TORKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU Izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreterli i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU Izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreterli i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi"

Transkript

1 TORKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU Izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreterli i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: Fax: jhaleno jlgili Birim l in Adi 0/57 TEKNlKATOLYE I HASTANEMlZiN TIBBl VE TEKNiK ClHAZLARIN KALiBRASYONU YAPILMASI GEREKMEKTEDIR..0.0 ILGILI FIRMA Idaremizce i?ine ait a agidaki mal/hizmetin 474 K.I.K DOGRUDAN TEMIN (MDE-/D) ile temini du unulmektedir. Listedeki kalemlere fiyat vermenizi rica olunur. Sira No 4 Malin/Hizmetin Adi/Cinsi DIJITAL NEM-ISI OLCER KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - USG(ULTRASON) CIHAZI KALIBRASYONU ET0V CIHAZI KALIBRASYONU SANTRUFUJ CIHAZI KALIBRASYONU Birim Miktan Mark a UBB Kodu Birim Fiyati (KDV Harig} Tutan (KDV Harig) PARAFIN KAZANI KALIBRASYONU TANSIYON ALETI KALIBRASYONU BENMARI SU BANYOSU KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - KEMIK DANSITOMETRI CIHAZI KALIBRASYONU EKG CIHAZI KALIBRASYONU YAPILMASt - VENTILATOR CIHAZI KALIBRASYONU DEFIBRILATOR CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - ETILEN OKSIT GAZ STERILIZATORU CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - ANESTEZI CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - C KOLLU SKOPI TV'LI SEYYAR RONTGEN CIHAZI KALIBRASYONU HOT PACK KAZANI CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - BEL TRAKSIYON CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI TERAZI CIHAZI KALIBRASYONU SEYYAR RONTGEN CIHAZI KALIBRASYONU MORG DOLABI CIHAZI KALIBRASYONU SOGUK ODA (TIBBI VE EVSEL ATIK DEPOSU) KALIBRASYONU MOMOGRAFI CIHAZI KALIBRASYONU

2 TURKiYE KAMU HASTANELERI KURUMU Izmir Kamu Hastaneleri BirliQi Kuzey Genel Sekreterlijji Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: Fax: CN CO CERRAHI SEYYAR ASPIRATOR CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - KAN SAKLAMA DO LAB I KALIBRASYONU HASTA BASI MONITOR CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - ELEKTRO KOTER CIHAZI KALIBRASYONU APILMASI - EKO CIHAZI KALIBRASYONU EKG HOLTER CIHAZI KALIBRASYONU RONTGEN CIHAZI KALIBRASYONU OTOKLAV CIHAZI KALIBRASYONU FIZIK TEDAVI ULTRASON CIHAZI KALIBRASYONU CR CIHAZI KALIBRASYONU RONTGEN FILMI BANYO CIHAZI KALIBRASYONU OTOMATIK PIPET KALIBRASYONU MERKEZI SISTEM MEDIKAL GAZ BASINCLI HAVA VE VAKUM SISTEMLERI QIKIS BASINQ KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - DIJITAL DERECE KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - EFORLU EKG CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - BOYUN TRAKSIYON CIHAZI KALIBRASYONU - GIRDAP BANYOSU KALIBRASYONU TRANSPORT VENTILATOR KALIBRASYONU - PULSE OKSIMETRE KALIBRASYONU ^H I-^^^^^^^H 5 ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^» ^ w ^ «^ 4 RYAN ISITICI KALIBRASYONU - 4 SERUM ISITMA CIHAZI KALIBRASYONU - 44 VAKUMMETRE KALIBRASYONU - 45 TROMBOSIT AJIJATOR KALIBRASYONU - 46 ELEKTROTERAPI KALIBRASYONU - 47 KAN ISITMA CIHAZI KALIBRASYONU MANOMETRE KALIBRASYONU - PLAZMAERITME CIHAZI KALIBRASYONU - 5 TOPLAM

3 TURKIYE KAMU HASTANELERi KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreterligi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi IDARi ARTNAME; Tel: Fax: Teklifinizi enge? / /0 SAAT a kadar SATIN ALMA birimine teslim ediniz veyafax lie iletiniz.tekliflerinizi size gonderilen Matbu form uzerine yazmaniz rica ounur.(praforma uzerine yazilmamasi) - Teklifinizi KDV hari? ve birim fiyat olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik artnamenin her sayfasmi ka?eleyip imzalayiniz. Varsa maritasim mutlaka yaziniz. - Dcrtjrudan Temin Usulu ile alim yapilmasi halinde a$a idaki jartlar ge^erli olacaktir,. - Teklif mektubunda vermi oldu^unuz fiyatlar, jartnamede aksine bir sureyoksa on (0) gun sureyle ge^erli olacaktir.. - TaahhQt edilen mal/veya hizmet, ekli artnamelerde aksine bir sure yoksa tebliq tarihinden itibaren en ge$ onbe$ (5) takvim gonu ifinde ilgili Birime teslim edilecektir Teslim suresinin bitiminde taahhudun yerine getirilmemesi halinde ilgili Birim tarafindan taahhudun 5 (onbe )gun icinde yerine getirilmesi ifin yqkleniciye ihtar^ekilir. Bu sure i^inde taahhqdun yerine getirilmemesi halinde, gecrken her gun i?in toplam tutann BlNDE UQU oraninda ceza uygulanir Bu sqrenin bitiminde taahhqdun yerine getirilmemesi durumunda idare tek tarafli olarak alimdan vazgepebilir., - Teklif veren firmalar, yukarrdaki?artlarla birlikte, varsa; teknik artname ve / veya numunedeki Ozelliklert aynen kabul etmi sayihr 4- Kabulii yapilan malin faturasi gun iginde idareye teslim edilmelidir ve fatura yukandaki belirtilen isimie kesilecektrr. Tekiifte ve faturada varsa BCit^e Uygulama Talimati Kodu ve UBB Kodunun belirtilmesi zorunludur, 5- Odeme artlan: Hastane'nin Odenek Durumuna ve Faturanin Saymanh^a mtikal edi sirasina g6re yapilacaktir. 6-thale ve DoQrudan Temin llanlanmiz igin www,bucadh.qov,tr sitesinden (hale Duyurulan Ekranmdan takip edebilirsiniz TEKUF VEREN Kl lnln, FlRMANIN : Adi, Unvani Adres Tel / Fax

4 KA T.C. SAGLIK B^ E KAMU HAST A STANELERI BIRLIGi GENEL BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI * Madde - TEKNIK ARTNAMESI Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde isletilmekte olan Kalite Yonetim Sistemine gerekli o'^iim, muayene, deney, kalibrasyon ve kalite kontrol hizmetlerinin teknik ozellikleri ve metotlan tammlanmistir. Amlan hizmetler, sartnameye uygun olarak verilen teklifler degerlendirilerek, se9ilen firmadan sozlesme ile alinacaktir. Madde - Kapsam: Teknik sartname kapsamindaki o^iitleri i9eren cihazlar i^i gerekli ol9um, muayene, deney, kalibrasyon ve kalite kontrol hizmetleri kapsar. urum Madde - Tammlar Bu sartnamede adi ge9en; dari ve Teknik isorumlu : Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ni, : Kurum adina izleyen ve Kurum adina teknik ve onay imzasi atmak igin urumdan yetkilendirilmi kisi. a :Amlan hizmetleri verecek olan kurulusu, irma Temsilcisi I: Firmayi idari olarak temsil eden imza yetkisine sahip kisiyi,.-, _, : Fen Bihmlen veya llgili miihendishk fakultelennden mezun, biyomedikal izmet Yurutucusu,. i j r i ilanda uzmanla mis ve deneyimh kisi,., : Tiirkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafindan verilmis "Tanisal Radyolojide adyasyondan ' Radyasyondan Korunma" egitimi almis Fizik9iyi, orunma Uzmani onerge Olciim, muayene, eney, kalibrasyon e kalite kontrol lolciim, muayene, eney, kalibrasyon e kalite kontrol izmetleri ifade eder. : Saghk Bakanligi'mn 0 Ekim 00 tarih ve 0 sayili "Yatakh Tedavi urumlari Kalite Yonetimi Hizmet Y6nergesi"ni, I Hizmet kalitesini etkileyecek butun muayene, 6l9me ve deney cihazlanni i^ zaman arahklarinda veya kullammdan once uluslar arasi itandartlarca kabul gormus ve sertifikah te9hizati esas alarak yapilan 6 :ontrol etme.ve kalibre etme isini, : Dogru ve giivenilir bir 6l9me sistemi, 6l9me organizasyonu ve farkh seviyeleri belirlemek, Kurumlar arasinda farkh uygulamalari ortadan :aldirmak ve aym fiziksel buyukliigii aym birimle veya eslestirilebilir irimlerle o^iimunu saglamayi, \» Ekre DIN Miihendisi /

5 T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEV VE KALIBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI Madde 4-Mevcut Sistemin Degerlendirilmesi. Kurum/idare yonetimi, mevcut cihaz dokumantasyonuna gore ihtiyac durumunu belirleyecektir. Bu ihtiya? durumuna gore anilan hizmetlerle ilgili plani hazirlayacak, bu plan icerisinde faaliyetler ve zamanlama belirlenecektir.. Cahsma plani, Kurumun hasta 9ahsmalanm en az seviyede etkileyecek sekilde. karsihkh olarak olusturulacaktir. Madde 5- Hizmetlerin Suresi. Firma, Kurum ydnetiminin satin alma sonrasi bildirdigi tarihte kurumda hazir bulunacaktir. Kurumdaki anilan hizmetlere iliskin 9ahsmalanni Kalite Yonetim stirecine uygun olarak on goriilen surede tamamlayacaktir.. Kurum, 9ahsmalarin belirli bir sure i9inde bitirilmesini isteyemez. Ulusal /Uluslararasi Standartlar geregi, firma gereken islemleri yapar ve gerekirse bazi 6l9timleri tekrarlayabilir. Kurum bu siireleri vermekle yukumliidur. Madde 6- Son Denetim. Ol9tim, muayene, deney, kalijprasyon ve kalite kontrol 9ah malarimn sonunda, Idari ve Teknik Sorumlu nezaretinde denetim yapilacak, anilan hizmetler konusunda (varsa) aksakhklar ve eksiklikler tespit edilerek duzeltici faaliyetler tammlanacak ve bunlar makul bir surede tamamlanacaktir. Madde 7- Hizmet Uygulamasi. Kurumun muhtelif birimlerinde bulunan ve ilgili eklerde miktarlari (varsa marka ve modeli) belirtilen cihazlarin ol9um, muayene, deney, kalibrasyon ve kalite kontrol hizmetleri ulusal veya uluslar arasi alanda veya iiretici tarafindan yayinlanmi prosediirlere gore yilda bir defa yapilacaktir. Firma, Cihaz Ureticisi Firma'dan gerektiginde uretim standartlarina bagh bilgileri Kurum aracihgi ile isteyebilir.. Kuruma ait cihazlar Kurumun yetkili Teknisyen/Teknikerleri tarafindan kullanilacaktir. Firma uzmanlan hi? bir sekilde cihaz kullanmayacaktir.. Kurum, tiim 9ahsmalar boyunca, 9ahsmalarin takibinden Sorumlu Kisi ve Teknisyen/Teknikerin isimlerini onceden bildirecektir. Gorevlendirilmis Sorumlu Ki i veya kisiler 9ahsmalarin basindan sonuna kadar firma gorevlileri ile birlikte bulunacaktir. O^iimlerin uygulanmasi sirasinda cihazin ilgili 6l9umiinun gerektirdigi sartlara gore ayarlanmasi Teknisyen/Tekniker tarafindan ger9eklestirilir. Sorumlu Kisi ve Teknisyen/Teknikerin olmamasi durumunda, adi ge9en kisilerin saglanmasina kadar 9ahsmalar firma tarafindan durdurulur veya islem baslatilmaz. Durum, firma tarafindan Kuruma bir tutanak ile bildirilir. V I /

6 I T.C. SACLIK BAKANLIGI YE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BtRLIGI GENEL SE BUCA SEYFf DEMIRSOY DEVLET HASTANESt MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERL SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI 4. Anilan hizmetler i9in uretici firma tarafindan tavsiye edilen prosedurlerin yoklugunda ilgili eklerde adi ge9en kuruluslara ait prosedurler ve/veya standartlar kullamlacaktir. Bunlardan hangilerinin referans almdigi ve kullanildigi belirtilecektir. Firmanm, ilgili eklerde adi gecen kuruluslar haricinde kullandigi ayn bir kurulusa ait standart olmasi durumunda, firma bu kurulusu belirtecektir. 5. Anilan hizmetler i9in yapilacak olan 9ahsmalar her cihaz grubu 9m aynca belirtilmistir. 6. Kullanilacak olan cihaz, fantom ve test gere9leri ulusal veya uluslar arasi prosedurler ve standartlar tarafindan tavsiye edilen ozelliklere sahip olacaktir. 7. Raporlar ve sertifikalar, her bir ol9tim i^in kullanilan cihaza ait marka, model ve kalibrasyon bilgileri ile fantom ve test gere9lerinin yonetmeliklere uygunlugunu i9erecektir. 8. Kuruma ait her tibbi cihaz i9in ozel sertifika ve/veya test raporlan duzenlenecektir. Ekli test parametrelerinde "Elektriksel Gtivenlik Testi" yapilacagi belirtilen cihazlann ilgili testleri ISO 6060 ve IEC 65 standartlanna gore ucretsiz yapilacak ve sertifikalara eklenecektir. Firma, Elektriksel Gtivenlik Testlerini yukandaki uluslar arasi standartlara gore yapacagini taahhiit etmeli ve teklif dosyasmda sunmahdir. 9. Saha operasyonu esnasinda 9ahsmasi yapilan cihazlar 6l9timleri yapildiktan sonra en 90k ay i9erisinde sertifika ve raporlann asillan kalite birimine veya ilgili birime firma tarafindan verilecektir. Aynca, elektronik ortamda (CD veya DVD i9erisinde) turn raporlar PDF formatinda asillanyla birlikte verilecektir. 0. Ongdrulemeyen durumlar nedeniyle is artisimn zorunlu olmasi halinde, isin; a) SCzlesmeye konu hizmet i9inde kalmasi, b) Idareyi kiilfete sokmaksizih asil isten aynlmasimn teknik veya ekonomik olarak mumktin olmamasi, sartlanyla, toplam bedelinin % 0 'sine kadar oran dahilinde, sure hari9 sozlesme ve ihale dokumamndaki hukumler 9er9evesinde ilave is aym yukleniciye yaptmlabilir.. Kurumda yapilacak olan hizmetler, sozlesmenin imzalanmasim miiteakip Kurumun belirleyecegi tarihte baslayacak ve cihazlann 6l9tim, muayene, kalibrasyon, deney ve kalite kontrolleri bitene kadar arahksiz devam edecektir. Gerektiginde, zorunlu haller dahilinde hizmete ara verilmesi durumunda ilgili cihazlann ohjtim, muayene, kalibrasyon, deney ve kalite kontrolleri firmamn belirleyecegi takvime gore ger9eklestirilecektir.. Cihazlann, onceligi ve sirasi, Kurum adina idari ve Teknik Sorumlu tarafindan belirlenecektir.. Calismasi yapilan turn cihazlara tek tek bilgi etiketi vurulacaktir. Bu etiketler anti bakteriyel, suya dayanikh, silinmez, yanmaz, yirtilmaz ozellikte olacaktir, Etiket uzerinde ilgili firmamn "logpsu. kalibrasvon tarihi ve izlenebilirlik icin sertifika numarasi" yazilmis olacaktir. Bu etiketler, cihaz uzerinde gortilebilir bir yere yawtmlacakbr. Ekrem AYDN /

7 T.C. SAGLIK BA.._«KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLIGi GENEL SE BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESi MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI 4. Firma, etiketleme isleminin sonucunda Kurum ait "Tibbi Cihaz Envanter Kaydi" olusturmah ve i bitiminde idareye sunulmahdir. Her cihaza ait sertifika numaralan da bu kayitta yer almalidir. BGylece, Kurum bunyesindeki cihaz parkuru belirlenmelidir. 5. Firma, hizmetleri ge^eklestirecek g&revli personele, sonu9lan etkileyecek hi9bir etkide bulunmamayi taahhut eder. 6. Firma tarafindan gorevlendirilecek turn personel, 9ahsmayi tamamen tarafsiz olarak yapacagim, hi9bir kisi ve Kurumun etkisinde kalmayacagini, sonu9lanm firma disinda kimseye vermeyecegini, kimsenin aleyhine veya lehine kullanmayacagini, ger9ek test durumlanm yansitmayan raporlar ve sertifikalar diizenlemeyecegini kabul ve taahhut eder. 7. Tibbi cihazlann "Anza-Tespit-Onanm ve Perivodik Bakim" islemlerine kansilmayacak, kismi veya tamamen kullamm disi olan tibbi cihazlari "ARIZALI" olarak etiketlendirilecek ve bu islem sonunda bu etikete sahip turn cihazlar kalite birimine rapor edilecektir. Raporla birlikte bakim-onanm faaliyetleri i9in teklif verilecektir. F 8. Anilan hizmetlerin baslamasindan Once, cihaz listesinde yer alan, fakat herhangi bir nedenle arizalanan cihaz veya cihazlar, Firmaya Kurum tarafindan tutanakla bildirilir. Anzalanan cihaz veya cihazlann bakim ve onanmi 9ahsmalann yapilacagi doneme denk gelecek olursa, 9ahsmamn basladigi tarihten itibaren arizah cihaz veya cihazlar (bir) ay icinde tamir edildigi takdirde, bu cihaz veya cihazlar 9ahsma programina dahil edilir. 9. Anilan hizmetler sirasinda cihazlarda meydana gelebilecek anzalar sonucunda 6l9umlerden bazilannm gecikmesi ve sonu9suz kalmasi, diger uygulama sartlarim etkilemez. Eksik kalan ol9iim, cihaz (bir) ay i9inde tamir edildigi takdirde, ek iicret ve masraf ahnmadan firma tarafindan yapilir. 0. Sana operasyonlari kesinlikle mesai saatleri i9inde sorumlu personel nezaretinde yapilacaktir.. Her tiirlu yol, konaklama, yemek vb. giderler ilgili firma tarafindan karsilanacak. olup, bunlarla ilgili Kurumdan kesinlikle herhangi bir ek iicret talep edilmeyecektir.. Cihazlann tiimii mevcut lokasyonlannda, yeri degistirilmeden islem gorecektir. Teklifte belirtilenler disinda kesinlikle Kurum disina cihaz 9ikanlmayacaktir. Belirtilenlerin transferleri ise Kurum yonetiminin yazih izni ile olacaktir. Qah^malar Kurumun gorevlendirdigi bir mihmandar personelin gozetiminde yapilacaktir.. Cahsmalar sirasinda olasi anzalanma, dusrne, kinlma vb. olaylann tamamindan ilgili firma sorumludur. Olasi bir durumda her turlu hasar ucret talep edilmeksizin firma tarafindan telafi edilecektir. 4. ahsmalar i9in gorevlendirilen personele ait her tiirlu is giivenligi konusunda firma yiikumludur. Ancak, Kurum iizerinde 9ahsilacak cihazlari temiz, bakimli ve bulasma saglamayacak durumda teslim edecektir. Aksi durumlarda, firma isi durdurur ve durumu bir tutanak ile Kurum'a bildirir. 4 / Muhendisi 4 '

8 T.C. SAGLIK BAKANLlGl TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLIGi GENEL SEKRETERLIGI BUCA SEYFi DEMiRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI Madde 8- I Tecriibesi ve Referanslar Firma, Tttrkiye'deki referanslanni belirten bir listeyi ihale dosyasinda idareye sunacaktir. Hizmet verilen kuruluslann isim, adres, telefon numarasi ve go'rusiilecek kisiler bu listede belirtilecektir. Benzer is olarak, turn tibbi cihaz kalibrasyon hizmetleri kabul edilecektir. Madde 9- Firmanin Tammlanmasi Firma, 474 Sayih Kamu Ihale kanununda belirtilen ihalelere girebilme sartlarma haiz olacaktir a. b. c. d. Firmayi tanimlayan ve faaliyette oldugunu gosteren beige Firma haberlesme adresi, internet adresi, telefon, fax numaralan, (varsa) Kurumsal uyeliklerini gssterir beige, Firmanin, teklif kapsami ile uyumlu yeterli altyapiya sahip oldugunu bildirir taahhut. e. Teklif sahibinin yetkilisine ait yetki belgesi ve imza sirkiileri ve / veya imza beyannamesi. Madde 0- Firmanin Sistemi Firmanin kullandigi donanimlann, uluslararasi izlenebilirligi veya ilgili yfinetmeliklere uygunlugu olacaktir. Bunu belgelendirecektir. Yuklenici Firmanin; (EK-l:Biyomedikal Kalibrasyon Cihaz Listesi icin) Ts-En- Iso/Iec 705 Standardmdan "TURKAK" tarafindan verilmis Kalibrasyon Laboratuvari olarak faaliyet gosteren Akreditasyon Belgesi olmahdir. Bu durumu ispatlayan belgeler teklif asamasinda yuklenici firma yeterlilik degerlendirmesi icin teklif dosyasinda sunulmasi gerekmektedir. Yuklenici Firma'nin; (EK-:Tamsal Radyoloji Cihaz Listesi icin) Tamsal Radyoloji Alaninda Ts-En-Iso/Iec 700 Standardmdan "TURKAK" tarafindan verilmis Muayene Kurulusu olarak faaliyet gosteren Akreditasyon Belgesi olmahdir. Bu durumu ispatlayan belgeler teklif asamasinda yuklenici firma yeterlilik. degerlendirmesi icin teklif dosyasinda sunulmasi gerekmektedir. 4. Firmaya ait "TS-EN-ISO 900:008 Kalite Yonetim Sistemi Belgesi" ile "TSE Hizmet Yen Yeterlilik Belgesi" olmali ve teklif ile birlikte verilmelidir. Firmanin sahip oldugu TS-EN-ISO 900:008 Kalite Yonetim Sistemi cihazlar icin verilen teknik hizmetleri kapsamahdir. gesi, tibbi Madde - Odeme Odeme plani Kurum/idare yonetimince belirlenb< Ekr/mM YD IN Elekfel^ektrorak 5/ Muhendisi

9 T.C. SAGLIK BAKANLI&I TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERUGI BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALlBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI Madde - Yuklenici K iiriilusiin Teknik Ve Idari Kadrosu. Firma, cah malann yurutiilmesi ile ilgili olarak bir "Hizmet Yurutucusu"nu belirleyecek ve bu "Yurutiicu"nun aynntili oz gecmisini kuruma sunacaktir.. Firma, sahadaki olsum islemlerini gerseklestiren ekip icerisinde, en az (bir) adet Biyomedikal Teknikeri, en az (bir) adet elektronik teknisyeni (veya teknikeri) ile tanisal radyolojide teshis ama9h kullanilan cihazlann muayene ve kalite kontrol testlerini yapmak uzere en az (bir) adet Medikal Fizikgiyi bulundurmak zorundadir. Bu ekibin teknik yeterliliklerini gosteren iiniversite diplomalan, uzmanhk belgeleri ve kalibrasyon egitim belgelerini Kuruma ibraz etmelidir. * Madde - Kurum Cihazlannin Tammlanmasi. Biyomedikal cihazlarin bilgileri (marka, model, miktar, vb.) EK- Me verilmi tir.. Tanisal Radyoloji ile ilgili cihazlann bilgileri (marka, model, miktar, vb.) EK-'de verilmistir. Madde 4- $artname Ozellikleri Is bu sartname 4 (on dort) madde, (iki) ekten ibarettir. EKLER EK :BIYOMEDIKAL KALlBRASYON VE MUAYENE CIHAZ LISTESt EK :BiYOMEDIKAL KAUBRASYON VE MUAYENE TEST PARAMETRELERI t * DIN ktronik fsi 6/

10 , KA T.C. SAGLIK BAKANLlGl 'E KAMU HASTANELERI KURUMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SE BUCA SEYFi DEMiRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HTZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI SIRA NO 4 6 " 8 EK-l: BIYOMEDIKAL KALIBRASYON VE MUAYENE CIHAZ LISTESI 7 DIJITAL DERECE 9 ~io tiiz i MALIN/ISiN I ANESTEZI CIHAZI _ '" BENMARI SU BANYOSU C KOLLU SKOP TV'LI SEYYAR RONTGEN CiHAZI (FLOROSKOPl) CERRAHi SEYYAR ASPiRATOR CR CiHAZI DEFIBILATOR CIHAZI. - ' _^, DIJITAL NEM-ISI OLCER _ i. * EFORLU EKG CiHAZI, EKG CiHAZI EKOKARDIYOGRAFI CIHAZI i ELEKTROKOTER ELEKTROTERAPl ETILEN OKSIT GAZ STERILIZATORU VE DEDEKTC L ^ _. ^ - I ' n * ' [ETUV CiHAZI FILM BANYO CIHAZI - GIRDAI> HASTABASI MONiTOR CiHAZI HOLTER EKG HOT PACK KAZANI CIHAZI KAN ISITMA CiHAZI i -. i i ^^ KAN SAKLAMA DOLABI KEMIK DANSITOMETRI CIHAZI MAMOGRAFi CIHAZI MANOMERTE MERKEZI SISTEM MEDIKAL GAZ, BASINCLI HAVA VE VAKUM SJSTEMLERJ QIKIS BASINCI MORG DOLABI CIHAZI OTOKLAV CIHAZI I OTOMATIK PIPET PARAFIN KAZANI PLAZMA ERITME CIHAZI PULSE OKSiMETRE... RYAN ISITICI RONTGEN CiHAZI SATRiFUJ CiHAZI i SERUM ISITMA CIHAZI SEYYAR RONTGEN CiHAZI MlKTAR I BiRiM TUTARI ^ ET ET ^ ET ET ET ET ET i ^ii ET» ^ ^ " ET ET ET ET ET ET Ekn YD IN 7/ Miihendisi

11 T.c. SAGLIK BAKANLIGI TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLIGi GENEL SEKRETERLIGI BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALiBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESt SOCJUK ODA (MUTFAK, TIBBI VE EVSEL ATTK DEPOSU) TANSIYON ALETI TERAZi CIHAZI BELTRAKStYON ClHAZI* BOYUN TRAKSIYON CIHAZI TRANSPORT VENTILATOR TROMBOSIT AJITATOR/INKUBATORU USG (ULTRASON) CIHAZI VAKUMMETRE VENTILATOR CIHAZI USG (FIZIK TEDAVJ AMACLI USG) FROZEN CIHAZI ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET i S.N. 4 5 r EK-: BIYOMEDIKAL KALIBRASYON VE MUAYENE TEST PARAMETRELERl MALIN/ISIN I TEST EDILECEK PARA METRE LER l.dakikadaki Solunum sayisi / Brpm.PIP Basinci / cmh * O.I/E Orani 4.0ksijen seviyesi testi 5-TidalVoWm/ml 6.Peep basinci / cmh O 7, Elektriksel GUvenlik Testi ANESTEZI CIHAZI (VENTILATORU 8.EKG VE HASTABA^I MONTTORU DAHIL) 9. Oksijen Saturasyonu 0, Pulse ritmi ll.nibp Testi :0/80 & 80/40.Sicakhk Testi.Nsr/Bpm H.Solunum testi:brpm 5G6rsel ve i itsel Alarmlar BENMAR C KOLLU SKOPI TV'LI SEYYAR RONTGEN CIHAZI (FLOROSKOPi) CERRAHi ASPIRATOR (SABIT/SEYYAR) CR CIHAZI l.sicakhk C. I intamanin Tekrarlanabilme ve dogrusalhgi Testi. Tup C^iki^i ve kararliligi testleri a-tqp 9iki inin uyumlulugu b-top ^ikiginin kvp ile degi imi c-ttip ^ikiginin mas ile degi imi, Filtrasyon ve yarideger kahnhgi testi 4. kvp (Pik kilovoltaj) testi 5. X-I mi Alani Uygunluk (Kolimasyon) testi 6. Odak nokta boyutu 7. inlama SUresinin fil^iilmesi testi 8. Sizinti Radyasyon Ol^iimQ Testi.Basin? Ol^Umu Dozimetri. Monitor ve Lazer Printer Setup, GurtlltO 4. imaj Silme Etkinligi ( Tutulmasi) 5. Sensitivity a. Sensitivity Index Calibration b. Sensitivity Index Consistency 6. Uniformity (Homojenite) 7. U?aysal Uzaklik Dogrulugu I MUhendisi 8/

12 T.C. SAGLIK BAKANLlGl TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLlGi GENEL SEKRETERLIGI BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERi SATIN ALINMASI DEFIBRILATOR DIJITAL DERECE DIJITAL NEM-ISI OLQER EFORLU EKG EKG EKOKARDiYOGRAFl ELEKTROKOTER (KOTER ClHAZI) ELEKTROTERAPI ETlLEN OKSIT GAZ STERILIZATORU ETUV FILM BANYO CIHAZI GlRDAP HASTABASI MONiTORO TE KNIK ARTNAMESI a. Mesafe ve Yatay - Dtl ey Oran Dogrulugu b. Piksel Boyutu Dogrulugu 8. Bulaniklik ve Bozulma { Diki Arlifaktlari) 9. YUksek Kontrast Ayirma GUcii l.enerji testi /joule.nsr Testi/Bpm.Elektriksd Gtlvenlik 4. arj Tutma Performansi 5.0tomatikde arj 6. arj zamani LSicakhk C LSicakhk C. Karsilastirmali Nem Sl^QmU (%RH) LNSR/Bpm.U9gen dalga/hz.ekgdalgaboyu/mv 4. Aritimi: Ven tiko ler; Atr ial 5.ST Yukselmesi ve 0kmesi 6.Elektriksel Gtlvenlik 7-SinQs Dalga/Hz S.Kare Dalga/Hz LNSR/Bpm.U9gen dalga/hz.ekg Dalga Boyu/mV 4. Aritimi :Ventikttler;AtriaI 5.ST Yukselmesi ve (^Okmesi 6.EIektriksel Gflvenlik 7,SinQs Dalga/Hz S.Kare Dalga/Hz LGfirQntQ homojenitesi.algilanabilir gcruntll derinligi.uzakhk dogrulugu 4.Aksiyel ayirma gttctl 5.Lateral ayirma giicti 6.0( bolge 7.Kistik yapi gorilntalemc l.monopoiar /Bipolar olarakfkesme ve daglama).rf GO9 Dagihmi Testi.RF Ka?ak Akim Ol?Umll 4.Elektiriksel Gtivenlik Testi l.enterferans Akimi.Frekans : ma70-0 khz.watt/cm 0l?Um0.Basing.Sicakhk l.sicakhk Dagihmi ( C). Elektriksel GQvenlik Testi. Taban+Sis Degeri (T+S) ve Karanlik Oda I ik Ka^agi Muayenesi. Hiz Indeksi Degerinin Muayenesi. Kontrast indeksi Degerinin Muayenesi 4. Birinci Banyo Sicakhgi Muayenesi IS icak lik LEKG. Oksijen Saturasyonu. Pulse ritmi 4.NIBP Testi :0/80 & 80/40 5.SicaklikTesti 6.Nsr/Bpm 7.Solunum testi:brpm S.GOrsel ve I itsel Alarmlar YJJIN ktronik uiiendisi 9/» * * ' *

13 T.C. SAGLIK BAKANLlGl TtfRKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLlGi GENEL SEKRETERLIGI 4 BUCA SEYFi DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI HOLTER EKG HOT PACK/PARAFIN KAZAN KAN ISITMA CIHAZI KAN SAKLAMA DOLABI KEMIK DENSITOMETRE CIHAZI MAMOGRAFI CIHAZI MANOMETRE MERKEZI SISTEM MEDtKAL GAZ BASINCXI HAVA VE VAKUM SiSTEMLERJ QIKIS BASINCI MORG DOLABI CiHAZI OTOKLAV TE KNIKSARTNAMESI EKG & Artifakt & Aritma & Pacemaker & ST Segment Level l.sicaklik. Elektriksel Gttvenlik Testi. Sicakhk l.sicaklik Dagihmi ( C). Elektriksel Gtlvenlik Testi. kvp & GorUntU dogrulama. Mamografi cihazinin degerlendirilmesi. TUp Cikisi. TUp cikis.inin tekrarlanabilirligi 4. Filtrasyon ve yari deger kalinligi 5. KVp dogrulugu ve tekrarlanabilirligi 6. Otomatik i$inlama kontrolu 7. Ortalama Glandtller doku dozu saptanmasi 8. Kolimasyon testi 9. GOrtlntil kontrasti degerlendirme testi 0. Meme baski (Siki tirma) kuvveti testi. GtJrtlntU homojenitesi ve Artefakt degerlendirmesi. TUp cikisinin mas ile degi imi.sizinti radyasyon. Basin? OlctlmO l.basin9olcqm(l l.sicaklik Dagihmi ( C) l.sicaklik C.Basinc mbar 9 OTOMATIK PIPET. Gravimetrik Mrtorl ile Hacim OlcUmQ 0 PARAFIN KAZAN l.sicaklik Dagihmi ( C) l.sicaklik C PLAZMA ERJTME CIHAZI l.spo.rate.probe testi PULSE OKSIMETRE l.sicaklik C I * RYAN ISITICI 4 RONTGEN CiHAZI ^., I^inlamanin Tekrarlanabilme ve Dogrusalhgi Testi, TUp Ciki i vc kararhhgi testleri a-ttlp gikiginin uyumlulugu b-top?iki inin kvp ile degi imi c-top ^iki^inin ma ile degi imi ^ d-tup gikijinin i inlama zamani ile degi^imi A YD IN lektrunik end is i 0/

14 KA T.C. SAGLIKI E KAMU HASTANELERI KURUfl HASTANELERI BIRLIGi GENEL BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TE KNIK SARTNAMESI. Filtrasyon ve yarideger kahnligi testi 4. l inlama Silresinin Olctilmesi testi 5. kvp(pikkilovoltaj) testi 6. X-I ini Aiani Uygunluk testi 7, Demet Dikligi Testi 8. Odak Nokta Boyutu ve Ayirma GOcU Testi 9. SizintJ Radyasyon Ol^tlmu Testi 5 Birim zamandaki devir sayisi Ol^Omtl SATRIFUJ CIHAZI 6 l.sicakhk C ' * 7 SERUM ISITMA ClHAZI SEYYAR RONTGEN CiHAZI. I inlamanin Tekrarlanabilme ve dogrusalhgi Testi. Ttip iki i ve kararhhgi testleri a-tiip 9iki inin uyumlulugu b-tup 9iki inin kvp ile degi imi ottip 9iki inm mas ile degi imi. Filtrasyon ve yarideger kalinhgi testi 4. kvp(pikkilovoltaj) testi 5. X-I ini Alani Uygunluk (Kolimasyon) testi 6. Odak nokta boyutu 7J inlama Suresinin Ol^Ulmesi testi 8. Sizinti Radyasyon Ol^iimu Testi 8 l,sicakhk C,Sicakhk Dagihmi ( C) SOGUK ODA (MUTFAK, TIBBi VE EVSEL ATIK DEPOSU) I 9 TANSIYON ALETI Basin9 OlfQma 40 TERAZI CiHAZI r Tekrarlanabilirlik Testi. K6 e Ytikii Testi. Dogrusalhk Testi 4. Agirhk 4. C^kme Kuvveti * BEL TRAKSIYON CIHAZI YDIN ktronik hendisi ii /

15 T.C. SAGLIK BAKANLlGl TURKIYE KAMU HASTANELERi KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BtRLIGi GENEL SEKRETERLiGI BUCA SEYFI DEMiRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERi SATIN ALINMASI TEKNIK ARTNAMESI 4, Qekme Kuvveti 4 BOYUN TRAKSlYON CIHAZI TRANSPORT VENTILATOR. Solunum Hizi. PIP Basinci. PEEPBasinci 4. Tidal Hacim 5.:E Orani 6. Oksijen Seviyesi 7- Elektriksel Gtlvenlik Testi * TROMBOSlT AJtTATOR/INKUBATORU USG (ULTRASON) CtHAZI LSicaklik Dagilimi ( O.Sicakhk ( C).GOriintu homojenitesi.aigiianabilir goriintu derinligi.uzakhk dogrulugu 4.Aksiyel ayirma guci) S.Lateral ayirma gucli 6.0lQ bolge 7.Kistikyapi goriintiileme 46 Basin? OlttimU 47 VAKUMMETRE VENTILATOR CIHAZI \ t Solunum Hizi. PIP Basinci. PEEP Basinci 4, Tidal Hacim 5.:E Orani 6. Oksijen Seviyesi. Elektriksel GUvenlik Testi ' * 48 USG (FIZIK TEDAVI AMACLI USG) Watl/Cm Ol^Dmti, Elektriksel GUvenlik Testi 49 Sicaklik ( C) FROZEN CIHAZI Of 0 endisi / *

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N M adde 1- M adde 2- M adde 3- M adde 4- M adde 5- M adde 6- M adde 7- M adde 8- M adde 9- M

Detaylı

JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI. BURSA, TURKiYE. Its. tp X~ve. INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI.

JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI. BURSA, TURKiYE. Its. tp X~ve. INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI. JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI isyerl' insaati ANAHTAR TESUM GOTURU BEDELYAPIM JSJ BURSA, TURKiYE tp X~ve Its INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI isyerl insaati YAPIMIISJNE

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE KAN MERKEZLERİ SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İHALESİ YAPILAN İŞ... 1 2. İŞİN İNCELENMESİ... 1 3. ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK...

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: 25 Haziran 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29397 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. GARANTİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği 2015-84 Sayı : B-10-4-ISM-4-35-65-39/Satınalma Tarih: 22.05.2015 Konu : Birim Fiyat Bu mektup

Detaylı

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Ankara, 25 Nisan 2015, Perşembe Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Sayın Üyemiz; 25 Haziran 2015 Tarihli ve 29397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi: 2.8.213 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı