Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ"

Transkript

1 KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslıhan ULUDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ Yüksek Lisans Tezi

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslıhan ULUDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ ERZURUM 2014

3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No TEŞEKKÜR... ÖZET.. ABSTRACT... SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ. III IV VI VIII X 1. GİRİŞ GENEL BİLGİLER Kronik Hastalık Kronik Hastalığın Ebeveynler Üzerindeki Etkisi Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Ailesin Yaklaşım Konjenital Kalp Hastalıkları Tanımı Etiyolojisi Sınıflandırılması Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları İnsidansı KKH lerden Korunmada Hemşirenin Rolü Bakım Yükü Yaşam Doyumu Sosyal Destek I

5 3.MATERYAL VE METOT Araştırmanın Şekli Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri Araştırmanın Değişkenleri Veri Toplama Araçları Verilerin Toplanması Verilerin Değerlendirilmesi Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırmanın Etik Yönü BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR 49 EKLER EK-1. Özgeçmiş EK-2. Soru Formu EK-3. Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASD/AL) EK-4. Arkadaştan Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASD/AL) EK-5. Zarit Bakım Yükü Ölçeği (ZBYÖ) EK-6.Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) EK-7. Etik Kurul Onay Yazısı... EK-8. Resmi İzin Yazısı II

6 TEŞEKKÜR Tez araştırmamın her aşamasında, bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşan, değerli katkılarıyla rehberlik eden kıymetli danışman hocam Sayın Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ ye, Tez araştırmamın yürütülmesinde, bana zaman ayıran ve rehberlik eden değerli hocam Sayın Prof. Dr. Naci CEVİZ e, Tez savunmasındaki katkılarından dolayı Sayın Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN e, Tez verilerinin toplanmasındaki desteklerinden dolayı, Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Polikliniği hekim ve hemşirelerine, Araştırmaya katılımları ile katkı sağlayan kıymetli ebeveynlere, Hayatımın her döneminde yanımda olan, sabırla ve sevgiyle beni destekleyen canım anneme, babama, kardeşlerime ve çalışmamın her aşamasında bilgi ve emeği ile bana yardımcı olan sevgili eşime çok teşekkür ederim. Hemşire Aslıhan ULUDAĞ III

7 ÖZET Konjenital Kalp Hastalığı Olan Çocukların Ebeveynlerinde Bakım Yükü ve Yaşam Doyumu ile Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki Amaç: Araştırma, konjenital kalp hastalığı olan çocukların ebeveynlerinde bakım yükü, yaşam doyumu ve algıladıkları sosyal destek düzeylerini değerlendirmek, bakım yükü ve yaşam doyumu ile algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişkiyi incelemek, etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Materyal ve Metot: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan araştırma, Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Polikliniği nde, 7 Haziran Haziran 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada, konjenital kalp hastalığı olan 3 ay 16 yaş grubu çocukların (S=198) araştırmaya katılmayı kabul eden ebeveynleri (S=198) ile çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında, bir soru formu, Zarit Bakım Yükü, Yaşam Doyumu ve Sosyal Destek Ölçekleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistikleri, yüzdelik dağılımlar, ortalama, varyans ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada, etik ilkelere uyulmuştur. Bulgular: Araştırmada, ciddi konjenital kalp hastalığı olan çocukların ebeveynlerinde, bakım yükü, yaşam doyumu ve aileden algılanan sosyal destek (p<.05) düzeyleri hastalığı hafif olan çocukların ebeveynlerine göre daha yüksek ve arkadaştan algılanan sosyal destek daha düşük bulunmuştur. Ebeveynlerin bakım yükü ile her iki sosyal destek düzeyleri arasında negatif yönde güçlü bir ilişki (p<.001), yaşam doyumu ile her iki sosyal destek düzeyleri arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki (p<.001) olduğu belirlenmiştir. Sonuç: KKH si olan bütün çocukların ebeveynlerde, sosyal desteğin bakım yükü ile negatif ve yaşam doyumu ile pozitif yönde güçlü bir ilişkide olması, sosyal destek sistemlerinin güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ebeveynler için özel sosyal gruplar oluşturulabilir ve sağlıklı yaşam programları geliştirilebilir. Sosyal destek sistemlerini daha çok harekete geçirmek için ebeveynler yönlendirilebilir, bu konuda rehberlik edilebilir. Anahtar Kelimeler: Konjenital Kalp Hastalığı, Çocuk, Ebeveyn, Bakım Yükü, Yaşam Doyumu, Sosyal Destek IV

8 ABSTRACT The Connection between Social Support and Caregiver Burden and Life Satisfaction of the Parents Whose Children Have Congenital Heart Disease Aim: The research has been carried out in order to evaluate caregiver burden, life satisfaction and received social support level of the parents whose children have congenital heart disease; to examine the relationship between the social supports received by them and caregiver burden and life satisfaction; to determine the factors that have influence on. Material and Method: The research which is descriptive and which is searching a relationship has been carried out between the dates June 7, June 30, 2014, in Erzurum Ataturk University Research and Application Hospital, Department of Pediatrics and Children Cardiology Polyclinic. In the research, it was collaborated with the parents who accepted to participate in, of children who were between the ages of 3 months- 12 years. While gathering the data, a questionnaire, Zarit Caregiver Burden, Life Satisfaction and Social Support Scales have been used. The statistics of the data acquired has been produced by using percentage distribution, mean, and variance and correlation analysis. Ethical principles are followed in the research. Results: In the research, caregiver burden, life satisfaction and social support level received from family (p<.05), have been determined higher in the parents whose children have serious congenital heart disease than that of parents whose children have slight disease and social support received from friends has been found lower. It has been determined that there is a strong relation (p<.001) through negative direction between both social support levels and caregiver burden of parents; and that there is a strong relation (p<.001) through positive direction between both support levels and life satisfaction. Conclusion: That Social Support is in a strong relation with Caregiver Burden through a negative direction and a strong relation with Life Satisfaction through positive direction in parents of all the children who have congenital heart disease requires social support systems to be reinforced. Parents can be led or guided so as to prompt social support systems more. Key Words: Congenital Heart Disease, Child, Parents, Caregiver Burden, Life Satisfaction, Social Support. V

9 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ AASD AASDÖ AD AK APP ARASD ARASDÖ ASD AVKD BAT BY CSEV ÇÇSV EA FT/TOF HSK KKH KMY KTY MD PA PD PDA SD Aileden Algılanan Sosyal Destek Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Aort Darlığı Aort Koarktasyonu Aortikopulmoner Pencere Arkadaştan Algılanan Sosyal Destek Arkadaştan Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Atriyal Septal Defekt Atriyo-Ventriküler Kanal Defekti Büyük Damar Transpozisyonu Bakım yükü Cardiologist s Perception of Medical Severity Çift Çıkımlı Sağ Ventrikül Ebstein Anomalisi Fallot Tetralojisi Hipoplastik Sol Kalp Konjenital Kalp Hastalıkları Konjenital Mitral Yetmezlik Konjenital Triküspit Yetmezliği Mitral Darlık Pulmoner Atrezi Pulmoner Darlık Patent Duktus Arteriosus Sosyal Destek VI

10 SF TA TPVDA TÜİK TV VSD YD YDÖ ZBY ZBYÖ Soru Formu Triküspit Atrezisi Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Türkiye İstatistik Kurumu Tek Ventrikül Ventriküler Septal Defekt Yaşam Doyumu Yaşam Doyumu Ölçeği Zarit Bakım Yükü Zarit Bakım Yükü Ölçeği VII

11 Tablo No TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 4.1. KKH si Olan ve Sağlıklı Çocukların Ebeveynlerinin Özelliklerine Göre Karşılaştırılması Tablo 4.2. KKH si Olan ve Sağlıklı Çocukların Özelliklerinin Karşılaştırılması Tablo 4.3. KKH si Olan ve Sağlıklı Çocukların Ebeveynlerinin ZBY, YD, AASD ve ARSD puan Ortalamalarının Karşılaştırılması Tablo 4.4. KKH si Olan Çocukların Ebeveynlerinde ZBY ve YD ile AASD ve ARSD arasındaki ilişki Tablo 4.5. Sağlıklı Çocukların Ebeveynlerinde ZBYÖ ve YDÖ ile AASDÖ ve ARSDÖ arasındaki ilişki Tablo 4.6. KKH si Olan ve Sağlıklı Çocukların Ebeveynlerinde BY Düzeylerinin Grupiçi ve Gruplararası Karşılaştırılması Tablo 4.7. KKH si Olan ve Sağlıklı Çocukların Ebeveynlerinde YD Düzeylerinin Karşılaştırılması Tablo 4.8. KKH si Olan ve Sağlıklı Çocukların Ebeveynlerinde ARASD Düzeylerinin Karşılaştırılması Tablo 4.9. KKH si Olan ve Sağlıklı Çocukların Ebeveynlerinde ARASD Düzeylerinin Karşılaştırılması Tablo KKH si Olan ve Sağlıklı Çocukların Özelliklerine Göre Ebeveynlerinde BY Düzeylerinin Karşılaştırılması Tablo KKH si Olan ve Sağlıklı Çocukların Özelliklerine Göre Ebeveynlerinde YD Düzeylerinin Karşılaştırılması VIII

12 Tablo KKH si Olan ve Sağlıklı Çocukların Özelliklerine Göre Ebeveynlerinde AASD Düzeylerinin Karşılaştırılması Tablo KKH si Olan ve Sağlıklı Çocukların Özelliklerine Göre Ebeveynlerinde ARASD Düzeylerinin Karşılaştırılması Tablo KKH nin Derecesine göre KKH si olan ve Sağlıklı Çocukların Ebeveynlerinde BY Düzeylerinin Karşılaştırılması Tablo KKH nin Derecesine göre KKH si olan ve Sağlık Çocukların Ebeveynlerinde YD Düzeylerinin Karşılaştırılması Tablo KKH nin Derecesine göre KKH si olan ve Sağlık Çocukların Ebeveynlerinde AASD Düzeylerinin Karşılaştırılması Tablo KKH nin Derecesine göre KKH si olan ve Sağlık Çocukların Ebeveynlerinde ARASD Düzeylerinin Karşılaştırılması IX

13 1.GİRİŞ Tüm toplumlarda çocuklar, geleceğin yetişkini olarak özenle yetiştirilen, eğitilen ve eldeki olanaklar en üst düzeyde kullanılarak, tüm gereksinimleri karşılanan değerli bireylerdir. Her aile sağlıklı çocuk beklentisi içindedir. Ancak, ailelerin bu beklentisi bazen karşılanamaz ve aile kayıp yaşar. Çocukta gelişen akut ya da kronik hastalık tüm aile üyelerini etkiler. 1 Günümüzde, tıp bilimindeki son gelişmelerle çocukluk çağı kronik hastalıklarında yaşam kalitesi artmakta ve yaşam süresi uzamakta, hasta çocuk ve ailesi kronik hastalığın getirdiği psikososyal etkilere daha uzun süre maruz kalmaktadır. 2 Kronik hastalıklar gelişmekte olan çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde kalıcı etkiler oluşturmaktadır 3. Tüm çocuk popülasyonunun %1-2'sinde günlük aktiviteyi etkileyen ya da sık tedavi gerektiren kronik sağlık sorunları bulunmaktadır. 4 Kronik çocukluk hastalıkları, ortopedik sorunlar, doğuştan kalp hastalıkları, epilepsi, kronik böbrek yetmezliği, kanserler, hemofili, astım gibi çok çeşitlidir. 5 Çocuklarda görülen kronik hastalık grubunun önemli bir kısmını konjenital kalp hastalıkları (KKH) oluşturmaktadır. KKH en sık görülen majör anomalilerden olmakla birlikte, nedenleri hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz hastalık grubudur. Ayrıca, doğumdan hemen sonra oluşan yenidoğan ölümlerinin bir kısmından da KKH nın sorumlu olduğu belirtilmektedir. 6 KKH sıklığı bin canlı doğumda 5-8 arasında bilinmektedir. Bu oran, miadından önce doğan bebeklerde daha yüksektir. 7,8 KKH ile doğan bebeklerin %40-50 ne ilk hafta, %50-60 na ise birinci ayda tanı konabilmektedir. Son yıllarda, palyatif ve düzeltici cerrahideki gelişmelerle erişkin çağa ulaşan vaka sayısı dramatik olarak artmıştır. Buna rağmen, KKH doğumsal malformasyonlara bağlı ölümler içinde en başta yer almaktadır. 8,9 1

14 KKH in çoğunun etiyolojisi bilinmemekle birlikte, multifaktöryel nedenlerle oluştuğu, genetik yatkınlıkla birlikte, çevresel faktörlerin etkileşiminin KKH yi geliştirdiği düşünülmektedir. 8,10 Aileler, çocuk sahibi olmaya karar verdiklerinde, KKH ile doğacak bir çocuk değil, sağlıklı bir çocuğa sahip olmayı planlar. Anne adayları, sağlıklı bir bebek annesi olabilmenin hayalini ve sağlıklı bir ailede annelik işlevlerini yerine getirebilmenin umudunu taşırlar. 7,11 Kronik hastalığı olan bir çocuğa sahip olmak ailenin tüm hayallerinin yıkılmasına neden olur. 1 Sağlıklı bir çocuğun ebeveyninin; toplum içinde gördükleri anne-baba rollerini benimseyerek çocuklarını büyütmeleri kolay olur. Ancak, çocukta olabilecek kalıcı bir sağlık sorunu, anne-baba rollerinde değişiklikler oluşur. Ebeveynler, sağlıklı bir çocuğun yaşamlarına getirebileceğinden çok farklı olarak, özel yaşamlarında, sosyal çevrelerinde, beklentilerinde, planlarında, iş yaşamlarında, aile işlevlerinde değişiklikler ile karşı karşıya kalır. 11,12 Kronik hastalık aile yaşamını maddi, sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel yönlerden etkiler. Çocuğun hastalığı sıklıkla hastaneye yatma, tedavi ve ilaç masrafları nedeniyle, ailenin ekonomik kaynaklarını zayıflatır. Ayrıca, ebeveynlerden birinin çocuğun bakımı nedeniyle, işinden ayrılmak zorunda kalması da ailede gelir kaybına neden olur. 7 KKH olan çocuğa sahip ebeveynlerde düşmansı davranışlar, depresyon ve kaygı düzeylerinde artma, ailenin işlevselliğinde düşme, sosyal destek ve kontrol duygularında zayıflama gibi belirtiler gözlenir. 13 Bu nedenle, ailenin stresten etkilenmesini azaltacak ve hastalığın yükünü/sıkıntısını paylaşmasını sağlayacak sosyal destek sistemlerinin oluşturulması önemlidir. Bu destek sistemleri; aile üyelerini, sağlık bakımı veren kişileri, komşuları, arkadaşları ve ebeveyn destek gruplarını içerir. En önemli destek sistemi ailedir. 7 Sosyal destek ağları, özellikle de ailedeki ağlar, uyumu 2

15 kolaylaştırmakta, sağlığı geliştirici etkinlikleri ve sağlıklı yaşam şeklini teşvik etmekte, moral ve başa çıkma üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. 14 Araştırma, KKH si olan ve sağlıklı çocukların ebeveynlerinde bakım yükü, yaşam doyumu ve sosyal destek düzeylerini değerlendirmek, bakım yükü ve yaşam doyumu ile sosyal destek arasındaki ilişkiyi incelemek, etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 3

16 2. GENEL BİLGİLER Kronik Hastalık Kronik hastalık; normal fizyolojik fonksiyonlarda yavaş ve ilerleyici bir sapmaya neden olan, geri dönüşümsüz değişikliklere neden olan, kendiliğinden gerilemesi veya tamamen iyileşmesi mümkün olmayan, patolojik değişiklikler sonucu oluşan, hastanın rehabilitasyonu için özel eğitim gerektiren, en az 6 ay tıbbi bakım, gözetim ve denetim gerektireceği beklenen durum olarak tanımlanmaktadır. 3,15,16 Dünya Sağlık Örgütü ne göre kronik hastalıklar, kalıcı ve giderek artan hasara neden olan, geri dönüşü olmayan değişikliklere neden olarak betimlenmekte, uzun dönem gözetim, koruma, rehabilitasyon ve bakıma ihtiyacı olan durumlar olarak tanımlanmaktadır. Kronik hastalığı akut hastalıktan ayıran özelliği ise iyileşmemesi ve ilerleyişinin kendisiyle sınırlı olmayışı olarak belirtilmektedir. 17 Günümüzde, gelişen teknoloji ile KKH sı olan çocuklarda mortalite hızları azalmış ve yaşam süreleri artmıştır. Bu nedenle kronik hastalığı olan bebek ve çocuklar günümüzde uzun süre yaşamakta ve gelecekte sakat yetişkinler ve yaşlı nüfusunu oluşturmaktadır. Bu sakatlıkların büyük kısmı yaşamın erken dönemlerinde yeterli sağlık bakımı alınamamasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yıllarca pahalı tıbbi bakım ve sosyal yardımı gerektiren kronik hastalıklarda bakım gündeme gelmiştir. 3,7 Kronik hastalıkların oluşumunda rolü olan çevresel ve sosyal etmenlerin artması sonucunda bütün toplumlarda kronik hastalıklarda artışlar gözlenmiştir. Öte yandan bulaşıcı hastalıklar ve aşırı doğurganlığın kontrolü konularında sağlanan başarılar sonucunda bu sorunların azalmış olması da kronik hastalıkların göreli olarak öneminin artışına yol açmıştır. Kronik hastalıklar uzun süreli hastalıklar olduğundan, seyrek görülen hastalıklar da olsa zaman içinde biriken hastalar nedeniyle kronik hastalığı olan 4

17 kişilerin sayısı artmaktadır. Günümüzde bütün ülkelerde ölümlerin başlıca nedenleri kalp-damar hastalıkları ve kanserler gibi kronik ve dejeneratif hastalıklardır. 18 Küresel bir sağlık sorunu olan kronik hastalıkların 2008 yılında gerçekleşen 57 milyon ölümün %63 ünden sorumlu olduğu saptanmıştır. 19 Kronik hastalıklarının gittikçe önemli bir kısmını oluşturan kardiyovasküler hastalıklar 2008 yılında gerçekleşen bu ölümlerin yaklaşık 17.3 milyon kadarından sorumlu tutulmaktadır. Bu rakamın 2030 yılında 23.3 milyona ulaşabileceği öngörülmektedir. 20 Kronik hastalıklar sanıldığı gibi ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin sorunu olmaktan çıkmıştır. Kronik nedenlere bağlı ölümlerin %80 den fazlasının düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğu belirtilmektedir. Öngörüler 2015 yılında kronik hastalıklara bağlı ölümlerin yaklaşık olarak 41 milyona ulaşacağını göstermektedir. 21 Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ölüm verileri, toplam ölümlerin içinde kalp hastalıklarının payının gittikçe artma eğiliminde olduğunu göstermiştir.. Kalp hastalıkları 1989 da %40, 1993 de %45, 2009 da %40 ile tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almıştır Kronik Hastalığın Ebeveynler Üzerindeki Etkisi Aileler çocuk sahibi olmaya karar verdiklerinde sağlıklı bir çocuğa sahip olmayı planlar. Aileler, çocukların fiziksel ve duygusal yetersizlikleri olmaksızın doğacağını, büyüyeceğini ve gelişeceğini ümit ederler. Kronik bir hastalığı ya da özrü olan bir çocuğa sahip olmak ailenin tüm hayallerinin yıkılmasına neden olur. 1,3 Bireyin stresle başetme çabaları ve içinde bulunduğu duruma uyumu yetersiz olunca dengesi bozulur ve uyumsuzluk ortaya çıkar. Bu durumda kişi bunalıma girer ve kriz tablosu gelişir. Kriz, bir kişinin karşılaştığı sorunu var olan baş etme yöntemleri ile çözümleyemediği zaman ortaya çıkan dengesizlik periyodu olarak tanımlanmaktadır. 7,25 5

18 Hastalık, hastaneye yatma, prematüre doğum, gibi olaylar durumsal krizlere yol açar. Evlilik, doğum, ebeveyn olma gibi olaylar ise olgunlaşmayı sağlayan gelişimsel krizlerdir. Doğum yapmak, aileye yeni bir üyenin katılması ve bu yeni katılan üyenin herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile hastaneye kabulü hem gelişimsel hem de durumsal bir krizdir. Böyle bir durumda aileler, daha çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşayamadan kendilerini bir karmaşanın içinde bulurlar. 7,26 Riskli bebeğin doğumu aile için travmatik bir olaydır ve ailenin kriz yaşamasına neden olur. Ebeveynler hayal ettikleri sağlıklı bebeğe kavuşamadıkları için keder yaşayabilirler. Keder sürecinde inkar, öfke, suçluluk ve depresyon gibi tepkiler görülür. 7,26,27 Kronik hastalık tanısı, çocuk ve aileler için çeşitli kayıpların yanında yaşamlarını kronik hastalığın getirdiği değişime göre yeniden düzenlemeleri anlamı da taşımaktadır. Çocuğun hastalığı aile düzeninde önemli değişikliklere sebep olur. Ailenin çocuğun hastalığından önceki yaşantısı tamamıyla değişecek, maddi giderlerin artması, tedavi sürecinin yarattığı gerginlik gibi nedenlerle hasta olan çocuk ile birlikte, çocuğun anne ve babası, kardeşleri ve yakın çevresi de hastalıktan olumsuz olarak etkilenecektir. 1,28 Kronik hastalıklar; aile içi ilişkilerdeki bozuklukların ve stresin artmasına ve ekonomik güçlüklere neden olur. KKH si olan çocuğa sahip ebeveynlerde düşmansı davranışlar, depresyon ve kaygı düzeylerinde artma, ailenin işlevselliğinde düşme, Sosyal Destek (SD) ve kontrol duygularında zayıflama gibi belirtiler gözlenmektedir. Aile içi rollerde bozulmalar ve kardeşler arasında öfke, küskünlük ve kıskançlık gibi duyguların yaşanması, bu ailelerde sık görülen sorunlardır. Öte yandan kronik hastalıklı çocuğun bakımı nedeniyle ebeveynlerde sıklıkla fiziksel yorgunluk ve uyku bozuklukları görülmektedir. 7,13 6

19 Kronik Hastalık Tanısı ve Ailelerin Yaşadığı Evreler 1.Şok ve İnkar: Ebeveynler hastalık boyunca tanıyı ilk duydukları anı dayanılması en güç an olarak belirtmektedir. Aile bundan sonraki yaşamlarında hastalık ve hastalığın getireceği sorunlarla yaşamak ve baş etmek zorunda kalacaktır. Bu dönemde yaşadıkları şok nedeniyle tanının yanlış olduğunu ileri sürerek, inkara sığınabilir ya da hastalığı ve ciddiyetini anlamamış gibi davranabilir. 1,3 2. Uyum: İnkar dönemini genellikle öfke ve içerleme izler. Öfkeyi ise kendini suçlu hissetme izler. Hastalığı kendilerine verilmiş bir ceza olarak algılayabilirler. Genetik geçişli hastalıklarda bu suçluluk duyguları daha fazladır. İçinde bulundukları yeni duruma uyum yapmaya çalışan ebeveynlerde yas evresi de görülebilir. Başa çıkma yöntemleri yeterince kavrandığında uyum evresi sona erer. 1,3 3. Kabullenme: Ebeveynlerin durumlarına uygun başa çıkma yöntemlerini kullanmaya istekli oldukları evredir. Ebeveynler normal yaşamlarının değiştiğini ve bu değişimin devam edeceği gerçeğini kabul ederler. 1,3 Hastalık sırasında komplikasyonlar çıktıkça ya da çocuk ciddi sorunlarla karşılaştıkça bu evreler tekrarlayabilir. 3 Hastalığın yükünün ailede birincil olarak annenin omuzlarına yüklendiği bilinmekte, fakat babanın çocuğun uyumunu kolaylaştırıcı ve anneye yardımcı rolü göz ardı edilmektedir. 28 Araştırmacıların çoğu, babanın çocuğun bakımına ne kadar katıldığına bakmaksızın, onun yaşamının da kronik hastalık nedeniyle önemli ölçüde etkilendiğini kabul etmektedirler ve yaşadıkları maddi ve psikolojik güçlükler sonucunda evlilik ilişkilerinde de değişiklikler görülmektedir. 7 Hasta çocuğa sahip ailelerde bakım işleri daha çok anneye düşmekte, baba yardımcı bir rol üstlenmektedir. Hasta çocuğu olmayan ailelerde de rollerin dağılımı bu şekildedir, ancak hasta veya özürlü çocuğu alan ailelerde bu durum daha belirgindir. 7

20 Annelerin babalara göre daha fazla stres yaşadıkları, bunun anne rolünün sorumluluğundan ve iş rolü sorumlulukları çatışmasından kaynaklandığı savunulmaktadır. Anne çocuk için çok fazla enerji ve zaman harcadığından çocuğu kaybetmekten korkar. Ayrıca anne, tekrar hamile kalmaktan ve çok fazla bakım gerektiren diğer bir çocuğa sahip olmaktan korkabilir. 7,28,29 KKH nın aile üzerindeki etkisine yönelik çoğu araştırma, anneye ve onun çocukla olan ilişkisine odaklanmıştır. 7,30,31 KKH olan çocuğa sahip anneler üzerinde yapılan bir çalışmada, stres düzeyinin annenin bilgi düzeyiyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Lee ve Yoo 32 çalışmalarında, hastalığa yönelik bilgisi olan annelerin stres düzeyinin diğer gruba göre daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Annelerin çocuğu hakkında bilgisinin olmaması bilinmezlikten dolayı yaşadığı kaygıyı artırmaktadır. Ayrıca, ebeveynler çocuğun hastalığından kendilerinin sorumlu olduğunu düşünerek suçluluk hissettikleri ve özellikle hastalığın genetik geçişli olduğu durumlarda tekrar çocuk sahibi olmamaya karar verdikleri görülmektedir. 7 Çocuğun bakımının zaman alması nedeniyle eşlerin birbirlerine zaman ayıramamaları, birbirlerini suçlamaları ve ekonomik güçlükler evlilik ilişkilerini etkileyebilir. 3 Evlilik ilişkileri üzerindeki olası gerilim kaynaklarından biri de ebeveynlerin stresle baş etme tarzlarıdır. Eşlerin sıklıkla farklı baş etme tarzları vardır. Örneğin; tanıya farklı şekillerde tepki verme, tedaviye ilişkin farklı görüşler, çocuğun hastalığına uyumun farklı süre ve tarzda gelişmesi gibi durumlar eşler arasında anlaşmazlıklara yol açabilir Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım Hastalık ve hastanede yatma süreci insan yaşamını önemli ölçüde etkileyen olaylardan biridir. Hastalığın iyileşmesi için cerrahi bir girişimin gerektiği durumlar, 8

21 hasta ve ailesinde psikolojik ve sosyal sorunlarla birlikte korku, endişe ve ümitsizlik duyguları yaşanmasına neden olmaktadır. 33 Hemşireler, hastaların bilgi ve gereksinimlerini belirlemede sorumluluk alabilmeleri, psikolojik ve ailevi sorunları saptayabilmeleri nedeniyle bakımda anahtar rol üstlenirler. Hemşireler çocuklara bakım verirken ailenin bilgilendirilme sürecinde aktif rol almalıdırlar. 34 Kronik hastalıklarda, hemşirelik bakımı uzun süren ve kapsamlı bir değerlendirmeyi ve aile merkezli bakımı içerir. 1,3 Kronik hastalıklarda hemşirelik bakımının amaçları; Çocuk ve aile üyelerinin kronik hastalığı kabullenmelerine yardım etmek, Çocuk ve aile üyelerin kronik hastalığı yaklaşımının bir parçası olarak görmelerine ve psikososyal uyumlarına yardım etmek, Özel bakım gereksinimlerinin karşılanmasında çocuk ve ailesinin katılımını almak, eğitim yapmak, Hastalığın oluşturduğu fiziksel rahatsızlığı gidermek, Çocuğun evde bakımını sağlamak, Destek bakım sistemlerinin oluşturulmasında görev almak ve bu sistemlerin kullanımı konusunda aileyi desteklemek, Kronik hastalıkların önlenmesinde aktif rol almak, Kronik hastalığın olumsuz etkilerine maruz kalmış çocuğun rehabilitasyonunu sağlamaktır. 1 Kronik hastalığı olan çocuğun bakımını üstlenen primer hemşirenin bakımda tutarlılığı sağlaması önemlidir. Çocuğun bakımını sadece bir hemşire koordine ettiği ve uyguladığı zaman açık iletişim ve tutarlılık daha kolaylıkla sağlanabilmektedir. Hemşire, çocuğa ve aileye bireysel ilgi gösterdiği, onların sıkıntılarını anlattığı ve 9

22 sorunlarla konuşmaya istekli olduğu zaman hemşire ile çocuk ve aile arasında güven duygusuna dayalı bir ilişki kurulabilir. 7 Hasta ve aile ile hemşire arasındaki ilişki güven üzerine temellenir. İlişkide açık, dürüst, anlayışlı ve saygılı davranılırken, hastanın sözel olmayan (beden dili ve yüz ifadesi) davranışlarının farkında olunmalıdır. Sözsüz iletişim hastalar için iyi ya da kötü bir haberin göstergesi olabilmektedir. Açık uçlu sorular sorarak hastanın görüşleri araştırılmalı, sorularını tartışmaya fırsat verilmeli, kendi sağlığının yönetiminde aktif katılımı kolaylaştırılmalı ve cesaretlendirilmelidir Çocuğun hastalığı ve tıbbi müdahaleler konusunda bilgilendirilmesi çok önemlidir. Er in yaptığı bir çalışmada, ülkemizde ailelerin çeşitli nedenlerle çocuklarını tedavi ve hastaneye yatma konusunda bilgilendirmedikleri belirlenmiş, durumu çocuklarından gizledikleri, eksik veya yanlış bilgiler verdikleri saptanmıştır. 1,28 Rasnake ve Linscheid ın çalışmasında ise çocukların tıbbi müdahalelerden korkmalarının nedeninin ailelerinin, müdahale hakkında çocuklarına az bilgi vermiş olmasından kaynaklandığı belirtilmaktedir. 1,38 Hemşireler, genellikle aileyle en sık etkileşimde bulunan sağlık personeli grubudur. Çocuğun sağlık durumu olumlu olmasa da aileye ve çocuğa verilen bilgiler doğru olmalıdır. 10,41 Annelere çocuklarının olası en iyi bakımı aldığına güven duymaları ve çocuklarına aktif bir şekilde ebeveynlik yapma fırsatları yaratılması bakımı ve çocuklarını desteklemeleri açısından önemlidir Anne ve hemşire arasındaki rol karmaşasını önlemek için anneye kendilerinden ne beklenildiği net ve anlaşılır bir dille açıklanmalıdır. 7 Hasta ve ailesinin yapılacak her türlü girişimden haberdar edilmesi Hasta Hakları Evrensel Bildirgesinin en önemli ilkelerinden biridir 39. Bilgilendirme hasta ve ailesinin yaşadığı belirsizlikleri aşmada en önemli faktördür. Ayrıca, aileye yapılan 10

23 açıklamalar ve bilgilendirme; ailenin güven duygusunu desteklemekte, bakım ve tedavi girişimlerinde karar vermelerini kolaylaştırmaktadır. 41,42 Hemşire çocuğu ve ailesini kronik hastalık ve etkileri konusunda; mevcut bilgi, beceri ve destek düzeylerini belirleyerek eğitir. Hemşire yapacağı eğitimi ve kullanacağı metodları belirlerken, çocuğun gelişimsel yaşına göre gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlemelidir. 1 Çocuğa hemşirelik bakımı verilirken amaç sadece çocuğa bakım vermek değil; çocuk ailenin bir parçası olarak ele alınmalı ve aile merkezli bakım uygulanmalıdır. 7 Aile merkezli bakımın amacı, ailelerin anksiyetelerine yardımcı olmak ve çocuğun bakımına katılımını desteklemektir. Hemşireler ailenin anksiyetesini azaltmak ve çocuğa en etkin bakımı sunmak için aile ile işbirlikçi tutum içinde olmalıdır. 43,44 Ailenin yapısı ve fonksiyonları çocuğun büyüme ve gelişmesini etkilediğinden hemşireler, çocuğa bakım verirken çocuktan çok ailenin işlerini dikkate almalıdır. Aileleri çocukların bakımlarına dahil etmenin çocukların fiziksel ve psikososyal sağlığı iyileştirdiği ve gelişim hızlarını artırdığı gösterilmiştir. 45 Çocuk sağlığı hemşiresi, çocuklara ve ailelere yönelik sistematik, holistik ve kapsamlı hemşirelik bakımını yönetir. 7 Bu bakım hasta ve ailesinin tanımlanan sorunlarına yönelik olarak planlanıp sistemli bir biçimde uygulanıp değerlendirir ve hemşirelik sürecini kullanılır. 25 Kronik hastalığı olan çocuklar sıklıkla tanı işlemleri, tedavi ya da ameliyat sonucunda akut ağrı deneyimi yaşarlar. Hemşire ağrının çocuk için ne kadar dayanılabilir olduğunu, çocuğun ağrıyı nasıl ifade ettiğini öğrenmesi önemlidir. Ağrının etkili şekilde kontrolü için, ağrıyı hafifletici yöntemlerin ağrı şiddetlenmeden önce uygulanması gereklidir. Ayrıca, ebeveynlerin ağrısı olan çocuğun yanında olmaları ve bakımına aktif olarak katılmaları çocuğun anksiyete ve korkusunu azaltarak ağrının giderilmesine yardım edebilir. 7 11

24 Hastane ortamında sağlanan bakım ve desteğin yanı sıra, çocuk taburcu olmadan önce çocuğun ve ailenin evdeki bakıma hazırlanmaları gereklidir. Evde bakımda hemşirelik girişimleri; aileye çocuğun bakımına ilişkin becerileri öğretmek, bilgi sağlamak, onların sorularını yanıtlamak, kendine bakımda eksik olan yönlerini geliştirmek ve kendi duyguları ile baş etmelerine yardım etmektir. 7 Hasta çocuk, ailesi ve kardeşlerinin hastalığa bağlı olarak yaşanan stres artışı depresyon ve yaşam kalitelerinin düşüşü ile baş edebilmeleri için, aileye SD hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. 47 Ebeveynlerin aynı durumdaki diğer ebeveynlerle ilişkide olmaları, onlara yardımcı olacaktır. Ortak duygu ve düşünceler paylaşılacak, ortak sorunlara birlikte çözümler bulunacak, geçmiş deneyimler paylaşılarak duygusal rahatlama yoluna gidilecek, başarılı başa çıkma yöntemleri paylaşılacak ve dolayısı ile sosyal soyutlanma da en aza inecektir. 27 İyi bir kronik bakımın temel ilkeleri, hemşire ile çocuk ve aile arasında karşılıklı güven duygusunun geliştirilmesi, her çocuğun eşsiz olduğunun hatırlanması, çocuğun kendine bakım becerileri geliştirmesine yardım edilmesi ve çocuğun evdeki bakımının kolaylaştırılması olarak özetlenebilir Konjenital Kalp Hastalıkları Tanımı KKH kardiyovasküler sistemdeki doğumda veya daha sonra tanımlanabilen, doğuştan olan yapısal veya fonksiyonel anomalileri içerir. KKH kalbin odacıkları, kapakçıklar ve damarların tam oluşmaması veya düzensiz gelişmesi sonucu oluşur. Tanısı doğumdan sonra konulsa bile doğumda var olduğu düşünülen kalp hastalıkları bu tanımlamaya girer. 1,6,48 Hastalık doğuştan olsa da, belirtileri daha sonraki yıllarda ortaya çıkabilir. Kalpteki yapısal bir kusur konjenital kalp defekti, konjenital kalp anomalisi veya kardiyovasküler malformasyon olarak isimlendirilmektedir. 49,50 12

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve LAZOĞLU Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap EJDER APAY Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C. ATATÜRK

Detaylı

YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BANYOSU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ İLE UYGULAMALARININ SOSYAL DESTEK ALGISI VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ

YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BANYOSU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ İLE UYGULAMALARININ SOSYAL DESTEK ALGISI VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BANYOSU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ İLE UYGULAMALARININ SOSYAL DESTEK ALGISI VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ Gamze IRGAÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI Kübra ÖZDEMİR Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mine EKİNCİ Yüksek Lisans Tezi 2014 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI ANABĠLĠM DALI AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAYGIN GELĠġĠMSEL BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUKLARIN

Detaylı

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ i Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ Hazırlayan: Abdullah

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Erkin ÜNALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ Rabia ÇIRAK HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr.

Detaylı

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ Burcu ÇEKĐN Nisan 2014 DENĐZLĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ Gülbeyaz BARAN DURMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI HDK-YL-2013-003 DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ENGELLİ KARDEŞE SAHİP OLAN VE OLMAYAN BİREYLERİN KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Zühal ALTINKILIÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan Celal Kadir Çelik Eğitim Bilimleri Ana Bilim

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı