Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi ile Zımni Volatilite (VIX) Endeksi Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi ile Zımni Volatilite (VIX) Endeksi Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik"

Transkript

1 KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 17 (28): 1-6, 2015 ISSN: , Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi ile Zımni Volatilite (VIX) Endeksi Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Emine KAYA Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ağrı Özet Finansal serbestleşmeye bağlı olarak, finansal piyasalar birlikte hareket etmeye başlamıştır. Finansal piyasaların entegre olmasından yola çıkılarak yapılan bu çalışmanın amacı, BIST 100 endeksi ile VIX endeksi arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etmektir. 02/01/ /01/2013 dönemini kapsayan çalışmada, BIST 100 endeksi ve VIX endeksine ilişkin zaman serileri kullanılmıştır. Araştırmada, Johansen-Jeselius eş-bütünleşme testi ve vektör hata düzeltme modeli uygulanmıştır. Johansen-Juselius eş-bütünleşme testi sonuçları BIST 100 endeksi ile VIX endeksi arasında eş-bütünleşme olduğunu göstermiştir; hata düzeltme modeli ise BIST 100 endeksinin VIX endeksinden etkilendiğine işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Finansal Entegrasyon, Zımni Volatilite, VIX Endeksi. Cointegration and Granger Causality Between Implied Volatility (VIX) Index and Istanbul Stock Exchange (BIST) 100 Index Abstract Depending on the financial liberalization, financial markets have begun to move together. The aim of this study made on the basis of integration of financial markets is to determine the causality relationship between BIST 100 index and VIX index. In the study covering 02/01/ /01/2013 period, time series related to BIST 100 index and VIX index are used. In the research, Johansen-Juselius cointegration test and vector error correction model are applied. Johansen-Juselius cointegration test results show that there is cointegration between BIST 100 index and VIX index; however error correction model indicates BIST 100 index are affected by VIX index. Key Words: Financial Integration, Implied Volatility, VIX Index. 1. Giriş 1 Küreselleşmenin bir sonucu olarak ekonomik sınırların ortadan kalkması ile ülke ekonomileri yakınlaşmaya başlamıştır. Piyasalar, uluslararası boyutta değişime maruz kalmıştır. Bu değişimin avantajları olduğu gibi dezavantajları da söz konusu olabilmektedir lı yıllarda 1994 Meksika krizi, 1997 Asya krizi, Latin Amerika krizleri gibi finansal krizler ortaya çıkmış, bu dönemlerde ABD, Avrupa ülkeleri ve Japonya finansal piyasalarında beklenmedik hisse senedi fiyat dalgalanmaları görülmüştür. Bu dalgalanmaların ve krizlerin ülke riskinin yayılma etkisinden kaynaklanabileceği araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir (Hassan ve diğerleri, 2003: 64). Bu şekilde, bir ülkede oluşup diğer ülkeleri de etkileyen krizler finansal piyasaların bütünleşik olması görüşünü desteklemektedir. Finansal piyasa entegrasyonu 1990 lı yıllarda artmış ve bu durum yatırımcıların dikkatlerini uluslararası piyasalara çekmelerine sebep olmuştur (Ayuso ve Blanco, 2000: 265). 1 Bu çalışma Uluslararası İstanbul Finans Kongresi nde bildiri olarak sunulmuştur. Yapılan eleştiriler doğrultusunda varyans ayrıştırma tablosu kaldırılarak, hata düzeltme modeline yer verilmiştir. Bir ülkenin hisse senedi piyasasındaki volatilitenin bir diğer ülkenin hisse senedi piyasasındaki volatiliteyi etkilemesi, volatilitenin yayılma etkisi olarak adlandırılmaktadır. Hisse senedi piyasası volatilitesi, gelişen piyasalarda gelişmiş piyasalar göre daha fazladır. Gelişen piyasalarda volatilitenin yüksek olması ekonomik faktörlerden kaynaklanan riskle ilişkisiz olup; daha çok finansal istikrarsızlıkla bağlantılıdır (Wang, 2007: 798). Gözlenen opsiyon fiyatlarına bağlı olarak opsiyon fiyatları ile oluşturulan zımni volatilite, gelecekteki volatiliteyi öngörmede yol gösterici özellik taşımaktadır. Zımni volatilite, piyasa riskini ölçmeyi sağlamakta ve varlık fiyatlama modellerinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla zımni volatilitedeki değişim tahmin edilerek, beklenen getirilerdeki değişim de öngörülebilmektedir (Konstantinidi ve diğerleri, 2008: 2401). Zımni volatilite gelecekteki volatiliteye ilişkin bilgiler içermekte, gelecekteki volatiliteyi tahmin etmede başarılı sonuçlar vermektedir. Bununla birlikte VIX endeksinin beklenen getirileri ve S&P 500 volatilitesini öngörmede başarılı olduğu literatürde yer almaktadır (Fleming, 2008: 341; Becker ve diğerleri, 2009: 1033; Blair ve diğerleri, 2001: 6).

2 2 VIX endeksi, Chicago Opsiyon Borsası (Chicago Board of Options Exchange) tarafından vadesine 22 işlem günü (30 takvim günü) kalmış olan S&P 100 endeksi üzerine yazılmış Amerikan tipi alım ve satım opsiyonlarından hesaplanmış ve örtülü volatiliteyi belirlemek amacıyla oluşturulmuş endekstir. VIX endeksinde her bir opsiyonun fiyatının yakın zamanda işlem görmüş opsiyonların ortalaması alınarak hesaplanması ile alım/satım fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan sorunlar elimine edilebilmektedir. VIX endeksi 2003 yılına kadar beklenen kâr paylarının zamanını ve de miktarını dikkate alan binominal değerleme yöntemi doğrultusunda hesaplanmıştır (Blair ve diğerleri, 2001: 9). Öte yandan VIX endeksi 2003 yılından sonra S&P 500 endeks opsiyonlarına göre oluşturulmaktadır. Bu tarihten sonra endeks hesaplaması uzun vadeli Black-Sholes modeli dikkate alınarak, likiditesi yüksek S&P 500 opsiyonları için yapılmaktadır. VIX endeksi yıllık zımni volatilite endeksi olduğundan günlük zımni volatilite endeksinin oluşturulması gerekmektedir ve formülü kullanılarak günlük zımni volatilite endeksi hesaplanmıştır (Bali ve Weinbaum, 2007: 10). Şekil 1 de S&P 500 endeksinin 02/01/2009 ile 11/01/2013 tarihleri arasındaki günlük seyri yer almaktadır. Şekil 1: S&P 500 ve VIX Endeksleri Günlük Seyri Şekil 1 S&P 500 ve VIX endeksinin 02/01/2009 ile 11/01/2013 tarihleri arasındaki seyrini göstermektedir. S&P 500 endeksi, 2009 yılının ilk dönemlerinde düşüş trendine girmiştir. Bu durum 2008 yılı krizinin etkilerini göstermektedir. Daha sonraki dönemlerde 2013 yılına doğru S&P 500 endeksinin yükseliş trendine girdiği ve yükselişe devam ettiği görülmektedir. VIX endeksinin günlük seyrine bakıldığında, S&P 500 endeksinin aksine bir seyir izlediği görülmektedir. VIX endeksi 2009 yılının ilk dönemlerinde yükseliş, 2009 yılından sonra 2013 yılına doğru düşüş trendine girmiştir. Ara dönemlerde yükselişler olmasına rağmen, bu durum endeksin genel düşüş trendine girmesini değiştirmemiştir. Literatürde VIX endeksi üzerine yapılan çalışmalar genelde VIX endeksinin S&P 500 endeksi ile olan ilişkisini belirleme ya da zımni volatiliteyi öngörme üzerinedir. VIX endeksinin diğer piyasalar ile ilişkisini tespit etmeye yönelik çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. VIX endeksinin zımni volatilite endeksini öngörmede başarılı olması, bu endeksin S&P 500 endeks opsiyonlarına göre oluşturulması ve de S&P 500 endeksinin dünya piyasaları ile olan ilişkisinin sonucu olarak VIX endeksinin diğer piyasalar ile etkileşim içinde olabileceği beklenilebilir. VIX endeksinin diğer piyasaları etkileyebileceği durumundan yola çıkılarak yürütülen bu çalışmada, VIX endeksinin BIST 100 endeksini etkileyip etkilemediği araştırılacaktır. 2. Literatür İncelemesi Finansal serbestleşme ile entegrasyonun artması, hisse senedi piyasalarının birbirini etkilemesi sonucunu doğurmuştur li yıllardan bu yana finansal liberalleşme iktisat ve finans literatüründe akademisyenlerin dikkatini çekmiş ve bu alanda çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Bu bölümde finansal piyasalar arasındaki etkileşim üzerine yapılan çalışmalar özetlenecektir. Naranjo ve Protopapadakis (1997), NYSE, AMEX, NASDAQ endeksleri üzerine çalışmışlardır. Yazarlar araştırmalarında CAPM modelini kullanarak, endeksler arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlar, NASDAQ endeksinin NYSE ve AMEX ile entegrasyonun düşük olduğu yönündedir. Bir başka çalışma Claessens ve Schmukler (2007) tarafından yürütülmüştür. Çalışmaya 111 ülkeden firma dâhil edilerek doğrusal panel ve tobit modeller uygulanmıştır. Elde edilen sonuç, birçok ülkenin entegrasyona aktif olarak katıldığı; ancak en aktif entegrasyonun büyük firmaların yer aldığı gelişmiş ülkelerde olduğudur. Amira ve diğerleri (2011), ABD, Kanada, İngiltere, Fransa sermaye piyasaları üzerine araştırma yapmışlardır. Çalışmada EGARCH ve GARCH modelleri kullanılmıştır. Yazarlar, getiri etkisinin dikkate alınmaması durumunda, hisse senedi piyasaları etkileşiminde volatilitenin önemli etkisinin olduğunu savunmuşlardır. Zhou ve diğerleri (2012), Çin, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika ya ait 11 hisse senedi piyasası endeksi arasındaki yayılma etkisini Vektör otoregresyon (VAR) modeli ile araştırmışlardır. Mortgage krizi döneminde ABD hisse senedi piyasalarının baskın bir şekilde diğer piyasaları etkilediği ve 2005 yılından sonra da Çin hisse senedi piyasalarının diğer piyasalar üzerinde pozitif etkiye sahip olmaya başladığı yazarlarca savunulmuştur. Hisse senedi piyasaları ilişkileri için Su (2011), çalışmasını ABD, İngiltere, Japonya, Hong Kong piyasalarını kapsayacak şekilde yürütmüştür. Yazarın VAR modelini kullanarak elde ettiği sonuçlar, bu dört hisse senedi piyasası arasında dinamik ilişki olduğu ve ABD ile Japonya hisse senedi piyasalarının baskın olarak uygulama kapsamındaki diğer ülkelerin hisse senedi piyasalarını etkileyen piyasa olduğudur. Özdemir ve diğerleri (2009) ise ABD hisse senedi piyasaları ile gelişen piyasalar arasındaki Granger nedenselliği araştırmışlardır. Yazarlar, S&P 500 endeksinden gelişen hisse senedi piyasalarına doğru nedensellik olduğunu savunmuşlardır. Gelişen piyasalar ise Arjantin, Brezilya, Şili, Çin, Endonezya, Malezya, Meksika, Peru, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Türkiye ve Venezuela ülkelerini kapsamaktadır. Uluslararası hisse senedi piyasalarının uzun ve kısa dönemli dinamik ilişkilerini araştırmaya yönelik bir başka incelemeyi Hassan ve diğerleri (1996), gerçekleştirmişlerdir. Bu amaçla ABD, İngiltere, Almanya, Japonya hisse senedi piyasaları için analizler Vektör Hata Düzeltme (VEC) modeline dayalı eş-bütünleşme modeli ile yapılmıştır. Yazarlar ABD hisse senedi piyasalarının diğer piyasalara yön verdiğini, uzun dönemde ABD ile Japonya ve Almanya hisse senedi piyasalarının eş-bütünleşik olmadığı ve son olarak Japonya, Almanya, İngiltere hisse senedi piyasalarının da eş-bütünleşik olmadığı sonuçlarına ulaşmışlardır. Japonya ve Singapur hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi ise Toyoshima ve Hamori (2013), incelemiştir. Bulgular bu hisse senedi piyasalarının entegre olduğunu ve aralarında dinamik çift yönlü ilişkilerinin varlığını göstermiştir.

3 3 Korkmaz ve Çevik (2009), GJR-GARCH modeli ile VIX endeksinin 15 gelişen ülke hisse senedi piyasası üzerinde etkili olup olmadığını araştırmışlardır. Sonuçlar, VIX endeksinin gelişmekte olan ülkelerin koşullu varyansında kaldıraç etkisinin olduğu, piyasaya gelen kötü haberlerin volatiliteyi artırdığı yönündedir ve VIX endeksinin Arjantin, Türkiye, Brezilya, Meksika, Peru, Macaristan, Polonya, Malezya, Tayland, Endonezya hisse senedi piyasalarının volatilitesini artırdığı belirlenmiştir. Hisse senedi piyasası etkileşimi için Vuran (2012), çalışmasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada Türkiye, İngiltere ve Almanya hisse senedi piyasaları arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu; Brezilya, Arjantin ve Meksika piyasalarının da eş-bütünleşik olduğu; Fransa, Japonya ve ABD nin de kendi aralarında uzun dönemli ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Horvath ve Petrovski (2013), BEKK-GARCH modeli ile Merkez Batı Avrupa (Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti); Merkez Doğu Avrupa (Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan) ülkeleri üzerine çalışmışlardır. Merkez Doğu Avrupa ile Merkez Batı Avrupa hisse senedi piyasaları arasındaki ilişki düşük olmakla birlikte; Hırvatistan nın diğer Batı Avrupa ülkelerine göre daha fazla diğer piyasalarla ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Hisse senedi piyasası entegrasyonunun G7 ülkeleri için araştırmasını Menezes ve diğerleri (2012), VEC modelini ve Granger nedensellik uygulamasını kullanarak çalışmışlardır. Elde edilen bulgulara göre, G7 ülkelerinin entegre olduğu tespit edilmiştir. Mukherjee ve Mishra (2010), Asya ülkeleri ile Hindistan arasındaki volatilite yayılma etkisi incelemiş ve Asya ülkeleri ile Hindistan arasında karşılıklı etkileşim olduğunu belirlemişlerdir. 3.Yöntem Bu çalışmanın amacı VIX endeksinin BIST 100 endeksi üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada 02/01/2009 ile 11/01/2013 tarihleri arasındaki günlük veriler kullanılmıştır. Analizlerde kullanılan BIST 100 endeksine ait zaman serileri adresinden, zımni volatilite endeksi olan VIX endeksine ilişkin zaman serileri ise internet adresinden temin edilmiştir. BIST 100 endeks serisi, fiyat serisinden getiri serisine formülünden yararlanılarak çevrilmiştir. Değişkenlere ilişkin kullanılan harf sembollerinde BIST 100, BIST 100 endeksi bileşik getiri oranlarını, VIX ise zımni volatilite endeksini ifade etmektedir. Bu çalışmada zımni volatilite endeksi olan VIX endeksi ve BIST 100 endeksi arasındaki nedensellik araştırılmaktadır. Doğru model seçimi yapmak için, çalışmada ilk olarak değişkenlerin durağan olup olmadıkları incelenmiştir. Daha sonra değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiyi araştırmak amacıyla eş-bütünleşme testleri yürütülmüştür. Eş-bütünleşme testlerinin ardından, değişkenler için hata düzeltme mekanizması işletilmiştir. Granger ve Newbold (1974) zaman serisi verilerinde sahte regresyon üzerine yoğunlaşmışlardır. Dolayısıyla zaman serisi üzerinde yapılan çalışmalarda sahte regresyon sorunu ile karşılaşılması durumu söz konusudur. Bu nedenle ilk önce değişkenlerin durağan olup olmadıkları, durağan iseler hangi seviyede durağan oldukları Augmented Dickey- Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri ile araştırılmıştır. Daha sonra modele dâhil edilen değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını belirleyen eşbütünleşme sınaması uygulanmıştır. Çalışmada bu amaçla Johansen-Juselius eş-bütünleşme testi kullanılmıştır. Uzun dönem ilişkisinin belirlenmesinde (1) ve (2) numaralı koentegrasyon denklemleri tahmin edilerek hata terimlerinin durağanlığı incelenmektedir (Uysal ve diğerleri, 2009: 167). (1) (2) Koentegrasyonun varlığı için (1) ve (2) numaralı denklemlerden elde edilen hata terimlerinin (ut) durağan olması beklenir. Bunun için aşağıdaki denklemler tahmin edilir. (3) (4) Burada β1=0 ise hata terimlerinin durağan olmadığına ve değişkenler arasında koentegrasyon ilişkisinin olmadığına; tersi durumda ise koentegrasyon ilişkisinin olduğuna karar verilmektedir. Yalnız, elde edilen bu sonuçlar değişkenler arasında kısa dönem ilişkisinin olup olmadığı konusunda bilgi vermemektedir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin zamanla dengeye gelip gelmeyeceği konusunda belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu durumda VEC modeli tahmin edilmektedir. Genel olarak nedensellik testlerinde bir uzun dönem denge modeli ile birlikte bir kısa dönem hata düzeltme modeli önerilmektedir. Bu modeller hem değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkileri (denge ilişkilerini), hem de kısa dönem uyumlama davranışını (dengesizliği) bütünleştirme olanağı vermektedir. Örnek olarak, hata düzeltme denklemlerinin açıklanmasını ifade etmek için Y ve E şeklinde tanımlanan iki değişkenin bulunduğu varsayılsın. Buna göre iki değişkenin durağan ve eş-bütünleşik olması durumunda, nedensellik testleri VEC modeline göre oluşturulabilir. İki değişken için oluşturulacak VEC şu şekildedir: (7) (8) VEC modelinde, ECM(r,t-1) şeklindeki gecikmeli hata terimleri, hız ayarlama parametreleri olarak ifade edilmektedir. ECM, Y için ΔE nin gecikmeli terimleri ya da gecikmeli hata terimleri yoluyla nedenselliğin iki kaynağı olduğu anlamına gelmektedir. Bu kaynaklardan biri ya da daha fazlası Y yi etkilerse, yani parametreler istatistikî olarak sıfırdan farklı ise bu durumda, Y veri iken, E, Y nin Granger nedeni değildir şeklindeki boş hipotez kabul edilmemektedir. Bu hipotez, hata düzeltme terimleri için t- testi, açıklayıcı değişkenlerin gecikmeli değerleri için ise F- testi kullanılarak test edilmektedir. VEC sisteminin en az birinde hız ayarlayan parametrenin istatistiki olarak sıfırdan farklı olması gerekmektedir. Eğer denklem sisteminin tamamında hız ayarlama parametreleri sıfır ise, uzun dönem denge ilişkisi söz konusu olmamakta ve oluşturulan model hata düzeltme özelliği taşımamaktadır (Yapraklı, 2007: 76).

4 4 Uygulama bulguları Eviews 6 paket programından elde edilmiştir 4. Bulgular Çalışmada öncelikle kullanılan zaman serilerinin tanımlayıcı istatistikleri belirlenmiştir. Daha sonra değişkenlerin zaman serisi özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla ADF ve PP birim kök testleri uygulanarak, bu serilerin zaman içinde durağan olup olmadıkları araştırılmıştır. Tablo 1 serilerin tanımlayıcı istatistiklerini, Tablo 2A ve 2B birim kök testi sonuçlarını göstermektedir. Tablo 1: BIST 100 ve VIX Endekslerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler Endeksler Maks. Min. Std. Sapma Çarpıklık Basıklık BIST VIX Jarque- Bera (prob) (0.000) (0.000) Tablo 1 BIST 100 ve VIX endekslerine ait tanımlayıcı istatistikleri vermektedir. Bir zaman serisinin normal bir dağılım göstermesi için, eğiklik değerinin 0 yani herhangi bir yöne doğru eğikliğinin olmaması ve basıklık değerinin 3 olması gerekmektedir. Ayrıca Jarque-Bera istatistiğinin, olasılık değeri olan p nin de yüksek olması gerekmektedir (Gujarati, 1995:143). Tablo 1 incelendiğinde, çalışmada kullanılan zaman serilerinin normal dağılım göstermediği görülmektedir. Tablo 2A: ADF Birim Kök Testi Sonuçları Değişkenin Adı Seviye Değerleri Sabitli Sabitli/Trendli BIST (0) (a) (0) (a) VIX (1) (b) (1) (b) Tablo 2B: PP Birim Kök Testi Sonuçları Değişkenin Adı Seviye Değerleri Sabitli Sabitli/Trendli BIST (4) (a) (5) (a) VIX (25) (b) (20) (a) *(a) ve (b) ifadeleri sırasıyla % 1 ve % 5 anlamlılık düzeyinde değişkenlerin durağan olduğunu göstermektedir. *Parantez içindeki rakamlar ADF birim kök testi için Schwartz Bilgi Kriterine göre seçilen gecikme uzunluklarını, PP birim kök testi için Bartlett kerneli kullanan Newey- West e göre belirlenmiş bant genişliklerini ifade etmektedir. Tablo 2A, ADF birim kök testi sonuçlarını göstermektedir. Tablo 2A da yer alan sonuçlara göre, çalışmada kullanılan BIST 100 ve VIX endeksi değişkenlerinin seviye değerlerinde [I(0)] durağan oldukları, birim kök içermedikleri belirlenmiştir. Tablo 2B de PP birim kök testi sonuçları yer almaktadır. Tablo 2B sonuçlarına bakıldığında, BIST 100 ve VIX endeksi değişkenlerinin seviye değerlerinde [I(0)] durağan oldukları, birim kök içermedikleri belirlenmiştir. Bu durumda ADF birim kök testi sonuçları ile PP birim kök testi sonuçları paralellik göstermektedir. Değişkenlerin durağanlıklarının incelenmesinden sonra değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığını belirlemek için, Johansen-Juselius eşbütünleşme testi yürütülmüştür. Johansen-Juselius eşbütünleşme testi BIST 100 bileşik endeks getirisi ve VIX endeksi için uygulanmıştır. Tablo 3: Johansen-Juselius Eş-Bütünleşme Testi Sonuçları Değişkenler BIST100 (1) VIX (6) Sıfır Hipotezi r=0 r 1 Alternatif Hipotez r=1 r=2 Öz Değerler İz İstatistiği (a) Max Öz Değer İstatistiği (a) *(a) ifadesi %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. *Parantez içerisindeki rakamlar uygun gecikme uzunlukları olup, AIC esas alınarak elde edilmişlerdir. Tablo 3 Johansen-Juselius eş-bütünleşme testi sonuçlarını göstermektedir. İz istatistiği ve maksimum öz değer istatistiklerine göre, çalışmada kullanılan değişkenler arasında eş-bütünleşmenin olmadığı yönündeki H0 hipotezi reddedilmektedir. Bu durumda BIST 100 endeks getirisi ile VIX endeksi arasında eş-bütünleşme olduğu, uzun dönemde birlikte hareket ettikleri belirlenmiştir. BIST 100 endeksi ve VIX endeksi değişkenlerinin eşbütünleşik olması uzun dönemli bir denge ilişkisinin olduğu anlamına gelmektedir. Fakat kısa dönemde dengesizlik olup olmadığını anlamak için VEC modeli tahmin edilmektedir. Hata düzeltme terimi ile uzun dönem denge düzeyinden sapma olup olmadığı ve dengeden sapmaların ne kadar süre sonra dengeye geleceği tespit edilebilmektedir. Tablo 4 te VEC modeli tahmin sonuçları yer almaktadır. Tablo 4: VEC Modeli Tahmin Sonuçları Değişken Katsayı t-istatistiği D(BIST100(-1)) D(BIST100(-2)) D(VIX(-1)) D(VIX(-2)) HDT(-1) C R DW F İstatistiği Tablo 4 den görüldüğü üzere hata teriminin katsayısı yaklaşık dir. Bu katsayı aynı zamanda ayarlama ve uyarlama hızlarının da göstergesi olma niteliği taşımaktadır. Modelde bulunan bu katsayının istatiksel olarak hem anlamlı hem de negatif olması hata düzeltme mekanizmasının uzun dönemde denge değerine yaklaşacak şekilde işlediğini göstermektedir. Bu sonuca göre, hata düzeltme mekanizması dengeden sapmaları % 87 azaltacaktır. Bu sonuç Korkmaz ve Çevik (2009) tarafından yapılan ve yıllarını kapsayan çalışmalarında elde ettikleri bulgular ile de örtüşmektedir. Yazarlar, VIX endeksinin gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Yaptıkları analizler sonucunda bulgular, VIX endeksinin Türkiye hisse senedi piyasasını etkileyerek, hisse senedi piyasalarının volatilitesini artırdığı yönündedir. Eğer VIX endeksi çok yüksekse, piyasa kötümser olup hisse senetlerinin değerinin düşebileceği durumu göze çarpmaktadır. Ve yine bu durum hisse senetlerinin fiyatlarının düşmesinden kaynaklanan finansal kırılganlığı artıracak etki oluşturulabilmektedir. BIST 100 endeksinin VIX endeksinden etkilenme durumu ve VIX endeksinin gelecekteki volatiliteyi öngörmede başarılı olması, VIX endeksinin uluslararası ve ulusal yatırımlarda göz ardı edilmeyeceği gerçeğini ortaya koymaktadır.

5 5 5. Sonuç Finansal piyasalar arasındaki entegrasyon ülkelerin dışa açık ekonomi politikaları ile 1980 li yıllarda başlamış ve 1990 lı yıllarda ivme kazanmıştır. Böylelikle finansal piyasaların bütünleşmesi, finansal piyasalar arasındaki etkileşimi araştıran çalışmaların artmasına sebep olmuştur. VIX endeksi, S&P 500 endeksinin volatilitesi hakkında öncül gösterge niteliği taşımaktadır. Literatürde yer alan birçok çalışmada varılan sonuç, VIX ın S&P 500 endeksini öngörmede başarılı olduğudur. Ancak VIX ın etkilediği piyasalar üzerine çok az çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı 02/01/2009 ile 11/01/2013 dönemi içinde BIST 100 endeksi ile VIX endeksi arasındaki nedenselliği tespit etmektir. Bu kapsamda öncelikle çalışmada kullanılan zaman serilerinin durağanlıkları ADF ve PP birim kök testleri ile araştırılmış, ardından değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını tespit etmek için Johansen-Juselius eşbütünleşme testi yapılmıştır. Daha sonra VEC modeli sonuçlarına yer verilmiştir. Uygulamada yer alan Johansen-Juselius eş-bütünleşme testinin sonuçları, BIST 100 endeksi ile VIX endeksi arasında uzun dönemli ilişki olduğuna işaret etmektedir. Eşbütünleşme testinin ardından uygulanan VEC modeli tahmin bulguları ise, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını doğrulamıştır. Hata düzeltme katsayısının negatif ve anlamlı olması, uzun dönemde dengeye dönüleceğinin işaretidir ve de kısa dönem dengesizliğinin yaklaşık % 87 gibi yüksek bir oranı da bir dönem içerisinde giderilmektedir. Bu sonuçlar BIST 100 endeksinin VIX endeksinin etkisinde olduğunu ifade etmektedir. Küreselleşen dünyada, ülkelerin sermaye piyasaları arasındaki farklar makroekonomik politikalar, uzmanlaşma, bankacılık politikaları, politik istikrar veya istikrarsızlık gibi sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Ülkelerin sermaye piyasası ilişkileri ise fon tahsisi ve riski azaltma avantajı sunmaktadır. Piyasalar arasındaki ticari ilişkiler arttıkça da, piyasaların birbirleri ile olan entegrasyonu artabilmektedir. Dğier taraftan, VIX endeksi, piyasalardaki korkuyu yansıtmaktadır. Dolayıısıyla bu endeks finansal kırılganlık açısından önem taşımakta ve VIX endeksi krizlerin öncüsü olarak görülmektedir. VIX endeksindeki değişim, örneğin yüksek oranda artış, yatırımcılar açısından ihtiyatlı olmayı gerektiren durumdur. Sonuç olarak yatırımcıların, zımni volatiliteyi takip ederek, kârlı yatırım stratejilerini belirleme konusunda fikir edinebilecekleri bu çalışmadan elde edilen bir çıkarımdır. Çalışmada elde edilen bulgular, hisse senedi piyasalarına yatırım yapacak yatırımcılara ve bu alana yönelik çalışma yapacak olan araştırmacılara yol gösterici nitelik taşımaktadır. Kaynaklar Amira, K., Taamouti, A. ve Tsafack, G. (2011), What Drives International Equity Correlations? Volatility or Market Direction? Journal of International Money and Finance, 30, Ayuso, J. ve Blanco, R. (2001), Has Financial Market Integration Increased during The Nineties Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 11, Bali, T. G. ve Weinbaum, D. (2007), A Conditional Extreme Value Volatility Estimator Based on -Frequency Returns Journal of Econometrics, 105, Becker, R., Clements, A. E. ve McClelland, A. (2009), The Jump Component of S&P 500 Volatility and the VIX Index Journal of Banking & Finance, 33, Blair, B. J., Poon, S. H. ve Taylor, S. J. (2001), Forecasting S&P 100 Volatility: The Incremental Information Content of Implied Volatilities and High Frequency Index Returns Journal of Econometrics, 105, Claessens, S. ve Schmukler, S. L. (2007), International Financial Integration through Equity Markets: Which Firms from which Countries Go Global? Journal of International Money and Finance, 26, Durkaya, M. ve Ceylan, S. (2006), Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme Maliye Dergisi, 150, Fleming, J. (1998), The Quality of Market Volatility Forecasts Implied by S&P 100 Index Option Prices Journal of Empirical Finance, 5: Gujarati, D. N. (1995), Basic Econometrics. İstanbul: Literatür Yayıncılık. 838 s., İstanbul. Hassan, M. K. ve Naka, A. (1996), Short-run and Long-run Dynamic Linkages among International Stock Markets International Review of Economics and Finance, 5, Hassan, M. K., Maroney, N. C., El-Sady, H. M. ve Telfah, A. (2003), Country Risk and Stock Market Volatility, Predictability, and Diversification in The Middle East and Africa Economic Systems, 27, Horvath, R. ve Petrovski, D. (2013), International Stock Market Integration: Central and South Eastern Europe Compared Economic Systems, 415, Konstantinidi, E., Skiadopoulos, G. ve Tzagkaraki, E. (2008), Can The Evolution of Implied Volatility Be Forecasted? Evidence from European and US Implied Volatility Indices Journal of Banking & Finance, 32, Korkmaz, T. ve Çevik, E. İ. (2009), Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 3, Menezes, R., Dionísio, A. ve Hassanic, H. (2012), On The Globalization of Stock Markets: An Application of Vector Error Correction Model, Mutual Information and Singular Spectrum Analysis to The G7 countries The Quarterly Review of Economics and Finance, 52, Mukherjee, K. N. ve Kumar, M. R. (2010), Stock Market Integration and Volatility Spillover: India and Its Major Asian Counterparts Research in International Business and Finance, 24, Naranjo, A. ve Protopapadakis, A. (1997), Financial Market Integration Tests: An Investigation Using USA Equity Market Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 7, Özdemir, Z. A., Olgun, H. ve Saraçoglu, B. (2009), Dynamic Linkages between The Center and Periphery in International Stock Markets Research in International Business and Finance, 23, Su, C.W. (2011), Non-linear Causality between The Stock and Real Estate Markets of Western European Countries: Evidence from Rank Tests Economic Modelling, 28, Toyoshima, Y. ve Hamori, S. (2013), Asymmetric Dynamics in Stock Market Correlations: Evidence from Japan and Singapore Journal of Asian Economics, 24, Uysal, A., Özer H. ve Mucuk, M. (2009), Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: ( ) Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23,

6 6 Vuran, B. (2010), İMKB 100 Endeksinin Uluslararası Hisse Senedi Endeksleri ile İlişkisinin Eşbütünleşim Analizi ile Belirlenmesi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39 (1), Wang, J. (2007), Foreign Equity Trading and Emerging Market Volatility Evidence from Indonesia and Thailand Journal of Development Economics, 84, Yapraklı, S. (2007), Ticari ve Finansal Dışa Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 5, Zhou, X., Zhang, W. ve Jie, Z. (2012), Volatility Spillovers between The Chinese and World Equity Markets Pacific-Basin Finance Journal, 20,

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA HESAPLANAN ENDEKSLER ARASI İLİŞKİLER

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA HESAPLANAN ENDEKSLER ARASI İLİŞKİLER İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA HESAPLANAN ENDEKSLER ARASI İLİŞKİLER INTRA-INDEX CORRELATIONS CALCULATED IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE Bekir ELMAS * Öz Hisse senedi endeksleri, borsada işlem gören hisse

Detaylı

MORGAN STANLEY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ENDEKSİ NE BAĞLI ÖZEL BANKACILIK FONU

MORGAN STANLEY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ENDEKSİ NE BAĞLI ÖZEL BANKACILIK FONU MORGAN STANLEY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ENDEKSİ NE BAĞLI ÖZEL BANKACILIK FONU Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı % 90 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Bankacılık Morgan Stanley Capital International Emerging

Detaylı

ULUSLARARASI PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA ABD İLE BRICS VE TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

ULUSLARARASI PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA ABD İLE BRICS VE TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1-2, 2016 ULUSLARARASI PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA ABD İLE BRICS VE TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİNİN

Detaylı

İMKB 100 ENDEKSİ İLE BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

İMKB 100 ENDEKSİ İLE BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 16, NİSAN, 2009 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi ÖZET Halime TEMEL NALIN Sevinç GÜLER Bu çalışmanın amacı, İMKB 100 Endeksinde işlem hacmi

Detaylı

PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Arzu ÖZMERDİVANLI Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü Özet: Hisse

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri

Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2014 Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri Murat YILDIRIM Yılmaz BAYAR Abdülkadir KAYA

Detaylı

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010 297 PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği SESSION 3A: Küresel Kriz ve Finans 183 Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği Bekir Elmas, Atatürk Üniversitesi Ömer Esen, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19/2 (2017) 603-614 Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Kemal EYÜBOĞLU * Sinem

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ Abdulkadir KAYA Ünal GÜLHAN Bener GÜNGÖR Öz Bu çalışmada, finansal piyasalardaki gelişmelerin ekonomik büyümeye katkıda bulunduğunu iddia eden

Detaylı

VADELİ VE SPOT KURLAR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: İZMİR VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VADELİ VE SPOT KURLAR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: İZMİR VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA VADELİ VE SPOT KURLAR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: İZMİR VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yrd. Doç.Dr. Erhan DEMİRELİ, Emre GÜLMEZ, Doç.Dr. Göktuğ Cenk AKKAYA ÖZET:Günümüzde ticari

Detaylı

Ülke Riskinin Hisse Senetleri Getirileri Üzerine Etkisi: Türkiye ve Arjantin Piyasaları İçin Bir Karşılaştırma

Ülke Riskinin Hisse Senetleri Getirileri Üzerine Etkisi: Türkiye ve Arjantin Piyasaları İçin Bir Karşılaştırma Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Nisan 2016 20 (2): 631-645 Ülke Riskinin Hisse Senetleri Getirileri Üzerine Etkisi: Türkiye ve Arjantin Piyasaları İçin Bir Karşılaştırma Nevser Mine

Detaylı

IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma

IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Hakan Aygören Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Finansal piyasalarda oynaklık yatırımcılar için yatırım kararlan verirken önemli rol oynamaktadır.

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi: İmkb de Endeks Bazında Uygulamalar

Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi: İmkb de Endeks Bazında Uygulamalar Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi: İmkb de Endeks Bazında Uygulamalar Mustafa İBİCİOĞLU* Özet Bu çalışmanın amacı, yurtdışı yerleşiklerin İMKB bünyesinde yaptıkları hisse senedi

Detaylı

TÜRKİYE BORSASININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER BORSALARI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRKİYE BORSASININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER BORSALARI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRKİYE BORSASININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER BORSALARI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Doç. Dr. Yasemin KESKİN BENLİ ÖZ Bu çalışmada, Türkiye hisse senedi piyasasının Gelişmekte Olan Ülkeler hisse senedi piyasaları

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz. Ekonometri alanı iktisat teorisi, işletme, matematik ve istatistiğin birleşmesiyle

Detaylı

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010 297 PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR

Detaylı

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2012, Cilt:8, Yıl:8, Sayı:2, 8:45-55 YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Mustafa İBİCİOĞLU * MULTIDIMENSIONAL

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

DÖVİZ KURU İLE BORSA İSTANBUL 100 VE SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ

DÖVİZ KURU İLE BORSA İSTANBUL 100 VE SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ DÖVİZ KURU İLE BORSA İSTANBUL 100 VE SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ EMPIRICAL ANALYSIS OF THE REALATIONSHIP BETWEEN EX- CHANGE RATE AND ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 AND SECTOR INDEXES

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 478-486 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 01.11.2016 30.11.2016 Emre Hayri BARAZ

Detaylı

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.127-136. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES.

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES. FİRMAYA ÖZGÜ DEĞİŞKENLERLE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 1 Cumhur ŞAHİN Arş. Grv., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İşletme

Detaylı

Borsalar Arasında Etkileşim: G-8 Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma Özet

Borsalar Arasında Etkileşim: G-8 Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma Özet Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2014 Cilt: 51 Sayı: 594 T. KOCABIYIK - Ş. KALAYCI 37 Turan KOCABIYIK 1 Şeref KALAYCI 2 1 Öğr. Gör. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, turankocabiyik@sdu.edu.tr 2 Prof.

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

DÖVİZ KURU VE ENFLASYONUN BİST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DÖVİZ KURU VE ENFLASYONUN BİST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016 Cilt: 5 Sayı: 3 MANAS Journal of Social Studies 2016 Vol.: 5 No: 3 DÖVİZ KURU VE ENFLASYONUN BİST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doç. Dr. Selçuk KENDİRLİ Hitit Üniversitesi,

Detaylı

İMKB İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ AKDENİZ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ENTEGRASYONUNUN AMPİRİK ANALİZİ*

İMKB İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ AKDENİZ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ENTEGRASYONUNUN AMPİRİK ANALİZİ* ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 11 - S ayı/no: 3 : 85 102 (2011) İMKB İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ AKDENİZ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ

Detaylı

Borsa İstanbul Vizyonu ve Listingİstanbul. Dr. M. İbrahim TURHAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 10 Nisan 2013

Borsa İstanbul Vizyonu ve Listingİstanbul. Dr. M. İbrahim TURHAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 10 Nisan 2013 Borsa İstanbul Vizyonu ve Listingİstanbul Dr. M. İbrahim TURHAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 10 Nisan 2013 Gündem Küresel Finansal Varlık Gelişmeleri Dünya Borsalarında İşlem Gören Şirket Sayılarındaki

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE YÜKSEK DIŞ TİCARET HACMİNE SAHİP ÜLKE BORSALARI İLE ENTEGRASYON İLİŞKİSİ *

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE YÜKSEK DIŞ TİCARET HACMİNE SAHİP ÜLKE BORSALARI İLE ENTEGRASYON İLİŞKİSİ * ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, 2008, ss. 19 44. TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE YÜKSEK DIŞ TİCARET HACMİNE SAHİP ÜLKE BORSALARI İLE ENTEGRASYON İLİŞKİSİ * Doç.Dr. Turhan KORKMAZ Selin ZAMAN

Detaylı

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Gündem Dünya Piyasalarında Ana Eğilimler Türkiye Sermaye Piyasalarının Genel Görünümü İMKB nin Yol Haritası 3 Sunum Planı

Detaylı

Z mni Volatilite Endeksinden Geliflmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yay lma Etkisi

Z mni Volatilite Endeksinden Geliflmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yay lma Etkisi Z mni Volatilite Endeksinden Geliflmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yay lma Etkisi Turhan KORKMAZ* Emrah smail ÇEV K** Özet Bu çal flmada ABD de z mni volatilite endeksi olarak oluflturulan VIX

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ AVRASYA BORSALARI İLE ENTEGRASYONU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ AVRASYA BORSALARI İLE ENTEGRASYONU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ AVRASYA BORSALARI İLE ENTEGRASYONU Öğr. Gör. Mustafa Can SAMIRKAŞ * Doç. Dr. Hatice DÜZAKIN ** ÖZ Bu çalışmada İMKB nin (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) Avrasya

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ. Osman Birsen

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ. Osman Birsen İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Osman Birsen İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Başkanõ 1 Ana Başlõklar 1 Hukuki ve genel altyapõ 2 Likidite ve getiri 3 Projeler 4 Uluslararasõ konum 2 -1- Hukuki ve Genel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ YIL: 7 * CİLT/VOL.: 7 * SAYI/ISSUE:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ YIL: 7 * CİLT/VOL.: 7 * SAYI/ISSUE: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ Öz Dilek ŞAHİN Bu çalışmanın amacı finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu kapsamda

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SİRKÜLER DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ İMKB ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: İMKB, MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR AÇISINDAN BİLGİ ETKİN MİDİR?

PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ İMKB ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: İMKB, MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR AÇISINDAN BİLGİ ETKİN MİDİR? PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ İMKB ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: İMKB, MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR AÇISINDAN BİLGİ ETKİN MİDİR? Levent ÇITAK* ÖZET Bu makalenin amacı, makroekonomik politikalarla

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASASI VE REEL EKONOMİK FAALİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

HİSSE SENEDİ PİYASASI VE REEL EKONOMİK FAALİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.333-348. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

Morgan Stanley Gelişmekte Olan Borsa Endeksi ile BIST Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analiz Edilmesi

Morgan Stanley Gelişmekte Olan Borsa Endeksi ile BIST Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analiz Edilmesi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 1, 2014 1 Morgan Stanley Gelişmekte Olan Borsa Endeksi ile BIST Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analiz Edilmesi Ayşe

Detaylı

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Ünal GÜLHAN 1 Abdulkadir KAYA 2 Bener GÜNGÖR 3 Özet Bu çalışmanın amacı bileşik öncü göstergeler

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor...

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor... Haftalık Bülten 29 Mayıs 2009 Piyasalar makro verilerde dolu dikkate nin,, göre S etti. olumlu verileri d. Euro/$ paritesi yükseldi... parite, piyasalarda güvenin geri dönmeye seviyelerini test etti. Paritenin

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Küresel Tehditler. Mart 2011 Doğuş Üniversitesi

Türkiye Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Küresel Tehditler. Mart 2011 Doğuş Üniversitesi Türkiye Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Küresel Tehditler Mart 2011 Doğuş Üniversitesi İçindekiler 1 Sermaye Piyasası Kurumları 2 Türkiye Sermaye Piyasası 3 Hisse Senedi Yatırımcı Profili 4 Küresel Gelişmeler,

Detaylı

Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu

Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu Prof. Dr. Ahmet BurçinYERELİ Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASININ ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA HİSSE SENEDİ PİYASALARI İLE ENTEGRASYONU

TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASININ ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA HİSSE SENEDİ PİYASALARI İLE ENTEGRASYONU TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASININ ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA HİSSE SENEDİ PİYASALARI İLE ENTEGRASYONU Arş. Gör. Bahadır ERGÜN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü bahadirergun@oku.edu.tr Öğr.

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği. Financial Development and Economic Growth in Turkey

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği. Financial Development and Economic Growth in Turkey İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 7, 2016 Sayfa: 1757-1765 Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği Hacı Bayram IŞIK Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Halka Arzlarda Sorunlar & Çözümler

Halka Arzlarda Sorunlar & Çözümler Halka Arzlarda Sorunlar & Çözümler Kudret VURGUN İMKB Kotasyon Müdürü www.halkaarzsefereberligi.com İstanbul, 21 Şubat 2012 İMKB Piyasa Değerinin Gelişimi Ülkemizde 2003-2010 yılları arasında GSYH 1,5

Detaylı

ENERJİ FİYATLARI VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR UYGULAMA. Doç. Dr. Songül KAKİLLİ ACARAVCI. Arş. Gör.

ENERJİ FİYATLARI VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR UYGULAMA. Doç. Dr. Songül KAKİLLİ ACARAVCI. Arş. Gör. 94 ENERJİ FİYATLARI VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR UYGULAMA Doç. Dr. Songül KAKİLLİ ACARAVCI Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sacaravci@hotmail.com

Detaylı

Mehmet Umutlu. Ocak 2016

Mehmet Umutlu. Ocak 2016 Ocak 2016 Mehmet Umutlu İş Deneyimi Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü No:35-37, Ağaçlı Yol, Bornova, İzmir, PK. 35100 e-mail: mehmet.umutlu@yasar.edu.tr

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15 BETA KATSAYISININ TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ: İMKB DE BİR ARAŞTIRMA Nevzat TETİK (*) Ahmet

Detaylı

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2014. Atilla Aras Sakarya Üniversitesi,SBE, İşletme ABD atilla_aras@yahoo.com

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2014. Atilla Aras Sakarya Üniversitesi,SBE, İşletme ABD atilla_aras@yahoo.com Yrd. Doç. Dr. Fatih Burak Gümüş Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü fbgumus@sakarya.edu.tr Atilla Aras Sakarya Üniversitesi,SBE, İşletme ABD atilla_aras@yahoo.com 71 Özet Bu makale

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 37 KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:249-271.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:249-271. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:249-271. İMKB İLE BAZI ÖNDE GELEN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI ARASINDAKİ BÜTÜNLEŞMENİN

Detaylı

Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi

Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi Erhan İŞCAN * Özet Petrol fiyatlarının iktisadi aktiviteyi etkileyen en önemli bileşenlerinden biri olmasının yanında genel piyasa anlayışı hisse

Detaylı

İMKB İLE ULUSLAR ARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİNİN YAPISAL KIRILMA TESTLERİ İLE ANALİZİ *

İMKB İLE ULUSLAR ARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİNİN YAPISAL KIRILMA TESTLERİ İLE ANALİZİ * Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (17) 2009, 40-71 İMKB İLE ULUSLAR ARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİNİN YAPISAL KIRILMA TESTLERİ İLE ANALİZİ * THE ANALYSIS OF INTEGRATION RELATION BETWEEN

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, Aralık 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, Aralık 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, Aralık 2016, s. 589-603 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 15.11.2016 10.12.2016 Öğr. Gör. Arzu ÖZMERDİVANLI

Detaylı

Yabancı Payları ve Getiri Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vadeli İşlem Piyasaları Örneği

Yabancı Payları ve Getiri Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vadeli İşlem Piyasaları Örneği Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/ 2014 ÖZET Yabancı Payları ve Getiri Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vadeli İşlem Piyasaları Örneği Sedat DURMUŞKAYA Gökhan MAYIL Yabancı yatırımcıların türev

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

Uluslararası Piyasalar

Uluslararası Piyasalar Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Amerikan hisse senedi piyasaları Pazartesi günü yükseliş hareketlerine devam ederek yeni rekor seviyelerini test etmeye devam etmiştir. Üç majör Sait

Detaylı

ÖZET A STUDY TOWARDS THE INTERACTION BETWEEN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES S STOCK EXCHANGES AND TURKISH STOCK EXCHANGE ABSTRACT

ÖZET A STUDY TOWARDS THE INTERACTION BETWEEN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES S STOCK EXCHANGES AND TURKISH STOCK EXCHANGE ABSTRACT 1 GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI İLE TÜRK BORSASI ARASINDAKİ ETKİLEŞİME YÖNELİK BİR İNCELEME ÖZET Küreselleşme olgusuyla birlikte finansal piyasalar arasındaki bütünleşme eğiliminde bir hızlanma

Detaylı

sdurmuskaya@sakarya.edu.tr Anahtar Kelimeler Hava sıcaklıkları, BİST Gıda ve İçecek Endeksi, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modeli.

sdurmuskaya@sakarya.edu.tr Anahtar Kelimeler Hava sıcaklıkları, BİST Gıda ve İçecek Endeksi, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modeli. Hava Sıcaklıkları ile Borsa Gıda ve İçecek Endeksleri Arasındaki İlişki: BİST Gıda ve İçecek Endeksi Uygulaması (The Relationship Between Weather Condition Reports and Stock Food and Beverage Indices:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsrafil Zor - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bozkurt - Öğr. Grv. Sezer Öksüz

Yrd. Doç. Dr. İsrafil Zor - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bozkurt - Öğr. Grv. Sezer Öksüz Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Asimetrik Bilgi Düzeyinin Fiyat-Hacim İlişkisi Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği The Impact of Asymmetric

Detaylı

İMKB 30 endeksi ile VOB-İMKB 30 endeks vadeli işlem sözleşmeleri arasındaki öncül-ardıl ilişkisi *

İMKB 30 endeksi ile VOB-İMKB 30 endeks vadeli işlem sözleşmeleri arasındaki öncül-ardıl ilişkisi * İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:42, Sayı/No:1, 2013, 26-40 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2013 İMKB 30 endeksi ile VOB-İMKB

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 47, Haziran 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 47, Haziran 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 47, Haziran 2017, s. 161-179 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 10.04.2017 15.06.2017 Yrd. Doç. Dr. Nurdan

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / 8 AĞUSTOS EYLÜL 1 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPÇU * Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

Detaylı

KÜRESEL EMTİA FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KARDEMİR VE İZDEMİR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KÜRESEL EMTİA FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KARDEMİR VE İZDEMİR ÜZERİNE BİR UYGULAMA Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Cilt: 5 Sayı: 10 Ocak 2014, ISSN 1309-1123, ss. 107-138 DOI: 10.14784/JFRS.2014104502 KÜRESEL EMTİA FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

Uluslararası Piyasalar

Uluslararası Piyasalar Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasası Çarşamba günü, ABD li büyük şirketlerin finansal raporlarının beklentilerden olumsuz Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

Detaylı

PETROL PRICE DEVELOPMENTS IN THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT

PETROL PRICE DEVELOPMENTS IN THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.289-299. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE İLE BAZI GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILMA İLİŞKİSİ İLE ENTEGRASYONUN ANALİZİ

Detaylı

ULUSLARARASI PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ AÇISINDAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI ARASINDAKİ EŞHAREKETLİLİK: BREZİLYA-TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ULUSLARARASI PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ AÇISINDAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI ARASINDAKİ EŞHAREKETLİLİK: BREZİLYA-TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.1, s.167-180. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Uluslararası Piyasalar

Uluslararası Piyasalar Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasası Cuma günü, Perşembe günü ABD Senatosu ndaki Cumhuriyetçiler in hazırladıkları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

Detaylı

Uluslararası Piyasalar

Uluslararası Piyasalar Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi ABD Hisse senedi piyasasında Salı günü Dow Jones Sanayi Endeksi ve S&P 500 Endesi yeni rekor seviyelerini Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

Detaylı

PETROL FİYATLARI-HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST SEKTÖREL ANALİZ

PETROL FİYATLARI-HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST SEKTÖREL ANALİZ PETROL FİYATLARI-HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST SEKTÖREL ANALİZ Zehra ABDİOĞLU Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF Ekonometri Bölümü maraszehra61@hotmail.com Nurdan DEĞİRMENCİ Öğr. Gör.,

Detaylı

TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ

TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ VİOP Hakkında Borsa İstanbul A.Ş., yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi

Detaylı

İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE. Yrd.Doç. Dr. Sibel KARGIN. Yrd.Doç. Dr.

İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE. Yrd.Doç. Dr. Sibel KARGIN. Yrd.Doç. Dr. Sosyal Bilimler 7/1 (2009) s.115-124 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2009 Cilt : 7 Sayı :1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler. İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler. İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu?

Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu? Doç. Dr. Feriştah Sönmez Öğr. Gör. Mustafa Terzioğlu Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu? Doç.Dr. Feriştah SÖNMEZ Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF Öğr. Gör. Mustafa TERZİOĞLU

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Hasibe ÖZGÜMÜŞ Turhan KORKMAZ ** Emrah İsmail ÇEVİK *** Özet Bu çalışmada Şubat 2005 - Kasım 2011 tarihleri arasında,

Detaylı

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar Umut Oran Basın Açıklaması 06.01.2013 Yarın Aydın-Söke de pamuk üreticileriyle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, yazılı açıklaması şöyle: * EL KAZANDI

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

DÖVİZ KURU İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: GELİŞEN ÜLKELER ÖRNEĞİ

DÖVİZ KURU İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: GELİŞEN ÜLKELER ÖRNEĞİ DÖVİZ KURU İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: GELİŞEN ÜLKELER ÖRNEĞİ Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ utkual@hotmail.com ÖZET Çalışmada döviz kuru ile hisse senedi arasındaki ilişki

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

TÜRKİYE, KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ. AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF DRIED FIGS EXPORT in TURKEY

TÜRKİYE, KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ. AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF DRIED FIGS EXPORT in TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.2, s.439-448. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017,

Detaylı