Dr. Yasavul U*, Dr. Kes S**, Dr. Sungur C***, Dr. Aydemir K**, Dr. Oymak O*, Dr. Erdem Y*, Dr. Yalçın AU*, Dr. Turgan Ç*, Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Yasavul U*, Dr. Kes S**, Dr. Sungur C***, Dr. Aydemir K**, Dr. Oymak O*, Dr. Erdem Y*, Dr. Yalçın AU*, Dr. Turgan Ç*, Dr."

Transkript

1 Türk Nefroloji Divalız ve iransnlantasyoı, Official Journal of'the 'lurkish Afa. Issostation 1W4J: / HEMODIALIZ TEDAVİİNDEKİ HATALARDA, AETAT VE BİKARBONAT DİYALİZATININ KARDİYAK FONKİYONLARA ETKİİ THE EFFECT OF THE ACETATE AND BICARBONATE DIALYATE TO CARDIAC FUNCTION IN CHRONIC HEMODIALYI PATIENT Dr. Yasavul U*, Dr. Kes **, Dr. ungur C***, Dr. Aydemir K**, Dr. Oymak O*, Dr. Erdem Y*, Dr. Yalçın AU*, Dr. Turgan Ç*, Dr. Çağlar Ş*, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi *İç Hastalıkları ABD/ Nefroloji Ünitesi ve **Kardiyoloji ABD., Ankara *** Bayındır Tıp Merkezi, ANKARA ÖZET Hemodiyaliz (HD) sırasında kullanılan diyalizat türünün kardiyak fonksiyonlara etkisi konusunda çelişkili veriler mevcuttur. Bu çalışma sözünü ettiğimiz çelişkiyi irdelemek amacıyla 10 kronik diyaliz hastasında asetat (AcHD) ve bikarbonat (BİHD) diyalizatla yapılan HD sonrasında miyokardiyal fonksiyonlar incelenerek yapıldı. onuçta, AcHD'in sol ventriküler fonksiyonlarını bozduğu fakat kardiyak indeks ve debiyi etkileyecek boyutta olmadığı kanısına varılmıştır. Anahtar kelimeler: BİHD, AcHD, kardiyak fonksiyon UMMARY There are some controversies in interrelationship between dialysate type and cardiac function in chronic dialysis patients. To investigate these controversies, 10 dialysis patients was evaluated in terms of their cardiac function before and after acetate and bicarbonate dialysate in conclusion; AcHD have a negative effect on left ventricular function, but the effect can not change cardiac out-put and cardiac index. Key words: BİHD, AcHD, cardiac function GİRİŞ ürekli olarak hemodiyaliz tedavisindeki hastalarda, diyalizat türü ile diyalizin kardiyak fonksiyonlara etkisi arasındaki etkileşimde çelişkili veriler mevcuttur. Asetat içeren diyalizatın periferik vazodilatasyon ve miyokard depresyonu şeklin de hemodinamik bozukluklar meydana geldiğini gösteren çeşitli çalışmalar vardır (1,3)- Bu tür çalışmaların bazılarında asetatın negatif inotropik etkisi belirgin olarak-saptanmış olmasına karşın (4,5) diğerlerinde bu tür negatif bir etki gösterilememiştir (1,6). Bazı araştırıcılar, hem asetat ve hem bikarbonat diyalizat ile yapılan hemodiyalizin miyokardial fonksiyonları iyileştirdiğini göstermişlerdir (1,7). Bu çalışmanın amacı, hemodiyaliz tedavisinde diyalizat tipi ile kardiyak fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi irdelemektir. YÖNTEM Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz Ünitesinde, rutin olarak haftada üç kez altışar saatlik hemodiyaliz tedavileri sürdürülen altısı erkek, dördü kadın toplam on hasta çalışmaya alındı. Hastalar kalp yetmezliği olmayan, digital veya herhangi bir hipertansif ilaç kullanmayan hastalarımız idi. Bu özelliklere sahip hastalarımızın tümü çalışmaya dahil edildi. Herhangi bir seçim yapdmadı. Yaş ortalamaları 38.9 (29-60), hemodiyaliz tedavi süresi ortalama 47,8 ay (4-144) idi. Hastaların altısında kronik glomerülonefrit, dördünde ise kronik pyelonefrite ikincil son dönem böbrek yetmezliği mevcuttu. Hemodiyaliz tedavisi: Her hasta hem asetat, hemde bikarbonat dializat kullanılarak diyaliz tedavisine alındı. Bu iki diyaliz uygulaması sırasındaki fark sadece diyalizat türü idi. İki ayrı diyalizat ile yapılan diyaliz uygulamalarının arasında 36 saatlik süre vardı. Bu diyalizatların içerikleri Tablo I'de sunulmuştur. Tablo I: Asetat ve bikarbonat diyalizat içeriği ODYUM (nieq/l) KLOR " POTAYUM " BtKARBDNAT ".... KALİYUM (mg/dl) OMOLALîTE (mosm/kg H2O) BİKARBONAT AETAT Her diyaliz aynı diyalizer (Braun Hollow fiber, 1.2m. B.Braun, Melsungen Ag. D-3508, Germany) ve aynı diyaliz makinası (HD-secura Dialysis Unit, B. Braun, Melsungen AG. D- 3508, Germany) ile yapıldı. Her hastadan ortalama çekilen sıvı 1.5 L (

2 Tablo II: Asetat ve bikarbonat hemodiyaliz öncesi-sonrası kan değerleri Hto gi'/dl AETAT HD ONCÇI HD ONRAI t. 7 1O O BIKARBONAT HD ÖNCE3 1 HD ONRAI 6.4-1O O 9.26± ± 1.37 Na 14O O-145.O ± O-145.O Ö K 6. O - B O O O O O Cl O9. 3 1O4.1± O5.O 98.5±4.O O7.1 1O2.5± O - 1O7.O İOO BUN mg/ di 64.O -1O3. B3. 8±14. 9 O 12.O - 5O.O 3O.7±11.9 6O.O - İOO.O O -48.O Cr mg /di 9. O B O HCO3 ıa.& - 2& O O O O.O Ca + + ng/dl. O -». 9 a. 9+o O - 9.<b 8.75±O.57.O a.7+o.52 8.O B+O ), dializat akım hızı 500ml/dk, kan akım hızı ise 200 ml/dk idi. Her diyalizin başında ve sonunda hemoglobin (Hb), hematokrit (Htc), elektrolit, kan üre azotu (BUN), kreatinin, kalsiyum, fosfor ve kan gazlarının ölçümü için kan örnekleri alındı. Ekokardiyografî: (ECHO) Ekokardiyografık inceleme her hastada diyalizden hemen önce ve diyalizi izleyen en geç yarım saat içinde aynı kişi tarafından yapıldı. Bu incelemeyi yapan hekim, kullanılan diyalizat türünü bilmiyordu. Çalışmanın hemen öncesinde ve sonrasında hastanın kan basıncı (KB), (Ortalama KB (mmhg = Diyastolik KB (mmhg) + Nabız Basmcı/3) formülüne göre hesaplandı. Ekokardiyografik inceleme, Toshiba onolayer H-60 cihazı ve buna bağlı 2.5 mhz transüder kullanılarak yapıldı.eş zamanlı olarak elektrokardiyografi (EKG) kaydı alındı. Hastaların tümü sinüs ritminde idi. ol yan yatış pozisyonundaki hastada sol parasternal 3. ve 4. kostalar arası aralığa yerleştirilen transdüser ile parasternal uzun pozisyona sol ventrikülün MMode ve 2-boyutlu ekokardiyografik görüntüleri elde edildi. M-Mode ekokardiyografıde AE (American ociety of Echocardiography) önerilerine göre, QR kompleksinin başında diyastolik ölçümler, arka duvarın sistolde önde bulunduğu noktadan çıkan dikey çizgi boyunca ise sistolik ölçümler, mitral kapağın ucunda, chordes tendinas düzeyinde yapıldı (8). Pulsed Waive (PW) Doppler sample volume" işareti, mitral kapak birleşme noktasının ventrikül tarafına ve sol venrikül çıkış yoluna yerleştirerek elde edildi. Vücud alanı Dubois-Dubois formülüne göre "log= 0.425x logh " (= Vücud yüzey alanı, cm2 W== ağırlık, kg H= Boy,cm) hesaplandı (9). İ ventrikül end- diyastolik ve end-sislolik iç çapı (LVEDD, LVED) ölçümlerine dayanarak aşağıdaki parametreler elde edildi. Diyastol sonu volum (EDV) ve sistol sonu volum (EV) ; Volum (ml)= (7/2.4 + çap) x çap3 (10). Fraksiyonal kısalma % (FK) = LVEDV - LBEV / LVEDV X 100 (11). Ejeksiyon fraksiyonu (EF) % = LVEDV - LVEV / LVEDV x 100, stroke volum/vücut alam, kardiyak debi (L/dk) = stroke volumx kalp hızı, kardiyak indeks (L/dk/m2)= kalp debisi/vücut alanı, total periferik direnç (din. sn. cm-5)= ortalama kan basıncı / kardiyak debix80. Mitral kapak diyastoljk velosite (inflow velocity) eğrisinden, sol ventrikül erken doluş peak velositesi (E velosite) ve atriyal kasılmayı izleyen geç ventriküler doluşa işaret eden peak A velosite ekokardiyografî cihazının bilgisayarı yardımı ile ölçüldü. Aynı şekilde sol ventrikül çıkış yolundan elde edilen aortik velosite eğrisinin peak değeri de olarak ölçüldü (12). İstatistiki analiz: Eşler arasında farkın önem kontrolü ve ortalama arasındaki farkın önem kontrolü (t testi) yapıldı. BULGULAR Farklı zamanlarda AcHD ve BİHD yapılan hastaların diyaliz öncesi ve sonrası kan değerleri Tablo H'de gösterilmiştir. BUN ve kreatinin değerlerinde belirgin fark saptanmıştır. Bu fark istatistiki olarak anlamlıdır. Diyaliz öncesi ve sonrası vücud ağırlığındaki değişmeler hem AcHD hem de BİHD anlamlıdır. (Tablo III) AcHd'de ortalama vücud ağırlığı ±6.9 kg (46-69)'dan 55.75±7.09 kg ( )'e düşmüştür ve istatistiki olarak önemlidir. (p = 0.000) BİHD ile benzer sonuç alınmış ve ortalama ağırlık 57.13±7.1 kg'dan ( ) 'dan 55.69±7.55 kg'a ( ) inmiştir. (p = 0.00) Her iki grupta çekilen sıvı miktarı benzer olup sırasıyla ortalama 1.5i 0.57 ( ) ve 1.45± 0.8 L ( ) dir. Fark ista- 113

3 tistiki olarak anlamsızdır. Tablo IH'de görüldüğü gibi her iki tür hemodiyaliz öncesi ve sonrasında saptanan kalp hızı, sistolik -diyastolik ve ortalama kan basıncı ile [periferik direnç arasında istatistiki olarak fark bulunmamıştır. M- mode ECHO ile elde edilen ölçümler ve bu ölçümler kullanılarak belirlenen sol ventrikül fonksiyonunu gösteren ECHO parametreleri Tablo IV te gösterilmiştir. LVEDD'de AcHD öncesi ve sonrası fark önemsiz 5.39±0.66 ( ) ile 5.33±0.66 ( ) olarak bulunmasına karşın BİHD diyaliz sonrasında LVEDD anlamlı olarak küçülmüştür, ortalama 5.38±0.63 ( ) 5.23±6.2)- 5.23±0.62 ( ). Buna karşılık LLED AcHD takiben anlamlı olarak, 2.16±0679den ( ) 3.57±0.72'e ( ) artmıştır. p = LVED'deki BİHD öncesi ve sonrası fark ise 3.41±0.65 ( ) ve 3.16±0.7 ( ) şeklinde anlamsız olarak (p = 0.064) bulunmuştur. AcHD sonrasında sol ventrikül EF 71.8± 8.9 (59-87)'den 61.3±9.4 (49-76) p = yükselmişken F 41.9±7.6 (32-56)'dan 32.6±6.5 (25-44)'a gerilemiştir. BİHD'i takiben bu para,metrelerden EF 65.8 ±8.7 (69.5±10.2 (56-81), F ise 37.0±6.9 ( ±0.25 (30-51) şeklinde anlamlı değişme görülmemiştir. EDV'de de gerek AcHD ve gerekse BİHD öncesi ve sonrası anlamlı bir değişiklik göstermemiştir. AcHD'de ve EDV ortalama 143±38 (83-201) ile 139.6±37 (74-180), BİHD'de ise ortalama 142.6±36.5 (74-194) ile 137.3±32 (70-180) arasında bulunmuştur. EV ise AcHD öncesi ve sonrasında anlamlı fark gösterirken, ortalama 42.2±19 (11-74) ile 58.4±23 (20-92) p = 0.000, BİHD de bu fark anlamsız, ortalama 50.4±19.6 (13-70) ile 42.5±22.1 (14-79) p>0.05 bulunmuştur. Tablo IVde de görüldüğü gibi V ve I AcHD takiben istatistiki olarak anlamlı değişiklik göstermiştir. ırasıyla 101.1±24.9 (63-143) ve 83.2±1.59 (49-100) p>0.02, 63.64±1.63 ( ) ve 52.42±11.0 ( ) p=0.006 olarak bulunmuştur. Bu parametrelerdeki değişiklik BİHD hastalarında anlamsızdır. ırasıyla ortalama olarak 92.2±21.5 (61-128) ve 92.2±20.2 (56-126) p = 1.0 ile 58.0±14.6 (39-80) ve 55.23±14.3 ( ) p = bulunmuştur. Kardiyak output (CD) ve kardiyak indeks (CI) dikkate alındığında AcHD ve BİHD öncesi ve sonrası farklar anlamsızdır. AcHD'de CO 7.8±1.19 ( )' dan 4.796±

4 Tablo IV: Asetat ve bikarbonat hemodiyaliz öncesi-sonrası ekokardiyografik bulgular LVEDD cm AETAT HD ÖNCEİ 4,3-6,3 5, 39+O, 66 MD. - 0,060 p=o,475 HD ONRAI 4,1-6,O 5,33+0,66 t=4,984 BİKARBONAT HD ÖNCEİ 4,1-6,2 5,38+0,63 MD. O,15O p=o,oo5 HD ONRAI 4, O 6, O 5,23±O,62 t=3,737 LVED cm 1,9-4,1 3,16±O,67 MD. -O,41O p=o,oo1 2,4-4,5 3,57±O,72 t=4,9b4 2,O - 4,O 3,41±O,65 MD. O.25O p=o,o64 2,1-4,2 3,16+O.7 t=2,1o9 EF V B7 71,B±8,9 MD. - 1O,5 p = O,OOO ,3+9,4 t-6,oi ,8±8,7 MD.- 3,7O p=o, ,5+10,2 +.= 1,297 EDV ml 83-2O B 74-18O 139,6137 MD. -6,1 t=o,723 p=o, ,6±36,9. MD. 5,3 p=o,321 7O - İBO 137,3±35,3 t=l,o5o EV ml 1 1,O ,2+19 MD. -16,2 t p=o,ooo 2O ,4±23 =5, O 5O,4±19O6 MD. 7,9 t= p=o,o ,5±22,1 1, 9B5 V ml O1,1+24,9 MD. 17,9 p-o,o İOO 3,2±15,9 t=3,52o ,2±21,5 MD. O p=l,o ,2±2O,2 t=o,oo I ml /m2 36,4-89,3 63,4±16,3 MD. 11,22O 28,3-65,5 52,4+11,O t=3,549 39,O - 8O 58,O±14,6 MD.2,77 t= 35,8-78,7 55,23+14,3 2, O ( ) (), BİHD'de 7.33±1.49 ( ) ile 7.614±1.7 ( ) (). CI, AcHD 4.776±1.38 ( ) ve 4.413±0.96 ( ), BİHD ise 4.631±1.065 ( ) ve 4.662±1.16 ( ) anlamsız olarak yorumlanmıştır. Doppler ekokardiyografik ölçümlerde farklı diyalizat kullanıldığı durumlardaki değişiklikler Tablo Vte gösterilmiştir. Heriki diyalizat ile yapılan HD öncesi ve sonrası aortik velosite ölçümlerinde azalma görülmüştür. AcHd'de aortik velosite ortalamqa 0.97±0.10 ( ) den 0.87±0.12 ( ) den 0.874±0.18'e ( ) düşmüştür, p = ol ventrikül doluşunun Doppler ekokardiyografi ile elde edilen velosite eğrisinde, erken diyastolik doluşu gösteren peak E velosite de her iki diyalizat ile yapılan HD'de anlamlı olarak azalmıştır. ırasıyla, AcHD'de 0.78±0.19 ( ) ve 0.57±0.1^ ( ) p=0.015, BİHD'de ise 0.874±0.18 ( ) ve 0.733±0.186 ( ) p= ol ı entrikülün aktif diyastolik doluşuna bağlı olan A velosite her iki diyalizat ile diyaliz öncesi ve sonrası deği- ;im görülmemiştir. AcHD'de A velosite ortalama olarak 0.74±0.16 ( ) ve 0.70±0.17 ( ) p = iken, bu değerler BİHD'de 0.823±0.202 ( ) ve 0.784±0.14 ( ) p= bulunmuştur. ol ventrikül diyastolik fonksiyonunu belirlemede önemli olan ve atrial kasılmanın katkısı ile olan doluşun, erken sol ventrikül doluş oranını gösteren A/E parametresi AcHD ile 0.98±0.22 ( ) ve 1.29±0.40 ( ) şeklinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik göstermiştir. p = olan istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur. TARTIŞMA on dönem böbrek yetmezliğinde miyokardiyal fonksiyon bozuklukları; anemi, ekstraselüler sıvı fazlalığına ikincil volüm yüklenmesi, elektrolit ve metabolik bozukluklar, atheroskleroz ve üremik toksinlerin birikimi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sıklıkla görülmektedir (13). Bu nedenlerin biri veya birkaçının giderilmesi ile miyokardiyal fonksiyonlar düzelmektedir (14). Hemodiyaliz yukarda sözünü etteğimiz nedenlerden bir kısmını önemli boyutta ortadan kaldırarak kardiyak fonksiyonlara olumlu etki göstermektedir (1,7,14). Hemodiyaliz sırasında kullanılan diyali- 115

5 Tablo V: Asetat (Ac) bikarbonat (Bi) hemodiyaliz öncesi-sonrası doppler ekokardiyografi ölçüm değerleri AORT1K VELOÎTE AETAT HD ONCEİ HD ONRAI O O O9 O.97 ± O.1O 0.87 ± O.12 MD=0.078 t=3.86b p=o.oo4 BİKARBONAT HD ÖNCEİ HD ONRAI O.64-1.O8 O O.9O ± O.13 O.87 +.O.18 MD=O.O74 t=2.374 p=o.o42 E VELOÎTE A VELOtTE A/E ORANI O.4 -l.o O.72 - O.9O O.78 ± O.19 O.57 ± O.17 MD=O.204 t=2.998 p=o.o15 O.5O O.4O - O.96 O.74 ± O.16 O.7O - O.17 MD=O.O29 t=o.758 p=o.488 O O O.98 ± O ± O.4O MD=O.315 t=3.234 p=o.olo O O.51-1.O4 O.87 ± O.18 O.73 ± O.18 MD=O.141 t=3.316 p=o.oo9 O.5O O.6O - l.oo O.82 ± O.2O O.78 ± O.14 MD=O.O39 t=o.771 p=o.461 O.6O O O.96 ± O.3O 1.O9 ± O.22 MD=O.132 t=2.243 p=o.o52 zat türünün miyokardiyal fonksiyonlara farklı etki gösterdiğini vurgulayan çalışmaların yanı sıra diyalizat türünün önemli bir faktör olmadığını belirleyen çalışmalar da vardır (1,7,14). Daha önce yapılan çalışmalarda (2,15); asetatın vazodilatatör etkisine ikincil olarak kalp hızında ve CO'da artma olduğu belirlenmiş olmasına rağmen kompansatuvar olarak meydana gelen bu artışın kan basıncım sabit tutmada yetersiz kaldığı gözlenmiştir. Diyalizat olarak bikarbonat kullanıldığında meydana gelen vazokontriksiyon hemodinamik olarak daha iyi bir stabilite sağlamaktadır. Nitekim bizim elde ettiğimiz sonuçlarda ; istatistiki olarak anlamsızda olsa AcHD sonrasında kalp hızındaki artış, BİHD'e kıyasla daha belirgindir. Muhtemelen AcHD sonrasında kalp hızının daha çok artması sistolik fonksiyon bozukluğunu kompanse edici bir neden olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de CO ve CI her iki grupta farklılık oluşturmasını önlemektedir. Ayrıca, AcHD sonrası kalp hızındaki artma, AcHD sonrasında kısmen sistolik fonksiyonlardaki bozulmaya rağmen Doppler ECHO ile ölçülen aortik velositenin BİHD sonrası verilerden farklı olmamasına (BİHD sonrası kalp hızında değişme farklı olduğu için) yol açıyor olabilir. AcHD sonrasında sistolik ve diyastolik fonksiyonlarda bozukluk saptanmasına karşın, gerek kan basıncı gerekse periferik vasküler dirençte farklılık bulunmaması; bu fonksiyon bozukluklarının hafif olmasının yanı sıra AcHD sonrası artan kalp hızının (istatistiki olarak anlamlı olmasa da) kardiyak output ve kardiyak îndeksi düzeltmesi ile açıklanabilir. Volum çekilmeksizin yapılan HD sonrasında her iki tür diyalizat ile sol ventrikül fonksiyonlarında iyileşme gözlenmiştir (14). Her iki tür diyalizat ile yapılan HD sonrasında sol ventrikül volümünde azalma, stroke volümde artma saptanmış, diyalizat türüne göre farklılık saptanmamıştır 1,14). Ancak bizim bulgularımız bu verilerden ayrıcalık oluşturmaktadır. Doppler ekokardiyografi ile elde ettiğimiz velosite eğrisinde erken sol ventrikül doluşu gösteren E dalgasının heriki grupta da düşme göstermesi, diyaliz sonrasındaki volum çekilmesi ile açıklanabilir. Öte taraftan aktif diyastolik doluşu gösteren A/E oranının AcHd sonrası anlamlı değişmesi, AcHD'in sol ventrikül diyastolik fonksiyonunu da negatif yönde etkilediğine işaret etmektedir. AcHD sonrası çekilen sıvıya rağmen LVEDD'de küçülme olmaması. AcHD'in sol ventrikül fonksiyonlarına olan olumsuz etkisine parelellik göstermektedir. Her iki diyalizat türü ile yapılan HD sonrasında çekilen sıvı yönünden fark olmamasına ve AcHd sonrasında LVEED'de önemli bir değişme olmamasına rağmen, BİHD sonrasinda LVEDD küçülmektedir. LVED AcHd sonrasında artmasına rağmen, BİHD sonrasında değişme görülmemektedir. Bu verilerin yanı sıra AcDH sonrasında LVEED büyümesi, EV (sistol sonu volüm ) artması, sol ventrikül ejeksiyonu ve fraksiyonel kısalmadaki azalmayı belirlemiş olmamız asetat diyalizatın, sol ventrikül sistolik fonksiyonlarını bozduğunu destekler özelliktedir. BHİd sonrası bu tür veriler elde edemedik. troke volum ve stroke volum indeks değişiklikleri de benzer yöndedir. CO ve CI bakımından her iki diyalizat arasında farklılık saptayamadık. Bu sonuçlar AcHd'in sol ventrikül fonksiyonlarmı bozduğunu, fakat bu bozukluğun kardiyak output ve kardiyak indekslerde anlamlı bir değişiklik oluşturacak boyutta olmadığı izlenimi alınmıştır. 116

6 KAYNAKLAR Mehta BR, Fisher D, Ahmad M et al. Effects of acetate and bicarbonate hemodialysis on cardiac function in chronic dialysis patients. Kidney Int. 1983; 24: Van tone JC. Hemodialysis. Current Nepherology volum 14, chap. 10 Edited by Gonick HJ.1991, pp Wizemann V, Timio M, Alpert MA et al. Options in dialysis therapy: ignificance of cardiovascular findings. Kidney Int. 1993;43: (suppl:40) ; Ruder MA, Akpert M, Vantone JC et al. Comparative effects of acetate and bicarbonate in stable chronic dialysis patients. Kidney Int. 1985;27: Hakim RM, Pontzer MA.Tiltan D et asi. Effects of acetate and bicarbonate in stabil chronic dialysis patient. Kidney Int. 1985;27: Castellani A, Lonati P, Bigi L et al. No relationship between acetate and hypotension in a standart dialysis schedule. Proc. Eur. Dial. Transplant Assoc. Anderson Le, Nixon JV, Henerich WL. Effects of acetate and bicarbonate dialysate on left ventricular performance. Am J Kid Dis. 1987;5: ahn DJ, DeMaria A, Kısslo J, Weyman A. The commitee on M-mode standardization of the American ociety of Echocardiography: Recommendations regarding quantitation in M-mode echocardiograohy: Results of a survey of echocardiographic methods. Circulation 1978;58: Harizi RC, Bianco JA, Alpert J. Diastolic function of the heart in clinical cardiology. Arch Intern Med. 1988;148: DuBois D, DuBois EF. Clinical calorimetry: a formula to estimate te approximate surface area if height and weight the known. Arch Intern Med. 1960;17: Teichhalz LE, Krenlen TK, Homon MV, Gorlin R. Problems in echocardiographic correlations in the presence and absence of a synergy. Am J Cardiol. 1976;37: Taylor R and Woggoner AD. Doppler assessment of left ventricular diastolic function: A review. J am oc Echocardiogr. 1992;3: Gottleib M, Braunwald E. Renal disorders and heart disease. Chap 51, İn Heart Disease, edited by Braunwald E, Philadelphia. W:B: aunders Co.l980.pp.l Vantone JC. Hemodialysis. Current Nephrology. Vol 14. Chap 10 Edited by Gonick Hj 1991.pp Arzawa Y, OhmorT, Imai K, Nara Y et al. Depressant action of acetate upon the human cardiovascular system. Clin Nephrol. 1977;8:

Özgün Araştırma Original Investigation

Özgün Araştırma Original Investigation 154 Özgün Araştırma Original Investigation Antrasiklin ile tedavi edilen yaşayan asemptomatik çocuklarda uzun dönemde gelişebilecek kardiyotoksisitenin erken tanısında dobutamin stres ekokardiyografinin

Detaylı

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Gaziantep Medical Journal Research Article Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Psöriazisin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi Dursun Çayan Akkoyun 1, Şeref Alpsoy 1,

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Dar QRS kompleksi olan konjestif kalp yetersizlikli hastalarda doku Doppler ekokardiyografi ile sistolik ve diyastolik dissenkroni tayini

Detaylı

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi 228 Özgün Araflt rma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.79 Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyon tanısında ekokardiyografinin yeri

Pulmoner arteriyel hipertansiyon tanısında ekokardiyografinin yeri Pulmoner arteriyel hipertansiyon tanısında ekokardiyografinin yeri Pulmoner hipertansiyon istirahatte, sağ kalp kateterizasyonu ile değerlendirilen ortalama pulmoner arter basınç değerinin 25 mm Hg bulunması

Detaylı

AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ DOÇ. DR.

AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ DOÇ. DR. T. C. DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Diyarbakır, Türkiye

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Diyarbakır, Türkiye 346 Dicle Tıp Dergisi / Dicle F. Medical C. Çevik Journal ve ark. Romatoid artritte kardiyak sempatovagal aktivite Cilt / Vol 37, No 4, 346-352 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Romatoid artritli hastalarda

Detaylı

Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması

Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470402 Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması Ayşe Sanem

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Erken doğmuş bebeklerde beyin natriüretik peptit düzeyi ile patent duktus arteriyozus arasındaki ilişki

Erken doğmuş bebeklerde beyin natriüretik peptit düzeyi ile patent duktus arteriyozus arasındaki ilişki 9 Özgün Araştırma Original Article DO I: 1.4274/tpa.673 Erken doğmuş bebeklerde beyin natriüretik peptit düzeyi ile patent duktus arteriyozus arasındaki ilişki The relation between brain natriuretic peptide

Detaylı

STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY

STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY Enbiya Aksakal Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum Özet Longitudinal ve radyal fonksiyonların

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

Dr. SİYAMİ ERSEK SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI

Dr. SİYAMİ ERSEK SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI T.C. Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI Tez Danışmanı: Doç Dr. Neşe ÇAM KARDİYOLOJİ

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome 358 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Z. Journal Arıtürk ve ark. Sendrom X ve uyku apne sendromu Cilt / Vol 37, No 4, 358-362 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı Use of Echocardiography in The Intensive Care Unit

Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı Use of Echocardiography in The Intensive Care Unit Türk Yo un Bak m Derne i Dergisi Journal of the Turkish Society of Intensive Care DOI: 10.4274/tybdd.10.06 Derleme Review Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı Use of Echocardiography in The Intensive

Detaylı

TEDAVİ ALMAMIŞ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL DİYASTOLİK DİSFONKSİYONU İLE QT DİSPERSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEDAVİ ALMAMIŞ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL DİYASTOLİK DİSFONKSİYONU İLE QT DİSPERSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ 97 TEDAVİ ALMAMIŞ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL DİYASTOLİK DİSFONKSİYONU İLE QT DİSPERSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ Dr. Mustafa Tuncer, Dr. Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Dr. Hakkı Şimşek, Dr.

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Tip diabetes mellitus hastalarında atriyal elektromekanik gecikme, diastolik fonksiyonlar ve sol atriyal mekanik fonksiyonların değerlendirilmesi

Detaylı

ST SEGMENT YÜKSELMELİ MİYOKARD ENFARKTÜSÜ'NDE N TERMİNAL PRO BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD DÜZEYİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

ST SEGMENT YÜKSELMELİ MİYOKARD ENFARKTÜSÜ'NDE N TERMİNAL PRO BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD DÜZEYİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 21-27 Araştırma ST SEGMENT YÜKSELMELİ MİYOKARD ENFARKTÜSÜ'NDE N TERMİNAL PRO BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD DÜZEYİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ 1 2 3 Ufuk ERYILMAZ, Osman Akın

Detaylı

-T.C- Dr. Siyami Ersek. İstanbul

-T.C- Dr. Siyami Ersek. İstanbul -T.C- Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul KORONER KALP HASTALIĞI MEVCUT HASTALARDA BRAİN NATRİURETİK PEPTİT İLE SOL ATRİAL VOLÜM İNDEKSİ VE DİĞER DİYASTOLİK FONKSİYON PARAMETRELERİ

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki

Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(7):589-594 doi: 10.5543/tkda.2012.49696 589 Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki The relationship between

Detaylı

Kritik Hastada Hemodinamik Monitörizasyon

Kritik Hastada Hemodinamik Monitörizasyon Kritik Hastada Hemodinamik Monitörizasyon Seda Banu AKINCI* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANKARA Yoğun bakım hastalarında hemodinamik monitörizasyon;

Detaylı

Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları: Tek merkez deneyimi

Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları: Tek merkez deneyimi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 695-699 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0502 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları:

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 32 (3) 93-97, 2006 ORİJİNAL YAZI Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi Cevdet FURAT, Halil İbrahim UÇAR, Mustafa

Detaylı