Sevgili Kan Bankac lar,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevgili Kan Bankac lar,"

Transkript

1

2 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Türk Kan Vakfı Kan ve Kan Komponentlerinin Bakteriyel Kontaminasyonu (BK) Dr. S. Haldun Bal Kan ve Kan Komponentlerinin Kalite Garantisi: yi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practise, GMP) Prof. Dr. Ercüment Ovalı S Z OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? Sevgili Kan Bankac lar, Ülkemizde kan bankac l ve transfüzyon t bb konusunda 1996 y l ndan itibaren oldukça iyi mesafeler al nd. Bu süreç, Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i nin kurulmas ile bafllad ve bugünlere gelindi; her y l düzenli olarak kan bankas çal flanlar na kurslar düzenlendi, ulusal ve uluslararas kongre gerçeklefltirildi. Kan transfüzyonu karar veren hekimlere yönelik sempozyumlar yap ld. Bundan sonra da bu e itimler devam edecek. Ancak önümüzdeki y llarda ülkemiz kan bankac l art k bölgesel kan merkezi temelinde flekillenecek. Bu durumda konuyla ilgili uygulamalarda kalite daha önem kazanacak. Akredite edilmifl kan merkezleri olacak. Derneklerin bunlar baflarabilme flans azd r. Bu yüzden e itim, denetim ve akreditasyonda oluflacak bofllu u doldurmak üzere ülkemiz kan bankac lar bir araya gelerek Türk Kan Vakf n n kuruluflunu gerçeklefltirdik. Bunun Türk kan bankac l na önemli katk lar olaca na inan yoruz. KMTD ayr ca genifl bir arflive sahip kütüphane oluflturmaya bafllad ve dernekteki odalardan birisi bu ifl için ayr ld. Dr. Nilgün Acar ad na oluflturulan bu kütüphaneye sizlerin de katk lar n bekliyoruz. Bu say m zdan itibaren sizlere kütüphanede bulunan süreli yay nlar n konu bafll klar n veriyoruz. Dr. Meral Sönmezo lu Dünyada ilk kök hücre bankas ngiltere de aç ld bafll kl yaz y sizler için tercüme etti. Prof. Dr. Ercüment Oval nın, Kan ve Kan Komponentlerinin Kalite Garantisi: yi Üretim Uygulamalar (Good Manufacturing Practise, GMP) yaz s n ve Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi çal flanlar n n üniversite gençli ini kan ba fl na teflvik etmek için yapt klar çal flmalar n ve anket sonuçlar n okuyabilirsiniz. Dr. Haldun Bal n Kan ve Kan Komponentlerinin Bakteriyel Kontamisyonu ile ilgili derlemesi de bu say m zda yer al yor. Ayr ca Ankara Üniversitesi Serpil Akda Kan Merkezi taraf ndan haz rlanan Siz olsayd n z ne yapard n z? köflesi sonraki say larda da Damla da yer alacak. Sa l cakla kal n. Dr. Ramazan ULUHAN Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i II. Baflkanı

3 HABER 2 Türk Kan Vakf tarihinde Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i nin 17 üyesi taraf ndan kurulmufltur. Vak f senedinin 3. maddesinde vakf n kurulufl amac flu flekilde tan mlanmaktad r: Madde 3. Topluma baflta Kan Bankac l ve Transfüzyon T bb olmak üzere sa l k alan nda hizmet vermek, ülkemizdeki çeflitli sa l k kurulufllar, kan merkezleri ve istasyonlar nda üretilen kan ve kan ürünlerinin haz rlanmas n n, saklanmas n n ve transfüzyon tedavisinde kullan lmas n n güncel t bb n gereklerine uygun olarak bilimsel yöntemlerle yap lmas na katk da bulunmak, kan bankac l ve transfüzyon t bb konusunda do acak sorunlara bilimsel, sosyal, ekonomik çözümler ve politikalar üretmek, ülkemizin ulusal kan politikas n n oluflturulmas, planlanmas ve uygulamas na yönelik bütün çal flmalarda aktif görev ve sorumluluklar almak ve bunlar yerine getirmek, insan sa l n ilgilendiren çeflitli konularda toplum yarar na çal flmalarda bulunmak, bu amaçlarla ba lant l olarak baflta Kan Bankac l ve Transfüzyon T bb olmak üzere sa l k alan nda gerek toplumu bilgilendirmek, gerekse sa l k sektöründe kalifiye eleman yetifltirmek maksad ile e itim hizmetleri vermek. Türk Kan Vakf TÜRK KAN VAKFI MÜTEVELL HEYET 1. Prof. Dr. Murat Mahmut Bay k 2. Uzm. Dr. Ramazan Uluhan 3. Uzm. Dr. Reha Masatl 4. Prof. Dr. Okan Töre 5. Prof. Dr. Hanife Gülyüz Öztürk 6. Prof. Dr. Ali Sabri Kemahl 7. Doç. Dr. hsan Karado an 8. Dr. Nusret Nuri Solaz 9. Uzm. Dr. Esra Karakoç 10. Uzm. Dr. Nil Banu K l ç 11. Dr. Erhun Merdano ullar 12. Yrd. Doç. Dr. Yasemin Heper 13. Prof. Dr. Ercüment Oval 14. Uzm. Dr. Meral Sönmezo lu 15. Prof. Dr. Duran Canatan 16. Uzm. Dr. Fuat Çetinkaya 17. Uzm. Dr. Rukiye Berkem (Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i) MÜTEVELL HEYET TARAFINDAN SEÇ LM fi OLAN TÜRK KAN VAKFI YÖNET M Yönetim Kurulu (Asil) Baflkan Prof. Dr. Mahmut Bay k II. Baflkan Uzm. Dr. Ramazan Uluhan Muhasip Uzm. Dr. Reha Masatl Üye Prof. Dr. Okan Töre Üye Doç. Dr. hsan Karado an Üye Dr. N. Nuri Solaz Üye Uzm. Dr. Rukiye Berkem Denetim Kurulu (Asil) TKV Genel Müdürü Prof. Dr. Duran Canatan Uzm. Dr. N. Banu K l ç Uzm. Dr. Esra Karakoç Uzm. Dr. Hüsnü Altunay Yönetim Kurulu (Yedek) Denetim Kurulu (Yedek) Prof. Dr. Ercüment Oval Prof. Dr. Sabri Kemahl Uzm. Dr. Meral Sönmezo lu

4 ÇEV R 3 Dünyan n lk Kök Hücre Bankas ngiltere de Aç ld Çeviren: Uzm. Dr. Meral Sönmezo lu Dünyan n ilk kök hücre bankas, May s ay nda kök hücre serilerini saklama ve bunlar n özelli ini belirleme amac yla ngiltere de aç ld. Bu banka etik olarak onaylanm fl ve kalite kontrolü yap lm fl kök hücre serilerini araflt rma ve daha sonra tedavi amaçl uluslararas kaynak olarak kullanmak üzere aç lm flt r. Banka, biyolojik ilaçlarla ilgili araflt rma, kalite güvencesi organizasyonu olan ve hükümet taraf ndan desteklenen Ulusal Biyolojik Standartlar ve Kontrolü Enstitüsü taraf ndan çal flt r lacakt r. Ana amac ; araflt rma için yüksek kalitede kök hücreye ulaflmay sa lamakt r. T bbi Araflt rma Konseyi ve Biyoteknoloji Biyolojik Bilimler Araflt rma Konseyi (BBRSC) bankan n çal flmalar na mali kaynak sa layacakt r. Baflka birçok tipte hücre serisi saklayan hücre bankalar vard r. Ancak bu, embriyonik, fetal ve eriflkin dokular ndan orijinal olarak elde edilmifl tüm tiplerde kök hücre serileri için dünyan n ilk deposudur. Bunlar, akredite edilmifl kalite sistemleri alt nda hem temel araflt rma, hem de klinik uygulamalar için iyi özellefltirilmifl hücre serilerini sa lamak üzere gelifltirilecektir. Banka, Lord Naren Patel - Lordlar Kamaras n n Bilim ve Teknoloji Komitesi üyesi olan obstetrisyen taraf ndan baflkanl yap lan bir komitenin s k yönetim prensiplerine göre iflletilecektir. Bu çal flmalar araflt rmac, sa l k çal flan birimleri ve toplumdan temsilcilerin oluflturdu u bir komite denetleyecektir. Ulusal Biyolojik Standartlar ve Kontrolü Enstitüsü direktörü Dr. Stephen Ingles, Kök hücre tedavisinin büyük potansiyeli vard r, ancak araflt rmalar erken safhadad r, gerçekleflmesi için daha çok çal flmaya gerek vard r. Bankan n en önemli hedeflerinden biri genifl kök hücre serileri haz rlay p çok daha iyi çal flmalar yapmakt r demifltir. Banka, yönetimin onaylad kök hücre serilerini kabul edecek, onlar ço altacak ve araflt rmac lara haz rlayacakt r. Dr. Ingles Bankan n ikinci önemli rolü kalite kontrolü sa lamakt r. Banka hücreleri, kontrollü flartlar alt nda araflt rmac lara iyi kalitede materyal sa lamak üzere ço altacakt r diye eklemifltir. Banka, insan t bb için gerekli kriterleri sa layan hücreleri yi Üretim Çal flmalar (Good Manufacturing Practice) koflullar alt nda kullan r ve saklar. Bu koflullarda hücreler sonradan tedavi amaçl kullan labilecektir. Kök hücre, ço alabilir olmas ile araflt rmalar için çok faydal d r. Hastal kl veya hasarl vücut dokular n onarma, yerlerini yeni hücrelerle de ifltirme gibi potansiyel olarak devrim niteli inde bir yol açmaktad r. Bununla birlikte diabet, parkinson, alzheimer hastal gibi hastal klarda nas l kullan labilece inin anlafl labilmesi için çok say da araflt rmaya ihtiyaç vard r. BBRSC yönetim flefi Profesör Julia Goodfellow Kök hücre tedavisi, biz bu hücreleri anlayabilene ve özel hücrelere; örne in beyin veya pankreas hücrelerine dönüfltürme ifllemini kontrol alt na alabilene kadar bir rüya olarak kalacakt r demifltir. Banka, izole edilmifl ve iyi özellefltirilmifl hücreleri araflt rmaya haz rlayarak bunu baflarmam za yard m edecektir diye eklemifltir. Kaynak: British Medical Journal 29 May s 2004 Volume: 328:1277.

5 DERLEME 4 Kan ve Kan Komponentlerinin Bakteriyel Kontaminasyonu (BK) Dr. S. Haldun Bal* Kan ve kan komponentlerinin enfeksiyöz ajanlarla kontaminasyonu ve sonuçlar günümüzde belki de kan bankac l n n önündeki en önemli sorundur. Al c s na zarar vermeyecek güvenli kan a ulaflmay hedefleyen bugünkü yaklafl m, bu sorunu aflabilmek ad na halen uygulanmakta olan süreç ve laboratuvar tekniklerinin mikrobiyolojik ajanlar için uygulananlar, kan bankac l ve transfüzyon t bb alan nda sorun olan mikrobiyolojik ajanlar için uygulananlar, kan bankac l ve transfüzyon t bb alan nda sorun olan mikrobiyolojik ajanlar n çeflitlili i ölçüsünde çeflitlilik gösterir. Bu karmaflaya neden olan mikroorganizmalar ise virüslerden bakterilere, mantarlardan parazitlere ve hatta prionlara kadar uzanan genifl bir spektrumda yer almaktad r. Bu grup içinden bakteriler tarafından kan ve kan komponentlerini kontaminasyonu ilk kez bundan 60 y l önce tan mlanm flt r. Bugün ABD de kan ve kan komponentlerinin kontaminasyonuna en s k neden olarak bakteriler gösterilmekte, buna ba l olarak y lda ölüm oldu u tahmin edilmektedir (1). Tüm kan komponentleri bakteriyel kontaminasyondan (BK) etkilenebilmektedir. Ancak trombosit süspansiyonlar (TS) oda s s nda depolanmalar nedeniyle bakteri üremesi için son derece elveriflli bir ortam oluflturmakta ve bu aç dan daha dikkatli de erlendirilmeleri gerekmektedir. Transfüzyona ba l enfeksiyonlar n en s k nedeni olarak genellikle trombosit ürünlerinin BK u kabul edilmekte olup, yaklafl k olarak 1/2000 random donör (rts) veya aferez trombosit süspansiyonunun (ats) BK dan etkilendi i tahmin edilmektedir (2). Kan ürünlerinin BK s kl tam olarak bilinmemekle birlikte, yap lan bir çal flmada ortalama BK prevalans ünite bafl na rts için 33,9/ , ats için 51,0/ , eritrosit süspansiyonu (ES) için 2,6/ olarak bulunurken, tüm hücresel kan komponentlerinin BK u için ise bu oran ortalama 32,4/ olarak hesaplanm flt r. Bunun di er bir ifade flekli ise yaklafl k olarak her 3000 hücresel kan komponentinin birinde BK görülecek olmas d r (2). Kan ve kan komponentlerinin BK na neden olan bakteriler en s kl kla deri floras bakterileridir(1). ABD de yap lan bir çal flmada, gram pozitif mikroorganizmalardan S.epidermidis (%24) ve S.aureus (%12), gram negatif mikroorganizmalardan ise E.coli (%15) ve S.marcescens in (%9) en s k BK a neden olan patojenler oldu u gösterilmifltir (3). Gram pozitif bakteriler daha çok flebotomi esnas nda bulafla neden olurken gram negatifler laboratuvar uygulamalar s ras nda bulafla neden olmaktad r. Kan ve kan komponentlerinin BK kayna, 1. Donördeki bakteriyemi a. Asemptomatik bakteriyemi b. yileflmekte olan bir enfeksiyona ba l bakteriyemi c. Küçük cerrahi ifllem ve benzeri nedenlerle oluflan geçici bakteriyemi 2. Tam kan toplama prosedürü En s k kontamine olan kan komponenti TS dur. Bu durum ço unlukla normal deri floras taraf ndan flebotomi esnas nda oluflur ve en çok S.epidermidis taraf ndan kontamine edilir (1). Yetersiz cilt dezenfeksiyonu nedeniyle ve/veya flebotomi s ras nda koparak torbaya ya da damar içine düflen küçük deri parças üzerinde canl kalan bakteriler nedeniyle bulafl olabilmektedir. Ayr ca flebotomi bölgesinde skar varl durumunda da bulafl mümkündür. Çünkü bu dokudan al nan yüzeyel kültür örne inde üreme olmazken, kan kültüründe pozitif sonuç elde edildi i gösterilmifltir. Bundan baflka cilt dezenfeksiyonunda kullan lan malzemelerin de kontamine olabilmesi mümkündür. Donör kolunun dezenfeksiyonunda kullan lan solüsyonun Burkholderia cepacia ile kontaminasyonu sonucu transfüzyona ba l septik reaksiyon olufltu unu gösteren (4), povidon iyodin solüsyonunun P.cepacia ile kontamine oldu unu rapor eden çal flmalar n yan nda (5) yara ve malzeme dezenfeksiyonunda kullan lan konsantrasyonlarda klorheksidin glukonat n önemli miktardaki bakteriyi inhibe edemedi ini gösteren çal flmalar da bulunmaktad r (6). 3. Torban n kontaminasyonu S zd ran ek yerleri, hasarlanm fl hortumlar ve torbada oluflabilecek küçük deliklerin BK na neden olabilece inin gösterilmesinin (7) yan s ra, torbada herhangi bir defektin bulunmad durumlarda da BK olabilece i bildirilmifltir (8). Ayr ca üretim esnas nda kan torbalar n n veya antikoagülan s v n n kontamine olmas n n n da mümkün oldu u bildirilmektedir. 4. Kan iflleme prosedürü ABO uygunsuzlu undan sonra transfüzyona ba l ikinci en s k ölüm nedeninin bakteriyel sepsis oldu u belirtilmifl, mortalite oran n n 1/ / ünite aras nda oldu u rapor edilmifltir (2) tarihleri aras nda ABD de yap lan bir çal flmada transfüzyona ba l bakteriyemi (ölüm) oranlar bir milyon ünite bafl na ES için 0.21 (0.13), rts için 9.98 (2.22), havuz TS için (1.94) olarak bulunmufltur (3) y llar aras nda 10 u ölümle sonuçlanan 52 kontamine TS transfüzyonu vakas rapor edilmifl, bunun sonucunda her 5 ünite kontamine TS transfüzyonu bafl na 1

6 DERLEME 5 ölüm görüldü ü sonucuna var lm flt r (9). Fransa da 2 y l aflan sürede yap lan bir çal flmada 16 kontamine TS transfüzyonu sonucunda 9 (%56) fliddetli sepsis veya flok meydana geldi i tespit edilmifl ve hayat tehdit eden transfüzyon reaksiyonu insidans ats için 1/56.500, rts için ise 1/ olarak tahmin edilmifltir (10). Transfüzyona ba l klinik olarak belirgin septik olay ya da kontamine ürünlere ba l reaksiyonlar, hücresel kan ürünlerinin BK u ile ilgili elde edilen verilerle karfl laflt r ld nda çok düflüktür. Bu, muhtemelen fliddetli ve öldürücü reaksiyonlar n transfüzyon reaksiyonu olarak tan mlanamamas ndan kaynaklanmaktad r. Hücresel kan komponentlerinin transfüzyonuna, özellikle de TS na ba l olarak geliflen febril nonhemolitik transfüzyon reaksiyonu (FNHTR) ile kar flt r lmas ya da al c n n ald tedavinin (antibiyotikler, antipiretikler vb) semptomlar maskelemesi bu kar fl kl a neden olabilmektedir (FNHTR TS için %15 civar nda, ES için %1 den düflüktür). Bu yüzden gerçekte septik transfüzyon reaksiyonu prevalans rapor edilenden çok daha yüksektir ve gerçek mortalite ve morbidite tam olarak saptanamamaktad r (2). Transfüzyona ba l septik olay prevalans tam olmasa da afla yukar 1/ TS ve 1/ ES nda ortaya ç kt söylenebilir. Bu durumda bile tahmin edilen prevalans dünyada kan bankalar nda rutin olarak taranan viruslerin (HIV, HCV, HTLV...) pek ço undan daha yüksektir (2). Kontamine kan ürünlerinin transfüzyonu sonucu ortaya ç kan semptom ve belirtiler çok de iflkendir ve her kontamine kan ürünü de semptoma neden olmayabilir (11). Kontamine kan komponenti transfüzyonu sonras reaksiyon geliflme olas l n n %40 oldu u bildirilmifltir (1). Transfüzyonla ilgili septik reaksiyonlar n klinik fliddeti, bakteri türüne, toplam bakteri miktar na, bakterinin üreme h z na, al c özelliklerine ba l olup al c da septik transfüzyon reaksiyonu geliflmesi için temel faktörün altta yatan hastal k veya durum oldu u belirtilmifltir (1). Reaksiyon geliflmesi durumunda ilk belirtiler genellikle transfüzyondan çok k sa bir süre sonra ortaya ç kan atefl ve titreme olmakta, ard ndan hipertansiyon, bulant, kusma, ishal, oligüri ve flok geliflebilmektedir. Ayr ca öksürük, wheezing, dispne ve endotoksinin indükledi i DIC e ba l kanama da görülebilir. Yap lan bir çal flmada, transfüzyonla geçen 34 bakteriyemi vakas nda, semptom ve belirtiler flu oranlarda saptanm flt r: titreme %88, atefl %79, taflikardi %75, hipotansiyon %47, bulant kusma %44, taflipne %33, bel a r s %26, hipertansiyon %24 (3). Septik transfüzyon reaksiyonlar n n, kontamine ES için genellikle 21 günden, TS için ise 3 günden daha uzun süreli depolanma durumlar nda ortaya ç kt gösterilmifltir (11). Ancak bu durumun ES için gün, TS için 3-5 gün aral nda oldu unu belirten yay nlar da vard r. Transfüzyona ba l septik riski azaltmak için ne yap labilir? 1. Ürün kontaminasyon riskini azaltmak için: a. Donör de erlendirme gelifltirilebilir b. Flebotomi bölgesi dezenfeksiyonu gelifltirilebilir c. Donör kan n n ilk k sm uzaklaflt r labilir 2. Komponent haz rlama ve depolama süreçleri gelifltirilebilir: a. Depolanma s s optimize edilebilir b. Depolanma süresi s n rland r labilir c. Lökosit azalt labilir 3. Al c n n daha az transfüzyon almas sa lanabilir: a. Transfüzyona ihtiyaç duyulacak durumlar azalt labilir b. Trombosit ve eritrosit için transfüzyon endikasyonlar gözden geçirilebilir c. Aferez kaynakl ürünlerin kullan m art r labilir 4. Transfüzyon öncesi ürünler bakteri aç s ndan taranabilir: a. Kullan m öncesi görsel inceleme b. Direkt boyama c. Ribosomal assays d. Endotoksin assays e. Bakteriyel DNA için NAT f. Bakterilerin üretti i CO 2 ölçümü g. Bakterilerin tüketti i O 2 ölçümü h. Direkt kültür i. Platelet swirling 5. Patojen inaktivayonu uygulanabilir. Cilt dezenfeksiyonunu gelifltirme; kan ve kan komponentlerinin BK ndan sorumlu olan mikroorganizmalar n ço unlu unu normal cilt floras n n oluflturdu u bilinmektedir ve flebotomi bölgesinin iyi flekilde dezenfeksiyonuyla bu riskin azalt labilece i gösterilmifltir (12, 13). Günümüzde bir tak m çal flmalar göstermifltir ki kan ve kan ürünlerinin BK nunu hem kullan lan antisepti in kalitesi hem de antisepti in uygulanma flekli etkilemektedir. Farkl türdeki iki antisepti in kombine kullan m n n tek antiseptik kullan m na üstünlü ü gösterilmifl, önce cildin isopropil alkolle temizlenmesi ve ard ndan iyotlu bir solüsyonla (solüsyon ciltte kuruyana kadar beklemek kofluluyla -30 sn-) dezenfeksiyon iflleminin gerçeklefltirilmesinin en etkili yöntem oldu u belirtilmifltir (14, 15, 16, 17, 18). Donör kan n n ilk bölümünün ayr lmas ; donör cilt dezenfeksiyonu iyi flekilde yap lm fl olsa bile flebotomi esnas nda torbaya düflen cilt parças nedeniyle BK meydana gelebilir. Deri parças n n torbaya gidiflinin yaklafl k olarak donasyonlar n %65 inde var oldu u gösterilmifltir (19). Yak n zamanda yap lan çal flmalarda kontaminasyonun büyük bölümünün i neden geçen ilk birkaç ml den kaynakland ve bu nedenle donör kan n n ilk ml sinin farkl bir torbaya al nmas n n bakteriyel kontaminasyonu belirgin biçimde azaltaca gösterilmifltir (1, 20, 21). Transfüzyon öncesi bakterinin saptanmas ; bu yöntemler geleneksel yöntemlere göre çok daha kompleks yap da olup, ilk inokulum miktar n n çok düflük olmas nedeniyle donasyondan k sa süre sonra yap lacak testlerin negatif bulunabilme olas l vard r. Ama bu düflük sensitivitelerine

7 DERLEME 6 ra men de iflik ülkelerde kullan lmaktad rlar (14). Avrupa ve ABD deki baz merkezlerde TS lar ndaki BK u saptamak için otomatik kültür sistemleri kullan lmaktad r. Günümüzde çal flmalar bakteriyi mümkün oldu unca erken teflhis etmeye odaklanm flt r. deal bir yöntem ucuz, basit, h zl, duyarl ve tüm bakteri türlerine uygulanabilir olmal d r. Böyle bir teknik önümüzdeki y llar için ümit verici olmaktad r. Al c y transfüzyondan koruma; gereksiz transfüzyonlar n önlenmesi ve transfüzyona ihtiyaç duyulan durumlar n azalt lmas transfüzyona ba l septik olay riskini azaltabilir ve bu al c da bir tehlike yaratmaz (22). Ayr ca random donör trombositler yerine aferez trombositinin kullan m na yönelmek de önerilen di er bir yaklafl md r (22). Ancak a rl kl olarak transfüzyon endikasyonlar n n iyilefltirilmesine önem verilmelidir. Patojen inaktivasyonu; patojen inaktivasyon yöntemleri bugün en cazip teknik olarak görülse de, kan al m ndan hemen sonra uyguland nda BK u azaltt gösterilse de bu konuda daha fazla araflt rmaya ihtiyaç vard r. Bu yöntemler; psöralen ve UV-A, riboflavin ve görünür fl k, UV-B iraradiasyon ve metilen mavisi veya ptalosiyaninler gibi kombinasyonlardan oluflmaktad r. Son y llarda fotodinamik veya fotokimyasal metotlar n kan ve kan komponentlerinde bulunan virüsler, bakteriler ve protozoonlar n azalt lmas n sa layabilece i rapor edilmifltir (23). *Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Dr. Raflit Durusoy Kan Merkezi, Bursa KAYNAKLAR 1. Yomtovian R: Bacterial contamination of blood: lessons from the past and road map for future. Transfusion 2004; 44: Blajcman MA. Bacterial contamination of celluler blood components: risks, sources and control. Vox Sang 2004; 87 (suppl. I): S98-S Kuehnert MJ, Roth VR, Haley NR, et al. Transfusiontransmitted bacterial infection in United States: 1998 through Transfusion 2001; 41: Garcia JA, Grasa JM, Solano VM, Gimeno JJ. Bacterial contamination of blood components due to Burkholderia cepacia contamination from clorhexidine bottles Vox Sang 2002; 83: Panlilo AL, Beck-Sauge CM, Siegel JD, Anderson RL, Yetts SY, Clark NC, Duer PN, Thomassen KA, Vess RW, Hill BC, Tablan OC, Jarwis WR. Infection and pseudoinfections due to povidone-iyodine solution contaminated with Pseudomonas cepacia. Clin Infect Dis 1992; 14: Mengitsu Y, Erge W, Bellete B. In vitro susceptibility of gram negative bacterial isolates to clorhexidine glukonate. East Afr Med J 1999; 76: Hogmann CF, Enstrant L: Serious bacterial complications from blood component-how do they accur? Transf. Med 1998; 8: Hogman CF, Fritz H, Sandberg L: Posttransfusion Serratia marcescens septicemia. Transfusion 1993; 33: Sazama K: Bacteria in blood transfusion: a review. Arch Panthol Lab Med 1994; 118: Perez P, Salmi LR, Follea G, et al. Determinants of transfusion-associted bacterial contamination: result of the French BACTEM Case-Control Study: Transfusion 2001; 41; Goldman M, Blajcman MA: Bacterial contamination; in Popovsky M (ed): Transfusion Reactions, 2nd edn. Bethesda, MD, AABB, 2001; Goldman M, Roy G, Frechette N, Decary F, Massicotte L, Delage G: Evaluation of donor skin disinfection methods. Transfusion 1997; 37: McDonald CP, Lowe P, Roy A, Robins S, Hartley S, Harrison JF, Slopecki A, Verlander N, Barbara JA: Evaluation of donor arm disinfection tehniques. Vox Sang 2001; 80: Engelfriet C, P., Reesink H. W.: International forum: Bacterial contamination of blood components. Vox Sang 2000, 78, Goldman M., Sher G., Blajchman M.: Bacterial contamination of celluler blood products: the Canadian perspective. Transfus Sci 2000; 23, Lee C. K., Ho P. L., Chan N., K., Mak A., Hong J., Lin C. K.: Impact of donor arm skin disinfection on the bacterial contamination rate of platelet concentrates. Vox Sang 2002, 83, McDonald C. P., Lowe P, Roy A. et all: Evaluation of donor arm disinfection methodes. Vox Sang 2001, 80, Gibson T, Norris W: Skin fragment removed by injection needles. Lancet 1958; 2: Bruneau C., Perez P., Chassaigne M. et al: Efficacy of a new collection procedure for preventing bacterial contamination of whole-blood donations. Transfusion 2001, 41, De Korte D., Marcelis J. H., Verhoeven A., J., Soeterboek A. M.: Diversion of first blood volume results in a reduction of bacterial contamination for whole-blood collections. Vox Sang 2002, 83, Ness P., Braine H., King K., Barasso C., Kickler T., Fuller A., Blades N: Single-donor platelets reduce the risk of septic ptatelet transfusion reactions: Transfusion 2001; 41: Blanjcman MA: Incidence and significance bacterial contamination of blood components: Dev Biol Stand 2002; 108: AuBuchon J. P., Pathogen inactivation in cellular blood components: clinical trials and implications of introduction to transfusion medicine. Vox Sang 2002, 83 (Suppl I), Dodd R. Y.: Pathogen inactivation: mechanisms of action and in vitro efficacy of various agents. Vox Sang 2002, 83 (Suppl I),

8 ARAfiTIRMA 7 Üniversite Gençli inin Kan Ba fl Hakk nda Bilgileri ve Gençli i Kan Ba fl na Teflvik Etmek M. Polat, G. Alano lu, A. N. Kisio lu, T. Tola, E. Töre, D. Canatan* Girifl ve Amaç: Ülkemizde genel olarak kan ba fllama al flkanl n n yerleflmemesi nedeni ile kan ve kan ürünleri aç s ndan bir kaynak sorunu vard r. Bu nedenle ülkede toplanan kan miktar n n nüfusa oran %5 civar nda olmas gerekir iken %1.5 civar nda kalmaktad r. Üniversite gençli inin kan ba fl hakk nda bilgilerini tesbit etmek, onlar bilgilendirmek ve gönüllü donör olarak kazanmak amac ile bu çal flma planland. Materyal ve Metot: Çal flma Üniversiteliler, Bir Yaflama Umut Verin kampanyas çerçevesinde 5-10 May s 2003 ve 5-10 May s 2004 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kampüsünde 12 fakülteden 1776 ö rencinin kat l m ile gerçeklefltirilmifltir. Birinci aflamada, kan merkezi çal flanlar ve stajyer t p ö rencileri taraf ndan tüm üniversite ö renci-lerine yönelik 6 sorudan oluflan anket düzenlendi; 1. Kan ba fl yapmay hiç düflündünüz mü? 2. Kan ba fllaman zda sizi engelleyen bir fley var m? 3. Kan ba fl n teflvik için ne yap lmas gerekir? 4. Kan ba fl n n yan etkisi var m d r? 5. Ba fllad n z kanda HIV, HBV, HCV ve sifilis testleri yap ld n biliyor musunuz? 6. Kan grubunuzu biliyor musunuz? kinci aflamada SDÜ Kan Merkezi doktorlar taraf ndan genel bilgilendirme toplant s yap ld. Sonuçlar: Ankete kat lan 1776 ö rencinin %62.6 s erkek ve %37.4 ü kad n ve yafl ortalamas 20.6 ±1.8 y l idi. Anketteki sorulara verilen yan tlar n yüzdeleri flöyle idi; %72.7 si kan ba fl yapmay düflündü ünü, kan vermede kendilerini engelleyen durum olarak %44.3 ü kan m yok, bu konuda bilgim yok gibi cevaplar vermiflken %33.5 i ihmal etti ini, %18.1 i kendisine hastal k bulaflmas ndan veya i neden korktu u cevab n vermifltir. %84,4 kan ba fl n teflvik için e itim yap lmas gerekti ini, %52 si kan vermenin yan etkisi olmad n, %86.5 i ba fllanan kanda testlerin yap ld n, %53.2 si kan grubunu bilmedi ini ifade etmekteydi. Kan grubunu bilenlerin da l m nda s kl k s ras ile; A Rh (+): %52.0, 0 Rh (+): %22.0, B Rh (+):%8.4, A Rh (-): %7.0, AB Rh (+): %5.8, B Rh (-): %1.6, 0 Rh (-): %2.4, AB Rh (-): %0.8 bulunmufltur. Araflt rma grubunun halen devam ettikleri fakültelerine göre bazı konularda istatistiksel farkl l k test edilmifltir. Buna göre; bugüne kadar kan vermemifl olma sebepleri (p:0.015), kan n tek kayna n n insan oldu u ve yapay kan n üretilemedi i sorusu (p:0.004), y lda 1 kez kan vermenin kan hücrelerini yenileyece i ve daha dinç ve sa l kl olmam za neden olaca sorusu (p:0.024), kan ba fl n teflvik için ne yap lmas gerekti ine verilen cevaplar (p:0.048) farkl bulunmufltur. Araflt rma grubunun halen devam ettikleri fakülteleri ile kendi kan gruplar n bilme aras nda fark bulunmufltur. lginç olarak bu fark sosyal bilimler enstitüsü ve meslek yüksek okulunda, t p fakültesi dahil di er fakültelerden daha yüksektir (p:0.000). Anket yap lan 1776 ö renciden 280 i (915.7) kan ba fl nda bulunmufltur. Sonuç olarak; üniversite ö rencilerinin kan ba fl konusunda yeterli bilgileri olmalar na karfl n teflvik edici programlara gereksinim vard r. * Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi, Isparta/Türkiye

9 DERLEME 8 Kan ve Kan Komponentlerinin Kalite Garantisi: yi Üretim Uygulamalar (Good Manufacturing Practise, GMP) Prof. Dr. Ercüment Oval * nsan sa l için üretimi yap lan her ürünün üretimin tüm aflamalar nda ve hasta uygulamalar nda yüksek kalite seviyesine sahip olmas gereklidir. Bu ba lamda son y llarda önce tavsiye karar olarak bafllayan sonra ABD ve Avrupa toplulu u (AT) üyeleri taraf ndan uygulanmas mecburi k l nan kararlara göre her türlü kan ve kan ürünü, doku, kök hücre bankac l ve hücre tedavi ürünlerinin GMP koflullar alt nda üretimlerinin yap lmas gerekti i bildirilmifltir. Bu durumda ülkemiz ister AT içine kat ls n, isterse kat lmas n GMP kurallar n kendi insanlar n n sa l, yapt çal flmalar n ve üretimlerin dünya taraf ndan kabul edilmesi için yerine getirmek ve çal flt rmak zorundad r. Önümüzdeki y llar, ülkemizin bu sistemle tan flmas ve GMP uygulamalar na ad m ad m her alanda geçiflin bafllad yıllar olacakt r. yi Üretim Uygulamalar (GMP) n n Genel Prensipleri: Kan ve hücre tedavi ürünlerinde yüksek kalite önemlidir. Böylelikle kan n toplanmas, kan komponentlerinin ifllenmesi, depolanmas ve da t lmas yüksek kalite sa lamaya yönelik olarak organize edilmifl olmalıd r. Bu da ancak kalite yönetim sistemi ile gerçekleflecektir. Kan ve hücre tedavi ürünlerinin üretiminde kalitenin sa lanmas nda önceleri uluslararas organizasyon standartları (ISO) yeterli görülmüfltür. ISO 4 ana komponente sahiptir: a- ISO9000: Kalite yönetim sistemi temelleri ve tan mlamalar, b- ISO9001: Ürün için kalite yönetim sistemi, c- ISO9004: Pe rformans n art r lmas nda kalite yönetim sistemleri el kitab, d- ISO9011: Kalite ve çerve denetim el kitab. Görüldü ü gibi ISO standartlar her t ü r o r g a n i z a s y o n u n k a l i t e uygulamalar na yard mc olmak üzere gelifltirilmifl ve genel bir kalite yönetimini tan mlamaktad r. GMP, ISO9002 komponentlerini içeren ve t bbi ürünlere özgü ilave gereksinimlerin de karfl land daha spesifik bir kalite yönetim sistemidir. GMP 5 temel prensip üzerine kurulmufltur: a- Üretimini yapaca n ifllerin ayr nt lar na karar ver (ürün tipleri, kontrolleri, onaylar ), b- Yapaca n her fleyi yaz (SOP ler, ekipmanlar, laboratuvarlar vb), c- Yazd n her fleyi yap (E itim, yeterlilik, proses kontrol), d- Yapt klar n kan tla (kay tlar, denetimler), e- Hatalar düzelt ve kaliteyi art r (ifllemleri izle, sorufltur ve sonuçlar ç kart). Bu temel prensipler ba lam nda kan ürünleri ve hücre üretiminde GMP nin temel flartlar afla daki format n oluflturulmas ile yerine gelmektedir: a- Kalite yönetimi, b- Personel ve organizasyon, c- Bina, donan m, ekipman ve materyal, d- Dokümantasyon, e- Toplama, iflleme, saklama ve da t m, f- Kalite kontrol ve yeterlilik testleri, g- Tüm ifllemlerin onaylanmas ve yetkilendirilme, h- fiikayetler ve geri ça rma, i- Hatalar n araflt r lmas, ürünlerin kullan m sonras klinik sonuçlar n n takibi, j- Örneklerin saklanmas, sorunlu veya iade edilen ürünlerin imha edilmesi, k- ç ve d fl denetim. Kalite Yönetimi: K a l i t e, ü r e t i m i n h e r b a s a m a n d a p e r s o n e l i n sorumlulu udur. Kalite yönetimine sistematik yaklafl m kurulmal ve idame ettirilmelidir. Bu amaçla önce kalite el kitab haz rlanmal ve tüm personel bu konuda e itilmelidir.

10 DERLEME 9 Üretim tesisinde veya kan bankalar nda idari ak fl ve ifl ak fl flemalar oluflturulmal, kalite güvenlik birimi mutlaka kurulmal d r (fiekil 1). fiekil-1 Kalite Yönetim Plan Personel Organizasyonu: Kan ve hücre üretiminde yeterli say da kalifiye personel bulunmal ve bu personelin ayr ayr, aç kca görev tan mlar dokümante edilmeli, hiyerarflik görev flemalar ç kar lmal d r. Anahtar personel: Bulunmas gereken anahtar personel en az 3 kiflidir. 1- Üretim müdürü, 2- Kalite güvenlik müdürü, 3- T bbi uzman. Burada önemli olan bir nokta da üretim müdürü ile kalite güvenlik müdürünün ayn kifli olmamas ve bu iki birimin birbirinden ba ms z çal flmalar gerekti idir. E itim: Personel üretim bafllamadan önce ve üretim dönemlerinde sürekli e itim programlar na tabi tutulmal d r. Her e itimin etkinli i ve personelin uyumu takip edilmeli ve kaydedilmelidir. Genel mikrobiyoloji ve hijyen e itimi her personele verilmelidir. Böylece kendisinin, donörün ve çevresinin mikrobiyal kontaminasyonuna karfl sürekli uyan k olmas sa lanmal d r. Hijyen talimatnameleri her bir departmanda görülecek bölgelerde as l olmal ve personelin bu kurallara kesinlikle uymalar sa lanmal d r. Her personel yapaca iflle ilgili ayr GMP e itimine al nmal d r. Personelin ald e itimi verdi i hizmete yans tabilme düzeyi ölçülebilir yöntemlerle tespit edilebilmeli, varsa aksakl klar gecikmeden saptanabilmeli, gerekti inde personel yeniden e itime al nmal, personele kendi kendini kontrol etme becerisi kazand r lmal d r. Bina, Ekipman ve Materyaller: Bina ve ekipman, hedeflenen amaçlara uygun olarak dizayn edilmeli, ekipman yerlefltirilmelidir. Bu nedenle bir kan bankas ve üretim laboratuvar plan aflamas nda ihtiyaca göre dizayn edilmeli, malzemeler planlar üzerine önceden yerlefltirilerek çal flma uygunluklar daha planlama aflamas nda test edilmelidir. Planlamada bina, hatalar minimize edecek, üretimi, kalite kontrolü kolaylaflt racak, temizli e, hijyene ve idamesine destek verecek flekilde planlanmal d r. Bu amaçla planlar üzerinde personel hareketleri, ürün girifl ve ç k fl hareketleri, at k materyallerin hareketleri belirtilmeli ve bunlar n birbiri ile kesiflmesine (kross kontaminasyonuna) olanak verilmemelidir (fiekil 2). Planlama sonras, inflaat aflamas nda kullan lacak malzemenin özellikleri, havaland rma sistemi önceden belirlenmelidir (Tablo 1 de üretim alanlar için önerilen temiz oda spesifikasyonlar tan mlanm fl olup, kan bankalar için üretim alanlar nda s n f- D temiz alan flimdilik yeterli görülmektedir). GMP kurallar na göre sistemin mutlaka s, nem, havaland rma, güvenlik, yang n alarm sistemleri olmal d r. Sistemin elektrik ve su için yedek sistemleri belirlenmelidir. Tablo 1: Temiz Alan S n flamalar Bina: Binada ayr ayr bulunmas gereken en temel k s mlar: Donör seçim odalar Donör kabul ve kay t odas Donör seçim ve muayene odas Kan alma ve aferez odalar Kan alma odas Aferez odas Reaksiyon izleme odas kram ve donasyon sonras izleme alan

damla AC L DURUMLAR ve KAN TRANSFÜZYONU EYLÜL-EK M 2002 / SAYI 50 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla AC L DURUMLAR ve KAN TRANSFÜZYONU EYLÜL-EK M 2002 / SAYI 50 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla EYLÜL-EK M 2002 / SAYI 50 AC L DURUMLAR ve KAN TRANSFÜZYONU Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Acil Durumlarda Kan Komponenti De iflimi; Transfüzyonla lgili

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 2011 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt.

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

YAYIN KURULU NDAN. www.kmtd.org.tr

YAYIN KURULU NDAN. www.kmtd.org.tr Nilgün Acar 10.01.1957 de Bünyan-Kayseri de do du. lkö renimini Kayseri de, orta ve lise ö renimini Çaml hemflin-rize ve Marafl ta tamamlad. 1973 y l nda Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ne bafllad.

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 274 74 10. Bask Yatay Ofset (0212) 547 02 76

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 274 74 10. Bask Yatay Ofset (0212) 547 02 76 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

Kordon Kan Bankac l : Neden, Kime, Nas l?

Kordon Kan Bankac l : Neden, Kime, Nas l? Perinatoloji Dergisi Cilt: 12, Say : 1/Mart 2004 1 Derleme Kordon Kan Bankac l : Neden, Kime, Nas l? Yeflim BÜLBÜL BAYTUR*, Cihat fien** *Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl... 2 BESLENME: SA LIKLI VE KAL TEL GIDA TÜKET M... 3 GIDA SANAY... 4 G da Sanayinin Tan m ve fllevi... 4 Türkiye de G da Sanayinin

Detaylı

damla EYLÜL - EK M 2001 / SAYI 44 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla EYLÜL - EK M 2001 / SAYI 44 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla EYLÜL - EK M 2001 / SAYI 44 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER DERNEKTEN Kan Bankalar nda Eksternal Kalite Kontrolü METODOLOJ Laboratuvarlarda Karfl lafl

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Endoskopik Giriflimlerde DAS

Endoskopik Giriflimlerde DAS Endoskopik Giriflimlerde DAS Hemşire Canan KARADEN Z Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA e-posta: ckaradeniz@medicana.com.tr ç organlar n ve vücut boflluklar n n teflhis ve tedavi amac yla

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2006 Cilt : 10 Ek : 2 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

Bir hastal n, belirli bir yerde (örne in; hastanede) Hastanelerde Salg n ncelemesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106

Bir hastal n, belirli bir yerde (örne in; hastanede) Hastanelerde Salg n ncelemesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106 Hastane İnfeksiyonları Dr. Yeflim ÇET NKAYA fiardan* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, nfeksiyon Hastal klar Ünitesi, Ankara.

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Yüksekö retimde Ça dafl Yaklafl mlar, Yap sal De ifliklikler: Difl Hekimli i E itimi Örne i

Yüksekö retimde Ça dafl Yaklafl mlar, Yap sal De ifliklikler: Difl Hekimli i E itimi Örne i Derleme / Conceptual Review doi:10.2399/yod.11.008 Yüksekö retimde Ça dafl Yaklafl mlar, Yap sal De ifliklikler: Difl Hekimli i E itimi Örne i Contemporary approaches, structural changes in higher education:

Detaylı