VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI. BÖLÜM KL MA TES SATI"

Transkript

1 VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de gösterildi i gibi gerçekleflmektedir. Buna göre; Ayr lan tesisat alanlar n n toplam alana oran %3-8 mertebesinde olmal d r. Ana makine dairesi yüksekli i 5,0-5,5 m olmal d r. Ara tesisat kat yüksekli i en az 4,0-4,5 m net olmal d r. Klima santrali seçimlerinde yer kayb, kat yüksekli i, ses - konfor, hava kanal da t m, servis kolayl gibi nedenlerle m 3 /h debinin üzerine ç k lmamal d r (Bu kapasite 4-4,50 m yüksekli- inde ara katlarda SMACNA esaslar na uygun kanal ba lant lar yapabilmek için önemlidir.). Komple klimatize edilen yap larda cihazlar için ayr lmas gerekli yaklafl k alanlar: - So utma gruplar (1.000 kw a kadar) 8 m 2 /100 kw so utma yükü - So utma kuleleri 3 m 2 /100 kw so utma yükü - Hava so utmal VRV 3 m 2 /100 kw so utma yükü - Su so utmal VRV 2 m 2 /100 kw so utma yükü - Havaland rma ve klima santralleri 0,0035 m 2 / (m 3 /h) hava debisi Sistem Yer Kayb Is Kazan ml Üniteler + Primer Hava % 5 Çevre ndüksiyon % 5 Fan Coil + Primer Hava % 5 So uk Tavan + Primer Hava % 5 Tek Kanall Tam Haval Sistemler % 7 Çift Kanall Tam Haval Sistemler % 8 Perimetre Is tmal VAV Sistemi % 7 Amerikan Sistem % 2-4 De iflken So utucu Ak flkan Debili Sistemler % 3 Tablo 6.1. S STEMLERE GÖRE B NADAK YER KAYIPLARI Uygulanan sistemlere göre, 500 m 2 kat alan na sahip ofis binalar nda gerekli net asma tavan içi yükseklik Tablo 6.2 de verilmifltir. Not: Asma tavan yükseklikleri kanallar n veya tavan içine monte edilecek cihazlar n alt nda ayd nlatma ve sprinkler için en az 150 mm ve kanal montaj için kanal ile tavan aras nda en az 25 mm boflluk b rak lacak flekilde belirlenmelidir. Buna göre tek kanall VAV sistemi için 400 mm tavan bofllu u yeterli olmamaktad r. Ortalama 550 mm olmas tavsiye edilir. VRV sistemlerinde ise primer havaland rma havas kanallar geçece inden tavan bofllu u en az 400 mm olmal d r. Teknik hacimlerin belirlenmesinde; - Bas nç zonlamas, - Boru ve kanal boylar n n minimize edilmesi, - Sistem dirençlerinin minimize edilmesi gibi konular göz önünde tutulmal d r. Farkl ünitelerin yerlefliminde öneriler afla da s ralanmaktad r: So utma Kuleleri: So utma havas na ihtiyaç oldu undan en uygun yer çat d r. Ancak kazan bacalar ndan etkilenmemesi için hakim rüzgar yönüne dikkat edilmelidir. Di er taraftan, kuleden ç kan doymufl hava içinde kimyasal madde ve/veya mikrobiyolojik yükleme bulundu undan bu havan n egzoz noktalar n n bina taze hava girifllerinden mümkün oldu unda uzak olmas gerekmektedir ( ngiltere de Lejyoner hastal bir hastanede so utma kuleleri egzozundan 30 m ilerde bulunan taze hava menfezleri üzerinden yay lm flt r.). Santrifüj fanl so utma kulelerinde kullan lan fanlar genellikle öne e ik kanatl oldu undan bu fanlar n motoru afl r yükleme e ilimleri vard r. Bu sebepten emniyetli tarafta kalmak için santrifüj fanl kulelerin motorlar büyük seçilir. Aksiyal fanl so utma kuleleri ise oldukça gelifltirilmifl olup enerji tüketimi öne e ik kanatl santrifüj fanlardan daha yüksek de ildir. Bu yüzden aksiyal fanl aç k kuleler bir çok dezavantaj yan nda, hem verim hem de enerji kullan - m aç s ndan daha uygundur. Sistem Asma Tavan çinde Gerekli Yükseklik (mm) So uk Tavan + Taze Hava Besleme + Egzoz 500 VAV Tek Kanall Tavan Tipi Fan Coil 500 Su Kaynakl Is Pompas + Taze Hava + Egzoz 550 Çift Kanall Sistemler 600 Amerikan Sistem Klima Tablo 6.2. KL MA S STEMLER NE GÖRE BIRAKILMASI GEREKEN ASMA TAVAN Ç YÜKSEKL KLER 113

2 Her proje için aç k, kapal ve santrifüj aksiyal fan yat r m ve tüketim maliyetleri karfl laflt rmas yap lmal d r. So uk havalarda (T d fl 10 C) su so utma kulesi çal flmas nda oluflacak sis için antifog sistemi gerekip gerekmedi ine bak lmal d r. So utma Cihazlar : Cihaz yükünü tafl yacak bir yap n n olmas, ses ve titreflim geçiflinin problemsiz olarak engellenebilmesi kayd yla, so utma cihazlar çat ya yerlefltirilebilir. Ancak yap stati i ve enerji beslemesi nedenleriyle, su so utmal çillerin bodrum katlara konulmas daha do rudur. Havaland rma ve Klima Cihazlar : Klima cihazlar flaft alanlar na uygun olarak katlara yay lmal d r. Bas nç zonlar ndaki uygun hacimlere santraller yerlefltirilmelidir YÜKSEK YAPILARDA HVAC S STEM PROJELEND RMES NDE D KKAT ED LMES GEREKEN KONULAR Statik bas nç için dikey zonlama yap lmal d r. Tasar mda eneji optimizasyonu en önemli kriter olarak al nmal d r. En küçük bir yer kayb olmamal d r. Tesisat flaftlar n n kullan m özel bir dikkati gerektirir. Yap daki yaflam kalitesi mekanik tesisat n baflar s ba l d r. Cam aç lmad için mekanik havaland rma hayati önem tafl r. Yang n güvenli i en çok dikkate al nmas gerekli husustur. Bu konuda hiçbir risk al namaz. Her ilave edilen kat ayn oranda riski art r r. Sistem seçiminde Optimizasyon ve riski azaltma çabas her türlü yap da gerekli olmakla birlikte, yüksek yap daki sonuçlar daha çarp c d r YANGIN DAMPERLER N N KULLANIMI Yang n bölmelerini geçen düfley hava kanallar en az 2 saat yang na mukavim flaftlar içine yerlefltirilmelidir. Yang n korumal flaft içine yerlefltirilmifl düfley kanallar n branflman ç k fl veya girifllerinde, branflmanlar n flaft duvar n geçti i her yang n zonuna yang n damperleri konulmal d r. Bu damperlerin yang n dayan mlar içine yerlefltirildi i yang n bölme duvar yang n dayan m na eflit olmal d r. Yap larda yang n zonlar kat baz nda düflünülmelidir. Bu nedenle bir flaft içine yerlefltirilmemifl olup da katlar aras ndaki döflemeyi delen her hava kanal n n zonu deldi i noktaya bu delinen nokta ile ayn yang n mukavemetine sahip yang n damperleri konulmal d r. Afla da tarif edilen hava kanallar içine veya bunlar n duvar geçifllerine yang n damperleri konulmamal d r: - Yang n esnas nda duman egzozu için kullan lacak tüm hava kanallar (Zon geçifli var ise yang na dayan kl izolasyon yap lmal d r.) Mutfak egzozu kanallar (Bu kanallar mutfak d fl nda, d fltan yang na dayan kl olarak izole edilmelidir.) - Yang n merdivenleri ve merdiven sahanl klar bas nçland rma sistemi kanallar (Zon d fl nda geçen kanallar yang na 2 saat dayan kl izolasyon malzemesi ile kaplanmal d r.). - Yang n damperlerinin switch izlemesi (aç k veya kapal ) bilgisi al nmas nda yarar vard r YÜKSEK YAPILARDA OTOMAT K KONTROL VE B NA OTOMASYON S STEM Çiller ve kazanlar n otomatik olarak devreye sokulmas, tüm pompalar n, so utma kulelerinin, havaland rma sisteminin, klima santrallerinin, VAV kutular n n kontrolü ve izlenmesi için mikroifllemci bazl bir bina otomasyon sistemi tesis edilmelidir. Bina otomasyon sistemi ile yang n alarm ve güvenlik sistemi ayn protokolü kullanmal ve rahatça haberleflebilmelidir. Binadaki elektrik ve s hhi tesisat sistemleri de bina otomasyon sistemi taraf ndan kontrol edilmeli ve izlenebilmelidir. Bina otomasyon sistemi, lokal DDC panelleri, sistem ve saha kontrolörleri, merkezi bilgisayar ve ona ba l alt istasyonlar bir a dan oluflan, da n k bir kontrol sistemi (distributed control system) olacakt r. Bina otomasyon sistemi genel olarak flunlar sa lamal d r: - Havaland rma, klima, hava filtreleri, elektrik sistemleri, ayd nlatma, VAV kutular ve bu sistemlere ba l bütün makine ve ekipman n gözlenmesi, otomatik veya elle merkezi bilgisayar üzerinden çal flt r p, durdurulmas ve otomatik kontrolü, - Sistem entegrasyonu, koordinasyonu ve izlenmesi, - Zon ve mahal s cakl klar n n sürekli olarak gözlenmesi ve bütün de iflkenler için en alt ve en üst s - n rlar için alarm verilmesi, - VAV kutular n n, klima santrallerinin s cakl k, statik bas nç, hava ak m gibi de iflkenlerinin, lokal paneller ile direkt dijital kontrolü (DDC), - Bütün modülasyon kontrol devrelerinin direkt dijital PID kontrolü, - Bina otomasyon sistemine ba l tüm sistemler için raporlama, alarm kontrolü, tarihçe, yaz l ve grafik takip ve kumandas, - So utma, s tma, elektrik, enerji kullan mlar n n takip edilmesi ve sistemlerde enerji optimizasyonu programlar yla enerji kullan m n n minimize edilmesi, - Bak m programlamas, - Sistemlerdeki makine ve ekipmanlardaki ar zalar n kolayca tespit edilmesi, - Bütün sistemlerin otomatik olarak, insan müdahalesi olmadan çal flt r lmas, - Enerjinin paylafl m ve eflit flekilde faturalanmas sisteminin oluflturulmas d r. - Yap n n enerji profilinin ç kar lmas, d fl hava s cakl na göre enerji kullan m yönetiminin yap lmas.

3 6.2. OF S OLARAK KULLANILAN YÜKSEK YAPILARDA KL MA S STEMLER Yüksek yap ofis binalar son 20 y lda yayg n olarak infla edilen ve kullan lan yap lard r. Bu yap lar baz projelerde tamamen tek kullan c ya, hizmet verdi i gibi baz projelerde kat kat farkl kullan c lara hizmet vermekte, hatta baz projelerde her katta birden fazla farkl kullan c bulunabilmektedir. Bir çok inflaat bitmifl yüksek yap ofis binas n n alt nda ayr ca çarfl ve kapal otopark bulunmaktad r. Dolay s yla bu tip binalar n mekanik tesisat projelendirilirken tüm bu farkl kullan m özellikleri dikkate al nmal d r. Mekanik tesisatta kullan labilecek tüm sistemler ile temelde s tma, so utma, havaland rma yapmak mümkündür, ancak sistem seçilirken binan n nas l iflletilece i önemli bir sistem seçim kriteri olarak gözönünde tutulmal d r. Seçilecek sistem uzun süre kullan laca için, ilk yat r m maliyetinin yan nda iflletme maliyeti (ömür boyu maliyet), sorunsuz çal flmas, havaland rma yetene i, konfor flartlar n sa lamas gibi kriterlere dikkat edilmelidir. Yüksek yap ofis binalar nda gerek dekorasyon, gerekse de di er sistemler için önemli bedeller ödeyen firmalar, do al olarak hacimlerde konforun en üst düzeyde olmas n talep etmektedir. Firmalar n genelde çok dinamik bir yap ya sahip olmas, organizasyon flemalar n n ve yerleflimlerin s k s k de iflmesine neden olmaktad r. Çal flanlar n say s ve buna paralel olarak ayd nlatma ve makine gücü de iflebilmektedir. Bütün bu nedenlerden dolay, yüksek yap larda kullan labilecek s tma ve klima sistemleri çok esnek olmal d r. Mimari aç dan bina cephesi çok önemlidir, çünkü cephe binan n konseptinin bir parças d r. Bu yüzden mimarlar için cephenin seçilen sistemden ne kadar etkilenece i çok önemlidir. Burada mimar, mal sahibi, mekanik tesisat proje tasar mc s, taahhüt grubu sistem seçimi için beraber çal flmal, mal sahibinin istekleri ve, mimar n konsepti dikkate al nmal d r. Bu arada tesisat projecisinin sistem seçimi ile ilgili notlar da dikkate al narak bina için en uygun sistem seçilmelidir. Yüksek yap ofis binalar nda yüksek statik bas nç nedeniyle dikey zonlama gereksinimi oluflur. Önemli kriterlerden olan bas nç, yap n n kullan m na uygun zonlama ile kontrol alt na al nabilir.bu tip yap larda statik bas nc n yan nda, rüzgar etkisi, baca etkisi, iç hava kalitesi, hava tafl nmas, yang n güvenli i, acil durum prosedürleri, deprem önlemleri, bina yönetim sistemi ve zonlama (çevre zon ve çekirdek zon) gereksinimleri gibi konularda dikkate al nmal d r. Yap n n mimari tasar m nda tesisatla ilgili rezervasyonlar üzerinde önemle durulmal d r. Yüksek yap ofis binalar nda yer kayb mümkün oldu- unca az tutulmaya çal fl lmal d r, bu tip binalarda binan n her m si çok pahal d r. Tesisat flaftlar n n mimari projedeki yeri, yerleflimi, boyutlar ve kullan m çok özel bir dikkati ve çal flmay gerektirir. Çat kazan dairesi yap p baca için ayr lacak rezervasyonu bina için kullanmak bir çok projede önemli avantajlar sa lam flt r. Yüksek yap ofis binalar nda rüzgar etkisi sebebiyle pencereler aç lmamaktad r. Buda mekanik havaland rman n önemini daha da art rmaktad r. Havaland rman n 12 ay boyunca ihtiyaç oldu u unutulmamal - d r. Ayr ca iç hava kalitesinin binada çal flanlar n performans n direk olarak etkiledi i de dikkate al nmal, taze hava miktar bu kriterlere göre belirlenmelidir. Bu tip yüksek yap larda yang n güvenli i en büyük problemdir. Yang n güvenli i konusunda hiçbir risk al nmaz. Her ilave edilen kat ayn oranda yang n riskini art r r. Optimizasyon ve riski azaltma çabalar her türlü yap da gerekli olmakla birlikte, yüksek yap larda sonuçlar çok çarp c d r. Optimizasyon tesisat n her aflamas nda birinci önceliktedir. Optimizasyonun sa lanmas ndaki her küçük hata, yüksek yap larda katlarda tekrarlanarak sürece inden oluflabilecek, yer kayb, yat r m maliyeti, enerji kay plar çok büyük boyutlara ulafl r. Ham petrol fiyatlar ndaki h zl ve afl r yükselmenin de etkisi ile enerji tüketimi sistem seçim kriterleri içinde çok daha önemli bir ö e haline geldi i unutulmamal d r. Yüksek yap ofis binalar nda mekanik tesisat ( s tma, so utma, havaland rma, yang n ve s hhi tesisat) ve elektrik tesisat n n maliyeti, arsa hariç toplam inflaat maliyetinin yaklafl k %35 i kadard r ve her zaman %25 inden fazlad r. Binan n kullan m amac na hitap eden mekanik ve elektrik ekipmanlar n n kaplad alanlar ve tesisat flaftlar için de brüt bina alan n n %7-10 aras nda yere ihtiyaç vard r. Ayr ca binan n d fl görünüflü ve bina çekirde i de binadaki mekanik tesisat sistemin seçiminden etkilenir. Bu yüzden sistem seçiminde tüm tak m (mal sahibi, dan flmanlar, mimar, proje ve taahhüt firma yetkilileri) görev almal d r. Yüksek yap larda klima sistemi kurmak deyince akla, sistem seçimi, monte edilen cihazlar n detaylar, seçilen sistemin çal flabilmesi için cihazlar n monte edilece i yerlerin belirlenmesi gibi konular gelir. Gerekli olan HVAC sisteminin ve ilave ekipmanlar n seçiminde minimumda afla daki konular dikkate al nmal d r: - mar durumu - Mimari ve konstrüktif s n rlamalar ve hedefler - O dönemdeki ve gelecekteki potansiyel kullan c - lar n ihtiyaçlar - Kullan c lar n beklentileri ve harici beklentiler - Binan n çevre ile iliflkisi - Yaflam mahallerindeki akustik ortam - Kullan lacak enerjinin cinsi 115

4 - Enerji tüketimi - Y ll k iflletme ve bak m masraflar - Duman tahliye ve yang ndan korunma ve söndürme sistemleri - Sismik ihtiyaçlar (uygulanabiliyorsa) - Yat r m için gerekli olan sermayenin maliyeti (finans maliyeti) Ham petrol fiyatlar ndaki h zl ve afl r yükselmenin de etkisi ile enerji tüketimi sistem seçiminde göz önünde tutulmas gereken kriterleri içinde çok daha önemli bir kriter haline gelmifltir. Dikkat edilecek hususlar listesi alçak bir bina için haz rland nda da bundan farkl olmamaktad r. Alternatif sistemler yaratmak her zaman mümkün olmakla birlikte, yüksek binalarda alternatif sistemler, alçak binalara göre daha limitlidir. Sistemlerin detayl alternatifleri projecinin deneyimine ve hayal gücüne ba l olmakla birlikte, uygulanacak sistem primer sistemler, tam haval ve hava-sulu sistemlerin varyasyonlar d r. Projelerde mal sahibinin ne istedi ine bak lmal d r. Mal sahibinin binay nas l kullanaca veya kiralayaca sistem seçimini etkileyecektir. Merkezi Klima Sisteminin mi? yoksa her ba ms z bölüme veya kata ayr Klima Sisteminin mi? daha uygun olaca na bak lmal d r. Bu seçimde mal sahibinin yan nda, mimar, proje ve taahhüt firma yetkilileri yani tüm tak m birlikte görev almal d r. Ofis olarak kullan lacak yüksek yap larda uygulanacak klima sistemleri baflta say lan bütün flartlar ayn anda sa layabilecek yetenekte olmal d r. Yap lar n klimatizasyonunda: - Tam haval sistemler (all-air systems) - Hem hava hem su kullanan sistemler (air-water systems) - Tam sulu sistemler (all-water systems) kullan labilir. Tüm su kullanan sistemlerde havaland rma sak ncas oldu undan genelde bu tip yap larda tek bafl na kullan lmamal d r. Yüksek yap lar n girifl lobi, konferans salonu, yemekhane gibi baz bölümlerin klimatizasyonunda tüm haval sistemler kullan labilir. Binan n girifl bölümünde dan flma bankosunun yak n bir yerine statik s tma da düflünülmelidir. Bu kiflilerin bankosu asansör draft ve girifl havas ceyran üzerinde olmamal d r. Özellikle kule katlar nda kullan lacak sistemin belirlenmesi yap lacak fizibilite iflletme ve bak m onar m avantajlar, konfor üstünlü ü göz önüne al narak yap lmal d r. Son zamanlarda yüksek yap larda a rl kl olarak kullan lan alternatif sistemler afla da 8 bafll k alt nda toplanm flt r. Do al olarak seçenekler bunlarla s n rl de ildir. fiekil 6.3. TAM HAVALI VAV S STEM PRENS P fiemasi 116

5 TAM HAVALI VAV S STEMLER Tam haval VAV sistemleri bir çok de iflik alternatifleri ile yüksek binalarda gerek enerji ekonomisi gerekse konfor aç s ndan en fazla kullan lan sistemlerden biridir. VAV sistemi için flartland r lm fl hava merkezi bir fan odas ndan veya kat baz ndaki klima sisteminden sa lan r. VAV sisteminde oda s cakl kontrolü, odadaki so utma ihtiyac na göre odaya gönderilen so uk hava miktar de ifltirilerek sa lan r (fiekil 6.3). Daha önceleri yüksek binalarda kullan lan tam haval sistemlerde ise, sabit hava debisi ve bu havan n tekrar s tma (reheat) ile veya iki kanall sistemlerde s cak hava kanal ile so uk hava kanal aras nda kar fl m yaparak zonlarda veya müstakil odalarda s cakl k kontrolü yap l rd. Bu alternatiflerin fazla enerji tüketmeleri ve ilk yat r m n yüksek olmas sebebiyle, bu sistemler art k yüksek ve yayg n binalarda kullan lmamaktad r. VAV terminalleri ve kutular birçok de iflik alternatifleri ile yüksek yap larda kullan lmaktad r. Tüm bu alternatiflerde oda s cakl kontrolü, üflenen so uk hava miktar de ifltirilerek sa lan r. VAV sistemi y l boyu so utmaya çal - flan bir sistem oldu undan hacim içi hava da l - m da çok iyidir. VAV sistemler; free cooling, cool down, warm up ve y ll k ortalama iç hava kalitesi aç s ndan ofis yap lar nda di er sistemlere göre avantajl d r. Ancak genellikle daha yüksek asma tavan bofllu una ihtiyaç vard r (yaklafl k 600mm). VAV sistemi devaml so utmaya çal flan bir sistemdir. Y l boyunca d fl hava s cakl ndan ba ms z olarak sürekli so utma ihtiyac olan iç zonlarda (çekirdek zon) k fl n s tma ihtiyac olan d fl zonlarda, afla daki üç alternatif VAV kutusundan biri kullan labilir. Statik s tmaya d fl zonlarda ihtiyaç vard r VAV + Statik Is tma Sistemi D fl yüzeylerde (çevre zon) statik s tma yap ld için s tma konforu en fazlad r. Is tma sezonunda da enerji tüketimi VAV sistemlerinde en düflüktür. So utma yükü azald nda üflenen havay direk olarak azaltan VAV kutular ticari bina projelerinde çok kullan l r. Bu tip kutular en düflük yüksekli e sahip olduklar ndan avantajl d r. Dezavantajlar ise, düflük so utma yüklerinde, odada zay f bir hava sirkülasyonuna sebep olacak kadar havay azaltmalar d r. Bu dezavantaj önlemenin bir yolu, terminalde (VAV kutusunda) bir minimum hava debisi set etmek ve bu debinin alt na indirmemektir. - VAV terminallerine hava gönderen klima santralleri cephedeki günefl etkisi, d fl hava s cakl - ve nemine göre ç k fl hava s cakl n ayarlayabilecek otomasyon sistemleri ile kontrol edilirse (bu çok tercih edilmemelidir), - ki z t cephe ve iç zon için (toplam 3 adet) VAV klima santrali kullanma imkan yarat labilirse, VAV sisteminde kutular verilmesi gereken taze hava debisi de erine kadar k s lmal d r. E er hacimde hiç yük yoksa tam kapama yap labilir (oda kullan - m d fl nda ise). Normal iflletme flartlar nda VAV kutular na giren hava miktar n çok fazla k smaya ihtiyaç oluflmayacak, odada istenen hava sirkülasyonu ideal flartlarda sa lanacakt r. Bu flartlarda s tma, so utma ve havaland rmada en yüksek konfor flart n karfl lanacak, enerji tüketimi de minimuma inecektir. VAV verifl havas s cakl n n uygun bir flekilde seçilmesi ile iç zonlarda m ye 3 l/s minimum verifl havas sa lanabilir. Bu durumda çevre zonlara verilecek hava debisinin biraz artmas na karfl n birden fazla santral ve kanal sistemi kullanma alternatifine göre oldukça tasarruflu bir sistem elde edilir VAV + Statik Is tma Sistemi Uygulama Örnekleri Uygulama Örne i 1: Sabanc Center (fiekil 6.4) Toplam m 2 kapal alana sahip Sabanc Center ortak kullan lan 5 bodrum kat, 35 katl Akbank Kule ve 30 katl Holding kuleden oluflmaktad r. Kulelerin en yüksek noktas yaklafl k 132 metredir. Akbank kulede 17. kat, 35. kat ve Holding kulede ise 14. kat, 30 kat tesisat katlar olarak kullan lmaktad r. Di er tüm katlar ofis olarak kullan mdad r. Is merkezi 5. bodrumdad r (fiekil 6.5). Havaland rma için de iflken debili sabit s cakl kl sistem kullan lm flt r. Kuleler, bodrum ofisleri, hazine binas frekans kontrollü klima santralleriyle havaland r lmaktad r. Garajda ve depo alanlar nda kar fl m haval sabit debili cihazlar kullan lm flt r. Tüm sistem bina otomasyon sistemi kontrolü alt ndad r. Cihazlar 5. bodrumda, 3. bodrumda ve tesisat katlar ndad r. So utma sistemi, 2 adet kw kapasiteli santrifüj çiller ve 2 adet 600 kw kapasiteli heat recovery özellikli hermetik kompresörlü çillerden meydana gelmektedir. Küçükler yaz n geceleri, k fl n ise geçifl mevsimlerinde kullan lmaktad r. Mümkün olan zamanlarda otomasyon free cooling yaparak enerji tasarrufu yapmaktad r. Mümkün olamad zamanlarda ise sistem 24 hizmet vermek üzere kurulmufltur. Ofislerde so utma slot menfezlerden yap lmaktad r (fiekil 6.6). 117

6 118 fiekil 6.4. Sabanc Center

7 Sabanc Center in teknik müdürü sistemin bugünkü durumunu ve e er sistemi bugün tekrar kurarsa ne yapaca hakk ndaki görüfllerini flu flekilde özetlemektedir: - Sistem, 1990 larda projelendirildi inden ve zaman n ilk ak ll binas olarak yap ld ndan eksiklikleri bulunmaktad r. - Zaman n teknolojisine uygun olarak yenileme çal flmalar yap lmaya devam edilmektedir. Yenileme malzemelerin eskimesi nedeniyle de il, teknolojik eskime ve enerji tasarrufu amaçl yap lmaktad r. Yat r m n geri dönüflümü hesaplanarak projede tadilata gidilmektedir. - fiikayetsiz bir bina içinde kimse olmad zaman olur. En iyi projede yap lsa da insanlar memnun etmek mümkün de ildir. K fl n ortam s cakl 23 C de üflüyen bir kimse flikayet edebiliyorsa ço unlu un memnuniyeti bizim için geçerli olmal d r. - fiikayetler genelde ortam s cakl n n 22,5-23 C olmas nedeniyle, menfez yerleflimlerinin oturma düzenine uymamas ndan hava h zlar nedeniyle ve oda termostatlar n n do ru kullan lamamas ndan kaynaklanmaktad r. - Bugün yeniden yapsam, kesinlikle menfez yerleflimlerini, hava ak m n n personel üstüne gelmeyece i flekilde, oturma düzenine göre yerlefltirirdim (Mimarlar bu konuda itiraz edeceklerdir.). Yine VAV li ve statik s tmal bir sistem kurard m ancak, radyatör termostatlar na müdahale edilmeyecek flartlar veya sistemi kurard m. - Sadece d fl hava s cakl ile çal flan ve termostatik vana ile iç s ayarlamas n zonlama yaparak iç s - y otomasyondan ayarlard m. - Is tma ve so utma sistemini dört borulu fan coil sistem de yapabilirdim (Bu konuda uygulama çal flmalar, so utma kulesinde ve pompalarda tamamlanm fl olup, so utma gruplar de iflimi ve bina otomasyon sisteminin up-grade i ile 2008 y l içinde tamamlanacakt r.). - Ofis a rl kl bir bina için heat Recovery li bir so utma grubu kurmazd m. Free Cooling e geçiflin otomatik yap lmas n sa layarak personel yetkisine b rakmazd m (2008 Otomasyon de ifliminde uygulanacak). - Ofis ayd nlatmalar n merkezi de il, cama paralel üç farkl zonda yaparak cam önlerinde ayd nlatmalar n yanmamas n, iç ortamlarda ise fl k fliddetine göre otomatik yanmas n sa lard m Uygulama Örne i 2 Ç ZON: VAV ÇEVRE ZONU: VAV + konvektör veya radyatör ile statik s tma Bu sistemde örnek fonksiyon flemas olarak fiekil 6.7 verilmifltir. Örnek, flematik tek kat plan ise fiekil 6.8 dedir. fiekil 6.6. Sabanc Center OF SLER SLOT D FÜZÖRLER 121

8 122 fiekil 6.7. Ç ZON VAV, ÇEVRE ZONU VAV + RADYATÖRLE STAT K ISITMA S STEM

9 fiekil 6.8. VAV SANTRAL + RADYATÖR S STEM KAT PLANI TEK HAT fiemasi 123

10 Bu çözümde çevrede s cak sulu radyatör (veya konvektör) sistemi, k fl n s kay plar ile enfiltrasyonu karfl lar. Bu s t c elemanlar n su girifllerinde termostatik kontrol vanas olmal d r. VAV sistemi bir klima santralinden beslenir. Bu santralde üfleme havas filtrelenir ve flartland r l r. Santralde so utma ve hem de s tma serpantini vard r. K fl n sabah ilk saatlerde ön s tma gerekebilir. K fl n ayr ca d fl hava s cakl n n çok düflük oldu u zamanlarda içeri al nan so utma havas n n bir miktar s t lmas gerekebilir. VAV sistemi esas olarak, hem iç zonda ve hem de d fl zonda bütün y l boyunca so utmaya çal fl r ve her iki zonun taze hava ihtiyac n da karfl - lar. Bu nedenle minimum taze hava aç kl k ayar bulunmal d r. Egzoz fan asma tavan içi plenumuna ba l dönüfl kanal üzerindedir. K fl n VAV sisteminden C sabit s cakl kta çevre zonuna verilen havan n ortam s cakl na yükseltilmesi için gerekli olan s tma enerjisi de çevre zondaki statik s tma sistemince karfl lan r. Söz konusu enerjinin kay p olarak de erlendirilmemesi gerekir. K fl koflullar nda d flar dan al nan so- uk hava ana santralde üfleme s cakl na kadar s - t l r. Bunun üstündeki s tma çevre zona yerlefltirilen radyatörlerle karfl lanmaktad r. K fl döneminde mekanik so utma devrede de ildir. Ancak gerekti i zamanlarda otomatik olarak devreye girer. Bu durumda çevredeki s tma sistemi kapasitesi hesaplan rken: - Zonun iletimsel s kayb, - Zonun enfiltrasyon kayb, - VAV minimum hava debisi 22 C ye s t lmas için gerekli s dikkate al nmal d r. Avantajlar : - Kolay ekonomik gece ayar yap m /sabah s tma operasyonu, - Zon kontrolü için mükemmel bir esneklik, - Pencere alt na s t c yerlefltirilmesi, muhtemel down draft problemine en iyi çözüm olmas, - Sadece bir klima cihaz ve bir kanal sistemi olmas, - Besleme havas hacim s cakl ndan daha düflük s cakl kta oldu undan daha iyi bir hava da l m sa lamas, - Mevsim geçifl dönemlerinde d fl taze hava oran n n artt r lmas ile serbest so utma yapabilme kabiliyeti ve iç hava kar fl m daha yüksek olmas, - Dönüfl havas kullan larak besleme havas n n s t lmas (geçifl mevsimlerinde), - Dönüfl - egzoz sistemi ile d fl hava so utma imkan - n n ( s geri kazan m ) kolayl kla uygulanabilmesi, - Duman egzoz sistemi için ilave yat r ma gerek olmamas d r. Dezavantajlar : - ç zonda s tmaya ihtiyaç olup olmad incelenmelidir Konvektör veya radyatörün çevre zonda kullan lmas burada yer kayb na neden olmaktad r Uygulama Örne i 3 Ç ZON: VAV ÇEVRE ZONU: VAV + tam haval, sabit hava debili tam haval sistem Sistem fiekil 6.9 da görülmektedir. Bu sistemde çevredeki sabit debili tam haval klima sistemi k fl n s kay plar ile enfiltrasyonu karfl lar, yaz n da s kazançlar n n taban k sm n (sadece iletim k sm n ) karfl lar. Böylece çevredeki s tman n tamam ve so utman n bir k sm (tafl n mla geçen k sm ) sabit debili klima sistemiyle karfl lan r. Bu klima santrali tamamen dönüfl havas yla çal flmaktad r. VAV santralinden elde edilen sabit s cakl ktaki hava, iç zonda VAV kutular yla bütün y l boyunca so utma ihtiyac n karfl lar. Ayn hava d fl zona VAV kutular yla de iflken debide üflenerek, zonun taze hava ihtiyac n ve de iflken so- utma yükünü karfl lar. VAV sistemi her iki zonun taze hava ihtiyac n da karfl lamaktad r. Bu nedenle minimum aç kl k ayar bulunmal d r. Avantajlar : - Hiçbir döfleme alan iflgali yoktur. - Kontrol zonlar n n de iflmesinde mükemmel esnekli e sahiptir. - Kolay ve ekonomik gece ayar yap m /sabah s tma operasyonu yap l r. - So utucu devre gece boyunca durdurulabilir. - Zonlarda çal flan makine olmad ndan sistem oldukça verimli ve bak m kolayd r. - Zonlara sadece yüksek verimlilikte filtreleri bulunan klima santrallerinden hava verildi inden iç hava kalitesi mükemmeldir. - Klima santralleri d fl hava flartlar müsait oldu unda ekonomi çal flmas na geçer. stanbul ikliminde y ll k enerji masraflar di er bütün alternatif sistemlerden daha düflüktür. - Katlar n tavanlar nda boru daa t m yoktur. So- utma ve s tma suyu borular sadece santral makine dairelerine götürülür. - Perimetre sabit hava debili sistemi sadece s tmada ve afl r so utma durumunda çal flt r l r. Geri kalan bütün zamanlarda durdurulur. Bu suretle fan enerjisinden büyük ölçüde tasarruf sa lan r. Dezavantajlar : - ki ayr kanal sistemi gerektirir W/m s kayb mertebeleri üzerinde muhtemel down - draft problemi vard r (Uygun tip slot difüzör seçimiyle sorun azalt labilir). - S cak havan n tavandan yere indirilmesi çok zordur. - Statik s tma yap lmas na göre s l konfor ( s tma mevsiminde) daha düflüktür.

11 fiekil 6.9. Ç ZON VAV, ÇEVRE ZONU CAV KL MA S STEM 125

12 Uygulama Örne i 4 Ç ZON: VAV ÇEVRE ZONU: Reheat VAV sistem Sistem fiekil 6.10 da görülmektedir. Bu sistemde çevredeki de iflken debili tam haval klima sistemi k fl n s kay plar ile enfiltrasyonu karfl lar, yaz n da s kazançlar n karfl lar. Böylece çevredeki s tman n ve so utman n tamam reheat VAV klima sistemiyle karfl lan r. Bir VAV klima santralinden elde edilen sabit s cakl ktaki hava, iç zonda VAV kutular yla bütün y l boyunca so- utmaya çal fl r ve so utma ihtiyac n karfl lar. Ayn hava d fl zona VAV kutular yla de iflken debide üflenerek, zonun taze hava ihtiyac n ve yaz n de iflken so utma yükünü, k fl n s tma ihtiyac n karfl lar. VAV sistemi her iki zonun taze hava ihtiyac n da karfl lamaktad r. Avantajlar : - Tek bir kanal sistemi vard r. - Minimum hava miktar gerektirir. - Yeni iç yerleflimlere çabuk ve kolay uyum sa lar. - Klasik reheat sistemlere göre daha az enerji sarfiyat vard r. - Sistem dizayn kolayd r. - Döflemede yer kayb na neden olmaz. - S cak suyla reheat yap labilir. Ancak büyük çarfl - lar n dükkanlar n n VAV sisteminde, VAV kutular na elektrik s t c montaj daha uygundur. Bu kutulara sulu s t c monte etmek VAV sistemi suland rmak olarak tan mlanabilir. Dezavantajlar : - Klasik reheat sistemine göre daha az enerji sarf etmesine ra men, hala s savurganl vard r. - lk tesiste, boru vana sisteminin getirdi i ek maliyet vard r. - D fl kabukta s kayb yüksek olmas halinde down - draft problemi vard r (Uygun tip slot difüzör seçimiyle sorun azalt labilir) Uygulama Örne i 5 Ç ZON: VAV ÇEVRE ZONU: Çift kanall VAV sistemi Bu sistemde iç ve d fl zonlarda iki ayr VAV sistemi bulunmaktad r. Avantajlar : - VAV sistemleri içinde maksimum enerji tasarrufu yapan bir sistemdir. - Döflemede yer kayb na sebep olmaz. - Kolay, ekonomik gece ayar yap m / sabah s tma operasyonu temin eder. - Is geri kazan m sistem tatbikatlar na uygundur. - Minimum hava miktar gerektirir. Dezavantajlar : - ki kanal sistemine gerek vard r. - lk tesisi en pahal olan VAV sistemidir. - Is kayb n n büyük olmas halinde, muhtemelen down - draft problemi yarat r Fan Powered VAV Sistem Fan powered VAV terminalleri iki ayr tipte de erlendirilir: - Seri fanl VAV terminalleri - Paralel fanl VAV terminalleri Seri fanl terminal kutular serin hava ile ortamdan al - nan havay kar flt r p sabit debili bir fan ile devaml hacme basarlar. So uk hava ile ortamdan dönüfl havas n kar flt rarak ortama sabit debide hava veren seri ak fll fan powered VAV terminalinde, ortama sabit debide hava göndermeye yarayan küçük bir fan vard r (fiekil 6.11). Paralel ak fll fan powered VAV terminalinde ise terminalin içindeki fan ortam havas n al p tekrar ortama verirken, merkezi klima santralinden gelen so uk hava terminal ç k fl nda ortam havas ile kar flarak ortama verilir (fiekil 6.12). Seri fan powered kutunun avantaj her türlü yük durumunda ortamda sabit bir hava debisi olmas ve böylece her türlü yük durumunda sabit hava debisi ile mükemmel bir hava da l m sa lamas d r. Seri ak fll fan powered terminalindeki fan sürekli devrededir. Bunun sonucunda VAV kutusundaki bas nç kayb VAV nin fan taraf ndan yenildi i için, merkezi santralin fan enerjisi çekifli azal r. Ancak VAV kutusundaki fan çok düflük verimli oldu undan, sistemin toplam enerji tüketimi genelde daha fazlad r. Seri fanl sistemlerde düflük besleme havas kullan lmas halinde ebatlar ve dolay s yla flaft ebatlar küçüktür. Ancak toplam enerji sarfiyat fazlad r. Paralel ak fll fan powered terminallerde fan sürekli devrede de ildir. Is tma ihtiyac gerektirdi inde veya düflük so utma ihtiyac nda (klima santralinden verilen hava azald nda) bu fan devreye girerek kar fl m sa lar. Toplam enerji tüketiminin biraz fazla olmas n n çok önemli olmad ve terminal seçiminde pek dikkate al nmad y llarda daha fazla kullan m alan bulmufltur. Bu sistem düflük s cakl kl haval sistemlerde, da- t lan hava debisini ve da t m için gerekli olan enerjiyi azaltmak için kullan l rsa, önemli olur. Ancak enerji tüketiminde fazla oldu u unutulmamal d r. Fan powered VAV sistemlerinin avantajlar : - Her türlü yük durumunda ortamdaki hava debisi sabittir. - Merkezden düflük s cakl kta hava gönderilen (yaklafl k 9 C) so utma sistemlerinde kullan lmas avantajl olabilir. Ancak 9 C s cakl kta havay klima santrali ç k fl nda elde edebilmek için su so utma grubuna 4,5 C su üretmesi gerekir ve su so utma grubunun COP si ciddi oranda azal r. Klima Santrali fan motorlar n n küçülmesi sistemin toplam elektrik tüketiminin artmas n engellemez. - Merkezden daha düflük miktarda hava da t l r. - Daha düflük hava kanallar kesitleri ve daha küçük tesisat flaftlar na ihtiyaç vard r.

13 fiekil Ç ZON VAV, ÇEVRE ZONU REHEAT VAV KL MA S STEM 127

14 Fan Powered VAV sistemlerinin dezavantajlar : - Is l konfor (statik s tmaya göre) s tmada daha düflüktür. - Enerji tüketimi (statik s tmaya göre) s tmada daha fazlad r. - Enerji tüketimi so utmada da daha fazlad r. Seri fanl VAV terminalli sistemlerde, fanlar sürekli devrededir. Primer hava miktar daha az oldu u için free-cooling ve cool-down imkanlar daha azd r. Primer hava miktar sadece düflük hava s cakl kl sistemlerde daha azd r. Normal C verifl havas yla çal flan VAV sistemlerinde free-cooling ve cooldown dan y ll k yararlanma süreleri daha fazlad r. - Fan-powered VAV kutular n n yüksekli i simple VAV kutular na göre daha fazlad r Fan-Powered VAV Sistem Uygulama Örnekleri Uygulama Örne i 1: Tekfen Tower (fiekil 6.13) Tekfen Tower binas tasarlan rken yüksek bir yap da yüksek konforu ekonomik iflletmeyle sa lanmak için gerekli tüm kriterler göz önüne al nmaya çal fl lm flt r. Tekfen Holding A.fi. Emlak Gelifltirme Grubu nun sahip oldu u DIN EN ISO Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, ofis kullan m amaçl olarak yap lm flt r. Tekfen Tower da, günümüz ofis çal flanlar - n n ihtiyaçlar n n karfl lanmas için kafeterya, kuaför, kuru temizleme, lostra, drugstore, konser, konferans, fitness salonlar gibi mekanlar oluflturulmufltur. Teknik sistem ve ekipmanlar n seçiminde konforu üst düzeyde tutulabilecek sistemler seçilmifltir. Özellikle cihaz ve ekipman seçiminde maksimum verimlilik gözetilmifltir. Bu tip konfor binalar nda enerji tasarrufu temininin en iyi yolu do ru sistemi ve bu sistemde çal flacak yüksek verimlilikte cihaz ve ekipman seçmektir. Di er önemli bir hususta, yap m esnas nda ulusal ve uluslararas standartlar takip eden profesyonel kadrolarla çal flmakt r. Tekfen Tower günümüz ihtiyaçlar n karfl layacak konforlu, güvenli ve teknolojik bir bina olmas yan nda, enerji tüketimi optimum verimlilikte, çevre ile uyumlu bir bina olarak tasarlanm fl ve yap lm flt r. Tefken Tower daki sistemler afla da özetlenmifltir: a. Mekanik Sistemler: Mekanik ekipmanlar n yerleflimi hava ve su taraf dikkate al narak kule blo unda dört ayr kat teknik hacim olarak düzenlenmifltir. Kule blo u d fl ndaki podyum bloklar nda iki adet kat teknik hacim olarak düzenlenmifltir. fiekil SER BA LI FAN-POWERED VAV TERM NAL fiekil PARALEL BA LI FAN-POWERED VAV TERM NAL 128

15 fiekil Tekfen Tower 129

16 Teknik hacimlerin yeri ve say s belirlenirken bas nç zonlamas ve cihazlardan (özellikle VAV santrallerinin 8 kat n üzerinde kullan m n n verimsiz olmas ) maksimum verimlilikte istifade edilmesi göz önünde bulundurulmufltur. Havaland rma sisteminde, iç hava kalitesinin temini için kifli bafl na 50 m 3 /h lik taze hava öngörülmüfltür. Binan n s tma, so utma ve havaland rma ihtiyaçlar n n karfl lanmas için; özellikle s tmada dönüfl havas n n tavandaki at k ayd nlatma s s n n kullanmas, k fl aylar nda hacme beslenen havan n homojen ve yeterli bir miktarda yay lmas için, paralel tip FPVAV (fan powered variable air volume) sistemi kullan lm flt r. Is tma sisteminin s cak su temini için; yüksek verimlilikte frekans konvertörlü iki adet çelik do algaz kazanlardan biri yo uflmal seçilmifltir. So utma sisteminin so uk su temini için 2 adet santrifüj, 1 adet vidal (düflük yüklerde verimli çal flman n temini için) su so utmal so utma gruplar kullan lm flt r. Binan n ihtiyaç duydu u su temini için 3 ayr kaynak kullan lm flt r. fiebeke suyu, içme suyu, ya mur suyu. Tüm sular kullan m öncesi klorlama, filtrasyon, aktif karbon, yumuflatma, ultraviyole gibi proseslerden geçirilmektedir. b. Elektrik Sistemleri: Elektrik enerjisi kaynaklar olarak flebeke, UPS ve jeneratör sistemleri kullan larak, her bir ofis kat nda elektrik beslemesi için ayr ayr flebeke panosu, UPS panosu ve jeneratör panosu koyulmufltur. Herhangi bir anda flebeke elektri inin kesilmesi veya kalitesiz olmas durumu için otomatik transfer panolar kullan larak katlara temiz elektrik enerjisinin temini sa lanm flt r. Tüm elektrik panolar nda elektronik sayaçlar kullan larak panolar n durumlar n n enerji otomasyonu taraf ndan izlenmesi sa lanm flt r. Veri ve telefonla iletiflim için fiber optik sistem kurulmufltur. Tüm kuvvetli ve zay f ak m kablolamalar halojen free olarak seçilmifl, da t mlar conduit içinden geçirilerek yap lm flt r. lk yat r m maliyeti aç s ndan bak ld nda biraz yüksek durabilecek ama iflletme ve güvenlik çerçevesinden bak ld nda son derece yüksek performanslara sahip kuru tip trafolar seçilmifltir. Ayn flekilde 2 adet son teknoloji UPS ler birbirlerini yedeklemesi sa lanarak binam - z n ve kirac lar m z n tüm önemli sistemleri koruma alt na al nm flt r. Tüm binada bak ms z tip akümülatörler kullan larak bak m maliyetleri düflürülmüfltür. Yüksek güvenilirlik ve kaliteye sahip iki adet jeneratör birbirlerine senkronize edilmifl ve otomatik transfer panelleri ile koordineli olarak yük önceliklerine göre sistem stabilitesini sa lam flt r. c. Yang n Güvenli i: Tekfen Tower binas olas bir yang n riskine karfl, NFPA, BS476, BOCA, stanbul Büyükflehir Yang n Yönetmeli i ve uluslararas sigorta flirketlerinin bak fl aç lar dikkate al narak kurulan merkezi yang n tesisat ile korunmaktad r. 130 Yang nla mücadele için; sulu söndürme, CO2/FM200 gazl söndürme, merdiven kovas bas nçland rma, asansör kuyusu bas nçland rma ve duman kontrol sistemleri bulunmaktad r. Yang nla mücadele sisteminin life safety özelli inin temini için HVAC sisteminde ba ms z UL, FM onayl yang n otomasyon sistemi bulunmaktad r. Yang n ihbar sistemi tüm zonlar izlemekte ve herhangi bir yang n durumunda yang nla mücadele sisteminin daha önceden belirlenen senaryosunu devreye sokmaktad r. Binada kullan lan tüm kablolar, yand zaman insan sa l na zararl olabilecek toksik madde ç karmayan halojen free özelliktedir. Yang nla mücadelede kullan lacak tüm ekipman kablolar halojen free + yang na dayan kl özelliktedir. Mekanik sistemlerde yand zaman toksik madde ç kartan PVC malzemeler kullan lmam flt r. Yang n alg lama sisteminde ofis hacimleri ve insan bulunan mahallerde adresli optik duman dedektörü, mekanik hacimlerde s dedektörü kullan lm flt r. d. Deprem Güvenli i: 1999 depreminden sonra yay nlanan flartname esas al narak betonarme yap oluflturulmufl, ayr ca Bo azçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma da görevli Prof. Dr. Nuray Ayd no lu taraf ndan etüt edilerek raporlanm flt r. Yap betonarmesinin d fl nda tüm cihaz, ekipman, boru vs Amber Booth firmas n n dan flmanl nda deprem esnas nda sismik kuvvetlerin 1g olaca düflünülerek, tüm cihaz, ekipman boru vs sismik halatlar ile ba lanarak sertifikaland r lm flt r. Burada amaçlanan deprem esnas nda cihaz ve sistemlerin hasar görmeden etkinliklerini korumalar d r. e. Akustik: Cihazlardan, borulardan bina betonarmesine geçebilecek tüm titreflimlerin engellenmesi için floating sistem oluflturulmufltur. Bu sistem Türkiye de ilk defa uygulanm flt r. Bu sistemde tüm cihaz ve borular titreflim al c yaylar ile as lm fl veya yay üzerine oturtulmufltur. Ayr ca gürültünün hava ile di er mahallere ulaflmas n önlemek için tesisat katlar nda akustik tavan ve döfleme yap lm flt r. Konfor, ilk yat r m maliyeti, iflletme maliyeti ve kolayl aç s ndan sistemlerin de erlendirilmesi ise afla- da verilmifltir: a. Is tma-so utma Sistemi: Tüm s tma ve so utma devresi pompalar n n frekans konvertörlü olmas ilk yat r m yüksek, bunun yan nda enerji tüketimi minimumda tutmaktad r. Kazanlar n yo uflmal, frekans kontrollü olmas ilk yat r m maliyetini yükseltmekte, enerji tüketimini azaltmaktad r (fiekil 6.14). So utma gruplar n n, bina yük profili, minimum kapasite ve en çok çal flma kapasitesi aral dikkate al narak, en iyi COP de- erini verecek 2 santrifüj + 1 vidal seçilmesi büyük oranda enerji kullan m nda tasarruf sa lamaktad r.

17 fiekil x2.500 kw TÜRBÜLATÖRSÜZ ÜÇ TAM GEÇ fil KAZANLAR (Sa daki Entegre Yo uflma Eflanjörlü) VE KURUM YAPMAYAN ORANSAL BRÜLÖRLER (Soldaki Özel Susturucu Kapakl ve Frekans Kontrollü) 131

18 fiekil Tekfen Tower FAN POWERED VAV fiekil Tekfen Tower KL MA SANTRALLER 132

19 b. Havaland rma Sistemi: Havaland rma sisteminin FPVAV olmas ve cihazlar n maksimum verimi verecek flekilde seçilmesi konfor düzeyini di er alternatiflerine nazaran en üst seviyede tutmaktad r (fiekil 6.15). Buna karfl l k ilk yat r m maliyeti di er alternatiflere göre yüksek olmaktad r. Bu sistemde havan n de iflken olmas ve y l n alt ay d fl havan n so- uklu undan istifade edilmesi (free cooling) sayesinde enerji tüketimi minimumda tutulmaktad r. c. HVAC Otomasyonu: Binada bulunan tüm merkezi cihazlar merkezi otomasyon sistemi taraf ndan kumanda edilmekte ve izlenmektedir. Binada her bir ofis kat n n her bir odas ndaki cihazlar kumanda edilebilmekte ve izlenebilmektedir. Cihazlar n çal flma programlar ve senaryolar otomasyon üzerinden kontrol edilebilmektedir. Kurulan otomasyon sisteminin Back Net uyumlu olmas, back net uyumlu ekipmanlar ile direkt haberleflme imkan sa lamaktad r. Otomasyon sistemi ile tüm ekipmanlar n tek bir merkezden izlenmesi iflletim kolayl, ar zalara h zl müdahale ve anomaliliklerin önceden tespitinde büyük avantaj sa lamaktad r. d. Enerji Otomasyonu: Binada bulunan tüm trafolar, UPS, jeneratör, ana da t m panolar, kat ç k fl panolar izlenmektedir. Gerilim, ak m, enerji durumu vs izlenebilmektedir. Herhangi bir noktadaki enerji kesilmesi enerji otomasyonuna bilgi olarak gelmektedir. Ayr ca oluflturulan senaryoya göre ayd nlatma otomasyonu yap lmaktad r. Bir iflletmede enerjinin süreklili inin sa lanmas aç s ndan, tüm enerji üretim ve da t m sistemlerinin izlenmesi önemli bir husustur. Enerji Otomasyonu sistemi ile birlikte tüm kirac lar n elektrik harcamalar ayl k olarak takip edilmekte ve otomatik faturaland rma yap lmaktad r. e. Asansör Otomasyonu: Binada bulunan tüm asansörlerin bilgisayar ekran üzerinde; çal flma durumlar n gösteren otomasyon sistemi tesis edilmifltir. Bu sistem vas tas ile asansörlerin çal flma durumlar, ar zalar, konumlar sürekli olarak izlenebilmekte, ihtiyaç durumunda otomasyon üzerinden kumanda edilebilmektedir Uygulama Örne i 2 Ç ZON: Paralel fanl VAV (Fan Powered VAV) DIfi ZON: Reheat paralel fanl VAV VAV ve yukar da bahsedilen fan coil sistemlerinin en büyük dezavantaj düflük yüklerde mekanlarda istenen hava hareketlerinin sa lanamamas d r. Bu sistem merkezi olarak VAV gibi çal flan ancak VAV kutular na ilave edilen fanlarla sabit debili gibi çal flan bir sistemdir. Bu sistemler paralel ve seri fanl olarak kullan labilir. Paralel fanl sistemler seri fanl sistemlere göre daha çok tercih edilen sistemlerdir. Paralel fanl sistemde merkezi AHU lerden gelen hava miktar tüm so utma yükünü alacak flekilde seçilir. Hacmin so utma ihtiyac düfltükçe debi k s l r ve bir noktadan sonra fan devreye girerek odadaki dönüfl menfezinden ald hava ile merkezden gelen havay kar flt rarak hacme gönderir. Çevre zonda k fl aylar nda s ihtiyac olaca ndan ayr ca bir reheat batarya kullan l r. Merkezden gelen C s cakl ndaki taze hava asma tavandan al nan s cak hava ile kar flt r larak hacimlere verilir. htiyaca göre bu bölümlerde s t c bataryada devreye girer. ç zonlarda ise tavan içi hava daha s cak oldu undan bu hacimlerin s t lmas da bu cihazlarla sa lan r. Fan powered VAV sistemi VAV sistem avantajlar na ilaveten afla daki avantajlara sahiptir: - Hacimlere debide hava verilmesi daha etkin bir havaland rma sa lar. - Asma tavan içi at k s kullan labilir bir s haline dönüflür. - Sabah s tmas nda merkezi fanlar n çal flmas na gerek yoktur. Normal VAV sistemi dezavantajlar na ilave olarak afla daki maddeleri sayabiliriz: - Fan n hacim içinde olmas, durup kalkmas ve k - fl n s cak havay tavandan üflemesi nedeniyle ses problemi oluflur. - lk yat r m n ilave elektrik tesisat da gerektirdi- inden daha pahal d r. - Kutu içindeki fan n elektrik tüketimi ve havaya verdi- i s n n büyük bir k sm ilave enerji tüketimi oluflturur. - Tavan içindeki çok say da fan n ilave servis, bak m ve yedek parça maliyeti olacakt r. - lk yat r m maliyeti klasik VAV sisteme göre daha yüksektir. - Tavandan üflenen s cak hava nedeniyle (statik s tma + VAV sistemine göre) daha düflük konfor ve daha fazla enerji tüketimi oluflur. - Fan powered VAV kutular n n dönüfl havas giriflinde hava filtresi mutlak kullan lmal d r Endüksiyon Kutular Merkezden gelen hava debisini k sarken, ayn anda endüksiyon ile ortam havas n kar flt rarak, ortama sabit debide hava veren endüksiyon kutular nda, endüksiyon için gerekli olan h zlara ulaflabilmek için daha yüksek iç statik bas nç gereklidir, bu da merkezi sistemdeki fan enerjisi ihtiyac n art r r. Bundan öte bu tip cihazlarda iflletme problemleri de oldu undan büyük projelerde kullan m azd r. Ticari binalarda kullan m alan bulsa bile, tasar mc lar n çok s k kullanmad bir terminal tipidir D fl Zonlarda Statik Is tma Yap lmas D fl zonlarda bu üç VAV tipinden biri kullan labilir, ancak s tma ihtiyac olan yerlerde (ki d fl zonlarda Türkiye nin her bölgesinde k fl n s tma ihtiyac vard r) ilave s t c da tasarlanmal d r. Bu VAV terminaline elektrikli veya sulu tip s t c montaj d fl nda iki alternatif ile yap labilir: 134

20 a. Birinci olarak d fl yüzeylerde özellikle cam önlerine radyatör veya sulu s tma konvektörü eklenebilir. Konvektördeki su ak fl termostatik olarak kontrol edilmeli ve ayr ca s tma su s cakl d fl hava s cakl na ba l olarak da de ifltirilmelidir. b. kinci alternatif ise çevre zonda elektrikli s t c kullan lmas d r. Bu s t c VAV terminalinden ba- ms z olarak termostatik kumanda edilir. - Is tma ile ilgili bir baflka yaklafl m da, VAV kutusunun içine sulu batarya veya elektrikli s t c koymak (reheat) ve VAV kutusu minimum hava debisinde olmas na ra men oda s cakl düflüyorsa bu s t c y çal flt rmaktad r. Bu husus VAV sisteminin en büyük problemidir. Is tma ihtiyac olan k fl aylar nda sistem minimum hava debisine düfler. Minimum hava debisi kullan larak yap lan s tmada hava yere indirilemez ve tavan seviyesinde kal r. - Asma tavan içinden s cak su borular n n geçirilmesi daha sonraki y llarda su s z nt lar n n yarataca sorunlar da dikkate al nd nda tercih edilmeyebilir. - Hem enerji ekonomisi hem de daha iyi s l konfor flartlar n sa lamak için tavandan üflenen havan n s cakl, oda s cakl ndan düflük olmal d r (hem yaz hem de k fl mevsiminde). Çevre zonda statik s tma yap l p, VAV kutular na s t c koymadan havay odaya üflemek genellikle daha uygundur ç Zonlarda Statik Is tmaya veya VAV Kutusundan Is tmaya htiyaç Var m? ç zonlarda yükler sabittir, zamana ve d fl hava flartlar - na ba l olarak büyük farkl l klar göstermez. Bu yükler genellikle ayd nlatma, bilgisayar vb ofis cihazlar ve insanlardan gelen s kazançlar oldu undan iç zonlarda yaz-k fl so utma ihtiyac vard r. Bu yüzden çok özel durumlar d fl nda iç zonlarda statik s tmaya veya VAV kutusundan s tmaya ihtiyaç olmad söylenebilir. Ancak çevrede reheat VAV kullan l yorsa iç mekanlarda da reheat VAV kullan lmas, hafta bafl ve sabah çal flmas nda faydal d r. E er VAV kutular nda s tma yap lmas isteniyorsa; sulu s t c batarya yerine, hem servis ve bak m kolayl aç s ndan hem de tavanda borular için yer kayb olmamas için elektrikli s t c kullan lmas genellikle daha do rudur. Ancak elektrikli hava s t c s kullan ld nda bunlar için ilgili Avrupa normlar nda belirtilmifl olan tüm yang n emniyet tedbirleri al nmal d r Düflük S cakl kl Haval VAV Sistemleri Yukar da anlat lan tüm uygulamalar, üfleme havas s - cakl ile oda s cakl aras ndaki farka bak larak tasarlan r. Bu s cakl k farklar (oda s cakl ile üfleme havas n n s cakl k fark ): Δt = 8-10 C aras ndad r. Üfleme havas s cakl tam haval sistemlerde yaz klimas nda C aras ndad r. Kat yüksekli i (asma tavan alt ) 3,5 m den daha yüksek ise daha düflük s cakl kta hava üflenebilir. Düflük s cakl kl haval VAV sistemlerinde ise üfleme havas 9-10 C de erlerinde tasarlanmaktad r. Bu durumda oda s cakl ile üfleme havas n n s cakl k fark yaklafl k Δt = 16 C olur. Düflük s cakl kta hava, su so utma grubu ç k fl s cakl 4,5 C ye ayarlanarak elde edilebilir. E er projede buz depolama var ise, elektrik yükünü azaltmak için, 4,5 C deki su buz depolama tasar m n n bir parças olarak da elde edilebilir. Düflük s cakl kta hava kullan m buz depolama için bir argüman de ildir. Buz depolama sistemi için en önemli flart, gece elektrik tarifesinin çok ucuz olabilmesidir. Düflük s cakl kta hava su so utma grubunun düflük s cakl kta su üretmesi ile elde edilir. E er su so utma grubu 4,5 C su veriyor ise, so utma sisteminin iflletme gideri artacak ve su so utma grubu ekonomizör devresi kullan lmadan uzun süre devrede kalacakt r. Bu düflük su s cakl klar na ulaflmayan absorpsiyonlu so utma gruplar n n da kullan m mümkün olmamaktad r. Düflük s cakl kl hava sistemi çözümünün önemi, bu durumda binaya verilen hava miktar n n önemli ölçüde azalmas d r. Bu flekilde hava miktar n n azalmas ile hava da t m kanallar n n boyutlar da küçülür. Fan enerjilerinden yap lan tasarruf su so utma grubunun ilave harcayaca enerjiden daha fazla olabilir. Ancak bu tip düflük s cakl kl haval uygulamalarda, özellikle iç zonlarda düflük hava debisinin tasar m debisinin alt na düflmemesi için fan powered VAV kullan lmas zorunludur. Sonuç olarak düflük s cakl kl haval VAV sistemlerinde klima santralleri fanlar n n enerji tüketimi azal r. Ancak, - VAV fanlar ilave enerji tüketir, - Daha düflük s cakl kta su üretmek zorunda olan su so utma gruplar da daha fazla enerji tüketir, - Klima santralinde afl r so utulan hava (9 C) yo- uflma nedeniyle daha fazla enerji tüketir, - Hava kanallar nda genellikle daha fazla s kazanc oluflur (düflük s cakl ktaki hava nedeniyle). Sonuç olarak genellikle düflük s cakl kl hava da t m sistemlerinde tüketilen enerji genellikle daha fazlad r. Y l içinde free cooling den yararlan labilecek süre de azal r. D fl hava entalpisinin dönüfl havas entalpisinden düflük oldu u her durumda free cooling den tam olarak yararlan labilir. Free cooling; d fl hava s cakl n n oda s cakl ndan daha düflük oldu u saatlerde çilleri veya so utma kompresörlerinin çal flt rmadan klima santrallerinin taze hava oran n artt rarak so utma yapabilme alternatifidir. Ya da so utma kulesi devresinde ilave edilen bir eflanjör yard m yla so uk su elde ederek free cooling yap labilir. Düflük s cakl kl haval VAV sistemlerinde (Fan-Powered VAV) klima santrallerinin taze hava miktar, simple VAV sistemlerine göre daha az oldu u için, ara mevsimlerde free cooling den yararlanma süresi daha azd r. 135

15.1. YÜKSEK YAPILARIN ÖZELL KLER

15.1. YÜKSEK YAPILARIN ÖZELL KLER 15. YÜKSEK BLOK KL MA S STEM UYGULAMALARI Amerikan literatürüne göre, 75 feet (25m) ve üzerindeki yap lar yüksek bina statüsüne girmektedir. 50 metre yüksekli in, yani 15 kat n üzerine ç k ld nda, genel

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

VII. BÖLÜM SO UTULMUfi SU DEVRELER

VII. BÖLÜM SO UTULMUfi SU DEVRELER VII. BÖLÜM SO UTULMUfi SU DEVRELER 7.1. SO UTULMUfi SU DEVRELER NDE BASINÇ Bir yüksek binan n boru sisteminin tasar mda önemli bir rolü, binan n yüksekli inin yaratt hidrostatik bas nç oynar. Hidrostatik

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

fiekil 11.1. TEK KANALLI S STEM

fiekil 11.1. TEK KANALLI S STEM 11. KL MA S STEMLER 11.1. KL MA S STEMLER N N SINIFLANDIRILMASI Binalar n kullan m amaçlar, bulunduklar bölge ve bölgeye ba l olarak d fl hava flartlar de iflkendir. Yat r mc lar, bina sahipleri veya binay

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 8 - ISITMA TES SATI 8.1. ISITMADA YEN L KLER 8.2. ISITMA S STEMLER 8.3. MERKEZ ISITMA S STEMLER (Bina Alt ndan Is tma) 8.3.1. Yaklafl k Is Hesab 8.3.2. Hava Tahliyesi 8.3.3.

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

20. M MAR TASARIM - MEKAN K TES SAT ETK LEfi M

20. M MAR TASARIM - MEKAN K TES SAT ETK LEfi M 20. M MAR TASARIM - MEKAN K TES SAT ETK LEfi M 20.1. TES SAT PROJES Proje Ön Raporu Bir yap n n mimari tasar m nda yer alacak tesisat elemanlar n n saptanabilmesinin ilk etab, proje ön raporudur. Mimari

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Teknik. Tesisat ve Duman Yal t m. Faruk Bilal / nflaat Müh. Himerpa A.fi.

Teknik. Tesisat ve Duman Yal t m. Faruk Bilal / nflaat Müh. Himerpa A.fi. Tesisat ve Duman Yal t m Faruk Bilal / nflaat Müh. Himerpa A.fi. Duman, kat yada gaz haldeki yanma ürünleri için kullan lan genel bir terimdir ve yanmam fl parçac klarla, yan c dan kimyasal de iflim yoluyla

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus. Özet

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus. Özet Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus Özet Yeni bir bina çok dikkatli planlanmış olsa bile, kullanıcıların tüm gereksinmeleri karşılanmamış

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 12 - KAZAN DA RELER PLANLAMASI VE HAVALANDIRMASI 12.1. KAZAN DA RELER N N YAPIMI VE ISITMA MERKEZ PLANLAMASI 12.2. SO UTMA MERKEZ MAK NE DA RES PLANLAMASI 12.3. KAZAN DA

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

II. BÖLÜM KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

II. BÖLÜM KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S II. BÖLÜM KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Klima sistemlerinde, ülkemizde birim enerji maliyeti (kcal/h YTL) en yüksek olan elektrik enerjisi kullan lmaktad r. Elektrik enerjisinin kullan ld bu sistemlerde

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

Yüksek Verimli Aksiyel Fan ( EC Fan Seçeneği ) Termal ve Akustik İzolasyonlu Dış Panel KABİN

Yüksek Verimli Aksiyel Fan ( EC Fan Seçeneği ) Termal ve Akustik İzolasyonlu Dış Panel KABİN serisi roof-top cihazları restoranlar, sinemalar, marketler gibi mekanların havalandırma ihtiyacının yanı sıra ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış ürünlerdir. tandart olarak ileri

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ISITMA SİSTEMLERİ

1. GİRİŞ 2. ISITMA SİSTEMLERİ 1. GİRİŞ Bir ve birden fazla hacmi istenilen sıcaklığa çıkarmak ve bu sıcaklıkta kararlı bir şekilde tutma işlemine ısıtma; bu işlemleri yapan tesislere de ısıtma sistemleri denir. Isınma ihtiyacı, insan

Detaylı

14. KL MA VE HAVALANDIRMA S STEM UYGULAMALARI

14. KL MA VE HAVALANDIRMA S STEM UYGULAMALARI 14. KL MA VE HAVALANDIRMA S STEM UYGULAMALARI Bu bölümde çeflitli klima ve havaland rma uygulamalar üzerinde durulmufl, dizayn özellikleri verilmifl, kullan labilecek sistemler tart fl lm fl ve hayata

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

fiekil 4.5. TAVAN D FÜZÖRLER YERLEfi M

fiekil 4.5. TAVAN D FÜZÖRLER YERLEfi M 4. HAVALANDIRMA AÇIKLIKLARI MENFEZLER VE D FÜZÖRLER Havaland rma tesisat n n uç noktas nda menfez veya difüzör ad n verdi imiz havaland rma aç kl klar bulunur. Bu aç kl klardan odalara hava beslenir veya

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 6 - KL MA TES SATI 6.1. ISIL KONFOR 6.1.1. Konfora ve ç Hava Kalitesine Etki Eden Faktörler 6.1.2. Is l Konfor Modelleri 6.1.3. Is tmada Konfor 6.2. S STEM SEÇ M KR TERLER

Detaylı

Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ

Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ So utma ve Gaz Yak c l Is tma Tüm Mevs fiimdi Daha Hafif Daha Kompakt Kompakt stiliyle ROOFTOP hava koflulland r c lar son derece hafiftir. Döflemede daha az yer kaplar.

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

ISI PAYLAfiIM S STEMLER

ISI PAYLAfiIM S STEMLER ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı