 16 Ancak; bu sınırlandırma iletiģimin denetlenmesi tedbirlerinden iletiģimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirmesi bakımından getirilen bir düzenlemedir. CMK nın 135. maddesinde düzenlenen ileti- Ģimin tespiti ve mobil telefonun tespiti tedbirleri için böyle bir katalog suç sınırlaması bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili Yargıtay kararlarında bu husus açıkça vurgulanmıģtır. Örneğin; Yargıtay 5. Ceza Dairesinin tarih ve 2005/14969 esas, 2005/20489 karar sayılı ilamında; 5271 sayılı Kanunun, 5353 sayılı Kanunun 17. maddesiyle değiģik 135. maddesi uyarınca, "bir suç dolayısıyla yapılan soruģturma ve kovuģturmada, suçun iģlendiğine iliģkin kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığı ve baģka surette delil elde edilmesi durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının kararıyla Ģüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletiģimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kaydı alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir." 5353 sayılı Kanunun 17. maddesiyle değiģik CMK'nın 135/6 fıkrasında bu madde kapsamında "dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine" iliģkin hükümlerin fıkrada sayılan katalog suçlarla ilgili olarak uygulanabileceği öngörülmüģtür. SoruĢturma evresinde Ģüphelinin kullandığı telefonuyla yaptığı görüģmelere iliģkin detay bilgilerinin, yani telefonla yapılan bağlantıların kimlerle ve ne zaman yapıldığının belirlenmesi anlamına gelen "tespit" yukarıda belirtilen CMK'nın 135. maddesinin 6. fıkrası kapsamı dıģında bırakılmıģtır. Bu nedenle, hangi suça ilişkin olursa olsun, şüpheliye ait telefondan kimlerle, ne zaman görüşüldüğüne dair "tespit" CMK nın 135/1. maddesi uyarınca hâkim veya gecikmesinde sakına bulunan hallerde C. savcısının kararıyla mümkün olacaktır., Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 29/11/2006 tarih ve 2006/4669 E., 2006/ karar sayılı ilamında; Ġncelenen somut olayda, yakınanın, ve tarihli dilekçelerde, kendisine karģı gerçekleģtirilen telefonla tehdit ve hakaret suçlarının faillerinin belirlenebilmesi için ev Erdem, Mustafa Ruhan, 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanununda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Erişim Tarihi: 15/06/2009, s. 2

14 314 ve cep telefonuyla belirttiği tarihlerde yaptığı görüģme kayıtlarının incelenmesini ve telefonun dinlenmesini istediği anlaģılmaktadır. Cumhuriyet savcısınca ilgili Telekom kurumuna gönderilen tespit yapılmasına iliģkin isteğin yerine getirilmediği, bunun üzerine Cumhuriyet savcısının CYY'nın 135. maddesi uyarınca bir karar verilmesi için sulh ceza mahkemesine baģvurduğu ancak yetkili hâkimin soruģturulan suçun anılan yasa maddesinin 6-a fıkrasında sayılanlar arasında bulunmadığı gerekçesiyle isteğin reddine karar verdiği görülmektedir. Sulh ceza hâkiminin verdiği kararın gerekçesi doğru olmamakla birlikte ulaģılan sonuç isabetlidir, Gerçekten de iletişimin tespiti tedbiri, CYY'nın 135/6. maddesindeki sınırlamaya bağlı olmaksızın tüm suçlar açısından uygulanabilir. Ancak bu tedbire sadece şüpheli veya sanık için başvurulabilir., Ģeklinde hüküm verilmiģtir. 3. Başka şekilde delil elde etmenin mümkün olmaması Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiģimin denetlenmesi tedbirin haberleģme özgürlüğüne ağır müdahale oluģturması nedeniyle, oranlılık ilkesinin somut bir görünümü olarak ikinci derecede uygulanabilirlik koģuluna yer verilmektedir. Bu koģul, aynı amaca hizmet eden iki tedbir arasında öncelik-sonralık iliģkisini ifade eder ve aynı suçu aydınlatmak üzere baģvurulabilecek birden fazla tedbir arasında bir karģılaģtırma yapılmasını ve bunlardan en ılımlısı hangisi ise onun seçilmesini gerektirir. Nitekim CMK m. 135/1 de, bu tedbire baģvurmak için başka suretle delil elde edilmesi olanağının bulunmaması koģuluna yer verilmek suretiyle bu tedbirin diğer tedbirlere göre ikincil olduğu vurgulanmak istenmiģtir. 17 BaĢka tedbirler uygulanması suretiyle suçun aydınlatılması için yeterli delillerin elde edilmesi mümkün ise iletiģimin tespiti tedbirine baģvurulması mümkün değildir. Ancak uygulamada bu tedbire baģvurulmaksızın yeterli delilin toplanıp toplanamayacağını net olarak kestirmek her zaman için mümkün olmayabilir. Bu sebeple, baģka suretle delil elde etme imkânının bulunmaması koģulunu bu durumun mutlaka diğer tedbirlere bizzat baģvurulması suretiyle ortaya çıkarılması Ģeklinde değil; yerine göre somut olayın özelliklerine göre yeterli delilin elde edilemeyeceğine dair makul bir beklentinin bulunması Ģeklinde değerlendirmek gerekir. 17 Erdem, Mustafa Ruhan, 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanununda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Erişim Tarihi: 25/06/2009, s. 4

15 Zira sonuç vermeyeceği tahmin edilen diğer yöntemler sebebiyle iletiģimin tespitinden de istenilen sonucun alınması ihtimali ortadan kalkabilir. 18 BaĢka türlü delil elde edilememesi imkânının bulunmaması hali, 14 Ocak 2007 tarihli yönetmelikte, soruģturma veya kovuģturma sırasında diğer tedbirlere baģvurulmuģ olsa bile sonuç alınamayacağı hususunda bir beklentinin varlığı veya baģka yöntemlerden biri veya bir kaçının uygulanmasına rağmen delil elde edilememesi ve delillere ancak bu tedbirlerle ulaģılabilecek olması olarak tanımlanmıģtır Kişi İtibariyle Denetleme Yasağının Bulunmaması CMK m. 135 te iletiģimin denetlenmesi tedbirinin bu tedbirin uygulanmasına imkân veren suçların Ģüphelisi veya sanığı hakkında uygulanabileceği düzenlenmiģtir. Hem Ģüpheli hem de sanık ifadelerinin kullanılması aynı maddedeki bu tedbirin hem soruģturma hem de kovuģturma aģamasında uygulanabileceğine dair ifadeye paralel bir düzenlemedir. Tedbirin uygulanmasında suç Ģüphesi altında bulunan kiģiler bakımından herhangi bir istisna tanınmamıģtır. Ancak Ģüpheli sıfatının alınabilmesi için en azından soruģturmanın baģlamıģ olması gerekir. Suç Ģüphesi altında bulunan kiģinin iletiģimde bulunduğu karģı kiģiler bakımından ise bazı sınırlamalar öngörülmüģtür. CMK m. 135/2 de Ģüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kiģiler ile yaptığı iletiģimin kayda alınamayacağı hükme bağlanmıģtır. Somut olarak bu kiģilerin tanıklıktan çekinme haklarını kullanıp kullanmadıkları bu sınırlamaya etki etmeyecektir. Söz konusu düzenlemede, tanıklıktan çekinme hakkı bulunan kiģilerle yapılan iletiģimin kayda alınamayacağının hükme bağlanması, iletiģimin dinlenmesi ve tespit edilmesini açıkça yasaklamadığı gerekçesiyle haklı olarak eleģtirilmiģtir. Bu yasağın iletiģimin her türlü denetlenmesini kapsadığını kabul etmek gerekeceğini ileri sürenler vardır. 20 Ancak biz bu görüģe katılmıyoruz. Zira Kanun açıkça iletiģimin kayda alınması hususunu düzenlemiģ, kayda alma gerçekleģtikten sonra bu durumun anla KEKLİK, Ramazan, Ceza Yargılamasında İletişimin Denetlenmesi, dergi/25 sayı.pdf, Erişim Tarihi: 25/06/2010, s Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. TAŞKIN, Mustafa, Adli ve İstihbarî Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara vd, Ayrıca bkz. KAYMAZ, Seydi, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara 2009, s. 223 vd, Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik madde 4/c. 20 KEKLİK, Ramazan, Ceza Yargılamasında İletişimin Denetlenmesi, dergi/25 sayı.pdf, Erişim Tarihi 25/06/2010, s. 153, MERAN, Necati, Adli ve Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı, Teknik Takip, Ankara 2009, s.152

16 316 Ģılması halinde alınan kayıtların derhal yok edileceği hükmünü getirmiģtir. Madde içeriğinde düzenlenen diğer tedbir türleri burada zikredilmemiģtir. Kayda alma iletiģimin dinlenmesi ile birlikte yapılan bir iģlemdir. Uygulamada mahkeme kararlarında dinleme tedbiri ile kayda alma tedbirine bir arada hükmedilmektedir. Zaten soruģturma yapılan suç ile ilgili olarak önce tüm seslerin kayda alma iģlemi yapılmakta daha sonra atanan görevlilerce dinlenen ses kayıtlarından suç unsuru bulunanlar yazılı tutanağa dönüģtürülmektedir. Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi, Gizli SoruĢturmacı ve Teknik Araçlarla Ġzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 9/3. maddesinde; ĠletiĢimin tespitine iliģkin veriler ceza muhakemesinde kullanılmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirlenen dava zamanaģımı hükümleri dikkate alınmak suretiyle BaĢkanlıkça arģivlenir. hükmüne yer verilmiģtir. Buradan da anlaģılacağı üzere ilgili tüm kiģilerin iletiģim tespitleri zaten BaĢkanlıkta bulunmaktadır. Belki burada iletiģim tespiti kayıtları getirtilip incelendikten sonra soruģturulan suçla ilgili kısımları bakımından düzenlenecek bir inceleme raporu ile diğer kayıtların ayıklanması sağlanabilir. 21 ĠletiĢim kurulan Ģahıslar bakımından getirilen bir sınırlama da müdafi ile ilgilidir. Gerçekten CMK nın 136. maddesinde Ģüpheli ve sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu, yerleģim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında CMK nın 135. maddesi hükümlerinin uygulanamayacağı belirtilmiģtir. Yukarıda bahsettiğimiz CMK nın 135/2. maddesinde sadece Ģüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kiģilerle arasındaki iletiģimin kayda alınmayacağı belirtilmiģken, burada tüm denetim türleri bakımından bir sınırlama söz konusudur. Yani CMK nın 136. maddesi hükümlerine göre Ģüpheli ve sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu, yerleģim yerlerindeki telekomünikasyon araçları bakımından dinleme ve kaydetme ile beraber iletiģimin tespiti de yapılamayacaktır. 22 Burada aklımıza Ģu husus gelebilir, madde müdafiinin bürosu, konutu ve yerleģim yerindeki telekomünikasyon araçları bakımından bir sınırlama getirdiğine göre mobil araçlar (cep, uydu, araç telefonu veya ankesörlü telefon gibi) açısından bir sınırlama söz konusu mudur? Konuyu 21 Benzer görüş için bkz. KAYMAZ, Seydi, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara 2009, s. 360 dipnot 936 vd. 22 Ayrıntılı bilgi için bkz. KAYMAZ, Seydi, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara 2009, s. 184 vd.

17 CMK nın 135/2. maddesi ile birlikte değerlendirirsek; müdafiinin maddede belirtilenler dıģındaki iletiģim araçları örneğin cep telefonu ile yapılan görüģmelerin ayda alınamayacağını söyleyebiliriz. Yani Ģüpheli veya sanıkla müdafiinin mobil araçlarla gerçekleģtirdikleri iletiģimin tespitinin mümkün olduğu söylenebilir. 23 Tanıklıktan çekinme hakkı bulunanların veya müdafiin, suç Ģüphesi altında bulunmaları veya Ģüpheli veya sanığa iģtirak eden konumunda olmaları durumunda bu kiģilerin iletiģiminin denetlenmesine karar verilmesine yasal bir engel yoktur. 24 B. Biçimsel Koşullar 1. Yetkili Merciin Kararının Bulunması a. Karar verme yetkisi CMK nın 135/1. maddesi Bir suç dolayısıyla yapılan soruģturma ve kovuģturmada, suç iģlendiğine iliģkin kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığı ve baģka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletiģimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Hükmünü getirmiģtir. CMK m. 135 te iletiģimin denetlenmesi kararının hâkim tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından verileceği Ģeklinde Anayasa hükmüne paralel bir düzenlemeye yer verilmiģtir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâl tabirinden denetleme tedbirine derhal baģvurulmaması durumunda eser, iz, delil ve emarelerin kaybolacağı hâl anlaģılmalıdır. Nitekim bu durum ilgili yönetmelikte Derhal iģlem yapılmadığı takdirde, suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması veya Ģüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması olasılığının ortaya çıkması hâlini ifade eder Ģeklinde tanımlanmıģtır. 25 SoruĢturma safhasında denetleme kararını vermeye veya Cumhuriyet savcısı tarafından Ayrıntılı bilgi için bkz. KAYMAZ, Seydi, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş.. Ankara 2009, s. 186 vd., TAŞKIN, Mustafa, Adli ve İstihbarî Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara 2008, 155 vd, 24 KESKİN, İbrahim, İletişimin Denetlenmesi, Erişim tarihi 25/06/2009, s Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik madde 3/f

18 318 verilen kararı onaylayıp onaylamamaya sulh ceza hâkimi yetkilidir. Kararın onaya sunulduğu hâkimin 24 saatlik süre içinde kararını vermesi gerekir. Bu süre dolunca tedbir kendiliğinden kalkar. KovuĢturma aģamasında davanın görüldüğü mahkemenin hâkimi denetleme kararının verilmesinde yetkilidir. Keza, kovuģturma aģamasında hâkim resen bu tedbire karar verebilecekken soruģturma aģamasında Cumhuriyet savcılığının bu konuda talebi bulunması gerekir. 26 CMK nın 135/1. maddesine göre Ģüpheli veya sanığın iletiģiminin tespiti için hâkim kararı gerektiği kuģkusuzdur. Cumhuriyet savcısı ise gecikmezsinde sakınca bulunan hallerde bu kararı verebilecek ve hâkim onayına sunacaktır. GeçmiĢe dönük iletiģimin tespiti halinde gecikmesinde sakınca bulunan bir halin olduğu söylenemeyeceğine göre Cumhuriyet savcısının bu durumu gerekçe göstererek Ģüphelinin iletiģiminin tespitini istemesi mümkün değildir. 27 b. Kararın Biçimi ve İçeriği CMK nın 135/3. maddesi uyarınca CMK nın 135/1. maddesi hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kiģinin kimliği, iletiģim aracının türü, telefon numarası veya iletiģim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresinin belirtilmesi gerekir. Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi, Gizli SoruĢturmacı ve Teknik Araçlarla Ġzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 6. maddesinde verilecek kararlarda bulunması gerekli hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiģtir. Buna göre; ĠletiĢimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine iliģkin talepler ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı kararlarında, aģağıda belirtilen hususlar yer alır: a) SoruĢturma numarası veya kovuģturmaya geçilmiģse mahkeme esas numarası, b) Kararın hangi suçun soruģturulması için istendiği, bu suça iliģkin kuvvetli Ģüphe sebeplerinin neler olduğu, c) BaĢka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmadığı hakkındaki açıklama, bilgi veya belgeler, 26 KEKLİK, Ramazan, Ceza Yargılamasında İletişimin Denetlenmesi, dergi/25 sayı.pdf, Erişim Tarihi: 30/06/2010, s Ayrıntılı bilgi için bkz. KAYMAZ, Seydi, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara 2009, s. 115 vd

19 ç) Hakkında tedbir uygulanacak kiģinin kimliği, d) ĠletiĢim aracının türü ile numarası veya iletiģim bağlantısının tespitine imkân veren kodu, e) Tedbirin türü, f) Tedbirin kapsamı, g) Tedbirin süresi. ĠletiĢimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi hususunda uzatmaya iliģkin talep ve kararlarda ise birinci fıkradaki unsurlarla birlikte uzatılan kararı veren mahkemenin adı ile karar tarihi ve numarası da belirtilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlarda, ayrıca gecikmesinde sakınca bulunan halin varlığına iliģkin bilgi, açıklama veya gerekçelerin de bulunması gerekir. 28 Kanunda ve yönetmelikte açıklanan bu hususların kararlarda bulunmaması halinde Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi, Gizli SoruĢturmacı Ve Teknik Araçlarla Ġzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 10/1. maddesi gereğince ilgillerin bu karara itiraz etmesi mümkündür. Adı geçen yönetmeliğin 10/1. maddesi Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesindeki hükümlere aykırı olarak verilen kararlar ile bu Yönetmelikte sayılan ve tanımlanan iletiģimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi iģlemleri dıģındaki talepleri içerdiği açıkça anlaģılan kararlara karģı Cumhuriyet savcısı, Ģüpheli, sanık, katılan, suçtan zarar gören, müdafi, vekil, Ģüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eģi ile BaĢkanlık tarafından itiraz edilebilir. hükmünü getirmiģtir. Gizli olarak uygulanan bu tedbir açısından BaĢkanlık dıģındaki itiraz mekanizmasının iģlemesi zor görünmektedir. 2. Süre Koşulu CMK m. 135/3 te denetleme kararının en çok üç ay süre ile verilebileceği, sürenin bir defalığına uzatılabileceği hükme bağlanmıģtır. Keza, Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde iģlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi hâlinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir ibaresi madde metnine 5353 sayılı Yasa ile eklenmiģtir. Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi, Gizli SoruĢturmacı ve Teknik Araçlarla Ġzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına TAŞKIN, Mustafa, Adli ve İstihbarî Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık A.Ş. Ankara 2008, 113 vd.

20 320 ĠliĢkin Yönetmeliğin 12/1. maddesi gereğince iletiģimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi veya mobil telefonun yerinin tespitine en fazla 3 ay için karar verilir. Bu süre üç aydan fazla olmamak üzere bir defa daha uzatılabilir. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu süre, örgütün faaliyeti çerçevesinde iģlenen suçlarla ilgili olarak, gerekli görülmesi hâlinde, hâkim tarafından bir aydan fazla olmamak üzere müteaddit defalar uzatılabilir. CMK nın 135/3. maddesi Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda ibaresi ile baģlamaktadır ve devamında tedbirin süresinin kararda gösterileceği belirtilmiģtir. Maddede tedbirin süresi ile ilgili olarak Tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde iģlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. Ģeklindeki hükme yer verilmiģtir. Görüldüğü gibi iletiģimin tespiti tedbirinin süresi bakımından mevzuatta bir ayrım yoktur. Uygulamada da TĠB bu hükümleri sıkı bir Ģekilde tatbik etmekte, özellikle iletiģimin tespiti ile ilgili bu süreleri aģan taleplere itiraz edilmektedir. TĠB in resmi internet sitesinde yer alan Adli SoruĢturmalar ve KovuĢturmalar Kapsamında BaĢkanlığımıza Posta veya Faks ile Gönderilen ya da Elden Teslim Edilen ĠletiĢimin Tespiti (HTS) Talep ve Kararlarının ĠĢlemsiz Ġade Edilmemesi Ġçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar baģlıklı yazının ikinci kısmında Tedbir kararı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, en çok üç ay için verilebilmekte, gerekiyorsa bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilmektedir. Ancak, bir örgüt faaliyeti çerçevesinde iģlenen suçlarla ilgili olarak, gerekli görülmesi halinde hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilmektedir. Evrakın süre nedeniyle iade edilmemesi için, kararlarda belirtilen tarih veya tarih aralığında yukarıdaki hususlara azami dikkat edilmesi, tedbirin süresi ile ilgili olarak, karışıklığa mahal verilmeyecek şekilde açık ve net bir tarih ya da tarih aralığı (Örneğin ila arası gibi) verilmesi, eksik, belirsiz ve muğlâk ifadeler kullanılmaması gerektiği, hususuna açıkça yer verilmiģtir. 29 BaĢkanlığın yazısında iletiģimin tespiti iģlemi ile kısaca HTS (Historical Traffic Search) olarak tanımlanan geçmiģ telefon trafiği kastedildiği anla- 29 İletişimin Tespiti Taleplerine İlişkin açıklamalar, Erişim Tarihi:

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiģimin denetlenmesi, gizli soruģturmacı

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ KANUN NO: 6526 KABUL TARİHİ: 21.02.2014 MADDE 1- Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinin görevlerine son verilmiştir.

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2007, Sayısı: 26434. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2007, Sayısı: 26434. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Adlî ve İstihbarî Amaçlı İletişimin Denetlenmesi

Adlî ve İstihbarî Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Adlî ve İstihbarî Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Dr. Mustafa TAŞKIN Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi ADLÎ ve İSTİHBARÎ AMAÇLI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 3. Baskı Adlî Amaçlı iletişimin

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Telekomünikasyon, her türlü işaret, sembol, ses ve

Telekomünikasyon, her türlü işaret, sembol, ses ve Dr. Kasım TURGUT Mülkiye Başmüfettişi Türkiye de İletişimin Denetlenmesi ve Mevzuttan Kaynaklanan Sorunlar Telekomünikasyon, her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen

Detaylı

Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 14/01/2007. Resmi Gazete Sayısı : 26434. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 14/01/2007. Resmi Gazete Sayısı : 26434. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMİNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ,GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Ceza Muhakemesi

Detaylı

tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832)

tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832) 25.5.2005 tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832) DEĞĠġĠKLĠK YAPAN KANUNLAR: 1) 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun (Resmi Gazete: 19 Aralık 2006/26381). 2) 26.2.2008

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

*#H$r#sN İstiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. Baro Han. K:2T Beyoğlu/İSTANB 1

*#H$r#sN İstiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. Baro Han. K:2T Beyoğlu/İSTANB 1 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: İstanbul Barosu Başkanlığı Vekilleri Davalı e^0ss^^. *#H$r#sN İstiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. Baro Han. K:2T Beyoğlu/İSTANB 1 ^ ı Av. Ozan Bengisu Av.

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU EK-1 Sayın..(1).(2) nin.(3) tarih ve..(4) sayılı yazısı ile.(5) dığı iddiasıyla. (6) hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı.

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. BÖLÜM I ADLÎ KOLLUK TARAFINDAN DOLDURULUR* EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. Şüpheli T.C.Kimlik No** Adı ve Soyadı Doğum Tarihi (Gün, Ay,Yıl) Nüfusa Kayıtlı Olduğu

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRĞÜTLERĠYLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA ĠLETĠġĠMĠN DĠNLENMESĠ ve TESBĠTĠ

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRĞÜTLERĠYLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA ĠLETĠġĠMĠN DĠNLENMESĠ ve TESBĠTĠ ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRĞÜTLERĠYLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA ĠLETĠġĠMĠN DĠNLENMESĠ ve TESBĠTĠ Ali Oğuz ġahġn Karakoçan C. Savcısı I. GĠRĠġ Suçların iģlenmesinde teknolojiden faydalanılması hem suçların iģlenmesini

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Mart 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28933 Mükerrer TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013-ZONGULDAK Grup Adı Grup Konusu : CEZA 5. GRUP : BİLİŞİM SUÇLARI KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI - İNSAN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar 1 Giriş: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön incelemede, yetkili merci tarafından verilen onaylara bağlı olarak farklı raporlar düzenlenebilecektir. Yetkili

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

Olumlu değerlendirilmektedir. Sayfa 3 / 48

Olumlu değerlendirilmektedir. Sayfa 3 / 48 TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİ UYARINCA KURULAN AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN KALDIRILMASINA VE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ MADDE 1-12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete

Detaylı

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A. : Görevi Kötüye Kullanma (Her iki sanık yönünden) SUÇ TARİHİ : 2014

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A. : Görevi Kötüye Kullanma (Her iki sanık yönünden) SUÇ TARİHİ : 2014 T.C. ORHANELİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DOSYA NO : 2015/24 Esas KARAR NO : 2015/170 [C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2014/311 GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A HAKİM : NURDAN ÖZKAN 125242 KATİP : ZEYNEP

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.2011 GENELGE 2011/14 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle,

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı