Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:"

Transkript

1 nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan Demircan la birlikte açt. 4-5 Demircan, Kastamonu ve Rize de Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n memleket ziyaretleri Kastamonu ve Rize ile devam etti. Demircan, lu hemflehrileriyle kendi memleketlerinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duydu unu belirtti Say : 13 - A ustos Belediyesi nin Ücretsiz Ayl k Yay n d r.: DUYURU :. BAYRAMLAfiMA Bayramlaflma Töreni, Bayram n 1. günü (9 Eylül Perflembe) bayram namaz sonras saat de Kas mpafla K z lay Meydan nda yap lacakt r. Tüm halk m z davetlidir Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: SOSYAL MARKET Belediyesi nin yeni hizmeti Sosyal Market, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Hayati Yaz c n n kat ld törenle Kas mpafla K z lay Meydan nda aç ld. G dadan giyime, temizlik malzemesinden yakaca a birçok ürün reyonundan oluflan market ilçede yaflayan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz al flverifl keyfini yaflatacak. 6-7 de

2 A USTOS Hat Eserleri Sergisi ne yo un ilgi Bir hattat; Hasan Çelebi Hasan Çelebi ve Dört K tadan Talebeleri Uluslararas Hat Sergisi Belediyesi Sanat Galerisi nde aç ld. Sergide Çelebi nin yurtd fl ndan 40 ö rencisinin klasik hat eserleri sergilendi. Hattat Hasan Çelebi ve dört k tadan talebeleri Belediyesi Sanat Galerisi nde muhteflem bir sergi ile biraraya geldi. 9 A ustos Pazartesi günü Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n kat l m ile aç - lan Hasan Çelebi ve Dört K tadan Talebeleri Uluslararas Hat Sergisi nde, Çelebi nin Uzakdo u dan Avrupa ya uzanan ö rencilerinden 40 n n yapt klasik hat eserleri sergilendi. Sergi, 22 A ustos 2010 tarihinde sona erdi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan aç l flta yapt konuflmada sergi ile ilgili flunlar söyledi; Hat Sanat n n uluslararas örneklerinin bir araya geldi i bu sergiye ev sahipli i yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sergi sayesinde stanbul un Hat konusunda da bir baflkent oldu- unu görüyoruz. Sanatseverler ve bu sanata ilgi duyan herkes mutlaka bu sergiyi gezmeli. Bu sergi, stanbul un hatt n da baflkenti oldu u mesaj - na katk da bulunacak bir kültür sanat buluflmas d r.

3 A USTOS Yaz Okulu nda Muhteflem Final bin mutluluk kayna Belediyesi nin 7 14 yafl aras çocuklara yönelik düzenledi i Yaz Spor Okulu muhteflem bir finalle sona erdi. Kas mpafla Orbay lkö retim Okulu nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, yüzme, yelken ve futbol branfllar nda e itim gören 3 bin çocuk sertifikalar n Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n elinden ald. Belediyesi nin Yaz Spor Okulu na kat lan 3 bin çocuk sertifikalar n Kas mpafla Orbay lkö retim Okulu nun bahçesinde düzenlenen coflkulu bir törenle ald. Bir buçuk ay boyunca Yaz Spor Okulu nda yüzme, yelken ve futbol branfllar nda e itim gören 7-14 yafl aras çocuklar n sertifikalar n Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan verdi. Oldukça coflkulu geçen törene çocuklar n aileleri de kat ld. Belediye baflkanlar n n elinden sertifika alman n mutlulu unu yaflayan çocuklar coflkulu törende doyas ya e lendiler. Yaz Spor Okulu nda ö rendiklerini ailelerine sunan çocuklar flark lar söyledi, dans gösterisi yapt. Törende, ayr ca, çocuklar için ilizyon gösterisi, k sa skeçler ve heyecanl yar flmalar yap ld. Yaz okulu na 3 bin çocuk kat ld Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan törende yapt konuflmada, Yaz Spor Okulu na bu y l 3 bin çocu umuzun kat lmas bizi çok mutlu etti. lçede dört noktada çocuklar m z için portatif havuzlar açt k. Bu havuzlarda çocuklar m z hem serinledi hem de yüzmeyi ö rendi. ste imiz her yaz daha çok çocu umuza ulaflmak. Onlar n gelece i için güzel fleyler yapmak için çal fl yoruz dedi.

4 A USTOS Hergün bir mahallede kurulan Her sokak iftar Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede vermeye devam etti i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan binlerce kiflilik iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan la birlikte açt. lular Ramazan ay nda sokak iftarlar nda bulufluyor. "Paylaflmak Mutluluktur, Sofram z Paylafl yoruz slogan yla düzenlenen sokak iftarlar n n ilki Kas mpafla K z lay Meydan nda yap ld. Ramazan ay n n manevi atmosferini bir arada yaflamak isteyen Kas mpafla halk aç k havada kurulan 2000 kiflilik iftar sofras na yo un ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan iftar sofras nda her yafltan, her inançtan ve her düflünceden insan bir araya geldi. Oldukça coflkulu geçen iftara Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, baflkan yard mc lar ve belediye meclis üyeleri ile birlikte kat ld. Demircan, iftardan yar m saat önce K z lay Meydan na gelerek ilçe sakinlerinin Ramazan ay n kutlad ve onlarla sohbet etti. ftar sofras n dolduran 2000 kifliyle tek tek ilgilenen Demircan, daha sonra yemek stand n n bafl na geçerek vatandafllara iftar yeme i da tt. ftar-

5 A USTOS binlerce kiflilik sofralarda: bayram tad nda SOKAK FTARLARI PROGRAMI 18 A ustos Çarfl. Semt Kona Önü (Hac ahmet Mah. Hac ahmet Karakolu Sk.) 21 A ustos C.tesi Özürlüler - Yafll lar ftar Aynal kavak Semt Kona Önü (Keçeci Piri Mah. Toygar Sk. No:18 Hasköy) 5 22 A ustos Pazar Arda Cad. (Kad mehmet Mah.) 23 A ustos P.tesi Orbay.Ö.O. Önü (Kaptanpafla Mah. A açköprü Sk.) 24 A ustos Sal Kulaks z Semti (Kaptanpafla Mah. Yay Sk.) dan saatler önce sofrada yerini alan Kas mpaflal lar ezan n okunmas ile birlikte hep bir a zdan dua ederek oruçlar n açt. Ramazan Ay n n Bereketini Birlikte Paylafl yoruz Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan bereketli ve nefleli geçen iftar sonras k sa bir konuflma yapt. Sözlerine, Sizinle ayn sofrada iftar yapmak beni çok mutlu etti diyerek bafllayan Demircan, Ramazan ay boyunca ilçenin farkl mahallelerinde iftar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Demircan, Mahallelerde düzenlenen iftarlar sayesinde sevgimiz, hoflgörümüz, bereketimiz ve paylaflmam z daha da art yor. Mübarek Ramazan ay n n bereketini ayn sofrada birlikte paylaflmak ve bu güzelli i birlikte yaflamak bizim için çok anlaml. Tüm halk n iftarlar m za davet ediyoruz diye konufltu. nda Ramazan coflkusu her akflam farkl sokaklarda ve mahallelerde kurulacak iftar sofralar Ramazan Ay boyunca devam ediyor. Toplam 20 sokakta kurulan iftar sofralar nda her akflam 2000 kifli iftar yap yor. Küçükpiyale deki sokak iftar na Bakan Nimet Çubukçu misafir oldu Belediyesi taraf ndan her akflam farkl bir mahallede kurulan ve semt sakinlerinin kat ld - iftar sofralar bu kez bir bakan a rlad. Milli E itim Bakan Nimet Çubukçu, Kas mpafla Küçükpiyalepafla mahallesinde kurulan 2 bin kiflilik iftar sofras na misafir oldu. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n ev sahipli inde gerçekleflen iftara mahalle sakinleri yo un ilgi gösterdi. Çubukçu, Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz al flverifl imkan sa layan Sosyal Market'i Baflkan Demircan ile birlikte gezdi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan iftar sonras yapt konuflmada Ramazan ay boyunca ilçenin farkl mahallelerinde 20 noktada iftar yapmaya devam edeceklerini ve tüm halk n sokak iftar na davet etti ini söyledi. Milli E itim Bakan Nimet Çubukçu da Kas mpafla halk n n çok s - cak ve samimi oldu unu belirterek, Kas mpafla'da bulunmaktan duydu u mutlulu u dile getirdi. Pakistan'daki sel felaketinde çok say da kiflinin zorluklarla mücadele etti ini de hat rlatan Çubukcu, 'Baflbakanl m z n ve K z lay' n açt - hesap numaralar na destek bekliyorum. Ramazan ay nda Pakistanl kardefllerimize yard m edelim' diye konufltu. 25 A ustos Çarfl. Tophane Semt Kona Önü (Tophane Mah. Karabafl Cad.) 26 A ustos Perfl. Aynal kavak Semt Kona Önü (Keçeci Piri Mah. Toygar Sk. No:18 Hasköy) 27 A ustos Cuma Örnektepe Semt Kona Önü (Örnektepe Mah.) 30 A ustos P.tesi Kalayc bahçe Meydan (Piripafla Mah. fiaban Deresi Sk.) 31 A ustos Sal Yeniflehir Semt Kona (Yeniflehir Mah. Hakem Sk.) 1 Eylül Çarfl. Piyalepafla Park Önü (Piyalepafla Mah. Piyalepafla Cad.) 2 Eylül Perfl. Okmeydan Semt Kona Önü (Piyalepafla Mah. Sa l k Oca Sk.) 3 Eylül Cuma Sururi Mahallesi Muhtarl Önü (Sururi Mah. Kürümet Sk.) 6 Eylül Pazartesi Bademlik Sa l k Oca Yan (Sütlüce Mah. Talippafla Sk.)

6 A USTOS Belediyesi nin sosyal belediyecilik Müflterisi ihtiyaç sahibi, Belediyesi nin yeni hizmeti Sosyal Market, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Hayati Yaz c n n kat ld törenle Kas mpafla K z lay Meydan nda aç ld. G dadan giyime, temizlik malzemesinden yakaca a birçok ürün reyonundan oluflan market ilçede yaflayan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz al flverifl keyfini yaflatacak. Belediyesi ilçede yaflayan ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlar n huzurlu ve rahat bir flekilde karfl layabilmeleri için sosyal market projesini hayata geçirdi. G - dadan giyime, temizlik malzemesinden yakaca a kadar birçok ürün reyonundan oluflan Belediyesi Sosyal Market Kas mpafla K - z lay Meydan nda coflkulu bir törenle aç ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan sosyal dayan flman n ve sosyal belediyecili in bir örne i olan sosyal marketin aç l fl kurdelesini Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Hayati Yaz c ile birlikte kesti. Ak Parti stanbul Milletvekili Necat Birinci ve Kaymakam Hasan fienses in de efllik etti i kurdele kesim töreninden sonra marketi gezen Bakan Yaz c ihtiyaçlar - n karfl layan vatandafllarla sohbet etti. Bakan Yaz c, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n marketin iflleyifli hakk nda verdi i bilgileri dikkatle dinledi. Demircan: Alan El ve Veren El Sosyal Markette Bulufluyor Aç l fl töreninde konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, sosyal market arac - l yla ihtiyac n söyleyemeyen ilçe sakinlerine ulaflt klar n belirterek, Bu markette para geçmiyor. Hay rsever vatandafllar m z n, kurum ve kurulufllar m z n iyili i ve cömertli i geçiyor. Bu market veren el ile alan elin bulufltu u bir markettir. Tüm ba fllar tutanakla teslim al - yor, tutanakla teslim ediyoruz. Dini, dili, cinsi, kimli i, kiflili i, ne olursa olsun, her vatandafl m z, bizim için de erlidir. Yapt m z bütün hizmetler onlar içindir. Yapt klar m z

7 A USTOS hamlesi Sosyal Market le taçland tedarikçisi hay rsever... elbette yeterli de il. nsan m z n, vatandafl m z n bu yard mlara ihtiyac kalmayana kadar da yeterli olmayacakt r diye konufltu. Yaz c : Sosyal Market Ramazan Hediyesi Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Hayati Yaz c da konuflmas nda, vatandafl n düflünmeyen, vatandafl n açl n bilmeyen devletin ve yerel yönetimlerin görevini tam olarak yapmad n belirterek, " Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan bu konuda oldukça duyarl bir belediye baflkan. Bu bak mdan sosyal market örnek bir projedir ve Belediyesi nin ihtiyaç sahiplerine bir Ramazan hediyesidir" dedi. Bakan Yaz c, AK Parti Hükümeti'nin iktidarda oldu u ilk günden beri yapt sosyal projelere vatandafllar aras nda hiçbir ay r m gözetmeden devam etti ini hat rlatarak, "Herkese yard m elini uzat yoruz. Sosyal projelerimizi imkânlar m z çerçevesinde ülkenin en ücra köflelerine kadar götürmeye çal fl yoruz. Bu çal flmalar m z e itim alan nda, 0-6 yafl grubu çocuklar n ailelerine yard m fleklinde ve kömür yard m gibi projelerle yap yoruz" fleklinde konufltu. Sosyal Markette Para Geçmiyor htiyaç sahibi vatandafllarla üretici firmalar aras nda köprü olmay sa layan sosyal markette para yerine kredi geçiyor. Her gün saat aras nda marketten yararlanacak ihtiyaç sahipleri Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü taraf ndan kendilerine verilen kartla giyimden g daya her türlü ihtiyaçlar n ücretsiz karfl layabilecek. Kart sahibinin bütün bilgileri belli kredi limitine sahip bu kartta yer alacak. Böylece ihtiyaç sahibi ihtiyaçlar n ister tek seferde, ister diledi i zaman diliminde yapabilecek. Belediyesi Sosyal Market Kas mpafla K z - lay Meydan nda hizmet veriyor. Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü binas n n alt kat nda yaklafl k 350 metrekarelik marketin ürün reyonlar nda her ürünü rahatça bulmak mümkün. Markette, ayr ca, kuru g da deposu, so- uk hava deposu, dondurulmufl ürünler, et ve tavuk ürünleri difrizi, temizlik ürünleri deposu, giyim deposu ile ikinci el k yafetlerin haz rland atölye ve giyim eflyalar n n topland depo da bulunuyor. htiyaç Sahipleri Yararlan yor ilçesinde yaflayan htiyaç sahipleri Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü ne, yaflad klar mahalledeki Belediyesi Semt Konaklar ndaki Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü flubelerine baflvurabiliyor. Ayr ca, Belediyesi Ça r Merkezi nin numaral telefonuna yard m taleplerini bildirebiliyor. Yard m talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin sosyal incelemeleri yap ld ktan ve ihtiyaçlar derecelendirildikten sonra kendilerine al flverifl kartlar teslim ediliyor. Al fl verifl kartlar ndaki kredi limiti ayl k, üç ayl k ve alt ayl k olarak düzenleniyor. Kullan m süresi dolan kartlara limit yüklemesi otomatik olarak yap l - yor. Böylece, al flverifl kart n alan ihtiyaç sahipleri evinin ihtiyac n sosyal marketten ücretsiz karfl layabiliyor. Ayr ca, tüm baflvurular Ak ll Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) ile kay t alt nda tutuluyor.

8 Türkiye deki dini cemaat liderleri Belediyesi nin geleneksel iftar yeme inde bir araya geldi. Coflkulu geçen iftar yeme ine Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Ali Bardako lu onur konu u olarak kat ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n evsahipli inde Ceylan Otel de gerçekleflen iftar yeme inde dostluk ve bar fl mesajlar verildi., bu Ramazan da da paylafl mla Dini liderler Beyo Belediyesi nin her y l Ramazan ay nda düzenledi i geleneksel iftar yeme i coflkulu kat l mla gerçekleflti. Taksim Ceylan Intercontinental Otel de düzenlenen iftar yeme i renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n ev sahipli inde gerçekleflen iftar yeme ine Türkiye deki dini cemaat liderleri büyük ilgi gösterdi. ftar yeme inin onur konu- u olan Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Ali Bardako lu, Neve fialom Sinagogu Vakf Baflkan Josef Nassi, Süryani Katolik Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Basatemir, Süryani Ortodoks Cemaati Lideri Yusuf Çetin, Musevi Cemaati Onursal Baflkan Bension Pinto, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Yusuf Sa ve Ermeni Patrikhanesi Ruhani Meclis Kurul Üyesi Tatul Anuflyan ayn masa etraf nda bulufltu. Birlik ve beraberlik mesajlar n n verildi- i iftar yeme ine, baflta stanbul Cumhuriyet Baflsavc s Aykut Cengiz Engin, Ak Parti l Baflkan Aziz Babuflcu, Kaymakam Hasan fienses, srail Baflkonsolosu Moshe Kamhi, Almanya Konsolosu Brita Wagener olmak üzere baz ülkelerin baflkonsoloslar ile siyaset, ifl, medya, sanat ve spor dünyas n n önemli isimleri de kat ld. ftar yeme inin ev sahibi Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, konuklar n kap da karfl layarak onlarla tek tek ilgilendi. Demircan: Birleflmifl Kültürler Toplulu u Bas n n yo un ilgi gösterdi i iftar yeme i oldukça kalabal kt. ftar yeme inin aç l fl konuflmas - n yapan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Ramazan ay, zamanda yolculuk yapmaya devam ediyor. Bu y lki dura s cak bir mevsim. Mevsim ne olursa olsun, sokaklar m z, sevgilerimizi, dostluklar m z ekme imizi birbirimizle paylaflmaya devam ediyoruz. stanbul, özellikle de, bu paylaflmalar n, bu ikramlar n en güzellerine flahitlik ediyor dedi. Demircan, Musevilerin, H ristiyanlar n ve Müslümanlar n, 'ndaki manevi ruhtan beslendiklerini ifade ederek, "Toplumun bütün kesimlerinin uyumlu birlikteli i, üretti i zenginlik ülkemize model oluyor. Diyebiliriz ki bir birleflmifl kültürler toplulu u diye konufltu. Bardako lu: Bar fl iftarlar Türkiye için önemli ftar yeme inde konuflan Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Ali Bardako lu, Ramazan ikliminin tüm slam alemine dalga dalga yay lmas n dileyerek, stanbul'un her zaman farkl dinlerin ahenk içinde yaflad önemli bir flehir oldu unu söyledi. Prof. Dr. Bardako lu, "As rlard r Türkiye'de ve stanbul'da di- er dinlerle kardefllik içinde yaflan yor. 'Gösterifl olsun diye de il, y llard r böyle yaflad m z için bu if-.: BEYO LU BELED YE Canan Tülay DO ULU (AK PART ) Do um Tarihi ve Yeri Hakk nda , stanbul 1961 y l nda Kas mpafla da dünyaya gelen Canan Tülay Memleketi Tokat Do ulu, aslen tokatl d r ve bir çocuk annesidir. Kad mehmet Ö renim Durumu Mahallesi nde ikamet etmekte ve özel bir flirkette yöneticilik M.Ü. - Alman Dili E itimi Mesle i yapmaktad r. Geçmifl y llarda da siyasi çal flmalar n içinde yer Yönetici alm fl olan Do ulu, 2005 y l ndan bu yana Ak Parti lçe Belediyedeki Görevleri - Meclis Sa l k ve Çevre Komisyonu Kad n Kollar Yönetim Kurulu Üyeli i yapmaktad r. Ak Parti Üyesi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Mezunudur. 29 Mart - Kent Konseyi Kültür ve Sanat Kurulu, Kad n Kurulu ve Sa l k Kurulu üyesi 2009 Yerel Seçimlerinde ilk defa meclis üyesi seçilmifltir.

9 A USTOS r n ve ikramlar n en güzellerine flahitlik ediyor... lu iftar nda bulufltu 9 tarda bir araday z. nan yorum bu bar fl iftarlar, Türkiye'de bar fl n, sükunetin, sevginin, sayg n n artmas na katk sa layacakt r ve d flar ya da güzel bir resim verecektir" fleklinde konufltu. Çetin: Ramazan ay dünya ya bar fl getirsin Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin de, konuflmas nda, Belediyesi nin geleneksel iftar yeme inin önemine vurgu yaparak, Dünyay içinde de iflik çiçek, a aç ve meyveler bulunan Tanr 'n n manevi bir bahçesine benzetiyorum. E er bu çeflitler olmasayd monoton olurdu. Zira her meyvenin ayr bir tad vard r. Biz semavi din mensuplar olarak bu bahçede kendi dini mezhebimize göre yüce Yaradan yükseltiyor ve flükürlerimizi sunuyoruz. Hepimiz tek Allah'a inan yoruz. Onun bizden bekledi i manevi ve kutsal meyveler vermek ve çevremize yaymakt r" dedi. AK Parti stanbul l Baflkan Aziz Babuflcu da ramazan n farkl bir rahmet ve ruh iklimiyle geldi ini belirterek, bir ay boyunca stanbul'un bu iklimi yaflamas n diledi. S MECL S ÜYELER :. Nevzat ATAMAN (CHP) Do um Tarihi 26/03/1975 Tokat / Turhal Memleketi Tokat Ö renim Durumu Kaptanpafla Lisesi Mesle i Tekstil fl Adam Belediyedeki Görevleri Meclis Sa l k ve Çevre Komisyonu Üyesi, mar Komisyonu Üyesi Hakk nda Y l nda Tokat n Turhal lçesinde do an Nevzat Ataman 03/07/2005 tarihinde yap lan CHP lçe Kongresinde Yönetim Kuruluna seçildi. 30/12/2007 Tarihinde yap lan CHP Kongresinde Spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçildi. OT AD, TK B, Piayalepafla Çevre Koruma ve Güzellefltirme Derne i ve Ulutepe Spor Kulübü üyesi olan Nevzat Ataman nda ikamet ediyor y l nda Osmanbey de bafllad ifl hayat n 1997 y l nda kurmufl oldu u flirketle tekstil imalat, ithalat, Ortado u ve Avrupa Ülkelerine ihracat konular nda sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babas d r.

10 A USTOS Baflkan n memleket ziyaretleri Kastamonu ve Rize, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, her y l bir yöreye gerçeklefltirdi i ziyaretlerine Kastamonu ve Rize illeriyle devam etti. Gitti i her yerde büyük coflkuyla karfl lanan Demircan, nda yaflayan hemflehrileriyle kendi memleketlerinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duydu unu belirtti. Kalabal k bir heyetle stanbul dan yola ç kan Demircan için, Kastamonu giriflinde davullu zurnal bir karfl lama yap ld. Kastamonulular, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyeti yöresel oyunlar olan köçek ile karfl lad. Belediyesi Meclis Üyeleri ve Ak Parti lçe Yönetim Kurulu Üyelerinin de haz r bulundu u ziyaret çerçevesinde Ak Parti Kastamonu l Baflkanl ve Kastamonu Valisi Mustafa Kara makam nda ziyaret edildi. Ard ndan Tarihi Nasrullah Camii, fieyh fiaban Türbesi ve Müzesi, Yakupa a Külliyesi ve Çekme Helva imalathaneleri gezildi. nebolu esnaf ve köyleri ziyaret edildi... Daha sonra Baflkan Demircan ve beraberindekiler nebolu ilçesine geçti. Burada Türkoca Kastamonu - Merkez Müzesi ve nebolu esnaf ziyaret edildi. nebolu Avraz Tepesi nde hat ra foto raf çekildi. nebolu Kaymakam Köksal Y lmaz, Ak Parti nebolu lçe Baflkan Mustafa Özdemir, Ak Parti lçe Baflkan Rüstem Dindarol, nebolu lçe Emniyet Müdürü Cihan Karab çak ve dernek baflkanlar, meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve çok say da nebolulu, ziyaretlerde Baflkan Demircan yaln z b rakmad. Baflkan Demircan ve beraberindekiler akflam program nda Gemiciler Köyü Dernek Baflkan Hamdi Yaz c taraf ndan a rland. Sabah programlar s ras yla; Çubuk Köyü nde kahvalt verildi. Burada Çubuk Köyü Dernek Baflkan Sat lm fl Köseo lu nun Demircan a sevgi Kastamonu - Merkez nebolu - Dibek Köyü

11 A USTOS Kastamonu ve Rize ile devam etti Demircan ba r na bast Rize cümleleri ve program özetleyen konuflmas büyük alk fl ald. Ard ndan geçilen Yuvac k Köyü nde ayran ikram yap ld. Yuvac k Köyü Dernek Baflkan ve ayn zamanda Camiikebir Mahalle Muhtar Mehmet Erdo an, burada misafirlerini a rlad. Ard ndan Üçlüce Köyü ziyaret edildi. Üçlüce Köyü Dernek Baflkan Bayram Uslu, heyete çeflitli ikramlarda bulundu. Köy ziyaretlerine devam eden Demircan ve beraberindeki heyet, Hayrio lu Köyü ve Danao lu Mahallesini ziyaret etti. Burada Mustafa Çetinkaya taraf ndan yapt r lan Danao lu Camii Minaresi nin aç l fl gerçeklefltirildi. Aç l flta Hayrio lu Köyü Dernek Baflkan Hasan Vural ve nebolu Müftüsü de haz r bulundu. Dibek Köyü nde muhteflem program En kapsaml program ise Dibek Köyü nde gerçekleflti. Dibek Köyü Dernek Baflkan Muharrem Çolako lu ve dernek yönetiminin haz r bulundu u pilav gününde, nebolu Kaymakam Köksal Y lmaz, Abana Belediye Baflkan R dvan Okyar, A l Belediye Baflkan Muharrem Dinç, Bozkurt Belediye Baflkan Engin Canbaz, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, ifladamlar, muhtarlar ve çok say da köylü de haz r bulundu. Programda Dibek Köyü Dernek Baflkan Muharrem Çolako lu taraf ndan Baflkan Demircan a plaket takdim edildi. Daha sonra B - çakç lar Mahallesi gezildi. Burada Dövme B çak Sanat sergilendi. Baflkan Demircan ve beraberindekilere b çak hediye edildi. Program n ard ndan Araç lçesi ziyaret edildi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Araç Belediye Baflkan Mustafa Ayano lu nu makam nda ziyaret etti. Daha sonra Kastamonu nun Çatalzeytin ilçesine hareket edildi. Burada Çatalzeytinlilerle kucaklaflan Baflkan Demircan n Kastamonu program sona erdi. Rize - Sütlüce Köyü Rize deki flenlikler görülmeye de erdi Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Rize Belediye Baflkan Halil Bak rc, Kas mpafla Spor Kulübü Baflkan Hasan Hilmi Öksüz, Rize Üniversitesi Rektörü Nazmi Turan Okumuflo lu, Güneysu Belediye Baflkan Ahmet Minder, Çaykent Belde Belediye Baflkan Mehmet Kazanc, siyasi partilerin yöneticileri ve çok say - da vatandafl n kat ld - Sütlüce Köyü etkinlikleri renkli geçti. Baflkan Demircan n, köy sakinleriyle selamlaflmas n n ard ndan Eski Köy Okulunun onar lmas yla hizmete giren Köy Kona n n aç l fl gerçeklefltirildi. Burada Giresun Alucra Doludere Köyü ile Sütlüce Köyü kardefl köy ilan edildi. Etkinlikler kapsam nda kemençeler çal nd, horonlar oynand. fienlik havas nda geçen Sütlüce Köyü etkinlikleri köy gençlerinden oluflan horon ekibinin gösterileriyle devam etti. Ziraat Çay Bahçesi nde konaklayan Baflkan Demircan ve beraberindekiler Rize Çay n Karadeniz in eflsiz manzara karfl s nda yudumlayarak yorgunluk giderdi. Kastamonu Valili i Rize nebolu - Çubuk Köyü nebolu - Hayrio lu Köyü Kastamonu - Merkez

12 A USTOS Beflinci y l nda coflku, nefle Alt neller, alk fl tutan Kültür ve Turizm Bakanl ile Belediyesi nin ortaklafla düzenledi i 5.Uluslararas Alt neller El Sanatlar Festivali her y l oldu u gibi bu y l da büyük ilgi gördü. Festivale Türkiye nin 32 ilinden ve 7 ülkeden toplam 80 el sanatlar ustas kat ld. Ayr ca festival kapsam nda her akflam MFÖ, Hüsnü fienlendirici ve Grup 84 gibi ünlü isimler de konser verdi. Bu y lki temas Çini Sanat olan 5.Uluslararas Alt neller El Sanatlar Festivali ne Türkiye nin 32 ilinden ve 7 ülkeden toplam 80 el sanatlar ustas kat ld. Festival kapsam nda MFÖ, Hüsnü fienlendirici, Grup 84, Dolapdere Big Gang Grubu, Grup Türk Kahvesi ve Keman virtiözü Muhammed Y ld r r gibi bir çok isim sahneye ç karak, kat l mc lara unutulmaz anlar yaflatt. Ustas yapt merakl s ald Her y l yo un kat l mla ve coflkuyla geçen festivale el sanatlar ustalar ç raklar ile kat ld ve festival alan nda üretim yapt. Böylece, festivali gezmeye gelen ziyaretçiler el sanatlar n n nas l yap ld - n yerinde izleme f rsat buldu ve be endikleri ürünleri sat n ald lar. Unutulmaya yüz tutmufl Geleneksel Türk El Sanatlar n n yeniden canlanmas na olanak sa layan festivalde el sanatlar n n çok say da renk ve örnekleri sergileniyor. Bak r ustas bak r ahenkle döverken, cam ustas do an n bütün renklerini cama nakflediyor. Ebru ustas su ile boyay raks ettirirken, keçe ustas birbirinden renkli keçe ürünlerini standa diziyor. Festivale kat lan el sanatlar bunlarla s n rl de il. Sedef, lüle tafl, oltu tafl, gümüfl, hat, çar k, dokuma, bask, Beykoz cam, sim s rma, tel k rma, tezhip, minyatür, kazaz, ka t, kitre bebek, el dokumas ustalar hünerli elleri ile birbirinden de erli ürünlerini ziyaretçilerle buluflturuyor. Suriye dokumas ndan Arnavutluk gümüfl ifllemecili ine, Gürcü tafl oymac l ndan ran cam süsleme sanat na, Romanya, S rbistan ve Karada el sanatlar na kadar farkl kültür zenginlikleri stantlarda yerini ald. Her akflam coflkulu konserler Türk ve yabanc el sanatlar n n

13 A USTOS kültür ve sanat devam ediyor: 13 ellerle flenlendi... zengin renklerinin ve desenlerinin sergilendi i festivalde müzi in tüm renkleri de stanbullulara sunuldu. Müzik dünyas n n sevilen isimleri ve gruplar Taksim Gezi Park nda her akflam coflkulu konserler verdi. Saat de bafllayan konserlerde MFÖ, Hüsnü fienlendirici, Grup 84, Dolapdere Big Gang Grubu, Grup Türk Kahvesi, Keman virtiözü Muhammed Y ld r r, Kültür ve Turizm Bakanl stanbul Devlet Modern Folk Müzik Toplulu u, BB Kent Orkestras Türk Halk Müzi i Toplulu u ile smail Y lmaz solistli inde stanbul Fas l Heyeti ziyaretçilere müzik dolu saatler yaflatt. Demircan: Geleneklerimize sahip ç k yoruz Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan Anadolu nun her köflesinden gelen el sanatlar ustalar n stanbul un sahnesi nda a rlaman n sevincini yaflad klar n belirterek, Teknolojinin ve modern üretim tekniklerinin geliflmesinden en çok geleneksel el sanatlar m z zarar gördü. Binlerce y ll k bir tecrübeye hayat veren eller bu tecrübeyi devam ettirecek, bu haf zay koruyacak, tafl yacak, imkanlardan mahrum kald. Belediyesi olarak geleneksel sanatlar m z n yaflamas, tan t lmas için bu gelene e sahip ç k yor, gelenekle gelece i birbirine ba lamay amaçl yoruz. Bu güne kadar yaklafl k 400 alt n el bu festivalde bir araya gelerek eserleriyle Türkiye nin tan t m nda aktif bir rol ald ve katk da bulundu. Bu y l da ustalar ürünlerini sergilerken, ayn zamanda üretim yapt lar. Böylece sergilemenin yan s ra el eme i, göz nuru eserlerin üretim aflamas da ziyaretçilere sunulmufl oldu. Ayr ca, bu y l yurtd fl ndan yedi ülkenin kat l m ile festivale uluslararas bir boyut kazand rman n ilk ad m n atm fl olduk dedi.

14 A USTOS Toplum Yarar na Çal flma Projesi tamamland... flkur la istihdam baflar s Belediyesi ile fikur stanbul l Müdürlü ü nün ortaklafla yürüttü ü Toplum Yarar na Çal flma Projesi (TYÇP) nda baflar yla sonuçland. Proje sayesinde 750 kifliye istihdam sa land. Belediyesi stanbul genelinde projeye kat lan belediyeler aras nda projeyi baflar yla tamamlayarak ön s ralarda yer ald. Belediyesi ile fikur stanbul l Müdürlü ü nün ortaklafla yürüttü ü Toplum Yarar na Çal flma Projesi (TYÇP) sayesinde nda yaflayan meslek sahibi olmayan ve meslek sahibi olup ifl bulamayanlar n istihdamlar na olanak sa land. flgücü yetifltirme ve mesleki e itim faaliyetlerini kapsayan proje 2009 y l n n Eylül ay nda bafllad. 3 ayl k dönemlerle 9 ay süren proje 2010 y - l n n A ustos ay nda tamamland. Proje sayesinde ilçe genelinde 750 kifli istihdam edildi. Projeye kat lanlar proje süresince sigortal olarak Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü bünyesinde temizlik hizmetlerinde çal flt. K sa süre istihdam edilen kat - l mc lar bu süre içinde mesleki e itim, ifl tecrübesi ve disiplin edindiler.

15 A USTOS 15 Bereketzade Mahalle Muhtar Hasan NGEÇ: stiklal den sonra yeni çekim merkeziyiz... Hasan ngeç Röportaj: Zafer TAHMAZ Belediyemizin yat r mlar yla, bölgemiz son 3 y l içinde büyük de iflim gösterdi diyen ngeç, Baflta Galata Moda Festivali olmak üzere bölgede sürekli etkinlik düzenlendi ini, turistlerin art k ak n etti ini, halk n ve esnaf n yüzünün güldü ünü ve 7/24 yaflayan bir mahalleye dönüfltüklerini belirtti. Mahalleniz hakk nda k saca bilgi verir misiniz? kiflilik nüfusuyla nun en gözde mahalleleri aras nda yer alan Bereketzade mahallemiz, kay tl nüfusuna nazaran günün her saati binlerce insan n u rak yeridir. Mahallede bulunan önemli yerleri s ralad m zda, Galata Kulesi, ngiliz Karakolu, Okçu Musa Camii, Neva fialom Sinagogu, talyan Kilisesi, Avusturya Lisesi, fienzor Hastanesi, Göz Hastanesi, fiaiz Ziya Çeflmesi, Bankalar Caddesi ve Yüksek kald r m Yokuflu önemli mekanlardand r. Mahallemiz ayr ca tarihi dokusu halen yaflamakta ve elektrikçiler piyasas n n kalbi konumundad r. Türkiye de efli benzeri olmayan mahallenizle ilgili neler söylemek istersiniz? - nun en gözde mahallesiyiz flüphesiz. stiklal Caddesi nden sonra ikinci çekim merkezi Galata bölgesi yani Bereketzade Bereketzade de muhtar olmak bir ayr cal kt r diyorum ve muhtar oldu umdan dolay da flansl oldu umu söylemek istiyorum. 7/24 yaflayan bir mahalle... Bölgemiz, belediyemizin yat r mlar yla son 3 y l içinde büyük de iflim gösterdi. Baflta Galata Moda Festivali olmak üzere bölgede sürekli etkinlik düzenleniyor. Modac lar Galata ya geldi, mahallemiz daha da hareketlendi. Turistlerin ak n etti i bir bölge oldu. Halk, esnaf herkesin yüzü gülüyor burada. 7/24 yaflayan bir mahalleyiz Erzincan Il ç do umlu olan Hasan ngeç, 1974 y l nda Bereketzade Mahallesine yerleflti. Burada uzun y llar el sanat ahflap oyma ifli ile u raflt. Daha sonra mahallesinde 12 y l kadar emlakç l k yapt. Mart 2009 seçimlerinde di er adaylar na aç k farkla Bereketzade Mahallesine muhtar seçilen ngeç, evli ve 2 çocuk babas d r. S k nt lar bir bir çözülüyor... Tabi zaman zaman mahallemizin s k nt lar oluyor. Bu sorunlar da Belediyesi ile koordineli bir flekilde çözüme kavuflturuyoruz. Hizmet anlam nda belediyemize ve Belediye Baflkan m z Say n Ahmet Misbah Demircan a müteflekkiriz. Çal flmalar n takip ediyoruz. Muhtarlara büyük ilgi gösteriyor. Sorunlar m z bizzat kendisi dinliyor. Yaln z sizin arac l n z ile mahallemizin bir problemini iletmek istiyorum. Turistlerin sürekli tak l p düfltü ü ufak bir s - k nt bu. Galata Kulesi nin giriflindeki araç trafi i için konulmufl kapan n yerinin de iflmesini istiyoruz sadece. Dört muhtarl k bir arada, huzurluyuz... Dört ayr mahalle; Bereketzade, Müeyyetzade, Tomtom ve fiahkulu mahalle muhtarl n n ayn çat alt nda olmas çok güzel bir olay. Di er muhtar arkadafllar m zla mahalleler hakk nda sürekli fikir al flverifli yap yoruz. Görevimizi huzurlu bir flekilde yerine getirmenin de mutlulu unu yafl yoruz. Bize bu olana sa lad için de ayr ca Baflkan m z Say n Demircan a çok teflekkür ediyorum. Bu duygularla tüm Bereketzadeliler in ve lular n Mübarek Ramazan Bayram n tebrik ediyorum.

16 Genel Yay n Yönetmeni: Zafer TAHMAZ Bask Öncesi Haz rl k: S S Ajans (0212) Bask : AKADEM (0212) Belediyesi nin ücretsiz yay n d r. Festivali ziyaret eden stanbul Valisi Mutlu: Alt neller Büyük Hizmet stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Belediyesi nin Taksim Gezi Park ndaki Ramazan coflkusuna kat ld. Halk n yo un ilgi gösterdi i Vali Mutlu ya Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan efllik etti. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Belediyesi taraf ndan her akflam Taksim Gezi Park nda düzenlenen Ramazan coflkusuna kat ld. Vali Mutlu, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan la Gezi Park ndaki Geleneksel El Sanatlar Fuar n gezdi, Taksim den canl yay nlanan Aynadan Yans yanlar program na konuk oldu. ftar sonras nda, fuar alan na gelen Mutlu yu, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, lçe Emniyet Müdürü Osman Y ld r m ve Belediyesi baflkan yard mc lar karfl lad. Baflkan Demircan ile birlikte Belediyesi nin Geleneksel El Sanatlar Fuar n gezen Mutlu, Anadolu dan gelen 80 el sanatlar ustas ndan ürünleri hakk nda bilgi ald. Fuar gezmeye gelen stanbullular Baflkan Demircan ve Vali Mutlu ya yo un ilgi gösterdi. Her stand gezen, ürünleri inceleyen Mutlu vatandafllarla sohbet etti. Daha sonra Belediyesi ile TRT Avaz ortakl yla gerçeklefltirilen ve Taksim Gezi Park ndan her akflam canl yay nlanan Aynadan Yans yanlar program na kat lan Mutlu program Baflkan Demircan la birlikte izledi. Mutlu nun Ayna Grubu nun solisti Erhan Güleryüz ün sundu u program n sanatç konu u Salim Dündar n seslendirdi- i flark lara protokolden efllik etmesi gözlerden kaçmad. Erhan Güleryüz Mutlu yu sahneye davet etti inde stanbullular valilerini alk fl ya muruna tuttu. Sahnede bir konuflma yapan Mutlu, stanbul a hizmet etmekten büyük onur duydu unu söyledi. Belediyesi nin Taksim Meydan ndaki Ramazan coflkusuna da de inen Mutlu, Türkiye nin dört bir yan ndan gelen 80 el sanat ustas n n el eme i göz nuru ürünlerinin sergilendi i bu stantlar gezmek beni çok mutlu etti. Anadolu nun zengin renklerini ve desenlerini stanbul un merkezine na Taksim Gezi Park na getirmek gerçekten büyük bir hizmet diye konufltu.

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

Beyo lu Belediyesi CeBIT Fuar nda

Beyo lu Belediyesi CeBIT Fuar nda Nano-teknoloji ile HiJYEN Belediyesi ve Sabanc Üniversitesi ortakl nda düzenli olarak yürütülen nano-teknolojik hijyen çal flmalar sayesinde bu y l ilçedeki ilkö retim ö rencileri mikrop, virüs ve enfeksiyon

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yeniflehir Semt Kona n Emine Erdo an açt

Yeniflehir Semt Kona n Emine Erdo an açt , Yerel Tatlar Festivali nde bulufluyor www.beyoglu.bel.tr Yerel Tatlar Festivali Program 22 May s: Giresun Alucra 29 May s: Kastamonu nebolu 30 May s: Roman Gecesi 5 Haziran: Samsun Bafral lar 6 Haziran:

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hemflehriler, Yerel Tatlar Festivali nde bulufltu...

Hemflehriler, Yerel Tatlar Festivali nde bulufltu... Konaklarda y lsonu heyecan Semt Konaklar 2009 2010 e itim dönemini tamamlad. Her y l oldu- u gibi Semt Konaklar n n kapan fl için özel bir program haz rland. Kursiyerler düzenlenen sergide el eme i göz

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010)

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 7 Kasım 2010 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı

Detaylı

Bilgi için: (0342) 211 12 00 /1305 www.gaziantep.com.tr Festival Park ta Buluşalım

Bilgi için: (0342) 211 12 00 /1305 www.gaziantep.com.tr Festival Park ta Buluşalım GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bilgi için: (0342) 211 12 00 /1305 www.gaziantep.com.tr Festival Park ta Buluşalım 11 ayın sultanı olan ve Müslüman âlemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan, tüm

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BAYRAM GELENE. Kas mpafla K z lay Meydan nda

BAYRAM GELENE. Kas mpafla K z lay Meydan nda Say : 3 - Ekim 2009 Kas mpafla K z lay Meydan nda BAYRAM GELENE Baflkan Yard. Kemal Genç: Çevre temizli i mobil denetlenecek Beyo lu nda temizlik ve sa l k gibi iki önemli konuda çal flmalar yürüttüklerini

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü

6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü 6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü 19 Eylül 2010 İstanbul, Türkiye Uluslarası Dalış Araştırmalarındaki Gelişmeler: DAN ın Rolü DAN Europe tarafından, sportif dalış güvenliği için düzenlenen bir organizasyondur.

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Artvin Atatepe de, 22 metre yüksekli inde 60 ton a rl ndaki Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Yazan: SABRİYE AŞIR 18 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kocatepe de kayalar n üzerinde yürüdü ü vakur sureti bugün

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018. www.hayatsende.org

Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018. www.hayatsende.org Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018 www.hayatsende.org 1. Giriş Hayat Dönüşümdür, Hayat Sende! Hayat Sende nin yolculuğunda sekiz yıl bitti. Artık dokuzuncu yıldayız. Ben bu yolculuğunda

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı