Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant"

Transkript

1 ARAÞTIRMALAR TEKNÝK NOT (Technical (Research Notes) Reports) Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant Simple But A Reliable Technique: Ventriculosubgaleal Shunt Vaner Köksal Specialist, M.D. Neurosurgery Clinics Rize 82. year State Hospital Ýbrahim Suat Öktem Prof., M.D. Department of Neurosurgery Erciyes University Özet Ventrikülosubgaleal þant (VSGÞ) uygulamasý, özellikle yeni doðmuþ hidrosefalisi olan bebeklerde beyin omurilik sývýsýnýn geçici akýþýný saðlayan basit ve ucuz bir seçenekdir. Tekniðin yaklaþýk 100 yýl önce tarif edilmesine raðmen, günümüze kadar literatürde çok az güncellendiði görülmektedir. Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Beyin Cerrahisi bölümünde yaklaþýk 10 yýldýr toplam 40 olguda VSGÞ yöntemi uygulanmýþ olup, endikasyonu konulan olgularda uygulamaya devam edilmektedir. Bu olgulardan 32 si prematür bebekler olup, germinal matriksten kaynaklanan intraventriküler kanama sonrasý ve 6 sý zamanýnda doðan bebekler olup K vitamini eksikliði nedeniyle geliþen intra ventriküler kanama sonrasý hidrosefali kliniði oluþan olgulardý. Ýki olguda ise ventriküloperitoneal þant menenjiti nedeniyle þantýn çýkarýlmasý sonrasýnda ortaya çýkan hidrosefali kliniði için uygulanmýþtý. Ýþlem sýrasýnda herhangi bir komplikasyon yaþanmamýþ olup, uygulamýþ olduðumuz eski, unutulmuþ ama güvenilir olduðunu düþündüðümüz bu þant tekniðini resimler eþliðinde adým adým sunmaya çalýþtýk. Anahtar kelimeler: Beyin-Omurilik Sývýsý Þantlarý; Hidrosefali; Ýnfant, Prematür; Ýntraventriküler kanama. The present study was presented at the Second Hydrocephalus Symposium, May 25 27, 2007, Ýzmir, Turkey. Submitted : December 08, 2008 Revised : April 14, 2009 Accepted : September 15, 2010 Abstract Ventriculosubgaleal shunt technique is a simple and cost-effective method that can temporarily maintain CSF flow in newborn infants with hydrocephalus. Although the technique had been described 100 years ago, only few updates have been found in the literature. Department of Neurosurgery in Medical School of Erciyes University has applied ventriculosubgaleal shunt (VSGS) technique on 40 cases in a period of 40 years and continues to perform it when indicated. While 32 of those cases were premature infants with symptomatic hydrocephalus which occurred after an intraventricular hemorrhage arising from germinal matrix, 6 were fullterm infants who exhibited symptomatic hydrocephalus due to intraventricular hemorrhage originating from Vitamin K deficiency. In 2 cases, the technique had been applied against the symptomatic hydrocephalus occurring as a result of the removal of the shunt due to ventriculoperitoneal shunt meningitis. No complications observed during the procedure and we aimed to present this rather old and forgotten, but reliable, shunt technique step by step along with figures. Keywords: Hydrocephalus; Infant, Premature; Intraventricular Hemorrhage; Cerebrospinal Fluid Shunt. Corresponding Author: Uzman Dr. Vaner Köksal 82. yýl Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniði, 53020, Rize-Turkey Phone : e- mail : 305

2 Basit ama güvenilir bir teknik: Ventrikülosubgaleal Þant Giriþ Ventrikülo-Subgaleal Þant (VSGÞ); özellikle hidrosefali geliþen yenidoðanlarda, BOS akýþýna geçici bir destek saðladýðý için uygulanmaktadýr. Ayrýca ventriküloperitoneal þantý (VPÞ) olup menenjit geliþen hastalar ile aðýr kafa travmalarýnda kafa içi basýncý BOS tahliyesi ile azatmak için ve kronik subdural hemorajilerde hemorajik sývýnýn drenajý için kullanýldýðý bildirilmektedir (1). Düþük doðum aðýrlýklý prematüre infantlarda, germinal matriks dokusunun matürasyonunun yetersizliði nedeniyle intraventriküler kanama (ÝVK) geliþebilme oraný %45 ten fazladýr (2, 3). Bunlarýn da %65 inde BOS dolaným yollarýndaki kan ve kan ürünlerinden dolayý, geçici ya da sürekli olarak BOS akýþý bozulur ve buna baðlý olarak hidrosefali geliþmektedir. Böyle bir örnek olguya ait bilgisayarlý tomografi görüntüsü Resim 1 de verilmiþtir. Bu tür hidrosefaliye post-hemorajik hidrosefali (PHH) ismi de verilmektedir. Prematür infantlarda subependimal bölge (germinal matriks), bu kanamalarýn kaynaðýdýr (4, 5). Hidrosefalinin tedavisinde VPÞ tercih edilen bir metod olmasýna karþýn, þant uygulanabilmesi için; infantýn BOS karakteri ve abdominal durumu uygun olmalýdýr. Bundan dolayý bu olgularýn fizyolojilerinin geliþmesine katkýda bulunduðu düþünülen VSGÞ nin, özellikle hidrosefalisi tespit edilen infantlarýn, hayatlarýnýn bu döneminde uygulanmasý önerilmektedir (6, 7). Ventrikülo-Subgaleal Þant tekniði Olgular 2-3 saat süreyle aç býrakýldý, cerrahi öncesi vital parametreleri, hemogramlarý kontrol edildi. Ýþlem, 1-2cc lokal anestezi (%2 lik Prilokain hidroklorür) ve hafif sedasyonla (%1,5 konsantrasyonda sevofluran), entübe edilmeden nazal kanülle oksijen desteði verilerek veya entübe edilerek ameliyathane þartlarýnda gerçekleþtirildi. Olgulara ön fontanel sað lateral köþesinin hemen kenarýna, kraniyum üzerine yaklaþýk 1,5cm'lik lineer cilt insizyonu yapýldý (Resim 2). Periost tabakasý bulundu. Temporal ve parietal kemik üzerine doðru, en az yaklaþýk 5x5 cm boyutlarda olacak þekilde galea, disektör yardýmýyla periost üzerinden diseke edilerek geniþ bir subgaleal cep oluþturuldu (Resim 3) (7). Resim 2. Hastaya pozisyon verilmesi ve insizyon alanýnýn izolasyonu. Resim 1. Prematür bir bebekte germinal matriks kanamasý sonrasý oluþan hidrosefalinin bilgisayarlý tomografi görüntüsü. Resim 3. Ýnsizyon alanýndan temporo parietal yönlere doðru subgaleal mesafenin diseksiyonu, subgaleal ceb oluþturulmasý. 306

3 Vaner Köksal, Ýbrahim Suat Öktem Ýnsizyon yerinde cilt kenarý bir alet yardýmýyla, dura görülene kadar fontanel üzerine çekildi ve ventriküler kateterin gireceði noktadaki vasküler yapýlar bipolar koter ile yakýldý. Küçük bir insizyonla dura delindi ve sað lateral ventrikül içerisine yaklaþýk 3 cm uzunluðunda ventriküler kateter yerleþtirildi (Resim 4) (8) ve kateter dýþarý çýkýþ yerinde duraya veya periosta tespit edildi (Resim 5). bazý infantlarda cildin çok ince olmasý ve konulan dirseðin primer kapamaya engel olmasýndan dolayý dirsek konulmadý. Atýlabilirse cilt altý ve cilt, konulamazsa sadece cilt primer olarak cilt 3.0 ipek sütur ile kapatýldý (Resim 7). Resim 4. Kateterin ventrikül içine yerleþtirilmesi ve dura kenarýna tespiti Resim 6. Subgaleal cebe koyulacak kateterin dýþarýdaki ucunun 5-6 cm den kesilmesi Resim 5. Kateterin duraya veya periost üzerine tespit edilmesi Kateterin dýþarýdaki kýsmý 5-6cm kalacak þekilde kesildi (Resim 6) ve oluþturulan subgaleal mesafedeki cep içerisine, metal bir aletle tutmadan yerleþtirildi. Herhangi bir valv kullanýlmadý. Bazý olgularda ventriküler kateterin dura dýþýna çýkýþ yerine, kateterin kýrýlmasýna engel olmak ve kolay tespitini saðlamak için bir dirsek konuldu. Ancak Resim 7. Kateterin dýþarýdaki kýsmýnýn subgaleal cebe yerleþtirilmesi ve yaranýn primer kapatýlmasý sonrasý son halinin görünümü. Subgaleal koleksiyonun oluþabilmesi için, hastanýn sað temporal yüzey üzerine yatýrýlmamasýna dikkat edildi. Günlük olarak subgaleal koleksiyon kontrol edildi. Cerrahi sonrasý günlerde yaranýn durumuna göre sütürler alýndý. Koleksiyonun görünümü ve bebeðin nörolojik durumu takip edildi (Resim 8). 307

4 Basit ama güvenilir bir teknik: Ventrikülosubgaleal Þant baþarýsýz olmuþtur (6). Senn 1903 de, Horsley 1906 da ve Krause ise 1908 de gümüþ tüp ile VSG þant uygulamasýný tanýmlamýþtýr (6). Resim 8. Subgaleal koleksiyonun cerrahiden 1 ay sonraki görünümü Hidrosefalisi devam eden, VSGÞ ý yetersiz kalan, aðýrlýklarý 2000 gramý aþan ve VPÞ ý tolere edebilecek hale gelen PHH li olgulara, VPÞ uygulamasý yapýldý. PHH li olgularda VSGÞ ýn sonlandýrýlýp, VPÞ uygulamanmasýna, subgaleal sývý cebinin iyice gergin olmasý, subgaleal koleksiyonun hiç olmamasý, baþ çevresinde fizyolojik sýnýrlarýn dýþýnda artýþýn olmasý veya artýþ olmamasýna raðmen görüntüleme yöntemleriyle ventrikül hacminde artýþ saptanmasý, kafa içi basýnç artýþý bulgularýnýn ortaya çýkmasý ve prematür hastanýn matür hale eriþmesinden sonra da hidrosefali kliniðinin devamý durumunda karar verildi. VPÞ iþleminin cerrahi uygulamasý için kranyumun anteriorundan subgaleal þant için kullanýlan ayný burr hole veya posteriordan yeni bir insizyon ve burr hole açýlarak gerçekleþtirildi. Posteriordan VPÞ uygulanan olgularda, VSGÞ kateterinin mevcut skarý üzerine küçük cm lik insizyon yapýlýp, anterior daki VSGÞ ýn ventriküler kateteri çýkartýldý ve mevcut açýklýk (burr hole) surgicel ile kapatýldýktan sonra cilt altý ve cilt su geçirmez þekilde kapatýldý. Tartýþma VSGÞ yöntemi ilk olarak 1893 yýlýnda Von Mikulicz tarafýndan tanýmlanmýþ ve intrakraniyal sývý subgaleal mesafeye kanül kullanarak yönlendirilmiþtir (6). Schramm 1899 ta ayný tekniði katküt den yapýlmýþ kanül kullanarak uygulamýþ, ancak bu kanülün kolay týkanmasýndan dolayý Cushing 1928 de ve Davidoff 1929 da hidrosefali tedavisi için bu yöntemi tekrar tanýmlamýþlar ve post operatif oluþan kronik BOS fistüllerinin tedavisinde kullanmýþlardýr (8). Perret ve Graf 1977 de geçici ventriküler dekompresyon, kronik subdural hematom veya higromada drenaj için kullanýlan, subgaleal þantlý 173 olgudan oluþan serilerini yayýnlamýþlardýr (8). Saladino 1986 da ilk kez yenidoðanlarda intraventriküler kanamaya (ÝVK) baðlý geliþen hidrosefali tedavisinde, VSGÞ prosedürünü uygulamýþtýr (6) yýlýnda Gurtner ve arkadaþlarý, 22 PHH li düþük doðum aðýrlýklý prematür yenidoðanda VSGÞ tekniði uygulayarak geçici ventriküler dekompresyon saðladýklarýný yayýnlamýþlardýr (9). Sklar 1992 de ÝVK lý ve hidrosefalili 62 prematür bebekte, bu konudaki en geniþ seriyi yayýnlamýþlardýr (10). Steinbok ve Cochrane 1994 de tekrarlayan VPÞ enfeksiyonu olan çocuklardaki VSGÞ uygulamasýný yayýnlamýþlardýr, bu olgularda BOS temizlendikten sonra tekrar VPÞ takýldýðýný bildirmiþlerdir. Rahman 1995 de, aðýrlýðý 1500 gram dan düþük VSGÞ takýlmýþ ÝVK sonrasý hidrosefalisi oluþmuþ, prematür 15 olguluk serisini yayýnlamýþtýr (3). Germinal matriks kanamasý (GMK) ve ÝVK sonrasý geliþen hidrosefalilerde çok farklý tedavi yöntemleri halen denenmektedir (2). Günümüzde medikal olarak verilen steroid, furosemid ve asetozolamid tedavilerinin yeterli etkinliðinin olmadýðý gözlenmiþ olup (11), prematür bir bebek için tekrarlayan ventriküler tap veya tekrarlayan lomber ponksiyon (LP) uygulamalarýnýn da menenjit ve ventrikülit riskini artýrabildiði bildirilmektedir. Ayrýca yeterli ve kalýcý ventriküler dekompresyon saðlayamadýklarý da deneyimlerimiz ve literatür eþliðinde anlaþýlmýþtýr (7, 11-15). Ekstra ventriküler drenaj (EVD) uygulamasýnda ise fazla BOS drenajý sonucu protein ve elektrolit kayýplarý ve yenidoðanlarda kompanse edilemeyen metabolik bozukluklar ortaya çýkabilir (11-15). PHH i olan prematür yenidoðanlarýn tedavisinde VPÞ ile BOS un devamlý drenajý günümüze kadar en sýk kullanýlmýþ olan yöntemdir. Ancak BOS kan yýkým ürünlerinden temizleninceye, BOS protein miktarý 200 mg/ml altýna düþünceye, hastanýn vücut aðýrlýðý 2000 gramýn üstüne çýkýncaya kadar VPÞ takýlmasýnýn ertelenmesi önerilmektedir (13). Erken VPÞ uygulanan hastalarda þant enfeksiyonu ve þant týkanmasý ihtimalini çoðu yazar 308

5 Vaner Köksal, Ýbrahim Suat Öktem vurgulamýþtýr (12, 14, 15). Prematür olgular hassas immün sistemlerinden dolayý þant enfeksiyonlarýna, BOS protein düzeyinin artmasýndan dolayý ise þant týkanmasýna yatkýndýrlar. Bu sebeplerden dolayý bu olgularýn özel þant sistemlerine ihtiyaçlarý vardýr (12). Yine de VPÞ uygulamasý yapýlýrsa, yüksek revizyon oranlarýyla komplike olacaklarý bildirilmiþtir (12). Bu yöntemler dýþýnda uygulanan subkutanöz ventriküler rezervuarlarda ise, ince ve hassas yenidoðan skalp i (yani kafasýný örten saçlý deri, 3-5 mm kalýnlýðýnda olabilir) altýna rezervuar cihazýnýn yerleþtirilmesinden sonra tekrarlayan ponksiyonlar ile ciltte ülsere yaralara neden olabileceði belirtilmektedir (8). daha az komplikasyona neden olur. Tedavilerinde genellikle çaresiz kalýnan bu hasta grubunda, uygulanabilecek iyi bir alternatif olduðu kanaatindeyiz. PHH nin oluþtuðu erken evrede, kan ve kan ürünlerini ortamdan uzaklaþtýrdýðý için de infantýn gelecekteki þant baðýmlýlýðýný ortadan kaldýrabilmektedir. Prematür infantýn fizyolojisini bozmadan, kilosunu 2000gr ýn üzerine çýkmasýný saðlayabildiðinden geçici gibi görünse de, uzun dönemde yararlý etkileri olabilen bu yöntemin uygulanmasýnýn faydalý olacaðý düþüncesindeyiz. Özellikle yenidoðanda kafa iç basýncýnýn düþük olmasý nedeni ile orta basýnçlý þanta karþý olan direnç, ventriküllerin aþýrý geniþlemesine yol açabilir. Bu olgularda çok düþük basýnçlý (slit valf) veya hatta valfsiz þant sistemlerinin kullanýlmasý gerektiði, valfsiz sistemlerin BOS içindeki kan ürünleri ile týkanma ihtimalinin de çok daha az olduðu bildirilmektedir (6). Literatürde VSGÞ yerleþtirilmesi ile ilgili bilinen en sýk komplikasyonlar; kateterin yerinden çýkmasý (subgaleal mesafeye doðru çýkmasý veya ventrikül içerisine düþmesi), ciltteki insizyondan BOS fistülü oluþmasý, enfeksiyon (menenjit) ve akut ventriküler dekompresyondur. VSGÞ operasyonu, kýsa bir kateter in yerleþtirilmesi anlamýna geldiðinden, kateter dura veya galeanýn altýna (periosta) yeterince tespit edilememiþse, kateter kolayca içeriye veya dýþarýya migre olabilir. Ayrýca KÝBAS ý olan infantda akut ventriküler dekompresyondan dolayý intrakraniyal kanamalar oluþtuðu da bildirilmiþtir (6,7). BOS fistüllerinin sýklýkla oluþmasýnýn nedeni ise, prematür yenidoðanlarýn subkutan yað dokularýnýn olmayýþý ve ciltlerinin dermis tabakasýnýn çok ince olmasýdýr. Hatta bazý olgularda ciltten geçen sütürlerin deliklerinden dahi BOS sýzýntýsý oluþtuðu gözlenmiþtir. Cilt kalýnlýðýnýn son derece ince olmasý ayný zamanda, VPÞ gibi sistemlerin ertelenmesinin de nedenidir. Böyle olgularda steril þartlarda, cilt üzerine sýkýlan doku yapýþtýrýcýlarý ile BOS kaçýþýna engel olunduðu bildirilmektedir. Takiplerinde bu sentetik yapýþtýrýcýlar sayesinde ciltteki epitelizasyonun daha kolay oluþtuðu bildirilmektedir (6,13). Sonuç olarak; ventrikülosubgaleal þant, özellikle germinal matriks kanamasý sonrasý hidrosefali oluþmuþ prematür yenidoðanlarda, uygulamasý kolay ve basit bir metoddur. PHH li infantlarda diðer tedavi yöntemlerine göre çok 309

6 Basit ama güvenilir bir teknik: Ventrikülosubgaleal Þant Kaynaklar 1.Steinbok P, Cochrane D. Ventriculosubgaleal shunt in the management of recurrent ventriculoperitoneal shunt infection. Childs Nerv Syst 1994; 10: Horinek D, Cihar M, Tichy M; Current methods in the treatment of posthemorrhagic hydrocephalus in infants. Bratisl Lek Listy 2003; 104: Rahman S, Teo C, Morris W, Lao D, Boop FA. Ventriculosubgaleal shunt: A treatment option for progressive posthemorrhagic hydrocephalus. Childs Nerv Syst 1995; 11: McIntire DD, Bloom SL, Casey BM, Leveno KJ. Birth weight in relation to morbidity and mortality among newborn infants. N Engl J Med 1999; 340: Paneth N, Pinto-Martin J, Gardner J, et al. Incidence and timing of germinal matrix hemorrhage-intraventricular hemorrhage in low birth weight infants. Am J Epidemiol 1993; 137: McComb JG, Ramos AD, Platzker AC, Henderson DJ, Segall HD. Management of hydrocephalus secondary to intraventricular hemorrhage in the preterm infant with a subcutaneous ventricular catheter reservoir. Neurosurgery 1983; 13: Reinprecht A, Dietrich W, Berger A, Bavinzski G, Weninger M, Czech T. Posthemorrhagic hydrocephalus in preterm infants: long-term follow-up and shunt-related complications. Child s Nerv Syst 2001; 17: Anwar M, Doyle AJ, Kadam S, Hiatt IM, Hegyi T. Management of posthemorrhagic hydrocephalus in the preterm infant. J Pediatr Surg 1986; 21: Brockmeyer DL, Wright LC, Walker ML, Ward RM. Management of posthemorrhagic hydrocephalus in the low-weight preterm infant. Pediatr Neurosci 1989; 15: Fulmer BB, Grabb PA, Oakes WJ, Mapstone TB. Neonatal Ventriculosubgaleal Shunts; Neurosurgery 2000; 47: Narayan P, Mapstone TB. Shunting Techniques: Ventriculosubgaleal Shunting; Techniques in Neurosurgery 2002; 7: Aschoff A, Kremer P, Hashemi B, Kunze S: The scientific history of hydrocephalus and its treatment. Neurosurg Rev 1999; 22: Gurtner P, Bass T, Gudeman S, Penix J, Philput C, Schinco F: Surgical management of posthemorrhagic hydrocephalus in 22 low-birth-weight infants. Childs Nerv Syst 1992; 8: Sklar F, Adegbite A, Shapiro K, Miller K. Ventriculosubgaleal shunts: Management of posthemorrhagic hydrocephalus in premature infants. Pediatr Neurosurg 1992; 18: Kennedy CR, Ayers S, Campbell MJ, Elbourne D, Hope P, Johnson A. Randomized, controlled trial of acetazolamide and furosemide in posthemorrhagic ventricular dilation in infancy: follow up at 1 year. Pediatrics 2001; 108:

Posthemorajik Hidrosefali

Posthemorajik Hidrosefali DERLEME Posthemorajik Hidrosefali Vaner KÖKSAL, a Ahmet KÜÇÜK, b İ. Suat ÖKTEM b a Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Rize b Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

PREMATÜR BEBEKLERDE GELİŞEN GERMİNAL MATRİKS KANAMALARI

PREMATÜR BEBEKLERDE GELİŞEN GERMİNAL MATRİKS KANAMALARI Köksal Prematür Bebeklerde Gelişen Germinal Matriks Kanamaları 2013;1(3):248-10 PREMATÜR BEBEKLERDE GELİŞEN GERMİNAL MATRİKS KANAMALARI 1 Vaner Köksal, 1 Selim Kayacı, 1 Cihangir Ertürk, 2 Abdülfettah

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Olgu Sunuları. Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA

Olgu Sunuları. Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA Olgu Sunuları Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA FM - Normal görünümlü erkek - Testisler normal hacim ve kıvamda - Vasdeferensler bilateral palpabl - DRM de anormal bulgu saptanmadı

Detaylı

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Image TJH-2017-0134.R2 Submitted: 30 March 2017 Accepted: 20 April 2017 A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Nadir Görülen Bir Port Kateter Geç Komplikasyonu:

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bir yenidoðanda aðýr kalp yetmezliðine neden olan Galen ven anevrizmasýnýn transumbilikal yolla embolizasyonu

Bir yenidoðanda aðýr kalp yetmezliðine neden olan Galen ven anevrizmasýnýn transumbilikal yolla embolizasyonu Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 168-174 Vaka Takdimi Bir yenidoðanda aðýr kalp yetmezliðine neden olan Galen ven anevrizmasýnýn transumbilikal yolla embolizasyonu Özlem Tekþam 1, Saruhan

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal*

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal* ENDOSKOPİK ENDONAZAL POLİP CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN PNÖMOSEFALİ: BİR OLGU SUNUMU PNEUMOCEPHALUS FOLLOWING ENDONASAL ENDOSCOPIC POLIP SURGERY: A CASE REPORT Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

Şant Fizyolojisi. Shunt Physiology. Derleme

Şant Fizyolojisi. Shunt Physiology. Derleme Geliş Tarihi: 25.07.2013 / Kabul Tarihi: 16.08.2013 Şant Fizyolojisi Shunt Physiology Derleme Yusuf İzci Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Yazışma Adresi:

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

PEDİATRİK ŞANT ENFEKSİYONLARI: 105 OLGULUK ÇİFT MERKEZLİ ÇALIŞMA

PEDİATRİK ŞANT ENFEKSİYONLARI: 105 OLGULUK ÇİFT MERKEZLİ ÇALIŞMA PEDİATRİK ŞANT ENFEKSİYONLARI: 105 OLGULUK ÇİFT MERKEZLİ ÇALIŞMA Pediatric Shunt Infections: Two centered Study with 105 Cases İsmail GÜLŞEN 1, Hakan AK 2, Abdurrahman AYCAN 1, Tugay ATALAY 2, Enver SÖSUNCU

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ORTA BASINÇLI AKIM KONTROLLÜ VE BASINÇ KONTROLLÜ SEREBROSPİNAL SIVI ŞANT SİSTEMLERİ; UZUN SÜRELİ DİNAMİK İNCELEME

ORTA BASINÇLI AKIM KONTROLLÜ VE BASINÇ KONTROLLÜ SEREBROSPİNAL SIVI ŞANT SİSTEMLERİ; UZUN SÜRELİ DİNAMİK İNCELEME ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Savı 1. 2001 39-43 ORTA BASINÇLI AKIM KONTROLLÜ VE BASINÇ KONTROLLÜ SEREBROSPİNAL SIVI ŞANT SİSTEMLERİ; UZUN SÜRELİ DİNAMİK İNCELEME M. Ağahan Ünlü*

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

tek tek incelenir. Sunum sırasında görevli asistan doktorlar hastaların klinik ve

tek tek incelenir. Sunum sırasında görevli asistan doktorlar hastaların klinik ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Akademik Programı Akademik vaka tartışma toplantılarında bir önceki hafta içinde servisimize yatırılan ya da polikliniğimize başvuran hastalar beyin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANTIN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: ASENKRON BİLATERAL İNGUİNAL HERNİ- OLGU SUNUMU

VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANTIN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: ASENKRON BİLATERAL İNGUİNAL HERNİ- OLGU SUNUMU VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANTIN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: ASENKRON BİLATERAL İNGUİNAL HERNİ- OLGU SUNUMU Ahmet Ali TUNCER 1, Altınay BAYRAKTAROĞLU 1,Fevzullah AKYÜZ 2, Arda AYDOĞMUġ 2, Afra KARAVELĠOĞLU 1,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Yenidoğanlarda K vitamini eksikliğine bağlı intrakranial kanama

Yenidoğanlarda K vitamini eksikliğine bağlı intrakranial kanama Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 296-300 Orijinal Makale Yenidoğanlarda K vitamini eksikliğine bağlı intrakranial kanama Selahattin Katar 1, M. Nuri Özbek 2, Aslan Güzel 3, Celal Devecioğlu

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Nozokomiyal Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Nozokomiyal Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Nozokomiyal Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Sunumu hazırlayan Sayın Dr. Nefise Öztoprak a teşekkür ederiz. Zonguldak Karaelmas ÜTF Enfeksiyon

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2004; (1) :-10 Klinik Araþtýrma YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * 1 1 1 1 Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, 1 1 Hale YENER, Tanju ÇELÝK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada

Detaylı

Hidrosefali Tedavisinde Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi

Hidrosefali Tedavisinde Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi Geliş Tarihi: 11.07.2012 / Kabul Tarihi: 23.08.2012 Hidrosefali Tedavisinde Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi Endoscopic Third Ventriculostomy in the Management of Hydrocephalus Araştırma Gökşin Şengül,

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Çoklu Doz Surfaktan Uygulamasýnýn Gerektiði Aðýr Respiratuvar Distres Sendromu: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

Çoklu Doz Surfaktan Uygulamasýnýn Gerektiði Aðýr Respiratuvar Distres Sendromu: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Çoklu Doz Surfaktan Uygulamasýnýn Gerektiði Aðýr Respiratuvar Distres Sendromu: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu Severe Respiratory Distress Syndrome

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri

desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri İÇİNDEKİLER DESU MEDİKAL HAKKINDA... SİLİKON VALFLER... DEPUS QUICK RESPONSE VALFLER... 3 4 5 STANDART

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Aslıhan Kara, Metin Kaya Gürgöze, Mustafa Aydın, Ünal Bakal Fırat Üniversitesi

Detaylı

Travma Sonrasý Geliþen Dev Ýntratorasik Meningosel; Olgu Sunumu

Travma Sonrasý Geliþen Dev Ýntratorasik Meningosel; Olgu Sunumu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Travma Sonrasý Geliþen Dev Ýntratorasik Meningosel; Olgu Sunumu Giant Intrathoracic Meningocele Development Following Trauma; Case Report Vaner

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Metal ler KENDÝNÝ TEMÝZEYEN SÝSTEMER (OTOMTÝK FÝTREER) Kum li OTOMTÝK SÝSTEM Parçalarý: - Flanþ baðlantýlý kollektör (PN 10). - Yollu ters yýkama

Detaylı

Alt Ekstremite Deformite Analizi (II) Oblik Plan ve Translasyon Deformiteleri

Alt Ekstremite Deformite Analizi (II) Oblik Plan ve Translasyon Deformiteleri Alt Ekstremite Deformite Analizi (II) Oblik Plan ve Translasyon Deformiteleri Mehmet Çakmak*, Korhan Özkan** Bu derginin bir önceki sayýsýnda yayýnlanan, alt ekstremite deformite analizi makalesine kaldýðýmýz

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Yeni Anket Verisi Girişi

Yeni Anket Verisi Girişi Yeni Anket Verisi Girişi lara ait kimlik verileri kesinlikle başka bir alanda paylaşılmayacaktır. ya ait özel veriler, sadece bilimsel çalışma merkezinin kendisi tarafından görüntülenebilecektir. proje

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERDEKIINTRAVENTRIKULER KANAMANIN MORTALİTE VE MORBİDİTESİ

PREMATÜRE BEBEKLERDEKIINTRAVENTRIKULER KANAMANIN MORTALİTE VE MORBİDİTESİ İst. Tıp Fak. Mecmuası 66:1,2003 ARAŞTIRMALAR PREMATÜRE BEBEKLERDEKIINTRAVENTRIKULER KANAMANIN MORTALİTE VE MORBİDİTESİ Zeliha AKDOĞAN, Fahri OVALI, Nedim SAMANCI, Türkan DAĞOĞLU* ÖZET Germinal matriks

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Çocuklarda Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonları ve Tedavisi Ventriculoperitoneal Shunt Infection and Treatment in Children Eren Çağan

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde periventriküler-intraventriküler kanama ve periventriküler lökomalasi risk etkenlerinin incelenmesi

Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde periventriküler-intraventriküler kanama ve periventriküler lökomalasi risk etkenlerinin incelenmesi Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde periventriküler-intraventriküler kanama ve periventriküler lökomalasi risk etkenlerinin incelenmesi Aylin Tarcan, Ayşegül Olalı, Mehmet Tekşam, Berkan Gürakan

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı