Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Anabilim Dalında yazarının danışmanı Prof. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Anabilim Dalında yazarının danışmanı Prof. Dr."

Transkript

1 SUNUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Anabilim Dalında yazarının danışmanı Prof. Dr. Fikret SÖNMEZ başkanlığında Prof. Dr. Fevzi DEMĐR ve Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN'DAN oluşan jüri önünde tez olarak savunulan bu çalışma, özellikle içinden geçtiğimiz kriz dönemlerinde KOBĐ'lerin önemini bir kez daha ön plana çıkarmaktadır. Ölçekli itibariyle değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamaları, ileri üretim tekniklerine kolayca intibak etmede gösterdikleri özellikler, hızlı işgücü hareketliliği, esnek arz ve talebe cevap vermede gösterdikleri kolaylık, işi benimseme yanında her birinin mesleki eğitimde birer okul görevi üstlenmeleri, KOBĐ'lerin özellikle istihdam yaratmada ve milli gelirin adaletli dağılımında sağladıkları katkılar nedeniyle, sadece ekonomik ve teknolojik bakımdan değil, siyasi ve sosyal bakımdan da gittikçe önem kazanmalarına yol açmıştır. Üstelik, işsizliğin büyük problem olduğu günümüz ülkelerinde ve ülkemizde, özellikle yeni iş alanları meydana getirmedeki başarıları ve bölgesel kalkınmaya yaptıkları katkılar, KOBĐ'lerin önemini daha da artırmaktadır. Gerçekten, küreselleşen dünyamızda toplumların temel sorunu, rekabet gücü olan işletmelerin geliştirilmesi ile büyüme ve istihdam artışının istikrarlı bir biçimde sürdürülmesidir. Bugünkü sanayi stratejilerinin temel amacı da işletmelerin dünya piyasalarına açılarak ürettikleri malı ihraç etmeleri ve bu suretle rekabet güçlerini artırmalarının sağlanmasıdır. Böyle bir amacın gerçekleştirilmesinde, bir yandan işletmeler verimli çalışmaya yönlendirilirken; diğer yandan teknolojiye dayalı kaliteli üretim yapan, niteliği yüksek işgücü yetiştirmek bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

2 Đşte, bu çalışmada önemi vurgulanan ve ülkemiz bakımından yetersizliği hissedilen bir gerçek, ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzey ve kaliteden uzak bir eğitim modelinin hala sürdürülmekte olduğudur. Geleneksel eğitim modeli üzerine kurulmuş bulunan eğitim sistemimizde, özellikle sanayi-okul işbirliğinin yerleştirilmemesi nedeniyle mesleki eğitim teorik kalmakta, buna bağlı olarak uygulamada istenen sonuçlara ulaşılması zorlaşmaktadır. Ülkemizdeki hızlı nüfus artışına karşılık, eğitim kurumlarının yetersiz sayıda oluşu, eğitim programlarının günün ihtiyaçlarına cevap vermekte gecikmesi ve çeşitlendirilememesi, gençlerin mesleki eğitim konusundaki bilgilendirilmelerinin ve formasyonlarının yetersizliği, eğitime ayrılan kaynakların ihtiyacı karşılayacak düzeylere çıkarılamaması, nihayet sanayi-okul işbirliğinin yaygınlaştırılamaması karşılaşılan sorunların başlıcaları arasındadır. Böylece, bu çalışmanın bir başka çalışma ile tamamlanması gereği hemen kendini göstermekte gecikmiyor. Sürekli Mesleki Eğitim Kurumları (SÜMEK) gerçekten, endüstrileşmenin ve üretim koşullarının gelişmesinin yarattığı mevcut işlerin yapısında meydana gelen hızlı değişiklikler, geleneksel mesleklerin (formasyonların) terk edilmesini veya sürekli olarak geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmelerin meslekler üzerinde yarattığı sürekli değişmeler, çalışanların yalnız bir meslek sahibi olmasını yetersiz kılmakta; aynı zamanda gelişmesini yakından izlemeyi ve bu gelişmeye yeteneklerini uydurmayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, çalışanların genel bir eğitim gördükten sonra yeteneklerinin çok yönlü geliştirilmesine; kazanılmış meslekleri tehlikeye atan endüstriyel gelişmenin gerektirdiği bilgi tekniğin hızla öğretilmesine, bu amaçla "sürekli eğitim" (formation professiönelle permenante) kurumlarının oluşturulmasını ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Değişik ülkelerde geleneksel eğitim kurumlarının ygulamada karşılaşılan eksikliklerini tamamlamak için

3 faaliyette bulunan bu kurumlar, genellikle işgücü piyasasının nitelikli işçi eksikliğini tamamlamayı amaçlamakta; niteliksiz işçilerin nitelikli işçi haline dönüştürülmesini (formation professionnelle) veya daha önce kazanmış oldukları mesleki niteliklerini değiştirmeyi (reformation professionelle) öngörmektedir. Bir yandan ekonominin optimizasyonu, öte yandan sosyal adalet düşüncesinin gerçekleştirilmesi çabalarının ürünü olan bu kurumlar, özellikle son yıllarda kendisini güçlü bir ihtiyaç olarak duyurmaktadır. Çünkü, çalışanların daha önce sahip oldukları mesleki nitelikler, ekonominin ve teknolojinin hızlı gelişmesinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmakta; özellikle işletmelerin devri veya birleşmesi sonucunu doğuran teknolojik gelişmeler karşısında, sahip olunan geleneksel mesleki nitelikler işin yürütülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, bazen kitleler halinde toplu işten çıkarmalara gidilmekte, sosyal olan ile ekonomik olan arasındaki örgütlenmeye yeniden gerek duyulmaktadır. Đşte bu noktada, aynı zamanda işçilerin istihdam güvencesini sağlamaya da katkıda bulunan Sürekli Mesleki Eğitim Kurumları (SÜMEK); kural olarak "işçi sendikaları", "işveren veya işveren sendikaları" ve "devlet" işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Genellikle, Çalışma Bakanlıklarının denetimi altında organize sanayi bölgelerinin bulunduğu kentlerde kurulan SÜMEK'ler; düzenledikleri kurslarla ya niteliksiz işçilere nitelik kazandırmak ya da nitelikli işçilerin niteliklerini geliştirmek amacını gütmektedir. Çoğunlukla teknik eğitim kurumlarının yardımıyla gerçekliştirilen bu kurslar, üstelik toplu iş sözleşmeleriyle de öngörülmekte; kurslara katılacak işçilerin sahip olması gerekli koşullar ve sayıları (mesleği ve kıdemi ile işletme içindeki oranları), kurs süresinin ve sonrasının hizmet akdi üzerindeki hüküm ve sonuçları (ücret, yıllık izin, kıdem süresi, v.s.) sözleşmelerle hüküm altına alınmaktadır. Giderek çalışanların sürekli mesleki eğitim kurslarına dönüşen bu kurumlar arasındaki eşgüdüm, genellikle Çalışma Bakanlığı'nın başkanlığında kurulan bakanlıklar arası bir komite tarafından sağlanmaktka; mesleki eğitim programları ve içeriği, işçi ve

4 işveren örgütleri ile devletin işbirliğiyle yürütülen ortak bir politika sonucu saptanmaktadır. Görüldüğü gibi, doğuracağı ekonomik, sosyal ve hukuki hüküm ve sonuçlarıyla başlı başına bir çalışma (tez) konusu yapılabilecek SÜMEK'ler, ülkemizde de ihtiyacını gittikçe atran şiddette hissettirmektedir. "Çıraklık eğitimi" ile kısmen de olsa başlatılan mesleki kursların yanında, Sürekli Mesleki Eğitim Kurumlarının da (SÜMEK) açılması zaman içinde kaçınılmaz olacaktır. Bunun alt yapısının hazırlanması, kurumun organizasyonu, yönetimi ve finansmanı, kuruluş yerlerinin seçimi, eğitim programlarının ve içeriğinin belirlenmesi, kuşkusuz başlı başına ayrı bir çalışmanın ve yeni araştırmacıların konusudur. Elinizdeki çalışma ile bu alanda ortaya çıkan boşluğun doldurulması ihtiyacının kısa sürede giderilmesi en büyük temennimizdir. Nihayet, bu noktada Kamu Đşletmeleri Đşverenleri Sendikasına da (KAMU-ĐŞ) bir kaç kelimeyle iltifat etmekten; O'nu, bu tür faaliyetlere verdiği destek nedeniyle kutlamaktan kendimi alamayacağım. Gerçekten, üniversitelerimizde yapılan çok kıymetli birçok çalışmanın (tezlerin) sadece araştırmacısının akademik kariyerine hizmet ettiği; bu çalışmaların kamuoyunun bilgisine sunularak bilimsel tartışmalara zenginlik ve derinlik kazandırmaktan uzak tutulduğu bilinen bir gerçektir. Üniversitelerimizin (yok denecek kadar az) son derece kısıtlı imkanları nedeniyle yayınlanamayan; bu nedenle tozlu raflarda ömrünü tamamlayan bu çalışmalar, üniversitelerarası iletişim ve koordinasyon eksikliği nedeniyle, bazen fakültelerin ilgili birimleri ve öğretim elemanlarınca bile tanınmakta ve bilinmemektedir. Đşte bu noktada KAMU-ĐŞ, kendisine yakışan bir "kamu görevini" daha yerine getirmekte; bu çalışmaları yayınlayarak ve üniversitelerimizin ilgili fakülte ve birimlerine göndererek çok önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. Eğer bugün Türk Endüstri Đlişkileri sistemi belirli bir düzeye gelmiş ve düzeyini daha çok geliştirecekse, bunda kuşkusuz bu tür yayınların katkısı çok olmuş ve olmaya devam edecektir. Uzun zamandır hiç bir özveriden

5 kaçınmayarak bu katkıyı layıkıyla yerine getiren KAMU-ĐŞ'i kutlarken; başta işçi sendikalarımız olmak üzere, tüm ilgili kuruluşları bu alandaki görevlerini yerine getirmeye, kendilerine KAMU-ĐŞ gibi kuruluşları örnek almaya davet ediyorum. Đzmir, 1 Mart 1999 Prof. Dr. Fevzi DEMĐR Dokuz Eylül Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölüm Başkanı

6 ÖNSÖZ Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne "TÜRKĐYE ve AVRUPA BĐRLĐĞĐ ÜLKELERĐNDE KÜÇÜK ve ORTA BOYUTLU ĐŞLETMELER AÇISINDAN ĐSTĐHDAM POLĐTĐKALARI" ismiyle Doktora Tezi olarak sunulmuş olup; Prof. Dr. Fikret SÖNMEZ, Prof. Dr. Fevzi DEMĐR ve Doç. Dr. Abdurrahman AYHAN'dan oluşan jüri tarafından 20 Mart 1997 tarihinde oy birliği ile başarılı bulunmuştur. Daha sonra söz konusu tez genişletilerek, aynı isim altında güncelleştirilmiştir. Ekonomik ve sosyal yönden gelişme seviyesi ne olursa olsun, dün olduğu kadar bugün de bütün toplumların en önemli problemi işsizliktir. Gelişmiş ülkeler bu problemin halli için, muhtelif istihdam politikaları ile istihdamı devamlı ve yüksek seviyede tutmanın gayretini gösterirken; aynı zamanda işsizliği azaltmak amacıyla, KOBĐ'lere büyük önem vermektedirler. Bugüne kadar KOBĐ'ler üzerinde genellikle finansman sorunları, KO- BĐ'lerin ekonomideki yeri, Pazarlama sorunları, KOBĐ'lerin stratejileri yönünde pekçok çalışma olmasına karşılık; "ĐSTĐHDAM POLĐTĐKALARI" açısından doğrudan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ilkler arasında yer almakla birlikte, aynı zamanda söz konusu alandaki boşluğu da doldurabilecektir. Tez çalışmaları sırasında Akademik açıdan önderlik edip, yılların birikimiyle bana yön veren değerli Hocam ve Tez Danışmanım Sayın Prof. Dr. Fikret SÖNMEZ'e; Tez savunması sırasında değerli eleştirileriyle katkıda bulunan ve çalışmanın kitap haline getirilmesi için teşvikini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Fevzi DEMĐR ile Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN'a; Kitabın basılmasında yardım ve desteğini esirgemeyen KAMU-ĐŞ Genel Sekreteri Dr. Naci ÖNSAL ve her zaman yardım elini uzatan Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah KAHRAMAN'a, Sendikanın diğer yetkilileri ile emeği geçen herkese en samimi hislerimle teşekkürü bir borç bilirim. Dr. Rebii SAVAŞIR

7 ÖZET 1970 ve 1980 li yıllarda peşpeşe yaşanılan petrol şokları ve hammadde sıkıntısı; beraberinde maliyet artışlarıyla birlikte, ciddi üretim krizlerini de getirmiştir. Bu ortam içinde büyük işletmeler, bir taraftan eski kârlılıklarını kaybederken; diğer taraftan krizlerden büyük oranda etkilenmişler, hatta esnek arz ve talep modeline tam anlamıyla cevap verememişlerdir. Nitekim ileri teknoloji kullanımının yaygın olduğu bu işletmelerde üretimin gerilediği görülmüştür. Bunun yanında aynı yıllarda KOBĐ lerde durum ters yönde gelişmiş-tir. Yaşanılan hammadde krizleri ve büyümenin durması sonucu, başlangıçta bir çok KOBĐ kapanmak mecburiyetinde kalmıştır. Buna rağmen genel istihdam içinde, KOBĐ lerin istihdam hacimlerinde; büyük işletmelere oranla, önemli bir gerileme olmamıştır. Hatta esnek yapıları sebebiyle, kısa bir süre sonra yeni istihdam alanları da yaratabilmişlerdir. KOBĐ lerin sanayi içindeki yapısı incelendiğinde; kriz şartlarına daha iyi karşı koydukları, ölçekleri itibariyle yeni piyasa şartlarına daha iyi uyum sağladıkları, hızlı işgücü hareketliliği, ileri üretim tekniklerine gösterdikleri uyum, işi benimseme, esnek arz ve talebe olumlu cevap vermeleri, her birinin meslekî eğitimde birer okul görevi üstlenmeleri ile istihdam yaratmadaki katkıları gibi özellikleriyle ekonomik, teknolojik, siyasî ve sosyal alanda giderek önem kazandıkları görülür. Đşsizliğin büyük problem olduğu günümüzde, KOBĐ lerin yeni iş alanları meydana getirmedeki başarıları ve bölgesel kalkınmaya yaptıkları katkılar da bu işletmelerin önemini daha da artırmıştır. Đşsizliği azaltma ve istihdam yaratmada gittikçe önemli yeri olan KOBĐ lerin; ileri üretim teknolojileriyle donatılması, beraberinde KOBĐ tanımını da getirmiştir. Milletlerarası

8 literatürde resmi bir KOBĐ tanımı olmadığı gibi, uygulamada Birliğe üye ülkeler arasında ve ülkemizde de bu konuda ortak tanım birlikteliği sağlanamamıştır. Yapılan tanımlarda çalışan sayısı ortak özellik olarak karşımıza çıkarken, ülkeler arasında çalışan sayısında da ortak kriter belirlenmiş değildir. Đşletmelerin istihdam kapasitesindeki bu farklılığa, daha sonra; iş hacmi, ciro, sabit sermaye gibi kriterler de eklenerek, tanım genişletilmiştir. Đçinde bulunduğumuz yüzyıl; ekonomik, teknolojik ve sosyal alanda devrim niteliği taşıyan önemli değişimlerle doludur. Bu değişimlerin ortaya çıkmasında, ekonominin dünya çapında yeniden yapılanması ile teknolojik değişimlerin büyük etkisi olmuştur. Ortaya çıkan değişimin en önemli göstergeleri arasında; istihdam ile mesleklerin yapısında ortaya çıkan değişiklikler yer alır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, yeni bilgi ekonomisinde zenginliğin temel kaynağını; tabiî kaynaklar ve fizikî emek yerine, bilgi ve haberleşme oluşturur. Đstihdamın sektörel dağılımında görülen gelişmeler arasında, tüm çalışma hayatını etkileyen faktörler içinde; standart-dışı çalışmanın yaygınlaştırılması karşımıza çıkar. Bunun yanında işgücünün yapısındaki gelişmeleri incelediğimizde; kadın işgücünün artan önemi ve en az bunlar kadar işsizlik içinde belirgin konuma sahip sakatlar ile işgücünün vasıf düzeyindeki gelişmeler, değişimi hazırlayan diğer faktörler arasında yer alır. Küreselleşen dünyamızda toplumların temel problemi, rekabet gücü olan işyerlerinin genişletilmesiyle; büyüme ve istihdam artışının sağlanmasıdır. Đşletmelerin dünya piyasalarına açılarak, ürettikleri malı ihraç etmelerinde; rekabet kabiliyetlerinin artırılması, bugünün sanayi stratejilerinin temel unsurunu oluşturur. Böyle bir hedefin gerçekleştirilmesinde, bir taraftan işletmeler verimli çalışmaya yönlendirilirken; diğer taraftan teknolojiye dayalı kaliteli üretim yapan, vasıf seviyesi yüksek işgücü yetiştirmek suretiyle, istihdamın artırılmasının sağlanması oldukça önem arz eder.

9 Bu gelişme stratejileri içinde özellikle KOBĐ lerin çok önemli rolü bulunmaktadır. Avrupa Birliği nde KOBĐ lerin ; Avrupa Sosyal Alanı ve Gümrük Birliği bütünleşmesi ile istihdam hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, çok yönlü rol oynadıkları görülür. Büyüme ve ihracattaki duraklamayla birlikte artan işsizlik; dikkatleri KOBĐ lerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi, yeni iş ve işyerleri yaratmak suretiyle istihdamın artırılmasına çevirmiştir. Aslında rekabet gücü, üretim ve istihdamın artması; hayat standartlarının iyileştirilmesi için temel şarttır. Bir ülkede rekabet gücünün artması; üretim, ihracat, kârlılık ve dolayısıyla yeni yatırımların artmasına sebep olacaktır. Bu durum istihdamın genişlemesine imkân sağlayacaktır. Ayrıca buna AB de işgücünün gittikçe yaşlanmasından doğan sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanı ilâve edildiğinde, Avrupa nın dünya ticaretindeki payı daralacaktır. Dolayısıyla rekabet gücü zayıflayacağından, işsizlik oranlarında büyüme görülecektir. Sanayileşerek kalkınmasını sağlamak mecburiyetinde olan ülkemizde, kalkınmanın gerçekleştirilmesi için; ihtiyaç duyulan vasıflı ve verimli işgücünün yetiştirilmesinin yolu, meslekî eğitimden geçmektedir. Bu sebeple günümüzde meslekî eğitim, istihdam problemleriyle birlikte ele alınmaktadır. Avrupa Birliği nin meslekî eğitim politikasına bakıldığında, üye ülkeler arasındaki sosyo-kültürel farklalıklar sebebiyle; standart bir eğitim politikası takip edilmediği, bunun yanında üye ülkelerin meslekî eğitimine yönelik düzenlemelerinde Birliğin eğitim alanında belirlediği temel prensiplere uyum istendiği görülmektedir. Durum Türkiye açısından ele alındığında; ülkemizde uygulanan geleneksel eğitim modelinin iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterlilik ve kaliteden uzak olduğu görülür. Oysa, ülkemiz sanayiinin en önemli problemleri arasında yer alan; vasıfsız işgücü fazlasına karşılık, kalifiye insan kaynağı eksikliği bulunmaktadır.

10 Geleneksel eğitim modeli üzerine kurulmuş bulunan eğitim sistemimizde; sanayi-okul işbirliği yerleştirilemediğinden, meslekî eğitim teoride kalmakta ve uygulamada başarılı sonuçlar alınamamaktadır. Ülkemizdeki hızlı nüfus artışına karşılık, eğitim sistemimizde; eğitim kurumlarının yetersiz sayıda oluşu, eğitim programlarının çeşitlendirilememiş olması ve gençlerin meslekî eğitim konusunda yeterli ölçüde bilgilendirilememesi, eğitime ayrılan kaynakların ihtiyaçları karşılayamaması ile sanayiokul işbirliğinin yaygınlaştırılamaması gibi bir çok problemlerle karşı karşıyadır. Bütün bunların yanı sıra, KOBĐ lerin eğitime katılımları sağlanmak suretiyle; çıraklık sisteminin geliştirilmesi ve işletme içi eğitimin yaygınlaştırılması gerçekleştirilmelidir. Teknolojik gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etki ve katkıları göz önünde tutularak, Avrupa Birliği nde teknolojinin ekonomide oynadığı rol ve ülkemizdeki durumu ele alınmıştır. Ayrıca teknoloji-sanayileşme-ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişki ortaya konulmuş; teknolojik gelişmede gerek duyulan yeni şartlara uygun vasıfta işgücü yetiştirilmesi, teknoloji transferi ve kullanımı ile araştırma ve geliştirme çalışmalarında karşımıza çıkan uygulamalar incelenmiştir. Avrupa Birliği ne üye ülkeler, teknolojik değişimin gerçekleştirilmesinde; Ar+Ge faaliyetlerine oldukça fazla yer ve finansman ayırmışlardır. Ülkemizde bu konuya, yeterli bir boyut kazandırılamamıştır. Gerek AB de ve gerekse ülkemizde, üretim tekniklerinde ortaya çıkan değişmelerin sonucu; eğitim ve yeniden eğitim programlarının önemi artmış, pasif iş piyasası politikaları terk edilerek bakışlar aktif iş piyasalarına çevrilmiştir.

11 SUMMARY Petroleum shocks and raw material problems seen in the years 1970 and 1980 caused rises in the costs and serious crisis. Under these circumstances, large enterprises lost the profitnesses of the previous years, and on the other hand they were affected by the crises to a large extent and they couldn't even respond to the model of labour supply and demand. However, production seemed to decrease in these enterprises where advanced technology was being used extensively. On the other hand, the small and medium-sized enterprises SMEs witnessed the opposite situations. In the beginning, several SMEs had to close down as result of raw material crises and stagnation of development. However, there has not been an important regression in the employment volumes of SMEs in terms of general employment. They could even create new employment opportunities due to their flexible structures after a short time. When examined the structure of the SMEs within industry, it is seen that they can resist to crisis conditions in a better way, adapt to new market conditions, the fact that they have rapid manpower movement, adapt to advanced production techniques, give positive responses to flexible supply and demand, act as a school in vocational training, contribute to creation of employment and play key roles in economical, technological, political and social fields. As employment is a serious problem today, SMEs play a key role in their contribution to creating new employment fields. Providing new technologies for SMEs which have an important place in decreasing unemployment and creating employment has introduced the definition of SMEs. As there

12 is no definition of SMEs in international literature, there is still no agreement on its definition both in our country and in the countries as members to the Community. In the definitions made, the number of employees is a common feature, but there is no common criterion in terms of the number of employees between the countries. The definition has been extended adding some other criteria like labour volume,endorsement, fixed capital to this differentation in the employment capacity of enterprises. The century we live in has been witnessing crucial changes that have the characteristics of reforms in the economical technological and social fields. Restructuralism of the economy all the around world and technological changes have had important effect on introducing these innovations. Among the most important indicators of these chages take place changes in the structure of the jobs. In general, not natural sources or physical labour but knowledge and information constitute the primary source of the richness of new information economy. Among the developments in the sectoral distribution of employment, and factors affecting work life, we can see the expansion of the out-standard work. However, when examined the developments in the structure of the manpower; development of woman workpower, importance of young workpower, the disabled who at least have a definite position in the unemployment, and developments seen at the level of qualities of manpower take place among the factors that cause the changes. The main problem of the societies in our global world is expansion of enterprises that have the competitive power and providing the rise in development and employment. Increasing the competitive powers of enterprises being opened out to world markets in terms of exportation constitute the main concept of today's industrial strategies. In reaching such a goal, enterprises, on one hand, are motivated to function effectively and they produce quality

13 based on technology on the other hand providing highqualified manpower. SMEs have an important role among these developmental strategies. They play a crucial role in realizing the employment goals after they are integrated with European Union and Customs Union. Development and unemployment after the stagnation in exports led to the new employment opportunities of SMEs by increasing their competitive power. As a matter of the fact that, rise in production and employment is a fundemental requirement in making life standarts better. Rise in the competitive power in a country means irises in production, exports, profitability and new investments in a country. This will lead to an expansion of employment. When added finance of social insurance systems sourced from the old age in E. C. to this trade share of Europe in the world will get narrow. By all these, competitive power will be weakened, rise in unemployment rates will be seen. In our country which is to develop by industrialization; to have a qualified and profitable manpower for realizatioin of development requires vocational training for people. For that reason, vocational training is handled together with problems of employment. When examined the vocational training policy of E.C., it can be seen that a standard educational policy is not followed because of the socio-cultural differences between the member countries and a conformity with the fundemental principles defined in education by E.C. is asked in the regulations made for vocational training of member countries. When looked from the stand point of Turkey; it can be noticed that traditional educational model applied in our country can not respond to the needs of business markets. There is the problem of qualified manpower in our country whereas there are a lot of workers lacking quality which is one of the main problems of industry. In our education

14 system based on traditional model, as the school-industry collaboration is not settled yet, vocational training can be carried out theoretically and good results can't be achieved. Although the population is increasing rapidly in our country, our educational system faces many problems like inadequeate numbers of schools, the fact that curriculums are not diversified, not being able to inform the young about vocational training, inadequate sources for education, not being able to expand the school industry collaboration. Apart from these, by making SMEs contribute to education, realization of apprenticeship and expansion of in-service training can be made possible. By evaluating the effect and contribution of technological development to economical development, the role technology plays in economy in Europe and its appearance in our country have been discussed. Furthermore, the relationship among technology, industrialization, economical development and employment has been pointed out, and training appropriate qualified manpower needed in technological development, transfer and use of technology, and practices we meet in studies of research and development have been studied. Member states to E.C. have invested much more finance in research and development activities to realize technological innovation. Our country has failed in these activities. Both in E.C. and in our country, as a result of chages seen in production techniques, the importance of ecudation and educational programs has increased and passive business market policies have been left and they have been directed to active business markets.

15 ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET... SUMMARY... ĐÇĐNDEKĐLER... KISALTMALAR... TABLO VE ŞEKĐLLER... GĐRĐŞ... Sayfa No. BĐRĐNCĐ BÖLÜM KOBĐ LERĐN GENEL DURUMU... I- KOBĐ LERĐN ÖNEMĐ VE GELĐŞĐMĐ... A- Türkiye de KOBĐ lerin Önemi ve Gelişimi Osmanlı Đmparatorluğu Dönemi Cumhuriyet Dönemi... B- Avrupa Birliği nde KOBĐ lerin Önemi ve Gelişimi. II- KOBĐ LERĐN KAPSAMI VE TANIMI... A- Türkiye de KOBĐ lerin Kapsamı ve Tanımı, Planlı Dönemler-deki Đlke ve Politikalar Genel Olarak KOBĐ lerin Kapsam ve Tanımı Çeşitli Kanun ve Kuruluşlarca Yapılan Tanımlar Kalkınma Planları nda Yer Alan KOBĐ lerle Đlgili Hedef, Đlke ve Politikalar... B- Avrupa Birliği nde KOBĐ lerin Kapsamı ve Tanımı...

16 1- Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerde KOBĐ lerin Kapsam ve Tanımı Avrupa Birliği ve Çeşitli Kuruluşlarca Yapılan KOBĐ Tanımları... ĐKĐNCĐ BÖLÜM TÜRKĐYE VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ NDE ĐSTĐHDAM YAPISI VE POLĐTĐKALAR... I- TÜRKĐYE DE ĐSTĐHDAM YAPISI VE GELĐŞMELER.. A- Türkiye de Toplam Nüfus, Çalışma Çağındaki Nüfus ve Đşgücü Toplam Nüfus Çalışma Çağındaki Nüfus Đşgücü... B- Türkiye de Đstihdam Politikası Đstihdam Politikasının Hedefleri Đstihdam Politikasının Đlkeleri Đstihdam Politikasının Araçları... II- AVRUPA BĐRLĐĞĐ NDE ĐSTĐHDAM YAPISI VE GELĐŞMELER... A- Avrupa Birliği nde Toplam Nüfus, Çalışma Çağındaki Nüfus ve Đşgücü Toplam Nüfus Çalışma Çağındaki Nüfus Đşgücü... B- Avrupa Birliği nde Đstihdam Politikası Đstihdam Politikasının Hedefleri Đstihdam Politikasının Đlkeleri Đstihdam Politikasının Araçları... III- ĐŞSĐZLĐK, ĐŞSĐZLĐĞE YÖNELĐK ĐSTĐHDAM POLĐTĐKALARI... A- Genel Olarak Đşsizliğin Tanımı ve Çeşitleri... B- Gençlerin Đşsizliği ve Đstihdamı Türkiye de Gençlerin Đşsizliği ve Đstihdamı...

17 2- Avrupa Birliği nde Gençlerin Đşsizliği ve Đstihdamı Türkiye ve Avrupa Birliği nde Genç Đşsizliğine KOBĐ lerin Đstihdam Bakımından Katkıları... C- Kadınların Đşsizliği ve Đstihdamı Türkiye de Kadınların Đşsizliği ve Đstihdamı Avrupa Birliği nde Kadınların Đşsizliği ve Đstihdamı Türkiye ve Avrupa Birliği nde Kadınların Đşsizliğine KOBĐ lerin Đstihdam Bakımından Katkıları... D- Sakat ve Özürlülerin Đşsizliği ve Đstihdamı Türkiye de Sakat ve Özürlülerin Đşsizliği ve Đstihdamı Avrupa Birliği nde Sakat ve Özürlülerin Đşsizliği ve Đstihdamı Türkiye ve Avrupa Birliği nde Sakat ve Özürlülerin Đşsizliğine KOBĐ lerin Đstihdam Bakımından Katkıları... IV- MESLEKî EĞĐTĐM VE ĐSTĐHDAM POLĐTĐKALARI ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐLER... A- Genel Olarak Türkiye ve Avrupa Birliği nde Meslekî Eğitim ve Đstihdam Đlişkileri Türkiye de Meslekî Eğitim Avrupa Birliği nde Ortak Meslekî Eğitim... B-Türkiye de KOBĐ lerin Meslekî Eğitime Katkısı ve Đstihdam Đlişkileri... C- Avrupa Birliği nde KOBĐ lerin Meslekî Eğitime Katkısı ve Đstihdam Đlişkileri... V- TÜRKĐYE VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ NDE TEKNOLOJĐK GELĐŞMELER VE ĐSTĐHDAM POLĐTĐKALARI ARASINDA ĐLĐŞKĐLER... A- Türkiye ve Avrupa Birliği nde Teknoloji, Teknolojik Değişimle Đlgili Genel Tanımlar...

18 B- Teknolojik Gelişmenin Ekonomik Yönü.ve Önemi... C- Teknolojik Gelişmeler Karşısında Đşgücünün Vasfı ve Meslekî Eğitim... D- Teknolojik Değişimin Đstihdama Etkisi... E- Teknolojik Değişimin KOBĐ lerde Đstihdam Etkisi SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME... FAYDALANILAN KAYNAKLAR...

19 KISALTMALAR AAET : Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu A.B : Avrupa Birliği AB (9) : Yunanistan, Đspanya ve Portekiz hariç dokuz Avrapa Birliği Ülkesi AB (12) : 12 Avrupa Birliği Ülkesi ABD : Amerika Birleşik Devletleri AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu A.g.a : Adı geçen araştırma A.g.e : Adı geçen eser A.g.i : Adı geçen inceleme A.g.h : Adı geçen haber A.g.m : Adı geçen makale A.g.p : Adı geçen program A.g.s : Adı geçen seminer A.g.t : Adı geçen tebliğ AKÇT : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Ank : Ankara Ank. Ün. A.T. Ar ve Uygulama Merkezi : Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi ar. : Araştırma Ar+ge : Araştırma ve geliştirme ASF : Avrupa Sosyal Fonu (The European Social Fund = ESF) ASO : Ankara Sanayi Odası Aso Der : Ankara Sanayi Odası Dergisi A.T : Avrupa Topluluğu AÜSB Fak.Der : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi Av. Sos. Şartı : Avrupa Sosyal Şartı AYB : Avrapa Yatırım Bankası AYF : Avrupa Yatırım Fonu

20 BC-Net : Şirketler Arası Đşbirliği Ağı (Businesse Cooperation-Network) Bkz : Bakınız BM : Birleşmiş Milletler BRE : Şirketleri Yaklaştırma Bürosu (Bureau de Rapprochemont des Entereprises) CEDEFOP : Avrupa Mesleki Formasyon Geliştirme Merkezi COM : Komisyon (Commission) COMETT : Yeni teknolojilere yönelik eğitim için üniversiteler ve işletmeler arası işbirliği (Programme of the Community in Education and Training for Technologies) Çal. Ek. ve End. Đlş. Bö1 : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bö1ümü Da : Dairesi Der : Dergisi D.E.Ü : Dokuz Eylül Üniversitesi D.E.Ü. Đk. ve Đd. Bil. Fak. Der : Dokuz Eylül Üniversitesi Đktisad( ve Đdarî Bilimler Fakültesi Dergisi DĐE : Devlet Đstatistik Enstitüsü DM : Alman Markı (Doche Marke) DPT : Devlet Planlama Teşkil(tı ECÜ : Avrupa Birliği Para Birimi EFTA : Avrupa Serbest Ticaret Birliği EĐB : Avrupa Yatırım Bankası EIC : Avrupa Bilgi Merkezi (Euro Info Center) EIM : Küçük Đşletmeler Araştırma ve Danışmanlık (Small Business Research and Consultancy) ENSR : SME Araştırma Đçin Avrupa Şebekesi (European Net Work For SME Research)

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI TİCARET DOKTORA PROGRAMI Uluslararası Ticaret Doktora Programı, ülkemizde bu alanda doktora düzeyindeki eğitim-öğretim açığını kapatmak üzere açılmış olup, 2014-2015

Detaylı

KOBĐ'LERĐN ĐSTĐHDAM YARATMADAKĐ ETKĐLERĐ

KOBĐ'LERĐN ĐSTĐHDAM YARATMADAKĐ ETKĐLERĐ KOBĐ'LERĐN ĐSTĐHDAM YARATMADAKĐ ETKĐLERĐ Prof. Dr. Adnan GÜLERMAN D.E. Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Emekli Öğretim Üyesi I TANIM VE KAPSAM OLARAK KOBĐLER Kısaltılmış haliyle KOBĐ hukuki olmaktan çok ekonomik bir

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Erol YENER Doğum Tarihi: 20/06/1970 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İşletme Böl. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İşletme

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 4 Ağustos 2010 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri

Detaylı

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU ÜSİMP 5. ULUSAL KONGRESİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL 21-2222 HAZİRAN 2012 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNDE EKOSİSTEM YÖNETİMİNİN ROLÜ METE MELEKSOY

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

Üniversite Sanayi İşbirliği Sürecinde Son Gelişmeler (Güçlükler, Fırsatlar) Hasan Mandal

Üniversite Sanayi İşbirliği Sürecinde Son Gelişmeler (Güçlükler, Fırsatlar) Hasan Mandal Üniversite Sanayi İşbirliği Sürecinde Son Gelişmeler (Güçlükler, Fırsatlar) Hasan Mandal KÜRESEL SORUNLAR Gıda Temiz Su Sağlık Güvenlik Temiz Enerji Çevre Demografik Değişimler Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi

Detaylı

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Araştırma ve Geliştirme AR-GE Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker 1 Günümüzde en önemli rekabet gücü Daha önce değindiğimiz

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

ŞĐRKET VE ŞĐRKETĐN ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐNĐN NĐTELĐĞĐ VE ÖNEMLĐLĐK DÜZEYĐ :

ŞĐRKET VE ŞĐRKETĐN ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐNĐN NĐTELĐĞĐ VE ÖNEMLĐLĐK DÜZEYĐ : ADI SOYADI : YAŞAR KÜÇÜKÇALIK DOĞUM TARĐHĐ : 29.11.1960 ÖĞRENĐM DURUMU : PAZARLAMA ĐŞ VE YÖNETĐMĐ (ĐNGĐLTERE) Birlik Mensucat A.Ş., Lüks Kadife A.Ş., Emintaş A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik Denim

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞİYLE TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ VE PROJELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

AB Çerçeve Programları

AB Çerçeve Programları AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB nin Hedefi: Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç Đlki 1984 yılında başlamıştır. Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI

DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI mcetinkaya@petkim.com.tr 1959 yılında Ankara da doğan Mevlüt ÇETİNKAYA, İlk ve Ortaokulu Ankara, Lise öğrenimini Kayseri İnşaat Teknik Lisesinde tamamlamıştır.

Detaylı

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Ülkemizde sanat ve tasarım sektörü, gerek yaratılan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

RLERĐ HĐBE PROGRAMI 2008 ĐSTĐHDAM FIRSATLARI KADININ ADI VAR

RLERĐ HĐBE PROGRAMI 2008 ĐSTĐHDAM FIRSATLARI KADININ ADI VAR AKTĐF ĐSTĐHDAM TEDBĐRLER RLERĐ HĐBE PROGRAMI 2008 DENĐZL ZLĐ TEKSTĐL L VE KONFEKSĐYON SEKTÖRÜNDE GENÇ KADIN ĐŞSĐZLER ĐÇĐN ĐSTĐHDAM FIRSATLARI DENĐZLĐ TEKSTĐLĐNDE KADININ ADI VAR Aktif Đstihdam Tedbirleri

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı