Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:"

Transkript

1 nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan Demircan la birlikte açt. 4-5 Demircan, Kastamonu ve Rize de Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n memleket ziyaretleri Kastamonu ve Rize ile devam etti. Demircan, lu hemflehrileriyle kendi memleketlerinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duydu unu belirtti Say : 13 - A ustos Belediyesi nin Ücretsiz Ayl k Yay n d r.: DUYURU :. BAYRAMLAfiMA Bayramlaflma Töreni, Bayram n 1. günü (9 Eylül Perflembe) bayram namaz sonras saat de Kas mpafla K z lay Meydan nda yap lacakt r. Tüm halk m z davetlidir Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: SOSYAL MARKET Belediyesi nin yeni hizmeti Sosyal Market, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Hayati Yaz c n n kat ld törenle Kas mpafla K z lay Meydan nda aç ld. G dadan giyime, temizlik malzemesinden yakaca a birçok ürün reyonundan oluflan market ilçede yaflayan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz al flverifl keyfini yaflatacak. 6-7 de

2 A USTOS Hat Eserleri Sergisi ne yo un ilgi Bir hattat; Hasan Çelebi Hasan Çelebi ve Dört K tadan Talebeleri Uluslararas Hat Sergisi Belediyesi Sanat Galerisi nde aç ld. Sergide Çelebi nin yurtd fl ndan 40 ö rencisinin klasik hat eserleri sergilendi. Hattat Hasan Çelebi ve dört k tadan talebeleri Belediyesi Sanat Galerisi nde muhteflem bir sergi ile biraraya geldi. 9 A ustos Pazartesi günü Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n kat l m ile aç - lan Hasan Çelebi ve Dört K tadan Talebeleri Uluslararas Hat Sergisi nde, Çelebi nin Uzakdo u dan Avrupa ya uzanan ö rencilerinden 40 n n yapt klasik hat eserleri sergilendi. Sergi, 22 A ustos 2010 tarihinde sona erdi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan aç l flta yapt konuflmada sergi ile ilgili flunlar söyledi; Hat Sanat n n uluslararas örneklerinin bir araya geldi i bu sergiye ev sahipli i yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sergi sayesinde stanbul un Hat konusunda da bir baflkent oldu- unu görüyoruz. Sanatseverler ve bu sanata ilgi duyan herkes mutlaka bu sergiyi gezmeli. Bu sergi, stanbul un hatt n da baflkenti oldu u mesaj - na katk da bulunacak bir kültür sanat buluflmas d r.

3 A USTOS Yaz Okulu nda Muhteflem Final bin mutluluk kayna Belediyesi nin 7 14 yafl aras çocuklara yönelik düzenledi i Yaz Spor Okulu muhteflem bir finalle sona erdi. Kas mpafla Orbay lkö retim Okulu nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, yüzme, yelken ve futbol branfllar nda e itim gören 3 bin çocuk sertifikalar n Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n elinden ald. Belediyesi nin Yaz Spor Okulu na kat lan 3 bin çocuk sertifikalar n Kas mpafla Orbay lkö retim Okulu nun bahçesinde düzenlenen coflkulu bir törenle ald. Bir buçuk ay boyunca Yaz Spor Okulu nda yüzme, yelken ve futbol branfllar nda e itim gören 7-14 yafl aras çocuklar n sertifikalar n Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan verdi. Oldukça coflkulu geçen törene çocuklar n aileleri de kat ld. Belediye baflkanlar n n elinden sertifika alman n mutlulu unu yaflayan çocuklar coflkulu törende doyas ya e lendiler. Yaz Spor Okulu nda ö rendiklerini ailelerine sunan çocuklar flark lar söyledi, dans gösterisi yapt. Törende, ayr ca, çocuklar için ilizyon gösterisi, k sa skeçler ve heyecanl yar flmalar yap ld. Yaz okulu na 3 bin çocuk kat ld Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan törende yapt konuflmada, Yaz Spor Okulu na bu y l 3 bin çocu umuzun kat lmas bizi çok mutlu etti. lçede dört noktada çocuklar m z için portatif havuzlar açt k. Bu havuzlarda çocuklar m z hem serinledi hem de yüzmeyi ö rendi. ste imiz her yaz daha çok çocu umuza ulaflmak. Onlar n gelece i için güzel fleyler yapmak için çal fl yoruz dedi.

4 A USTOS Hergün bir mahallede kurulan Her sokak iftar Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede vermeye devam etti i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan binlerce kiflilik iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan la birlikte açt. lular Ramazan ay nda sokak iftarlar nda bulufluyor. "Paylaflmak Mutluluktur, Sofram z Paylafl yoruz slogan yla düzenlenen sokak iftarlar n n ilki Kas mpafla K z lay Meydan nda yap ld. Ramazan ay n n manevi atmosferini bir arada yaflamak isteyen Kas mpafla halk aç k havada kurulan 2000 kiflilik iftar sofras na yo un ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan iftar sofras nda her yafltan, her inançtan ve her düflünceden insan bir araya geldi. Oldukça coflkulu geçen iftara Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, baflkan yard mc lar ve belediye meclis üyeleri ile birlikte kat ld. Demircan, iftardan yar m saat önce K z lay Meydan na gelerek ilçe sakinlerinin Ramazan ay n kutlad ve onlarla sohbet etti. ftar sofras n dolduran 2000 kifliyle tek tek ilgilenen Demircan, daha sonra yemek stand n n bafl na geçerek vatandafllara iftar yeme i da tt. ftar-

5 A USTOS binlerce kiflilik sofralarda: bayram tad nda SOKAK FTARLARI PROGRAMI 18 A ustos Çarfl. Semt Kona Önü (Hac ahmet Mah. Hac ahmet Karakolu Sk.) 21 A ustos C.tesi Özürlüler - Yafll lar ftar Aynal kavak Semt Kona Önü (Keçeci Piri Mah. Toygar Sk. No:18 Hasköy) 5 22 A ustos Pazar Arda Cad. (Kad mehmet Mah.) 23 A ustos P.tesi Orbay.Ö.O. Önü (Kaptanpafla Mah. A açköprü Sk.) 24 A ustos Sal Kulaks z Semti (Kaptanpafla Mah. Yay Sk.) dan saatler önce sofrada yerini alan Kas mpaflal lar ezan n okunmas ile birlikte hep bir a zdan dua ederek oruçlar n açt. Ramazan Ay n n Bereketini Birlikte Paylafl yoruz Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan bereketli ve nefleli geçen iftar sonras k sa bir konuflma yapt. Sözlerine, Sizinle ayn sofrada iftar yapmak beni çok mutlu etti diyerek bafllayan Demircan, Ramazan ay boyunca ilçenin farkl mahallelerinde iftar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Demircan, Mahallelerde düzenlenen iftarlar sayesinde sevgimiz, hoflgörümüz, bereketimiz ve paylaflmam z daha da art yor. Mübarek Ramazan ay n n bereketini ayn sofrada birlikte paylaflmak ve bu güzelli i birlikte yaflamak bizim için çok anlaml. Tüm halk n iftarlar m za davet ediyoruz diye konufltu. nda Ramazan coflkusu her akflam farkl sokaklarda ve mahallelerde kurulacak iftar sofralar Ramazan Ay boyunca devam ediyor. Toplam 20 sokakta kurulan iftar sofralar nda her akflam 2000 kifli iftar yap yor. Küçükpiyale deki sokak iftar na Bakan Nimet Çubukçu misafir oldu Belediyesi taraf ndan her akflam farkl bir mahallede kurulan ve semt sakinlerinin kat ld - iftar sofralar bu kez bir bakan a rlad. Milli E itim Bakan Nimet Çubukçu, Kas mpafla Küçükpiyalepafla mahallesinde kurulan 2 bin kiflilik iftar sofras na misafir oldu. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n ev sahipli inde gerçekleflen iftara mahalle sakinleri yo un ilgi gösterdi. Çubukçu, Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz al flverifl imkan sa layan Sosyal Market'i Baflkan Demircan ile birlikte gezdi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan iftar sonras yapt konuflmada Ramazan ay boyunca ilçenin farkl mahallelerinde 20 noktada iftar yapmaya devam edeceklerini ve tüm halk n sokak iftar na davet etti ini söyledi. Milli E itim Bakan Nimet Çubukçu da Kas mpafla halk n n çok s - cak ve samimi oldu unu belirterek, Kas mpafla'da bulunmaktan duydu u mutlulu u dile getirdi. Pakistan'daki sel felaketinde çok say da kiflinin zorluklarla mücadele etti ini de hat rlatan Çubukcu, 'Baflbakanl m z n ve K z lay' n açt - hesap numaralar na destek bekliyorum. Ramazan ay nda Pakistanl kardefllerimize yard m edelim' diye konufltu. 25 A ustos Çarfl. Tophane Semt Kona Önü (Tophane Mah. Karabafl Cad.) 26 A ustos Perfl. Aynal kavak Semt Kona Önü (Keçeci Piri Mah. Toygar Sk. No:18 Hasköy) 27 A ustos Cuma Örnektepe Semt Kona Önü (Örnektepe Mah.) 30 A ustos P.tesi Kalayc bahçe Meydan (Piripafla Mah. fiaban Deresi Sk.) 31 A ustos Sal Yeniflehir Semt Kona (Yeniflehir Mah. Hakem Sk.) 1 Eylül Çarfl. Piyalepafla Park Önü (Piyalepafla Mah. Piyalepafla Cad.) 2 Eylül Perfl. Okmeydan Semt Kona Önü (Piyalepafla Mah. Sa l k Oca Sk.) 3 Eylül Cuma Sururi Mahallesi Muhtarl Önü (Sururi Mah. Kürümet Sk.) 6 Eylül Pazartesi Bademlik Sa l k Oca Yan (Sütlüce Mah. Talippafla Sk.)

6 A USTOS Belediyesi nin sosyal belediyecilik Müflterisi ihtiyaç sahibi, Belediyesi nin yeni hizmeti Sosyal Market, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Hayati Yaz c n n kat ld törenle Kas mpafla K z lay Meydan nda aç ld. G dadan giyime, temizlik malzemesinden yakaca a birçok ürün reyonundan oluflan market ilçede yaflayan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz al flverifl keyfini yaflatacak. Belediyesi ilçede yaflayan ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlar n huzurlu ve rahat bir flekilde karfl layabilmeleri için sosyal market projesini hayata geçirdi. G - dadan giyime, temizlik malzemesinden yakaca a kadar birçok ürün reyonundan oluflan Belediyesi Sosyal Market Kas mpafla K - z lay Meydan nda coflkulu bir törenle aç ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan sosyal dayan flman n ve sosyal belediyecili in bir örne i olan sosyal marketin aç l fl kurdelesini Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Hayati Yaz c ile birlikte kesti. Ak Parti stanbul Milletvekili Necat Birinci ve Kaymakam Hasan fienses in de efllik etti i kurdele kesim töreninden sonra marketi gezen Bakan Yaz c ihtiyaçlar - n karfl layan vatandafllarla sohbet etti. Bakan Yaz c, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n marketin iflleyifli hakk nda verdi i bilgileri dikkatle dinledi. Demircan: Alan El ve Veren El Sosyal Markette Bulufluyor Aç l fl töreninde konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, sosyal market arac - l yla ihtiyac n söyleyemeyen ilçe sakinlerine ulaflt klar n belirterek, Bu markette para geçmiyor. Hay rsever vatandafllar m z n, kurum ve kurulufllar m z n iyili i ve cömertli i geçiyor. Bu market veren el ile alan elin bulufltu u bir markettir. Tüm ba fllar tutanakla teslim al - yor, tutanakla teslim ediyoruz. Dini, dili, cinsi, kimli i, kiflili i, ne olursa olsun, her vatandafl m z, bizim için de erlidir. Yapt m z bütün hizmetler onlar içindir. Yapt klar m z

7 A USTOS hamlesi Sosyal Market le taçland tedarikçisi hay rsever... elbette yeterli de il. nsan m z n, vatandafl m z n bu yard mlara ihtiyac kalmayana kadar da yeterli olmayacakt r diye konufltu. Yaz c : Sosyal Market Ramazan Hediyesi Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Hayati Yaz c da konuflmas nda, vatandafl n düflünmeyen, vatandafl n açl n bilmeyen devletin ve yerel yönetimlerin görevini tam olarak yapmad n belirterek, " Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan bu konuda oldukça duyarl bir belediye baflkan. Bu bak mdan sosyal market örnek bir projedir ve Belediyesi nin ihtiyaç sahiplerine bir Ramazan hediyesidir" dedi. Bakan Yaz c, AK Parti Hükümeti'nin iktidarda oldu u ilk günden beri yapt sosyal projelere vatandafllar aras nda hiçbir ay r m gözetmeden devam etti ini hat rlatarak, "Herkese yard m elini uzat yoruz. Sosyal projelerimizi imkânlar m z çerçevesinde ülkenin en ücra köflelerine kadar götürmeye çal fl yoruz. Bu çal flmalar m z e itim alan nda, 0-6 yafl grubu çocuklar n ailelerine yard m fleklinde ve kömür yard m gibi projelerle yap yoruz" fleklinde konufltu. Sosyal Markette Para Geçmiyor htiyaç sahibi vatandafllarla üretici firmalar aras nda köprü olmay sa layan sosyal markette para yerine kredi geçiyor. Her gün saat aras nda marketten yararlanacak ihtiyaç sahipleri Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü taraf ndan kendilerine verilen kartla giyimden g daya her türlü ihtiyaçlar n ücretsiz karfl layabilecek. Kart sahibinin bütün bilgileri belli kredi limitine sahip bu kartta yer alacak. Böylece ihtiyaç sahibi ihtiyaçlar n ister tek seferde, ister diledi i zaman diliminde yapabilecek. Belediyesi Sosyal Market Kas mpafla K z - lay Meydan nda hizmet veriyor. Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü binas n n alt kat nda yaklafl k 350 metrekarelik marketin ürün reyonlar nda her ürünü rahatça bulmak mümkün. Markette, ayr ca, kuru g da deposu, so- uk hava deposu, dondurulmufl ürünler, et ve tavuk ürünleri difrizi, temizlik ürünleri deposu, giyim deposu ile ikinci el k yafetlerin haz rland atölye ve giyim eflyalar n n topland depo da bulunuyor. htiyaç Sahipleri Yararlan yor ilçesinde yaflayan htiyaç sahipleri Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü ne, yaflad klar mahalledeki Belediyesi Semt Konaklar ndaki Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü flubelerine baflvurabiliyor. Ayr ca, Belediyesi Ça r Merkezi nin numaral telefonuna yard m taleplerini bildirebiliyor. Yard m talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin sosyal incelemeleri yap ld ktan ve ihtiyaçlar derecelendirildikten sonra kendilerine al flverifl kartlar teslim ediliyor. Al fl verifl kartlar ndaki kredi limiti ayl k, üç ayl k ve alt ayl k olarak düzenleniyor. Kullan m süresi dolan kartlara limit yüklemesi otomatik olarak yap l - yor. Böylece, al flverifl kart n alan ihtiyaç sahipleri evinin ihtiyac n sosyal marketten ücretsiz karfl layabiliyor. Ayr ca, tüm baflvurular Ak ll Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) ile kay t alt nda tutuluyor.

8 Türkiye deki dini cemaat liderleri Belediyesi nin geleneksel iftar yeme inde bir araya geldi. Coflkulu geçen iftar yeme ine Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Ali Bardako lu onur konu u olarak kat ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n evsahipli inde Ceylan Otel de gerçekleflen iftar yeme inde dostluk ve bar fl mesajlar verildi., bu Ramazan da da paylafl mla Dini liderler Beyo Belediyesi nin her y l Ramazan ay nda düzenledi i geleneksel iftar yeme i coflkulu kat l mla gerçekleflti. Taksim Ceylan Intercontinental Otel de düzenlenen iftar yeme i renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n ev sahipli inde gerçekleflen iftar yeme ine Türkiye deki dini cemaat liderleri büyük ilgi gösterdi. ftar yeme inin onur konu- u olan Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Ali Bardako lu, Neve fialom Sinagogu Vakf Baflkan Josef Nassi, Süryani Katolik Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Basatemir, Süryani Ortodoks Cemaati Lideri Yusuf Çetin, Musevi Cemaati Onursal Baflkan Bension Pinto, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Yusuf Sa ve Ermeni Patrikhanesi Ruhani Meclis Kurul Üyesi Tatul Anuflyan ayn masa etraf nda bulufltu. Birlik ve beraberlik mesajlar n n verildi- i iftar yeme ine, baflta stanbul Cumhuriyet Baflsavc s Aykut Cengiz Engin, Ak Parti l Baflkan Aziz Babuflcu, Kaymakam Hasan fienses, srail Baflkonsolosu Moshe Kamhi, Almanya Konsolosu Brita Wagener olmak üzere baz ülkelerin baflkonsoloslar ile siyaset, ifl, medya, sanat ve spor dünyas n n önemli isimleri de kat ld. ftar yeme inin ev sahibi Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, konuklar n kap da karfl layarak onlarla tek tek ilgilendi. Demircan: Birleflmifl Kültürler Toplulu u Bas n n yo un ilgi gösterdi i iftar yeme i oldukça kalabal kt. ftar yeme inin aç l fl konuflmas - n yapan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Ramazan ay, zamanda yolculuk yapmaya devam ediyor. Bu y lki dura s cak bir mevsim. Mevsim ne olursa olsun, sokaklar m z, sevgilerimizi, dostluklar m z ekme imizi birbirimizle paylaflmaya devam ediyoruz. stanbul, özellikle de, bu paylaflmalar n, bu ikramlar n en güzellerine flahitlik ediyor dedi. Demircan, Musevilerin, H ristiyanlar n ve Müslümanlar n, 'ndaki manevi ruhtan beslendiklerini ifade ederek, "Toplumun bütün kesimlerinin uyumlu birlikteli i, üretti i zenginlik ülkemize model oluyor. Diyebiliriz ki bir birleflmifl kültürler toplulu u diye konufltu. Bardako lu: Bar fl iftarlar Türkiye için önemli ftar yeme inde konuflan Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Ali Bardako lu, Ramazan ikliminin tüm slam alemine dalga dalga yay lmas n dileyerek, stanbul'un her zaman farkl dinlerin ahenk içinde yaflad önemli bir flehir oldu unu söyledi. Prof. Dr. Bardako lu, "As rlard r Türkiye'de ve stanbul'da di- er dinlerle kardefllik içinde yaflan yor. 'Gösterifl olsun diye de il, y llard r böyle yaflad m z için bu if-.: BEYO LU BELED YE Canan Tülay DO ULU (AK PART ) Do um Tarihi ve Yeri Hakk nda , stanbul 1961 y l nda Kas mpafla da dünyaya gelen Canan Tülay Memleketi Tokat Do ulu, aslen tokatl d r ve bir çocuk annesidir. Kad mehmet Ö renim Durumu Mahallesi nde ikamet etmekte ve özel bir flirkette yöneticilik M.Ü. - Alman Dili E itimi Mesle i yapmaktad r. Geçmifl y llarda da siyasi çal flmalar n içinde yer Yönetici alm fl olan Do ulu, 2005 y l ndan bu yana Ak Parti lçe Belediyedeki Görevleri - Meclis Sa l k ve Çevre Komisyonu Kad n Kollar Yönetim Kurulu Üyeli i yapmaktad r. Ak Parti Üyesi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Mezunudur. 29 Mart - Kent Konseyi Kültür ve Sanat Kurulu, Kad n Kurulu ve Sa l k Kurulu üyesi 2009 Yerel Seçimlerinde ilk defa meclis üyesi seçilmifltir.

9 A USTOS r n ve ikramlar n en güzellerine flahitlik ediyor... lu iftar nda bulufltu 9 tarda bir araday z. nan yorum bu bar fl iftarlar, Türkiye'de bar fl n, sükunetin, sevginin, sayg n n artmas na katk sa layacakt r ve d flar ya da güzel bir resim verecektir" fleklinde konufltu. Çetin: Ramazan ay dünya ya bar fl getirsin Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin de, konuflmas nda, Belediyesi nin geleneksel iftar yeme inin önemine vurgu yaparak, Dünyay içinde de iflik çiçek, a aç ve meyveler bulunan Tanr 'n n manevi bir bahçesine benzetiyorum. E er bu çeflitler olmasayd monoton olurdu. Zira her meyvenin ayr bir tad vard r. Biz semavi din mensuplar olarak bu bahçede kendi dini mezhebimize göre yüce Yaradan yükseltiyor ve flükürlerimizi sunuyoruz. Hepimiz tek Allah'a inan yoruz. Onun bizden bekledi i manevi ve kutsal meyveler vermek ve çevremize yaymakt r" dedi. AK Parti stanbul l Baflkan Aziz Babuflcu da ramazan n farkl bir rahmet ve ruh iklimiyle geldi ini belirterek, bir ay boyunca stanbul'un bu iklimi yaflamas n diledi. S MECL S ÜYELER :. Nevzat ATAMAN (CHP) Do um Tarihi 26/03/1975 Tokat / Turhal Memleketi Tokat Ö renim Durumu Kaptanpafla Lisesi Mesle i Tekstil fl Adam Belediyedeki Görevleri Meclis Sa l k ve Çevre Komisyonu Üyesi, mar Komisyonu Üyesi Hakk nda Y l nda Tokat n Turhal lçesinde do an Nevzat Ataman 03/07/2005 tarihinde yap lan CHP lçe Kongresinde Yönetim Kuruluna seçildi. 30/12/2007 Tarihinde yap lan CHP Kongresinde Spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçildi. OT AD, TK B, Piayalepafla Çevre Koruma ve Güzellefltirme Derne i ve Ulutepe Spor Kulübü üyesi olan Nevzat Ataman nda ikamet ediyor y l nda Osmanbey de bafllad ifl hayat n 1997 y l nda kurmufl oldu u flirketle tekstil imalat, ithalat, Ortado u ve Avrupa Ülkelerine ihracat konular nda sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babas d r.

10 A USTOS Baflkan n memleket ziyaretleri Kastamonu ve Rize, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, her y l bir yöreye gerçeklefltirdi i ziyaretlerine Kastamonu ve Rize illeriyle devam etti. Gitti i her yerde büyük coflkuyla karfl lanan Demircan, nda yaflayan hemflehrileriyle kendi memleketlerinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duydu unu belirtti. Kalabal k bir heyetle stanbul dan yola ç kan Demircan için, Kastamonu giriflinde davullu zurnal bir karfl lama yap ld. Kastamonulular, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyeti yöresel oyunlar olan köçek ile karfl lad. Belediyesi Meclis Üyeleri ve Ak Parti lçe Yönetim Kurulu Üyelerinin de haz r bulundu u ziyaret çerçevesinde Ak Parti Kastamonu l Baflkanl ve Kastamonu Valisi Mustafa Kara makam nda ziyaret edildi. Ard ndan Tarihi Nasrullah Camii, fieyh fiaban Türbesi ve Müzesi, Yakupa a Külliyesi ve Çekme Helva imalathaneleri gezildi. nebolu esnaf ve köyleri ziyaret edildi... Daha sonra Baflkan Demircan ve beraberindekiler nebolu ilçesine geçti. Burada Türkoca Kastamonu - Merkez Müzesi ve nebolu esnaf ziyaret edildi. nebolu Avraz Tepesi nde hat ra foto raf çekildi. nebolu Kaymakam Köksal Y lmaz, Ak Parti nebolu lçe Baflkan Mustafa Özdemir, Ak Parti lçe Baflkan Rüstem Dindarol, nebolu lçe Emniyet Müdürü Cihan Karab çak ve dernek baflkanlar, meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve çok say da nebolulu, ziyaretlerde Baflkan Demircan yaln z b rakmad. Baflkan Demircan ve beraberindekiler akflam program nda Gemiciler Köyü Dernek Baflkan Hamdi Yaz c taraf ndan a rland. Sabah programlar s ras yla; Çubuk Köyü nde kahvalt verildi. Burada Çubuk Köyü Dernek Baflkan Sat lm fl Köseo lu nun Demircan a sevgi Kastamonu - Merkez nebolu - Dibek Köyü

11 A USTOS Kastamonu ve Rize ile devam etti Demircan ba r na bast Rize cümleleri ve program özetleyen konuflmas büyük alk fl ald. Ard ndan geçilen Yuvac k Köyü nde ayran ikram yap ld. Yuvac k Köyü Dernek Baflkan ve ayn zamanda Camiikebir Mahalle Muhtar Mehmet Erdo an, burada misafirlerini a rlad. Ard ndan Üçlüce Köyü ziyaret edildi. Üçlüce Köyü Dernek Baflkan Bayram Uslu, heyete çeflitli ikramlarda bulundu. Köy ziyaretlerine devam eden Demircan ve beraberindeki heyet, Hayrio lu Köyü ve Danao lu Mahallesini ziyaret etti. Burada Mustafa Çetinkaya taraf ndan yapt r lan Danao lu Camii Minaresi nin aç l fl gerçeklefltirildi. Aç l flta Hayrio lu Köyü Dernek Baflkan Hasan Vural ve nebolu Müftüsü de haz r bulundu. Dibek Köyü nde muhteflem program En kapsaml program ise Dibek Köyü nde gerçekleflti. Dibek Köyü Dernek Baflkan Muharrem Çolako lu ve dernek yönetiminin haz r bulundu u pilav gününde, nebolu Kaymakam Köksal Y lmaz, Abana Belediye Baflkan R dvan Okyar, A l Belediye Baflkan Muharrem Dinç, Bozkurt Belediye Baflkan Engin Canbaz, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, ifladamlar, muhtarlar ve çok say da köylü de haz r bulundu. Programda Dibek Köyü Dernek Baflkan Muharrem Çolako lu taraf ndan Baflkan Demircan a plaket takdim edildi. Daha sonra B - çakç lar Mahallesi gezildi. Burada Dövme B çak Sanat sergilendi. Baflkan Demircan ve beraberindekilere b çak hediye edildi. Program n ard ndan Araç lçesi ziyaret edildi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Araç Belediye Baflkan Mustafa Ayano lu nu makam nda ziyaret etti. Daha sonra Kastamonu nun Çatalzeytin ilçesine hareket edildi. Burada Çatalzeytinlilerle kucaklaflan Baflkan Demircan n Kastamonu program sona erdi. Rize - Sütlüce Köyü Rize deki flenlikler görülmeye de erdi Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Rize Belediye Baflkan Halil Bak rc, Kas mpafla Spor Kulübü Baflkan Hasan Hilmi Öksüz, Rize Üniversitesi Rektörü Nazmi Turan Okumuflo lu, Güneysu Belediye Baflkan Ahmet Minder, Çaykent Belde Belediye Baflkan Mehmet Kazanc, siyasi partilerin yöneticileri ve çok say - da vatandafl n kat ld - Sütlüce Köyü etkinlikleri renkli geçti. Baflkan Demircan n, köy sakinleriyle selamlaflmas n n ard ndan Eski Köy Okulunun onar lmas yla hizmete giren Köy Kona n n aç l fl gerçeklefltirildi. Burada Giresun Alucra Doludere Köyü ile Sütlüce Köyü kardefl köy ilan edildi. Etkinlikler kapsam nda kemençeler çal nd, horonlar oynand. fienlik havas nda geçen Sütlüce Köyü etkinlikleri köy gençlerinden oluflan horon ekibinin gösterileriyle devam etti. Ziraat Çay Bahçesi nde konaklayan Baflkan Demircan ve beraberindekiler Rize Çay n Karadeniz in eflsiz manzara karfl s nda yudumlayarak yorgunluk giderdi. Kastamonu Valili i Rize nebolu - Çubuk Köyü nebolu - Hayrio lu Köyü Kastamonu - Merkez

12 A USTOS Beflinci y l nda coflku, nefle Alt neller, alk fl tutan Kültür ve Turizm Bakanl ile Belediyesi nin ortaklafla düzenledi i 5.Uluslararas Alt neller El Sanatlar Festivali her y l oldu u gibi bu y l da büyük ilgi gördü. Festivale Türkiye nin 32 ilinden ve 7 ülkeden toplam 80 el sanatlar ustas kat ld. Ayr ca festival kapsam nda her akflam MFÖ, Hüsnü fienlendirici ve Grup 84 gibi ünlü isimler de konser verdi. Bu y lki temas Çini Sanat olan 5.Uluslararas Alt neller El Sanatlar Festivali ne Türkiye nin 32 ilinden ve 7 ülkeden toplam 80 el sanatlar ustas kat ld. Festival kapsam nda MFÖ, Hüsnü fienlendirici, Grup 84, Dolapdere Big Gang Grubu, Grup Türk Kahvesi ve Keman virtiözü Muhammed Y ld r r gibi bir çok isim sahneye ç karak, kat l mc lara unutulmaz anlar yaflatt. Ustas yapt merakl s ald Her y l yo un kat l mla ve coflkuyla geçen festivale el sanatlar ustalar ç raklar ile kat ld ve festival alan nda üretim yapt. Böylece, festivali gezmeye gelen ziyaretçiler el sanatlar n n nas l yap ld - n yerinde izleme f rsat buldu ve be endikleri ürünleri sat n ald lar. Unutulmaya yüz tutmufl Geleneksel Türk El Sanatlar n n yeniden canlanmas na olanak sa layan festivalde el sanatlar n n çok say da renk ve örnekleri sergileniyor. Bak r ustas bak r ahenkle döverken, cam ustas do an n bütün renklerini cama nakflediyor. Ebru ustas su ile boyay raks ettirirken, keçe ustas birbirinden renkli keçe ürünlerini standa diziyor. Festivale kat lan el sanatlar bunlarla s n rl de il. Sedef, lüle tafl, oltu tafl, gümüfl, hat, çar k, dokuma, bask, Beykoz cam, sim s rma, tel k rma, tezhip, minyatür, kazaz, ka t, kitre bebek, el dokumas ustalar hünerli elleri ile birbirinden de erli ürünlerini ziyaretçilerle buluflturuyor. Suriye dokumas ndan Arnavutluk gümüfl ifllemecili ine, Gürcü tafl oymac l ndan ran cam süsleme sanat na, Romanya, S rbistan ve Karada el sanatlar na kadar farkl kültür zenginlikleri stantlarda yerini ald. Her akflam coflkulu konserler Türk ve yabanc el sanatlar n n

13 A USTOS kültür ve sanat devam ediyor: 13 ellerle flenlendi... zengin renklerinin ve desenlerinin sergilendi i festivalde müzi in tüm renkleri de stanbullulara sunuldu. Müzik dünyas n n sevilen isimleri ve gruplar Taksim Gezi Park nda her akflam coflkulu konserler verdi. Saat de bafllayan konserlerde MFÖ, Hüsnü fienlendirici, Grup 84, Dolapdere Big Gang Grubu, Grup Türk Kahvesi, Keman virtiözü Muhammed Y ld r r, Kültür ve Turizm Bakanl stanbul Devlet Modern Folk Müzik Toplulu u, BB Kent Orkestras Türk Halk Müzi i Toplulu u ile smail Y lmaz solistli inde stanbul Fas l Heyeti ziyaretçilere müzik dolu saatler yaflatt. Demircan: Geleneklerimize sahip ç k yoruz Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan Anadolu nun her köflesinden gelen el sanatlar ustalar n stanbul un sahnesi nda a rlaman n sevincini yaflad klar n belirterek, Teknolojinin ve modern üretim tekniklerinin geliflmesinden en çok geleneksel el sanatlar m z zarar gördü. Binlerce y ll k bir tecrübeye hayat veren eller bu tecrübeyi devam ettirecek, bu haf zay koruyacak, tafl yacak, imkanlardan mahrum kald. Belediyesi olarak geleneksel sanatlar m z n yaflamas, tan t lmas için bu gelene e sahip ç k yor, gelenekle gelece i birbirine ba lamay amaçl yoruz. Bu güne kadar yaklafl k 400 alt n el bu festivalde bir araya gelerek eserleriyle Türkiye nin tan t m nda aktif bir rol ald ve katk da bulundu. Bu y l da ustalar ürünlerini sergilerken, ayn zamanda üretim yapt lar. Böylece sergilemenin yan s ra el eme i, göz nuru eserlerin üretim aflamas da ziyaretçilere sunulmufl oldu. Ayr ca, bu y l yurtd fl ndan yedi ülkenin kat l m ile festivale uluslararas bir boyut kazand rman n ilk ad m n atm fl olduk dedi.

14 A USTOS Toplum Yarar na Çal flma Projesi tamamland... flkur la istihdam baflar s Belediyesi ile fikur stanbul l Müdürlü ü nün ortaklafla yürüttü ü Toplum Yarar na Çal flma Projesi (TYÇP) nda baflar yla sonuçland. Proje sayesinde 750 kifliye istihdam sa land. Belediyesi stanbul genelinde projeye kat lan belediyeler aras nda projeyi baflar yla tamamlayarak ön s ralarda yer ald. Belediyesi ile fikur stanbul l Müdürlü ü nün ortaklafla yürüttü ü Toplum Yarar na Çal flma Projesi (TYÇP) sayesinde nda yaflayan meslek sahibi olmayan ve meslek sahibi olup ifl bulamayanlar n istihdamlar na olanak sa land. flgücü yetifltirme ve mesleki e itim faaliyetlerini kapsayan proje 2009 y l n n Eylül ay nda bafllad. 3 ayl k dönemlerle 9 ay süren proje 2010 y - l n n A ustos ay nda tamamland. Proje sayesinde ilçe genelinde 750 kifli istihdam edildi. Projeye kat lanlar proje süresince sigortal olarak Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü bünyesinde temizlik hizmetlerinde çal flt. K sa süre istihdam edilen kat - l mc lar bu süre içinde mesleki e itim, ifl tecrübesi ve disiplin edindiler.

15 A USTOS 15 Bereketzade Mahalle Muhtar Hasan NGEÇ: stiklal den sonra yeni çekim merkeziyiz... Hasan ngeç Röportaj: Zafer TAHMAZ Belediyemizin yat r mlar yla, bölgemiz son 3 y l içinde büyük de iflim gösterdi diyen ngeç, Baflta Galata Moda Festivali olmak üzere bölgede sürekli etkinlik düzenlendi ini, turistlerin art k ak n etti ini, halk n ve esnaf n yüzünün güldü ünü ve 7/24 yaflayan bir mahalleye dönüfltüklerini belirtti. Mahalleniz hakk nda k saca bilgi verir misiniz? kiflilik nüfusuyla nun en gözde mahalleleri aras nda yer alan Bereketzade mahallemiz, kay tl nüfusuna nazaran günün her saati binlerce insan n u rak yeridir. Mahallede bulunan önemli yerleri s ralad m zda, Galata Kulesi, ngiliz Karakolu, Okçu Musa Camii, Neva fialom Sinagogu, talyan Kilisesi, Avusturya Lisesi, fienzor Hastanesi, Göz Hastanesi, fiaiz Ziya Çeflmesi, Bankalar Caddesi ve Yüksek kald r m Yokuflu önemli mekanlardand r. Mahallemiz ayr ca tarihi dokusu halen yaflamakta ve elektrikçiler piyasas n n kalbi konumundad r. Türkiye de efli benzeri olmayan mahallenizle ilgili neler söylemek istersiniz? - nun en gözde mahallesiyiz flüphesiz. stiklal Caddesi nden sonra ikinci çekim merkezi Galata bölgesi yani Bereketzade Bereketzade de muhtar olmak bir ayr cal kt r diyorum ve muhtar oldu umdan dolay da flansl oldu umu söylemek istiyorum. 7/24 yaflayan bir mahalle... Bölgemiz, belediyemizin yat r mlar yla son 3 y l içinde büyük de iflim gösterdi. Baflta Galata Moda Festivali olmak üzere bölgede sürekli etkinlik düzenleniyor. Modac lar Galata ya geldi, mahallemiz daha da hareketlendi. Turistlerin ak n etti i bir bölge oldu. Halk, esnaf herkesin yüzü gülüyor burada. 7/24 yaflayan bir mahalleyiz Erzincan Il ç do umlu olan Hasan ngeç, 1974 y l nda Bereketzade Mahallesine yerleflti. Burada uzun y llar el sanat ahflap oyma ifli ile u raflt. Daha sonra mahallesinde 12 y l kadar emlakç l k yapt. Mart 2009 seçimlerinde di er adaylar na aç k farkla Bereketzade Mahallesine muhtar seçilen ngeç, evli ve 2 çocuk babas d r. S k nt lar bir bir çözülüyor... Tabi zaman zaman mahallemizin s k nt lar oluyor. Bu sorunlar da Belediyesi ile koordineli bir flekilde çözüme kavuflturuyoruz. Hizmet anlam nda belediyemize ve Belediye Baflkan m z Say n Ahmet Misbah Demircan a müteflekkiriz. Çal flmalar n takip ediyoruz. Muhtarlara büyük ilgi gösteriyor. Sorunlar m z bizzat kendisi dinliyor. Yaln z sizin arac l n z ile mahallemizin bir problemini iletmek istiyorum. Turistlerin sürekli tak l p düfltü ü ufak bir s - k nt bu. Galata Kulesi nin giriflindeki araç trafi i için konulmufl kapan n yerinin de iflmesini istiyoruz sadece. Dört muhtarl k bir arada, huzurluyuz... Dört ayr mahalle; Bereketzade, Müeyyetzade, Tomtom ve fiahkulu mahalle muhtarl n n ayn çat alt nda olmas çok güzel bir olay. Di er muhtar arkadafllar m zla mahalleler hakk nda sürekli fikir al flverifli yap yoruz. Görevimizi huzurlu bir flekilde yerine getirmenin de mutlulu unu yafl yoruz. Bize bu olana sa lad için de ayr ca Baflkan m z Say n Demircan a çok teflekkür ediyorum. Bu duygularla tüm Bereketzadeliler in ve lular n Mübarek Ramazan Bayram n tebrik ediyorum.

16 Genel Yay n Yönetmeni: Zafer TAHMAZ Bask Öncesi Haz rl k: S S Ajans (0212) Bask : AKADEM (0212) Belediyesi nin ücretsiz yay n d r. Festivali ziyaret eden stanbul Valisi Mutlu: Alt neller Büyük Hizmet stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Belediyesi nin Taksim Gezi Park ndaki Ramazan coflkusuna kat ld. Halk n yo un ilgi gösterdi i Vali Mutlu ya Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan efllik etti. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Belediyesi taraf ndan her akflam Taksim Gezi Park nda düzenlenen Ramazan coflkusuna kat ld. Vali Mutlu, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan la Gezi Park ndaki Geleneksel El Sanatlar Fuar n gezdi, Taksim den canl yay nlanan Aynadan Yans yanlar program na konuk oldu. ftar sonras nda, fuar alan na gelen Mutlu yu, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, lçe Emniyet Müdürü Osman Y ld r m ve Belediyesi baflkan yard mc lar karfl lad. Baflkan Demircan ile birlikte Belediyesi nin Geleneksel El Sanatlar Fuar n gezen Mutlu, Anadolu dan gelen 80 el sanatlar ustas ndan ürünleri hakk nda bilgi ald. Fuar gezmeye gelen stanbullular Baflkan Demircan ve Vali Mutlu ya yo un ilgi gösterdi. Her stand gezen, ürünleri inceleyen Mutlu vatandafllarla sohbet etti. Daha sonra Belediyesi ile TRT Avaz ortakl yla gerçeklefltirilen ve Taksim Gezi Park ndan her akflam canl yay nlanan Aynadan Yans yanlar program na kat lan Mutlu program Baflkan Demircan la birlikte izledi. Mutlu nun Ayna Grubu nun solisti Erhan Güleryüz ün sundu u program n sanatç konu u Salim Dündar n seslendirdi- i flark lara protokolden efllik etmesi gözlerden kaçmad. Erhan Güleryüz Mutlu yu sahneye davet etti inde stanbullular valilerini alk fl ya muruna tuttu. Sahnede bir konuflma yapan Mutlu, stanbul a hizmet etmekten büyük onur duydu unu söyledi. Belediyesi nin Taksim Meydan ndaki Ramazan coflkusuna da de inen Mutlu, Türkiye nin dört bir yan ndan gelen 80 el sanat ustas n n el eme i göz nuru ürünlerinin sergilendi i bu stantlar gezmek beni çok mutlu etti. Anadolu nun zengin renklerini ve desenlerini stanbul un merkezine na Taksim Gezi Park na getirmek gerçekten büyük bir hizmet diye konufltu.

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER GENEL MERKEZ Konur Sk. No: 8/9 K z lay - Ankara Tel: 0 312 419 27 17 Faks: 0 312 419 32 02 Web: www.halkevleri.org.tr E-Posta:

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. S AY I : 1 3 M a y s 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı