Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir."

Transkript

1 KÖMÜR NEDİR? Kömür, bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonunda oluşmuştur. Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. İnsan yaşamında ve enerji hammaddeleri içinde çok önemli bir yere sahip olan kömür, dünyada geniş rezervlere ve vazgeçilmez yaygın tüketim alanlarına sahiptir. Kömür, dünyada geniş rezervi bulunan, emniyetli ve üretimi kolay, ucuz ve temiz bir fosil yakıttır.

2 Rezerv: Birçok ülkede kömür büyük rezervler halinde bulunmakta, elliden fazla ülkede üretilmektedir. Emniyet: Kömür, kullanım, depolama ve ulaştırma bakımından en emniyetli yakıttır. Güvenilirlik: Kömür, büyük rezervleri ve pazarda rekabet gücü olan fiyatıyla, endüstriyel amaçla, ev yakıtı olarak, elektrik enerjisi, kok, sıvı yakıt ve kimyasallar üretiminde, emniyetli bir şekilde kullanılmaktadır. Temiz Enerji: Mevcut Teknolojileri uygulanarak, kömürün temiz bir şekilde ve çevre kirliliği yaratmadan yakılması mümkündür. Maliyet: Global olarak kömür, elektrik üretiminde modern yaşam için hayati önemi olan ve rekabet gücü yüksek bir yakıttır. Dünya çapında elektrik üretiminde ana enerji kaynağı olan kömür, petrol ve doğal gaza göre daha ucuzdur.

3 Yüzlerce yıl, kömür ana enerji kaynağı olarak kullanılmıştır. Roma İmparatorluğu zamanında bile uluslararası kömür ticareti vardı. Kömür yalnız 19.Yüzyıldaki endüstri devrimini ateşleyen enerjiyi teminle kalmayıp, 20. yüzyılda elektrik enerjisi devrini başlatmıştır. Halen dünyada üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık % 40 ı kömüre dayalıdır. Dünya demir çelik endüstrisi kömür kullanımına bağımlı olup, metalürji endüstrilerinde ana indirgeyici maddedir. Kömür halen dünya elektrik enerjisi üretiminde ilk sırada yer almaktadır. 21. yüzyılın ilk yarısında, elektrik enerjisindeki kömür payının % 50 lere yükselmesi beklenmektedir. Petrol ve doğal gaz gibi diğer fosil yakıtlarla, nükleer ve yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının, hiç birisi, uzun vadeli, ekonomik bir enerji kaynağı olarak ortaya çıkmamaktadır. Mevcut üretim rakamları, kömür rezervleri ömrünün, petrol ve doğal gaz ömründen daha uzun süreceğini göstermektedir.

4 Hidroelektrik, rüzgar, biyomas, dalga ve gel-git gibi yenilenebilir enerji kaynakları, enerji üretiminde, alternatif kaynaklar oluşturmaktadır. Bütün bu kaynakların çevre ve ekonomi açısından kabul edilebilir durumda olmaları gerekmektedir. Hidroelektrik dışında hiçbiri, on yıllar içinde, enerji üretiminde söz sahibi olabilecek durumda değildir. Dünya nüfusu ve gelişen dünyada hayat standartları arttıkça, enerji talebi de artış göstermektedir. Dünya çapında geniş alanlara dağılmış, yüksek rezervli kömür, artan enerji talebini karşılayabilecek, emin ve ekonomik bir fosil yakıttır.

5

6 Bütün fosil yakıtlar arasında dünyada en çok bulunan, kömürdür. Dünya da (mevcut maden teknolojisi ile ekonomik olarak üretilebilecek) toplam bir trilyon ton un üzerinde kömür rezervi vardır. Kömür rezervleri, coğrafi olarak yaygın olup, bütün kıtalarda toplam 100 ülkede bulunmaktadır. Rezerv miktarının çokluğu, kömürün uzun vadeli yeterliliğini beraberinde getirmektedir. Mevcut üretim seviyeleri ile, dünya bilinen görünür kömür rezervlerinin ortalama 109 yıllık bir sürede tüketileceği tahmin edilmektedir. Bu durum aşağıdaki gelişmelerle daha da artabilecektir; Devam eden arama faaliyetleriyle bulunacak yeni rezervler, Maden teknolojisinde yapılacak gelişmelerle, ekonomik olarak üretilebilecek rezervler, Halen ekonomik olmayan düşük kaliteli kömürlerin ekonomik hale gelmesi.

7 Modern yaşamın elektrik olmadan sürdürülmesi mümkün değildir. Binalar ve sokaklar elektrikle aydınlatılır. Evlerde, büro ve fabrikalarda kullanılan makineler elektrikle çalıştırılır. Elektrik olmadan telekomünikasyon, radyo ve televizyon, tıbbi cihazlar vb. gibi ileri endüstri ürünlerinden faydalanmamız mümkün değildir.

8 Kömürün demir ve çelik üretiminde can alıcı önemi vardır. Çelik üretiminin %70 inde kok ve kömür kullanılarak yüksek fırında elde olunan, ham demirden yararlanılır. Çelik günlük hayatta çok önemli olup, otomobiller, trenler, gökdelenlerle gemiler cerrahi malzemeler, ve x ışınları cihazları, çelikten yapılmaktadır. Çelik olmadan kereste ve cama şekil verilmesi, kayanın kırılması, betonun karıştırılması ve diğer metallerin ergitilip şekillendirilmesi ve plastiklerin imalatı mümkün değildir.

9 Çimento büyük bina ve fabrikalarla yol ve barajların inşaatında kullanılmaktadır. Dünya da çimento imalatında ise genellikle kömür kullanılmaktadır. Kömür doğrudan veya dolaylı olarak günlük hayatın her safhasında hayati rol oynamaktadır.

10 KÖMÜRÜN ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN VAZGEÇİLMEZLİĞİ Yaşadığımız yüzyılda ülkelerin gelişmişliği kişi başına tüketilen elektrik enerjisi miktarı ile ifade edilmektedir. Bu da enerji üretiminin, ülkelerin kalkınmasında en önemli paya sahip olması gerektiğinin en açık ifadesidir.

11 Bu çerçevede, ülkemizde de enerji taleplerini önemli ölçüde karşılayabilecek olan kömür, en yaygın doğal kaynak olarak, ekonomik biçimde işletilebilmelidir. Oysa bugün bu durum, ülkemizde tam tersine gelişmektedir.

12 Her ülkede olduğu gibi, ülkemizin kalkınmasında da enerji ve dolayısıyla enerji hammaddelerinin önemi çok büyüktür yılında üretilen kömürün yaklaşık % 90 ının termik santrallerde tüketildiği ve ülkemiz elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık % 21,8 sinin (%14,9 yerli kömür, % 6,9 ithal kömür) kömüre dayalı termik santrallerden karşılandığı göz önüne alındığında, kömürlerimizin elektrik enerjisi sektöründeki vazgeçilmezliği ve artırılması gerektiği görülmektedir.

13 TÜRKİYE KÖMÜR REZERVİ Enerjinin ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olması nedeniyle, yerli kaynaklara yönelmek zorunluluğu vardır.yerli kaynakların üretilmesine ve değerlendirilmesine önem verilmesi halinde, petrol hariç dışa bağımlılık olmaksızın, ülkemizin enerji gereksinimini yerli kaynaklardan karşılamaya yeterli rezerv ve potansiyel mevcuttur yılları arasını kapsayan dönemde yapılan çalışmalar sonucunda 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit rezervlerimiz 13,9 milyar tona ulaşmıştır. Ancak, buna rağmen, aramaların daha da arttırılması ihtiyacı vardır.

14 Buna göre, Türkiye nin bilinen kömür rezervi; 1,3 milyar ton taşkömürü ve 13,9 milyar ton linyit olmak üzere, toplam 15,2 milyar tondur. Taşkömürü rezervinin tamamı Zonguldak Havzası ndadır. Ülkemizin 2012 yılı taşkömürü üretimi ton, linyit üretimi ise tondur. Türkiye 2012 yılında 30 milyon ton kömür ithal etmiştir.

15 Nüfus artışı ve teknolojik gelişmenin dünya enerji talebini hızla artırması sonucunda, kömür ve petrol gibi yakıtların kullanımı günümüze kadar önemini korumuştur. Petrol rezevlerinin dünyanın belli başlı yerlerinde ve kömüre göre sınırlı olması, zaman zaman dünya ekonomisinde politik pazarlıklara, sürtüşmelere, dolayısıyla krizlere neden olmuş, bu da haklı olarak dünya milletlerinin daha güvenilir enerji kaynaklarına veya kendi öz kaynaklarına yönelmelerine neden olmuştur.

16 Türkiye, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İran ve Irak gibi enerji kaynakları bakımından zengin ülkelere komşu olmasına rağmen, bilinen doğal gaz ve petrol kaynakları bakımından zengin bir ülke değildir. Nüfusu 75 milyonun üzerinde ve Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) 850 milyar dolar düzeyinde olan bu büyük ülkenin, enerjide halen %75 dolayında dışa bağımlı olması, Enerji Güvenilirliği açısından derin endişelere neden olmaktadır. Enerji Güvenilirliği birçok açıdan, bir ülkenin ekonomik ve siyasal bağımsızlığı ile yakından ilgilidir.

17 Türkiye nin enerji tüketimindeki, dışa bağımlılık payının, 1997 yılında % 62 iken 2001 yılında % 70 olması, 2012 yılında % 75 e ulaşması ve 2020 yılında % 76 ya yükselmesinin planlanması, endişenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

18 Ülkemizin güvenebileceği enerji kaynakları yalnızca hidrolik ve kömür kaynaklarıdır. Bu nedenle yerli enerji kaynaklarının, özellikle kömürün ekonomik olarak üretimine, ülkenin ekonomik ve siyasal bağımsızlığını korumak için, gerekli ağırlığın verilmesi kaçınılmazdır.

19 Halen bilinen linyit rezervi ve yapılabilecek üretim değerlendirildiğinde, 100 yıllık rezerve sahibiz. Kaldı ki hiç de yeterli olmayan arama faaliyetlerinin geliştirilerek rezervimizin birkaç kat artırılabileceği ve 20 ile 40 milyar tona yükselebileceği, bilim adamlarınca belirtilmektedir.

20 Kömür kullanımı açısından bir problemi olmayan gelişmiş ülkeler, çevrecilik silahını kullanarak sömürgecilik anlayışını devam ettirmektedir. Kendi kaynaklarını kullanmayan bir Türkiye, bu nedenle ekonomik açıdan dışa bağımlı hale gelirse, politik açıdan da güçsüzleşir ve pazar konumu devam eden, bir ülke haline gelir.

21 Yukarda sayılan nedenlerle: Ülkemizin ulusal bir enerji politikası olmalı, hükümetler değişse bile bu politika değişmemelidir. Enerji politikalarında yerli kaynaklara ağırlık verilmelidir. Kömür rezervlerinin arttırılması için, yeni arama projeleri yapılmalı ve uygulanmalıdır.

22

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

Türkiye de Enerji ve Geleceği

Türkiye de Enerji ve Geleceği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye de Enerji ve Geleceği İTÜ Görüşü Nisan 2007 İSTANBUL www.itu.edu.tr Editör: Abdurrahman SATMAN Rektörlük Desteği: Haluk KARADOĞAN Raporu Hazırlayanlar: Ahmet ARISOY

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008)

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal )

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal ) kömür Kömür farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip heterojen içeriklerden oluşmuş, kahverengiden siyah renge kadar değişen sedimenter, yanabilir bir kayaçtır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ... i I. SEKTÖRÜN TANIMI... 2 II. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ DURUMU... 2 II.1- DIŞ ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER... 3 II.1.1- Dünya

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Günümüzde küresel enerji politikaları,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

*1. Toprağın kullanımı

*1. Toprağın kullanımı * *1. Toprağın kullanımı İnsanların Neolitik çağda toprağı ekip biçmeye başlamasıyla tarım toprakları doğal bir kaynak olarak önem kazanmaya başlamıştır *Artan ihtiyaç ve teknolojik imkanlar ilkel tarımdan

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ HAMMADDELERİ POTANSİYELİNİN DEGERLENDİRİLEBİLİRLİGİ

TÜRKİYE ENERJİ HAMMADDELERİ POTANSİYELİNİN DEGERLENDİRİLEBİLİRLİGİ İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C.16, S.1, SS.81-92, Y 2003 TÜRKİYE ENERJİ HAMMADDELERİ POTANSİYELİNİN DEGERLENDİRİLEBİLİRLİGİ EVALUATION STUDIES OF ENERGY RAW MATERIAL POTENTIAL OF TURKIYE

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ FIRSATLAR

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ FIRSATLAR İSTANBUL TİCARET ODASI ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ FIRSATLAR HAZIRLAYAN Nusret Alemdaroğlu Elektrik Müh. (Emekli SEDAŞ Genel Müdürü) YAYIN NO: 2007-29

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER. (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER. (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER 2010 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT

Detaylı

Türkiye'de On jit ve Enerji Hammaddeleri. Enerji Sorunlarındaki

Türkiye'de On jit ve Enerji Hammaddeleri. Enerji Sorunlarındaki Türkiye'de On jit ve Enerji Hammaddeleri Te Ülkenin Enerji Sorunlarındaki yeri 1. GİRİŞ Maden Mühendisleri Odası Bu tebliğ, ülke kömür kaynaklarına toplu bir bakış içeriğindedir. Rezerv, üretim, tüketim

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN PROBLEMLERİ, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE ENERJİ POLİTİKALARI DANIŞMAN DOÇ.DR. Ömer

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 ENERJĠ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJĠ SEKTÖRÜ GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 II. Türkiye de Enerji... 7 III. Elektrik Enerjisi... 8 III.1 Elektrik Enerjisi Sektörünün Özellikleri... 11 III.2 Elektrik Sanayiinin Teknolojik

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim

Detaylı

KÖMÜR ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KÖMÜR ÇALIŞMA GRUBU RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi KÖMÜR ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara KÖMÜR ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment)

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 36-52 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Effects of Energy Consumption

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı