İ Ç İ NDEKİ LER. Sayfa Uzun Dönemli Kalkınma ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının Temel Hedefleri ve Stratejisi... ;...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER. Sayfa Uzun Dönemli Kalkınma ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının Temel Hedefleri ve Stratejisi... ;..."

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa Uzun Dönemli Kalkınma ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının Temel Hedefleri ve Stratejisi... ;... 3 Yiğit ÂDİLOĞLU Türkiye Büyük Millet Meclisi 81 Nolu Toprak ve Tarım Reformu Geçici Komisyonunda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adına Yapılan Konuşma Jeodezide Kullanılan Koordinatlar, Bunların Birbirlerine Dönüşümleri ve Projeksiyon Ekrem ULSOY Sürgülü Hesap Cetvelleri ile Takeometrik Ölçülerin Kıymetlendirilmesi Beşir TÜRKKÂN Yer Kabuğunun Keşfinde Jeodezinin Yeri ve Şakul Sapmasının Yer İçi Kitle Çelişmelerinin Araştırılmasında Kullanılması Ali TUĞLUOĞLU Karşılıklı Ci nettendi rmede «ço» Çözümü ve Yanıjgısı Hayrettin GÜRBÜZ Pulculuk Necati İNGER Haberler......,

2 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından üç ayda bir Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır. Sahibi : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Âdına Başkan Zühtü ÖNDER Sorumlu Müdür : İlhan Kaya DUMAN Yayın Kurulu : Necat İNGER Mehmet KÜŞKÂPAN Beşir TÜRKKAN Nusret UYSAL İlhan Kaya DUMAN Yönetim ve Müracaat yeri : Demtrtepe - Sümer Sok No. : 12/2 Yenişehir - ANKARA : Fiatı : 10 TL DİZİldİğİ Ve _M^ ONSUN KARDEŞLER Matbaası Basıldığı yer :. C *! 24392K "«"-** " Arka dış kapak =1000 TL Ön iç kapak = 900» Arka iş kapak = 750» İf sahlfeler = 500» Yarım sahifeier = 300» 1/1/4 sahife = 200» Devamlı ilân verenlere % 20 indirim yapılır. Yayınlanan bütün yazılara telif ve tercüme hakkı ödenir. Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri verilmez. Yazı ve ilânlardaki fikirler yazarlarına aittir. Odayı ve Dergiyi sorumlu kılmaz. Çevirilerden doğacak her türlü sorumluluk çevirene aittir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daktilo ile seyrek satır olarak yazılması, şekillerin aydıngere çini mürekkeple çizilmesi, şekil yerlerinin belirtilmesi ve yazıların imzalanmış olarak iki nüsha gönderilmesi lâzımdır. Kısa yazılar tercih edilir.

3 UZUN.DÖNEMLİ KALKINMANIN VE ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKİNMA PLÂNININ TEMEL HEDEFLERİ Vi STRATEJİSİ Yiğit ADİLOĞLÜ (Ankara) ÖZÜ : Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlar 1961'de «Plân Hedefleri ve Stratejisi» isimli belgeye dayalı ve paralel olarak hazırlanmış ve uygulanmıştır.bu kerre Türkiye'nin Ortak Pazara (AET) girmesiyle bir kat daha önem kazanan ekonomik, sosyal ve kültürel konulara uzun dönemde ve geniş açıdan bakma lüzumu ortaya çıkmıştır. Böylece yıllarını içine alan 22 yıllık bir dönemin perspektifi yapılmış ve Bakanlar Kurulu'nun tarihli toplantısında 7/4622 sayı ile kararlaştırılmıştır. Yazının konusu esas itibariyle bu belge olmaktadır. G I R İ Ş : Bugün dünya üzerinde 147'si bağımsız 78'i bağımlı olmak üzere 225 devlet mevcut olup Türkiye'miz alan bakımından 25'nci, nüfus bakımından 16'ncı sırayı işgal etmektedir. Buna karşılık Türkiye fert başına düşen gayri safi milli hasıla (GSMH) bakımından 100'ncü, toplam gayri safi milli hasıla bakımından ise 32'nci sıradadır yılında fert başına GSMH dünya ortalaması 700 dolar ($) iken Türkiye'de fert başına GSMH 338 $ idi. Bugün fark daha da artmıştır. Türkiye'nin Katma Protokola göre Ortak Pazar (AET = Avrupa Ekonomik Topluluğu) ile gümrük birliğini gerçekleştireceği 1995 yılında, bu ülkeler arasında en düşük gelişmişlik düzeyinde bulunan İtalya'nın 1970'dekî gelir düzeyine ve ekonomik yapısına ulaşması hedef alınmıştır yılında İtalya'nın ekonomik yapısında tarım % 11.6, hîzmetfer % 53.4 ve sanayi % 35.0 oranlarında yer işgal etmekte idi. 3-

4 Hedefler gerçekleştiği takdirde Türkiye'nin ekonomik yapısı tablodaki gibi gelişecektir. Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Bileşimi : Bileşenler Tanm Hizmetler Sanayi Yıllar (Yüzde Oram) (Yüzde Oranı) (Yüzde Oranı) T Türkiye bu düzeye yüzde 38 tasarruf oranıyla yani gelirindeki artışın hız 100 kuruşunun 38 kuruşunu tasarruf ederek ve gayri safi yurtiçi hasılasını yılda ortalama % 9 arttırarak ulaşacaktır. Bu gelişmenin aşamaları, araçları ve stratejinin ana hatları aşağıdaki bölümlerde sunulmaya çalışılacaktır. 2. STRATEJİNİN ve PLÂNLARIN DAYANAKLARI ve HAZIRLANMASI : 2.1 Gerekçe ve Sebepler : 30 Eylül 1960 tarih ve 91 sayılı «Devlet Plânlama Teşkilâtının Kuruluşu Hakkında Kanun» la Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ilgili kuruluşça oluşturulacak 5 yıllık Plân ve Yıllık Programlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi kabul edilmiş ve doğruca Başbakana bağlı DPT Müsteşarlığı kurulmuştur. Kanunun ikinci Maddesi ile Kuruluşa Verilen Görevler : a. Memleketin tabii, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkân larını tam bir şekilde tesbit ederek takip edilecek iktisadi ve sosyal po litikayı ve hedefleri tayinde hükümete yardımcı olmak; b. Muhtelif Bakanlıkların iktisadi politikayı ilgilendiren faaliyet lerinde koordinasyonu temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu hususlarda müşavirlik yapmak; c. Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları hazırlamak; 4

5 d. Plânların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili daire ve müesse selerle mahallî idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda tavsi yelerde bulunmak; e. Plânın uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek ve gerekli hallerde plânda değişiklikler yapmak; f. Özel sektörün faaliyetlerini plânın hedef ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve tanzim ederek tedbirleri tavsiye etmek. Bu yazının konusunu yukarıda sunulan ikinci maddenin «c» bendi teşkil etmektedir. Orada DPT'nin uzun ve kısa vadeli plânları hazırlıyacağı yazılıdır, 2.2 İ lk Strateji ve İ lk İki Flân'in Hazırlanışı : DPT yıllarını kapsıyan birinci, yıllarını kapsıyan İkinci Beş Yıllık Plânları hazırlamış ve Yıllık Programlar aracılığı ile uygulamıştır. flfffcm ı Beş Yıllık Plânlar da uzun dönem perspektif plânların bir dilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Birinci Beş Yıllık Plân (BBYP) hazırlanırken 15 Yıllık bir Perspektif Plân hedefleri saptanmış Türk ekonomisine ve sosyal hayatına ana hatlariyle bir yön tayin edilmiştir. BBYP Hedefleri ve Stratejisi ile birlikte 15 yıllık Perspektif Plân zarureti şu şekilde ortaya konmuştu. «Türkiye gibi az gelişmiş bir toplumun ileri bir hayat standardına ulaşması ancak uzun süreli ve sistemli bir görüş çerçevesi içinde yürütülecek devamlı kalkınma çabalarıyla sağlanabilir. Bunu gerçekleştirmek için hedeflere ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak kaynak ve araçlara uzun bir zaman perspektifi içinde bakmak ve kalkınma plânlarının hazırlanmasında bu perspektifi gözönünde bulundurmak gereklidir. Uzun süreli perspektif, ekonominin ve sosyal yapının gelişmesi yönlerini belirtir. Bu genel çerçeve içinde hazırlanacak kısa süreli dönem plânlarında ise tesbit edilen hedeflerle kaynaklar ve araçlar arasında bir denge kurularak, yapılacak işler öncelik sırasına göre programlara bağlanır. Dönem plânlarının uygulanmasını sağlayacak yürütme araçları yıllık programlarda ayrıntılı olarak tesbit edilir. 5

6 - Perspektif plân, dönem plânları arasında bütünlüğü ve devamıllığı gözetir.; ilerde düzeltilmesi güç, hatalı kararlar alınmasını önleyerek kaynak israfına sebep olmadan ana hedeflere en kısa yoldan ulaşılmasını sağlar. Türkiye'nin Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı onbeş yıllık bir perspektif plânın ilk hamle safhasıdır. Plânın hazırlanmasında Türk toplumunun ulaşmak istediği sosyal ve iktisadi hedefler ile harekete geçirilmesi gereken kaynaklar onbeş yıllık bir perspektif açısından ele alınmıştır. Bu sebeple plânın sosyal hedeflerinin ve bunlar arasındaki önceliklerin tesbitinde ve çeşitli sektörlerin gelişme programlarının hazırlanmasında 15 yıl sonunda beklenen sonuçlara göre hareket edilmiştir. Onbeş yılda ulaşılacak hedefler; Türkiye'nin kalkınması için gerekli olan her sahada yeter sayıda ve üstün nitelikte ilim adamı ve. teknik mütehassısın yetiştirilmiş olması, yüzde 7'lik bir gelişme hızının sağlanması, istihdam meselesinin çözülmesi, dış ödeme dengesine ulaşılması "ve bu hedeflerin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, şeklinde özetlenebilir. Ancak, perspektif plânlama ile dönem plânlan arasındaki ilginin mahiyeti gözönünde tutularak uzun süreli hedeflerle dönem plânları hedefleri arasında ilk bakışta çelişme şeklinde görülebilecek bazı farklar bulunabileceğini belirtmek gerekir. Meselâ uzun sürede dış ödemeleri dengeye getirmeyi hedef tutan bir plânın ilk beş yıllık dönemi geçmiştekinden daha büyük bir ödeme açığını gerektirebilir. Aynı şekilde büyük bir gelişme hızı ile bütün sosyal meselelerin kısa süreli bir plân döneminde çözülmesi amaçlarının bir arada gerçekleşemiyeceği de açıktır. Asil amaç sosyal meselelerin çözümü ve genel refah seviyesinin yükseltilmesidir. Ancak, bütün kaynakların başlangıçta buna yöneltilmesi amaca ulaşılmasını gerektirir. Zira, önemli olan, bu amaca uzun sürede yöneltilecek kaynakları en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bu sebeplerle bazı konularda kısa süre içinde fedakârlık yapılması, bunların uzun süre açısından eîe alınmaları ve hedeflerin perspektif plân çerçevesinde uzlaştırılması gerekir. Temel hedefimiz sosyal adalet, istihdam ve dış ödeme dengesinin yüksek bir gelir seviyesinde gerçekleştirilmesidir». Böylece perspektif plânın amacı ve gereği ortaya konmuş oluyor. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlar 1961'de hazırlanarak Bakanlar Kurulunca kabul edilen 15, yıllık perspektifi aksettiren «PLÂN HEDEF-

7 LERİ ve STRATEJİSİ» ne dayalı olarak hazırlanmış ve ilk plân , İkinci Plân yıllarında uygulanmıştır. Her iki plân da öngörülen % 7'lik kalkınma hızına yaklaşık olarak ulaşmıştır. 3. YENİ STRATEJİ Üçüncü Beş Yıllık döneme girerken yeni bir strateji gereği duyulmuştur. Bu gerek DPT'ca Haziran 'de yayınlanan «Yeni. Strateji » isimli dokümanın giriş bölümünde şöyle ifade edilmiştir: «Birinci ve ikinci Beş Yıllk Plânlar ile ulaşılan sonuçlar, kazanılan tecrübeler, karşılaşılan sorunlar ve ortaya çıkan yeni durumlar, Üçüncü Beş Yıllık Plân'ın yeni bir perspektif içinde hazırlanmasını gerektirmiştir. Özellikle Ankara Anlaşması çerçevesinde (1) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) na (2) katılmaya geçişi düzenleyen katma protokol (3) kalkınma politikasının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır.» Böyle bir gereksinin yeni bir perspektifin hazırlanmasına sebep olmuş ve 1995 yılına kadar uzanan 22 yıllık bir perspektif yapılmıştır. Bu husus aynı dokümanda şu şekilde ifade edilmiştir. «Uzun Dönemli Kalkınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı nın Temel Hedefleri ve Stratejisi» kalkınmanın ve kalkınma plânlama sının anayasal temelleri ile ülkenin temel sorunları ve kalkınma potansi yeli gözönünde tutularak hazırlanmıştır. Ayrıca Katma Protokola Türki ye'nin perspektif dönemde sanayileşmiş toplumlar arasında yer alma he defini gerçekleştirecek yönde ve özellikle sanayileşme açısından uygula mada esneklik verileceği gözönünde tutulmuştur. ". :. :;, (1) Ankara Anlaşması, Türk ekonomisi için genel olarak, uzun dönemde bir gümrük birliğine gitmek, üretim faktörlerinin sebest dolaşımını sağlamak, uyrukluk nedeni ile uygulanan farklı işlemleri aşandı olarak kaldırmak ve ekonomi politikalarını ortak pazarın ekonomi politikalarına yaklaştırmak hükümlerini gerektirmektedir. (?) Ortak Pazar. (8) Katma protokola göre, Türk ekonomisinin AET ile kurulan gümrük bir- Mğine 1905 yılına kadar tedricen gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Böy lece tam üyeliğe geçildiği takdirde mal ve üretim faktörlerinin topluluk ta serbest dolaşımı sağlanacak ve Türkiye diğer üyelerle birlikte siyasal birleşmeye giden ve Türk TarMinde yeni bir tercihin yapılmasını gerek tirecek bir döneme varacaktır.. ' 7

8 Bu Stratejide, genel hedefler seçilirken, bugün Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri arasında, belirgin bazı kriterlere göre, en az gelişmişlik düzeyinde bulunan ülkenin fert başna gelir seviyesi ile ekonomik yapısı somut bir örnek olarak alınmıştır. Bu gelir seviyesi ve ekonomik yapı üç nedenle benimsenmiştir. 1)Türkiye'nin millî güvenlik politikası böyle bir gelişmişlik dü zeyine ulaşmayı zorunlu kılmaktadır. 2)Benimsenen gelir seviyesi ve ekonomik yapının gereği olarak 22 yıllık dönemde öngörülen hedefler, stratejik ilkelere uygun politika lar izlendiği ve plânlama araçlarının etkin kullanımı sağlandrğı takdirde gerçekleşebilir hedeflerdir. 3)Ayrıca bu hedefler, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde millî bütünlüğünden ve öz yararlarından kaybetmeden kalkınma sına imkân sağlayacak niteliktedir»., 4, YENİ STRATEJİNİN YAPISI Sekiz bölümden oluşan 38 sayfada yayınlanan Yeni Stratejinin bölümleri şu şekilde sıralanmıştır. 1.Türkiye'nin karşılaştığı temel sorunlar; 2.Kalkınma plânlamasının Anayasal temelleri ve Türk toplumu nun belli gelişmişlik düzeyine ulaşma özlemi ile Anayasanın devlete ver diği ödevler, bunların sınırları ve bu ödevlerin yapılması yöntemleri; 3.Sorunların 1995'lerde büyük ölçüde çözümlenmesini hedef alan gelişmişlik düzeyini ve ekonomik yapıyı sağlamak için benimsenen amaçlar; 4.Yeni bir perspektif gereği ve bunun nedenleri; 5.Uzun dönemli kalkınma hedefleri ve yeni kalkınma hızı kavramı; 6.Uzun dönemli amaçları ve hedefleri gerçekleştirmede yararlana cak plânlama araçları, ki bunlar «Beş Yıllık Plânlar», «Yıllık Program lar», «Sektör ve Alt Sektör Ana Plânları», «İl Plânları»;

9 S 7.Öngörülen kalkınma hızının ve biçiminin gerçekleştirilmesi için izlenecek politikaların teme! ilkeleri; r

10 8. Yenî perspektifin Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemine yansıyacak hede^ araç ve politikalarının yalnızca esasları yer almıştır. Yeni perspektifin çeşitli bölümlerinde üzerinde durulan hususlardan izlenimler aşağıda verilmiştir. 5. YENİ STRATEJİDEN İZLENİMLER 5.1 Plânlı Dönemdeki Gelişmeler ( ) : 1963'de milyar TL. olan gayri safi milli hasıla yüzde 65 artarak 1971'de milyara, fert başına gelir 3640 TL.'dan 4901 TL.'na, yatırımlar yüzde 8.6 hızla artarak milyar TL. dan 32.4 milyara (1971 fiatlarıyla) yükselmiştir. Plânlı dönemde ( ) tarımın yurt içi gelirdeki payı yüzde 41.2'den 28.Te düşmüş, sanayininki ise yüzde 16.8'den 22.6'ya çıkmış, ithalât yüzde 8.7, ihracat yüzde 7 artarak 1963'de 1.05 milyar dolar civarında olan dış ticaret hacmi 1971'de 1.85 milyar dolara yükselmiştir. Bu dönemde yapılan milyar TL.'lık yatırımın yüzde 92'si iç kaynaklardan gerçekleştirilmiştir. Okuma - yazma bilenlerin okuma çağındaki nüfusa oranı yüzde 40'-dan yüzde 54,5 yükselmiş, hastane yatak sayısı 62 binden 90 bine yükselmiş, tek odalı evlerde oturanların toplam nüfusa oranı yüzde 24'den yüzde 16'ya düşmüş, elektrikten yararlanamayanların oranı da yüzde 69' dan yüzde 62'ye düşmüştür Nüfus ve İlişkileri : Türkiye'de nüfus artış hızı yüzde 2.7'dir. (ortak pazar ülkeleri ortalaması % l'den az) 1970 sayımına göre 35.6 milyon olan nüfus sayısı 1995'de 65 milyona yükselecektir. Nüfusun bağımlılık oranı yüzde 85'dir. Yani her 100 kişi kendisi ile birlikte 185 kişiyi beslemektedir. Aynı oran 1967'de İtalya'da yüzde 53, Almanya'da yüzde 55'dir. Türkiye'de 1995'de nüfusun bağımlılık oranı yüzde 70'e düşeceği tahmin edilmektedir. Nüfusun yüzde 65'i onbinden az nüfuslu kırsal alanlarda yaşamaktadır. Bu nüfus 1969 tesbitlerine göre dolayında yerleşme birimine dağılmış durumdadır. 9

11 İ. Bugün İşgücü arzı (çalışma çağındakilerin sayısı) 14.3 milyon dolayında ve işsiz sayısı 1.6 milyon kadardır. 1995'de işgücü arzı 27.0 milyona ulaşacaktır Buna göre 22 yıl içinde milyon kişiye yeniden iş olanağı yaratmak" gerekecektir Uzun Dönemli Kalkınmanın Âmaç!arı : Uzun dönem kalkınma amaçları birbirini tamamlayan bir seri hedeften oluşmaktadır. Bunları kısa olarak.sıralamak gerekirse : a. Hedef alınan gelişmişlik seviyesi (4) ve ekonomik yapı gerçek leştiğinde, fert başına gelir dört kat artacaktır. (Yani fert başına gelir TL. dolayına çıkacaktır). b. Önceki plân dönemlerinde karşılaşılan dar boğazlar ve çözüm lenemeyen sorunlar ekonomideki yapısal değişikliğin daha süratlendiril mesin! zorunlu kılacaktır. En kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine eriş me ülküsü ve bunun gerektirdiği hızlı kalkınma plânlı dönemde karşıla şılan dar boğazların aşılması ve sorunların çözümlenmesi, sosyal ve eko nomik yapının, sosyal alışkanlık ve değerlerin kalkınmayı devamlı kıla cak bir yönde değişmesine bağlıdır. c. Yapısal değişmeyi sağlamak için milli güvenlik gerekleri de ti tizlikle gözönünde tutularak, ileriyi ve geriyi besleme etkisi güçlü ara malları sanayii ile istihdam yaratan, teknoloji üretiminde itici ve özendi rici bir niteliğe sahip, milli hasılaya katkısı yüksek, yabancı ekonomilere bağlılığı hafifleten ama uluslararası ticaret alanında Türkiye'yi güçlü bir ticaret ortağı haline getirecek yatırım malları sanayiinin toplam sanayi üretimi içindeki payının arttığı bir sınai yapıya ulaşmak amaç edinilmiş tir. d. Sanayileşmenin gerçekleşmesiyle yükselen yaşama seviyesi sonu cu ortaya çıkacak yeni taleplerin karşılanması, gelecekteki ithal gerekle^ rinin sağlanması, ihracatın yapısının değiştirilerek arttırılması, tarım dışı sektörlerde iş imkânları yaratılarak istihdam sorununun çözümlenmesi ve tarımın hızla modernleştirilmesi mümkün olacaktır. e. Hızlı bir sanayileşme ile öngörülen ekonomik yapıya ulaşmak için dış kaynaklara bağlılık azaltılacak ve ekonominin dış ilişkilerden (4) Bu seviye 1905 te erişilmesi tasarlanan ve İtalya'nın 19TO teki gelişmişlik seviyesine eş bir düzeydir

12 olumsuz yönde etkilenmesi önlenecektir. Bu amaç mal ihracatının artması, çeşitlenmesi ve toplam içinde sanayi malı ihracatının ağırlık kazan-: ması ile gerçekleştirilecektir. f. AET (Ortak Pazar) ile oian ilişkiler sanayileşmeyi aksatmıyacak biçimde yürütülecektir. g. Yaşama seviyesinin yükseltilmesi, sanayileşme ve dış kaynaklara bağlılığın azaltılması amaçları yanında, istihdam sorununun çözümienr;'.?- si ve gelir grupları arasındaki dengesizliğin nisbi olarak giderilmesi ve sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması da uzun dönemli amaçlar olarak benimsenmiştir. : j 6. UZUN DÖNEM KALKİNMA HEDEFLERİ VE YENİ «KALKINMA HIZI» KAVRAMI Yeni stratejinin bu bölümünde uzun dönemde gerçekleştirilmesi tasarlanan hedeflerle kalkınma hızına yer verilmiştir. Aşağıda bunlar kısaca verilmiştir. 6.1 Türkiye'nin potansiyelleri en yüksek seviyede kullanılacak. a. Fert başına düşen gayri safi milli hasıla (GSMH) ( dönemi 376 dolar civarında) 1995 yılında 4 katına (1500 dolar) yük selecek, b. Gayrisafi yurt içi haslada yaklaşık olarak tarımın payı yüzde 10, Sanayiin yüzde 40, hizmetlerin payı yüzde 50 oranında yer tuttuğu bir ekonomik yapı olarak tesbit edilmiştir. 6.2 Bu düzeye ulaşmak için Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı (ÜBYKP) döneminde yılda ortalama olarak GSMH (5) yüzde 7.9; Gayri safi-yurt içi (GSYİH). hasıla yüzde 8. oranınçk bir hızla arttırılacaktır. GSYİH daki bu artış, faktör fiatları ile tarımsal hasılada yılda ortalama (5) Gayri Safi Millî Hasıla ıı kalemlerden oluşmaktadır. 1)Yurt içi geliri (Ziraat, Sanayi, İnşaat, Ticaret, Ulaştırma, Mali Mües seseler, Serbest meslekler ve Mzmetter, mesken gelirleri, devlet Mzmetlefi),. 2)Dış âlem gelirleri,.8) Yasıta.lı.irOTgiler, :. -, ,.-. 4) Asiîuna ve eskime...,.....:.,, 11

13 yüzde 3.7, sanayide yüzde 11.2 ve hizmetlerde yüzde 7.7 dolayında artışla sağlanacaktır de 1.5 milyon ton olan demir - çelik üretimi 1995 de 20.0 milyon ton'a, çimento üretimi 6.4 milyon tondan 40.0 milyon tona, kağıt üretimi 151 bin tondan 4 milyon tona, elektrik üretimi 8.6 milyar KW/saat'ten 125 milyar KW/Saat'e plâstik üretimi 45 bin tondan 1.0 milyon ton dolayına çıkarılmalı veya teknolojik değişmelere göre bunları ikâme eden ürünlerde eş değer üretim seviyeleri gerçekleştirilmelidir. 6.4 Nüfusun alçak bir doğurganlıkta artarak 1995'te 65 milyonu aşmaması sağlanacaktır. Çalışan nüfusun yüzde 25'i tarımda, yüzde 23'ü sanayide ve yüzde 52'si hizmetlerde çalışacak biçimde 1995'te tam istih dama ulaşılacaktır. 6.5 Perspektif dönemde herkesin asgari beşeri ihtiyaçlarının (bes lenme, sağlık, barınma, giyim) karşılanmasına imkân verecek bir gelir seviyesine, sağlık ve sosyal güvenliğe kavuşturulması esas olacaktır. 6.6 Sağlık hizmetlerinde; 1995'te kişiye bir sağlık ocağı, kişiye bir sağlık evi, looookişiye 50 yatak düşmesi hedef alınmış tır. 6.7 Temel eğitimin süresi sekiz yıla çıkarılacak ve bu sistem kentlerde ve merkezi köylerin tamamında uygulanacaktır. 1995'te sekiz yıllık temel öğretimin ilkokul çağındaki nüfusun tamamına; ikinci dönem çağındaki nüfusun yüzde 75'ine, orta öğrenim çağındaki nüfusun yüzde 45'ine ve yüksek öğrenim çağı nüfusunun yüzde 15'îne bu öğrenim ku rumlarında eğitim olanağı sağlanacaktır. Bu arada öğretim ve eğitim sistemi yeniden düzenlenecek, etkili bit yaygın eğitim sistemi konulacak, sanayileşmeye paralel olarak eğitim kurumlarının iç bölümünde mesleki ve teknik dallara gereken ağırlık verilecek, maddi imkânı yetersiz olanlara gerekli kamu yardımları yapılacaktır. 7. UZUN DÖNEMLİ AMAÇLARI VE HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRMEDE YARARLANILACAK PLÂNLAMA ARAÇLARI VE KALKİNMA POLİTİKALARININ İLKELERİ Bu kısımda hedeflere ulaşmada kullanılan araçlar, yöntemler ile ilkelerden izlenimler verilecektir. 12

14 7.1 Türkiye'nin 1995'te öngörülen gelişmişlik düzeyine ulaşmasına amaçlayan perspektif hedeflerin gerçekleştirilmesinde, a Beş Yıllık Plânlar b Yıllık Program c Sektör ve alt sektör ana plânları (Master plânlar) d İl plânları plânlama araçları olarak kullanılacaktır. 7.2 Üçüncü Sektör : Beş Yıllık Plânlarda ve Programlarda kamu ve özel kesimin plân dönemindeki pay ve sorumluluklarının belirlenmesi yanında kanunlar veya diğer kamu tasarrufları ile kurulmuş olup, kamu fonlarını veya iştirakçilerinin tasarruflarını kullanan kurum, dernek ve vakıf gibi tüzel kişiliklerin teşebbüsleri için görev ve hedef verilecektir. 7.3 'Yıllık Programlar : «Yıllık Programlar» «sektör ve alt sektör Ana Plânları'nın ve «Beş Yıllık Plânlar» in yıllık uygulama aracı olarak kullanılacaktır. Bu programlar, öngörülen hedeflerin yıllara düşen büyüklüklerinde meydana gelecek sapmaları giderecek tedbirleri kapsayan bir anlayışla hazırlanacaktır. 7.4 il Planları : İl (Mahalli İdare) «Planlaması» müşterek mahalli ihtiyâçları tesbit edecek ve bunları karşılayacak kaynakların araştırma, değerlendirme, programlama ve projelendirme çalışmalarını rasyo-nalize edecek; merkezin yaptığı teknik ve mali yardımın rasyonel kullanımını ve coğrafi bakımdan dengeli dağılımını sağlayacaktır. «İl Planları» mahalli idarelerle merkezi idarenin taşra kuruluşları arasında etkin bir işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasinda araç olarak kullanılacak; böylece, Anayasanın 112 maddesinde belirlenen idarenin bütünlüğü ilkesine uyulması sağlanacaktır. 7.5 Milli Savunma : Milli savunma hizmetlerinin gerektirdiği araç ve gereçlerin yeterli ölçülerde sağlanması ile milli sanayileşme çabaları oranında sistemli bir bağıntı kurulacaktır. 7.6 'Kamu Kesimi ve Özel Teşebbüs ; Sanayileşmenin gereken hızda ve biçimde oluşması, özel milli teşebbüs gücünün bu strateji yönünde geliştirilmesi için; a Özellikle büyük sermayeyi, yüksek ve ileri teknolojiyi gerektiren yeni, riskli yada savunma ile ilgili sanayilerin geliştirilmesi teşebbüslerinde bulunacak, 13

15 b Özel kesimin faaliyetlerini özendirici, destekleyici ve caydırıcı olarak «yöneltici» bir görev üslenecektir. 7.7 Özel Yabancı Kaynaklardan Yararlanma : Yabancı sermaye iç tasarruf açıklarına karşı yararlanılabilecek bir kaynak ve özel milli teşebbüsün milli kaynaklardan üretilmeyen teknolojiyi kullanmasında, yüksek vasıfta işgücünü işbaşında eğitmesinde ve dış pazarlara çıkışın da işbirliği yapacağı bir ortak olarak kabul edilecektir. 7.8 Dış Ticaret Rejimi : Karma ekonomi ilkeleri içinde dinamik bir ihracat politikası uygulanarak sanayi ürünleri (özellikle ileri dönem de yatırım malı) ihracatının artması ve çeşitlenmesi sağlanacak ve bu tür ihracat çeşitli yöntemlerle desteklenecektir. 7.9 AET İle İlişkiler : Uzun dönemli kalkınma amaçları ile-kat ma protokol yükünlerinin bağdaştırılması ve AET île ilişkilerinin, Türki ye'nin uzun dönemli amaç ve hedeflere ulaşmasını engellememesi gözönünde tutulacaktır Teknoloji Seçimi ve Üretimi : Dünyadaki yeni teknolojinin alınıp en etkin bir şekilde kullanılması yanında; Yerli teknoloji üretimi nin başlıca merkezlerinden biri olarak, kamu ve özel milli mühendislik ve projecilik hizmetleri ödüllendirilecek ve özendirilecektir Tarım : Tarım sektörünün üretimden tüketime kadar bütün aşamalarında bir reform tutumu içinde diğer sektörlere net kaynak aktarabilecek güce ulaştırmak; tarımdaki gelişmeyi ekonominin ihtiyaçlarına yeterli bir duruma getirmek esas olacaktır. Hayvancılık, ormancılık ve su ürünlerine gereken önem ve özellikler verilerek geliştirilecektir Madencilik : özellikle enerji hammaddelerinin ve stratejik madenlerin zamanında ve emniyetle sağlanması için devlet eliyle işletil mesi esas tutulacak, radyoaktif minerallar kamu tekelinde bulundurula caktır. - Yeraltı kaynaklarının yurt ihtiyaçlarına ve milli yararlara uyumlu kullanımını sağlayacak kurallar ve kurumlar koyulacak ve kurulacaktır İmalât Sanayii : Teknolojik araştırmaların geliştirilmesi ve zamanla yerli teknoloji üretilmesi, önemli ölçüde ithal ikâmesi sağlan

16 ması, ekonomik ve teknik yönden dış etkenlere duyarlılığın azaltılması, sanayileşmenin daha sağlam bir temele oturtulması gerekmektedir.- Bu 14

17 nedenle başka kimya, petrokimya, makina imalât (karayolu, demiryolu, deniz ve havayolu taşıtları dahil), madeni eşya, metal ve elektronik sanayileri olmak üzere ara malları ve yatırım malları üretimine öncelik verilecektir Enerji : Sanayileşmenin ve yükselen yaşama düzeyinin ge rektirdiği enerjinin sağlanmasında devlet tekeli ve yurt kaynaklarının de ğerlendirilmesi temel ilke olacaktır. Nükleer teknolojiye giriş sağlanacak, ancak bu kaynak 22 yıllık perspektif dönemin enerji gereklerinin karşılanması açısından planlanacaktır. 7.15; Turizm : Turizm yatırım ve işletmeciliğinde dış ve iç turizm talebine uygun biçimde özel sektör esas alınacaktır. Deniz ve göl kıyıla rının toplum yararına kullanılması sağlanacaktır Yerleşme ve Kentleşme : Kent ve kır ölçeğinde ana yerleş me dokusunun kalkınmaya uyumu sağlanacaktır. Bu uyum; a Kentlerde iş olanağı yaratarak bunlara fonksiyonel bir nitelik kazandırılıp özellikle kamu sanayii yatırımlarının ve organize sanayi bölgelerinin çevresinde belediye disiplininin kurulması; b Kamu hizmetlerinden daha geniş bir nüfusun yararlanmasına ve kamu yatırımlarının etkinliğinin arttırılmasına imkân verecek merkezi köylerin (6) seçilip geliştirilmesi;, c Kentlerde alt yapının çevre koşullarında sorun yaratmayacak biçimde ve ileri aşamalara geçişi sağlayacak standartda yapılması, konut, sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarının bir bütün olarak ele alınmalarıyla gerçekleştirilecektir, ' 7.17 Konut : Konut ihtiyacının öngörülen yerleşim dokusuna ve standartlara uygun biçimde karşılanması için kamu, etkili politika araç ları ile gerekli yönlendirmeleri yapacak, bu alanda önderlik görevini yük lenecektir. Gecekonduların çevre sağlığında, belediye hizmetlerini sağla mada ve şehirlerin ileri dönemlerindeki gelişiminde sorun yaratmayacak biçimde, asgari barınma, ruh ve beden sağlığı koşullarını yerine getirecek standartda yapımları disiplin altına alınacaktır. (6) Merkezi köyler, kentle diğer yerleşme birimleri arasında, bazı köyler sekilerek kamu Mzmetleriniiı buralarda yoğunlaştırılması ite yaratılan bir k a d e m e d i r.. > ' -"' ' ' '" " * ~ " " ' 15

18 7.18 Sağlık : Sağlık hizmetlerinin tek elden yöneltilmesi temel ilke olacak; kademeli bir sağlık sigortası gerçekleştirilecektir. İlâç sanayii halkın sağlığının ve gelirinin olumsuz etkilenmesini, kaynakların israfını önleyecek biçimde kamunun denetiminde tutulacak, ilâç hammaddelerinin yurt içinde üretimi esas tutulacaktır Eğitim : Örgün ve yaygın eğitim fırsat eşitliğini, özellikle sanayileşmenin gerektirdiği işgücü maharetini sağlayacak ve kişilerin ye teneklerine uygun eğitim olanakları verecek; milli bütünlük ülküsüne, demokratik düzeni kökleştirme bilincine sahip, araştırıcı, yapıcı, yaratıcı kuşakların yetişmesini sağlayacak biçimde yeniden düzenlenecektir. Temel eğitimin süresi sekiz yıla çıkarılacak ve kişileri mesleki bilgi ve yetenklerle donatacak bir yapıya kavuşturulacaktır Gençlik ve Kültür : Genç kuşağın Atatürk ilkelerine,lâik ve sosyal hukuk devleti esaslarına, hür demokratik düzene yürekten ina narak ülkenin yararlarını, milli değer ve ülküleri, milli ruh ve heyecan duyguları içinde, yapıcı ve yaratıcı yeteneklerle ve değerlerle yetiştiril mesi sağlanacaktır. 8. ÜÇÜNCÜ BEŞ YİLLİK KALKINMA PLÂNI HEDEFLERİ Uzun Dönem Yeni Stratejisinde Üçüncü Plân Dönemi için ayrılan bölüm yakın geleceği ilgilendirmesi nedeniyle aynen alınmıştır. BÖLÜM : VIII ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI HEDEFLERİ 'e kadar uzanan yeni perspektifin ilk dilimi olan Üçün cü Plân döneminde perspektif amaç ve hedeflere ulaşmak için zorunlu hedefler benimsenmiştir. 8.2 Ekonomik Hedefler : Üçüncü Plân döneminde GSYİH'de 88 milyar TL. lık artış sağlanacaktır (7). Üretim, tarım sektöründe yılda ortalama yüzde 4,0-4,5 sanayi sektöründe yüzde 11,5-12,5 hızlarıyla arttırılacaktır. Böylece GSMH'daki artışın yaklaşık olarak yüzde 12'si ta- (7) Mutlak büyüklükler 1971 fiyatları ile verilmiştir. 16

19 rım sektörünün, yüzde 36'sı sanayi sektörünün, yüzde 52'si hizmet sektörünün hasılasındaki artışlardan sağlanmış olacaktır. 8.3 Sanayi içinde imalât sektörünün üretimi, yılda ortalama yüz de bir hızla gelişecektir. İmalât sektörünün yapısında pers pektif plânda amaçlanan yönde bir değişimin sağlanması için bu dönem de üretimin, tüketim malları sanayiinde yılda ortalama yüzde bir hızla artmasına karşılık, ara malları sanayiinde yüzde , yatırım malları sanayiinde yüzde hızları ile artması gerçekleş tirilecektir. Kimya, demir - çelik, demir dışı metaller, makina imalât sa nayii, elektrik gereçleri gibi sanayilerin 1977 yılındaki üretimleri 1972 seviyesinin iki katına ulaşacaktır. 8.4 Madencilik sektörü üretimi yılda ortalama yüzde 15 hızla, enerji üretimi ise yüzde 13 hızla arttırılacaktır. 8.5 Sanayi sektörünün GSYİH'daki payının 1995'de yüzde 40'a çıkarılması için bu payın 1972'de yüzde 23 iken 1977'de yüzde 27'ye yükselmesi sağlanacak, tarım sektörünün payı ise yüzde 28'den yüzde 23'e düşecektir. 8.6 Bu hedeflere ulaşmayı sağlamak için yıllarını kapsayan Üçüncü Plân döneminde 291 milyar TL.!ık yatırım yapılacak tır. Bu tutara ulaşabilmek için yatırımlar yılda ortalama yüzde 12.7 do layında bir hızla arttırılacaktır. Sektörlerin istenen yönlerde ve hızlarda gelişmelerinin sağlanması için bu dönemde gerçekleştirilecek sabit yatı rımların yüzde 12'si tarım sektörüne, yüzde 45'i sanayie, yüzde 43'ü ise hizmetler sektörüne yapılacaktır. Sanayie yapılan yatırımlar, yılda orta lama yüzde 18'lik bir hızla artacaktır. 8.7 Öngörülen yatırım seviyesinin gerçekleştirilmesi için tasarruf lar, 1972'de GSAAH'nın yüzde 19.6 si iken, 1977 de yüzde 25.5'ine yük seltilecektir. Bu, iç tasarrufların yılda ortalama yüzde 13.6 dolayında bir hızla arttırılmasını, yani artan gelirin yüzde 38'inin tasarruflara ayrıl masını gerektirmektedir. Bu tasarruf oranı bir yandan bu plân dönemi için sağlanabilir görülmekte, öte yandan Anayasa'nin 53. maddesine uy gun olarak hedef alınan gelişmişlik seviyesine ulaşmada sanayiin «ağırlık merkezi» olabilmesi için zorunlu bulunmaktadır Tasarrufların arttırılmasında en büyük katkının kamu kesi minden gelmesi zorunludur. Bu nedenle kamu tasarrufları yılda ortalama yüzde 19 dolayında arttırılarak 1977'de 1972 seviyesinin yaklaşık olarak ^ 17

20 2,5 katına yükseltilecektir. Kamu tasarruflarında bu oranda bir artış kamu cari harcamalarında yıllık artış oranının yüzde 8 dolayında tutulmasına karşılık, kamu gelirlerinde yılda yüzde 12 dolayınında bir artış sağlamakla gerçekleştirilecektir. Bu da, 1972'deki vergi yapısı ile elde edilebilecek kamu gelirlerine, 1977'deki GSMH'nın yüzde 4-5'i ölçüsünde ek kamu geliri sağlayacak vergi kaynaklarının eklenmesi ile sağlanacaktır. 8.9 Perspektif plânın dış kaynaklara bağlılığın azaltılması ama cını gerçekleştirmek için mal ve hizmet ihracatının yılda ortalama yüzde 9.2 hızla artması sağlanırken, dönem içinde 450 milyon dolarlık ithalât ikâmesi yapılacaktır. İthal ikâmesinin milyon doları tüketim mal ları sanayilerinde, milyon doları makina imalât ve elektrik mal ları sanayilerine, kalan milyon dolarlık kısmı ise, demir-çelik, diğer metaller, kimya, suni gübre, kağıt, petrol ürünleri sanayilerinde gerçekleştirilecektir. İhracatın kompozisyonunda sanayi ürünlerinin lehi ne bir değişme sağlanarak bu ürünlerin toplam ihracat içindeki payı yüzde 40 dolayına yükseltilecek; bu artış daha çok gıda, dokuma, giyim deri mamulleri ve demir dışı metaller ihracatındaki gelişmelerle sağlana caktır Sosyal Hedefler Üçüncü Plân döneminde tarım dışı sektör lerde yaklaşık olarak 1.6 milyon kişi için yurt içi istihdam imkânı yara tılması hedef olarak alınmıştır. Böylece tarım sektörü dışında çalışanla rın toplam çalışanlara oranı 1972'de yüzde 34 iken 1977'de yüzde 41'e yükselecektir bin nüfusa bir sağlık ocağı ve 3 bin nüfusa bir sağlık evi standardı ile sosyalizasyon programı ülkenin üçte ikisine yaygınlaş tırılacaktır. 10 binde 26 yatak standardı, en düşük ilden başlanarak her ilde gerçekleştirilecektir İlk öğretimde yüzde 100 okullaşma oranı gerçekleştirile cektir. Orta öğretimin birinci devresinde yüzde 50, ikinci devresinde yüzde 25, yüksek öğretimde yüzde 9 okullaşma oranları hedef alınacaktır. 9. SONUÇ ı " ' " ' ^WW~\ 9 Sonuç : Türkiye'nin 22 yıllık perspektif plânın ve bunun ilk

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Yayın no: DPT: 2174 ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1990-1994

Yayın no: DPT: 2174 ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1990-1994 Yayın no: DPT: 2174 ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1990-1994 Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından üç ayda bir Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır. Sahibi : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adına Başkan M.

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ OSMANİYE TÜRKİYE OSMANİYE NİN PAYI Nüfus (TÜİK 2011) 485.357 74.724.269 0,65% İlçe Merkezleri Nüfusu (TÜİK 2011) 354.054 57.385.706

Detaylı

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ MEHMET KARAKUŞ 11 ARALIK 2015 Adana Sanayi Odası Son Üç Yılda Adana İline Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri-Özet Türkiye nin 2023 vizyonu ile üretim,

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ESKİŞEHİR İN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ESKİŞEHİR GENEL BİLGİLER Nüfus; Eskişehir:799.724 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesinin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin içinde bulunduğu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI YAYIN NO: DPT: 1974 BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

T.C. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI YAYIN NO: DPT: 1974 BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI T.C. B A Ş B A K A N L I K DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI YAYIN NO: DPT: 1974 BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1985-1989 Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016

18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016 18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016 Localization of Pharmaceuticals; Why, for What and How? İlaçta yerelleşme; neden, niçin ve nasıl? 2 3 Ülkemiz İlaç Pazarında Satış Değeri

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Kırgızistan a ihracat yapan 63 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Toprak ve Su; en güvenilir iki liman

Toprak ve Su; en güvenilir iki liman Toprak ve Su; en güvenilir iki liman 21. Yüzyılın Uluslararası Politikaları ve Planları (ULUSLARARASI SAVAŞLAR) Gıda, Su ve Enerji temeline dayalıdır ve söz konusu bu üç unsurun güvenliği arazi ve topraklarla

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı