Hemflehriler, Yerel Tatlar Festivali nde bulufltu...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemflehriler, Yerel Tatlar Festivali nde bulufltu..."

Transkript

1 Konaklarda y lsonu heyecan Semt Konaklar e itim dönemini tamamlad. Her y l oldu- u gibi Semt Konaklar n n kapan fl için özel bir program haz rland. Kursiyerler düzenlenen sergide el eme i göz nuru ürünleri ziyaretçilerin be enisine sundu. 4-5 Yelken Yar fllar nefes kesti Belediyesi ile Türkiye Yelken Federasyonu nun ortaklafla düzenledi i 4. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar yap ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, nefes kesen mücadelede sporculara kupalar n verdi. 8-9.: DUYURU :. Say : 11 - Haziran 2010 Hemflehriler, Yerel Tatlar Festivali nde bulufltu Belediyesi nin Ücretsiz Ayl k Yay n d r E-BELED YE 5 Dakikada Üye Olun Vergi Ödemesinden Ruhsat Sorgulamaya, Belediyecilik fllemlerini An nda Gerçeklefltirin Belediyesi nin düzenledi i Yerel Tatlar Festivali, bu y l da Anadolu nun bin bir kokusunu ve rengini tafl yan rüzgar n nda estirdi. Eski Galata Köprüsü nde 29 May s ta bafllayan festival 13 Haziran da sona erdi. Yemekler yenildi, oyunlar oynand. 5 ilden 20 köy derne inin kat ld festivalde unutulmaz anlar yafland te

2 HAZ RAN Modan n nabz n tutan etkinlik: Galatamoda Festivali Belediyesi ve Moda Tasar mc lar Derne i nin birlikte hayata geçirdi i Galatamoda Festivali, Tepebafl nda aç ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve Dernek Baflkan Bahar Korçan n aç l fl n yapt festival renkli görüntülere sahne oldu. Belediyesi ve Moda Tasar mc lar Derne i nin birlikte gerçeklefltirdi i Galatamoda Festivali nin alt nc s Tepebafl TRT binas önünde gerçeklefltirildi. Kat l - m n her y l katlanarak büyüdü ü, tasar m ve moda merakl lar n n heyecanla bekledi i moda festivali, bahar n tad n n ç kar laca ve yaz öncesi al flverifl yap labilecek en canl ve renkli etkinlik olarak dikkat çekiyor. 31 Türk tasar mc n n yer ald Galatamoda n n aç l fl Tebebafl TRT Binas önündeki festival alan nda gerçeklefltirildi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve Moda Tasar mc lar Derne i Baflkan Bahar Korçan n kat ld aç l fl renkli görüntülere sahne oldu. Moda ödülleri verilebilir Toplant da konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Moda, kimli inin bir parças. Belediyesi olarak, 6 y l önce Galata Moda Festivali yle, yeni bir modas oluflturmak, nu yeniden modan n merkezi yapmak amac yla yola ç kt k. Bu ayn zamanda nda ve stanbul da varolan gelene e yeniden ba lanmakt. Galata Moda Festivali ile moda en büyük ilham n ald kentin sokaklar na dönüyor, ondan ald ilham yine onunla paylafl yor. Ülkemiz güçlü bir tekstil altyap s na ve dünya markas olmufl bir giyim sanayisine sahip. Bu avantajlar, tasar mla birlefltirmeye, stanbul u ve onun sahnesi nu modada bir marka haline getirmeye çal fl yoruz. Bu y l da festivalimize kat lan bütün tasar mc lar m za, bu güzelim stanbul un masals bahar nda bizimle beraber olduklar için teflekkür ediyorum dedi. Baflkan Demircan sözlerini ise flöyle sürdürdü: Galatamoda, gelecekte mutlaka moda ödülleri nin de verildi i bir festivale dönüflmeli. çinde kültür sanatta yer almal. Belediyesi olarak bu festivaldeki hedefimiz nda moday, geçmiflte varolan terzili i, tasar m ortaya ç - karmakt. Bunu da baflard m za inan yorum. Buras modac lar n yeri ve öyle de kalmal. Galata da bulunan Serdar Ekrem Sokak art k modan n kalbinin att bir yer olarak ortaya ç kacak. Bu soka bütün dünyaya tan taca z. Ama benim en büyük hayalim bir moda ödülü verebilmek. Bu ödülle Galatamoda y uluslar aras platformda dev bir fuara dönüfltürebilmek. En büyük hedefim, geçmiflten gelece e uzanan ve bugünü kuflatan modan n farkl renklerini nda bir araya getirmek. Moda Tasar mc lar Derne i Bahar Korçan da, Galatamoda Festivali nin haz r giyim sektörüne katma de erinin alt n çizdi. Bandonun çald müzik eflli inde Baflkan Demircan ve festivale kat lan tasar mc lar hep birlikte balonlar uçurarak festivalin aç l fl n gerçeklefltirdi.

3 HAZ RAN nda Kanka ile sa l k etkinli i... 3 Çocuklara göz taramas Belediyesi nin stanbul Emniyet Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü ü ile ortaklafla gerçeklefltirdi i proje çerçevesinde nda bulunan okullarda ö renciler göz taramas ndan geçti. Gelece e Güvenle Bakan Sa l kl Gözler bafll ile gerçeklefltirilen etkinlik çerçevesinde Hüviyet Bekir lkö retim Okulu ve Sururi lkö retim Okulundan yafl gurubundaki çocuklar göz muayenesinden geçti. Gerçeklefltirilen proje çerçevesinde özel bir hastane taraf ndan ndaki ilkö retim okullar ve liselerde birbirinden keyifli buluflmalar, etkinlikler düzenleniyor. Taksim Atatürk Lisesi, Kas mpafla Çok Programl Lisesi ve Ticaret Lisesi nin pilav gününde eski ve yeni ö renciler bir araya gelerek, hasret giderdi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n da kat ld pilav günlerinde ö renciler maharetlerini sergiledi. Rehber ö retmenlerin eflli inde etkinliklere haz rlanan ö rencilerin sergiledikleri performanslar büyük alk fl toplad. Velilerin de haz r bulundu u yap lan göz taramalar s ras nda; Trafik fiube Müdürlü ü trafik konusunda, Çocuk fiube ve Personeli Kanka projesi ile ilgili, Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü ü ise polisi tan tan sunumlar gerçeklefltirdiler. Ayr ca göz muayenesinden geçen çocuklara Belediyesi taraf ndan haz rlanan tiflörtler, defter ve kalem gibi hediyeler verildi. Okullarda pilav günü heyecan etkinliklerde Taksim Atatürk Lisesi ö rencileri verdikleri konserle izleyenleri büyüledi. Baflkan Demircan daha sonra Kas mpafla Çok Programl Lisesi ndeki pilav gününe kat ld. Burada ö renciler de halk oyunlar gösterilerini sundu. Baflkan Demircan yapt konuflmada nun böylesine kabiliyetli gençleri oldu u için gurur duydu unu belirterek, Gelece imiz olan çocuklar için çal flmalar m z sürdürüyoruz. Okullar - m za yapt m z yat r mlarla nun çocuklar baflar l bireyler olacak dedi.

4 HAZ RAN Semt Konaklar nda Y l Sonu Sergileri aç l yor, Konaklar, nda Belediyesi Semt Konaklar kursiyerleri, e itim y l nda yapt çal flmalar haz rlad klar sergi ile halk n be enisine sunuyor. Belediyesi Semt Konaklar e itim dönemini tamamlad. Her y l oldu u gibi Semt Konaklar n n kapan fl için özel bir program haz rland. Kursiyerler düzenlenen sergide yapt klar el eme i göz nuru ürünleri ziyaretçilerin be enisine sundu. Aynal kavak Semt Kona nda gerçeklefltirilen y lsonu sergisi aç l fl program na Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n yan s ra Kaymakam Hasan fienses, lçe Milli E itim Müdürü Osman Balc, AK Parti lçe Baflkan Rüstem Dindarol, semt konaklar nda e itim veren ö retmenler, kursiyerler ve aileleri kat ld. Baflkan Demircan, sergi aç l - fl nda yapt konuflmada, lçe s - n rlar içinde 10 semt kona nda Yaflam Boyu E itim slogan ndan hareketle ilkö retim ö rencilerden üniversite ö rencilerine temel beceri ve meslek edindirme e itimlerine ihtiyaç duyan gençlere yetiflkinlere ve ev han mlar - na kadar herkes için ücretsiz e itim imkan sunuldu. Ev han mlar buralarda el becerilerini gelifltirdi, hatta birço u ifl sahibi oldular. Bugün yap lan bu sergide sunulan çal flmalar ve ürünler amac - m za ulaflt m z n göstergesidir" dedi. Konak say s 13 e ç k yor Semt konaklar n n say s n n 13 e ç kaca n n müjdesini veren Baflkan Demircan, Semt Konaklar, yerel halk n yaflam kalitesini artt rmak e itimden sa l a kültürel etkinliklerden sosyal-yard mlaflma hizmetlerine kadar pek çok hizmete daha h zl daha ko-

5 HAZ RAN kursiyerler hünerlerini sergiliyor hayat n bir parças lay ve kaliteli bir biçimde ulaflmas n sa lamak amac yla nun farkl semtlerinde kurulmufl merkezler. Her semtin farkl sosyo - ekonomik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak oluflturulan Semt Konaklar bünyelerinde sa l k ocaklar, ana okullar, kurslar muhtarl klar, aflevleri, çamafl rhaneler ve sosyal-yard mlaflma birimleri olmak üzere çok say da hizmet birimi bulunuyor. Bu hizmet birimleri ilçede yaflayanlara ücretsiz olarak sunuluyor diye konufltu. Ayn zamanda semt konaklar nda e itim alan ana okulu ö rencileri de kep giyme töreni gerçeklefltirildi. Minik ö renciler, mezun olman n sevinciyle Baflkan Demircan ile birlikte keplerini f rlatt. Ard ndan sergi aç l fl n yapan Baflkan Demircan, sergiyi gezerek kursiyerlerden bilgi ald. Bu arada di er semt konaklar da y l sonu sergilerini çeflitli tarihlerde halk n be enisine sunacak.

6 HAZ RAN Sa l k flleri Müdürlü ü Portör Birimi çal fl yor... flletmelere Hijyen Semineri Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü Portör Birimi ilçemizde bulunan iflletmelere G da Hijyeni konulu bir dizi seminer düzenliyor. Seminere ifltirak eden iflletmelere ve kat l mc lara seminer sonunda Hijyen Sertifikas veriliyor. Hayat n temel maddesi olan g dalar; baz durumlarda kirlenebilyor, zararl hale gelebiliyor ve sa l m z için gizli bir tehlike oluflturabiliyor. Bu nedenle temiz, yani hijyenik g dalar n tüketilmesi sa l kl beslenme aç s ndan da son derece önemlidir. Bu çerçevede sorumluluk sahibi olan Belediyesi, çal flmalar n sürdürüyor. G da Hijyeni seminerlerinin ilki Belediyesi fiiflhane Evlendirme Dairesinde geçeklefltirildi. Seminere 50 iflletmeden 80 kifli kat ld. Devam edecek olan Hijyen Semineri; Alman Hastanesi Enfeksiyon Hastal klar Uzm. Dr. Cengiz UZUN taraf ndan veriliyor. Seminerde; G da Hijyeni Nedir? Hijyen Neden Gereklidir? Hijyenik Koflullar n Oluflmas için Mutfak Nas l Olmal d r? Üretim Bölümünde Nelere Dikkat Edilmelidir? Sa l kl G da Depolama Nas l Olmal d r? Besinleri Haz rlamada ve Piflirmede Nelere Dikkat Edilmelidir? Besinlerin Sa l kl Bir fiekilde Saklanmas için Yap lmas Gerekenler Nelerdir? G da Zehirlenmesi, Personel Hijyeni Nas l Sa lan r? El Hijyeni ve El Y kama fiekli Nas l olmal d r? ana bafll klar alt nda bilgiler veriliyor. Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü Portör Birimi taraf ndan gerçeklefltirilen seminerlerin yer ve tarihleri Perflembe, Elit World &Lamartin Otel Sal, Evlendirme Dairesi-fiiflhane Perflembe, Öztan k Otelcilik Sal, Evlendirme Dairesi-fiiflhane Perflembe, Kervansaray Otelcilik Pazartesi, Pera Tulip & Pera Rose Pazartesi, The Central Palace Otel Çarflamba, Eresin Otel

7 HAZ RAN Kültür ve Sanat n sahnesi 7 Galata da muhteflem aç l fl Belediyesi nin stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans ile birlikte 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenledi i Kültürleraras Sanat Diyaloglar Günleri, Galata Meydan nda yap lan muhteflem bir konserle bafllad. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n ev sahipli inde gerçeklefltirilen Kültürleraras Sanat Diyaloglar Günleri aç l fl Galata Meydan nda yap ld.aç l fla Baflkan Demircan n yan s ra Mannheim Belediye Baflkan Dr. Peter Kurz, Dortmund Belediye Baflkan Jörg Stüdemann, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans yetkilileri ve binlerce vatandafl kat ld. Aç l flta konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Kültürleraras Sanat Diyaloglar Günleri kapsam nda uluslararas platformlara önemli köprüler kurulaca n n dikkatini çekti. Baflkan Demircan,, stanbul daki zengin kültür birikimlerini içinde yaflatan eflsiz bir yer. Çok kültürlü birikimler ve yaflanm fll klar nda. Bu ba lamda Belediyesi olarak yüklendi imiz bu birikimleri paylaflmak, yeni de erler katmak, tüm dünyaya el uzatarak tan mad klar m z tan mak ve onlara kültürel de erlerimizi aktar rken, Türkiye ad na da Türk kültürünü, sanat n, sanatç lar n s n rlar ötesine tafl yarak önemli bir misyonu yerine getiriyoruz dedi. 42 farkl etkinlik stanbullularla bulufltu Belediyesi, stanbul bir sahne, fl klar n ndan yak yoruz slogan yla gerçeklefltirilen ve stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans destekli Kültürleraras Sanat Diyaloglar Günleri 3 kültür baflkenti stanbul Ruhr - Pecs ve 11 farkl kültürü bir araya getirdi. 20 Haziran 2010 a kadar nun çeflitli noktalar nda 42 farkl konser, tiyatro, sinema, sergi, gösteri ve etkinlikler yer ald. Amerika, Fransa, talya, spanya, Almanya, Bosna Hersek, Dortmund, Mannheim, Rotterdam, Amsterdam, Pecs den gelen farkl kültürler nda yaflam buldu.

8 Belediyesi ile Türkiye Yelken Federasyonu nun ortaklafla düzenledi i 4. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar yap ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, nefes kesen mücadelede sporculara kupalar n verirken Gelecek y l yap lacak olan yar fllara bekliyoruz dedi. Yelken Kulübü nün de kat ld Haliç Yelken Yar fll Belediye Baflkanl ile Türkiye Yelken Federasyonu nun birlikte düzenledikleri 4. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar Haliç te yap ld. Optimist s n f yelken tak mlar n n yar flt 4. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar, Haliç te geçen y llarda oldu- u gibi yine birbirinden güzel görüntülere sahne oldu. Yafllar 7 ile 12 aras nda de iflen k zl erkekli tak mlar yelkenleriyle Haliç te ku ular gibi süzüldü, ayn zamanda amans z bir yar fl ortaya koydu. Belediyesi nin 4 y l önce su sporlar na önem vererek kurdu u Belediyesi Yelken Kulübü nün ev sahipli inde gerçekleflen yar fllar izleyenlere de keyifli dakikalar yaflatt. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar na Belediyesi Yelken ve Su Sporlar Kulübü, stanbul Yelken Spor Kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray, Kalam fl Yelken Kulübü, Heybeliada Su Sporlar Kulübü, Marina Dragos Yelken Kulübü, Marmara Yelken Kulübü 5 er sporcu ile toplam 40 sporcu kat ld. 8 kulübe ba l k zl -erkekli 40 sporcunun yelkenlerini suya indirdi i yar fllarda Haliç te unutulmaz görüntüler olufltu. ki gün süren yar fllar n finalinde Optimist Genel klasmanda Galatasaray Yelken fiubesi nden Haluk Çal n birinci oldu. kinci ayn kulüpten Kaan Odabafl, üçüncülü ü ise yine Galatasaray Yelken fiubesi nden Alp Güçer ald. Optimist k zlar klasman nda ise Fenerbahçe Yelken fiubesi nden Begüm Böke birincili i kazand. 4. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar nda sporculara kupalar - n ve madalyalar n Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan verdi. Yar fllarda yer alan bütün tak mlar tebrik eden ve gelecek y l yine Haliç e davet eden Baflkan Demircan, nu Haliç ve stanbul Bo az çevreliyor. Halk m z denizle daha çok buluflturmak istiyoruz. Bu nedenle Haliç te su sporlar na OPT M ST JUN OR 1. Haluk Çal n - Galatasaray Yelken fiubesi 2. Kaan Odabafl - Galatasaray Yelken fiubes 3. Alp Güçer - Galatasaray Yelken fiubesi OPT M ST KIZLAR 1. Begüm Böke - Fenerbahçe Yelken fiubes 2. layda Veziro lu - Fenerbahçe Yelken fiu 3. Irmak Do an - Fenerbahçe Yelken fiube OPT M ST GENEL 1. Haluk Çal n - Galatasaray Yelken fiubesi 2. Kaan Odabafl - Galatasaray Yelken fiub 3. Alp Güçer - Galatasaray Yelken fiubes 4. Sarp Yetginer - Galatasaray Yelken fiu 5. Ali Fuat Yuval - Fenerbahçe Yelken fiu Do um Tarihi ve Yeri Ayanc k - Sinop Memleketi Kastamonu Çatalzeytin Ö renim Durumu Yüksekokul Terk Mesle i Emekli Serbest Belediyedeki Görevleri - Meclis mar Komisyonu Üyesi - Meclis Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu Üyesi - Marmara Belediyeler Birli i Meclis Üyesi.: BEYO LU BELED YE Tahsin KILIÇ (AK PART ) Hakk nda y l nda Ayanc k ta do an Tahsin K l ç, 1958 y l ndan bu yana Örnektepe Mahallesi nde ikamet ediyor. Gemi Yap Sanayi ve Teknisyen Okulu ndan mezun olan K l ç, y llar aras nda Camialt Tersanesi nde uzman keflifçi olarak çal flt yerel seçimlerinde Ka thane Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Çeflitli komisyonlar ve sivil toplum kurulufllar nda görev yapt. Halen Kas-Der fiube Baflkanl, 4 dönem baflkanl n ard ndan Çatalzeytin Spor Kulübü Denetim Kurulu Baflkanl ve Paflal Köyü Derne i Denetim Kurulu Baflkanl görevlerine devam ediyor.

9 HAZ RAN 9 yar fllar 4. kez düzenlendi... ar nefes kesti i i besi si yönelik bir kulüp kurduk. Kulübümüzün kuruldu undan bugüne yaklafl k 1000 çocu umuza, gencimize yelken e itimi verdik. Aralar ndan baflar l çocuklar üstün performanslar yla lisans ald. Bu spor öylesine sevildi ki lu çocuklar yelken sporunda büyük baflar lara imza atacak. Ayn zamanda bir kürek tak m kurmak içinde çal flmalara bafll yoruz diye konufltu. esi i besi besi S MECL S ÜYELER :. Tevfik Atakan AKAY (CHP) Do um Tarihi Memleketi Antalya Ö renim Durumu Ortaokul Mesle i Foto rafç Belediyedeki Görevleri - Meclis Çevre ve Sa l k Komisyonu Üyesi - Kent Konseyi Kentsel Dönüflüm Komisyonu Üyesi Hakk nda y l nda stanbul da do an Tevfik Atakan Akay, özel sektörde iflletmecilik çal flmalar n sürdürüyor. 47 y ldan bu yana Kas mpafla da ikamet eden Akay, çeflitli sivil toplum kurulufllar nda yöneticilik yapt ve kurucu yönetim kurulu üyeli inde bulundu. Mesle i foto rafç l k olan Tevfik Atakan Akay, Mart 2009 Yerel Seçimlerinde CHP listesinden Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.

10 HAZ RAN flitme Engelli 24 ö renci sahneye ç kt.. Sessizdi Aynadaki Sesler Belediyesi nin deste iyle Hal c o lu flitme Engelliler lkö retim Okulu nun 24 ö rencisi Muammer Karaca Tiyatrosu nda sahneye ç kt. Aynadaki Sesler adl tiyatro oyunu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve izleyenlerden büyük alk fl toplad. Belediyesi nin deste- iyle Hal c o lu flitme Engelliler lkö retim Okulu nun 24 ö rencisinin sergiledi i Aynadaki Sesler adl oyunu izleyenlerden büyük alk fl ald. Türkiye de bir ilki gerçeklefltiren ve okulun flitme Engelli E itmeni Zeynep fiener in kaleme ald tek perdelik oyunda rol alan ö renciler, yaklafl k bir saat sahnede kald. Ö rencilerin iflaret dilini kullanmadan sözsüz sahneledikleri oyun, herkesi hayran b rakt. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, tiyatro oyunu çok be endi ini belirterek, Aynadaki Sesler adl oyunu yazan de erli kardeflim Zeynep Han m ve ö rencileri tek tek kutluyorum, baflar lar n n devam - n diliyorum dedi.

11 HAZ RAN STK lar n yaz e lenceleri bir baflka piknikte bulufluyor Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stanbul un çeflitli orman ve mesire alanlar nda ndaki Giresun, Alucra, Gümüflhane Kelkit, Antalya Akseki ve di er hemflehri derneklerinin düzenledi i geleneksel pikniklere kat ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, ndaki hemflehri dernekleriyle pikniklerde bir araya geliyor. ndaki Giresun, Alucra, Gümüflhane Kelkit, Antalya Akseki ve di er hemflehri derneklerinin düzenledi- i piknikler hayli nefleli geçti. Piknikte flark lar söylendi, yemekler yenildi. Piknik alan nda bulunanlar ziyaret eden Baflkan Demircan, ikram edilen yiyeceklerden tatt. Baflkan Demircan yapt konuflmada flunlar söyledi: nda hemflehri derneklerimiz çok etkin bir flekilde çal fl yor. lçemizde Anadolu nun dört bir yan ndan gelen vatandafllar m z yafl yor. Hemflehrilerimiz, nun en güzel renklerinden ve ilçemize de er katan hizmet eden insanlar... lu hemflehrilerimizle bu güzel ortamda bir araya gelmekten çok mutluyum.

12 HAZ RAN nda Anadolu Rüzgar Hemflehriler, Yerel Tatlar Belediyesi nin düzenledi i Yerel Tatlar Festivali, bu y l da Anadolu nun o bin bir kokuyu ve rengi tafl yan rüzgar n nda estirdi. Eski Galata Köprüsü nde 29 May s ta bafllayan festival 13 Haziran da sona erdi. Yemekler yenildi, oyunlar oynand. 5 ilden 20 köy derne inin kat ld festivalde unutulmaz anlar yafland. Belediyesi, gelenekselleflen Yerel Tatlar Festivali ile Anadolu nun o muhteflem tatlar n eski Galata Köprüsü nde bir araya getirdi. Bu y l 6 nc s düzenlenen Yerel Tatlar Festivali ndaki 5 ilden 20 köy derne inin kat l m yla yap ld. 29 May s Cumartesi günü bafllayan festival haftada 3 gün (Cuma, Cumartesi, Pazar) olmak üzere 13 Haziran a dek sürdü. Festivalde yöresel yemeklerin lezzetlerin yan s ra o yöreye ait k yafetler, eflyalar ve müzikler, k sacas folklorik de erler sergilendi. stanbullular bir anlamda Anadolu nun pek çok yöresinin tatlar n bir arada görerek, tadarak farkl bir festivalin rengini yaflad. Tokat, Samsun, Giresun, Kastamonu dan gelip de nda yaflayanlar n kurduklar köy derneklerinin yer ald festival kapsam nda yerel sanatç lar konserler verdi. Festivale kat lan yörelerin mutfa ndan giyimine, türkülerinden oyunlar na, yaflama kültürlerine kadar tüm zenginlikleri tan t ld. Son hafta Tokat ve Giresun geceleri yap ld. Her iki geceye de kat lan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Karadeniz in birbirinden lezzetli

13 HAZ RAN 13 esmeye devam ediyor Festivali nde bulufltu... yemeklerinden tatt. Giresun gecesinde Görele Belediyesi taraf ndan yapt r lan 2 metre boyundaki kemençe büyük ilgi gördü. Kemençe ile bol bol hat ra foto raf çektiren Giresunlular, gecede doyas ya e lendi. Baflkan Demircan a Görele Dernekler Birli i Baflkan Birol Kardafl taraf ndan küçük bir kemençe hediye edildi. Baflkan Demircan yapt konuflmada, Yöre dernekleri olmasayd belediyeler hizmetlerini tam olarak götüremez, vatandafllar n sorunlar ndan tam olarak haberdar olamazd. Biz derneklerle olan buluflmalara çok önem veriyoruz. Dernekler sayesinde buralarda bulufluyoruz. nu oluflturan insanlar m z n kurduklar yöresel dernekler hizmetlerimizde bize destek oluyor ve daha h zl yol almam z sa l yorlar dedi.

14 HAZ RAN Belediyesi çevre sorunlar na da duyarl Çevre, sanatla bulufltu Belediyesi deste iyle Noor foto rafç lar taraf ndan üretilen klim De iflikli i - Sonuçlar (Consequences) adl foto raf sergisi, Galatasaray Meydan nda ziyarete aç ld. sveç Baflkonsolosu Torkel Stiernlöf Belediyesi deste iyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinli i olarak gerçeklefltirilecek olan, Noor, Sonuçlar (Consequences) sokak foto raf sergisi Galatasaray Meydan nda aç ld. Kültürleraras Sanat Diyalog Günleri aç l fl etkinli i olan sergi 20 Haziran a kadar ziyaretçilere aç k olacak. Sergi aç l fl nda konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Bu sergiyle ustalar n objektifine yans yan bu foto raflar, do ayla yap lan bir röportaj. Do an n dilinden anlayanlar için, bir ibret vesikas d r. Bu anlaml sergi vas tas yla, do an n yok olufluna neden olan hakiki sebeplerin pefline düflecek bir alg ya ulaflacak kanaatindeyim. Art k do an n tahribat n, damlayan musluktan, televizyonu stand by da tutmama naifli inden kurtar p, çok daha esasl bir temelde ele almak zorunday z. Bugün, flu anda dünyan n ve insanl n gelece- i için endiflelenen, omuz omuza veren tüm kat l mc lar m za, usta foto rafç lara, böyle esasl bir zemin oluflturma gayretleri için, sonsuz teflekkür ederim dedi. Uluslararas çapta tan nm fl dokuz belgesel foto rafç, sergilenen bu 100 foto rafta, iklim de iflikli inin yerküremizdeki y k c etkilerini belgeliyor; açl k, hastal k, çat flma, zorunlu göç, geçim s k nt s ve insan haklar biçiminde milyonlarca insan taraf ndan yaflanan günlük gerçekler betimleniyor. Baflkan, sveç Saray n n aç l fl nda sveç D fliflleri Bakan Carl Bildt Belediye Baflkan A. Misbah Demircan B eyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stiklal Caddesi üzerinde 18 ayl k restorasyon sürecinin ard ndan aç lan sveç Saray için düzenlenen resepsiyona kat ld. nda bulunan sveç Baflkonsoloslu u binas, sveç Saray törenle aç ld. Baflkan Demircan n da kat ld aç l fl kurdelas n sveç D fliflleri Bakan Carl Bildt ile Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba fl ile birlikte kesti. Aç l fla diplomatlar, akademisyenler ile ifl dünyas n n temsilcileri de kat ld. Resepsiyonda Baflkan Demircan, sveç D fliflleri Bakan Carl Bildt ile keyifli bir sohbet gerçeklefltirdi ve Ev sahipli i yapt m z stiklal Caddesi üzerindeki sveç Saray n n restorasyonun tamamlanmas ndan duydu um memnuniyeti dile getirmek isterim dedi. sveç Saray n n yeniden aç l fl kapsam nda bir hafta boyunca aralar nda çocuklar için edebiyat atölyesi, Vimmel müzik grubu ve Arctic Light kad nlar korosu konserleri ve seminerler düzenlendi.

15 HAZ RAN 15 Müeyyetzade Mahalle Muhtar Mehmet ER: Semt Konaklar nda kal c birer abide Mehmet Er Röportaj: Zafer TAHMAZ nda semt konaklar projesinin baflar yla sürdü ünü belirten Müeyyetzade Mahalle Muhtar Mehmet Er, Baflkan Demircan n muhtarlarla sürekli istiflare halinde oldu unu ve fikirlerini dikkate alarak projeleri uygulad n söyledi. Mahalleniz hakk nda bilgi alabilir miyiz? - Mahallemizde yaklafl k 700 seçmen mevcut. Müeyyetzade Mahallesi üst noktas Galata Kulesi, alt noktas Galata Köprüsü ne kadar uzanan ço unlukta iflyeri bulunan tarihi bir yerleflim yeridir. Mahalle s n rlar nda, Tarihi Bal kl Han, Selanik Pasaj, Karaköy Yeralt Çarfl s, Tarihi Mihriflah Sultan Çeflmesi, Hoca Ali Camii, Hüseyin Çelebi Camii, Saint Benoît Frans z Lisesi, Ermeni Kilisesi ve bir adet Sinagog bulunuyor. Mahallenizde yap lan çal flmalar nelerdir? Yeni projeler mevcut mu? - Her dilden, her dinden insanlar n yaflad Müeyyetzade, turizm bölgesinde bir yer. Tarihi yar madada küçük ve tam bir mahalle havas nda olmas sebebiyle her gün tüm sokaklar geziyorum. Dilek ve flikayetleri yerinde almak al flkanl klar m aras nda. Belediyemizin deste i ile mahallemizin önemli bir sorunu bulunmuyor. Mahallemizde Serdar Ekrem Sokak asl na uygun olarak restore edildi. Ve yine Galip Dede Caddesi ve Yüksek Kald r m Caddesi asl na uygun restore edilecek yerler aras nda. Ancak bunlar n d - fl nda bir temennimiz daha var. Hoca Ali Camii yan nda bulunan Tarihi Mihriflah Sultan Çeflmesi nin restorasyonu. Çeflme ile ilgili ön çal flmalar yap ld. An tlar Kurulu ndan da onay ç kt. Di er yandan Lüleci hendek Caddesi, Tatarbey ve Hocaali Sokaklar n n asl na uygun olarak yenilenmesini sab rs zl kla bekliyoruz stanbul do umlu aslen Kastamonulu olan Er, 15 yafl na kadar Hasköy de ikamet etti. lk ve ortaö retimini burada yapt. Daha sonra Tophane ye yerleflen Er, bir süre burada ticaretle u raflt. Bölgede bulunan okul ve camii derneklerinde yöneticilik de yapan Er, 1987 y l itibari ile Müeyyetzade Mahallesi ne muhtar seçildi. 5 kez üst üste seçimleri kazanan Er, evli ve 3 çocuk babas d r. Belediyesi nin ve Baflkan Demircan n çal flmalar hakk ndaki düflünceleriniz nelerdir? - Belediye Baflkan Say n Ahmet Misbah Demircan n çal flmalar n takdir ediyorum. Göreve geldi i ilk günden bu yana çok duyarl bir baflkan oldu unu gösterdi. lk yat r m n da Galata bölgesine yapt. Bu bölgeye çok önem veriyor. Galata ya modac lar getirerek bölgemizi inan lmaz de ifltirdi. Baflkan m z temizlik, e itim ve sosyal anlamda mükemmel bir yol izliyor. Özellikle Semt Konaklar nda kal c birer abide olarak görüyorum. Ayn flekilde G da Bankas n n da çok ince düflünülmüfl bir çal flma oldu unu söylemek istiyorum. htiyaç sahiplerinin rencide olmadan, ihtiyac olan fleyi alacak olmas çok önemli. Ayr ca belediye baflkan m z muhtarlara büyük önem veriyor. Muhtarlarla sürekli istiflare halinde ve fikirlerini dikkate al yor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Baflkan m za kendi ad ma ve mahallem ad na sonsuz teflekkürler ediyorum.

16 / Belediyesi nin ücretsiz yay n d r. Genel Yay n Yönetmeni: Zafer TAHMAZ Teknik Haz rl k & Bask : AKADEM (0212) nda at k pil toplama kampanyas sürüyor Yar nlar çöpe gitmesin! Belediyesi, Her at k çöp de ildir, yar nlar çöpe gitmesin" bafll yla bafllatt kampanyas devam ediyor. Son olarak Orbay lkö retim Okulu nda çevreye duyarl ö renciler Baflkan Demircan taraf ndan bilgisayarla ödüllendirildi. Belediyesi taraf ndan Her at k çöp de ildir, yar nlar çöpe gitmesin slogan yla bafllat lan kampanya tüm h z yla sürüyor. Orbay lkö retim Okulu nda da çevreye duyarl ö renciler ödüllendirildi. Ödül törenine Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Kaymakam Hasan fienses, lçe Milli E itim Müdürü Osman Balc, ö retmenler, veliler ve çok say da ö renci kat ld. Ö renciler, yapt klar dans gösterileriyle izleyenlerden büyük alk fl ald. At k pilleri toplad, bilgisayar kazand Belediyesi nin çevre bilincini gelifltirmek amac yla Orbay lkö retim Okulu nda düzenledi i ödüllü at k pil toplama kampanyas nda 5 bin 160 adet at k pil topland. Yar flma sonunda ise bilgisayar almaya hak kazanan ö renci yap lan kura çekimiyle belirlendi. Yunus Emre Peçe adl minik ö renci hediye bilgisayar n Baflkan Demircan n elinden ald. Baflkan Demircan, Yükselen hayat standartlar ve geliflen teknolojiye ba l olarak evlerdeki at klar hem çeflit, hem de miktar olarak art yor. Bu at klar günümüzde sadece çöp olarak tan mlanm yor. Geliflen teknolojiyle çeflitli at klar farkl biçimlerde geri kazan l yor ve bunlardan çeflitli ürünler elde ediliyor. 40 bin ö rencimizin okudu u nda daha sa l kl bir çevrede yaflayabilmek için Her At k Çöp De ildir Yar nlar Çöpe Gitmesin bafll yla bir kampanya bafllatt k. Bu çerçevede okullar m zda bir dizi seminer düzenliyoruz. Seminere kat lan ö renci ve velilere çevre bilinci, çöplerin kayna nda ayr flt r larak toplanmas, geri dönüflüme kazand r lmas gibi konularda bilgi veriliyor. Daha önce Cihangir.Ö.O., Cezayirli Gazi Hasan Pafla.Ö.O., Orbay.Ö.O. nda belli bir program dâhilinde seminerler düzenlendi. Ayr ca bu okullar m zda çevre bilincinin geliflimine katk sa lamak amac yla ödüllü bir pil toplama kampanyas da düzenledik. Çocuklar m - za ve gençlerimize çevre bilincini afl lamak için çal fl yoruz dedi.

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Yeniflehir Semt Kona n Emine Erdo an açt

Yeniflehir Semt Kona n Emine Erdo an açt , Yerel Tatlar Festivali nde bulufluyor www.beyoglu.bel.tr Yerel Tatlar Festivali Program 22 May s: Giresun Alucra 29 May s: Kastamonu nebolu 30 May s: Roman Gecesi 5 Haziran: Samsun Bafral lar 6 Haziran:

Detaylı

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın...

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın... 29 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ 1 milyar kadın... BEŞİKTAŞ Belediyesi kadına şiddeti engellemek adına '1 Milyar

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

UYGULAMALI MESLEK EĞİTİMİ konulu proje ile Belçika ya gitti. Okul Müdürü Mehmet BİCİK Proje

UYGULAMALI MESLEK EĞİTİMİ konulu proje ile Belçika ya gitti. Okul Müdürü Mehmet BİCİK Proje Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 21.11.2015-11.12.2015.12.2015 tarihleri arasında AB projeleri kapsamında SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AB de TIP BİLİŞİMİ KONUSUNDA UYGULAMALI MESLEK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR Bodrum Rotary Kulübü Bugün 1 Saat, Yarın 1 Hayat adı verilen farkındalık projesi Bodrum da başladı. Proje kapsamında halkı bilgilendirmek için el ilanları, broşürler

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı OCAK MART MAYIS TEMMUZ EYLÜ L KASIM ARALIK 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ *OCAK - 2016 İŞ TAKVİMİ 4-14 OCAK 5 OCAK

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam Küçük Balık Bam Bam Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 10 Kasım sahne diyecek. Küçük Balık Bam Bam adlı tiyatro oyunu Beşiktaş

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü

SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü PERSONEL DURUMU Müdür : 1 Birimler Yetkilisi : 1 Birim Yetkilisi : 2 Memur : 5 Kadrolu flçi - fiirket Eleman : 37 Avukat : 1 Ça m z n de iflen ve geliflen koflullar yerel yönetimlerin hizmet anlay fl ndaki

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor

Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor Uluslararas 23 Nisan Çocuk Festivali 20-27 Nisan 09 Sekapark ETK NL K REHBER TÜRK YE ARNAVUTLUK BEYAZ RUSYA BOSNA HERSEK BULGAR STAN ESTONYA GÜNEY KORE GÜRC STAN H

Detaylı

Beyo lu Belediyesi CeBIT Fuar nda

Beyo lu Belediyesi CeBIT Fuar nda Nano-teknoloji ile HiJYEN Belediyesi ve Sabanc Üniversitesi ortakl nda düzenli olarak yürütülen nano-teknolojik hijyen çal flmalar sayesinde bu y l ilçedeki ilkö retim ö rencileri mikrop, virüs ve enfeksiyon

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Minik öğrencilerden atık ve geri dönüşüm sergisi

Minik öğrencilerden atık ve geri dönüşüm sergisi Minik öğrencilerden atık ve geri dönüşüm sergisi Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Özel Turgutreis Marmara Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Atık ve Geri Dönüşüm Malzemelerinden Yapılan

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

MUĞLA GENÇLİK PROJESİ

MUĞLA GENÇLİK PROJESİ T.C MUĞLA VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü MUĞLA GENÇLİK PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ ŞUBAT 2013 1 / 13 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Tanımlar Madde 1- Amaç

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI İSTE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI Teknoversite vizyonu ile yola çıkan İskenderun Teknik Üniversitesi nde Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) kuruldu ve açılışı

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak.

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Sağlıkla, lezzetle Sağlıkla, lezzetle 02 SENIOR BANQUET Misyon ve Vizyon Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Üst seviyede bir kalite

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı