Hemflehriler, Yerel Tatlar Festivali nde bulufltu...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemflehriler, Yerel Tatlar Festivali nde bulufltu..."

Transkript

1 Konaklarda y lsonu heyecan Semt Konaklar e itim dönemini tamamlad. Her y l oldu- u gibi Semt Konaklar n n kapan fl için özel bir program haz rland. Kursiyerler düzenlenen sergide el eme i göz nuru ürünleri ziyaretçilerin be enisine sundu. 4-5 Yelken Yar fllar nefes kesti Belediyesi ile Türkiye Yelken Federasyonu nun ortaklafla düzenledi i 4. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar yap ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, nefes kesen mücadelede sporculara kupalar n verdi. 8-9.: DUYURU :. Say : 11 - Haziran 2010 Hemflehriler, Yerel Tatlar Festivali nde bulufltu Belediyesi nin Ücretsiz Ayl k Yay n d r E-BELED YE 5 Dakikada Üye Olun Vergi Ödemesinden Ruhsat Sorgulamaya, Belediyecilik fllemlerini An nda Gerçeklefltirin Belediyesi nin düzenledi i Yerel Tatlar Festivali, bu y l da Anadolu nun bin bir kokusunu ve rengini tafl yan rüzgar n nda estirdi. Eski Galata Köprüsü nde 29 May s ta bafllayan festival 13 Haziran da sona erdi. Yemekler yenildi, oyunlar oynand. 5 ilden 20 köy derne inin kat ld festivalde unutulmaz anlar yafland te

2 HAZ RAN Modan n nabz n tutan etkinlik: Galatamoda Festivali Belediyesi ve Moda Tasar mc lar Derne i nin birlikte hayata geçirdi i Galatamoda Festivali, Tepebafl nda aç ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve Dernek Baflkan Bahar Korçan n aç l fl n yapt festival renkli görüntülere sahne oldu. Belediyesi ve Moda Tasar mc lar Derne i nin birlikte gerçeklefltirdi i Galatamoda Festivali nin alt nc s Tepebafl TRT binas önünde gerçeklefltirildi. Kat l - m n her y l katlanarak büyüdü ü, tasar m ve moda merakl lar n n heyecanla bekledi i moda festivali, bahar n tad n n ç kar laca ve yaz öncesi al flverifl yap labilecek en canl ve renkli etkinlik olarak dikkat çekiyor. 31 Türk tasar mc n n yer ald Galatamoda n n aç l fl Tebebafl TRT Binas önündeki festival alan nda gerçeklefltirildi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve Moda Tasar mc lar Derne i Baflkan Bahar Korçan n kat ld aç l fl renkli görüntülere sahne oldu. Moda ödülleri verilebilir Toplant da konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Moda, kimli inin bir parças. Belediyesi olarak, 6 y l önce Galata Moda Festivali yle, yeni bir modas oluflturmak, nu yeniden modan n merkezi yapmak amac yla yola ç kt k. Bu ayn zamanda nda ve stanbul da varolan gelene e yeniden ba lanmakt. Galata Moda Festivali ile moda en büyük ilham n ald kentin sokaklar na dönüyor, ondan ald ilham yine onunla paylafl yor. Ülkemiz güçlü bir tekstil altyap s na ve dünya markas olmufl bir giyim sanayisine sahip. Bu avantajlar, tasar mla birlefltirmeye, stanbul u ve onun sahnesi nu modada bir marka haline getirmeye çal fl yoruz. Bu y l da festivalimize kat lan bütün tasar mc lar m za, bu güzelim stanbul un masals bahar nda bizimle beraber olduklar için teflekkür ediyorum dedi. Baflkan Demircan sözlerini ise flöyle sürdürdü: Galatamoda, gelecekte mutlaka moda ödülleri nin de verildi i bir festivale dönüflmeli. çinde kültür sanatta yer almal. Belediyesi olarak bu festivaldeki hedefimiz nda moday, geçmiflte varolan terzili i, tasar m ortaya ç - karmakt. Bunu da baflard m za inan yorum. Buras modac lar n yeri ve öyle de kalmal. Galata da bulunan Serdar Ekrem Sokak art k modan n kalbinin att bir yer olarak ortaya ç kacak. Bu soka bütün dünyaya tan taca z. Ama benim en büyük hayalim bir moda ödülü verebilmek. Bu ödülle Galatamoda y uluslar aras platformda dev bir fuara dönüfltürebilmek. En büyük hedefim, geçmiflten gelece e uzanan ve bugünü kuflatan modan n farkl renklerini nda bir araya getirmek. Moda Tasar mc lar Derne i Bahar Korçan da, Galatamoda Festivali nin haz r giyim sektörüne katma de erinin alt n çizdi. Bandonun çald müzik eflli inde Baflkan Demircan ve festivale kat lan tasar mc lar hep birlikte balonlar uçurarak festivalin aç l fl n gerçeklefltirdi.

3 HAZ RAN nda Kanka ile sa l k etkinli i... 3 Çocuklara göz taramas Belediyesi nin stanbul Emniyet Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü ü ile ortaklafla gerçeklefltirdi i proje çerçevesinde nda bulunan okullarda ö renciler göz taramas ndan geçti. Gelece e Güvenle Bakan Sa l kl Gözler bafll ile gerçeklefltirilen etkinlik çerçevesinde Hüviyet Bekir lkö retim Okulu ve Sururi lkö retim Okulundan yafl gurubundaki çocuklar göz muayenesinden geçti. Gerçeklefltirilen proje çerçevesinde özel bir hastane taraf ndan ndaki ilkö retim okullar ve liselerde birbirinden keyifli buluflmalar, etkinlikler düzenleniyor. Taksim Atatürk Lisesi, Kas mpafla Çok Programl Lisesi ve Ticaret Lisesi nin pilav gününde eski ve yeni ö renciler bir araya gelerek, hasret giderdi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n da kat ld pilav günlerinde ö renciler maharetlerini sergiledi. Rehber ö retmenlerin eflli inde etkinliklere haz rlanan ö rencilerin sergiledikleri performanslar büyük alk fl toplad. Velilerin de haz r bulundu u yap lan göz taramalar s ras nda; Trafik fiube Müdürlü ü trafik konusunda, Çocuk fiube ve Personeli Kanka projesi ile ilgili, Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü ü ise polisi tan tan sunumlar gerçeklefltirdiler. Ayr ca göz muayenesinden geçen çocuklara Belediyesi taraf ndan haz rlanan tiflörtler, defter ve kalem gibi hediyeler verildi. Okullarda pilav günü heyecan etkinliklerde Taksim Atatürk Lisesi ö rencileri verdikleri konserle izleyenleri büyüledi. Baflkan Demircan daha sonra Kas mpafla Çok Programl Lisesi ndeki pilav gününe kat ld. Burada ö renciler de halk oyunlar gösterilerini sundu. Baflkan Demircan yapt konuflmada nun böylesine kabiliyetli gençleri oldu u için gurur duydu unu belirterek, Gelece imiz olan çocuklar için çal flmalar m z sürdürüyoruz. Okullar - m za yapt m z yat r mlarla nun çocuklar baflar l bireyler olacak dedi.

4 HAZ RAN Semt Konaklar nda Y l Sonu Sergileri aç l yor, Konaklar, nda Belediyesi Semt Konaklar kursiyerleri, e itim y l nda yapt çal flmalar haz rlad klar sergi ile halk n be enisine sunuyor. Belediyesi Semt Konaklar e itim dönemini tamamlad. Her y l oldu u gibi Semt Konaklar n n kapan fl için özel bir program haz rland. Kursiyerler düzenlenen sergide yapt klar el eme i göz nuru ürünleri ziyaretçilerin be enisine sundu. Aynal kavak Semt Kona nda gerçeklefltirilen y lsonu sergisi aç l fl program na Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n yan s ra Kaymakam Hasan fienses, lçe Milli E itim Müdürü Osman Balc, AK Parti lçe Baflkan Rüstem Dindarol, semt konaklar nda e itim veren ö retmenler, kursiyerler ve aileleri kat ld. Baflkan Demircan, sergi aç l - fl nda yapt konuflmada, lçe s - n rlar içinde 10 semt kona nda Yaflam Boyu E itim slogan ndan hareketle ilkö retim ö rencilerden üniversite ö rencilerine temel beceri ve meslek edindirme e itimlerine ihtiyaç duyan gençlere yetiflkinlere ve ev han mlar - na kadar herkes için ücretsiz e itim imkan sunuldu. Ev han mlar buralarda el becerilerini gelifltirdi, hatta birço u ifl sahibi oldular. Bugün yap lan bu sergide sunulan çal flmalar ve ürünler amac - m za ulaflt m z n göstergesidir" dedi. Konak say s 13 e ç k yor Semt konaklar n n say s n n 13 e ç kaca n n müjdesini veren Baflkan Demircan, Semt Konaklar, yerel halk n yaflam kalitesini artt rmak e itimden sa l a kültürel etkinliklerden sosyal-yard mlaflma hizmetlerine kadar pek çok hizmete daha h zl daha ko-

5 HAZ RAN kursiyerler hünerlerini sergiliyor hayat n bir parças lay ve kaliteli bir biçimde ulaflmas n sa lamak amac yla nun farkl semtlerinde kurulmufl merkezler. Her semtin farkl sosyo - ekonomik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak oluflturulan Semt Konaklar bünyelerinde sa l k ocaklar, ana okullar, kurslar muhtarl klar, aflevleri, çamafl rhaneler ve sosyal-yard mlaflma birimleri olmak üzere çok say da hizmet birimi bulunuyor. Bu hizmet birimleri ilçede yaflayanlara ücretsiz olarak sunuluyor diye konufltu. Ayn zamanda semt konaklar nda e itim alan ana okulu ö rencileri de kep giyme töreni gerçeklefltirildi. Minik ö renciler, mezun olman n sevinciyle Baflkan Demircan ile birlikte keplerini f rlatt. Ard ndan sergi aç l fl n yapan Baflkan Demircan, sergiyi gezerek kursiyerlerden bilgi ald. Bu arada di er semt konaklar da y l sonu sergilerini çeflitli tarihlerde halk n be enisine sunacak.

6 HAZ RAN Sa l k flleri Müdürlü ü Portör Birimi çal fl yor... flletmelere Hijyen Semineri Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü Portör Birimi ilçemizde bulunan iflletmelere G da Hijyeni konulu bir dizi seminer düzenliyor. Seminere ifltirak eden iflletmelere ve kat l mc lara seminer sonunda Hijyen Sertifikas veriliyor. Hayat n temel maddesi olan g dalar; baz durumlarda kirlenebilyor, zararl hale gelebiliyor ve sa l m z için gizli bir tehlike oluflturabiliyor. Bu nedenle temiz, yani hijyenik g dalar n tüketilmesi sa l kl beslenme aç s ndan da son derece önemlidir. Bu çerçevede sorumluluk sahibi olan Belediyesi, çal flmalar n sürdürüyor. G da Hijyeni seminerlerinin ilki Belediyesi fiiflhane Evlendirme Dairesinde geçeklefltirildi. Seminere 50 iflletmeden 80 kifli kat ld. Devam edecek olan Hijyen Semineri; Alman Hastanesi Enfeksiyon Hastal klar Uzm. Dr. Cengiz UZUN taraf ndan veriliyor. Seminerde; G da Hijyeni Nedir? Hijyen Neden Gereklidir? Hijyenik Koflullar n Oluflmas için Mutfak Nas l Olmal d r? Üretim Bölümünde Nelere Dikkat Edilmelidir? Sa l kl G da Depolama Nas l Olmal d r? Besinleri Haz rlamada ve Piflirmede Nelere Dikkat Edilmelidir? Besinlerin Sa l kl Bir fiekilde Saklanmas için Yap lmas Gerekenler Nelerdir? G da Zehirlenmesi, Personel Hijyeni Nas l Sa lan r? El Hijyeni ve El Y kama fiekli Nas l olmal d r? ana bafll klar alt nda bilgiler veriliyor. Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü Portör Birimi taraf ndan gerçeklefltirilen seminerlerin yer ve tarihleri Perflembe, Elit World &Lamartin Otel Sal, Evlendirme Dairesi-fiiflhane Perflembe, Öztan k Otelcilik Sal, Evlendirme Dairesi-fiiflhane Perflembe, Kervansaray Otelcilik Pazartesi, Pera Tulip & Pera Rose Pazartesi, The Central Palace Otel Çarflamba, Eresin Otel

7 HAZ RAN Kültür ve Sanat n sahnesi 7 Galata da muhteflem aç l fl Belediyesi nin stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans ile birlikte 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenledi i Kültürleraras Sanat Diyaloglar Günleri, Galata Meydan nda yap lan muhteflem bir konserle bafllad. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n ev sahipli inde gerçeklefltirilen Kültürleraras Sanat Diyaloglar Günleri aç l fl Galata Meydan nda yap ld.aç l fla Baflkan Demircan n yan s ra Mannheim Belediye Baflkan Dr. Peter Kurz, Dortmund Belediye Baflkan Jörg Stüdemann, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans yetkilileri ve binlerce vatandafl kat ld. Aç l flta konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Kültürleraras Sanat Diyaloglar Günleri kapsam nda uluslararas platformlara önemli köprüler kurulaca n n dikkatini çekti. Baflkan Demircan,, stanbul daki zengin kültür birikimlerini içinde yaflatan eflsiz bir yer. Çok kültürlü birikimler ve yaflanm fll klar nda. Bu ba lamda Belediyesi olarak yüklendi imiz bu birikimleri paylaflmak, yeni de erler katmak, tüm dünyaya el uzatarak tan mad klar m z tan mak ve onlara kültürel de erlerimizi aktar rken, Türkiye ad na da Türk kültürünü, sanat n, sanatç lar n s n rlar ötesine tafl yarak önemli bir misyonu yerine getiriyoruz dedi. 42 farkl etkinlik stanbullularla bulufltu Belediyesi, stanbul bir sahne, fl klar n ndan yak yoruz slogan yla gerçeklefltirilen ve stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans destekli Kültürleraras Sanat Diyaloglar Günleri 3 kültür baflkenti stanbul Ruhr - Pecs ve 11 farkl kültürü bir araya getirdi. 20 Haziran 2010 a kadar nun çeflitli noktalar nda 42 farkl konser, tiyatro, sinema, sergi, gösteri ve etkinlikler yer ald. Amerika, Fransa, talya, spanya, Almanya, Bosna Hersek, Dortmund, Mannheim, Rotterdam, Amsterdam, Pecs den gelen farkl kültürler nda yaflam buldu.

8 Belediyesi ile Türkiye Yelken Federasyonu nun ortaklafla düzenledi i 4. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar yap ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, nefes kesen mücadelede sporculara kupalar n verirken Gelecek y l yap lacak olan yar fllara bekliyoruz dedi. Yelken Kulübü nün de kat ld Haliç Yelken Yar fll Belediye Baflkanl ile Türkiye Yelken Federasyonu nun birlikte düzenledikleri 4. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar Haliç te yap ld. Optimist s n f yelken tak mlar n n yar flt 4. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar, Haliç te geçen y llarda oldu- u gibi yine birbirinden güzel görüntülere sahne oldu. Yafllar 7 ile 12 aras nda de iflen k zl erkekli tak mlar yelkenleriyle Haliç te ku ular gibi süzüldü, ayn zamanda amans z bir yar fl ortaya koydu. Belediyesi nin 4 y l önce su sporlar na önem vererek kurdu u Belediyesi Yelken Kulübü nün ev sahipli inde gerçekleflen yar fllar izleyenlere de keyifli dakikalar yaflatt. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar na Belediyesi Yelken ve Su Sporlar Kulübü, stanbul Yelken Spor Kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray, Kalam fl Yelken Kulübü, Heybeliada Su Sporlar Kulübü, Marina Dragos Yelken Kulübü, Marmara Yelken Kulübü 5 er sporcu ile toplam 40 sporcu kat ld. 8 kulübe ba l k zl -erkekli 40 sporcunun yelkenlerini suya indirdi i yar fllarda Haliç te unutulmaz görüntüler olufltu. ki gün süren yar fllar n finalinde Optimist Genel klasmanda Galatasaray Yelken fiubesi nden Haluk Çal n birinci oldu. kinci ayn kulüpten Kaan Odabafl, üçüncülü ü ise yine Galatasaray Yelken fiubesi nden Alp Güçer ald. Optimist k zlar klasman nda ise Fenerbahçe Yelken fiubesi nden Begüm Böke birincili i kazand. 4. Geleneksel Haliç Yelken Yar fllar nda sporculara kupalar - n ve madalyalar n Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan verdi. Yar fllarda yer alan bütün tak mlar tebrik eden ve gelecek y l yine Haliç e davet eden Baflkan Demircan, nu Haliç ve stanbul Bo az çevreliyor. Halk m z denizle daha çok buluflturmak istiyoruz. Bu nedenle Haliç te su sporlar na OPT M ST JUN OR 1. Haluk Çal n - Galatasaray Yelken fiubesi 2. Kaan Odabafl - Galatasaray Yelken fiubes 3. Alp Güçer - Galatasaray Yelken fiubesi OPT M ST KIZLAR 1. Begüm Böke - Fenerbahçe Yelken fiubes 2. layda Veziro lu - Fenerbahçe Yelken fiu 3. Irmak Do an - Fenerbahçe Yelken fiube OPT M ST GENEL 1. Haluk Çal n - Galatasaray Yelken fiubesi 2. Kaan Odabafl - Galatasaray Yelken fiub 3. Alp Güçer - Galatasaray Yelken fiubes 4. Sarp Yetginer - Galatasaray Yelken fiu 5. Ali Fuat Yuval - Fenerbahçe Yelken fiu Do um Tarihi ve Yeri Ayanc k - Sinop Memleketi Kastamonu Çatalzeytin Ö renim Durumu Yüksekokul Terk Mesle i Emekli Serbest Belediyedeki Görevleri - Meclis mar Komisyonu Üyesi - Meclis Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu Üyesi - Marmara Belediyeler Birli i Meclis Üyesi.: BEYO LU BELED YE Tahsin KILIÇ (AK PART ) Hakk nda y l nda Ayanc k ta do an Tahsin K l ç, 1958 y l ndan bu yana Örnektepe Mahallesi nde ikamet ediyor. Gemi Yap Sanayi ve Teknisyen Okulu ndan mezun olan K l ç, y llar aras nda Camialt Tersanesi nde uzman keflifçi olarak çal flt yerel seçimlerinde Ka thane Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Çeflitli komisyonlar ve sivil toplum kurulufllar nda görev yapt. Halen Kas-Der fiube Baflkanl, 4 dönem baflkanl n ard ndan Çatalzeytin Spor Kulübü Denetim Kurulu Baflkanl ve Paflal Köyü Derne i Denetim Kurulu Baflkanl görevlerine devam ediyor.

9 HAZ RAN 9 yar fllar 4. kez düzenlendi... ar nefes kesti i i besi si yönelik bir kulüp kurduk. Kulübümüzün kuruldu undan bugüne yaklafl k 1000 çocu umuza, gencimize yelken e itimi verdik. Aralar ndan baflar l çocuklar üstün performanslar yla lisans ald. Bu spor öylesine sevildi ki lu çocuklar yelken sporunda büyük baflar lara imza atacak. Ayn zamanda bir kürek tak m kurmak içinde çal flmalara bafll yoruz diye konufltu. esi i besi besi S MECL S ÜYELER :. Tevfik Atakan AKAY (CHP) Do um Tarihi Memleketi Antalya Ö renim Durumu Ortaokul Mesle i Foto rafç Belediyedeki Görevleri - Meclis Çevre ve Sa l k Komisyonu Üyesi - Kent Konseyi Kentsel Dönüflüm Komisyonu Üyesi Hakk nda y l nda stanbul da do an Tevfik Atakan Akay, özel sektörde iflletmecilik çal flmalar n sürdürüyor. 47 y ldan bu yana Kas mpafla da ikamet eden Akay, çeflitli sivil toplum kurulufllar nda yöneticilik yapt ve kurucu yönetim kurulu üyeli inde bulundu. Mesle i foto rafç l k olan Tevfik Atakan Akay, Mart 2009 Yerel Seçimlerinde CHP listesinden Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.

10 HAZ RAN flitme Engelli 24 ö renci sahneye ç kt.. Sessizdi Aynadaki Sesler Belediyesi nin deste iyle Hal c o lu flitme Engelliler lkö retim Okulu nun 24 ö rencisi Muammer Karaca Tiyatrosu nda sahneye ç kt. Aynadaki Sesler adl tiyatro oyunu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve izleyenlerden büyük alk fl toplad. Belediyesi nin deste- iyle Hal c o lu flitme Engelliler lkö retim Okulu nun 24 ö rencisinin sergiledi i Aynadaki Sesler adl oyunu izleyenlerden büyük alk fl ald. Türkiye de bir ilki gerçeklefltiren ve okulun flitme Engelli E itmeni Zeynep fiener in kaleme ald tek perdelik oyunda rol alan ö renciler, yaklafl k bir saat sahnede kald. Ö rencilerin iflaret dilini kullanmadan sözsüz sahneledikleri oyun, herkesi hayran b rakt. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, tiyatro oyunu çok be endi ini belirterek, Aynadaki Sesler adl oyunu yazan de erli kardeflim Zeynep Han m ve ö rencileri tek tek kutluyorum, baflar lar n n devam - n diliyorum dedi.

11 HAZ RAN STK lar n yaz e lenceleri bir baflka piknikte bulufluyor Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stanbul un çeflitli orman ve mesire alanlar nda ndaki Giresun, Alucra, Gümüflhane Kelkit, Antalya Akseki ve di er hemflehri derneklerinin düzenledi i geleneksel pikniklere kat ld. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, ndaki hemflehri dernekleriyle pikniklerde bir araya geliyor. ndaki Giresun, Alucra, Gümüflhane Kelkit, Antalya Akseki ve di er hemflehri derneklerinin düzenledi- i piknikler hayli nefleli geçti. Piknikte flark lar söylendi, yemekler yenildi. Piknik alan nda bulunanlar ziyaret eden Baflkan Demircan, ikram edilen yiyeceklerden tatt. Baflkan Demircan yapt konuflmada flunlar söyledi: nda hemflehri derneklerimiz çok etkin bir flekilde çal fl yor. lçemizde Anadolu nun dört bir yan ndan gelen vatandafllar m z yafl yor. Hemflehrilerimiz, nun en güzel renklerinden ve ilçemize de er katan hizmet eden insanlar... lu hemflehrilerimizle bu güzel ortamda bir araya gelmekten çok mutluyum.

12 HAZ RAN nda Anadolu Rüzgar Hemflehriler, Yerel Tatlar Belediyesi nin düzenledi i Yerel Tatlar Festivali, bu y l da Anadolu nun o bin bir kokuyu ve rengi tafl yan rüzgar n nda estirdi. Eski Galata Köprüsü nde 29 May s ta bafllayan festival 13 Haziran da sona erdi. Yemekler yenildi, oyunlar oynand. 5 ilden 20 köy derne inin kat ld festivalde unutulmaz anlar yafland. Belediyesi, gelenekselleflen Yerel Tatlar Festivali ile Anadolu nun o muhteflem tatlar n eski Galata Köprüsü nde bir araya getirdi. Bu y l 6 nc s düzenlenen Yerel Tatlar Festivali ndaki 5 ilden 20 köy derne inin kat l m yla yap ld. 29 May s Cumartesi günü bafllayan festival haftada 3 gün (Cuma, Cumartesi, Pazar) olmak üzere 13 Haziran a dek sürdü. Festivalde yöresel yemeklerin lezzetlerin yan s ra o yöreye ait k yafetler, eflyalar ve müzikler, k sacas folklorik de erler sergilendi. stanbullular bir anlamda Anadolu nun pek çok yöresinin tatlar n bir arada görerek, tadarak farkl bir festivalin rengini yaflad. Tokat, Samsun, Giresun, Kastamonu dan gelip de nda yaflayanlar n kurduklar köy derneklerinin yer ald festival kapsam nda yerel sanatç lar konserler verdi. Festivale kat lan yörelerin mutfa ndan giyimine, türkülerinden oyunlar na, yaflama kültürlerine kadar tüm zenginlikleri tan t ld. Son hafta Tokat ve Giresun geceleri yap ld. Her iki geceye de kat lan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Karadeniz in birbirinden lezzetli

13 HAZ RAN 13 esmeye devam ediyor Festivali nde bulufltu... yemeklerinden tatt. Giresun gecesinde Görele Belediyesi taraf ndan yapt r lan 2 metre boyundaki kemençe büyük ilgi gördü. Kemençe ile bol bol hat ra foto raf çektiren Giresunlular, gecede doyas ya e lendi. Baflkan Demircan a Görele Dernekler Birli i Baflkan Birol Kardafl taraf ndan küçük bir kemençe hediye edildi. Baflkan Demircan yapt konuflmada, Yöre dernekleri olmasayd belediyeler hizmetlerini tam olarak götüremez, vatandafllar n sorunlar ndan tam olarak haberdar olamazd. Biz derneklerle olan buluflmalara çok önem veriyoruz. Dernekler sayesinde buralarda bulufluyoruz. nu oluflturan insanlar m z n kurduklar yöresel dernekler hizmetlerimizde bize destek oluyor ve daha h zl yol almam z sa l yorlar dedi.

14 HAZ RAN Belediyesi çevre sorunlar na da duyarl Çevre, sanatla bulufltu Belediyesi deste iyle Noor foto rafç lar taraf ndan üretilen klim De iflikli i - Sonuçlar (Consequences) adl foto raf sergisi, Galatasaray Meydan nda ziyarete aç ld. sveç Baflkonsolosu Torkel Stiernlöf Belediyesi deste iyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinli i olarak gerçeklefltirilecek olan, Noor, Sonuçlar (Consequences) sokak foto raf sergisi Galatasaray Meydan nda aç ld. Kültürleraras Sanat Diyalog Günleri aç l fl etkinli i olan sergi 20 Haziran a kadar ziyaretçilere aç k olacak. Sergi aç l fl nda konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Bu sergiyle ustalar n objektifine yans yan bu foto raflar, do ayla yap lan bir röportaj. Do an n dilinden anlayanlar için, bir ibret vesikas d r. Bu anlaml sergi vas tas yla, do an n yok olufluna neden olan hakiki sebeplerin pefline düflecek bir alg ya ulaflacak kanaatindeyim. Art k do an n tahribat n, damlayan musluktan, televizyonu stand by da tutmama naifli inden kurtar p, çok daha esasl bir temelde ele almak zorunday z. Bugün, flu anda dünyan n ve insanl n gelece- i için endiflelenen, omuz omuza veren tüm kat l mc lar m za, usta foto rafç lara, böyle esasl bir zemin oluflturma gayretleri için, sonsuz teflekkür ederim dedi. Uluslararas çapta tan nm fl dokuz belgesel foto rafç, sergilenen bu 100 foto rafta, iklim de iflikli inin yerküremizdeki y k c etkilerini belgeliyor; açl k, hastal k, çat flma, zorunlu göç, geçim s k nt s ve insan haklar biçiminde milyonlarca insan taraf ndan yaflanan günlük gerçekler betimleniyor. Baflkan, sveç Saray n n aç l fl nda sveç D fliflleri Bakan Carl Bildt Belediye Baflkan A. Misbah Demircan B eyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, stiklal Caddesi üzerinde 18 ayl k restorasyon sürecinin ard ndan aç lan sveç Saray için düzenlenen resepsiyona kat ld. nda bulunan sveç Baflkonsoloslu u binas, sveç Saray törenle aç ld. Baflkan Demircan n da kat ld aç l fl kurdelas n sveç D fliflleri Bakan Carl Bildt ile Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba fl ile birlikte kesti. Aç l fla diplomatlar, akademisyenler ile ifl dünyas n n temsilcileri de kat ld. Resepsiyonda Baflkan Demircan, sveç D fliflleri Bakan Carl Bildt ile keyifli bir sohbet gerçeklefltirdi ve Ev sahipli i yapt m z stiklal Caddesi üzerindeki sveç Saray n n restorasyonun tamamlanmas ndan duydu um memnuniyeti dile getirmek isterim dedi. sveç Saray n n yeniden aç l fl kapsam nda bir hafta boyunca aralar nda çocuklar için edebiyat atölyesi, Vimmel müzik grubu ve Arctic Light kad nlar korosu konserleri ve seminerler düzenlendi.

15 HAZ RAN 15 Müeyyetzade Mahalle Muhtar Mehmet ER: Semt Konaklar nda kal c birer abide Mehmet Er Röportaj: Zafer TAHMAZ nda semt konaklar projesinin baflar yla sürdü ünü belirten Müeyyetzade Mahalle Muhtar Mehmet Er, Baflkan Demircan n muhtarlarla sürekli istiflare halinde oldu unu ve fikirlerini dikkate alarak projeleri uygulad n söyledi. Mahalleniz hakk nda bilgi alabilir miyiz? - Mahallemizde yaklafl k 700 seçmen mevcut. Müeyyetzade Mahallesi üst noktas Galata Kulesi, alt noktas Galata Köprüsü ne kadar uzanan ço unlukta iflyeri bulunan tarihi bir yerleflim yeridir. Mahalle s n rlar nda, Tarihi Bal kl Han, Selanik Pasaj, Karaköy Yeralt Çarfl s, Tarihi Mihriflah Sultan Çeflmesi, Hoca Ali Camii, Hüseyin Çelebi Camii, Saint Benoît Frans z Lisesi, Ermeni Kilisesi ve bir adet Sinagog bulunuyor. Mahallenizde yap lan çal flmalar nelerdir? Yeni projeler mevcut mu? - Her dilden, her dinden insanlar n yaflad Müeyyetzade, turizm bölgesinde bir yer. Tarihi yar madada küçük ve tam bir mahalle havas nda olmas sebebiyle her gün tüm sokaklar geziyorum. Dilek ve flikayetleri yerinde almak al flkanl klar m aras nda. Belediyemizin deste i ile mahallemizin önemli bir sorunu bulunmuyor. Mahallemizde Serdar Ekrem Sokak asl na uygun olarak restore edildi. Ve yine Galip Dede Caddesi ve Yüksek Kald r m Caddesi asl na uygun restore edilecek yerler aras nda. Ancak bunlar n d - fl nda bir temennimiz daha var. Hoca Ali Camii yan nda bulunan Tarihi Mihriflah Sultan Çeflmesi nin restorasyonu. Çeflme ile ilgili ön çal flmalar yap ld. An tlar Kurulu ndan da onay ç kt. Di er yandan Lüleci hendek Caddesi, Tatarbey ve Hocaali Sokaklar n n asl na uygun olarak yenilenmesini sab rs zl kla bekliyoruz stanbul do umlu aslen Kastamonulu olan Er, 15 yafl na kadar Hasköy de ikamet etti. lk ve ortaö retimini burada yapt. Daha sonra Tophane ye yerleflen Er, bir süre burada ticaretle u raflt. Bölgede bulunan okul ve camii derneklerinde yöneticilik de yapan Er, 1987 y l itibari ile Müeyyetzade Mahallesi ne muhtar seçildi. 5 kez üst üste seçimleri kazanan Er, evli ve 3 çocuk babas d r. Belediyesi nin ve Baflkan Demircan n çal flmalar hakk ndaki düflünceleriniz nelerdir? - Belediye Baflkan Say n Ahmet Misbah Demircan n çal flmalar n takdir ediyorum. Göreve geldi i ilk günden bu yana çok duyarl bir baflkan oldu unu gösterdi. lk yat r m n da Galata bölgesine yapt. Bu bölgeye çok önem veriyor. Galata ya modac lar getirerek bölgemizi inan lmaz de ifltirdi. Baflkan m z temizlik, e itim ve sosyal anlamda mükemmel bir yol izliyor. Özellikle Semt Konaklar nda kal c birer abide olarak görüyorum. Ayn flekilde G da Bankas n n da çok ince düflünülmüfl bir çal flma oldu unu söylemek istiyorum. htiyaç sahiplerinin rencide olmadan, ihtiyac olan fleyi alacak olmas çok önemli. Ayr ca belediye baflkan m z muhtarlara büyük önem veriyor. Muhtarlarla sürekli istiflare halinde ve fikirlerini dikkate al yor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Baflkan m za kendi ad ma ve mahallem ad na sonsuz teflekkürler ediyorum.

16 / Belediyesi nin ücretsiz yay n d r. Genel Yay n Yönetmeni: Zafer TAHMAZ Teknik Haz rl k & Bask : AKADEM (0212) nda at k pil toplama kampanyas sürüyor Yar nlar çöpe gitmesin! Belediyesi, Her at k çöp de ildir, yar nlar çöpe gitmesin" bafll yla bafllatt kampanyas devam ediyor. Son olarak Orbay lkö retim Okulu nda çevreye duyarl ö renciler Baflkan Demircan taraf ndan bilgisayarla ödüllendirildi. Belediyesi taraf ndan Her at k çöp de ildir, yar nlar çöpe gitmesin slogan yla bafllat lan kampanya tüm h z yla sürüyor. Orbay lkö retim Okulu nda da çevreye duyarl ö renciler ödüllendirildi. Ödül törenine Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Kaymakam Hasan fienses, lçe Milli E itim Müdürü Osman Balc, ö retmenler, veliler ve çok say da ö renci kat ld. Ö renciler, yapt klar dans gösterileriyle izleyenlerden büyük alk fl ald. At k pilleri toplad, bilgisayar kazand Belediyesi nin çevre bilincini gelifltirmek amac yla Orbay lkö retim Okulu nda düzenledi i ödüllü at k pil toplama kampanyas nda 5 bin 160 adet at k pil topland. Yar flma sonunda ise bilgisayar almaya hak kazanan ö renci yap lan kura çekimiyle belirlendi. Yunus Emre Peçe adl minik ö renci hediye bilgisayar n Baflkan Demircan n elinden ald. Baflkan Demircan, Yükselen hayat standartlar ve geliflen teknolojiye ba l olarak evlerdeki at klar hem çeflit, hem de miktar olarak art yor. Bu at klar günümüzde sadece çöp olarak tan mlanm yor. Geliflen teknolojiyle çeflitli at klar farkl biçimlerde geri kazan l yor ve bunlardan çeflitli ürünler elde ediliyor. 40 bin ö rencimizin okudu u nda daha sa l kl bir çevrede yaflayabilmek için Her At k Çöp De ildir Yar nlar Çöpe Gitmesin bafll yla bir kampanya bafllatt k. Bu çerçevede okullar m zda bir dizi seminer düzenliyoruz. Seminere kat lan ö renci ve velilere çevre bilinci, çöplerin kayna nda ayr flt r larak toplanmas, geri dönüflüme kazand r lmas gibi konularda bilgi veriliyor. Daha önce Cihangir.Ö.O., Cezayirli Gazi Hasan Pafla.Ö.O., Orbay.Ö.O. nda belli bir program dâhilinde seminerler düzenlendi. Ayr ca bu okullar m zda çevre bilincinin geliflimine katk sa lamak amac yla ödüllü bir pil toplama kampanyas da düzenledik. Çocuklar m - za ve gençlerimize çevre bilincini afl lamak için çal fl yoruz dedi.

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

Gribe karfl büyük önlem...

Gribe karfl büyük önlem... UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi

Detaylı

Beyo lu sokaklar na an nda bak m ve onar m...

Beyo lu sokaklar na an nda bak m ve onar m... Hac ahmet Mahallesi, Semt Kona na kavufluyor 3 2009 Yerel Yönetim Ödülleri da t ld Baflkan Demircan a 3 ödül birden Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, 2009 Yerel Yönetim Ödülleri nde Semt Konaklar

Detaylı

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette...

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette... DUYURU YELKEN OKULU Belediyesi Yelken Okulu kay tlar devam ediyor... Ayr nt l bilgi için: Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Belediyesi Gençlik Merkezi letiflim Merkezi Say : 6 - Ocak 2010 Baflbakan

Detaylı

Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor...

Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor... DUYURU FOTO RAF YARIfiMASI Beyo lu; gözün gibi bak! Dünyan n bulufltu u semt Gelenler, dönenler, kalanlar Beyo lu nda yaflam biçimleri Son Kat l m Tarihi: 15 Ocak 2010 Baflvuru: Beyo lu Belediyesi Sanat

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

içindekiler Dernekten

içindekiler Dernekten 220 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

1. Akfen Holding Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj S/1. 2. Akfen Holding Genel Tan t m S/2. 3. Akfen de Sosyal Sorumluluk S/3

1. Akfen Holding Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj S/1. 2. Akfen Holding Genel Tan t m S/2. 3. Akfen de Sosyal Sorumluluk S/3 2009-2010 1. Akfen Holding Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj S/1 2. Akfen Holding Genel Tan t m S/2 3. Akfen de Sosyal Sorumluluk S/3 4. E itime Destek Projeleri S/13 5. Di er Projeler S/17 6. Sanat, Kültür,

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Heyecanlara Ayna Tutabilmek...

Heyecanlara Ayna Tutabilmek... ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Rahmi M. Koç: Yeni Ekonomi Ortam nda Liderli imiz Sürecek! e-dönüflüm...6 DemirDöküm ve Otokar n e-dönüflüm Projeleri Sektörel

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor 218 ODTÜLÜLER BÜLTEN MAYIS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06)

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Baykal gitti, Gandhi geldi

Baykal gitti, Gandhi geldi SAYFA 01 SUPER FIRTINA BUCASPOR Bank Asya 1.Lig in son haftas nda sahas nda Kayseri Erciyesspor u 4-0 yenerek Süper Lig e yükselen ikinci tak m oldu. F rt na, zmir in de 7 y ll k hasretine son verdi. Bucaspor

Detaylı